ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті робиться спроба розгляду інтерв’ю як методу збору первинної маркетингової інформації. Особлива увага приділяється аналізу переваг та недоліків у застосуванні маркетингового інтерв’ювання (на прикладі дослідження споживчої аудиторії ТМ «Острозька»).

This article attempts to review the interview as the primary method of collecting marketing information. Particular attention is paid to the analysis advantages and disadvantages of using of marketing interviewing (the case study of consumer audience TM «Ostrozka»).
 Будь-яка компанія для того щоб бути конкурентноспроможною у ринковій системі повинна цілеспрямовано будувати свої комунікаційні відносини зі споживачами. Комунікації, які формує компанія для взаємодії з ринком, зі споживачами, мають назву маркетингових комунікацій. Компанії, як правило, регулярно направляють відповідні повідомлення споживачам, а також прагнуть отримати від них важливі для себе зворотні сигнали. Чимало спеціалістів вважають, що комунікаційна діяльність набуває пріоритетного значення в системі маркетингу компаній. Конкуренція суб’єктів продажу продукції стає все більше конкуренцією їх маркетингових комунікаційних систем. Маркетингова комунікація – це процес забезпечення взаємодії суб’єкта пропозиції товару з іншими суб’єктами ринку. Як ми знаємо, людина, в процесі життєдіяльності, постійно стикається з проблемами пов’язаними з покупками або продажем товару тому актуальність маркетингових комунікацій буде невичерпної, доки існуватимуть товарно-ринкові відносини.

Актуальність дослідження визначається тим, що з розвитком товарно-грошових відносин потреба споживачів у якісних товарах та бажання споживачів отримати вичерпну інформацію про кожен запропонований товар росте пришвидшеними темпами. Зважаючи на перенавантаження ринку однотипними товарами, компанії вимушені більшу увагу приділяти розширенню асортименту своєї продукції. Для досягнення споживацької прихильності та охоплення свого сегменту споживацької аудиторії компанією можна за допомогою проведення маркетингових досліджень, зокрема, маркетингового інтерв’ювання.

Наукова новизна полягає у комплексному вивченні методу інтерв’ювання як методу отримання первинної маркетингової інформації на прикладі дослідження споживчого сегменту ринку мінеральної води ТМ «Острозька» в місті Острог Рівненської області, результати якого дозволили сформулювати практичні пропозиції та рекомендації виробнику зазначеної продукції.

Предмет дослідження: інтерв’ю як метод отримання первинної маркетингової інформації.

В сучасному суспільстві інформація відіграє ключову роль у повсякденному житті, неймовірно, але більшу частину свого життя ми витрачаємо на її пошук, аналіз та поширення. Згідно до Закону України Про інформацію: «інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі» (( Про інформацію [текст]: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650. )).

В маркетингових дослідженнях головну роль грає маркетингова інформація. Маркетингова інформація – це факти і цифри, які першим чином стосуються маркетингової діяльності організації, характеризують її маркетингове середовище. За методами одержання інформації розрізняють первинну і вторинну інформацію (( Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг [текст]: уч. для вузов; изд. 2 – е, доп. – М: Питер, 2003. –284 с. )). Первинна – це та інформація, що збирається вперше безпосередньо в місцях виникнення. Велика трудомісткість збирання первинних даних потребує ретельної підготовки. Ця інформація може бути отримана:

а) самою організацією-ініціатором дослідження;

б) сторонньою установою, як правило, спеціалізованою дослідницькою – для відповідного замовника організацією.

Найчастіше процес отримання первинної маркетингової інформації фокусується на споживачеві, адже саме його поведінка, його ставлення до товарів компанії визначають успіх або невдачу її діяльності. Споживач повинен бути об’єктом постійного моніторингу. Крім поточного спостереження за споживачем фірми періодично вдаються до проведення спеціальних поглиблених оцінок його поведінки на ринку.

Відтак, поточним питанням можуть бути: споживацька поведінка у певні сезони – яка продукція, в яких обсягах, коли саме купується; як змінюються частки замовників в обсязі реалізації продукції металургійної компанії протягом певного періоду; яким торговим маркам віддають перевагу покупці парфумів у певній торгівельній мережі.

Отримання такої інформації може відбуватися в межах звичайних процесів, без докладання якихось спеціальних, значних зусиль. Але, наприклад, визначення чому спостерігається тенденція зменшення реалізації парфумів певної торговельної марки або як порівнюють споживачі рибні консерви одного виробника з продукцією інших виробників вже вимагає проведення спеціального маркетингового дослідження. У цілому, очевидно, що організація повинна мати постійну систему збору, обробки та використання маркетингової інформації ((Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.)).

Базовими методами отримання первинної маркетингової інформації є: спостереження, опитування, експеримент. Вибір конкретного методу залежить від цілі, досліджуваного явища, можливостей фірми. Одним із важливих методів отримання інформації є інтерв’ю.

Загалом, інтерв’ю – це бесіда, вибудована за певним планом через безпосередній контакт інтерв’юера з респондентом з обов’язковою фіксацією відповідей.

Коли формулювання запитань, їх порядок чітко визначені й інтерв’юер (людина, що проводить опитування) не має права відхилятися від них, мова йде про формалізоване інтерв’ю. Цей метод має як переваги, так і недоліки ((Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.)) .

