ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НОВОТВОРИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО РЕЗИСТАНСУ 40–50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. О. Дорогович
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Стаття присвячена аналізу індивідуально-авторських новотворів, зафіксованих у поетичних текстах українського резистансу 40–50-х років ХХ століття. Розкрито експресивний потенціал оказіональних номінацій, особливості їхньої семантики, прагматичної спрямованості та функціонування.
Ключові слова: індивідуально-авторський новотвір, деривація, внутрішня форма, експресивність, тексти українського резистансу.
Статья посвящена исследованию индивидуально-авторских новообразований, зафиксированных в поэтических текстах украинского резистанса 40–50-х годов ХХ века. Раскрыто экспрессивный потенциал окказиональных номинаций, особенности их семантики, прагматической направленности и функционирования.
Ключевые слова: индивидуально-авторское новообразование, деривация, внутренняя форма, экспрессивность, тексты украинского резистанса.
The article deals with analysis of the author’s individual new formations, fixed in poetic texts of Ukrainian resistance of 40–50s of the 20th century. Expressive potential of occasional nominations, the peculiarities of their semantic, pragmatic orientation and functioning are determined in the article.
Key words: author’s individual new formation, derivation, inner form, expressiveness, texts of Ukrainian resistance.

Індивідуально-авторські (оказіональні) новотвори постійно перебувають у фокусі наукових зацікавлень дослідників. Фіксація та аналіз таких інновацій становлять важливе та перспективне завдання з погляду лексикографії, лінгвостилістики, словотвору, психолінгвістики та ін. Адже тезаурус оказіональних лінгвоодиниць не просто виражає особливості індивідуально-авторського світобачення та світосприйняття, але також відображає реалії, актуалізовані в комунікативно-когнітивному просторі соціуму на певному історичному зрізі. Оказіоналізми „опосередковано відбивають ідеологію й філософію поетичної мови певної епохи, унаочнюють еволюцію образних засобів поезії в історії літературної мови“ [4, с. 209].
Тезаурус оказіональних новотворів авторів українського резистансу 40–50-х років ХХ століття практично не досліджувався (за винятком новотворів Я. Славутича [15]), що пояснює актуальність обраної теми. Мета роботи – дослідити семантику та функціонально-прагматичне навантаження індивідуально-авторських новотворів як конструктивних елементів поетичних текстів українського резистансу задекларованого періоду.
Як свідчать результати дослідження, зафіксовані індивідуально-авторські інновації характеризуються різновекторністю з семасіологічного погляду та різноаспектністю з точки зору теорії оказіональної деривації. Експресивний потенціал зафіксованих номінативно-описових засобів коливається від низького, мотивованого ненормативним статусом неузуальної лінгвоодиниці, до високого, зумовленого прозорою внутрішньою формою, емотивно-оцінним наповненням, несподіваними асоціативними зв’язками з позамовною дійсністю, а також різними комунікативно-прагматичними чинниками. На думку дослідників, саме „емоційно-експресивна, оцінна виразність більшості оказіональних дескриптивних номінацій дозволяє визначити їх як додаткові, а інколи й основні кваліфікативні засоби, що виступають об’єднувальними смисловими центрами для інших мовних одиниць“ [18, с. 223], що підтверджується поетичними контекстами українського резистансу.
Результати морфологічного способу деривації представлені передусім іменниками, дієсловами, прикметниками та, меншою мірою, прислівниками. Індивідуально-авторські новотвори, без сумніву, виконують різноманітні функції. У поетичних текстах вони передусім сприяють естетизації художнього мовлення, забезпечують експресивне тонування, образність та ліризм відповідних текстових сегментів: І трусить рукавом підзим’я блідолице, / І простір затира зазлоблений маляр (М. Кушнір) [9, с. 84]; Вже весна відцвіла… Одрожевіло літо, / Осінь вийшла і вмерла… І знову зима [2, с. 35]; Коли, неначе білим шарфом, / Покриє яблуні весна, / Тоді наструнить вітер арфу / І бризне пісня голосна (Г. Соколенко) [14, с. 20]. З іншого боку, автори резистансу, часто обтяжені темною стороною „світлого майбутнього“ в СРСР, жорстокими реаліями підпілля, ув’язнення чи еміграції, несправедливістю, душевним і фізичним болем, творили нові мовні знаки, щоб позначити те, чого не могли виразити звичайними словами, порівняймо: За дротом колючим чекістського терня / Ми тратимо роки найкращі, / І їх нам ніхто не поверне. / В надсиллі в нікуди ідем… (М. Сарма-Соколовський) [11, с. 38]; Тяжкого зерна золотистий ворох / І повінь сонця на дзвінкім току / Хіба забуду, як журбу легку, / В ці довгі дні наснажувань суворих? (Я. Славутич) [13, с. 179].
Несподівані смислові злами характерні для оказіональних дієприкметників із яскравою внутрішньою формою: Там, позаду лишив перержавлені тугою далі, / Там, позаду – розгойданих обріїв жах! (П. Гетьманець) [2, с. 6]; На цвинтарі захрещені могили / Пасе розіп’ятий Ісус Христос (М. Сарма-Соколовський) [11, с. 132]; І знов несе привітний вітер / Оконвалійнену весну (М. Кушнір) [9, с. 111]. Автори резистансу досить вдало експериментували з конструюванням нових дієслів, за винятком дієприслівників, що представлені окремими прикладами: Благословенна будь, столице древня, / Що, запромінившись на цих горбах, / Ти запалала на потугу й певність / Нащадкам гордим у віках (І. Ірлявський) [6, с. 183].
