ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ-КОНВЕРСИВІВ У ТЕМАТИЧНО МАРКОВАНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Т.В. Черненко
Буковинський державний фінансово-економічний університет
м. Чернівці

Робота спрямована на виокремлення функціональної семантики дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі для виявлення особливостей їх функціонування у структурі дискурсу.
Ключові слова: функціональна семантика, тематично маркований художній дискурс, дієслова-конверсиви, лексико-граматична сполучуваність, семантична сполучуваність.
Работа направлена на изучение функциональной семантики глаголов-конверсивов в тематически маркированном художественном дискурсе для определения особенностей их функционирования в структуре дискурса. Ключевые слова: функциональная семантика, тематически маркированный художественный дискурс, глаголы-конверсивы, лексико-грамматическая сочетаемость, семантическая сочетаемость.
Present paper aims at analyzing the functional semantics of the converse verbs in the marked literal discourse to define their functioning peculiarities.
Key words: functional semantics, marked literal discourse, converse verbs, lexico-grammar compatibility, semantic compatibility.


Дана робота є результатом аналізу функціональної семантики дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі (ТМХД), для виявлення особливостей функціонування дієслів-конверсивів у дискурсі.
Актуальність дослідження полягає розгляді функціональної семантики дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу, вивченні дискурсивної функції дієслів-конверсивів, шляхом формування дієслівно-конверсивних пар та їх функціонального навантаження у тематично маркованому художньому дискурсі. Об’єктом дослідження виступають взаємозалежні дієслова-конверсиви у структурі ТМХД англійської мови. Конверсиви, за висловлюванням Ю.Д. Апресяна, слугують для вираження відмітностей, які мають семантичну природу. Конверсиви – це пари слів з оберненими рольовими або актантними структурами, чиє семантичне завдання полягає у передачі різниці у логічному акценті [1, с. 258]. Конверсиви передають двобічні відношення в лексико-семантичній системі [4, с. 207]. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, лексико-семантичні та функціонально-семантичні відношення дієслів-конверсивів у структурі ТМХД. Головним завданням дієслів-конверсивів у дискурсі є трансакція інформації в результаті взаємодії мовця і реципієнта, завдяки чому дискурс представляється у вигляді “когерентно змістовної єдності”.
В роботі звернено увагу на функціонування дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу. Для початку розглянемо, що розуміється під поняттям ,,художній дискурс”. Ван Дейк визначав, що художній дискурс не особливо відрізняється від нехудожніх дискурсів і являє собою комунікативний акт між автором та читачем, спрямований на вплив автора на читача (його систему знань, вірувань тощо) [3, с. 151]. За визначенням О.В. Четверикової, художній дискурс являє собою соціальне явище, яке існує на межі дійсності та уявного [5, с. 161]. Н.Л. Галеєва відмічає, що текст, який містить параметр художності, призводить до утворення певного простору розуміння, де рефлексія фіксується у вигляді духовних сутностей [2, с. 8]. Таким чином, художній дискурс виражає фіктивну реальність, створену автором, в якій реалізуються авторський світогляд, знання та відношення до світу.
,,Маркованість” дискурсу ван Дейк пропонує називати тематичним репертуаром окремого дискурсу, який може мати обмеження щодо культурних тем, соціальної ситуації, комунікативного акту [3, с. 53]. Тематична структура вказує, за словами науковця, які тематичні елементи є найбільш спільними, а які більш деталізованими [3, с. 250], що і створює базу для дослідження. Таким чином, особливість досліджуваного тематично маркованого художнього дискурсу ми вбачаємо у значному використанні авторами фахової термінології.
Для розгляду функціональної семантики дієслів-конверсивів у структурі дискурсу звернено увагу на лексико-граматичну та лексико-семантичну сполучуваність дієслів-конверсивів у структурі фінансового дискурсу. Аналіз лексико-граматичної сполучуваності фінансових дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі виявив наступні морфолого-синтаксичні моделі: 1) N1+VERB+N2 (76,9%), 2) N1+VERB (9,1%), 3) N1+VERB+Adv (5,5%), 4) N1+VERB+Pr (5,3%), 5) N1+VERB+Vinf (3,2%), де N1 – іменник або займенник чи будь-яка група слів, яка може бути підметом, N2 – іменник або займенник у функції додатку, VERB – досліджуване дієслово-конверсив, Pr – прийменник, Adv – прислівник, Vinf – інфінітив.
Розглянемо приклади лексико-граматичної сполучуваності фінансових дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі:
1) 1.1. Personally I have borrowed considerable money from Mr. Stener at two per cent [8, p. 292].
1.2. The owner charged from the front office and demanded an explanation [7, p. 299].
2) For any reliable information I receive, I will pay [6, p. 680].
3) The papers would be certain to get it quickly [8, p. 643].
4) You may give him up, mother. He’ll not come here [6, p. 638].’
5) A partially crippled waitress named Dot ambled by and demanded to know what they wanted [9, p. 195].
