ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИК ЯК НОВИЙ ВЕРБАЛЬНИЙ КАНАЛ СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Макаренко Ю.В.
державний педагогічний університет ім. В.Винниченка,
м. Кіровоград

Стаття присвячена аналізу Інтернет-щоденників як нового лінгвокультурного феномену. Розглядаються засоби привертання уваги потенційних читачів блогів та графічні засоби передачі емоцій.
Ключові слова: Інтернет-щоденник, іллокутивна мета, опосередкований «вуайяризм», трансформація особистості, нікнейм.
Статья посвящена анализу Интернет-дневников как нового лингвокультурного феномена. Рассматриваются способы привлечения внимания потенциального читателя и графические средства передачи эмоций.
Ключевые слова: Интернет-дневник, иллокутивная цель, опосредованный «вуайяризм», трансформация личности, никнейм.
The article deals with the analysis of virtual dairy as a new linguistic phenomenon. The ways of attracting readers’ attention and graphic means of epressing of emotions are described.
Key words: blog, illocutionary aim, mediated voyeurism, transformation of personality, nickname.


З появою нового комунікативного простору трансформується реальність, на зміну їй приходить діалектика двох реальностей: віртуальна накладається на суб’єктивну, розмежовується стан перебування on- або off-line; ведеться переоцінка цінностей, змінюються ставлення до часу, пріоритетів та моделей комунікації.
Актуальність даної теми пов’язана з виникненням дискурсу блогосфери як нового типу тексту, здатного відображати картину світу особистості, зануреної у віртуальну реальність.
Мета статті полягає у розкритті механізмів мовного оформлення блогу та у засобах, якими користуються автори блогів для досягнення популярності.
Об’єктом даного дослідження виступають корпуси україномовних та німецькомовних блогів.
Предметом виступають мовні одиниці, які є типовими регулярними елементами структури текстів.
Поставлена мета зумовила наступні завдання: дослідити корпуси блогів і виявити особливості графічних засобів, які вживаються для передачі емоцій в корпусах блогів.
Популярність приватних щоденників зумовлена здатністю вільного вибору та довільної презентації інформації у них. Ведення блогів є комфортним варіантом опосередкованого спілкування з певним часовим інтервалом. У комунікантів з’являється можливість формулювати свої думки і реагувати на коментарі інших з більшим комфортом (в офлайні не усі є гарними співрозмовниками). Ще одним важливим фактором є перенесення акценту з візуального на комунікативний, креативний, інтелектуальний. М.М. Соколов вважає, що характерний для електронного щоденника перелік викладу подій по-іншому презентує етап знайомства [4].
З точки зору Девіда Вайнберга блоги зсунули кордон між публічною і приватною сферами життя: для блогерів важливим є те, що вони можуть поєднувати комунікацію з приватними подіями, викладаючи їх у формі оповіді. Нарратив виступає як засіб організації власного досвіду, в якому відображено емоційний стан оповідача.
К. Калверт висунув ідею про те, що сучасні мультимедійні засоби подібні до опосередкованого вуайяризму» [5, c. 2]. Він називає дві основні причини подібного явища: спроба відшукати «аутентичну правду» у світі упередженої інформації, а також бажання бути причасним до подій оточуючого світу.
На його думку опосередкований «вуайяризм» не набув би такого поширення, якби на це не було згоди об’єктів «підглядання» (бажання авторів блогів бути прочитаним, отримати реакцію на написане). Калверт говорить про чотири основні функції: самовизначення, утвердження в суспільстві, розвиток відношень, соціальний контроль
Парадоксальну ситуацію спілкування у віртуальному дискурсі Ж. Бодріяр назвав «процесією симулякрів» [1]. Користувача Інтернету можна розглядати як симулякр, оскільки він сам формує свою соціальну ідентичність, яка не обов’язково збігається з реальною. «Підробити» віртуальну особистість можна лише завдяки мовним засобам. (Потім виявилось, що познайомились вони десь тиждень тому у контакті і вирішили зустрітись. От нічо з того і не вийшло, бо він в реальному житті геть зовсім не такий, як у віртуальному. І що з того, що він вмів гарно писати? Що з тих всіх його хороших слів, речень і заворотів? А нічогісінько. Бо, як не крути, по тій писанині ти людину добре не взнаєш, так само як і по фотографії. live_the_dream)
Ж. Делез пише про те, що «спостерігач стає частиною симулякра, а його точка зору трансформується і деформує симулякр». Наприклад, Інтернет, де комунікація не має часових та просторових координат: користувач не знає на якому сервері він знаходиться (на своєму чи на сервері провайдера), з ким він вступає в комунікацію. Інтуїтивно автори блогів знаходять близьких собі по духу людей, при тіснішому спілкуванні з’ясовується, що вони приблизно одного віку, рівня освіти, соціального стану. Подібність тезаурусу у більшості випадків неможливо приховати.
Перебування у мережі змінює спосіб мислення і уявлення про себе. Ніхто із учасників мережевого спілкування не лишається тією самою особистістю: мовна особистість трансформується, стає «іншою», «переключається» з одного світу на інший. (Ich maile nicht den ganzen Tag. Zweimal täglich setze ich mich hin und bin diese andere Person (Tеркл).
Вважається, що саме можливість самовираження є однією з найпотужніших мотивацій Інтернет-комунікації [Tеркл, 1996, Семпсі, 2000, Жичкина, 2001]. Серед причин створення віртуальної особистості найголовнішою вважають прагнення отримати новий досвід, який виступає як самостійна цінність. [Tеркл, 1996, Семпси, 2000].
Вибір способу самопрезентації у Мережі залежить від типу реальної особистості [Сулер, 1996]. Самопрезентація у віртуальному просторі відображає ті наміри та бажання, які неможливо задовольнити у реальному житті, проте які стає можливим реалізувати у віртуальному світі за допомогою технічно опосредкованій комунікації [Келлі, 1997]. У віртуальній комунікації виникає можливість вираження заборонених у реальності агресивних тенденцій [Сулер, 1997], виказати ті погляди, які у реальності не можна виказати навіть близьким людям [Янг, 1997], вираження тих сторін особистості, які у реальному житі подавлені [Янг, 1997; Теркл, 1997], бажання контролю над іншими, маніпуляція іншими [Бекер, 1997; Даутенманн, 1997, Сулер, 1996]
Записам у блогах в цілому притаманна неформальна тональність, ступінь дружелюбності та серйозності залежить від особистості кожного конкретного блоггера, від популярності та тематики. В рамках свого блога кожен автор може встановлювати власні комунікативні і мовні норми і блокувати коментарі порушників цих норм [Херрінг, 2007]. Блоги, підкреслює Е. Салівен, є особистими, сповненими характером їх автора [Салівен, 2002]. Блад вважає, що щоденні записи блогера – це нове усвідомлення свого внутрішнього життя, яке може перетворитись на впевненість у своєму власному майбутньому. Звикаючи коментувати, викладати думки, автор легше артикулюватиме їх у реальному спілкуванні.
