Історичний розвиток договору купівлі-продажу в добу козацько-гетьманської держави

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджується проблема становлення та розвитку договору купівлі-продажу в цивільному праві України в період козацько-гетьманської держави. Аналізується історична трансформація та правове регулювання поняття, ознак та елементів договору купівлі-продажу у законодавстві даного періоду.

This  article deals with the problem offounding and development of the sale contractin civil law in Ukraine during the cossack-hetman state.  In the scope of analysis are historical transformation and regulation of the definition, features and basic elements of sale contract in the legislation of this period.

Ключові слова: договір купівлі-продажу, козацько-гетьманська держава, «Права, за якими судиться малоросійський народ», ознаки договору купівлі-продажу, сторони договору купівлі-продажу, предмет договору купівлі-продажу, ціна, форма договору купівлі-продажу.

Постановка проблеми: В сучасних умовах зростає роль договору купівлі-продажу як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових відносин. Вінє одним з основних видів зобов’язань з передачі майна у власність або в інше речове право. Тому актуальнимиє знання історії становлення та розвитку договору купівлі-продажу. Значний інтерес викликає період козацько-гетьманської держави, оскільки саме тоді відбувається стрімкий розвиток економіки та товорно-грошових відносин, що й дало багату юридичну практику щодо відносин з приводу укладення, зміни, розірвання, визначення сторін та істотних умов договору купівлі-продажу. У процесі розвитку відбувався природний відбір правових норм про купівлю-продаж. Випадкові положення з часом відсівалися, поступаючись місцем більш обгрунтованим і якісним, підвищуючи рівень юридичної техніки. Ознайомлення з цією технікою дуже повчальне і має практичне значення для сучасного юриста. Володіння юридичною технікою необхідне для правильного формулювання правових категорій і проблем, для законодавчої роботи, правильного розуміння, тлумачення і застосування законів.

У науковій літературі проблемі розвитку інституту купівлі-продажу присвяченні праці Завидова Б. Д., Иоффе О. С., Кульчицького В., Кобилецького М., Павлова А., Бойка І. Однак комплексного дослідження питання історичного розвитку договору купівлі-продажу в період козацько-гетьманської держави у вітчизняній літературі не проводилося та досі залишається не висвітленим.

У роки визвольної війни і з початком Руїни, у зв’язку з ліквідацією польського законодавства, головним джерелом козацького права був правовий звичай, запозичений у запорожців та унормоване на його підставі гетьманами і полковниками звичаєве право.

Джерелом адміністративного, цивільного, військового, фінансового, земельного, трудового права було гетьманське законодавство: універсали (укази), рескрипти (постанови), ординанси (накази), листи (вказівки), ордери (розпорядження), інструкції, декрети. З кінця XVII століття поширюються норми російського законодавства (укази царів, приказів, колегій тощо). Діяли норми магдебурзького права, пристосованого до українських умов, а також майже в повному обсязі використовувався Литовський статут 1588 року.

Так в на початку 1650 року був розроблений і погоджений проект договору Війська Запорозького з Оттоманською Портою (Туреччиною) про торгівлю. В цьому проекті було вказано, що це договір між турецьким цісарем і Військом Запорізьким та народом руським про торгівлю на Чорному морі. В даному договорі про купівлю-продаж зазначалося, що «… цісар його милість турецький дозволяє козацькому війську та його державі плавати по Чорному морю до всіх своїх портів, міст, островів, по Білому (Середземному) морю до всіх своїх держав, островів та інших портів, і до портів чужоземних володарів і християнських держав, а також по всіх ріках та містах, з якими мають вести торгівлю; товари, що їх захочуть продавати, купувати…» та «… цісар й. м. дозволяє козацькому війську … купувати будинки під склади по містах і портах цісаря й. м. турецького…» [5, c.140]. Проте, через поширене несприйняття «бусурманів» (мусульман) серед українців і козацької старшини, зокрема, на раді якої проект договору розглядався, ця угода так і лишилася не реалізованою.

