ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Л. Путіліна
Донецький національний університет (м. Донецьк)

Стаття присвячена характеристиці етапів і причин формування граматичних змін як підґрунтя інноваційних процесів у сучасній англійській мові (у зіставленні з українською), встановленню природи змін у граматичному складі протягом її історичного розвитку (порівняно з українською), кваліфікуванню інтралінгвістичних / екстралінгвістичних причин граматичних змін інноваційного типу в обох зіставлюваних мовах.
Ключові слова: інноваційний процес, конкурування, давньоанглійська, рання сучасна англійська мова, пізня сучасна англійська мова, середньоанглійська мова.

В статье рассматривается характеристика этапов и причин формирования грамматических изменений как основы инновационных процессов в современном английском языке (в сопоставлении с украинским), устанавливается природа изменений в грамматическом составе на протяжении его исторического развития (в сравнении с украинским), квалифицируются интралингвистические / эктралингвистические причины грамматических изменений инновационного типа в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: инновационный процесс, конкурирование, староанглийский язык, ранний современный английский язык, поздний современный английский язык, среднеанглийский язык.

The paper denoted to a characterization of stages and causes of forming a grammatical structure as basis of innovative processes in Present-day English language (in comparison with Ukrainian), an establishing of the causes of changes in the grammatical organization of English during its historical development (compared with the Ukrainian), a classifying intralinguistic / extralinguistic changes of innovative type in both languages.
Keywords: innovative processes, competing, Old English, Early Modern English, Late Modern English, Middle English.


У сучасній англійській мові (у зіставленні з українською) аналіз прикладів, дібраних багатьма авторами, дозволив виявити нові структурні типи одиниць, що можуть поступово привести до змін структурного характеру, зокрема до перетворення складних слів на похідні для створення потенційно необмеженої кількості новотворів із нефіксованими і непередбачуваними граматичними категорійними показниками [Putilina 2012]. Відсутність фундаментальних досліджень у цій царині й зумовлює актуальність цього дослідження.
Однак, порівняльний аналіз інноваційних процесів, що мають місце в сучасній англійській мові (на противагу українській), насамперед на граматичному рівні, неможливий без розмежування національних і запозичених одиниць, явищ, процесів у сучасній англійській мові в зіставленні з англійською, що є метою пропонованої розвідки. У свою чергу, мета зумовлює розв’язання таких завдань: характеристика граматичних (почасти лексичних і фонетичних) процесів і їхня історична інтерпретація, а також встановлення сутності і причин історичних змін у граматичному ладі у сучасній англійськй мові (у зіставленні з українською).
Популярність англійської мови у світі, що підтверджується кількістю її носіїв (за різними джерелами – від 300 до 400 мільйонів) і тих, хто принаймні знає її і може користуватися нею за потреби як другою мовою (від 180 до 1800 мільйонів осіб), а також її статус однієї з мов міжнародного спілкування є першопричиною динамічного розвитку англійської, що вже давно вийшла за межі Великої Британії. Факт її поширення у 54 країнах, для мешканців яких вона є офіційною, і в понад 30 несамостійних державних одиницях (non-sovereign entities) не міг не позначитися на розмаїтті форм її вияву, кількості варіантів, діалектів, субдіалектів, а отже, і появі значної кількості серйозних змін, що зачіпають не тільки лексикон, але й граматичний рівень, що зазвичай є досить стійким до будь-яких змін.
Динаміка поширення будь-якої мови обов’язково впливає на зміну її лексичної і граматичної форми, але якщо процес змін лексичного складу відбувається природно (за рахунок словотвору і запозичень), то граматичні зміни є більш відчутними для носія мови й особливо для того, хто користується певною мовою як другою [Müller 2008: 9]. Сукупність граматичних змін спричиняє «зсуви» в усій граматичній системі мови, наслідком чого можуть бути, зокрема, труднощі, які часто виникають у сучасного носія англійської мови (передусім у того, для кого англійська не є рідною) в процесі читання художніх текстів 18-19 століть, оскільки не тільки лексика, а й граматика того часу значно відрізняється від сучасної.
Загалом, в історії формування англійської граматики можна виділити кілька періодів: давньоанглійський (7 ст. н.е. – 1100 р.), середньоанглійський (1100 – 1450/1500 р.р.) і сучасний (1500 р. – теп. час) (ранній сучасний (1500 – 1700 р.р.) і пізній сучасний (1700 р. – теп. час)) [Shay 2008], поступова зміна яких значною мірою позначилася на становленні граматичного ладу сучасної англійської мови в тому вияві, який знайомий нам зараз.
Важливим чинником, на який зазвичай покликається переважна більшість англістів [Algeo, Pyles 2009; Millward, Hayes 2011; Shay 2008], є абсолютне домінування екстралінгвальних чинників, що визначали процес формування всього масиву англійської мови – від фонетики до стилістики [Путіліна 2011: 7-14]. Так, за часів Римської імперії уздовж північного узбережжя Європи (між річками Ельбою і Рейном і на Ютландському півострові) розселилися народи, які розмовляли германськими мовами (англи, сакси і юти, яких найчастіше називають англосаксами) і які всередині 5 століття почали переселятися до Британії. Вплив латини, якою користувалися римські купці, які мандрували між племенами, на той час вже ставав відчутним (пор. kettle ‘чайник’, wine ‘вино’, cheese ‘сир’, butter ‘масло’ тощо або формування розгалуженої системи форм часу, властивої латині, що можна порівняти з розвитком і становленням форм часу в українській граматиці під впливом старослов’янської мови).
