ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті робиться спроба розгляду інтерв’ю як методу збору первинної маркетингової інформації. Особлива увага приділяється аналізу переваг та недоліків у застосуванні маркетингового інтерв’ювання (на прикладі дослідження споживчої аудиторії ТМ «Острозька»).

This article attempts to review the interview as the primary method of collecting marketing information. Particular attention is paid to the analysis advantages and disadvantages of using of marketing interviewing (the case study of consumer audience TM «Ostrozka»).
 Будь-яка компанія для того щоб бути конкурентноспроможною у ринковій системі повинна цілеспрямовано будувати свої комунікаційні відносини зі споживачами. Комунікації, які формує компанія для взаємодії з ринком, зі споживачами, мають назву маркетингових комунікацій. Компанії, як правило, регулярно направляють відповідні повідомлення споживачам, а також прагнуть отримати від них важливі для себе зворотні сигнали. Чимало спеціалістів вважають, що комунікаційна діяльність набуває пріоритетного значення в системі маркетингу компаній. Конкуренція суб’єктів продажу продукції стає все більше конкуренцією їх маркетингових комунікаційних систем. Маркетингова комунікація – це процес забезпечення взаємодії суб’єкта пропозиції товару з іншими суб’єктами ринку. Як ми знаємо, людина, в процесі життєдіяльності, постійно стикається з проблемами пов’язаними з покупками або продажем товару тому актуальність маркетингових комунікацій буде невичерпної, доки існуватимуть товарно-ринкові відносини.

Актуальність дослідження визначається тим, що з розвитком товарно-грошових відносин потреба споживачів у якісних товарах та бажання споживачів отримати вичерпну інформацію про кожен запропонований товар росте пришвидшеними темпами. Зважаючи на перенавантаження ринку однотипними товарами, компанії вимушені більшу увагу приділяти розширенню асортименту своєї продукції. Для досягнення споживацької прихильності та охоплення свого сегменту споживацької аудиторії компанією можна за допомогою проведення маркетингових досліджень, зокрема, маркетингового інтерв’ювання.

Наукова новизна полягає у комплексному вивченні методу інтерв’ювання як методу отримання первинної маркетингової інформації на прикладі дослідження споживчого сегменту ринку мінеральної води ТМ «Острозька» в місті Острог Рівненської області, результати якого дозволили сформулювати практичні пропозиції та рекомендації виробнику зазначеної продукції.

Предмет дослідження: інтерв’ю як метод отримання первинної маркетингової інформації.

В сучасному суспільстві інформація відіграє ключову роль у повсякденному житті, неймовірно, але більшу частину свого життя ми витрачаємо на її пошук, аналіз та поширення. Згідно до Закону України Про інформацію: «інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі» (( Про інформацію [текст]: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650. )).

В маркетингових дослідженнях головну роль грає маркетингова інформація. Маркетингова інформація – це факти і цифри, які першим чином стосуються маркетингової діяльності організації, характеризують її маркетингове середовище. За методами одержання інформації розрізняють первинну і вторинну інформацію (( Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг [текст]: уч. для вузов; изд. 2 – е, доп. – М: Питер, 2003. –284 с. )). Первинна – це та інформація, що збирається вперше безпосередньо в місцях виникнення. Велика трудомісткість збирання первинних даних потребує ретельної підготовки. Ця інформація може бути отримана:

а) самою організацією-ініціатором дослідження;

б) сторонньою установою, як правило, спеціалізованою дослідницькою – для відповідного замовника організацією.

Найчастіше процес отримання первинної маркетингової інформації фокусується на споживачеві, адже саме його поведінка, його ставлення до товарів компанії визначають успіх або невдачу її діяльності. Споживач повинен бути об’єктом постійного моніторингу. Крім поточного спостереження за споживачем фірми періодично вдаються до проведення спеціальних поглиблених оцінок його поведінки на ринку.

Відтак, поточним питанням можуть бути: споживацька поведінка у певні сезони – яка продукція, в яких обсягах, коли саме купується; як змінюються частки замовників в обсязі реалізації продукції металургійної компанії протягом певного періоду; яким торговим маркам віддають перевагу покупці парфумів у певній торгівельній мережі.

Отримання такої інформації може відбуватися в межах звичайних процесів, без докладання якихось спеціальних, значних зусиль. Але, наприклад, визначення чому спостерігається тенденція зменшення реалізації парфумів певної торговельної марки або як порівнюють споживачі рибні консерви одного виробника з продукцією інших виробників вже вимагає проведення спеціального маркетингового дослідження. У цілому, очевидно, що організація повинна мати постійну систему збору, обробки та використання маркетингової інформації ((Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.)).

Базовими методами отримання первинної маркетингової інформації є: спостереження, опитування, експеримент. Вибір конкретного методу залежить від цілі, досліджуваного явища, можливостей фірми. Одним із важливих методів отримання інформації є інтерв’ю.

Загалом, інтерв’ю – це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом з обов’язковою фіксацією відповідей.

Коли формулювання запитань, їх порядок чітко визначені й інтерв’юер (людина, що проводить опитування) не має права відхилятися від них, мова йде про формалізоване інтерв’ю. Цей метод має як переваги, так і недоліки ((Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.)) .

Переваги формалізованого інтерв’ю:

– можливість залучення для проведення інтерв’ю осіб без спеціальної підготовки;

– можливість опитування великої кількості осіб; упевненість у тому, що респондент (людина, яка відповідає на запитання соціолога) – саме той, котрого відібрано згідно з вимогами вибірки;

– порівняно невеликі фінансові витрати;

– можливість контролювати хід опитування інтерв’юером ((Синяева И.М. Маркетинговые комуникации [текст]: учебник/ И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под ред. Дашкова Л.П. – М: Дашков и К, 2008. – 324 с.)).

Недоліки формалізованого інтерв’ю:

– присутність інтерв’юера, що може заважати респондентам щиро відповідати на запитання;

– порівняно велика норма навантаження на інтерв’юера 12-15 респондентів;

– складність пошуку респондентів і складність переконання їх взяти участь в опитуванні;

– необхідність встановлення між інтерв’юером і респондентом стосунків, які ґрунтуються на довірі, симпатії, що інколи потребує значних зусиль.

