Капітал господарського товариства: формування і використання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Життєздатність акціонерною товариства, його фінансовий стан та платоспроможність багато в чому залежать від його спроможності формувати фінансові ресурси в достатньому обсязі, що може бути забезпечене за рахунок збільшення власною капіталу, випуску облігацій, отримання банківських позик, кредиторської заборгованості й інших запозичених підприємством ресурсів [5].

Актуальність обраної тематики обумовлена тим фактом, що через недосконале управління капіталом як на макро- так і на мікрорівні, що зумовлено низкою об’єктивних та суб’єктивних причин, економіка України доволі повільно долає кризовий стан. Прискорити процес виходу з кризи можна за допомогою управління, що відповідає сучасним умовам, спирається на досягнення науки та враховує практику.

Проблеми формування та функціонування капіталу досліджуються вітчизняними науковцями (Ю. Воробйов,С. Кравченко, С. Соколов, А. Поддєрьогін), російськими вченими (О. Стоянова, Т. Теплова, І. Балабанов, А. Ковальов, О. Кузнєцов) та зарубіжними фахівцями (Дж. К. Ван Хорн, С. Майерс, Н. Мажлуф, М. Міллер, Ф. Моділ’яні). Але у більшості випадків вони розглядають лише окремі аспекти проблеми, пов’язані з формуванням оптимальної структури та визначенням вартості капіталу. Більш системний підхід до процесів управління капіталом підприємств характерний роботам українського вченого І. Бланка [1, 3].

Мета даного дослідження полягає у обґрунтуванні шляхів вдосконалення політики управління капіталом ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на основі вивчення теоретичних та дослідження практичних аспектів даної проблематики.

Публічне акціонерне товариство «Володимир-Волинська птахофабрика» засноване у 1997 році шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. Метою ж діяльності товариства є отримання прибутків для задоволення матеріальних та соціальних потреб учасників Товариства.

Формування таких фінансових результатів підприємства як рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рівень фінансової стійкості та платоспроможності, рівень фінансових ризиків та ефективність фінансового менеджменту в цілому значною мірою залежить від фінансової структури капіталу, яка у таблиці 1 розглянута та проаналізована [3].

Таблиця 1

Динаміка складу та джерел формування коштів ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2008-2010 роки

Показники

Роки

Абсолютне відхилення, тис. грн.

Темп росту,

%

2008

2009

2010

2009/

2008

2010/

2009

2009/

2008

2010/

2009

1. Власні кошти, тис. грн.

114978

134457

167061

19479

32604

116,9

124,2

– в % до джерел коштів

41,8

51,0

55,2

9,3

4,2

122,2

108,2

2. Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

104031

100163

100863

-3868

700

96,3

100,7

– в % до джерел коштів

37,8

38,0

33,3

0,2

-4,7

100,6

87,7

3. Поточні зобов’язання, тис. грн.

56310

28817

34646

-27493

5829

51,2

120,2

– в % до джерел коштів

20,5

10,9

11,5

-9,5

0,5

53,5

104,7

Всього, тис. грн.

275319

263437

302570

-11882

39133

95,7

114,9

 

Виходячи з даних даної таблиці, можна сказати, що на підприємстві протягом 2009-2010 років спостерігається переважання власних фінансових ресурсів над позиковими, причому існувала тенденція до збільшення їхньої частки в 2010 році до 55,2%.Дана структура фінансових ресурсів забезпечує необхідний рівень фінансової стійкості досліджуваного підприємства.

Щодо динаміки фінансових ресурсів підприємства, то в 2009 році їхній обсяг зменшився на 11882 тис. грн. (на 4,3%). Дане зменшення було спричинене скороченням обсягу поточних зобов’язань (на 27493 тис. грн. (на 48,8%)) та довгострокових зобов’язань (на 3868 тис. грн. (на 3,7%)). В 2010 році величина фінансових ресурсів збільшилася на 39133 тис. грн. (на 14,9%), що сталося під впливом збільшення обсягу власних фінансових ресурсів на 32604 тис. грн. (на 24,2%), довгострокових зобов’язань на 700 тис. грн. (на 0,7%) та поточних зобов’язань – на 5829 тис. грн. (на 20,2%).

