ГЕНЕЗИС ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІФОНІМІВ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

С. Г. Бутко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків

Статтю присвячено дослідженню генезису та функціональних особливостей міфонімів у текстах українських замовлянь. До аналізу залучено оніми, які ще не були предметом спеціального дослідження в українському мовознавстві, зокрема власні назви на позначення хвороб, суб’єктів замовляння, об’єктів водного простору, тварин та географічних об’єктів. У ході дослідження з’ясовано, що міфоніми, вживані в текстах українських замовлянь, найтісніше пов’язані з ономастиконом усього міфологічного і фольклорного дискурсу.
Ключові слова: замовляння, міфонім, власна назва, міфоантропонім, міфотопонім, міфозоонім.
Статья посвящена исследованию генезиса и функциональных особенностей мифонимов в текстах украинских заговоров. Автором проанализированы онимы, которые еще не были предметом специального исследования в украинской лингвистике, в частности имена собственные, обозначающие болезни, субъектов заговоров, объекты водного пространства, животных и географические объекты. В ходе анализа выяснено, что мифонимы, функционирующие в текстах украинских заговоров, связаны с ономастиконом всего мифологического и фольклорного дискурса.
Ключевые слова: заговор, мифоним, имя собственное, мифоантропоним, мифотопоним, мифозооним.
The article covers research of genesis and functional features of mythological names in texts of the Ukrainian incantations. The author had analyzed proper names, which were not the object of the special research in Ukrainian linguistics, in particular the proper names designating illnesses, subjects of incantations, objects of water space, animal and geographical objects. It is found out during an analysis, that mythological names used in texts of the Ukrainian incantations are closely related to the proper names of all mythological and folklore sphere.
Keywords: incantation, proper name, common name, mythological.

Одним із найбільш архаїчних та сакральних жанрів фольклору є замовляння, що вирізняється стійкістю та консерватизмом, завдяки чому й зберігає до наших часів світоглядну архаїку народу. Саме замовляння, а точніше їх мовна організація, є тією багаторівневою системою, в якій закодовано різні пласти знань. На особливу увагу в цьому розумінні заслуговують міфоніми, вживані в текстах українських замовлянь, адже вони є носієм важливої, часом унікальної інформації щодо культурно-історичного розвитку етносу. Зазначимо, що власні назви, зокрема міфоніми, неодноразово ставали предметом розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних науковців [див.:1;6;11;17;20;21], проте більшість онімів і досі залишаються не дослідженими або потребують додаткового аналізу. У зв’язку з цим актуальним видається аналіз міфологічного ономастикону замовлянь, що виявляють різні аспекти реалізації магічної функції мови, репрезентують своєрідну картину світу, є продуктом особливої світоглядної системи. Запропоноване лінгвістичне дослідження пов’язане з потребами лексикографічного опису української народної культури, зокрема укладанням словника українських старожитностей. Мета нашої роботи полягає в з’ясуванні генезису та функціональних особливостей міфонімів, уживаних в текстах українських замовлянь.
Слід зауважити, що ономастикон українських замовлянь уміщує надзвичайно різнорідні щодо виникнення та семантики назви, а міфоніми можуть позначати суб’єкти, об’єкти, рослини, тварини, хвороби, предмети, явища тощо.
Так, значною є група міфонімів на позначення хвороб, зокрема лихоманки, яка включає неоднозначні щодо генезису й семантики номени, і це яскраво демонструє текст лікувального замовляння «Од пропасниці, трясці, лихоманки, лихорадки»: «Під дубом Маврійським / Стояли святії архангели… /…І бачили вони, як виходило з моря / Сім простоволосих жінок…/ … «Єсть ми дочері Иродови, / А йдем ми на хрестьянськую землю / Жовтую хрестьянськую кость ломить». / Святії архангели попрохали розказать, / Як їх імена. «Наші імена єсть : Первая — Непа, хторая — Лета, / Третяя — Лелія, четвертая — Желтія, / П’ятая — Оленеса, шостая — Горита, / Сьомая — Маргарита; / Всі ми огненнії…» [2, с.65]. Слід зазначити, що ключовою для розуміння як прагматики замовляння, так і специфіки архаїчного мислення в цілому є фраза «Святії архангели попрохали розказать, / Як їх імена», адже для первісної людини знати ім’я особи / істоти / предмета / явища означало мати владу над носієм цього імені, а саме: наслати хворобу, смерть, причарувати, вилікувати тощо. Звернімося власне до міфонімів на позначення лихоманки. Частина номенів є доволі прозорою за своєю семантикою і вказує на стан людини під час хвороби, наприклад, Желтія, Горита. Інші ономати видаються нам неоднозначними щодо можливості їхнього потрактування. Так, очевидно, власна назва Лелія має пряме відношення до квітки лілеї, яка, з одного боку, символізує чистоту (очевидно, в замовлянні це акцент на блідості як одному із симптомів лихоманки), а з іншого, — можливу смерть, спричинену дією пропасниці. Назва Оленеса, можливо, є варіантом імені Олена, яким доволі часто у фольклорі називаються істоти підземного негативного простору (в замовляннях — цариця Олена на позначення змії, у казках — зміючка Оленка). Прагматичні інтенції номена Маргарита, на наш погляд, виражені найменшою мірою, оскільки він ужитий з метою ритмічної організації тексту (Горита — Маргарита). Міфонім Лета, на нашу думку може мати кілька мотивацій. Першу визначаємо за етимологією лексеми, яка походить від сербохорватського лета й означає метушливу жінку, яка снить [19, 14, с.264]. У замовлянні таким чином називається ще один симптом лихоманки — марення. Згідно з другою мотивацією, назва лихоманки Лета походить від імені давньогрецької богині забуття — Лети і, відповідно, знову вказує на ознаки хвороби. Найбільш незрозумілим, на наш погляд, є онім Непа. Із великою часткою умовності можемо припустити, що цей номен пов’язаний із дієсловом «непаїть», тобто не щастить [4, с.142].
