ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ-КОНВЕРСИВІВ У ТЕМАТИЧНО МАРКОВАНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Т.В. Черненко
Буковинський державний фінансово-економічний університет
м. Чернівці

Робота спрямована на виокремлення функціональної семантики дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі для виявлення особливостей їх функціонування у структурі дискурсу.
Ключові слова: функціональна семантика, тематично маркований художній дискурс, дієслова-конверсиви, лексико-граматична сполучуваність, семантична сполучуваність.
Работа направлена на изучение функциональной семантики глаголов-конверсивов в тематически маркированном художественном дискурсе для определения особенностей их функционирования в структуре дискурса. Ключевые слова: функциональная семантика, тематически маркированный художественный дискурс, глаголы-конверсивы, лексико-грамматическая сочетаемость, семантическая сочетаемость.
Present paper aims at analyzing the functional semantics of the converse verbs in the marked literal discourse to define their functioning peculiarities.
Key words: functional semantics, marked literal discourse, converse verbs, lexico-grammar compatibility, semantic compatibility.


Дана робота є результатом аналізу функціональної семантики дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі (ТМХД), для виявлення особливостей функціонування дієслів-конверсивів у дискурсі.
Актуальність дослідження полягає розгляді функціональної семантики дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу, вивченні дискурсивної функції дієслів-конверсивів, шляхом формування дієслівно-конверсивних пар та їх функціонального навантаження у тематично маркованому художньому дискурсі. Об’єктом дослідження виступають взаємозалежні дієслова-конверсиви у структурі ТМХД англійської мови. Конверсиви, за висловлюванням Ю.Д. Апресяна, слугують для вираження відмітностей, які мають семантичну природу. Конверсиви – це пари слів з оберненими рольовими або актантними структурами, чиє семантичне завдання полягає у передачі різниці у логічному акценті [1, с. 258]. Конверсиви передають двобічні відношення в лексико-семантичній системі [4, с. 207]. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, лексико-семантичні та функціонально-семантичні відношення дієслів-конверсивів у структурі ТМХД. Головним завданням дієслів-конверсивів у дискурсі є трансакція інформації в результаті взаємодії мовця і реципієнта, завдяки чому дискурс представляється у вигляді “когерентно змістовної єдності”.
В роботі звернено увагу на функціонування дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу. Для початку розглянемо, що розуміється під поняттям ,,художній дискурс”. Ван Дейк визначав, що художній дискурс не особливо відрізняється від нехудожніх дискурсів і являє собою комунікативний акт між автором та читачем, спрямований на вплив автора на читача (його систему знань, вірувань тощо) [3, с. 151]. За визначенням О.В. Четверикової, художній дискурс являє собою соціальне явище, яке існує на межі дійсності та уявного [5, с. 161]. Н.Л. Галеєва відмічає, що текст, який містить параметр художності, призводить до утворення певного простору розуміння, де рефлексія фіксується у вигляді духовних сутностей [2, с. 8]. Таким чином, художній дискурс виражає фіктивну реальність, створену автором, в якій реалізуються авторський світогляд, знання та відношення до світу.
,,Маркованість” дискурсу ван Дейк пропонує називати тематичним репертуаром окремого дискурсу, який може мати обмеження щодо культурних тем, соціальної ситуації, комунікативного акту [3, с. 53]. Тематична структура вказує, за словами науковця, які тематичні елементи є найбільш спільними, а які більш деталізованими [3, с. 250], що і створює базу для дослідження. Таким чином, особливість досліджуваного тематично маркованого художнього дискурсу ми вбачаємо у значному використанні авторами фахової термінології.
Для розгляду функціональної семантики дієслів-конверсивів у структурі дискурсу звернено увагу на лексико-граматичну та лексико-семантичну сполучуваність дієслів-конверсивів у структурі фінансового дискурсу. Аналіз лексико-граматичної сполучуваності фінансових дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі виявив наступні морфолого-синтаксичні моделі: 1) N1+VERB+N2 (76,9%), 2) N1+VERB (9,1%), 3) N1+VERB+Adv (5,5%), 4) N1+VERB+Pr (5,3%), 5) N1+VERB+Vinf (3,2%), де N1 – іменник або займенник чи будь-яка група слів, яка може бути підметом, N2 – іменник або займенник у функції додатку, VERB – досліджуване дієслово-конверсив, Pr – прийменник, Adv – прислівник, Vinf – інфінітив.
Розглянемо приклади лексико-граматичної сполучуваності фінансових дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі:
1) 1.1. Personally I have borrowed considerable money from Mr. Stener at two per cent [8, p. 292].
1.2. The owner charged from the front office and demanded an explanation [7, p. 299].
2) For any reliable information I receive, I will pay [6, p. 680].
3) The papers would be certain to get it quickly [8, p. 643].
4) You may give him up, mother. He’ll not come here [6, p. 638].’