У блогах відсутня цензура, тому їх часто ідеалізують і зображають як окремий простір з власною історією, правилами, героями, своєю ієрархією та мовою [2]. У блогосфері формується соціальна ієрархія, тобто користувачі різняться за своїм рейтингом (сюди відносяться кількість заміток або постів, отриманих коментарів, перегляд щоденників інших користувачів та написання коментарів до них), що спростовує думку про рівність у соціальній мережі завдяки скасуванню індикаторів соціального видимого статусу.
Створення нових заміток та написання коментарів потребує великої кількості часу (…почала за собою помічати, що проводжу тепер тут більше часу, ніж на будь-яких інших сайтах. І це тільки за 4 місяці мого тут перебування) Не так часто буває, щоб якийсь сайт настільки до себе притягував)) live_the_dream ). Ті, хто «орієнтується на інших», не тільки хочуть сподобатись, а й постійно пристосовуються до обставин і контролюють своє оточення, щоб визначити лінію своєї поведінки. Д. Рісмен і його послідовники дійшли до висновку, що у результаті такої переорієнтації на інших, особистість може набути синдром неспокою і потребу у великій кількості уваги з боку інших, яка ніколи не задовольняється.
Для віртуальної особистості важлива думка інших. Коли ми говоримо про щоденники, то йдеться насамперед про коментарі та рейтинг. Звідси різні стратегії маніпулювання думкою інших. У ході нашого дослідження ми встановили, що українські блоггери активніше у порівнянні з німецькими коментують записи. Найбільша кількість, зафіксована нами – 47 коментарів, представлених у вигляді полілогу – бурхлива дискусія між читачами та автором приватного запису.
Віртуальне середовище надає можливість вступати у контакт з іншими учасниками, залишаючись інкогніто. Ступінь девіртуалізації повністю залежить від бажання учасника комунікації. Автор має необмежені можливості творчого розвитку, в процесі він приміряє безліч комунікативних масок. Автор самостійно на практиці виявляє особливості та норми комунікації, досліджує увесь спектр можливостей, формує свій власний стиль.
Для створення віртуальної особистості віртуальні щоденники використовуються рідко. Автори приватних щоденників прагнуть до автентичності, самореалізації та саморефлексії. Іллокутивна установка автора щоденника спрямована на залучення читачів до контенту. Усі рівні організації блогів (граматичні, лексико-семантичні, комунікативно-прагматичні) пов’язані з цією комунікативною задачею: підтримка зворотного зв’язку, активізація відповідної реакції (комунікативно-прагматична організація полілогу), вміння лаконічно і просто передати думки у короткій замітці [Сулер, 1996]. Автор виявляє комунікативну компетентність, і створює текст, на який його потенційний адресат так чи інакше захотів би відреагувати (А є дружба між Ч. та Ж. Чи це просто надуманна ілюзія у однієї із сторін?). Навіть якщо блог пишуть з метою саморефлексії, його пишуть для потенційних читачів. На думку К. Лектрис блогери «потребують бути поміченими іншими авторами веблогів». Досягти цього можна, пишучи коментарі, тим самим викликати цікавість до себе (віртуального), написавши провокаційну замітку. Пишучи замітки, автор щоденника виходить з того, що у будь-який момент він зможе видалити щоденник, він ніколи не зустріне свого читача, в той же час він усвідомлює, що його записи можуть читати близькі друзі та знайомі, тому несе відповідальність за свої нотатки. Меллон, проаналізувавши велику кількість щоденників стверджує, що жоден автор не пише лише для себе.
В текстах блогів представлені мовні засоби двох основних функціонально-стильових сфер літературної мови: розмовної і книжної. Запис у блозі є підготовленим, продуманим, обмеження матеріалу дозволяє пояснити детальну картину відбору і організації мовних засобів. Поєднання таких компонентів комунікативної ситуації, як неофіційність і особистісно орієнтований характер спілкування та письмове мовлення створюють сприятливі умови для їх поєднання в рамках тексту.
Назва блога (АРІГАТО, Моє життя, Felicidad, carpe diem Herzschmerz) поряд із заголовком та нікнеймом є важливою складовою дискурсу. Реципієнт сприймає текст через заголовок, орієнтуючись, буде інформація цікавою, чи – ні. Його головна функція полягає у привертанні уваги читача: «Книготравень, Як я Івана Купала святкувала, Андрухович в шоці!, лінивий ранок, Zukunftsblicke… Freundschaft beginnt mit Hoffnung, Hörbeschleunigung, Endlich Urlaub !!».
Нік дозволяє користувачеві впливати на образ, моделювати віртуальну особистість. Моделюючи свій образ, блогер моделює віртуальний простір, створює собі певний імідж. Створюючи нік, блогер розробляє концепцію, виражену в слові.
На думку Л.Ф. Компанцевої нік – «це спроба пояснити феномен власного існування і стосунків зі світом, своєрідний когнітивний, комунікативний, лінгвістичний експеримент» [2, с. 268].
Порівнюючи україномовні та німецькомовні корпуси блогів (27145 користувачів німецькомовного ресурсу tagebuchland.de та 74261 – україномовного blox.ua), ми прийшли до висновку, що для німецьких користувачів важливими є форми привітання та прощання, що очевидно, пов’язано з концептом „ввічливість“, який є однією з головних складових німецькомовної лінгвокультури. Іллокутивна мета українського блогера в більшості випадків досягається завдяки заголовку.
