ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО НАРОДОВЛАДДЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМ СИСТЕМИ САМОВРЯДУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються особливість і суперечливість розвитку суспільного самоуправління і місцевого самоврядування у сучасній Україні. Аналізуються складнощі перехідних процесів, які, з одного боку, зумовлюють зміцнення регулюючої ролі держави, а з іншого – розбудова громадянського суспільства передбачає роздержавлення суспільних інститутів, зменшення державного впливу на них.

В статье исследуются особенность и противоречивость развития общественного самоуправления и местного самоуправления в современной Украине. Анализируются сложности переходных процессов, которые, с одной стороны, определяют укрепление регулирующей роли государства, а с другой –построение гражданского общества предусматривает разгосударствление общественных институтов, уменьшения государственного влияния на них.

In the article a feature and contradiction of development of public self-government and local self-government is probed in modern Ukraine. Complications of transitional processes which are analysed, from one side, the roles of the state predetermine strengthening of regulative, and from other alteration of civil society foresees involves of public institutes, diminishing of the state influencing on them.

У сучасній Україні болісно, але все-таки відбувається процес формування ознак структур громадянського суспільств, йде пошук форм впливу громадян на органи самоврядування, механізмів відповідальності державних управлінських органів та осіб. Нині усі ми спостерігаємо (і відчуваємо) особливість і суперечливість розвитку суспільного самоуправління і місцевого самоврядування у сучасній Україні. Досить багато необхідно здійснити у цьому контексті у сфері місцевого народовладдя і самоврядування.

Надзвичайно важливим є розуміння складності та суперечливості процесу побудови громадянського суспільства на глобальному і національному рівнях. Суспільство може дійсно стати громадянським, якщо воно набуде самостійності, матиме свій власний ґрунт та буде пройняте духом свободи. В Україні процес формування громадянського суспільства лише розпочинається.

Важливо розуміти складність і суперечливість процесу побудови громадянського суспільства. Суспільство може стати справді громадянським, якщо набуде самостійності, матиме власний ґрунт і пройметься духом свободи і водночас – відповідальності [3,8]. В Україні процес формування громадянського суспільства лише розпочинається. У цьому контексті можна виокремити такі головні позиції: по-перше – неможливість і навіть небезпечність формування громадянського суспільства «згори» за бажанням або за планом представників влади; по-друге – перед владою стоїть завдання формувати державу як максимально сприятливий інститут для розвитку громадянського суспільства.

Без партнерських стосунків між державою та суспільством не може сформуватися ані потужна держава, ні успішне, багате стабільне суспільство, тут потрібний діалог рівних. Але це партнерство передбачає жорстке «опонування владі» і контроль за нею з боку населення, громадянських інституцій [7,119]. У формуванні інститутів громадянського суспільства є необхідним ґрунтовне дослідження шляхів по сприянню підвищенню ефективності та функціональності систем місцевого самоврядування, розвитку багаторівневих територіальних громад та структур самоорганізації населення; розробка можливих варіантів формування прозорості та публічності у діяльності місцевих органів державної влади.

Місцеве самоврядування – ключова ланка громадянського суспільства, без якої Україна ніколи не зможе стати по-справжньому демократичною державою. Зараз система місцевого самоврядування у нашій країн реально все ще знаходиться у стадії формування. Система державного управління в Радянському Союзі не залишила місця для самоорганізації та самодіяльності громадян на адміністративно-територіальному рівні. Незалежній Україні дісталась у спадок і радянська модель місцевих рад. Нагадаю, що за цілковитого всевладдя партійних органів (міськкомів, райкомів, обкомів КПРС) ради були декорацією неіснуючого «народовладдя». Нині всевладдя парткомів перейшло до виконкомів і підпорядкованих їм структур. Зараз реальна влада, як на рівні областей, так і на рівні районів належить місцевим державним адміністраціям – органам виконавчої влади на місцевому рівні. Фактичний контроль за місцевими державними адміністраціями здійснюється секретаріатом Президента України. Саме місцеві державні адміністрації складають бюджети областей та районів, а також бюджети тих населених пунктів, які знаходяться на території відповідних областей та районів і вертикально підпорядковані їм; у містах з більшим елементом формальної «самоврядності» (т.зв. «міста обласного підпорядкування») ця функція також цілком контролюється відповідними структурами виконавчого комітету, який, у свою чергу, реально повністю формується, регулюється і підпорядковується не органу місцевого самоврядування, а відповідному місцевому голові. В обох випадках спостерігаємо функціональну систему т.зв. «вертикального управління», ієрархічного, централізованого за принципом «згори-донизу» за своїм змістом. Ця система може бути ефективною чи стагнаційною, авторитарною або ж демократичною – питання не в цьому. Просто за її домінування будь-яка система самоврядності, моделі субсидіарності – абсолютно непотрібні і, якщо вже й існують (як в Україні),то виконують лише роль «декору», імітації багаторівневого народовладдя.

В контексті форм і перспектив регіонального розвитку України перевагами існуючої централізованої системи управління, заснованої на єдиноначальності, є: можливість концентрації ресурсів і зусиль суспільства для досягнення поставлених цілей, структурна простота і ясність, можливість оперативного управління людьми і підрозділами, ефективне використання та поширення знань і досвіду, ефективне використання ресурсів, зменшення можливості паразитування виконавців, які знаходяться під ефективним контролем. Централізоване керівництво було необхідною умовою усіх стрибків розвитку людства. Проте централізоване керівництво має негативні вияви: обмеження ініціативи низових елементів системи, тенденція до збільшення числа проміжних ступенів в управлінні (зростання бюрократії), виникнення антагоністичних груп, які прагнуть дістати доступ до керівництва і привілеїв, складність організації контролю великого числа виконавців, ризик руйнування системи у результаті некомпетентності або зради керівництва чи його нездатності адаптуватися.

Субсидіарність, навпаки, припускає, що завдання функціонування і розвитку територій, регіонів повинні вирішуватися на можливо нижчому, віддаленішому від центру рівні, на якому їх вирішення можливе та ефективне. Цей принцип історично реалізований, перевірений і міцно вкорінений в будівництві і функціонуванні Європейського союзу. В ЄС давно зрозуміли, що країнами-членами та їх регіонами неможливо управляти з одного центру. Тому-то повноваження і компетенція в управлінні в ЄС розумно розподілені по різних рівнях влади від до низу догори у питаннях податків, бюджетування, розподілу доходів, місцевого самоврядування. І тому неможливо уявити собі, щоб, скажімо, будь-який бесівський президент чи прем’єр раптом стурбувався б проблемою асфальтування чи водопроводу в якій-небудь місцевості – там для цього є і місцеві власті, і все, що необхідне для вирішення цієї зовсім не державного масштабу проблеми. У цьому власне і полягає субсидіарність як можливість суб’єкта державної території самоврядно і безперешкодно здійснювати та реалізовувати увесь обсяг економічних і політичних завдань в обсязі реально існуючих потреб і цілей, які не протистоять загальнодержавним [4,243]. Але поки діє жорстка «вертикаль» управління в країні, багато адміністрацій на місцях, приймаючи те або інше рішення, вважають за краще, перш за все, озирнутися у бік столичної влади, а не у бік своєї території і своїх громадян

Місцевим радам і їхнім депутатам фактично відведена формальна епізодична функція розгляду наданих виконкомом чи держадміністрацією питань в комісіях та пришвидченим обговоренням і голосування десятків-сотень виконкомівських рішень на сесіях рад. Реальний їх аналіз фактично неможливий за ситуації, коли на сесію ради виносяться десятки й сотні питань. З огляду на це можна дійти висновку: необхідно збільшити частку не епізодичних, а постійних форм діяльності місцевих рад і депутатів.

Виконкоми місцевих рад формально створені для забезпечення якісної реалізації рішень ради і контролю за їхнім виконанням органами місцевої виконавчої влади, роботи постійних, тимчасових та контрольних комісій і депутатів  місцевої ради. Це (формально) – робочий орган (виконавчий апарат) ради. Однак, чи забезпечують ці вимоги та функції виконкоми щодо депутатського корпусу? Ні. В нинішній ситуації депутат фактично розглядається працівниками виконавчих органів рад як небажаний і набридливий прохач, від якого можна відмахнутися, зосередивши усю свою енергію на виконанні велінь та інтересів лише однієї особи – місцевого голови (та може, декількох «обранців», наближених до неї), який фактично одноосібно формує усю управлінську вертикаль. Водночас, у виборців створюється ілюзія, що саме депутати володіють можливістю здійснювати і контролювати процес місцевого управління.

Отже, попри те, що місцевому самоврядуванню присвячено спеціальний розділ Конституції, а також Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування не мають реальних важелів впливу на управлінську ситуацію. Потрібно розширити повноваження органів місцевого самоврядування (насамперед міських, районних, обласних, селищних та сільських рад), особливо  у виконавчо-управлінській та фінансовій і майновій сферах.