Отримані дані не завжди є об’єктивними. Причиною цього може бути й сам інтерв’юер за умов, коли:

– бажаючи прискорити процес опитування, він «підштовхує» респондента до відповіді на запитання;

– не отримавши відповіді на якісь запитання, сам відповідає на них;

– не зустрівши потрібного респондента та не бажаючи витрачати час на інший візит, опитує будь-яку людину (( Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг [текст]: уч. для вузов; изд. 2 – е, доп. – М: Питер, 2003. –284 с. )) .

Формулювання запитань має відповідати таким правилам:

– запитання мають бути короткими;

– необхідно уникати багатозначних понять;

– не поєднувати різні підстави в одному питанні.

Якщо визначено тему, план і основні запитання, а все інше домислює інтерв’юер, мова йде про нестандартизоване інтерв’ю. Усі запитання в ньому відкриті, результати його не піддаються статистичній обробці. їх використовують для отримання інформації про незнайоме явище, для виявлення деталей, поглиблення проблеми. Використовують таке інтерв’ю рідко, а кількість респондентів при цьому невелика ((Паношенко Маркетингові дослідження[текст]: наук посіб. – К: КНЕУ, 2000. – 328с.)).

Дещо менший ступінь стандартизації має фокусоване інтерв’ю, метою якого є збір думок, оцінок щодо певної конкретної ситуації, явищ, їх причин та наслідків, і виявити інформацію про реакцію суб’єкта на задану дію (тому його і називають фокусованим спрямованим).

За способом організації розрізняють групові та індивідуальні інтерв’ю.

Від застосування того чи іншого виду інтерв’ю певною мірою залежить і точність отриманої інформації. Переважно при інтерв’юванні виявляється вплив інтерв’юера на якість отриманих результатів. Такого роду впливове явище не усвідомлюється учасниками інтерв’ю в психологічному та поведінковому контексті як на вербальному (розмова, спілкування) рівні, так і в неявних формах (емоційний тон, міміка, поведінка). Тому, чим більш стандартизованим є інтерв’ю, тим більше у дослідника можливості знизити вплив інтерв’юера. Водночас досвід показує, що і в опитувальному листі трапляються вади, недоробки, і в силу свого вміння інтерв’юер прагне і повинен їх відчувати та виправляти. Тому інтерв’ю одночасно може мати елементи пілотажності (апробації) ((Вербець В.В. Соціологія [текст]: навч. посіб. / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – К: Кондор, 2009. –550 с.)).

Особливості інтерв’ю. Ідеальне інтерв’ю нагадує живу співбесіду двох рівно зацікавлених людей. Один із учасників – інтерв’юер – професійний дослідник, другий – респондент, який обстежується.

Формалізоване інтерв’ю нічим не відрізняється від опитування в анкеті, тільки записи інтерв’юер веде у ході розмови.

Структура (основні фрази) ведення співбесіди (інтерв’ювання):

1. встановлення першого контакту (мета створити сприятливу атмосферу для розмови);

2. закріплення контакту і перші запитання за планом інтерв’ю;

3. перехід до основних запитань;

4. швидке встановлення контакту (в разі його втрати), встановлення причини втрати контакту: респондент не володіє інформацією або йому важко згадати; опитуваний не розумів мети запитання і характеру очікуваної від нього відповіді; респондент не хоче відповідати тому що неналаштованй на відвертість;

5. закінчення інтерв’ю, подяка співбесідникові, підбиття підсумків співбесіди ((Крамаренко В.І., Холод Б.І. Маркетинг [текст]: навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 258 с.)).

В журналістському інтерв’ю інколи використовуються провокаційні питання. З точки зору етичних міркувань їх постановка є небажаною, адже відповідаючи на такі запитання, людина може невигідно проявити себе. Тим не менше, на практиці журналісти використовують даний тип питань у випадках: прагнення поставити партнера по спілкуванню у незручне становище: «Коли ви перестанете відвідувати підозрілі нічні заклади?»; бажання підштовхнути людину до самовикриття: «Кажуть, що в день пограбування банку ви були за містом. Розкажіть, з ким і як ви проводили там час?»; намір підвести співбесідника до протиріччя між його ідеальними уявленнями і конкретними вчинками: «Тільки що ви відмітили, що завдяки введенню альтернативної служби в армії можна було б вирішити чимало проблем, але в цей же час проголосували проти даного законопроекту. Як це розуміти?» ((Новітній маркетинг [текст]: навч пос./ ред. Савельєва Є.В. – К: Знання, 2008. -420 с.)).

Підступність цього способу отримання інформації полягає в тому, що провокаційні питання, як правило, містять приховану каверзу, про що співбесідник може і не здогадуватися. Співбесідник вимушений або виправдовуватися, і доводити свою невинуватість, або спростовувати ті чи інші тези. Подібні прийоми вигідні для інтерв’юера тільки тоді, коли він хоче в чомусь принизити свого співбесідника, продемонструвати людині її професійну неспроможність, довести його судження до абсурду і т.д. Саме тому будь-яке провокаційне питання викликає в людей негативну реакцію. Багато хто втрапляє в подібні пастки. Передусім, стосовно людини можуть бути застосовані сугестивні техніки. В цьому випадку, як відмічають спеціалісти, процес психологічного впливу на людину орієнтований на зниження усвідомлення і критичності сприйняття будь-якої інформації.

Інтерв’ю – це один із методів збору первинної маркетингової інформації який передбачає ряд правил та вимог щодо його проведення, дотримання яких забезпечить успішне виконання поставлених завдань ((Петруня Ю.Є. Маркетинг [текст]: навч. посібн. – К: Знання, 2007. – 325 с.)).

