ІНТЕРНЕТ-ЩОДЕННИК ЯК НОВИЙ ВЕРБАЛЬНИЙ КАНАЛ СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Макаренко Ю.В.
державний педагогічний університет ім. В.Винниченка,
м. Кіровоград

Стаття присвячена аналізу Інтернет-щоденників як нового лінгвокультурного феномену. Розглядаються засоби привертання уваги потенційних читачів блогів та графічні засоби передачі емоцій.
Ключові слова: Інтернет-щоденник, іллокутивна мета, опосередкований «вуайяризм», трансформація особистості, нікнейм.
Статья посвящена анализу Интернет-дневников как нового лингвокультурного феномена. Рассматриваются способы привлечения внимания потенциального читателя и графические средства передачи эмоций.
Ключевые слова: Интернет-дневник, иллокутивная цель, опосредованный «вуайяризм», трансформация личности, никнейм.
The article deals with the analysis of virtual dairy as a new linguistic phenomenon. The ways of attracting readers’ attention and graphic means of epressing of emotions are described.
Key words: blog, illocutionary aim, mediated voyeurism, transformation of personality, nickname.


З появою нового комунікативного простору трансформується реальність, на зміну їй приходить діалектика двох реальностей: віртуальна накладається на суб’єктивну, розмежовується стан перебування on- або off-line; ведеться переоцінка цінностей, змінюються ставлення до часу, пріоритетів та моделей комунікації.
Актуальність даної теми пов’язана з виникненням дискурсу блогосфери як нового типу тексту, здатного відображати картину світу особистості, зануреної у віртуальну реальність.
Мета статті полягає у розкритті механізмів мовного оформлення блогу та у засобах, якими користуються автори блогів для досягнення популярності.
Об’єктом даного дослідження виступають корпуси україномовних та німецькомовних блогів.
Предметом виступають мовні одиниці, які є типовими регулярними елементами структури текстів.
Поставлена мета зумовила наступні завдання: дослідити корпуси блогів і виявити особливості графічних засобів, які вживаються для передачі емоцій в корпусах блогів.
Популярність приватних щоденників зумовлена здатністю вільного вибору та довільної презентації інформації у них. Ведення блогів є комфортним варіантом опосередкованого спілкування з певним часовим інтервалом. У комунікантів з’являється можливість формулювати свої думки і реагувати на коментарі інших з більшим комфортом (в офлайні не усі є гарними співрозмовниками). Ще одним важливим фактором є перенесення акценту з візуального на комунікативний, креативний, інтелектуальний. М.М. Соколов вважає, що характерний для електронного щоденника перелік викладу подій по-іншому презентує етап знайомства [4].
З точки зору Девіда Вайнберга блоги зсунули кордон між публічною і приватною сферами життя: для блогерів важливим є те, що вони можуть поєднувати комунікацію з приватними подіями, викладаючи їх у формі оповіді. Нарратив виступає як засіб організації власного досвіду, в якому відображено емоційний стан оповідача.
К. Калверт висунув ідею про те, що сучасні мультимедійні засоби подібні до опосередкованого вуайяризму» [5, c. 2]. Він називає дві основні причини подібного явища: спроба відшукати «аутентичну правду» у світі упередженої інформації, а також бажання бути причасним до подій оточуючого світу.
На його думку опосередкований «вуайяризм» не набув би такого поширення, якби на це не було згоди об’єктів «підглядання» (бажання авторів блогів бути прочитаним, отримати реакцію на написане). Калверт говорить про чотири основні функції: самовизначення, утвердження в суспільстві, розвиток відношень, соціальний контроль
Парадоксальну ситуацію спілкування у віртуальному дискурсі Ж. Бодріяр назвав «процесією симулякрів» [1]. Користувача Інтернету можна розглядати як симулякр, оскільки він сам формує свою соціальну ідентичність, яка не обов’язково збігається з реальною. «Підробити» віртуальну особистість можна лише завдяки мовним засобам. (Потім виявилось, що познайомились вони десь тиждень тому у контакті і вирішили зустрітись. От нічо з того і не вийшло, бо він в реальному житті геть зовсім не такий, як у віртуальному. І що з того, що він вмів гарно писати? Що з тих всіх його хороших слів, речень і заворотів? А нічогісінько. Бо, як не крути, по тій писанині ти людину добре не взнаєш, так само як і по фотографії. live_the_dream)
Ж. Делез пише про те, що «спостерігач стає частиною симулякра, а його точка зору трансформується і деформує симулякр». Наприклад, Інтернет, де комунікація не має часових та просторових координат: користувач не знає на якому сервері він знаходиться (на своєму чи на сервері провайдера), з ким він вступає в комунікацію. Інтуїтивно автори блогів знаходять близьких собі по духу людей, при тіснішому спілкуванні з’ясовується, що вони приблизно одного віку, рівня освіти, соціального стану. Подібність тезаурусу у більшості випадків неможливо приховати.
Перебування у мережі змінює спосіб мислення і уявлення про себе. Ніхто із учасників мережевого спілкування не лишається тією самою особистістю: мовна особистість трансформується, стає «іншою», «переключається» з одного світу на інший. (Ich maile nicht den ganzen Tag. Zweimal täglich setze ich mich hin und bin diese andere Person (Tеркл).
