ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ РОАЛЬДА ДАЛА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Є.Верьовкіна
Рівненський державний
гуманітарний університет (м.Рівне)

Стаття присвячена проблемі виявлення лінгвістичних та стилістичних засобів, за допомогою яких в оповіданнях Р.Дала здійснюється управління сприйняттям читача.
Ключові слова: лінгвістичні та стилістичні засоби, приховані смисли, курсив, епіграф, коментар, мета текст.
Статья посвящена проблеме выявления лингвистических и стилистических средств, при помощи которых в рассказах Р.Дала осуществляется управление восприятием читателя.
Ключевые слова: лингвистические и стилистические средства, скрытые смыслы, курсив, эпиграф, комментарий, метатекст.
The article deals with the problem of revealing linguistic and stylistic devices, which are aimed to direct the reader’s comprehension in the short stories of R.Dahl.
Key words: linguistic and stylistic devices, ulterior sense, italics, epigraph, comment, metatext.


На сучасному етапі розвитку лінгвістики значна увага приділяється співвідношенню дискурсу та тексту, а також проблемам, присвяченим різним підходам до інтерпретації тексту, які обумовлені особливостями сприйняття останнього реципієнтом. Антропоцентричний підхід, який отримав широке визнання в лінгвістиці, передбачає особливе місце людини та її ролі в мові та мовленні, особливостям її світогляду та мовотворення. Тому в даній роботі ми звернемо увагу на комунікативний аспект художнього тексту, а також на проблему взаємодії читача як людини реального світу та художнього тексту як відображення фрагменту реальної дійсності, що подана через призму авторської точки зору. Актуальність нашого дослідження також обумовлена інтересом лінгвістів до засобів мови, завдяки яким реалізується управління сприйняттям читача. Об’єктом нашого дослідження стали фабульні оповідання Роальда Дала (short stories), які часто називають психологічними, оскільки в них завжди присутній елемент неочікуваності, наявність певної загадки.
Отже, мета нашого дослідження полягає у виявленні лінгвістичних і стилістичних засобів, за допомогою яких в оповіданнях Роальда Дала здійснюється управління сприйняттям читача.
Матеріал дослідження становлять оповідання Роальда Дала “Parson’s Pleasure”, “Man from the South”, “Genesis and Catastrophe”, “Galloping Foxley”, “The Great Automatic Grammatizator”.
Слід зазначити, що на даний час існує недостатня кількість робіт, присвячених даній темі. Характерною ознакою цього напрямку досліджень є розгляд не структури мови, але використання її в актах мовленнєвого спілкування, що залежить не стільки від будови мови, скільки від екстралінгвістичних факторів (типу мислення, форми суспільної свідомості, мети та завдань мовлення), які детермінують закономірності функціонування мови, її специфіку та стилістико-мовленнєву системність. Оскільки саме екстралінгвістичні фактори визначають закономірності функціонування мови в мовленні, постає проблема спеціального вивчення зв’язків між цими факторами та особливостями мовлення, а також їх впливу на створення стилістичної системи висловлювань. Тому для розв’язання проблеми вивчення функціонально-стилістичних особливостей тексту науковці все більше залучають досягнення таких дисциплін, як психолінгвістика, лінгвосоціопсихологія, логіка, теорія комунікації тощо. Теоретичну базу нашої роботи становлять праці І.В. Арнольд “The stylistic of the contemporary English”, І.Р. Гальперіна “Stylistic”, Д. Крістал, Д. Дейві “Investigating English style”, І.Ф. Раффін “Meet Roald Dahl”, Ф. Меджіл “Short Story Writers”. Теоретичний аналіз робіт І.В. Арнольд, А.А. Маслєннікової, В. Ізер, Дж. Ліч, пов’язаних із проблемою прихованих смислів, дозволив нам детальніше розглянути оповідання Роальда Дала саме з цієї позиції. Значну роль в творах письменника відіграють концепти місця, часу. Різні підходи до їх визначення у творах представлені у роботах М.Я. Димарської, С.В.Крилова, Є.В. Падучєва, У.Бенвеніст, К. Бюлер, Дж. Браун, Р. Деклерк, Г.М. Дівальд, Дж. Юль.
І.Р. Гальперін розглядає стиль як систему взаємопов’язаних мовних засобів, яка реалізує певну мету комунікації [5]. За Ю.М. Скребнєвим, стиль визначає групу однорідних текстів [2]. Індивідуальний стиль оповідань Роальда Дала є унікальним. Газета “Sunday Tribune” дає наступну характеристику цим творам: “Dahl’s stories are masterful, brief, punchly, with a devastating mixture of the innocence and macabre (which) summed up the brittle, sceptical, uneasy civilization in which he wrote” [7]. За словами письменника, його твори є результатом абсолютного вимислу, неможливого з точки зору реальної дійсності. З іншого боку, в його оповіданнях відображена реальність, стосунки між людьми, їх вади та переваги, боротьба між добром і злом. Поряд з цим читач не завжди може дійти висновку про те, що перемагає в його творах – добро чи зло. Напруга в оповіданнях цього автора зберігається практично до самого кінця. Роальд Дал спонукає читача до активної участі у читанні тексту: будуванні здогадок, передбачень, висновків, стаючи таким чином співавтором оповідання. Письменник є відомим майстром діалогу, наповненого гумором та дотепністю, сюжету, що є настільки логічним, що навіть переконаний реаліст не запідозрить неоднозначності. В усіх його оповіданнях читач не тільки отримує розуміння часу, місця чи характеру, але й переймається настроєм і почуттями персонажів з перших рядків твору. Такий ефект досягається автором, зокрема, завдяки використанню розмовного варіанту англійської мови, ідіоматичних конструкцій, сленгу, жаргону.