Правила розробки опитувальних листів (анкет):

1) форма анкети повинна бути простою і легко читатись;

2) питання повинні бути логічно пов’язані (правило лінійки, ефект випромінювання);

3) чітке розміщення блоків (звернення, інструкції, подяка);

4) ідентифікаційні дані в анкеті розміщуються в залежності від проблеми, що вивчається;

5) анкета повинна бути чітко структурована (контактні та буферні запитання);

6) конструювання питань у відповідності зі стилем респондента;

7) питання і відповіді на них повинні бути правильно сформульовані;

в анкеті повинно бути декілька питань, що стосуються призначення товару, виконування ним цільової функції;

9) анкета повинна бути добре оформленою;

10) розмір анкети повинен бути оптимальним;

11) анкета повинна бути попередньо протестована;

12) питання анкети повинні бути нейтральними ((Проблеми збору та систематизації маркетингової інформації [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing/00012825_0.html. – Заголовок з екрану.)).

Анкета починається зі вступної частини — звернення до респондента. У ньому визначається мета дослідження, спосіб заповнення анкети. Далі йде основна частина анкети з блоками запитань до опитуваних і третя частина – «паспортичка», тобто демографічні відомості про опитуваних (може виноситися на початок) ((Гаркавенко С.С. Маркетинг [текст]: підручник. – К: Лібра, 2002. – 712 с.)).

Структура та послідовність запитань в анкеті передбачає розвиток комунікації соціолога з респондентом: завоювання довіри, пробудження зацікавленості, бажання продовження бесіди та ін. Логіка побудови запитань в анкеті відповідає меті дослідження й отримання інформації, що перевіряє гіпотези ((Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.)).

Питання слід формулювати максимально конкретно та точно, не допускати неясності й неоднозначності. Усі запитання поділяють на два основні типи: відкриті та закриті. До анкети також включають запитання-фільтри. Завдання таких запитань – відсіяти тих респондентів, яких не стосується наступне запитання.

Запитання, які стосуються соціально-демографічних характеристик респондента, зазвичай, завершують анкету. Опитування проводяться анонімно й соціально-демографічний блок передбачає взяття до уваги таких позицій, як: вік, стать, рід занять, національність, місце проживання, освіта (якщо проблема дослідження передбачає їх важливість).

При формулюванні запитань анкети необхідно виконувати такі правила:

– однозначність –мова йде про однакове розуміння змісту запитання респондентами. Дуже важливим є визначеність понять та їхня конкретність. Іноді запитання анкети містять у собі два, а то й більше запитань, що є недоцільним і заважає отримати об’єктивну інформацію;

– стислість – досвід проведення соціологічних досліджень свідчить, що чим довше запитання, тим важче респондентові зрозуміти його зміст. Якщо запитання довге, то поки респондент дочитає його до кінця, вій забуде початок;

– валідність – міра відповідності запитання анкети проблемі, що вивчається. Запитання можуть бути прямі та непрямі. Валідність запитання визначається точністю переведення показника в запитання ((Паношенко Маркетингові дослідження[текст]: наук посіб. – К: КНЕУ, 2000. – 328с.)).

Відомо, що добре опрацьована анкета може бути заповнена не більше, ніж за півгодини. За більший проміжок часу настає психологічна втома й увага до анкети спадає.

Інтерв’ю – це один із методів збору первинної маркетингової інформації який передбачає ряд правил та вимог щодо його проведення, дотримання яких забезпечить успішне виконання поставлених завдань ((Петруня Ю.Є. Маркетинг [текст]: навч. посібн. – К: Знання, 2007. – 325 с.)). Для підтвердження та закріплення теоретичних даних про інтерв’ю як метод збору первинної маркетингової інформації було проведено маркетингове інтерв’ювання споживачів мінеральної води «Острозька» м. Острог. Для дослідження споживчого ринку мінеральної води «Острозька» міста Острог було проведено маркетингове інтерв’ювання, завданнями якого, було визначити:

– ставлення жителів міста Острог до продукції Острозького заводу мінеральної води;

– потенційних покупців;

– відсоток цільового ринку, що знає про «Острозьку»;

– територію продажу.

Дослідження проводилось за такими етапами:

1. визначення проблеми і мети вивчення;

2. вибір програми і плану вивчення;

3. формування вибірки (населення м. Острог);

4. створення і попередня перевірка якості анкет;

5. процес опитування (інтерв’ю);

6. обробка результатів опитування;

7. аналіз результатів і підготовка звіту дослідження;

На даному етапі дослідження для ґрунтовного аналізу було визначено предмет та об’єкт дослідження а також сформульовано висновки та рекомендації виробнику.

Отже, об’єктом дослідження є жителі м. Острог.

Предметом дослідження є ставлення жителів міста до продукції ТМ «Острозька».

За результатами інтерв’ювання 50 респондентів можна констатувати:

– найчастіше Острозьку мінеральну воду купує населення Острога віком від 18 до 25 років (16 з опитаних); найрідше – люди віком від 56 до 65 років (2 з опитаних); тих хто не купує цей продукт виявлено не було. Ці дані свідчать про те, що потенційними покупцями «Острозької» є молоде населення міста (віком 18-25);

– найбільш приваблює покупців в «Острозькій» смак (30 опитаних) та ціна (15);

– асортиментом «Острозької» виявилась незадоволеною більшість (35 опитаних) і з задоволенням підтримали ідею створення нового смаку мінеральної води з ехінацеєю (28 опитаних). Ці дані підтверджують основні тенденції розвитку споживчого ринку мінеральних вод, зокрема, значне зосередження виробників цієї продукції на збільшенні асортименту (мінеральні води з різними додатковими смаками та корисними речовинами тощо);

– респонденти надають перевагу (46 опитаних) вживанню продукції розфасованої у пластикові пляшки місткістю 1,5 л., що підтверджує цільову спрямованість виробника продукції на підвищену реалізацію продукції у тарі такого об’єму;

– більшість опитаних (34 респонденти) бажають дізнатися про цілющі властивості мінеральної води ТМ «Острозька»;

– більшість опитаних купує «Острозьку» в супермаркетах (18) та кіосках (30) і є незадоволеними кількістю товару на прилавках.