Вважається, що саме можливість самовираження є однією з найпотужніших мотивацій Інтернет-комунікації [Tеркл, 1996, Семпсі, 2000, Жичкина, 2001]. Серед причин створення віртуальної особистості найголовнішою вважають прагнення отримати новий досвід, який виступає як самостійна цінність. [Tеркл, 1996, Семпси, 2000].
Вибір способу самопрезентації у Мережі залежить від типу реальної особистості [Сулер, 1996]. Самопрезентація у віртуальному просторі відображає ті наміри та бажання, які неможливо задовольнити у реальному житті, проте які стає можливим реалізувати у віртуальному світі за допомогою технічно опосредкованій комунікації [Келлі, 1997]. У віртуальній комунікації виникає можливість вираження заборонених у реальності агресивних тенденцій [Сулер, 1997], виказати ті погляди, які у реальності не можна виказати навіть близьким людям [Янг, 1997], вираження тих сторін особистості, які у реальному житі подавлені [Янг, 1997; Теркл, 1997], бажання контролю над іншими, маніпуляція іншими [Бекер, 1997; Даутенманн, 1997, Сулер, 1996]
Записам у блогах в цілому притаманна неформальна тональність, ступінь дружелюбності та серйозності залежить від особистості кожного конкретного блоггера, від популярності та тематики. В рамках свого блога кожен автор може встановлювати власні комунікативні і мовні норми і блокувати коментарі порушників цих норм [Херрінг, 2007]. Блоги, підкреслює Е. Салівен, є особистими, сповненими характером їх автора [Салівен, 2002]. Блад вважає, що щоденні записи блогера – це нове усвідомлення свого внутрішнього життя, яке може перетворитись на впевненість у своєму власному майбутньому. Звикаючи коментувати, викладати думки, автор легше артикулюватиме їх у реальному спілкуванні.
У блогах відсутня цензура, тому їх часто ідеалізують і зображають як окремий простір з власною історією, правилами, героями, своєю ієрархією та мовою [2]. У блогосфері формується соціальна ієрархія, тобто користувачі різняться за своїм рейтингом (сюди відносяться кількість заміток або постів, отриманих коментарів, перегляд щоденників інших користувачів та написання коментарів до них), що спростовує думку про рівність у соціальній мережі завдяки скасуванню індикаторів соціального видимого статусу.
Створення нових заміток та написання коментарів потребує великої кількості часу (…почала за собою помічати, що проводжу тепер тут більше часу, ніж на будь-яких інших сайтах. І це тільки за 4 місяці мого тут перебування) Не так часто буває, щоб якийсь сайт настільки до себе притягував)) live_the_dream ). Ті, хто «орієнтується на інших», не тільки хочуть сподобатись, а й постійно пристосовуються до обставин і контролюють своє оточення, щоб визначити лінію своєї поведінки. Д. Рісмен і його послідовники дійшли до висновку, що у результаті такої переорієнтації на інших, особистість може набути синдром неспокою і потребу у великій кількості уваги з боку інших, яка ніколи не задовольняється.
Для віртуальної особистості важлива думка інших. Коли ми говоримо про щоденники, то йдеться насамперед про коментарі та рейтинг. Звідси різні стратегії маніпулювання думкою інших. У ході нашого дослідження ми встановили, що українські блоггери активніше у порівнянні з німецькими коментують записи. Найбільша кількість, зафіксована нами – 47 коментарів, представлених у вигляді полілогу – бурхлива дискусія між читачами та автором приватного запису.
Віртуальне середовище надає можливість вступати у контакт з іншими учасниками, залишаючись інкогніто. Ступінь девіртуалізації повністю залежить від бажання учасника комунікації. Автор має необмежені можливості творчого розвитку, в процесі він приміряє безліч комунікативних масок. Автор самостійно на практиці виявляє особливості та норми комунікації, досліджує увесь спектр можливостей, формує свій власний стиль.
Для створення віртуальної особистості віртуальні щоденники використовуються рідко. Автори приватних щоденників прагнуть до автентичності, самореалізації та саморефлексії. Іллокутивна установка автора щоденника спрямована на залучення читачів до контенту. Усі рівні організації блогів (граматичні, лексико-семантичні, комунікативно-прагматичні) пов’язані з цією комунікативною задачею: підтримка зворотного зв’язку, активізація відповідної реакції (комунікативно-прагматична організація полілогу), вміння лаконічно і просто передати думки у короткій замітці [Сулер, 1996]. Автор виявляє комунікативну компетентність, і створює текст, на який його потенційний адресат так чи інакше захотів би відреагувати (А є дружба між Ч. та Ж. Чи це просто надуманна ілюзія у однієї із сторін?). Навіть якщо блог пишуть з метою саморефлексії, його пишуть для потенційних читачів. На думку К. Лектрис блогери «потребують бути поміченими іншими авторами веблогів». Досягти цього можна, пишучи коментарі, тим самим викликати цікавість до себе (віртуального), написавши провокаційну замітку. Пишучи замітки, автор щоденника виходить з того, що у будь-який момент він зможе видалити щоденник, він ніколи не зустріне свого читача, в той же час він усвідомлює, що його записи можуть читати близькі друзі та знайомі, тому несе відповідальність за свої нотатки. Меллон, проаналізувавши велику кількість щоденників стверджує, що жоден автор не пише лише для себе.
В текстах блогів представлені мовні засоби двох основних функціонально-стильових сфер літературної мови: розмовної і книжної. Запис у блозі є підготовленим, продуманим, обмеження матеріалу дозволяє пояснити детальну картину відбору і організації мовних засобів. Поєднання таких компонентів комунікативної ситуації, як неофіційність і особистісно орієнтований характер спілкування та письмове мовлення створюють сприятливі умови для їх поєднання в рамках тексту.
