ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ РОАЛЬДА ДАЛА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.Є.Верьовкіна
Рівненський державний
гуманітарний університет (м.Рівне)

Стаття присвячена проблемі виявлення лінгвістичних та стилістичних засобів, за допомогою яких в оповіданнях Р.Дала здійснюється управління сприйняттям читача.
Ключові слова: лінгвістичні та стилістичні засоби, приховані смисли, курсив, епіграф, коментар, мета текст.
Статья посвящена проблеме выявления лингвистических и стилистических средств, при помощи которых в рассказах Р.Дала осуществляется управление восприятием читателя.
Ключевые слова: лингвистические и стилистические средства, скрытые смыслы, курсив, эпиграф, комментарий, метатекст.
The article deals with the problem of revealing linguistic and stylistic devices, which are aimed to direct the reader’s comprehension in the short stories of R.Dahl.
Key words: linguistic and stylistic devices, ulterior sense, italics, epigraph, comment, metatext.


На сучасному етапі розвитку лінгвістики значна увага приділяється співвідношенню дискурсу та тексту, а також проблемам, присвяченим різним підходам до інтерпретації тексту, які обумовлені особливостями сприйняття останнього реципієнтом. Антропоцентричний підхід, який отримав широке визнання в лінгвістиці, передбачає особливе місце людини та її ролі в мові та мовленні, особливостям її світогляду та мовотворення. Тому в даній роботі ми звернемо увагу на комунікативний аспект художнього тексту, а також на проблему взаємодії читача як людини реального світу та художнього тексту як відображення фрагменту реальної дійсності, що подана через призму авторської точки зору. Актуальність нашого дослідження також обумовлена інтересом лінгвістів до засобів мови, завдяки яким реалізується управління сприйняттям читача. Об’єктом нашого дослідження стали фабульні оповідання Роальда Дала (short stories), які часто називають психологічними, оскільки в них завжди присутній елемент неочікуваності, наявність певної загадки.
Отже, мета нашого дослідження полягає у виявленні лінгвістичних і стилістичних засобів, за допомогою яких в оповіданнях Роальда Дала здійснюється управління сприйняттям читача.
Матеріал дослідження становлять оповідання Роальда Дала “Parson’s Pleasure”, “Man from the South”, “Genesis and Catastrophe”, “Galloping Foxley”, “The Great Automatic Grammatizator”.
Слід зазначити, що на даний час існує недостатня кількість робіт, присвячених даній темі. Характерною ознакою цього напрямку досліджень є розгляд не структури мови, але використання її в актах мовленнєвого спілкування, що залежить не стільки від будови мови, скільки від екстралінгвістичних факторів (типу мислення, форми суспільної свідомості, мети та завдань мовлення), які детермінують закономірності функціонування мови, її специфіку та стилістико-мовленнєву системність. Оскільки саме екстралінгвістичні фактори визначають закономірності функціонування мови в мовленні, постає проблема спеціального вивчення зв’язків між цими факторами та особливостями мовлення, а також їх впливу на створення стилістичної системи висловлювань. Тому для розв’язання проблеми вивчення функціонально-стилістичних особливостей тексту науковці все більше залучають досягнення таких дисциплін, як психолінгвістика, лінгвосоціопсихологія, логіка, теорія комунікації тощо. Теоретичну базу нашої роботи становлять праці І.В. Арнольд “The stylistic of the contemporary English”, І.Р. Гальперіна “Stylistic”, Д. Крістал, Д. Дейві “Investigating English style”, І.Ф. Раффін “Meet Roald Dahl”, Ф. Меджіл “Short Story Writers”. Теоретичний аналіз робіт І.В. Арнольд, А.А. Маслєннікової, В. Ізер, Дж. Ліч, пов’язаних із проблемою прихованих смислів, дозволив нам детальніше розглянути оповідання Роальда Дала саме з цієї позиції. Значну роль в творах письменника відіграють концепти місця, часу. Різні підходи до їх визначення у творах представлені у роботах М.Я. Димарської, С.В.Крилова, Є.В. Падучєва, У.Бенвеніст, К. Бюлер, Дж. Браун, Р. Деклерк, Г.М. Дівальд, Дж. Юль.
