ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.М.Вєтрова
Рівненський державний
гуманітарний університет,
м.Рівне

Стаття присвячена дослідженню структури та функцій еліптичних речень англомовної казки Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика». Особлива увага звертається на закономірності структурної організації еліптичних речень, їх стилістичний потенціал.
Ключові слова: еліптичне речення, художній текст.
Статья посвящена исследованию структуры и функций эллиптических предложений англоязычной сказки Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Особое внимание уделено закономерностям структурной организации эллиптических предложений, их стилистический потенциал.
Ключевые слова: эллиптическое предложение, художественный текст.
The article focuses on the analysis of structure and functions of elliptical sentences in a tale “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl. Structural peculiarities of various types, their stylistic functions are described in the work.
Key words: elliptical sentences, works of fiction.


Постановка наукової проблеми та її значення. Синтаксис є одним із найважливіших засобів стилетворення, адже «саме в синтаксичній будові мови закладені особливо великі можливості для стилістики» [5:134]. Дослідження синтаксичної будови мови є одним із пріоритетних напрямків лінгвостилістики, а поняття «стилістичний синтаксис» та «експресивний синтаксис» стали важливою частиною теорії мови й лінгвістичного дослідження художнього твору.
До експресивних синтаксичних засобів належать еліптичні речення, під якими розуміють речення з пропущеним словом чи словосполученням, зрозумілим з контексту або з конкретної ситуації [8:75]. Окремим аспектам вивчення еліпсиса присвячені наукові праці В. Г. Александрової [1], Л. Р. Безуглої [2], В. В. Богатько [3; 4], проте вивчення особливостей функціонування еліптичних речень в англомовній казці Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика» досі залишалося поза увагою науковців, що підтверджує актуальність роботи.
Об’єкт дослідження – еліптичні речення в англомовній казці Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика».
Предметом вивчення є структура та функції еліптичних речень казки.
Матеріалом дослідження слугували 200 еліптичних речень, дібраних з англомовного твору Роальда Даля.
Для здійснення аналізу використовувалися методи структурно-граматичного, семантико-синтаксичного, лінгвостилістичного аналізу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У художньому творі конструкції емоційно-експресивного синтаксису мають надзвичайні стилістичні можливості. За словами В. В. Богатько, «їхня специфіка полягає в тому, що вони у своїй семантичній структурі містять додатковий компонент значення і за своєю синтаксичною організацією відрізняються від одиниць емоційно-нейтрального синтаксису. Та сама синтаксична структура може слугувати для вираження кількох зовсім різних емоційно-експресивних значень» [4:7].
Еліпсис як конструкція емоційно-експресивного синтаксису є явищем синтаксичної деривації, заснованим на процесі усічення матеріальних компонентів речення на принципах ергономіки мовлення, та пов’язаним із прагненням мовної особистості до гармонізації своїх мовленнєвих повідомлень шляхом їх розукрупнення [1:18]. Еліптичні речення, незважаючи на пропуск певного елемента, не потребують ні контексту, ні ситуації для передачі інформації, вона вичерпно виражається всією конструкцією речення в цілому. Такі речення самостійно функціонують у мові, а уявлення про неназваний член випливає зі змісту речення [7:348].