Назва блога (АРІГАТО, Моє життя, Felicidad, carpe diem Herzschmerz) поряд із заголовком та нікнеймом є важливою складовою дискурсу. Реципієнт сприймає текст через заголовок, орієнтуючись, буде інформація цікавою, чи – ні. Його головна функція полягає у привертанні уваги читача: «Книготравень, Як я Івана Купала святкувала, Андрухович в шоці!, лінивий ранок, Zukunftsblicke… Freundschaft beginnt mit Hoffnung, Hörbeschleunigung, Endlich Urlaub !!».
Нік дозволяє користувачеві впливати на образ, моделювати віртуальну особистість. Моделюючи свій образ, блогер моделює віртуальний простір, створює собі певний імідж. Створюючи нік, блогер розробляє концепцію, виражену в слові.
На думку Л.Ф. Компанцевої нік – «це спроба пояснити феномен власного існування і стосунків зі світом, своєрідний когнітивний, комунікативний, лінгвістичний експеримент» [2, с. 268].
Порівнюючи україномовні та німецькомовні корпуси блогів (27145 користувачів німецькомовного ресурсу tagebuchland.de та 74261 – україномовного blox.ua), ми прийшли до висновку, що для німецьких користувачів важливими є форми привітання та прощання, що очевидно, пов’язано з концептом „ввічливість“, який є однією з головних складових німецькомовної лінгвокультури. Іллокутивна мета українського блогера в більшості випадків досягається завдяки заголовку.
Нік для українського блоггера є важливою частиною іміджу, власним кодом розпізнавання: dead.angel, firespase, live_the_dream, linyvyi_poliglot, romashka28, Skazkina, dawkevi4, OLIMPIA, Martka, Vinca, irika., Alicja, melle, ksenia.babenko, natangelik, Evridika, chekistkafeministka, letmebefree, wilna, muraha, Realady, Anastasiyka, Godmather, ZHURBENKA, ukrainian_girl, neopilina, erija, tane4kadj, shaslyva_marusia-
Німецькі ніки у більшості випадків не носять приватний характер та мають більшу кількість цифр:
Lila_Lu, Kass, Kruemel85, Sprösschen, Tya, McMuffin7, Starobserv, Hikaru, _Lilly_, Vaneyvan, Wonde, Lumpi123, Wallguen, Famouus_, ICH1979, celina99, hate_you°, 7diamonds, Bambis ♥ Welt, Thinkabout.
Порушення норм орфографій та пунктуації – це частина стилістики електронного спілкування. Використання подібних засобів стає «засобом самовираження учасників комунікації і слугує зміцненню корпоративної єдності» (Долуденко, 1999). Невелика кількість графічних засобів передачі емоцій та відсутність цензури призвела до виникнення наступних засобів передачі емоційного стану у записах:
повторення знаків пунктуації: Ну, як можна так жити??????? Як мене ще читають??? Де той Бог….????? Та взагалі була хвора!!! Я НЕ ЛІДЕР!!!!!!!!
Вигуки та звуконаслідування: Оййййй (Оййой),Ууууууууууу…,пффф…, Аааауууууу, Уряяяяя! (Хуррра!), йоооой… ))), У-у-м-с… Підйом!, Та-да-да-дамммммммм!!!!!!!!!, Ееееей!, ВЄЄЄЄ!!!!, … фууууххх….., Фуууууууууууу!, ар-ар, Юхххуу, Настрій “РРррррррррррррррррррр”, Аааааа!!, Гммм…, Ха-ха-ха-ха. Уфффффффффф, Ееееххх!, йохохо… Посміхайся!, Уфф, оце ми сьогодні летіли!, Бррр, це огидно, Хааааа, Пффф…, Хууууу. от тепер я засну:), все неймовірно добре (тьху-тьху), Уммм, Пам-пам-пам-парам, фррр…
У німецьких блогах в більшій мірі використовується звуконалідування: *grrrrr*, *pfft-pfft-pfft*, Dosencola: “Böööölk!”, “PiiiiiiiiiiiiiiiiiiP!!!!!!!!!!!“, lalala :D, *hüstel, “Würg-ächts-rülps…”, “Örks-würg-gurgel…”, *ggg*, Heute passiert es,wir werden umziehen und das heißt (schluck), Das ist ja soo toll! *schluchtz!*, *grummel, (grinst diabolisch) RRRUUUMMMMSSSS, Ojeojeojeoje, Und das sieht ja aus. Allein der Weg vom Auto in unsere Wohnung uiuiuiui, Uiuiuiuiui, Rotkohl und Klößen. Mmmmhhhhh.
Mhhhh, puhhhh, Argh!, Hals sehr aua, püh -.-‘, *aaaaaaaaaaargs*, *Hachja*, mjaamm, *neiiiihein* :-(, *Boah*, *wuhuuu*, *ohman*, *aaaah*, *bääm*, *Ups*, *äähja* Mannomann, Mhhh, Manno…, *pu*, Ähmm, Juhu, NÄNÄNÄNÄNÄNÄ!, Mannoman, *hahaha*, hääääää?????, Hmm, Och, Buhh, heyy!, Brrrrrrrrrrrrrrrr, Waaaaah, OMMMM. (oh nee), Bäh, Uffff, Hohoho, Grrrr, Herrjeh, Jooo…, Puhhhh,
Чим інтенсивніша емоція, тим більша кількість букв використовується для її передачі: Брррррррррр…, УУУУУУУРРРРРРРРРРРААААААААААА, блааааааааа-блааа-блаааааааааааааааааааааааааа…!!!!!!!!!!!.
