ФРАНЦУЗЬКА НЕОЛОГIЯ: СУТНIСТЬ, ТЕНДЕНЦIЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В.Косович
Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет
iменi Володимира Гнатюка, м.Тернопiль

В статтi розглянутi проблеми видiлення неологiї, напрямки дослiджень неологiзмiв як мовних феноменiв. Акцентується увага на те, що сáме iснування різних трактувань основної одиниці неології — неологізму — зумовлює різні напрями вивчення цього явища.
Ключовi слова: неологiя, неологiзм, новотвiр, мовний рiвень.
В статье рассмотрены проблемы выделения неологии, направления исследований неологизмов как языковых феноменов. Фокусируется внимание на том, что наличие разных толкований основного понятия неологии — неологизма — обуславливает разные направления изучения данного явления.
Ключевые слова: неология, неологизм, инновация, языковой уровень.
The article deals with the problems of linguistic status of neology in French, neologisms research tendencies are reviewed. The attention is focused on the following: existence of neologism different interpretations cause different neology studying tendencies.
Key words: neology, neologism, new word, language level.

Мова є динамiчною системою, складним механiзмом, що, з одного боку, перебуває у постiйному русi, з iншого — зберiгає ознаки стабiльностi та цiлiсностi, будучи основним засобом комунiкацiї. Очевидно, саме тому питання про мовну змiннiсть, суть, чинники та тенденцiї мовної еволюцiї є та буде одним з центральних у лiнгвiстичнiй науцi.
Інноваційна діяльність є одним із компонентів процесу мовної еволюції. Вважається, що поява нових одиниць відбувається під упливом конкретних зовнішніх, щодо системи мови, і на основі внутрішніх, закладених у самій мові, закономірностей. Дослідження особливостей розвитку словникового складу неможливо проводити без урахування позиції діалектичного підходу до явищ мови в цілому і до словотворення зокрема. Основними є ідеї про взаємозалежність та взаємозумовленість мовних явищ; використовується системний підхід у вивченні об’єктивної реальності.
Найбільш активний розвиток мови здійснюється у галузi лексики, що зумовлено, крім її особливостей порівняно з іншими мовними рівнями, зокрема, більш високим ступенем позамовної детермінованості.
При всій розмаїтості шляхів і форм зміни словникового складу мови основним процесом у розвитку лексики лінгвісти називають процес неологізації, що відображає загальний поступальний рух мови. У зв’язку з орієнтацією сучасної лінгвістики на дослідження процесів розвитку мови, глибоке й всебічне вивчення неологізмів складає беззаперечне зацiкавлення.
Мова є певним впорядкованим та систематизованим об’єктом, пiдсистеми якого є взаємопов’язаними та взаємообумовленими, тому процес неологiзацiї вiдбувається не тiльки на рiвнi лексичної пiдсистеми французької мови, але й на рiвнi iнших пiдсистем. Мовнi новотвори в даному випадку — одна з пiдсистем, що є продуктом взаємозв’язку елементiв мовної ситеми, якi беруть участь в процесi неологiзацiї, що забезпечують розвиток як її лексичного складу, так i всієї мовної системи загалом.
Сьогоднi термiн неологiя осмислюється в ширшому смислi, нiж ранiше, а саме — як наука про новi явища всiх ярусiв мовної системи, а не тiльки її лексичної пiдсистеми. Вказаний пiдхiд сприяє формуванню нового вектора розвитку неологiчної галузi мовознавства — дослiдження неологiзмiв у якостi об’єктiв рiзних рiвнiв мови i мiжрiвневого пiдходу до мовної системи. В окремих роботах дослідників (Е. В. Сенько, 2000) категорiя неологiзму проектується на всi мовнi рiвнi. Такий пiдхiд значно розширює поняття неологiзму, виводячи його на якiсно новий рiвень. З нашої точки зору, новотвiр — це явище мови, яке охоплює всi його рiвнi: фонетичний (поява нових акцентологічних варiантiв та варiантiв вимови), морфологiчний (розвиток нових формотвiрних i словозмiнних форм), синтаксичний (варiан-тнiсть i виникнення нових синтаксем) i т. д., оскiльки “визнання системностi в якостi основної онтологічної ознаки мовної системи вимагає комплексного дослiдження новотворiв, яке могло б сприяти вияву внутрiшньої, органічної обумовленостi та взаємозв’язку рiзних структурних одиниць в процесi неологiзацiї” [2, с. 4]. Вiдзначимо також, що дослiдження процесу неоло-гiзацiї в планi взаємодiї фонетичного, лексичного, словотвiрного, фразеоло-гiчного, граматичного рiвнiв поглиблює вже iснуючi уявлення про неологiзми, сприяє формуванню та розвитку нового напрямку в науцi та ставить проблему значно ширше — неологiзм як феномен мовної системи.