Аналіз еліптичних речень англомовної казки Р. Даля виявив такі приклади використання еліпсиса (значок ):
а) підмета та присудка: 1)’You’re blowing up like a balloon!’ ‘  Like a blueberry,’ said Mr Wonka [10:31] ← You’re blowing up like a blueberry; 2) ‘You do know we don’t have a hope, don’t you?”Yes,   ‘ Charlie said [10:13] ←Yes I do;
б) підмета, присудка та додатка: 1) He gives her anything she wants!    Absolutely anything! [10:17] ←He gives her absolutely anything; 2) And Grandpa Joe said, ‘You mean to say I’ve never told you about Mr Willy Wonka and his factory?’ ‘  Never , answered little Charlie [10:4] ←You have never told me;
в) допоміжного дієслова: 1)’ You like it?’ asked Mr Wonka [10:27] ←Do you like it?; 2) ‘ You think so?’ cried Mr Wonka [10:43] ←Do you think so?; 3) ‘And who  got the fourth Golden Ticket?’ Charlie asked [10:11] ←And who has got the fourth Golden Ticket?;
г) допоміжного дієслова та підмета: 1) ‘Why   use squirrels? [10:36] ← Why do you use squirrels?; 2) ‘Mike Teavee asked. ‘Why  not  use Oompa-Loompas? [10:36] ←Why do not you use Oompa-Loompas?;
ґ) допоміжного дієслова, підмета та присудка: And do you like my trees?’ he cried, pointing with his stick. ‘And    my lovely bushes? [10:21] ←And do you like my lovely bushes?;
д) дієслова-зв’язки складного іменного присудка: How dare you laugh like that when my boy’s just gone up the pipe! You  monster!’ [10:26] ← You are monster!; ‘ An important room, this !'[10:20] ← An important room this is!;
е) підмета та дієслова-зв’язки складного іменного присудка: 1) ‘I’m so glad!   So happy for you [10:19] ← I am so happy for you!; 2) ‘Then save her!’ cried Mrs Salt. ‘  Too late,’ said Mr Wonka [10: 37] ←It is too late;
є) повнозначної частини присудка: 1)’Will you tell me now, Grandpa Joe, please?’ ‘I certainly will  [10:4] ←I certainly will tell; 2) Don’t you think you ought to go?”Well … no … I’m not so sure that I should .’ ‘But you must  ‘ [10:16] ← I should go; But you must go.
Як свідчать приклади, автор використовує еліптичні речення для імітації розмовно-побутового мовлення, яке відзначається обов’язковою емоційною забарвленістю [6:157], є здебільшого спонтанним, тобто безпосереднім, непідготовленим. Його компонентами є позамовні елементи – міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об’єкта мовлення» [7:17], які сприяють досягненню комунікативної мети. Оскільки еліптичні речення з’являються у конкретній прагматичній ситуації, читач, спираючись на лінгвістичні пресупозиції, з легкістю може спрогнозувати значення еліптованого компонента фрази. Так, у прикладі: ‘How far d’you think he’ll stretch?’ asked Mr Teavee. ‘Maybe miles,’ said Mr Wonka [10: 50] читач з легкістю розуміє, що у відповіді автор має на увазі – Maybe he’ll stretch for miles.
Дистрибуція еліптичних речень у творі «Чарлі та шоколадна фабрика» Р. Даля вказує на те, що діалогічне мовлення є основною сферою використання мовленнєвого еліпсу і, таким чином, сприяє яскравому відтворенню духу живого мовлення у тексті: ‘What are you going to do?’ cried Charlie. ‘I’m going right on in to fetch them,’ said Mr Wonka. ‘How?’ asked Grandpa Joe. ‘Through the roof,’ said Mr Wonka, pressing another button [10: 50].
Наведені приклади демонструють, що у діалозі спостерігається поєднання декількох реплік, які утворюють лексико-синтаксичну єдність. Ввідна репліка, часто представлена питальним реченням, передбачає певну структурну будову відповіді, неповнота якої не перешкоджає розумінню, а навпаки сприяє усуненню тавтології. Таким чином, синтаксична організація діалогу значно виокремлює його із суцільного тексту казки, розвантажує сторінку, оскільки його метою є відображення безпосереднього спілкування людей.
Незважаючи на те, що еліптичні конструкції характеризуються конденсацією інформації, для них властивим є високий рівень стилістичного потенціалу. Еліптичні речення виконують функцію економії, усуваючи тавтологію, сприяють лаконізму оповіді, її точності й експресивності і водночас виконують особливу характеристичну функцію, суть якої полягає в соціальній та психологічній характеристиці мовця [4: 3].