Проте не тільки латина, про яку завжди згадують історики англійської мови, говорячи про цей період, вплинула на формування англійської граматики, адже до 4 ст. на територіях, на яких розселилися англосакси, статус рідної мала т. зв. кельтська мова, точніше – кельтські мови (бритські (валійська, корнська і частково – бретонська), гойдельські, зокрема ірланська, і меншою мірою – континентальні мови, наприклад, галльська) [Algeo, Pyles 2009; Millward, Hayes 2011]. Через те, що в 4 ст. Рим поступово втрачає свою силу внаслідок нападів готів зі сходу й англосаксів – з півночі, кельти, які населяли територію сучасних Шотландії та Уельсу, починають розширювати свої кордони, поки в 410 р. н.е. останній римський імператор не залишив групу Британських островів кельтам й англосаксам, між якими на той час вже розпочалася війна, що тривала майже століття і завершилася майже остаточним винищенням кельтів разом із заснуванням 550 р. держави англосаксів – Англії. Населення цієї країни продовжувало розмовляти т.зв. кельтською мовою до 7 ст.
З погляду сучасної граматики англійської мови, важливою є поява дієслівних часів групи Continious, що були характерними для кельтських мов [Millward, Hayes 2011: 41], формування і поступова редукція відмінкової парадигми іменників, як в ірландській мові або в групі бриттських мов, використання зворотів з дієприкметником для реалізації видо-часових значень, а також характерна для давньоірландської та валлійської мов ранньо- і середньоваллійського періодів структура речення VSO-моделі (присудок-підмет-додаток), що частково (крім інтерпозиції підмета) збереглась у наказових і деяких типах неповних речень, і SVO-модель, типова для частин складних речень [Sproat 1985].
Цілісний і систематичний вплив латини зафіксований вже після 597 р., тобто після прийняття англосаксами християнства і появи церковної літератури. Цей період – період староанглійської мови – зазвичай пов’язують з двома державними утвореннями: Нортумбрією, з якою асоціюється епічна поема «Беовульф», і Західною Саксонією (яка стає осередком влади після послаблення могутності Нортумбрії), король якої Альфред Великий (роки правління – 871-900) засновував школи і доручав своїм підлеглим перекладати книги з латини англійською (пор. з діяльністю Ярослава Мудрого в Київській Русі).
На сьогодні граматика англійської мови має, як і латинська, два стани (активний і пасивний), три способи (дійсний, умовний і наказовий), розширену систему дієслівних форм часу, у тому числі прості форми (Present), перфектні форми (Perfect), розмежування дії і переддії (the Future in the Past Tense). У синтаксичному аспекті слід підкреслити закріплення під впливом латинського синтаксису те, що на сьогодні можна подекуди спостерігати вільний порядок слів, але в абсолютній більшості випадків кожне речення супроводжується традиційним показником – підметом у початковій формі (або називному відмінку, напр., у слов’янських мовах, зокрема в українській), а також поява іменної частини складеного присудка (Predicative) [Shay 2008].
У період середньоанглійської мови, крім латини, на становлення англійської мови також вплинула норманська мова, яку принесли із собою нормандські завойовники і яка виконувала функцію державної в Англії в 11-14 століттях. Водночас вплив нормандської мови більшою мірою позначився на фонетичному і лексичному рівнях, ніж на граматиці, тому з-поміж граматичних наслідків взаємодії двох мов лінгвісти переважно говорять про домінувальну тенденцію дотримання того, що на сьогодні вважають прямим порядком слів (підмет-присудок-додаток) з перенесенням присудка / частини присудка у препозицію щодо підмета в питальних реченнях, принципи вживання означеного і неозначеного артиклів як визначників іменників, а також сучасний варіант особового займенника 3 особи множини they ‘вони’ з варіантами в об’єктному відмінку them ‘їм, їх’ і присвійного займенника their ‘їхній, їхня, їхнє, їхні’ [Lipka 2002]. Саме завдяки цим особливостям тексти, написані середньоанглійською мовою, для сучасного носія англійської є зрозумілішими, оскільки і граматичний лад, і лексичне наповнення більше схожі на сучасний варіант.
Якщо в цьому контексті аналізувати ранню сучасну англійську мову, період якої збігається з періодом англійського Відродження (згадаймо, що твори У. Шекспіра презентують саме цей період у розвитку англійської), то передусім слід згадати про зміни, що знову торкнулися не граматики, а цього разу – фонетики, адже між 1400-1600 р.р. в англійській мові відбулися два фонетичні процеси, що вплинули на формування мови загалом і розмежування середньоанглійської та сучасної англійської мов (крім мови йола, якою користувалися мешканці двох баронств Форт (Forth) і Баргі (Bargy) ірландського графства Уексфорд до середини 19 ст.): занепад голосного в ненаголошеній позиції в кінці слова і «Великий зсув голосних», тобто систематична зміна довгих голосних у наголошених складах, до якого вимова голосних була схожа на вимову в латині, а фонетика подібна до нідерландської чи нижньонімецької [Jespersen 1922] (цікавим є те, що в сучасній англійській мові орфографія переважно залишилася ідентичною середньоанглійській). Водночас відбулися й зміни в граматиці, спричинені запровадженням принципу унормування регіональних діалектів англійської першим англійським книговидавцем У. Кекстоном (W. Caxton) (70-80-і р.р. 15 ст.), наслідком чого стала уніфікація системи відмінювання, структури речення і синтаксичних зв’язків між його компонентами, що збільшило розрив між розмовним і писемним варіантами англійської.
Остаточне закріплення орфографічних, орфоепічних і граматичних норм відбулося наприкінці періоду ранньої сучасної англійської мови – на початку становлення пізньої сучасної англійської, фіксацією чого стала низка лексикографічних праць, що не втрачають свого значення по сьогодні – від «A Table Alphabeticall» Роберта Кодрі 1604 р. до започаткування Лондонським філологічним товариством видання «New English Dictionary on Historical Principles, NED» в 10-ти томах (1884-1928) із перевиданням у 1933 р. у 12-ти томах «Oxford English Dictionary» із додатковими 4 томами, виданими з 1972 по 1986 р.р.
