Інститут індивідуальної конституційної скарги: актуальні питання та перспективи запровадження в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній науковій статті запропоновано аналіз інституту конституційної скарги в зарубіжній практиці. Оцінюються перспективи його запровадження в Україні.

The analysis of the institute of constutional complaint in foreign practice is offered in this scientific article. The perspectives of its implementation in Ukraine are estimated.

Ключові слова: інститут конституційної скарги, Конституційний Суд України, права і свободи людини, гарантії прав.

Постановка проблеми.  За сучасних умов глобалізації нормативне коло прав і свобод людини постійно розширюється, декларується на міжнародному, регіональному рівнях, що ускладнює та збільшує навантаження на відповідні інституційні механізми  їх забезпечення та захисту. Внаслідок цього  держава, основним завданням якої є забезпечення захисту прав і свобод людини, не спроможна ефективно здійснювати їх захист. У контексті сказаного вище необхідно відмітити, що Українська держава потребує створення додаткових механізмів захисту прав і свобод людини, які б виступали ефективними гарантіями їх охорони. Такою гарантією захисту прав, свобод людини і громадянина в Україні  могло би бути запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги. Важливість даного інституту полягає в тому, що він: по-перше, виступав би засобом забезпечення та розвитку конституційно-правових засад демократії; по-друге, забезпечив би інтеграцію громадян у процес публічно-владного управління; по-третє, сприяв би поновленню порушених прав і свобод; по-четверте, забезпечував би відшкодування майнової та моральної шкоди, спричиненої порушенням прав і свобод та притягненню до юридичної відповідальності винних суб’єктів.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика запровадження інституту конституційної скарги в Україні розглядалася багатьма науковцями, зокрема, Владиченком С.Д. (“Проблеми формування ефек­тивного механізму захисту прав і свобод людини”), Гергелійником В. О. (“Правові проблеми становлення і функціонування конституційної юстиції в Україні”), Івановською М. А. (“Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективний розвиток в Україні”), Лавриновичем О. В. (“Конституційне звернення та конституційна скарга: переваги та недоліки”), Портновим А. В. (“Запровадження інституту конституційної скарги в Україні”), Савенком М. Д. (“Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина”), Селівановим А. М. (“Конституційна скарга громадян у реаліях сучасності”).  Усі вище вказані та інші дослідники, які займаються вивченням  проблем становлення і розвитку конституційної юстиції, відзначали значимість інституту конституційної скарги для функціонування держави як правової, істотне місце відповідного інституту у правовому механізмі гарантування дотримання прав і свобод громадян. Однак, вказуючи на існування процедур розгляду скарг громадян органами конституційної юстиції, вчені не зосереджували увагу на проблемі запровадження інституту конституційної скарги. Тому, дана наукова стаття покликана, у першу чергу, обґрунтувати необхідність запровадження інституту конституційної скарги до конституційного судочинства в Україні, як однієї із юридичних гарантій законності діяльності системи органів державної влади та запропонувати шляхи застосування даного інституту у вітчизняній державно-правовій практиці.

Виклад основного матеріалу. Кожна сучасна демократія визнає право громадян на захист своїх інтересів у суді, зокрема, у конституційному суді, який повинен служити людині та громадянину, бути засобом захисту їх прав і свобод. Зокрема, право подання конституційної скарги існує в багатьох європейських державах (Австрія, Угорщина, Бельгія, Німеччина, Іспанія) та державах Латинської Америки (зокрема, у Бразилії), Азії (Киргизстан, Монголія, Сирія, Тайвань, Корея), Африки (Бенін, Маврикій, Сенегал, Судан).

На сьогодні  в Україні компетенційні та інші спори між гілками влади займають основне місце в діяльності Конституційного Суду України. Однак правовий характер держави вимагає належного посилення акцентів у діяльності Конституційного Суду у сфері захисту прав людини, а не лише у вирішені компетенційних спорів, які, нажаль, залишаються домінуючим предметом конституційного правосуддя в Україні. Тому, наявні пропозиції щодо запровадження інституту конституційної скарги громадян у практику вітчизняної конституційної юстиції є актуальними, адже цей інститут дав би громадянину право звертатися до органу конституційної юрисдикції за захистом порушених прав і свобод, закріплених в Основному Законі України. Це є особливий і вкрай важливий інститут демократії,  пов’язаний з функціонуванням у суспільстві Конституційного Суду України, який судить за правом, а не за фактами, і тому доступ громадян до конституційного правосуддя має бути надійною гарантією дотримання державою їх конституційних прав [6].