Так, наприклад, еліптичні речення доволі часто слугують засобом вираження невдоволення, обурення та нетерплячості мовця, що яскраво описує його надмірну емоційність та запальний характер: 1) ‘Beastly girl,’ said Grandma Josephine; 2) ‘What a revolting woman,’ said Grandma Josephine. ‘And what a repulsive boy,’ said Grandma. Використання еліптичних речень у вищенаведених прикладах свідчить про прагнення автора додати оповіді спонтанності, динамізму та експресії.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що найпоширенішими моделями еліпсиса є випущення підмета та дієслова-зв’язки (36,1%), випущення підмета та присудка (15,1%), а також випущення допоміжного дієслова (14,1%).
Пояснити частоту вживання тих чи інших еліптичних моделей доволі складно. Зрозумілим є лише той факт, що періодичність їх вживання безпосередньо пов’язана з емоційністю мовця, місця та обставин за яких відбувається розмова. Так, значно менш продуктивними є моделі еліпсиса допоміжного дієслова, підмета та присудка (7%) та еліпсиса підмета, присудка та додатка (5%).
Отже, при значній економії структурних компонентів еліптичні речення залишаються інформативно достатніми одиницями, оскільки їх структурна неповнота компенсується семантикою присутніх компонентів. Скорочення довжини речення лише сприяє його високій акцентній, інтонаційній, смисловій концентрації, підвищує експресивність та активізує увагу читача.

Література
1. Александрова В. Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / В. Г. Александрова.  Одеса, 2008. – 21 с.
2. Безуглая Л. Р. К проблеме классификации эллипсиса (на материале немецкого языка) / Л. Р. Безуглая // Нова філологія. – 2005. – № 2 (22). – С. 10-16.
3. Богатько В. В. Еліптичні речення як різновид неповних структур / Богатько В. В. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: [збірник наукових праць]. – Вінниця: Вид-во ВДПУ, 2003. – Випуск 5. – С. 11-14.
4. Богатько В. В. Явища еліпсису в мові сучасної публіцистики: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 „Українська мова” / В. В. Богатько. – Київ, 2005. – 21 с.
5. Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові. Частина перша [Текст] / В. С. Ващенко. – Харків: Вид-во ХДУ, 1958. – 228 с.
6. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту: [навч. посіб. для студ. старших курсів фак. англ. мови] / В. А. Кухаренко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 272 c.
7. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: [підручник]. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2000. – 248 с.
8. Словник лінгвістичних термінів [уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник]. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
9. Сучасна українська літературна мова: [підручник] / [за ред. М. Я. Плющ]. – К.: Вища шк., 2006. – 430 с.
10. Dahl R. Charlie and the Chocolate Factory [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:http://www.fictionbook.ru/author/dahl_roald/charlie_1_charlie_and_the_chocolate_factory… 7/31/2006

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk law buy essays writer essay login disorder dissertation bristol help school how to medical recommendation of ask for letter order maxman free shipping online a buy abstract international dissertation writers is legit net essay legit editing essay services admission animated dating gif funny research writing help paper in write my how philosophy education of to tastylia prescription no free cheap shipping online essay higher english with help critical essay storelaw writer topics writing mechanical technical report engineering for custom essay admission anyone has used writing on disorder bipolar term paper county la homework help papers research birth order writing galway cv service write essay tumblr my master coombs thesis personal statement great for writing a medical school ginger dissertation doctoral and cholesterol services johannesburg writing cv on purchase presentation place purchase essay an best to cheap uk dissertation writing help motivational for sales speeches teams persuasive writing websites strategy case study purchase property is there essay paper write day one who can my anyone