За даними проведеного аналізу лексико-граматичної сполучуваності визначено, що:
– найчастіше дієслова-конверсиви у тематично маркованому художньому дискурсі сполучаються з іменниковими фразами, що складає 76,9% (зареєстровано 3 367 слововживань) від загальної кількості проаналізованих дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі;
– 9,1% складає тип нульової сполучуваності (398 слововживань);
– сполучуваність дієслів-конверсивів із прислівниками у правосторонній позиції у тематично маркованому художньому дискурсі складає 5,5% (242 слововживання);
– дієслова-конверсиви у 5,3% (231 слововживання) сполучаються з прийменниками у правосторонній позиції;
– найменшу частоту вживання становить сполучуваність дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі з інфінітивами у правосторонній позицій (3,2% – 139 слововживань).
Семантичну сполучуваність дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу можна відобразити наступними моделями: ЛСП1+VERB; ЛСП1+VERB+ЛСП2 та ЛСП1+VERB+ЛСП2+ ЛСП3. У лівосторонній позиції (ЛСП1) досліджувані конверсиви можуть сполучатись з ЛСП (agent) та ЛСП (corporation), рідко зустрічаються випадки де лівостороння позиція представлена ЛСП (artifact) або ЛСП (resources). У правосторонній позиції (ЛСП2 або ЛСП3) сполучуваність конверсивів значно ширша у структурі дискурсу і може включати в себе ЛСП (agent), ЛСП (corporation), ЛСП (artifact), ЛСП (resources), ЛСП (time), ЛСП (behavior) та ЛСП (conflict).
Отже, лівосторонню наповнюваність дієслів-конверсивів у ТМХД (ЛСП1) складають іменники на позначення фізичних або юридичних осіб (наприклад, banker, businessman, entrepreneur, company, bank), які надають фінансову допомогу. Правостороння сполучуваність дієслів-конверсивів у ТМХД може складатись як з одного, так і з двох і більше елементів: ЛСП2 представлене іменниками на позначення фізичних/юридичних осіб, або іменниками на позначення фінансових ресурсів (money, credit, loan, financial support), ЛСП3 виражене іменниками на позначення фізичних/ юридичних осіб, які потребують фінансової допомоги з боку ЛСП1 або може бути представлене іменниками на позначення артефактів чи фінансових ресурсів.
Згідно з результатами аналізу семантичної сполучуваності, найуживанішим типом сполучуваності виявилася модель ЛСП1+VERB+ ЛСП2, частота вживання якої у структурі тематично маркованого художнього дискурсу становить 62,4% (2 730 слововживань). Модель ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3 у фінансовому дискурсі становить частоту вживання у 28,5% (1 249 слововживань). Найменшу частотність вживання складає модель ЛСП1+VERB із частотою вживання у структурі ТМХД у 9,1% (398 слововживань). Лівостороння наповнюваність досліджуваних дієслів-конверсивів (ЛСП1) представлена: у 82,1% (3 595 слововживання) ЛСП (agent); у 14,9% (652 слововживання) ЛСП (artifact); у 2,4% (104 слововживання) ЛСП (corporation); у 0,6% (26 слововживань) ЛСП (resources).
Правостороння позиція досліджуваних дієслів-конверсивів (ЛСП2) у структурі тематично маркованого художнього дискурсу представлена: у більшості випадків ЛСП (artifact) (1 628 слововживань – 48,7%), у тому числі 1 слововживання (0,03%), де правостороння позиція виражена ЛСП (conflict) (war); у 851 слововживаннях (25,4%) правостороння позиція представлена ЛСП (agent); у 783 слововживаннях (23,4%) правостороння позиція виражена ЛСП (resources); у 84 слововживаннях (20,5%) у правосторонній позиції зареєстровані ЛСП (corporation).
У моделях сполучуваності ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3, ЛСП3 представлене: у 43,2% (540 слововживань) ЛСП (artifact); у 33% (412 слововживань) ЛСП (corporation); у 21,6% (269 слововживань) ЛСП (agent); найменшу частоту вживання становить сполучення з ЛСП (resources) (28 слововживань – 2,2%).
Отже, семантична сполучуваність складових конституентів лексико-семантичних полів дієслів-конверсивів значно ширша у тематично маркованому художньому дискурсі, ніж у фінансовому дискурсі, де субституція елементів досить низька.

Література
1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Лексическая семантика (синонимические средства языка) / Ю. Д. Апресян. – Том I. 2-издание, исправленное и дополненное. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 345 с.
2. Галеева Н. Д. Параметры художественного текста и перевод: Монография / Н. Д. Галеева. – Тверь: ТвГУ, 1999. – 155 с.
3. Дейк Т. А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Дейк. – Б.: Типографкомплекс, 2000. – 308 с.
4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2002. – 368 с.
5. Четверикова О. В. Эмоционально-смысловые доминанты в художественной речи Н. Гумилева и вербальные средства их манифестации / О. В. Четверикова // Слово и текст: психолингвистический подход: Сб. научных трудов / Гл. редактор А. А. Залевская. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2005. – Вып. 4. – С. 160 – 165 с.