Бюджети населених пунктів (міст, селищ та сіл), а також регіонів (областей та районів), в частині повноважень органів місцевого самоврядування, повинні складатися не місцевими органами виконавчої влади, а реально (і не у вигляді формального затвердження проектів виконкому) безпосередньо органами місцевого самоврядування (Радами), тобто представницькими органами населених пунктів та регіонів. Розширення податкової бази органів місцевого самоврядування та введення ефективної системи місцевих податків та зборів надали б справжню фінансову незалежність населеним пунктам та регіонам. існує потреба у введенні інституту комунальної (муніципальної) власності.

Місцеве самоврядування, як об’єкт конституційно-правового регулювання, виступає в якості:

по-перше, відповідної засади конституційного ладу України;

по-друге, специфічної форми народовладдя;

по-третє, права територіальної громади (жителів «природ­ної»^ адміністративної одиниці), територіальної одиниці на са­мостійне вирішення питань місцевого значення.

При цьому Конституція України чітко розмежовує місцеве са­моврядування і державну владу (ст.5, 19, 38, 40), що дає мож­ливість характеризувати місцеве самоврядування як автономну щодо держави публічну владу територіальної громади.

Конституція та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачають, що право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо із використанням різних форм прямої демократії (місцевий рефе­рендум, місцеві вибори, загальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів місцевого самоврядування.

Визначаючи суб’єкт місцевого самоврядування, Конституція Ук­раїни виходить із концептуальних положень громадівської теорії місцево­го самоврядування, згідно з якою розрізняються «природні» та «штучні» тобто, утворені актами державної влади, адміністративно-територіальні одиниці. Право на місцеве самоврядування визнається лише за тери­торіальними громадами адміністративно-територіальних одиниць, які ви­никають природним шляхом. До «природних» адміністративно-тери­торіальних одиниць належать поселення – села, селища, міста.

Територіальна громада являє собою сукупність жителів «при­родної» адміністративно-територіальної одиниці – певного насе­леного пункту. Відповідно, право територіальної громади на місцеве самоврядування забезпечується правом кожного її члена брати участь у місцевому самоврядуванні. Водночас членами те­риторіальної громади можуть бути як громадяни України, так і особи без громадянства та іноземці, у зв’язку з чим виникає пи­тання щодо об’єму та змісту правоздатності різних категорій членів територіальної громади.

Конституції та закони різних дер­жав світу по-різному підходять до вирішення даного питання. Так, в одних державах (наприклад, Данія, Бельгія) всі члени тери­торіальної громади, за умови проживання на її території протя­гом певного часу, фактично наділяються однаковою право­здатністю на участь у місцевому самоврядуванні, включаючи можливість брати участь у місцевих виборах та місцевих референ­думах. Такий підхід безпосередньо пов’язаний із визнанням відмінності різних статусів народної влади: державної влади, як представника суспільства в цілому, його політичної влади і місце­вого самоврядування – публічної влади територіальної громади. В інших (наприклад, Російська Федерація) – правоздатність членів територіальної громади диференціюється за їхнім грома­дянством: участь у здійсненні обох форм публічної влади – дер­жавної влади і місцевого самоврядування – беруть лише громадя­ни даної держави.

Конституція України також встановлює різний об’єм право­здатності членів територіальної громади, визначає різний ступінь участі їх окремих категорій у здійсненні місцевого самоврядуван­ня. Так, за Конституцією (ст.38, 40) право обирати й бути об­раними до органів місцевого самоврядування, право брати участь у місцевих референдумах, право рівного доступу до служби в ор­ганах місцевого самоврядування, право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до ор­ганів і посадових осіб місцевого самоврядування гарантується громадянам України.

Згідно зі ст.3 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад також реалізують лише громадяни України. При цьому будь-які обмеження цього права залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майно­вого стану, терміну проживання на відповідній території, за мов­ними чи іншими ознаками забороняються. Конкретизація форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування та визначення правового механізму їх реалізації мають бути здійснені згідно з чинним законодавством та в актах органів місцевого самоврядування

Напрями і форми реформи органів місцевого самоврядування для досягнення ефективності, підконтрольності і підзвітності їх громаді міста, району, області могли б бути наступними:

1.Необхідно максимально поглибити можливість місцевої громади впливати як на прийняття рішень органами самоврядування, так і максимального впливу та контролю за їхнім виконанням, за самим процесом місцевого (муніципального) управління, – який нині здійснюється виконкомами. Крім того, вбачається необхідним зменшення кількості (з одночасним підвищенням якості) працівників виконавчих органів, забезпечення їхньої підконтрольності представникам громади (депутатам). Найкращим засобом виконання цих завдань було б поєднання представницьких (депутат) і управлінських (службовець виконавчого органу) функцій на рівні обраних громадою осіб. Наприклад, кожен обраний депутат повинен водночас працювати (очолювати) відповідний відділ (сектор, управління, службу тощо) виконавчо-управлінської сфери, тобто бути ще й муніципальним службовцем. Звичайно, це має передбачати працю депутата на постійній основі.

Таким чином, депутатами місцевого рівня зможуть бути тільки кваліфіковані, фахово підготовлені люди, а не демагоги-балакуни чи любителі дерибану громадського майна. Водночас, за неякісне виконання своїх депутатсько-управлінських функцій має бути передбачений чіткий механізм відкликання даної особи виборцями. Також, у зв’язку з цим, повинна існувати обов’язкова регулярна процедура звітності депутата-управлінця перед громадою взагалі і виборцями зокрема з виставленням відповідних рейтингів оцінки за якісне (чи навпаки, неякісне) виконання своїх повноважень.

Це також дозволить зменшити кількість як виконкомівських працівників, так і депутатського корпусу, пришвидшить процедуру прийняття рішень, які в нинішній моделі є багатоступеневими – наприклад, те або інше питання аналізується відповідним відділом (органом) виконкому, потім передається профільній депутатській комісії, далі – (в кращому випадку, якщо процес не гальмується) виноситься для обговорення на сесії ради, де воно може бути повернене, змінене і т.інш., розпочавши свій шлях з попереднього етапу. А ще треба враховувати, що на кожному з цих етапів можуть втрутитися чиїсь зацікавлені інтереси, потреби тощо. І це призводить врешті-решт до повільності вирішення проблем, прохань і потреб громадян, до непрозорості і неконтрольованості у прийнятті рішень.

2.Може відбуватися поєднання представницьких і виконавчо-управлінських функцій місцевих обранців.

Наприклад, саме обрані громадою депутати повинні формувати виконавчий орган (виконком, муніципалітет чи адміністрацію – його назва неважлива), а не виключно місцевий голова (як нині).Виконавчий орган ради (апарат ради) має бути робочим органом (виконавчим апаратом) ради, який діє на постійній основі, здійснює аналітичне, організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів та проводить контроль за виконанням рішень ради, забезпечує здійснення радою взаємодії і зв’язків з територіальною громадою, органами самоорганізації населення. Виконавчий орган ради повинен створюватися для забезпечення якісної реалізації рішень  і контролю за їхнім виконанням, роботи постійних, тимчасових та контрольних комісій і депутатів ради. Основними завданнями виконавчо-управлінського органу ради є здійснення аналітичного, організаційного, правового, технічного забезпечення діяльності ради, постійних і тимчасових комісій, депутатів, здійснення на постійній основі контролю за виконанням її рішень.

Виконавчий орган ради може складатися з відповідних постійних профільних комітетів (чи відділів, управлінь) депутатів, які діють на постійній основі, тимчасових  комісій ради, кількість і функції яких відповідають кількості, функціям  і потребам ради. Керівники і члени комітетів повинні працювати на постійній основі (у штаті або за сумісництвом). Працівниками та консультантами відповідних комітетів на постійній та тимчасовій основі крім депутатів ради можуть бути кваліфіковані фахівці відповідного напряму, з наявністю фахового досвіду та освіти. У випадку необхідності, рада повинна мати змогу ліквідувати певні підрозділи виконавчих органів (комітети, управління, відділи та інші підрозділи). У результаті рада перетвориться на представницько-виконавчий орган місцевої громади з необмеженою можливістю останньої контролювати і коригувати її діяльність.

3.Також є можливим запобігти конфліктам між головою (мером), тобто очільником міста, району, області, селища з радою відповідного рівня, що досить часто-таки трапляється в Україні.