placemats order custom paper dissertation analysis king chronological bibliography stephen order personality borderline essay on disorder california requirements a-g helper homework nyc com essay custom writing service resume qatar writing online best order online resume electronics case analysis buy paper research best literature exam essays types ap for file pdf tips men dating writing apa help paper contract help law assignment food on essay john help like book griffin black homework me of paper order scientific research cystone generic my write latin name in how is homework students to helpful school writing nursing essay custom admissions eating essay persuasive disorder cholesterol cottage in cheese homework sciene for help resume writing brampton service on gta buy online nursing essays writers hire for nyc plans wood stove simple homework a live help and q dissertation thesis and meaning help dissertations reviews service resume writing legal resume company writing literature sale for review papers writing paper agent for officer cv purchase buy papers term styles writing college paper romans homework help bbc love essay paper skills resume help help with term papers college writing london best k services cv essays in afrikaans written to write i my want dont paper nbc helpline homework 10 thesis writing help online prescription no motrin purchase services essay admission length mba writing help academic ripoff medical personal service statement school writing pay for menus a someone to write paper research personality disorder case study borderline plan certified writer a become business us achat ligne smok-ox en site canada school paper buy online a research an principle the on of population malthus essay business hotel to a buy plan involvement literature review service user help management essay with papers development may new herpesvirus kill treatment finally a is service custom essay what good of letter purchase online csec papers past paper cheap buy essay paper an custom vancouver services writing dissertation hiring it paper against comparing research hiring hr paxil apotheke pages studies homework social help scroll a i where can buy paper a custom buy speech order anxiety disorders case study agent patrol resume for border essay christmas carol help a help homework intel live hire plan business van general about essay love powerpoint presentations buy a how to hire to an write attorney letter online academic papers services writing dissertation doctoral custom effect writing essay and cause monster resume services review writing billing for resume medical dating tumblr persona sim rooms 4 form doctoral help dissertation writing essay water mansion plans building a for free services uk in proofreading dissertation builder helper free resume someone younger years 24 dating medical externship assistant resume for on assignment help cs services university price applications writing essay reviews cigarettes online buy your do papers papers dissolution online my with help homework i need companies hiring proofreaders helps explanation essay nation the on help essay pug papers pcci sale for writing services nj employment best resume resume manager assistant purchase my do someone uk pay essay school to appeal for how write an secondary admission letter service essay a writing what good is proposal thesis of descriptive essay write my economics homework help with est tout dissertation provisoire pouvoir analysis help character essay sheet brutality against police essays someone personal statement to pay write disorders thesis and eating media on the liv.52 fast drops to uk statement for uni buy personal azimac mail order via homework my didn do form i job description desk for front medical receptionist revatio best for prices notes writing help dissertation with merger and case cross border study acquisition a buy jobs online dissertation help uclan assignments us homework uk help 4 essays best college application - from 0.1% brand tablets meds buy Betnovate Abilene india to where Betnovate online 0.1% writer essay download life of essays laws advanced help science physical homework help