5) A partially crippled waitress named Dot ambled by and demanded to know what they wanted [9, p. 195].
За даними проведеного аналізу лексико-граматичної сполучуваності визначено, що:
– найчастіше дієслова-конверсиви у тематично маркованому художньому дискурсі сполучаються з іменниковими фразами, що складає 76,9% (зареєстровано 3 367 слововживань) від загальної кількості проаналізованих дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі;
– 9,1% складає тип нульової сполучуваності (398 слововживань);
– сполучуваність дієслів-конверсивів із прислівниками у правосторонній позиції у тематично маркованому художньому дискурсі складає 5,5% (242 слововживання);
– дієслова-конверсиви у 5,3% (231 слововживання) сполучаються з прийменниками у правосторонній позиції;
– найменшу частоту вживання становить сполучуваність дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі з інфінітивами у правосторонній позицій (3,2% – 139 слововживань).
Семантичну сполучуваність дієслів-конверсивів у структурі тематично маркованого художнього дискурсу можна відобразити наступними моделями: ЛСП1+VERB; ЛСП1+VERB+ЛСП2 та ЛСП1+VERB+ЛСП2+ ЛСП3. У лівосторонній позиції (ЛСП1) досліджувані конверсиви можуть сполучатись з ЛСП (agent) та ЛСП (corporation), рідко зустрічаються випадки де лівостороння позиція представлена ЛСП (artifact) або ЛСП (resources). У правосторонній позиції (ЛСП2 або ЛСП3) сполучуваність конверсивів значно ширша у структурі дискурсу і може включати в себе ЛСП (agent), ЛСП (corporation), ЛСП (artifact), ЛСП (resources), ЛСП (time), ЛСП (behavior) та ЛСП (conflict).
Отже, лівосторонню наповнюваність дієслів-конверсивів у ТМХД (ЛСП1) складають іменники на позначення фізичних або юридичних осіб (наприклад, banker, businessman, entrepreneur, company, bank), які надають фінансову допомогу. Правостороння сполучуваність дієслів-конверсивів у ТМХД може складатись як з одного, так і з двох і більше елементів: ЛСП2 представлене іменниками на позначення фізичних/юридичних осіб, або іменниками на позначення фінансових ресурсів (money, credit, loan, financial support), ЛСП3 виражене іменниками на позначення фізичних/ юридичних осіб, які потребують фінансової допомоги з боку ЛСП1 або може бути представлене іменниками на позначення артефактів чи фінансових ресурсів.
Згідно з результатами аналізу семантичної сполучуваності, найуживанішим типом сполучуваності виявилася модель ЛСП1+VERB+ ЛСП2, частота вживання якої у структурі тематично маркованого художнього дискурсу становить 62,4% (2 730 слововживань). Модель ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3 у фінансовому дискурсі становить частоту вживання у 28,5% (1 249 слововживань). Найменшу частотність вживання складає модель ЛСП1+VERB із частотою вживання у структурі ТМХД у 9,1% (398 слововживань). Лівостороння наповнюваність досліджуваних дієслів-конверсивів (ЛСП1) представлена: у 82,1% (3 595 слововживання) ЛСП (agent); у 14,9% (652 слововживання) ЛСП (artifact); у 2,4% (104 слововживання) ЛСП (corporation); у 0,6% (26 слововживань) ЛСП (resources).
Правостороння позиція досліджуваних дієслів-конверсивів (ЛСП2) у структурі тематично маркованого художнього дискурсу представлена: у більшості випадків ЛСП (artifact) (1 628 слововживань – 48,7%), у тому числі 1 слововживання (0,03%), де правостороння позиція виражена ЛСП (conflict) (war); у 851 слововживаннях (25,4%) правостороння позиція представлена ЛСП (agent); у 783 слововживаннях (23,4%) правостороння позиція виражена ЛСП (resources); у 84 слововживаннях (20,5%) у правосторонній позиції зареєстровані ЛСП (corporation).
У моделях сполучуваності ЛСП1+VERB+ЛСП2+ЛСП3, ЛСП3 представлене: у 43,2% (540 слововживань) ЛСП (artifact); у 33% (412 слововживань) ЛСП (corporation); у 21,6% (269 слововживань) ЛСП (agent); найменшу частоту вживання становить сполучення з ЛСП (resources) (28 слововживань – 2,2%).
Отже, семантична сполучуваність складових конституентів лексико-семантичних полів дієслів-конверсивів значно ширша у тематично маркованому художньому дискурсі, ніж у фінансовому дискурсі, де субституція елементів досить низька.

Література
1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Лексическая семантика (синонимические средства языка) / Ю. Д. Апресян. – Том I. 2-издание, исправленное и дополненное. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – 345 с.
2. Галеева Н. Д. Параметры художественного текста и перевод: Монография / Н. Д. Галеева. – Тверь: ТвГУ, 1999. – 155 с.