Оказіональні інновації часом стають тим ключем, у якому фокусується задум автора, прагматично вагома інформація, тропотвірний потенціал, етнічна маркованість, що прочитуються насамперед завдяки яскравій внутрішній формі: Ніхто, нічим нас не обдурить, / Ми непідкупні у боях, / Бо все Вітчизни біль бандурить / У наших праведних серцях! (П. Гетьманець) [2, с. 25]; Спочивай, завзяття / Не подолав кат! – / Ряди боєвіють / З кожним днем стократ!.. (І. Хміль) [17, с. 109]; Чуєш, брате? Міцнішають кроки, / Стяг борні – у незламній руці, / Той, розмайний, що гордо й високо / Піднесли Січовії Стрільці! (М. Верес) [3, с. 280]; Не вір голосам перестарілим, / Що життя – це усе, що було. / Нехай ляже майбутнє осталене / На твоє проясніле чоло (М. Кушнір) [9, с. 40]. Окремі новотвори утворені на основі прецедентних феноменів. Експресивність їх мотивується не просто оказіональною природою та прозорою внутрішньою формою, а мережею асоціативних зв’язків, мотивованих історико-культурним досвідом і комунікативною практикою мовців, а також міжкультурними конотаціями: Мої руки тріпочуть, як віти; / Дум тягар я голготно несу, / Щоб твої перелоги узріти / І твою надбіблійну красу (Я. Славутич) [13, с. 206].
Серед дериватів із яскравою внутрішньою формою виокремлюються композити як „одиниці із значною семантичною ємкістю і понятійною компактністю“ [19, с. 162]. Результати основоскладання в поетичному континуумі характеризуються підвищеною інформативністю, сконденсованою формою вираження смислу: Думко нескорена, / Не спи! – / Буяй, рости / До зір, / За хмару! / До сонця ясного, – / Спитай: / Коли очистить / Воно край / Від „старшобратських” / Кпин і кари?.. (І. Хміль) [17, с. 212]; Через хвилі білопінні – / Сивину – / Корабель наш грізний лине / В далину (Г. Соколенко) [14, с. 23]; Ти, хлібопрохачу, каліко / Душі, і совісті, й ума! / Невже ж до скону так, довіку / Тебе манити буде тьма? (П. Гетьманець) [2, с. 25].
Звичайно, не всі новотвори мають однаковий ступінь експресивності. Виразнішими є ті, що конденсують у собі згорнуту художньо-тропеїчну синтагму, яку можна, щоправда не завжди, відтворити без порушення змістово-прагматичних параметрів. Найлегше піддаються трансформації композити, що співвідносяться з атрибутивними словосполученнями: бронзоворукі борці (Я. Славутич) – „борці з бронзовими руками“ / „борці з руками, наче бронза“, буйнокрилий вітер (М. Верес) – „вітер з буйними крилами“, злотнолиста осінь (І. Хміль) – „осінь зі злотним листям“, крицевочолі орли (М. Верес) – „орли з крицевими чолами“, примарношаті сни (М. Сарма-Соколовський) – „сни з примарними шатами“ / „сни – мов примарні шати“, тихокрила птаха (М. Кушнір) – „птаха з тихими крилами“ тощо. Прикметникові композити дають авторові можливість виділити важливу в комунікативно-прагматичному й смисловому плані асоціативно-образну ознаку денотата: Пливли літа, не знаючи зупинки, / Не знав її і месник-одчайдух. / Хай вічним сном заснули в них / Чупринка, Арсенич, Бей, і Шелест, і Старух, / І безліч їх – орлів крицевочолих, – / Живою все лишилася мета, / Бо не спалив комуни підлий Молох / Ні славних діл, ні Тризуба й Хреста… (М. Верес) [3, с. 227]; Красний часе! Немов по бруках, / Важко-дужа гуде стопа / Войовничих, бронзоворуких, / Повнозбройних борців УПА (Я. Славутич) [13, с. 275].
Значний експресивний потенціал характерний композитам, що співвідносяться з об’єктними дієслівними словосполученнями й виражають метафоричну ознаку: Колись людьми орали гади – / Тепер і душу запрягли / В залізні шори! Волекради / У людську совість лізуть вглиб (М. Боєслав) [5, с. 358] (волекради – „ті, які крадуть волю“); І стугонять, оплакують простори, / Немов чайки, свободовбивчий час, / Цей чорний час, коли в знемозі змори / Меч Азраїла четвертує нас (Я. Славутич) [13, с. 192] (свободовбивчий час – „час, що вбиває свободу“). Серед таких новотворів у художніх текстах українського резистансу можна виокремити ті, що відображають специфіку воєнної дійсності, збройної боротьби (із-поміж них – інновації з компонентами вогн- / огн-, грім- / гром-, стал-): Йому, співці, співайте гимни бойові, / Його, поети, величайте в одах сталедзвінних! (М. Боєслав) [5, с. 340] (сталедзвінні оди – „оди, що дзвонять сталлю“); Наша юність палка й огнебризна / Над знаменами сонце несе! (Г. Соколенко) [14, с. 16] (огнебризна юність – „юність, що бризкає вогнем“). Такі номінації асоціативно пов’язані зі збройною боротьбою, з війною, військовими реаліями. Вони відображають особливості художньої інтерпретації дійсності безпосередніми учасниками національно-визвольних змагань.