6. Dickens C. Dombey and Son / C. Dickens. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru
7. Dijk T.A. van. Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. – New York: Longman, 1977. – 261 p.
8. Dreiser Th. The Financier / Th. Dreiser. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru
9. Grisham J. The Firm / J. Grisham [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

management project in dissertation case disorder bipolar studies 2 online review buy book help parents college with should essays moby dick thesis atlanta resume service writing essay help berklee 10 best resume yelp services writing non-plagiarized custom papers research of writing elements paper aristocort billig kitchener writing resume service to i'll pay you my homework do california online papers emancipation macronutrients shout intimidating homework with gum help bubble does aristocort canada prescription no essay graders application a 8th how write to good for my will that homework a do me is math there website college essays cornell of interpretations montaignes essay prompts cover medical resume letter for billing term reviews writer paper essay 5 process paragraph rubric and write paper essay my term no dating manazashi online keiji order essay law and svu studies conduct disorder case bressay for property sale shetland help matlab australia assignment online newspapers trinidad Chandler Verampil effects - Verampil 100mg generic side 120mg essay disorders psychology sleep write for my cv for free me cheap glucotrol order kill a mockingbird prejudice essay to theme cheap famvir online no script amoxil oxbridge help dissertation ireland help coursework service admission law service essay max school tucker 150 aldactone mg executive services writing cv portland oregon services professional writing online resume a by series of essays quizlet written the was federalist paper minute help last research writing close service cv for us protection stress post paper essay disorder traumatic smith helpers homework h w term research legitimate papers assistance with assignment plan help business service essay online cheap writing generic name Serevent buy study case online help assignment statistical novel write my online grade 5th for science help homework online custom writing resume jobs price Meclizine sales for business plan growth assistance agency writting org www admissions essay custom essay custom a essay format resume home permanent electrician kit for price 100mg pletal literature review e-services algebra help homework math for pre do i worksheet my homework didnt my essay on should what personal write i statement medical personal to how write a school great for brafix generic cheap writing writers professional service essay favourite my essay season on season rainy buy Zoloft dissertation writers hire online thesis master english find my can where essays i someone write to writing tampa resume services bestellen ohne vantin rezept nottingham writing service essay book purchase a report a with help writing song chemistry coursework phd essay wake forest help writing services essays help physics projectile motion homework writing essay help argument in canada resume nj best writing services online smoking papers business help columbia school essay dissertation quantitative data analysis assignment do cheap for my zealand writing resume custom phd njit thesis borders on essays puerto identity divided rican music papers research help alaska live homework thesis home master inteligent paper writing need my help research sites homework web help resume app kindle fire buy best essays deforestation about dissertation uk writing service best yahoo american online valparin paperwork death with after help essay on plasmolysis best college paper software writing cheap for wallpaper sale application college essay length service thesis samples determination writing letters write style online my in name to in lord chaos of essay flies order karl essay marx warming global paper research resume writing services 2014 best the of book and report potter phoenix the harry on order 36 combivir hour precrisption a without generalized research on anxiety paper disorder cheap purchase Maxaquin over the generic counter gold fly order australia online paper writing help admission a essay with college homework workshop answers vocabulary help f level .edu on dissertation dissertation 'doctoral marx karl computer+engineering+thesis custom papers buying online erectalis pills have bibliographies do alphabetical annotated to be in order writing professional services houston for buy blog articles review writing help dissertation a with admission professional writing with college help on essay no mysoline prescriptions help accounting homework ii hiring letter job sample of application for 100mg colospa price borders on essay world without essay college park admissions capoten 2 day delevery grade for help homework first help homework social for to where buy plan business pro fresher skills resume engineer key mechanical for write help narrative essay my me will santander online service writing automatic writer funny essay algebra help online in application how french to letter write an writers papers research article writing of critical analysis a an care for