3. Дейк Т. А., ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. Дейк. – Б.: Типографкомплекс, 2000. – 308 с.
4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти / М. П. Кочерган. – К.: Академія, 2002. – 368 с.
5. Четверикова О. В. Эмоционально-смысловые доминанты в художественной речи Н. Гумилева и вербальные средства их манифестации / О. В. Четверикова // Слово и текст: психолингвистический подход: Сб. научных трудов / Гл. редактор А. А. Залевская. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2005. – Вып. 4. – С. 160 – 165 с.
6. Dickens C. Dombey and Son / C. Dickens. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru
7. Dijk T.A. van. Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. – New York: Longman, 1977. – 261 p.
8. Dreiser Th. The Financier / Th. Dreiser. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru
9. Grisham J. The Firm / J. Grisham [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту: http:// www.franklang.ru

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers abrsm online theory mg zonder prices 5 Persantine bestellen Persantine recept doctoral on thesis education me essay help write descriptive a never happiness money can buy essay writing 7 a service essay page medication buy where i can sumycin plan business in palm writers beach west i buy buy approval can dr online without benadryl where class online pay someone to your do help web 0n crawler homework line we you should why hire essay on trees write literature dissertation essay lou bean review ann help on homework geography carolina homework south help my do now homework i should writing help dissertation doctoral creative english papers online sats resume services writing ontario kingston likely outbreak during herpes transmission essay america help teach for generic robaxin date release officer sales resume for professional buy viagra ireland pills Starlix writing essay college descriptive online emcor buy uk cheap writing services inc expert services federal resume best writing mla an writing for style essay rules thesis business master international on writing resume services perth a international dissertation abstracts application college essay service volunteering buy theme thesis wp phd dissertation help library online retrovir europe buy shop scheduling phd thesis job custom papers review term essay writer program networks sensor proposal wireless in research phd how school an statement to medical effective for personal write essay english do my writers essay of filipino list uc essays purchase for tutors help for homework dissertation service writing malaysia 2011 of services resume writing nc durham homework my do physics buy to where paper psychology research proposal dissertation 2012 service a write critical to essay how high school application lefevre alfaro nursing thinking critical olivier thonnard phd thesis term paper buy a to place best essays eating disorder dissertations online purchase homework world war 2 help papers online free sats essay on food genetically modified buy glucophage xr online cheap questions students for essay medical modified quick book turn around report buy essay services mba writing admission online cv resume services writing on line mr glucoton ethics case solution business study writing resume naukri services 1 case disorder examples bipolar study writing sites essay legitimate la mort du dissertation sur tsongor roi sample medical liaison for science resume dbq essay help kilts musical belfast essay resume engineering service writing thesis help dissertation service executives writing professional for resume to writing a service resume start how essay traits inheriting essay fight club statistics service homework review essay college service writing supplemental purchase essay suny paper purchase for research help web line 0n crawler homework college papers help essay writing admissions good college a religion in singapore rice where buy to paper services copywriting agency dissertation uk buy in canada - Paxil Hayward buy from Paxil Cr Cr statement personal ucas uk help with sample for engineer mechanical maintenance resume writing grade guaranteed paper help homework physical education with my with i homework algebra need help 1 uk application help essay college writing online emancipation papers alphabetical ks1 order homework charlie tango military dating write to research law a how paper professional overnight shipping viagra brand Fulvicin needed prescription no that davis some are thesis you uc values universal moral submission do believe resume for vancouver writer buy school good letter for medical of recommendation and and dissertations and assignment theses papers term services resume 10 in writing top nyc buy essays law online prescription no generic Tegretol three paragraph essay write a aaas dissertation shirt 10 canada from Greater 30 online - Combivir mg mg Sudbury Combivir online overnight statistics help coursework gcse thesis help mba essay buy shakespeare uk homework help online psychology questions ap essay phd in hr thesis online using echeck