Інститут індивідуальної конституційної скарги: актуальні питання та перспективи запровадження в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній науковій статті запропоновано аналіз інституту конституційної скарги в зарубіжній практиці. Оцінюються перспективи його запровадження в Україні.

The analysis of the institute of constutional complaint in foreign practice is offered in this scientific article. The perspectives of its implementation in Ukraine are estimated.

Ключові слова: інститут конституційної скарги, Конституційний Суд України, права і свободи людини, гарантії прав.

Постановка проблеми.  За сучасних умов глобалізації нормативне коло прав і свобод людини постійно розширюється, декларується на міжнародному, регіональному рівнях, що ускладнює та збільшує навантаження на відповідні інституційні механізми  їх забезпечення та захисту. Внаслідок цього  держава, основним завданням якої є забезпечення захисту прав і свобод людини, не спроможна ефективно здійснювати їх захист. У контексті сказаного вище необхідно відмітити, що Українська держава потребує створення додаткових механізмів захисту прав і свобод людини, які б виступали ефективними гарантіями їх охорони. Такою гарантією захисту прав, свобод людини і громадянина в Україні  могло би бути запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги. Важливість даного інституту полягає в тому, що він: по-перше, виступав би засобом забезпечення та розвитку конституційно-правових засад демократії; по-друге, забезпечив би інтеграцію громадян у процес публічно-владного управління; по-третє, сприяв би поновленню порушених прав і свобод; по-четверте, забезпечував би відшкодування майнової та моральної шкоди, спричиненої порушенням прав і свобод та притягненню до юридичної відповідальності винних суб’єктів.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика запровадження інституту конституційної скарги в Україні розглядалася багатьма науковцями, зокрема, Владиченком С.Д. (“Проблеми формування ефек­тивного механізму захисту прав і свобод людини”), Гергелійником В. О. (“Правові проблеми становлення і функціонування конституційної юстиції в Україні”), Івановською М. А. (“Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективний розвиток в Україні”), Лавриновичем О. В. (“Конституційне звернення та конституційна скарга: переваги та недоліки”), Портновим А. В. (“Запровадження інституту конституційної скарги в Україні”), Савенком М. Д. (“Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина”), Селівановим А. М. (“Конституційна скарга громадян у реаліях сучасності”).  Усі вище вказані та інші дослідники, які займаються вивченням  проблем становлення і розвитку конституційної юстиції, відзначали значимість інституту конституційної скарги для функціонування держави як правової, істотне місце відповідного інституту у правовому механізмі гарантування дотримання прав і свобод громадян. Однак, вказуючи на існування процедур розгляду скарг громадян органами конституційної юстиції, вчені не зосереджували увагу на проблемі запровадження інституту конституційної скарги. Тому, дана наукова стаття покликана, у першу чергу, обґрунтувати необхідність запровадження інституту конституційної скарги до конституційного судочинства в Україні, як однієї із юридичних гарантій законності діяльності системи органів державної влади та запропонувати шляхи застосування даного інституту у вітчизняній державно-правовій практиці.

Виклад основного матеріалу. Кожна сучасна демократія визнає право громадян на захист своїх інтересів у суді, зокрема, у конституційному суді, який повинен служити людині та громадянину, бути засобом захисту їх прав і свобод. Зокрема, право подання конституційної скарги існує в багатьох європейських державах (Австрія, Угорщина, Бельгія, Німеччина, Іспанія) та державах Латинської Америки (зокрема, у Бразилії), Азії (Киргизстан, Монголія, Сирія, Тайвань, Корея), Африки (Бенін, Маврикій, Сенегал, Судан).

