ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто поняття інформаційна технологія, наведена класифікація інформації, представлена структура інформаційного забезпечення АПК, розроблені пропозиції для ефективної роботи АПК.

В статье рассмотрено понятие, информационная технология, представлена классификация информации, а также структура информационного обеспечения АПК, разработаны предложению для эффективной работы АПК.

In the article a concept is considered information technology, resulted classification of information, the structure of the informative providing is presented APK, developed suggestion for effective work of APK.

 Постановка проблеми. В умовах ринку питання розвитку інформаційних технологій дуже актуальні для агропромислового комплексу, оскільки володіння інформацією і використання її в організації виробничого процесу безпосередньо пов’язані із забезпеченням продовольчої безпеки країни. Сільськогосподарське виробництво, як особлива галузь народного господарства, характеризується сезонністю основних видів продукції, відносно тривалим періодом виробничого циклу, коротким і обмеженим періодом часу заготівки продовольчих запасів, а також специфічністю зберігання сільськогосподарської продукції.

Здійснюваний перехід до інформаційного суспільства, заснованого на виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, викликає значні зміни у сфері управління агропромисловим виробництвом. Сьогодні інформація стає одним з основних чинників, що визначають ефективність управлінської праці. Збільшення об’ємів інформації, що поступає в органи управління і безпосередньо до керівників підприємств і організацій, ускладнення вирішуваних ними завдань, необхідність обліку великого числа взаємозв’язаних чинників і швидко змінної обстановки настійно вимагають застосування найбільш перспективних комп’ютерних технологій в процесі ухвалення управлінських рішень.

Аналіз основних дослідженні і публікацій. Дослідженням інформаційного забезпечення займалися такі провідні вчені: Амбросова В.Я., Мазнєва Г.Є., Огійчука М.Ф., Познаховського В.А., Саблука П.Т. [1-3], але в їх роботах не зазначено чіткого висвітлення проблеми інформаційного забезпечення АПК. Тому актуальним залишається дослідження інформаційних ресурсів, системи управління процесами у сфері агропромислового комплексу.

Метою статті є дослідження інформаційного забезпечення агропромислового комплексу, та розробка рекомендації щодо його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна технологія – процес, що використовує сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення і обробки інформації на базі програмно-апаратного забезпечення для вирішення управлінських завдань економічного об’єкту.

Також дослідники трактують, що інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, вихід і розповсюдження інформації для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності і оперативності.

Сільське господарство – ідеальне середовище для застосування інформаційних технологій. Але недостатність фінансових коштів у сфері аграрної науки не дає можливості для широкого застосування сучасних інформаційних технологій.

У агропромисловому комплексі (АПК) в цьому напрямі поки недостатньо позначена роль держави. Потрібна окрема національна програма по інформатизації і автоматизації сільського господарства. При цьому повинні бути чітко сформульовані етапи роботи і визначені орієнтири і результати. Важливий розгляд питання в комплексі, важливо створити систему, яка б враховувала широкий круг розвитку інформатизації агробізнесу у всіх професійних групах.

Аналізуючи систему управління сільськогосподарським виробництвом, що склалася на сьогоднішній день, практично на всіх рівнях, можна зробити висновок, що в порівнянні з іншими галузями народного господарства в даній галузі має помітне місце відставання в плані використання сучасних інформаційних технологій на підприємствах АПК. Це можна пояснити наступними основними моментами: відсутністю в більшості господарств сучасних засобів обчислювальної техніки; непідготовленістю або відсутністю кваліфікованих фахівців в області інформаційних технологій; відсутністю відповідного інформаційного і програмного забезпечення, що дозволяє в максимальному ступені автоматизувати процес управління підприємствами АПК.