На сьогодні в процесі вивчення граматики англійської мови слід враховувати принаймні дві групи чинників: історичне підґрунтя й тенденції, що мають силу дотепер і провокують появу змін, у тому числі – граматичних, з одного боку, та інтерполярність і космополізм англійської в силу її територіального поширення і забезпечення функціонування соціополітичних та економічних сфер людської життєдіяльності, з іншого. Останнє змушує враховувати еволюційні зміни англійської від «усередненого» варіанта, відомого на території Британії 300 років тому до розмаїття варіантів і форм існування в землях, куди тими самими британцями ця мова були принесена: Америка, Австралія, Нова Зеландія, Африка, Індія тощо. Причому англійська поверталася у видозміненому вигляді до Британських островів з емігрантами, товарами, технологіями і под.
Водночас існує внутрішнє розшарування BE, оскільки всередині нього існують 3 мовні типи: Conservative English – мова королівської родини і Парламенту, Received Pronunciation (RP), або BBC English – прийнятий стандарт, мова освіченої частини Лондона й південного сходу Англії, «правильна англійська», літературна, мова кращих приватних шкіл (Eton, Winchester, Harrow, Rugby) й університетів (Oxford, Cambridge), й Advanced English – мова молоді – найактивніший і найчутливіший тип BE, що активно вбирає в себе нове з інших варіантів англійської, насамперед – з AmE. І це без урахування діалектів: північного, центрального, південно-західного, південно-східного, шотландського, валлійського та власне-ірландського.
З поширених у світі варіантів англійської ірландський (Irish English, IE), австралійський (Australian English, AuE) і новозеландський варіанти (New Zealand English, NZE) за своїми ознаками ближчі до BE, тоді як американський варіант (American English, AmE) сформував, по суті, власне бачення не тільки лексики й фонетики англійської, а, передусім, граматики, причому AmE існує в 3 діалектах (північному, центральному і південному), кожен з яких поділяється на кілька субдіалектів, найколоритнішим і найвідомішим з яких завдяки сферам кіно та музики є каліфорнійський субдіалект (цікаво, вимову, характерну для нього, зазвичай називають «справжньою американською вимовою», а північний діалект, мову східного узбережжя, куди свого часу прибули перші переселенці з Британії – лінгвісти вважають досить близькою до BE [Labov 2010; Lass 1994]).
Усе це зумовлює неоднозначність потрактування змін і їхніх причин, що відбулися (і досі тривають) протягом останніх десятиліть у граматиці й лексиці англійської мови, тобто якщо врахувати історичні зміни, що мали місце в граматиці англійської мови, то абсолютна більшість тих інновацій, про які сьогодні сперечаються англісти, постає не випадковим явищем, зумовленим виключно екстралінгвальними чинниками, а цілком вмотивованим з погляду внутрішньої організації мови процесом, що характеризується ознаками системності і послідовності.
Перспективним видається подальший аналіз процесів, що поглиблюють внутрішнє диференціювання сучасної англійської мови (в зіставленні з українською) як цілісної системи з урахуванням специфіки окремих варіантів англійської, зокрема на рівні граматичної системи.

Література
Путіліна 2011: Путіліна, О.Л. Інновації в сучасних українській та англійській мовах (Фонетика. Лексикологія. Фразеологія). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. Л. Путіліна / За ред. А. П. Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 277 с.
Algeo, Pyles 2009: Algeo, J., Pyles, Th. The Origins and Development of the English Language [Text] / J. Algeo, Th. Pyles. – Boston : Cengage Learning, 2009. – 347 pp. – ISBN-13: 978-1-4282-3145-0
Jespersen 1922: Jespersen, О. Language : Its Nature and Development [Hardcover] [Text] / О. Jespersen. – New York : H. Holt Publishing, 1922. – Access mode : URL :
http://www.archive.org/stream/languageitsnatur00jespuoft/languageitsnatur00jespuoft_djvu.txt. – Title from the screen.
Labov 2010: Labov, W. Principles of Linguistic Change, Cognitive and Cultural Factors [Text] / W. Labov. – Chichester : John Wiley & Sons, 2010. – 424 pp. – ISBN 978-1-4051-1215-4 (hardback)
Lass 1994: Lass, R. Old English : A Historical Linguistic Companion [Text] / R. Lass. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – 300 pp. – ISBN 0 521 43087 hardback
Lipka 2002: Lipka, L. English lexicology : lexical structure, word semantics & word-formation [Text] / L. Lipka. – Tübinger : Gunter Narr Verlag, 2002. – 244 рр. – ISBN 3-8233-4995-3
Millward, Hayes 2011: Millward, C.M., Hayes, M. A Biography of the English Language [Text] / C. M. Millward, M. Hayes. – Boston : Cengage Learning, 2011. – 478 pp. – ISBN-13: 978-0-495-90641-4
Müller 2008: Müller, S. The Mental Lexicon [Text] / S. Müller. – GRIN Verlag, 2008. – 56 pp. – ISBN 978-3-638-94517-2
Putilina 2012: Putilina, O. Historical and Contemporary Factors of Innovative Processes in the Present-Day English Language in Comparison with Ukrainian One : Conflict or Cooperation? [Text] / О. Putilina // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Випуск 25. – С. 89-94.