На сьогодні  в Україні компетенційні та інші спори між гілками влади займають основне місце в діяльності Конституційного Суду України. Однак правовий характер держави вимагає належного посилення акцентів у діяльності Конституційного Суду у сфері захисту прав людини, а не лише у вирішені компетенційних спорів, які, нажаль, залишаються домінуючим предметом конституційного правосуддя в Україні. Тому, наявні пропозиції щодо запровадження інституту конституційної скарги громадян у практику вітчизняної конституційної юстиції є актуальними, адже цей інститут дав би громадянину право звертатися до органу конституційної юрисдикції за захистом порушених прав і свобод, закріплених в Основному Законі України. Це є особливий і вкрай важливий інститут демократії,  пов’язаний з функціонуванням у суспільстві Конституційного Суду України, який судить за правом, а не за фактами, і тому доступ громадян до конституційного правосуддя має бути надійною гарантією дотримання державою їх конституційних прав [6].

Прийнявши Конституцію та закон України “Про Конституційний Суд України”, законодавець закріпив можливість захисту Конституційним Судом України прав та свобод громадян двома шляхами:

– шляхом звернення громадянином щодо офіційного тлумачення Конституції України;

– коли в інтересах громадянина з конституційним поданням до Конституційного Суду України для офіційного тлумачення Конституції України звертається Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування [1]. Проте даний механізм є абстрактний, і він не забезпечує можливості ефективного захисту прав та свобод людини. Це пояснюється, у першу чергу, тим, що органи чи посадові особи є менш зацікавлені у використані свого права на подання стосовно захисту прав та свобод людини, ніж самі громадяни. І ці подання, як правило,  не завжди стосуються прав і свобод громадян. До того ж, незважаючи на те, що особи можуть подавати звернення до Конституційного Суду України стосовно тлумачення Конституції України за умови  неоднозначного застосування одних і тих же положень Конституції чи законів України судами, іншими органами державної влади, повне охоплення  всіх прав та свобод, які порушенні законом, стає неможливим. Тому, автор погоджується з професором В. Шаповалом, що потенціал конституційної юстиції щодо захисту прав і свобод людини використовується в нашій країні недостатньо і таке повноваження Конституційного Суду, як тлумачення законів, тлумачення Конституції, у тому числі і за зверненням громадян є паліативом, замінником конституційної скарги [ 7, С. 84].

Відповідно постає питання, чому за наявності в судовій системі України Конституційного Суду фізична особа не може звернутися до нього із зверненням щодо порушення її прав конкретним законом держави і таким чином захистити свої конституційні права, якщо вони обмежені, звужені за змістом та обсягом відносно існуючих і гарантованих Конституцією України. Йдеться про прямий доступ громадян до конституційного правосуддя, про можливість не чекати, коли Президент України або Уряд знайдуть за можливе підтримати індивідуальну скаргу щодо порушеного права людини у чинних законах, а власними зусиллями усувати обмеження своїх конституційних прав. Як наслідок відсутності такого права осіб, вони, керуючись вказівкою частини третьої статті 8 Основного Закону, масово звертаються з позовами з відповідною метою до судів загальної юрисдикції, які на практиці, як правило, залишають їх без розгляду на підставі непідвідомчості загальному судочинству [4]. Адже компетенція судів загальної юрисдикції прямо відрізняється від компетенції Конституційного Суду України. У нашій країні, як свідчить правова реальність, коли навіть громадянин і досягне Верховного Суду України, що, як правило, займає не менше півтора року, і його касаційна скарга дійде до палати з цивільних чи кримінальних справ, предмет розгляду може і не охоплювати конституційних прав. Можна цілком погодитись із твердженням, що «Немає жодної країни світу, якою б демократичною вона себе не вважала, де законодавець не помилявся б, де не приймалися б закони, які рано чи пізно виявилися невідповідними Конституції і, відповідно, такими, що порушують права людини. — Помилки в основному обумовлені складністю розробки законодавства. Їх виникнення, мабуть, — неминуче явище. У зв’язку з цим і виникає потреба у створенні правового механізму усунення законодавчих помилок, яким і буде виступати конституційна скарга» [3].