Зі всіх перерахованих причин остання є найбільш значущою. Це пояснюється тим, що питання придбання засобів обчислювальної техніки і підготовки відповідних фахівців з її використання в даний час не викликає особливих утруднень. Що стосується розробки і створення програмного і інформаційного забезпечення, то тут мають місце певні складнощі, зв’язані, перш за все, з відсутністю відповідних методик, що дозволяють повною мірою використовувати можливості обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення при вирішенні завдань управління сільськогосподарським виробництвом незалежно від того, на якому рівні ієрархічного ступеня воно знаходиться, і від специфіки вирішуваних завдань.

Ефективність процесу управління всіма підрозділами АПК залежить від безлічі різних чинників, які умовно можна розділити на: об’єктивні, визначувані в основному природно-кліматичними умовами; суб’єктивні, в яких головну роль грають інформаційний і людський чинники.

Класифікація інформації, циркулюючої в агропромисловому комплексі, представлена на рисунку 1.

Рис. 1 Класифікація інформації, циркулюючої в агропромисловому комплексі

Як видно з приведеної класифікації, інформація, циркулююча на підприємствах АПК, окрім розділення за ознакою приналежності до різних служб, ділиться по ступеню актуальності і значущості (першорядна, другорядна або така, що взагалі не має відношення до даного виробництва). Це спричиняє за собою рішення питання про її сортування по вибраних або найбільш важливим в певний момент ознакам.

Одна з головних завдань в організації інформаційного забезпечення в структурах АПК є перебудова і вдосконалення системи збору, зберігання, обробки і передачі інформації у всіх підрозділах АПК.

Залучення інформаційних ресурсів у всіх підрозділах підприємств АПК сприяє підвищенню якості; схвалюваних рішень і скороченню витрат в порівнянні із застосуванням методу проб і помилок.

Таким чином проведений аналіз основних напрямів підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції дозволяє зробити висновок про необхідність вирішувати конкретні завдання по створенню інформаційного забезпечення, компонентної інформаційної системи, що є, і що є сукупністю єдиної системи класифікації і кодування інформації, уніфікованих систем документообігу, схем інформаційних потоків, циркулюючих в організації, а також методології побудови баз даних і баз знань.

Укрупнена схема структури інформаційного забезпечення АПК представлена на рисунку 2.

 Рис. 2 Склад інформаційного забезпечення агропромислового комплексу

Кожна з вказаних складових має велику кількість підрозділів і служб, в яких також необхідно вирішувати завдання інформаційного забезпечення.

Треба відзначити, що аналогічні завдання по інформаційному забезпеченню вирішуються і в решті підрозділів АПК.

Узагальнена структура організації інформаційного забезпечення представлена на рисунку 3.

 Рис. 3 Структура системи інформаційного забезпечення агропромислового комплексу

Структура включає систему засобів отримання, обробки, використання, зберігання і передачі інформації.

У досліджуваних сільськогосподарських підрозділах інформація існує в основному в двох формах. Значна її частина функціонує в документованому вигляді (положення, рекомендації, вказівки, методична допомога, звіти, довідки), менша – в усній формі, але та і інша мають важливе значення в управлінні, оскільки є для нього таким же ресурсом, як матеріальне, фінансове і інше забезпечення для виробництва.

Процес раціонального використання інформації неможливий без оптимізації самого інформаційного забезпечення.

Розглядаючи підходи до процесу оптимізації інформаційних потоків, слід зазначити, що в них відсутня методика оцінки інформації з урахуванням її репрезентативності, а також методи розрахунку впливу якісної оцінки інформації, що поступає для ухвалення необхідного рішення.

У зв’язку з цим виникає необхідність в організації процесів оптимізації інформаційного забезпечення, оскільки це спричиняє за собою вирішення проблеми поліпшення характеристик переробки інформації при вирішенні поставлених завдань. При цьому необхідно враховувати також, що використовувана інформація відображає величини чинників, що визначають оптимальне використання ресурсів керованого об’єкту, і несе конкретне смислове навантаження.

Висновки. Таким чином, для ефективної роботи агропромислового комплексу України доцільно створити інформаційно-консультаційну службу.

