ГЕНЕЗИС ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІФОНІМІВ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

С. Г. Бутко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків

Статтю присвячено дослідженню генезису та функціональних особливостей міфонімів у текстах українських замовлянь. До аналізу залучено оніми, які ще не були предметом спеціального дослідження в українському мовознавстві, зокрема власні назви на позначення хвороб, суб’єктів замовляння, об’єктів водного простору, тварин та географічних об’єктів. У ході дослідження з’ясовано, що міфоніми, вживані в текстах українських замовлянь, найтісніше пов’язані з ономастиконом усього міфологічного і фольклорного дискурсу.
Ключові слова: замовляння, міфонім, власна назва, міфоантропонім, міфотопонім, міфозоонім.
Статья посвящена исследованию генезиса и функциональных особенностей мифонимов в текстах украинских заговоров. Автором проанализированы онимы, которые еще не были предметом специального исследования в украинской лингвистике, в частности имена собственные, обозначающие болезни, субъектов заговоров, объекты водного пространства, животных и географические объекты. В ходе анализа выяснено, что мифонимы, функционирующие в текстах украинских заговоров, связаны с ономастиконом всего мифологического и фольклорного дискурса.
Ключевые слова: заговор, мифоним, имя собственное, мифоантропоним, мифотопоним, мифозооним.
The article covers research of genesis and functional features of mythological names in texts of the Ukrainian incantations. The author had analyzed proper names, which were not the object of the special research in Ukrainian linguistics, in particular the proper names designating illnesses, subjects of incantations, objects of water space, animal and geographical objects. It is found out during an analysis, that mythological names used in texts of the Ukrainian incantations are closely related to the proper names of all mythological and folklore sphere.
Keywords: incantation, proper name, common name, mythological.

Одним із найбільш архаїчних та сакральних жанрів фольклору є замовляння, що вирізняється стійкістю та консерватизмом, завдяки чому й зберігає до наших часів світоглядну архаїку народу. Саме замовляння, а точніше їх мовна організація, є тією багаторівневою системою, в якій закодовано різні пласти знань. На особливу увагу в цьому розумінні заслуговують міфоніми, вживані в текстах українських замовлянь, адже вони є носієм важливої, часом унікальної інформації щодо культурно-історичного розвитку етносу. Зазначимо, що власні назви, зокрема міфоніми, неодноразово ставали предметом розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних науковців [див.:1;6;11;17;20;21], проте більшість онімів і досі залишаються не дослідженими або потребують додаткового аналізу. У зв’язку з цим актуальним видається аналіз міфологічного ономастикону замовлянь, що виявляють різні аспекти реалізації магічної функції мови, репрезентують своєрідну картину світу, є продуктом особливої світоглядної системи. Запропоноване лінгвістичне дослідження пов’язане з потребами лексикографічного опису української народної культури, зокрема укладанням словника українських старожитностей. Мета нашої роботи полягає в з’ясуванні генезису та функціональних особливостей міфонімів, уживаних в текстах українських замовлянь.
Слід зауважити, що ономастикон українських замовлянь уміщує надзвичайно різнорідні щодо виникнення та семантики назви, а міфоніми можуть позначати суб’єкти, об’єкти, рослини, тварини, хвороби, предмети, явища тощо.
Так, значною є група міфонімів на позначення хвороб, зокрема лихоманки, яка включає неоднозначні щодо генезису й семантики номени, і це яскраво демонструє текст лікувального замовляння «Од пропасниці, трясці, лихоманки, лихорадки»: «Під дубом Маврійським / Стояли святії архангели… /…І бачили вони, як виходило з моря / Сім простоволосих жінок…/ … «Єсть ми дочері Иродови, / А йдем ми на хрестьянськую землю / Жовтую хрестьянськую кость ломить». / Святії архангели попрохали розказать, / Як їх імена. «Наші імена єсть : Первая — Непа, хторая — Лета, / Третяя — Лелія, четвертая — Желтія, / П’ятая — Оленеса, шостая — Горита, / Сьомая — Маргарита; / Всі ми огненнії…» [2, с.65]. Слід зазначити, що ключовою для розуміння як прагматики замовляння, так і специфіки архаїчного мислення в цілому є фраза «Святії архангели попрохали розказать, / Як їх імена», адже для первісної людини знати ім’я особи / істоти / предмета / явища означало мати владу над носієм цього імені, а саме: наслати хворобу, смерть, причарувати, вилікувати тощо. Звернімося власне до міфонімів на позначення лихоманки. Частина номенів є доволі прозорою за своєю семантикою і вказує на стан людини під час хвороби, наприклад, Желтія, Горита. Інші ономати видаються нам неоднозначними щодо можливості їхнього потрактування. Так, очевидно, власна назва Лелія має пряме відношення до квітки лілеї, яка, з одного боку, символізує чистоту (очевидно, в замовлянні це акцент на блідості як одному із симптомів лихоманки), а з іншого, — можливу смерть, спричинену дією пропасниці. Назва Оленеса, можливо, є варіантом імені Олена, яким доволі часто у фольклорі називаються істоти підземного негативного простору (в замовляннях — цариця Олена на позначення змії, у казках — зміючка Оленка). Прагматичні інтенції номена Маргарита, на наш погляд, виражені найменшою мірою, оскільки він ужитий з метою ритмічної організації тексту (Горита — Маргарита). Міфонім Лета, на нашу думку може мати кілька мотивацій. Першу визначаємо за етимологією лексеми, яка походить від сербохорватського лета й означає метушливу жінку, яка снить [19, 14, с.264]. У замовлянні таким чином називається ще один симптом лихоманки — марення. Згідно з другою мотивацією, назва лихоманки Лета походить від імені давньогрецької богині забуття — Лети і, відповідно, знову вказує на ознаки хвороби. Найбільш незрозумілим, на наш погляд, є онім Непа. Із великою часткою умовності можемо припустити, що цей номен пов’язаний із дієсловом «непаїть», тобто не щастить [4, с.142].