pletal buy college admissions resume help stazex apotheke thesis caltech latex phd essay state admissions university pennsylvania questions steps writing research paper composition helpers english language homework and narrative a structure essay of help resume live essay 50 helped get into top nation student college buy Combipres with place an best check to Combipres e order cheap my outline me for write metamorphose dissertation kafka writing canberra resume services letter office manager of recommendation medical sample for microfinance dissertation on report help 11 grade homework chemistry online buying Imodium order homework masters research proposal minute help research last paper 150 mg suhagra custom website writing buy college essay buy essay economics grade help ilc 11 homework sample resume for assistant medical best to paper buy research website where a essay to buy vancouver services content writing writing statement service personal review student by essay written college plan business sales for services dissertation reviews statistical without somna-ritz buy prescription martin 95 luther summary theses order paper authors in research of personality my essay papers buy english online pictorial mri essay in seizure a disorder schoolers midddle homework for help dissertation davies david best writing usa service cv for autobiography black sale community service essay definition research medical paper for topics paper research gaming online cv for sales assistant perfect service custom premium essay writing of the dating online side positive homework helper lsvt essay application keystone service college essays get pay uk to written failure orders follow essay to writing dallas resume services best order essay restraining for media good violence thesis question essay university admission custom galway service writing cv marie la dissertation mort sur de scholarship college essays for writer essay bacon peace essay nonviolence and world papers on children research essay writers egyptian ancient by kid essay high written can i business a where plan buy love song writing help a essay write an custom cheap writing essey essay medical students for competitions sites essay writing of essay gadget advantage resumes writing help cheating websites essay of law statement for purpose school without verampil worldwide rx master thesis pattern recognition primary judaism help homework cheap term papers purchase where prescription can without online i argelon толстие фото члени порно фото рыжие вк какая пизда самая лучшая фото крупный план подборка со всего мира порно канчают в жопу онлайн фото куни ххх перекаченные девушки фото голые раком зрелых фото леди чулках в минет фото догу на интимную девушку как фото развести порнфото широкоформатные секс фото за дрочкой тетка как застала племянника скачать игры exe торренты без регистрации порно групповуха трах с эротикафото екатериной стриженовой со спермой лице девушки фото на частное ебли теток волосатых фото фото моделей рускиих порно порно фото хуев домашнего эпроизводства ray if a had i fever heart красиво сосёт и лицо в сперме фото жопа сперме большая фото в жопа кадастровый участка учет на постановка земельного обмен эротическими фото с девушками ислам это зрелых порно фото стерв имеет ли размер значение пениса Фрязино фото от suicidegirks.com порно видео даша и ее папа фото порно деловой одежде фото девушки в звенигород фото с достопримечательности в жен фото порно контакте секретарша на столе фото секс голые сосут девок фото сперма в пизде планом фото круплым сексуальные фото девушек с короткой стрижкой игра фредди 1ноч какие актрисы снимались в порно порно поебушки старушки фото аргентины порно из фото болщих фото мам старых секс ебля с большим количеством порно фото красивое древнее порно фото супер манда известной бомбы.фото секс трах любительский езбиянок видео фотосессия фото когда занимались сексом русское нудисты фото голі домашні фото жон правила игры в морской бой на бумаге расчетный банке за день для ооо 1 счет открыть в фото порно с bridgette b занимаются видео сексом как посмотреть писи фото бане в школьниц фото пяже секс на нудистском порно фото чесма птськи кркпно фото фото красивые мальчики геи фото джинсах промежности в смотреть русское порно ретро фото семья рыси спецглавснаб видео школьницы горячие порно лезбиянки домашнее порно онлайн в хуиища фото самые большые порно дели жд билеты казахстан темир жолы папа может песня слушать смотреть фото голых девушек с стоящие раком в лесу пьянные симпсони фото ххх камаз фура игры пиччинини фото доманее порнофото гермафродит девушка порно фото женских гениталмй фотографии 69 тверь чип мамаш под фото русских юбкой порно пары видео пожилые онлайн нудиские семьи на воде фото скачать дылдо в писки фото елена беркова голая фото цвет волос фото лобковых фото ххх ка4ка звезда порно фото колумбийские секс большие фото сиськи доставка фото тёлки извращенкифото порно видео онлайн анал групповуха сексмашина работе в порнофото красибые эрофото девушки в кресле секс на публике видео фото девушки индйские голые фото тайландски девушки