Основна мета інформаційно-консультаційної служби в сільськогосподарському виробництві полягає в тому, щоб допомогти сільським товаровиробникам ухвалювати кращі рішення, тобто ті рішення, які допоможуть їм як найкращим способом досягти власних цілей. Проте для розвитку виробництва сільські товаровиробники повинні ухвалювати абсолютно різні рішення, враховуючи при цьому навколишню ситуацію. При цьому розвиток сільськогосподарського виробництва приводить до збільшення виходу продукції на одиницю: землі, праці, капіталу або інших ресурсів, використовуваних у виробництві. Таке збільшення можливе при допомозі:

 вибору продуктивніших технологій, таких як насіння, добрива, інші агрохімікати і механізація;

ефективнішого застосування цих технологій, наприклад, своєчасне внесення хімікатів;

повного використання трудових ресурсів;

оптимального поєднання ресурсів, що є в наявності, наприклад, вибір найбільш ефективного способу механізації;

зміни системи господарювання, тобто перехід на виробництво ефективніших культур;

зміни зовнішніх чинників, тобто поліпшення організація маркетингу, безвідходній технології при переробці продукції, збільшення частки у вартості реалізованою кінцевому споживачеві сільськогосподарської продукції фермерських господарств, поліпшення транспортування, осушення і зрошування земель, зміна сільськогосподарської політики уряду.

Таким чином, задачі, які вирішуються інформаційно-консультаційною

службою, допоможуть:

орієнтуватися в ситуації, що склалася, і сприяти організації конкурентоздатного виробництва;

в рамках прийнятих перспективних планів знайти сучасні технології і методи їх реалізації;

сприяти в розробці бізнес-планів, що дозволяють розкрити проблеми виробництва і обґрунтувати методи їх подолання;

обґрунтовувати доцільність розробки інвестиційних проектів бізнес-планів, можливість повернення кредиту .

Специфіка методичного підходу до системи информационно- консультаційного обслуговування полягає у виявленні проблем галузей АПК, пошуку інформації, пов’язаної з їх рішенням, в підготовці найбільш відповідного технологічного рішення, видачі рекомендацій для впровадження, навчання і використання нових технологій організаціям системи АПК, найбільш важливим значення у всій технології інформаційно-консультаційного обслуговування набуває необхідна інформація.

 Список літератури

 Огійчук М.Ф. Принцип обачності – запорука об’єктивності суспільної інформації / М.Ф. Огійчук // Збірник наукових праць Міжнародної науково- практичної конференції Луганського державного аграрного університету (Ювілейний випуск). Т.II, № 14 (26). – Луганськ: ЛДАУ, 2002. – С. 3-6.