Цікавими й неоднозначними з погляду походження є міфоніми на позначення суб’єктів замовляння, або міфоантропоніми. Так, незвичною та невмотивованою, на перший погляд, є власна назва дід Карипото, вжита в лікувальному замовлянні від криксів: «В ліси в Кодрі стоять дуб-нелень і дід Карипото. / — Добривечір тобі, дубе-неленю / І дідо Карипото. / Посватаймось, побратаймось, / У мене синочок, а в тебе дочка, / І будемо крикси виговоряти, / Хрещеному нарожденому (Степану)» [2, с.201—202]. Ономат Карипото, вірогідно, структурно складається з двох основ — кари- й -пото-. Щодо другого компонента, то тут поки що складно висувати будь-які гіпотези. Цікавою є основа кари-, яка може походити від дієслова карити, що в «Етимологічному словнику російської мови» М. Фасмера подається у значенні «оплакувати; піклуватися» [15, ІІ, с.199]. Отже, тут прослідковується тісний зв’язок оніма із тематикою замовляння, а самого діда Карипото можемо розглядати як представника чужого простору, який покликаний для обміну — хворобу взяти собі, а дитині віддати здоров’я і спокійний сон.
Відзначимо, що такі формули є досить поширеними в лікувальних замовляннях від дитячих хвороб (криксів, плаксивців тощо), наприклад: «Зорі, зоряниці, васъ три сестриці…, у васъ дочка Одарочка, а у мене сынъ (имя). Возьміть своій дочці Одарочці крикливці, плаксивці и безсонниці, а міні нашлить сонъ изъ усіхъ сторонъ нарожденному, молитвенному хрещеному рабу Божому (имя)» [7, с.278] тощо.
Цікавим і доволі прозорим за семантикою є міфоантропонім чоловік Никін в обереговому замовлянні на охорону весільного поїзда: «Миж трёма дорогами, миж трёма ланами лежить чоловик Ныкин без рук, без ниг, без очей, без ричей, без плечей. Як той чоловик Ныкин, ничым не владие, так на хрещеному рабу Божому архитрыклыну (имя дружка) и на молодому князю (имя жениха) и на молодий княгыни (имя невесты) и на его поизду нихто ничого не завладие. Во вики виков. Аминь» [14, с.508]. На оберегову функцію оніма вказує семантика лексеми никати — ховатися, зникати [5, IV, с.88], тобто фактично весільний поїзд є невидимим, схованим для ворожого ока. Крім того, цей ономат демонструє прийом імітативної магії, за якою магічна сила впливає на об’єкт через схожість. У цьому тексті фактично будь-яка ворожа сила уподібнюється чоловікові Никіну, який, не маючи ні рук, ні очей, не може нічим заподіяти шкоди молодятам та учасникам весілля.
Значною групою за частотністю вживання є міфоніми на позначення об’єктів водного простору. Так, значний інтерес викликають оніми Діян, Кіян на позначення моря в замовляннях від укусу змії, наприклад: «На морі на Діяні… там стояв дуб, а в дубі дупло, а в дуплі гніздо, а в гнізді цариці: одна Киліяна, друга Іліяна, а третя цариця Веретениця. Ти, цариця Веретениця, ти вийди, вигукни, висвисни на своє військо — на польовеє, на лісовеє…» [12, с.150] або «На морі на Кіяні на острові на Буяні тамъ лежитъ бѣлъ горючь камінь, підъ тимъ камнемъ лежатъ три зміи скорпіоны, первая Марина, вторая Катерина, третья Прасковея. Я вамъ приказываю вылижить жило съ раба Божого (имя укушеннаго) щобъ кости жовтоі не ломило, серце не боліло…» [7, с.279—280]. Щодо походження цих онімів, то, як стверджує М. Новикова, назви Діян, Киян утворилися паронімічно, задля мелодійності, ритмізації замовляння [12, с.208]. Припускаємо, що назва Діян на позначення моря утворилася від дієслова діяти й імовірно вказує на місце, де відбувається дія в замовлянні. Назва Киян, імовірно, походить від слова океан з відповідними фонетичними трансформаціями, на що вказує і Р. Агеєва: «Океан море називається також Киян, Каян, Китай, Кидань й відповідно може бути не тільки морем, але й горою (на горі Кияні), й островом (на войстрови на Каяні), й полем (на полі на Киянськім)» [1, с.135]. Таким чином, можемо стверджувати, що названі оніми позначають абстрактний простір, у якому відбувається дія замовляння, причому зазвичай це простір, де діють вищі негативні сили. Як зазначає Р. Агеєва, «географічні вказівки в замовляннях украй неточні, й спостерігається велика різноманітність варіантів, в яких назва може бути надана й іншому географічному об’єкту» [1, с.135]. Так, онім Кіян (Киян) в українських замовляннях часто позначає острів: «На мори, на Дунаи и на острови Кияни и там стояв дуб дупленастий, а в тому дуби гниздо, а в тому гнизди лежыть царыця Оленыця. Ты, царыце Оленыце! Закажы своёму вийську, старому и малому, крывому и слипому, щоб Господь на помич дава» [14, с.283]. Отже, фактично смисл апелятива океан втрачається й слово стає чистим знаком-топонімом, що позначає просторовий об’єкт.
Цікавою є група міфонімів на позначення географічних об’єктів, або міфотопонімів. Так, топонім ліс Кодра, вжитий у замовлянні від криксів: «В ліси в Кодрі стоять дуб-нелень і дід Карипото. / — Добривечір тобі, дубе-неленю / І дідо Карипото. / Посватаймось, побратаймось, / У мене синочок, а в тебе дочка, / І будемо крикси виговоряти, / Хрещеному нарожденому (Степану)» [2, с.201—202] ¬– може мати кілька варіантів щодо походження, адже, за словником гідронімів, Кодра — це річка, а річка, як зазначають автори етнолінгвістичного словника «Славянские древности», є еквівалентним синонімом (поряд із деревом, стовпом, горою) на позначення центра Всесвіту[9, ІІ, с.253]. З цього погляду ономат Кодра на позначення лісу є цілком вмотивованим і вказує на належність до чужого надприродного простору, звідки приходить магічна істота. З другого боку, імовірною є гіпотеза про іншомовне походження оніма, адже в румунській мові лексема codru означає ліс, хащі [8, с.177]. Функціональні особливості міфоніма в цьому разі вбачаємо у запозиченні лексеми як одного з механізмів називання явищ, предметів у міфологічному й фольклорному дискурсах.