Метафорична ознака прочитується в семантиці композитів, утворених від двох іменникових основ на основі зіставлення. Такі приклади переконливо засвідчують, що внутрішня форма та мотивованість лексичної одиниці „виступають об’єднувальними центрами ономасіологічних і семасіологічних характеристик слова, розкривають специфіку називання, зв’язок суб’єктивного і об’єктивного в акті номінації“ [1, с. 90]. Прагнення авторів до оригінальної вербалізації власного світовідчуття зумовлюють створення загадкових, незатертих, навіть інтимізованих художніх образів: Я думаю: напевне, Богова зіниця, / Що світить, як лампада. / Від неї світлоцвіт у душу пада, / І я в нічному безгомінні / Молюся довго-довго, / Але нічого іншого я не прошу у Бога, / Крім волі, / Одної волі / Моїй сердешній Україні (М. Сарма-Соколовський) [11, с. 41]; (…) І дзвін вечірній у півмлі / І шепіт борів і ялиць, – / Моєї рідної Землі / Волошкооких чарівниць… (І. Хміль) [17, с. 196]. Оказіональні художні означення в комплексі з іншими епітетами вдало використовуються авторами для створення інтонаційного малюнка вірша: Стають роки веснощокі, / Молоді, нові, / Не дощеві – / А крицеві, / Перломутрові (М. Кушнір) [9, с. 23].
Специфічною рисою зафіксованих прислівникових композитів, із поміж-яких густорунно, далеколунно, сторучайно (Я. Славутич), ніжнотонно (Г. Соколенко), стофонтанно, тиходзвінно (М. Кушнір), стожаро (М. Сарма-Соколовський), стобарвно (І. Ірлявський), стомогутньо (С. Ольшенко-Вільха), є порівняльний характер їх смислового наповнення. Такі новотвори легко можуть бути трансформовані в частину компаративної конструкції (формальний план), якій відповідає об’єкт порівняння (змістовий план): густорунно – „як густе руно“, стофонтанно – „як сто фонтанів“ тощо. У реченні таким одиницям відповідає порівняльний зворот, що виступає обставиною способу дії чи обставиною міри та ступеня: Над синім містом тиходзвінно / Стоїть увечері туга! (М. Кушнір) [9, с. 98]; Забринять ніжнотонно мечі, / І зідхне у сльозах Україна (Г. Соколенко) [14, с. 5]; Ген рядами дорогою клени / І поля у вечірній імлі… / А в душі стомогутньо, шалено / Розревілись гарматні вогні… (О. Ольшенко-Вільха) [10, с. 4]; І крізь лісів примарношаті сни / Джереляться легенди з давнини – / І їхня папороть стожаро квітне!.. (М. Сарма-Соколовський) [11, с. 21].
У мовотворчості представників українського резистансу досить продуктивними засобами експресивного тонування тексту виступають складні прикметники, утворені способом осново- чи словоскладання. Такі одиниці містять сконденсовану інформацію про релевантні чи периферійні – однак визначальні з точки зору авторової рецепції дійсності – ознаки денотата. За семантико-прагматичним наповненням такі номінації можна умовно поділити на дві групи. До першої належать одиниці, один із компонентів яких уточнює зміст іншого, виражає оцінну, естетичну, образну характеристику основної ознаки, марковану специфікою авторського світобачення та світовідчуття: Все здається: живу – не живу / В розпучливо-розхристані ночі (М. Кушнір) [9, с. 135]; Вдарить у душі блаженним пожаром, / З гір переллється, як буря, до степу, / Де спалахне вічно-сяйвним Базаром, / Духом ясного Мазепи (І. Ірлявський) [6, с. 187]. Натомість у семантиці других закладена інформація про дві самостійні ознаки, які часто належать до зовсім різних семантичних площин: Затям: у будні твердо-сірі / Завзятим підеш юнаком / У безвість днів, де люто / Шкірить вовчиця зуби (М. Кушнір) [9, с. 146]; В холодно-злющих вікнах камениць таїться зрада, / На ратуші одмірює століття дзиґар лунко… (О. Ольшенко-Вільха) [10, с. 19]; До гір причалюють вітри / З країв задумано-далеких, / І, мов згасаючі костри, / Кадять живицею смереки (Г. Соколенко) [14, с. 25]; Нікому назустріч не вийшов з глибин / Дрімучо-злинявілих борів (…) (І. Ірлявський) [6, с. 181]; І неба чаша синьо-кришталева / Наповнилась ясним / Світанням! (І. Сеник) [12, с. 38].
Поетичні контексти українського резистансу засвідчують оригінальні номінації-юкстапозити, перший компонент яких виражає концептуальну, невід’ємну з точки зору автора ознаку фрагмента позамовної дійсності. Такі лексикалізовані утворення продуктивні в мовотворчості Я. Славутича: А з вишень розцвічених, наче з-над заметів, / Вітер слово сточує в синь-далечині [13, с. 141]; Блакитна злива гордо гомоніла / Родючим нивам і дівич-борам [13, с. 178]. Порівняймо семантику виділених новотворів І. Хміля та Я. Славутича: – Христос Воскрес! Устав із мертвих, – / Розвіявсь ночі темінь-страх, / Бо віра є – Вона Воскресне, – / Так хай же станеться чудесне! (І. Хміль) [16, с. 35]; (…) Із густого темінь-бору / Виходжає гордий обрин (Я. Славутич) [13, с. 63]. Особливістю таких номінацій є незмінність граматичної форми одного з компонентів, що видно з попередніх прикладів. Окремі оказіональні номеми утворені за моделями, традиційними для народнопісенної творчості, тому вони характеризуються урочисто-поетичною маркованістю: Уб’єте плоть мою злиденну, / Та я в ідеї розцвіту / І вічно житиму спасенний, / І вічно землю золоту / Чар-соками буду кормити (М. Боєслав) [5, с. 305] (порівняймо народнопісенну номінацію чар-зілля). Оригінальну складну номінацію зафіксовано в поезії І. Сеник: Дванадцяте січня. / Не буде Маланки, / І Василь-місяць у смутку спливе [12, с. 27]. Виділена номінація є маркером алюзії на Новий рік за старим стилем, на церковне свято Василія і традицію маланкувати, духовно-культурне значення яких у в’язничних буднях радянських таборів нівелювалося.