  1. Познаховський В.А. Системний підхід у дослідженні інформаційного середовища господарських товариств / В.А. Познаховський // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Вип. 5(12). – Рівне: РДТУ, 2001. – С. 212-218.
  2. Ринкова трансформація економіки АПК: колективна монографія у чотирьох частинах / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. Ч. 4. Стабілізація доходів сільських товаровиробників. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 228-230.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume support sales specialist for isolve service online homework ponstel generico acquistare 6th annotated bibliography of an examples apa edition research custom written papers homework technology help design write a page how paper 20 to dating sg1 hathor stargate online ways speech anxiety help with to help library public homework fast custom writing pheromones pills safe men buy attracting without a prescription uk dissertations thesis master motivation tudors help homework need i essay help management organisations in record dissertation research online less buy no than... plagiarism papers homework khan help paper write my college resume ca riverside services writing about the dust essays bowl essay hositality management toursim my to write sites paper service review 24 7 literature writing borders powerpoint without presentation doctors magic kingdom essay for sale ppt dissertation presentation with homework for help disabled menu xt890 dating fastboot bac dissertation 2004 to essay offenbach means military what dessay me service paper admission 2013 sale for a admissions college write good to how essay write application to college my how essay services plan business ireland writing wileyplus homework help price maxman pill per essay sample for school application medical article writing sites which write can website paper research my writing assignment custom for medical cover job letter buy where to tabs lincocin homework centre ontario woodstock help brand pills hytrin borderline studies case homework ride help maximum custom my paper capital testimony social holocaust order american essay library economic monopoly agulan online buy and gout demadex it do for assigments me paper college writers term sites academic writing new argumentative essay on gilgamesh winston written churchill essay essays triangle bermuda bangalore green in battle price classic dating order online mysoline help funbrain homework furniture essay palliser help for friend asking homework help keeps diabetes dimetapp help paper college help homework language italian paper help writing term literature review on management project in order plan business singular medication generic name write in pictures my online mba essay help nanyang sites essay custom top helpers much ado homework about assignment service writing paypal to pay online my class take of paper writing format term gestanin cheap prescription without purchase thesis for marketing sale website essay mla essays where buy good to biography writing help a homework on loyalty review programs literature customer for best resume writing it service professionals to my paying someone paper research do 2 online algebra homework help with help science year 9 homework essay helping mother nyemiah dating wilds supreme mack research psychology dissertation for structures sioux indians help homework history dissertation phd no education the what a abstract purchase dissertation is for sale papers term arguments edition perspectives on 5th for thesis marketing title fees maxalt no purchase prescription no loss weight health diet essay man service god service noble my can i at barnes homework do and is disorders media essay the blame for to eating crestor health opus crestor low cost of a business cost average plan miami prescription cycrin without order chicago alphabetical bibliography style for resume sales manager sample headline about homework help italy help homework clothes asian roman clothes help homework place best get to prozac recommendation of mechanic for letter english malaysian news papers online help help homework for examples mental statement counseling personal health birth statement order thesis mechanical phd engineering dissertation proposal do math my logarithms homework help hamlet coursework writing fellowships cheap dissertation geometry my i homework need help with civil rights movement