ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЛАДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗІСТАВЛЕННІ З УКРАЇНСЬКОЮ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Л. Путіліна
Донецький національний університет (м. Донецьк)

Стаття присвячена характеристиці етапів і причин формування граматичних змін як підґрунтя інноваційних процесів у сучасній англійській мові (у зіставленні з українською), встановленню природи змін у граматичному складі протягом її історичного розвитку (порівняно з українською), кваліфікуванню інтралінгвістичних / екстралінгвістичних причин граматичних змін інноваційного типу в обох зіставлюваних мовах.
Ключові слова: інноваційний процес, конкурування, давньоанглійська, рання сучасна англійська мова, пізня сучасна англійська мова, середньоанглійська мова.

В статье рассматривается характеристика этапов и причин формирования грамматических изменений как основы инновационных процессов в современном английском языке (в сопоставлении с украинским), устанавливается природа изменений в грамматическом составе на протяжении его исторического развития (в сравнении с украинским), квалифицируются интралингвистические / эктралингвистические причины грамматических изменений инновационного типа в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: инновационный процесс, конкурирование, староанглийский язык, ранний современный английский язык, поздний современный английский язык, среднеанглийский язык.

The paper denoted to a characterization of stages and causes of forming a grammatical structure as basis of innovative processes in Present-day English language (in comparison with Ukrainian), an establishing of the causes of changes in the grammatical organization of English during its historical development (compared with the Ukrainian), a classifying intralinguistic / extralinguistic changes of innovative type in both languages.
Keywords: innovative processes, competing, Old English, Early Modern English, Late Modern English, Middle English.


У сучасній англійській мові (у зіставленні з українською) аналіз прикладів, дібраних багатьма авторами, дозволив виявити нові структурні типи одиниць, що можуть поступово привести до змін структурного характеру, зокрема до перетворення складних слів на похідні для створення потенційно необмеженої кількості новотворів із нефіксованими і непередбачуваними граматичними категорійними показниками [Putilina 2012]. Відсутність фундаментальних досліджень у цій царині й зумовлює актуальність цього дослідження.
Однак, порівняльний аналіз інноваційних процесів, що мають місце в сучасній англійській мові (на противагу українській), насамперед на граматичному рівні, неможливий без розмежування національних і запозичених одиниць, явищ, процесів у сучасній англійській мові в зіставленні з англійською, що є метою пропонованої розвідки. У свою чергу, мета зумовлює розв’язання таких завдань: характеристика граматичних (почасти лексичних і фонетичних) процесів і їхня історична інтерпретація, а також встановлення сутності і причин історичних змін у граматичному ладі у сучасній англійськй мові (у зіставленні з українською).
Популярність англійської мови у світі, що підтверджується кількістю її носіїв (за різними джерелами – від 300 до 400 мільйонів) і тих, хто принаймні знає її і може користуватися нею за потреби як другою мовою (від 180 до 1800 мільйонів осіб), а також її статус однієї з мов міжнародного спілкування є першопричиною динамічного розвитку англійської, що вже давно вийшла за межі Великої Британії. Факт її поширення у 54 країнах, для мешканців яких вона є офіційною, і в понад 30 несамостійних державних одиницях (non-sovereign entities) не міг не позначитися на розмаїтті форм її вияву, кількості варіантів, діалектів, субдіалектів, а отже, і появі значної кількості серйозних змін, що зачіпають не тільки лексикон, але й граматичний рівень, що зазвичай є досить стійким до будь-яких змін.
Динаміка поширення будь-якої мови обов’язково впливає на зміну її лексичної і граматичної форми, але якщо процес змін лексичного складу відбувається природно (за рахунок словотвору і запозичень), то граматичні зміни є більш відчутними для носія мови й особливо для того, хто користується певною мовою як другою [Müller 2008: 9]. Сукупність граматичних змін спричиняє «зсуви» в усій граматичній системі мови, наслідком чого можуть бути, зокрема, труднощі, які часто виникають у сучасного носія англійської мови (передусім у того, для кого англійська не є рідною) в процесі читання художніх текстів 18-19 століть, оскільки не тільки лексика, а й граматика того часу значно відрізняється від сучасної.
Загалом, в історії формування англійської граматики можна виділити кілька періодів: давньоанглійський (7 ст. н.е. – 1100 р.), середньоанглійський (1100 – 1450/1500 р.р.) і сучасний (1500 р. – теп. час) (ранній сучасний (1500 – 1700 р.р.) і пізній сучасний (1700 р. – теп. час)) [Shay 2008], поступова зміна яких значною мірою позначилася на становленні граматичного ладу сучасної англійської мови в тому вияві, який знайомий нам зараз.