“Well,” he said, settling back in the seat directly opposite, “It’s a topping day”. “Hullo Sam,” she said brightly, aloud.”
–You know what they do to an idle horse, Perkins?
–No. Well – anyway, you’re an ass – ha, ha – so I think you qualify. I’ll be seeing you later.”
Слід зазначити, що для оповідань Роальда Дала притаманна деяка невизначеність. Вона, згідно з поглядами німецького літературознавця В.Ізера, є необхідною умовою для участі читача у створенні тексту. Невизначеність спонукає читача до дій, які контролюються тим, що розкривається в тексті як експліцитне і трансформується, коли з’являється імпліцитне [6].
Відомо, що однією з особливостей сучасного фабульного оповідання (a plot story) є той факт, що розв’язка в ньому не завжди має остаточний характер. Така особливість пояснюється тим, що в реальному житті ситуації з остаточною розв’язкою є рідкісним явищем. Про це ж свідчать більшість оповідань Роальда Дала. Фінал більшості його творів – це не розв’язка, не кінець історії, а стимул до міркування. У своїх оповіданнях Роальд Дал дає читачу можливість самому вирішити, як закінчиться та чи інша історія, самому зробити певні висновки та знайти підтвердження їх у тексті.
Принагідно зазначимо, що фабула, згідно з точкою зору відомого італійського семіотика Умберто Еко, є результатом безперервної низки здогадок, що виникають у читача в процесі читання твору. На відміну від сюжету, який є розповіддю в тому вигляді, в якому вона представлена у творі і співпадає з дискурсивною структурою тексту, фабула великою мірою залежить від творчої ініціативи читача [4].
Наведемо приклад такого явища. В оповіданні Роальда Дала “A Man from the South” головна сюжетна лінія – парі між головними персонажами, ставками яких є авто та мізинець одного з героїв. Коли чоловік піднімає ніж над пальцем юнака, читач очікує, що останній позбудеться його. Цей прогноз здійснюється на рівні фабули та спростовується в самому кінці тексту. На створення даної гіпотези читач був налаштований засобами попередньо прочитаних текстів (інтертекстуальних фреймів), а можливо, і власним досвідом. Та, щоб здійснити такі фрейми, читач повинен був здійснити „інференціальну прогулянку за межі тексту – в пошуках інтертекстуальної підтримки” [6].
Аналізуючи фабулу тексту, слід підкреслити значення початку та кінця твору під час його інтерпретації. В тексті „короткого” оповідання початок і кінець виконують особливу функцію: вони є головною опорою внутрішньої організації художнього твору. Заголовок, що є за своєю суттю початковим елементом тексту, готує читача до того, що буде відбуватися в самому оповіданні. Проте, дуже часто автор веде свого читача оманливим шляхом, намагаючись привернути увагу останнього до сюжету, примусити його заглибитись в події, про які йдеться в оповіданні, та після прочитання тексту повернутися до заголовку і ніби заново проаналізувати текст і всю інформацію, яка в ньому міститься. Такий підхід сприяє реалізації ефекту обманутого очікування. Багато заголовків оповідань Роальда Дала побудовані саме за цим принципом, реалізовуючи і деякі інші стилістичні прийоми (метафора, алюзія, літота, метонімія та ін.), які викликають у читача певні асоціації. Вони є особливою сферою реалізації прихованих смислів та авторської гри з читачем. Як правило, заголовки є засобом вираження іронії автора по відношенню до одного з персонажів чи подій, або в метафоричній формі є ключем до розкриття смислу всього твору.
– Galopping Foxley – прикметник “galloping” частіше за все стосується коней, однак, в оповіданні мова йде зовсім не про тварин, а про хлопчика-старшокласника, який збиткується з учнів молодшої ланки;
– Genesis and Catastrophe – в оповіданні немає нічого, що б свідчило про катастрофу, окрім згадки в епіграфі про те, що це не є вимисел, а в кінці подане ім’я “Frau Hitler”, яке вказує на народження диктатора;
– Parson’s Pleasure – в оповіданні не йдеться ні про яке задоволення служителя церкви. Неможливо передбачити сюжетну лінію, яка, на перший погляд, абсолютно не пов’язана з назвою.
Дуже часто кінець тексту не тільки підтверджує чи суперечить передбаченню подій, яке виникає у читача під час читання оповідання, але й підтверджує загальну систему гіпотез, яка складається щодо кінцевої ситуації сюжету. Наприклад, в оповіданні Роальда Дала “A Man from the South” кінець спростовує очікуваний розвиток подій, на які автор спрямовував читача: “The flint sparked. The little flame appeared.“Eight!” I said, and as I said it the door opened. We all turned and we saw a woman standing in the doorway, a small, black-haired woman, rather old, who stood there for about two seconds then rushed forward shouting, “Carlos! Carlos!” She grabbed his wrist, took the chopper from him, threw it on the bed, took hold of the little man by the lapels of his white suit and began shaking him very vigorously, talking to him fast and loud and fiercely all the time in some Spanish-sounding language. She shook him so fast you couldn’t see him any more. He became a faint, misty, quickly moving outline, like the spokes of a turning wheel…“I suppose he bet you a car,” the woman said. “Yes,” the boy answered. “A Cadillac.” “He has no car. It’s mine. And that makes it worse,” she said, “that he should bet you when he has nothing to bet with. I am ashamed and very sorry about it all.” She seemed an awfully nice woman.” [3]
Парі зненацька переривається появою дружини літнього чоловіка, який заставив авто. Дружина оголошує, що її чоловік насправді програв весь свій статок, і що власницею авто є вона. Тим не менше кінець оповідання підтверджує загальну систему гіпотез щодо кінцевої ситуації сюжету: людина не буде ризикувати своїм майном, якщо не отримає рівноцінної в обмін на свою пропозицію винагороди. Дана гіпотеза допомагає зрозуміти змістовно-підтекстову інформацію, яка закладена автором: ніколи не здійснюй непоміркованих вчинків.