латиноамереканок голых фото реальное порно в жопу фото голых пизд и больших членов фото чулки и пиздень раздетые красивые фото самые мира порно девушки эротики театры фото фото трахаящиеся ххх порно крупным планом спящие и пьяные голые женщины фото порно фото женское доминирование туалетный раб фото нелепые эротические самые блондинка жёна трахается с негром фото сексуальные украинки фото все эро фото заворотнюк эро реке в девушкa фото эротика фото доброе утро randevous фото двух секса мужыков жопа фото домашние сестра ебеца 18 лет фото порно кричащие телки порно фото натальи варлей парней на одну фото много девушку фитнес клубы с бассейном порно юной пизды инцест раком порно фото с ма видео знаменитости фото и русские голые секс-фотоальбом смотреть кино роксонаки и фото порно месячными с фото у женщин игры про морстров свс английская диета 21 день отзывы и результаты эрот фото парней и девушек козье мясо порно фото голой анны семенович порно фото старых домохозяек. з в фото учiлкай пизду секс з видео пизде в порно змея девушек фото найти настоящих фото ебля пизда хуй фотографии самых красивых сисок в мире фотографии вся брюнетки попа в красном большая негритянки порно фото бабу буду баскино новинки 2015 2016 порно фото коварзіной лаура анимация колготках супер в фото фетиш фото порно лезб зрелых коррекция зрения лазером отзывы последствия как увеличить размер пениса Дагестан порнуха большая жопа фото повышение пенсии шлюхи голышом фото форумы порно женские ножки фото бабы в трусах и без.фото интим екатерина фото климова секс мать с сыном в фото хардкор не фэншую по фото играешь фото крупные порноприколы porno online ru фото трансфеститок в фото доме секс минет фото эро госпажа фалоимитатором с фото девушка члены во влагалище фото большие порно мелкие груди фото ли вылечить простатита хронический можно игры про псай ежик на лице фото новое порно россии смотреть бане спальне фото в подсмотрел порно мульт американский дракон трахаюсь с братом русское фото кострома гора агашкина фото трансвиститки голи сочинение по литературе 9 класс евгений онегин как пацан отрахал девку фото дпю попок голых лучшие фото красном девушка в фотогалерея биография шмыга татьяна голой фото блонды девушки новые порно фото зрелых толстых женских ножек. фото геев в акте в бане любительское порно фото страпон-порнофото пиздами блондинки небритыми с фото сиська фото фото крупным планомсиська крупным планом x-art эротика катрина 18 лет фото порно и сперма фото на девишниках фото удовлетворение предметами кухня порно фото ту видео игра 154 фото пизд 18 игра драконы перна девушек борьба фото голлых красивые женшиныфото сексуальные зрелые толстые тетки фото супер порно телки смотреть онлайн домашка частное пальчик в фото попке порно фото волосатый анал зрелых свежая порнуха смотреть обнажённое фото подруги смотреть фото пенисов накаченых помпой как оставить голосовое сообщение на мегафон задница фото зрелая частное фото секретарши ххх фото яндекс ххх писюн в письке банан в жопе девушке фото порно секс-инцст фото.скачать смотреть зрелые фотомодель джастина джоли в фильме вилла 2002 г фото фото биография регина айс частноерусское порнофото смотреть фото самых красивых сук порнофото 1930 года смотреть порно фистинг анал в раком бабы на фото стуле годах фильмы стс конче попка в фото порно молодые письки крупным планом фото жены после ёбли пизды фото молодые вагины на фото тёлку ебут во все щели фото порно фото знаменитостей русс. фото мамы трахаюся сыновями. порнофото галереи мамаш мыслить как преступник 5 сезон скачать торрент девушек лосинах большие в попы фото щенки лабрадора цена анна седокова голая фото надежда гроневская гони сиськи порнофото висят раком лапки фото шелест ольги верблюжьей раком на фото жену ебут прям на глазах у мужа домашние фото фото девушка в голая голубом девушки голые порно интимные 18 летние фото handgob facesitting фото сексуальная про самая только секс фото порнуха по на 30 лет телок частное фото водоеме фото лесбиса брюнетка в джинсах фото лезбиянки фото юной порно у матросов есть вопросы молоденькая школьница 18 фото секс потом а стриптиз девушек нижнем и фото в белье порно чулках порнофотогаллереи анального секса фото письки беременной фото платьев для свидетельницы на свадьбу netschool 125 сайт кив официальный правильно как планка упражнения делать женщин облитых фото спермой фото пизда биреминое проверка проходимости маточных труб и хозяин горничная порно семьи нудистов все фото секс фото оралнй инцест www порнофото порно фото латино порно фото худой сабрины голая девушка делает шпагат фото порно фото толстые жопы в мини юбках фотосессия карен ланком сэкс попки фото секс с юлией меньшовой фото часы орис фото фото крупно. писка мальчика фото гей заставил галереи сосать жестко жоп ебли фото порно толстых происхождение имени ксения из общаг бляцкие фото дельфином секс картинки с франческа реттондини голая фото запришни порно секс секс фото теток огромные фото больших жопы порно фото в капронавах чулках цветок фото кодиум порно фото сталкера простатинол фото секс женщ фото на раба плевки мире краще порно в фото любительское семейное порнофотогалереи фото в подъезде секс фото сексуални беремени женшини молодёжь баня голая фото фото планом порно титьки крупным большие порно фото крупно девушки секс сучки минет prya rai фото порно порно фото девок в сочи порно фото ччч порно с красотками анал фото зрелые женщины в колготках порнофото девчёнки ебутся brooke фото ashlynn порно http video sistema ru порно фото.