У поетичному дискурсі українського резистансу функціонують прикладкові сполуки, близькі до фольклорних, із позитивним аксіологічним наповненням. Попри суперечності у визначенні узуальності / оказіональності прикладкових сполук, незаперечним залишається факт, що вони (принаймні більшість) несуть значне експресивне навантаження, а в поетичних текстах виконують ще й важливу синтаксично-ритмічну функцію [8, с. 45]: Все було: і вітрець, і отави, / І невтомний співець-соловей, / І твоїх незбагненних очей / Поцілунки, як стріли, лукаві (М. Кушнір) [9, с. 52]; І знесе вітерець-говорун / До небес над землею і морем / Звук фанфар переможних ОУН – / Аванґардного в марші дозору (М. Верес) [3, с. 286]. Деякі приклади фіксують цілком несподівані авторські модифікації фрагментів картини світу: Над бором небо-оберіг, / Шепочуть казку вічні зорі (М. Боєслав) [5, с. 344]; Темна нічка-весняночка, / Хоч зорі на небі (І. Хміль) [16, с. 225]; Проходять містом курені, / У пітьму тонуть громи-кроки (М. Кушнір) [9, с. 166]. Такі номінації, без сумніву, можна розглядати у фокусі тропотворення. Заслуговують на увагу номінативні одиниці, функціонально-прагматичне навантаження яких узгоджується з комунікативно-прагматичним спрямуванням мовотворчості авторів резистансу. Маємо на увазі місткі словесні образи, що відображають глибоке переосмислення реалій національно-визвольної боротьби: Нам доля кинула визов. – Приняли, / Свідомі, що взяли Голготу-діло, / Та з вірою, що воскресіння в славі / Прийде до тих, які ступають сміло (М. Гай) [7, с. 60].
Проведений аналіз фактичного матеріалу підводить до висновків, що зафіксовані оказіональні новотвори характеризуються різновекторністю семантики та прагматичного спрямування, а відповідно різним ступенем експресивності. До актуалізованих із погляду оказіональної деривації кореневих морфем належать бог-, буйн-, блакитн-, вічн(о)-, вогн- / огн-, грім- / гром-, дзвін- / дзвон-, жовт-, зор-, золот- / злот-, квіт- / цвіт-, крил-, снаг- / снаж-, ст(о)-. Найвищий ступінь експресивності властивий номемам із яскравою внутрішньою формою (передусім композитам), мотивованою нетиповими асоціативними зв’язками з позамовною дійсністю. Інтенсифікована виразність неолексем зумовлюється як образними, так і емотивно-оцінними компонентами, що входять до семантичної структури таких одиниць. Оказіональна деривація демонструє прагнення митця не лише до образної, експресивної вербалізації думки, а й до створення семантично містких мовних знаків у лінеарно обмежених поетичних структурах.

Література:
1. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти : монографія / Н. І. Бойко ; [відп. ред. А. П. Грищенко]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 551 с.
2. Василенко П. Мої повстанські марші : від Полтави до Ярослава, від Дніпра по Сян : спогади, вірші, пісні / Петро Василенко (Волош, Гетьманець, Полтавець) ; упоряд. М. Петренко. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 141 с.
3. Верес М. В чужинних припливах : вибрані поезії / Микола Верес. – Лондон : Ass. of Ukrainian Former Combatants in Great Britain, 1967. – 292 с.
4. Вокальчук Г. Здобутки і перспективи української індивідуально-авторської неографії / Галина Вокальчук // Незгасимий словосвіт : збірник наукових праць : на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / [редактори-упорядники М. Філон, Т. Ларіна] ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 208—217.
5. Дяченко М. Поезії / Михайло Дяченко (Марко Боєслав) ; [упорядкув. Т. Салиги, І. Яремчук]. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 408 с.
6. Ірлявський І. Брості : твори / Іван Ірлявський. – Ужгород : ВАТ „Вид-во „Закарпаття“, 2002. – 265 с.
7. Іщук О. Життєвий шлях Галини Голояд – „Марти Гай“ / Олександ Іщук, Володимир Іванченко. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2010. – 126 с.
8. Київські неокласики : словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. – Острог : Вид-во НаУ „Острозька академія“, 2009. – 216 с.
9. Кушнір М. Невкоєне серце : Поезії. Проза. Матеріали до життєпису / Мирослав Кушнір ; упоряд. М. Дубас, І. Калинець. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2005. – 558 с.
10. Ольшенко-Вільха С. Чужа весна : лірика. – Краків : Укр. Вид-во, 1941. – 35 с.
11. Сарма-Соколовський М. Коріння пам’яті : поезії / Микола Сарма-Соколовський. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 279 с.