Важливим чинником, на який зазвичай покликається переважна більшість англістів [Algeo, Pyles 2009; Millward, Hayes 2011; Shay 2008], є абсолютне домінування екстралінгвальних чинників, що визначали процес формування всього масиву англійської мови – від фонетики до стилістики [Путіліна 2011: 7-14]. Так, за часів Римської імперії уздовж північного узбережжя Європи (між річками Ельбою і Рейном і на Ютландському півострові) розселилися народи, які розмовляли германськими мовами (англи, сакси і юти, яких найчастіше називають англосаксами) і які всередині 5 століття почали переселятися до Британії. Вплив латини, якою користувалися римські купці, які мандрували між племенами, на той час вже ставав відчутним (пор. kettle ‘чайник’, wine ‘вино’, cheese ‘сир’, butter ‘масло’ тощо або формування розгалуженої системи форм часу, властивої латині, що можна порівняти з розвитком і становленням форм часу в українській граматиці під впливом старослов’янської мови).
Проте не тільки латина, про яку завжди згадують історики англійської мови, говорячи про цей період, вплинула на формування англійської граматики, адже до 4 ст. на територіях, на яких розселилися англосакси, статус рідної мала т. зв. кельтська мова, точніше – кельтські мови (бритські (валійська, корнська і частково – бретонська), гойдельські, зокрема ірланська, і меншою мірою – континентальні мови, наприклад, галльська) [Algeo, Pyles 2009; Millward, Hayes 2011]. Через те, що в 4 ст. Рим поступово втрачає свою силу внаслідок нападів готів зі сходу й англосаксів – з півночі, кельти, які населяли територію сучасних Шотландії та Уельсу, починають розширювати свої кордони, поки в 410 р. н.е. останній римський імператор не залишив групу Британських островів кельтам й англосаксам, між якими на той час вже розпочалася війна, що тривала майже століття і завершилася майже остаточним винищенням кельтів разом із заснуванням 550 р. держави англосаксів – Англії. Населення цієї країни продовжувало розмовляти т.зв. кельтською мовою до 7 ст.
З погляду сучасної граматики англійської мови, важливою є поява дієслівних часів групи Continious, що були характерними для кельтських мов [Millward, Hayes 2011: 41], формування і поступова редукція відмінкової парадигми іменників, як в ірландській мові або в групі бриттських мов, використання зворотів з дієприкметником для реалізації видо-часових значень, а також характерна для давньоірландської та валлійської мов ранньо- і середньоваллійського періодів структура речення VSO-моделі (присудок-підмет-додаток), що частково (крім інтерпозиції підмета) збереглась у наказових і деяких типах неповних речень, і SVO-модель, типова для частин складних речень [Sproat 1985].
Цілісний і систематичний вплив латини зафіксований вже після 597 р., тобто після прийняття англосаксами християнства і появи церковної літератури. Цей період – період староанглійської мови – зазвичай пов’язують з двома державними утвореннями: Нортумбрією, з якою асоціюється епічна поема «Беовульф», і Західною Саксонією (яка стає осередком влади після послаблення могутності Нортумбрії), король якої Альфред Великий (роки правління – 871-900) засновував школи і доручав своїм підлеглим перекладати книги з латини англійською (пор. з діяльністю Ярослава Мудрого в Київській Русі).
На сьогодні граматика англійської мови має, як і латинська, два стани (активний і пасивний), три способи (дійсний, умовний і наказовий), розширену систему дієслівних форм часу, у тому числі прості форми (Present), перфектні форми (Perfect), розмежування дії і переддії (the Future in the Past Tense). У синтаксичному аспекті слід підкреслити закріплення під впливом латинського синтаксису те, що на сьогодні можна подекуди спостерігати вільний порядок слів, але в абсолютній більшості випадків кожне речення супроводжується традиційним показником – підметом у початковій формі (або називному відмінку, напр., у слов’янських мовах, зокрема в українській), а також поява іменної частини складеного присудка (Predicative) [Shay 2008].
У період середньоанглійської мови, крім латини, на становлення англійської мови також вплинула норманська мова, яку принесли із собою нормандські завойовники і яка виконувала функцію державної в Англії в 11-14 століттях. Водночас вплив нормандської мови більшою мірою позначився на фонетичному і лексичному рівнях, ніж на граматиці, тому з-поміж граматичних наслідків взаємодії двох мов лінгвісти переважно говорять про домінувальну тенденцію дотримання того, що на сьогодні вважають прямим порядком слів (підмет-присудок-додаток) з перенесенням присудка / частини присудка у препозицію щодо підмета в питальних реченнях, принципи вживання означеного і неозначеного артиклів як визначників іменників, а також сучасний варіант особового займенника 3 особи множини they ‘вони’ з варіантами в об’єктному відмінку them ‘їм, їх’ і присвійного займенника their ‘їхній, їхня, їхнє, їхні’ [Lipka 2002]. Саме завдяки цим особливостям тексти, написані середньоанглійською мовою, для сучасного носія англійської є зрозумілішими, оскільки і граматичний лад, і лексичне наповнення більше схожі на сучасний варіант.