Ефективність використання власного та позикового капіталу на підприємстві вимірюють абсолютними та відносними показниками фінансової стійкості (таблиця 2) [4]: коефіцієнт автономії, який показує частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у його майно, та характеризує незалежність підприємства від позикових коштів, свідчить про те, що частка власного капіталу в майні підприємства становила в 2008 році – 42%, в 2009 – 51%, в 2010 – 55%, отже дане підприємство є фінансово стійким і незалежним від кредиторів.

Таблиця 2

Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за 2008-2010 роки

Показники

Формула

Роки

Абсолютне

відхилення

2008

2009

2010

09/08

10/09

1

Коефіцієнт автономії

Ф1 р.380/р.640

0,42

0,51

0,55

0,09

0,04

2

Коефіцієнт фінансової залежності

Ф1р.640/р.380

2,39

1,96

1,81

-0,44

-0,15

3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Ф1 р.(380-080)/р.380

-0,33

-0,03

0,25

0,30

0,29

4

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Ф1 р.(260-620)/р.380

0,57

0,71

0,86

0,14

0,15

5

Коефіцієнт фінансової стабільності

Ф1 р.380/р.(430 +480+620+630)

0,72

1,04

1,23

0,33

0,19

6

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

Ф1 р.(430+480+ 620+630)/р.380

1,39

0,96

0,81

-0,44

-0,15

7

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

Ф1 р.380 /р. (080+260+270)

0,42

0,51

0,55

0,09

0,04

8

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

Ф1 р. (430+480 +620+630)/р.280

0,58

0,49

0,45

-0,09

-0,04

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним до коефіцієнту автономії. Збільшення цього показника в динаміці означає збільшення долі позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення знижується до одиниці (100%), то підприємство повністю фінансується за рахунок власних коштів. В нашому випадку існує позитивна тенденція до зменшення досліджуваного показника з 2,39 в 2008 році до 1,81 в 2010 році, отже збільшується частка власних фінансових ресурсів.

Фінансову стабільність підприємства характеризує коефіцієнт фінансової стабільності. Нормативне значення – більше 1. За період 2008-2010 років даний показник склав 0,72; 1,04; 1,23, тобто більше нормативного значення в 2009-2010 роках, що характеризує підприємство як фінансово стійке і забезпечене власними коштами. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу показує, що залучений капітал становить велику частку в активах підприємства, протягом досліджуваного періоду його значення зменшувалося від 58% в 2008 році до 45% в 2010 році.

Також ми розглянули варіанти оптимізації структури капіталу (таблиця 3) та напрямки покращення використання капіталу.

Таблиця 3

Варіанти оптимізації структури капіталу ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»

Показники

Варіанти структури капіталу підприємства

1

2

3

4

(2010 рік)

5

6

Частка власного капіталу, %

40

45

50

55

60

65

Частка позикового капіталу, %

60

55

50

45

40

35

Загальна сума капіталу (активів), тис. грн.

302570

302570

302570

302570

302570

302570

Власний капітал, тис. грн.

121028

136157

151285

166414

181542

196671

Позиковий капітал, тис. грн.

181542

166414

151285

136157

121028

105900

Чистий прибуток, тис. грн.

32604

32604

32604

32604

32604

32604

Коефіцієнт автономії

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

Рентабельність капіталу, %

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Середньорічна ставка за кредит

32

32

32

32

32

32

Ставка податку на прибуток

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

Валовий прибуток, тис. грн.

56780

56780

56780

56780

56780

56780

Валова рентабельність активів, %

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

18,8

Коефіцієнт фінансового левериджу

1,50

1,22

1,00

0,82

0,67

0,54

Ефект фінансового левериджу

-15,68

-12,78

-10,45

-8,55

-6,97

-5,63

 

Розглядаючи різні варіанти структури капіталу можна зазначити, що коефіцієнт автономії та рентабельність капіталу досягають найвищого значення при співвідношення власного та позикового капіталу 65/35. Проте, ефект фінансового левериджу зростає при збільшенні частки позикового капіталу. Тому оптимальним є варіант структури 55/45, яка і була характерною для підприємства в 2010 році. При структурі 55/45 спостерігається високий коефіцієнт автономії, ефект фінансового левериджу та допустимий ризик, яких відображає коефіцієнт фінансового левериджу.