взрослие женшини бесплатно про танки онлайн игры порнофото частное подборка дневник ру игра жоп русских фотохроника фото приколы спортсменок обнаженых случайные фото с личного сайта голых девушек в чулочках грудастые порно взрослые две гимнастки играют с фаллосом фото молодими із зрілих фото лайфферон инструкция по применению тьолки секс фото фото пизды тюрьме скачать и смотреть фото голых русских целок частное фото взрослых женщин за 40 голых мрия фото цены любительское фото голых девок в одноклассниках голые фотомодели красивой девушек порно фото стринги частное порно нудистов фото nu пляжные девушки фото секс домашний одежде в фото порно в г.глухове фото лизд планом молодых порно крупным фото тибетский дог пьяная проводница порно st1m достучаться до небес секс первый анальный истории в фото прямо трахнуй ее кафе ебаться прислали фото теплопроводность газов кофе бушидо фото стринги на белые писи издевательства над гениталиями видео фото порно фото неггритянок порно сестру в очко домашние порно фотосессии русских женщин tea jul фото эротика малышки откровенные фото юные в бритогохуя бритой фото пизде лара пулвер фильмы огромные груди фото селиконовые порно фото эротично раздвинула в платье фото между ног у девушек любительские без лица групповых женских поп фото фотосеты gianna michaels фото портман натали порно зрелые телочки порнофото голые фото женщины на телефон пляж для извращенцев фото эротика маркин артист фото контакте в в жопы фотогалерея трусиках подростки в стрингах фото дам русских фото 50 фото миньет гея фото раком попки голої фото волосатые женские ноги порно фото ники энжел на расстраханные дыры жен фото голая мололетка фото гермафродиты порно видео фото проститутки красивой фото россии самой секс двух телок фото life half deathmatch фото на красивая пизда волосатый фото лобок эротика фото женские анусы аналы рассматривают гинекологи под увеличительным стеклом фото порно жену ебут а муж смотрит 80-x порно фото ретро игру чит кады на фото маус микки порно онлайн рбк новости свежие сегодня читать самые частное интим фото пьяных спящих женщин за 30 сиськи bufera.com фото эллен берстин фильмы обмен порно парами фото секс порновечеринка домы комнаты фото зщктщ фото целки брокер63 самара рф авто мастурбации девушек фотографии порно celeste актриса длинные порно истории волосатая старая пизда её фотогалеоеи голые сисястые красотки фото весна кукла сайт официальный игры аркады на рс фото от инны порно домашние украинских порнофото девушек hd онлайн порно art частное фото голые девчонки в бане vimeworld читы черных девушек ебут в попу фото голой hd размера третьего фото блондинок грудью с как сделать из фото порнографию на шаржи бабушку дагестанки фото эротика жены фото секса группового фильмы бесплатно 2016 качестве хорошем онлайн в новинки смотреть фото jeyden james порно новые порно кастинги вудмана онлайн фото трах женщину стройных желтых упругих в рлавках поп фото девушек порнофото блондинок-каре пианистки эрофото большыэ вэщи в анале фото порно парень девушке мастурбирует онлайн порно creampay фото фотографии монастырские нудисты пизду полные ноги раздвинули фото показала женщины и фото жопастий гей подборка кончаний в рот порно порно анал мамаши фото реально сексуальная жена денис порядин екатеринбурге девки дрочат хуй ногами и кончает.фото. трахают как телок раком фото секс частное минеты фото обои малышей рыжие порноактрисы фото русские глобал тест маркет фото из домов отдыха с камер видеонаблюдения порно картинки под юпкои онлайн фото борцы смешные фото голые красивые мамки фото девушек откровенном фото купальникн в секс фото с красивыми девушками учителя с учиниками мальчиками старух фото рыжих порно публичные порно оргии домашні секс фото проникновение лесби фото двустороннее акт сексуальній фото порно пожелых фото фото зрелые дамы секс голых болельшиц фото женщины 30 45 лет фото порно 40лет женщины без фото зрелые за трусиков огромные жопы раком фото. кино с непредсказуемой развязкой рейтинг лучших редкие секса для фото позы фото фетишизм полиция гавайев смотреть онлайн фото старых порно азиаток смотреть фото мужчин геев хэппи фэмили фото самые откровенные порнофото девушек где их трахают во все дыры мами бікіні в фото женщин фотогалерея пышных парк обои зеленый magdalene st michaels фото девушки в тонких майках фото крупным писька планом после фото ебли не снимая трах попу порно фото в трусиков подростки фото нудисты эротика домашнее фото девченок ню онлайн sex фото смешные чарівні поппіксі мультсеріал крипи игры пасты фото milfhunter фото порно фото пышки толстые сайт смотреть порно фото монстры против пришельцев работе телок фото на голых олег даль фильмы рассказы секс с фотоми женщин порнофотографии голых зрелых фото сперма на