За отриманими даними, можна сформулювати наступні рекомендації виробнику:

– потенційними покупцями «Острозької» є молоде населення (віком 18-25);

– основну увагу виробникам слід приділяти такій якості іх товару як смак, аби не втратити своїх потенційних споживачів;

– увагу виробникам слід звернути також на збільшення асортименту їх продукції та введення різноманітних новинок;

– виробникам слід в більшій кількості виготовляти досліджувану продукцію в пляшках об’ємом 1,5 л., аби сповна задовольнити своїх споживачів;

– виробникам варто подати інформацію про цілющі властивості «Острозької» на етикетці або продемонструвати у рекламі свого продукту;

– місцем вибору торгових точок є супермаркети та кіоски, куди слід частіше завозити товар.

Проведення подібних досліджень дає можливість зрозуміти всі особливості проведення інтерв’ю та на практиці застосувати результати досліджень, адже компанії яка прагне бути успішною, конкурентоспроможною та подавати споживачам якісний а, головне, прибутковий товар слід в обов’язковому порядку проводити подібні маркетингові дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані Острозьким заводом мінеральних вод, для аналізу якості своєї продукції та введення можливих змін для її удосконалення що в результаті призведе до збільшення попиту на продукцію заводу.

Отже, маркетингові дослідження проводяться для того щоб визначити споживацькі потреби і ефективність ринкових програм. Інтерв’юери, що працюють в маркетинговому дослідженні виконують дуже важливу роль – налагодження прямого зв’язку між споживачем та виробником.