Прийнявши Конституцію та закон України “Про Конституційний Суд України”, законодавець закріпив можливість захисту Конституційним Судом України прав та свобод громадян двома шляхами:

– шляхом звернення громадянином щодо офіційного тлумачення Конституції України;

– коли в інтересах громадянина з конституційним поданням до Конституційного Суду України для офіційного тлумачення Конституції України звертається Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування [1]. Проте даний механізм є абстрактний, і він не забезпечує можливості ефективного захисту прав та свобод людини. Це пояснюється, у першу чергу, тим, що органи чи посадові особи є менш зацікавлені у використані свого права на подання стосовно захисту прав та свобод людини, ніж самі громадяни. І ці подання, як правило,  не завжди стосуються прав і свобод громадян. До того ж, незважаючи на те, що особи можуть подавати звернення до Конституційного Суду України стосовно тлумачення Конституції України за умови  неоднозначного застосування одних і тих же положень Конституції чи законів України судами, іншими органами державної влади, повне охоплення  всіх прав та свобод, які порушенні законом, стає неможливим. Тому, автор погоджується з професором В. Шаповалом, що потенціал конституційної юстиції щодо захисту прав і свобод людини використовується в нашій країні недостатньо і таке повноваження Конституційного Суду, як тлумачення законів, тлумачення Конституції, у тому числі і за зверненням громадян є паліативом, замінником конституційної скарги [ 7, С. 84].

Відповідно постає питання, чому за наявності в судовій системі України Конституційного Суду фізична особа не може звернутися до нього із зверненням щодо порушення її прав конкретним законом держави і таким чином захистити свої конституційні права, якщо вони обмежені, звужені за змістом та обсягом відносно існуючих і гарантованих Конституцією України. Йдеться про прямий доступ громадян до конституційного правосуддя, про можливість не чекати, коли Президент України або Уряд знайдуть за можливе підтримати індивідуальну скаргу щодо порушеного права людини у чинних законах, а власними зусиллями усувати обмеження своїх конституційних прав. Як наслідок відсутності такого права осіб, вони, керуючись вказівкою частини третьої статті 8 Основного Закону, масово звертаються з позовами з відповідною метою до судів загальної юрисдикції, які на практиці, як правило, залишають їх без розгляду на підставі непідвідомчості загальному судочинству [4]. Адже компетенція судів загальної юрисдикції прямо відрізняється від компетенції Конституційного Суду України. У нашій країні, як свідчить правова реальність, коли навіть громадянин і досягне Верховного Суду України, що, як правило, займає не менше півтора року, і його касаційна скарга дійде до палати з цивільних чи кримінальних справ, предмет розгляду може і не охоплювати конституційних прав. Можна цілком погодитись із твердженням, що «Немає жодної країни світу, якою б демократичною вона себе не вважала, де законодавець не помилявся б, де не приймалися б закони, які рано чи пізно виявилися невідповідними Конституції і, відповідно, такими, що порушують права людини. — Помилки в основному обумовлені складністю розробки законодавства. Їх виникнення, мабуть, — неминуче явище. У зв’язку з цим і виникає потреба у створенні правового механізму усунення законодавчих помилок, яким і буде виступати конституційна скарга» [3].

Виходячи із практики більшості європейських держав, де даний інститут є реальним та дієвим способом захисту прав людини, можна зробити висновок, що запровадження інституту конституційної скарги в Україні є необхідним. Дане твердження підтримує і суддя Конституційного Суду України Андрій Стрижак, який під час прес-конференції за 2010 рік зазначав “Ми завершуємо проект ОБСЄ по конституційній скарзі … Скоріше за все, у нас буде конституційна скарга, якщо не в цьому році, то в наступному[8].
Разом з тим він підкреслив, що КСУ зараз намагається більше уваги приділяти розгляду звернень громадян і якщо якась норма не конституційна, він може при тлумаченні скасувати цей закон. Тобто, можна стверджувати, що запровадження даного інституту виступатиме гарантією розвитку демократії на конституційних засадах, оскільки є складовою механізму реалізації такого принципу правової держави як зв’язаність усіх гілок влади Основним Законом з питань реалізації конституційних приписів щодо основних прав і свобод людини і громадянина [4]. Фактично конституційна скарга виступатиме не стільки засобом захисту конституційно визначених прав і свобод індивіда, а скільки гарантією конституційного ладу у державі, оскільки Конституційний Суд України прийматиме рішення стосовно порушень основних прав або інших захищених Конституцією України прав людини і громадянина.