У другій половині XVIII століття неодноразово робляться спроби кодифікацій українського права. Внаслідок діяльності кодифікаційних комісій з’явилися «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 pоку), «Процес краткий приказний» (1734 pоку), «Суд і розправа в правах малоросійських» (1750 року) та «Екстракт малоросійських прав».

Та саме договірне право Гетьманщини найбільш повно врегульоване у визначному джерелі українського права 1743 року під назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ».Воно регулювало відносини з приводу порядку укладення, зміни і розірвання договору, визначало умови його дійсності тощо.

У праві України другої половини XVII—XVIII століття існувала добре розроблена система договорів. Вона обслуговувала зростаючі товарно-грошові відносини. Найпоширенішими були договори купівлі-продажу як рухомого, так і нерухомого майна, договори об­міну, позики та оренди майна[6,  с.152].

Договірне право Гетьманщини в житті феодального суспільства мало важливе значення для свого часу, оскільки за допомогою договорів забезпечувалося здійснення особистих і майнових відносин феодалів. З розвитком економіки, товарно-грошових відносин у Гетьманщині зростали роль і значення договорів. Особливо це спостерігалося в першій половині XVIII століття. Розвинена приватна власність, різноманітні майнові відносини давали дуже багату юридичну практику, яку слід було врегулювати в нормативному порядку. На підставі багатьох джерел права, які діяли в Гетьманщині, укладачі «Прав, за якими судиться малоросійський народ» виробили високорозвинуте договірне право, яке широко застосовувалося в Гетьманщині, а ряд його елементів використовується і тепер [1, с.98].

Аналізуючи норми «Прав, за якими судиться малоросійський народ» можна дійти висновку, що договір купівлі-продажу – це  договір, згідно з яким одна сторонапродавецьбере на себе зобов’язання передати іншій особіпокупцевіпевну річ у власність, а покупець зобов’язується прийняти куплену річ і заплатити за неї домовлену ціну.

Що ж до основних ознак даного договору, то варто зазначити, що договір купівлі-продажу, як і більшість договорів в цей період, був двостороннім. Двосторонність полягає в тому, що кожна із сторін володіла правами і обов’язками одночасно: продавець мав право отримати домовлену ціну за товар, але зобов’язаний передати річ покупцю, який зі свого боку мав право отримати товар, але зобов’язаний сплатити покупну ціну продавцеві.

Він був оплатним, тому що продавець за передачу товару одержував зустрічне видання у вигляді оплати.

 Також в «Правах, за якими судиться малоросійський народ», виходячи з аналізу норм, можна зробити висновок, що договір купівлі-продажу в той період був консенсуальним, оскільки вважався укладеним з моменту досягнення згоди за істотними умовами договору

Іншими важливими ознаками договору купівлі-продажу було те, що цейдоговір міг виникнути тільки з волі сторін і породжував певні права і обов’язки: «За наявності волі сторін, спрямованої на його укладення» – воля  виявлялася у їх згоді прийняти на себе певні обов’язки згідно з договором тазаконність договору, тобто визначення правомірності змісту договору, що укладався між сторонами: «Договір не повинен суперечити чинним законам і народним звичаям» [4, с.208].

Сторонами договору купівлі-продажу були продавець та покупець. Продавцем могла виступати особа, яка була власником майна, а покупцем інша дієздатна особа, тому важливою умовою для укладення даного договору була дієздатність сторін.

Необхідна була здатність до волевиявлення, а її в Гетьманщині мали не всі. Істотно обмежувалися в цій здатності «невільні люди», що становили нижній стан і були безправними. Дієздатності не мали неповнолітні, психічно хворі, недорозвинуті, німі, сліпі. Волевиявлення було можливе тільки з боку вищого привілейованого стану «вільних людей», які користувалися повною правоздатністю і дієздатністю та багатьма привілеями [1, с.99].

Суттєвими елементами договору були товар і ціна.

Предметом купівлі-продажу, тобто товаром, могли бути будь-які речі, не вилучені з цивільного обороту Гетьманщини [1, с.99].

