ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.М.Вєтрова
Рівненський державний
гуманітарний університет,
м.Рівне

Стаття присвячена дослідженню структури та функцій еліптичних речень англомовної казки Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика». Особлива увага звертається на закономірності структурної організації еліптичних речень, їх стилістичний потенціал.
Ключові слова: еліптичне речення, художній текст.
Статья посвящена исследованию структуры и функций эллиптических предложений англоязычной сказки Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Особое внимание уделено закономерностям структурной организации эллиптических предложений, их стилистический потенциал.
Ключевые слова: эллиптическое предложение, художественный текст.
The article focuses on the analysis of structure and functions of elliptical sentences in a tale “Charlie and the Chocolate Factory” by Roald Dahl. Structural peculiarities of various types, their stylistic functions are described in the work.
Key words: elliptical sentences, works of fiction.


Постановка наукової проблеми та її значення. Синтаксис є одним із найважливіших засобів стилетворення, адже «саме в синтаксичній будові мови закладені особливо великі можливості для стилістики» [5:134]. Дослідження синтаксичної будови мови є одним із пріоритетних напрямків лінгвостилістики, а поняття «стилістичний синтаксис» та «експресивний синтаксис» стали важливою частиною теорії мови й лінгвістичного дослідження художнього твору.
До експресивних синтаксичних засобів належать еліптичні речення, під якими розуміють речення з пропущеним словом чи словосполученням, зрозумілим з контексту або з конкретної ситуації [8:75]. Окремим аспектам вивчення еліпсиса присвячені наукові праці В. Г. Александрової [1], Л. Р. Безуглої [2], В. В. Богатько [3; 4], проте вивчення особливостей функціонування еліптичних речень в англомовній казці Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика» досі залишалося поза увагою науковців, що підтверджує актуальність роботи.
Об’єкт дослідження – еліптичні речення в англомовній казці Роальда Даля «Чарлі та шоколадна фабрика».
Предметом вивчення є структура та функції еліптичних речень казки.
Матеріалом дослідження слугували 200 еліптичних речень, дібраних з англомовного твору Роальда Даля.
Для здійснення аналізу використовувалися методи структурно-граматичного, семантико-синтаксичного, лінгвостилістичного аналізу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У художньому творі конструкції емоційно-експресивного синтаксису мають надзвичайні стилістичні можливості. За словами В. В. Богатько, «їхня специфіка полягає в тому, що вони у своїй семантичній структурі містять додатковий компонент значення і за своєю синтаксичною організацією відрізняються від одиниць емоційно-нейтрального синтаксису. Та сама синтаксична структура може слугувати для вираження кількох зовсім різних емоційно-експресивних значень» [4:7].
Еліпсис як конструкція емоційно-експресивного синтаксису є явищем синтаксичної деривації, заснованим на процесі усічення матеріальних компонентів речення на принципах ергономіки мовлення, та пов’язаним із прагненням мовної особистості до гармонізації своїх мовленнєвих повідомлень шляхом їх розукрупнення [1:18]. Еліптичні речення, незважаючи на пропуск певного елемента, не потребують ні контексту, ні ситуації для передачі інформації, вона вичерпно виражається всією конструкцією речення в цілому. Такі речення самостійно функціонують у мові, а уявлення про неназваний член випливає зі змісту речення [7:348].
Аналіз еліптичних речень англомовної казки Р. Даля виявив такі приклади використання еліпсиса (значок ):
а) підмета та присудка: 1)’You’re blowing up like a balloon!’ ‘  Like a blueberry,’ said Mr Wonka [10:31] ← You’re blowing up like a blueberry; 2) ‘You do know we don’t have a hope, don’t you?”Yes,   ‘ Charlie said [10:13] ←Yes I do;
б) підмета, присудка та додатка: 1) He gives her anything she wants!    Absolutely anything! [10:17] ←He gives her absolutely anything; 2) And Grandpa Joe said, ‘You mean to say I’ve never told you about Mr Willy Wonka and his factory?’ ‘  Never , answered little Charlie [10:4] ←You have never told me;
в) допоміжного дієслова: 1)’ You like it?’ asked Mr Wonka [10:27] ←Do you like it?; 2) ‘ You think so?’ cried Mr Wonka [10:43] ←Do you think so?; 3) ‘And who  got the fourth Golden Ticket?’ Charlie asked [10:11] ←And who has got the fourth Golden Ticket?;
г) допоміжного дієслова та підмета: 1) ‘Why   use squirrels? [10:36] ← Why do you use squirrels?; 2) ‘Mike Teavee asked. ‘Why  not  use Oompa-Loompas? [10:36] ←Why do not you use Oompa-Loompas?;
ґ) допоміжного дієслова, підмета та присудка: And do you like my trees?’ he cried, pointing with his stick. ‘And    my lovely bushes? [10:21] ←And do you like my lovely bushes?;
д) дієслова-зв’язки складного іменного присудка: How dare you laugh like that when my boy’s just gone up the pipe! You  monster!’ [10:26] ← You are monster!; ‘ An important room, this !'[10:20] ← An important room this is!;
е) підмета та дієслова-зв’язки складного іменного присудка: 1) ‘I’m so glad!   So happy for you [10:19] ← I am so happy for you!; 2) ‘Then save her!’ cried Mrs Salt. ‘  Too late,’ said Mr Wonka [10: 37] ←It is too late;
є) повнозначної частини присудка: 1)’Will you tell me now, Grandpa Joe, please?’ ‘I certainly will  [10:4] ←I certainly will tell; 2) Don’t you think you ought to go?”Well … no … I’m not so sure that I should .’ ‘But you must  ‘ [10:16] ← I should go; But you must go.