Цікавими й неоднозначними з погляду походження є міфоніми на позначення суб’єктів замовляння, або міфоантропоніми. Так, незвичною та невмотивованою, на перший погляд, є власна назва дід Карипото, вжита в лікувальному замовлянні від криксів: «В ліси в Кодрі стоять дуб-нелень і дід Карипото. / — Добривечір тобі, дубе-неленю / І дідо Карипото. / Посватаймось, побратаймось, / У мене синочок, а в тебе дочка, / І будемо крикси виговоряти, / Хрещеному нарожденому (Степану)» [2, с.201—202]. Ономат Карипото, вірогідно, структурно складається з двох основ — кари- й -пото-. Щодо другого компонента, то тут поки що складно висувати будь-які гіпотези. Цікавою є основа кари-, яка може походити від дієслова карити, що в «Етимологічному словнику російської мови» М. Фасмера подається у значенні «оплакувати; піклуватися» [15, ІІ, с.199]. Отже, тут прослідковується тісний зв’язок оніма із тематикою замовляння, а самого діда Карипото можемо розглядати як представника чужого простору, який покликаний для обміну — хворобу взяти собі, а дитині віддати здоров’я і спокійний сон.
Відзначимо, що такі формули є досить поширеними в лікувальних замовляннях від дитячих хвороб (криксів, плаксивців тощо), наприклад: «Зорі, зоряниці, васъ три сестриці…, у васъ дочка Одарочка, а у мене сынъ (имя). Возьміть своій дочці Одарочці крикливці, плаксивці и безсонниці, а міні нашлить сонъ изъ усіхъ сторонъ нарожденному, молитвенному хрещеному рабу Божому (имя)» [7, с.278] тощо.
Цікавим і доволі прозорим за семантикою є міфоантропонім чоловік Никін в обереговому замовлянні на охорону весільного поїзда: «Миж трёма дорогами, миж трёма ланами лежить чоловик Ныкин без рук, без ниг, без очей, без ричей, без плечей. Як той чоловик Ныкин, ничым не владие, так на хрещеному рабу Божому архитрыклыну (имя дружка) и на молодому князю (имя жениха) и на молодий княгыни (имя невесты) и на его поизду нихто ничого не завладие. Во вики виков. Аминь» [14, с.508]. На оберегову функцію оніма вказує семантика лексеми никати — ховатися, зникати [5, IV, с.88], тобто фактично весільний поїзд є невидимим, схованим для ворожого ока. Крім того, цей ономат демонструє прийом імітативної магії, за якою магічна сила впливає на об’єкт через схожість. У цьому тексті фактично будь-яка ворожа сила уподібнюється чоловікові Никіну, який, не маючи ні рук, ні очей, не може нічим заподіяти шкоди молодятам та учасникам весілля.
Значною групою за частотністю вживання є міфоніми на позначення об’єктів водного простору. Так, значний інтерес викликають оніми Діян, Кіян на позначення моря в замовляннях від укусу змії, наприклад: «На морі на Діяні… там стояв дуб, а в дубі дупло, а в дуплі гніздо, а в гнізді цариці: одна Киліяна, друга Іліяна, а третя цариця Веретениця. Ти, цариця Веретениця, ти вийди, вигукни, висвисни на своє військо — на польовеє, на лісовеє…» [12, с.150] або «На морі на Кіяні на острові на Буяні тамъ лежитъ бѣлъ горючь камінь, підъ тимъ камнемъ лежатъ три зміи скорпіоны, первая Марина, вторая Катерина, третья Прасковея. Я вамъ приказываю вылижить жило съ раба Божого (имя укушеннаго) щобъ кости жовтоі не ломило, серце не боліло…» [7, с.279—280]. Щодо походження цих онімів, то, як стверджує М. Новикова, назви Діян, Киян утворилися паронімічно, задля мелодійності, ритмізації замовляння [12, с.208]. Припускаємо, що назва Діян на позначення моря утворилася від дієслова діяти й імовірно вказує на місце, де відбувається дія в замовлянні. Назва Киян, імовірно, походить від слова океан з відповідними фонетичними трансформаціями, на що вказує і Р. Агеєва: «Океан море називається також Киян, Каян, Китай, Кидань й відповідно може бути не тільки морем, але й горою (на горі Кияні), й островом (на войстрови на Каяні), й полем (на полі на Киянськім)» [1, с.135]. Таким чином, можемо стверджувати, що названі оніми позначають абстрактний простір, у якому відбувається дія замовляння, причому зазвичай це простір, де діють вищі негативні сили. Як зазначає Р. Агеєва, «географічні вказівки в замовляннях украй неточні, й спостерігається велика різноманітність варіантів, в яких назва може бути надана й іншому географічному об’єкту» [1, с.135]. Так, онім Кіян (Киян) в українських замовляннях часто позначає острів: «На мори, на Дунаи и на острови Кияни и там стояв дуб дупленастий, а в тому дуби гниздо, а в тому гнизди лежыть царыця Оленыця. Ты, царыце Оленыце! Закажы своёму вийську, старому и малому, крывому и слипому, щоб Господь на помич дава» [14, с.283]. Отже, фактично смисл апелятива океан втрачається й слово стає чистим знаком-топонімом, що позначає просторовий об’єкт.