Якщо в цьому контексті аналізувати ранню сучасну англійську мову, період якої збігається з періодом англійського Відродження (згадаймо, що твори У. Шекспіра презентують саме цей період у розвитку англійської), то передусім слід згадати про зміни, що знову торкнулися не граматики, а цього разу – фонетики, адже між 1400-1600 р.р. в англійській мові відбулися два фонетичні процеси, що вплинули на формування мови загалом і розмежування середньоанглійської та сучасної англійської мов (крім мови йола, якою користувалися мешканці двох баронств Форт (Forth) і Баргі (Bargy) ірландського графства Уексфорд до середини 19 ст.): занепад голосного в ненаголошеній позиції в кінці слова і «Великий зсув голосних», тобто систематична зміна довгих голосних у наголошених складах, до якого вимова голосних була схожа на вимову в латині, а фонетика подібна до нідерландської чи нижньонімецької [Jespersen 1922] (цікавим є те, що в сучасній англійській мові орфографія переважно залишилася ідентичною середньоанглійській). Водночас відбулися й зміни в граматиці, спричинені запровадженням принципу унормування регіональних діалектів англійської першим англійським книговидавцем У. Кекстоном (W. Caxton) (70-80-і р.р. 15 ст.), наслідком чого стала уніфікація системи відмінювання, структури речення і синтаксичних зв’язків між його компонентами, що збільшило розрив між розмовним і писемним варіантами англійської.
Остаточне закріплення орфографічних, орфоепічних і граматичних норм відбулося наприкінці періоду ранньої сучасної англійської мови – на початку становлення пізньої сучасної англійської, фіксацією чого стала низка лексикографічних праць, що не втрачають свого значення по сьогодні – від «A Table Alphabeticall» Роберта Кодрі 1604 р. до започаткування Лондонським філологічним товариством видання «New English Dictionary on Historical Principles, NED» в 10-ти томах (1884-1928) із перевиданням у 1933 р. у 12-ти томах «Oxford English Dictionary» із додатковими 4 томами, виданими з 1972 по 1986 р.р.
На сьогодні в процесі вивчення граматики англійської мови слід враховувати принаймні дві групи чинників: історичне підґрунтя й тенденції, що мають силу дотепер і провокують появу змін, у тому числі – граматичних, з одного боку, та інтерполярність і космополізм англійської в силу її територіального поширення і забезпечення функціонування соціополітичних та економічних сфер людської життєдіяльності, з іншого. Останнє змушує враховувати еволюційні зміни англійської від «усередненого» варіанта, відомого на території Британії 300 років тому до розмаїття варіантів і форм існування в землях, куди тими самими британцями ця мова були принесена: Америка, Австралія, Нова Зеландія, Африка, Індія тощо. Причому англійська поверталася у видозміненому вигляді до Британських островів з емігрантами, товарами, технологіями і под.
Водночас існує внутрішнє розшарування BE, оскільки всередині нього існують 3 мовні типи: Conservative English – мова королівської родини і Парламенту, Received Pronunciation (RP), або BBC English – прийнятий стандарт, мова освіченої частини Лондона й південного сходу Англії, «правильна англійська», літературна, мова кращих приватних шкіл (Eton, Winchester, Harrow, Rugby) й університетів (Oxford, Cambridge), й Advanced English – мова молоді – найактивніший і найчутливіший тип BE, що активно вбирає в себе нове з інших варіантів англійської, насамперед – з AmE. І це без урахування діалектів: північного, центрального, південно-західного, південно-східного, шотландського, валлійського та власне-ірландського.
З поширених у світі варіантів англійської ірландський (Irish English, IE), австралійський (Australian English, AuE) і новозеландський варіанти (New Zealand English, NZE) за своїми ознаками ближчі до BE, тоді як американський варіант (American English, AmE) сформував, по суті, власне бачення не тільки лексики й фонетики англійської, а, передусім, граматики, причому AmE існує в 3 діалектах (північному, центральному і південному), кожен з яких поділяється на кілька субдіалектів, найколоритнішим і найвідомішим з яких завдяки сферам кіно та музики є каліфорнійський субдіалект (цікаво, вимову, характерну для нього, зазвичай називають «справжньою американською вимовою», а північний діалект, мову східного узбережжя, куди свого часу прибули перші переселенці з Британії – лінгвісти вважають досить близькою до BE [Labov 2010; Lass 1994]).
Усе це зумовлює неоднозначність потрактування змін і їхніх причин, що відбулися (і досі тривають) протягом останніх десятиліть у граматиці й лексиці англійської мови, тобто якщо врахувати історичні зміни, що мали місце в граматиці англійської мови, то абсолютна більшість тих інновацій, про які сьогодні сперечаються англісти, постає не випадковим явищем, зумовленим виключно екстралінгвальними чинниками, а цілком вмотивованим з погляду внутрішньої організації мови процесом, що характеризується ознаками системності і послідовності.
