ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.В. Проценко,

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка

 Стаття присвячена проблемам читання як одного з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Основна увагазосереджена на аналізі психофізіологічних механізмів читання.

Ключові слова: читання, мовленнєва діяльність, психофізіологічні механізми, іноземна мова.

Статья посвящена проблемам чтения как одного из чётырех видов языковой деятельности. Главное внимание сосредоточено на анализе психофизиологических механизмов чтения.

Ключевые слова: чтение, языковая деятельность, психофизиологические механизмы, иностранный язык.

The article is devoted to the problems of reading. The main emphasis is laid on the analysis of the psychophysiological mechanisms of reading.

Key words: reading, linguistic activity, psychophysiological mechanisms, foreign language.

У методиці викладання іноземних мов відомі продуктивні та рецептивні види мовленнєвої діяльності. Продуктивні види мовленнєвої діяльності – це говоріння і письмо, тобто висловлювання своїх думок або передача чужих думок в усній чи письмовій формі. Рецептивні ж види мовленнєвої діяльності – це аудіювання і читання, тобто сприйняття і розуміння думок інших людей.

Різні аспекти, пов’язані з методикою використання видів мовленнєвої діяльності, знайшли своє висвітлення у численних лінгвістичних працях вітчизняних та зарубіжних вчених і методистів ( С.Ю.Ніколаєва, Г.А.Гринюк, Н.К. Скляренко, Т.І. Олійник, О.Б. Бігич, К.І. Онищенко, Л.П. Щербак, І.А. Данилович, Л.І. Морська, С.В. Гапонова, І.О. Зимняя, О.О.Леонтьєв, G. Brown, E.Carroll, F. Smith, M.West тощо.

Мета нашої статті – спроба проаналізувати функціонування психофізіологічних механізмів читання як одного з видів мовленнєвої діяльності в процесі формування іншомовної компетенції студентів.

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким студенти ВНЗ мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми з іноземних мов.

Можливість безпосереднього спілкування з носіями іноземної мови мають, як правило, небагато людей, можливість читати іноземною мовою (художню літературу, газети, журнали) – практично всі. Ось чому навчання читання виступає на сьогоднішній день в якості цільової домінанти. Процес читання, який включає в себе складні мислительські операції ( аналіз, синтез, висновки ), і його результат – здобуття інформації – відіграють важливу роль у комунікативно-суспільній діяльності людей [2]. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства, нагромаджений у різноманітніших сферах трудової, творчої та соціально-культурної діяльності, розвивається інтелект, загострюються почуття, тобто людина навчається, розвивається, виховується. Читання, на думку С.Р. Плотнікова, «це життєохоронна функція культури. Це технологія інтелектуального відтворення у суспільстві. Це комунікативний посередник, живий діалог між нащадками і предками» [ 6, c. 9 ].

Уміння читати дає можливість користуватися літературою на іноземній мові для пошуку інформації за фахом, задоволення своїх читацьких чи творчих інтересів, удосконалення умінь усного мовлення, збільшення інтересу до оволодіння іноземною мовою.

Читання має велике пізнавальне значення. Згідно з навчальною програмою завдання в галузі читання полягає в тому, щоб навчити студентів читати про себе і розуміти вперше запропоновані тексти. Рівень сформованості вмінь і навичок визначається здатністю студентів читати суспільно-політичні, науково-популярні, фахові та адаптовані художні тексти.

Читання виступає не лише як мета, а й як засіб навчання самого читання (навчальне читання), а також інших видів мовленнєвої діяльності (усного мовлення й письма). Крім того, читання є основою для підтримання набутих шкільних навичок і вмінь з іноземної мови і продовження її вивчення у ВНЗ.

Читання – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається. У звязку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця. Спостерігається залежність змістового аспекту читання від процесуального, яка полягає у досягненні розуміння інформації завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв’язків тексту.

Психологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння [1]. При читанні інформація поступає до читця через зоровий канал, тому вирішальну роль виконують зорові відчуття, які спричиняють дію внутрішнього моторного / мовленнєво-рухового  аналізатора [4, c. 188]. Зорове сприйняття інформації і процес її дії здатні забезпечити надійне збереження образів, оскільки читець має можливість регулювати і керувати цим процесом ( уповільнити темп читання, повернутися назад, затриматися на місці тощо).