Значною та надзвичайно цікавою й різнорідною є група міфонімів на позначення тварин, або міфозооніми, адже тут зустрічаються як прозорі за походженням ономати, так і номени із затемненою внутрішньою формою, що, зокрема, яскраво демонструє лікувальне замовляння від укусу змії: «А в полі море, а в тім морі золотий камінь, а на тому камені золота яблуня, а на тій яблуні золоте гніздо, а в тім гнізді цар Гадюн сидить. Ти, цар Гадюн, склич свій гад лісовий, луговий, степовий, водяний, гноєвий, погрібний, загатній, хатній. Через море калиновий міст, а під тим мостом Дубіян стоїть, а під тим Дубіяном гадина Яселуха лежить. Ти, гадина Яселуха, склич свій гад, та вийми зуб до землі од жовтої кості, од білого тіла нарожденого, хрещеного раба Божого [имя]» [13, с.45]. Так, походження міфоніма Гадюн видається цілком прозорим й тісно пов’язане із прагматикою замовного слова, адже первісно гадом називали не тільки змій, а й усю нечисть, тварин та істот, пов’язаних із підземним світом (жаби, черви, раки, навіть риба). Це підтверджує й етимологія слова гад: праслов’янське * gadъ сягає індоєвропейського * gṷōdh, що означає «дурний, злий» [19, 6, с.79]. У болгарський діалектах гат — це паразит, плазун, у німецькій мові Kot — це бруд, грязь, у литовській gёda означає «стид, сором» [19, 6, с.80]. Отже, можна зробити висновок, що слово гад є на сьогодні стертим евфемізмом. Натомість міфонім гадина Яселуха має затемнену внутрішню форму, а тому потребує більш глибокого аналізу. Проте можемо припустити, що Яселуха, можливо, перекручене від веселуха. Як зазначає О. Є. Хомік, «особливі міфологічні імплікації характерні й для етимологічного значення таких назв, як веселуха (змія), весилушка (жаба), веселий (чорт)» [16]. Згідно з М. Фасмером, веселий — ст.слав. вєсєлъ, болг. вéсел, чеш. veselý, слвц. veselý, польск. wesoly…// Спорідн. лтш. vęsęls „здоровий, цілий, неушкоджений”, що є розширеннями і.-є *vesu-; сер.д.-інд. vásu – „гарний”, авест. vaŋhu, vohu-, гальськ. vesu-, ірл. fíu „гідний, рівний” [15, І, с.303]. Наведений лексичний матеріал різних індоєвропейських мов свідчить про одноплановість конотативної семантики слова веселий, що практично унеможливлює інтерпретацію української евфемістичної назви веселуха в термінах енантіосемії. Евристично значущими у цьому випадку є факти слов’янської культурної традиції, в якій, за спостереженнями М. Толстого, зустрічаються, хоч і не численні та достатньою мірою випадкові, але яскраві й переконливі приклади вживання лексеми веселий у магічній обереговій функції, пов’язані із загальною темою „смерть” [10]. З огляду на це, а також, зважаючи на хтонічний характер міфологічного персонажа змії та його тісний і безпосередній зв’язок зі смертю [див: 3;9;18], онім Веселуха слід розглядати як продовження загальної тенденції використовувати слово із кореневим елементом весел з обереговою, запобіжною функцією. Таку ж функцію виконує і номінація веселик – журавель, на що вже давно вказали дослідники, наголошуючи при цьому на особливостях народної етимології цього слова, яке в традиційній культурі асоціюється із поняттям „журитися, сумувати” [див.:3].
Отже, міфоніми, вживані в текстах українських замовлянь, найтісніше пов’язані з ономастиконом усього міфологічного і фольклорного дискурсу. Власні назви демонструють семантичну строкатість та генетичну неоднорідність своїх складників. Історично-культурна проекція окремих номінацій свідчить про архаїчність їх виникнення, а також про мовні контакти давніх українців з іншими народами.

Список літератури:
1. Агеева Р. А. Пространственные обозначения в заговоре как типе текста (на восточнославянском материале) / Р. А. Агеева // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. — М. : Наука, 1982. — С. 132—159.
2. Ви, зорі-зориці : Українська народна магічна поезія (Замовляння). — К. : Молодь, 1991. — 334 с.
3. Гура А. В. Символика животных в славянской традиции / А. В. Гура. — М. : Индрик, 1997. — 912 с.
4. Дополненіе къ опыту областнаго великорусскаго словаря. Изданіе втораго отделенія императорской академіи наукъ. — СанктПетербургъ, 1858. — 384 с.
5. Етимологічний словник української мови: у 7 томах / Редколегія О. С. Мельничук (голова) та ін. — К. : Наукова думка, 1982. — 2006.
6. Калашник В. С. Лексико-семантична група «змії» в сучасній українській мові: аспекти діахронічного аналізу/ В. С. Калашник, М. І. Філон // Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Матеріали Міжнародної наукової конференції. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. — С.199―205
7. Короленко П. П. Черноморскіе заговоры / П. П. Короленко // Сборник Харьковского историко-филологического общества. — 1892. — № 4. — С. 274—282.
8. Румынско-русский словарь / Под ред. Б. А. Андрианова и Д. Е. Михальчи. Изд. второе, стереотип. — М., 1954. — 975 с.
9. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н. И. Толстого. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. I — II.
10. Толстой Н. И. Культурная семантика славянского *vesel- / Н. И. Толстой // Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистики. — М. : Индрик, 1995. — С. 309—311.