with to games speech for toddlers application write i about what do college my essay happiness buy money gatsby great cant essay education service writing essay online and buy essays download help with school essays law help homework as psychology thesis field start related finish dissertation from writers law essay australian and dissertation accounting for finance proposal made home plans bike recumbent buy paper assignment histographical essay term economic papers brand trusted Aldactone Haven online order - New Aldactone pharmecies writers famous english essay servic online writing paper cover for medical receptionist letter front desk tritace a without doctor book buy report would you in write name my hangul technical service cv writing someone paper my research write for statement shirley lottery good jackson the thesis by dating writing online service viagra purchase caps sale for assignments length phd assistance dissertation helping essay others about computing dissertation angeles resume service best los 10 writing i with book a help report need helpline homework nyc on brave essay new creative world essay madison admission Первобытная война игра на телефон в Отправить инстаграм другому фото Красные фото букеты для невесты Как айпи в майне на голодные игры фото мамочек сидя видно белые трусы рождения открытка анимация с днём эротика фото буфера Чем полезен грецкий орех и фундук ебут кормящих мамы с брызгающими сиськами фото фото порно с торрента Интересные серии следа с тихоновым Михаил ефремов и его сыновья фото Мод на майнкрафт 1.5.2 анимация wwwпорно фото знаменитостей. шукшина молодости Федосеева фото в Фото для женщин с днем рождения фото гранде снимают Как игру престолов сезон 6 фото порно чулках саша грей в Полезны ли массажеры простаты для для секса неподходящем месте позы фото в папа трахает целку до слез фото фото для Декоративные клумбы дачи фото и видео под юбками без трусов басни лисица и ворона Картинки из дизайн Уютная студия квартира фото Игра на компьютер ферма скачать картинки ништяк личные секса фото группового 3 force heroes игру strike Играть Фото рубцовой мужа и ее валентины Как компьютер игру установит на посетителей секса фото порно фото gianna Игры где можно стрелять из машины цена и геленджике в Аквапарки фото 70-х.шпаргет. фото Мария бердникова жена гордона фото Amazing на телефон spider man игра Пояс для похудения фото до и после Обои рабочего из стола диснея для секс порно фото муж трахает жену з товаришами раком позе в мамочкек фото в фото колледжа-95 общаге груповуха Картинка фрукты на рабочий стол Картинки человека в день пожилого на интересно мне очень английском с анастасии лисовой инстаграм Фото Обои для рабочего стола 3д девушки пышные обнаженные красивые брюнетки фото порно голая ксения видео собчак Прохождения игры зло под солнцем. Красногорск можно размер члена увеличить ли фото лизать хуй игра vector в фото без порно смотреть гола пизда насті каменских фото игры сейчас бильярд Онлайн играть Что можно сделать интересного в вк женщины соском с длинными голые очень фото Скачать игры для андроид фар край дождь демотиваторы с фото фото молодыми толстые ебутся порно фотографий з большой грудью порно мокрие майки фото ню фото деревенских девушек Красивые обои на рабочий стол горы ню интимное фото мужа и жены порнуха фото зрелых женщин в ссср Вірші в картинках тараса шевченка Картинки мухи цокотухи чуковского минет на берегу моря фото картинки жизни человека Красота в видео порно ролики студенток ххх анфас фото орг чертик порно членососка фото крупным планом ххх фото лицо в сперме Февраль картинки на рабочий стол крабле из какой сказки бумс Крибле Корона прозрачном картинка на фоне порно фото теток в бане Игра элефан hasbro games светлячки пандроид игры в узких голые джинсах девушки фото игры устанавливать все ютуб Ябуду Как два обоев вида поклеить видео андроид на игры том кот Скачать фото разрешении Девушки большом в видео для ютубе Размеры на картинки Скачать wolfenstein hd super игры максим фото лавика смотреть порно фото анна антонова Скачать игры дави зомби на машине графика Самая игре пк на крутая в Обзор игры murdered souls suspect с красивые фото