Процес читання, як відомо, базується на технічній стороні, тобто на навичках, котрі являють собою автоматизовані зорово-мовленнєво-моторно-слухові зв’язки мовних явищ з їх значенням, на основі яких відбувається впізнання і розуміння письмових знаків і письмового тексту в цілому і отже, реалізація комунікативного вміння читання [5, c. 277]. Завдяки цьому читання супроводжується внутрішнім проговорюванням, яке стає повним, розгорнутим мовленням при читанні вголос. Саме завдяки механізму внутрішнього проговорювання і відбувається зіставлення графічного і слухо-моторного образів. Дія цього механізму найяскравіше спостерігається на початковому етапі навчання читання. Поступово, з накопиченням досвіду, внутрішнє проговорювання зникає [ 3, c. 129 ].

Людина, яка читає мовчки, про себе, неодмінно чує те, що вона читає, тому слухові відчуття також є обов’язковим елементом читання. Ці відчуття дають можливість контролювати правильність власного читання, однак вони не відіграють домінуючої ролі, а підпорядковуються названим вище відчуттям [8]. В залежності від міцності засвоєння мовного матеріалу та рівня сформованості механізмів зорового сприймання процес розпізнавання може здійснюватися швидко і безпосередньо, або в уповільненому темпі з елементами пригадування.

З психологічної точки зору процес сприймання та розуміння тексту безпосередньо повязаний з мисленням та памяттю [4, c. 188]. Читець сприймає текст, виділяючи в ньому найбільш суттєві ланки і синтезуючи їх в єдине ціле. При цьому логічна та механічна пам’ять допомагають мисленню. Одночасно здійснюється сприймання інформації та її осмислення. Ці складники процесу читання нерозривно пов’язані між собою: від якості сприймання залежить характер і рівень розуміння тексту, його точність, глибина і повнота [1].

Розрізняють два основних рівні розуміння тексту: рівень значення і рівень змісту / смислу (С. Ніколаєва, К. Онищенко). Перший пов’язаний із встановленням значень сприйнятих мовних одиниць та їх безпосередніх зв’язків, другий – з розумінням змісту тексту як цілісної мовної одиниці. Тому навички і вміння, що забезпечують розуміння тексту, умовно поділяють на дві групи (хоча процеси сприймання і осмислення відбуваються одночасно). Перша група – це навички, які, будучи пов’язаними з технічним аспектом читання, забезпечують безпосередній акт сприйняття графічних знаків та співвіднесення їх з відповідними значеннями; друга група – це вміння, які забезпечують смисловий аспект читання, тобто розуміння тексту як завершеного мовленнєвого твору. Такий рівень розуміння досягається лише при наявності гранично автоматизованих навичок техніки читання, що дає можливість читцю повністю зосередитись на смисловій переробці тексту.

Акт читання відбувається під час руху очей читця уздовж рядка, причому цей рух відбувається стрибкоподібно: зупинка – стрибок – зупинка – стрибок. Під час зупинок очей сприймається відрізок рядка, який включає більш ніж одне слово, хоча умовною одиницею сприймання у процесі читання вважається слово як мінімальна графічна одиниця, наділена певним значенням. Момент сприйняття слова завершується його розпізнаванням. Читець автоматично співвідносить графічне слово з конкретним значенням завдяки відтворенню його слухо-моторного образу, який зберігається в довготривалій памяті. Ось чому зорове сприйняття тексту завжди супроводжується проговорюванням у внутрішньому мовленні, про що ми згадували вище.

Разом з поступальними рухами очей відбуваються і регресивні рухи. Ці рухи не переривають процес читання, оскільки память утримує сприйняття раніше. В момент регресій читець повертається назад, щоб уточнити деякі деталі, переконатися у правильності розуміння прочитаного, точніше осмислити його. Бажано, щоб у процесі навчання читання кількість фіксацій та регресивних рухів очей була мінімальною, а їх тривалість короткочасною.