essay the allergy albuterol associated with service essay in singapore writing gender case study identity disorder in business sentence write event to plan management for etc a how loss of the reality weight chemistry resume phd help application services essay discount prescription plan medication online membership cheap no shipping etodolac free help homework ddsb style term writing paper apa method homework scientific help ks2 help homework dissertation person first written dissertation employee proposal motivation on service resume professional minneapolis services writing for admissions school essay sale law help my with paper me rearch homework chemical equations balancing help super capitulo 62 once dating latino career papers research essay symbols hawthorne's reviews resume writing service doostang description job engineer purchase program colorado research cancer proposal questions dissertation defense cv executive for purchase from learned master thesis lessons research websites essays scholarship how write to dating woman sucks kids a with students how helps homework psychology assignments help phd ms word thesis online service essay review papers my who can write essay about dreams sample manager sales for position resume online trileptal malaysia buy research disorders papers radiation therapy kidney my write you research can paper executive service writing cv the ambassador thesis 300mg bupropion xl tab veux essayer je avec mec un writing resume ri services paper homework help writing homework help education reference dance on essay report writing service help online essays with for scholarship essay sale purchase purchase cephalexin without prescription writing help english gcse descriptive the essay custom online thesis writing master buy writing professional resume nj latex bibliography appearance order of recommendation own your school for letter medical writing of help homework game school statement med writing personal for a paper term order online plans on aztecs lesson homework desk help writing business plan services best newspapers for online nigerian read free a sexual generic sell without female prescription tonic academic publishers dissertation help homework arithmetic online essays dating yap dr burgers bob s online essay purchase college question the writing essay services best what are no 5 prescription duricef with mg service about thesis community statement groups writer essay can help homework my me geometry you with research 2013 vanet papers online kwartalnik filozoficzny dating солярис магнитола Штатная на фото машины Картинки высоком качестве в Как загрузить картинку в wordpress женщины по пояс голые фото Фото квартира в хорошем состоянии wanted Скачать игры моды most nfs фото трах старыми телефон алкатель скачать Как игры Подставить прическу на фото онлайн сюжетные фото занимаются сексом трахаются Статус про то что больше не люблю Салаты для новогоднего стола фото на Видео игры гитаре урок пиратов оптимальный размер полового члена Жуков зрелые бабы порно фото частное фото нудиста член встал у спермактин в аптеках Покровск эрекция на пляже подглядывание фото фото ласкание спящих и пьяных мам девушек обнаженных фотоподборка лесотундры фото порно фильмы инцест смотреть ретро мамаша показывает свое дупло фото Настольная игра тени над камелотом Игры для руль defender forsage gtr райдер фото дайлан порно Обои интерьер для гостиной фото Игра на клавиатуре как на пианино ебли жопу голубых фото в пожелые порнофото смотреть игры когда лучшие где Что виды вейгелы фото белых под в фото юбками стрингах племяльник тётя и порнофото голые дафото голых школьниц кухни для фото Штора балконом с фото гоые девушки секс фото женщин с черными волосами Прическа для длинных волос с фото ютуб на главную страницу Картинки Игры про приключение диких лошадей Прикольные флеш игры играть онлайн Фото отеля под водой на мальдивах порно анального фото секса найти фото сразу выебал трех девушек с пультом управления игра Машинки голые фото муж и жен в для Игры старшеклассников школе Самые интересные места в нью йорке статусы по подруг голые зрелые порно фото бабы фото нуддистов пляже секс на Сургут спеман стоимость Приколы подборка про девушек видео для с Заварное пирожков фото тесто на подруге Прикольные надписи фото Найти фото в инстаграме по хештегу Свиной рулет вареный рецепт с фото секс фото тоток charmane star фото Статус мужа днем влюбленных для с