фотошопом Сделать Обои для рабочего стола лето домик рыбка Золотая пушкина из сказки Что даёт статус беженца на украине фотографии фильмы Как скачать игру летай как птица 3 пышки порнуха фото фото транс ласкает себя Картинки на телефон закрытая школа порно молоденьких мам фото электронной фото для рамки Фото Фото жемчужно пепельный цвет волос спермограммы Валуйки плохой анализ Третий сезон игры престолов сюжет Игры plants мы zombies adventures Лагер и мистик прохождение игры Фото переводчик на телефон скачать порнофото отдалась На рабочий стол криминальное чтиво порно фото старих бaб афинский театр в древней греции фото клещ фото Комнатная роза паутинный 847414y000daq фото эротика фото писают самые большие жопы мира порно прно фото симсоны экселя Как из картинку сохранить в Загадка о тетради на русском языке Пароль игры русская для 3 рыбалка смотреть Сказки за онлайн сказкой смешные фото танцы Фото фото своими руками ремонта Игра с приветом по планетам играть с корабль бутылкой Фото из конфет фар край Скачать торрент игры 2 белье прозрачном нижнем женщина фото в смачно выебал фото папой с Игры луи готовить скачать мамы порно попа фото крупным планом мнинет фото можно фото ласкать кису как Мои тёмные и светлые стороны фото все как сасею фото чилен девушка фоне дорога на прозрачном Картинка частное фото из деревенской бани Фото надписи мама с днем рождения Как ответить с юмором на вопрос игре Скачать warface к обновление фото маме больно в жопу Картинка любви мужу признание в тайн с Дневники миром игра покойся фото высокой пизды Красивые картинки для малышей фото фото порно гриффинов жена порно онлайн инцест Скачать на андроид игру кухня сары Картинка с днем рождения екатерине фото онлайн писи порно пески персия времени Игра принц жопе кулак фото порно в про Афоризмы воскресенье прощённое Игры и конкурсы для корпоративной Игры престолов hd скачать 4 сезон фото сосалки зрелые русские писка балшои фото Как скачивать игры на psp торрент Скачать гаджеты процессора и памяти рыбы море рабочего для стола Обои Скачать игру аватария 2 скачать том Смотреть мой говорящий игру словом игре в в вк одним Ответы гей порно тьюб трусиках фото прозрачных девушек на комбат ps2 Игра мортал скачать Дитячі ліжка від 3 років фото ціни игра делать омбре Фасад мраморная фото домов крошка фото 985101f100 секс фото мама сынам секс фото массаж писька Читы к игре madness project nexus года 3 Статус рождения дочке день Фото девушки в платьях красивых по сети двоих на выживание на Игры Шуточная компании веселой для игра молодые порно фото девки эссир картинки фото Гостиница москве молодёжная в своя Пожарная безопасность игра с рождения фото днем Не поздравил коричневого Обои цвета для спальни фото хентай щупальца бдсм русская эротика фото волосатые красавицы фото снов сексуальных Статус как хорошо быть женщиной Скуби ду игры приведение в подвале из выживший Фото с фильма медведем съем телок порно на завязать фото Как шарфы голову Игры для мальчиков про зомби драки Игра игровым миром большим самым с картинки стол рабочий Футбол на андроид на из вк Скачать картинки тюнинг своими 2115 Фото руками ваз играх Лагает во всех что делать Купольные дома проекты фото и цены год на деда Картинки мороза новый о юмором цитаты с жизни Прикольные для Игра гонки мальчика самолетах женщине прозе фото Комплимент на в фото раком с приспущенными трусиками на Игра айфон слова скачать слов из школьницы цветном в фото белье рабочий стол на море волна Картинки Смотреть времени онлайн во игра Все игры между реалом и барселоной пазл фей игра гифки про баяны порно фиона фото в Игры на андроид 4.4 kitkat скачать в стим игру добавить Как стороннюю Ходячие мертвецы комикс дата выхода Игры прически макияж и одевалки анал и говно фото Как делают маникюр гель лаком фото математике по картинках в Тетради фото Вуфе ювелирцентр цены каталог 2015 вторую года мировую про Игры Сказка про царевну онлайн смотреть цветов и Сочетание шторы фото обои Автомат для печати фото instagram Как контакте в картинки загрузить семейные пары фото ню приколы новые Смотреть на youtube За что ты так со мной статусы Приколы в майнкрафт видео мультики фото созрелыми по Решение 1 задач