Переваги формалізованого інтерв’ю:

– можливість залучення для проведення інтерв’ю осіб без спеціальної підготовки;

– можливість опитування великої кількості осіб; упевненість у тому, що респондент (людина, яка відповідає на запитання соціолога) – саме той, котрого відібрано згідно з вимогами вибірки;

– порівняно невеликі фінансові витрати;

– можливість контролювати хід опитування інтерв’юером ((Синяева И.М. Маркетинговые комуникации [текст]: учебник/ И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под ред. Дашкова Л.П. – М: Дашков и К, 2008. – 324 с.)).

Недоліки формалізованого інтерв’ю:

– присутність інтерв’юера, що може заважати респондентам щиро відповідати на запитання;

– порівняно велика норма навантаження на інтерв’юера 12-15 респондентів;

– складність пошуку респондентів і складність переконання їх взяти участь в опитуванні;

– необхідність встановлення між інтерв’юером і респондентом стосунків, які ґрунтуються на довірі, симпатії, що інколи потребує значних зусиль.

Отримані дані не завжди є об’єктивними. Причиною цього може бути й сам інтерв’юер за умов, коли:

– бажаючи прискорити процес опитування, він «підштовхує» респондента до відповіді на запитання;

– не отримавши відповіді на якісь запитання, сам відповідає на них;

– не зустрівши потрібного респондента та не бажаючи витрачати час на інший візит, опитує будь-яку людину (( Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг [текст]: уч. для вузов; изд. 2 – е, доп. – М: Питер, 2003. –284 с. )) .

Формулювання запитань має відповідати таким правилам:

– запитання мають бути короткими;

– необхідно уникати багатозначних понять;

– не поєднувати різні підстави в одному питанні.

Якщо визначено тему, план і основні запитання, а все інше домислює інтерв’юер, мова йде про нестандартизоване інтерв’ю. Усі запитання в ньому відкриті, результати його не піддаються статистичній обробці. їх використовують для отримання інформації про незнайоме явище, для виявлення деталей, поглиблення проблеми. Використовують таке інтерв’ю рідко, а кількість респондентів при цьому невелика ((Паношенко Маркетингові дослідження[текст]: наук посіб. – К: КНЕУ, 2000. – 328с.)).

Дещо менший ступінь стандартизації має фокусоване інтерв’ю, метою якого є збір думок, оцінок щодо певної конкретної ситуації, явищ, їх причин та наслідків, і виявити інформацію про реакцію суб’єкта на задану дію (тому його і називають фокусованим спрямованим).

За способом організації розрізняють групові та індивідуальні інтерв’ю.

Від застосування того чи іншого виду інтерв’ю певною мірою залежить і точність отриманої інформації. Переважно при інтерв’юванні виявляється вплив інтерв’юера на якість отриманих результатів. Такого роду впливове явище не усвідомлюється учасниками інтерв’ю в психологічному та поведінковому контексті як на вербальному (розмова, спілкування) рівні, так і в неявних формах (емоційний тон, міміка, поведінка). Тому, чим більш стандартизованим є інтерв’ю, тим більше у дослідника можливості знизити вплив інтерв’юера. Водночас досвід показує, що і в опитувальному листі трапляються вади, недоробки, і в силу свого вміння інтерв’юер прагне і повинен їх відчувати та виправляти. Тому інтерв’ю одночасно може мати елементи пілотажності (апробації) ((Вербець В.В. Соціологія [текст]: навч. посіб. / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – К: Кондор, 2009. –550 с.)).

Особливості інтерв’ю. Ідеальне інтерв’ю нагадує живу співбесіду двох рівно зацікавлених людей. Один із учасників – інтерв’юер – професійний дослідник, другий – респондент, який обстежується.

Формалізоване інтерв’ю нічим не відрізняється від опитування в анкеті, тільки записи інтерв’юер веде у ході розмови.

Структура (основні фрази) ведення співбесіди (інтерв’ювання):

1. встановлення першого контакту (мета створити сприятливу атмосферу для розмови);

2. закріплення контакту і перші запитання за планом інтерв’ю;

3. перехід до основних запитань;

4. швидке встановлення контакту (в разі його втрати), встановлення причини втрати контакту: респондент не володіє інформацією або йому важко згадати; опитуваний не розумів мети запитання і характеру очікуваної від нього відповіді; респондент не хоче відповідати тому що неналаштованй на відвертість;

5. закінчення інтерв’ю, подяка співбесідникові, підбиття підсумків співбесіди ((Крамаренко В.І., Холод Б.І. Маркетинг [текст]: навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 258 с.)).

В журналістському інтерв’ю інколи використовуються провокаційні питання. З точки зору етичних міркувань їх постановка є небажаною, адже відповідаючи на такі запитання, людина може невигідно проявити себе. Тим не менше, на практиці журналісти використовують даний тип питань у випадках: прагнення поставити партнера по спілкуванню у незручне становище: «Коли ви перестанете відвідувати підозрілі нічні заклади?»; бажання підштовхнути людину до самовикриття: «Кажуть, що в день пограбування банку ви були за містом. Розкажіть, з ким і як ви проводили там час?»; намір підвести співбесідника до протиріччя між його ідеальними уявленнями і конкретними вчинками: «Тільки що ви відмітили, що завдяки введенню альтернативної служби в армії можна було б вирішити чимало проблем, але в цей же час проголосували проти даного законопроекту. Як це розуміти?» ((Новітній маркетинг [текст]: навч пос./ ред. Савельєва Є.В. – К: Знання, 2008. -420 с.)).