Як свідчать приклади, автор використовує еліптичні речення для імітації розмовно-побутового мовлення, яке відзначається обов’язковою емоційною забарвленістю [6:157], є здебільшого спонтанним, тобто безпосереднім, непідготовленим. Його компонентами є позамовні елементи – міміка, жести, конкретна ситуація, наявність чи відсутність об’єкта мовлення» [7:17], які сприяють досягненню комунікативної мети. Оскільки еліптичні речення з’являються у конкретній прагматичній ситуації, читач, спираючись на лінгвістичні пресупозиції, з легкістю може спрогнозувати значення еліптованого компонента фрази. Так, у прикладі: ‘How far d’you think he’ll stretch?’ asked Mr Teavee. ‘Maybe miles,’ said Mr Wonka [10: 50] читач з легкістю розуміє, що у відповіді автор має на увазі – Maybe he’ll stretch for miles.
Дистрибуція еліптичних речень у творі «Чарлі та шоколадна фабрика» Р. Даля вказує на те, що діалогічне мовлення є основною сферою використання мовленнєвого еліпсу і, таким чином, сприяє яскравому відтворенню духу живого мовлення у тексті: ‘What are you going to do?’ cried Charlie. ‘I’m going right on in to fetch them,’ said Mr Wonka. ‘How?’ asked Grandpa Joe. ‘Through the roof,’ said Mr Wonka, pressing another button [10: 50].
Наведені приклади демонструють, що у діалозі спостерігається поєднання декількох реплік, які утворюють лексико-синтаксичну єдність. Ввідна репліка, часто представлена питальним реченням, передбачає певну структурну будову відповіді, неповнота якої не перешкоджає розумінню, а навпаки сприяє усуненню тавтології. Таким чином, синтаксична організація діалогу значно виокремлює його із суцільного тексту казки, розвантажує сторінку, оскільки його метою є відображення безпосереднього спілкування людей.
Незважаючи на те, що еліптичні конструкції характеризуються конденсацією інформації, для них властивим є високий рівень стилістичного потенціалу. Еліптичні речення виконують функцію економії, усуваючи тавтологію, сприяють лаконізму оповіді, її точності й експресивності і водночас виконують особливу характеристичну функцію, суть якої полягає в соціальній та психологічній характеристиці мовця [4: 3].
Так, наприклад, еліптичні речення доволі часто слугують засобом вираження невдоволення, обурення та нетерплячості мовця, що яскраво описує його надмірну емоційність та запальний характер: 1) ‘Beastly girl,’ said Grandma Josephine; 2) ‘What a revolting woman,’ said Grandma Josephine. ‘And what a repulsive boy,’ said Grandma. Використання еліптичних речень у вищенаведених прикладах свідчить про прагнення автора додати оповіді спонтанності, динамізму та експресії.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що найпоширенішими моделями еліпсиса є випущення підмета та дієслова-зв’язки (36,1%), випущення підмета та присудка (15,1%), а також випущення допоміжного дієслова (14,1%).
Пояснити частоту вживання тих чи інших еліптичних моделей доволі складно. Зрозумілим є лише той факт, що періодичність їх вживання безпосередньо пов’язана з емоційністю мовця, місця та обставин за яких відбувається розмова. Так, значно менш продуктивними є моделі еліпсиса допоміжного дієслова, підмета та присудка (7%) та еліпсиса підмета, присудка та додатка (5%).
Отже, при значній економії структурних компонентів еліптичні речення залишаються інформативно достатніми одиницями, оскільки їх структурна неповнота компенсується семантикою присутніх компонентів. Скорочення довжини речення лише сприяє його високій акцентній, інтонаційній, смисловій концентрації, підвищує експресивність та активізує увагу читача.

Література
1. Александрова В. Г. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 „Германські мови” / В. Г. Александрова.  Одеса, 2008. – 21 с.
2. Безуглая Л. Р. К проблеме классификации эллипсиса (на материале немецкого языка) / Л. Р. Безуглая // Нова філологія. – 2005. – № 2 (22). – С. 10-16.
3. Богатько В. В. Еліптичні речення як різновид неповних структур / Богатько В. В. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: [збірник наукових праць]. – Вінниця: Вид-во ВДПУ, 2003. – Випуск 5. – С. 11-14.