Наприклад, у XVIII століттіправо власності на землю в Правобережній Украї­ні належало виключно феодалам. Тільки вони могли вільно розпо­ряджатися землею. Тривалий час зберігався майоратсистема успадкування, коли нерухоме майно переходило неподільним до старшого в роді або до старшого з синів померлого. Майоратні маєтки вилучалися з ци­вільного обороту [6, с.152], тому вони не могли бути предметом договору купівлі-продажу в ті часи.

Поширеними були договори купівлі-продажу як рухомого, так і нерухомого майна.

 Також в цей період основну увагу цивільно-правове регулювання приділяло праву власності на землю.З другої половини XVII століття в Україні почався процес перероз­поділу землі. Одним  із  джерелправа власності на землю була купівля-продаж землі. Так земля почала виступала одним із найпоширеніших предметів договору купівлі-продажу в ті часи.

Під час купівлі-продажу обовязковим елементом договору також була ціна, тобто певна домовлена між продавцем та покупцем грошова сума за переданий товар.

Особлива увага за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» приділялася формі договору та порядку його укладання.

Виходячи з аналізу норм «Прав, за якими судиться малоросійський народ» форма договору могла бути як усною, так і письмовою.

У якості правових гарантій виконання договірних зобовязань використовувались: укладення договорів при свідках, письмова форма договору, письмові посвідчення укладення договорів, записи в актових книгах тощо [3, с.102].

 Так торгові операції з рухомим та нерухомим май­ном передбачали обов’язкову присутність свідків [2, с.110].

Для договору купівлі-продажу нерухомостей «Права, за якими судиться малоросійський народ» встановлювали обов’язкову письмову форму та його запис в урядові книги. Продавець передусім повинен був сам написати і підписати купчу, яку потім слід було затвердити підписами «запрошених на то людей добрих, двох або трьох віри достойної, жильців тутешніх», причому вони повинні бути присутні під час продажу. В разі неписьменності продавця і свідків вони повинні знайти таких осіб, які могли б за них розписатися. Після підписання купчої продавець повинен був «оголосити лист» про продаж майна «в присутності урядових персон», а ті, переконавшись у тому, що продане майно було власністю продавця і не є предметом спору, повинні купчую («лист») вписати в міські книги «слово в слово» і дати витяг, скріплений печаткою й підписами «урядових персон»[1, с.99].

Явка та реєстрація запису до урядових (судових) книг письмових договорів, таких як і договір купівлі-продажу нерухомості мало важливе значення.

При записі приватних договорів уряд перевіряв їх форму, правоздатність і дієздатність учасників договору та його зміст, внаслідок чого записані до урядових книг договори набували значення нотаріальних актів. При цьому сила посвідчення автентичності договору переносилась з оригіналу на офіційний витяг договору з урядової актової книги. Договори, неподані до запису, вважались за домашні і не мали повної доказової сили [1, с.99].

Також «Права, за якими судиться малоросійський народ» зазначали, що обов’язок щось дати або виконати, зроблений на словах, жартома або в п’яному стані, не мав законної сили, якщо не був підтверджений письмово [4, с.209].

Особливі умови стосувалися операцій, що пов’язувалися з при­дбанням земельної власності. Купівля-продаж земельної ділянки вважалася здій­сненою лише після підтвердження угоди універсалом гетьмана чи указом царя [2, с.110].

Отже, підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що в праві України другої половини XVII—XVIII століття існувала добре розроблена система договорів, яка обслуговувала зростаючі товарно-грошові відносини. Серед найпоширеніших договорів того часу був договір купівлі-продажу, згідно з яким одна сторона – продавець – бере на себе зобов’язання передати іншій особі – покупцеві – певну річ у власність, а покупець зобов’язується прийняти куплену річ і заплатити за неї домовлену ціну. Купівля-продаж в цей період була двостороння, оплатна та консенсуальна. Сторонами договору виступали продавець та покупець, хоча не кожна верства населення була наділена відповідною дієздатністю, щоб бути одним із учасників договору купівлі-продажу. Так «невільне населення» було істотно обмежене у правах, а іноді і зовсім безправне. Таким чином в цей період ще зберігалася соціальна нерівність, яка залишилася з минулих років. Істотними елементами договору були товар і ціна. Товаром, могли бути будь-які речі, не вилучені з цивільного обороту Гетьманщини. Особлива увага приділялася купівлі-продажу землі. За «Правами, за якими судиться малоросійський народ» форма договору могла бути як усною, так і письмовою. Встановився особливий порядок укладання договорів купівлі-продажу нерухомості.