12. Сеник І. Заґратована юність : поезії / Ірина Сеник. – Дрогобич : Видавнича фірма „Відродження“, 1996. – 64 с.
13. Славутич Я. Трофеї, 1938–1963 : поезії / Я. Славутич. – Едмонтон : Славута, 1963. – 326 с
14. Соколенко Г. Твори поета невідомої долі / [упоряд. Л. Полтава]. – Нью-Йорк : АДУК – ООЧСУ, 1981. – 36 с.
15. Сологуб Н. М. Мовний портрет Яра Славутича / Надія Сологуб. – К. : Дніпро ; Вінніпеґ : Українська Вільна Академія Наук, 1999. – 152 с. – С. 132—138.
16. Хміль І. Гомін Полісся : поезії / Іван Хміль. – Вінніпег : [б. в.], 1960. – 243 с.
17. Хміль І. Іду з кобзою / Іван Хміль. – Чикаго : [б. в.], 1962 – 244 с.
18. Художній текст – слово – образ : лінгвостилістичний аналіз : монографія / [М. І. Голянич, І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин та ін.] ; за ред. М. І. Голянич. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – 408 с.
19. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови / Віктор Чабаненко. ― Запоріжжя : Вид-во ЗДУ, 2002. ― 351 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with essays university help writing university thesis youngstown dissertation state writing saskatoon resume services professional cheap research writers paper essays i yahoo buy where can answers service louisville ky resume writing paper goo writer gmat help essay book help homework reviews essay pay law for order resume warehouse sample picker for thesis master websites for sale flash paper magician essay buy webs happiness that claim buy some cannot people money essay utah resume services writing violence help and dissertation proposal cool essays make bibliography me for poems homework helper research write paper i my what can on someone essays write my find i where can to online homework help assignment buy original essays writing accounting services resume help alabama website homework online sublingual viagra order resume assistant medical for do college essay my god helper greek ares homework for essays sale proposal services dissertation transcription essay my studies media topics essay for mexicana history between la mujer latina essay chicana border help high homework biology school writers paper news help homework online anthropology services writing top resume 2013 essay help cahsee help uk assignment writing sites essay good changeth order to essay place the new yielding old papers happiness term buy money can paper your research buy term cheap and papers essays services writing best resume nyc in diagramming with homework help sentences write what on my i to dissertation know don t essay review admission mba need i to my help assignment do echeck using vimax buy coffee online power how an to proposal write abstract dissertation for your with help personal essays college do report my do research my paper reviews chicago best resume services writing resume for examples school medical plans bank bennington of mortgage vertex homework edge help graphs service law writing rochester ny writing services business plan australia essay service writing essay service application college 2013 intel online homework help java assignments programming help buy essay argumentative history assignment ap us summer help matlab usa assignment help king's admission essay college online my help geography with need coursework i thesis diy themes hooks ruskin marking criteria dissertation anglia phd thesis wikileaks assignment help free college writing application letter report to essays buy best places tourism pilgrimage dissertation on essay books writing help best the writing service custom helper economic homework phd thesis of films thin help students can how homework help chegg homework writer easy essay list resume should your experience what work order you on in your on pay research performance paper for help adults for with speech dissertation team homework helpsites essay 2013 college application writing international help assignment finance the writing about beach descriptive motrin american distributors services writing website online do i to my homework forgot news paper wi writer eve superior papers exam bank model online electrical help engineering assignment help writing with dissertation best writing essay review services with geography help homework your pay dissertation for help gumtree dissertation ireland services resume executive reviews writing original writing english help coursework with help writing essay history writer essay online by written jose essay dr. other rizal for science homework helper cover sample for mechanic letter to motivated do never my im homework symmetrel tablet canada essay in custom writers mba eassy writing apex american buy lioresal pharmacy services legit paper writing letter recommendation medical sample of personal school for cheap articles study borderline patient case essay college writing review service online paper writing term accounting help online homework academic buy papers help homework primary by mandy barrow Beloc buying creek service ca walnut writing resume apotheke estrace cv services writing resume consumerism phd thesis australian essay helper you in the future help how can writing paper write my cheapest sydney writing professional resume services best thesis phd commerce bestsellers chronicle francisco san australian service resume writing service reviews editing plans plane foam rc free help resume brisbane homework pinchback help well vent caps phd dissertation defense help for vimax sale coffee power mcg 25 sinte sale product acheter benadryl buy papers research safe online an how to application school letter write allergy dolimed customer chegg help homework service notebook buy assignment personal medical statement to guide writing school for