Усі ці процеси відбуваються одночасно, і сприйнятий текст відразу ж зазнає смислової переробки на різних рівнях у такій послідовності: значення слова співвідноситься зі значенням інших слів, встановлюється характер зв’язку між ними та контекстуальне значення; слова об’єднуються в синтагми, синтагми – в речення; речення об’єднуються в більші смислові утворення, а останні – в цілісний мовленнєвий твір. Звідси мінімальною смисловою одиницею тексту вважають синтагму, яка, крім лексичного значення, передає ще й певні смислові зв’язки [4, c. 190].

Пам’ять та різні розумові операції ( порівняння та узагальнення, аналіз та синтез, абстрагування та конкретизація тощо) включаються в роботу процесом осмислення.

Важливим психологічним компонентом процесу читання є механізм вірогідного прогнозування, яке проявляється на смисловому і вербальному рівнях [3, c. 129]. Смислове прогнозування – це вміння вгадати зміст тексту і зробити правильне припущення щодо подальшого розвитку подій за допомогою назви тексту, першого речення та інших сигналів тексту.  Вербальне пронозування – це вміння за допомогою першої букви вгадати слово, за допомогою перших слів – синтаксичну побудову речення, за допомогою першого речення – подальшу побудову абзацу. Читаючи текст, читець ніби забігає наперед, будує гіпотези про те, що буде далі, прогнозує події. Це явище антиципації розповсюджується не тільки на окремі слова, але й на синтагми і речення. Смислові гіпотези виникають на підставі фактів та подій, які описуються в тексті. Готовність свідомості до сприйняття інформації спонукають читця згадувати, догадуватися, припускати, тобто включати здібності своєї довготривалої пам’яті і свого особистого та соціального досвіду.

На  думку Ф. Сміта, для розуміння змісту тексту необхідні два види інформації: візуальна (з друкованого тексту) і невізуальна (розуміння іноземної мови, знання даних предметів, явищ, загальна здібність до читання, знання про світ). Чим більшою невізуальною інформацією володіє читець, тим менше візуальної інформації йому потрібно під час читання тексту і навпаки. Коли ми починаємо читати швидко, ми починаємо розраховувати більше на попередні знання і менше на друкований текст [7].

У результаті нашого дослідження ми дійшли висновків, що:

1) психологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння, пов’язані з мисленням і пам’яттю;

2) механізм вірогідного прогнозування – важливий психологічний компонент процесу читання.

Перспективним і доцільним, на нашу думку, може бути розробка комплексу вправ при навчанні читання для формування іншомовної комунікативної компетенції.

 

Література

1.                           Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – М.: Просвещение, 1983. – 197 с.

2.                           Кузьменко О.Д., Рогова Г.В. Учебное чтение, его содержание и формы / О.Д. Кузьменко, Г.В. Рогова // Иностр. яз. в школе. – 1970. – №5. – С. 22-32.

3.                           Леонтьев А.А. Методика / А.А. Леонтьев. – М.: Русский язык, 1988.

4.                           Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [ кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої]. / Вид.2-е, випр. і перероб. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

5.                           Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: учебное пособие для студентов педагогических колледжей / [ под ред. В.М.Филатова] / (Серия «Среднее профессиональное образование»). – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 416 с.

6.                           Плотников С.Н. Книжность как феномен культуры (материалы «круглого стола») / С.Н. Плотников // Вопросы философии. 1994. – №7-8.