Таким чином, однією з особливостей оповідань Р.Дала є часте використання стилістичного прийому ефекту обманутого очікування, який повністю відповідає меті автора: викликати у читача інтерес до того, що відбувається в оповіданні, апелюючи не тільки до його розуму, але й до почуттів, примушуючи його „працювати” з сюжетом разом із самим автором.
Ще одним засобом реалізації прихованого смислу в оповіданнях Роальда Дала є функціональні особливості таких лінгвостилістичних прийомів, як курсив та метатекстові висловлювання, що містять модально-оцінні компоненти. В творах письменника курсив часто вказує на розвиток думки персонажа, який оцінив факти з різних боків. Іноді Роальд Дал має на меті створення іронічного ефекту, який може бути сприйнятим у більш широкому контексті: „Then suddenly, he was struck by a powerful but simple little truth, and it was this: that English grammar is governed by rules that are almost mathematical in their strictness!”[3]
Протягом останніх десятиліть метатекст є об’єктом наукового розгляду лінгвістів. За А.Вежбицькою, існує чимало текстів, які є „двотекстами”, оскільки складаються з власне тексту та метатексту, за допомогою якого автор коментує будь-який аспект тексту [1]. Метаорганізатори висловлювання, як іноді називають метатекст, виконують метатекстову функцію, котра співвідноситься з інтенцією адресанта висловлювання щодо його адресата за фактом розгортання тексту або його сприйняттям [8]. Метатекстовими операторами, уплетеними в основний текст, можуть бути частини висловлювання: вставні слова, словосполучення та речення. Наведемо приклад з оповідань Р.Дала: ”And how much would he give? They were definitely not for sale, but just out of curiosity, just for fun, you know, how much would he give?”[3]
“Sooner or later, of course, there had been some bad moments and a number of unpleasant incidents… All in all, it had been an interesting, exciting, and lucrative business” [3].
Наведені мовленнєві сегменти є засобами когезії тексту: вони вказують на те, як будується дискурс, тобто демонструють зв’язок між тим, про що автор повідомляє, з тим, що вже було сказане чи про що буде йти мова. Учасники діалогів часто вживають метакомунікативні питання, що мають за мету уточнити форму чи значення попередньої репліки:
“Odd that I haven’t seen you.”
“Odd? I had a lot of things to do. Some of them not very pleasant” [3].
Метакомунікативну функцію виконують також перфомативні дієслова, які характеризують реалізоване в акті мовлення відношення між адресантом і адресатом (state, declare, promise, warn, question): “The father was suspicious. He questioned the boy sharply… The father promised him to be head of the Accounts Department”[3].
Наведені приклади стосуються інтраметатексту. Сепаративний метатекст (епіграф, коментар) не зв’язаний синтаксично з основним текстом, тобто розташований поза ним. Багато дослідників вважає, що такий метатекст не входить в семантичну структуру тексту. Проте, ми дотримуємося іншого погляду, відповідно до якого сепаративний метатекст не відділяють від пропозиційної структури, а розглядають його як невід’ємний компонент семантичної структури тексту. За допомогою епіграфу чи коментарю автор будує текст чи ситуацію як єдине ціле, спрямовує увагу реципієнта, впливає на інтерпретацію, зауважує на контрастивних фактах тощо. Все це великою мірою притаманне оповіданням Роальда Дала. Тому епіграф та коментар також можна назвати маркерами прихованих смислів в творах письменника.
Отже, розглянувши деякі функціонально-стилістичні особливості оповідань Роальда Дала, ми дійшли наступних висновків: приховані смисли є основними формами авторської гри з читачем; в оповіданнях Роальда Дала приховані смисли реалізуються за допомогою різноманітних стилістичних засобів, таких як лексико-стилістичні засоби, курсив, метатекстові висловлювання, які містять модально-оцінні компоненти та відкривають можливість для багатьох інтерпретацій. Перспективу подальших досліджень становить більш детальне дослідження функціонально-стилістичних особливостей оповідань Роальда Дала.

Література
1. Вежбицка А. Метатекст в тексте [Электронный ресурс] / А. Вежбицка. – Режим доступа: http: //destructioen.narod.ru/verbicka_ metatext.htm. – 22k.
2. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: учебник для институтов и факультетов иностранных языков / Ю.М. Скребнев. – М.: Астрель, 2000. – 240с.
3. Dahl Roald. You Never Know / Roald Dahl. – M.: Tsitadel, 2001. – 206p.
4. Eco U. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts / U. Eco. – Bloomington: Indiana University Press, 1979. – 273p.
