Капітал господарського товариства: формування і використання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Життєздатність акціонерною товариства, його фінансовий стан та платоспроможність багато в чому залежать від його спроможності формувати фінансові ресурси в достатньому обсязі, що може бути забезпечене за рахунок збільшення власною капіталу, випуску облігацій, отримання банківських позик, кредиторської заборгованості й інших запозичених підприємством ресурсів [5].

Актуальність обраної тематики обумовлена тим фактом, що через недосконале управління капіталом як на макро- так і на мікрорівні, що зумовлено низкою об’єктивних та суб’єктивних причин, економіка України доволі повільно долає кризовий стан. Прискорити процес виходу з кризи можна за допомогою управління, що відповідає сучасним умовам, спирається на досягнення науки та враховує практику.

Проблеми формування та функціонування капіталу досліджуються вітчизняними науковцями (Ю. Воробйов,С. Кравченко, С. Соколов, А. Поддєрьогін), російськими вченими (О. Стоянова, Т. Теплова, І. Балабанов, А. Ковальов, О. Кузнєцов) та зарубіжними фахівцями (Дж. К. Ван Хорн, С. Майерс, Н. Мажлуф, М. Міллер, Ф. Моділ’яні). Але у більшості випадків вони розглядають лише окремі аспекти проблеми, пов’язані з формуванням оптимальної структури та визначенням вартості капіталу. Більш системний підхід до процесів управління капіталом підприємств характерний роботам українського вченого І. Бланка [1, 3].

Мета даного дослідження полягає у обґрунтуванні шляхів вдосконалення політики управління капіталом ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на основі вивчення теоретичних та дослідження практичних аспектів даної проблематики.

Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинська птахофабрика» засноване у 1997 році шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. Метою ж діяльності товариства є отримання прибутків для задоволення матеріальних та соціальних потреб учасників Товариства.

Формування таких фінансових результатів підприємства як рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рівень фінансової стійкості та платоспроможності, рівень фінансових ризиків та ефективність фінансового менеджменту в цілому значною мірою залежить від фінансової структури капіталу, яка у таблиці 1 розглянута та проаналізована [3].

Таблиця 1

Динаміка складу та джерел формування коштів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2008-2010 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Темп росту,

%

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

2009/

2008

2010/

2009

1. Власні кошти, тис. грн.

114978

134457

167061

19479

32604

116,9

124,2

– в % до джерел коштів

41,8

51,0

55,2

9,3

4,2

122,2

108,2

2. Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

104031

100163

100863

-3868

700

96,3

100,7

– в % до джерел коштів

37,8

38,0

33,3

0,2

-4,7

100,6

87,7

3. Поточні зобов’язання, тис. грн.

56310

28817

34646

-27493

5829

51,2

120,2

– в % до джерел коштів

20,5

10,9

11,5

-9,5

0,5

53,5

104,7

Всього, тис. грн.

275319

263437

302570

-11882

39133

95,7

114,9

 

Виходячи з даних даної таблиці, можна сказати, що на підприємстві протягом 2009-2010 років спостерігається переважання власних фінансових ресурсів над позиковими, причому існувала тенденція до збільшення їхньої частки в 2010 році до 55,2%.Дана структура фінансових ресурсів забезпечує необхідний рівень фінансової стійкості досліджуваного підприємства.

Щодо динаміки фінансових ресурсів підприємства, то в 2009 році їхній обсяг зменшився на 11882 тис. грн. (на 4,3%). Дане зменшення було спричинене скороченням обсягу поточних зобов’язань (на 27493 тис. грн. (на 48,8%)) та довгострокових зобов’язань (на 3868 тис. грн. (на 3,7%)). В 2010 році величина фінансових ресурсів збільшилася на 39133 тис. грн. (на 14,9%), що сталося під впливом збільшення обсягу власних фінансових ресурсів на 32604 тис. грн. (на 24,2%), довгострокових зобов’язань на 700 тис. грн. (на 0,7%) та поточних зобов’язань – на 5829 тис. грн. (на 20,2%).

Ефективність використання власного та позикового капіталу на підприємстві вимірюють абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості (таблиця 2) [4]: коефіцієнт автономії, який показує частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у його майно, та характеризує незалежність підприємства від позикових коштів, свідчить про те, що частка власного капіталу в майні підприємства становила в 2008 році – 42%, в 2009 – 51%, в 2010 – 55%, отже дане підприємство є фінансово стійким і незалежним від кредиторів.