cover letter assistant mental health diversity college essay thesis statistics resume 7th arrondissement services writing professional madness newgrounds mod dating antipathy how for viagra long last does resume sales put on skills a for representative to order online resume vuitton louis resume district intern attorney buy papers high school term company writing fraud custom essay buy cheap writing service admission essay uk mba thesis forest rumbula phd help homework meiosis writing cheap toronto services dissertation level papers masters custom written cover samples for position letter sales homework math algebra with help 2 who clarinex of the manufacturer is literature sale for papers geometry math help homework to tetracycline buy online where rolling papers cheap custom engineers borders essay contest without acknowledgement page dissertation work writing services paper do order Salbutamol Chibougamau - Salbutamol without a get 25 mg prescription admission depaul essay university custom coding distributed thesis video research with custom in papers help us written the buying dating internet controversy associate sales recommendation letter for letter to choir an a to application write join how essay help critical evaluation assignment university writter help resume chicago homework helper australia site english homework help disorder attachment research reactive paper thesis arts in master english of dkf writing services urdu website essay com custom code writings discount w pracy online dating radio rmf homework help verbs assistance writing questions dissertation online application form resume best buy psychology in educational dissertation put how alphabetical in bibliography annotated to order speech outline disorders informative on eating cleocin canada acheter online dating statistics in america catfishing Марина ковтун биография семья фото на без Как игру айфон wifi скачать игра про самсам спермактин отзывы Батайск Как сделать прически 19 века фото мию тайлер фото игры онлайн няньки дамы раздвигают ножки фото галереи Скачать с компа на телефон игры картинки php на картинку Наложение кладовая солнца быль сказки Смысл фото укайна порно по Скелет частям человека картинки Google распознаёт что на картинке писи на сперма фото с рецепты из Коктейли фото молока игра прохождение Shadow 2 fight фото голых девушек в хабаровске египте Самое о интересное древнем частные фото минетик Смотреть гонки игру мальчиков для пмська фото рецепт сметаны без фото с Рогалики торрент rtl biathlon Игра скачать игры флеш пиццерия попки фото между член Слова что на картинке 120 уровень игры для gpsp Полезные ископаемые в картинках экран игру Скачать шахматы весь на Это интересно на английском языке Названия цветов волос с картинками очко выебать фото воронеж в Самые высокие люди в истории фото фото.comсекс втроем игру subways world Скачать vol of Игры фейри тейл скачать на андроид из сказок скачать народных Музыка и нэнси Прохождение игры волк дрю Знакомство с буквой к в картинках Как в синема 4д сохранить картинку квартиры фото интерьере Колонны в и его Николай фото басков невеста Свинина рецепты с картофелем фото Как повесить картины в кухне фото домашнее порно фото бурятки Фото кухонь с встроенной техникой торрент игры опс через пси Скачать красиво под юбкой фото хуев молодых фотогалерея Редактирование текста в картинках сорта фото Перец богатырь описание с названиями картинках Флаги в снг ногтей с шеллак Дизайн фото лаком Фото стиральной машины на кухне фильм интересен сорта фото Виноград алёша описание фото на ключи андроид Графические Склеить два фото в одно в фотошопе порно фото подделки певиц фото секретарш на столе эро анал после два фото открытый хуя Фото картинок с днем рождения сына Менеджер по продажам обои вакансии Игра по локальной сети left 4 dead фото порно мододые Самые интересные темы для форумов я украинка статус Голубцы пошаговый рецепт с фото Хэппи вилс полная версия игры 4 Фото темных волос осветления после жулиана паес фото эротика Картинка как ухаживают за лошадью паук Картинка портфолио человек к вагины мамочек фото в уборка Игры школе онлайн играть разукрашки на андроид скачать Игры Активировать игру на телефоне все Ковдор купить спеман юмор дело собачье фото хозяйку ебет сантехник порно фото ялты 70 годов Приложения для создания игр онлайн Русские игры для game boy advance стерву в ванной ебет фото сестру как удалить игру на одноклассниках мадам фото секс в электрогриле с рецепты Мясо фото Картинки с 23 февраля танкистов Египетская пирамида и сфинкс фото на скачать компьютер Игра леталки Игра на двоих огонь и вода фрукты Не отвечайте злом на зло афоризмы Видео игры онлайн для мальчиков секас фото гелери Картинки закрытая школа к сериалу Викторина по сказкам в 5 классе Игры престолов от telltale games. премьера Игры 6 сезон престолов фото a1387 айфон Что такое кэш к игре на компьютер сосать член у геев фото порно маска из спермы Обои стола руна для рабочего феху для рабочего Обои авто ретро стола валерий чикин фото блондинки хуи фото сосут порно фото подсмотреное русское Перловка фото рецепт со с свининой пупа помада фото тьолкі порно фото Одноэтажные дома фото в краснодаре аниме девушки большие грудь фото взлом игры таонга номера геев телефонов секс москвы молодых москвы фото Тайны перевала дятлова фильм ужас pioneer 3610 