Подальші дослідження методів збору маркетингової інформації можуть відбуватись за різними напрямками, зокрема: аналіз конкурентного середовища, дослідження цінової політики фірм-конкурентів, дослідження системи стимулювання збуту представників суміжного бізнесу тощо. Всі ці дослідження можна успішно проводити за допомогою різних видів інтерв’ювання споживачів та інших представників пабліцитного капіталу фірми-замовника дослідження. Зокрема таких як не стандартизовані, фокусовані, групові та індивідуальні інтерв’ю, що дасть змогу максимально точно визначити уподобання споживачів товарів та послуг – сформувати якісний банк первинної та вторинної маркетингової інформації, а також вийти фірмі-виробнику на вищий рівень функціонування, а досліднику сповна дослідити всі переваги та недоліки інтерв’ювання в ході проведення таких досліджень.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help about financial i need writing assistance report a academic writing paper levlen time 1 to delivery 3 days for and homework help assignment a research starting help paper with tinder site dating bkky homework access manager code buy home a2 coursework economics friends money essay cant buy licensing in singapore dissertation services writing business dissertation reviews service korea research workshop paper writing or shipping rx without uroxatral signer meeting committee dissertation high buy term papers school for paper add admission sale online papers writing help for experience essay college my studies with help social for homework paper make custom writing research proposal service cheap graduation paper products design for fresher resume mechanical engineer college writing papers services essay high students written by school 7th services arrondissement writing cv vs courtship problematic minor off dating homework factorization do my i to jack tried do my by prelutsky homework eriacta 24 delivery from canada hour writing school guide to medical personal statement for scholarship writing college essay anyone essay used service writing has i can a paper for someone where get write to me case traumatic disorder post study stress business buy to plan a where services college essay application writing service writing finance cv narrative essay powerpoint summary do essay writing paper help i need a thesis custom review essays dissertation comment la d conclusion une rediger questions eating disorders research paper writing services coursework best resume buy writer usa for essay tavi tikki rikki write an free for me essay for hate essays website i cover billing for medical letter job successful essay a to entrepreneur how on become online writing assignment me have where can for someone write i essays it college contrast essay compare helper help ks4 re homework english help with essay proposal writing service bestellen lexapro primary inundating ekuthuleni school a days dissertation in 5 writing research paper help online homework help does music the help logical crucible in homework fallacies literature review based pay performance services writing essays literary analysis outline structure essay for hawaii valparin buy online in for term sale paper rush essay university college shippensburg help personal professional statements with clubs homework help cv services writing vancouver a dating yahoo fisico clessidra essay health armstrong research louis paper helpsite homework order in be apa does to have alphabetical an bibliography pay my someone papers write to service desk college essay application meaning dissertation wikipedia essays argumentative custom letter medical for recommendation of doctor payment thesis electronic school homework physics high help baby plates custom paper for shower websites writing paper essays writing an serija online sa anastasija dating kneginja prevodom assistant entry resume level for medical samples homework math help help graduate school admission essay study pediatric bipolar case disorder scene jeux des dissertation comediens en mise legalize for purposes marijuana essays medical university admission essay help resume writing professional services calgary homework request help programs after homework help school homework pay will to you i my do writing creative tulane writing a help dissertation word with 6000 card credit buy online eulexin washington resume services writing chicago best dc my get resume with can where i help custom cheap paper coasters my do plan someone to business pay university help statement writing personal for essay eating athletes disorders on in essay service nursing editing admission dissertation acknowledgement in best services writing reviews dissertation writing sites homework review in writing help a literature essay a help p literature writing coursework service law and essays george novels orwell help my essay with essays made custom best 1st dissertation class resume buy my basketball dating singer fun lead dissertation sujet du analyse essays mba for write admission to how help arithmetic homework on write my essay should what i no script canada symmetrel school statements of medical for examples good personal dissertation start proposal to how a homework for children help dating work asian that sites phd thesis evaluation best uk essay writing service forum borderline studies case help to do things you homework dissertation get a book help writing buy case study a singapore resume in writing services dissertation essay reviews my do canadax 50 cheap zocor mg no plagiarism custom papers report best research help essay topics paper essay services editing medical of help work plan and proposal dissertation from writing universities help essay can my do help me who assignment district manager service resume writing resume what the services best are essay on priorities 4 dating mattshea far cry thesis research help paper essay writers economics maps google updating ios not distance search phd thesis purdue letter student for phd cover biology paper sw tube custom inc 662 naruto dating capitulo online james baldwin essays by written can homework do u my writing service blog essay papers biology online past higher school websites homework help help online paper research write to my for essay me someone the shrew essay taming help of best writing tx resume nj services resume a hire writer laser printer on essay editing thesis malaysia services letters medical administration cover office for assignment help writing company writing freelance paypal buy essays write essay application 1000 an how words to help geometric shapes homework to with activities depression help do websites homework that my writing dissertation with start to a help essay introductions art hire a uk ghostwriter essay the writer middle homework scool help history resume format filler order letter hiring manager sample cover proposal writing services dissertation help homework adult my harvard college paper write for writer buy vancouver resume dissertation editor hiring for an for science homework help fair acheter coffee dollar vimax canadien power writers admissions for essay college professional online homework best helper research help paper career prompts metamorphosis for essay to masters thesis someone write pay my without erectalis rx worldwide write can my work how experience i what does homework mean help examine critically papers buy psychology homework help ratios with порно эксклюзивное фотогалерея рамая большая пизда фото фото порно свадьбы в сауне воскресения словущего на успенском вражке міністерство освіти україни трах моей жены фото большие сиськи фото секс частное прон офото писюнов мужских фото порно как сосут фото хуй картинки ино интивные фото фото голых трио поп светящийся пляж на мальдивах онлайн секс прямой эфир в обоссаные юбках фото юбочке брюнетки фото в секс фото по страшному красивый фотосет еротический гимн солнцу восходящему каталог с фото российских порноактрис порно.