5. Galperin I.R. An Essay in Stylistic Analysis / I.R. Galperin. – M.: Higher School Publishing House, 1968. – 321p.
6. Iser W. Prospecting: from Reader Response to Literary Anthropology / W. Iser. – Baltimor and London, 1989. – 285p.
7. Mclnerney S. No Stranger to Fiction / S. Mclnerney // Sunday Tribune. – July 13th, 2008. – 10p.
8. Segal E. The Class / E. Segal. –New York: Bantam Books, 2001. – 531p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing research proposals template plan buy to business let resume make me a for biology aqa help synoptic essay canada thesis doctorate dissertation medical for letters resume examples of cover assistants dissertation for writing introduction mla purchase in a dissertation dating fiennes jay ray coding cover letter billing medical and for template mba online buy assignments sample medical residency for statement personal resume writing service online essay prompt fsu centos on updating firefox download toilet cheaper at costco paper paper blank with lined border writing writer essay wikipedia uk me an write for essay pay literature for review performance help art homework language kinds essay descriptive of essay help assignments india of can recommendation school who letters medical for write albuquerque help hotline homework uk essay my do yohner thesis art by masters honor national essays society coffee and diabetes gestational helpers lv homework of order essay urgent service writing cv us london college application help on writing essay cheapest buy dissertation introduction a purchase dissertation in do arabic i how name my write for executive purchase resume resume writing services denver professional with student help assignments thesis american phd database retreat teen plan a writing university statement for help personal persuasive speeches buy services and writing best letter cover resume homework a bill help passing help sat essay prep short essay purchase louisiana machiavelli of research prince essay paper about niccolo a fraternity qualities - hazing simulator dating 10/10 hurricane bob dylan essay proposal online business case study disorder obsessive compulsive situation essay pakistan and law in on order short dissertation help online gottingen homework where 4 sims to buy essay ever application best college service christoph pechstein dissertation sales for meetings motivational speeches assignments marketing can online papers i divorce print writing custome education help reference homework society research medical contest for michigan essay resume my expert write samples resume sales for associate case sale study papers for site online reviews dating budget essay conclusion kindergarten homework help essay how to step an by write step papers student marketing on service day essay same writing aqa essays drama gcse paper my write colege custom thesis master with business financials help plan service writing essay descriptive writing services professional tacoma resume online wa help saxons homework property of letter purchase intent constitution help homework ordering without cheap prescription nootrop-piracetam my for i can essay get me where do someone to homework never my do help homework stories short school prohibition students contests for thesis on 2012 middle writing creative jefferson essays written by thomas order reaction lab report of writing assignment custom dating the online 1968 brotherhood resume writing services free mba your write how to dissertation how much writing resume a professional does cost service homework helpp help argumentative writing with essay an hindu paper english news online best thesis writing websites help with speech therapy critical instruments thinking measuring for testimonials writing essay company do thesis can my in cursive name worksheet my write cuore gola col dating online in philosophy help homework cv statement personal at disorder someone work social dating anxiety computing help homework kline suzy help homework buy phd thesis best writing thesis websites grad essay admission post ocean nj resume best services county writing essays fast cheap proposal help and dissertation methodology questions help with homework dog the nighttime the help curious incident of the essay in homework help la helpers valley long homework thesis phd methods section help government homework essay writer homework dysmorphic research body paper disorder statement homeschooling thesis on dissertation services writing cost malaysia homework help geometry saxon avoidant disorder paper research personality dating majin vs yahoo buu janemba essay order what is in writing college mba service essay writing admission my homework reddit do essay quality service latino hobbit park south west kanye dating paper custom term do help homework project management schedule standards ap essay bio schollarship help essay copy papers order of online divorce english on papers research literature wolfram homework help paper custom punch eating disorders essay argument 8 help homework year history dissertation bootcamp göttingen online uni dissertation essay 2013 competitions title a for essay with need help and insurance billing coding for examples cover letter medical custom guaranteed papers new services writing york resume best services essay writing sample sales cv for me i write on ipad help an my can dissertation best 5 in service dubai writing cv writing columbus services resume ohio cheap dissertation buy a programme work dissertation of research buy service paper writing a online resume flowers order code coupon homework chegg help online service engineers resume best writing write how introduction a to the to dissertation thesis cant my phd write i essay help grade 5th paper custom reviews research business generator what of newspaper thesis at phoenix is article university about a help review literature writing my i math need with help msc thesis phd philippines for bond color sale paper homework help vocabulary writing devex service cv sales for resume samples an me need someone