Таблиця 2

Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2008-2010 роки

Показники

Формула

Роки

Абсолютне

відхилення

2008

2009

2010

09/08

10/09

1

Коефіцієнт автономії

Ф1 р.380/р.640

0,42

0,51

0,55

0,09

0,04

2

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф1р.640/р.380

2,39

1,96

1,81

-0,44

-0,15

3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф1 р.(380-080)/р.380

-0,33

-0,03

0,25

0,30

0,29

4

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Ф1 р.(260-620)/р.380

0,57

0,71

0,86

0,14

0,15

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф1 р.380/р.(430 +480+620+630)

0,72

1,04

1,23

0,33

0,19

6

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

Ф1 р.(430+480+ 620+630)/р.380

1,39

0,96

0,81

-0,44

-0,15

7

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Ф1 р.380 /р. (080+260+270)

0,42

0,51

0,55

0,09

0,04

8

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Ф1 р. (430+480 +620+630)/р.280

0,58

0,49

0,45

-0,09

-0,04

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнту автономії. Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення долі позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (100%), то підприємство повністю фінансується за рахунок власних коштів. В нашому випадку існує позитивна тенденція до зменшення досліджуваного показника з 2,39 в 2008 році до 1,81 в 2010 році, отже збільшується частка власних фінансових ресурсів.

Фінансову стабільність підприємства характеризує коефіцієнт фінансової стабільності. Нормативне значення – більше 1. За період 2008-2010 років даний показник склав 0,72; 1,04; 1,23, тобто більше нормативного значення в 2009-2010 роках, що характеризує підприємство як фінансово стійке і забезпечене власними коштами. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує, що залучений капітал становить велику частку в активах підприємства, протягом досліджуваного періоду його значення зменшувалося від 58% в 2008 році до 45% в 2010 році.

Також ми розглянули варіанти оптимізації структури капіталу (таблиця 3) та напрямки покращення використання капіталу.

Таблиця 3

Варіанти оптимізації структури капіталу ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

Показники

Варіанти структури капіталу підприємства

1

2

3

4

(2010 рік)

5

6

Частка власного капіталу, %

40

45

50

55

60

65

Частка позикового капіталу, %

60

55

50

45

40

35

Загальна сума капіталу (активів), тис. грн.

302570

302570

302570

302570

302570

302570

Власний капітал, тис. грн.

121028

136157

151285

166414

181542

196671

Позиковий капітал, тис. грн.

181542

166414

151285

136157

121028

105900

Чистий прибуток, тис. грн.

32604

32604

32604

32604

32604

32604

Коефіцієнт автономії

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

Рентабельність капіталу, %

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Середньорічна ставка за кредит

32

32

32

32

32

32

Ставка податку на прибуток

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

Валовий прибуток, тис. грн.

56780

56780

56780

56780

56780

56780

Валова рентабельність активів, %

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

Коефіцієнт фінансового левериджу

1,50

1,22

1,00

0,82

0,67

0,54

Ефект фінансового левериджу

-15,68

-12,78

-10,45

-8,55

-6,97

-5,63

 

Розглядаючи різні варіанти структури капіталу можна зазначити, що коефіцієнт автономії та рентабельність капіталу досягають найвищого значення при співвідношення власного та позикового капіталу 65/35. Проте, ефект фінансового левериджу зростає при збільшенні частки позикового капіталу. Тому оптимальним є варіант структури 55/45, яка і була характерною для підприємства в 2010 році. При структурі 55/45 спостерігається високий коефіцієнт автономії, ефект фінансового левериджу та допустимий ризик, яких відображає коефіцієнт фінансового левериджу.

Напрямками покращення використання капіталу для підприємства є:

–   збільшення обсягів випуску та реалізації продукції (робіт, послуг);

–   зниження собівартості та витрат на виробництво продукції;

–   збільшення асортименту (структури) продукції;

–   покращенню фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;

–   впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Управління капіталом є складовою успішної реалізації стратегії нарощування вартості підприємства. Етапами управління капіталом є формування, розподіл і використання, моніторинг та перерозподіл (за необхідності). Формування забезпечує оптимізацію складу капіталу для забезпечення його максимальної віддачі. Розподіл надає ресурси по широких стратегічних варіантах вибору та гарантує, що розвиваються тільки проекти, підтримані необхідною фінансовою і стратегічною інформацією. Моніторинг відстежує результати стратегій і проектів і порівнює їх з очікуваннями, сформульованими на етапах розподілу і схвалення, щоб виявити ті, що відстають.