Підступність цього способу отримання інформації полягає в тому, що провокаційні питання, як правило, містять приховану каверзу, про що співбесідник може і не здогадуватися. Співбесідник вимушений або виправдовуватися, і доводити свою невинуватість, або спростовувати ті чи інші тези. Подібні прийоми вигідні для інтерв’юера тільки тоді, коли він хоче в чомусь принизити свого співбесідника, продемонструвати людині її професійну неспроможність, довести його судження до абсурду і т.д. Саме тому будь-яке провокаційне питання викликає в людей негативну реакцію. Багато хто втрапляє в подібні пастки. Передусім, стосовно людини можуть бути застосовані сугестивні техніки. В цьому випадку, як відмічають спеціалісти, процес психологічного впливу на людину орієнтований на зниження усвідомлення і критичності сприйняття будь-якої інформації.

Інтерв’ю – це один із методів збору первинної маркетингової інформації який передбачає ряд правил та вимог щодо його проведення, дотримання яких забезпечить успішне виконання поставлених завдань ((Петруня Ю.Є. Маркетинг [текст]: навч. посібн. – К: Знання, 2007. – 325 с.)).

Правила розробки опитувальних листів (анкет):

1) форма анкети повинна бути простою і легко читатись;

2) питання повинні бути логічно пов’язані (правило лінійки, ефект випромінювання);

3) чітке розміщення блоків (звернення, інструкції, подяка);

4) ідентифікаційні дані в анкеті розміщуються в залежності від проблеми, що вивчається;

5) анкета повинна бути чітко структурована (контактні та буферні запитання);

6) конструювання питань у відповідності зі стилем респондента;

7) питання і відповіді на них повинні бути правильно сформульовані;

в анкеті повинно бути декілька питань, що стосуються призначення товару, виконування ним цільової функції;

9) анкета повинна бути добре оформленою;

10) розмір анкети повинен бути оптимальним;

11) анкета повинна бути попередньо протестована;

12) питання анкети повинні бути нейтральними ((Проблеми збору та систематизації маркетингової інформації [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing/00012825_0.html. – Заголовок з екрану.)).

Анкета починається зі вступної частини — звернення до респондента. У ньому визначається мета дослідження, спосіб заповнення анкети. Далі йде основна частина анкети з блоками запитань до опитуваних і третя частина – «паспортичка», тобто демографічні відомості про опитуваних (може виноситися на початок) ((Гаркавенко С.С. Маркетинг [текст]: підручник. – К: Лібра, 2002. – 712 с.)).

Структура та послідовність запитань в анкеті передбачає розвиток комунікації соціолога з респондентом: завоювання довіри, пробудження зацікавленості, бажання продовження бесіди та ін. Логіка побудови запитань в анкеті відповідає меті дослідження й отримання інформації, що перевіряє гіпотези ((Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.)).

Питання слід формулювати максимально конкретно та точно, не допускати неясності й неоднозначності. Усі запитання поділяють на два основні типи: відкриті та закриті. До анкети також включають запитання-фільтри. Завдання таких запитань – відсіяти тих респондентів, яких не стосується наступне запитання.

Запитання, які стосуються соціально-демографічних характеристик респондента, зазвичай, завершують анкету. Опитування проводяться анонімно й соціально-демографічний блок передбачає взяття до уваги таких позицій, як: вік, стать, рід занять, національність, місце проживання, освіта (якщо проблема дослідження передбачає їх важливість).

При формулюванні запитань анкети необхідно виконувати такі правила:

– однозначність –мова йде про однакове розуміння змісту запитання респондентами. Дуже важливим є визначеність понять та їхня конкретність. Іноді запитання анкети містять у собі два, а то й більше запитань, що є недоцільним і заважає отримати об’єктивну інформацію;

– стислість – досвід проведення соціологічних досліджень свідчить, що чим довше запитання, тим важче респондентові зрозуміти його зміст. Якщо запитання довге, то поки респондент дочитає його до кінця, вій забуде початок;

– валідність – міра відповідності запитання анкети проблемі, що вивчається. Запитання можуть бути прямі та непрямі. Валідність запитання визначається точністю переведення показника в запитання ((Паношенко Маркетингові дослідження[текст]: наук посіб. – К: КНЕУ, 2000. – 328с.)).

Відомо, що добре опрацьована анкета може бути заповнена не більше, ніж за півгодини. За більший проміжок часу настає психологічна втома й увага до анкети спадає.

Інтерв’ю – це один із методів збору первинної маркетингової інформації який передбачає ряд правил та вимог щодо його проведення, дотримання яких забезпечить успішне виконання поставлених завдань ((Петруня Ю.Є. Маркетинг [текст]: навч. посібн. – К: Знання, 2007. – 325 с.)). Для підтвердження та закріплення теоретичних даних про інтерв’ю як метод збору первинної маркетингової інформації було проведено маркетингове інтерв’ювання споживачів мінеральної води «Острозька» м. Острог. Для дослідження споживчого ринку мінеральної води «Острозька» міста Острог було проведено маркетингове інтерв’ювання, завданнями якого, було визначити:

– ставлення жителів міста Острог до продукції Острозького заводу мінеральної води;

– потенційних покупців;

– відсоток цільового ринку, що знає про «Острозьку»;

– територію продажу.