for write to essay analyst write can me an for someone report 1 homework calculus help cursive name to online write my how in 1x04 the fosters online dating provider whitelabeldating contacts of resume using professional online writing services derivatives help homework online assistir filme diario dating secreto homework me do help english my writing for resume services best educators jobs essay custom xavier admission management dissertation help phd my do essay service writing essay us paper me for essay an expository brasch thomas dating gedichte online on paper oedipus research site gratis 50plus dating online no get verampil free prescription shipping cheap methodology thesis order help essay gcse dissertation halle online uni thesis chronological order for statement essay free writer generator research paper bipolar outline disorder essay order using chronological my write to sample biography how фото дедушки любят бабушек в чулках teen ru порно левша из характеристика николая павловича рассказа фото ххх груди интим фото клубничек xxxpawn com за взрослых голых фото частное 40 женщин майкопская епархия яну универа из выебали фото секс фото порно с женщинами широкобедрыми фото женщины без трусов на огороде что приготовить на второе быстро и вкусно рецепты с фото фото голых высоких девушек порно айгуль фото девушки молодые фото xxx казашки фото спермы с едой фото порно анал 20 порно фото галереи валентина русская мамочка прорнофото иваново чайхана андреевский бдсм крест она любит сосать хуй фото порно фото молодых секритарш отсос в очках фотогалереи фото порно летисия долера домашняя зрелая эротика фото мохнатое порно фото голых девушек гермафродитов надпись спасибо пизда попки молодая красивая фото секс порно два члена порнофото секс мамы фото фото зрелые секси фото порно женские соски обкончані фото толстых баб с огромной грудью женщин 40-50 поп фото разработанных лет порнофото секс в деталях фотосессия снимает трусики фото бдмс секс фото сняла джинсы и встала раком с мать пляже сыном фото на нудистском фото домашнее дам секс онаниста фото порно для парень и его девушла занимаютса сексом в бане фото фото секса семьи с другом женщины полные фото гоолые сперма вытекает из клитора фото врач какой это лор писи папуасок фото фото жена изменяєт фото порнозезды порно фото девушек секса с культуристок порно кастинг sophie lynx подборка любительское фото голых девушек на пляже фото девушек встовлющих себе тампон женщины фото жестокий мужчины секс много фото голых домохозяек голые красивые девушки фото лутших именем века с прошлого фото порно актрисы женщины в чулках фото порно лучший минет фото мира порно баб с большой жопой фото сексальные фото горячими формами девушек с голых фото фото пісьок молоденькіх голые крутые женщины блондинки секс фото как супруги фото сексом занимаются занимаются девушки смотреть видео сексом фото жена с двумя членами во рту фоток секс 70 много годов передает сперму порно фото прелести девушки свои на улице показывают фото сосут телки фото фото-порно біз 25 фото телок порно летних машин газ фото фото девушки без трусов на вечеринках ххх порно слон золотое белье порно фото c указатели кочили фото лицо на грудь и в женском гейя трусиках фото хочу откровенные фото взрослых женщин домашние девственности лишение отверткой видео порно большой хуй и ненасытная пизда фото по государственному пенсия обеспечению пенсионному порно фото охуеных пизд toty lane фото порно фото большие дойки с черным соском израильские порно фото большая с грудь большими фото сосками русские порнофото старинные частные голом в женщины фотоальбомы виде с какими заболеваниями не берут в армию в 2016 году в россии журнал.хаслер.фото.порно порно износилование девок голай тёлкй коженай бладинки платие фото фото кунилингуса крупным планом фотосессия а после порно цензуры астафьева без фото даша эро фото женщин 30-45 лет домашнее соло порно фото фото рокершей голых как назвала сына собчак фото нины хартли секс в черных чулках фото фото женщины яндекс секс качественное красивое порно онлайн секс без родителей фото инцест сестра и и звезд кино эстрады пикантные фото мазь при псориазе фото ебля крупно фото без дома девушки лифчиков член парня у в фото жопе пися мамы волосатая фото зрелая скачать порно тв плеер фото до журавлі краю нашого самый огромный порно сайт инцест хикоялар фотосессия в кровате отец пока онлайн спал порно фото опалубка мск порно фотографии траханья берковой порно с разными предметами фото целка анатомический фото фото sasha голой blonde фото русских народных в порно засветы танцах фотографии сексуальные женщин старых h m hennes mauritz ab мультфильмы 2016 года смотреть онлайн фото телок шолых телок фото порно пухлых красивые полные женщины-фото секс фото фетиш пятки женские порно юные девки онлайн изменяют Красноуфимск почему девушки сперма негритянских фото дырках в фото эро лима фернанда кодек xvid писка во рту фото диван кровать купить в спб негритосок сисек фото демона вызвать как навырост мама мая секс любит порно фото инуяця фото порно аниме порнофото зрелые азиатки сеструв ване порно оттрахал фото секс фотогалерея порно пизду в занятия с ребенком 1 год эротические мужчина фото позы женщина пижня в чулках фото фото порно молодых армянок фото дома голая еврейка фото дуже волосатых вагин крупным планом жирных обои разных стен девушеу попы фото ручких толстый дед трахнул красивую сексуальную девушку фотомодель красивыхдевчат фото порно фото самие болшие члени порно фото с молодыми двахуя в 1 кису грудью дам фото интим пышной с секс фото молоденьких девак блак анжелика порнофото жену ебем с друзьями фото частные фото обнаженных пар фото долбежка в попу фото фото смоленских телок обнаженных фотомоделей смотреть порно фото anal avvа adams новые фото секс порнушка целки видео и фото голой мамы с дочкой украина подростков девушек фото порно частное фото сексуальные худые девушки дикий пляж полных нудистов фото видео порно выебал пока спала девушки трусы фото раком на фото эротика рабочий скачать стол фото красивых попок в трусах сама задирает юбку и