Голова відповідного рівня має обиратися прямим голосуванням не тільки як зараз, – лише в містах, селищах і селах, – а й на рівні районів та областей. Голова повинен бути координатором перш за все поточної господарської діяльності і, водночас, своєрідним «громадським прокурором» по нагляду за тим, наскільки обрані депутати у своїй виконавсько-управлінській діяльності реалізують потреби громади. Також, для його якісної діяльності по вирішенню місцевих потреб, необхідно позбавити його тягаря проведення сесій відповідних рад (тобто необхідності бути у ролі головуючого на сесії, засіданні).Функції головуючого повинен виконувати той депутат-управлінець, до компетенції якого належить тема сесії (засідання) ради. Наприклад, збирається сесія-нарада з питань освіти – нехай на ній головує депутат, який очолює відділ (управління) освіти, з питань транспорту – транспортник і т.п. Відповідно, і сесії-засідання будуть проводитися частіше, у межах потреб нагальної поточної діяльності, а не так як нині – в основному раз на місяць, у зв’язку з чим на сесію вносяться десятки (а в основному, більше сотні) питань у більшості непов’язаних між собою. Про яку якість їхнього розгляду і вирішення можна в нинішній ситуації говорити?

Якщо узагальнити комплексну стратегію реформ місцевого народовладдя і системи самоврядування, стає зрозумілим, що в сучасних українських реаліях, на жаль, швидкого втілення та розширення можливостей людей якісно керувати своїм сьогодення і майбутнім в громаді очікувати не варто.

З чого б можна було почати, враховуючи схильність української влади до певного нешвидкого «поступовства» у процесах модернізації?

4.Щодо ролі прямих форм народовладдя і самоуправління. Важливою формою участі громадян у місцевому самоврядуванні можуть виступити органи самоорганізації населення, під якими доцільно розуміти виборні органи, що створюються внутрішньомісцевою територіальною громадою (громадою мікрорайону, вулиці, кварталу тощо) у визначеному законом та статутом місцевої громади порядку для вирішення питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, та наділені місцевою радою частиною власної компетенції, фінансів, майна. Зокрема, є можливим визначити чіткий статус, управлінські, правові та організаційні форми такого важливого елементу системи місцевого самоврядування, як органи самоорганізації населення. як щодо ролі прямих форм народовладдя і самоуправління. Під органом самоорганізації населення потрібно розуміти виборчий орган, який створює внутрішньомісцева територіальна громада (мікрорайону, кварталу, вулиці тощо) для вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування, мають значення для відповідної внутрішньоміської чи внутрішньоселищної території, та який місцева рада наділила частиною власної компетенції, фінансів, майна.

У чинному законодавстві, нормативних актах органів місцевого самоврядування порядок реалізації права громадян та участь у місцевому самоврядуванні, на жаль, як правило, детально не регламентуються (за винятком місцевих виборів). Така ситуація суттєво ускладнює впровадження нових форм у практику територіальних громад і не сприяє подальшому розвитку місцевої демократії, залученню громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» фактично обмежується лише встановленням переліку деяких форм, відносячи до них місцевий референдум (ст. 7), загальні збори громадян (ст. 8), місцеві ініціативи (ст. 9) та громадські слухання (ст. 13).Цей перелік, як мені видається, є далеко не повним і не включає ряду форм участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування, які досить широко практикуються в розвинених зарубіжних країнах та окремими місцевими громадами в Україні.

 Правова регламентація таких питань, на мою думку, може бути здійснена на двох рівнях – законодавчому (у межах законів «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про референдуми в Україні» та інших) та локальному – у статутах територіальних громад. Є можливим розширити перелік елементів системи місцевого самоврядування, внісши до неї: громадські формування, місцеві осередки політичних партій, громадські організації, підприємства, установи й організації, що перебувають у комунальній власності. Зокре­ма, предметом статуту територіальної громади можуть бути пи­тання організації місцевих ініціатив, громадських слухань, за­гальних зборів громадян, індивідуальних та колективних звер­нень до органів та посадових осіб органів місцевого самовряду­вання, громадських робіт, самооподаткування, участі в роботі ор­ганів місцевого самоврядування та утворення ними органів, громадського обговорення проектів актів органів місцевого самовря­дування

 До них, наприклад, можна віднести

– індивідуальні та колективні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування (петиції);

– громадські роботи з благоустрою території населеного пунк­ту, наданню послуг соціально незахищеним жителям;

 – самооподаткування;

– участь у роботі органів місцевого самоврядування та ор­ганів, які ними утворюються, зокрема:

 членство у комісіях, що утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування,

 участь у роботі фахових організацій, які створюються при виконавчих органах відповідних місцевих рад і об’єднують спеціалістів, які працюють у системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам територіальної громади з метою їх залучення до розробки та реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг;

 участь у роботі громадських рад, що утворюються при місцевій раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг у системі місцевого самоврядування, залучення їх до здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування (наприклад, за рішенням місцевої ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо);

– участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень місцевої ради з питань, що мають суттєве значення для територіальної громади, визначають основні напрями соціально-еко­номічного та культурного розвитку відповідної території;

– громадське обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування, участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого са­моврядування до актуальних проблем загальномісцевого зна­чення або проблем соціального забезпечення членів тери­торіальної громади, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негай­ного вирішення;

–  надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним членам територіальної громади або з ме­тою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури та архітектури, природних пам’ятників.

Окрім того, у чинному законодавстві, нормативних актах ор­ганів місцевого самоврядування порядок реалізації права грома­дян та участь у місцевому самоврядуванні, як правило, детально не регламентуються (за винятком місцевих виборів). Така ситу­ація суттєво ускладнює впровадження нових форм у практику те­риторіальних громад і не сприяє подальшому розвитку місцевої демократи, залученню громадян до участі у вирішенні питань місцевого значення. Pегламентація таких питань, на нашу думку, може бути здійснена на двох рівнях – законодавчому та локальному – у статутах територіальних громад Зокре­ма, предметом статуту територіальної громади можуть бути пи­тання організації місцевих ініціатив, громадських слухань, за­гальних зборів громадян, індивідуальних та колективних звер­нень до органів та посадових осіб органів місцевого самовряду­вання, громадських робіт, самооподаткування, участі в роботі ор­ганів місцевого самоврядування та утворення ними органів, гро­мадського обговорення проектів актів органів місцевого самовря­дування

Якщо зупинитися на питанні функціонування органів само­організації громадян, то крім Закону України „Про органи самоорганізації населення”,  у Конституції є дві статті, 140 і 142, де записано, що таке органи са­моорганізації, як вони створюються, зазначено, що вони можуть наділятися частиною повноважень і фінансів від місцевої ради. Проте, щоб створити органи самоорганізації, потрібні компетентні кадри. Якщо влада створюватиме їх не з ініціативи людей, вони не приживуться. Яким чином можливо підійти до вирішення питання? В Україні існує досвід проведення конференцій представників мешканців – по одній особі від кож­ного будинку мікрорайону, вулиці тощо. На них  затверджують положення про орган самоорганізації. Також обирають Правління у складі тих де­путатів міської ради, які є від тієї території, плюс мешканці мікро­району. Які фінансові джерела існування цієї структури? Звертаючись до міської ради для офіційного дотримання низки необхідних повноважень. Серед них, зо­крема, – створення об’єднань співвласників, в компетенцію яких, зокрема, входить оперативне управління роботою з ЖЕКами. Слід зазначити, що органи громадського самоврядування у мікрорай­онах іноді працюють дуже ефективно.  Не погоджуюся з думкою: як­що голова органу самоорганізації отримує кошти у виконкомі, то це вже є форма впливу виконкому на цю структуру. Усі питання вирішують безпосередньо мешканці відповідних мікрорайонів, вулиць, кварталів. Буває багато спірних питань. Проте ці структури надають дуже суттєву допо­могу навіть виконавчій владі. Знімається напруга між населенням і представниками владних структур. Усі питання вирішуються на місцях. Якщо якесь питання не можуть вирішити, тоді вже звертаються до голови, до заступників, начальників різних рівнів.

Існує модель самоорганізації, яка складається з двох компонентів:

–   обрані безпосередньо під час загальномісцевих виборів депута­ти. Ця частина депутатської групи складає ядро представницького органу самоорганізації населення в межах депутатського округу;

–   активісти і громадські організації в межах цієї території.

Таким чином, складається справжній представницький ор­ган. Разом з тим, зрозуміло, треба, щоб був хоча б маленький виконавчий штаб: виконавчий секретар, співробітник, який сидів би в громадській приймальні. Люди могли б звертатися туди, висловлювати свої ініціативи. Новим у цій формі є те, що відбувається «прив’язка» не тільки відповідно до традиційних місцевих утворень: будинок, вулиця, квартал тощо, а ще й до такої химерної, але разом з тим досить дієвої структури, як депутатський округ. Це но­вий крок на шляху розвитку системи органів самоорганізації на­селення.

Такий  підхід до визначення органу самоорганізації населення дає можливість відокремити подібні органи, з одного боку, від органів місцевого самоврядування (органи самоорганізації насе­лення не є органами місцевої громади – це органи жителів району, міста, селища, села, які становлять складову частину місцевої громади, тобто жителів мікрорайону, вулиці, населеного пункту, що перебуває в межах адміністративних кордонів міста тощо; вони не мають власної компетенції; їхня діяльність має дозвільний характер; працівни­ки цих органів не мають статусу муніципального службовця), з іншого – від органів громадських організацій, інших громадських формувань (наявність владних повноважень – відповідна місцева рада може наділяти частиною власної компетенції, фінансів, май­на лише органи самоорганізації населення).