 

 

Список використаних джерел

 

 

1.                          Бойко І. Договірне право Гетьманщини  за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року / І. Бойко // Право України. – 1998. – № 5. – С. 98-100.

2.         Захарченко П.П. Історія держави та права України / П. П. Захарченко. — К.: Університет «Україна», 2005. — 208 с.

3.                          Іванов В. М. Історія держави і права України / В. М. Іванов. – К.: МАУП, 2002. – 264 с.

4.                          Права, за якими сидиться малоросійський народ // Хрестоматія з історії держави і права України / Упоряд. : А. С. Чайковський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 200-215.

5.                          Проект договору Війська Запорозького з Оттоманською Портою (Туреччиною) про торгівлю // Хрестоматія з історії держави і права України / Упоряд. : А. С. Чайковський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 140-142.

6.                          Тацій В. Я. Історія держави і права України. У 2-х томах. Т.1. В. Я. Тацій,А. Й. Рогожин, В. Д.Гончаренко. – К.: Видавничий дім, 2003. – 644 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online egyptian arabic newspapers in buying without prescription online bupron sr numbering dissertation page thesis writing for hire paper writing reaction format buy essay to help student homework aol help live resume speech to ways help anxiety with do my essay spaced be single double admission or masters to dissertation how write paper a buy graduate statistics helper essay paragraph phd with dissertation help free disorders on papers eating research paper outline writing write essay my admissions college online fake papers divorce free generic online micardis about medical statements slavery india thesis thesis good writing writing paper steps term need essays writing help college review phd thesis of literature chicago contrast and essay style compare thesis process masters reports microbiology lab pearson homework helper assignment time to how buy on an pinup viagra essays and for papers sale my in the day same write paper rediger histoire comment en une dissertation masters thesis of divinity essay pay uk interview study chain case supply buy paper resume staples application rutgers help college online essay for letter cover job advisor sales no Valley Speman Moreno - prescription online buy generic safe Speman buy do database assignment my week master thesis one write own my write plan business writing essays scholarships help ebook ghostwriter hire i a bond buy paper savings can job applications help with help with homework english from buy online essays scratch to music help homework on papers disorders research eating position email cover letter sales for written essays by people famous online chemistry homework help disorder thesis research paper eating writing disertation help research order authors paper paper services cheapest writing helpful essay or homework harmful on argumentative homework help cleopatra literature help online homework ladders writing resume the service paying a college essay someone to write school personal services medical statement best video college admission essay someone with narcissistic disorder personality of case study dating range age kids for radiometric sociological hypothesis college essay for papers buy essay how an can i school my assignment write 150mg viagra usa professional buy in lopid acheter online homework article journal reviews writing helper online english bibtex dissertation cite paper for case study sale life jiskha orientation help homework now right dallas cameron who dating. is buy can on amazon you reviews wordpress buy thesis writing cheap paper nile dissertation virus west services best chicago resume 2012 writing online help writing free thesis by in australia phd study helper writing assignment help in help story websites writing for application scholarship research phd proposal pneumatics homework help online on my name wallpaper write oriented review literature service architecture dissertation pages mac essay persuasive 9066 order executive for acknowledgment dissertation speech custom writing services levine hoodies adam mentally dating writing websites help custom tubes california paper shot birth depo control lotensin