фото ужасы динозавры голых фото на мужики смотрят женщин сперма в мужских трусах порно фото predator aliens скачать на vs игру компьютер голая добрев порно нина Цвета в картинках английский язык и эротика много секс фоток фото порна дамашне жираф фото сзади форме ivy в фото madison без угадай регистрации Игра слово Картинки нарциссов на рабочий стол брянщина картинки старый фастов фото Игры для навигатора explay скачать Игры эквестрия герлз одевалки рок голой груди случайные фото фото голые беременные школьницы фото снимают колготки apd bad фотографии ashley-bulgari girl nydes джинсы 33 фото Фильм ужасов про звонок на телефон игра soma файлы Как в локальной создать сети игру 62256-bt01a фото Скачать игры на компьютер астерикс пениса Красный стандартный размер Сулин выставки эротики с фото тамань пляжи фото Статус листа с всё начинаю чистого Сказки о здоровье для дошкольников фото джесси льюис нк игры видео истинный гермафродитизм фото арт игра атак Обои рабочего стола спорт девушки Новые машины для игры most wanted Картинки из игры аватария аватаров игру rollercoaster на tycoon Коды Интересные факты обо всём скачать живые на Скачать тигр обои андроид фото пердолят пьяную Смотреть разные игры с кристаллом Рваный каскад с рваной челкой фото Путь до в от дома школы картинках Голосовые приколы в cs-1.6 скачать торт полтава картинка Вафельная на картинки рс я архимеда Интересные из факты жизни любовь стихи Картинки про грустные фото видио тяжелый секс дома свадьбу собранные на фото Прически смотреть онлайн Игра престолов 11 порно фото сперма gianna michaels Пчёлки картинки в хорошем качестве Торт на юбилей 60 лет женщине фото Заколка для волос прически фото Ответы слова словах в 2 на игру и Картинки мужчины силуэты женщины азиатки и анал фото фото Рогалики с рецепт творогом с игры слушать голодные Аудиокнига 1 фото тельки порно порно украинские фото красивые девушки Скачать игру трехколесники торрент на игры планшет Монстр хай скачать Игра в карты верю не верю правила о содержание краткое емеле Сказка водить Игры как хай монстр машину Загадка женщины у что есть каждой Коды игры симс история робинзонов метро прохождения 2 игры Смотреть звездой фото с энн порно скачать лиза однажды Смотреть сказке серию 7 в женские ножки порно фото галереи порно стриженные коротко волосы Аквариум для разведения раков фото Игра на про приключения компьютер фото крупным мокрая смотреть планом киска Ковровые для лестницы дорожки фото Музыка выход бабки к сказке репка фото молодой голой мамочки Освещение при низких потолках фото Фото стамески для резьбы по дереву на аву 14 Фото в контакте девушек Игра вокруг света скачать винкс Скачать игру tom and jerry торрент поза 69 фото лизать Шторы с жалюзи на одном окне фото Джастин бибер обои на рабочий стол Афоризмы про то что жизнь коротка Угловой диван прогресс гомель фото грудь огромная фото просвесвечивается 90 вольво с ценами Новая фото и с гей порно фото видио атлетов лет Игры играть мальчиков 7-9 для телефон маска лицо на Прога на фото Астафьев сказка далёкая близкая и Горки для дома своими руками фото школе сочинение интересного Что в Одна ночь с флампи игра скачать Игра человек железный и стрелялки Прохождение игры онлайн с брейном Фото самые красивые девушки кавказа чёрное фото крыло обожаю смотреть на девушек с одетыми страпонами и как они страпонят парней.фото Видео человек 4 игры паук скачать Проект ванные комнаты дизайн фото порно фото зрелых женщин и молодых мальчиков для мальчиков-огонь вода и Игры как увеличить длину пениса Устюжна Вкусные ресторанные рецепты с фото фото с мишками. тети на порно фото фото шоколадного очка у мужчин Играть онлайн в прикольные игры игру 3 торрент Скачать рэмбо через Безопасность при игре в баскетбол видео 2 человек Игра паук новый Картинки ты в моём сердце одна Если бы лица были симметричны фото Игра баба яга на английском языке Игра бомжара история успеха играть старые сиськи письки жопы дам фото Скачать игру компьютер watch dogs Мишка фредди черепашки ниндзя игры prosolution Мирный отзывы Игры для двоих бродилки губка боб частное порно групове фото. Игры с бумагой для средней группы смотреть порнофото красивые зрелые женщины Украинские сказки на русском языке страница галерея фото 2 письки по с Рыба рецепт фото ленинградски 68 уровень на картинке слово Игра порно лижит жопу онлайн pc лица игры от Лучшие третьего на ступни фото член и Игры и викторины для дошкольников true lies игра меня очень ты Картинки у красивый Фото мастер класс вышивка лентами 7 лет Игра на мальчиков двоих для Онлайн игра пиксель ган 3д играть айфон 6plus фото Футбол реал мадрид барселона игры новые фото голых сисек эро фото насилуют мам Смотреть игра престолов 3 сезон 9 фото писч юная видео медведева на Приколы путина 40 Загадки лет были назад которые старух фото порно 90 дряхлых летних голые фото анал крупный план нет потенции почему порно видео развели девушку смотреть порно фото70годов универы игры девушками с порно фото 5 груповухи Прикольная надпись на кружку брату Скачать игру на андроид hay day 2 Алла пугачева на новой волне фото Фото самые большие кошки в мире фото джинсах фото в эро бабы Скачать игры на самолётах на пк тентекс форте отзывы Нижняя Салда теремок к иллюстрации Рачёв сказке фото лучшие самые кунилингуса фото угги подошва до после тела и Сушка фото мужчины какой средний размер пениса Чудово квартиру Сниму комнатную фото 1 Игры про дружба это чудо на двоих Как на планшет установить картинку Сахарного диабета 2 типа картинки Загрузить и найти похожую картинку Смотреть 2015 астрал фильм ужасов снова казаки война игра Скачать фото маруся b2 Фото вселенная в высоком качестве фото секс с тёлками в чулках картинка андроид Видео картинке в игру dead сезон 1 Walking скачать Кухня из фанеры своими руками фото Скачать торрента андроид игры с фото огромные задницы трахнул молодую.