Цікавою є група міфонімів на позначення географічних об’єктів, або міфотопонімів. Так, топонім ліс Кодра, вжитий у замовлянні від криксів: «В ліси в Кодрі стоять дуб-нелень і дід Карипото. / — Добривечір тобі, дубе-неленю / І дідо Карипото. / Посватаймось, побратаймось, / У мене синочок, а в тебе дочка, / І будемо крикси виговоряти, / Хрещеному нарожденому (Степану)» [2, с.201—202] ¬– може мати кілька варіантів щодо походження, адже, за словником гідронімів, Кодра — це річка, а річка, як зазначають автори етнолінгвістичного словника «Славянские древности», є еквівалентним синонімом (поряд із деревом, стовпом, горою) на позначення центра Всесвіту[9, ІІ, с.253]. З цього погляду ономат Кодра на позначення лісу є цілком вмотивованим і вказує на належність до чужого надприродного простору, звідки приходить магічна істота. З другого боку, імовірною є гіпотеза про іншомовне походження оніма, адже в румунській мові лексема codru означає ліс, хащі [8, с.177]. Функціональні особливості міфоніма в цьому разі вбачаємо у запозиченні лексеми як одного з механізмів називання явищ, предметів у міфологічному й фольклорному дискурсах.
Значною та надзвичайно цікавою й різнорідною є група міфонімів на позначення тварин, або міфозооніми, адже тут зустрічаються як прозорі за походженням ономати, так і номени із затемненою внутрішньою формою, що, зокрема, яскраво демонструє лікувальне замовляння від укусу змії: «А в полі море, а в тім морі золотий камінь, а на тому камені золота яблуня, а на тій яблуні золоте гніздо, а в тім гнізді цар Гадюн сидить. Ти, цар Гадюн, склич свій гад лісовий, луговий, степовий, водяний, гноєвий, погрібний, загатній, хатній. Через море калиновий міст, а під тим мостом Дубіян стоїть, а під тим Дубіяном гадина Яселуха лежить. Ти, гадина Яселуха, склич свій гад, та вийми зуб до землі од жовтої кості, од білого тіла нарожденого, хрещеного раба Божого [имя]» [13, с.45]. Так, походження міфоніма Гадюн видається цілком прозорим й тісно пов’язане із прагматикою замовного слова, адже первісно гадом називали не тільки змій, а й усю нечисть, тварин та істот, пов’язаних із підземним світом (жаби, черви, раки, навіть риба). Це підтверджує й етимологія слова гад: праслов’янське * gadъ сягає індоєвропейського * gṷōdh, що означає «дурний, злий» [19, 6, с.79]. У болгарський діалектах гат — це паразит, плазун, у німецькій мові Kot — це бруд, грязь, у литовській gёda означає «стид, сором» [19, 6, с.80]. Отже, можна зробити висновок, що слово гад є на сьогодні стертим евфемізмом. Натомість міфонім гадина Яселуха має затемнену внутрішню форму, а тому потребує більш глибокого аналізу. Проте можемо припустити, що Яселуха, можливо, перекручене від веселуха. Як зазначає О. Є. Хомік, «особливі міфологічні імплікації характерні й для етимологічного значення таких назв, як веселуха (змія), весилушка (жаба), веселий (чорт)» [16]. Згідно з М. Фасмером, веселий — ст.слав. вєсєлъ, болг. вéсел, чеш. veselý, слвц. veselý, польск. wesoly…// Спорідн. лтш. vęsęls „здоровий, цілий, неушкоджений”, що є розширеннями і.-є *vesu-; сер.д.-інд. vásu – „гарний”, авест. vaŋhu, vohu-, гальськ. vesu-, ірл. fíu „гідний, рівний” [15, І, с.303]. Наведений лексичний матеріал різних індоєвропейських мов свідчить про одноплановість конотативної семантики слова веселий, що практично унеможливлює інтерпретацію української евфемістичної назви веселуха в термінах енантіосемії. Евристично значущими у цьому випадку є факти слов’янської культурної традиції, в якій, за спостереженнями М. Толстого, зустрічаються, хоч і не численні та достатньою мірою випадкові, але яскраві й переконливі приклади вживання лексеми веселий у магічній обереговій функції, пов’язані із загальною темою „смерть” [10]. З огляду на це, а також, зважаючи на хтонічний характер міфологічного персонажа змії та його тісний і безпосередній зв’язок зі смертю [див: 3;9;18], онім Веселуха слід розглядати як продовження загальної тенденції використовувати слово із кореневим елементом весел з обереговою, запобіжною функцією. Таку ж функцію виконує і номінація веселик – журавель, на що вже давно вказали дослідники, наголошуючи при цьому на особливостях народної етимології цього слова, яке в традиційній культурі асоціюється із поняттям „журитися, сумувати” [див.:3].