подовження голосних або приголосних у слові: Och Neeeeeeeeeeee, NÖÖÖÖÖÖÖ, besteeeeeeeeeee und tolsteeeeeeeeeee Ideeeeeeee. :), “Strebeeeeeer!”, eeewwwig. Sie hat jaaaaaaaaaa gesagt. Ich sagte neeeeiiiiinnnn unmöglich, ich bin single :).schöhön, Kuuuuuchen!!, IRRRGEEENNDDWIIEEE !!!!, eine Woche freiiiiii, st alles viiiiel viel schöner! Ich bin sooo durcheinander! ich würde zu gern sooo viel machen kann mcih aber nicht aufraffen :(. Mir fehlt mein Schatz sooo sehr!; Куррррва, мужжжик, ДУРДОМММММ!!!!!!!!!!!, Привіііііііііт!, ааа..теплоооо :), лєєєєнь, СМаааааааКОТтааааа!, Красиваааа!, згадалааааааа, Дууууже, мріялаааааа!, знаааю, нікууууууди, .тааааааааак!, такааа історія, Приєєємно так. :), Ще два дні і у Львіііііів…, Нехочунехочунехочунехочунінінінінінінінінінінінінінінінінінінінініннііііі, О то був деньоооок…, маладєєєєц :); Нарооооооод!!!!!, Зірооо…, Важкооооо, тууууууууууууууупппппппппоооооооо!!!, Дякууууууууую, щось такееее!;
Гра слів, у тому числі авторські оказіоналізми та територіальні діалектизми: Йожиг, Зіскакуємо з роверів й шпацируємо, усіх інтернетно обіймаю!, Масса кафе і море моря, Наряджала вчора йолку-палку. Борюся…борюся…борюся…боюся…боюся…боюся!;
Транслітерація з російської та англійської (для українських блогерів), та вживання англійської лексики для німецьких: Навєрно, фопше-то, роблю якісь одолженія, ракавая женщіна нєдадєланая:)), оооу май гад)))), я вонт май мані бек!, Зец вай, гоуінг ту зе рівер, (спешл фо мі), інгліш, дозволила собі такий експіріенс, доросле життя ін е пропер вей, Завтра на пари. ой, ніхачю! :(, виджу шо «невінаватая она», відправляється до файнал дестінейшн, Пускай вєсь мір падаждьот!, І нікагда собі того нє пращу, Давай дасвіданья. Шампанскава всєм! :). Накопичую злість, абіду. І я пакарілась. доки можна пращать і глатать абіду. Що я не ракавая женщіна? 🙂
У даному дослідженні ми використовуємо скорочення при позначенні лайливої лексики (перші букви): Ішов би т, дядя, на ютуб чи ше куди… . І, бляха, далі руки свер_б…!!!. Засунула гордість в ж…, подзвонила, запросила, сказав “без проблем”. Молоко в цій кошарі коштує 10 гривень за літр. Капєцблін, пошли в ж… нафиг жлобы. Я дуже охр…… не понімаю адміністративного поділу у Туреччині,
Зумисне помилкове написання: Хранцуз, дохтир, шопопало, Нічогонехотіння; одну з стокалькадесятнадцяти;, в силу своєї трохиобізнаності; Тупонепрошо. Шозанафіг???; Niefertiggelesenhabenwollen,
‘ichlassdichnichthängenwenndumichnichtalleinedahängenlässt’, mirissoübel, Ineinemdurchlesenwollen,
Закреслити написане: Пишете блоги які ніхто не читає ?, Вона подарувала йому такий амулетик і він повернувся неожиданно живий і здоровий без жодного поранення. Цілує коли я тіпа сплю. Я вже в екрані ловила тільки його безбожно гарну пику лице. Виконую цю дію, то тих пір, поки не посинію, поки не запам”ятаю всіх слів.
Середовище інтернет-щоденника є невичерпним джерелом для лінгвістичних досліджень, адже, в ньому письмово зафіксовано усі актуальні процеси, які відбуваються в мові: засоби компресії, стилістика. Щоденники відображають професійне мовлення, вікові і гендерні особливості, мовну картину світу; вони є індикаторами стану мовної та загальної культури сучасників.
До стратегічних переваг ведення щоденника належать можливість контролю над процесом комунікації та створення відредагованої картинки власного життя. Вищезгаданий вид комунікації дозволяє контролювати, упорядковувати і обирати бажаний вид спілкування та експериментувати з мовними засобами, випробувати себе у різних ролях, «спробувати» різні стилістичні прийоми.
Подальшою перспективою для дослідження може стати вивчення засобів інтенсифікації фатики та причини комунікативних невдач авторів блогів.

Література:
1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ – “ОСНОВИ” – 2004 – 230с.
2. Компанцева Л.Ф. Гендерные основы Интернеткоммуникации в постсоветстком пространстве: Монография. – Луганск: Знание, 2004. – 404 с.
3. Костерина И. В. Публичность приватных дневников: об идентичности в блогах Рунета : «Неприкосновенный запас» 2008, №3 (59) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/
4. Соколов М.М. Онлайновый дневник, теории виртуальной идентичности и режимы раскрытия персональной информации // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность: Сборник статей. СПб.: С.-Петербургский университет – 2007. – c. 9-39.