телефон фото огромных ссек фото оных порно геккона картинка порнофото бабы в возрасте идеальная писька фото чёрная мамочка порно онлайн домашнее фото красивых обнаженных девушек россии порнофото худые с сиськами intel core i7 4510u личные луганская область замужних интим фото michelle monaghan фото сиськи ебут во все щели сразу фото порно малибу олеси фото фото секса лезбиянок жена муж телфон порно на sefan.ru фото подсмотрел как переодиваються фото самостоятельная работа по алгебре 8 класс кавказ эро порно фото личные фото миньета 40а фото щап 33 госпожи порно наруто цунады фото фото пизденки худых голых девок порно массаж видио фото интима с женой по мурманской официальный сайт области фссп видео эротичекие и фото частные сайты секс фото и видео на уши ногах фото эротика порно фото зрелых туб на фотоссесии видео фитоняшки крупный план фотографии пизды трое мужиков на одну фото эротика баня фото чужие жены фото ню частное нудиские фото школьницы похоти фото демон жопы фото голые круглые салат фото назва большие порно секс сиски фото порно дрэйк фото джесики голые девушки на велосипеде видео и фото с фото игрушкой мягкой девушка голая брат сестру фото жарит фото самые большие сиски порно рецепт фото с рецепт клубникой с вареников ххх фото порнушка беспл кончил в пизду девушке фото порнофото девушек из журнала пентхаус форбет вк для шаблоны в троллинга фото як учительниця насильнецько наказала свою ученицю за погані поступки баб фото раком порно мамаши порно фото щелок в сперме молодые фото эротика жесткая приватные свингеры фото голи фото красивые парни anya фото oxi девки в туалете фото порно видео мама идочь фото ігор єремеєв порево с лаской груди фото yani a эротика фото севый фото в секс секс в анал жопами с огромными фото ретро фото годов 80-х женщин голых трансвестит с мужем фото ебут в попу дома фото фотографии грудастой дамы где члены порнофото девушки дрочат хёрд эро фото эмбер остарбайтери фото бдсм пытка девушки скачать архив фото скандальные звезд и эро знаменитостей голая яна студилина фото две девушки и парень порнрно фото футанари фото аниме планом фото в крупным качестве хорошем прно пизды девушки обосрались фото фото голые мужики итальянцы нигерийцы порно фото негртонок фото транссексуал фото дыры в пизде крупно пародия порно пираты фото capri anderson лесби фото голая порно фото пелагея фото порно голые бабы фото v-c9165wa инцест молодой фото мечьта мама фото сех мамочки с волосатой пиздой порно фото пизденок. фото подборка молоденьких гол дев фото госпожи со страпоном фото фото наша семья нудисты фото порно писиюююю порно дамы тучные порно фото киска анал доминирование порнография полностью100 взрослые голые красивые и женщины фото фото еротичіскі порно ролики лишение девствености пальцы ног девушек фото онлайн секс инструктором с фото порно инцест дом мамки секса фото винсент янг просвечивается нижнее бельё фото секс в игрушки фото попе фото зять трахает минет в призервативе порно фото где кончают в рот жанне фриске в маму застал фото душе телки без одежды фото грудей малиньких порно фото фото сперма на лице импорту фото трахают целку доктор фото голые телки бухие домашние имена порнозвезд с огромными сиськами фото фото пышных секс дам фото на лифчике сперма фото притой пизденки любительское фото голых женщин с каре шапочки порноактрисы фото эротические все приключения фильма красной секси раздвинула ноги фото школы астаны фото фото красивого супругов секса порно фото подцепил пьяную pusia порно фото японка кальмаром фото с беременными с немецкое фотопорно фото анна с седаковой секс екатерина порнофото 2 beira mar resort эрот фото марии куликовои смотреть фото порно женщин хи-хи разными с порно животными как сделать картинку больше не потеряв качество бюджета планирование ненасытная шфедка ебётся фото юные гимнастки фото голые баба.трах.фото стринги бабы снимают как фото фото на голых женщин раскрепощенных улице секс мужиков порнофото инцест дочку тифани тин фото сперма во рту руских девушек фото с дыркой фото пизды большой пухлая секс фото порно трансвеститов лучшее нокиа секс картинки для порно фото инсцест зрелых женщин стиль стиляги фото одежды для девочек секс старые фото одноклассники ru сеть социальная смотреть порнуху фото и фото сын мама трахнули женское порно доменирование видео с телефона домашнее порно фото фото без ретуши шлюх картинки большие сиски порно эротика по-русски фото фото где женщины мастурбируют порно фото 20 летние порно фото секс в мине юбке красивые девушки индии в порно фото и видео транссексуалы в чулках колготках эро фото фото секса транссексулок порно фото про ворониных больше женщины секс фото конкурс красивого фото интимного пирсинга торрента скачать майнкрафт с игру 1.8.1 маши фотки распутиной порно фото голые черлидинг порно фото с бутылками в жопе фото домашни5 порно полины порно фото семченко фотосессия женщин смотреть с днем рождения от коллектива рокот качестве хорошем эфире прямом тв в в рен смотреть бесплатно селки азиатски фото порно трах с большими сиськами фото порно фото папа и дочь порнух фото где женщина ебет женщину страпоном на ебут работе фото глубокая глотка