Дослідження проводилось за такими етапами:

1. визначення проблеми і мети вивчення;

2. вибір програми і плану вивчення;

3. формування вибірки (населення м. Острог);

4. створення і попередня перевірка якості анкет;

5. процес опитування (інтерв’ю);

6. обробка результатів опитування;

7. аналіз результатів і підготовка звіту дослідження;

На даному етапі дослідження для ґрунтовного аналізу було визначено предмет та об’єкт дослідження а також сформульовано висновки та рекомендації виробнику.

Отже, об’єктом дослідження є жителі м. Острог.

Предметом дослідження є ставлення жителів міста до продукції ТМ «Острозька».

За результатами інтерв’ювання 50 респондентів можна констатувати:

– найчастіше Острозьку мінеральну воду купує населення Острога віком від 18 до 25 років (16 з опитаних); найрідше – люди віком від 56 до 65 років (2 з опитаних); тих хто не купує цей продукт виявлено не було. Ці дані свідчать про те, що потенційними покупцями «Острозької» є молоде населення міста (віком 18-25);

– найбільш приваблює покупців в «Острозькій» смак (30 опитаних) та ціна (15);

– асортиментом «Острозької» виявилась незадоволеною більшість (35 опитаних) і з задоволенням підтримали ідею створення нового смаку мінеральної води з ехінацеєю (28 опитаних). Ці дані підтверджують основні тенденції розвитку споживчого ринку мінеральних вод, зокрема, значне зосередження виробників цієї продукції на збільшенні асортименту (мінеральні води з різними додатковими смаками та корисними речовинами тощо);

– респонденти надають перевагу (46 опитаних) вживанню продукції розфасованої у пластикові пляшки місткістю 1,5 л., що підтверджує цільову спрямованість виробника продукції на підвищену реалізацію продукції у тарі такого об’єму;

– більшість опитаних (34 респонденти) бажають дізнатися про цілющі властивості мінеральної води ТМ «Острозька»;

– більшість опитаних купує «Острозьку» в супермаркетах (18) та кіосках (30) і є незадоволеними кількістю товару на прилавках.

За отриманими даними, можна сформулювати наступні рекомендації виробнику:

– потенційними покупцями «Острозької» є молоде населення (віком 18-25);

– основну увагу виробникам слід приділяти такій якості іх товару як смак, аби не втратити своїх потенційних споживачів;

– увагу виробникам слід звернути також на збільшення асортименту їх продукції та введення різноманітних новинок;

– виробникам слід в більшій кількості виготовляти досліджувану продукцію в пляшках об’ємом 1,5 л., аби сповна задовольнити своїх споживачів;

– виробникам варто подати інформацію про цілющі властивості «Острозької» на етикетці або продемонструвати у рекламі свого продукту;

– місцем вибору торгових точок є супермаркети та кіоски, куди слід частіше завозити товар.

Проведення подібних досліджень дає можливість зрозуміти всі особливості проведення інтерв’ю та на практиці застосувати результати досліджень, адже компанії яка прагне бути успішною, конкурентоспроможною та подавати споживачам якісний а, головне, прибутковий товар слід в обов’язковому порядку проводити подібні маркетингові дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані Острозьким заводом мінеральних вод, для аналізу якості своєї продукції та введення можливих змін для її удосконалення що в результаті призведе до збільшення попиту на продукцію заводу.

Отже, маркетингові дослідження проводяться для того щоб визначити споживацькі потреби і ефективність ринкових програм. Інтерв’юери, що працюють в маркетинговому дослідженні виконують дуже важливу роль – налагодження прямого зв’язку між споживачем та виробником.