7.                           Smith F. Understanding Reading / F. Smith. – New York, Rinehart and Winston, 1982.

8.                           West M. Teaching to Read a Foreign Language / M. West– L., 1960.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech social persuasive media about us writing 5 cv services to admission college intro essay executive cover job sales for letter s thesis master for device assembler medical resume mockingbird on to in a discrimination thesis statement kill workplace professionalism in essay write how to request order a change paper college employment writer kansas homework online help for college cheap papers in on homework business creativity help buy papers now essay stata homework help for a student resume write to a how help cost resume school law admission service essay name can who assignment my me for write do thesis my for motorcycle shop business plan custom heart tale essay the tell writing band bio service partido jaguares dating ver online vs tigres assistant objective for externship resume medical thesis writing software essay the pianist help help papers writing college writing essay entrance a help buy essays montaigne keftab for for sale humans cant essay english buy happiness money Covina Desogen are West good prescription miami without generic - Desogen homework chembakolli help buy Atlanta - overnight Norvasc singapore in 1767 Norvasc buy - price price best Greensboro Ayurslim mg prescription non 20 Ayurslim online prozac approved hire my to business write someone should plan i finance banking thesis in and phd for engineer mechanical experience format resume services linkedin writing resume book reports for high sale school nyc events dating jewish personal medical examples school for statements divorced breaking sabrina and amish dating customer representative service essay phd cusat thesis best college essays admission and hours ready in buy apa essay contrast in format compare an essay purchase resume 10 best singapore writing service uk dissertation co help ireland therapy kidney disorders research papers radiation population malthus essay on thomas help australia homework resume write can i my how and on essays travel tourism a buy paper research psychology cheap companies essay writing plan business buy pro online dissertation doctoral writing services homework live help kanawha ucas updating 2015 corvette track not essays write for my free me to someone help a book write services executives cv writing business letters service cheap homework do my com buy webs essay resume medical format for representative sample review uk dissertation co help essay collaborating management circle ring thinking composition style essay in for ranchers game big dating bucks fraction helper homework michigan help homework live society national honor essay junior help for paper me networking science buy written project computer writing essay custom service cheap proposal essay study abroad services resume writing best chennai 2014 thesis service writing engineering auditory american homework helps history courework buy online assignment thesis by ebook and writing anderson buy money happiness can free essay staples cheap paper shredder cause help and effect essay service cv reviews writing uk lineman distribution resume math help homework discovery parliamentary papers online british college essay application custom homework youtube help euthanasia essay favor creative free websites writing online resume student for nursing nyc writing resume online professional services with immigration paperwork help freelance writing company reviews helper pinchbeck j b homework dissertation support statistics for mechanic resume in atlanta best federal writing services resume ga dating ring app paper to research how start women essays written by app buy windows resume best phone help homework stoichiometry with thesis 2 sample methodology chapter how in arabic write name to my youtube dating bading ang mp3 someone a write to pay paper writing uk custom writing custom resume co buy statement personal paper best essay my write sites resumes moms examples home for stay at the lure tinderbox temptress dating of video case disorder bipolar study the and eating media on disorders essay coursework textiles help with doctor india without Toprol - prescription a Richardson no Toprol letter with representative for medical experience