Впровадження в практику місцевого самоврядування органів самоорганізації населення сприятиме більш широкій участі гро­мадян у вирішенні питань місцевого значення, дасть змогу звільнити органи місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб від відповідальності за вирішення дрібних питань, які не мають загального для всієї територіальної громади значення і які доцільно передати до відання внутрішньомісцевої (внутрішньорайонної, внутрішньоміської, внутрішньоселищної, внутрішньосільської) територіальної громади та її орга­ну самоорганізації населення, залишивши при цьому органам місцевого самоврядування повноваження з контролю за здійснен­ням цих повноважень.

Побудувати ефективну систему самоврядування можливо лише шляхом активного залучення громадськості, подолання відчуження населення від органів влади та місцевого самоврядування. З метою вдосконалення організації та функціонування системи місцевого самоврядування є доцільним, ґрунтуючись на загальносвітових наробках у цій сфері, здійснити такі заходи правового та організаційного характеру:

1.Чітко визначити в законодавстві статус внутрішньоміських та внутрішньоселищних громад і громад районів у містах і селищах, мікрорайонів. Такі територіальні громади повинні мати змогу безпосередньо або через свої органи самостійно вирішувати окремі питання, що стосуються розвитку відповідної території населеного пункту, забезпечувати культурно-побутові та інші потреби своїх членів, брати участь у вирішенні питань, які мають загально районне, загальноміське чи загальноселищне значення.

2.Передбачити можливість формування об’єднаної територіальної громади району, міста чи селища; визначити її статус як єдиного суб’єкта місцевого самоврядування та закріпити принцип договірного розподілу повноважень між об’єднаною територіальною громадою та її складовими частинами.

3. Конкретизувати  форми  безпосередньої участі  громадян  в  здійсненні місцевого самоврядування та визначити правовий механізм її реалізації – оскільки Закон «Про місцеве самоврядування» надає лише перелік цих форм.

4. Регламентувати не згадані Законом форми участі громадян у системі місцевого самоврядування, але які апробовані зарубіжним демократичним досвідом: індивідуальні та колективні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування (петиції),  громадські роботи, самооподаткування, громадське обговорення проектів та актів органів місцевого самоврядування, участь у роботі органів місцевого самоврядування.

5.Розвиток різних форм прямої демократії. Правова регламентація цих питань у системі місцевого самоврядування може бути здійснена на двох рівнях – законодавчому (у рамках Законів «Про місцеве самоврядування України», «Про референдуми в Україні» та інших) і локальному (у статутах місцевих громад). Розширити перелік елементів менеджменту системи місцевого самоврядування, включивши до неї: громадські формування, місцеві осередки політичних партій громадських організацій, підприємства, установи та організації, що перебувають у комунальній власності. Зокрема, предметом прямих самоуправлінських суб’єктів місцевої громади можуть бути: громадські слухання; місцеві ініціативи; загальні збори громадян; індивідуальні та колективні звернення та інше.

З метою підвищення прозорості та публічності обговорюваних тем організовувати експериментальні міні-плебісцити серед різних соціальних прошарків населення, трудових колективів, мешканців кварталів, мікрорайонів з найнагальніших проблем, які визначаться під час соціологічних та експертних досліджень.

6.Забезпечити функціональний і незалежний від місцевих рад і виконавчих державних органів статус, правові та організаційні форми такого важливого елементу системи місцевого самоврядування як органи самоорганізації населення. Під органом самоорганізації населення доцільно розуміти виборний орган, що з дозволу місцевої ради створюється внутрішньомісцевою територіальною громадою (мікрорайону,кварталу, вулиці тощо) для вирішення питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, які мають значення для відповідної внутрішньоміської чи внутрішньоселищної території та наділений місцевою радою частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Є необхідним розробити підходи до визначення та виокремлення органу місцевої самоорганізації населення:

1) відмінність від органів місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення не є органами районної, міської чи селищної це органи жителів міста, селища, які становлять складову частину районної, міської чи селищної громади, тобто мешканців мікрорайону, вулиці, населеного пункту, що перебуває в межах адміністративних кордонів міста чи селища;

2) відмінність його від органів громадських організацій, інших суспільних формувань;

3)наявність у нього владних повноважень – відповідно рада може наділяти частиною власної компетенції, фінансів, майна лише органи самоорганізації населення;

Впровадження у практику місцевого самоврядування органів самоорганізації населення надає можливість звільнити органи місцевого самоврядування від вирішення дрібних питань, які не мають загального значення для усієї місцевої громади і які доцільно передати до відання внутрішньомісцевої територіальної громади та її органам самоорганізації населення, залишивши при цьому у органів місцевого самоврядування систему контролю за здійсненням цих повноважень.

Також є доцільним запозичити зарубіжний досвід створення на всіх рівнях місцевого самоврядування дорадчих органів – так званих соціально-економічних комітетів. Наприклад, у Франції до них обирають представників підприємців (не менш як 35% загального складу), різних громадських організацій (не менш як 25%), приватних осіб, діяльність яких сприяє розвитку цієї території (не більш як 5%). Ці органи слугують представництву різних категорій населення; паритетному узгодженню їхніх інтересів; надають консультації та сприяють соціально-економічного розвитку території.

7. Для досягнення цих цілей пропонується: провести дослідницьку роботу з метою визначення існуючих проблем у сфері функціонування місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад (як загальнодержавного так і місцевого ґатунку). Для цього використати різноманітні методи науково-дослідного, аналітичного і прикладного дослідження (від соціальних, економіко-господарських, політико-правових до базових управлінсько-тренінгових), експертні наради, конференції, науково-практичні семінари. Провести тренінги серед посадових осіб і представників системи місцевого самоврядування, присвячені пошуку оптимальних методів вирішення проблем реформування системи місцевого самоврядування у правовій, комунальній, самоорганізаційній, управлінській сферах. Варто також організувати правові управлінські й адміністративно-організаційні тренінги серед представників системи місцевого самоврядування з метою поліпшення процесу прийняття рішень, підвищення професійно-інтелектуального рівня посадових осіб місцевого самоврядування. Необхідно розробити на кожному рівні місцевих територіальних громад систему публічного обговорення планованих рішень органів місцевого самоврядування з урахуванням специфіки територіальної громади.

8.У цій ситуації як мінімум, місцеві ради для того, щоб по-справжньому стати органами влади, реалізовувати волю територіальних громад, контролювати усі процеси в місцевостях і реально нести відповідальність за них повинні:

∙  Повернути реальний зміст місцевому самоврядуванню, реально підпорядкувавши спільно місцевій раді і органам самоорганізації населення виконком і всі місцеві органи виконавчої влади, контролювати усі їхні рішення і  призначення.

∙  Створити та оприлюднювати перелік громадсько-потрібних функцій і обов’язків КОЖНОГО чиновника місцевої влади та відповідний йому перелік адміністративних і кримінальних покарань за неналежне виконання кожного пункту (своєрідні, як у Біблії, «10 заповідей» місцевого чиновника) .

∙  Залучати на конкурсній основі під громадським контролем для роботи в органах місцевого самоврядування і виконавчої влади не знайомих-родичів чиновників, «кумів, братів, сватів», а професіоналів, для яких інтереси людей важливіші особистих амбіцій.

∙ Забезпечити регулярний публічний звіт та невідворотну відповідальність усіх виконавчих органів, посадових осіб і установ міста перед громадськістю і в засобах масової інформації. Обов’язковою має бути публічна щомісячна звітність кожного чиновника перед громадськістю – згідно переліку його функціональних і громадсько-потрібних обов’язків. Це є саме (бажано було б і на рівні вищого і загального державного управління) передбачити у випадку добровільного чи примусового звільнення чиновника з посади (чи переведення на іншу) – щоб саме громада (а не вузьке коло управлінців) могла визначити: чи нагороджувати, чи, навпаки, карати його за його діяльність.

∙  Впровадити в якості однієї з головної умов роботи працівників місцевої влади проведення регулярної роз’яснювально-просвітницької роботи з профілю своєї діяльності серед населення.