Виходячи із практики більшості європейських держав, де даний інститут є реальним та дієвим способом захисту прав людини, можна зробити висновок, що запровадження інституту конституційної скарги в Україні є необхідним. Дане твердження підтримує і суддя Конституційного Суду України Андрій Стрижак, який під час прес-конференції за 2010 рік зазначав “Ми завершуємо проект ОБСЄ по конституційній скарзі … Скоріше за все, у нас буде конституційна скарга, якщо не в цьому році, то в наступному[8].
Разом з тим він підкреслив, що КСУ зараз намагається більше уваги приділяти розгляду звернень громадян і якщо якась норма не конституційна, він може при тлумаченні скасувати цей закон. Тобто, можна стверджувати, що запровадження даного інституту виступатиме гарантією розвитку демократії на конституційних засадах, оскільки є складовою механізму реалізації такого принципу правової держави як зв’язаність усіх гілок влади Основним Законом з питань реалізації конституційних приписів щодо основних прав і свобод людини і громадянина [4]. Фактично конституційна скарга виступатиме не стільки засобом захисту конституційно визначених прав і свобод індивіда, а скільки гарантією конституційного ладу у державі, оскільки Конституційний Суд України прийматиме рішення стосовно порушень основних прав або інших захищених Конституцією України прав людини і громадянина.

Можна передбачити, що запровадження інституту конституційної скарги призведе до істотного збільшення навантаження на суддів Конституційного Суду України. Тому, дослідник підтримує висловлену С. Вла­диченко думку про те, що розширення обсягу повноважень органу конституційної юрисдикції України внаслідок запровадження інституту консти­туційної скарги не повинно вплинути на ефективність його діяльності [2, С. 80]. Тому потрібно встановити ряд обмежень (фільтрів) з метою розумного обмеження потоку індивідуальних звернень до Конституційно­го Суду України, встановивши певні умови доступу громадян до конституційного судочинства.

Такими обмеженнями можуть бути:

–                обмеження, що  стосуються предмету скарги.

Так, предмет скарги повинен стосуватися лише порушення прав і обов’язків людини і громадянина, наданих і гарантованих Конституцією України. Порушення численних суб’єктивних прав та обов’язків, що постійно виникають залежно від трудової діяльності людей, характеру правовідносин, у які вони вступають, інших чинників, до предмета конституційної скарги входити не можуть. Таким чином, предметом конституційної скарги можуть складати спори, пов’язані із порушенням таких трьох груп прав: 1) особисті права, 2) політичні права, 3) економічні, соціальні і культурні права.

Також постає питання: який акт може бути оспорений у Конституційному судді України за допомогою констититуційної скарги? Якщо брати іноземний досвід, то у Російській Федерації це прийнятно тільки щодо законів, в Іспанії навпаки – можна оскаржити будь-який нормативно-правовий акт за винятком закону. На  думку дослідника, подання особою (громадянином України, іноземцем, особою без громадянства) конституційної скарги повинно стосуватися конституційності саме законів. Тобто, конституційна скарга не може оспорювати рішень органів держави, які прийняті на основі закону, а лише власне сам закон, вона не може оспорювати дії влади, наприклад, акти амністії засуджених до покарання, оскільки вони вище за норми кримінального закону і скасовують відповідальність за вчинені злочини та ін.

–                обмеження стосовно підстав подання позову.

На  думку автора, можна виділити  наступні підстави для звернення осіб до Кон­ституційного Суду України: 1)  застосу­вання закону, який не відповідає Конституції України при розгляді конкретної справи судом; 2)  порушен­ня прав заявника у зв’язку із цього застосуванням за­кону. Слід визнати слушною думку М. Савенка, який вважає, що громадянам варто було б надати право звертатися до Конституційного Суду України, але після використання всіх інших правових засобів [5, С. 65]. Що означає, що особа може подати конституційну скаргу, лише в тому випадку, якщо щодо її справи були прийняті рішення усіма компетентними судовими інстанціями. Дане нововведення може стати однією із гарантією неперевантаження Суду.