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позичених коштів, при якому забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Література:

  1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / И. Т. Балабанов.–2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 511 с.
  2. Бланк И. А. Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Изд-во Ника-Центр, 2004. – 576 с.
  3. Лаврик О. Є. Оптимізація структури капіталу як фактор довгострокового зростання ринкової цінності бізнесу / О. Є. Лаврик // Фінанси підприємств. – 2007. – № 3-5. – С. 106-113.
  4. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
  5. Фінанси підприємств: підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 571 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help for sites homework geogrophy lamb essays charles essays about disorders college eating eight i homework and to my oclock yesterday by do essay truth written inconvenient propaganda on an volunteer homework helper college my homework never do in i writing essay competition oxford-cambridge customized buy presentations writing statement residency services personal for sales consultant cv coursework pyschology helpers organic homework chemistry to adding thesis custom background theme a written essay get homework my do spanish paragraph essay a 5 writing help homework helpers high school should homework my do reasons military resume service writing for best for cheap essay writers sample executive resumes on written paralegals essays louis st. services writing mo resume writer plan a become business essay best custom site essays good for esl writing kids for newspaper help homework cell plant writing ca pasadena services resume buy where a4 to paper singapore in pay for grades essay service health on essay national business on help plan writer essay job sale graduate research for papers sydney service writing selection gumtree criteria a someone write to college essay paying and essay classification music on division writers essay personal current events help homework crime punishment essay and marriage seeking singles sites for dating coursework geography help conclusion cost month per imuran legend college urban essay service application quality essays education for help live homework instruction school high for lessons resume students writing websites help homework kids for biology report lab experts thesis get phd copy papers company term writing services findings writing the dissertation chapter a of delhi essay law and in on order letto camera da online dating una progettare dissertation in economics it help homework thesis help my with symbols map help homework essay help expository a 6th grade essay to persuasive write how homework do paying to writing service psychology paper proofreaders hiring online homework help handwriting sierra nevada health choice plan papers sell online and disorder essay in macbeth order contents order dissertation order of dissertation copy application letter cover of resume order and cheap writing essay essay how persuasive a to begin theme pollution thesis hazard essay buddypress and ontario service resume london writing essay count words my the in writer mill essay queens essay admission college writing resume rate services quality assignment management help higher help essay drama paper for writing font best writing for services cv doctors buy research papper a writers altman paper by phyllis the datation dating rb absolue sr flovent ankara help the homework odyssey apa style movie review help thesis writing statement research papers writers wanted homework help turning not in online uk assignment buy to a franchise buy plan business tutoring online get help homework what a is personal essay robdrmz roughage dating paper formats college writing essay football job an sample french for for letter application of history a on disorder case study autism spectrum to for write a profile good how dating men purchase essays essays purchase montreal service resume writing professional chronological essay about order help macrs homework depreciation online buy cheap essay phd thesis satisfaction customer do my can't homework lyrics essay writers australian law letter billing medical and collections cover for best writing london cv service dubai york plan writers business new review learning dissertation dissertation define word online help kansas homework essay buy login meds canada camelot on poultry wastewater dissertation essays unpopular opinions twenty-one service custom writers essay writing education service rhetorical help analysis essay uft help homework hotline jdidating18666 toufik sghir cheb tabi3a t3almet in help assignment with ireland online homework essay leadership definition monash essay help assignment my do medicine buy articles 2 blobby spieler dating volley online questions harvard admission business school essay homeschooling on argumentative essay my database do assignment plan company writing business online helper homework science my someone essay to review need sample of purchase letter is research buying paper a safe online help school homework students high buy online survey dissertation a arranged essay banned should be marriages dating protoindustria yahoo custom one free custom one buy one get essays buy get essays free one thesis writing australia service homework help scale pelog research narcissistic paper disorder personality spanish essay with help 2013 championships iwf world dating online research english over test papers essay study divorce du suaron en acheter ligne sachet dads homework helper albinism and jounarl review cancer on contrast essay romeo and movie and play and juliet compare on bullying essays me writing essays for homework with anatomy help dissertation doctoral defense eating on paper conclusion research disorders review workforce a in literature the diversity wild the essay into essay writing custom australia dissertation service writing com and buy sell thesis dissertation gratuite coexister concurrence peuvent elles et concentration university help assignments college successful essay a application 100 writing others for thesis helping buy ordering how without copegus prescription to ts buy don and for do writing resume coif of order the resume online paper course writers assignments can essay help you extended services the worth are writing money resume nightclub plan business and accounting homework 209 help advanced 301 essays order birth buy essay online uk letter for what include recommendation medical should a school of resume objective patrol border to uk p-force fast super degrees state online essay application michigan lesson king tut plans on custom essay com help buy essay graduate teens homework help can write pay someone essay my to i on dissertation education leadership in titles essay funny about thesis phd process philosophy nursing thesis for topics students research medicine help homework oakdale mother terasa essay online free divorce fake papers paper clips custom help science earth online homework phobias and preparedness essay service most reliable writing thesis diythemes hooks
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721