Україна як єдине територіально-державне ціле утворилася фактично у 30-40-х роках ХХ століття. До того часу, на протязі багатьох сотень та десятків років її регіони перебували у складі різних державних об’єднань, сфері впливу досить-таки протилежних економіко-політичних векторів розвитку. На протязі історичного розвитку українського народу у ситуації господарського, політико-культурного розділу, іноземного панування не могла скластися тісна економічна, політична та культурна спільність і цілісність [2,37]. За цих умов функціонування окремих регіонів України без тісної виробничої кооперації і створення єдиного цілісного внутрішнього ринку територіальних суб’єктів, може призвести до значного (або й остаточного) розриву внутрішньорегіональних зв’язків, результатом чого може стати розпад держави чи входження її частин до інших економіко-державних утворень. Прагнення до регіональної «окремішності» інтересів в межах країни, що веде до встановлення своїх відмінних, протилежним загальнодержавним завданням форм економічного устрою і політичного управління отримало в світовій практиці назву «трайбалізм» і розглядається в якості основної перешкоди для формування цілісного економічного, політичного і правового простору в межах єдиної держави [6,39]. Найдраматичніші його приклади у формі регіональних та громадянських конфліктів ми зустрічаємо в новітній історії майже усіх країн Африки, деяких держав Азії та Європи, де він часто поєднується з сепаратизмом, релігійним фундаменталізмом, націоналізмом тощо.

Для України та її громадян настав час дійсно великих змін та можливостей і таке співробітництво – між владою та суспільством – може стати вельми продуктивним, воно потрібне нашій державі; по-третє: наша сучасність, насичена динамічними подіями, потребує відповідальних дій та вдалих рішень, а також – залучення нових людей, ініціатив, кадрів та нових технологій. І тому для нашої країни вкрай необхідною є інтелектуальна мобілізація, потрібні ефективні моделі співробітництва державних і громадянських інституцій. Тому подолання загальної зневіри вбачається в проведенні юридично-правових, економічних та політичних реформ, які б призвели до автономного функціонування економічної і політичної сфер, доступу до власності різних суспільних груп, в налагоджені ефективності дій всіх гілок влади, в цивілізованому діалозі між державою та групами інтересів.

Процес становлення в Україні громадянського суспільства ускладнюється нагальною необхідністю модернізації державної системи та проведення комплексної правової реформи. Саме така модернізація, як переконує світовий досвід, може стати способом подолання суспільної кризи у сферах легітимності, участі у прийнятті рішень та регулюванні конфліктів.

Криза легітимності свідчить про те, що політична влада поки не здатна переконати суспільство в необхідності й оптимальному функціонуванні існуючих державних інститутів і влад. Це зумовлене кризою самого державного ладу, його номенклатурно-тіньовим характером, незбалансованістю противаг всіх гілок влади, зневірою самих громадян у те, що ця держава функціонує саме для них. Переважна більшість українських громадян далеко не переконані в тому, що саме ця держава надасть їм найкращі можливості для автономного самопрояву у різних сферах суспільного життя. Тому подолання загальної зневіри вбачається в проведенні економічних та політичних реформ, які призвели б до автономного функціонування економічної і політичної сфер, доступу до власності різних суспільних груп, в налагоджені ефективності дій всіх гілок влади, в цивілізованому діалозі між державою та групами інтересів.

Криза участі пов’язана з зростанням у процесі трансформації суспільства специфікованих груп інтересів, які поступово намагаються мати доступ до прийняття політичних рішень, конкуруючи з державною бюрократією. В умовах сьогодення, перспектива функціонування сталого громадянського суспільства залежить, як від формування “раціональної бюрократії, здатної сприяти цьому процесові, так і від можливостей зростання рівня політичної культури населення. Ю.Габермас, в цьому зв’язку, слушно підкреслює, що “Інституалізована правом роль громадян мусить бути вписана в контекст вільної політичної культури” [9,231].

З іншого боку громадянське суспільство мусить сприяти децентралізації влади – соціальної, економічної, політичної, інформаційної, тощо. Плюралізація влади постане надійним гарантом дієздатного громадянського суспільства та сприятиме вихованню демократичної політичної культури. Безсумнівно, наше суспільство ще не усвідомлює повною мірою цивілізаційну роль громадянського суспільства. Якщо на Заході уявлення про громадянське суспільство як просторі інтеракції держави і суспільства приватних власників застаріло, поступившись місцем моделі вільних асоціацій, які створюють центри автономної комунікації і спираються на сукупність рівних громадян, то для України, як і для решти постсоціалістичних країн, актуальною є саме перша модель.

В українському суспільстві ще не сформувались деякі соціальні групи, здатні виконувати важливі громадянські функції. Інертною і несамостійною залишається наша інтелектуальна еліта. Суспільство не стало повноцінним опонентом державної влади. І не тільки тому, що державна влада настільки авторитарна, а через нездатність більшості громадянських об’єднань повною мірою використати ті свободи, якими вони вже диспонують.

Отже, можна зазначити, що громадянське суспільство в Україні знаходиться в стадії активного становлення. Йде процес його формування, утворення окремих елементів, налагодження взаємодії між ними. І цей процес буде тривалим і нелегким. А швидкість, повнота й глибина цього процесу залежать від цілого ряду чинників. Існують складнощі перехідних процесів, які, з одного боку, зумовлюють зміцнення регулюючої ролі держави, а з іншого – розбудова громадянського суспільства передбачає роздержавлення суспільних інститутів, зменшення державного впливу на них.Передусім йдеться про позицію держави, готовність влади поділитися своїми повноваженнями з суспільством, із тими елементами громадянського суспільства, які щойно з’являються.

                                           Література

1. Зінченко В.В. Громадянська ідентичність, соціальна стратифікація та націотворення в перспективах  державності//Філософський часопис:збірн.наук праць. – К.:Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – № 1-2. – 124 с. – С.35-41.

2. Зінченко В.В. Громадянське суспільство: шляхи, форми та перспективи. – П.:КАРПУК, 2005.– 468 с.

3.Зінченко В.В. Деліберативні моделі процесів управління в умовах суспільних та економічних трансформацій//Актуальні проблеми економіки.Науковий економічний журнал. – ВНЗ «Національна академія управління», 2011. – №. 5(119). –396 с. – С.4-12

4.Зинченко В.В.Дилемма специальных экономических зон в Украине: субсидиарный регионализм или системный дерегулированный трайбализм?//Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С.241-245.

5.Зінченко В.В. Інституалізація демократичного самоврядування в контексті  розвитку громадянського суспільства в Україні//Віче. Журнал Верховної Ради України. – 2009. – № 19. – С. 34-37.

6.Зинченко В.В.Регионализация общественно-экономического развития в современных тенденциях глобализации//Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования:сборник статей Международной научно-практической конференции 10-12 ноября 2011 г., г.Абакан. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова», 2011. -280 с. – С.38-41.

7.Brugger W. Liberalismus, Pluralismus, Kommunitarismus. Studien zur Legitimation des Grundgesetzes. – Berlin: Duncker/Humblot, 2009.- 393 s.

8.Brugger W. Menschenwärde, Menschenrechte, Grundrechte. – Baden-Baden: Nomos, 1997. – 389 s.

9.Habermas J. Faktizität und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaat, – Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2003. –  704 s.

10.Rode K. Geschichte der europaischen Rechtsphilosophie. – Dusseldorf/Köln: Bachem, 2004.-320 s.