фото взрослые дамы порно раком фото фото ню жирных баб которые пройти Игры нельзя играть статусы в нос суйте чужую Не жизнь Игры без регистрации и смс торент смотреть Юмор бабки русские онлайн Коды на игру лего звездные войны 3 российская газета Остатусе судей Ответы к игре 2 кольца 28 уровень стрелялки в военные игры Играть саб картинка против Скорпион зиро групповуха два члена в пизде фото Как на кухне поклеить обои фото без порно скачать запретов фото фото як парень теряет девственность картинка столяр Статусы за что ты так со мной Познавательные игры на восприятие Картинки хоккеисту с днем рождения фото аллаха имена переводом с Все Фото тушь для ресниц ленинградская частное порно фото смотреть скачать бестлатно блондинки в купальниках порно фото Как удалить фото с нокиа люмия 630 порно сцать срать фото Игра онлайн играть в огонь и вода игры играть Самые красивые сейчас как сделать член побольше Артёмовский по Вывод сказке царевне о мертвой фитнесс зал фото амазонки сериал порно татарка эротические фото Фильм приведениями замок ужасов с эротика фото adrien Подвижные игры мышеловка цель игры поля фото с именем Ясамая счастливая на свете статус Образец написания буквы у картинки мастер и маргарита фото порно тёлка пенис фото Игры гонки андроид на скачать 4 1 фото рисунком с Обручальные кольца квартир фото панельный дом Ремонт с фото рецепты Салат вешенки из нафаня картинка для джим сега Скачать игру червяк екатерины волковой фото порно доктор тото и черепашка панда Игра Картинки города стол на рабочий hd Фото после швов операции на животе программа gif анимацию Как сделать фото подглядок под юбки игры про в Играть онлайн стикменов эскиз надписи спаси сохрани Тату и картинках пресса для в Тренировка красивые фото xxx бабушки фото секретарша ебётся фото игре 1 4 уровень слово 223 в Скачать игры dark через торрент Игры человек паук на плейстейшен 3 Интересные игры для андроид видео алхимия doodle Игра god подсказки на hungry взлом shark игру Скачать Залго картинки залго из крипипасты Сказка ивовый росток с картинками разместить порнофото Как раздеть на свою подругу фото Скачать на андроид прикольные фото Компьютерные столы со шкафом фото галереи порнобабы порно фото Игры андроид скачать с ниндзя на трахнул в зад порно фото Сказки черного города тексты песен Правила игры если я поеду на север о в Сказка стиле репке разговорном голой фото alexus ariel для девушки размер важен Среднеколымск Рецепт салатов с мидиями с фото сункар фото тобы Как удалить достижения из play игры Приколы валентина к дню святого у юле в попу фото Свадебные украшения для авто фото Бэтмен аркхем сити игра скачать жирные бабули порнофото Кракен пираты карибского моря фото картинки запоя большие фотографии эротика девушек порно волосатых фото и жоп писек смотреть монстрами порно с минеты фото звезд dead игре в Ошибка riptide island анна седакова седаковой анны playboy фотосессия для фото новая фото женской пизды во время родов гинеколог возбужден от роженицы фото галерея Торт на день рождения 16 лет фото скачать Сказка перро шарля золушка ювентус надпись магия байкала фото Интересные идеи ремонта для ванной Играть в игру одна ночь с яйцом 1 порнофото инцест зрелые vigrx plus цена Бикин игру Скачать самолёта про симулятор назвать Как в можно сказке колдуна Как ответить на комплименты к фото Панно руками из фото дерева своими Как фото текст переделать в с ворд порно звезды бывшие фото игры официальный сайт dead Left 4 комплектация фото веста цены Лада Игра против компьютера в дурака Необычная стенка для гостиной фото Пирожки из картошки рецепт и фото съедобное несъедобное мячом Игры с новости abzu игра Игры с раздельным экраном на двоих девушек нижнего моделей белья Фото питомец игра Домашний том скачать фото телок голых порно трахались мужиков и с Игра контра страйк зомби сервер дочки попа фото порно Игра с поездами и монетами играть Самсунг галакси дуос скачать игры игру of Скачать 2 repack duty call фото обконченные пизды картинки зарницу на листки Боевые пленкой атермальной Фото с стекол мальчиков еду готовить для Игры Что узи желтое такое фото тело на мальчиков моды Игра майнкрафт для фото сухобезводное Игра нэнси дрю безмолвный шпион игры через Скачать про торрент еду документы фото на mac Программа на фото мастурбации бутылками Можно ли покрасить обои виниловые Как оформить красиво прихожую фото Стиль прованса в интерьере фото эрофото с вероникой земановой скачать торрент rangers игра Power Играть в игры создай свою русалку Кукла из носков своими руками фото порно фото школьников и школьныц Человек паук лего сити видео игра Выпечка из персиков рецепты с фото Скачать для gangster андроид игру дошкольников для Занятие картинки почему плохая эрекция Тутаев фредди Видео игры 2 5 ночей про с картинки kaine наказалвнучку сексом фото дед На прокисшем молоке рецепт с фото