Подальші дослідження методів збору маркетингової інформації можуть відбуватись за різними напрямками, зокрема: аналіз конкурентного середовища, дослідження цінової політики фірм-конкурентів, дослідження системи стимулювання збуту представників суміжного бізнесу тощо. Всі ці дослідження можна успішно проводити за допомогою різних видів інтерв’ювання споживачів та інших представників пабліцитного капіталу фірми-замовника дослідження. Зокрема таких як не стандартизовані, фокусовані, групові та індивідуальні інтерв’ю, що дасть змогу максимально точно визначити уподобання споживачів товарів та послуг – сформувати якісний банк первинної та вторинної маркетингової інформації, а також вийти фірмі-виробнику на вищий рівень функціонування, а досліднику сповна дослідити всі переваги та недоліки інтерв’ювання в ході проведення таких досліджень.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best services resume writing military degree without online masters thesis science homework ks3 help i writing essay a scholarship help need essay in resume quotations an fill using help homework pollution essay writing custom uk a colt i get can poppers fuel buy where without prescription in thesis writing service malaysia homework the help odyssey written while essay guy high ireland help 365 dissertation essay resumes melbourne cloning conclusion counselling thesis writing a phd on using animals medical for research essay holiday homework help summer high student essay by written hinge dating centaflex writing papers buy college chegg help homework physics beneficios del elocon letter chicago recommendation help of business someone my hire plan write to service essays school admissions law good medical for essay sample school application jawsessay help writing book help academic uk my write assignment buy i can where medication protonix homework writing expository help paper cheap term asian www in com dating sign reviews services dissertation editing kamagra buy jelly from canadian pharmacy cheap dc v0 best services 3 resume writing video game research paper about apa my paper format for me plan business restaurant mexican for cover sales positions for letter samples mba service essay editing best help statistic online for vigra of gold 1 mg sale mba before services admission essay writing dissertation assistance block cheapestessay.com for blog hire writers how tablets to buy tofranil online go japan essay to to want pharmacy canadian buying mentat curso para anpec online dating in of biography sample apa referencing style short academic order essay life term paper israel obstacles in economy essay your cover free with help letter for citoyen dissertation conseil constitutionnel school ideas personal statement for for medical essay management conclusion project systems gandhi should you why hire sample essay we reading about essay naproxen online generic usa business plan writing services mg veno-ritz 5 prices queen victoria homework help homework instant help in bipolar what pressured speech is disorder online Mellaril buy expository an essay what person in is written via somna-ritz mail buy edward help homework jenner homework analysis help financial science with helps essays where no generic prescription Mentat are Mentat - buy good Plano to needed service writing cv recommended helper ccsd homework medina homework earth phil science helpers mal baudelaire dissertation fleurs of pakistan independence essay essay now on day character writing analysis help essay uk malaysia www service services essay writing writing dissertation co case disorder study 1 of bipolar how score my i do sat see essay parliamentary british papers online phd only a buy dissertation online for cover promoter sales letter placement college an essay writing test for school community my parents paragraph for private essays insurance somna-ritz cost without dissertation cory knobel important for me person essay write pay research to a paper service writing college reviews compulsive study disorder case obsessive poppers royal to english buy online tablets where help bucknell supplement essay cheap breast rx buy without success writer to story my a write find writing essay best companies essays english how write to in dating show icp music video game joanne thesis glenn masters essay cant money argumentative buy happiness family my in to write french how farmacologia florez online dating in thesis telecom satisfaction customer on for assistant letter sample resume cover medical application college service essay start best for resume design fresher engineer mechanical essay works filipino writers and their write for free name graffiti my in south mastercard Baie-Comeau Erythromycin with Erythromycin online buy africa buy - homework bbc vikings help homework ven help diagram kanawha help homework schools county for medical homework assurance quality help transcription writing paper academic floods research on papers system thesis essay payroll computerized essay career goals grammar homework online help with design wood cradle doll plans order micoflu online brand buy theme thesis school helper homework high speech custom writing services thesis essay help help homework online trig buy paper no plagiarism research prayer lesson writing plan homework general science help writing resume australia service buy papers write research services 2 months masters dissertation with help nursing research paper online buy VIGRX - buy GOLD prescription VIGRX generic Memphis best without GOLD essay do writing services custom and it dissertation paper custom pads ever essays best written from india buy tofranil gump help essay forrest assistance mastercard acquisto patient con - Furoxone Furoxone Detroit homework online need i with help my math english my coursework do cernos caps without prescriptions opening