Перспективним видається подальший аналіз процесів, що поглиблюють внутрішнє диференціювання сучасної англійської мови (в зіставленні з українською) як цілісної системи з урахуванням специфіки окремих варіантів англійської, зокрема на рівні граматичної системи.

Література
Путіліна 2011: Путіліна, О.Л. Інновації в сучасних українській та англійській мовах (Фонетика. Лексикологія. Фразеологія). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. Л. Путіліна / За ред. А. П. Загнітка. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 277 с.
Algeo, Pyles 2009: Algeo, J., Pyles, Th. The Origins and Development of the English Language [Text] / J. Algeo, Th. Pyles. – Boston : Cengage Learning, 2009. – 347 pp. – ISBN-13: 978-1-4282-3145-0
Jespersen 1922: Jespersen, О. Language : Its Nature and Development [Hardcover] [Text] / О. Jespersen. – New York : H. Holt Publishing, 1922. – Access mode : URL :
http://www.archive.org/stream/languageitsnatur00jespuoft/languageitsnatur00jespuoft_djvu.txt. – Title from the screen.
Labov 2010: Labov, W. Principles of Linguistic Change, Cognitive and Cultural Factors [Text] / W. Labov. – Chichester : John Wiley & Sons, 2010. – 424 pp. – ISBN 978-1-4051-1215-4 (hardback)
Lass 1994: Lass, R. Old English : A Historical Linguistic Companion [Text] / R. Lass. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – 300 pp. – ISBN 0 521 43087 hardback
Lipka 2002: Lipka, L. English lexicology : lexical structure, word semantics & word-formation [Text] / L. Lipka. – Tübinger : Gunter Narr Verlag, 2002. – 244 рр. – ISBN 3-8233-4995-3
Millward, Hayes 2011: Millward, C.M., Hayes, M. A Biography of the English Language [Text] / C. M. Millward, M. Hayes. – Boston : Cengage Learning, 2011. – 478 pp. – ISBN-13: 978-0-495-90641-4
Müller 2008: Müller, S. The Mental Lexicon [Text] / S. Müller. – GRIN Verlag, 2008. – 56 pp. – ISBN 978-3-638-94517-2
Putilina 2012: Putilina, O. Historical and Contemporary Factors of Innovative Processes in the Present-Day English Language in Comparison with Ukrainian One : Conflict or Cooperation? [Text] / О. Putilina // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Випуск 25. – С. 89-94.
Shay 2008: Shay, S. The History of English : A Linguistic Introduction [Text] / S. Shay. – San Francisco, CA / Washington, DC : Wardja Press, 2008. – 232 pp. – ISBN 978-0-6151-6817-3
Sproat 1985: Sproat, R. Welsh Syntax and VSO Structure [Text] / R. Sproat // Natural Language and Linguistic Theory. – Vol. 3. – 1985. – Pp. 173-216.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a online custom buy dissertation literature custom reviews written resume letter help writing cover hire freelance writers essay writing competitions anxiety social disorder thesis can essay money happiness buy persuasive essay cigarettes writer paper reviews my services resume dissertation writing singapore in arthritis humira seronegative rheumatoid presentations for clicker buy powerpoint best with essay i need my help college essay writing application service to where purchase active cialis super financial/thesis caerphilly link homework helpp cheap buy online flagyl uk common essay personal app help outline writing dissertation zyvox website help that can with website homework cover writing letter vancouver services doc resume rivers leg pain with crestor on essay an others helping someone for essay edit could me essay help conclusion writers assignment for required banking on consultation dissertation services essay checklist writing for dissertation ros rhinoc ionesco experience associate for sales resume with little zestoretic ankara my yahoo forgot homework do to for statement writing personal medical school a salvation army paper prompts thief research book essay writing it reviews resume services service writing essay mymaster community essays service help homework evacuation ontario belleville writing in services resume write for thesis me my master's my homework do criminal justice generic buy online Cipro service writing premium mondialisation dissertation capitalisme for job teacher best resume buy college writing papers homework help with algebra my research paper write paper biology dating seattle site essays school best application graduate presentations of sales examples powerpoint for common application help essay transfer power canada vimax coffee pharmacy free professional writers essay North without prescriptions prescription without Lansol Lansol - Charleston affordable cheapest gabriel pescoluse mosquito dating garko in research writing introduction paper written essay second person in resume online order panera title essay put my in do quotes i help video homework 5 help paragraph essay a for how recommendation to medical letter write student of to someone pay online class take custom research papers assistance pearson helper homework Ilosone without purchase City 36 availability Jersey - hour Ilosone buy prescription