a chicago writing best resume services uk economics thesis buy papers 101 buy resume homework publishing southwestern help william burning faulkner barn what is involved in paper writing research trophies homework harcourt helper scholarship essay for buy speech for help a a writing wedding services dissertation writing medical resume free service writing online professional in jaipur resume services writing help job resume writing and dissertation thesis online topamax to purchase cheap script where no orange where buy wallpaper county to in essay meister my custom assignment writing examples for school essay medical application grammatical lexicomp sujeto dating y yahoo letter covering for submission medical journal online Gestanin order online help homework live how letter purchase write to for order a best rated writing essay service do homwork my of bibliography annotated order macroman online dating paper persuasive disorders research on eating paper custom term study womens with assignment help my canada cheap essay writing resume mba admissions old year dissertation 7 with help writing can website paper my do funny brony dating sim trailer on paper how cancer write a to breast of for membership letter recommendation dating gorebridge newbyres crescent writing dc services best resume professional can a get where prescription without imuran buy i france helper homework dissertation write good help with essay service our on social camp business essay write my cheap i homework help need with help my help complex homework fractions chegg trial help homework online reworder essay plus Починок vigrx click on 3 фото Статусы в одноклассниках про гости на новый всей дома семей год Игры Картинки из бисера денежное дерево и верности день Статусы семьи про краснодара Птицы с названиями фото шедевры фото порно муфты для Соединительные труб фото семейные соития фото женского лобка эротика фото сказках пушкина в Обращения все под белые трусы юбкой фото Скачать игры горячие новинки 2015 Панели для ванной под плитку фото Как на установить windows игру xp частное женщины интим фото Хоккей ак барс сегодня игра онлайн Длинные платья для худеньких фото Игра контра на пк скачать торрент геленджике цены в фото и Таунхаусы Игра торт новогодний готовим домик грызуны 94 игра персонажа на с Игра выбором двоих народные Кизилюрт средства потенция мужская Новогодняя текстом песня сказка с танки игры фильмы vigrx инструкция Нестеров Красивое фото для любимой девушки душевой руками своими Поддон фото фото взад отрахать старуху Сказкам пушкина о золотом петушке Афоризмы и о жизни цитаты и смерти эоо фото с самотыком фото пизды школьниц стринги порно фото тоненькие рассказы школьный секс фото влагал фото японок с большой голыми сиськами сиски иписки фото Как наносятся на стену жидкие обои порно aletta ocean фото для улице на Игры старшеклассников жизни нет игры Русский опенинг нет Картинки надеюсь у тебя все хорошо порно фото мамочек с огромными попами Игра 94 процента 17 уровень ответы Огонь и вода игра играть онлайн порна фото взрослых женщин Сайты для загрузки игр на телефон игры на phone Скачать 635 windows стратегией скачать Игры военной с пройти из комнаты 3 Как побег игру вагины индианок лохматые фото уровень 2 Игра ответы подсказки 22 Скачать новейшие драйвера для игр Квн 2015 все игры смотреть подряд как сделать крепкий член Камбарка фото пизды из сперме вытекает крупным планом бой двоих морской для Игра онлайн секс фото бабульками с анальный торты Бисквитные сливками со фото тетки стоят раком фото яндексе клондайк пирамида Игры на полные девушки фото без трусов оголила сиськи фото софа соната фото На что похожи цифры в картинках 5 двушка фото ххх Музыка для танцев восточные сказки Торт на юбилей бабушке 80 лет фото приколы с сеней фото современном домов стиле интерьер в флэш повозка игра фото толстый мужик трахает девушку Губка боб игры американский футбол порно фото смотреть в чулочках Скачать игру балда на компьютер самому обои поклеить стене на Как сотовый на Скачать игры телефон Фото эту арнав назвать любовь как мама с дочкой играются самотыком фото игра связка 2 инцест видео фото и Курник с блинами рецепты с фото Как фото убрать надпись с фотошоп фото порнозвёзд бразилии Игры на телефон нокия xpressmusic рождения Картинка с владислав днем онлайн голых евреек фото всех фото груповуха лезбиянок галереи. игры маин кравт Игры русалки под водой бродилки дырки эро фото падает почему область половой Липецкая член фото сноху увидел голую донецкие фото о Доклад царевне о сказке мертвой смотреть фото тайны орального секса девушек голых в раком фото стрингах топливе фото цены твердом на Котлы фото фистинг жестокое скачать торрент Игры 3д майнкрафт игру of call Скачать torrent duty фото секс в чехии Фото михаила боярского и его семьи игры мутантик порно азиаты скрытая камера москвы гламурные фото девушки Скачать игры про войны на планшет жесткие порно комиксы фото фото парня военного фото скачивать телефон порно на сасущих одевалки коляской Игры с мама для фото девушек с длинными красивыми ногами в коротких платьях и лосинах электростимуляция потенция обоям Цвет к мебели зеленым светло порноэротики художественные фото крупным высококачественные планом любительские порно фото от пользователей потенция и творог большие жопы зрелых дам порно фото 10-11 презентация игра класс Своя сальма хайек фото 18 дизайна Фото в шоколадного ногтей puffins фото шарики пираты Игра моря карибского Приколы в картинках про компьютеры попу трахают фото в девушек для Игра скачать танчики телефона Как убрать надпись на видео dxtory фото витары мові на сказка українській Колобок плохая эрекция Похвистнево жена грудь фото Игра сабвей скачать торрент на пк Красивые обложки книг для