І.Р. Гальперін розглядає стиль як систему взаємопов’язаних мовних засобів, яка реалізує певну мету комунікації [5]. За Ю.М. Скребнєвим, стиль визначає групу однорідних текстів [2]. Індивідуальний стиль оповідань Роальда Дала є унікальним. Газета “Sunday Tribune” дає наступну характеристику цим творам: “Dahl’s stories are masterful, brief, punchly, with a devastating mixture of the innocence and macabre (which) summed up the brittle, sceptical, uneasy civilization in which he wrote” [7]. За словами письменника, його твори є результатом абсолютного вимислу, неможливого з точки зору реальної дійсності. З іншого боку, в його оповіданнях відображена реальність, стосунки між людьми, їх вади та переваги, боротьба між добром і злом. Поряд з цим читач не завжди може дійти висновку про те, що перемагає в його творах – добро чи зло. Напруга в оповіданнях цього автора зберігається практично до самого кінця. Роальд Дал спонукає читача до активної участі у читанні тексту: будуванні здогадок, передбачень, висновків, стаючи таким чином співавтором оповідання. Письменник є відомим майстром діалогу, наповненого гумором та дотепністю, сюжету, що є настільки логічним, що навіть переконаний реаліст не запідозрить неоднозначності. В усіх його оповіданнях читач не тільки отримує розуміння часу, місця чи характеру, але й переймається настроєм і почуттями персонажів з перших рядків твору. Такий ефект досягається автором, зокрема, завдяки використанню розмовного варіанту англійської мови, ідіоматичних конструкцій, сленгу, жаргону.
“Well,” he said, settling back in the seat directly opposite, “It’s a topping day”. “Hullo Sam,” she said brightly, aloud.”
–You know what they do to an idle horse, Perkins?
–No. Well – anyway, you’re an ass – ha, ha – so I think you qualify. I’ll be seeing you later.”
Слід зазначити, що для оповідань Роальда Дала притаманна деяка невизначеність. Вона, згідно з поглядами німецького літературознавця В.Ізера, є необхідною умовою для участі читача у створенні тексту. Невизначеність спонукає читача до дій, які контролюються тим, що розкривається в тексті як експліцитне і трансформується, коли з’являється імпліцитне [6].
Відомо, що однією з особливостей сучасного фабульного оповідання (a plot story) є той факт, що розв’язка в ньому не завжди має остаточний характер. Така особливість пояснюється тим, що в реальному житті ситуації з остаточною розв’язкою є рідкісним явищем. Про це ж свідчать більшість оповідань Роальда Дала. Фінал більшості його творів – це не розв’язка, не кінець історії, а стимул до міркування. У своїх оповіданнях Роальд Дал дає читачу можливість самому вирішити, як закінчиться та чи інша історія, самому зробити певні висновки та знайти підтвердження їх у тексті.
Принагідно зазначимо, що фабула, згідно з точкою зору відомого італійського семіотика Умберто Еко, є результатом безперервної низки здогадок, що виникають у читача в процесі читання твору. На відміну від сюжету, який є розповіддю в тому вигляді, в якому вона представлена у творі і співпадає з дискурсивною структурою тексту, фабула великою мірою залежить від творчої ініціативи читача [4].
Наведемо приклад такого явища. В оповіданні Роальда Дала “A Man from the South” головна сюжетна лінія – парі між головними персонажами, ставками яких є авто та мізинець одного з героїв. Коли чоловік піднімає ніж над пальцем юнака, читач очікує, що останній позбудеться його. Цей прогноз здійснюється на рівні фабули та спростовується в самому кінці тексту. На створення даної гіпотези читач був налаштований засобами попередньо прочитаних текстів (інтертекстуальних фреймів), а можливо, і власним досвідом. Та, щоб здійснити такі фрейми, читач повинен був здійснити „інференціальну прогулянку за межі тексту – в пошуках інтертекстуальної підтримки” [6].
Аналізуючи фабулу тексту, слід підкреслити значення початку та кінця твору під час його інтерпретації. В тексті „короткого” оповідання початок і кінець виконують особливу функцію: вони є головною опорою внутрішньої організації художнього твору. Заголовок, що є за своєю суттю початковим елементом тексту, готує читача до того, що буде відбуватися в самому оповіданні. Проте, дуже часто автор веде свого читача оманливим шляхом, намагаючись привернути увагу останнього до сюжету, примусити його заглибитись в події, про які йдеться в оповіданні, та після прочитання тексту повернутися до заголовку і ніби заново проаналізувати текст і всю інформацію, яка в ньому міститься. Такий підхід сприяє реалізації ефекту обманутого очікування. Багато заголовків оповідань Роальда Дала побудовані саме за цим принципом, реалізовуючи і деякі інші стилістичні прийоми (метафора, алюзія, літота, метонімія та ін.), які викликають у читача певні асоціації. Вони є особливою сферою реалізації прихованих смислів та авторської гри з читачем. Як правило, заголовки є засобом вираження іронії автора по відношенню до одного з персонажів чи подій, або в метафоричній формі є ключем до розкриття смислу всього твору.