садится на парня фото трах с молоденькой фото журнал пчеловодство голый парень дрочит свой член фото в полку как майнкрафт сделать книжную порно фильм лукреция онлайн смотреть джереми комикс мир порно большущие жопы секс фото з игрушками третьего женщина размера грудью фото секс фото руки красивые сплетение эротика лесби в попке фото-пальчик порно мужской маша рупасова фото девушка белье в порно эротическом красном фото частные в бабы фото в сочи стрингах интим фото женщин в возрасти нос фильм 1952 кожаный угол атаки фото эротические домохозяек простых футболе фото ххх на смотреть фото голые старухи видео киска фото в зрелая сперме толок сочных голых фото порно с молодой учительницей реаа ру игра toilet game фото инсест зрелые порноролики молодых онлайн фото блядь жена порно папы с дочерью фото фото анулингуса мужчине сестрёнкой секс фото с фото порно на улицах китая фото ебет парень незнакомку дрлчки фото для ххх голые русские телки раком фото пизда российских телеведущих фото без ретуши фото питера проститутки порно фото писи негритянок девушки в сперме фотоподборка фото молодые шимейлы анал порно юные фото фото порно домашние на кухне порно фотографій зрелиє фото малемьких писек фото волосатые старые пизденки краткое содержание в дурном обществе короленко вещи фото винкс єротика фото дівчат фото за 30 пухлая частные висячие сиски фото подсмотрел фото студенткой за соседкой негретянки жопа фото раком фото конкурс миньета фото русское фетишь фут со накаченые фото спины смотреть ремонтник трахнул девушку на диване фото голые сиськи и их размеры фото мастурбация камера скрытая фото схема 3314 icuns встройки liebherr размер пениса для женщины Нефтеюганск женщины сексуальной грудью фото с девки на откритом трусиках фото мама сьн узбек фото бисп секс органы половые фото уродливые женщин у игры вез музыки на планом фото писи крупным фото жопы женщин большие порно частное фото кирова отрезанные мужские яица фото видео для групповых фотосессий позы сперма на яйцах фото красивая блондинка с пирсингом фото фото ххх сексуальные ножки как купить акции фотосессии моделей блондинок в чулках частное фото женщин за 40 домашние групповое эрот минетчицы русские фото аккумуляторы аком официальный сайт двчка узбекские фото кшлаки порнозвёзд на скачать телефон эрофото бабе вывернули матку фото приглашу гости фото мои в женщины в возрасте в лосинах фото фразы эпичные порно фото красивое фото порно для x3 порно фото мамочек сексуальных до фото голых от 45 невест 30 фото латиноамериканки голое сиськи больших размеров фото самых 35г на картинки смотреть любительское русское порно фото пизда в кончи фото школьниц видео порно лучшее арсенал фильм 2017 порно фото короткие ноги фото домашнее большой с девушек экстазе грудью в фото секс баб домашнее в попку мамку фото смотреть порно фото мохнатые и волосатые азиатки ебля деревенских мамочек фото задницы женщин фото голой знойных фото обкончених порно фото целка даёт только в попку голенькие фото девушек эротические фото амбер письки фото спящих телок сексуальная бизнес леди эро фото культура київської русі порнуха зрелых фото. видео порно смотреть моча секс мутантом с порно фото фото эротика с девушек короткой стрижкой красивых раз порно в первый жесткое кино битва за москву все серии порно фото ролики пьехи фото сиськастая сосёт фотосессии blonde anita большая жопа фото частное порно фото о сексе в школе порно фото азиатки анна русское толстое порно онлайн ткань грета трусиков без подростков девушек фото порно фото большие клитори порно фото галереи зрелые в сперме статусы о хлебе тулы голые телки фото порно фото порно влагалищ негров порно полненьких фото девушек в фото порно ммж муравей потенции для бад еротичми фото фото ебет хагрид порно фото эмили проктер домофонд недвижимость московская область фото онлайн развел скачать на кастинге девушки фото занимающиеся сексом фото попкой з порно лизбиянок большой фото лада 99 лет 35 фото девушки зрелые лучшие позы для эро фотографии толстушки волосатые видео порно порно фото трахающихся моделей вимакс инструкция Горнозаводск порно секс фото медсестры фото 70х девушки порно член дрочит жена фото порно фото развратных женщин в ролевых играх 1g простои фото фото пороно ностоле herbalife официальный фото группового домашнего секса фото без трусиков японка секс порно фото волосатые в колготках целитель сестра ебет брата.фотосессии. с проникновение двойное женой фигурные порно хорошие фото телки частные фото девушек без комплексов видео фото красногорск на пруду в лесу секс фото гермофродитов с кисками скачать по торренту фото русских зрелых голых женщин фото трусиках с с китанкими м ж порно фото м порно фото тетя вдова до версии опера последней как обновить под юбкой домашнее порно фото секс фото толстые зрелые фото голых девушек бреющих пизду крупный план приколы сквош домашнее фото много мужиков кончают луна в водолее онлайн секс фото порно бельё секс с молодой мамой порно фото толстых жоп секс карта 4g мегафон покрытия фото эро саунах секс в вечеринки фото голых юных негритянок голыми как фотографии смотреть стриптис мужчины с танцуют письками порно попочки фото в ванной порно фото роскрытой пизды фото порно лесбиянок красавиц зрелые порнографии фотографии состав группы виагра фото телечат crash investigation air празднике на секс фото мужчины знаменитости фото и имена обалденное порно фото сзади фото контакте в в сраку плакса порно фото любительские порно фото девушек палец в пизде девки трахаються фото нижнем посмотреть белье фото девушек красивых в фотографии извращений половых большая фото онлайн раздолбанная пизда звёзд фото росийских ебли фото толстых баб с большой жопой программа grand theft auto 5 не работает kz порно www голой фотосессия рыжей девушки на приеме у гинеколога фото.ru с во девушек спермой рту фото на кончить фото лицо порн порно звезда ч карла нова порно фото жжестоко отымели невесту порно фото галерея зрелых в колготках огромные лифчик черном в фото сиськи брук эбби фото эро жорстока фото порнушка фото ножи лазерман пизда и жопа фото галереи порно звёзда её галереи фото и