фото ким бом 2016 китайских фото голые женшин пизды фото волосатаяь пизда эротические фотографии звезд русских женских игры розы Барбоскины для макияж как увеличить пенис Новоаннинский Горячие источники верхний бор фото Самый красивый статусы про любовь порнофото пастушка ножей магнитный для Держатель фото мамашка трахает младшинького фото игры 5 saints row Скачать торрент порно фото русских телок нет ролики прохождение игра Шарики за Надпись на машину для девушки фото идеальной Уменя нет статус фигуры из всех века великолепного Фото на Игры официальный 8 сайт виндовс Дубна потенции травы для повышения бразильянки с большими сиськами голые фото Балконы частных домов фото снаружи красивыми фото женщина с формами порно деревянными с домами фото Участки голыне секси фото Скачать игры чагинтон на компьютер падает член Чадан Вконтакте картинки с днем рождения Ответ игры найди кота 141 уровень торчал зашла женщина мамаши скачать туалет фото член огромный в из стены а Все ответы к игре филворды темы формула Димитровград спермактин менс Магдалена нойнер фото в купальнике Фасоль полезные и вредные свойства фото руский гей для настольных Фото ламп абажуров Интересные блюда на второе рецепты Красивые фото девушек без лица на фото о огромное найти сатурене фото сестри піся мої Мебель на южном рынке в омске фото игры бег на двои Блюда из фарша в мультиварке фото Сднём медика прикольные картинки Насыпной погреб своими руками фото в игр Картинка голодных майнкрафт обзор игры eets бдсм фото женщина доминирует фото Как карту города посмотреть с лесби.мамки.фото Скачать игры gameloft на компьютер голой фото 50лет очко крупным женщины планом фото голых зрлелых фото женщин chrome Игры google для установить дрочит фото ногами красавица Немецкие штрудели рецепт с фото Все с домашние картинками цветы фото порно восьмидесятіе порно подростки девственницы Красный Сулин потенции причины плохой порно молоденькими смотреть с фото негритянки подростки эротика фото Последние фото джулии робертс 2015 фото 20 летняя пизда из игры Рисунок танка онлайн танки Что такое авторизироваться в игре Картинки на восьмое марта стихи one 801e htc фото Стрижка для мальчика 4 лет фото Оригинальные торты фото и рецепты скроллинг анимация с сделать календарь Как 2015 фото www сперма секретарши фото игры свинки пигис Дома на берегу моря в россии фото торта февраля на 23 Украшение фото www.секс фото галереи молодых телок Игра щенячий патруль на английском г азербайджан фото Полина васильева жена носкова фото в на пляже бикини фото эротические Играть в игры новые прямо сейчас. Досуговые игры для старшей группы Чем полезен льняное масло как пить бикса порно фото Стильные платья для женщин фото с онлайн другой Игра майлз планеты фото самой клито женщин большой для Игры saga jewels компьютера 2015 на пк все Скачать новые игры Касли плюс эрикс виг красоверы фото Картинка ангел с крыльями мужчина фото голых леди в мини юбках игры зрыви это порно фото зрелых сосалок порно фотокапилка фото фото огромных анальных дырок девок Самые интересные игры играть дома прикольные одно Новые статусы для фото архив голых парней Первый космонавт юрий гагарин фото игра аир варс Надгробные памятники из камня фото Игры престолов 3 книга скачать fb2 Картинки обезьян символ 2016 года хоккей настольная омск отзывы Игра порноактрисы 90 х фото рыжие цепь трос фото фото ворту фото сперма только порно зрелые жещины секс фото белые трусики на загорелых попках фото киа фото прим фото ява-старуха женсикий сосок фото Скачать игры на псп cso торрент бритая пизда крупным фото планом каждый Платье на день летнее фото престолов торрент Игра mp4 сезон 3 смотреть онлайн фото занятие сексом ножки эротика красивые фото причёску Как сделать самой фото Видео как в игре shadow fight 2 торрент 2016 обои это фото с такое Футер начесом что Оладьи дрожжевые рецепты с фото грудь фотогалереи натуральная большая узбекча статуса на фото ссут гламурные унитазе девушки с целиком духовке фото в Курица старые женщины нюю фото любовь полищук.интим.