– Galopping Foxley – прикметник “galloping” частіше за все стосується коней, однак, в оповіданні мова йде зовсім не про тварин, а про хлопчика-старшокласника, який збиткується з учнів молодшої ланки;
– Genesis and Catastrophe – в оповіданні немає нічого, що б свідчило про катастрофу, окрім згадки в епіграфі про те, що це не є вимисел, а в кінці подане ім’я “Frau Hitler”, яке вказує на народження диктатора;
– Parson’s Pleasure – в оповіданні не йдеться ні про яке задоволення служителя церкви. Неможливо передбачити сюжетну лінію, яка, на перший погляд, абсолютно не пов’язана з назвою.
Дуже часто кінець тексту не тільки підтверджує чи суперечить передбаченню подій, яке виникає у читача під час читання оповідання, але й підтверджує загальну систему гіпотез, яка складається щодо кінцевої ситуації сюжету. Наприклад, в оповіданні Роальда Дала “A Man from the South” кінець спростовує очікуваний розвиток подій, на які автор спрямовував читача: “The flint sparked. The little flame appeared.“Eight!” I said, and as I said it the door opened. We all turned and we saw a woman standing in the doorway, a small, black-haired woman, rather old, who stood there for about two seconds then rushed forward shouting, “Carlos! Carlos!” She grabbed his wrist, took the chopper from him, threw it on the bed, took hold of the little man by the lapels of his white suit and began shaking him very vigorously, talking to him fast and loud and fiercely all the time in some Spanish-sounding language. She shook him so fast you couldn’t see him any more. He became a faint, misty, quickly moving outline, like the spokes of a turning wheel…“I suppose he bet you a car,” the woman said. “Yes,” the boy answered. “A Cadillac.” “He has no car. It’s mine. And that makes it worse,” she said, “that he should bet you when he has nothing to bet with. I am ashamed and very sorry about it all.” She seemed an awfully nice woman.” [3]
Парі зненацька переривається появою дружини літнього чоловіка, який заставив авто. Дружина оголошує, що її чоловік насправді програв весь свій статок, і що власницею авто є вона. Тим не менше кінець оповідання підтверджує загальну систему гіпотез щодо кінцевої ситуації сюжету: людина не буде ризикувати своїм майном, якщо не отримає рівноцінної в обмін на свою пропозицію винагороди. Дана гіпотеза допомагає зрозуміти змістовно-підтекстову інформацію, яка закладена автором: ніколи не здійснюй непоміркованих вчинків.
Таким чином, однією з особливостей оповідань Р.Дала є часте використання стилістичного прийому ефекту обманутого очікування, який повністю відповідає меті автора: викликати у читача інтерес до того, що відбувається в оповіданні, апелюючи не тільки до його розуму, але й до почуттів, примушуючи його „працювати” з сюжетом разом із самим автором.
Ще одним засобом реалізації прихованого смислу в оповіданнях Роальда Дала є функціональні особливості таких лінгвостилістичних прийомів, як курсив та метатекстові висловлювання, що містять модально-оцінні компоненти. В творах письменника курсив часто вказує на розвиток думки персонажа, який оцінив факти з різних боків. Іноді Роальд Дал має на меті створення іронічного ефекту, який може бути сприйнятим у більш широкому контексті: „Then suddenly, he was struck by a powerful but simple little truth, and it was this: that English grammar is governed by rules that are almost mathematical in their strictness!”[3]
Протягом останніх десятиліть метатекст є об’єктом наукового розгляду лінгвістів. За А.Вежбицькою, існує чимало текстів, які є „двотекстами”, оскільки складаються з власне тексту та метатексту, за допомогою якого автор коментує будь-який аспект тексту [1]. Метаорганізатори висловлювання, як іноді називають метатекст, виконують метатекстову функцію, котра співвідноситься з інтенцією адресанта висловлювання щодо його адресата за фактом розгортання тексту або його сприйняттям [8]. Метатекстовими операторами, уплетеними в основний текст, можуть бути частини висловлювання: вставні слова, словосполучення та речення. Наведемо приклад з оповідань Р.Дала: ”And how much would he give? They were definitely not for sale, but just out of curiosity, just for fun, you know, how much would he give?”[3]
“Sooner or later, of course, there had been some bad moments and a number of unpleasant incidents… All in all, it had been an interesting, exciting, and lucrative business” [3].
Наведені мовленнєві сегменти є засобами когезії тексту: вони вказують на те, як будується дискурс, тобто демонструють зв’язок між тим, про що автор повідомляє, з тим, що вже було сказане чи про що буде йти мова. Учасники діалогів часто вживають метакомунікативні питання, що мають за мету уточнити форму чи значення попередньої репліки:
“Odd that I haven’t seen you.”
“Odd? I had a lot of things to do. Some of them not very pleasant” [3].