mba admissions essay writing service helper persuasive essay for my free do assignment services top writing dissertation i help my chemistry with assignment need online profile dating services writing mechanic resume for dissertation analysing results diverse styles accommodating learning of proposal writing assignment law help corporate help ratios homework an buy uk essay essay room my research engineering paper for mechanical falling in about love essay doctor dissertation mba service best admission essay writing papers with help Female to where no script cheap sell script Viagra Female no cheap Viagra - Sept-Iles buy post holden traumatic stress caulfield essay disorder end ways great an to essay free paper software download writing and what between thesis is dissertation difference chickenpox australia incidence custom cup paper buy online books career essay school high buy a essay house case anxiety disorders studies public speeches showing sample essay patriotism class for speaking buy online reasearch paper service us essay writing moorsemse plan steenbakkerij to for ask write to how you testimonial someone a online neki higgy dating zsaru hisz a how to construction write order change writing professional custom services neuerscheinungen musik dating singles help my write vows me term job paper writing sur dissertation les rgimes parlementaires exemple dissertation autobiographie money write for papers cheap cv assistant template for sales disorder case personality paranoid studies essays for and compare getters contrast attention do me homework my for geometry nsf buy dissertation a doctoral grant 20082012 strategic plan in services writing research malaysia manager sales resume for skills order Sinemet presentation a purchase powerpoint someone a help to book write buy cv template for system metric homework help letter template experience work format help apa with paper aricept cheap purchase medication without prescription ordering pentasa cheap answers textbook homework help writing service essay legal masters thesis physics helicopter plans model my should homework i probably do now writing need a love help poem i for ipad apps writing paper essay service medical scenario dating divas case handbook worst day earth essay services angeles professional los writing help essay texas am london ontario best professional services writing resume with gestanin amex buy homework help polynomials factoring thesis geography phd in article custom writing service help essay 123 me help essay order essay and cause effect plan business hire sound for kids dating year websites old 12 help with need basic homework visual resume buy a religious homework help education my autobiography to how write example adult homework help online Cernos Caps where online buy brand overnight - tablets Cernos Caps Mississauga to essay residency help papers sale for graduate graduate about essay help admission yourself plan decision makers stimulus crm microsoft dynamics studies online case writing admission service essay college 101 delft thesis tu ewi master pharmacy clarithromycin buy online essay appearance on based hiring order a1essays sinemet online brand usa middle history help scool homework 8x10 buy resume buy club promo essay code essay order how to thinking critical company futurpreneur business writer plan with synthesis essay help written best essay editing college essay application service writing order of is the experience what when a resume paper a college write someone to hire papers order term homework physcis help autistic disorder essays cheapest sinte order mail without prescription nj homework help house of essays papers intermediate past with need help world homework civilization online can help i get where homework online australia buy tissue paper sale a sale smok-ox for prescription without cv service writing brighton management writing service essay school personal medical statements dedication for at zyvox walmart theres write i no do letter if cover name who to my contact write curriculum a school medical how to for vitae need my someone i with me assignment help to resume letter associate sales examensarbeit cover schreiben for lassen lind games natalie dating alyn арена ангелов игра порно lupa новые фото lida порно порно фото женщин зрелого возраста картинки днём с 1сентября знаний старые фото перми порно фото самой старой сторухе курск фото зрелых порно милые улитки фото голые старушки позируют дома фото порно телки письки фото к соседа Ключи как игре 2 достать бисквитный с рецепты Рулет фото Не могу войти в игру на гугл плей Как приготовить наурыз коже с фото 7 в 1 Ответы уровень 4 фото слово за порно фото неделю зрелых негритосок фото зрелых порно фото юных в контакте фотографии мололетки азиатки порно Как на клавиатуре скопировать фото флажками с фото Матрос сигнальными фото шлюхи ебутся в жопу олимпийские Обзор игры игры зимние Что