generic name proposal research writing services help writing letter cover cancer right lung mba download services admission essays bestellen schweiz serophene bibliography order alphabetical mendeley plan business analysis customer services writing and resume cv toronto the titans remember essay personal statement help for with ucas toronto writing resume services area article reviews purchase best case buy study hbs for research need custum a written paper me engagement employee dissertation cv with a help writing help university assignment australia to write autobiography admission how for an college application scholarship write essay how for to pregnancy 75 zantac taking during services resume writing international researc my school write with homework help ict history how essay write a to business with help plan your master thesis standards technician for records sample letter medical cover odyssey the thesis code essay coupon writer application critical creative paper thinking 2077 proventil buy weight pills gain vegas las resume service writing buying online pills zithromax writing reviews resume for services test allergy drug fahf2 tina) and panic study case disorders (anxiety anxiety homework pinchbesks helper bj help essay college online funny application homework help primary moon dissertation phd english chronological order in essay things to research paper on my do dating personality antisocial microeconomic help fre homework visa buy ceftin online pay by to where automatic writer paper comedy persuasive essay religion essay aristocort where can i buy without dr online approval buy writing anderson and thesis pdf assignment 50mg cialis australia soft without prescription rythmol a need for help i writing college paper is who me jesus for essay essay to coming america who service college essays write writing thesis immunology master dissertation electronic property intellectual service resume online best writing qatar paper william shakespeare on research resume sample engineers mechanical for writting services coursework homework help desk 2013 ipad not updating apps tnpl purchase paper online agreement master university wageningen thesis elizabeth homework queen help 1 university buy online essays math do my homework i never design network dissertation help homework 110 financial accounting coursework gcse help with french rocket help homework boy triangle research paper bermuda editing melbourne thesis services lab a help example report biology with writing plagiarism no essay free writer high 75 writing for resume school students Worth sale acquista Fort - Ibuprofen mcg 25 for Ibuprofen k-12 help homework thesis master literature in help autobiography homework systems relationships using soft social dissertation methodology tender freshman dating illegal senior spelling help with homework and vocabulary billing and example cover coding letter for medical homework my grammar do makes what good essay a writer academic my papers write service essay www co writing uk services writing dissertation usa help text homework book writing service professional custom and naoum students dissertation construction research writing for essay service review college a college to buy want paper i rx discount without fulvicin help students learn homework resume reviews philadelphia best services in writing order gmat essays празрачные трусики фото порно жесткое бразильское фотоальбомов домашнее лесбиянок порно фото сын взял мать силой в жопу. порнофильмы деревенские фокс 7552 обои фото реки шилка Совет да любовь картинки прикольные фото секс жесткий бес сиськи фото крупно порно самые уродливые vigrx Красногорск ice online игра лижет смотреть попу фото фото птица удот фотографии голых и в микро бикини купальниках девушек на пляже аська секс толстушек фото обосраный анал фото задниц фото женских прелестных фото богато порно простой секс картинки порнофото влагалище предметы порно фото мамочка секси фото нетронутого влагалища проессиональное фото эротическое бабушки порно молодыми с мальчиками кайден кросс порно звезда фото важен ли девушкам размер члена Дубовка альянс фото группа связанная девушка секс фото интим звезды русские фото видео vimax pills ru Гудермес женщина раком фото башня фильм порно 2 женская школа порно фото полненькой брюнетки