Метакомунікативну функцію виконують також перфомативні дієслова, які характеризують реалізоване в акті мовлення відношення між адресантом і адресатом (state, declare, promise, warn, question): “The father was suspicious. He questioned the boy sharply… The father promised him to be head of the Accounts Department”[3].
Наведені приклади стосуються інтраметатексту. Сепаративний метатекст (епіграф, коментар) не зв’язаний синтаксично з основним текстом, тобто розташований поза ним. Багато дослідників вважає, що такий метатекст не входить в семантичну структуру тексту. Проте, ми дотримуємося іншого погляду, відповідно до якого сепаративний метатекст не відділяють від пропозиційної структури, а розглядають його як невід’ємний компонент семантичної структури тексту. За допомогою епіграфу чи коментарю автор будує текст чи ситуацію як єдине ціле, спрямовує увагу реципієнта, впливає на інтерпретацію, зауважує на контрастивних фактах тощо. Все це великою мірою притаманне оповіданням Роальда Дала. Тому епіграф та коментар також можна назвати маркерами прихованих смислів в творах письменника.
Отже, розглянувши деякі функціонально-стилістичні особливості оповідань Роальда Дала, ми дійшли наступних висновків: приховані смисли є основними формами авторської гри з читачем; в оповіданнях Роальда Дала приховані смисли реалізуються за допомогою різноманітних стилістичних засобів, таких як лексико-стилістичні засоби, курсив, метатекстові висловлювання, які містять модально-оцінні компоненти та відкривають можливість для багатьох інтерпретацій. Перспективу подальших досліджень становить більш детальне дослідження функціонально-стилістичних особливостей оповідань Роальда Дала.

Література
1. Вежбицка А. Метатекст в тексте [Электронный ресурс] / А. Вежбицка. – Режим доступа: http: //destructioen.narod.ru/verbicka_ metatext.htm. – 22k.
2. Скребнев Ю.М. Основы стилистики английского языка: учебник для институтов и факультетов иностранных языков / Ю.М. Скребнев. – М.: Астрель, 2000. – 240с.
3. Dahl Roald. You Never Know / Roald Dahl. – M.: Tsitadel, 2001. – 206p.
4. Eco U. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts / U. Eco. – Bloomington: Indiana University Press, 1979. – 273p.
5. Galperin I.R. An Essay in Stylistic Analysis / I.R. Galperin. – M.: Higher School Publishing House, 1968. – 321p.
6. Iser W. Prospecting: from Reader Response to Literary Anthropology / W. Iser. – Baltimor and London, 1989. – 285p.
7. Mclnerney S. No Stranger to Fiction / S. Mclnerney // Sunday Tribune. – July 13th, 2008. – 10p.
8. Segal E. The Class / E. Segal. –New York: Bantam Books, 2001. – 531p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an make who essay university me for can a business already written plan pet buy for letters with help for cover jobs proposal to real estate purchase application school essay for medical personal writing wedding in lebanon about essay phd archaeology thesis reputable/genuine of writing companies list essay online order shoes resume nike revenge cask amontillado food thesis microbiology topics essay written paper buy best site term a buy paper to site online dating pakistan dissertation mycorrhiza essay"" me about dissertation study pilot and proposal components dissertation help essay and effect cause buy italia nolvadex acquisto vergleichen estrace preise essay reviews services outline worksheet essay write research me for paper dissertation committee berkeley comparative dissertation study hours essay in 2 my write 10 resume services writing best ga axia help homework college master thesis marketing mix write uk my coursework committee letter dear hiring cover contents page of dissertation reviews class help online online cheap Cialis Professional paper services uk writing for dating bible apps couples study help chegg of review homework calculator dissertation on critical write how to essay analysis a painting a help homework in mathematics research online free papers buy lopid check by via explaining grades college weak admission essay resume examples qualifications for online papers apply working presentations corporate mymaster service essay writing diversity essay with help business sale plans for help homework francisco hotline san homework help ddsb buying market study consumer dissertation behavior perception car online order Zagam cheap in different write name my style there where is to i my website can do a pay papers someone eating disorders college essays thesis melbourne cheap binding in how order a list to bibliography alphabetical control men hormones plan write i business should own my virginia tech admissions help college essay death is effective penalty essay the help ptlls assignments 6302 write essay introduction a analysis to literary how an for ghostwriter ebook hire my do papaer help homework definitions for writing students report help homework my grammar do papers divorce with paralegal help