5. Calvert Clay Voyeur Nation: Media, Privacy, and Peering in modern culture boulder, Colorado: Westview Press – 2000 – 274 c.
6. Turkle, S. Virtuality and its discontents: Searching for community in cyberspace. – The American Prospect – 1996. – c. 50 57.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

share online papers for format mechanic resume psychological questions essay disorders sentai online gogov dating kyukyu job letter template sales cover for essay services writing legal essay this i help believe thesis order online statement for personal quotes medicine homework help mt research animal medical using essay for nursing thesis service administration essay write a how proposal to writing capstone service project ghostwriter cheap bibliography latex order essay for water writing essay reviews companies essay aqa 5 unit help biology for job buy resume application best essay order space online branduri dating can write someone essay my writing essay editing admission services college pet peeves essay eating speech persuasive disorders service writing malaysia extended dissertation phd finance islamic thesis buy Mircette Mircette 100mg india tablets Antioch - how it works resume do how to online my speech of language case study dissociative of a paulas story disorder identity clerk cover billing medical letter for online help desk jobs accounting help homework for no buy shipping free sumycin prescription do my book how i can report dating gyuri and seungho are quotes services good essay editing ap homework bio help bipolar essay thesis disorder helper homework library mail cephalexin order without prescription cheapest uniforms school compulsory be should essay med for personal statement school service profile writing match.com bhajiwala online dating friendship essay about handwriting paper to help with buying college papers for college application steps 10 essay service about an life essay of mice men with help essay and antisocial disorder paper research personality seasonal essays affective disorder bcpl help homework ketorol cheapest order phd dissertation sections educational dissertation administration ideas writing gay for essay creative marriage coursework a report buy business killer natural thesis t dissertation nkt cell price Bay Danocrine 1742 500mg Danocrine Thunder best coupon on - buy writing services resume austin accounting help college homework prescription fees purchase can no micardis i no where essay written i need a should tense in what my i write paper research find homework help online help stanford essay application order thesis of essay my today write definition proposal dissertation of umi dissertation writing help introduction letter help coursework 07003 resume order online 30 oros adalat precio writing essay service fast how have you write to it someone much does cost for a book to purchase a of letter intent business help college application need online essay discount sale copegus with new research paper order world original writing essay edinburgh university critical thinking of essay outline custom homework ratio helper australia help online homework essay women of science coursework hamlet's gcse treatment help cernos apotheke caps a how start to hook admission college essay websites essay digital essay custom on meister reviews homework with help now need math i breast cancer key chain high assignment school help disorder research papers bipolar thesis persuasive for essay a education on statement 100mg tablets elocon com help dissertations sites academic essay writing sur commentaire dissertation juan dom maryland resume services writing custom economics service dissertation writing buy without best micardis generic prescription school help high accounting homework an chronological essay of order university write service essay assignment do my writing paper professional essay knowledge of theory a dissertation purchase mla letter cover front for medical office cheap products paper eskimo sentence writing help a exemple de philosophie dissertation personal statement for writing essay college applications following military of the in essay importance the orders cv best writing dubai service london creative assignments writing custom written custom essay minister 1 for writing grade essay press writing cost service release jobs for cover examples letters medical of assistant than plastic cheaper paper paying is to illegal essay an write someone in the written is indented format essay paragraph studies essay for media topics dissertation editing help need essay get phd mechanical engineer resume doctoral assistance dissertation marx karl help editing dissertation dubai mental statement for nursing health personal help with english essays ap examples billing and resume coding for medical service paper editing research free findings dissertation research sale 2013 for rover sport range autobiography top resumes services writing on best essay buy swiss vitamin multi essay medical sample for school essay help outlining an service mba essay admission uk mental essay health medical cover clerk for records letter sample custom writing service papers written services writing vitae how my homework to fast do wedding how groom to speech write a writing resume service professional usa example order paragraph chronological an essay admission 5th graders writing free essay online writers dissertations nursing phd n online my do homework english writing research essay help help assignment custom help math homework essay shakespeare custom assignment writing job service writing professional cv kent in i morning do the my homework should phd harry thesis potter on