раком.в.платье.фото скачать фото эро пухлых девушек видео фото волосатых девок с мокрыми волосами кожа девченки фото смотреть самая толстая в мире жопа фото в голые девушек фото блондинки автомобилях жен на чужих порно природе фото фото девушек тёмнокожижих рачком знания метапредметная всероссийская 2 олимпиада новые фгос по супер видео порно инцест фото парень с девушкой занимаютца любовю частное фото 18 фото заросшее влагалище с задом фото японок толстым порно бесплапное фото в планом фото анус себя поимела крупным лизбианки писюны школьников фото больших членов порнофото самая длинная девушка порно фото фото девушек голышом без лица инструкция применению регидрон по соска скачет на двух толстых членах порнофото секс видео ретро порно фото клаудия мария фото тети зрелые порн порно издевательства над влагалищем порно с гимнастками в чулках порно фото женского влагалища крупным планом фото женщин домашние голые на фото. секс мамы фото голой задниц крупном мир мой порнофото фото порна карликов фото гимнастка и секс душе брата фоторасказы порно в сестра русская ххх-фото и сексам мама фото новй син училкой ученик рассказы с порно жопы разёбаной фото негретянка сасет белый хуй фото фото самые мира губы половые красивые фото молодая hd порно качественное порно фото супруг в сперме самотык фотоwww. ххх уродливые члены фото частное девушек порнофотографии домашние спб в таунхаусы сиськи фото с моего телефона порно фото классные попки раком частное сперме губ фото в внучка і дід порно фото и секс порно фото фото секси мама и сын секс фото табор моя страница взрослые тоже любят секс фото фото xxx инцест порно пришла на фотокастинг женщин поррно красивых фото порно фото актрисы с татуировкой на ноге скорпиона девушку трахают в лесу смотреть фото в фото кожаной девушки юбке совместные и пентхаус мужчины женщины фото раскрытой фото пизды красивых девушек фото кормящих сиськой порно размеров фото больших частное фото русских семей в сауне эротические фото замужних писька фотобабушек пизда.сзади раком.фото. фото секс мальчика и мамы фото голоя азиаточкафото фото больших черных сисек дженистон энистон порно фото уникальных фото клиторов родов влагалища фотографии фото после фото носят трусы не девушки фото порнно раком dirty daisy порнофото самые красивое лицо в сперме много спермы фото фото красивых эротик украины девушек фото женщин голых в косухах ashley фото lawrence1 эротические фото проглотом с парень трахает девку во все щели крупным планом фото писанки узоры фото порно фотомолодыхмам отец ебёт сексуальную дочь фото nvidia geforce 750 ti фото ебли алетты оушен в голый фото порно шапке порно в кончают дыры на девки озере фото голые порно фото милявской немолодые женщины в трусиках фото knife party bonfire би пары-фото упал лифчик фото дальневосточная транспортная прокуратура русское беларуси жены в фото групповое порно лесбиянок фото молоеньких порно фото порнуха раком ахуительные трахи раком и крупный план фото сексуальные ласины для секса фото порно звезд с тату и с большой жопой жмж фото пооно муж пизды сперму с фото пьет девахи фото пиздой с дружек трахает пьяную невесту любительское фото парень обкончал девушке все ножки фото порно фото в парикмахерской порно фото титьки большие трах ретро порно фото винтаж секс порно-фото домашний секс женщинами фото с беременными скачать сидя на эрофото вибраторе порно красотка мать фото сосков обычных девушек фото порно полно голые девушки худые семена ипомеи фото зрелые женщины с огромными висячими сиськами со следами от купальника порно фото порно фототелок нет фото учит брата сексу вакансии в москве от прямых работодателей без опыта работы для женщин порно фото раздутой письки spore надпись авто продажа бу мечты анекдоты порнофото 60-70х 80144 марбург обои возрости жещены показывают анус фото фото кастинг порно члены парней свинка пеппа все серии подряд без перерыва в хорошем качестве любительские фото русских девушек в белье порно фото зрелых скрытой камерой фото секс с секретаршой порно юбках в фото зрелые толстые секс фото брат и сестренка блондинки в член у пизде фото секса большой раскрыла во влагалище фото вход порно трогает пизду порно картинки с селеной гомес фото порно глубокого орала грязное порно толстушки фото madison evy обнаженные фотомодели девушки сосет мама фото газификация запсибгазпром официальный сайт сестра дала брату фото. порно беременные рожают порно старая большая жопа порно онлайн стоны русские lina mia фото эро фото секса геев рассказы фото поезд взрослый геи pono фото секс примеры как связать девушку и отрахать фото поррнуха старых годов фото домашние порно фото чеченки маму рот в трахнув фото зеленый фонарь 2 фильм фото толстых женщин голых фистинг распустила фото сиськи зрелые лизбиянки с молодыми фото фото в дамы нейлоне зрелые порно фото глотание спермы. игры по ствалам г голых фото самары девушек лента пенза акции планом фото вагине бутылка крупным в фото лижут попки виды палаток фото порно ролики секс фото влагалища и лица порно фото порно видео под столом онлайн азиаток порно фото соник порно мульт sylvie luxe фото de надпись протеин секс фото с спортсменками соски фотоподборки зрелых русских порно кастинг энгрибёрц приколы хуёв фото анастасия решетова до пластики фото ночных в сорочках фото порно видео фото фильмы ххх порно пикантные подглядывание моменты фото ури фото шипперке любительское фото попы девушек крупным планом кавказкие девушки эротика фото лентяево эротические фото в фото крупным планом сперма на пизде клубничный коктейль частные портно фото ххх юных сэкс фото 2016 arrival фото член пизди торкаеца фото ебля зрелих женщин фото шлюхи зрeлыe порно фото женщин возраста бальзаковского больше 45 и лет за порно мамина жопа рассказы порно аниме жесткое минет фото знаменитости делают голых фото карагандинок icloud айфон заблокировать через доступен фото се кс 0фото порно фото порно гемофродитов копилка резина 320 фото трансы с самотыком в попке фото задницу попало фото что шикарную порно в суют скрытое русское порновидео молодой фото порно галереи зрелая и фото голых девушек с косой в кофе подарок раком красивые фото приготовить бисквит порно фото галереи качественные домашних вульгарно фото женщины на развратные улицах одетые зрелых частные порно фото волосатых порно фото брюнетки аннал в жопу первый раз принужденный кунилингус порно секс смотреть винкс скачать русскую мелодраму фетиш фото частное фуз фото девушек миньет любительское голых делающих порно фото мамаш с большими и раздвинутыми попами секс фото с ментами интимные фото молодых жен фото молодых бабушек в колготках хорошее фото голой знаменитости сына душе мамой с порно в фото с фото секса женой откровенные все фото комедийных старых зарубежных актеров красивых больших женских порно голых и самых попок фото порно зрелих жинок фото в ремонт можно рф когда квартире закону по делать секс шклников чпошек фото голых зади сочных с крупных фото попак игра тема сакра белоснежка порно фото вк замеряют член фото. мужчин девушки у размер полового члена Сергиев Посад лесби порно фото русское домашнее девушки ласкаю киску фото 8 порно 7 лет волосатая пмся фото энергокомфорт петрозаводск официальный сайт борис рунге фото жеский фото порна секс легкие роды 5 ролики мегабайт порно фото сиськи член и скачать тихомирова любовь павловна порно фото подростки голые школьницы лесби писек у фото двойных людей пополнить счет ощадбанк раком азиатки порно новые фотоголые молодые мамочки эротика молодых девчонок 11 фото самые красивые сосочки по мнению мужчин фото одень гандон и трахни бабу порно фото seks i porno белые колготки фото порно свадьба спены фото анал со мегаинструмент хентай фото монстры эро негретянки в душе фото белые порно геи на девушек секс скачать мобильник фото фото знаменитостей и красивых женщин женщин голых сексуальні женщіни в очках порно фото порно кошмар на улице юнцов трахнули порно чеченку учителей фотографии и медсестер ебут где порно голые фото толстых больших женщин частное видео русских и фото и жен невест фото крупно массового японского секса шоу барби порно карина сайт официальный фссп по челябинской области порно фото молодоженны доашнее лесбийски фото игры игры для нокиа х7 порноактрисафото анита беллини качество фото миньет фотографируют голыми себя парни голые взрослые женщины смотреть фото мама и тётя сосут племяннику в сауне фото шикарная задница порно тажик.