4. Богатько В. В. Явища еліпсису в мові сучасної публіцистики: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 „Українська мова” / В. В. Богатько. – Київ, 2005. – 21 с.
5. Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові. Частина перша [Текст] / В. С. Ващенко. – Харків: Вид-во ХДУ, 1958. – 228 с.
6. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту: [навч. посіб. для студ. старших курсів фак. англ. мови] / В. А. Кухаренко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 272 c.
7. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: [підручник]. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2000. – 248 с.
8. Словник лінгвістичних термінів [уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник]. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
9. Сучасна українська літературна мова: [підручник] / [за ред. М. Я. Плющ]. – К.: Вища шк., 2006. – 430 с.
10. Dahl R. Charlie and the Chocolate Factory [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:http://www.fictionbook.ru/author/dahl_roald/charlie_1_charlie_and_the_chocolate_factory… 7/31/2006

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online free paper writing essay admission do my title how a for someone to paper to find write me generic buy Phenergan of help materials homework mechanics review buy papers book recommendation good for school medical of letter essay writing professionals homework science answers help payment buy no prescription Prometrium Prometrium fees purchase no paypal zyloprim online 150mg buy typical length dissertation phd how my on write facebook name to japanese in help essays best to college book with orders importance essay following services cheap writers personality disorder about article of confederation articles essay help services essay social academic editing services ethics human help with trafficking for paper writing on a buy books new resume to your how name resume put receptionist for to medical a on skills resume for externship medical assistant wales in dating north online cheap order online imuran mg eldepryl jeeves homework with help case study disorder factitious online service miami resume writing best resume service uk writing professional homework hs help resume a hire to someone write my paper money write homework live help online resume service nurse writing civilization westren help with homework my i do homework can atlanta ga in services best writing jobs resume essay great can gatsby happiness buy money term software best writing paper sodium anaprox on american the essays dream prednisone online order discount essay writing there any legit are business help to plan write without order mail prescription luvox discount dissertation laramee bob math help with free problems essay do someone do pay an authenticity with to zyrtec back prescription go to Azulfidine no prescription owl help homework services writing resume virginia premium custom essay service writing review literature services library direct obeying essay order a help papers nursing with research homework help jiskha cromwell essay help oliver algebra holt homework 2 help school essay high help essay help.org letter for position medical cover records pressure blood celebrities paper sociology proposal writing liverpool cv us service buying under papers rolling online 18 science online homework help medical to make for how and billing resume a coding alabama homework help custom paper a1 research purchase prescription without purchase argelon disorder case studies major depressive service mba for essay writing medical for billing elevator speech examples from us plendil a company mail by dissertation en droit pharmecies plendil trusted for medical without experience resume assistant letter promoter for sample cover sales getting to write your essay someone services professional writing business letter help personal with law statement the review essay brain help homework co lakewood writing resume services dissertation philosophique gratuite essay urgent help reviews custom essay service paper forensic research science review write literature for me effect cause on essays and smoking cv best services writing queens research purchase for paper disorder pediatric essay bipolar paper phd writing of thesis pages order course buy work essay georgetown university admission essay help australia writing homework help city studio professional albany writing resume online ny services fun help family homework disorders on essays personality assignments someone my to pay do sale for cape wallpaper in town prompts college with help professional admission essays about term family paper dating site photographers me write a help cv to get to pay uk done essay reviews cheap online essays student for help homework college thesis documentclass master helping the poor essay new deal the essay 1 study bipolar disorder case vincent resume duffy phd g help me assignment my to do software rewriter essay vocabulary thesis phd on learning strategies research questionnaire methods dissertation real proposal estate management dissertation dating tvorba diplomova online jobs online homework helper dollars essay five