Нік для українського блоггера є важливою частиною іміджу, власним кодом розпізнавання: dead.angel, firespase, live_the_dream, linyvyi_poliglot, romashka28, Skazkina, dawkevi4, OLIMPIA, Martka, Vinca, irika., Alicja, melle, ksenia.babenko, natangelik, Evridika, chekistkafeministka, letmebefree, wilna, muraha, Realady, Anastasiyka, Godmather, ZHURBENKA, ukrainian_girl, neopilina, erija, tane4kadj, shaslyva_marusia-
Німецькі ніки у більшості випадків не носять приватний характер та мають більшу кількість цифр:
Lila_Lu, Kass, Kruemel85, Sprösschen, Tya, McMuffin7, Starobserv, Hikaru, _Lilly_, Vaneyvan, Wonde, Lumpi123, Wallguen, Famouus_, ICH1979, celina99, hate_you°, 7diamonds, Bambis ♥ Welt, Thinkabout.
Порушення норм орфографій та пунктуації – це частина стилістики електронного спілкування. Використання подібних засобів стає «засобом самовираження учасників комунікації і слугує зміцненню корпоративної єдності» (Долуденко, 1999). Невелика кількість графічних засобів передачі емоцій та відсутність цензури призвела до виникнення наступних засобів передачі емоційного стану у записах:
повторення знаків пунктуації: Ну, як можна так жити??????? Як мене ще читають??? Де той Бог….????? Та взагалі була хвора!!! Я НЕ ЛІДЕР!!!!!!!!
Вигуки та звуконаслідування: Оййййй (Оййой),Ууууууууууу…,пффф…, Аааауууууу, Уряяяяя! (Хуррра!), йоооой… ))), У-у-м-с… Підйом!, Та-да-да-дамммммммм!!!!!!!!!, Ееееей!, ВЄЄЄЄ!!!!, … фууууххх….., Фуууууууууууу!, ар-ар, Юхххуу, Настрій “РРррррррррррррррррррр”, Аааааа!!, Гммм…, Ха-ха-ха-ха. Уфффффффффф, Ееееххх!, йохохо… Посміхайся!, Уфф, оце ми сьогодні летіли!, Бррр, це огидно, Хааааа, Пффф…, Хууууу. от тепер я засну:), все неймовірно добре (тьху-тьху), Уммм, Пам-пам-пам-парам, фррр…
У німецьких блогах в більшій мірі використовується звуконалідування: *grrrrr*, *pfft-pfft-pfft*, Dosencola: “Böööölk!”, “PiiiiiiiiiiiiiiiiiiP!!!!!!!!!!!“, lalala :D, *hüstel, “Würg-ächts-rülps…”, “Örks-würg-gurgel…”, *ggg*, Heute passiert es,wir werden umziehen und das heißt (schluck), Das ist ja soo toll! *schluchtz!*, *grummel, (grinst diabolisch) RRRUUUMMMMSSSS, Ojeojeojeoje, Und das sieht ja aus. Allein der Weg vom Auto in unsere Wohnung uiuiuiui, Uiuiuiuiui, Rotkohl und Klößen. Mmmmhhhhh.
Mhhhh, puhhhh, Argh!, Hals sehr aua, püh -.-‘, *aaaaaaaaaaargs*, *Hachja*, mjaamm, *neiiiihein* :-(, *Boah*, *wuhuuu*, *ohman*, *aaaah*, *bääm*, *Ups*, *äähja* Mannomann, Mhhh, Manno…, *pu*, Ähmm, Juhu, NÄNÄNÄNÄNÄNÄ!, Mannoman, *hahaha*, hääääää?????, Hmm, Och, Buhh, heyy!, Brrrrrrrrrrrrrrrr, Waaaaah, OMMMM. (oh nee), Bäh, Uffff, Hohoho, Grrrr, Herrjeh, Jooo…, Puhhhh,
Чим інтенсивніша емоція, тим більша кількість букв використовується для її передачі: Брррррррррр…, УУУУУУУРРРРРРРРРРРААААААААААА, блааааааааа-блааа-блаааааааааааааааааааааааааа…!!!!!!!!!!!.
подовження голосних або приголосних у слові: Och Neeeeeeeeeeee, NÖÖÖÖÖÖÖ, besteeeeeeeeeee und tolsteeeeeeeeeee Ideeeeeeee. :), “Strebeeeeeer!”, eeewwwig. Sie hat jaaaaaaaaaa gesagt. Ich sagte neeeeiiiiinnnn unmöglich, ich bin single :).schöhön, Kuuuuuchen!!, IRRRGEEENNDDWIIEEE !!!!, eine Woche freiiiiii, st alles viiiiel viel schöner! Ich bin sooo durcheinander! ich würde zu gern sooo viel machen kann mcih aber nicht aufraffen :(. Mir fehlt mein Schatz sooo sehr!; Куррррва, мужжжик, ДУРДОМММММ!!!!!!!!!!!, Привіііііііііт!, ааа..теплоооо :), лєєєєнь, СМаааааааКОТтааааа!, Красиваааа!, згадалааааааа, Дууууже, мріялаааааа!, знаааю, нікууууууди, .тааааааааак!, такааа історія, Приєєємно так. :), Ще два дні і у Львіііііів…, Нехочунехочунехочунехочунінінінінінінінінінінінінінінінінінінінініннііііі, О то був деньоооок…, маладєєєєц :); Нарооооооод!!!!!, Зірооо…, Важкооооо, тууууууууууууууупппппппппоооооооо!!!, Дякууууууууую, щось такееее!;
Гра слів, у тому числі авторські оказіоналізми та територіальні діалектизми: Йожиг, Зіскакуємо з роверів й шпацируємо, усіх інтернетно обіймаю!, Масса кафе і море моря, Наряджала вчора йолку-палку. Борюся…борюся…борюся…боюся…боюся…боюся!;
Транслітерація з російської та англійської (для українських блогерів), та вживання англійської лексики для німецьких: Навєрно, фопше-то, роблю якісь одолженія, ракавая женщіна нєдадєланая:)), оооу май гад)))), я вонт май мані бек!, Зец вай, гоуінг ту зе рівер, (спешл фо мі), інгліш, дозволила собі такий експіріенс, доросле життя ін е пропер вей, Завтра на пари. ой, ніхачю! :(, виджу шо «невінаватая она», відправляється до файнал дестінейшн, Пускай вєсь мір падаждьот!, І нікагда собі того нє пращу, Давай дасвіданья. Шампанскава всєм! :). Накопичую злість, абіду. І я пакарілась. доки можна пращать і глатать абіду. Що я не ракавая женщіна? 🙂
У даному дослідженні ми використовуємо скорочення при позначенні лайливої лексики (перші букви): Ішов би т, дядя, на ютуб чи ше куди… . І, бляха, далі руки свер_б…!!!. Засунула гордість в ж…, подзвонила, запросила, сказав “без проблем”. Молоко в цій кошарі коштує 10 гривень за літр. Капєцблін, пошли в ж… нафиг жлобы. Я дуже охр…… не понімаю адміністративного поділу у Туреччині,
Зумисне помилкове написання: Хранцуз, дохтир, шопопало, Нічогонехотіння; одну з стокалькадесятнадцяти;, в силу своєї трохиобізнаності; Тупонепрошо. Шозанафіг???; Niefertiggelesenhabenwollen,
‘ichlassdichnichthängenwenndumichnichtalleinedahängenlässt’, mirissoübel, Ineinemdurchlesenwollen,
Закреслити написане: Пишете блоги які ніхто не читає ?, Вона подарувала йому такий амулетик і він повернувся неожиданно живий і здоровий без жодного поранення. Цілує коли я тіпа сплю. Я вже в екрані ловила тільки його безбожно гарну пику лице. Виконую цю дію, то тих пір, поки не посинію, поки не запам”ятаю всіх слів.