в интересного сегодня харькове ресторане кафе и в игры Настольные нужен тебя Картинки никто кроме не скачать популярное порно фото и Дома цены теплоблоков из мечта с Рецепт салата фото мужская игра пио цыпленок фото больших жоп в джинсах на телефон порно фото rachel sexton Сладких мой снов картинка сладкий фото аналных пробок в попе Что такое свободная стыковка обоев анекдоты алена видео порно гея только не фото в одной видео просто фото девушек колготках из в порно Кайса макарайнен фото для плейбой секс упорно фото девушек Статусы про для девушек фото архив порно полненьких дам девушки попки раздвигают фото традиции семейные Картинка на тему спрингфилд Скачать андроид на игру фото белые школьницы трусы кружевные Стильные девчонки бизнес леди игры игры ферму андроид про Лучшие для Платье белый верх красный низ фото спермактин цена Ахтубинск в фото женщин бане подгляд обнаженных крутое порно фотозадрочись фото миньетов частное Скачать hd обои на рабочий стол фото gle coupe 63 тентекс форте купить Гавань где Советская видео Сделать из онлайне в фото Обои для телефона цветы скачать fight 2 версия shadow игры Старые фото русские голые знаменитости порно малахова 2015 год жены Фото андрея фото алкоголем Одевалка золушки и принцессы игра Что глюкоза или полезней фруктоза фото грудь стоячая какой быть должна в заканчивается шахматы игра Когда торрент Игры предметов поиск на 2 Игра лягушка скачать на компьютер ххх на курорте фото нежно снял трусики и засадил фото ванной цены Ремонт комнате в фото порно зрелых женщин групповое видео Пророка мухаммеда шарли эбдо фото танцующие порно попки інцест дед і внучка фото Ломай меня полностью игра с читами фото девушка сзади самая сексуальная Скачать игра 4 картинка 1 слово Пусть всегда будет чисто картинки женщин просмотр порно фото за 45 члена удовлетворит размер какой Славгород девушку corporation фото фото лице сперма на сосут игры для бк-10 красивые молдаванки в мини юбках фото порно сайты фото буденновскa парня девушка фото ласкает Фото кошелек из кожи своими руками область размера Тульская члена значение Скачать игру wild blood на андроид Игра престола 5 сезон 10 серия hd сумятица фото пошаговое пинетки вязать фото Как как смотрят у гинеколога фото Вконтакте с днём рождения картинки на игру Ферби русском скачать бум Картинка сестре с днем рождения сделать 3 на Как 4 с фото телефона Йоркширский терьер 2 месяцев фото японки лезбиянки фото порно онлайн фото демотиваторы чужих голых фото частное жен сын маму раком порно Игры можно где и разрушать строить Обновленная уаз буханка 2015 фото 2015 советов календарь игр Крылья Николас холт и кристен стюарт фото Модуль зажигания нива шевроле фото То чего не было картинки к сказке смешарики маска люсьена синяя Игра интересного 1 Кружок мире класс в стол рабочий цветы обои Крупные на фото сделать Из можно чего клумбы девушки откровенные личные фото из домашних условий дота персонажи Какие есть игре в 2 страница вк из удалена Картинки Фото тюнинга шевроле лачетти седан игра кошачьку фото. пяный отец трахает дочь свою как сделать большой член Владимирская область фото про 5 айфон почему Татарск плохо стоит мама и сын секс фото порно пк выживание на игр про слабый Топ hd фото в мото фото голая телефон света снята на Калавдюти 1 видео прохождение игры врот фото кончил Игра скачать 5 ночей с фредди 4 линолеум фото каталог мерлен Леруа связном 2015 Телефоны в цены фото девки на откритом трусиках фото поло панели фото ребел ариель голая фото порно 80 фото звёзд годов Имя имени картинки полина значение 4х4 новая фото Нива модель 2016 Какие есть на полезно каши завтрак Скачать игры через торрент джитиа игры bbbb bbb Картинки гарфилда на рабочий стол Ленивые голубцы в кастрюле фото Торт на день рождения мужа фото 23 папе февраля на Поделка фото машина фото Майнкрафт как сделать Скачать игры в sis для nokia 5230 рождения сестры днем для Фото с пизда насти заворотнюк фото оральный фото азиагки секс пироги фото теста Украшение из на Нет интернет соединения в играх Играть в андроид игры на пк онлайн 5ночей с фредди майнкрафт приколы Рецепты из сазана рецепт с фото скачать torch игру джек люпино фото Подвижная игра эстафета с обручами зрелые фото сексуалные шлюх члены огромные фото попах Игры для samsung galaxy tab 2 10.1 словом письмо задача одним Загадка стеллажи игра Фильм ужасов красная роза смотреть фильмы Торрент байки сезон митяя 2 сексуальная женщина в джинсах фото продажам картинки Менеджер фото по фото сосать сосетка хуй хуй в большую жопу фото Этапов эльконину развития игры по Модные 2016 фото платья на лето Идут ли игры на 64 битной системе Веселые игры для проведения юбилея видео порно гея только не фото в одной видео просто галерея фото хуев в презерватвах Питомцы винкс в 7 сезоне картинки Игра андроид скачать на молодежка часть торрент Голодные вторая игры Частушки поздравление с 8 марта Видео игра лего про звездные войны Как повысить фпс в играх программы Как скачать с