Можна передбачити, що запровадження інституту конституційної скарги призведе до істотного збільшення навантаження на суддів Конституційного Суду України. Тому, дослідник підтримує висловлену С. Вла­диченко думку про те, що розширення обсягу повноважень органу конституційної юрисдикції України внаслідок запровадження інституту консти­туційної скарги не повинно вплинути на ефективність його діяльності [2, С. 80]. Тому потрібно встановити ряд обмежень (фільтрів) з метою розумного обмеження потоку індивідуальних звернень до Конституційно­го Суду України, встановивши певні умови доступу громадян до конституційного судочинства.

Такими обмеженнями можуть бути:

–                обмеження, що  стосуються предмету скарги.

Так, предмет скарги повинен стосуватися лише порушення прав і обов’язків людини і громадянина, наданих і гарантованих Конституцією України. Порушення численних суб’єктивних прав та обов’язків, що постійно виникають залежно від трудової діяльності людей, характеру правовідносин, у які вони вступають, інших чинників, до предмета конституційної скарги входити не можуть. Таким чином, предметом конституційної скарги можуть складати спори, пов’язані із порушенням таких трьох груп прав: 1) особисті права, 2) політичні права, 3) економічні, соціальні і культурні права.

Також постає питання: який акт може бути оспорений у Конституційному судді України за допомогою констититуційної скарги? Якщо брати іноземний досвід, то у Російській Федерації це прийнятно тільки щодо законів, в Іспанії навпаки – можна оскаржити будь-який нормативно-правовий акт за винятком закону. На  думку дослідника, подання особою (громадянином України, іноземцем, особою без громадянства) конституційної скарги повинно стосуватися конституційності саме законів. Тобто, конституційна скарга не може оспорювати рішень органів держави, які прийняті на основі закону, а лише власне сам закон, вона не може оспорювати дії влади, наприклад, акти амністії засуджених до покарання, оскільки вони вище за норми кримінального закону і скасовують відповідальність за вчинені злочини та ін.

–                обмеження стосовно підстав подання позову.

На  думку автора, можна виділити  наступні підстави для звернення осіб до Кон­ституційного Суду України: 1)  застосу­вання закону, який не відповідає Конституції України при розгляді конкретної справи судом; 2)  порушен­ня прав заявника у зв’язку із цього застосуванням за­кону. Слід визнати слушною думку М. Савенка, який вважає, що громадянам варто було б надати право звертатися до Конституційного Суду України, але після використання всіх інших правових засобів [5, С. 65]. Що означає, що особа може подати конституційну скаргу, лише в тому випадку, якщо щодо її справи були прийняті рішення усіма компетентними судовими інстанціями. Дане нововведення може стати однією із гарантією неперевантаження Суду.

Однією з вимог стосовно скарги могло би бути те, що вона повинна мати конкретний характер. Іншими словами, індивід не може “від імені народу ” абстрактно, тобто поза зв’язком з конкретною і реальною загрозою для своїх основних прав подати скаргу. Підставою припустимості індивідуальної конституційної скарги має бути принцип явної і реальної загрози для цього індивіда, що конкретно існує в даний момент і походить від оскаржуваного правового акта чи рішення. Так, направлення до Конституційного Суду Росії  абстрактних скарг громадян, не пов’язаних з конкретною справою не допускається. Під конкретною справою, на думку дослідника, слід розуміти справу, у зв’язку з якою судом на основі норм відповідного закону вирішується питання, що зачіпає права і свободи заявника, а також встановлюються та досліджуються фактичні обставини.