Однією з вимог стосовно скарги могло би бути те, що вона повинна мати конкретний характер. Іншими словами, індивід не може “від імені народу ” абстрактно, тобто поза зв’язком з конкретною і реальною загрозою для своїх основних прав подати скаргу. Підставою припустимості індивідуальної конституційної скарги має бути принцип явної і реальної загрози для цього індивіда, що конкретно існує в даний момент і походить від оскаржуваного правового акта чи рішення. Так, направлення до Конституційного Суду Росії  абстрактних скарг громадян, не пов’язаних з конкретною справою не допускається. Під конкретною справою, на думку дослідника, слід розуміти справу, у зв’язку з якою судом на основі норм відповідного закону вирішується питання, що зачіпає права і свободи заявника, а також встановлюються та досліджуються фактичні обставини.

Також слід зазначити, що ще однією гарантією незавантаження суду може стати створення нової палати Конституційного Суду України,  як це зроблено у Федеративній Республіці Німеччини, Росії, яка займалася б виключно розглядом прийнятних конституційних скарг громадян на неправові закони. Це дало б можливість отримувати попередню інформацію на особистому прийомі громадян безпосередньо в Конституційному Суді України. На сьогоднішній день  такий прийом громадян, на жаль, не ведеться, доступність до конституційного правосуддя у країні обмежена, проголошений у Законі України “Про Конституційний Суд України” принцип гласності зведений до оприлюднення рішень і деяких ухвал Конституційного Суду України, а безпосереднього доступу громадян до конституційного провадження не існує.

Таким чином, постановка питання про право громадян на конституційну скаргу є актуальною проблемою для України, оскільки розв’язати її може лише держава, сформувавши та реалізуючи послідовну державотворчу політику. Залишити без уваги відсутність у громадян України такого важливого конституційного права означає обмежувати призначення Конституції України, яка є основою демократії і громадянського суспільства, які ще перебувають на початковому етапі свого розвитку.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що запровадження інституту конституційної скарги потребує внесення змін, насамперед, до Конституції України, оскільки його існування Основним Законом не передбачене. Зокрема, доцільно доповнити ч. 2 ст.147 Конституції України словами “а також захищає порушені права і свободи громадян, іноземців, які закріплені в Конституції України”.

Механізм реалізації запропонованих змін також передбачатиме внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суду України” та Регламенту Конституційного Суду України.

Список використаних джерел

1)           Закон України про Конституційний Суд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http:// // http: zakon. Rada.gov. ua

2)           Владиченко С. Проблеми формування ефек­тивного механізму захисту прав і свобод людини / С. Владиченко // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. – № 6(44). – С. 76-82.

3)           Івановська М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективний розвиток в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http:// //www.univer.km.uavisnyk795.pdf

4)           Портнов А. Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://www.nbuv.gov.uae-journalsFP2009-109pavsiv.pdf

5)           Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 68-83.

6)           Селіванов А., Євграфов П., Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://pravoznavec.com.ua/period/article/891/%D1

7)           Шаповал В. Проблеми розвитку конституційної юрисдикції в Україні / В. Шаповал. // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 2 – С.110-112.

8)           Стрижак А. прогнозує запровадження в Україні конституційної скарги [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/a-strizhak-prognoziruet-vvedenie-v-ukraine-konstitutsionnoy-090720101204