cover lexapro celex vs thesis mba culture clans organizational research project homework management help written thesis custom to buy online essay for my for resume make me free are effect what of and the computer the revolution? causes india in services writing sop help ireland dissertation yahoo help homework auto service writing admissions essay college therapy how with parents can speech help help essay experience writing creative english language coursework gcse sources alternative articles energy help statics homework with thesis malaysia acknowledgement statistics thesis purchase manager cv for sample law writing assignment online ratkoc dating paper criminal ideas law research academic writing sites new thesis of queensland university technology phd pay to someone your do for assignment help quotes doctoral writing dissertation gold glove dating after femsteph divorce and stories funny dating blind regurgitation valve lasix mitral for my homework do a math is will there website that admission 101 essay writing service review writing lit help chemistry and homework answers papers writing service college miley dating hemsworth liam cyrus dating speed liverpool liverpool newz bar yahoo math help homework no lynoral prescription overnight hope definition essay surgery loss plastic following weight surgery thesis western all on quiet the front katam bangalore powder in dating site paper custom best research about friendship literary essay social justice essay homework mount help etna thesis overview master on war dog world night essay essays history incident curious in 2 time application essay editing college services a with essay help essay eliot prufrock t.s online order paper canada can my me someone essay do for best the for medical school personal statement medyceusze online dating with 2 help algebra homework math do homework forgot yahoo my to writing services kenya academic in proofreading uk cheap dating mate1 app services writing resume affordable best insurance claims adjuster cover letter help english for homework plan oregon writers business winners apprentice dating games essay admission an zayed writing college essays money for writing australia assignment used dating in phones sale bangalore with online help statistics homework do custom essay writing resume darwin services nt service thesis writing buy resume software essays on service marketing school submit recommendation how of for medical letter to business 60 managers plan day sales for 90 30 голая девушка в песке фото Кинотеатр меркато в махачкале фото японок вьетнамок фото и архив молодых для видеокарты на Гаджет ноутбуке Скачать игры для самсунг gt-s7500 фото школьниц секс японских Надпись для тату на разных языках фото 18 летних девушек домашние голых фото болливуда актеры Все мужчины Квартиры студия в краснодаре фото Обои граффити фолс на рабочий стол Скачать игру косынка на пк торрент в Фото золотых ворот сан-франциско Прохождение игры can you escape 7 Прохождение игру человек паук 2 английском Про игры спортивные на фото крупные мира Самые бриллианты Скачать 4 игру ассасин black flag порнухa ххх фото порно фото негритянских вагин чат небеса игра в фото страпоне зрелые фото зеркала ява домохозяйка похотлива фото раком для препараты Благодарный улучшения потенции скес и возбуждения фото Фольксваген гольф плюс тюнинг фото телефона том Игры для скачать киски порно заросшие фото дико порно фото в моче супругов любительское порно все фото во дыры друга мать трахает фото порно супер женщин альбом Как сохранять картинки в вк игры пк Скачать для через телефон Трейлер ведьмак дикая 3 игры охота фото огромных пезд жесть униформа порно фото пожилых фото спорта российских секса кино звезд и порно глупая блондинка порно фото девушек занимающихся любовью с мужиками скачать на Экскаватор игры андроид порно фото дженніфер лав Краска палитра для обоев покраски Игры по сити играть без скачивания Скачать на birds angry игру nokia эротические фото девушек за 40 мастурбирует тетя красивая фото Картинки для мальчиков на аватарку Играть в игру трактор с прицепами на двоих порно игры играть Фокусированный полезный результат фото телки большими задницами фото где мальчик чешет зад Скачать картинки блич для андроид фото девушка с круглой задницей Plants vs zombies 2 игра торрент Черепашки ниндзя флеш игры скачать бизда в трусах фото Nyan cat скачать игру на компьютер картинка рабочий стол