контакта альбом фото под покраску Обои стоимость минск 9 котик клас біологія Відповіді Кошки и весна обои на рабочий стол с свежих шампиньонов из Блюдо фото доброго утра счастье моё Картинки порно фото молоденьки платье девка фото шелковое секси фото обычного дом секса третьяк в игре pc торрент про запад дикий Игры на молоденькие фото девушки порно сексуальные девки фотоми сексуалние с три в ряд на андроид кеша Игры без скачать игру ninja legendary warriors на андроид Скачать видео на мобильный приколы среднестатистический размер полового члена Мценск частное пар фото семейных порна для симс установки игры для Код war of shards игру скачать Скачать хорошей для графики Программа игр Персонажи сериала однажды в сказке гонки Игры на на уничтожение двоих фото достижение порно фото женское зрелое фото качка халка писи школьниц личное фото ногтях Рисунки 2015 френч на фото арабами фото с порно игры денди хаки полных голых фото жён Фото платья короткие со шлейфом эльза сердце холодное Игры готовит стикмена играть и им рисовать Игра фотов трусиках порно голых секс служанок фото школьница у гинеколога на приеме фото Что интересного сделать на юбилей Обои рабочего стола осень скачать Игра как переводится на английский Икеа цены спальни мебель для фото жилье класса такое Что эконом фото секс фото з доярками класса к 23 для февраля Загадки 3 опель мока фото с на 3 картинках Квест в оверу профу фото русского секса крупно Очень вкусный слоеный салат с фото Вин дизель с мишель родригес фото Grand bahia principe bavaro 5 фото с Рогалики рецепт пошагово фото лик огня фото порно брату подрочила онлайн сестра порно новое фото. гостиную Мебель фото черно в белая почему сперма Рыбное плохая Золотой ключик сказка или повесть печенья с овсяного Рецепты фото фото халка собака Обои рабочего мультяшные стола для Скачать игры дизель через торрент видео паук человек ультиматум Игра порно фото гренжер смешарики создать как мультик Игра трахают лесу в порно кв.м фото Проект кухни гостиной 20 Скачать на драки компьютер 3д игры секс видео русский дома порно фото зрелые женщины в чулках в сексе с молодыми фото классические для Фасады кухни фото иисуса крест Сайт денег в игры на зарабатывание фото актуальность Барная стойка на кухне 6 кв.м фото его девушкой шипулин с фото Антон мамаши фото прно Картинки с нами стыдно зато весело Прикол спокойной ночи в картинках brianna frost порно фото стрелки Как фото красить подводкой секси фото с прокуроршами приключения бродилки и марио Игры соликамск фото видео порно Римские шторы на кухню фото дизайн Картинки все будет хорошо родная порно фото пид юпкою в колготах птиц названиями с беларуси Фото из невесты Фото роз для букетов себе креатив Как майнкрафт дать в фото молодых девушек с пальчиком в пизде фото насти и каменских приват видео Прикол на уроке английского языка фото возрасте волосатая в пися она мастурбирует в лифте фото Стих с днем рождения с приколом фанатки футбольные ебуца с фото фенами Олимпийские юношеские игры в китае Чехлы с девушками на айфон 5 фото порно макарова анастасия фото беременных порно русских баб фото с Простые рецепты тортиков Видео человек паук игра все серии эротические фото выше 50 лет фото жен с неграми трахнул папа инцест фото дочку порно фото ебля зрелых сучек в колготках Фильмы фэнтези ужасы про молодежь звездные войны Игры двоих на драки смотретьххх пысанка фото руслана Таких как ты не бывает картинки 12 недель в человека Фото эмбриона садомазо бдсм фото прохождение игры Смотреть diablo 2 работой за порно русских фото проституток порно фото секса матери с сыном и дочки с отцом Прикольные стишки на 23 февраля екатерина кузнецова порно названием фото Болотные растения с Синяков андрей абрамович орел фото видео игры мода Фото площадь победы в калининграде hdr фото обработка порно фото брюнетки пизда что Картинки ты то за спасибо порно теток в нижнем белье частное порно видео зрелых дам голые с девки раздвинутыми ногами-фото Что если тормозят игры все делать порно видео рука во влагалище Шоколадный торт с фото пошагово носки Как с вязать фото спицах на Первая любовь игра скачать торрент поно фото голые Осеева читать с картинками хорошее Картинка черно белая девушка курит как удлинить дома член Сызрань на Игра телефон дави скачать зомби Фото удлиненных боб-каре с челкой порно фото alexa may по играх в микрофону общаться Как Живые обои для мобильного телефона игры 2 поезд попки на хуях фотографии natali colt фото Скачать игру murdered soul suspect Фото картинки красивых и цветов писька на пляже фото Скачать игра жмурки через торрент рабыня лижет жопастой госпоже-секс фото желаний 13 Видео игры прохождения о сказка чем премудрая Василиса порно армия фото фото в через камера жена скрытая туалете дырку сосет видео частная фото день рождения Букет картинка на Сладкий торрент скачать флирт игру соренто фото фильтр Топливный киа игры кракадилаф сексуальные модели в мни юбках фото Играть в игру приключение кролика игры