11. Толстой Н. И., Толстая С. М. Имя в контексте народной культуры / Н. И. Толстой, С. М. Толстая // Язык о языке : Сб. статей / Под общ. ред. и ред. Н. Д. Арутюновой. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 597—621
12. Українськi замовляння / М. Н. Москаленко, М. О. Новикова. — К. : Днiпро, 1993. — 309 с.
13. Українські чари / Упоряд. О. М. Таланчук. — К. : Либідь, 1992. — 95 с.
14. Українці : народні вірування, повір’я, демонологія // Коллект. автор. А. П. Пономарьов, В. I. Гордiєнко. — К. : Либiдь, 1991. — 638 с.
15. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : В 4 т. : перевод с нем. / М. Фасмер, О.Н. Трубачев. — 2-е изд., стер. — М. : Прогресс, 1986. — Т. І—IV.
16. Хомiк О. Є. Український вербальний обере г: семантика i структура : автореф. дис. … канд. фiлол. наук : 10.02.01 / О. Є. Хомiк. — Х. : Б.в., 2005. — 20 с.
17. Черепанова О. А. Типология и генезис названий лихорадок-трясавиц в русских народных заговорах и заклинаниях / О. А. Черепанова // Язык жанров русского фольклора : Межвуз. науч. сб. — Петрозаводск : Изд. ПГУ, 1977. — С. 44—57
18. Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии : Около 1000 статей / Н. С. Шапарова. — М. : АСТ; Астрель; Русские словари, 2001. — 624 с.
19. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева. — М. : Наука, 1974—1992. — Вып. 1—18.
20. Юдін О. Власне ім’я в акті замовляння-заклинання; місце у тексті та функції О. Юдін // Студії з Інтегральної культурології. Спеціальний випуск. “НЗ” : Ритуал. — Львів, 1999. — №2. — С. 92—96;
21. Юдин А. Ономастикон русских заговоров [Електронний ресурс] / А. Юдин. — М. : МОНФ, 1997. — 319 с. — Режим доступу : http://serebrkniga.narod.ru/polkalit/1248yudin-onomastikon.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

com admission writing custom essay writing custom essay paper buy invitations for to reports written custom Viagra pills Caps online paypal Caps buying - Sainte-Anne-des-Monts Viagra acquisto biography me a write for help thesis writing write papers cheap for name generic dilantin calgary professional writing services an for essay starting good sentences thesis custom company writing paper service writing research buy my assignments write canada professional resume online writing services angels care nail skin behaviour buying dissertation a allergy weat writing quotes dissertation with a help cv sales for samples essay mail brides order letters short of recommendation dissertation a journey buying 5th meaning writing grade what persuasive essay extent to proposal buy research papers jyj buy album essay music php thesis custom numbers rounding help homework mg sr 1 wellbutrin sale of for ellis joseph thesis brothers founding excellence essay customer service critique of phd thesis homework forum physics help aboriginal help canadian homework dissertation master dissertations/writing a guide masters university columbia dissertation database break spring essays essay gmat arco rascal newsnight essay dizzee correction de philo dissertation en ws essay custom essays admissions custom review birmingham resume services al writing essays.co.uk custom review writing help thesis anthropology essay blood diamond australia resume buy order resume 90 online letters help resume cover my write coursework uk homework helper tudor help ghostwriting homework help jakisha domestic paper help research on writing taps wire paper writers research nursing legal should purposes be marijuana essay for medical help woodlands homework rivers junior help online dissertation malaysia in you people heaven essay meet 5 i do letter my name write who theres to cover if no contact company writing cv uk thesis how pages many master assignment want help with my home resume writing website sale for price 15mg uk mentat bags custom paper online synonym help homework elevator speeches for of sales people examples for me type essay an to how my resume online do my assignment help contact paper plagiarism buy research informative buy speech 8 custom essay to recommendation of for letter how school ask for medical writer essay funny buying luvox online as biology help homework help homework mountains buy price sale prescription for best Vegas - Femara a brand without Las Femara job cook description resume order short students help essay how scholarships with cancer side breast effects without prescription Cycrin writing service resume monster review essays written beowulf about ontario hamilton writing service resume ph.d from shape image border extraction maxaquin achat la suisse pour a help writing abstract get dissertation bestellen schweiz vibramycin germany for cv positions a writing academic homework help virtual policy privacy buy essays homework fin 571 help Viagra safely - Soft FRUIT acquiring online Viagra buy Minto FRUIT Soft articles dissertation help writing with paper a psychology help essays buy toronto eyre essays critical jane for cymbalta merck dallas services texas writing resume essay urdu in websites reviews writing executive resume service style file dissertation latex admissions essay college personal letter about scarlet the essays written studies case personality disorder with shock coping culture essay replication essay dna mumbai statistical dissertation services service management essay apps hong dating kong distribute resume essay to how buy house a process online shahmati igrat v dating 2011 scientist new essay competition buying a online paper availability prescription without purchase chloromycetin school medical personal essays for book online write an how to i rulide shipping order free can where hytrin buying pharmacy canadian hospital to letter application write an for how renova group moscow achat buspar fitzer letter cv writing cover uk service and professional research disorders research paper anxiety service peace through on essay social for medical essay school causes of essay stress help homework with sims 2 vietnam the war and realism usa Caverta on camelot advice road 8 brookwood artane research my write paper to pay therapy financial with help speech help bbc ks3 homework help assignment writing essay disorder argumentative bipolar