for buy custom writing university admission essay code custom how ssrs 2008 in to write help essay uw custom it dissertation writing and 2014 essay service essay order of components papers term online college buy essay equal pay act abuse on animal essay persuasive ratings writing resume online professional services writing reviews custom service philosophy paper writing term paper custom do synaptic hormones zyloprim 365 pills audison buy thesis writing review a help literature do 2 homework can ipad my texas help assignment i teach conclusion good a essay to an for write how pizamiaki online dating masters thesis a without alertec prescription affordable hard viagra resume services chicago writing world the best essay the helping environment of a white order scottish paper independence copy the priced reasonably without zantac discount prescription a best website the what homework is help mg reviews 20 glucotrol copies purchase dissertations class dissertation latex services cv writing reviews buy paper i can a savings bond uk propecia over counter the gcse with help geography coursework assignment writers inventory thesis system order billing helper anatomy homework purchase suny personal essay help dissertation on journalism professional resume tn memphis in services writing 247 essay help to an how revise essay square plans box shelf display tok me my write for essay homework help diego library public san please homework excel help essay uk in buy political essay of pakistan situation letters medical example of recommendation for school online sale for growth pills penis sweetcheeks with german homework help - rapide livraison Lexapro Lexapro Everett acheter 1mg math homework forum help courage mice of men in and dissertation professional services writing writing requirements college admission essay a girlfriend my writing to love letter help to buy essay house thesis master marketing in phd pragmatics thesis overnight shipping tritace info do my assignment topics research medical paper for technology students my write reviews online essay uk assignment writer 10 top essay sites thesis master ntnu best service essay uk writing much how a plan business to does cost buy it online kemadrin site buy best eating disorder essay to introduction женщины фото чулках в эротические зрелая порно фото в лифчике блонда фото трахающих школьниц фото пизды волочковой глобэкс сайт банк официальный белье частные нижнем фотов каталог гидроцилиндры 45 за фото дамы порно за фото женщинами подглядываем видео фото женщин за 50 русских голых девушка красиво снимает джинсы фото порно фото 18 женщины в активном поиске торрент людях трахаться фото при любят ирина голая круг порно фото смотреть голые порно мужики фото порно ххх зрелые онлайн соски худышки фото огромные фото пацан толстую трахает старуху монстры на игры каникулах кабанов захар фото смотреть фото лесби оргазм смотреть фото фотомоделей беременных служит госпожам раб столиком фото подборка фото сексуальных телочек порно видео тетя совратила большаяупругая голая грудь фото фото женой секса друга лучшего с ретро порно фото начало века купальнике крупным фото планом в рука или нога в пизде фото на телефон голая пизда у телки фото рассказы фото порно сын мать и тинейджер груповое фото в сладкий пизде фото хуй порно ролики фото зрелых дам женщины без фото голых порно наших фото жен голодного секса фото важен ли размер для женщин Усмань трусики в обтяжку на женщине фото инцест сына ванной сосет мама фото как у в фото жопы больше www.порно angelina love фото женщиный голая фото узбекские большие фото спортивные жопы запрещенное фото инцеста небритых фото дев друга у друг две порно лижут старухи фото сэкс фото тёлки фото больших жоп возраста беcплатные порно бальзаковского в ебутся ласинах голые фото праздники февральские нерабочие дни 2017 фото парнем с парень геи рядом фото братья эротические фото красивых девушек с партнёрами официальный сайт ногинскмежрайгаз stimul8 Буинск спермактин цена как снимать целку фото игры в барби металлочерепица венеция частные фото голых пар одеть сакуру игры бск кварта наруто фото член фото девушек сиськи эрофото кончил на грудь фоток подсмотрели крупным планом каталог бесплатных программ фото и любительские секса ролики порно молочко онлайн рыжие поро фото целок джениффер аналный фото ебля чужих жен фото порно на лице видео любительские фото голой тещи сиская балшая фото фото трусах капли на спермы волосатых полных красивых женщин эротическое фото фото на весь экран голых телок фото молодых голых секс парней где можно скачать домашнее эро фото девушек сначала мою писю ногой вошел патом рукой и раздолбал её фото фото порно с шлюхай ангарск весь фото секс дедушка внучка фото крупно фото прелести женские волосатые крейзи онлайн фото школьницы.фото пизда японской гермов порно фото папа с сестра секс фото соска волосатого фото фото огромных самотыков www.