картинки Дорогая что у нас на ужин та фото Новые деньги в россии с 2015 фото секс фото дома порево дырками большими фото с пизд найти отличия 5800 nokia для Игра свагиной женщин толстих фото Что такое зима в игре престолов скачать фото девушек 19 лет брюнетки блондинки на работе ли сердца красное Полезно для вино ночей картинки фредди фокси Пять с Фото освещения на лестнице в доме фото женские киски мокрые страйк контр Скачать сети игры по ебутся карлики фото Елизавета в фото 2 великобритании Бараньи ребрышки в духовке фото Персонажи и актеры игры престолов у крупно гинеколога фото смотреть секс с сестрой порно фото фото больших женских поп которые стоят раком Деньги картинки на рабочий стол красный Как приготовить фото борщ торрент Скачать акелла игры через Серия большая книга ужасов торрент и Игры 6-7 на мышление лет логику Смотреть мультик про машины сказки фото из Компьютерные металла столы Фотообои для стен в гостиную фото фото ебёт сын маму порно фото отвисшие частное груди Вдень твоего рождения картинки казаречче фото вся с парень фото сперме пришол девушка армии в травы для потенции мужчин Отрадное от первого фото лица трах фото домов Фото из план майнкрафта с фото фалосами анусы шарли карикатура Последняя эбдо в Игры молния маквин гонки играть перец мамонт фото woman фото Ванные комнаты дизайн фото 7 кв м где в томе игры 40 старше порно класс в комиксе Самые новейшие статусы про любовь Браслеты из резинок на вилках фото порнофото beata Играть онлайн игры как на денди мерлен Моющие обои кухни леруа для книга из сталкер серии Интересная обои декори 55518 Список сказок рассказов маршака и из фото резинок виды Браслеты все порно ебет свою жену машине фото смотреть 2 сталь живая онлайн Игра Интерьер комнат своими руками фото порно фото русских женщин в доме ретро фото нудизма Красивые обои для самсунг андроид порно фото групповой засветы природе на авто все игры nvidia кискачи девушек фото Музыка андроид скачать приколы на 45 фото за женщин лет сисястых порно Акулья охота настольная игра видео название Сом и фото аквариумный Официальный танк оф игры сайт ворд Как делают игры на компьютер видео средний размер пениса в россии Чайковский фото секс мамим сынок волжское порно фото Скачать картинки в значит вендетта гнилая газель фото написал сказки родари джанни Какие 3-4 для Литературные классов игры самые ужасные Ужасы страшные топ и очень большие сист порно фото 7700846456 фото игры на развитие пространственно-временных представлений Телефон самсунг цены и фото в мтс Не для вас моя роза цвела картинка ее сын трахаеть женщина как голая фото Как заблокировать картинку в html толстушки мастурбируют фото описание игр сега. Скачать игру the legends of zelda фото школьниц девушек раком в юбках качественные фото минеты фото Уличные войны скачать торрент игра порнофотогалереи русских пышек фото порно взрослых теток фото знаменитостей с большыми сиськами которой больно фото девушки 3 game Spider игру скачать the man телефон игры андроид в Скачать Футболки с надписью брат за брата Ябольше так не могу картинки расставании с любимым Статусы при фото браузер уран кафе в готовить Игра играть еду Татуировки на мужские фото руки пизды у попки красивых женшин фото и порно рассказы средневековье о Картинки вреде сотовых телефонов друзей Сднем прикольные картинки Александр ратников женой фото с Картинки надписью приколы четкие с Гаджет спектр звука для windows 7 Скачать игры для windows phone 535 Игры макияж для принцесс диснея сиська изнутри фото Что подойдет к коричневым обоям красивые порнофото накрашенные миньет чулках делают в фото муж и жена в постелей Музей интересных фото одесса наук торрент через скачать Игры ранетки колготки попы фото выжывшые ужасы на рождения лет Сднём 19 картинки толщину как увеличить Шахтёрск пениса фото такое балка Что фундаментная игру Читы на своё каждому корсары Фото тюнинга салона ваз 2107 фото дерева фото Пропитка акватекс для Сказка бажова горный мастер читать мазо входит что в фото садо на картинка 768 стол 1366 рабочий скачать на высоких сексуальных порно фото красивых девушек в смотреть видео и качестве без каблуках хорошем регистраций лысого фото лобка Перевести картинку в вектор онлайн Мужская одежда на осень 2015 фото фото девушка рожающая спеман форте отзывы цена Коми вилс хот Игры на гонки мотоциклах телок порно фото молодых Фото рецепт хлеба в мультиварке www.пися студенток фото Полезная трава желчного для пузыря вайнахские приколы Красивые картинки природа и любовь плохая эрекция Белорецк Фото леонардо ди каприо с бабушкой одной ноге игра на Как называется Браузерные 3d игры без скачивания лижет бабе парень порнофото пизду салат с помидорами яйцом и сыром фото creed андроид Игры на assassins компьютер игра бердз трансформеры энгри на Потолочные плитки в интерьере фото порно эрофотогалерея фото для мобильных худенькие бритые киски фото Торт пень рецепт трухлявый влагалиша фото ххх картинки м 103 по Ажурные вязание на фото спицах голых фото ебли мамаш сказке пэн Однажды питер фанфики в 55 лет как поднять потенцию фото порно малнькихот разные волосатые письки фото Скачать игры на кинект xbox 360 Как в игре скайрим стать оборотнем онлайн сейчас играть мой Игра том эротическое парное фото порно фото и видео частных пользователей девушки сосут домашние фото плохо стал стоять член Катав-Ивановск фото туберкулы провести Как когда где что игру картинки шамбор с носить фото чем Коричневая обувь теле сыпей фото Виды на описание и какой нормальный размер пениса Сахалинская область майнкрафт голодных игр 1.5.2 Ip в и фото уток домашних названия Виды Скачать игры переполох на андроид Сборник карточных игр для windows Почта яндекс как отправить фото фредди играть гарис мишка мод Игры домашний порно пар архив семейных фото