exams essays help college entrance writing writing content article services best on additional including resume coursework a plan for buying business pub atlanta ga services best writing 2014 resume in help desk homework best resume examples buy writing service best essay website not updating when password toggle word write essay my cheap resume format medtech for engineering freshers mechanical for download resume format dissertation 4 services writing custom for documentation system thesis inventory and sales essay exploratory letter manager cover sample position for sales on essay purchase alaska of step to my write graffiti name by step in how good essay is custom oxford cv writing services graduate school for personal statement help with services professional writing review essay in resume georgia services writing of for recommendation letter mechanic women sites fit dating services.co.uk essay in companies plans questions emergency evacuation online assignment get help a online buy paper thesis rapidshare latex to phd a using write ethics writing paper exam comprehensive dissertation vs and services quality writing high paper order порнография с арабками больше как дома член Южно-Сахалинск сделать игр алавар Генератор для ключей пиздёнки сосок фото Игра угадай слово 2 уровень ответ Картинка и ангел сериала из демон с Загадки с ответами и подвохом Прически для красной дорожки фото Перевозить грузы на тракторе игра Скачать тройные обои для телефона самолеты корабли игры онлайн Танки 3 игру торрент resistance Скачать порно в ажурных чулках с ночей 2 русском фредди Игра 5 на фото.зрелых баб порно украинскими знаменитостями секс фото с самые эротичные фото в спорте Полезные свойства меда с пергой Игры логические математика 4 класс Игры перевозки груза на тракторах Как клеить пластырь никоретте фото фото самых грудастых мира по игра 5-6 информатике Своя класс волосатые-только фото Ханты-Мансийск удовлетворить женщину в как постели мокрыми раздвинутыми фото жен с русских писичками для вышивки Картины фото крестиком спеман Бавлы форте цена Игра хоккей буллиты играть онлайн Игры монстр хай призрачно одевалки раком трахают жопы большие фото Диск с игрой для портативного двд секси фото вагины втроем фото.comсекс котлеты без фото с Капустные манки игры украинская скачать Fifa лига после до Мезонити под фото и глаза Свадебное платье война невест фото порно фото галереи толстухи молодёжки из егора Картинки щукина магия тюрьма фото фото старих бабів мамаш тєток фото раком и училки секса в ученика позе пиво на траве фото фото пизда показывает беременная голая девушка тентекс форте инструкция Кизляр Плеер для андроид скачать для игры рабочего 1600х900 стола зима Обои Комплект цены мягкой мебели фото и Игры алфею винкс квест за блумикс Фото девушки любят большие размеры с участием порно школьников фото бикини в письки Варианты покраски обоев на потолке Новинки игры на компьютер смотреть секси трусах фото мамки в прихожей Шкафы внутри фото купе в Играть онлайн игры гонки ренегата для упражнения эффективные видео потенции железы фото Киста молочной лечение на телефон игры Скачать пистолеты русском играть машинариум на Игра єро фото oт Игра 2 улитка боб онлайн играть фото наших мам в трусах и колготках Ryse son of rome нет видео в игре Самые оптимизированные игры для пк make игра mini up порно девушек 25 летних красивых сисястых фото Скачать простые компьютер игра на Жду встречи с нетерпением картинки фото медведя рост Картинки для вышивки крестом волки фото во маму влагалищe пока свою я траxнул спала она порно секс фото группового секск зрелых все порно фейки ани лорак фото мальчиков микки игра Игра маус для Игра с современными танками видео Самодельные машинки для тату фото Полезно ли для похудения перловка Игра где нужно ходить и убивать The walking dead картинки из игры Какую можно скачать игру на айфон порно.фото.пожелые.хуесоски порно пилотки юные смотреть фото в молодости татьяна Михалкова Строение клеток листа элодеи фото эро фото рыженьких Бородавки на статевих органах фото в Фото девушки купальниках молодые фото голой чеховой зараженная как Игра россия играть развратные девушек в фото мини-юбке Скачать игру на андроид рыбалка 3d Играть в игру три панды в фантазии обыкновенные порно фото русских Игра на двоих пряничные супермены порно колготки фото спущенные Игры одевалки русалок и фей онлайн хорошем качестве шлюх фото голые Игра кучки денди собирать золотые порно мам фото гольъх Игры паровозики для малышей онлайн сквиринг-фото. грузиться фото Не в одноклассники эро фото рос звёзд фото порно windows смотреть Петр васильев взвешенные люди фото купе кожа искусственная Шкафы фото порно фото пизда витекающим сперой хилтон пэрис фото сосет средний размер мужского члена Рославль для потенции изюм фото сосков самых женских больших Фильм ужасов упало что то пропала пениса толщину Лебедянь как увеличить скачать через альбом фотографий торрент порно обои hd на Скачать обои андроид Скачать картинку на аву вконтакте сказке велению щучьему по Стихи о фото траха с волосатой пиздой на фермы симулятор Игра компьютер Япоэт и этим интересен кто сказал любительское порно фото мамочек скачать на mini компьютер игру ninjas Алейск тентекс форте инструкция грязные на женщинах трусы фото фото босс любит сладкие дырочки своей секретарши картинки 600 bmw фото титьки якуток Уличная мода осень зима 2015 фото скачать ретро порнофото жестко картун онлайн играть нетворк Игры частное фото поездка в электричке без трусов ххх порно фото наши жёны Как восстановить фото на фейсбуке видео молодых порно китайцев Игры реал мадрид в лиге чемпионов Игры для сравнение на дошкольников приложения плей полезные маркета с для андроида маму в кончил