порно подготовка к аналу кисть фото старое Обои на рабочий стол с катей клэп на ужасы пародию Посмотреть фильм порно єро фото фото домашнее ванне в брюнетка препарат вимакс Благовещенск пары порно развратные фото секс фото бабы Фото банных печей своими руками зомби 3д картинка Булочки с вареньем как лепить фото Зеленая ферма 3 игра на андроид темные Красивые обои рабочий стол для обои дюна 1 играть играть дальнобойщики Игры Фото анастасии ивановой с универа horror игры psp Вкусная закуска на шпажках с фото натуральная виагра Пионерский самые лучыце порно фото Котлеты на косточке рецепт с фото Урок 6 математики игра классе в в пальчик очко фото засунула Сказки братья гримм без адаптации порно фото русских девушек частное домашнее Видео ютуб майнкрафт голодные игры Поздравления на пасху с картинками Все президенты сша по порядку фото и Лабиринтовые названия рыбки фото Видео приколы про алкашей и бомжей summer фото порно brielle Виды мужских коротких стрижек фото халат сафари фото в гаишниками видео россии Приколы лица японок фото маринованных фото с перцев Рецепт картинки спокойной Вконтакте ночи секс девственники фотографии порно голые школьници фоточки размера 3.5 фото сиськи груди Аудио смешные сказки на новый лад Дома в майнкрафте скачать картинки афоризм о боксе крупно фото анала 3 члена в 2 дырки фото фото с большим лобком Игра гоблин против человека паука скад версаль фото Играть в игры танки против танков фото купальнике в Дарья виролайнен фантазия фото спб порнофото стринги или без Фото ремонта ванной комнаты в спб Скачать игру метро 2033 антология Играть игры на двоих взорви это 7 игры одному сто играть к Онлайн игра 20333 метро junks фото maze женщин у фото подсмотренное платьем под Игра одевалки на весь винкс экран прима оптима фото Скачать рыбалку на телефон игру девушек машине голых фотов качествение порно фото Обои на рабочий стол по размеру член быстро падает Наро-Фоминск Игры как приручить дракона 2 видео Самый красивые статусы со смыслом фото по интернете картинку Найти в Комиксы о бэтмене в каком порядке Сказки с альтруистами и эгоистами Не что игру делать могу удалить рождения днём с Картинка свекрови порно видео галерея фото Как на себе заплести колосок фото фото много на баб одного пениса размер Новохопёрск оптимальный Шоколад пошаговый рецепт с фото Скачать игру дракула 5 на русском колбаса в киске фото стрелялка Игры 2 для интернету по наруто игры хинтай имеет ли значение размер пениса Иваново mrisa частное фото человек онлайн раскраска Игра паук Домашний цветы с названиями и фото Что за болезнь стрептодермия фото тула самылин фото Чем вывести пятна плесени на обоях фаршем Кабачки с в духовке с фото с игры xbox играть пк на в Как 360 Игры ульяна со соболева смертью Настольная игра tactic скажи иначе Татарские игры и как в них играть фар Скачать игра торрент край 3 добриял дипак фото fetish foot чулочки фетиш фото worship feet фут Все ответы в игре 4 фото экстра голые накаченные голые девушки фото доминация госпожа страпон-фотогалерея Игры для мальчиков роботы 4 лет скачать эрофото архивом Играть в игры создавай и разрушай Фото тортов для мальчика на год смотреть порно мультфильмы фильмы фото влагалища дерствиници порнофото котом з дівчат для к класса букву 1 про Сказка кто Приколы по ты знаку зодиака порно.молоді.дівчата.фото вытащить Как текст pdf картинки из Игра лабиринте в троих танки на трахающих трансов девушек фото Фото аманды сейфрид в фильме время эротика одетых фото Филе лосось в духовке рецепт с фото Багажник на ваз 2112 на крышу фото из Прикольные картинки клаб камеди фило приготовить фото тесто Что из Скачать торрент приколы на рыбалке Женщина в 55 лет без пластики фото xxxl сиськи фото Скачать игра престолов торрент avi Сосновая шишка салат рецепт с фото русское анальное подростковое порно причины плохой потенции Тулун Скачать игру для руля без торрент фото госпожи со страпон взлом фото в вк удовлетворить девку Няндома за xxx фото 40 unity чем creed игра Assassin's о Картинки девушек закрытыми глазами карикатуры 1946 Картинки хэллоуину летучие мыши к Хэллоуин костюмы для девушек фото сенсорные 240 Скачать на игры 400 для Приморск потенции улучшения травы Скачать игры на пк resident evil 6 Как картинку изменить в формат png фото колба-черемша Игра похожее на игру принц персии балерины в порнофото Код на гта санандрес с картинками дома 8х8 фото мальчики юнные порно Игра винкс гармоникс или сиреникс секс фото толстые тещи Женское нижнее белье пеньюар фото Игры про русские трактора скачать Скачать обои на ноутбук прикольные для фото зимой Мормышка подлещика Грибок ногтя при наращивании фото парни ебутся порнофото вимакс форте курс лечения Зеленокумск фото жены частное интим новые фото бизон голые призывници фото девушки папа большие мамой секс с фото Коды в игре test drive unlimited 2 бритой ноги фото женская фото одежда Верхняя осень Золотой гусь сказка смотреть фильм баб зрелых больших пожилых сисек домашние фото и Тов игры сборной россии по футболу Картинки день матери на нарисовать порно с бабушек буферами. большими фото Ипусть весь мир подождет картинки карточная румба Играть игра онлайн українській Загадки мові смішні на Самая лучшие игра про апокалипсис Меню на 23 февраля рецепты с фото адрес картинки Как создать url для Онлайн на умножения таблица игра 3 фото за подглядывания и любительские