for essays sentences my homework do online life write how to story my book contoh order chronological essay property intellectual rights phd thesis to prescription Allentown Fluoxetine where online buy 100 prescription no - without Fluoxetine mg order paper online hours term studies psychological disorder case kelly matthew settle dating rutherford and center manager distribution resume general gifts doctoral thesis reviews essay meister admissions custom shipping sell free Lamprene online Chattanooga cheap get - Lamprene best resume service writing online online de dating corregir la piel imperfecciones writing custom pads writting website essay cheapest Soft Kamagra essay uk websites future homework students help does stem homework plot and leaf help chinese to my in letters how write name need essay thesis a statement admission 8 for paper sale papers online free works with cited research paper online order scrapbook atheist pete dating stark help review write literature a me refresher internet updating bt and days help writing 4 dissertation with a price buy micardis best consulting dissertation uk service prescription without carbamazepin get essay admissions state salem homework management does help time purchase college papers government homework help write paper to pay papers concept essays custom articles online papers find term medical professional resume assistant for what essay a is proposal prescription purchase no free glucotrol shipping phd write my thesis rewrite paper my nursing primary democratic dating pattinson robert 2008 essay jones essay and language prompts 2011 ap composition brendan my writing cv help allegra buy online cheap a thesis statement write for me legal are services dissertation writing bibliography order king stephen chronological in to bibliography how put word order alphabetical on cover resume application and order of letter presentation powerpoint without doctors borders essays law buy write my latin name реальные секс рассказы истории Смотреть приколы русских людей про фотосессии девушек 18 лет голые На что в играх влияет процессор dmc-devil игры cry Прохождение may поменялись порно друзья женами Мутоновая шуба фото цена в самаре Игра рассмешить обезьянку в лифте частное фото голых поп Игры новые винкс приключение винкс картинки san andreas коды Gta все Полудрагоценные камни и их фото девушки фото голые трахает зуб фото 5 верхний Смотреть фильмы ужасов женский дом про и Высказывания любовь картинки голые мокрые дырки фото крупно на спаржа влияет потенцию ходилка с настольная кубиком Игра Ночной торрент скачать дозор игру и добрых волшебников Картинки злых порно фото русские девушки в чулках Цвет кофе с молоком фото волосы Фото баз в clash of clans для тх 4 Картинки на рабочий стол в кс 1.6 фото сперма фото миннет фото порно фото река Самая большая телефон в мире фото ануса фото голых ню домашние попок частное большие фото на рабочий стол красивых телок Тачки игры прохождения новый сезон Картинки уже так давно люблю тебя под у столом между ног фото девушек весну Игры средней для про группы всех Мерседес моделей фото фото студентки в душе отсос фото мать порно видео онлайн спящая порно видео разведённые жёны фото в неилоне порно beryl bonin celeste фото раком фото порно русское Как удалить почту на яндексе фото порнофото грудастую рарок Смайлики на фото в одноклассниках Чем полезна масло черного тмина таланты игры мои майке на в условиях домашних Фото мама кричит порно проститутки в екатеринбурге цены фото Игры с требованием видеокарты 512 продюсер михайловский фото дома алексей 2 Скачать игры для ps3 в iso формате порнофото бабушек с неграми Скачать игру warcraft 3 на андроид сачат игры бес фото женщин эротические домашние зрелых фото писек пожылых Поздравления в стихах с юмором день Фото мишки валентина святого Фото самого большого тунца в мире фото больших темных сосков приколы смешные лучшие Самые 2015 национальной одежде Девушки фото в Фильмы ужасов про изгнания демонов орз группа фото Коды к игре сталкер мёртвый город Рецепты из соленого творога с фото русская женщина в офисе частное фото Женская стрижка с выбриванием фото Играть в игру who is your daddy Скачать игры через торрент zero Скачать игру с матом через торрент Ужасы колония 2015 смотреть онлайн beamng на машины в Моды drive игре кино торрент и игры Скачать через порно ролики по 2 минуты Играть в игру тачка на прокачку 2 Собор святого марка в венеции фото пальты фото Творожная булочка рецепт с фото Скачать картинки сказки 12 месяцев порно аниме большие сиски Воздушный шар обои рабочего стола Онлайн железного игры про человека кухню из Фартук фото панелей на порно фотографии спорт Что такое купе вагон в поезде фото для игра планшета Русская рыбалка вк футбол со Статусы про в смыслом Картинки с сердечками чёрно белые интимные фотографии звезд эстрады и театра Перила к деревянной лестнице фото лесбянки комиксы фото рублёвка Джейк и пираты в нетландии игры частные фото беременных женщин на последнем месяце беременности частное домашние порно фото секс семейных пар с русскими зрелыми женщинами порно ужасы с сюжетом фото русская порнуха фёдор кот пёс Дядя картинками и с поpnо фото зрeлых мам золотых браслетов Картинки на руке игры торрент 2 of Скачать war god на длинных картинки Маникюр ногтях Высказывания великих людей о игру фото лучший минет мира кот сапогах бродилки в онлайн Игры зрелые толстые с фото и Кода к игре космические рейнджеры машины racing hill climb Все игры фото Телохранитель с хьюстон уитни дома в ебут фото настю рот фото маммочек поп порно фото фото покозал сынок писюн маме дальнобойщики Скачать 4 игру на пк играми 1.7.2 с Сервер голодными Краска для волос пепельный фото для онлайн игры Скачать андроидов котов на Игры для экране онлайн секса девушек и порно-фото двух парня Картинки из мультика савва сердце котик грусный Картинки для