Отже, міфоніми, вживані в текстах українських замовлянь, найтісніше пов’язані з ономастиконом усього міфологічного і фольклорного дискурсу. Власні назви демонструють семантичну строкатість та генетичну неоднорідність своїх складників. Історично-культурна проекція окремих номінацій свідчить про архаїчність їх виникнення, а також про мовні контакти давніх українців з іншими народами.

Список літератури:
1. Агеева Р. А. Пространственные обозначения в заговоре как типе текста (на восточнославянском материале) / Р. А. Агеева // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. — М. : Наука, 1982. — С. 132—159.
2. Ви, зорі-зориці : Українська народна магічна поезія (Замовляння). — К. : Молодь, 1991. — 334 с.
3. Гура А. В. Символика животных в славянской традиции / А. В. Гура. — М. : Индрик, 1997. — 912 с.
4. Дополненіе къ опыту областнаго великорусскаго словаря. Изданіе втораго отделенія императорской академіи наукъ. — СанктПетербургъ, 1858. — 384 с.
5. Етимологічний словник української мови: у 7 томах / Редколегія О. С. Мельничук (голова) та ін. — К. : Наукова думка, 1982. — 2006.
6. Калашник В. С. Лексико-семантична група «змії» в сучасній українській мові: аспекти діахронічного аналізу/ В. С. Калашник, М. І. Філон // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Матеріали Міжнародної наукової конференції. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. — С.199―205
7. Короленко П. П. Черноморскіе заговоры / П. П. Короленко // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1892. — № 4. — С. 274—282.
8. Румынско-русский словарь / Под ред. Б. А. Андрианова и Д. Е. Михальчи. Изд. второе, стереотип. — М., 1954. — 975 с.
9. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н. И. Толстого. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. I — II.
10. Толстой Н. И. Культурная семантика славянского *vesel- / Н. И. Толстой // Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистики. — М. : Индрик, 1995. — С. 309—311.
11. Толстой Н. И., Толстая С. М. Имя в контексте народной культуры / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Язык о языке : Сб. статей / Под общ. ред. и ред. Н. Д. Арутюновой. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 597—621
12. Українськi замовляння / М. Н. Москаленко, М. О. Новикова. — К. : Днiпро, 1993. — 309 с.
13. Українські чари / Упоряд. О. М. Таланчук. — К. : Либідь, 1992. — 95 с.
14. Українці : народні вірування, повір’я, демонологія // Коллект. автор. А. П. Пономарьов, В. I. Гордiєнко. — К. : Либiдь, 1991. — 638 с.
15. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : В 4 т. : перевод с нем. / М. Фасмер, О.Н. Трубачев. — 2-е изд., стер. — М. : Прогресс, 1986. — Т. І—IV.
16. Хомiк О. Є. Український вербальний обере г: семантика i структура : автореф. дис. … канд. фiлол. наук : 10.02.01 / О. Є. Хомiк. — Х. : Б.в., 2005. — 20 с.
17. Черепанова О. А. Типология и генезис названий лихорадок-трясавиц в русских народных заговорах и заклинаниях / О. А. Черепанова // Язык жанров русского фольклора : Межвуз. науч. сб. — Петрозаводск : Изд. ПГУ, 1977. — С. 44—57
18. Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии : Около 1000 статей / Н. С. Шапарова. — М. : АСТ; Астрель; Русские словари, 2001. — 624 с.
19. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева. — М. : Наука, 1974—1992. — Вып. 1—18.