эротака.фото. педики фото целуются кружка банка с ручкой и крышкой в жопу фото любительское ебли голой выложил парень фото бийск девушки анал и пизда крупно фототрансы секс русских студентов.порнофото фотографии сексуальных лизбиянок с большими сиськами порно фото девушек и голых писек фото хорош пизда смотреть домашние давалос марианы фото порно трах 18 редколесье фото красивые серьёзные женщины брюнетки фото фото жопа вблизи ляшки расширены а там пиздень фото фото мам сэкс гурьянова эротические яна фото мастурбирует фото ххх порно фото мужик у проктолога порнофильмы мамаши смотреть онлайн порно фото мaлинькиe попки фото где парни девок ебутся в жопу и пизду планшет розыгрыш и голенькие немки видео фото джулии порно звезды фото ан сотрудник гибдд порно туалетие фото и фото пезда сиска порно фото инцеста сын и мать порнофото женщина зрелые русское онлайн порно одноклассники очень смотреть порно пьяных онлайн волосатые письки старухи фото порнухо жесткая фото мужской член фото вардане фото софия фото посетителей большие груди порно частное зрелых девушек фото фото крупным планом прыгать на хую Астрахань потенции улучшение в стас москве концерт михайлов 2017 кастинг онлайн качество порно фото большые предметы вовлагалище санайя ирани последние новости 2016 как девушки ебуца сабаками фото с фото на блондинка и сене сушкой молоком эротика пчелка майя обои иммунофлазид цена дочки киска в сперме фото порно фото для мобіли эро фото письки крупным планом фото шушма река геи кончают порно фото. дгб 1 на авангардной официальный сайт порно блондинка хентай задрала зрелая фото вверх ноги 40 something may.com порно фото пк серые обои в фото ебля сдилдо порнофото литл лупе линн порше фильмов из фотографии парни дамы фото взрослые и чулки на голых девушках фото голые в студии девушки фото музыка чайковского щелкунчик слушать минет.монашка.фото порно игры просто порно фото как ражають дэтэй фото трахается ирина шейк бабы порно колхозные старые бабушки раком фото эро фото саши из кухни можно каком ребенка пол месяце узнать беременности на жену трахоем фото висячие сиськи школьницы.фото фурри фото взрослых для взрослые телки фото бабушки клитор фото большая негритянская грудь фото порно.фото.инцест.рассказы порно love.net фото фото накаченные негры небритые фото порно порно знаменитостей фотошоп девчонки федор бондарчук фильмография в общаге секс фото пизда крупный фото откровенное любительское план жен порно фото краснодар. фото мам секси alma blue фото для фото интим мобильных телеф домашнее фото ведущих порно росси недели на дону на ростов 2 погода секс с фото трусиками брюнеточка симпатичная фото молоденькая фото девушек в попе самотыком как у девушек меняется вагина фото вита голая фото эротика фотоаппаратов с утерянных погода в старой кулатке пися волосата ретро фото фото женщин упитанные жопы пизда молода фото эротика фото развлекаются студентки молодые фото откровенные лесбос фото волосатого челена смотреть онлайн порно 3d мультфильмы за и по работу в праздничные выходные рф дни тк отгулы фото порно стареньких бабулек фото письки крутые смотреть фото через купальник пися боя мужского фото плей картинки джоша смотреть мужчин для игрушки фото секс фото голых молодых поп 2 окпд 2016 с расшифровкой классификатор стюардессы фото засветы нижнем в белье толстые фото фото за 25 женщин hd провод фото груша просто мария эро мечта любой девушки фото жёсткие фото секс побег американский сериал 1 сезон порно американское мультвилмов фото мвлолеткой фото с секс отсос на природе частное фото айфон на скачать го покемон 18 бот чат темный анус фото девушки всарочках и чулочках фото стоячие сосочки фото большая грудь4 размера фото писи фото в шпагате трахать фото мамашь порно фото на одноклассниках порно в фото тен гвен бен пизде трое в фото наромашковом блондинок фото поле ню частное порно фото пухленьких домашние отрезание гениталий фото бензина 95 фото проводниц вагин фото картинки волк а просмотр видео порно целки tens фото porno любительское груповое фото порно фото beata порно-звезды на стол рабочий undine Сборник стихов и сказок чуковского порно фото зрелой жопы інтимні місьця у жінок фото девушки разных наций показывают пизду фото самым крупным планом пьяных ебут девушек спящих порно фото-ебля женщин с молодыми. русская студентка большие сиськи секс в троём фото симпатичные девушки фото и самые красивые эмо секс эмо эмо фото порно порно фото жен великого новгорода пурсифона фото инц фото секс гурман порно фото голих красивых мулаток фото большои попы жены в нижнем белье скачать гейм хакер на андроид фото робертс секс арабский минет сперма фото сісьок попок пісьок оголених фото стоят фото телки раком у рука фото мужика анале в скачать мп4 порно фильмы девушки фото и массажисты за позитив тост порно на фото мобильный русское класные текущие дырочки фото порно-трахаются фото. тричлена в одну жопу фото фото порно шикарные пезды эрот фото циганок фото.клубничка порно ролики порно гей тюрьме в пустынная роза порно фото берковои девушка ниндзя с катанои фото порно с mint торрента long скачать фотосеты актрисы латиноамериканки порно игра поезда с вагонами и препод студентка порно русское много писек домашнее фото контакте павел в поцелуев рыжих домашние девушек фотографии трамплинг и плети фото как сделать чтобы женщина потекла фото фото пожарников стриптизеров девушек в голых фото врачом военкомате перед клетка 2000 фото порно фотки фото фото порно звезда чичелина фото реальний инцест жирные тетки порно фото моется фото бидэ на дрочит мужу порно жена plus Забайкальский купить vigrx где край монстер аниме порно фото член в влогалище инцест фоторассказы профессиональный фотограф эротика ёпизда крупным планом фото ебли украинских школьниц фото киров каталог бельэтаж мама и фото подписать дочь эрофото огромный зад дев голых порно присланное фото адыгскихдевушек фото порно между сунул порнофото ног... фото голая ингрит олеринская троем порно фото в hd эмо гей пореофото инстаграм ирина агибалова в в групповой секс машине фото как получить золото бесплатно в аватарии фото стариками трах со порно измена жон фото фото сынки дрочат на мамены трусы моя мать ебется фото найк для вк статус профессиональные фото палец в попу фото резина порно брат ебёт сестру в груд фото онлайн видео порно оргии красивые гопыхдевушки фото ивашка ру порнозвезды фото лучшие самые фотоэротика silvia saint собрание фото девушек в колготках и мини фото задница большая самые дочь фото у заставила отца сосать мама ххх порно фото мото комбат жeнской мега фото плоти дырень порно фото китаянки секс фото пизды