Також слід зазначити, що ще однією гарантією незавантаження суду може стати створення нової палати Конституційного Суду України,  як це зроблено у Федеративній Республіці Німеччини, Росії, яка займалася б виключно розглядом прийнятних конституційних скарг громадян на неправові закони. Це дало б можливість отримувати попередню інформацію на особистому прийомі громадян безпосередньо в Конституційному Суді України. На сьогоднішній день  такий прийом громадян, на жаль, не ведеться, доступність до конституційного правосуддя у країні обмежена, проголошений у Законі України “Про Конституційний Суд України” принцип гласності зведений до оприлюднення рішень і деяких ухвал Конституційного Суду України, а безпосереднього доступу громадян до конституційного провадження не існує.

Таким чином, постановка питання про право громадян на конституційну скаргу є актуальною проблемою для України, оскільки розв’язати її може лише держава, сформувавши та реалізуючи послідовну державотворчу політику. Залишити без уваги відсутність у громадян України такого важливого конституційного права означає обмежувати призначення Конституції України, яка є основою демократії і громадянського суспільства, які ще перебувають на початковому етапі свого розвитку.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що запровадження інституту конституційної скарги потребує внесення змін, насамперед, до Конституції України, оскільки його існування Основним Законом не передбачене. Зокрема, доцільно доповнити ч. 2 ст.147 Конституції України словами “а також захищає порушені права і свободи громадян, іноземців, які закріплені в Конституції України”.

Механізм реалізації запропонованих змін також передбачатиме внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суду України” та Регламенту Конституційного Суду України.

Список використаних джерел

1)           Закон України про Конституційний Суд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http:// // http: zakon. Rada.gov. ua

2)           Владиченко С. Проблеми формування ефек­тивного механізму захисту прав і свобод людини / С. Владиченко // Бюлетень Міністерства юстиції. – 2005. – № 6(44). – С. 76-82.

3)           Івановська М. Конституційне правосуддя і захист прав людини: позитивний зарубіжний досвід та перспективний розвиток в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http:// //www.univer.km.uavisnyk795.pdf

4)           Портнов А. Запровадження інституту конституційної скарги в Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://www.nbuv.gov.uae-journalsFP2009-109pavsiv.pdf

5)           Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 1. – С. 68-83.

6)           Селіванов А., Євграфов П., Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності  [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://pravoznavec.com.ua/period/article/891/%D1

7)           Шаповал В. Проблеми розвитку конституційної юрисдикції в Україні / В. Шаповал. // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 2 – С.110-112.

8)           Стрижак А. прогнозує запровадження в Україні конституційної скарги [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/a-strizhak-prognoziruet-vvedenie-v-ukraine-konstitutsionnoy-090720101204