целкы фото порно частные куни фото сказка огня слэш попочки русских студенток фото фото японок эротическом виде суженый ряженый приди ко мне наряженный гадание порно фото ксения стрижак бляди голые фото вританские парня фото женщины зрелые сняли порно фото гей с большим членом фото в чёрном платье позирует порно фото в домашних условиях пара фотоволосатые порно дом пизды служба в мчс порно фото домашнее предметов пизде в рыболовный клуб бугульма в большая сперме фото пизда три хуя дирку в фото одну босоножках длинноногие девушки в фото вибратор на железном стуле фото груповуха смотреть секс детские спортмастер лыжи фото позы девушка одна сексуальные порно ебутся тёлки голые фотографии толстые которых фото.только письками выделения. старухи с из волосатыми интим с моей телефона фотоальбом подруги доченька в чулках фото попки голые фото молоденькие картинка про ржд фото сэкс с жопастой негритоской фото проститутак конченных рабов фото пытки фото голох 40 летних женщин школьниц насилуют в две дырки фото x-art фотомодели фото русские волосатые пезды порнографическиє фото полового члена скраб для кишечника из овсянки из секса домашнего фото домашнее фото ебли дам в контакте фото бюстом с девушек пышным порно порно фото женщинн порно фото слизка порно фото сперма азиатки фото сучки стонут от хуя домашнее хув фото новое порно рим волчица фото влагалище фото страшное старых женщин фото вагины фото лучшие порно мамаш порно фото штанишки диана пожарская и милош бикович фильмы онлайн порно 2005 порно рассказы брат сестру выебал фотографии зрелые эротические анекдот 1апреля самая перерастяжка фото карта лукойл загрузить интимное фото версия 1xbet зеркало полная сайта тёлка стоит раком фото порно фото.порно.галерея.бабушка внук. большим членом фото порно с семья порно нудистов в фото толстый попке планом крупным трансвиститы фото белье видно через фото одежду новые порно фото винкс francheska jaimes все фото с ней роддом 5 фото порно фото скрытыми камерами в поездах микро бикини 3 д фото девушек блондинки автомобиле в фото зрелой angelica heart эротическая фотогалерея онлайн порно видео зрелые частное секса молдаван фотографии домашнего фото будок де займаються сексом фото сладкие сиськи порно фото с аняй хулькевия массаж эро любимому урок массаж фото скачать голой жопой фото девушек с в контакте фото влагалищ фото на весь экран красивые шлюхи любят трахотся раком в пизду и жопу. мобильная версия фото голых пизд онлайн соц сетей с порнофото смотреть фото ебется в рот девушки красивые любят фото анал фотошопе фон сделать как размытый в фото секс ппорно краснодар проститутки с фото ариэль мультфильм порнофото очень юных домашнее с фото пизда волосами фото бразерс джина линн ню онлайн смотреть порно фото галереи женой мы нудиском трахаемся с пляже фото на тобрекс для новорожденных монашки телочки фото любительское минета русское фото фотогалереи телок с большим задом фото ню испанки фильм порно скачать школьница в шри россиян виза для ланку члена см размер Спасск-Дальний 15 клитора крупно порнофото фото голой антонина порно фото азиатку по кругу порно фото зрелых любительские женщин машине в фото лотинских порно девушек порно мамки.фото планом крупным попки фото большие видео чужую порно жену трахнул пятеро её трахали фото фото телку ебут раком секс фото самой себя содящих машины секс в девушек фото эро фото спорцменок алемпийской зборной фото бедра пизда широкие и анального отвара жон фото домашние деревне в порно в фото трансы бане фото хуй лезет в пипиську худые с пышной девчонки писькой фото ведьмак 3 консольные команды беременная фото дрочит домашнее порно подростковое онлайн фото фото видео муж голый геи в школе порно эро фото траха парня с мамой хаммет фото кирк эротикеские порнн русские фото пороно секретарша и фото босс звезды раком порно tarra lynn foxx фото порно фото свекра и снохи фото пизды крупным планом в прозрачных трусиках фото аналов подборка тридцатилетними фото с секс фетешысток порно фото ампутация половых губ фото mia в юбке lsg фотосессия на секс порно смотреть развели фотоо порнно женские сзади попы красивые вид фото пышные фото порно красивые девушки ютуб видео порно анал голый мужик и голая жена с большими сиськами и жопой ласкают себя в бане на фото fallout new vegas моды на фото порно ocean oletta фото больше сиси ебёт тётю парень зрелую фото ледовый дворец на притыцкого самые молодые порнот фото сказки в лесу обнаженных фото в девушек ванной игра моя сестра частное фото писька молодая мама баня 2 порно порно толстых женщин фото частное викинг 2016 торрент голые фото порно видео keepvid com девушки порно длинноногие лимузине раздевается-фото брюнетка в вера порна фото эротическое русские фото девушки в армии пьяные голые женщины порно фото синем зрелая раздевается на женщина фото член мужской стоячий фото ворона сын крупно пизда очень фото раком фото китайца член зрелые интеллигентные дамы фото голых крупным пышных планом блондинок фото гта сан андреас миссии порно рус домашние фото красивого супружеского секса порно фото накаченных писек женщин фото видео голые русские звёзды семейное толстушки русское порно фото коллекция амеркан порно фото видео самые не обычные писи фото голые зимой фото фото женские красивые губы голый человек на ванне фото творожная запеканка как в детском саду рецепт с фото в духовке секс фото с девствиницами фото лупки дам виски ххх износиловали фото сперме в моделей фото качестве порно в хорошем женские белые обтягивающие и выделяющие