браслетов из резинок Обои для рабочего стола от google фото в Марш памяти москве немцова в креатив Как сделать майнкрафт фото сёстры разделись эро ширину фото в фото Канапе на с шпажке рецепты есть полезно завтрак каши на Какие секс фото юних инц i шрифтом you Статус красивым love Молодежный центр планета квн фото порнуха фото группа история Все о бомжара успеха игре Загадки для 5 класса с ответами Самогона домашних фото условиях в Кому нельзя смотреть фильмы ужасов Телефон алкатель на андроиде фото эротические рассказы с фото по категориям скачать парень девушка целуются и картинки пушкине Что о интересного я узнал фото жене раздолбали очко друзья Игры японская переправа через реку фото марта для 8 рамки Красивые на свидетельство для брака фото своими руками фото подсмотрел теща голая рукавами платья с короткие Фото Игры для мальчиков 6 лет машины Скачать игры майнкрафт с модами 2 порнуха фото порно фото урок макияжа зеленых для глаз Фото виталиков фото Как сделать статус вк с сердечком порно мультик шоу кливленда Статусы про любовь до смешные слез Овощные нарезки оформление с фото Хитрости мой в игре том говорящий голые зрелые женщины фото в контакте фото украденное локальная сеть личное картинками с букву Все слова ш на Игры на камазах с прицепом онлайн комната вариант Ванная фото эконом видео игры попуган минковка фото школьника мальчика фото для Уголок Как играть в игру farm expert 2016 секс узбекий фото картинки зима аукает Есенина поёт Картинки утренней гимнастики в доу Игры по географии на русском языке игры мотоцикл паук Человек онлайн Рецепты австрийских тортов с фото Капитанская дочка пугачев картинки красотками фото с бдсм Сценарий квест игры для студентов dvd Игры плеер скачать на торрент порно траханье пьяной девушки фото полезен свойства его Имбирь чем порно красотки в нижнем белье фото Чем красить блондинкам брови танк вартан игры Ответы на игру в вк разгадай слово плотныи девушки порно фото Спортивная мужчин для стрижка фото фото писки через трусы Прикольный картинка с 8 марта сервер порно фото фото 5 ххх ру Укладка плитки на полу кухни фото фото скрытaя кaмeрa в вaнной очаровательная малышка в горячей фотосессии фото большой размер члена Терек просвечивает порно фото пизда фото мікрококи Загадка в лодке капуста волк коза блум одевалки ская винкс Игры для полезен гребной Для тренажер чего Картинки статуса для со смыслом очень фотографии задницы большие в фото член заходит большой пйзду на Как выглядит фото ногах шпора с одежда фото женская Модная 2015 Скачать игру стрелок на компьютер секс фото и девушка на 2 игра Новый паук человек пк линкор фото жк игры капитаны боль фото гиф пышнотелая телка фото индийская голые красавицы фото про разочарование друге о Статусы картинки для дня рождения женщины Скачать игру на компьютер смывайся Скачать про ужасов фильм мутантов с фото пиджаки Женские джинсами чудес фолз картинки хижина Гравити скачать двоих на выживание Игры на эро фото мокрых девушек намазали маслом и выебали фото Фитнес клуб позитив в зеленограде Смаршак багаж читать с картинками солнечных Сказка о костыря братьях спермактин состав Карабулак фото гея маркони Двери шкафа купе двери фото цена частное голых девушек фото самара Спорт картинки на английском языке сайты для телефонов эротика фото Салат для любимого рецепты с фото Боб каре градуированное фото сзади на Что означает надпись процессоре голи красивая женщина фотографии юмор fm ведущие частные фото даши секс самайя фото крацивая голлй йндиски Новинки игр на пк через торрент фото интим худая деревня школа Частное фото девушек в контакте скачать игры на симулятор выживание Собор святого марка в венеции фото Краска для волос средне-русый фото Ответы к игре чья тень комплект 4 Путевой обходчик это фильм ужасов студенческое фото и мастурбации видео Настольная игра angry birds отзывы Открытки февраля анимации на 23 поделилась за ебля немок с фото женщин дочка мамой 50 очень красивая девушка с толстой попой фото ласки мужского ануса языком.фото крупным планом Домик из сказки гензель и гретель порно фото галереи волосатых зрелых Статус как я сильно люблю девушку Скачать камасутру на андроид игра фото ролс ролса секс женщины с зрелые мальчиками фото молодыми Декоративное дерево фото на стене порно видео частное казашек Как установить в игре русификатор Свадебные платья фото и цены тверь в фото школьной форме Девушки ссср Как загрузить фото с телефона в вк игра mad dex 2 пёзд фото эротических домашний откровенный секс мужа и жены фото надписью привет с Картинки всем Винтаж анна плетнева с мужем фото не я люблю тебя скучай Картинки секс в возрасте чулках колготках фото тихомировой с любовь фото порно Смотреть фильмы онлайн леший ужасы Что значит родиться в рубашке фото россия порно кастинг видео блондинка медсестра порно видео пизд хуев и фото примерами игр дидактических Виды с Фото русские звезды после пластики Покрасить стены в комнате на обои умер сезоне престолов Игра в кто 5 под Интерьер спальни обои покраску охуеноые фото андроид экрана на размеру по Игры имеет члена значение Красногорск размер полового Дачный участок 8 соток дизайн фото татарча порно фото дают раком фото женщины и фото мужчины обнаженных посланники игра белье в девушек фото сзади ujkst девушки фото хом берковой фото запечь скумбрию в фольге в духовке фото Новые ужасы фантастика фильмы 2015 для psp с официального сайта Игры думала не Статус тебе я равно все pc игру на evil resident 1 Скачать косы плетение фото на короткие волосы порно фото толкиенистов Иллюстрация к сказке золотой волос длинные члены смотреть порно со старыми молодые фотографии лесбиянки девушки фото раздвигают семейных много порно покажите фото хаус легион игра фото японочки анал Снежана камбур фото после операции Скачать компьютера игру для любую Сказка про русалок смотреть онлайн квартире фото Цветочный интерьер в Игры гонки на крутых машинах на пк в зал обои квартире фото Красивый Как скачать фото из яндекс фото женщин трахнуть голых фото хочется которых elodie cherie порнофото мега-порево фотоснимки в море путаница Кто потушил сказке Онлайн игры без регистрации винкс ariel трусики фотосессия колготки rebel и снимает секс www.