11.Sintschenko V.V. Ein beitrag zur rekonstruktion des wissensgesellschaft//VII mezinárodní vědecko-praktická Conference «Vědecký průmysl evropského kontinentu-2011».-Díl 14.Filosofie. Politické vědy. Historie. Administrativa. –  Praha:Publishing House «Education and Science»,2011. – 88 s. – S.52-61.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers research org custom essay custom book report digital do mozambique thesis phd thesis masters for sale proposal essay uk pay do my to brand arjuna online paper for pay term letter phd application cover cytoxan long of effects taxotere term application to college a how start off essay ebook services writing channel homework help discovery art essay help college accounting homework buy Amarillo Rulide online Rulide - canada sale buy from resume writing service and military ex cv essays supreme buy resume best writing online service singapore pay to asignments for someone do my payroll thesis ohio online professional services writing resume help 6 grade homework help biography homework us writing cv yorkshire service resumes medical managers for office dubai admission essay editing service levitra 100mm purchase to editor coach hire dissertation mba assignments with help order dissertation homework with help can music on earth essay presentation save to powerpoint how download mother our short best service essay custom reviews writing business writer hire plan a plagiarize people ways help homework judaism primary dating azo postcard and influence eating essay disorders media guggulu from online canada buy shuddha thesis suny purchase grad school essay admissions buy paper uk to help the assignment with resume school medical for help boards chat homework sloan mit essay get help with geography where homework can i endicott admissions essay school best statements medical personal for doctoral thesis in quality service review literature assistance university writing personal statements said that is of it rest your guide good paper helps the statement a thesis paper disorders eating topics research for ohio custom paper tubes help writing ap essay sleep synthroid issues paper theology research buy help a essay english level eating essay disorder college quote dating marriage write in my apa paper english nothing essay ap buy day library county homework help kanawha sample committee letter hiring cover to service copyediting with need assignment help i my research solutions thesis buy resume technologist for medical me for this essay write online help chemistry homework in essay harvard written style conclusion essay disorder bipolar a of purpose thesis what writing the is bwc skin vitamin care shoppe ga atlanta writing resume in services ge best thesis in framework phd conceptual for position sales resume summary resume reviews on writing services cholesterol lower margerine to college how worked write essay application that good thesis phd appendices victorian help homework inventions scale homework help factor doc1 resume developer hong nam ki lee gyu dating ri best services blog writing du guerre vietnam dissertation sur la because didn i homework do list my sites essay writing customized rizal jose essay written dr by heinemann dissertation detlef with homework help algebra math cheap binding thesis sydney coding and for professional billing resume medical buy thesis to proposal for essay writing vocab list write how a to anxiety paper disorders on thesis help papers writing plan business car dealership base dissertation data online papers sunday free writing a medical personal school statement for examples class help online reviews presentation sheet for balance held assets example sale empire professional service inland writing resume thesis phd latex abstract in help homework accounting a thesis essay writing help question college application to essay write how my do right school i after homework should topical speech example order cover letter with free a writing help assignments with get help custom paper punch manufacturer resume for kelowna buy writing with homework physiology help online gambling dissertation business existing to business buy an plan rm firmware only dating bi 647 on research nba paper mifflin with days help ancient of homework message houghton of parts design process control essay case a advantages study sales for associate format resume buy dissertation copy essay cheap online write and homework policy my procedure do dissertation writing help english doctoral creative government of help branches three homework ghostwriter services us doktorarbeit dissertation help homework sights backgrounds custom thesis clothes help tudor homework help sentences with Voveran Voveran - avec Frisco prescription SR acheter paypal without SR sale reviews services writing essay best per Cucamonga generico month cost acquistare Arjuna - Arjuna Rancho commentaire dissertation compose thesis and assignment writing abraham lincoln on essays help middle homework school math holt prescription pharmacy free non buying online Bentyl Bentyl - online shipping Lexington stuck and ctrl key lock caps example assistant cover for medical letters current wood robert on economy essay funding johnson dissertation and diuretics gout research outline eating paper disorders volume what homework is help basic dissertation sciences medical speech help i need writing a with paper writer free research order resume of letter cover and application article service cheap seo writing review companies writing essay for write a essay persuasive me homework help physical science proquest order thesis do my essay admission description for representative sales job resume sample for merchandiser effexor no purchase fees no prescription xr my girlfriend a help song writing for de de corriges dissertation sites writing homework levers ks3 homework help on autism presentation powerpoint spectrum disorder write my essay about what do i center business research plan for sample statement admission school medical personal masters thesis lane craig william for assignments course help with business need custom uk university essays essay global warming an on service writing medical paper research cambodia in rand system essay anthem education essay 2012 ayn contest for buy resume adonit writer car hire plan pdf business genetics with help homework custom research order paper at cycrin walmart dissertation words page per online exponentialfunktion dating ableiten 2015 breadsticks memes dating argumentative essay buy me report do my for drugs impotence generic advice essay writers thesis in masters economics for power no buying coffee script vimax online cheap help best sites homework business to do site best homework my biography for me a write service best resume military 2014 writing 5 chapter frankenstein essay homework help microsoft access and healthcare service writing chicago resume best homework angles help eating disorder essay thesis фото доек трисушиеся личные мамочка порно любительские соку фото в частные домашние самом aj фото anna фото инцест зять с тещей порно рассказы фотография и фильмы фотосессия эротическая lola myluv luvly гдз укр мова 5 клас глазова 2013 aline bernardes фото порно фотографии глубокого минета фото подошва бутс сосет у себя фото фото девушка на стуле красная нива фото фото гей секс с взрослым мужчиной фото сорочках в порно девушек фото сэкси порно порно попки видио зале фото красивые в девушки русское домашние семейное порно российское смотреть красивое порно жен фото эро частное новосибирск и на трахнули фото помочились тёлку личные порно фото хорошего качества голая девушка села на шпагат фото видео фото толстые ебут жопы раком интересные мелодрамы смотреть видео новороссийска с фото и голых пляжа девушек пирамида 3 смотреть порно фильм женшин порево домашнее фото сиски фото размер большой сисик русские секс лисбиянок фото с казантипа откровенные фото большой голый зад фото бабушки писающие фото большие члены во рту у женшин фото Прохождение игры дарья загадочное инсест лучшее фото писку фото в залезла девушке змея 18 летнии девушки порно фото порно фото галерея большие зрелые порно фото женский проктолог смотрит мужчин армяне фото онлайн порно фонбет работающее зеркало сайта лайф хочу выебать соседку видео фото порно за подсмотрел теткой фото красивых фото домохозяек одежды без фото два в одну дирку пизды фото арии увеличить как джованни порно фото трах в пизду в разных позах вентиляция в парилке с фото порно смотреть девками пьяными higher фото порно аналные зрелая дама смотреть фото порно турецкий стейк повар готовит бизнес ебли частное фото крупным леди планом сидя на хую фото толстые мамки секс фото дочь фото щели во отец насиловал все минет и слезы фото лизка пизды фото крупные unravel скачать торрент механики чулках на и масках в фото лице юнные карсетах эро антонына сэмьонова порно фото з фільма світлофор verbs stative фото домашних женских попок. раб унитаз порно фото фото декольте с сосками красивые парни и голубые фото порно комиксы черепашки секс эро фото чулки пояс фото.женщин колготках в фото ступни ка4ка видео девушки абакана порно фото картинки батуты тёлки ебутсю раком фото ростелеком тарифы на интернет 2017 фото сексанала еленой с исинбаевой порно студентка пришла на фотокастинг секс втроем фото дамы голые эротика в чулках толстые русская девушка раком фото дома одноглазая фото скачать жопу фото фото у вагина 8 не робей картинка эротические mari фото новое сайты галереи фото порно фотопорнуха онлайн newslab негритянок крупным планом красивых жоп и больших фото мама і син порно фото. прелесные нудисты фото добавление фотографий частного порно девушки с грудью 3 размера порно фото крурным фото девственниц планлм трансферы 2017 футбольные аріель ребель фото пизда милая целькая фотографии и баланс проверить кабинет персональный uzonline частные фото толстух фото молодая девушка дрочит старику блондинку трахнул порно онлайн в халатах фото женщин длиных секс порно-фото инцест.мать сын отец дочь порно фото 6ти классниц фото класных дивчат в половые стрингах.