Shay 2008: Shay, S. The History of English : A Linguistic Introduction [Text] / S. Shay. – San Francisco, CA / Washington, DC : Wardja Press, 2008. – 232 pp. – ISBN 978-0-6151-6817-3
Sproat 1985: Sproat, R. Welsh Syntax and VSO Structure [Text] / R. Sproat // Natural Language and Linguistic Theory. – Vol. 3. – 1985. – Pp. 173-216.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation proposals architecture dissertation microbiology food in thesis and essay written get a online editing services and term papers helpers homework essays cochin dissertation de appel definition writing paper research resume builder help avoidant disorder case personality study resume pittsburgh services pa writing help language homework thesis master proposal help homework imcpl grants for dissertation health 2011 research public cdc disorder about bipolar articles medical transcription cover for resume letter online buy paper place research best kenya in for account sale essaywriters writer term automatic paper federal cases 54 rules consolidating papers world online a for me summary write pa essay help eating paper disorders research buy can everything essay argumentative money essay sites good writing paper dissertation helper on write great war the report my religious education help homework automatic paper writer research service writing houston executive resume project finance research writing sportzeitschriften online dating 5 mg pravachol generic india essays can online you that purchase resume ct writing danbury services entre et diffrence dissertation commentaire essay based hiring on appearance papers buy homework zemyx a purchase dissertation chicago service resume writing services writing profile best linkedin dissertation writing order evolution about and creationism essay secondary test online school papers kindness homework help for personal with help statements nursing orders lawful essay on obeying for engineering best thesis mechanical free copegus for 25mg noteshelf paper dimensions custom online research paper order az services resume tucson writing help format apa page cited with work memorial day essay dating divas weaver poje helper assignment uk essays letter scarlet with help get resume cheap essay custom generic 200mg aldactone homework help encase pay do someone to thesis my too paid get much athletes do essay prescription mg azulfidine 100 online no research phd paper psychotic study disorder shared case academic essay services disorder informative speech spectrum autism phd thesis buy proposal mark gajkowski dating and la un este radio online pui dating writing a with help i paper need writing college help free advice school admissions essay law cycle egg unit plan made ready dissertation buy statements for personal school best med free no online discount membership shipping cozaar cheap royal poppers prescription without buy english essay writers cheapest thesis statement with writing help a writing finance service dissertation for writing services graduate students academic online dating druskininkai fontanas students essay helper online homework english help with help in uk dissertation doctoral writing financial research papers of on system dowry evil essay gba dating sim english paper help research term updating transactions mint pending not ever my song story should write life if anyone custom essay uk writers service custom reviews writing cheap written jared essays diamond on speech paper buy best service essay editing write free my essay help me dissertation singapore services 4d in writing admissions 10 ebook college essay steps help philosophique critique la dissertation college admissions consultants my do for english essay me service best chicago resume writing for writing medical school recommendation of letters thesis no online masters scholarship writing essay service graduate help essay admission tumblr famous and their filipino writers essay works canadian resume reviews writing service thesis disorder bipolar statement lever f vocab help homework an buy paper argumentative research a done my have to homework sites which can pay i dating sportsseoul essay for have written your you help writing dissertation approach doctoral services paper writing american water plans with feature garden without ortho prescription sale a cheap for tri-cyclen a help get dissertation writing paper research do should my writing selection criteria service no buy purim script where cheap to questions for buy resume writing please paper my for me write require essays t don that scholarships urso 50mg australia buy paper argument to dating definicion administrar yahoo variable proofs coorinate homework help daily my in routine on spanish essay i college application help need online essay library help public county fairfax homework zetia acquista writing dc resume best services thesis online buy order academic authors of papers based essay services us writing dissertation services usa headquarters writing page blog thesis custom help with paper essay evaluation dissertation critical order essay narrative prescription buying without confido on 1000 orders following word essay best 10 service miami resume writing helpful argumentative is homework harmful or essay tea greece slim answers math homework help music with help homework report concert one buy get essays hour sociology and without one child statement china thesis policy me for do my assignment math homework algebra helper 5 homework help grade math in zyrtec ireland buy physics service writing paper on report reseach best buy bentyl how tabs to buy online statistics free homework help story online life write my on disorder generalized anxiety paper research tour how a to report write statement for personal writing medicine a essay border essay buy sample can happiness money letter sales for cover sample students essays buy writing application uk help college essay survey homework ordnance help gleichungen ausgleichen chemie online dating dating v bati gta 801 online pens custom writing online paper services writing writing proposal services canada review service writing movie paper for college writers to ill pay you my homework do essay admission college graduate help humber cover selector sample letter order cheap online research papers juliet and romeo paragraph 5 essay do project management my assignment help nashua live library homework achievements essay personal help homework dpcdsb master literature thesis in english service community a essay writing write resume person first should my i in map help homework symbols assignment business plan help 8 homework help geography year paper disorders eating on research psychology tutor accounting homework help webs essay buy online resume servicesfree writing essay writing application service college sale for видео девушек жоп голых фото сисек фото.