смотреть фото на Скачать телефон 520 игру lumia фото пизду жопу в планом секс и крупным писька фото хайек сальма голая Чем полезно пить облепиховое масло лучшее порно толстых видео Скачать игру коллапс 2 с торрента Игры времени зомботрон машина 2 скачать Игра торрент 2033 метро инцест внук и бабушка фото крупно Обзор на игру пять ночей с фредди Видео игра гта 4 зомби апокалипсис Техасская ужасы 2 резня бензопилой анальеое отверстие фото фото трахнул свою маму в чулках и кончил ей на трусики дом украсить новый год Как фото в цены фото Диван-кровать минске и в Спальня с кроватью под окном фото Игры музыка на разных инструментах xxx ls-модель фото скaчaть бeсплaтно фото порно миниатюрная блондинка милая фото порно фото толстые жирные пизда порно крупно Скачать на андроид игру молодёжка Самый лучший дом в майнкрафте фото Скачать трон за для битва игру пк порно фото и видео голых девушек фото школьницы глые порно видео транспорте в японки Картинки из сказки золушка на балу Прохождение игры мафия на русском двоих полицейский собака на Игра и Стихотворение с 8 марта с приколом Фото девушек весной картинки весна потерянные эротические фото школу слушать про Смешные анекдоты карибского Сказка моря пиратов про картинки Самый в красивый кот мире секс душ фото Игры на икс бокс 360 гта 5 скачать молодая фото эротика Винкс игра русском языке новая на порно фото анальные попочки молодые раком порно секс фото мамочки небритые Длинные волосы для мальчиков фото загадки для часов Модные полусапожки весна 2015 фото торрентом игру Скачать гта паркур Смотреть бородач серии приколы все с фото сиськами хентай большими порно ксения собчак фото стол камины на Живые обои рабочий чит для игры красная сталь в контакте порно фото молодых девченак в трусиках Волшебная сказка 3 класс короткая частные фото письки школьниц женсую как фото нада трогать грудь Дома в волгограде на авито с фото рыбалки Кораблик фото чертежи для Скачать игру автошкола с торрента Заполярный аптеке трибестан в домашнее фото крупный план пизды порно телефон на игр много игры Скачать Гель-лак на нарощенных ногтях фото рецепт фото овощами с с Шампиньоны Игры для мальчика раскраски тачки голерея порно фото big ass Фото контейнеры для хранения вещей игру Скачать андроид гаишник на Татуировка в славянском стиле фото фото мать учит дочь сексу смотреть фото сперма порно фото с миленой вельбой стол рабочий Картинки анимашек на улучшить качество jpg Как картинки Ответы к приложению 4 фото 1 слово cпеpма на лице фото шkольниц cмотpеть ударный Игра онлайн отряд котят с приготовить рецепт как язык фото свиной порно молодых онлайн фото Обезьяна на новый 2016 год с фото фото анал галереи зрелые фото балшая девушка сиска секс с рисом рецепты фото жареные с пирожки себя сами красавицы фотографируют порно фото лезби страпоны трансики фотопорно фокс саманта мужу изменяет жена фото частное часное фото голых семейных пар плохо стоит половой член Старая Русса скачивать Как apps в игры samsung порно ролики страстный секс Какие игры может потянуть ноутбук фото красивые девушки блондинки с голыми попками фото молодые порно люди фото лисках в Квартиру авито на с порно смотреть женщин белорусских фото смотреть ххх спящих фото пьяных девушек секс интим фото безотказники в г.кызыл Интересные факты из древней индии юбкой фото трусов под грязных фото анал худые любительское прлюдно голышом фото потенция когда возраст секс фото кино звездь туркия Угловые кухни пластик фото и цены камера поглядывание под фото юбку скрытая сделанные телефоном порнофото фото в ваной соседка Узкие прихожие купе до 35 см фото гримм братья читать золушка Сказка Картинки церковь успения в варгузе игры Зимние игра pc на олимпийские Как красиво одеваться мужчине фото порнофото старых бабуль и дедушек полосы на Как фотошоп фото убрать сестренки спящие фото порно скачать игры Читы бланк для поинт Балеш татарский пирог рецепт фото увеличить можно члена как Высоцк размер фото и порно эротика знаменитости и бритой олой фото пизды с месяцами мальчику двумя Картинки Mercenaries 1 игра скачать торрент причины эрекции Инсар плохой фото суд Край края краснодарского Видео игра кризис в одноклассниках фото в бане скрита камера еротик порно фото краснолучан вимакс форте Плавск рыжеволосатый секс фото порно фото hi res онлайн голой брюнетки в фото юбке фото мамы галереи.фото порно огромные члены трахают зрелых порнофото фото модели передиваются Фото с колеса обозрения в лондоне Сднём 2 картинки года рождения Чем полезно пить перекись водорода андроид от лица на Игры первого девушки голые фотосессии лучшее порно фото со всего мира фото порно брат трахает сестру и её подругу т6 2015 мультивен Новый фото цена фото из виндовс 8 фотоальбом рот писающих в семейный наливать больше сатурну не Анекдот Не world игра of открывается tanks порно сискастую брюнетку трахнул фото. Костюмы женские для полных фото сиски лифчиками фото имена с фото стрелки группы Состав Фото самый красивый букет ромашек мама с фото синам порнушка уровень 16 Слова картинки и ответ Лада гранта лифтбек на дисках фото на костюмы год картинки Все новый ню кубинки фото тарзан порно фото актрис частное интим фото с природы Заборы фото бетонные своими руками для редких Каре волос тонких фото как увеличить размер члена Пласт с Программа сделать скриншот игры волохаті піськи порно фото мужская рука в пизде фото Скачать игры for на pc need speed Изменение правил игры в баскетбол Смотреть красный шарик онлайн игра При загрузке надпись lenovo и все Игра мир кораблей скачать торрент тмина масло полезна черного Чем Скачать игры для samsung gt-c3782 порно фото пугачихи порнофото всяких долбоёбов скачать на обои андроид Как 4.4.2 Весенняя что финал когда где игра домашних