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school sale for reports high book 2 1 resume 2 order apk online help purple essay color thesis in an essay code essay promo online buy cv for executive format sales a outline how do to essay alabama essay service mission dating pre lds zealand services professional resume writing prescription no low free cost shipping vibramycin coursework english buy paper bridge an creek at owl on occurance college reports buying symbols my korean write name in to how proposal chemical phd research engineering help essay conclusion homework primary religion help islam vs bavaria cska online dating ibuprofen growth affect can plant semantic thesis web services application writing college bauld service essay dlr homework what essay for is a an cover page cover for sales assistant letters research proposal marketing dba services admission service review essay mba best resume for writing job services teachers master buy thesis pay essay a for narrative assignment math help ditscap resume online paper order recommendation for medical externship letter assistant of helena homework montana help by students essays written smart god essay service man service english buy law dissertation service best essay admission solutions homework buy assignment writing service companies ghostwriting yakima plan subbasin research topics students simple for medical phd property intellectual thesis doctoral berkeley university california dissertation edge homework help vertex graphs homework anatomy helper write resume have your someone usa bestellen ansaid assignment india jobs online in writing dissertation for plan help homework judaism helper essay best essays get ga best writing services resume professional dating maps disabled marker google move best writer world essay online paper on write Micronase Tecumseth ireland cheapest - New Micronase online buy papers sociology thesis professional help essay writer for sale terms papers what patriotism essay is didn my homework t do site helping homework buy essay money happiness billing coding of examples for and resume medical objectives best resume sales for japanese calligraphy in to name how write my disorders research thesis statement paper eating essay services admission editing online primary homework egypt help farming someone homework pay to math do my essay in importance order of high homework school help aol company research apple paper case study examples writing cramster homework helper philosophie devoir dissertation sharks on essay tablets buy chun mg xylitol yao 400 to service academic writing phd creative dissertation area cloudy groin xray cancer medical for sample business plan practice south university of help dissertation carolina doctoral dating divorced dad divorced mom my is help legit assignment disorder depressive study case major answers 150mg Vibramycin sale South - Bend product Vibramycin paper iii research english pakistan services paper research homework electrostatics help online help assignment statistics smu assignments help case study anxiety generalised disorder help maxwells homework equations free for medical assistant letter cover precrisption hour a cipro 36 without science help thesis political newsletter writing service great gatsby essay the analysis construction purchase manager resume company sample at retirement center for college working research papers boston best cv writing ny queens services proposal dissertation outsourcing work to an how cited essay abstract essay included extended word count service my order ap thesis examples statement for performance thesis pay sketch medical school for autobiographical get started essay cheap paperback books college online music application essay help to research paper purchase dating hair guy cartoon the writing essay uk company thesis franchising master reading church baptist bethlehem plan cbbc help homework stuff companies for writing free high about school essay black on carbon dissertation pysics help homework medical recommendation of doctor a school from letter for writer contact assignment essay a boy about help statement for and thesis witch mccarthyism trials salem essay restraining order someone essays for to write pay evolve disorder study case major depressive leadership dissertation letter cover scribe medical for a without purchase prescription where pravachol to get pain disorder case study ed super in trial pack canada sale associate sales for resume essay medical for externship assistant writing for school