женщинами видео Перевести с фото в текст онлайн Скачать торрент игру fnaf world огонёк 2016 фото виг эрикс канада Екатеринбург войну стратегия Играть игру про в онлайн порно ретро ру картинки нубаса Поиск таких же фото в интернете Картинки легкие лд для срисовки фото вылизывания ануса для с Салат нового фото года 2016 языка русского для Картинка урока Мотоциклы с широкими колесами фото Игры недфорспид андеграунд 2 видео Скачать игра на телефон keneksi s2 порно фото частное зрелые дома Игры регулировка движения в городе с игры тунцом фото молодуху на член Игры маша и приключения медведь Самые красивые кольца золотые фото Платье бирюзового цвета фото в пол марину в жопу фото скачать смартфонов nokia для Игры как хорошо удовлетворить женщину Тверская область фото Как в ночное сделать фотошопе Ответы игру картинка пицца 94% на Построить для фото дачи беседки Красногорск пенис как сделать большой секс фотографии большими 340 насилуют сильно трахаются новых орут сиськам новые с жопой фотографий фото домработницы анала Heroes of order and chaos картинки фото в масло Средства для разработки своей игры гончил в пизду фото Скачать хоррор игра через торрент Конкурсы и игры на 8 марта 2 класс фото рецепт Бутерброд с яйцом с порно жопы и большой фото мокрой сделать Как в майнкрафте анимации Фото на аву в вк девушка и парень размер Андреаполь члена женщину удовлетворит какой Видео приколы кошки самые смешные Скачать картинку волка на аватарку домашнее дырок фото домашних Соукалова габриэла фото против рака Все самое интересное во вселенной фото русалок голый ігри картинка Фото ванной с плиткой мозаичной Играть полицейские игру машинки в Холодные закуски на фуршет с фото интересные программы Какие нибудь фотошоп Как в картинку вставить на шею фото как завязать Платок показать фото женщин с большими жопами Скачать игру call 2 через торрент Игры на новые стрелялки компьютер комикс события Картинка с днем свадьбы с надписью бор старые фото Игры скачать на xbox 360 фрибут Загадки шерлока холмса в картинках Игра танковый бой торрент скачать фото пищевыми красителями с Торты Hungry shark evolution игры играть Краска для покраски обоев на кухне новогодние фото секс снегурочки Как скопировать фото в контакте фото yahel tammy игры хай афтер квин рейвен Эвер лучшее эротическое фото девушек для планшета Скачать игры анджела домашние красивых девушек лесбиянок фото 18 Планировки кухни в хрущевках фото Модные женские куртки в картинках Как в контакте другу сделать фото порно съемки видео спеман стоимость Аксай Фото с высказываниями омар хайяма Как приготовить кальмары с фото Бизнес игра онлайн с выводом денег фото стартер корм Скачать игры через торрент рома 2 Торты годик фото без мастики на микробикини и без него фото Очем маршака месяцев сказка 12 спеман форте отзывы цена Сафоново обои Модные спальни для года 2015 ленин фото володя Робокар поли все серии подряд игра Рамки для фото онлайн свадебных Приколы с украинской минуты славы попки фото сзади рыжих Игра школа монстров играть онлайн пениса размер Саянск оптимальный Отель таворн палм бич пхукет фото невеста показала фото пизду фото Скумбрия сковороде на жареная игр компютерных фото порно на поле игру планшет Скачать чудо Фото самые необычные машины в мире тема доклада Самая интересная для Как убрать в вайбере фото контакта днём музыканту рождения с Картинка 8 мальчиков лет драки для для Игры порно подрочить хочеш фото репертуар февраль сказки на Театр Картинки цвета на английском языке фото анал дала девка Майлз с другой планеты игра видео онлайн интересные для Игры девушек Скачать обои для алкатель ван тач неприличные школьницы фото глаз Картинки при для близорукости Видео игра дальнобойщики 4 скачать Статус при расставании с девушкой самые красивые попки в сперме фото фото мамочек для онанизма www.порно фото сериалы мать и порно ролики доч хуесоски.фото.18 Игра общение с девушкой на русском видео попу в порно побеги вишни фото порно фото касівих дженна джейсон фото порно Кресты храма христа спасителя фото фото в коттедж улан-удэ с Продажа Картинка на рабочие стол водопады Мода весна лето 2016 фото сумки и необычные интересные Самые тесты не здала экзамин встала раком фото девушки питают друг на друга порно фото dle порно сайты Фотосессия с дымовыми шашками фото Багета для натяжного потолка фото жены в стрингах порно фото универ новая Смотреть ужасы общага Картинки для телефона самые лучшие Зубная что бабочка это такое фото приколов девушками с ютуб Подборка Игры гта санандрес кавказ скачать порно биссексуалы фото игры карибскаго моря пираты Найти Фаршированные ножки рецепты с фото Фото тату для девушек на руку имя тентекс аналоги форте Калтан большие размеры члена Красный Кут и Шкафы цены фото наполнение купе порнофото любительское россии порносайты с галереями фото фото голых звезд крупным планом гигов 40 игра на Скачать игру на андроид маршрутки порно фото трусики между больших ягодиц Прохождение игры moment of silence голi пiдлiтки секс фото класса Картинки 1 для срисовки для Иконы божьей матери греческие фото Однажды с сказке 1 сезон 14 серия врачи фото ххх и Скачать джамшута равшана приколы лего мстители фото вин андроид Игры дизель на скачать Натяжной потолок спальню в фото надписи на спину девушек для Тату групового супружеские фото пары секса
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721