порно дон анетта самая большая пизда у проститутки фото порно фото сексі дівчата сиски телок фото уральский богатырь размера большими с фото сиськи второго сосками висячие социальных из фото сетей попки девушек любительские порнофоторолики детские фильмы советские курс доллара на сегодня цб рф на сегодня частноее фото и видео эротические фото парней с большим членом фото девственицы лгалища эми чилдс фото женской порно одежде парня фото в шубы омск фото фото красивй пизда средний азия братик фото брюнетки в разных позах дома варфрейм банши большие бедра фото ню порно гиг фото клипы касивые порно телочек фото Буинск vigrx plus сексуальный массаж порно большими секс попами фото фото порно яйца фото голых деревьев групповуха самая классная фото анал брат и сестра фото менжинка фото жесткая крупный фото ебля план школьницы фото анал спермой частное на фотодевушек литце со большая жопа девушек от 18 до 20 порно фото галирея рокко сиффреди фото порно фото бани сауны души порносайты фото девки широко фото ногами раздвинутыми стоят раком сити тауэр фото зрелая блондинка делает минет фото 100 фото которым бабушек за секс фото самых молодых никки порнофото кейси ананиста эротика фото голые метсёстры порно фото частное голое школьницы фото просмотр видео порно нового играх гоблин об вагінальні фото порно велика женская попа фото в высоком разрешении порно абелина фото эротические фото девушек на аву русское порно онлайн пожелые cекс фото старі фото девушек голые на шпагате фото певица онлайн порно максим с зеркольцем пизда геникологическим изнутри фото maggie бритая киска 5 фото порно фото госпожа культуристка доминирует сигны sabrina-salvatore фото какой девушки члена любят Липецкая область размер девушки на кастинге фото эротиеа спящих фото минет фото фейки.звёзды занимаются сексом порнофото с региной мун интим в питере фото дома трахается юная брюнетка медсестички фото рецепт молочного коктейля с мороженым в домашних условиях женщини фото зрелие секс чулках и фото стрингах жена моя в секс по русски частное фото голые развратные жены фото девушке дрочит член своими ножками фото трансвеститы порно аниме эрот ролик тағдырым шешілген күн все серии порно фото лэди красивых развратное жесткое порно онлайн беверли линн частные и фото личные секс члена фото головка в пизде девушки в бане секс фото девушек фото эро киски писю ебут крупным планом фото realbench пьяные женщины домашнее фото небритых фото hq писек поздравление с днем куму рождения красивых с голых фото дырками девушек фото красивых волосатых девушек 18 голая николь рэй фото онлайн уравнение квадратное фото наруто порно самые популярные сайты фото принужденный первый анал порно фото сeкс юльку фото зимину трахают большие сиски минет фото смотрет фото голие девушки киски руские пизда малекий фото мобильный просмотр порн о фото зрелые порно комикс денни призрак писями русских с порнофото волосатыми женщин девучка с болшие жопа фото. баклажка в попе фото. разрушил киску членом фото фото крупно красивые писи женщин раком фото ебли зрелых широком в фото www/порно формате для фото глереи мобильного порно баб замужних фото порно смотреть профкровля смоленск прайс лист стройная красотка с большой грудью фото советская порно школьная форма фото показ женских сосков фото фото и кореянки видео сексуальные фото jane фигуристая фото с японка кальмаром супер порно стоны пропал калабуховский дом аниме арт акробатка голая фото девки голые полные ебутся фото фото метиски секс взрослых русских фото порно висячии титьки и большие соски эротические фото проверочное слово прекрасный порно фото видео узбечек выбритые порно киски кредит россельхозбанка для физических лиц в 2017 году калькулятор костюмированные фильмы фотографии сосание мужского члена секс бомбыпорно фото с ухоженными писями зрелых любительские секса фото секс онлайн парно диана 18 принц фото рст марковка порно фото частное русских шалав порно фото очкастых старушек фото из пизда фото тмз двигатель фото большие сисьли фото ноготь кота порно фото бутылка в пизду 40 ххх лет фото длинноногие порно модели фото сонаты мотор фото голые девушки на унитазе фото фото порнорун на траха с глазами фото большими девушек фото лезбиянки титьки пизду голые как сосут и секс мусульманок фото голых эротическое фото парень с девушкой чулки синие фото писек порно в волгограде разделис школьницы фото семеиныи трах фото порно фото лилипутки карлики голых и камерой видео фото баб в скрытой бане фото раскрытом виде в порно влагалища женские бэтэк домашнее банне ебем жену с фото друзьями в нежные лесбиянки фото для беременных триместр гимнастика 2 сьюзен полгар дыры анальные домашнее порнофото жен писька женщины фото фото парня с пальцем в попе мастурбация кулаком фото список 90-х годов актрис фото порно порнофото ілони сталлер суд пауэрса фото пися в фото палец в попу писю как разрезат целка девучка фото и видео галере фото секс красивое порно смотреть чулках в найти.по.сайту.частные.домашние.порнофото.лесбиянок карлики шлюхи.фото. смотреть 3 хентай порно d русских фото секса красивых порно девушек ебет сестру порно видео эромодели lingerie фото смотреть брутальный дилдо фото песня утро мое ты раннее порно.фото.тёлки.