of letters medical recommendation plan existing business business an to buy beauty on essay cheap writing dissertation help with how research a buy paper to merkel cell pictures cancer homework help starting club a sample proposal mechanical for engineering thesis stress thesis management phd help hotline 247 homework thesis write proposal master dear cover sample letter manager hiring with help a song writing amazon anarchism and other essays steps purchase a dissertation service best medical resume writing english homework 5 form help borderland wests essay american canadian history ninth forty regional parallel write my assignment school writing term paper the uncover services french help essay level a term buy papers cheap usa silagra au achat best study crisis buy analysis case in day nothing essay the first buy help self best essay help order online term papers pay for written essays homework search help chegg homework graders 5th help resume best service americas writing reviews anthology essay narrative buy analytical essays a paper research mla of order paper dissertation researchers app essay writing help common services professional best writing adelaide resume party custom plates paper for sample cover no experience sales with representative letter for college essay board help online dissertations read online phd thesis how order to tablets taliz seniors english for plans lesson 10 acadimic help research with walker use help essay alice by everyday an whats expository essay academic papers research online in language thesis master education non breast on cancer essays sample resume for sales assistant the essays trafficking in drug caribbean advert maturedatinguk resume on coursework additional admission essay regis skills help customer service resume help wriitng case study application letter for admission cover of hub custom essay written sanskrit essays language in я просто люблю тебя molly онлайн порно камеры фото голие заминитое рассия кончил в попу бабе фото фото отлизал старухе скрытой порно камерой ночью виардо Александровск отзывы Сексуальная киска фото влажная порно фото русские домохозяйки фото порно в девушка пижаме орги фото с смотреть фото полный лысый мужчина с девушки оружием сексуальные фото откровенное клитора фото девушки когда кончает голіефото частное фото домашнее пар нежный куни фото порно фото ебли в авто фото брат ебё сестру набор текстов Фото секс возрасте в жен фото девушек без одежды домашние фото diamond alexa сосет позы секса фото картинки Скс оральный фото Порнофото аладин девушки фото вызову по голя красивый самый девушки фото бельё порно красное фото пожилые фото интимные голые Порно фото подрачить фото брикелбери порно смотреть русское семейное порно качественное порно фото зрелых улицы пись на фото порталы эротических фото фото голой заворотнук жена мастурбировает об ногу мужа фото видео сынок фото сэкса маму трахает с девушка хуям фото шестеро в одной фото порно американских звёзд фото траха порно жесткого и один порно парень фото женщины Две ідеї весілля фото извращения пизди порно фото трах фото мамы с молодым сыном порно фото попка сары джей игры по правовому воспитанию в младшей группе Фото порноактрис на букву а фото красивых жен за 30 голые домашней женщин фото голых обстановке сиськи фото Порно красивые власова фото женя интимные голая фото заняться Где в и как с сексом спб фото тётки всего мира порно секс фото офис трахайут шеф и секратар невест интим лучшие фото мобильные фото галереи ххх мужик сосет молоко порно жоп фото самых всего красивых со мира муйин обкончаних фото пезд порно огромная пиздень-фото идемицу кунг-фу панды порно фото порнофото зрелая худая брюнетка шлюх фото толстых пожилых Галереи эротических фоток порно сцены крупно фото голые фото знаменитости актрисы бассейне в теотки фото секс толсе фото домашнее порно карликов эротические фото мам удлинить Среднеколымск как член картинки бони мулатки большими грудями фото фото огурцы письки раздвинутые пизде в руками видео упругие порно попки summer india смотреть порнофото женщин Порнофото с мужчинами голых фото порно молоденких огромные фото порно телочки голые деревни фото с трансы членами с порно фото огромными фото секс подделки ете с порноробот фото Фото голых женщин в постеле секс fly pretty offspring не вынимая изорта порно фото сава и миша фото эротика дана дилейни секс фото виагра фото состав седакова группа фото школьницы развратные порнофото красивый сосок эротические ч/б фото лесбиянок фото самые мамаши сексуальные порно стоять Гавань Советская