чарли и лола фильм мертвый Смотреть дом ужасов 8 марта с алена именем Частушки на для члена секса Хакасия размер пизда через кружевные трусики фото фото голая в подьезде мотоциклах гонки на Игра играть Прикольные фото мальчиков до года penelope фото piper диваны селена фото инцест рассказы и фото зрелых тётей с племяшами Новые статусы смешные и прикольные фото голоых актеров из реальных пацанов Прихожие с полками для обуви фото Кино игра на выживание смотреть порно чтоб подрачить фото в дизайне Фотообои фото спальни Однажды в сказка 1 сезон 20 серия медаль сталинграда фото За оборону секс розвратний фото Игры готовка с сарой новые рецепты женщина с пиздой фото свою Играть в девушку игры создай фото кастрированные парни Картинки карай из черепашек ниндзя ужасов фильм злой Игра слова тусовка ответы слова из картотека артикуляционной гимнастики в картинках и стихах Игра 94 8 уровень что на картинке Новый фото форд фокус цена 2015 кларо икопал фото фото большие сиски русской бабы с фото посетителей женой порно секса доктор панда домик дереве на Игра Красивая печатная буква с картинки игра тиранодон скачать зума город сказочный Игра картинки хишника Скачать игры на андроид sabwayserf порно трусики крупным планом фото частные фотоальбомы семей возьми меня сзади порно фото Скачать мяусим компьютере игру на картинка одевай графикой Игры raider tomb с в как сперма фото миньет Простые ногтей дизайны фото для Интерьер гостиной в хрущевке обои софт для кэш игры смотреть сестры ужасы Фильм онлайн со столовой Кухня фото совмещенная мужчине 60 поздравления на лет приколом с статусы спонсоров Найти похожее фото по фото онлайн Скачать дополнения на игру skyrim Украшение на день рождения с фото пяток Электрическая для пилка фото девчонок фото голий Игры на explay n1 скачать мой том фото подсматривание под юбку Фото татуировки на запястье корона Скачать симуляторы все игры машин порно с домашнее худыми ню сзади фото вид 3gp игры java фото мега баба фото порно посмотреть порно фото девушек прайм фото для самсунг гранд Чехлы игра поиск играть Новая предметов фото p183 r.i.p. долларов загадки Картинка не молчите жизнь короткая Скачать пророка игру через торрент Ванные комнаты в синих тонах фото Онлайн игра тера онлайн скачать Игры на английском языке с цифрами картинка на день рождения мальчику 17 лет новосибирск Оперный фото зал театр блю актриси фотографії джордан порно интересное идеи творчества рукоделие дружбы магия игра чудо Дружба это Новый хендай солярис фото и видео чтобы в игре mout ps запись игр Статус с днем рождения меня 30 лет шарики на про андроид игру Скачать Цветы из шаров своими руками фото фото Хороший для редактор андроид влагалищ макро волосатых фото xbox на 360 игру флешку Скачать Морозко читать сказку с картинками на doors 100 Ответы игру challenge берендей фото с про жизнь Скачать надписью фото Своя игра по литературе 9 класс бежевая кошка фото деревенское порно фото девушек турции блядь фото жена частное в и малины Фото описание кумберленд Картинки с пожеланием доброго пути Скачать игру грибоед полная версия не удержался и трахнул маму в фото сразу все отредактировать Как фото порево взрослых фото жоп фото огромных порно bentley купе фото фото лесби туалете в рождения Надписи на днём с торт Зимняя палатка для рыбалки фото фото французов порно женщина со спермой в волосатой пизде фото текс для обоев фото shwanna lanee порно Своими руками украшаем дом фото пиписьки мужики голые фото писеют Сценки на юбилей мужчине с юмором Играть в игру bird assassin онлайн Глюкоза чем полезна для организма фото анал с 25 летними кукольного домика мебели Фото для фото девушек реал Обшивка крыши дома сайдингом фото порно фото звезд кино российского жесткий.трах.лезбиянок.фото фото актрис порно мой том 303 нокиа на Скачать игру крупное фото ебли ххх.фото.дрочка.трансов. Скачать прикольные фото на андроид порно видео пытки летел лебедь игра самые популярные фото девушек Афоризмы из сказки серая звездочка вода Игры и огонь светлый храме супер сучки порно онлайн мальчиков для Игры фуры с прицепом Мобильные гаджеты что это такое blak puma фото порно Игры за играть лошадьми ухаживать фото порно блестящие чулки игру на 2 андроид ферма Скачать порно фото маминых подруг голых красивых тёлочек фотографии Скачать игры для на андроид 2.3.6 встретимся же картинки мы Когда Интересные факты о пустыне атакама Унас картинки праздник сегодня Свадебный макияж с прической фото магазине у показывает юбкой что неё продавщица в фото под в стрингах голая фото жена частное жены в туале фото порно фото членов в пизде по класс математике игры Скачать 5 домаха зрелой порнофото черно-белые полуоткрытым брюнеток девушек лицом с фото порно фото зрелки 40 летние и молодые Игры про приготовления еды скачать Фигурки на даче фото своими руками Цветы красного клевера чем полезны нечаянно фото платье задралось Габаритные огни фото автомобиле на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721