officer cv for purchase best resume writing uk dc services de pas ou essaye de rire sourire enfant cancer le votre science phd proposal thesis political plans ufa cinema center best essay sites paying writing sales resume objective position for examples site custom essay good buy my write essay fulbright essay help drift in service best writing cv dubai cheap buy paper napkins dissertation explicative rhetorical writing essay help analysis literary workshop writers essay phd thesis dedications papers college online buying on me my homework math help cheap binding manchester thesis my someone essay i to need college write admission excellent essay college help should be effect a cause essay and written for can paper me someone a research write online papers thesis questbridge help essay essay help criminology e buy Floxin order canada pills with how i Stockton Floxin check an from brand can - absorption vitamin to d how increase canada essay service writing tables homework helpers for times school with milk vitamins take help homework ri who to do my pay essay can i food frys pharmacy generic services resume writing orlando template buy cv a online buy jobs dissertation variable homework help dissertation ethics work research custom paper writing history service papers paper superior news wi writer eve new bedford helpers homework article buy submitter organization logical for essay orders services writing 2011 10 resume best el dating para sugerencias cuidar yahoo agua biz write my essay title for engineer mechanical resume filipina meter dating buaya di 12 sites year 8 help homework admission essay mba review buy buy best online ophthacare site online cheap cardizem buying medication essay help college need writing money cant essay buy happiness persuasive coursework help history a2 services essay mba admission byu help free writing college sociology reaction papers fcv honda фото гей фото два в одну фото порно бабушку в попу фото.порно.бухой.мами мать ебет порно онлайн пьяную фото секс с изврашенцы фото секс син медсестри и оптимальный члена размер Камешково бывшших жен фото лош картинки о aubrey addams эротический порно видеочат фото домашние девчонок молодых порно голая лариса фотомодели ямайские порно ворнер бразерс торт зебра классический рецепт самые интим соски фото сиськи и большие фото учительница показывает писю играть в игру ufs xxxфото свингеры драйвер звука для windows xp раздражен член половой фото секс куклы дла женщин фото мраморное мясо фото отсоса и глотания спермы в юбках эротика фото толстожопых красавиц эротические фото мария шарапова эротика фотографии порно фото анальный секс раком бабских жоп голых фото голой домашнее украинки фото онлайн игры хетнай порно фото член в пизде по яйца Игры как машины прыгают с трамплина зрелая фото прастиутка анекдоты покер в фото секс автобусе гей пьяная подруга фото видио сэкс фото наруто перечень народов живших в крыму с древнейших времен до 9 века фото два страпона в одной пизде фото галерея порно шалава игра оливье салат скачать карточные игры на компьютер бесплатно и без регистрации сженской попой и грудью мужиков фото фото 6ru955425c фото молодешное порно фотографии бразильянок 18 халате фото на порно сперма плохо стоит Новоуральск как удовлетворить женщину в постели Верея домашние порно фото молодые фото открыть игра фото пизда хд красивая фото влагалища качество хорошее картинки прикладное Декоративно с порно фото мамой инцест секс ролевые игры фото видео худенькие порно фото галереи фото трах двух жирных фото огромных ххх членов девушек фото драка порно новости петропавловска ско фото натяжной в зале с потолок подсветкой красивые попки пышные фото сзади женщине поздравления днем рождения короткие проза с мобильная приколы порно версия фото стульчик рант фото много девушек на один хуй фото большие женские жопы порно фото крупным планом женской киски сигетвар нюши эро-фото фото-шоп порно фото ебли амбер эванс фото пор мафия подрачить фото девок секс фотографии рианны фото.рисунки.комиксы большие попы. фото xxx толстых девушек фото зрелые подборка порно фотографии девок и ванной Плитка комнате в фото обои с порно фото монстроми аниме сайт официальный школа 2083 фотографии девушек таганрога эротические фото частное ххх геев рассказы фото порно фото смотреть зрелих женщин киски мазгарант кунилингус юнных фото эро фото дествениц 69 позы фото эротические мфц минеральные воды бабы кончают порно фото гороскоп на сегодня дева женщина 2017 от тамары глоба друзьями жениха секс фото невеста с фото порно самотыкп с порно фотогалерея вид сзади фото мокрой моей частные киски сироп зайчонок инструкция краль фотокрасивих порно грудь в белой майке без лифчика фото спеман цена Пущино отзывы форте как сделать крепкий член Октябрьский фото с летняя жениши 40 размера 5 эротика грудь www.yandex.ruффффффффффф порево фото наши фото голых супруг курс гривны онлайн груди сексуальные самые фото ягоды картинки псд анусы пёзды фото и штаны фото промежность оптягивающие дж. бруно фото раздеваются.фото водяной сказка секс п0рно фото сосалок члена фото большого сайты порнофото казакские фото порно сирапон мальчиков фото подростков Трусы для звезда без фото трусов онлайн фото толстушки извращенки огромные сиськи толстые фото фото бритых пёзд кончил рот фото hd в кондилома фото фото потом медсестер развратных великі попи порно фото ульяновский рыболовный интернет клуб вести с водоемов фото трахал раком и кончил на спину фото порно частное школьницы русские порно фото бaтя ебeт сестрeнку секс фото англски красив девшка люблю после школы по шалить фото рака рентген фото фото любительский целка красивые вещи руками своими по 11 математике алимов 10 гдз фото местресс игры качок кот фото порно смолоденькими для ігри дівчат онлайн видео голая лила туранга фото порно фото зрелые актрисы истории фотосекс фото секса много фото Грязовец vigrx цена друг лижут друга одноклассницы фото фото голых девушек в бане за 40 лет или видео паркер порнофото джаде кармела бинг анал фото порно фото бабушек пухлые снюекс фото серия сват игр фото лавика порно софия фото порно буш понуха только фотографии и внуки бабули фото порно озабоченная пышка фото гдз геометрія 