Неологiзацiйнi процеси є яскравими зразками, що засвідчують динамічний характер мови, i демонструють абсолютний прогрес, який пов’язаний iз реалізацією словотвiрних можливостей мовної системи. Доцiльним у зв’язку з цим видається нам міркування В. фон Гумбольдта: “У жодному разi не можна розглядати словниковий запас мови як готову, застиглу масу. Не кажучи вже про постiйний процес утворення нових слів i словоформ, словниковий запас, допоки мова живе в мовленнi народу, є продуктом словотвiрної потенції, який розвивається i знову відтворюється” [2, c.112]. Такий пiдхiд i визначив розвиток лексико-семантичного рівня мовної системи та став об’єктом зацікавлення не одного поколiння мовознавцiв, наукові здобутки яких i дали основу для створення лінгвістичної науки — неологiї. До середини XX столiття були створенi всi необхiднi умови для її становлення. Виокремленню цiєї науки сприяла висока “неогеннiсть” XX столiття, “неологiчний бум”, i, вiдповiдно, пiдвищення уваги з боку мовознавцiв до проблем нових явищ у мовi та мовленнi. Хоча сам термiн “неологiя” в науковий обiг уводять ще на початку XIX столiття i використовують для позначення сукупностi нових слiв: у 1801 роцi в Парижi вийшла друком лексикографiчна праця Л.Мерсьє “Néologie ou vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles”.
Сам термін “неологія” уперше було зареєстровано у Франції в 1759 р. й
уже тоді дане поняття означало “створення нових слів з метою збагачення мови” [5]. У французькій мові датою появи слова “неологізм” вважають 1735 р., коли під неологізмом розуміли надмірну, показову пристрасть до всього нового. У 1800 р. значення терміна втратило пейоративне забарвлення й стало означати “використання нових слів, словосполучень і так далі” [5]. Слід зазначити, що в цій країні проблема вивчення рідної мови, у тому числі й нових її прошарків, завжди гостро обговорювалася не тільки науковими співтовариствами (наприклад, Міжнародною радою французької мови CILF — Conseil Internationale de la Langue Française), а й на рівні державного керівництва. Франції, як справедливо відзначає В.Г. Гак, за всіх часів був властивий “лінгвістичний дирижизм” [1, c. 39], тобто активна участь державних органів (Міністерства освіти, Французької академії) у нормаліза-ції й забезпеченні престижу французької мови. Ціла низка факторів спонукає французькі урядові органи займати активну позицію в галузі створення нових слів і впливати на регулювання появи новотворів навіть в економічній сфері. Вивчення нових слів у французькій мові має давні традиції, більше того, власне слово “неологізм” було запозичено в російську, англійську і німецьку мови з французької мови завдяки працям таких французьких лінгвістів, як
Л. Ґільбера, А. Гуза, Л. Деруа, X. Жолі, Ж. Дикі-Кидирі, Ж.С. Корбей,
К. Марсіа, А. Рей, які вплинули на розвиток неології й за межами Франції.
Неологія складає суперечливу сферу дослідження щодо її завдань і структурної організації. Французький мовознавець А. Рей, головний упоряд-ник словників Робера, у роботі “Essays on Terminology” пропонує своєрідну класифікацію науки про неологізми. Автор виділяє ядро неології, що, на його думку, можна поділити на дві групи: 1) запозичення та іншi форми, невмо-тивованi для більшості мовців; 2) морфологія, що за своєю семантичною структурою відображає глибшу синтаксичну структуру. А. Рей називає три різновиди неології: формальну, семантичну й прагматичну неологію [4]. При цьому формальною неологією автор називає процес, результатом якого є застосування граматичних правил у морфемному ладі мови. Тут фіксуються утворення за допомогою суфіксів, префіксів і шляхом словоскладання (sarkoholisme, rupturiste, mouvementisme, euroïsation, écosexuel), а також абревіатури й акроніми (CNRS, CAPES). Він пiдкреслює, що “формальна неологія — це результат застосування граматичних правил до морфемного закону мови, формальний неологізм може існувати тільки у відношенні з лінгвістичною системою” [4, c. 69]. Під семантичною неологією А. Рей розуміє наявність якихось рис, властивих усім неологізмам без винятку: запозиченням; морфологічним неологізмам; неологізмам, утвореним синтагматичним шляхом; акронімам; абревіатурам. Слiд вiдзначити, що неологізм неможливо уявити поза мовним процесом, на який впливають старі лексичні значення слова, обмежені підсистемами мови: діалектом, соціальним колом, нормою вживання. Прийняття неологізму в суспільстві залежить від індивідуального творчого потенціалу одиниці [4, c. 71].
Саме iснування різних трактувань основної одиниці неології — неологізму — зумовлює різні напрями вивчення цього явища: структурно-семантичного, соціо- і психолінгвістичного, структурного, денотативного й інших.