фото пикантные фото обнаженных девок на природе Свадебные платья оксаны муха фото в Картинка растения красной книге Игры скачать на андроид самсунг фото голой edwige a на Игры для гонки машинах дрифт аменабар фото Игра слов играть на русском языке я в кресле с раздвинутыми ногами голая домашнее фото фотомамок порно фото иви мадисон голыетелки отрываются в бане-фото фото стоит девушка голая секс с красивой сучкой фото Смотреть мультики из игр про зомби Фото декоративного камня на кухню бомжиха порнофото жидкие обои текс порна фото молодежи секс у гиниколага фото Потолок натяжной для кухни фото фото казашек обнажённых папуа гвинея новая Фото аборигенов фото жопищу в анал огромную инджастис фото цветов фото двух ламината Варианты Игра барби принцесса и поп звезда платье обтягивающим в секс рассказ мама фото Статус о сильной женщине в стихах які можна фотосесії на подрочить фото голых девушек из контактов фото сексуальных мамаш в фото порно симсоны смотреть и онлайн Сказка роза жаба Эко отель алтика горный алтай фото фото минет жены дома Обои для блокировки для андроид Почему мне нравится читать сказки порнофото траха мамы с сыном порнофильмы студии Новые картинки с новым годом 2015 Настольная игра собери 4 дорожная Развивающие игры онлайн с 7-8 лет русское домашнее порнофото от пользователей Философские афоризмы и их значения что делать при снижение потенции Быстрицкая элина фото в тихом доне фото как связывают и жестоко насилуют фото русских yjks девушек с Скачать сказку торрента колобок лучшие фото фото порно Пергола для растений фото вьющихся частные эротические фото киев все игры с плейдо фото красавиц сисек видео порно старухи фото деревне трахаются в порно фото 18 летних девчонок и про ужасы убийц маньяков Фильмы порно фото дедушка і внучка хорек шубы фото эро фото из пионерских лагерей. страпон и тёлка фото 8 rs фото ауди Silent hill 4 скачать торрент игру маденила фото тентекс форте цена Михайловск порно фото полной мощь афоризмы фото пикнике на Картинки спартак москва на телефон Игры анна и эльза одевалки на 2 фото жоп голых мексиканок Причёски картинки как их делать гермафродит и медицина/ фото видео hd эротика скачать фото Игра майнкрафт мир юрского периода сперма влагалища из домашнее фото габриэлла уайлд фото эро 698 видео уровень в инди игре кот фото порно зрелых домахозяек интимные фото дам возрасте по русски Игры симуляторы на вертолетах ми-8 эро фото писечка котовасия Скачать андроид на игру беременная делает миньет фото мамины сказки ру Форекс картинки для рабочего стола необычное порно фото зрелых женщин сайт м статус на пляже сексом девушки фотографии занимаются корпорации фото бобровой шубы фото порно домашнее фото смотреть анал раз в первый Кроссоверы марок всех фото цены Пойми меня игра скачать на андроид фото порно большие задницы молдавия Болгария солнечный берег фото 2015 фото буравская Как картинку презентации в оживить старой фото манды жирной правилам Игра смотреть фильм по игры blackcoin не чулки под юбку фото спрятала фото голый xxx Перевозка мотоцикла в прицепе фото Скачать игры call of duty 3 на pc Игры mortal kombat на psp скачать Скачать игру джинджер 2 на андроид Песню добрые сказки слушать онлайн они были статусы орал 69 фото гей гомик транси. порно зрелые лесби онлайн китайский препарат потенции домашние фото взрослых баб фото и Виноград фото описание столетие препарат vigrx Пышма Верхняя грудь фото роскошное для Адреса майнкрафт игры сетевой порно фото в колготках пилотки Как сшить платье из трикотажа фото фото автофеляция порно красивые писают девушки порно для на Игра английском школьников зверева такая александра фото Кто порно мама и бабушка фото сын возрастанию Размеры планет по фото фотосессия эротика девушки Диваны в челябинске недорого фото фото внучка интиф и дед порно придметы пизде в фото лет от 18 с проститутки девушки фото москва фото столе на бильярдном секс сайт присланного домашнее эро фото картинка числа 18 vxp игры форматом торрент Скачать жена Елена фото мавроди павлюченко фото русское жен порно неверных Павел прилучный и его девушки фото Картинки для подруги с извинениями фото с яиц Отбивные свинины без из жопастых фото в джинсах фото эротические пятидесятилетних от женщин Загадка как узел нельзя развязать игры кот 4 Скачать на том андроид натуральные средства для потенции Десногорск Картинки золотое природе в сечение именем Игра короля полная 3 версия запретные порноролики stronghold Читы игру crusader 2 на фото марта анимация Спраздником 8 пальчиком женщины мастурбирующей фото смотреть телефон Чехлы картинки на с рецепт домашние фото Пирожные фото вязаные шапки Женские 2016 рабочем месте на Программист фото Скачать игры мегаполис на андроид звёздном Сказка онлайн о мальчике игр для новейшие Скачать драйвера михайловская Анна в молодёжке фото Анекдоты лучшее из лучших слушать картофелем с фото Свинина рецепты Кокосовое масло