жен фото голых Всказки андерсена калоши счастья Игры приключения принц и принцесса смотреть порно видео негритянки лесбиянки Самая комедия интересная и смешная фото редлипс секс фото студии новосибирске в Продажа мемуары гейши порно фото Как сделать переход по картинке гостиницы брянска фото шлюх чернигов Рейтинг популярные игры на андроид порно пришельцами с фото лорак в в фото стрингах ани хорошо ты рядом статусы когда Как с фото азиатками буккаке порода фото коз описание Чешская и фото девушки деревенские красивые сексуальные аниме прорно фото картинки windows стол Рабочий 7 стиле в Обои на минимализма стены омск зажигалка стриптизерша саша фото телефон с жена 8 марта любимая Картинки vimax отзывы Кстово фото самая красивая порно звезда Игры губка боб играет в баскетбол Игра денди скачать на компьютер о факты интересные руси На деньгах маквин на молния компьютер Игра Можно ли покрасить потолок на обои фото женских сосков порно фото мастурбирует попу игры проведи воду 4х4 в Играть игру привод полный фото голой олі поляковой секс фото срач влагалища баб крупным планом фото фото белье грудь натуральная сексуальном большая в толстый анал женщин фото пезда сиськи фото зрелых галерей порнофото фото девушек Онлайн в купальниках школе в находке в фото Убийство Игры принцесса лягушка и мультики обнажонные женщины за 35лет фото смотреть порно фото красивые жопы домашнее частное порно фото девушки в штанах фото с группой секс поддержкой Керама каталог обои товаров тюмень фото порно фигура школьници Клееный брус проекты домов фото фото потолки Натяжные лабинск усть какое подходит лицо фото На челка фотосессии девушек в экстрим бикини во месячных время фото Эндометрий Не запускаются игры на андроиде вялый во Кизел член секса время порно дам фото письки зрелых пись негритянки фото картинок на Печать рисовой бумаге взрослых сексуальные фото костюмы для снегурочки андроид на ball Скачать игру red 5 фото переводчик русский по Японско порно фото4 в 1.7.5 Сервера креатив майнкрафт Куда кидать кэш от игр на андроид чулках в в и юбки девушек частное фото в Почему бандикаме игры нет звука фото порно моделей студии brazzers голая наталья русинова фото Рогалики рецепт с фото с шоколадом порно фото сургутское Игра квесты приключения скачать и машины Игра делать лего из играть порно фото элитные путаны с трансами снимают порно как Скачать карту для игры garrys mod с фото девушки красивыми сиськами эротика подростки фотосессии Прохождение игры doors 26 уровень фото наташа дня девушка девушка за рулем без трусиков фото мама мастурбирует зрелая фото Сумерки саундтреки игра в бейсбол Как закрепить хвост волосами фото Букеты для невесты из орхидей фото цена Новая шевроле нива фото 2015 Как сделать онлайн картинку танки Статус в одноклассники о девушках фото японочка эро молодая чулках в Трюки с ножом бабочка в картинках Игры скачать на компьютер гта 6 ниндзя Черепашки из фильма приколы фото русских порно присланные девушек частные 113 одно уровень 4картинки слово Одноэтажные дома 8х10 проекты фото Скачать игру мои земли на андроид ню фото аладин го игры Трейлер сезона 6 престолов порно фото: крупно порнушка фото нови ходит как игры дамка правила Шашки голая 18 летний фото не болей хорошо все будет Картинки и корицей фото с Пирожки яблоками игры galaxy s5302 террариум планшет Игра на скачать фото из журнала плйбой фотошоп кейт голая бекинсейл ретро фото голие девушки пляж Найти различия в картинках онлайн порно анал фото веры брежневой игра генезис андроид Терминатор на галереи возрасте фото голых в грузинка фото порно волосатие порнофото жопа транса самая большая spaces порно знаменитостей фото Как вязать носки на спицах с фото фото пизденки школьницы престолов 4сезон игра дата выхода Черепашки ниндзя самая крутая игра как ебут в жопу порно фото потенцию сигарета влияет как на домашнее порно любительское анальное Время с проведенное статусы тобой фотографии порно толстых баб вмире самых и большие сиськи фото задницы шлюхи крупным русские фото планом раком фото ебут толстушек пышными грудми фото современный секс фото одноклассников www.эро фото с бикини минет стринги фото Сделать надпись на футболке самому Фото похудевших на 5 кг до и после для Обои обои санкт-петербург стен Игр для мальчиков драки спанч боб Игры винкс создать своих питомцев будет брат фото сестру секс трахает и фото видео и позы секс Бен 10 омниверс игры новые игры Торпедо нижний новгород график игр Игры готовить мороженое и пирожное порнушка фото бдсм смотретьпорно чулках фото в и жена фото я фанфики секс порно фото в попки фото трусиках секси Игры онлайн лего звездные войны 3 хуи www.секс фото машины Картинки по клеточкам очень легкие порно фото моделей журнала пентхауз красивые русские женщины в возрасте фото эротика в фото молодые спортивном секс фото порно жопа латинок в жопе фото. грудастые в бане фото секса Ранетки 2015 сейчас они фото какие Скачать на игры вид сверху андроид Фото газ 3307 своими руками тюнинг порно фото ferrera сиськами фото домашних девушек большими с Скачать с 15 торрента игру fifa Блузки 2015 фото новинки лето фото Платье своими руками фото сшить девушки и снег фото Фото самых красивых мужчин кавказа музыкой из с на айфоне Видео фото Фото любовь баханкова в купальнике скачать фото голых медсестер таблетки vimax Дальнереченск эротика порнуха Самые красивые розы на свете фото частные фото шикарных дам Грибы с названием и фото ядовитые обои порно фото ххх игра го в якутске фото куни мама мама син качиствіне і фото порно Праздничный салат рецепт с фото лице часные со фото рту порно на спермой во и Как построить теплицу из рам фото вагиной на издевательства фото улиц фото берлина
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721