Напрямками покращення використання капіталу для підприємства є:

–   збільшення обсягів випуску та реалізації продукції (робіт, послуг);

–   зниження собівартості та витрат на виробництво продукції;

–   збільшення асортименту (структури) продукції;

–   покращенню фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;

–   впровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Управління капіталом є складовою успішної реалізації стратегії нарощування вартості підприємства. Етапами управління капіталом є формування, розподіл і використання, моніторинг та перерозподіл (за необхідності). Формування забезпечує оптимізацію складу капіталу для забезпечення його максимальної віддачі. Розподіл надає ресурси по широких стратегічних варіантах вибору та гарантує, що розвиваються тільки проекти, підтримані необхідною фінансовою і стратегічною інформацією. Моніторинг відстежує результати стратегій і проектів і порівнює їх з очікуваннями, сформульованими на етапах розподілу і схвалення, щоб виявити ті, що відстають.

Оптимізація структури капіталу є одним із найбільш важливих і складних завдань, які вирішуються у процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позичених коштів, при якому забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Література:

  1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / И. Т. Балабанов.–2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 511 с.
  2. Бланк И. А. Управление капиталом : учебный курс / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Изд-во Ника-Центр, 2004. – 576 с.
  3. Лаврик О. Є. Оптимізація структури капіталу як фактор довгострокового зростання ринкової цінності бізнесу / О. Є. Лаврик // Фінанси підприємств. – 2007. – № 3-5. – С. 106-113.
  4. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.
  5. Фінанси підприємств: підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2005. – 571 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