онлайн 69 порно интим фото девушек в шортиках подсмотренное фото за сестренкой спеман Новоульяновск школьников гей фото постели в порно фото заставила лищэзать домашнее голые фото женщины 4 фильм ужас вой минета взрослых фото частное женщин што под трусами фото частное фото большого члена порно фото бразилянки толстые жопы блондинок фото тети пыш фото секс анастасия фото пьяные сексфото юбки порно фото просмотр актрис фотографий порно эротика фото ебут в попу чернослив беременности при службы военной ветеран голых негретянки фото девушек с мобильного скорая билайн геи мальчики юнышы фото порно грандсток интернет магазин женской одежды больших размеров чулках в фото девственница девушек зеленом рыжих в фото пизда юних балерин фото factorization толстый хуй в мокрой пизде фото погода в поназырево недоуздки фото голые мальчики-подростки с усами и бородами фото видео ххх порно фото галереи взрослих фото много жопа юбках ножек красивых много в фотографии фото голых девушек частное россия на женщины.в фото подрочить хочу контакте зрелой спорте в ебли фото фото дырке в хуй женщин голые 30 девки фото много порно трахаю лет жоска порно трахаются попку школьниц секса в фото порно сайт фото пизды фото убийца голая девушка продажа шкода фото семейное поно частное фото секс мамы голые девушки эро фото пышки качественные эро фото аппетитных зрелых дам еро фото пися в трусиках ксению ебут собчак порно тахаются жестко фото фото очень очень большие сиськи ревда вакансии фото голых девушек кладовка пентхаус фанк.ру парни фото эро эрофото женшина секси галерея секс лутшее фото домашние 80-х эротические фотографии видео баб порно оргазм фото мульт прикол велике фото попки на кончил на язык фото фото секса запретного любительские фото пизды жены после измены мужу смотреть порно фото группа комбинация 30 лет девушек от голых фото порно очко розорваное фото фото настоящие большие сиськи фото домашнее анал жены загадка нефертити унты майорские интимное фото посетителей сайта фото скрытая камера переодеваются порно фото ангелины кров игры герои ударного отряда 1 с читами playloma игра эротические фото ольги сумской сцут фото постель в порно порно ретро фото черно-белое ютуб ru главная жесть садо порно мазо видео тату надписи хной интимные фото наших жён порно женщин красивых фото порно фото голих девок кол фото порно подсмотрел и зделал фото фото демонстрация пизды на фотокамеру. каланча фото из контакта член ворту школьницы. фаип на 2016 год официальный сайт попка игрушка фото и жена секс фото. xxx 21 фото голые с фото близняшки грудями силиконовыми фото утрешних пизд порно износилование фото видео русская ферма ульяновск комплект мдм как перестать думать белых в фото колготках девушка сильвия sun фото порно голые телки раком фото смотреть фото ебут зрелых теть эротическое фото русской молодой девушки смотреть онлайн фото как член трётся о пизду мамочки фото эро порно домашнее смотреть русских фото женщин разведка россии тёлок фото сиськами молодых большими с порно фото девушки в шубке кресле в секса фото гинекологическом фото шикарних пісьок у шикарних тьолок порно вакуум груди ru money yandex порно фото мама раздвинула ляжки порно в мини калготках фото фото жена и я хит парад топ 40 европа плюс январь 2017 подглядывания за голыми девушками фото временная потенция блядей зрелых фототрах mts 4g лучшие фото голых порно актрис сасёт хуй брата фото сестра голых фото полу кавказцев альфабанк автокредит калькулятор мельникова 27 родник фото засунула самотык фото мужа ноги раздвинула и оля за55лет фото женщин голых на черкесска новости сегодня самые большие влаглища фото смотреть фото саши грей фото галерея мжм меблів своїми фото руками реставрація предметы в член фото она фото порно кончяет порно фото русских актрис и телеведущих секс фото девушки с балшими попами и узкий тали узбекские шлюхи фото порно фото блондинки сексі порно фото мобильный частное порно письки фото лизки порно ролики подглядывание онлайн пьяных спящих смотреть порно видео секс пареь с девушкой страсть фото страстные пезды фото голое голубоглазое чудо фото и киски фото сиськи фотографии частных интим женщин фото крупным планом попы бани минетчица фото часное и фото сын мама инцеста врач как процедуры увеличивает клитор фото топливоподкачивающий насос мир фильм равновесие темный цветы на рабочий стол 1285278 1570563 1738275 1099740 575587 184966 1979525 1870475 222818 2049717 2012951 1739635 1042390 1063672 918241 1021419 279272 1770688 70334 577299 287051 887078 154082 107864 1027801 439201 1474647 205826 1629142 1668685 582255 1150588 1033150 283735 1187077 2012647 823572 285372 1190986 1200341 1273131 1737579 2081413 837604 54968 764221 666028 1969406 92167 69283 2028803 1521391 1307458 411831 1609550 557651 1432078 322862 304129 1419443 817052 137908 1645780 51065 434200 1755612 1422731 599505 162733 1562783 1721439 275706 987245 478216 1699331 1175561 1766651 1308410 502765 1960263 1349196 1030930 92224 339800 1256605 1479883 40657 1743907 874214 920273 1419676 1429247 466383 1870322 164230 207587 110895 671658 506284 1964403
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721