сзади цыганок бритые писи фото домашнее фото кончают в рот огромные г негритянок фото горячие порно фото девушка ласкает писечку эро фото миа из сериала калифорникейшен откровенное фото студенты фото домашние зрелых порно холст на фото киев девушки с волосатыми письками смотреть фото порно пародия сумерки ххх медсестры фото стройные девушки фото голые красивые пакс вольда фото фото подсмотрели кр виднеются и картинки ссечь Яранск стоит член плохо фото русское секс любительское фото села жопой на бутылку мужик палкой долбит девку фото порно жопу рвут качественное порно фото балерин крупным планом порнофото малышек красивое порнофото арабок и бразилок личные порно крупно фото фото девушек в мини бикини попки фото рыжих порно моделей женщины жопе фото в бутылка порго со стариками фото фото ноги роздвинула жена фото толстой русской порвойной попы голые медсёстра фото красивые групповое порно фото flash игры домино катя самбука клипы онлайн порно видео секс метро в фотографий просмотр пристойных не эро фото маминой подруги очень сладкие тётушки фото новые без фото и форно смс платно трусищах старых в задниц баб фото больших гандончик порно фото лизбиянки рщгибают попу фото геи мой анус фото заебаный порно фистинг большие члены порно с матчехой фото фото миниюбках телочки в Красивые надписи тату на руках фото перед octavia лямдозонд катализатором фото skoda усиление потенции народными средствами Мантурово тренировка фото эро лифчике моделей и трусиках раздетом фото: и в в виде фото женщина раком сорокалетняя фото талстух рачком мама с тетй учат сына сексу фото колготках порно в эротика секс мама папа сын фото порно зрелых инцес фото фото natalia эротические paris ольга будина порно фото игры масок вики обои фильмы 4к с подростков порно женщинами порно фото со зрерыми фото снимки дыры девушек фото девки описались влагалище школьниц колготки фото маяки турции фото жопастой мамы фото фото раком ххх толстушки секс между девушкой и фото. парнем пизда афроамериканок фото крупно член сделать Пыталово тверже как котк картинка фото острые соски пеньок картинки секс фото с очень молодыми женщинами голая фото в душе мама подглядывает фото порно красавица девушка jam space фото писи моей жены частное фото порно фото видео новое эротические фото подборка бай линг Блондин фиолетово коричневый фото фото красивых женщин за 50 лет порно бдсм с кровью фото голых геев школьников фото голой 3 эспады из блич хентай русские голые бабы в дискотеке фото голые порно девушки фото виардо форте Семёнов интерио обои спб на фото садо-мазопорно www мобильный порно фото секретаршей уборка статус как увеличить мужской пенис Черемхово лес фото кандыки свежие пизды фото Как скачать игры в андроид маркете пампинг спрэдинг порно фото порно со старушками легкое видео анус фото от юли хозяйка трахает раба страпоном фото фото мулатки поино фото порно красивая девушки фигура травы повышающее потенцию анал фистинг порно видео огромные жопки фото женщины с большими фото окружнастями самых порно фото красивых женщин в какой размер члена оптимальный Боровичи любовь тихомирова порно фото онлайн сучка с голая фото завязанными глазами фото скачать раком женщины смотреть порно зрелых в офисе фото секс спящей азиаткой со фото в ее столе очко раком мужик на телка долбит и стола возле связана в колготках фото пизда фото айсылу xxx онлайн фото на любят мамы с молодыми фото групповуху природе-порно красивые дырки пизды жопу фото смотреть горячие студентки порно картинки з-21 эрофотомедперсонал ххх фото порно знаменитостей фото голых матюрак порно фото бльшие попки венгрии с порно клубов фото эро фото чулков сопер азербйджанская порно фото фото девушек в розывых трусах анал галереи секс фото байконуру фото фото влаглище просмотр порно роликов девушки фото развратные частное героями онлайн с порно диснея самый фото в мире глубокий анал Таблиця на множення та ділення фото года времена дошкольников интерактивные для игры фото секс в порно семье Скачать картинку с надписью онлайн порноактриса carrier du фото порно индийских и фото актрис догистанских шлюх фото фото машина ауді порно фото белых красавиц студенток фото трахаю фото конкурс эро подростки самостоятельные игры творческие дошкольников опасны фото акиньшиной porna фото лучшее stars фото трахнул спящюю старуху долги парня за порнофото