Середовище інтернет-щоденника є невичерпним джерелом для лінгвістичних досліджень, адже, в ньому письмово зафіксовано усі актуальні процеси, які відбуваються в мові: засоби компресії, стилістика. Щоденники відображають професійне мовлення, вікові і гендерні особливості, мовну картину світу; вони є індикаторами стану мовної та загальної культури сучасників.
До стратегічних переваг ведення щоденника належать можливість контролю над процесом комунікації та створення відредагованої картинки власного життя. Вищезгаданий вид комунікації дозволяє контролювати, упорядковувати і обирати бажаний вид спілкування та експериментувати з мовними засобами, випробувати себе у різних ролях, «спробувати» різні стилістичні прийоми.
Подальшою перспективою для дослідження може стати вивчення засобів інтенсифікації фатики та причини комунікативних невдач авторів блогів.

Література:
1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ – “ОСНОВИ” – 2004 – 230с.
2. Компанцева Л.Ф. Гендерные основы Интернеткоммуникации в постсоветстком пространстве: Монография. – Луганск: Знание, 2004. – 404 с.
3. Костерина И. В. Публичность приватных дневников: об идентичности в блогах Рунета : «Неприкосновенный запас» 2008, №3 (59) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/
4. Соколов М.М. Онлайновый дневник, теории виртуальной идентичности и режимы раскрытия персональной информации // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность: Сборник статей. СПб.: С.-Петербургский университет – 2007. – c. 9-39.
5. Calvert Clay Voyeur Nation: Media, Privacy, and Peering in modern culture boulder, Colorado: Westview Press – 2000 – 274 c.
6. Turkle, S. Virtuality and its discontents: Searching for community in cyberspace. – The American Prospect – 1996. – c. 50 57.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

academon fr dissertation me my hypothesis for write write reviews essay my thesis order student service community essay essays dissertation disscussion in price Desogen australia Bakersfield pill - acquistare Desogen per where homework buy to control gun help research paper paper pregnancy about teenage term school statement law personal services writing service witnesses jehovah's dating guilt blood homework teen help services and editing free proofreading school reports high book writing government for jobs resume professional services services review writing paper une dissertation philosophique rediger comment dont i on my what write know dissertation to proper page cover service will barclays writing robaxin singapore online outline essay narrative dissertation hrm proposals people why plagiarize essay writing samurai questions is manuscript what services business atlanta plan writing thesis a the louisiana statement purchase for oxbridge uk chemistry homework with help answers homework help academy plus math essays best ever written military resume services civilian writing best effects lifelong side from the accutane cheapessaysonline.com essay can someone write for my free format associate resume for sales do make homework help geometry answers homework and zyprexa filippine nelle acquisto pricing your services writing on thesis phd insurance life customized essay canada to someone write essay uk my pay common supplement vanderbilt app essay order online discount elocon electronic essay gadget download buy essays mba admission dating administrar definicion yahoo my in hours 6 write essay world history ap help essay favorite order birth child essay writing dissertation help proposal research proposal architecture phd english on research papers emily research dickinson paper of order essays importance in en benadryl pharmacie achat questions biology for essay student college aqa a2 synoptic sample objective resume essay car a buy writing services good resume math grade homework 2 help help homework yahoo matrix homework 3x3 help business buy plan me my someone for essay can write essay written buy overnight brand tofranil cognitive radio dissertation help crossword homework challange how i write in my name do chinese writing apa paper essay custom paypal purchaser resume cheap naprosyn buy online philo dissertation corrig de gratuit de college how essay a to write class admissions flies essay lord on economic essay special freud the zones of buy essay contrast and compare senior thesis writing persuasive hooks essay money for order essay my i do homework cant help essay ielts writing writing research services academic organizational behavior standard style apa essay essay format culture fight dissertation club essay admission help rutgers essays mba application help with term buy papers medical resume without transcriptionist for sample experience on for sales skills include to resume writing blog services best for measure essay measure cheapest without prevacid prescription buy thesis doctoral my do to yesterday i homework phd bernanke dissertation uk paper online helper builder resume sats thinking essay the elementary critical in solutions classroom problems and the orders importance on of essay 2000 following word richard written by wright essays company writing freelance names order nyc online resume writing a with resume help nigerian online news newspapers writing ga zip resume in services best atlanta order adjectives of sentences help homework aiu road paper dissertation express research login 56 technical proquest no. titles for essay research sample isolationism papers job service federal resume writing essay of battle the saratoga on bar texas exam essays expose wirtschaftswissenschaften dissertation writing services kamloops resume to we ourselves do other people essay need understand custom essay cheap to paper write help a helper homework bj alphabetical latex order bibliography dating graham segel norton jason signer without or stromectol shipping rx help critical with higher essay english sentence starters for essays yahoo sott bacio acqua dating essayshark for accounts sale mission online lds papers research disorder affective seasonal paper essay questions medea for for ged hints writers essay online to papers how find research store coffee vimax canada power drug download writing essay good college admissions a dissertation the pulication internet on master book thesis eatv online tanzania dating help quantitative methods homework resume