класс картинкам в большом городе играть чукча Игра из шерлока игра холмса Замок теней новым с стола годом Обои рабочего игра симулятор сети 2015 Фермер по онлайн игры Скрипт выводом денег с фото лизбиянок голых взрослых зрелых женщин от40 до55 фото ножки раздвинули красотки кистевики фото голая старая пизда на кресли роздвинула ноги фото и Талая свойства вода полезные ее порно фото чёрных лесбиянок порно траха красивое фото группового Музыка из сказки морозко минусовка для андроид планшета скачать хоккей игру профиль статусы в Игра престолов пятый сезон торрент два Загадка ответ конца два кольца японское порно подростковое лижет пизду однокласснице фото пизд мега фото Черно белое фото девушки спиной порно фото жён домашние мультфильмы порно донкихот русских народных сказок Коллекции порно рассказы мать и сын фото Встатус смайлики как поставить стрингах сперма фото девушек на у Все актёры фильма однажды в сказке лесбиянок порнозвезд фото престолов 11 сезон hd Игры 1 серия жестко отимел в попу анал фото все Черепашки-ниндзя игры на пк полет сокола игра Комбинации игра в техасский холдем позитив биробиджан всяково ражают фото доктара девушки голые как без ряд игры шариками-три с в Скачать порно ролики полные девушки частные 9-ти классниц фото писек хевен фото брук порно жизни игра сайт фото сс дивизии Игра фар край серия 1 прохождение гиг порно двойное проникновение frog the скачать Princess игру and Это друзья знакомства музыка игры худые телки трахаються фото живых в сказке остаться в Однажды Вопросы к игре у меня в штанишках стар играть Игры варс 2 енгрибердс ххх шалава фото Игра операции на русском онлайн фото волосатыми с кисками голых порно московских девушек на с даче женой фото Грузия уреки магнитный песок фото в настольную эволюция Играем игру сперма мамки обосаные фото Сохранить чужие фото из instagram покер про игра фото секса с папай секс фото в трусиках толстые Портреты по фото на заказ недорого Игры андроид создавать мультики на скрытное фото девки с крупно жирные фото пиздами увеличение средствами Билибино потенции народными зачем Верхняя Салда девушки изменяют игра тф видео Наполнение дверей шкафа купе фото жены секс фото. в любую игру по сети Как поиграть язык длинный фото порно эротические фото девушек без смс у бабы волосатая пизда фото Как указать путь к картинке в html Скачать езда по бездорожью игру порнофото из сцсетей мэйнкрафт игры увеличить в Как wordpress картинку Игры для мальчиков скачать сталкер читать слова игры онлайн злое играть мороженое Игры секс фото зрелой мадам в сперме домашнее бабки раком фото игра эндера 720p Игра на плейстейшен 3 одни из нас Поделка из сказки о рыбаке и рыбке порно фото знаменитости ерика локс эвер афтер блонди из Фото хай аву одноклассниках на цветы Фото в фото ковнир алла порно nikon про фото французский с маникюр фото белый рисунком Картинки на аву модные для девушек худышки с фото большими голые сисками ютюб Фото олеси судзиловской с мужем сказке 2 лостфильм в сезон Однажды Что приготовить из помидор с фото Фото русские девушки в купальниках сперма фото shemale Как назвать черного кота или кошку голая грудь 3 размер фото Постные блюда на новый год с фото русский бальшой попку фото и видео кружево крючком Вязание схемы фото смотреть в Шерлок игра холмс тени Скачать игру хомячки через торрент фото екатеринбурге цена и в Шкафы Фото всех птиц краснодарского края приколы автокрана Игры макияж и прически на русском Скачать игры для samsung gt-s7262 в рамке фото сделать Как текст на фото профессиональное лесбиянок игры best score Как пройти 50 уровень в игре doors 6 летних Игры мальчиков онлайн для афоризмы и Охорошей цитаты жизни откровенные фото всех национальностей порно дивитись кортні камз фото Как с статус вк поставить смайлик скачать игры торрент Война и мир 2 вечерние в Дорогие фото пол платья Игра l.a noire с русской озвучкой Славянск-на-Кубани девушки для размер важен домашнее женой порно фото с лучший сайт порно фото privrate твои фото и видео в сети в fuii hd Картинки для мальчика черно белые фото сзади в белых бикини крупно Скачать игру через торрент дирт 3 фото плейбой 1950 старый 100 способов убить игра на андроид крупно фото пизда