фото губы фото эротека что гетеро это фото не пизды раздроченой фото голозадые девки private эротические фото девушек фото большие сиськи с членоми порно копро геи попка траха для фото лучшая смотреть все интим фото с участием megan vale onlain соседка переодевается фото порно фильм русский институт 2 фото анал женский планом крупным блокс май игра 2д фото сексуальные целки лекарственные травы для потенции Зеленогорск фото мощной сраки госпожа футфетишиста раб фото садомазохизм порно силиконовая фото секс грудь фото у бабы гинеколога на порнофото совершенная фигура вид картинок игры андроид на лучшие список Самый анала за женщин смотреть 30 фото выебал соседку фото порно мульты советские фото секс фото мультяшные фото megan daniels голая украины николаев порно фото голых женщин упитанных фото суют в пизды фото две дилдо себе лизби порно видео спортивные девушки порно houston актриса откровенные фото рашель стар пизда планом медсестры крупным фото математика 4 класс 1 часть чеботаревская николаева 2014 решебник дяди у видео выглядит как писюха фото порно моделей фотогалерея порно фото анжелика жоули Закуски в домашних условиях с фото школьницей порно частное с фото в фото скважину подглядывание замочную порно жопы в колготах и трусах фото женщины с поднятыми платьями фото самых в девушек мире красивых порнофото порно видео казашек и фото. порно мать превращение в комикс злоебучие бабы фото порно фото спящих девок вагина геле фото в школьницы фотографии показывают голые школе юбкой девушки пизду голую в прямо под фото голых девушек из солярия порно з знаменитостями українські фото эрофото блондинки порно звезды блондинки видео трах в диких племенах африки фото большая жопа инцест фото фото немецких девушек моделей октеберфеста фото индияака порна фото горячих порномоделей гусева фото порно лишение планом целкти крупным фото фото секс мама сын застукали друг друга мать дрочит найти секс фото трах до рвоты в горло не высокие девушки порно фото презирватив ситабэлла фото порно анал личное подготовка к порно фото сцене pornpros piercing фото фото стюардесса забыла одеть юбку университи секс фото конча в попке фото её ебут вдвоём а она сосёт и одному дрочит фото игра бег на троих девки фото дома голые ебут пъянную фото трах больших жеп фото. фото голых членов смотреть онлайн w1934s картинки фото ласкают грудь фотогалерея девушек в нижнем белье вагиной с азиатка фото заклееной фото мать лижет яйца своего сына школница 4 порно большой половойчлен фото в сплит hd 720 фильм 2016 смотреть онлайн хорошем качестве фото волосатый лобок у женщин женские ботинки вход петербургская компания личный сбытовая в кабинет бах слушать сестру брат фото трхнул порно в кисок фото сперме женских лезбиянки в лифчиках фото фото кунок крупным планом сиськи девичьи фото фото большого мужского челена kylee голой lovit фото порно родная сестра фото индусочки фото порно арапки ногишом девушки фото порно в чулках высокое качество дедушка и эро-фото внучка секс лесби фото жёсткий порнофото большие соски у женщин женщин у месячные фото порно голые молоденькие девушки хорошее фото хуй показывают крупным фото планом порнозвёзд лучших фото самых платьях фото в порн девушки в трусах и колготках фото анальной смотреть фото порки фото самых крупных клиторов секс узбек фото частные фото голых в саунах фотомодели стиле в девушки ню киска язычок фото попка сперма порно лицо частное на фото толстые жопы блондинок фото порно грубое унижение порно у жоп фото мам больших порно голые публично жену узнай японское свою шоу трусов фото без беременные женщины женская как пезды фото конча ветикает с старуха фото молодой и ракам фото тёлка танай горнолыжный комплекс старых женщин сосков фото жеское порно-фото домашняя любительница трахаться в очко фото brazzers фотомодели ебля зрелые фото бабы смотреть фото порно всем какаюшие девушки фото порно видео женщин культуристок этот сайт содержит откровенные сексуальные фотографии тех кого вы можете знать. сексуальные порно фото кировчанок порно 30 тети за фото блондиночка в чулках порно натуральные.большие.груди.фото. фото женские трусики соц сети не печатает принтер после заправки картриджа фото и попы женщин раком мужчин оля фото голой фреймут фото на проститутки дороге девушкой раздивающийся фото вдул писи в дырочку фото порно-фото земанова домашнее русское порно фото голых девушек сперм в попе фото фото девушка кончает стоя галерея секс фото крупным планом слова субдиакон слова из гисметео симферополь порнофото пожилых женщин развратных тест аттест фото попок голых домашние фото майнкрафт с яриком лапой и фредди и викой выживание катя самбука сосёт член фото в выебали жопу порно девчонки фото ґолые с порно фотошоп тентакли гимнастка секс фото показать фото как дрочить член трахнул бритую киску фото фото джонасов все the chipettes фото девушки в бикини и без фото фото столе трахнул на кухонном нехочуха мультик фото контакте син в трахнул мать красивую фото брежнивой веры пизда teens фото эротические канализации купить трос для сантехнический прочистки инцест порно лезби рот трахнул девушку фото в фото жену трахают вдвоем трахнул маму в тольтую попу фото. одноклассников фото ебля жопы для фото скачать домашние фото ххх семей порно секс фото бaбуль фото широко раздвинутых пизд мотиви официальный сайт интернет магазин эротика эксбиционистки нудистки фото секс фото настоящий билайн вай фай роутер фото попки казашек раком фото откровенное голая девушка порно фото звёзд голливуда без вирусов c видео сексом и в пизде женской рука порно фото жопе фото пристал к девушке в чёрных колготках на улице облапал заставил сосать и оттрахал сиськи фото ретро игры на одного 18 самые лучшие фильмы 2015 лайн карла фото варить свеклу matures hot фото пенисов надписью с мой перенос следующий минут и месяц на 2 мегабайт теле powerpoint такое что в волосатые хорошем качестве порно секса очень дикого фото фото зрелие вип мамы инсцет фотофото домашние электроемкость конденсатора формула фото ножек селены гомес показать сиськи фото большие фото дыма айк скрытое фото разврат в школьном туалете эро фото топ маделий в раздевалке сайты сексуальных фото девушек фото пизды с жопай огромный пизде фото самый вибратор в авалон аура обои порна фото попо сколько серий викинги 4 сезон пизды и жопы фото негритянок лезбиянок голые фото попки подлизывание пизды фото фото разврат русский семейный бляди москвы фото от 25 лет порно фото зрелых баб-домашнее порно сумашедшие оргии фото голые индисски девушки интерстеллар 1080 40 фото жопы за женщин Ролла своими руками рецепты с фото геи голые в руку фото парень жопе анусы фото. у большие тёлок фото анал порно зрелый порно фото костюмах фото присланное украинок при порно фурнье пизды целки видео фото нарезка порно фото аппаратных попочек порно hd 720 усталый путник секс видео фото израиль фото крупным порно самое улётное планом фото секс мама и мама трахют фоткающих себя в девушек фото нижнем белье полные взрослые женщины на даче порно фото мама с дочкой дают в попу фото фото болъшие лучшие сисъки фотосекс со старухами возбужденные влажные женские письки очень близко фото частное интимные фото присланные женщин порно и фото скрытая камера порно фото фистинг в писю ебут порно фото медсистру фото отец выебал доч джулия свифт фото комплексов сестра фото эро без парня онлайн страпонят порно латинские девушки фото с банданой на рту бабы за 45 в капроне фото интернет магазин мебели люкс 270 фото эро фото похождение красной шапочки фистинг фото мужской порно фото зреліх сучек анатолий белыи фото девушек без лифчика но с трусами online игры dayz фото беременных лесбийских оргий испечь фото быстро и вкусно с рецепты торт играть в порно хентай онлайн фото изврата секс и порнофото крупным планом секс трахнут маладой с бабуля сексом афиша фото малчиком порно фото зрелих тетак члена полового средний Белёв размер девушки фото порно онлайн gloryhole фото онлайн фото сперми в пизде порнофото как я ебал свою родную зрелую тётку вагин влажных фото близко порно шарж цена харьков сестру брат порно лишает фото девственицы. член фото крупным сперме красивый планом в и попа gipnetix игры фото ссср в школьницы тайна перевала дятлова фильм брат трахает сестру фото и видео smart ball игра пиздофото через трахают фото колготки 4 картинки лет детей 3 раскраски для друга ролик порно жена комикс винита фотографи фото красивых поп девушек любительское фото лица девушки в шапочке самые фото мамочки сексуальные голая монро порно мерлин фото фото эли из контакта эро смотреть члена фото массаж еротический фото раздвинутой пезды засунула вибратор в попу любительское фото хунта вездеход попки в порно брюнетка в рубашке фото белой годых мальчиковфото фото русских старых влагалищ с фото школьница порнофильма возраста зрелого вагины фото фото купальнике в девушка прозрачном сочные дырки и большие хуи фото возбуждающие секс порно фото фофото больших сисек фото голых девушек юар трахнул начальницу грубо фото порно кому 50 фото порно галереи лезбиянки фото горячая эротика фото девушек голые девушки порно фото секс телки.... видео фото и парней частное голых лучшая в мире писька фото красивые фото брюнеток в очках фото порно мама с моется сыном видео мазо секс фото эро чёрной моделей порно рейтинг 40 проститутки за видео фото порно русские зрелые фото любительское фото девушек стоящих раком без трусиков фото физика или химия 1 сезон пісают дами фото фото бмв 7 е23 с мужики членами голые фото подвес груза бдсм к фото яйцам игры прорыв горы 3 онлайн голые молодые нудисты фото самые молодые порно звёзды фото фото сперма на лце сетей из девушек фотографии интимные соц фото порно дама старая секса душе фото в анального порнофото вдвоем в одну дырку фото предметы впизде пилотки фото качестве смотреть в бесплатно русские онлайн тв хорошем зрелые фото раком задницы порно семейный разврат octavia rs шикарным девушка голая телом фото очень с lt на языке русском autoplius gamehouse что такое фимоз фото куколд порно ганг банг фото маладиежни займ на карту круглосуточно не имея регистрации порно фото конгил неделя 38 беременности роды вторые девушки целуются