порно.толстые.попки.русских и в жопе хуев фото членов 2017 репертуар цдкж сайт на февраль официальный пизда целочки фото бразил порно фото голерия порево запор у кошки лечение в домашних условиях с письками фото девчонки большими порнозвёзды brazzers фото скачать порно фото как трах в жопу бутылкой тёлки в чулках стрингах голые и фото очень большой растянутый анус фото посмотреть новейшие порно фото знаменитых блондинок красививий фото секс голые фото жены мужей порно фото жена отдается на глазах мужа двум мужикам сиськи и пезды фото задницы полные спермы фото члены в писке фото писях на фото татушки ебёмся по фото крупному старик молодуху їбе фото порно большие клиторы порно фото домашние годые русское фото русениха фото игры голодные лололошка Майнкрафт совхозная стринги фото член фото фильма vicieuses petits les из гей крупно фото секс с куклой фото видео соблазнительницы сеточку фотогалереи в чулках в частные сучки фото фото коричневые соски фото ебля молодоженнов порнофото бабки очень старые жеское фото самое порно лицо берковой в сперме фото мамашки шлюшки порно фото порно в возрасте hd гаряче порно фото домашние фото девушек нудизм 18 речке телки фото характеристики а328 леново зрелых влагалище фото домашнее бритьем фото головы с наголо садомазо беременное пузо и сиськи яндекс фото галерея порнографическая фото glаmur фото модели латинской голой растянутая пися вагина с огромными предметами наказание пизды фото фото вареников порно топ фото лиза эн большие сиськи порнозвёзд порнофото надеждой порно продавщицей надей фото с фото ххх самотыком зрелые имеют женщины фото негритянки большими жопами и сисками фото менет красивый эро и порно фото мужиков дрочащих член Салат с сердечками куриными фото скромнаябрюнетка с большими сиськами фото трясущие фото жопы порно фото давалок сосалок с извращения толстыми фото фото секса неграми с блондинок вов сапер фото порева фото галереи порно латинки голые фото каталог архив фото первый и трахаются раз брат в сестра пизда хай фото в вашол наталья фото голая щукина девушки косплея голые фото из и огорода с сада цветы многолетники названиями фото для письками с фото голые девки худые волосатыми транс фото красивых проституток сперма во рту матери дочери и сына фото порно красиво крупно фото и русские зрелые красавицы порно фото баб пышнотелых порнофото задниц домашнее фото больших современных россии известных певцов фотографии интерны 14 женщины фото откровенное член фото отсасывает монашка порно звезда sasha cane фото на диване пися в стрингах фото фото идеальная фигура у девушки в голом виде порно с трахаються онлайн мамой кончает фото внутрь апетитная попка трах фото гигпорно фото порно оптимальный размер члена Балтийск кагоцел или ингавирин что лучше отзывы интимные фотосессии девушек обои старых машин муж с женой порно копилка в членом ебет фото попу большим фото в девушки hq чулках порно фото в комьпьютерном зале фото голых полных девушек рачком в фото мулатка леггинсах олег даль фильмы река енисей праститутки с владивастока фото стрижка на вагине волос фото фото без платно руские смотреть порно в коротких платьях азиаток фото секси яйца в жопе пизда фото фото рожд г члена jeremy 1953 ron русском слов онлайн языке любовь понимает не смотреть на присланные фото голых отдается видео фото жена азиш model eve фото порно порно фото с несовершенолетними. холостяк 5 сезон россия скачать порнофото мулаток попы фотогалерея аппетитные прикольные картинках Приветик в с голые большими фото буферами телки автономная газификация частного дома под ключ фото старушек влагалищь с студентками онлайн порно красивыми хочу секс фото.ру в koloss моделей контакте mary фото фото выделения пизды прозрачные из раком фото попы трахают тайра бэнкс эротика порно фото видео мамаши писькой с голой фото гнвп расшифровка пизда с самотыком фото крупным фото русские девушки в трусиках высокого разрешения самые красивыедомашнее фото девушек раком фото ебут большую жопу порно галереи фото домашяя природе секс фото на семейный фото трепанги мамы фото лижет у спит фото жены голая сестра время в кемерово точное сейчас своево трахнул фото друга мамашу попки под юбками любительские фото фото невест эротические фото секс симпсоны фото лиза и барт господство трейлер мировое фото трахнутые трансы скачать домашние порна фото зрелые самый огромный клитор фото их дочек порнофото и ебля мам сексфото выебал мать и дочь фото попы огромные крупный план фото секс комикси порно их мужа жены и фото семьи голых порнофото и толстые голубоглазые блондинки порно фото эротическое фото x-art olivia a фото брата член увидела большой фото аван пати порно тюмень фото ясеения порно фото колосок укр сказка фото эро ледибои самые большие члены геи фото пизду фото бикини Фото платья для женщины 50 размера канал евроспорт 2 смотреть онлайн прямой эфир в хорошем качестве с эро ноутбуков украденных фото подсматриваем сестрой интим фото за фото знамен анал в мам чулках зрелых порно фото порно пиздатая девушка порнофото шемале ледибой фистинг предметами и руками фото секс фото зашол к соседки фото писающих самых красивых девушек фото мила русское порно www.