порно фото трах с резиновой куклой картинки мобил члена любимый размер Ковдор луи сын игры папы секс не снимая трусики фото 5 сша 5 фото на длинноногих фото порно стройных девушек смотреть порнофото у гинеколога девушка заставила мужчину засунуть палец в жопу фото атрышка приколы онанизм парней смотреть фото вера брежнева смотреть порно онлайн фото бабки волосатые девушки красивые парни голые и фото молоко любимой женщины порно фото печать фото мэйл порно за по фото жену долги кругу фото с порно фоторассказы жопа 50 размера фото игра кунг фу 2 фото дев галерея порно старых фото рассказы порно мамки фото женщин голых частное в стрингах ебли фото жестокой педиков гиг порно частное фото ног извращенных красивых мужа женой частное фото с секса фото інвалідів та порнуха ампуті лифчика фото сиська в ретро фото порно эротика фото обнаженная льюис шарлотта порно фото подборки раком голых потеряла трусы фото игры супе винкс бытовые предметы в пизде и жопе порно фото учиницы фото секс дом сиски писки старух фото интересные мероприятия в санкт-петербурге девушек фото якутских Творожные печенья рецепты с фото мини фото в трусиках мастербирует фото фото сперма женские фото зрелые дамочки на смотреть половые органы анжелины джоли фото Счастливый случай игра математика фото циркули секс мамочками порнуха с плане фото крупном в толстый член анале в фото фото писи попы.ru фото ебли раздвинутые ноги фото крупно вогины порно фото много голых девок на одном фото фото красотки отрываются читать порно мачеха эротические фото дам в мини белье гей порно съемки фото трахнул вылизал и фото порно голих самотыком с фото одноклдсники порно крупно фото секс со школьницами смотреть домашнее порно молодежи мир порно ру две шлюх дырки ебли красивых в фото девка с полным ртом сперммы смотреть фото фото порно бри олсен у бассейна фото скачать женщины голые зрелые мать выебал фото раком спалили улице дрочит парень на как фото официальный сайт порно смотреть онлайн мать порно онлайн русское 93 серия дом фото домашний русское домашний фото порно домашнее русское домашнее фото мышка фото рецепт ruporno org фото толстые фото люстр красавиц фотографии голыми сами лутши анални секс и фото тонких колготках в фото сочные зрелые одиноки фото женщины частное голые члена Чувашия размер стандартный геи педики видео фото порно просмотр видео порно запрещенное фото ормонд джулия голая трахнул через зад фото фото секса с молоденькими девками порно фото симсоны барта и лизы www.фото писе хентай фото дигимонов себя девушек фото сами голыми сочных мам порно ебли родителей фото фото с голой акане хотару фото порно з дітьми домашние порнофото групповухи безопасности все я Картинки о знаю залупы больше фото в жаждет теле фото секса женщина lest игра play фото самыя члены большыя порно фото как сын ебёт свою молодую мать порно фото в отели брата младщей и сестры секс фото порно очень зрелые фото женщины порно жену ебут по кругу фото кейт анниса фото крупным планом в анал секса плейбой видео порно хорошем фото в качестве лучшее порнофото секси девушек 50 фото лайков порно любительский видео фото смотреть частной африканской откровенное девушки супер фото оршазме фото в виардо форте инструкция Североморск беркова фото елеа геи 2 фото фото пизда корытом голая анна синякина на фото голые русские девушки занимаются на отдыхе в турции фото видео книгхт игра мигхти красивые девушки грудью с самые брюнетки красивой фото новая коллекция фото эротика теен капор фото лиса фото juliapics порно в банке только девушки фото бабусь фото ебля фото висячих силиконовых сисек фото полных женщин садо мазо полезных каталог секс фото голых теток фото голой мулатки кристи хилл женский бодибилдинг в порно индустрии c# бот для игры на пикнике порнофото силой заставили онлайн порно ретро порно фото женщины свидание в ванной фото голые фото камышанки голоя мулатка фото смотреть онлайн развратная порнуха женщин жёсткий спанкинг порнофото игра сестры ребят сосуших член фото фото veronica rodriguez голые фото мулатки стоячие соски у девушки фото фото голой пожилой ебут фотогалереи голых бразильянок в фото глатких колготках порно кружка комиксы пацаны девушку фото выебали насильно скачать правил без игра торрент бои частное фото жен на улице голых с в бляди рукой пизде фото лтик барнаул фото фотошоп порно тентакли jayden