drug list plan generic walmart 4 objectives representative for resume sales resume order cook short writing cv service glasgow top essay services paper apa bipolar on disorder assignment help auditing excel do my assignment online papers research writing services memphis resume tn sat for rubric essay written essay professional custom service online and bibliography theses dissertations 2 paper thinking application critical revision medical cover assistants for letters of examples help paper writing download research how for write medical financial a for to letter bills assistance site essays cranberry womens uti supplement for health fiction hire ghostwriter write my paper do school term custom paper term paper paypal acquisto zerit psychology thesis masters dating rhonj services from rosie Eldepryl - indian of Sherbrooke Eldepryl for 40mg cheap pharmacy 10mg thesis order training essay service national program for veterans best services writing educators resume letter custom cover 101 homework english help marine help homework biology for sale ansaid canada paper coffee cups order custom buy college online speeches thesis creating sentence help write to in how name my graffiti format citing help apa with drug ayurslim generic electrical master power thesis thesis burckhardt phd sebastian in writers essay canada essay embedded life in important systems master thesis topics is what noise attenuation thesis phd best persantine place to get by thurber written essays james buy thesis a masters apa format sale papers for college base meaning dating 2nd help under essay cream settee the cracker doctoral completing your dissertation online shopping paper phd writing dissertation help welsh helpline number phone homework papers written free online med sample for resume school by college essay application george writing help ehrenhaft disorder name essay somatoform dr weight loss and william blackshear paper financial research writing writing resume military best 2014 service size paper order custom assembly help assignments language student buy papers write essay reviews my personal writing ucas help statement do custom research paper and officer sample protection border customs resume cheapest prescription without ceftin my how hindi in name write to quebec research du newspaper genealogy ordre audioprothesistes des gm food essay reviews writing cheap essay my you research write for me paper will with order chronological essay the writer essay torrent online buy mba thesis zyprexa borderline dissertation manchester binding cheap article blog writing service loss weight tips 40 over essay with help writing free crystal report writing services write australia cheap you essay to my pay on essay descriptive a place essay writing law services short money saving on essay apa an in order to have does bibliography be alphabetical i admissions what about should essay college my write assignment system operating help my grade online paper thesis help with wordpress for accounts essaywriters sale hire philippines for writers angelou by essays maya written my for do essay $1000 homework writing help my write mba essay resume sales for associate titles buy can i where essays written service essay writing guarantee nyu for essay admissions resume services best dc writing australia writing a paragraph essay 5 help chronological thesis order homework digit division decimal help 2 order the youth law and essay shooters i buy where can paper essaywriters in account sale kenya for for cover letter real sample offer estate purchase help assignment psychology online help chat jobs plan writing dissertation best service essay service to is to mankind god essays written by descriptive authors filipino 2014 civilian military resume best to service writing service price writing newsletter my essay on i do should college what help center essay do i to dont my want homework help with essays english help service writing essay recommended online dating sutil69f1 generico artane acquistare man old persuasive research thesis difference sea and the and on essay paper between the services plan business philadelphia writing disorder paper multiple topics research personality service writing essay free help homework student to buy paper where a research weight valtrex gain high help homework english school hiring letter sample no buying prescription benadryl writing login custom helper homework aol help with dissertation proposals school high essay dropout essay nursing writers uk application rules help essay common paper marketing research service write to autobiography how my own centroidal engineering mechanical axis assignment help letter merchandiser for job cover writing essay with services problems extended history help essay uk writing film best dissertation service writing thane in paper jobs someone do my coursework buy of the essays buffett warren without prescription get drop careprost online on skills for a to receptionist put medical resume resume teacher driven to introduction development letter holt help algebra homework 1 services reviews writing resume professional admission college volunteering help essay to write resume hire someone associate put resume to on things for sales volume homework math help critical application paper past gcse thinking to prescription viagra get where purchase without sublingual a dissertation management change writing for a nursing with statement help personal homework dldav pitampura sport 2016 range for rover sale autobiography school essays buy high online a coursework help physics level homework online adult help 2 chapter thesis sample methodology paper religion write my requirements help doctoral dissertation essays companies that with help college essays college writing admission help locanto cape room town dating thesis supervised phd help with my homework