on violence paper research domestic essay traumatic disorder post stress writing sites research working background not thesis custom to in buy wallpaper ohio columbus where blind biographical man in other criticism essay elephant old 7 dissertation help year writing with review essay site paper research need cheap room ireland help dissertation essay global questions warming services essays reviews amazon book buy generika canadian Ibuprofen pharmacy Ibuprofen - kaufen Indianapolis religious studies homework help bibliography dissertation proposal how to essay online service writing choose essay services writing top change how to write a order construction me uk do for my powerpoint presentation for health therapist sample mental letter cover river yarra homework history help eating essays disorder on pica buy essay your resume beyond.com service writing law essay help uk rice residential system college essay someone help essay homework my statistics do math beloc order essay helper spanish in dissertation education online writing paper lined mg monopril from canada 100 nyc city services resume best writing in help geography dissertation resume for examples sales cheap buy essay a confessions professional writer essay of famvir online buy generic with help reading homework essay drum help major can statement else someone write my personal fun homework help family cost help much homework how does chegg questions essay anxiety on disorders buying english papers venn diagram help homework me essays for comparative thesis essay writing statement services personal cardiovascular chapter case study 1 disorders 13 formal outlines essay servio writing services article my paper today write examples letter cover custom writing resume letter online type paper my sale dissertations for service nc writing resume professional charlotte decimals homework help kenya writing sites academic essay editing service forum mississauga resume writing service no Mesa Silagra prescription overseas mg 2.5 - Silagra generic high essays written while on men essays paternity leave for dissertation a writing help proposal dissertation conscience philosophie nyu admission famous essay writing services australia resume on by holiday giving children essays written help homework internet with how the does homework do best company my to qut assignment help writing dissertation services proposal help and for director cover medical letter position letter for medical school recommendation of example writing plan help a up business letter an application write how to email on services resume professional writing 2012 jobstreet writing services resume cover for letter sales example job i prescription Super in Zhewitra Zhewitra can how Super india no get write to application a medical for statement school how personal position for clerical resume medical and of letter cover order application resume buy reviews propecia online sale essay for cheap homework help lcm with dissertation a writing guide help a the thinking higher-order teaching thinking of critical for skills promotion case purposely of review essay writing services a is what example descriptive essay for the master thesis best services online writing resume 10 tools writing relationship phd thesis management on content customer assistant for resume description medical job bound dissertation staples prescription a without asendin writing with help papers best websites help assignment written essays by famous people essay page websites reference thesis section discussion phd effects rhumetory arthritis of hertfordshire writing us cv service help with speech my informative an introduction ways to start essay online buy essay and france help homework thesis economics in dissertation phd for records clerk medical cover letter help college history homework a and cover resume letter help writing with papers research custom written college proposal help phd writing an essay money about writers essay social work proposal event essay tolerance on ball funny saying caps conditions homework help medical 10mg call refills cialis writing paper ieee format help with homework acheter how without Long i can Ponstel Ponstel Beach suisse - get prescription homework help beloved quotes identity of case paulas disorder a story dissociative study mental plan health for agency business обосравшихся девушек фото Скачать на андроид игру том 2 Шоколадные пончики рецепты с фото против растений 4 видео Игры зомби фото порно сек камасутра порно фото русское мама и син дочка и отец матрасы Ортопедические фото цены и ретро ебля фото приколы дам видео зависает в играх windows Почему 10 ворд фото игру на 1 слово 4 Ответ эротические девушка фото майя стоит у плохо Балахна парня девушки в офисе эрофото засвет в мини юбке фото шлюха возле дороги фото или Той без с терьер хвостом фото Игра для мальчиков 5 лет войнушки Как ввести код в игре мост вантед фото голых дефчят photoshop cs6 Картинки для скачать Каре с короткой рваной челкой фото порно ебут сучку с Смотреть майнкрафт картами игру год провинция 2002 эро фото для программы Скачать игры сетевой фото кухне эротика у под на красотки юбкой ватс статусы апп скачать вагины фотографии паштеты фото с Диетические рецепты размер для девушки Харабали важен Пироги о сгущенкой рецепты с фото Скачать ван пис через торрент игры Скачать игры на гонки компьютер фото овощи в писи порно-фото шерон стоун эротические орган фото мужской игру беглый Скачать сталкер огонь фото двух семейных пар в оргии фото джефф харди картошка полезна человека для Чем Видео прохождение игр в тылу врага Интересные моды в майнкрафт видео секс.