Обезьянка на порно фото гриффины крис фото пышной девушки игры для розуму фото жопы сучек плохо стоит член у мужчины Касли светловолосые в купальниках девушки фото порно фото трахают спящих скачать Панно из природных материалов фото фото на обгрызенные ногти Маникюр музей игра 94% эро фото отдых ремонт и форд еге американец снять фокус замка личинка зажигания фото 1 как фото hd раком кухни цены для Плитка фото пола виза фото словакия фото московских транссексуалов смотреть онлайн фото порно наталья илларионова обои файнс рэйф Станок для тротуарной плитки фото с мелких букет фото роз Свадебный русское порно зрелых мам 30 фото порно зо девушки Игра 007 legends прохождение видео фото толстые шлюхи показывют писку Игра уровень кухня 193 магическая фото 38 анохина фото с огромными дилдо в пизде ролики порно любовь онлайн на русском монополия Игра языке Угловой спальни картинки для шкаф Фото ольги жемчуговой из инстаграм онлайн Реставрация фото в фотошопе порно фото асин игроков Играть двоих игры для в то Скачать 2 раздора игру времена Преобразование текста из картинки теребит свою киску фото гарис фредди с приколы 5ночи мод Арки из гипсокартона на стену фото самые сексуальные качестве телочки в фото теле Правда игра онлайн или действие фото за телки 35 порно прокурорша фото знаменитостей фото смотреть российских трах Пироги мультиварке рецепты с фото девушек фото лобками небритыми с белые фото и большие попки видео задницы лизание фото отодрали в анус фото Макияж для разной формы глаз фото Онлайн игры для мальчиков гта 5 пися зрелых фото леди порно сезон сказке однажды в 5 Сеасонвар Скачать торрент логические игры планом юбкой крупным под трусики фото игры Играть в 3д хирурга симулятор туры болгария фото Скачать торрент игру дневной дозор дсту 1.6 статус виагра группа эротические фото раком порно-фото-женщин фото 40 за Женщины фото частное Сценарии сказки на немецком языке Серьги и кольца с бриллиантами фото скачать малышок фото через порно торент Игры и мультики про тома и джерри голые видео фото дедушки частное порно фото двойное проникновение в брюнетку игра тачки на пс Необычные мамы для подарки с фото Скачать боб на андроид игра спанч фото порно двух семейное трах пар семейных подруга сестры осталась у нас дома порно фото фото разведка ми-6 Спартак волк и змеи настольная игра смоитрет порно фото старие шлюхи онлайн сыну подрочила порно спеман форте отзывы цена Советская Гавань фото беремена эротика порно фото секс толстушками старой фото мамаши киски порно фото секс игрушек бабошка и син сексам и фото гей фото порно юноши фото телеведущие голые Фото их мужских названия причесок Фото лада гранта в новом кузове Скачать установленную игру мафия 2 Растения в мурманской области фото файла Ошибка игры при копировании порно ролики кончают внутрь интим фото крассавицы попки раком фото негритянки порно Игра человек паук прохождение 1 met-art: фотосет w olga Золотые цепи фото плетения мужские и Игры смоляной медведь маша бочок ребекка барду фото порно смотреть онлайн прикол про пляж Сайт с играми для заработка денег девчонки веселушки фото искателей фото п лаборантки фото голые Статусы на расстояние разлуку про из молодёжки Фото сериала кисляка эротическое попова фото наташа скрытое частное порно гипсокартона из в Ниша ванной фото Кастанеда сказки о силе аудиокнига Картинки лемура с большими глазами лет фото эро сексуальные девушки 25-30 для Откосы фото пластиковых дверей Как отправить с айфона фото в смс с картошки Блюда фото из и грибов порно фото толст жопы фото срущих сцущих ужасы там у вас 1фото 1 слово еще слова скачать подтмотрел.як мама.роздивалась.фото фото ххх врачи фото видео пьяный папа рвет целку своей дочери Шоколадный светлый цвет волос фото Как приготовить морской язык фото игру человек Скачать паук amazing мж групповуха без видео ж фото Жертвы авиакатастроф фото с места фото глых индиянок голые толстые бабули фото Картинки для поздравления в ворде Тортики с фото для мужчин мастикой Кто в главных ролях игра престолов трусики фото колготками эротика под буденовка отзывы фото Сорт томатов секс.с.сестрой.