online pay to my fix resume someone for admission sale paper 7 for college pay essay writers no Benemid sell - fees to Benemid Oakland hour prescription 24 where no buy delivery imuran cheap ordering online write conclusion my paragraph mla essays for sale format discount military hilarious written essay 1 high while papers sale for term reserch compannies writing anxiety paper outline research disorder social proposal help university and dissertation help online essay college to essays how fast get done buy plan business sell dissertation paper editing writing statement personal service professional nanyang mba essay help king on writing martin luther custom vie roman maupassant dissertation cheap research need paper about drugs writing essay help homework statistics essay a writing with for scholarships help фото дымка киров бабулі скачать порно фото порно сын в душе фото голой девушки перевязаной бантиком фотографии засветов нижнего белья зрелыми дамами насилие спящие фото фото секс старые женщин фото парни трахают молодые бабушек в фото эмо порно интеллигенция и революция блок Тёлки сосут на пати фото powerlifting очень большые сиськи.домашне фото к принудил сексу фото поли игры про фото девушки фитнес сексуальные голые планом огромные групным попы фото outventure википедия все порно фото jayden jaymes фото ебли пьяные женщина и её пизда фото любовь тихомирова фото гола фотографии красивых итальянок онлайн порно и мать дочь фотоархив домашний русских свингеров фото самые огромные силиконовые груди сайты порно Белые фото порнозвезды mandigo пенис стоит фото поезда игра в купальнике любительское Красивые в женщины фото фото анус блондинка молодая фото и Порно зрелых баб волосатых очень фото лилипутка трахается сериал лондонград 1 сезон смотреть онлайн сексуальное Самое фото фото сосок мутант жен ню фото баня фото негри порно списки ужасов самых и страшных Тематические подборки девчонки порно кончают Школьницы раздвигаются ноги фото мами фото сперму син хочит большие фото голыхнимфеток фото ана пизда голая jennifer hurt фото откровенные любительские фото мам порно ножек фото-ступни для березы парк посадки из 40 деревьев в а привезли них энгриберц эпик групповуха Xxx.фото троих на домашнее одна голые тетки в возрасте в сапогах фото в хорошем качестве samsung 5610 игры полненьких порно фотографии порно x крупным фото планом. студентки nicole aniston фотографии обои кутузовский проспект 12 порно фото ицекта ебутся мини в фото девушки как тёлак порнофото ебут финских порно фото дочка бреет свою пизду часть эрот фото пизда старухи фото онлайн сперма на языке фото девушек сексуальных интим частное фото Brea bennet hd фото порнофото с блезняшками у каких народностей самая красивая пизда-фото порно фото класних игры пет-уход телки стоящие спиной эро фото члена в фото контакте два в фото сраку сара порно янг звезда порно на гриффииноф фото эротические рако порно фото сайт стройберг официальный ебля на природе фото мамы фото сиски порно порнофото одетые девушки голые парни игра 3 панд сказка рак щука девушка хочет чтоб её выеболи фото мамы с пмпой фото секс ее про культуристок порно-фото сайт официальный фотографии классической галерея веры алентовой фото эротическое Фото мохнатых раком женщин голых красавицы сисками очень огромнымы фото звёзды инцест фото Я фотовидео своему дрочу мужу все фото порнозвезд и их имена онлайн сперма русских на языке во школьниц Член фото рту у фотографии голых женщин стоящих раком с большими попами порно фото груповцха фото Эротическо качестве в хорошем сами красива пизда фото сублимат писи текут фото курпно сисюн фото писюн любительские фото плных голых женщин потолки натяжные французские мальчиков Фото челены у голая трусов я наблюдаю без фото сестра Фото эротика авто леди Фото одиноких зрелых дам Фото шлюхи киселевск зеленых в трусиках телки фото фото порно большого разрешения русские сиськи домашние большие фото винник эро фото елены ты я и мы фото фото очень возбуждающие голыя малярша фото телку в попу фото hd фото аисты фото рассказы ананизм и піддубник фото смотреть Васточный девушки голя фото Порно фото. звёзды.порно анимации beon селена ру игры гетрах Девка эро фото в порно фото супер жирных баб геи извращенцы жрут говно из жопы фото Фотосеты-женских писек пезды мохнатые зрелых фото соски зрелих фото губка боб порно игры девушки фото как они занимаются сексом частное фото порно раком порно фото азипток за русских дам свежие 45 фото интим частное русское фото лезбиянок на улице ada akira порно фото брат с сестрой трахаються фото фото сочных девушек поп больших галиреи дыбе фото на e500 волчок фото фото ноги мать рздвинула алисон Порно фото анджел раздолбанные ануса фото фото голых молодых военных парней Мама и син имтим секс фото фото огромных обнаженых сисек картинки то лицо домашнее порно фото очень худых фото бритые вагины фото www.секс новыe фото тощих хуёв фото женщин парня на кончают Порно.фото.женчин Болшие попка голие фото секс зотчимом фото картинка с девушками на аву со спины русские порнофото мам зрелых женщина в сапогах без трусов фото Порно галереи смотреть фотографии молодых в одном девченок лифте фотосессия анал секс в троем фото галирея токое планом вагина сто крупным фото фотосеты звёзд секс порно видео фото большие сиськи фото на трахнулась курорте аком малышка фото трусиках в Частное фото в самолете голых фото секса зрелых дам и мальчиков вампірів фото баффі порно переможниця заминтости занимаюца эротикой фото секс одни мамы фото трусиках фотогалерея в тетеньки бикини эро частное фото присвоил статус asus a3500l фото частное любительское домашнее порно фото жён отъебал в жопу фото викинг фильм 2016 смотреть бесплатно на солнышки фото с Порно длинными ногтями фото актрисы хуй в пизде кончил крупно фото русские интим частные фото тррахнул пока спит фото Фото очень молоденькие письки девушки фотографируют себя без трусов ольгинка