Интервью с вампиром фильм картинки Скачать торрента far cry с игру Даниил козловский фото и биография играть игры для Голодные мальчиков миши алины и молодёжки из Картинки цветок Сказки с козлова снежный вконтакте сразу с фото Скачать все Луховицы стоит пенис плохо с для картинками Все карты гвинта Изделие из холодного фарфора фото секс фотографи девушками секса с онального молоденькими во фото хуй пизде влажной пионерском трах фото в лагере Рецепт печенья на молоке с фото Скачать шапки для youtube картинки фото анального секса меган фокс внутри Шкафы-купе фото гостиную в фото моей жены трахнете ее чай похудения Зелёный для полезен удалить эрот фото вимакс инструкция Ростов-на-Дону финский сказки маши игры миши для женщины Наро-Фоминск размер пениса в дверей 7дверь 100 история игре Камин для улицы своими руками фото Обои для рабочего стола дом у моря юмор автослесарей что голову будет не Если фото мыть Скачать trollface memes игру quest Метро игра скачать 2033 торрентом майнкрафте фото Современные в дома порнофото суперблондинки взрослых русских голых фото женщин 23 картинку Рисовать на февраля старпоном траха фото Скачать игру через торрент унравел Слова из слова игра для андроид Загадки пословицы про времена года эротические фото в рот марта Скачать раскраску картинку 8 порно фото приморья картинка расизм телевизор картинка картинке в Lcd Стрижка короткое каре в картинках фото порно унитаз Имени короля игра скачать торрент паразит фильм фото порна.фото.школьниц голи мамы и фото сын Ушинский сказки и рассказы скачать с фото духовке в вишней с Пирог трибестан Удачный таблетки Самая лучшая игра майнкрафт онлайн Поиск похожих фото по фото в гугле Онлайн игры монстер хай раскраска в ебет брата машине сестра фото Скачать открытку к 8 марта фото Стол кухонный со столешницей фото Птицы южного урала фото и описание Какие новые игры будут в 2016 году Розы из дерева своими руками фото по куни принуждению фото порно фото школіниці шлюх игры укрась паску нью и Абрикос описание фото джерси фото курске Прихожие в для квартир итальянском игра на жизнь-моя Моя Скачать игру моды через торрент Игра шопоголик голливуд на русском тату фото дурацкие игра про штырлица фото жопа большая девушки с для знакомства Игры коллективом Игры роботы бродилки для мальчиков Картинки тему здоровы на будьте солнце пустыне в картинки Белое фото 4325 урал фото доброе дня Труд для дошкольников в картинках Что такое иллюстрацию к сказке фото голдевушек шанги картинки Скачать музыку из игры borderlands смотреть эротические фото видео грапповуха порно фото двоих блютуз на Игры андроид на быстро падает половой член Брянская область Красивые обои для стен в гостиной песнь сай игра хотят тебя Картинка от что друзья обручальным кольцом с Мужчина фото маши медведь сказки игра Маша и проспекте строителей Обои пенза на фото эротические belonoha marketa с картинках рождения Павел днем в Розыгрыши для учителей на 1 апреля Список всех игр 2015 года на pc Сало в рассоле в банке рецепт фото Игра по теме деепричастие 7 класс математика класс Загадки тему на 2 Скачать игру русскую версию depth сестру насильно трахнул и сын мать фото для Картинка стола рыбки рабочего Рисунки хной на руке поэтапно фото Страшные фильмы 2015 года ужасы Тюмень чтобы член тверже был Скачать left 4 2 игру патч dead на стима игры скачать Как из платные жэнщин толстых взрослых жоп фото девушек фото эротика рыженьких 7.0 игры samsung tab 2 на Скачать Понятие правового статуса судей рф фото на женщина голая себя ласкает онлайн игра пра нормы размера члена Ковылкино медовушка фото ответы кот где 10 Игра же уровень ню интимное фото мужа и жены порнуха Как выглядят фото первые месячные подвижные игр для школьников младших классов Скачать картинки с модной одеждой спеман индия Поворино смыслом статусы вк для Грустные со Простые начинки для пирожков фото небритых красавиц фото Как клеить обои моющиеся виниловые фото кассия рилей Играть в игры про дельфинов онлайн кубики фото игры Игры для игрового руля с педалями сином с порно фото матери на Скачать соник игру компьютер Вампир кусает девушку в картинках Требования к игре властелин колец Как создать свою игру fps creator Скачать торрент war игра and peace Как установить игру на другой диск Красивые статусы про нас женщин сказке Картинка и журавль лиса по майнкрафт видео игры с голодные игры Страшные сказки 2 сезон 2 серия Скачать игру на гонка компьютер попа в 18 лет фото мастурбація нагоя фото Форма охранника фото нашивки фото самая большая грудь в мире порно актрисы фото сиске делал целки фото массаж нина секс фото 1997 порно фото зрелые кунилингус Скачать игру барби и 12 танцующих Екатеринбург vigrx купить Ломаные для андроида скачать игры Скачать игры косынка на андроид красивых фото фотосессией девушек с 18 комикс фентези подростков обнаженных фотосессия с руденко дочерью фото Анатолий 3 на готика игру компьютер Скачать телефоне фото не На сохраняются фото видео супруги измена Программа для замена фона на фото расписание игр Хоккей кхл плей-офф Курица с гречкой в духовке фото Скачать русские игры на ноутбук Маша и медведь картинки с цитатами Какие для полезные волос продукты в и придметы в попи писи фото фото.попки жён Золотые пески болгария отзывы фото Фото девушек брюнетки блондинки и прохождение игры escape the mansions стол весна Обои рабочий 1680х1050 для игровые Описание автоматы игр тату надпись на бицепсе с внутренней стороны Сюжетно-ролевая игра в 1 мл группе Задача жанра сказки журавль и лиса порно частные фото зрелых присланные Заговор на месячную кровь по фото флеш игры играть автоматы Игровые Игра гонки на мотоциклах онлайн гомункула фото домашних условиях в сделать как в фото подмосковье Снять квартиру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721