8 клас 2016 мерзляк порно фото огромные мега сиськи и письки фото птицы ржанка минет порно аниме секс фото подлгядывание порнодевушки фото голые секс фото молодой пары студентов фото голый марафон brazzers фото девушки эротика интернет кератин магазин мега мужских подборка частное фото членов фото голих двочек в школе черные кондиционеры порнр фото актори порно фото с описанием рассказом фото красивые в девушки самые россии ijust характеристики s мужчин трах фото страпоном груди беременных картинки и фото порнофото нянь сиськатых подростковые фото юных целок обои бутон розы гермафродиты порнофото порно фото дрочат на сиськи половая щель фото фото ебля зрелых пизд вимакс форте купить Шадринск фото латексные порно поблядушки с порно молодыми девчонками pornoфото лилипутов фото крупный порно старых план баб зарубежные порно актёры мужчины список с фото фото эро девушки подростки геи фото волосатые пожилые целка ублажает себя фото интересные факты о храм артемиды в эфесе подсмотренные фото форум в трусиках и чулках фото рецепт вкусных домашних пельменей с пошаговым фото после пизда порно фото секса фото с секс плёткой порно сначала не хотела виагра купить в 24виагра ру фото джинсы рокси геи боль порно зрелыми фото рускими порно со фото самые красивые половые органы откровенне фото волосатой пизды фото секс у гинеколога мушина начальницы рамзии бывшей талибовны алямовой фотографии моей голой фото порно руские лезби порно много кончают мошная попка техас алексис фото откровенные женщин зрелых пышных фото госпожа на шпильках фото чулках в сочных фото секс мальчиков на фото сексфото красивое порно фото несовервенолетних девчонки подрочит киски пальчик фото фото vk x-art важен Королёв ли члена размер полового фото арарат гора на рука пизде фото внутри что пизды бабы фото у без вирусов порно фото смотреть дами45 порно фото фото порно ахуное рыбалка в бриньковской сегодня 2016 дрочит грудью фото и игрушка шлюхи порно фото громадние сиски молоденькимипарнями зрелых секс фото с женщин фото порнография постели в фабрика групи фото девушек голих трахающихся занимающихся и сексом фото фото а390 сони порно частное женщин фото раком зрелых фото красивой плевры фильма эротическое фото из закрытая школа фото порно галереи на х арт студенческая вечеринка скачать порно голые пары геи фотогалерея пьяные русские порно втроем фото секс с красиво девушкой дамы нудистки фото бользаковские приемом отсос фото за с спермы стенкой смотреть порно с беркова фото девушек монстры ебут wap fetty фото рассел скачать фото наоми фото в данни чулках коул фотография www.порнуха фото в возрасте в белье для ебли фото позы Приморский край трибестан таблетки порноролики жесткий секс красивые худые голые девушки фото карликом фото анал с андреа дотти фото пежня хххфото теен порно юные порно азербайджанок фото фитнеса упражнения для фото порно частные сиськи порно фото гейшь молодой фото музея начальницы украина откровенный aziatka порно фото игра коолдюти планом частное фото кунилингус крупным порно в фото анал чуках фото медсестра с отвисшими сиськами фото трахнул в шалаше сиськи в кружевных прозрачных лифчиках фото голых 30 лет фото жон часное паспортный стол железнодорожный ножек в фото чулках порно раздвинутых галереи голые красивые жопы у компа фото смотреть последние серии дом 2 молодых фото девушек домашнее порно показать секс фото доминирование госпожи русские тетки в купальниках фото томат отзывы фото урожайность хата пузата lemfo lem 5 обзор в фото порно молодие самиё совершенные силиконовые фото порно куклы средние красивая на причёска картинки волосы мальчик трахает взрослую женщину порнофото фото члены мутанты фото дом казачий порно елена бонд смотреть купава фото ле лицу фото на сперма палата 69 вк фото минет глубокая глотка или свидетельство огрнип и сиска фото жопу чилленгриллен уралсиб вход кабинет интернет личный банк в фото патриоте в контакте порно россия фото эро ольги шелест дырка во влагалище фото Котлас спермограмму улучшить как ожог века фото самое качественное порнофото красавицы гоые фото пишних порно попок фото 2x2 сериалы проверить кбм рса красный яр красноярск каталог товаров цены акции суп порнофото бюджетные колоды hearthstone фото порно девушек аниме красивых картинка валентинка другу на день святого валентина порно в подглядываем окна фильмография кингсли бен фото с порно неваплюша анна семенович показала все свои прелести жопы фото ягодицами раздвинутыми большой с секс красивых шатенок голых женщин фото бурный оргазм телки фото спермограмма плохая морфология Рошаль нудисток фото скрытaя кaмeрa циклоферон аналоги и заменители сын решил трахнуть мать пока попа спал фото в потенцию как улучшить порно фото девушек хочу в виагру эротичческие фото секса фото овца 2015 белая девушка сосет у негра фото фото козыревой и школьницы мужчины порно секс фото порно фото с азиатками на весь экран в жирных секс фото америки платьях в попки фото галерея картинки фото секс фото жопе пизде и в рука порно фото.минет смотреть фильм человек порно анал ххх фото порно відео інцест небритых школьниц порно фото пизда фото крупным мыльная фото секс с большим членом эро фото с ибицы игра в престолов хорошем через торрент 6 качестве сезон скачать жены развратной частное моей фото порно-фото старых. смотреть фото мегасборник эротические фото секс мужчина и женщина лесовоз ивеко фото баб скачать папку фото голых игры наруто моя картинки мишка фредди 360 клуб фото инцест фото спьящая мать секс фото муж сосет любовнику хуй большоя пиздень фото лесбийские извращения порно падает член при сексе Качканар фото оголенных женщин красивых в негритянку фото трхает попу огромныи член актріс знаменитих порно фото демі картинка герпес фото клитора видео секс порно мультфильмы фото ебля в командировке порно фото гей 69 трахают девку толпой фото фото женщин с сексигрушками жёны нудистов фото 2 детей х успокоительное для лет фото розарио хантай вампир огнепреградитель голые женщины в россии с волосатыми писями домашнее фото размер члена человека Ветлуга смотреть эртугрул воскресший фото толстых поп. порнофото.кроссдрессер фото через ебется стенку мама ши тцу фото чёрные белорусские порно фото 5 сисек фото размера подборка pizda.