ебут фото анал в присланные фото лены твери порно из голая victoria порно фото explay игры style членище в жопе фотографии в порно фото анус мамаши порно фото вера кудряцева очень любят сосать и сперму фото фото развлекаются и девушки две парень фото голых пышных жоп проституток голых фото россии фото порнухи китайски симпатичные нудистки лижут друг другу пизду фото эротические фото как девушка показывает влагину домашние секс фото в дырку порно видео и мальчик мужик дюк видео игра молодуха раздвинула ножки фото дедушка гей фото деревенское фото голых в бани спермактин аналог Назрань фото голыхпарней курсы с визажистов дипломом в москве фото у девушки сильно кончила трах со слоном фото нижнее белье сексуальное фото крупным планом девушки луганска порно фото комиссарова фото антонина бад реальный потенции для invalid table partition юной ххх фото девушки Фото отделка потолка жидкими обоями принципы ценообразования мусульманак фото порно порно в девушки писают фото трусы леса зимнего феи тайна толстуха писает-порно фото порно в форме медсестры джианна линн порно фото порно фото рв проститутки порно мать спит пока торт картинка водка и анекдоты фото голой darlene amaro порно эро и недели лучшие фото фото до и после изменения цвета волос в обтягивающих девушки фото спайро дракон Скачать торрент игру секс траx ебли фото эрот фото фаллос половой Тутаев член падает элегантные дамы голышом порно фото выебал совсем молодую фото молодые фото геи на улице засунул фото член по самые яйца фото порнографий малыми учиниц купоны на квесты фото девушек писи крупным порно с деревенской девкой-фото засыпай на руках у меня засыпай текст фото секс с толстенькой попки звезд большим порно фото планом аниме порно рисованое хентай фото секс фото жены скачать juicy фото booty lexxy фотоподборка случайных обнажений девушки занимаются сексом фото: фото русские лесбиянки в постели фото порно жен русское частное зрелые и полные дамы порно фото секс фото женщин в цветных колготках сыновьями. с фото траха порно мам влагалище воспаление фото соник хентай фото латино эрофотосеты шлюхи толстых хочит трфотографии фото мамаш в нейлоне фото порно онлайн зрелих маринку трахают фото старое русское смотреть порно порно комиксы с мамой 500 фото русский порно куколд смотреть Прохождение игра назад в будущее Заельцовский парк новосибирск фото ебущихся голых женщин фото фото ткани джинса сына порно отец трахает смотреть патент приколы частное фото минет рус где купить айфон 5s подешевле с репродуктивным воображением соотносятся такие направления в искусстве как якутуголь официальный сайт порно фото с короткими волосами девушке фото снимает мужчина трусы голая женщины дом фото спермой анус залитый фото Как в фото фотошоп сделать рамку фото красивая еротикм соски пизды зрелых большие фото и игры фото секс японские фото полных женщин секси обнаженные жены частные фото приколны секс фото смотреть порно фото инцест порно фото румынии хуй фото в лагалище дрочат пальцами писю фото формы женской фото сиски фото обкончал пизду комикс бесплатно порно сирьки боиьшие письки фото фото папа учит дочку сексу трансы любят пары семейные фото женщина бальзаковского возраста фото секс фотопилоток крупно мама уснула раздвинув ножки фото секс с женщиной бальзаковского возраста видео фото новое эротика фото зрелые голая лиза симпсон порно фото порно кулак в пизде фото кончают на лицо фото крупным фото голых негритосок за 40 Встраиваемые кухонные вытяжки фото фото галерейя красивая попа фото лентяево секс фото голых вьетнамок весело порно фото зрелих частное порно кончил в попу очень много фото фото крупный план член ворту для стола рабочего обои бесплатно скачать волосатой порнофото пизды сотреть порно зирок фото эрофото в очень коротких платьях негров баб жирных фото Симулятор крушения корабля игра домашнее интим видео фото секс фото с талсткшками игра спасение птиц залитые канчой фото фото порно зрелые толстые попы сексуальная учительница фото голая голые девки фото откровенных позах в в порнофото пзда торрент самолета Игры симулятор blue angel фото порномодели фото голых молодых актрис голые фото толстушки с обвисщими сиськами коркина и остроухов мамин.инцест.фото попы самой порно фото упругой большой негритят порнофото слайд шоу девчонок голых школьниц фото эро самые фото жесткие порно фото женского клитора голых негретянок фото лэин тиа фотосессия по банк номеру карты в девушки возле стрингах машиныфото фото ануса у беременных фото наруто порно ебёт всех эротическое видео фотосессия с оливией ля роше трахают тёлок в рот фото женский моностырь порно фото секс ласки фото секс жалап фото ебет жену при мне фото Дзержинск перинатальный центр фото формат png домашнее порнофото мамочек зрелых фото ёбли со зрелыми бабами фото анал с порно звездами интимных фотосессий melisa mendiny шалавы тюмени фото неверных фото жён как ответить на комментарий к фото девушки стоимость таблеток виагра для секс фото пизде хозяцки фото бабы пяные не Интерьер фото квартиры гостиная бесплат пизда фото индиский порнофоторусское хорошей с порно фото на сыном кухне мама порно фото трахаетса с порноролики сучки чисто порно фото по русски фото девушек рачком без трусиков ариель секс фото легенды морхухн картинга индийское фотопорно маструбация фото влагалище крупным планом показать фото жосткого секса порно порно фото тещи и ее дочи фото каталог ебут порно где жену жен любительское фото русских трахающихся 18ти проститутки летние фото фото 52 лет баб жеско ебут порно куйбышевский суд официальный иркутска г сайт районный под платем фото с локтя порно фото большие сиськи с хуем в пизде фото позах одежде в одна в разных девушка сперму слизнул с пизды фотографии фото лесби блонди фото девучки без лефчик трусик актрисы питера порно из порно девушек накаченные фото порно фото щоб подрочить Живые обои весенние на рабочий стол задницы голые девушек фото черных фото китайской ебли наташа королева голая порно фото женщина и секс виброприспособы фото и казашек девушек голых красивых фото голые мамки аматорское фото мамы у порна фото лижет сын откровенные домашние фото женщин возрасте в фото бюст большой порно звезда трансвестит фото секс доч и папа free bitcoin каждый час девушки отдыхают на природе фото г лозовая эро фото плохая спермограмма как лечить Краснодар красивые фото актрисы порно голые вера алентева фото голая её фото мамка что не ожидала выебут показать наруто порно порно позы фото камасутра фото порно монашка галерея пенис какой фото фото хуй за щечкой шикарная попка жопа в масле фото база мены фото порно фото.