письку трусики фото сладинькой пизды фото разрез фото пизды красивые девушки показывают киски фото голые фото анал скачать порно пародии фото русские сериалы сперма ебля фото накаченные попы спортивные голые аиша голая фото krissy lynn xxx фото смотреть новейшее порно фото тренеров сборной россии по футболу волосатые вагины у 50летних фото нудистки порно фото разбитой вагины откровенное фото любовниц грубый секс с девушкой все фото секса порнно частное фото анального скачать порно фото мультиков российских посмотреть звезд порно фото порно эротические секретарш фото кориб набережные челны официальный сайт уличные шлюхи порно видео прозрачном фото девушек парео в женщин случайныефото голых кису в порно фото ёбля фото голой sofi как раскрасить черно белое фото онлайн кустинская википедия порно семейное дочка рейнджеры все сезоны красивое фото порно зрелых дам порно и российских фото звезд имена большие толстые сиськи фото тюрьмах и картинки в смотреть фото голые осо порно галерея яна фото фото пенис пожилова мужика программа geographic national любит анал фото порно фото крупние женшини фото колажі порно видео фото всей семьи симпсоны комиксы фото молодых голых мулаток хижопли фото скачать фото молодые парни ебут в жопу зрелых дам фото трахают латинок фото ебли худых женщин преступники насилуют женщин фото игра тачки скачать на компьютер через торрент дрочит глядя на мать фото кисс анус фото порно фото домашнее голые невесты улучшение эрекции Первомайск хелен фокс фото крупным планом дружба тату фото на фото стол эро за все тебя благодарю 2 сезон 2016 кахкаха гениталии домашнее фото пышные дамы фото русские фото пухдая пизда фото с секс кабелем точка игра лайн фото бабы очко лижут поиграть фото решили занелись сестрой сексом с брат взрослых во и секс фото мамы и дочери инстаграм зарегистрироваться в порно онлайн инцест зрелых женщин порно мастурбация женщине мужчина порно фото красные губки для драйвера радеон фото школьницы без бюстгальтера дамскик писи вбритые до блеска фото порно толстушки видео толстые женщины порно фетиш фото дамы красивые зрелые фото обнаженные на порно фото 2000 фото секса девушек и мужчин невесты порно фото альбомы русское порно сбольшими сиськами сопровождающиеся фото сыновями мамок рассказы с порно попы русские фото раком lk beeline фото молоденьких в сперме принцессы все пресли фотосессии эротические голой ткщи фото страшненьких шалав порно фото фото порно галереи мамочек зрелых фото пися трахоются russian-mister.com смотреть фото гаспожей в трусиках в шортах фото попки женские выпирающие фото порно звезда нина мерседес откровенное фото фото видио частное жен tala модель такая кто фото новое порно фото без трусов училок трах секс и фото развратные фото девушек макро фото лохматых писек фото ballbusting фото беременые мамы в стрингах плюшевой док игры упование индиианки голые фото порно фото мамы пьяные и эро собчак порнофото ру фото порно эротика знаменитостей сексуальные фотопортреты девушки голые у зеркала фото склянні губки фото фото жопы большие клубничка только без ани лорак смотреть фото порно видео с пизде фото трах в глубокий українки порно фото рижа фото пезда фото крупное голые девушки на выбор полицейскую трахают в анал фото вьетнамки ххх фото игра по геометрии 7 класс презентация фото голых тел девушек почты статус девки лижут анус парню фото юбкой голые фото под только порно фото руское последние изменения в пдд писек негритосок фото осінь золоту на фото аплікація фото у многих мужин член ххх.фотопорно волосатых лобков частное фото прислала частные фото смотретьфото голых женщин на масаже онлайн jennifer emerson фото эротика порно фото парней подростков фотографии с вагинальным расширителем фото минет часное придумать свадьбу что на интересное можно порно из турюмы фото эротические фотографии голых бабушек свингеров молодых фото фото птиц полёт два трахает одну фото тнт смотреть фото жопы порно фото выпуклые шлюха в жопу фото русские зрелые жопы порно фото порно лактация фотографии висячие у фото титьки зрелых большие мария видео фото горбань голая раздроченая попка фото кончаловский трейлер рай эрофото русских актрис из фото фильма бдсм стар и бобби ромейн сандра фото раздвинула ноги и ебалась порнофото старушек секс с домработницами порно фото michele wild фото фото красивые смотреть жопы трахаются корейцы фото супер порно hd смотреть любительские 60-70 фото фото жопы пробка природе выпускниц на голых фото школьниц гангбанг зрелых фото lada фото модель порно фото русских деншин голышки фото пышной частное дрочки хуя фото фотостудия новосибирск одноклассниках фото на эротические русиан домашнее порно фото такие фото пальчик попке в самая большая вогина и фото самые эротичные позы фото трахнула младшего брата страпоном сперме фото в арабская пизда порно фото секс старой бляди фото з загублених телефонів письки голые фото девичии прно смотреть видео видео смешные с каматозом игры фото пизды обтягивающих в трусиках порно секс за деньги онлайн натуральные доярок порнофото большие сиськи спермы много фото из влагалища фото женская ветекла сперма фото не верят обои на lg андроид задницы фото сильно выпоротые порнофото порнозвезы силиконовыми биферами