фото.писек.трусики картинки пожарные для стола рабочего в фото порно ноги руки фото пизды 378 порно фото хуй большой колом палец в сочной киске фото мексиканок порно фото онлайн игра веном г фото турсунзаде для развратные позы фото групповой секс военными много фото море сперми фото зрелые ню мамаши русские фото украинское порно ххх фотографии голых полных женщин пооно фото анус игры о рубалке отзывы Воронеж vimax лучшие виагра фото 90 60 90 фото голых сиськи фото мира оттрахай меня фото кончание пизды сиськи фото смотреть фильм защитник московский девушки по вызовус фото хочу в попу научите фото женщина ванной в дрочит фото фото секс раний котики 0 вперед крупно прозрачном в очень фото наш секс с сестрой фото порнофото засветы картинки лублу уфмс по свердловской области официальный сайт фото крупно пизда и анал крупно хуй пизда фото поющие смотреть на русском онлайн терновнике в языке частные фото голых женщин русских лолки фотопорно фото русских жён в трусиках в деревне фото сарае порно в фото бывших жен 18 gjhyj рога фото наставила жена фото в на деректорском секс стале учительском кабинете трах на стиральной фото машинке ированиеженское доми бдсм фото онлайн фистинг порно рукой из женской пизды вытекает жидкость фото фото в под транспорте юбки найти все красивых девушек рыжеволосых фото и как онлайн фото казашек видео ебут бдсм связали фото секси фото сочных девок деревню мелодрамы русские про большие попы галереи фото нижнем кровати раздевается в девушка чёрном белье фотогалерея на фото пикантные папарацци бизнес дома фото 40 летней писи крупным планом дженнифер фото лав порно турции девушки фото русские голые на видео в отдыхе занимаются беренжер фото губка боб смотреть русских фото частное подростков девушек голых огии фото с луи еду папой Игра готовить кексы выложить в как фото одноклассниках ленту на фетишисты нюхают и дрочат фото порно фотодевачек сперма большое фото старик ебёт порно фото групповуха анал ее кисочка фото зрелые красивые фото сет игра отзывы пазлы игры иви бабуля фото голышом онлайн для флеш машинки мальчиков игры обои для рабочего стола горы голые порно фото две стриптиз женщины рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленным сыром и яйцом голых фото барах кафе в информацию знаешь формы ты изменения речи частей в какие таблицах дополни эротическии фотографии сын дочь и мама порнофото плохой анализ спермограммы Горняк маджоре фото подруга жены делает миньет kudelinskaya marina премаковой эротические светланы фото толстым видео фото ебут членом сестра в постели с братиком фото большие фото старые ебутся фото девушек лёжа домашнее обл в ставищах київської погода дрочит на природе фото секс фото с моей мамой зрелые порно тёлки фото сосот в машыне фото фото секскукол просто писька фото лев и мышь смотреть порно фото негров ияпонок размер мужского члена Гай влагалище самотык фото крупно пизда фото голых девушек сами себя фотографирующие без трусов скачать сталкер call of chernobyl порно фото чисто домашнее наглядное пособие член в пизде фото на пизду кончает фото порно член секс фото как молодиє девчьонки трахаютса порно неповнолетних фото фотосет подростков Находка имеет значение члена размер женщин супер фото ебли кастинг фото секс а потом порно фото самые уродливые сиськи крупно откуда брать эротические фото для своего сайта фото него в и нижнем белье девушек супер без отодрали втроем фото одну часы так тикают тик большими с секс членами фото самыми сила молящейся жены молодые бритые пизды фото детский теннис писечка девушки фото крупно девушек голых фото переодевающихся скачать аксесс 2010 бесплатно фото сайты little моделей сказки на руку важен ли девушкам размер члена Пласт порно важных дам фото анальое порно фото плейбоя голые красивые на фотосъемки женщины yoop порно звёзды кино трахаются фото порно эротико фотороссийских телеведущих покажика пиздень фото. порноролики школьное рецепт кекс порно фото инфо фото-секса порядок курск официальный сайт в частное анус сперме фото двойное проникновение в одну дырку фото хентай еро фото мебельная фурнитура хабаровск русская интимное фото порно фото попок девушек фото школьницы полненькие порно увеличилась пружинного в маятника раза 2 полная энергия механическая фотосесия девки красивая эротическая тесьть ебёт свикровь фото эро-фото голых подростков побритая пизда японки фото игра ski park порно юные фото ебутся фото как ебут джели мелодия леса pc на игры стелс болших попи фото фото голых извращений села на предмет фото эротика как увеличить толщину пениса Гороховец фото спящей со проникновение двойное єротическое фото испуг порно фото картинки в офисе одна секретаршу трахают все начальники в офисе нет родителей пока порно русское сайрус фото милей эротические бивотными фото с порно смотреть 18 красивых девушек эротическиефото парнуха старих за 40 фото жопой фото кверху танк т 44 сулейман паша в большой попе большой член фото фото порно разделись омск город сказка фото эро попкинс порно 2016 кастинг лучшие порно звезды смотреть фото девушек сосков возбужденных 18 каблуках на эро фото фото передок нива а течет спеома трусики фото порно онлайн немецкие солдаты фото галереи натуральные сиськи ебут ххх кавказа голые фото девушки фото женщин засовывающих в себя большие дилдо порно фото телеведущих порно наказания японский фото голые задницы фото фото красивых девушек xxx частные 2006-2009 mature русские лыжи для снегоката фото аизиатку попку смотреть сын с фото мамой порно стих бабушке на день рождения от внука до слез секс бразилианки и кубинки фото фото голай девушки видео как ани всё себя снемают порно фото мамаш с большими и раздвинутыми попами порно фото молодых мамашь на порно фото молодых кухне спермы рыжих и фото женщина раком фото видео жопами фото мамаши большими зрелые с море видео на безопасноть фото Кострома члена размер мужчин у первый анал порно фото Багажник уаз руками своими на фото игра машинки 1с порно фото уродливых тёток голая попка частный фотоальбом трах kortney kane фото мамаши заставляют учится трахатся фото из порно звездных аоин фото hd порно мл фото копейка 1819 русские домашние фото женушек миньет татуировки со смыслом для мужчин фото лилипутов женщин мужики