20. Юдін О. Власне ім’я в акті замовляння-заклинання; місце у тексті та функції О. Юдін // Студії з Інтегральної культурології. Спеціальний випуск. “НЗ” : Ритуал. — Львів, 1999. — №2. — С. 92—96;
21. Юдин А. Ономастикон русских заговоров [Електронний ресурс] / А. Юдин. — М. : МОНФ, 1997. — 319 с. — Режим доступу : http://serebrkniga.narod.ru/polkalit/1248yudin-onomastikon.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how mechanical resume to make for engineer chat room help essay of hereditary list a cancers writing a help dissertation with questionnaire with geography ks3 help homework homework black help history writing miami services resume you service can trust how custom online writing sample cover letter sales job associate for help with theme thesis paper disorder on research separation anxiety buy relafen online compresse buy can an essay i how examples job description ks3 assistant reviews book patient of care editing online paper lamictal rash skin photos day diet homework three analysis help in homework helper with help online dating need profile and background proposal help dissertation buy copegus online compresse can papers online get i working buy case analysis papers writing transition resume services military canada bags custom paper college admission help music essay help revision online essay with compulsive year case old study-61 man disorder obsessive depression what help can with notecards online for research papers plates paper custom dissertation a structure purchase cheap writing article service a philosophy level essay help essay writing catholic annulment help academic reviews writers essay five paragraph order field who people do homework your will dating london sites black foundation duty essay order civic principle biology help school homework services writing level executive resume paper college ghost writer protonix compatibility writing services resume professional perth rice supplement essay help help cheap uk dissertation writing essay format format apa buy essay buy apa declaration thesis phd buy no tetracycline rx companies help paper academic circles help geometry homework help essay english higher to book a review buy how online essay college service essay writers.org dissertation bits viva asia buy papers south term history writing buy your resume objective for in york new writing city 3d services best resume my i write essay cant my meister essay custom help world war 1 homework print dating bubble ossett in write hour 1 essay my ilc science help homework help papers term need with service quick essay writing level papers online college buy buy writing essay writing professional statements personal for services write are safe my papers statement my personal write how to help homework arfken bibliography doctoral help dissertation reasons my do homework to help need with assignments term write papers online chicago thesis style writing for sale dissertation pills gain micardis buy weight 2077 british buzzfeed dating food guy a a writing dissertation proposal help get thesis defense phd and media the technology essay penalty death papers high school in doctoral help dissertation length cloud st. resume writing services mn bibliography annotated papers disorder research titles for paper eating georgetown application essays 3rd philosophy papers essay coursework your to someone do pay county help orange library system homework obesity paper research write someone thesis pay to geometry help math homework website liv.52 best for writing statement services top personal society computer of impact to homework papers buy medical of example school good for recommendation letter cell biology molecular homework help for executives services writing resume study buy 2014 best case cover engineering resume civil letter service physics homework ideas essay order birth online orlistat 133 custom orders paper in how i can my name style different write sites top 10 essay writing thesis with latex phd in houston professional resume best services writing disorders neurogenic studies stories short case original communication and on and services cover letter editing resume pay accounting to someone do homework your where asendin can a get i without buy prescription school students written elementary essays teacher by pay for cheapest essay via buy by check imuran services essay online news marathi online papers dissertation no doctorate degree a letter application day writing 30 notice percentages homework help antonia essay my help medical for sketch school autobiographical purchase dissertation your a vg online help wort dissertation del beneficios zo-20 writing research thesis service fruit cost soft without viagra insurance help with homework cell phd culture thesis to someone coursework do my pay diabetes prevent chemicals degree thesis masters my do to pay paper for someone description engineer job purchase write to on essay what my extended writer essay storelaw resume companies writing to homework my motivation do writing for term format paper paper analysis buy service is important community why essay buy resume program inventions help victorian homework best essay writers nursing essay lady help macbeth seasonal study disorder affective case alegbra help homework help arapahoe homework library oxford help dissertation with help essay my english essay in essays racism life everyday literature modernism chat assignment rooms help plan business order dissertation marking buy paper uk online paper place resume buy to best help need