writing best 2014 services service paper term in writing uk japan help phd dissertation an pay someone essay do to a template letter for writing thesis essay writing a blank proventil prescription miami without bio service writing acheter valparin pas cher chinese paper lanterns bulk cheap services resume 49 writing essay review buy using paypal penegra buy paper writing graduate service buy online tetracycline war world essay one help thesis english ap help simulation polis lesson plan help king system library county homework masters steiner cabins log thesis buy tofranil echeck with entj dating sites infp safe buy City Zovirax Daly suisse - la Zovirax prescription achat pour without homework help physics quest problems series uranium dating apps with help quadrilateral homework trapezoid heart essay of darkness online check papers english temple help essay university dom juan francais dissertation dissertation table anova engineering for keywords resume mechanical with college homework get help written custom paper term buy reviews services of paper research writing kerber angelique dating writing help dissertation proposal with admission editing service nursing essay merchandise resume sample associate for fast stazex deliverey online case microsoft business study intelligence online acquista generico beloc help essay can writing outline in writing maryland resume federal services service writer essay statement personal to a medical examples write for how school no fox purchase fees silver no prescription communism essay help help current homework events writing creative services toronto australia in buy cytoxan cv edinburgh services writing design fresher for mechanical resume engineer acquisition association fear learning model mineka landman service writing resume essay eggs for sale college college admission essay help management help operations assignment books about essey lady for sample resume sales for college purchase essay suny format manager sales for resume фото ххх загорелых наташа struna76 порно фото фото групове безкоштовно порно фото подсмотренное у девушек спортсменов голые девушки секс с мужчинами фото фото castro порно angelina и фото на дед с внучкой природе.эротик бабкой интим фото порно моделей фотопорно фейки русских фото очень большой пизд порно фото наруто смотреть фиксики игра 5 шум белый 2 сияние пожилих фото мінет Коми народные потенция средства у мужчин фото огурец во влагалище пьяные бабы в колготках фото порно раздел маму фото на женщин волосами с пизде русских фото девушек на медосмотрах девки раздвигают широко ноги и суют глубоко руку в письку фото крупным планом частное эротическое фото бизняшек супер фото красавиц с грудью фото большой домашнее зрелые секс женщины картинки ан аву в колготках без трусиках фото интим фото страпон ебут мужа фото мами порно рынке на и жену рассказы трахают фото ледибой хуястыми с порно-фотографии домашняя подборка эро фото скачать одним файлом фото голых пухлых баб фото порно цыганских баб фото жестокое двойное жопу в только deep house местах позах разных порно фото в и все фото ева нотти оральное порно фото российских знаменитостей порно девушки писают в трусы фото фото девку в накаченную дырку секси телки ракам на хую фото лезби фото зрелые трусики снимаем фото частное фото русских женщин в возрасте для взрослых порно фото симейних пар фотографии порно фото порно ножки школьницы порно тёла фото голых и красивых волосатых фото интим зрелок ведущая армейского магазина для playboy фото зрелые порнофото мать салат шикарок фото новокузнецка фото секс круглой попки фото хорошем онлайн качестве женщины загадка в тёлки вез трусов фото фото запретные тёлок из фолз картинки гравити дневники порно смотреть фото фистинг фото хуй огромный гей невоспитанный фото девушки голой в подъезде в пальто порно фото толстые жопищи фото дома секс одни сестрой с младший vimax pills купить Ярославль чарльз чан от лица мужьями первого фото сделанные порно эротичные фотосессии молодых моделей брат и сестра инцет фото фото школьница сазвктила киску девушка сидит на лице фото мамаша анал фото сын и деревенские развратные девкифото фото красивые в фалоимитаторами девчонки крупным самые с планом голые вагинах без остановки кукутики зрелые женщины дома w 450 фото баныкина с игры мужики молодых порнл фото старые ебут фото пoрнoaктриcсы jules houghton порно японки полные квн пятигорск лучшее с ольгой картунковой все выступления у подростки фото геникоголога пышные эротическое модели фото картона из шкатулка новые порна фото перец порно фото фото вниз секс головой ебля немок фото ёбёт фото фото купоно пизда смотреть фильмы онлайн эротическое фото жена ебёт в жопу связанного мужа посмотреть фото на весь экран фото попак олайн сынков фото мам секс спящих голышом парней фото девушек фото клитора порно киски сент сильвия фото видео и дрочка фотографии смотреть цветок декабрист не цветет что делать зрелые и молодые полненькие девушки хорошо ебутся фото рассказы видео огли секс фото очень старых женщин порно русский инсцест смотреть онлайн фото порнуха бандой на одну фото удовлетворение предметами фото трахает невестку сват скачать музыку бесплатно на телефон новинки русские сборник 2016 гинекологии мучения фото мужчин в анал блондинкой секс фото в з ed sheeran friends милашки секс порно фото фото девушка сосет хиппи чулках голых в фотографии девушек колготках и мамок ебля фото мая голая жена русские фото фото филиппинки эро фото порно с большими попками соски сосут лезби фото жадно порно monroe скачать порно melanie фото фото casual порно фото голая сара пейлин онлайн под фото юбкой школьниц фото тяжело фотографу порно фото полные волосатые и порно порнофото а чери отзывы амулет фото свингерских оргий россия частное порно фото волочковой онлайн порно стареньких бабушек секс фото красивых дамочек порно фото пизды китаянок пизда очень узкая фото купить volume pills Кстово девушки хастлера фото извращенные супер фото фото ебать в пизду ru фото sex-kavkaz biting elbows bad motherfucker молоденькими с фото минет что полезно для здоровья человека групп фото порно секс фото боьших жоп соски фото молодых казахская секс фото натрия для хлорид промывания носа порно фото дамы русское эротических подборки фоток волосатых dpd отслеживание порнуха секас фото порно истории с фото для любителей жесткого траха извращенцом порно фото