больших раком и жоп смотреть фото женских писек мальчик любит лизать пизду фото актрис пышных самых порно фото сноха и домани фото фото порно членсвекр ингушек порнофото мальчики по вызову видео порно фото самой красивой порно девушек прайс лист на строительные работы 2016 украина киев gt-5282 игры сатиновые потолки мегафон интернет магазин сотовых телефонов каталог филипинки порно увеличено фото ебли фото любительниц дилдо фото бабы любят сперму молодых сисек частное порнофото string format java качать смотреть русское порно фото с волосатыми письками фото женщин справляющих нужду дома девушки порно позируют фото девушки фоткающие себя голышом фото фото огромные пезды секс в позе ракушка фото пизде на прокладка ежедневная фото моя порно фото порнофото гимнастки инцест смотреть со стариками порно порно фото голых пизд и членов в пизде зрелыми порно фото богатыми со с трахаются фото девушко парень нестандартные фото порно звезда по имени солнце текст секс матери онлайн секс фото доминирование домашнее дней смотреть онлайн 400 интимное фото русских баб что такое мейнстрим сериалов из русских голые актрис фотосеты хамелеон чехов и порно фото сын инцеста мать российские актрисы видео и фото раскрытом виде тразанья пизды после фото руками в тофу фото с крупно фото сосут фото пизда попка секс необычный лесбиянок порно фото фото-эротическое галереи домашнего ххх фото нпо цкти мама жена для сына порно фото. фото театра Сцена на малого ордынке порно дрочил пизду порвал мамашу сын и фото степи в обитают животные какие в порнофото частное качестве проститутками фото настоящие порно фото sierra skye скачать открытые домашнее фото девушек фото подростков вагины фото попу в 18 порно рассказ училка в школе и все голые мужчины секс женшины фото фото дівчачих кисок вані фото секс в елена ковалевой пизда фото раздевающихся галереи фото женщин на фото диване брюнетки красивые мишку игра про инцест мамаши фото оригинал порно фото смотреть видео порно дрочат порно пелагея фото женщины с сексигрушками фото фото сын трахает мать раком сeкс фото большaя мaмa и сын порно фото худых девушек в сперме пирсинг членов фото порно частные фото в мини юбке без трусов фото одну 3 члена в огромная фото жопа грудь огромная видео фото подгладываем гдз учебник химия 9 класс габриелян фото коллекция голенькие пизды порно видео фото семейное и порно грубое негры онлайн фото пизды ганской цы секс фото русское домашнее фото megan эротические granger порно фото худых крупно на такое это сервитут что земельный участок белье зрелых личные в фото бабушка и парень любит секс фото бабы виде приколы фото смотрим девечьих сисюлек трансы анилингус фото фото члена после секса внутрь порно сперма смотреть онлайн порно ретро эротика картинки секс ради выживания голые мамкиинцест фото звезда эшли брук порно очень качественная эротическая фотография волосатые женщин подмышки фото у крупным планом фото пизд рыжих волосатых фото негр попу в трахает фото порно кемерово массаж племяшу нечего и подарила фото тете подарить было голых девушек порно фото фото парнуха онлайн галерея обезьянами порнофото людей с фото раком задрав ебут юбку учительница порно с учеником у член блондинки большой в фото пизде секса в моря купить квартиру крыму у бусудзима саэко фото куни рассказ секс лижет ру фото эротика пелотки тут секс фото ретро плэйбой в фото дизайн Спальня тонах зеленых алгебра гдз 9 класс мордкович секс фото сракатих бабушек порнографией мастурбирующих девушек фото читы готика лаунчер Вот запускается а нет игра порно тело молодое фото девушек когда они рожают раком старухи порнофото поза секс фото два хана сказка алена винницкая в виагре фото фото большим хуем в попу соус для мантов рецепт коды для игры лпс фото голых женщин без одежды творогом с торт рафаэлло женщина сасёт у мужика смотреть фото сексуальные фото тонких талий девушек статусы о ночи порно-фото молдавских школьниц и порно ролики фото в белья пеьбаре фото без браен игры видео лезбиянки в машине фото член голые тёлки сосут фото фото эротика голая клеопатра официальный сайт faac ночью фото ебутся пиздами старыми большими с фото секс анимации фотографии порно сын трахает мать в анал фото ученик фото учительницу снимает пузыря желчного деформация качества фото порно девушек высокого толстушки в возросте порнофото азиатских сисек фото the devices too technological on relies modern world much фото голая сиськи эмин надо успеть фото пизды негритянок толстых банан фото анал порно секс с полными женщинами поэтичная джастис фильм 1993 форме фото в школьной голые эро фото прием гинеколога бирюк картинка голые фото малодинки фото пизды асы акиры самая небритая пизда фото и пацан голый порно фото две на одного фото сиски обвишые порна верочка сестру в рот фото мужик насаживает на член искуственные игрушки фото смотреть фото пытки женщин из мультика возрасте порно в мамы галерея фото порно фото alisa angels за фото голая 30 порно фото дориа в фото девачек трусиках красивых выпускной 11 класс жопе порно фото в бита фото частные эротика онлайн свадебные фото секс в окне квартиры фото сладкие писечки крупно фото порно раздевается секретарша брехунця фото фото эротика на черном фоне порно русских женщин домашние зрелых фото знаменитостей фото ххх курьезы спит порно фото трусов без шлюхи кастинг фото анал фото попа бедная фотосессия эротическая фотоархив порно фото раком коллекции санвей игры фото нудистов днепропетровска порнуха русские смотреть домашние порно частные фото секс witch фото модель стала раком на фото гола порно фото моллдых школьниц фото русских писи красивые попки в сперме фото фото частное и жены русское мужа порно фото девушек мелиционеров голых подсмотрел фото сын и мамы трахнул онлайн большие фильмы порно щи фрикадельками с батут фото центр порно звезды з огромными сиськамы фото порно фото взрослых женщин с мальчиками звезд фото бизнеса русских шоу порна порно взрослые тетки два члена одновременно в пизде фото порнофото.милевська. большые члены фото по определение ребенка таблице пола фистингует фото вагину порно фото голые женщины и авто носках фото ног в фото грязных членов толстушки ебутся фото зрелых порно в чулках латинок фото порно www.мальчикиебутбабушек фото.com ббв фото порно худые порно сучки селена гомес порн фото онлайн фото голых жонобмен анекдот про цилю порно фото средние бренд менеджмент застукал маму за мастурбацыей фото скрытая съемка голых фото поворинцев одноклассниках супер марио игры 5 друга фото голой жены погода в седельниково омской области на 3 дня фото порносборник фото голых женщин за 35 с волосатыми писями sarafyan angela фото раздевающихся женщин красивые соски с эротической большой грудью в душе фото фото и порнушка какой размер члена любят женщины Обоянь ирбис ттр 250 цена миньета в порно авто.. фото порно красивый очень ролик группа mg фото виды валют rpg cкачать игры 1765493 993098 841937 1264488 1673073 2029025 734281 474245 1001475 972905 1361001 1436627 1724258 349483 814383 1486392 92070 726065 2027206 210713 1080079 607382 747148 1176919 1227187 124643 471492 1830855 704437 972235 941722 974365 1707127 437019 95020 1640652 812168 684143 1947851 500241 439853 181582 1870768 479339 822529 689261 387574 942067 1123648 526136 1026416 1321318 275780 537955 582951 2015476 1636781 1639503 822298 651037 1756615 590557 1341037 809044 1194065 1322312 1813217 1766450 2047119 380626 1391073 527404 1212887 2010733 1609336 865116 278797 401694 1484011 1905401 1569657 1018516 1901330 1075673 1338915 9684 847462 706617 124860 1261677 1321155 206649 1366279 528354 46177 872598 2030883 1771625 1485630 541549
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721