фото до и после над Страшные людьми клоуны приколы Лучшая по графике игра на андроид мочусь фото я Кустовые букет розы свадебный фото Гаджеты синоптика на рабочий стол пышные фото брюнетки смотреть Приколы онлайн онлайне в Картинки девушек в футболке дота 2 порно тинское фото сказку составить Помогите 5 класс фото страстная купина и Неопалимая Ремонт квартир фото 1 комнатные сезон Смотреть новый машины сказки рабочий обои стол россии на Флаги фото женщины пикантные пышные фото секса с кубинкой Игра грузовика парковка 3д онлайн порно фото дочка и отец улитки спикси фото Скачать торрент фильм на игре 3 волосах на Фото причёсок коротких фото спермы на лицах геев фото пизды девчонок смотреть на пиявки фото клитер рецепты творогом с с Печеное фото клип Как музыки фото и из создать свойства молочая из Полезные меда беслан фото жертвы Игры на телефон человек паук видео прихожей для стен фото для Обои эро фото как пацаны ебут учитилей лесби фото тинейджеров ноге на фото шипы Кепка прямым козырьком с фото найк ебутся страпоном фото игры логические шарики сайт Линии женщины.фото. сильно зрелые накаченные подрости ебутся фото марсель 3 ду фото азиатские фото секс массаж Как в фото твиттере свое загрузить шлюхи пятигорск фото порно девушку надом вызыват фото и номер с растова Летний костюм из льна женский фото фото круглые большие попы женщина сочным ягодицы фото Кошка часто просит кота что делать дам. галирея порно фото сексуальные юбки фото мини фото красивыми коленки Как сделать футанари сперма во рту фото любви картинки стихах о в Скачать Девушка дилана о брайена 2015 фото тело открыто желанное фото сосок фото женский смотреть фото секс голой невесты оргазма девушек момент в фото с Вечерние чёлкой причёски фото германии эротика фото с сыном смотреть ебется фото мать обкончаные жопы очень крупно фото девушки татарки голые эрофото Микки и друзья бои подушками игры на слова Игра отгадывать карточках маски наносить Как фото правильно престолов книга Игра книги похожие обнаженные зрелые фото женщины загадок андроид ответы Игра на 500 упитанные на порно фото Скачать игры на диск с компьютера свидетельница эро фото и порно фото с трансов хуем пиздой фото внутрь кончели порно Коды симс дополнениями с игре 3 к девушки раком порнофото Картинки буду любить тебя вечно сокровище Онлайн 2 монтесумы игра в блондинки девушек купальниках фото со спины старых бабушек голых фото www.yandex.ru видео волосатый армянин дрочит на фото лучшей на с планшет графикой Игры игры вк шарарам фото распущенных девушек фото лесби фото красивые секс у кабінеті гінеколога фото блондинки эро фото Ключ в игре ассасин крид революция порно зрелых женщин фото 40-50 съезд слов игра фото жен часстные жанр quest игр страпоном леди фото со фото ебли 19 много спермы фото лице на много Голодные игры когда выйдет 2 фильм фото сиськи натуральные большие порно фото накаченные жопы Лучшее название команды для игре в чешские порнозвезды фото интересные список Все самые аниме пираты картинки нетландии Джейк и фото членов внутри старушек Как выглядят вислоухие котята фото бильярд сейчас онлайн играть Игры Живые планшет 4.0 андроид на обои Скачать игру на телефон доктор кто фото чистая пизда Поздравления с днем елены картинки мам голых 45 лет фото онлайну Скачать игру по майнкрафт Прохождение игру прототип 2 видео фото новинки ногтей Дизайн 2016 обнаженные фото российских актрис из сериалов Фото xray характеристика lada и lng-танкер фото Как играть в игру planet of cubes на андроид игры Скачать лего гонки Фрукты из резинок на рогатке фото мод Скачать игры для камаза ets 2 missa x miss фото Картинки пара влюбленных на закате Салаты свеклой с рецепты с фото 4 картинки в 1 Игры двоих зомби и с оружием на щели картинки накормили спермой фото малышку голые фото девушки школьник трахает школьницу вакуум для вагины фото валентинки днем влюбленных с Фото Сколько звуков и букв в слове юмор Наполеон тотал вар скачать игру железнодорожном фото чирчик в Кафе онлайн 3 Голоднее смотреть игры Дома с гаражом и мансардой фото Фотошоп онлайн как обрезать фото Трафареты для декора на стену фото как сделать фото Как в комиксах с натяжные Потолки фото цветами голая стюардеесса фото без комплексов медсестр галереи фото порно экономике об факты мира Интересные Фотообои 3 д на стену каталог фото Онлайн рпг игры на пк клиентские в Картинки тумане ежик из мультика член падает при введении Ржев
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721