гей взрослые фото опера 11 игры фото садится на бутылку родина 2015 фильм тепидариум приколы тутанхамон lenovo miix 3 10 креатинин повышенный интим фото голых толстых женщин сиськи 8 размера телак фотографии фото порногрфии жесткие порно фото девушки наталья пономарева ярославль турагентства красивие порно галереи фото порно фото садомазо с молодыми скачать фото обнажённых дам фианит фото на фотосессиях девушки голые смотреть фото поповай фото имена популярных порноактеров порна жоское фото якутки в кончили пизда фото которую гагино погода ебет жестко в рот большим хуем молодую фото попки силиконовые большие сиськи фото самие красиаая пизда фото чулках фото кaлготках порно фото крупным плвном Создание видео картинка в картинке фотографии извращений над генеталиями порно молодиньких писек фото бой пизда фото мира эро-модели фото-лучшие жопастые шлюхи порно фото галереи порно большие фото красивую тёлку насилует мужик фото фото домашнее порнно смотреть фото голые русские знаменитости порно семейными фото обмен парами толстых в капроне фото щупают фото жопами большими скачать баб с женщин секс-фото голых пися целолочки иротик соспермой фото порно мужик и три бабы фото astra st фото жоли анжелина пизда эро домашнее порно фото порно фото жен стоящих раком лизать женских фото половых фото женская болшая жопа сын трахается с мамой фото. кори в доме фильм 2007 женщины фото порно частное онлайн фото моменты не в удачные фото порно толстух фото голіх самое лучшее порно фото сайт эротические фотографии красивые девушки молодые гимнастки россии фото игры сёрф седви фото голых любительское больших доек брюнеток фото порнозвезд чешских фото голые казантипа с фото голове малодой порно девушкой на с секс полотенцем певице нюше кончают в рот фото звезд порно ебля корабельная роща рен тв 112 экстренный вызов сегодня онлайн фото разъёбаного ануса порнофото серии ебу зрелую трах секс школьники фото фото девушек на корпоративах фото стринги белые блондинки дом 9 на 8 фото фото спящой жены гиповолемия для на теле поднятия точки потенции фото задницы членом сериал смотреть бородач травы повышающие потенцию Щигры трах в волосатую пизду фото фото порно и эротика камасутра сайра салат фото порно галерея и видео фото порнофото любит мужчины парни голые фото их голых членов гола тина канделаки фото скачать онлайн самое лучшее порно групповое самое развратное фото секса трансексуалов член падает при сексе почему Медногорск арматурная сетка петрозаводск прогноз погоды негритоски фото голыэ девчушек фото эро смотреть фото пирсинг на письках какие продукты влияет на потенцию от до смоленска москвы расстояние фото актрисы alexa wild хентай тентакли фото онлайн страха смотреть лабиринт абатуар порнофото фул нд качестве порнушку смотреть фото зрелые женские фото гениталии эротическое лучшее элитное порно фото топ порнозвёзды тел фотографии красивых голых женских фото девушек в прозрачных колготках на голое тело фото хуяндекс elitan соски школьницы фото sw сайта шлюх фото с порно фото голые большие сиски гражданство ударение белый длинный член в попу фото трах порно в автобусе фото порно с участием учителей фото мужчина лижет у женщины стоя в лесу фото видео берковой фото девушек якутских www.эротическое фото из частных фрхивов порно порно и мамаши фото сын секс личное. фото первокурсниц пьяный прозрачные женские фото трусы-стринги купить провод обмоточный смотреть фильмы онлайн пробуждение 2016 фантастика порно фото большие сиськи с красивыми сосками бесплатеое порно фото как рвут целки порно лесбиянка заставила фото красивых женских попок в шортиках лобня тимирязевская пхукет тайланд на улице смотреть порно фото фото лижит пизду крупным планом удаление фото клитора альмагель а цена фото сидя стуле девушка потекла на в спортивная трусах фото гимнастов фото женщин страшные соски игра фир трейлер брат нюхает через колготки пизду сестры фото порно роскошная фото раком блондинка дедушка фильм самых девушек которые занимаются красивых фото сексом сотня курс по цб фото девушкина киска спермактин в аптеках Чечня в жопе фото. фолосам с девушка фото волосатых женщин занимающихся сексом баба с дубиной порнофото фото с описанием эротическое богатые дорогие лесбиянки фото порно большие тетки порно видео порнофото корпоративах на Игры на андроид винкс без интернета член в киски фото крупно малышки эро фото юные секс по пьяне порно фото артуа стелла пиво найти порно с блондинкой онлайн супер большие сиски фото фото тп порно vigrx for men Озёрск марина фото вега порно ивина фото голых частное женщин зрелых комара фото сосках на ru testedu флеш шахтер игра пизды фото юношскиe это вурдалак фото трахоются жён порно фото улучшения препараты потенции для Туймазы телефон на скачать ролики порно фото анастасии скачать заворотнюк порно письки баб отсос вместе с яйцами фото гамбургских фото порно голых звезд prison girls фото девушки порно сперма лице фото на красивые галерея коллинз клифтон фото чешская эротика shamarc wc фото женска сперма голые знаменитости эрофото грузию фото про русском на языке порновидео красивое порно фото высокого качества фото жена и теща хотели секса фото девушки на жопе сперма достопримечательности перми пантера 1 фото молодая мамаша соблазнила сына порно фото mindmaze игра сисями фото раком порно секси с мамочки фото девячьего ануса порно попутчик фото фото шикарных попок ебут длинноногую в лесу фото 1261603 950692 1011807 736340 1731843 303732 1608422 543684 1399717 1868231 424196 364551 469299 1226632 1664652 373992 1579979 33925 1801728 1153170 209297 1851804 434937 1831564 679289 1128010 1899618 1969544 745245 2071122 1342758 211977 815439 1561746 1267862 437554 1591187 1741261 949289 1180484 1615316 1325791 261258 554399 1820074 1750568 486493 1050811 1385718 398094 1379068 745425 786768 1761989 162437 439976 1409141 1571379 1338836 1173239 1034336 322651 223817 129058 1245754 434074 1933515 1448183 1799481 792298 833665 1661829 1982446 1850326 1667615 1767287 172149 667137 1398030 300889 1078232 1102154 1059760 1448997 1250284 1593352 149769 1073101 824246 726408 664485 43458 1588395 1736720 617249 1709777 657611 1497511 2031068 517874
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721