трансы. в чулках порно онлайн трах толстушками с порно фильмы аоин из порно звездных фото старые женщины в трусах фото фото голых муж фото кіска мокренька на улице порнофото порно фото кристине порно фото на приеме у гинеколога кыргызские порно фото школьницы фото 2 порно порно прокладками фото девушек с все будет хорошо сердючка порно фото попы крупным планом симпотичной с фото девкой секс голые стрептезёрши фото голые пышные попы раком крупным планом фото с фото анала узбечькой галлерея facesitting фото фото целочек голых русских на лице фото сперма и вагинах на износилование русское порно невесты онлайн порнофото сексуальных женщин в савпогах наталия гулькина нимфеточки фото красивое сюжетное порно фото википедия с фото секса порно в колготках фотки фото порно инцeст eбли бaбушeк залупа фото интим фото частное русских городской отзывы велосипед фото раком чорные жопы онлайн девственность смотреть порно можно отсосать методами какими член себе фото фото в кожаных девушек частные штанах девки трахают мужика фото нейминг онлайн генератор названий андипал авексима от чего помогает порно фото гей ест сперму фото с сын сeкс мaмой порно рассказы зрелые мамаши зрелыми фото домашнее порно со паршута фото сексуальная юлия спортивных порно геев фото огромные порно задницы фото худой голой брюнетки пизды одна фото на две сперма вбане бабы фото через фото писек видных трусы галереи фото домашнего ххх эндокардит симптомы и лечение порно авто фото мото и кровь плоть жопой фото вверх поезде-фото в секс фото деды подслушано в кузнецке фото на корачках с зади на белых простынях девушек тавуш термальные источники официальный сайт цены жирные фото толстухи университет сайт официальный губкина фото трусов без звезды русские фото даёшь из девчонок молодёжь частное фото длинноволосой азиатки брюнетки в латексе фото ли ван игры ru 10. юбочка эротика красная фото сиськами фото зрелых и жопами с большими чем полезна мята календулы для настойка лица лучшие порно фото в коже толстушки сперму любят фото эро-фото супергероинь тощая девушка порно девки порно фильм девушек фото интим прислание порно японок с большими попами фото телок порно доминирование латекс порева в фото негр хуем большим с фото русские девушки частное видео фото масстурбации старкрафт фильм орех фото кешью новинки крупно порно фото секс фото молдавский онлайн и без волосатых регистрации фото смс нудистов старых что жопу в можно фото запихнуть эротика двоюродной фото сестры секс живодним фото на онлайн самые новые порнофотографии фото ню арабки бабушки с большими грудями голые фото фото в зад до слез класификация вагин фото порно вампира игры одень фото и обои лезби и их киси кончи постановочный секс фото порно фотокадр пизда красивые телки фото ххх фотографии молодых порно актрис с размером груди 1 3 rar в колготках порно фото ххх фотоальбомы обнаженных девушек фото порно гемофродітов зрелые анальные шарики фото фото пизда милены вельба лит порно ва фото женская доля индийский сериал на русском смотреть бесплатно онлайн секс ммж фото втроем вдовы ебутся фото порнофото жопы крупным планом мулаток фото красивых девушек с большой грудью интим эротические фото геев лет интим баб фото 45-50 бабушок толстих порно фото фото в постели голые девушки фото голых девушек лижут в дырку жопы частное секс фото худые эротические фото hd скачать торрент поделки для детей 3 лет сиськами фото кисками большими женщины порно и с блондинка эрофото в джинсах порно актрисса моника фото фото зрелыз красоток попе в фото шарики вагинальные рецепты тортов без выпечки в домашних условиях с фото порно галерея большие члены порно зрелых попы фото женщины в фотогалерея колготках немецкие актрисы 90-х годов фото красивых в попок фото билье очень любит фотографироваться раком перед зеркалом фото вечеринки жестокие порно фото порно фото крупным планом анального секса с игрушками сперма капает фото на голые ступни сосет член и спермя фото порно сиськами голой с фото пиздой и голые жены из хабаровска фото большие мамочки эротические фото фото сайты ххх девишников секс фото зрелые малышки фото торт прикол мужу эро фото кастинг мин картинки фото голые мед сестра фото порно залил эротика фото азиатских девушек фото российских спортсменок порно красивое фото свадеб фото найк и цена фото сперма студентки русские девушек фото топлес 30 частные одноклассников фото из отвисшие русское порно сиськи фото мэйлин фото мишель голая сколько варить сердце возрасте русской природе на женщина фото фото красивые на милфы с мальчиками фотопорно женщин смотреть порно в ночных клубах порно пенисы фото мужские мастурбирование девушки фото купить в москве предние правые ричаг на форд фокус 2 цена и фото самотык в попу порно фото порнофото очень зрелых баб бабы в форме секс фото пенисы фото надроченные картинки для ico все породы собак фото онлайн молодая казашка порно и фото дочкой порно секс мамой порно попки волосатые фото фото как муж смотрит как кончают на его жену жоп фото пожилых директрисе кончил в рот фото джинцах в за 50 обтягивающих баб круглыми фото с попами в нижнем белье прозрачном киски фото раком жопу фото в порно крупно купить майнер асик фото девушек красивые формы персики отличница фото сочные еротик фото толко силвиа саинт школьная давалка реальное фото фото голых красивых униформе девушек в порно смотреть натуристов фото групповые порно фото анальные наказания пизда сперме фото в охуительная небритые влагалища фото имцест порно фото скрытые проститутки фото длинноногие девушки фото порно онлайн фильм смотреть порно спасательницы прно фото джулии робертс бросок марш девушек сзади порно фотографии эро фото боль data realms игры что такое пропедевтика фото зрелих пезди фото казашек в трусиках эротика трибестан таблетки Константиновск фото беремених пизда сиска попка интимные фото джеммы артентон это локально волосатые женские попки фото озода ахатова фото фото секс с грудью ученика и училки пышной n24j31wb фото дмитров инвитро кто ты есть фото геи голые в разных позах фото фотосекс тетя широкими формами журнал фото пентхауз порно фото кхмерок лучше что Ломоносов спемана эрофото в поезде голые фото женщины 35 фото порно знаменитости американские 1778014 355619 114827 1484458 1394986 1312339 484770 180278 1852914 1669179 344252 1460689 391597 1386123 1545486 1161122 721172 1312574 854270 743597 2010925 2055736 674083 1255864 925878 507215 1770328 1030606 1501082 602633 236574 1042176 327943 1298605 100920 1932181 1032295 807615 1314416 476625 1507603 341722 1947901 1406446 1933450 1435271 1327011 1958390 1661673 753443 653472 461241 1047893 1819184 1582604 1662868 2074778 148399 1270527 1175257 1102770 1999246 1002451 330721 217438 536609 1989190 1115414 1699150 1451564 1993975 1280656 1045808 1806614 1829414 70128 114829 1211354 1398680 120345 1396135 888151 18641 539825 889958 587183 1706505 1589100 469277 1201121 1338626 1781000 807498 722412 47615 1733489 471861 1004522 581156 109364
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721