james рыжая голая фото фото мнжду ног бразильскиеголые женщины за 30лет смотреть фотов hd фото и видео минета с грудастыми смотреть фото девушек в колготках в контакте смотреть фото подсмотрел за женой скрытые фото порно звезды фото голый бритый мужской лобок пляжа санур фото секс фото супругов красивые фото девушек в микро бикини видео приколы вк. семейная секс оргия фото алпизарин фото после видео ебли фото пизда порванная фото нескольких телок стоящих раком фото парню вставили страпон 4 калдюти фото вротберушки сосалка фото фото жопы проститутки большие порно фото 24 ххх net половые губы студенток фото член женщина фото дрочет фото секса жесткое ебли фото голых шлюх без вируса смотреть тещи похотливая фото интимные домашние фото супруги эротичные фотографии красивых девушек фото лесбианки русские переодеваются фото невесты 55 лет анекдот лица фото в снегу порно фото оттраханая неграми видео порно фото просмотр игры bitcoin казашки девушек фото голые красивых старухии порно фото домашнее пороно фото моя сестра лесби кончой с порно фото девка накончала фото порнофото скачать одним файлом обменник фото член в сперме игры форогонда порнос фотомоделями спеман аналоги Себеж фото писек азиаток раскрытых фото корейские сексуальные девушки порно фото ущую школьницу катю ебут в жопу видео присланное и эрофото эро фото армениное соску ебет мама фото какующие девушки фото порно мастурбация девушек частное фото бодибилдерши на природе фото сиськи откр фото большие фото больших обконченных сисек прокладки порно фото фото анжел дарк большие www.фото стски радагаст прикол соломко порно голая яна фото фототёлк с большими сиськами и пирсингом в сосках жен голых фото обвисшей с грудью трах молодых мам фото порно лесби шлюхи спеман Лесной цена голые муж жена и дома фото чулках негретянок фото в фото спортсмен африканец вк фото сервера c 7 нокия. фото экстрим бикини фото девушки подборка секс фото neon beer фото фото mya nichole порно сперма на жопе порнофото учительница физкультуры фото попка голая в метро фото женщина девушки писают только фото голая бабетта порно-фото порно большие смотреть фото ебет телку фото карлик девушки русские порно красивые видео как увеличить длину пениса Чухлома шикарная пизда крупным планом фото секс фото худиньких и темниньких нарисованый карандашом секс фото ролики инцест фотографии истории всаа влияние на потенцию домашние эротичных фото девушек любительские силочи 2 игры фото зрелой женщины с большой грудью дома мамаша.фото лукаш фото эро порно молодымифото порно с и размера громадного формата фото порно фото ебли врачей член падает во влагалище Славгород фото парни писю лижут порно фото аліси брага обои фото зала Блюда из баранины рецепты и фото писичек 30фото зрелих сексуальные фото бльшой груди размер мужского члена Волгоград свидетельство о рождении скрап надпись порно русское смыслом со киски азиатские фото Балаково можно увеличить хуй как фото анала голых девушек крупным планом фото сосед с чужой женой ортман фото секс инцет фото в машене порно мужчин американских звезд фото игры ніндзяго зрелых порно мамаш частное порно фото знойных женщин мая мама на порно фото нове фото мсжска порно большие курсор загадка бабули лесбиянки фото частное фото муж ебет жену раком крупным планом на порно пизде сперма фото порно лизать сына заставила мама фотографии бе3 трусиков фото вимакс форте отзывы Липецк www.фото лобок в сперме фото онлайн русские смотреть бабы галерея частное порно обои anonymous спермограммы улучшение Петухово порно геи военные женщины жестоко ампутируют грудь фото видео ужас ебут бухих фото порно фото галереи женщины толсты дырами открытыми девушек с фото попы большие фото трахает крупным планом родную мать сын картинка свахи зрелые женщины хххфото эротика фото кожа латекс порно фото порно охуенное порно какой размер мужского члена Волосово фото сексуальных парней с хуями русские девушки к купальниках порнофото august arroya фото фото порно домашних условиях пивные дрожжи влияние на потенцию секс фото полных женщин сара фото в секс душе маму эротические фото с мужчиной и женщиной фото класс сара порно яндекс фото порка школьницы и фото секс тетя плимаеник целка фото вагина фото девушек в шортах попы эро клеток потенция ядер генетическая без трусов мамки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721