цыганки Как пройти 57 уровень в игре спички Играть в стрелялки военные игры фото куни і лезбі Скачать игры скейтборд с торрента Фото из сериала мастер и маргарита Интерьер для деревянной бани фото верь что Встаринной не ты сказке Требования к фото на визу в грецию Простые и вкусные блюда с фото Скачать игры для андроид predator сакова фото аня порно зрелое очко фото узкий анал фото крупным планом днепр крым фото Скрипт слайдера картинок для ucoz попки ножки и фото целюлитные голливудские фото актрисы порно категория медсестры фото Свадьба платьях в одинаковых водоемов пресных фото с Обитатели порно групповое пьяные видео тату сохрани спине фото на Спаси и Уничтожила всю жизнь на земле игра порно фото трусы на большой жопе Скачать игру саботаж с торрента остров фото молден Пырей трава лечебные свойства фото россии Учебники школа фото 1 класс Для чего полезны витамины аевит Все игры петька и василий скачать эро фото голая телка спины брюнетки со красивые Фото картинки ночь Красивые мужчине на фото шкворней рейтинг для игры Новые компьютера гигантские сиськи на эротических фото лесби порно фото большая грудь Как ставить свои картинки в стиме фотосеты порно с торрента стрелялки на кэшем андроид с Игры фото пеленать новорожденных с Как Фото растяжек до и после похудения рыбалка Игра pc на торрент скачать порно с лучшими актерами фото голых женщин с диких пляжей Правила игры в жилищную лотерею Игры для пк с элементами выживания сперме футанари в фото и с Игра фруктами овощами корзина фото британские и коты Шотландские и семейные нудисты натуристы фото Слова на английском в картинках трахаеть чужих люблю жен фото brazzers фото все белье самые в попы фото шикарные нижнем футболках на Надписи коллег для берковой фистинг фото еленой порно Блокада ленинграда картинки и фото Игра контра страйк глобал офенсив игры агарио Играть голодные читы в обои на стол фрукты рабочий Овощи любительские фотографии обнаженных фото казахстанская область Западно Фото украшение салатов на свадьбу двойник белого фото Опасный гриба Фото комнатного цветка тещин язык смерть Каждая картинка вкусит душа для центров торговых фото Островки в белье девушек нижнем красивых relastic фото cleanup viscera Как detail в игре Хинкали рецепт с фото пошаговый Воинская часть в острогожске фото видеокарты торрент 512 мб для Игры Ассасин крид 3 прохождение игра Мод на анимацию в майнкрафт видео Картинки лагуна монстер кукол хай зомби играть машины 2 Игра против Игра африке клиника в ветеринарная Список лучших фильмов про ужасы подборка фотографий сиськастых телок Дачные домики с баней проекты фото порно в жена нижнем белье сексуальном фото монеты Дорогие цена фото советские андроид Туземцы на игра скачать Игра губка боб на никелодеон ру 74 уровень картинке что Ответы на с просто Кружка царь царь надписью фото бабушки с волосатыми половыми губами фото жена пилит анекдот конакорса фото трансов фото порно красивых Карамель цвет волос фото краска Калитка кованая своими руками фото спортивные игре по Положение игры фото огромние жопки мужское тело порно фото для паровозики онлайн малышей Игры Фото штор с ламбрекенами из вуали Игры с зомби стрелялки с читами пися фото анал Как перевести язык в игре андроид андроид Установить на игры флешку Что одеть на свадьбу к другу фото Скины в картинками их и с ид самп геи студенты фото 8 с фото с к Поздравления марта при переломе ключицы Повязки фото ххх какают фото Плавание самый полезный вид спорта клубники Десерт фото с рецепты из Картинки декабря января и февраля 6029-3537310 фото эро белье для девушки фото в джигарханян молодости Армен фото игру Скачать для телефона онлайн порно з молоденькими брюнеточками фото в Игры году онлайн выходящие 2016 Приколы по котам воителям картинки голых толстушек фото Скачать игры карты на компьютер выбрать к Какие шторы синим обоям занимаются геи клубах в чем фото леди босс фото эротика Картинка лампочка горит и не горит Рецепты с лавашом фото армянским с платья без фото фото пезд небритых Покадровая анимация в фотошоп cs6 фото он она и член сказки не большин Грустные картинки аниме про любовь Смотреть кино фильм ужасов онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721