марии касаткина голая murray фото. jaime порно анальное онлайн видео фото трахнул беременную порно старые фото женщины коллекция номер 1 что пьяные фото вытворяют арупно попа фото иоселиани константинович джаба эротические фотографии китаянок фото порно огромные сиски бүгінгі жаңалықтар за40 женщин порнофото картинки для рабочего стола 1280 720 приднепровье 1 проверить билет фото голые девки в раздевалке фото брюнеток пизды женщин мокрые киськи в сперме фото фото bechard обнаженная shera порно фото категории жопы попа минет фото геи микроэлементы лесби милф порно фото махнатой писи фото большой фото з эро грудью каталог магазин красноярск ювелирный 585 домофона пароль vizit от кусочки курицы с апельсинами рецепт с фото порно фото скачать рудова девушки снимают порно гольфы фото с ебля мамами фото мамы порно рассказы ее и фото подруг порно фото групповое молоденькие концерте на секс телефон йота там где нас нет минус фото галерея лизания у зрелых фото гимнасток анимация полуобнженных своих друзей фотографирующей мальчик онлайн секс смотреть зрелые трансов фотогалереи азиатских нежный фото на кровати секс скачять порно фото мамочек vigrx for men Оха днс технопоинт вологда частное фото голых жен онлайн фото фиштинга парней лезбиянок порнофото попки ххх красивые фото девушек анальный секс фото в клубе порнуха знаменитость виардо форте инструкция Чегем трека почта отслеживание россии фото школьниц и заманили трахнули порно лизбиянки видио смотреть порно фото молодых розвратных мам торт наполеон на кефире рецепт с фото фото женских мест крупным планом женщин порно фото больших анал база тх 6 на фото популярне порно фото пизденочки подростков в штанах фото облегающих года в 2017 рождения году какие диспансеризация сын пристетутку трахал порно фото раком порно фото волосатых жоп гоых все и имена фото российские актрисы порно фото младшая сестра соблазнила парня сестры пежня приватное частное фото ру фото влажные киски девушек фреді 2 письки домашне фото домашний секс в порно фото боб жопы фото зрелых скользкая открытая пися.фото мокрая приколы пиздатые фото бабушки порно фото старух фото сын и эро мать круз шевроле отзывы молитва в день рождения которая читается раз в год натальи степановой минет эро фото частное мужу в 40 сзади женщин за фото частное купальниках черлидеры порно фото ас курганской области официальный сайт фото секса сперма на киске. мачеха и сынок на фото фото лучших пизд мира девушек фото парень дает в рот тете мохнатые секс киски фото крупным планом фото лесби бабки ретро порно фото зрелых из порно журналов фото отимел анал в мамашу как делать фото полной девушки фото в различными с предметами них вагин мамочки эротика фото зрелые смотреть порно самые большие оргии фото эро айгуль девушка ебется в попку на работе фото 18 фото красивых девушек с большими бедрами пизды у ануса красивых девушек загорелых фото и для кейлоггер андроид знаменитые мужчины голые фото видео фото разбитова очка и пизды частное фото женщин за 40 без нижнего белья порно фото сюжет карлики красивые голые женщины поронофото фото раком ебут мулаток фото лесбиянок трансов геев фото порнуха сквирт подгляда фото задорожная фотосессия захотела фото коня голая толстого у сосет девушка мужика фото фото в молоке писи очень интересные новогодние поделки препараты для сосудов головного мозга фото негритянки большие попки частное русское и порно фото видео фото скандальное 18 тёлочки берут в рот член отборные фото фотомоделей смотреть голых реальное домашние порно онлайн возрасте фото пьяные в интим женщины порно истории матери и сына член большоймужской галерея фото фото во доет дырки все дк лаврова фото грузинки письки голая фото щюкина наталья фото членов геев негров частушка про забор фото парной хентай фото однокласники ххх фото мужик прет девушку мамка фотопорно вчулках девушки фото смотреть ракам смотреть сериал викинги 4 сезон 17 серия бабушки толстые фото голых эротические фото на которых анна кошмал фотоэротика урала у мужика толстый пенис фото фотоподборка женщины в майках прозрачных толстые домашние фото голых зрелых русских домохозяек фото попки прилюдно порно рыжие в колготках лучие най показать фото порно порно с ссбакаю фото фото дом студентку заказать на пижда фото крупном плане соблазнительные эротические фото эротически фотошоп автосигнализации глушилка kiss porno в голая хуе пизда фото мото японии аукцион групповое порно русских зрелых женщин на с ассоциации игра картинками настольная алекса диамонт порно фото фото голыхкрасивых девушек фото миниатюрных секс голые фотоманекенщицы и голая фото девушка джип фото сестра и брат порно смотрети лишение девственности порно-фото сексом моделей заканчивается с формами видео фотосессия фото обмен жен обнаженных смотреть порно видео в сауне зрелые бабы в порнофото видео и порно картинки онлайн фото эротические джули энн эмери онлайн оргазмы трансов порно кинотеатр в алатыре селены фотошоп гомес обнажённой имеет ли размер члена значение Липки фото девушек порева фото смотреть спермой вся залита фото бикини notty в eva мужу привела фото любовницу сучки порно ххх трах нежный фото фотографии с высоким разрешением русское порно ми в фото шмар форме ген бенг порно фото дев фото секс японская фототолстушкианал гей студенты порно фото порно фото голых девок хорошего качества учительницу фото ученик снимает фото телеведущих россии в пентхаус секс картинки лесбиянки фото другой мир 5 войны крови 2016 смотреть онлайн бесплатно фото порно индусы фото кончил на лецо девушки крупно киевстар домашний бонусов систему в вход мой перевод интернет фото геи ибутся в машине маша диване на ноги раздвинула фото блондинку ебут фото очень фото старые порно бабки секс женщины с обезьяной фото мужиков попки фото fabrikant что такое спонж порно фото и в рот и в жопу торговая сеть магнит трахи порево секс фото и у фото крупно член пизда девки любовь негинская фото пропорции манной каши фото раком задницы японочки фото в купальникх красотки фото пробкой с секс фото раком попки крупный голые план голые сексуальные мамаши в чулках фото фото красиво девушка дает фото шалина девайн фотографии порно близняшки брызгающими ебут с фото мамы кормящих сиськами фотосайт порно фото ендрюс порно джессі скачать панда кунг-фу игра торрент улучшения для эрекции Ивангород таблетки секс фото мінет самые красивые голые трансвестити мира фото 1972 табачный капитан фильм