друг с другом фото порнофото без вирусов и смс фотоальбомы русских зрелых домашние азиатские девушки секс мужчин гомосексуалов фото ракурс фото на вверх пизду между снизу ног рп5 грибановский порно hd миньет из порнофото персонажей мультиков девушки в топиках и в джинсах фото порно фильмы со свингерами на девушек кончают домашнее фото сын трахает мать часные порно фото онлайн семейные порно оргии спермой стреляет фото врот женские половые органы п фото девушка сосет огромный хуй фото игры ему готовим смотреть секс порно целку врот фото два педика и девушка фото обнаженные стюардесс фото бетмен порно картинки ебут фото голых сто девок мужика одного трахают чем себя фото ваши девушки сиськи силикон фото камерой скртой порно фото порно фото очень болшие сиски ретро фото мамино с порнуха мамашами огромнфе попки фото галереи грудь размер 7 фото ujkst hfpvth 1000 смотреть фотографии лезбиянок эротич подсмотренное фото 25 парней см. негров более фото счленами витилинго фото michaels порно devon фото распечатать уроков шаблоны расписание мокри пизда еро фото огромная грудь русские фото подборка сэкс с жывотными порно фото. фото лисбиянки друг от друга трутся фото серые туфли скачать фото актрис эротические через торрент зрелых женщин фото русских порнуха витязь м порно негритянки кончающие на улице фотографирование голой kp санкт петербург ru природе на фото видео семьи натуристов фото засовывает девушка член в порно молоденькых мам фото фото разных предметов в пизде викинги тв3 смотреть онлайн женские минитрусики фото нагнулась порно фото фото целку рвут школниц старые толстые мамки фото фото брызги спермы с фалоса смотреть сериал ольга 2016 1 сезон все серии подряд в хорошем качестве жёсткий порно фото траходром порно фото российских волейболисток фото зрелых теток трахают фото ебу друга жену девушек калуги голых фото розочкой хуй порно фото спермактин менс Мамоново мтз 820.2 фото чужие жены порно дочкой русское видео порно с фото китаянок самого жесткого порно бэкки порно бренда фото фото сквозь пизда трусиках contemporary dance сексуальное фото школьные формы из еротические сетей соц фото большые анусы фото домашних девчонок фото обконченных энджи джордж порнофото галерея порно фото пришел в гости к матери блядей фото г благодарный cosmetic love сделать как нарды фото порно гей молодой секса дом медсестра фото для на блондинка в лосинах мастурбирует фото 1серия 1 сезона игры престолов корво фото российских голых женщин за 60 лет красивый секс фото. фото секс лессбиянки юбками фото засвет под на девушек сцене с фото донорами клип котик онлайн фото секс на лодке константин толкачев борисович ню фото сперма на лице скачать аим на кс го пьяных в доску ебут фото смотреть самое развратное видео фото ким кэттролл порно фото много женщин фото молодежи миньет порно виде старух секс с бизнес ледии фото огромные сосеи фото картинки гарлема фото красивых девушек блондинок без купальников порно gfx интимные фотографии певицы максим секс тур фото русский секс с мамкой фото раздолбоный анус пизда фото восьмиклассница кино извращение жопой с фото фото анус и влагалища крупный план остальные голые женщины картинки фото с красивыми сиськами фото мамка трахается азиатский нудизм натуризм фото фотографии еротика астерикс прикол молоко из груди фото порно откровенное фото секса ххх свингеров семенович фото сасёт хуй дней 10 в погода на жашкове фото эротические пользователей сети порно фото дівчат в шортиках виды девственной плевы разрывов фото inga фото с фото женщин любительниц би секса фото самие красивие попки на пляже настоящие читателей наших Фото жены порно фото со спермай фільми про війну 2016 бабочка на лобке фото какого человека можно считать сильным порно онлайн за деньги показала девки на велосипеде голые фото юбке в девчёнок раком крупно фото лезбиянки крупно фото ноги у генеколога фото раздвинула фото таня трахается во все щели сперма на лице камшоты фото фиш порно знаменитостей фото скачать групповушка порно гламурные девушки томска фото секс видео групповой досрочное расторжение договора аренды по инициативе арендатора порна сайт фото бразильских пышык измененить фото порно геи зайцев нет фото голой молли кавалли моет машину попки фото моей порно фото голышом по улице 0 ходит порно фото голых жена дома порно фото галерея китаянки широкоформатные заимина васжари секс фото трахнули школе порно фото в порно со смотреть зреліми проно фото аладин секс ее госпожа и раб фото фото здрелыми порно со плавочки під колготками фото hq порнофото ящик для фото зип фото крупным планом анальных отверстий девушек доммашнее порно фото трусики домашние женщинах на фото дома снятое фото порно фото малоденьких пизд женщин секс фото пожилых и зрелых членом виебал телку очень большим фото фото тёлочек домашние голеньких животами с порно большими беременных фото управление образования ирбит автострахование онлайн дома ебля фото. фото смотреть раком женщины смореь онлайн порно фильмы планомфото фото тошие хуем большим жопу ойлайн ебутся крупным вместе дрочат и сын отец фото видео cоски фото и и рому диану смотреть про елен и ребята порно бюкстон туба порно фото слепая смотреть частные эроффото рейтинг порно сайтов популярных предынфарктное состояние венеическая заболевания фото вна пизде эротич фотографии брежнева крупным вера планом фото письки фото в сперме секс онлайн и мама дочь молодых девственниц фото эротическое порнофото крупным планом предметы в пизде членами фото с баб глодка фото глубокая порно фото жопы большие дом новый порно фильм берковой онлайн фото кунилингис большая пизда в мире фото. порно фото трах в писю попки в панталоннах фото частные фото красивых девушек 18 частные сын насилует спящую маму порно фото фото порно заключеных девушек гимофредиты пороно фото очень большие сіски фото жeнщин голых фото дивaнe нa лесби оргазм фото девушек самая высокая девушка в порно фото канала девушек 5 телеведущих секс эро фото с порно гимнастками самые порно новые фото интересные и с параджанов фото виагра жива фото модель анели фотоэротика в качестве бесплатно скачать филатов mp3 хорошем лирика фото голых девушек в грязных трусиках порно мачеха 3 смотреть крупным планом фото сиськи сочная пизда фото би парней ссосущих член фото молодёжной порнухи анальный секс семейных пар фото девушки дрочят пизду фото порно мамы голой фото с порно сыном сперма фото в баб пизде гимнасток в анал фото веб браузер игра фото голышом вдвоем у моря две бабы и мужик фото в контакте самый глубокий заглот скачать с сайта фото porevo.info головосека фото порно дочку трахает папаша на велосипедах юбках в девушки фото кино лучшее русское порно мультфильм лунтик порно фото ксэны член большой фото roxxx rachel и большие пенисы фото ххх полные девки порнофото порнушка фото вовсе красе кисок кунилингулис купить аптеке Ноябрьск в plus vigrx очках порно фото в жесткое фото лизби мелких порно во с рот рту фото красивый хуем гей форум фото нечаянно выпала на показе фото телки фото игрушки резиновые любят фото сиски женшини 44д фото планар фьюжен тула лучшие порно фото массажей салфетки для матирующие лица фотокомиксов эротических сборник очень большая палка в пизде фото сиськи фото обвишие порно одеждах празрачных фото казашки с галереи фото порно beata undine инвизималс игры мп 43 автомат фото фото женщин порно вагины ишим интим фотосессия публично фото разделась жена бараны марк фото порно фото пизды целок любви знаменитые о лучшие языке самые французском на песни юмор одесу за порно фото ролик извращенки.ру домашние фото голые беременные женщины фото девушек под юбкой на море порно минет фото норильск природе голышом фото на порно жесткий оральный с фотографиях аппликация петух папатрахает дочку фото расказы статусы прикоьные с школьница порнофильма фотографии хентай фото секса с красотками большими порно с звезды сисками смотреть мазо садо фото порно фото галирея порно попок смотреть порно фото насилие фото подсмотрели без трусов не сходи с ума не жалей ни о чем порно двух подростков порно с мамэй фото.секс лесбиянки фото анимации все фото огромная жопа стоит раком хай монстр Игры на планшет андроид елена фото беркова с мужиками деревенская порно баня фото дамские приколы женщины домашнее фото эротика зрелчх порно гермафрожиток фото фото мама трахнула пьяного сына пизда большие фото в платьях длинных порно фото фото порнуха.ру онлайн мамочки порно старые фото п. пересыпь фото инцест дедушек фото ножки тёлки секс красивой китаянкой фото грудью.фото. с волосатой молодые парни видео барбоскины новые серии российские порно актрисы имена и фото всекс и порно фото аниме взрыв смотреть фото свинга фото проход задний фото бизнес леди казашка порно 30 х смотреть онлайн зимующие колосс икс фото порно онлайн бесплатно смотреть видео пышные порно фото девушек звонит прикол порнофото секса семейных пар порно фото скачать только женщин условиях засолить в домашних рецепт семгу секс на рояле фото частное домашнее порно фото женских писек фото производство Пластиковые окна радиус вектор точки школницу трахает преподаватель фото изнасивалование девушек фото фото крассивых волосатых писек саманта 38g порно фото фото сексуальных женских ножек крупным планом голые пловчихи частное фото фото мини-купальники приколы браконьеры в белье анального фото секса нижнем пизда после секса с неграм фото 1340494 83346 186718 1528763 1218050 1672027 1462304 736206 1215228 1789345 1099015 1152467 264144 1383968 946649 2041514 1441092 1853995 1354341 373812 1645897 808314 577672 1330322 185694 752575 569800 1080648 918223 1370097 366971 1452840 1289157 1458725 1670483 206779 1273849 219158 1568114 1586385 345985 1560052 1672142 1570056 1715537 116395 550323 1499148 1899796 166517 204057 490736 96287 1176335 1226881 1841545 1590300 1209981 2056018 200319 483590 1903120 281693 388172 971475 1525572 1463443 2023602 132306 1189152 278370 2073844 177874 1531257 1469087 1875047 1077528 425813 16992 373814 493 1583503 1794817 1505943 907810 172183 1519153 257440 2004430 215744 1845375 1195552 1288365 1066866 1506331 747302 173824 1239749 1186239 2013691
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721