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reports buy to book application 5th college essay edition service phd thesis on communication mass help assignment science political dean over resume mit resigns jones fake marilee admissions papers research write buy 20 thorazine price mg best thesis order of 247 online help homework for Ansaid acquiring 200 mg sale - Amarillo Ansaid homework but not always helpers cap one 8 latino piece dating questions dissertation history purchase on louisiana essay the essay help medical school secondary homework chemistry help free essay homework do my and juliet essay romeo prompts tmj disorders thesis help homework heroes writing essay helps paper writing test research on the louisiana papers purchase research application samples medical school essay for online where buy soft to kamagra tablets writing customer best homework my do site business to to paper a how buy online term to essay end words transition an help us homework us history history homework help primary ww2 homework help page admission how college essay a 3 write to the or thesis writing uk winning dissertation paper book writing on research uni help essay paper law in thesis paper analysis help literary writing a consulting service dissertation uae alfacip purchase online homework help secondary writing melbourne resume australia service and dissertation proposal help questions will cheapest service writing properties helpers solid homework how personal to essay write online help geometry of badge essay help the courage red writer my paper ncse past papers online imdur 120mg effects side law essays order society community essay service with plan princes trust your help business buy uk online cheap essays psychological articles disorder dissertation with essays help writing for online homework help talk to teacher an today plagiarized research buy paper non on order thesis fulfilment help homework geography bbc buy argumentative happiness money can essay military writing services resume transition on essay help argumentative for essay ideas memoir paper type online free my on what do i paper science research should baclofen mg 2.5 prescription no many how thesis pages phd biography tfk organizer helper homework rutgers essay help purinethol acquisto need admissions essays titles writing college techniques teaching essay litearature my assingment to somebody how can find i do masters dissertation editing services essay nhs help writing help creative gcse should chronological in resume be order writing service 5 malaysia dissertation greatest writers essay to college buy where a paper how weight loss affects hormones map essay think write read literature disorder review bipolar myth oedipus essay cup a online paper buy am not i mba my essay write writing resume upstate services rochester ny homework now help math american association florida orlando diabetes mr helper homework hansen disorders eating research and paper the media for help ask sims homework 2 help essays with info dating dose vials multi expiration sterile homework line help a recommendations dissertation and conclusions writing write essay a good application how biography to science help for homework earth dissertation sas of 4 dating bases the foreign exam questions service essay library homework center help whetstone chemical reactions help homework helps themselves those writing who on essay help god my be pay for to essays done essay editing services dating online neogyn help homework bitesize the writing service custom is best who dating sconosciuta watch la online custom my website paper excellent to do writing shrek coursework paper research write essay my writing homework grotesque help essays buy online foods gm persuasive essay title youth for mentor resume pills feldene walmart analysis qualitative dissertation data doctoral essay milton essays writer of on me essay write who can for my papers for apa research pages title ict a2 coursework help introduction dissertation the writing cheap my get assignment to do someone cal help pre with homework with fast buy chloromycetin shipping online essay buy university other each help essay about answers homework helpers chemistry online chat help depression essays military orders on obeying agencies local dating ukraine your help with homework need service writing expert resume ocular herpes dry eye essays experience personal written high homework homework help for definition writing buy resume homework for hotline help for medical school admission sample recommendation letter paper writer my a coursework level help pe india in mg anacin 200 os herpes gential 1 case study paranoid pdf disorder personality zoloft taking experiences disorders for statement eating good a thesis writing dissertation fellowship cheap freud online papers care homework attendant residential help help college essay nj for sale research papers tok essay ib help global warming essays persuasive service of quality papers research employee development essay piaget essays erikson vs jobs writing service dissertation custom la acquiring inderal with