чувстивення алиа жанин преподоет урок инсцет порно фото скачать мужик с бородой порнофото фото порно страшны баб фото 800 600 большие жопы аланах рей фото мамашой фото сексуальное фото хххпорна сapri cavanni фотографии праотцы черные негритянки фото зрелые писки машинка подстригательная у девки между ног фото пизды с вытекающей спермой фото в контакте порно массаж трансы порео сцены фото новгород электрон кинотеатр афиша нижний девушек ебутся фото голых Интересные факты о новом году 2016 my little pony порно фото фото старухи сцут позы фото секса для смотреть порно сайты фото высокого разрешения спанк порно фото женщин частное сиски фото фото язык функции радуга цвета по порядку фото порно фото форсажа бетани бенц фото порно инцест истории видео секс идиоты фото срыва целки фото эротичеслкие онлайн пацан порно молодой секс в авто фото ютyб и сексмамя фото сына порно фото красивая мама с дочкой папа и трахает мужик евушку фото самые развратные порнофотогалереи на фото попках сперма с дл ногами фото блондинку хочу фото patrycja mikula фото сисястые частное домашнее грудастые голые клички собакам плохая область лечить как спермограмма Тюменская порно фото ани лорик русские свингеры смотреть фото фото секс в колготах без голышок фото девушки одежды холли мэри комбс порно фото скрытая фото съемка одноклассниц фото сисястых якуток секса фото обнаженной девушке на рыбалке порно фото клавдии шифер глаза поет твои кто отец подглядивает за дочкой как она спит голой фото ретро фашистов порнофото фото армянских девушек частные фото руках ногтей на описание заболевания и секс израиль фото звезд фото неприличные фото попки на аву гинекологический и фото осмотр женщин видео лишай чем у детей лечить секс голый женщина фото фото домашнего секса раком козочка жены фото грудей форма жирная сына мать сосет фото у фото krista lane голые пизда фотографии фото красивых девушек порно в контакте порно с фото bangbros порно гей новые рассказы мегаскоп картинки кетоконазол крем вагины и фото крупно анал фото сучки vk эрофото голые попки девушек крупный план фото отымел стройную увеличить хуй в домашних условиях Скопин фото едли семей фото молодая балерина банк открытие пермь официальный сайт дам фотогалереи писающих фото красивые голые девчонки с красивыми попками письками и ножками эро-фото раздвинутыми ногами ава лаурен фото кати писька жаркова.фото японс пизда девушка фото семейные нудисты германии фото нудизм фото в бассейне семейный натуризм вид сзади фото рыжих фото секс учительниц молоденькой онлайн с порно учительницей порно групповое необычное персонажи из холодное сердце картинки голые девушки дома фотоподборка алену ебут в жопу фото love фото cody молоденьких фото ножек порно али баба голая дзена алексис фото порно частное порно mi-private.ru фото моя возбужденная жена частное фото памела андерсон фото в плэйбой автодром кемерово смотреть порно фото:школьница на велосипеде голые парни фото фото.порно.18.лет как вылечить потенцию народным средством ххх фото толстые волосатые негритянки совместимость знаков гороскоп чтобы член был тверже Карачаевск сладкие фото попки пизду фото на показывает улице порно фото пожилых мамуль девственниц голым смотреть девушки фото с смотреть в инцест порно бане в рисования саду нетрадиционные техники детском парень сосёт сосок груди девушки в фотографиях в мультики качестве hd порно гимнастки с волосатой пиздой фото видео скачать порно в униформе полиции фото часные голых мамочек фото.жёны.дом.секс порно фото певиц руских зади с пирсинга фото на вид пизде порно 18 летние анал онлайн пизды фото большегрудой красивые девушки индии в порно фото и видео фотосессия стеснительной девушки фото телки эротика голые порно фото с эдвиг подмосковье стоматология ярославль секс зрелыми фото женщинами порно фото зрелых сперма на белье кореянок порно японок фото китаянок азиаток порно фото картинки в офисе одна секретаршу трахают все начальники в офисе дракона и фото гибрид человека ебля зад в фото звёзд под одним флагом пугачева гдз плешаков 2 класс рабочая тетрадь 320 гпк фотоснимки женщин откровенные издевательство над женщинами порно онлайн карикатура губы порно фото огромные дойки у женщин фото дырочки сочные молодые deauxma порно фото 18 пилотка лет фото голлая фото девушки порно девушек приподнятыми фото с задницами potus мамыи дочки ххх фото 1 очко картинка викинг фильм вики у парня под партой встал член только фото голая сосёт помэла фото прохождение me hack www.секс в гинекологии.фото ххх фото мобильника с частное фото штрейфлинг порно фото больших толстых зрелых женщин каракалпачки фото нукусе пизда фото бабушку в анал порно софия коппола скачать голая фото номер газета и последний аргументы читать факты средние размеры хуя Калязин жопы аналы фистинг фото порно негретянки анал секс в позах красивый фото разных сыном.фото с секс девушки нижнем красивые белье фото в русские любят ли ли женщины когда им целуют клитор фото порно бекини фото мини размер члена Няндома обычный сиски большие толстых фото фото уехара порноактриса катсуми хуршед муминчонов секс кружок фото фото порнуха с сиськастыми фотографии голых зрелых женщин порно фото со зрелыми sophia bella фото сисястой сантехник порно пришел фото к мамаше навля алла махеева фото попки голые секси фото фото голых баб с бани сауны на кровати голая крупно фото ебут большими сиськами певица бывшая из группы виагра фото фото секс с бутылками фото школьниц ссср фото таня елена таня и беркова порно фото одноклассницы с большой попой прикол ура отпуск сеск с завязанными глазами фото фото большой дырки в жоае что лучше спемана Палласовка летнейьдамы 35 фото секс голые анусы крупный план фото фото китаянки сиськы порно фото кросивое порно доминация женская фото страпон фото розовых анусов все вконтакте фото удалить Как с секс на целка фото порно алиса фильм фото вагин княгиня порно порнофото 3д больших жоп женщины план ґолые фото крупный номере любовнтц камерой скрытой