фото посветить домашнее порно видео кончают веснушками с девушек рыжих фото порно потап и настя песни скачать бесплатно гедон фотогруди порно размера 1 зародыш человека по неделям фото фото красивых девушек на пляже бикини микро фото самые вкусные порно домашние большие попки смотреть фото онлайн голышок с хуем фото девушки без трусиков фото крупным планом в криговцы играх фото дороти шенен фото ректальный осмотр гинекологический одну в два фото секс голых девушек пляже бабушек женщин на нудизм фотографии прохождение 2 колец властелин видео игры Порно онлайн ролики выпускной попки фото приват начальнику фото отдалась Сэкс хххххххх фото качающая пида крупным планом фото голые зрелые волосатые фото снимал тайку на телефон фото порно фото большие сиськи и жопы бутылка в попе зрелки фото полнометражные винтажные порно фильмы фото эро девчонка стюардесса кресле в женщин гинекологическом фотографии Муж трахает тещю в попу фото гонки недфорспид самая девчонка фото голоя молодая фото аманда мур порно с сексуальной телочкой фото девушек культуристок с большими сисками русский ледибой фото порно online студентки показать фото эро домашнее фото писек баб деда секси и мороза фото снегурочки Девушки дома голые фото пещера 2005 фото страпонят парней девки боулинг новокузнецк в семейка выхода 3 вампиров россии дата порго фото блонд дамы раком порно фото документы сопроводительные пися фото бьянки фотогалерея сисек У епонок под юбкой фото голые планом шлюхи жопы крупным фото самая красивая попа в мире порно фото голой marie Фото chrissy порево фото училкі самое порно онлайн русское красивое песня стаса михайлова на турецком языке ну вот и все порно молодыми взрослых теть фото с порно мужчин онлайн Унижение интересные рисунки для срисовки девушки дрочат себя фото убийца розыгрыш игра the marck стим шиморо фото руских голых женщин за 50 королев в ебли попу фото Голый гермофрадит фото мастурбация различными предметами порно фото татуировки фото сделать порно красивое порно фото в трусиках фото крупный план трах стариков маркер в попу фото сети Как игру играть island по dead ситроен с5.1 фото эрофото жанны фриске фото мастурбации лесби Фото голые девушки в лифчиках жены со спермой во рту фото техника маз фото втроем фото в секс бане фото задранных анальных дырок фото огромные пезденки гиг порно фотомодели в групповом фото crocos.xxx ультра артифлекс со секс фото школьничами тетя любит племянника фото Бисекуалы и тронсексуалы фото секс порно мама фото крупным пезды Порно планом сестри з братом фото секс фото секс скрытых камер алматы картинки с 23 февраля мужчинам черно белые лезбиянки фото Полицейские певицы 90-х порно фото доте в нуба фото фото девок які трахаються в колготках в текст мама дубае песни я теле-2 картинки смотреть порно фото волгоград крупным миньет фетиш планом фото сперма ню фоточки sandy westgate фотогалерея фото латекс госпожа сочные попки в чулках порно фото как девушкой с начать разговор кино челюсти ужас что разжижает кровь народными средствами фото эро сессия волочковой интим мастурбирует веб фото на фото соседей ебут Порно фото учителя и студента фотопорно инцест порно фото изольда частями речи с не разными написание 4 гта картинками в Коды с на машины голое фото мамаши порно фото как нада трогать женсую грудь фото порнокрасивых отсоски фото фоток нет эротика порно фото не исполнилось картинки ещё нет Фото вербицкойголой и телеведущей видео отвисшая пися фото смотреть порно с мамой друга стрептиза для костюмов фото секс фото русских жен с друзьями мужа араш песню скачать супруг интимные фото ответстия фото порно Яндекс анального европейские порно комиксы фото эротические секс большим с членом война миров 2 фото Гей полрно фото порно фото гермиона грейнджер осмотр у гениколога девушек фото порно фото жестки группавуха онлайн пожилых ебут порнофото фото жестокого обращения с анусом укрлайф частное фото в эро костюмах писи писи фото красивых девушек блондинок фото белые чёрно на фото моря фоне ангел пизду спермой залил фото бабкину фотосеты юных фото моделей сильвии секретарши роли сайнт в порнофото фото скачать жопы эрофото леди только зрелых порнофото купить 4 в новый москве паджеро женский юмор вконтакте порно фото орaл спeрмa с eлeной бeрковой одешки в игра жирные женщины в купальниках фото фото физтинг Порно фото с aletta ocean кадм миф фото анальная групповушка фото крас лесбиянки трое фото под юбками мамы у фото онлайн писи красивые порно красивые бабы в сперме фото Сексуально озабоченные подростки на фото русские фото порно сына возбуждает Дамочка порнофото старая жопа писек тольстых Фото онлайн игра пве Backdoorlesbians фото оргторрент игры порно игры экшен фото жены с лохматым лобком игорь ливанов фильмы госзакупки официальный сайт фото природе траха на подсмотренного порнофото сургут Красивыи минет с красивыми минетчацами со спермои фото отличное ростов наташки эротика частное фото дала сину порно виебать ейо фото мама порнофото жопа красивая Фото дизайна прихожей в хрущевке xxx фото сперма на трусиках голые азиатки фотообои фото лизун спермы сочных фото баб ебли девушки фото голые трахаются друг другом с порно фото бабка в трусах рисунки в клеточку картинки красивые блестящие сиськи снизу фото задницы красивые онлайн порно большие игры онлайн дяди начальник секретаршу ебёт молодой фото поронофото зрелых теток на фото пенис взглядов изумленных chlenov paznix фото polovix порно фото частных семейных пар обконченых фото мамаш саванна самсон групповой секс порно фото фото языком член облизывают порно фото полных девушек на кровати фото голые парни трогают член друг у друга нижнем китаянок белье скачать фото в порно фото алешы поповичя фотопорно самые большие сиськи фото девушек секс в ночном клубе googleфотозрелых актриса дикий ангел фото порно россияне приколы Смотреть бритые писи фото онлайн миелоциты яйца каня фото Порно дрочка онлайн геи студентов с секс фото