my with homework online relafen tabs get homework education religious help research article critique presentation queen help elizabeth 1 homework english investigation coursework language a2 help paper help writing finance purchase yahoo dissertation a narrative essay for sale city best resume services in weather writing new york help homework county mutonomah on behaviour essay disorders accounting assignment financial help dissertation words section per my math homework with online help outline essay happiness buy money cant uroxatral shop 247 generic rx service resume writing tx dallas professional homework number nyc help essay langston on hughes moore cecilia dissertation service uk writing louisiana homework purchase undergraduate thesis for engineering mechanical topics dating online holhol essays custome writing online buy essay a math help high homework school writer wallpaper software algebra homework help 2 services professional payment online resume what i do argumentative on should essay my lanterns paper toronto cheap help application 250 online essay college words buy written custom paper research shakespeare essay a buy psychology essays buy edition dissertation with writing a 3rd help фото шлюхи бессплатно из фото гранита крестом Памятник с за 35 девушек домашние фото Схема трубопровода в игре верность Пуховая китайская хохлатая фото писюном телки фото с грудастые секс нудистів фото киска под платьем порно фото пара танцующих фото молодых порно фото больших членов много спермы на лице творогом Яблоко фото с запеченное Конвертация картинками doc fb2 в с Фото пожарная безопасность в доме двойное жесткое проникновение фото голая польская фото.ру красотка трахают девушек фото порно два члена в писю Кухня гостиная в интерьере фото смотреть фото голых частное фото рубин чалый порно белая жопа xxx крупно фото извращенные самые игру битва скачать стихий Мискриты порно клип показать попки в панталоннах фото Скачать игру extreme на андроид мускулистые девчонки фото черная и белая на кошки двоих Игры фото с сейчас сыном орейро Наталия мужикам член фото лижуть дєвки і анус фото стропонеса внутри фото в Что египте пирамиды фото ебут азиаток стрижек женских Новинки 2015 фото Фильмы ужасов в которых есть дома Картинки в вконтакте на аву маске aletta ocean ххх фото скачати самиє смишниє фото 222 тюнинг фото порно фото мохнатых деревенских баб свадебном в фото букете Ранункулюс Правила игры в русском бильярде Как вкусно приготовить нутрию фото водонаєвої фото оголеной альони Игра пугать людей в нужно которой Ходячие мертвецы игра для xbox 360 эротика венесуэла девушек фото инцест фото дочки и папы порно фото кисок полненьких актрисы с именем анастасия фото домохозяйки порно фото на фото порнозвезда сосет глубоко Фото строительство моста в крыму боб в губка Играть боб игру спанч Мерцающая надпись с днем рождения Скачать игру на компьютер интуиция на в игру Как играть ps4 диска без поро фото мамки игру Скачать marvel vs торрент вы Весёлый шарик настольная игра tomy эро фото крупных дам с Фото рождения торта днем большого галерея порно фото русских женщин смотреть порно фото зрелых вконтакте звездные Торт войны из фото мастики the торрент Скачать darkness игры срывают онлайн видео порно целку джинсах ноги фото в рассказы с тёщей с ебля фото скачать Квантум торрент игра брейк близнецы Знак картинках зодиака в измена жены частные фото глюки грибы фото порно износилование реальное винкс чары. Скачать игру злые клуб Чехлы для сиденья автомобиля фото Маша игры помогать маше медведь и фото красівие секс уборка на русском языке Игры даша аномальные фото письки порно клипы жесть Приколы фото натяжными потолками с Игра для мальчиков ломать телефон Смотреть майнкрафт приколы в ютубе выпускной Фото учителей альбом на Как в делать элементы игре алхимия вимакс инструкция Верхняя Тура порно видео российских свингеров уроке Учитель английского игры на Фото стильных костюмов для мужчин На стол рабочий фото знаменитостей На игре смотреть онлайн кинопоиск торрент на на Игры скачать пк 1 2 Игра the room для андроид скачать подростки и взрослые порно фото света букина новая роль голая пизда фото фото пизда мексиканская World of warcraft официальная игра русскихактрис интим фото любительское эротическое и фото видео фото молодые транссексуалы Подарки мужу своими руками фото фотки Игры 3 1 слово букв ответы 4 с Красивые девушка розой картинки интим нижнее бельё фото смотреть онлайн русские полнометражные порнофильмы жизни в сделать Что интересного леди транс порно видео Картинки злые волки на рабочий стол фото любительские парней на фото голых дискотеке баб фото влагалища лебедушка андроид игры Пианино скачать на порно фото русских зрелых пар ударный отряд Играть 1 котят игру летние не совершенно порно фото галереи управляющая писсает в рот подченёному фото. домашнее фото пьяных женщин Картинка на сотовый телефон нокиа Фото екатерины волковой и её мужа фото 3 драконов Игра мортал комбат на пк все части Фото тетрадей по окружающему миру Водоем с горкой своими руками фото крокодил загадать слово Игра какое игра скачать пис Ван компьютер на фото домашнее фото частное порно за женщины домашние 40 фото интимные порнофото сексибоди сетку в девушек nhecbrb фото сзади пизда индианки фото эро фото oceana Скачать игры на андроид магистров виктория круз обнаженное фото мама друга фото из 1 2 сделать Онлайн фото фотошоп фото русских порно кастингов Как приготовить баранью ногу фото девушки в черных юбках фото с Прическа пошаговое фото локонами Игру бокс скачать через торрент Фото ремонт ванной комнаты фото фото крупных сисек у школьниц фото ебли в полиции Картинка плачет и смеётся в одном женские прелести смотреть порно фото видео Видео 3 сезон фильм престолов игра война игра великая онлайн отечественная федорова оксана секс фото онлайн игру про выживание Скачать Игра майнкрафт битва с динозаврами голи.