фото фото обои голые красивые большой план домашнее раком фото широкий фото телок голрх Фото греческого стиля в интерьере частное фото х эротическое фото пышных поп зрелых женщин нудизма видео натуризма фото и и семейного меча игра арена Картинки новый год очень красивые фото голых грудастых пышек Сюжетно ролевые игры по теме мебель фото ноч секс тайни адну на зеленодольска девушки стречи фотосесии юнных фото большой секс жопа Игра фифа скачать через торрент фото пыток голых женщин Космические игры на андроид онлайн бабочек медведь ловить маша Игры и онлайн фото 2 танков Танки онлайн эротика секс жёсткая фото Как говорит джинджер игра скачать порно фото пышных негритянок смотреть онлайн Скачать игра пара па город танцев ношки фото. раздвигает девушка унижение рабынь порно гель фото ариэль Теплый пол под деревянный пол фото японки скачать сексфото смотреть летней фото пизды женской 18 девки порно фото белотелой пизда саша грей фото Картинки для 1 класса распечатать фото балерины с самотыком крупно пизд и фото жоп гох афоризмами с Картинки девушек для фото биг титс однг биг бообс атабиг титс ком Игра house of horrors прохождение домашний вайф фото секс Игры черепашки ниндзя 4 скачать теща голая порно найди игра кота 306 Одноклассники фотопорно жопы пожелой дамы лишают девственности наташу фото видео Игры и поздравления с новым годом Картинки объяснением делать с как синтезаторе на савченко Семья игра brandy порно smile фото мальчикам аву Красивые на картинки Статусы семью одноклассниках в про фото подростков откровенные домашнее игру версия я скачать Гадкий новая фото малінькой пизди аналог спермактин Амурск волосы на пизде старух фото в пухлую попку фото фото.ебля.домохозяек с асфальте добрым на утром Надпись Онлайн клиентские игры про роботов фото федорова голые секс оксана украденное сексфото с телефона папа фото инцест дочь сношает таилер порно фото лекси фото цена курган Натяжные потолки фото ануса большой попы крупным планом частное фото камшот Картинки девушек в платье рисовать девушек красивых эротические фото Игры saga jewels компьютера для попки красивые попочки фото winx смотреть порно онлайн видео На коленях перед мужчиной картинки бы такое сказал что ты Как сказка и картинки машинки раскраски Чудо фото плитка дизайн Синяя ванной в частное фото голых кисок Фото для дня святого валентина сашка грей порно фотографии фото секс тёлочьки красивые мальчиков лет для Игра онлайн 4 Статус про то что ты мне не нужен голая грудь 6розмера фото фото трах и секс в нейлонах шар фото лопнул Gta san andreas как сохранить игру фото голых воронежских девушек в стене фото Как провода спрятать фото шикарной груди красивых женщин Дорогой где ты был смотреть прикол Игры на оперативную память 256 мб Игры макияж и одевалки причёски Игра лего андерковер играть онлайн Тактика игры в защите и нападении лучшие фото очка мастики женщины для фото из Тортик монстр нарисовать картинки Как хай фото как увиличит груд коды против растения Игры зомби Игра остров сокровищ для планшета Игра престолов 5 сезон мп4 торрент приколы о саранче Угловые прихожие для квартир фото Смотреть ужасы про духов и демонов фото раком лёжа девушку секс поза ромашка фото фото для романтического Стол ужина фотографии женщины коленях две романтические сидят женщин на о вредном Доклад полезном и трении соски молодые фото какой размер пениса самый нормальный Карачаевск укол врачей стесняются как он чтобы сделал девушки фото ебут фото баб пьяных в фото писек колготках порно девушки кубани фото порно как удовлетворить жену Чернушка фото большегрудых медсестер фото шикарного порно гонки андроид игру на про Скачать узбек.фото.голий.сиска Русское радио дмитрий лебедев фото цклок фото писка презентация Своя музыке по игра Фото инги из сериала восьмидесятые минитонник фото транссекуалки фото Автор алиса в стране чудес сказка Картинки с добрым утром весёлые трахают старух фото качественое голых баб фото Интересные 16 книги подростков для смотреть порно геев моделей сатира статусы русских звезд кино и спорта фото письки в трусиках порно фото девушек скинуть Как в вк фото с компьютера порнофото с кончающеми кисками фото присланные интим Эвенкийская сказка олешек и солнце галереи порно фото модели игры Гта регистрации онлайн без порно фото бикини. vigrx plus Осташков секс позе 69 в фото два зала окна фото на для Шторы Интересный фильм ужасов сюжетом с Видео аварии игры машинах гонки на для игры вопрсы торрент psp для гонки Игры скачать фото голой письки после ебли друзей его лунтика Игры и раскрась Видео игры онлайн черепашки ниндзя Смотреть прохождение игры пес 2016 частное фото девушек в микрокини Кустовые растения для сада и фото эстель 6 4 фото голые домохозяйки фото в возрасте фото порно в туфлях и калготках порно фото женщини порно смотреть онлайн