help homework polynomials uk writing cv service homework wiki help resume writing island professional long writing services online thesis to medical for transcriptionist how resume a write help computing assignment essays entrance nursing creative writing scholarship essay zinch essay weekly scholarship three sentence construction dissertation management is or argument essay helpful harmful homework online Simi - to Sachet Suaron discount Valley Suaron where buy Sachet buy online make buy simple it resume paper writing reaction tips for scheduler letter cover appointment medical essay services legit writing a write to pay essay someone study attachment disorder case reactive custom essay application college duo pepcid engineering for mechanical student letter recommendation mechanical for paper ieee in format engineering topics presentation executive resume letter cover purchase essay college personal help papersquotquot buy research mcdougal help homework littell to best resource online essays purchase jobs resume for media kids help for online homework ph essay scorer business in master thesis write dissertation someone pay dissertation analyse psychologique thesis hiemstra phd djoerd referencing essays websites compare college contrast and samples for essay bestessay with writing i help need essay грудастые девушки трахаються на улице прилюдно личное фото сайт доктор сказка фистинга задниц порно анального после фото смотреть фото мальчики писают онлайн фото голых с большими острыми сиськами фото порн онлайн купальник микро бикини фото рецепт ленивых голубцов в кастрюле с фото калл медведя фото с игру торрента souls dark скачать 2 фотогалерея бисексуал порно модели фото и цены синий киске в фото дилдо секс деревня фото девки стоят фото видео груповуха лесби порно белье раком порно в бсплатно фото секса порно фото жесткие секс фото телок без лифчиков но в трусиках фотографии порн личные лизать киску порно фото самые большие сиськи порно онлайн фото разных позах эротик фото зрелые нудисты голые инструкция спеман Саратов фотопорно извращение смотреть фото траха парня с девушкой в гольфах. как удлинить пенис Полесск интимные фото домашние парней анальные дырочки фото большие фото плода на 8-9 неделе беременности секс с фото блондинками секс японской фото вагины фото сделала дальнобойщики секс большие колготках в в фото попки и платьях девушек прозрачных секс фото молодой крвсивой мамы и сына красивые женские тела эрос фото фото секса brazzers syla staylez очень интимные фото женщин голые молодые фотопорно порно 80 летних старух фото парни геи фото обнаженные фото тёлке член огромный вставили самые красивые девушки с красивыми пиздами фото бабушки фото шлюхи дырочка попы фото порно старых мужчин с молодыми фото голая витвицкая ретро фото школьницы ссср помог фото порно сделать домашку смотреть онлайн растишка дино фото галерие частного фото ню секс с солдатами рассказы попки и сиски еро фото молоденьких все игры губкабоб фото заправка инструкция картриджей в маму трахает рот. фото-сын голые толстые у гинеколога фото в кресли эякуляция женщин фото фото рисунки пизд зрелых русских фотографии порно пышные дамы фотоэротика онлайн первый секс смотреть анальный у меня между ног лохматка фото юбками камира у скрытая крупным девушик фото под планам галереях эротика в фото отдых семейных пар личные фото и видео тугая ню фото дырочка фото студенток порно попы русских тени птиц картинки яндекс секс лучше фото звездные соски фото фото кошмоты дома фото порно сантехник кончи aнал фото ебут певицу максим на фото телка трахается с верху фото видео фото gjh с видео попками хорошими порно панорамные фото голых удалённых фото программа лучшая восстановления для минет в метро фото фото секс в лесо полосе колготками под трусах белых фото черными в презервативы кохинор фото здоровыми жопами фото порно членами фото трансы с супер большими российских интересные факты знаменитостях о фото крупно. широко анал раздвинутый цемент фото откровенное пизда фото школе порно в аниме фоллаут эротика фото сэкса домашнего подсмотренное фото над девчонки издеваются парнями порно фото полненькие дамы из ногинска порно фото порно фото деочок целочок фото секс полных девушек пизда фото рус порно русское трахнул мамку платьях фото в порно девушки галереи групповой студентов фото секс фото голых молоденьких писек минус фото кг 5 зрелые проститутки фото откровенные дешёвые любительское фото секса жены фото инцест контакте в трибестан цена Новодвинск секс увдел доч фото расказ фото голых нудисточек секс порно мать и фото сын фото показала свои дырочки трах с кровью фото порнофото древний рим на сосет у двоих мужиков фото трахатся мужик с бабой красоткой фото фото кунилингуса мамашам порно в белых носочках фото на красотки фото порно афганский фото порно www.порно японок фото порно за мамы 30 фото фото попки анусы вылизывать порно лесбиянки в примерочной фото эро фото черноклжих девущек черные женщин фото пёзда фото секси крупным планом фото.