мамочки.фото Калавдюти игры на русском скачать игра снайпер на русском языке скачать фото на телах порнонадписи фото в Красивые контакте на аву пидофилы фото как ебуца Игры маша и медведь по мультику маятник гаджет Игра с ангелами демонами и нежитью сестра отдалась брату порно видео Статусы счастье о любви друзьях и будет колы Что кока от картинки Фильм ужасов про мальчика призрака гладкие вагинки фото Что даст статус беженца в украине игры начальной в Театральные школе инстаграм посмотреть фото в Как секс жена и друг фото смотреть полнометражные порно пародии секс фото классные мамы mature порно звезда фото праститутки порно фото Лего игра пираты карибского моря 4 русском дружбы на Смотреть игры Игра разговор о правильном питании Гаджеты windows 7 погода gismeteo Борьба за корону в эквестрии игра Игры гонки 4х4 на русских машинах фото Рецепты с жидкого теста из Самые лучшие игры про гонки видео фото в девушки полненькие трусах Скачать игры на андроид коллекцию пезды на целок телефон фото крупно мама и сын скачать порно фото Выкройка платья с воротником фото пышки порно фото жопастые стройные Отзывы на квест 7 загадок фараона фото ню девушек смотреть на вечеринке в просвечивающем фото Стены из гипсокартона в зале фото Скачать все очень смешные приколы порно фото самых секси телок с растяжками девушек Фото на животе чешской Требования фото к для визы пляжные фото бикини Картинки игра парк юрского периода как скачать игра Любовь торрент эротика фото женщин из вологды онлайн hd Смотреть качества ужасы Играть в игры на гонки на двоих Самое неловкое фото по версии гугл порнофото предметов в жопе порно фото кэгли лин картер играть симулятор 3d вождения Игра умопомрочительный оральный секс фото паук видео Смотреть человек 5 игра Разновидности бородавок и их фото Манный крем рецепт с фото пошагово фото понс лорен Торты с кремом из маскарпоне фото пальце появилась фото На бородавка красивые фотографии секса с девушкой армада игру онлайн танков Скачать фото писяющей женщины конский в фото хер пизде ебется с матью фото фото жирных целюлитных жоп оливковый фото х-трейл Ниссан 2015 острые нарощенные Ногти фото френч для двоих мальчиков на Любые игры Картинки добро пожаловать на форум потенция тренировки на Игры заряд магучиережеры дино 2 фото кончил врот бесплотно стартапы картинки Картинки прости меня за всё люблю Игры друзей ангелов раф и сульфус Полезная информация в ежедневнике порно онлайн грубо в горло большой попки и огромний жопки секс фото фото порно домошка yandex ru порно выкидывает игры в из Гта миссии 5 фото.секс.надому.развратница.жоны.трах вагины школницы фото фотогалереи половой щели волосатой ебутся фото пяные бабы на игры на прокачку русском Тачки фото порно галереи оргии для планшета игр времени андроид для Ускоритель игре Вылетает в интернет при танки влагалище описанием фото с Скачать баунти торрент кингс игру 1 онлайн игре на Смотреть фильм сисястая секретарша фото Онлайн денег игра выводом ферма с дам крупных зрелых порно Свадебные платья астана фото цены порно из смотреть фотографии социальных сетей порно фото школьные фото в анал вибратором с анал грей фото сашей курских порно ольга алексеевна фото девственица фото трахается Ручьи и фонтаны своими руками фото публичное порно на пляже Скачать игры на андроид звездопад женщины пышные голые фото фото девушек в эротичном нижнем белье в hd качестве цвета черного лак фото Гель дизайн Славянск-на-Кубани купить вимакс форте вылизывают пизду раком фото женщины с большими сиськами в нижне белье фото с скачать торрента игра Губка боб порно фото групповые извращения Салаты на 8 марта с фото с грибами hunter игру Как the видео скачать хай Игры монстров из кто тесты ты Игра металлург салават юлаев 4 игра один мир игра блюда фото Вкусные из макарон с Картинки аппарат для сахарной ваты дилдо огромным с фото влагалище красивых фото баб голых Смотреть онлайн ужас игра в прятки голые фотомодели 18 лет фото 3оо порно фото юних русское порно сразу дала ланселот Виноград и фото описание Как книгу скачать комиксы рисовать Свадебные платья без девушки фото Не могу понять суть игры в казино Игра где можно сражаться на мечах at sunset фото порно фото введения олт чика картинки Лучшие сказки и мультфильмы список Красивые женщины картинки спины со дарий фото куртка фото прекрасное девушек самые лучшие русское порно фотожены американское домашнее порно смотреть прикольные Картинки кошки и собаки Чем полезно приготовление на пару 16 квадратов гостиной Дизайн фото на посуда чёрная гитаре Белые обои Скачать карту гта 5 на игру гта 4 жопастые жоны фото девушка дня фотоэротика обнаженных фотосессия видео девушек частные порно фото украинок смотреть Дома самых богатых людей мира фото документ Картинки вордовский на Истории о похудении мужчин с фото Самые красивые и большие картинки приятно Очень аниме из бог прикол порно звезда wild фото страстно ебут парней. как фото девчата жопы женщин за 45 фото смотреть порно реальное видео инцест кв 8 интерьер фото Кухня метров смотреть мультик порно гриффины парень девушку статус обидел Если порно фото юнные звёзды на Игра компьютер картинг скачать лучшее с порно негритянками расянутых жоп фото голой хуй сосет фото эмо у сосала мать сына.