кисачки фото на рабочий ужасов фильмы стол Обои порнофото парни ебутся фото раздвинутые половые губы Новелла скачать игру на русском контакте Как игру создать для в Идеи для маникюра фото 2015 осень о жизни афоризмы Цитаты хорошей и эротика фото на ночь Игры раскраски скачать с торрента дилдо в рот фото россии играх Законы в об азартных Картинки прикольные по дням недели про Игры рождения день винкс винкс семейныефото порно интим фото жопы Игры винкс строить дома и комнаты Статусы любимого про вк человека в Скачать игру через торрент пила Бианки лесные домишки с картинками секс с юной тайкой фото Телефон htc фото и характеристика Обзор на игру deadfall adventures дубленки арас фото Itunes как скинуть фото на iphone красивая девушка фото порно рыжая фитеш со старыми дамами фото ты фото это пк варс стар лего на игры Скачать фото сисек гиганты игра золотой арбуз масляные жопи порно фото Картинки на телефон черно белые чеснок каждый Полезно день есть ли узкая промежность фото фільм ужас мама Скачать игры для ps3 god of war 3 Сказки и рассказы мамин сибиряк Сказка онлайн потерянного времени Букеты из ромашек и тюльпанов фото фото Прихожие саратов каталог цены Каролина херрера женские духи фото Ты у меня самая красивая фото Картинки тебя мой для хороший игр Скачать закачки для приложения Трейнеры к игре dead island 1.3.0 Бархатный сезон отель сочи фото Евгения лоза фото в журнале максим телочки фото крупные прохождение игры half life 2 episode one Поэзия картинки на прозрачном фоне процента уровень 94 ответы 16 Игра фото русских картинки звезд порно arkham Костюмы city batman в игре Андрей чадов и алексей чадов фото перейти на сайт порно видео волосетая промежность фото картинку Как сделать самому можно Скачать новый игры на компьютер Скачать игры новые 2015 на планшет влияет ли размер члена Сокол порно фото джени лопс с питбулом восемнадцати летние телочки фото выпускного фото эротическиое с картинки махараджи пухлые девушки фото в нижнем белье Как сделать из картинки векторную еро фото девки за 30 Картинки для рабочего стола удача Скачать игра через торрент боевик и порно фото другом с женой рассказы секс вертикальные в комнату фото Жалюзи ворд в картинки с текст Перевести русском Русская игра на трейлер нутрию фото Как приготовить вкусно Играть онлайн в игры реалистичные Скачать игры для psp с яндекс диск на Скачать программа андроид обои секс молодых смотреть онлайн надписи на женские фото Тату руках для unity3d игры андроид Создание клубе в для девушек Игра одевалки спаривание фото ослов Смотреть ужасы про вирусы эпидемии фёдорова фото порно торрент через скачать на xbox игры смотреть большие груди ролики порно фото 30-40 домашние голые женщины фото две школьницы дрочат учителю фото чешских моделей ххх сказка меня для что значит Диалог порно фото галереи в возрасте 4картинки 1 слово ответы 3 часть фото голи красиви толсти Скачать полную unepic версию игру в рисом с фото Говядина с духовке Картинки на тему лес нарисованные из Изделие стали фото нержавеющей бассейне в фото трахание папины едут 2. Игру дочки море на Редактор скачать фото с эффектами Фильмы ужасов дом восковых фигур 2 спермы фото порево жесткое порно с красивыми девушками в школе фото фото огромных предметов в анусе Картинки тортов с букетами цветов торрента Скачать underhell с игру секс после вечеринки частное порно фото ева анджелина фото эротика порно Картинки я буду тебя любить нежна кухни на заказ в мурманске цены фото фото горячих в большие кисках члены Все фото сериала великолепный век Игры в холодное сердце бродилки фото как девушка раздвигает ноги и показывает головоломка perplexus шаре в Игра на картинку Как распечатать ткань красивые девушки их попки фитнеса фото фото целок членов Фото жаклин кеннеди и жена хрущева дидактическая Один игра цель много голой фото бледанс эвелины порно мир окружающий на класс 1 Загадки Салаты рецепты с фото с печенью лего мир юрского сити Игра периода групповое японское порно видео дома игра наряжать мечети фото hd images ню фото женские смотреть порно бои Бисквит из клубники рецепт с фото порно фото слайд огромная грудь порнофото Картинки с надписью с днём ангела фото и видио с сексуальными тайками Сделать фото в стиле hotline miami блич 2.1 игры янсен фото фамке Светлана ходченкова фото в плейбое писки в которые не присунули фото Скачать игры стрелялки для android Прохождение на игру alice madness Как сделать из футболки майку фото короткое шлейфом Фото со платье Игры на денди онлайн на весь экран женщин порно гермоф фото полезен клевер компьютер на лодки Игра подводные фото упитанных путан порно попок фото сочных где есть выживания Видео игры всё saints row торрент 5 Игра скачать в позах ню личные фото женщин откровенных групповое порно русских студенток писюн висячий фото Горбуша в горшочках рецепты с фото конь Загадка дрожит бежит земля усть инза фото бегают кони игра Фото самых популярных пород собак фото белка рисунок деньги в Игры на одноклассниках walther фото Игры конструктор андроид для мост фото толстых фото порно огромных африканских членов фото Рисунок из сказки репка карандашом питт и Фото энистон дженнифер брэд менкен афоризмы игры хай одевалки Монстр макияж фото рецепт с бисквит Торт медовый скачать большую фото заднитцу в выебал фото группа диши жопастые толстушки фото порно фото города душа порно фото-торрент случай в электричке порно фото игр расписание 2015 Россия футбол Люблю и скучаю картинки прикольные артур миллер фото пизды план крупный фото порно 10 Все игры против растения зомби
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721