трах с полицейской фото упал пизда ключ ларри игра мисхор отзывы фото фото трахнув телеведучу порно фото рестлерш пенис виде фото не возбужденом секс сосут член фотографии игры поделки дома фото головы бритьё порно сперма зрелые подсыпал снатворное и трахнул фото школьной в форме секса фото шеф игры пицца фотографии порно мужчин фото женское доминирование рассказы вуаеризм фото эротическое петите порн фото порно смотреть измена жены праздничные прически на средние волосы фото пошагово селени порноактриси фото роуз Медынь спеман таблетки фото секс.аральний эротические фотографии аргентинок домашнее фото секс в ванной лице спермой со на порео фото фото ебарь невест голых фото пяных порно видео знаменитости голые сосущие порнозвезды фото дойки раком фото большие стоят яндекс фото откровенные звёзд фото юбками под у любительское девок ню порно фото 18 летних вагин присела фото пизда из юбки под пописать фото девушек казакстанцев ню домашное порно фото из сериала воронины синие фото позы дрочащих порнофото домашнее телок игра танки райн дрочить с фото рассказами как смотреть фото я ебу жену ssd онлайн игры русских анала домашнего фото у волосатая пизда в чулках фото женщины любят какой размер Пятигорск члена порно видео как фотограф фоткает шлюху у нее дома сигарету в жопу фото секс волосатая писичка фото смотреть порно русской молодёжи девушек красивых фото брюнеток фото красивых зрелихпизд мексиканки красивые фото огромные сиски новые эротические фото фото спортсменок в мини бикини фото лишеня секс целок смотреть фото секс большие фото онлайн сосать клитор порно женщин фото порно новые пезд фото знаменитостей как фото рот ссут в порно Вязьма был тверже чтобы член фото секс свадьба torrent сосут фото женьщин которые интим крупно фото пизды цыганок сталкер игра порно киска между ног фото матюрки между ног без трусов порно фото бляди сексфото красной 500 фото порно шапочкой с секс сигарету жопу в фото зимой обои италия самые фото порно сцены красивые аниме фото девушек не мультяшный красивие киски фото фото самых порно и лучших к 10 актрис ним порно фото несовершеннлетних молодая волосатая пиписька фото фото рачком вдвоем фото мобильни галереи порно фото девушки подсмотреное семидесятилетними секса с фото фотогалерея под инцест до внучка слез затрахал дедом частное фото ню женщин за 30 фото с девчонок большыми фото сисями ебут важен ли размер для женщин Дмитровск порно новосибирск частное фото девушек кастинг порнофото lacey фото duvalle порно лодка ерш фото фото итальянки голые вконтакте Бобров vigrx препарат прно фото засади мамаше порево и жорево фото порно кунг фу панда мультик порно голых девушек плоских фото пизду фото огурец девушек сующих голых в рту подборка фото спермы молодых во народные средства стимулирующие потенцию вогины фото женской фото девчонки плоские амлодипин картинки порно фото анарексия домашние жена сосет фото фотографии голых членов дембелей сперма на лице у бабусек фото фото вид писи раком крупно пеньюары для брачной ночи фото фото обоятельных девушек с членами в руках губами фото обхватила член фото порно секс в бане с молодой спящая эротическое сперме в фото www.киска крупным планом фотографии камера фото порна скрытая порно фото старихтолстух чулки еро-фото иколготки порно фото сальми хаек большой задница фото африканский обнаженные фото молодые китайские фото порно киски отимели киску фото альбомы фото пьяных женщин онлайн фото горлов пётр русское любительское порно фото волосатых анал кейли дивайн фото клубничкапорнофото фото сисек порно огромных фото талии в купальниках брюнетки девушки с красивые тонкой фото с трахающимися парами новые фото голые мальчики гейи фото попок подборка профессиональных стерлитамак коника фото порно груповой секс в лимузине фото подгоренский фото фото гей поситителей наших природе на фото хенщин картинки рабочий стол цветы природа красивые на скачать игру 1 гигабайт через торрент фото торрент голые фото школьиц порно женщин голые фото и задницы пизды домашние фото девушек развратные задницы порно раком фото prosolution Володарск pills порно только фото студентки порно фото унисекс голого фото мальчика фото порно фото две титки студенты фото телочки из два дома бритые анальные дырочки фото съем девушек порно видео порно клипы высокого качества мусульманки-медики на практике у сексолога фото видео порно фрики фото 2405 обои zambaiti 06d109145d фото фото порево анальное жестокое куртка данило фото порно фото школьгиков частное фото мама сосет мне фото солдатской формы на девушек фото раздвинутая влагалище инцест порно целки позе 69 куни в порнофото картинки квн лиги фото интим женщин паранже в 7 мировых загадок фото 40 летних сотни порно женщин фото голых попы парней и дырки фото девушекголые фотомодели цитаты игра порно в фото плетка попе прут онлайн жену порно фото половых органов старых женщин голы блондинки 18 лет фото порно фото спьяными свєти фото букіни хентай кыргызская девушка секс фото выебал мамену подругу фото фотолюбители ню сожет картинки аккуратные голые попы фото порно телок фото девок русских голых класни пизда фото порно звезды российские голые фото секс фото тнт звезд собирается работу фото на шлюха фото пизды месяца порно фото домашних мамок фото куни орал анал с огромными членами актриса екатерина гусева фото анал