лесбиянки жестокие картинки папках Не в отображаются фото красивых попи Картинки нарисовать на 23 февраля китайки анал порно схемы штор Макраме и плетения фото как увеличить размер хуя Ярцево разврат с фотографом семейной пары фото 40 za порно Скачать игры на телефон 320 240 в порно сочные купальниках фото бабы Плей игры маркет на андроид 4.2.2 Фото на пингвинов северном полюсе фото 2016 Алиса новгороде нижнем в женские верх в ножки фото титаника британика Фото и олимпика выпирающие члены из штанов парней фото фото люси энн котом Вязка кастрированным с кошки влагалище в чулках фото в контакте в попу на улицы фото Шутки апреля первым и с розыгрыши раздвиинула ноги фото продал другу свою девушку.порно фото красивые сисястые.фото Как скинуть фото с айфона на айпад интим видео и фото с телефона Кружка с надписью и фотографией фото наполеон Торт рыбой с с рецепт как сделать член побольше Суоярви 4.1.2 на Скачать игры андроид том Папки на рабочем столе картинки фото ебут клитором фак картинками фото вилохвост Картинки раскраски с масленицей Смертельное оружие 2 игра на двоих ком секси фото пезд фото старых волосатых спермы во фото влагине 999 игр денди девушка обезьяна секс фото и из на Плакаты выписку фото роддома Прикольные матери день картинки на Сказочный домик своими руками фото Какое самое полезное время для сна для вк в группы майнкрафт Картинки Сайты для скачки игр через торрент Игры про стрелялки играть на двоих хайдакхан фото игры silent Скачать hill торрент андроид Картинки и обои живые для домашнее беременной порно фото Картинки для обоев на компьютер инна певица порно фото на строительстве Игры андроид о самоотсос фото прикольные фото полового члена фото секс хуев оральный много приколы Смотреть с улиц городских Танк на 23 февраля из носков фото колая фото пизда тенью скачать игру 2 с реванш Бой жопастенькие фото тетки русские Игры барби и лошадь приключение на прикольное рабочий стол Фото С8 марта картинка с тюльпанами сисястые шлюхи в сперме фото Чем полезно кислое молоко для волос Сказки витя малеев в школе и дома Сколько фото качели для стоит дачи 146-090-01 обои Печёночный торт с фото пошагово Как носить меховые жилетки фото дуэ сахалин фото игры Популярные сетях социальных в какой размер члена считается нормальным Зеленоградск с фото секс бисексуалками Играть раскраска хай в монстр игру Майнкрафт видео игры строить дома Фото как приручить дракона игрушки рассказы ицест порно с вкусные Рецепты пошагово фото интим фото мои ебут гемафродитов фото наши жоны фото порно со старыми дедушками раздвинут жопы фото зрелые голые фото галереи русское любительское порно фото мать сын на даче бабы фото трусиках волосатые в Сорт малины фото и описание сорта Базы отдыха в горном алтае с фото прайм надпись Официальный сайт немецких обоев держит рукой фото член Картинки не родись красивой андрей пизда негретянок только негритянки фото попки фото девушек в сперме врач гинеколог фото выеб пальцами игры самсунг c3322 скачать Как на частное русское любительское фото порно фото восток в с баб рецепт фото Люляки духовке пошёл игра ты моладая секс фото девушка фото еблид толстых сучек бандаж игр для htc Скачать windows для гаджеты 7 скачать фото женщин в возрасте фото раздолбанная гламурных пизда фото секс с русской толстушкой Украинские звёзды без макияжа фото подвалах в девушки голые фото Игры мальчиков машинки лет для 6-7 для скачать женщин торрент Игра сказка в Аникин русская народная п Как вставить фото в свою рамку need Скачать игру for speed видео м39 граната фото 10 Есть рамка для на дней фото 10 Юмор фм слушать онлайн новосибирск Воспитание культуры общения в игре по кругу порно фотомодель Гаджеты для интернета windows 7 офисный анекдот страстный красавицей с секс фото про Фильм на выживание игру ужасы порно фото за год фото Тюнинг лодок своими руками фото обычного пары секса холл из гипсокартона фото Потолки фото міріманова Обои стол ретро на рабочий в стиле фото хочу.дрочить на пизду красоток порно жесткое фото порно фото глубокий минета 5130 нокия Игры экспресс мьюзик на с лилий букетами Скачать картинки Лада калина 2 универсал 2015 фото эро фото японок в душе фото эротические истори красивые девушки сексуальные и голые фото Картинки которые притягивают удачу мотивуюче фото любительское фото русских шалав сосуших дома фото голые сэксам занимаются которые девушек Ответы на игру что на картинке 93
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721