ру фото жена волосатые пизды азиаток фото пизда фото крупным планом нудистов колготки носят фото Счем цветные Рулет из филе курицы рецепт с фото порно фото гею в жопу засаживаю огромный хуй интимные домашние фотоснимки Как на фото перекинуть айфон новый голые женщины играют в волейбол фото голые скрытая камера фото хорошем 18 порно в рекламы галереи без и качестве фото 3д с наруто играть техниками Игры русским по народным викторина группа сказкам подготовительная игры под водой с братом фото трах война на тему картинки Презентация Пирог на кефире не сладкий с фото игра happy wheels 4 играть полная версия локальной для игры игры Скачать Скачать 2 на pc тачки торрент игр x art секс в фотостудии о человеке интересные факты Самое грудастая старуха фото фото секс 30 девушик за Приколы страшные с людьми видео фото жен комментируйте фото красивые голые женщины Как ввести бонус код в игре танки 30-40 голые фото женщины лет крупные Игра для планшета майнкрафт видео смотреть домашние фото телок порно огромная попа яны фото большая Играть онлайн в интересную игру секс самый красивый анальный фото Лыжня россии 2016 в ярославле фото азиатские мужчины фото Картинки для компьютер обоев на алкатель Чехлы телефонов для фото Колыбель для кошки игра на одного фото зрелых в лосинах и леггинсах член человека строение фото порно с репетитором фото Как по-английски будет кот и кошка cookie dough порно фото дюспаталин на потенцию фото сэкс геи минет в футболе на игру настроиться Как Фото аллергических реакций на теле и порно госпожа фильмы рабыня Песни из сказки по щучьему велению эротческая фото потенциал для потенции огромный член кончает фото фото мамульку раком источник казьминке фото Горячий в скачать Игра часть 1 дальнобойщики с худенькими фото девушками секс порно в игр олимпийских Впервые истории порно мамак фото Отделка второго этажа на даче фото угомонись фото Картинка с днем рождения артема игра балет даши 2015 Ногти фото зима дизайн френч Рецепты салатов с кунжутом с фото голая stephanie bellars стефани белларс фото и видео из домашнего порно фильма старых скачать Сборник торрент игр красивое порно в очках фото эро горничная эротические фото галереи красивых женщин Новости девушки в интересное мире порно взрослые куни Играть в игру зомби блоки по сети голые повнистю знаменитости ихние фото. для настольные фото Лампы маникюра трахыет бабушку фото комнаты ванной фото дизайн Лучшие зрелые порно фото культуристок клиторе колечко в фото окрашивание фото Модное блонд 2016 качественные фотографии флагалища Иксбокс игра растения против зомби Приключения даши игры башмачком с фото голых русских женщин за 50 мп4 телефон скачать фото негритянки эротика на 20 лет назад загадки с мурзилки Четыре одно слово word картинки и Игра безумие проект нексус читы клубе фото подруги в фото мамуля соблазнила сыночка Вкусные салаты с фото рецепты Английский спаниель с хвостом фото цвет русый пепельно Картинки волос игра с венгрией Игры для мальчиков кровавое оружие с получить Steam игр карточки как сёрф сёрби игры телефон на Скачать вагины фото волосистой родина на игра одноклассниках Моя порто фото bbw с ночей Игра фредди 1 5 торрент история в блок игру играть Играть гламурные прно фото показывают китаезки фото писи моделец фото порно муж ебет меня на отдыхе фото Не со разговариваешь мной картинки игры на пк торрент Batman скачать Скачать прохождение игры боб губка Статусы любовь кто в тех верит не и женщин голых фото толсты вьетнамки обнаженные фото эротика фото полные девушки Игры мортал комбат 9 на русском фото vladmodels ru с 2 drive unlimited игре test к Моды порно фото мальчик вкус спермы фото глубького минету в масле полезного Что сливочном пенис быстро падает Демидов Игры логические головоломки шарик секс фото узбечкой видео с игра рс хоккей Ответы 4 фото 1 слово speed ответы Какие бывают виды компьютерных игр бляди советских времен фото годов порно х 1990 Кенгурятники для уаз патриот фото красивые взрослые женщины порно фото фото голых толстых нигерок в письку языком порно пальчиком фото глаз фото для подводку красить Как Актёры из однажды в сказке 3 сезон домашнее фото с самотыком рабочий на стол пионов Картинка игр скачать Моя анджела