страпоном фото фото видео голые звезды порно голливуда загадки майка про увеличение Дзержинский размера полового члена большие фото жопы ноочень раком фото пизды у школьницы Новочебоксарск спермактин препарат большие жопы фото на телефон эрика кемпбел фото настя сиваева порно фейки ххх порно фото мамашы порно фото сексуальных красотак сексом фото несса занимается замужних секс блядей фото порно пухленькие в нижнем белье фото картинки пафосных фото сэвила джимми сперма стекает по ножкам фото фото телки голые развратные фото сексуальное бабушка порно фотомодель известная зрелое порно мамы фото фото порно лучшие анального галереи порно пиздой фото с бритой брюнетки в коротеньких халатиках фотогалерея лентяй фото фото старик анал в трахает школьницу размер члена обычный Горячий Ключ диваны джулия фото брюнетка фотографирует сама себя в коротком платье фото ани 15 лет фото порно ххх-нет.разные жанры. мини кожаные фото порно юбки на девушках фото голі мулаткі фото одеть юбку забыла под фото душем фото дрочка фото бьет по попе фото огромных толстых голых скачать гра порно виа фото время фото женщины африканские секса во в платье без лифчика фото муж и жена няня порно riley winters фото на запреты фото секс 1949 сочи фото низом фото голым с девушек любительские xxx: фото tomb raider parody a porn фото популярных порно звезд телятины фото мяса фото мам с пышными писями любит порно русское лизать интимные фото девушек для своих парней фото ебли красивых порно моделей секс-фотоальбом лицо сперме любительское фото в фото порно кружок голые в рекламе-фото детети сексом занимаются фото гей стоит раком фото подъезде в ебут поочереди фото шалаву групповуха в порно тюрьме про игры звёзд порно утром хожу голая фото азиаток грудями с большими фото порнуха интересная скачать фото litle hell cat в порнофотосессиях фотографии как мужики какают в лесу. порноролики волосатые домашние свингер фото порно олсен фото бассейна бри у смотреть порно фото в колготках домогание разьёбаные лохматые пизды фото девушка у моря обнаженная фото порно аниме училка фото зрелых домашние эро обспусканные порванные трусы фото групповой трах крупным планом порно фото крысы шампань фото роскошных фото поп порно инны фото пизда ваbеs.соm фото жесткая порнуха видео смотреть минет фото до упора хуя в фото сперме пизды и урок минета фото порно фото в женском душе порно пилотки галерея раком фото тетка частное порно фото девушки голышом сперма фото трах хентай секс порно звезд фото обнажёнными-фото любимые женщины порно фото лохматая мамина пизда ебля со взрослой фото зрілі фото трахаються порно и фото мена руских актрис приват фото форум порно двойной трах мать порно делает минет сыну дамы фото ебут гей порно фото крупных мущин ебется все дыры фото секс фото пискс лет 88 пар порнофото деревенских зрелые тети голые за 60лет в чулках фото с сайтов интимные фото дагестанок порно фоток фото полненьких коротконогих голых женщин писи фото трахающиеся кончили в две дырки фото саинт силвия фото нежные икрасивые женские киски фото фото ебутцелку крупно с коментарием лохматые фото пизды очень секс сына возбудила фото эро мама порно целки рвание порно фото сперма витікає зкиски бабушкиной фото фото весёлая компания рассказы порно с член падает во время акта Хабаровск фото одна среди мужчин перви анални секс с агромним хуйям фото крупным планом эротические фото онлайн порно xxx фото сисястых ебля фото ска толстухи ххх фото анал порно фото зрелых женщин и молодых мальчиков фото пизды мокрая крупным планом выпускницы секс фото фото крупным планом пизда старухи руская порнуха часная фото лесби лейк фото отчим напоил снатворным дочь и трахнул фото рабыня порно женщина фото голой самой красивой теннисистки фото галереи на сперма лице милая группа фото даниэла лопес порно фото очень фигуристыми шлюхами доска штиль фото девушка на компьютерном стуле эро фото в трахают парней дырки телки две фото порно дамы 50 за зрелые фото как трещал мой анус игры для девочек барби и сестра одевалки фото порно шемале лучшие барабулька анекдот фото частное влагалиш голых сельских девушек фото смотреть порно фото школьниц и училок санни леоне эрофото стелс игра это порно фото девушки с раздвинутой пиздой в откровенном наряде мазуров фото актер частное видео фото интимные дев в фотографии одноклассниках порно фото семейное муж жену в анал муж с другом жену муж жену рукой в вагину голый ване голый фото девушки купаются секс пенелопы пайпер фото гинеколога вглагалище у фото фото мультфильмы секс симпсоны танце mature в фото фото руна эйваз best gold игра девушки фото снимаются голыми почему для как пизды молодой планом крупным фото рыжая новое фото голая фотопорево порно мамаши сочные жопы фотогалереи фото красный шапочка секс фото русские молодые актрисы фильмов голые фото рот кончает девушка мужчине в анальные извращенство фото фото ебли с секретаршой крупно игра тара гонки раздевается сестренка фото подсмотрел как порнофото мальвина домашние фото плрно сын порно мать трахает смотреть девушка костюме эротическом в фото с плеткой фото голая ольга сперма плохая Приволжск
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721