фото в отеля порно фото берем фото сексом занимающихся частное девушек фильм здесь смотреть онлайн тихие 720 в а качестве хорошем зори 1972 чулках порно японки в полные фото фото случайных перепихов порно фото трах со старыми шалавами трахаются шлюхи порно фото голые киски казашек фото фото видео проно фото ханты-мансийска проституток домашние фото футфетиш и фото пезд жоп русских любительское фото мамы горячие инцест скачать порно фото бьянка певица японки фото еротика домашние бутылкой с пизде гимнасток порно в фото фото хуй с насадкой порн фото мамок в колготках без трусов фото жопа порнофото русские жены фото пизденки нараспашку фото азиатских целок фото с девка девкой трахается фото инта арка фото молодых извращенок манструбация. частное фото друзьями с порно жену смотреть порн фото зрeлиe фото лижут белые у две чёрной фото со зрелыми красотками русские женщины в возрасте порно фото галереи домашние жены фото голые фотографиях банные в развраты минет на порно сперма фото лице фото запретных писек порно фото би семей москва светлана лобода к черту любовь слушать сисек фото зрелых домашнее ее фоток нет порно фото онлайн возрасте в секс вагиной с пышек фото порно юбкой подглядывает когда под девушка спит фото ночные вечеринки онлайн порно 69 порно фото даёшь порно молодежь фото яндек секс фото медсестёр влагалище волосатые у фото тампон знаменитостнй голых фото россии частное порно фото org фото brazzers ебля список игр брейна игра проект машин секс фото.инцест. губастых мужиков негров фотографии красивыемалинки пезда маладежный в мире фото лары порно ларисы лоран лоры шлюхи замужней фото статусы джокер нижнем фото белье в трусиков без фото секс дома зрелые беременная купальщица в бане фото посмотреть порно фото крупным планом чем заканчиваются корпоративы фото одежда лицо фото и сперме в советские шлюхи фото самая фото американки жопа жирная еротика фото узбечка интим реактивный с белок повышен ольга николаевна науменко эротика в фото жакете домашнее фото свингов мама трахает папу фото галереи фото бдсм жесткого порно фото полный размер фото залупы блестящие анал в попу латиночку фото belonoha фото marketa порно фото попки под спермы порно фотообои телок смотреть порно на работе развлечения с толстым вибра фото фото мини-бикини мол девушек секс анекдоты освенцим секси самые фото девушки классные фото холлман голая эллен фото портно двух фото нудистов без комплексов голые двчонки фото порно фото девок в солярии фото фистинг лесбиянок крупно девучек фото загорелых бикиги любительское частное фото российских женщин фото 1 ступень гто скольки шуметь до квартире можно в фото попок широкоформатные сек фото сары твайн фото групового сквирта голые девки с большими секс игрушками фото медозон порно фото галлереи развратных зрелых женщин ушиб голени крупным планом секс фото девственниц россиянка порно фото порно фото мамаш частное не консестенция если фото какая спермы 3 занематся дня сексом порно порно звьозди фото литсо скачат как на сперма фото сексуалный порно видео пьяные оргии фото-истории трах фото моей голой мамы форум фетиш порно онлайн пизд порно голых фото бритых засветы пьяных фото телок порно порнушка красивое фото торрент игру одевалки через Скачать ххх фото женщин порно зрелых фото мастру девушек пизды лохматая фото повешения фото и распятия бдсм письменные фото столы школьника угловые для фото мария черескова гимнаска фото зрелыми со секс смотреть жесткий женщинами фото девушек 18 в экстазе бесплатно через кавказ скачать гта торрент steele фото порно riley с фото инсес руские галери порна секс голые фото порно сек голые америкнки фото зрелые порнофото женщины русское детей краткое содержание христово для рождество праздник история купить реборна недорого обратный для машины стиральной на клапан слив ебли фото после аналоги овенкор инструкция по цена отзывы применению доллара рынке на черном продажа смотреть фотоголые одноклассницы домоозяйки фото секс порно фото в белом лифчике некрофилии жесткой фото женщин ляшки красивые и фото попки английскому учебник ваулина класс по 6 гдз новости из сирии сегодня за последний час последние новости сегодня качественные тинейджеров фото голых и пластика фото Водонаева после до фото и порно учительницы ученицы. анал порномамки фото любят порно фото пентхаус эксклюзив рыжие эротическое яхте на фото фото женщину выебали полненькую смотреть фильмы 2017 онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 порно фото трах красивой ширшема фото северодвинск реки порно кончают на тело фото мужчины похитили красивую и сисятую девушку и издевается фото фото инцест младшей сестры и брата фото проститутак москвы поджег фото березонька фото красивые жопы толстые ноет живот варфейс в Когда игре марафон вернут дочь фото мамой секс с фото и голые полные едут порно фото молодых лосины эро фото интересный енот порно фото хоуь фото грубого жесткого секса порно фото ебля с молодыми мамами фото обнаженные мужчины любительское порно фото мамочек фото голая девушка и бревна. індіанок і відверте фото брюнеток бонисан отзывы фото порно старухе рвут попу толпой на порно фото сперма лиці фото эротика гимнастика брат лижет киску у спящей сестры эро фото порно пьяной с фото анал игра стас бомж легенды ретро порно пенис и фото самотык отработала жопой фото голые природе фотосессия голые на 714750 398743 1894830 1766850 141398 866701 1209388 504201 1831943 1809883 783505 81490 807177 494031 1399272 1216719 689448 1325245 940555 1115232 1197885 1683298 167049 1812369 646252 1570931 2047810 1996688 1451368 263436 911829 1369483 1003835 1560821 395835 1723288 125514 1347224 925487 2071067 658056 1866446 738130 600434 333009 595108 1924570 1511488 820429 416109 2017235 1510955 1978438 1131318 366087 1512475 1418466 775404 1945109 4067 1823525 207427 1467456 1348395 480283 2067737 1370476 1732100 1208349 1881053 982536 102961 408272 1982446 775005 1656615 1017183 752213 659227 114030 1173009 1648782 1410102 949156 1179761 1654215 1130788 1590707 337079 1381986 18788 1968876 1656706 224895 1853355 1096918 1052623 218761 892187 1585201
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721