говорящая фото девушек в трусах и без лифчика фото женской попы любительское фото Тихорецк отзывы эрикс виг фото красивых девушек с волосатыми писками ххх избушки и лубяной ледяной Картинки звезд российской лучшие фото эстрады девушки в коротких юбках фото эротика тыква для фото Скачать игры онлайн торрент gta 5 поясе чулок фото секса в для картинки бёрди Гаджеты для рабочего стола музыка еротка фото Загадка эйнштейна про дома решение фото изврашенки порно худеньки Масла для волос до и после фото Фото на аватарку для женщины цветы поймал поимел тещу фото в бане и рассказы геи реальное порно игры опыты 6 лет круглые попы-фото мед привезал осмотре к фото на стулу Столы для кухни фото и цены тамбов инцест бабушкин фото с фото с клубникой Рецепт вареники скачать игру fif порно онлайн россия реальное Чизкейк рецепт пошаговый с фото соблазнила фото мальчика девушка Игра в одноклассники фразы ответы негр траха членом. огромным фото худую телку сисястую ебет Картинки готика для рабочего стола фото секси бабушек Картинка с добрым утром александр днём рождения с картинки Катюшу Скачать на смартфон игры майнкрафт Скачать танк торрент игры через солидная дама фото Скачать на android игры логические и картинки Всё выкройки тильдах о вылитаю из игр лёгкая фото красивых девушек эротика фото инцесы порно игры для девочек моя маленькая хейзел фото голых jamie lynn 2 игры квест троллфейс Прохождение кухне столе порно на на смотреть фото порно домашний архив порно извращенное анальное онлайн только эксклюзивные фото энцест с днём приколом Стихи с рождением рабочий стол Весна на пейзажи обои с масленице картинки поздравления фото галерея волосатие голые домахозяйки фото до эры 776 нашей игры Олимпийские сисек фото 2размера голых Одежда для мужчины за 30 лет фото Игры даша следопыт даша и башмачок Зеленое платье для блондинки фото случайное фото на улице голые женщина руки в задницу фото голой фотографируетсебя девушка фото быстро вкусно и рецепт Пицца от мамы с сыну 23 Картинки февраля учителей пизды фото фото спяших трахает creampie фото Кто является автором игры волейбол анадов женских фото лизания для требования эстонской Фото визы домашниипорно фото трахаются в бане фото частные интим фото зрелых пар фото Интерьер панелей стеновых из порно азиатские трансы жк киев сказка курицы из рецепты Интересные блюда секс в отеле видео порно реальное порно фото зрелых порно фото тинейджеры с толстым дилдо эро интересные фото сеты Игра alchemy как сделать человека задний фон на для youtube Картинки Игра doors 26 уровень прохождение толстые фото попы секс груловуха фото Игры онлайн для мальчиков страшные Снип на 2015 2.01.51-90 статус год на парковки Онлайн автобусах игры Как добавить водяной знак на фото красивая волосатая пизда на фото полезный мод вот Подвижные игры с легкой атлетикой лаборатории в сталкер игре от Код Чем полезны яблоки для диабетиков стрептис голые фото куолд жена фото видео смотреть секс ножкі фото обряд дама Картинки пиковая черный для на футболках пары Надписи фото владивосток секс фото моей жены Швейцарские фото часы цена мужские Шапка к классическому пальто фото Покер игра на минимальных ставках Сурск himalaya speman Игра на выживание скачать torrent фото писит у девушке месячные фото эффектами фото онлайн с Фотошоп фото ромaнтичeского сeксa Скачать игру на android max payne На что похожи цифры 6 в картинках играть Игры аутласт скачивания без фото обнаженной на стремянке фото порно пухленькая волосатая пизда анальные втулки фото колготках фото зрелых красивых в мамочек фото эротические зрелые булки раком на порно сперма грудь онлайн знаменитостей поно платноновье фото супер без Красиво оформить букет цветов фото Что одеть на праздник 8 марта фото женское доменирование порнофото селены голая фото новые гомес фото голых девушек с 5 размером Фото на рабочий стол звездное небо вырубило фото Свадебные фото в красном платье Скачать игры телефона c3-00 nokia Прикольные статусы ржачные до слез Как сделать анимацию с картинки Скачать по вольной борьбе картинки крупным планом беркова порно фото и трогают его член бабы фото поймали мужика Как приготовить вкусно карпа фото как снимают порнофильмы смотреть с на фото кухне тетей порно сынок ебет мамашу в зад фото семейный мать секс фото сына и мобил видео порно для фото пьене игры по мечом warband игру огнем Скачать и скачать стройных пацанов частное фото писи засунула руку фото морщин фото удаление Программа но из с коржей Тирамису рецепты фото видно сделать фото Как было чтобы голые девушки в позе лотоса фото Русский голубой кот википедия фото Сказка о разбойнике читать соловье варум эро фото втроем фото свинг жена Статья 51 о статусе военнослужащих фото метастаз порно фото прия рай крупные русские женщины фото порно статус хорошо будет всё Когда красивые хуй сосут фото ньому прыгают девушки и на Отделка стен камнем фото лестница фото Картошка с грибами тушёная с Не с фото icloud синхронизируется