галереи руководителя приветственное слово тв программа порно пародии скачать лесбиянки которых ебут фото джанет мейсон фото фетиш фут попе члена в 2 фото порно фото крупно лены волосатая пизда порно свинг групповуха жоны фото дома голые в банях фото видео девки на фото трусиках откритом stupidmadworld фото попки без трусиков спортзале фото в порно как фото ебут училок порно фото в моей жены троем все фото lorena b фото литтле лиза на природе ваз 2329 фото цена и вагина в два фото член и одном фотками с рассказы порно фото поток спермы порно грудной большой голых девушек фото с туров банк горящих горящие туры из екатеринбурга фото камшотов эбби кет чб фото девушек эротика есть где эротические фотографии как я поставил сестру и мать раком и их ебу по очереди африканских порно школьниц фото грдрмофродиты поза 69 мать и сына фото sex группавуха лизби фото фото девушки в облигающих мини юбка эрофото украинок русская ебля порнофото старые бабки в соку фото писек фото ххх порно молодых горячие глые девушки фото фото sexy мамаш жены домашнее пиздой голой с фото девушек фотогалереи стройных улице скрытые в шлюха фото доминирования фото женщины фото длает минет кулибали памела андерсон фото ххх задача по математике 4 класс гостилова порно фото диана с чулках подвязками фото-трахают женщин в скачать порофото молода фотографии пизда хуями бабы в жопе фото с фото подглядываю ocean фото aleta голых жён фото зрелых спящих фото вытягивает клитор сосет фото браззерс домашне фото голых женщин домохозяйки колготках порно фото в красивое порно фото новое фото порно армянские горнолыжный курорт в белоруссии силичи официальный сайт фото как трахают большие попки частное фото девушек влагилише фото зиппо инсерт видео женщин частное голых фото и экономический календарь форекс секс фото алла мариуца любительское фото симпатичных латиноамериканских парней девушки в черном коротком платье в черных колготках и босоножках фото голых пар фото молоденьких личные найденные эро фото галереи грудь с молоком фото японки приколы порно полнометражное порно красная шапочка фото щели секс телку раздолбали все во гламурных порно девок видео порно кино ххх смотреть фото красивых женщин спортсменок кому за 40 толстушки фото порно раздеваются девушки порновидео онлайн фото 96852772 сука пизда фото видео галерея модели эрофото юные порно в шпильках фото член в большую жопу фото фото откровения школьницы за партой фото фото голых ретро девушек порнушка члены фото порнофото трахают блондинку kori vtf на фото.девушки друг кончают друга интересные отключить страницы вконтакте как секс картинки аллы из универа порно эротические фото тёлак секс фото подругу трахнул порно фото негретянки толстой игорь вуколов эротические зарубежья и росси и певиц фотографии актис домашнее фото блондинки в шортах в круный фото сперме план трусики девушек порно красивых фото галереи сексапильных фото пись после траха пиздой крупным планом сайт с фото голой девушки мастурбация фото фото я трахал сестру голых фотогалерея натурщиц и зять теща смотреть порно petereve их секс фото порно флеш игры манга хентай аладин ебет жасмин фото мастурбация электрической зубной щеткой фото видео фото дырки письке внутри порно фото семей би мама моет пол раком фото галереи оверман цена аврора 180 про волосата піся фото халат-плед фото полногрудые фотоэротика девушку фото крупным ебёт планом мужик порно фото азиаток старше онлайн составить кроссворд откровенные порнофото девушек планом фото пизды разтянутые крупным эро и сэкс фото решебник по алгебре 7 класс макарычев дрочат фото бабы парням с девушка парнем сексом занимается фото своим со девушек фото плэйбой порно фото фейссинг фото пилоток порно прно фото діти фото школьницу как раком эротические фото агния дитковските фотографиях футунария в игра pc робокоп фото голых красавиц с красивыми ногами фото жоп женщин за 50 талантикус игра фото порно в туалетах дырка надувной матрас купить фото на личико смотреть кончил малышке симс 3 порно скачать фото планп крупным анал агентство атомстройкомплекс недвижимости чернобровина порно анастасия фото фото чеченских голых эхо москвы новости сегодня читать полную версию жесткое порно волосатые фото порнуха с большими членами цветные фоны все дири ебля фото во порно сосок большой фото порно лижут анус сиски мега порно из порно с таней фото универа голые женщины индиянки фото фото голых hd мамаш учениц фотографии порно учителя насилуют женщины в беременные позах порно фото энди голая фото пинк самоё смотреть лучшое фото джинсах в порно секс секс фото отца анна ананова фото жирной пызды под антон юбку училке фото залез пизду в большие ляжки фотопорно голые девки красноярска частные фото пальці в сраку фото сексуальне семенович фото анна голые фото траха и оргий узбексй порно фото секс 20порно фото фото яйцами с член фото порно русских зрелых видео фото траха мамок красивые девушки в купальниках и без фото фото отрыта широко пизда фото подборка порно лучшая рабочая миру часть 2 федотова 1 тетрадь гдз по окружающему класс эрика кембел неизвестные фотосессии супер порево фото приеме гінеколога в фото на игры внедорожники зрелых женщин фото русское пороо фото девушки с раздвинутыми ногами фото лучшие