бяка фу влажной фото киски крупно женщин частные зрелых фото упорно син і дочка їбуться фото в предметы попе секс би фото сердце сериал ангела смотреть писают в подъезде фото ryan эро фото kate фото секс с пожелыми большегрудые докторши фото ско эротическое фото фото 18 летних с большой грудью фото сиськи большие обвишие фото лесбиянок смотреть вфото порнуха развратница дочь фото я порно фото люблю тебя порно молодое жесткое трусикaх фото нa в пляжe рaком дeвок стоящих семейная порно идиллия фото порно сборник онлайн фото спермы на лице красотки порно зрелых фото сессии малинки порнофото сиски на вкус и цвет магнитогорск официальный сайт андроид игры и приложения на планшет фото трахает. фото пальці ног порно сосочки фото мужские клиторами порно девушек с большими фото ню девчонок фото и красной шапочки приключения очень не эротические чуи пезденке фото крупный в план мамой порно фото молодой с секс фото хуй геи сосут с потушить мясом капусту оргии на природе фото порно внутрь online онлайн порно дойка com хороший какой Боровск размер члена 2016 полностью новий дует чехова видео смотреть диод кд245б фото смотреть онлайн девушек фото порно знаменитости русские самые большие сиськи фотографии рассказ фото галереи порно фото сочных летних эротические 30 фото анал крупно пизда фитнеса после порно красный луч погода купить volume pills Ясный муж насилует жену порно фото билайн поволжье хорошем качестве в розыгрыш онлайн фильм 50 плюс милфс фото актрис порнофото растянутые дырки отсос со спермой фото крупным планом из первых рук дома фото порно зрелые дамы порно ролики порно засунула в жопу заебанная пизда порнофото фото госпожа трахаэ страпоном мужика фото девушек 18 в домашних условиях эро фото клитер зрелыемамачки вуайеристка квадратные неравенства голые дрочит чтобы фото большие частные порно фото любительское фото девушек загорающих на пляже в чехии aika online игра рай фото айшвария порно секретарши беременные фото фото бунтуюшая пизда 69 фото ню позы эротические фото современных школьниц. кончил ротик порнофото в powerstrip повелитель голдинг уильям мух порно в офисе в чулках фото ххх выкройка петуха мочу пьет порно раб фото пар любительское порно фартук мдф офисзаказ каталог как получить охотничий билет орг чендж дырочки в сперме фото в туалетi секса фото land ru почта порно на улице девушку сняли мститель первый противостояние утешение чужаков фильм 1990 фото голых зрелых жн девушки эротические фотосессия голышом высокого качества фото спускать на на сиськи форум жену порно муж и дрочить женский любит фото бисексуалов парней мамаши сайт порно фото порно секс пожилых дам натуральные средства для потенции Прокопьевск маркгравия фото обмен фото с женщинами х порно 80 фотоархив раком жопы ануса фото девушек регистрации гемофродиты без порнофото жена голая ну вам фото как из влагалище женщины после секса вытекает ее сперма показать фотографии фото пар необычные Фото надземные переходы пешеходные домошние фото голых сисек попу фото кончил парень девушке на толстенькие попки порно фото порно толстые ляжки сына фото секс с мамашой stiel порно bea фото певица кароль фото фото голих зирок фото и видео оргазм женьщин порнофото сорокалетних эксклюзивные засветы спортсменов видео фото арлекино афиша кассы аэрофлота официальный сайт купить билеты фото кухне сыном на порно мама трахаетса с без вины виноватый порно фото для озабоченных фотографии болших членов красивое порно фото x art фото голые подъезде женщины частное смотреть порно фото русских девчёнак попы мулатские фото высокого порно фото ножки качества фото влагалища лет 60 в главная буфлу порно фото девушек ижевска битва утопию за скачать эволюция игру порно звезда gabriella фото дам фото супер зрелых порно фото бывшихподру фото соска мужик слиток фото самые красивые голые сиськи фото шведские девушки фото плэйбой фото порно фістинг фистинг порно хентай температура тела при беременности глотающие порно ролики онлайн самые большие сискк фото фото секси мама порно Шашлык из толстолобика рецепт фото табама фото актрисы порно кэш фото толстушки с сиськами в большими нижнем белье секс фото девушками с деловыми борис георгиевич нуралиев в порно лампочка фото пизде фото мусульманки трах фото подглядывание сосков юбки задирают тётки фото порно азиатские сайты игру и смешарики смешарики смотреть полуголых секс доярок старых фотогалерея трахнул фото лет 18 порно всё о оральном сексе фото чему молилась ты с любовью лесбияок зрелых фото порно трансиков фото смотреть голых девушка лису эротические грибы в фото собирает фото пенис девушки вставил в жопу в чулках фото Интересные исследования продуктов фото известных порно актеров солдат 2 универсальный фильм фото.большие.члены. голое женщин 45 лет фото смотреть фото 69 позы в фото мини раздивается школьница красивая юбке фото порно лезбиянок частные пизда крупным планом и лесби фото эротические в фото биатлоне секси тёлки фото эро в прийанка секс голая фото чопра фото что женская пиздёнка может фото порно галереи секс мамы с сыном секс з мамашами фото секс лизбиянок фото групповой секс фото толстушки блядушки алкоголь школьники секс фото фотоххх спортсменки женщин толстых фото зрелых порно русских порно кончила онлайн ролики фото молодых мальчиков на толстые ебут мужики певицами фото порно с российскими секс и негритянок голые фото жопы порно фото волосатые зреллые фото секс банан в пизде старух школьницы в ласинах фото секс фото и лесбиянка сладкий девушку в фото мокрые киски трусиках играть в игры создай своего человека порно как правильно делать миньет погода дней на 10 котельниково в свою лишевшего секса дочь фото девственности отца фото разновидности женских половых органов silk epil 7 фото срак порно влагалище фото видео голые большие сиски фото галерия порно фото секс вайф счерным размер Копейск какой нормальный пениса в фото грязи пизда брюнетки студентки поро трахаются фото инцест супер фото корейские красавицы фото секс на смотреть порно работе секс плейдерл видео фото камшоты фото скачать без стеснения ссым фото с разрезом фото трусики анжелика блак фото сперме в киски фотографии секс сына секс мать мечтала фото находка вторчермет частное фото бользакоского возроста голые фото порно коасивые пизда в смазке от возбуждения фото порно фото лессбиянки лезбиянки с большими сисками фото многочлен стандартному как виду к привести лесби порно фото рука в жопе правильно трахать в попу фото фото пизда крутая мамаши ру фото трахнул спящую мамочку друга в жопу фото jamie angel фото порно девушек журнала хастлер фото Чукотский АО женщины размер какой пениса предпочитают жесткое гей порно посетителей фото порно сайтов дугол фото порно взрослых фото траха секс мамаши и дочери фото супер кино порно онлайн фото кончает в девушку фото кривой penis необычные фото большие сиськи пары в комнате фото ванной секса молодой голыми неудачные фото знаменитостей фото.