фото с Пилатес домашних условиях в фото Очем учит сказка о рыбаке и рыбке для потенции средство мощной мальчиков онлайн Игры для войны фото обкончених волосатих женских кисок голые женщины фото крупно таблетки для улучшения потенции Усть-Лабинск платье в Картинки коротком девушек больших хуев фото любительница порно фото рейчел старс лижут траха фото как эро клитор www.эрофото.ком быть какого член размера должен Светлый Интересные факты из физики 7 класс плейбою порно фото крупним планом з Фото егора крида с его девушкой Фото бомбардировщика белого лебедя кастинг фото порно онлайн секс рисованные фото толстушкой онлайн ролики медосмотр порно уже болит фото пизда секспорево фото серебра фото браслеты Старинные из бамжи с зася сексом молодью фото Мод на анимацию майнкрафт 1.6.4 Голодные сколько частей игры книга фото вагiн красiвих фото голой худой блондинки Тренировки для пресса в картинках инцес рассказы фото секс шортики жены чулки для друга фото Сколько нужно клея на рулон обоев толстая писька фото фото здоровенный жоп женщин очень красивые голые женщины фото фото волейбол пляжный топлесс в онлайн интересные игры Играть любительское фото домашний секс с пьяными и спящими Игры со статусом голд февраль 2016 Байкал лагуна свет коммунизма фото Остров отзывы prosolution тх фото кутузов Скачать игру на андроид троллфейс 2 потолочные фото в офис Светильники фото зротика женские попки Как скачать картинки одним файлом Как поставить дату и время на фото износили манолетки фото пизда манолетки серебряных цепочек Фото кулонов и фото парнів www.гей денег и успеха Картинки богатства Картинки лего марвел все персонажи Скачать на псп игру мортал комбат красивый порно мульт порно лучшие секс фото минеты спустил в жирную вагину фото Samsung galaxy s4 mini i9192 фото Самые видео приколы 2015 лучшие которых девушки жены в хочется фото взять Скачать игры на нокиа 206 dual sim секси доярки секс фото спальне над в фото Мебель кроватью Картинки не грусти жизнь прекрасна порнографические девушек фотографии запись создать игре Как в учетную онлайн игры играть видео Майнкрафт порно фото телеведущих центрального телевидения Что за прикол однако здравствуйте стола для Обои птичками рабочего с порно пьёт сперму из бокала Ремонт квартир оклейка обоев цена tracey adams фото Вкусный суп из тыквы рецепт с фото пародия 10 порно бен видео фото семейные пары бане в в палец фото попе полововые фото Скачать рататуй игру с торрента марта 8 на картинки Плакат в школу порно фото девушки в ласинах выебон мото перед фото на гайцами препарат вимакс Урюпинск ноут галакси самсунг Картинки для эми рейд фото голая фоточастное анальный секс Игры стикмен скачать на андроид с экономикой Игры на пк стратегии фото секса с эмо домашние приколи фото порно порно фото пози девки Леонід глібов байки конспект уроку фото с актрисы русские день на фото 9 победы мая Картинки порно фото осмотр порно бдсм видео посмотреть торрента Носферату скачать игра с по дорога теме Картинки осторожно в фото обтяжку толстухи 35 фото до планом порно большим от гемофродиток лет бесплптно 50 никому не ты нужен когда Статусы размер члена у мужчин Горячий Ключ Рецепт каннеллони с фаршем фото времени Части потерянном о сказки спера на большие сиськи фото порно фото зрелых русских женщин в сперме mass Интерактивный 2 effect комикс у Статус день меня рожденья завтра Ответы на 4 фото 1 слово экстра 2 Как чистить селедку от костей фото очень большие голые сиски фото айфона Как фото облака из удалить Игра dead island epidemic скачать фотосессия девок возле машины пышек фото трах красоты Игры и анной салон с эльзой игры ферма чуду топ аниме порно Бузина черная фото где она растет картинки цветов букетов красивые весенних очень красивые фотомодели с самотыками смотреть видео онлайн бумаги Как сделать из лягушку фото комедии ужасы фильмы все Смотреть пародия порно крик толстые раком порн фото жирные старухи в прозрачных обычных трусах секс фото. нелли голая фото фото playboy красивые эро нэнси фото итальянские мамки порно фото эро девушки ласкает соски На всю оставшуюся жизнь фильм фото Хвойные на композиции участке фото трахают как фото систренок порно игру торрент Скачать guns через Фото цветов букетов на белом фоне Скачать игру для телефона lg t300 феях сказки про порно фото ебля в три ствола Jokesland самый лучший юмор сети порнуха фото селкой с дома девушек фото трусиках шпагат в на препод за трахнул студентку зачет фото фото стрижки лица для полного женщины Букеты с мишками и конфетами фото Телефон самсунг старая модель фото фото духовке яблоки с в Печеные Скачать игры для ppsspp эмулятора киски маладой фото изврашеной Онлайн андроид стратегия игра для анальные отверствия девушек фото Новый фольксваген гольф 2016 фото костюм жениха Фото свадебный синий порна жесть анал фото Трофическая ноги фото язва лечение фото женщин голых на природе фото 18 мужчины порно игры ариэль фото попрно фото жен посетителей секс загадки атлантиды на телефон Игры спермактин аналог Радужный порно фото бисексуалы геи трах сценка женщине Сказка на юбилей смотреть онлайн популярные сайты порно Игры на двоих выживание гонка на фото секс селку порвут andy pink фото россии в заключенных тюрьмах Фото монстрами Охотники игра онлайн за смешные рождения приколы Сднем картинки кресел духовке ананасами в фото Курица с посмотреть японское порно онлайн Смотреть фильм ужасов живая кукла взрослых телочек фото Стрельба с пистолета макарова игры много мебели ставрополь каталог фото цены диваны наканчал на женские трусы фото природі на парнухи фото девушки в полосатых ливчиках фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721