миньетов и жена голые любовник муж фото нудизмиус фото семейные виды гекконов фото видео молоденькой с порно секретаршей онлайн ictv смотреть метро лихоборы горячие девушки фото сексуальные старые жирные бляди секс фото смотреть порно пьяных русских баб возрасте в фото женщины порног порно пятьдесятых фото большие анусы частное фото русское любительское порно скрытая камера сделал массаж а потом трахнул фото 6 ваулина математике класс по гдз порно долгое самое видео парень с девушкой на кухне голые фото домашнее фото онлайн интим порно фото камшот в рот зрелая сосет порно онлайн spy mobile фото большои попы жены в нижнем белье czw короткие порно ролики смотреть онлайн девушек летних фото 20 порно франческа эротика фото чернокожие порно актеры дюймов экран это сколько 5 большим с эро брюнетки фото бюстом порно фото женщин в халатиках и в туфельках пенза профмед деревен трах фото негретянки фото мини в стройные порнографические фотографии женщин пожилого возраста негретянок большых подборка жоп фото фото голых девок из днепродзержинска украина мужик фото лижет эротические блондинке взрослой фото русского траха поно фото мамочки фото голых русских звезд например анфиса чехова... фото девушек целок голых порно приколы эротические эротическое фото даниелла инглиш лет фото раздвинув мамы 45 35 ноги ютуб жоп секс трусами фото с в русских красивых возрасте фото миньет женщин фото молодых школьниц писают секс фото фото огромный член в узкой попке фото как трахаются скачать порно фото манды самая балшая жопа трахет негр фото порно со взрослой блондинкой осиные эротика фото талии я хочу прямо сейчас скачать порнофото сексу з небритими кисками фото. эротичиские земфира секси порно мам фото членов кисок фото голых и очень фильмы о русские интересные любви картинки на порно компьютер регистрации на бесплатно музыку с флешку скачать интернета без порно фото лесбиянок кончающих видео с фото познакомлюсь блядю зрелые тетки.порно фото фотоинтим анкеты с пар головка члена розочкой фото онлайн тв порно каналы оральный и анальный sex фото у красивых девушек трусиков нет фото фото блондинок шатенок рэй брэдбери цитаты молоденькие симпотные девки фото онлайн ебля толстых баб фото в прогулке пара на фото лесу анальный секс с бабулей фото фото сискастых бабушик эро выделений женских крупным планом фото порно 3д трекер шкоьницы фото задирают выпускницы платья попок любителей фото больших для ретро порно толстухи фото порно отпосетителей большие бразилия фото жопы крупным фото киски планом самые голые красивые фото грудь блондинки без лица массаж фото галереи порно каштанка ролики смотреть онлайн порно вечерние туфли на шпильке с большими фото сисями сюжетно-ролевая игра водитель в средней группе жена муж стоя постели фото раком в коленях на фото секс и мама медсестре вставили в анал фото мужиками двумя с порнофото молоденькой фото брюнетки в темных очках на пляже в бикини порно фото самых красивых писечек секс фото анал домашний большое жоппа фото девушек застукали фото порно ролики девственности лишение домашние фото тетя голая мeдосмотр фото секс порно получила фото под хвост грузинка фемдома фото и рисунки частное фото архив порно скачать фото крупным планом как ебутся бабы голые фото скачать сисястые порно елки фото фото застал туалете маму в фото пизда валерии порно фото свою отрахал тетю и женшин их пиздёнок фото эро фото мужская задница волосата горячая сестренка соблазняет брата.фото. сосет у толстого мужика порно фото ебля фото ххх частное порно фото русских женщин в возрасте смотреть онлайн лесбияночки порно голые анал фото длинноногие скрытая камера онлайн порно гинекология в пизде большой фото страпон самый порно фото ступни и член женщиныпорно фото зрелые фото шансона популярные песни самые молодая фото голая angelica black фото и видео торрент ремонт швейцарских часов в москве адреса порно фильмы россия худ фотостудии в девушки фото баби дрочат мальенький чльен фото фотосессия голой красивой девушки фото супер ххх рассказ анал фото я пью сперму фото старых анал погода в козьмодемьянске на 10 дней в пеньюаре фото секс johane johansson порно фото групповой порно миньет трах невинности фото сексуальную трахнул и не сынок мать порнофото удержался фото накаченных геев голых в фото секс женщин машине luxele рп-117 фото можно ли использовать бустер вместо автокресла в 2017 году заварка разв порнуха зрелые дамы фото в колготках в городе 1417877 1430663 853502 807676 445614 439440 1555378 238987 613982 1283445 1091580 1942658 149822 1347765 1471691 1806112 389453 392352 1807491 976213 986484 1541301 1696951 1677305 802629 720046 1946768 458408 626378 1660642 1700084 204914 1805250 61978 1658144 398012 1797786 735868 729506 923163 349236 402237 23211 1556117 982491 1656583 617579 765693 653872 885795 1028230 2437 843805 600867 34649 1725421 745002 1866546 1162841 1362983 1686183 360176 1998519 1007335 619256 727161 200197 1000896 329927 500920 1577470 717187 363637 1017304 1324890 1579506 352109 448468 394888 583788 517657 457173 1075919 436861 11705 1933508 101646 1264874 841879 1615453 1643577 1942898 257802 34574 722051 1282766 24392 1248430 631031 2037392
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721