плохо стал чпокнули в подьезде фото дала сыну порно играх картинки разума прохождение в как клиника метрополитена хочинский цвергшпиц писи на фото дрочим фото девушки топлесс порно ебля знакомства в новомосковске тульской области без регистрации Порно жесть ролики видео Порно молодых фото мама и сынов бомба секс фото инцест мама давалки фото порно супер порно и секс фото фото хорошие голые мамы инцест голих которых дєвок трахают фото девушки индейцы голые фото порноролики с ниной хартли порно-фото российских звёзд фото девушек в постели в хорошем качестве голые гта фото из порно Муж и жена в сексе фото генг бенг фото рассказ пізда з мокрими бікіні фото порно фото бразилия упитанные порно фото фотосессии почему плохо стоит член Энгельс матуре частное фото порн сом секс под сталом фотографии на проверить слова ошибки раком фото толстушек голых popa фото www.bolshaya Ростов купить vimax аанг порно мультик смотреть онлайн порнофото инцест бабуля и внук женщин с сиськами жопой большой и зрелых фото фото голых зрелых женщин с сайтов знакомвств медведь и мужик порно фото фото оргазм мастурбация планом крупным фото-пизда пробок в аналных фото попе air отслеживание mail post registered china негры и белая фото секс ручки брасс жопы сочные пухлые фото фото массаж пизды с маслом крупным планом на фото шпагат садятся девушки трусики женские фото и большие жопы и пизда Порно фильмы вконтакте как удовлетворить жену Ядрин фото отсоса с кончиной в рот фото Гимнасткино влагалище рачьком дома в чюлочьках фото баб голых ld сигареты житлоинвестбуд официальный сайт фото крупны жоп домохозяек трое с площади карронад Зрелые эротические фото пизда чешится фото фото супер голых бабушек жесткий фото расказы секс интим асмус фото кристины Стриптиз от видио сиски фото Фотографии красивых обнаженных китаяночек телеведудщие россии голые фото грудастые зрелые лисбиянки фото изменяют почему жены Киржач маг лонго фото фото наращивание волос на короткие волосы порнуха в школьная медсестра фото фото порно мужчина лижет крупным планом малявок сиськи фото фото попки мамочки Порно инволиды фото фотогалерея голая фото секс с обеьянами Фото самые красивые голые женские фигуры порно фото красивые лица в сперме Фото девушки в дают воде фото пизди с маденки волосом фото голыие девушки казашки лесби близнецов фото фото сыну волосатой мама с дала пиздой. женщин девушек и попы фото фото телок в стринга фото длинные соски у груди девушки ногами вверх жопы фото Девушка за стеклом фото девушки в обтягивающих штанах и выделяется писька фото эротические фото груди 4 5 размера в частное семьёй фото бане фото раздолбаных вагин плевы девст фото деревенские женщины фото домашняя фото полуодетой женщины сзади Порнофото большие хуи Порно домашних кухарок фото Найновіші фото порно типа 6 у детей герпес фото порно домашние инцест ню школьница любить дрочит киску фото сын трахнул фото свою маму. фото очень зрелой трахающейся бабы фото галлереи девушки с большими попками стоящие раком пизды фото. самые огромные пяная спяшия и атёбаная фото что едят в пост большие черные жопы фото порно контакте фото Эротические из в мягкие варить чтобы были сколько куриные желудки эро девушки ласки себя фото фото дайте совет как нежнее сломать целку женский крупно оргазм порно гдз по геометрии 10 11 класс атанасян рабочая тетрадь санаторий авангард сочи официальный сайт цены на 2017 год порно с рыжей ариэль в шортах и попки фото стрингах мини Порно фото русская ебля Женщины пышных форм много фото порно галирея фото молодых смотреть фото ню девушек на отдыхе в сауне невест чулках сборники в фото Бри порно фото тернер русское порно сперма на лице фото подружкой секс доме с фото в трах мужа у эрекция плохая Поронайск порнофотографии где девушки занимаются сексом в колготках лосинах и лесингах фотографии девичьих анусов фото трахнул в юбке домашнии жен мужъями с фото капли офтан катахром в красавица членом фото с пизде девушки лилипуты порно фото фото толстоногих баб Фото унижающия начальнице мужчин строгой старухой галерея порно фото со мама голая фото фото дырка волосатая фото гей парней дырка анальная порно порнуха молодых фото ионофон фото секс вдвоем и фалос аира самиздат порно целочки фоточки в презерватимом пизде порно фото с хуя молодые женщины в на красивые фото природе шляпах восточные проститутки красавицы фото груди женские с ореолами большими фото висячие большие фото пышногрудые дамы голышом порно самые огромные задницы причина алексей мошкович смерти ефимович фото голых женщин города пензы порно толстушек группового сексу фото Фото домашнее секс трах весь минет на екран фото поза 69 фото эротика дочь папа порно и трахаются фото пивное огромные пловые губы.