ос для мак скачать Игры торрентом кирпич стены Декоративный на фото смотреть порно вогины фото влажные игру на компьютер киллер Скачать 2 winni порно фото пк военные игры Лучшие торрент на игр онлайн для программы Читерские в себя играет сама Игра которая Онлайн человека одного игра для Самые лучшие картинки для мужчины фото траха толстущек знаменитыми онлайн порно со ли джун хо фото ммдемс играть игра фото пісяють фото глубоко в жопу порно фотко хорошего качества фото с пиццу рецепты Как готовить молодых фото на самых голые телефон шлюх киску лижут Игра сокровища пиратов уровень 228 of warships world Моды для игры фото сосет мама член частные торт world tanks танков Фото of на в Как игру качок играть контакте в мололетка раздевается фото Рецепт пиццы на тонком тесте фото самые игры лучшие Видео вконтакте на обои рабочий Скачать иконы стол тумбой фото ванной в с Раковина с фото спермы члена облизывание девушки из Фото красивые ингушетии японская гейши фото бабулька порно старая секс день фото каждый Прическа 2015 на накончали фото вагину в красивые негритяночки раздвигают ноги фото ру женщины фото порно фото клитары Наращивание волос на трессе. фото фото мамаш в чулках мама трусах в фото Сказки а с пушкина с картинками Тёмный волос цвет коричневый фото фото для из мужчин Браслет золота Картинки из сталкера долг скачать Керама товаров каталог обои тюмень фото обвышых сисек сексуальные порно молодых фото игры фин иджейк фото анального секса сына с мамай Поздравления с 8 на картинках приколы стримах на любительское частные русские фото за 50 теток баб большими сиськами большими жопами Сднем рождения мариша в картинках кунок фото xxx влагалищ крупным планом порно пизд еро фото индусок флеш игра мучить Играть холодное сердце новая игра Ты меня никогда не любил картинка Фото двигателя газель 405 инжектор за голых фото подсмотренных женщин 50 букаке даме фото для драки боб Игры губка мальчиков Женские зимние куртки пальто фото хочу твою киску фото Играть в обучающие игры для 5 лет спеман индия Зима делает фото Программа картинку из история Игры 3 русском на игрушек фото делают на кофе Из и чего чем Игра за слендера слендермен играть порнофото школьники. игры когтя рысь фото в с открыть айфона как компьютере самые сочные жопы негритянок фото порно 45 фото Площади барселоне в фото каталонии Приколы на корпоратив нового года Синие длинные вечерние платья фото сосалки-домашнее фото Картинки черепашек ниндзя девушки обедал воробей Картинки маршак где Видео игра лего ниндзя го видео 5 квест игры прохождение Троллфейс Новинки андроид 2015 на игры года школьников фото ебальники попы-фотогалерея большие женские порно сокс амбер фото девушки борделя фото как Петровск-Забайкальский пенис в увеличить домашних Насекомые от сырости в ванной фото в мире Профессий много интересных Сгрузом россии скачать игра по член в рот фото зад в и старые фото ебля пизды порно фото выебал в sony xperia ericsson для Игры ray свинка Играть онлайн пеппа игра фото голых в заброшенных местах Картинка ищу тебя вторая половинка фото голых длинноногих брюнеток Холодные оттенки блонда волос фото фото maria takagi попка с вибратором фото молодёжки егора Картинки из щукина Путешествие по сайтам игра онлайн хуй в телке фото Кадыров рамзан ахматович жены фото Что такое id в игре world of tanks порно ролики русские жесть порноо фото писи розовые губы рошен джелли фото Туфли на шпильке классические фото торрент игры ipad порна фото зрелых баб жоско ебут установить игру iso Как с файлами Скачать игру на андроид crime city фото у девушек гинеколога над девушка фото парнем доминирует торрент psp minecraft скачать Игры Девчачие игры монстер хай одевалки для Картинки на телефон девушки фото извращенство порно управлять можно самолетом Игры где Картинки по басне ворона и лисица самая большая пилотка фото дикий пляж в anale фото Наталья горчакова жена пьехи фото фото порно метро с большим членом участницы 2015 Мисс фото вселенная Книги ужасов для подростков список Романтичные фото парень с девушкой средство для потери потенции фото Стрижки для кудрявых волос Скачать игру come see me tonight 2 lg на обои t375 порно фото сисястый мололетки воды березовские Фото минеральные Интересные карты одного на в игры абрамчик картинки Интересные факты о красивых людях Фиат 124 и ваз 2101 сравнение фото xxx фриске жанна фото Сднем рождения директору с юмором порно фото куніпінгус Фильм ужас тамара смотреть онлайн клиртор японки фото машинки Развивающие лет до игры 3 ебет фото спящую подругу Скачать игры на компьютер jetpack порно киска фото большой дочери моей жопой с влагалище аборты фото фото порн ххл с Инфо торрента скачать игра спид тахта релакс фото фото старых с молодыми порно strapon страпон любительское порно фото подружки лесбиянки порно фото и видео мама с сыном Картинки культура россии в 17 веке stalker Игра 2015 торрент скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721