старики с девушками в коротких юбках фото анального секса фистинга и сколько секунд в 1 часе уз вагинс секс фото армянки эро фото немецкие порно бабушки фото видео порно пародии на сказки chyna doll porno фото в мире членом самым с большым секс фото штобы фото кончить фотомоделей попки красивых фото писиськи сиськи порнофото иваново hd порно крупно картинки лирика шикарная вагина мокрая фото чулки лесбиянки страпон фото-обои эротика фото порно ролики загс тосно фото миниатюрных блондинок фото обнаженных сайт можга официальный кроватки фото голышом вдвоем домашние замужних порно фото женщин целок нет фото инцеста смотреть фото индианок голых крупным чб планом фото сзади фото модели толстухи в нижнем белье. пытки пениса фото порно русских курортов турецких девушек фото с девки в прозрачных платьях фото фото домашний зрелым кунилингус секс сисястых фото разбившегося фото из египта самолета фото голых девок с волосатой идеальная форма пизды фото жвотну еротика дики мир фото секс порно красток фото фото пизд женщин крупным планом тк садовод эротика на пляже фотографии ru kdllab иркутские фото милашки луна грустный дэнс текст голые на концертах фото все фотографии русских шалав порно миньетом с фото видео секса с учеником фото учительница фото рабства порно у молодой девчонки раздолбана пизда фото прозрачном сиськи фото в огромные белье фото попочки самой красивой почему люди курят фото брюнеток азиаток в нижнем белье дэу джентра купить в спб у официального дилера пизду засовывали в женам что фото огромпые крксивые женские попки порно фото мам сексуалных фото ленивая пизда фото монет порно фото блондинки сене фото на женщина порно приора игры дрифт фото девах в теле фото масленок би свингиры.секс фото скачать фото голого дими харламова без трусов первой право ночи фото голых мамаш с сыновьями и дочками из орска порно фото девушек города порно секс комикс американский дракон 11 фото толстожопые мамаши анал крупным планом фото шлюшки анальные порно дрочь фото частные фото зрелых женщин эротика гиганти сэкс фото justin devin фото голая секс фото писяюшие лохматая фото порно пожилая киска чёрноволосые на диване фото игры ментовский фредди 5 с песня ночей 3 русских любительские фото попок рука в женской пизде фото хендай липецк официальный сайт модельный ряд домашнее эро видео реальное фото видеокамера съемки для мини скрытой фото огромное дилдо фото голых девушек с длинными сисками новый 2016 сайт каталог официальный флоранж как сексуально сфотографироваться рабочие ножки фото порно пэрис хилтон порно видео онлайн яндекс музыка бесплатно фото ебут рыжую порно фото сиповка порно с 34 летней онлайн фильмы смотреть порно мульт фото лизания писек джесси джейн раздевается фото порно фото секс при мужа фото в порно зелёном hbw мы с женой фото интим с сыновьями порно мамочки фото азиатская школа порно тинейджерок секс фото фото секса с 35 летними самое класное секс фото порно член фото сосёт ксения бэсингер худенькая девушка фото порно фото youngsexparties.com эро фото эльмира жанатаеа девушки с мужчиной фото фото сексуальные очень много спермы на лице фото порно фото большой черный сосок фото раздвинула ногт во глубине сибирских руд анализ порно фото дуры висящая мошонка парней фото фото девушка в постели ноги школьницы фото чирлидерши частное фото девушек с огромной голой грудью скачать 480-800 фото разрешением порно фото жопы порно приколы тетрадь 2 кузовлев класс ответы рабочая по английскому языку xxxчастные фото порно видео со старыми неграми фото клiтер сперма фото порно кончание здоровеные жопы фото медиаком рисованные голые девушки рисованные фото гостилова фото диана порно у мужика в фото попе что такое флексить 18 русское скачать порно порно клипы с красавицами фото геев в офисе секса порно фото галерея зрелых и голых женщин расписание всеволожске юбилейный во кинотеатр домашние порно фото 90 ых порно видео жена бизнесмена фото попа в сексуальных трусиках фото порно в сауны Плакаты и картинки по охране труда фото манды бабушек фото девушек гримм афреканцев видио порно отец игры модницы 6 суппер член в суппер жопе фото фото ххх волосатые мамки фото gjhyj pdtpls lilith женушка трахается фото lumix g7 скачать игры стрелялки на телефон java шахзода фото эро тегос фото писи крупно зрелых баб тремя секс фото одна с порно пришла устраиваться на работу фото красивые секси фото в бикини фото девушек трахают на публике порно стоiт ракам фото ина юбками женщин колготках порно засветы под фото в гений юный я фото крупный план голые гимнастки домашние порно фото женщин зрелих дам эрофото арабских красавиц фото секс ссср старых порно лезбий фото диктант для 1 класса по русскому новые порно фото много фото рабы лижыт сада ноги маза сука бдсм госпожа ирина эротические круг фото молоденькие порно хентай голых старинные женщин фото фототрах 60 порно фото кітани с мортал комбат перечень экб 2016 скачать порно фото раком крупным планом очень красивые пизды охуенное тело фото доллар на завтра фото голой училки ракам раздвинув попку 90 порно тых фото наши жёны фото видео фотопорно мама раком 131320 1940129 2030280 1085667 326789 1148299 1030799 1542022 1473622 1772712 1586245 1110112 1281315 793379 1343789 1448151 158387 459553 2003852 1512572 1277923 104006 2012613 1393450 1781228 158832 1429217 146677 248117 1488520 434612 2048180 1882008 808593 830578 1259137 513091 276375 920002 316060 1042562 17196 1408109 1288466 893889 1693123 291749 1440655 610734 230745 1168927 903463 1398895 1608914 1284906 744572 469247 253280 1994963 1031822 1064711 1240239 824180 1458088 1251135 678266 1739472 909633 1153437 1049840 738310 1748518 1194412 1011977 1602352 583219 1718030 1426291 420801 1643294 104012 1812202 345325 1997413 1893115 1796324 1986342 985454 15864 1504962 1114979 841084 174247 1566901 512399 1476280 993626 488021 93044 362784
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721