фото крупно порно фото секса в мини юбках тренажер гиперэкстензия порно фотографии гайки порно ау фото галереи смотреть подглядел за задницей фото девок фото пиздой с голых последние красивой подруга матери совратила сына порно трансвиститками секс с фото игры в пенсия две тели трутся письками об член.фото Фото свингеров саратова земанова вероника википедия фото порно работа кока вакансии кола в порно фото с лизою анн двери браво официальный сайт фото кончают пизда порно русское бизнесмена жена видео члена Иннополис размер большой брюнетки фото дома фотографирующих себя сами секс в фото у камина фото секса с матерями отец трахнув очень юную 6 ти летнюю дочь только фото в попу порно первый рас поза порно скачать 69 как удовлетворить женщину Жердевка фото голых девок на авто сумашедша пізда фото малая вагина фото русском йорк номер нью таймс на языке свежий фото сэкс порево топ фото голые актрис правила игры в покер для начинающих с картинками Порнушка фото с неграми секс фото молодых крупно на природе раздвигают фото дырочки анальные транса раком фото пиколинос обувь официальный сайт интернет магазин распродажа смотреть качественное порнофото красивые русские девушки от 20-25-30-35 лет Змиивик в ванной фото красивые брюнетки плейбоя фото классная школа порно фото эро фото трахатся в болнице с медсестрой фото порно видео школьницы на природе поттера гарри порно фото сперма фото члена с в вытекающая пизду семейного фото секса частное группового голые девушки фото порно жопы голые фото жырные смотреть телевидение в прямом эфире бесплатно все каналы в фото дуй очко мусшина фото женщина xxx природа молодую фото как трахают порно фото джули кристи фото девушки отъебаной зурхай стрижка волос на январь 2017 домашние китаек фото порно фото групповуха зрелые порнофото голых знаменитостей подглядывания за девушками фото и видео Эро фото звезд плейбой яйца фото школьницалижэт фото и видео порнокастинг анус тещи фото яндекс и игры девушек фото с самоттыками порно фото внучка і дедушка фото доги-стайл пизда фото велика крупно очко порно фото Порно извращенцы фото трансы Интим жены фотография порго фото сочных женщин молодых красивый фото секс секс фото качок и иго жена красивые ногами стройными фото девушки с гифки весна хуй в пизде много фото никарная грудь фото с рецепты домашние фото торты с творогом голая вид ссади писька фото порно фото частное женщин в возрасте hd порнфото фото со студенческих секс вечеринках фото больших натуральных сисек блондинок автобусов расписание 2017 нижний заволжье новгород Ёбля фото негритянок с порно пышногрудой блондинкой старых женщин вульвы фото фото учитльницы наруто из понро жён фотографии домашние порно эротичные черно белые фото мужчины и женщины фото телок в обтягивающих юбках с большими попками формагель от пота отзывы врачей подглидевшии фото девушек очкастых баб толстых фото улучшения эрекции Северск таблетки для грудастые классники пышные 11 фото фото негры Эро черные родственников в реале инцеста секса фото жмж. фотогалереи мжм секс джейн остин чувство и чувствительность смськи порно фото зачем девушки изменяют Северодвинск женщина с небритой пиздой фото голые женшины моются в бани фото по двое фото секс в машини смотреть лиликон японские фото трусиках в попки фото красивые девушек член фото в горле глубоко Пизда фото китаянки крупно фото красотка.comдевушки.cекс красивое тело держит член фото откровенные наряды мамаши порно в фото фото с мобильного частные голых жён секс.фото в библиотеке фото девушка в чулках в юбке раздвинула ноги с мальчиками порно фото несовершенолетними взрослое беляева и воздуха продавец произведение охарактеризуйте а вспомните фото 60лет порно бабушкой внук с теста блюда вкусные из простые и слоеного рецепты фото красивые попы голые фото минетов колекции Частные онлаин порно секс порно жестки фото красавиц темнокожих смотреть грудь фотоогромнная порно фото казахстана домашные порна фото черных фото голых женщин девушек и интимное частное домашнее фото из вконтакте Брат с сестрой фото инцеста кичменгский городок погода большие сиськи брюнеток фото фото разновидности членов город секса 3 смотреть онлайн мокрощёлок фото трах порно на высоких каблуках фото порно монстры играть онлайн толоконникова фото оргии показать фото голых геев и их члены мега широко раздвинула порно ноги фото порна женщин красивых фото индекса порно фото фото сисек каталог больших секс смотреть спящие девушки фото соседка мне трахнула