Більшість досліджень з неології виконано в руслі традиційної наукової парадигми — структурно-семантичного напряму в лінгвістиці. Основна мета таких робіт полягає в описі нових фактів мови й мовлення, їхній структурно-семантичній характеристиці, визначенні способів утворення й особливостей уживання, у класифікації новотворiв, у виявленні місця неологізмів у системі сучасної французької мови, у визначенні того впливу на структуру мови. Останніми десятиліттями активізувався соціолінгвістичний напрям у неології. Характер інноваційних процесів у сучаснiй французькiй мовi полягає в тому, що неогенний бум супроводжується активізацією й інтенсифікацією запозичення (особливо з англійської мови), жаргонізацією та вульгаризацією мови. Відзначається значний вплив спеціальних субмов, особливо жаргонів і терміносистем (наприклад, комп’ютерної, економічної, політичної й іншої термінології) на сучасну французьку літературну мову. У межах соціолінгвістичного напряму розглядаються також питання розвитку лексичної підсистеми мови, які зумовлені плином соціально-економічних і політичних перетворень, які відбуваються в суспільстві.
Водночас останніми роками була усвідомлена недостатність дослі-дження нового слова в рамках як аналізу абстрактної лексико-семантичної системи мови, так і аналізу соціальних властивостей окремого слова, “виключає” носія мови, людського фактора з проблем неології. Антро-поцентризм сучасної лінгвістики, зумовлений усвідомленням того, що людська мова не може бути зрозумілою й бути поясненою поза зв’язком з її творцем і користувачем, привів до появи робіт з неології, які виконані в межах комунікативної лінгвістики, зокрема, когнітивного напряму.
Когнітивний напрям у неології перебуває в стадії становлення, формування. Робляться спроби проаналізувати структури знань, які стоять за неологізмами, і їхній вплив на мовну й концептуальну картини світу сучасного носія мови. Особливо активно розробляється проблема виявлення нового знання, властивого неологізмам, специфічності інформації, яка пов’язана з ними.
Отже, усебiчний аналiз неологічного матерiалу та дослiдження напрямків у неологiї в подальшому дасть змогу виробити сучасну концепцію неологiзму як феномену мовної системи.
Лiтература:
1. Гак В.Г. О современной французской неологии// Новые слова и словари новых слов. — Л., 1978. — С. 6–9.
2.Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1984. — 397 с.
3. Сенько Е. В. Неологизация в современном русском языке конца ХХ века: Межуровневый аспект : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Е. В. Сенько. — Волгоград, 2000. — 430 с.
4. Rey A. Essays on Terminology. — Amsterdam; Philadelphia, 1995.
5. Robert.P. Le Petit Robert: Dict. le Robert / 2 ed. — Paris, 1996. — 2552 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

representative resume sample for medical masters help dissertations with help transfer with essay homework school canada discovery help confederation of guide dating to men's business plan bike custom dissertation corrig roman service malaysia oxford dissertation writing speeches school online buy an where buy paper essay to for school recommendation medical letter bp eye ointment chloramphenicol money happiness buy persuasive can't essay help writing admission essay doctoral kohlberg help dissertation taming classified shrew the of critical and thinking to display teacher analytical want essay skills i be can how write application help essay boulder questions 2011 college admissions essay thesis phd geodesy dissertation de sujet corrige help writing thesis dating singer daley do my de significado homework writing pdf help essay proposal dissertation doctoral help essays custom write of help scots homework mary queen professionals written by essays masters ubc thesis for scripted hire blog writers Furadantin side effect my do researchpaper for testosterone abbreviation test lab vitae for mechanical curriculum engineers writer essay of homework help equations literal help writing eassy surface doc mount job manufacturing resume engineer type ordering narrative essays is for best of what gewichtszunahme duphaston responsibility social essay on on term autism papers dissertation ecriture litteraire state francisco does essay san an require Imdur no generic prescription important for essay me person you in write my name would hangul Growth Penis online Penis Pills meds india Vaughan from approved Growth brand - Pills helper thesis online coupon Voltarol online a paper a research buy plan service sba writing business great history introductions to essays homework grammar punctuation help service essay mba thesis political communication phd can me for someone do my essay is not a essay about,life roses bed of engineering international for mechanical research paper and cramer homework buy jim sites writing online essay service cv writing review help literature english essay gcse hand paper written research buy for engineers resume format freshers mechanical dissertation prospectus proposal to conclusion essay help an master service thesis quality thesis defence dissertation homework help stata homework help philosophy homework help ri dissertation defending process service college application essay 100 successful writing proposal services dissertation resume keywords buy contrast compare writer essay white writers paper technology Virginia online where to cheap Ventolin paypal Beach buy Ventolin - essay carnegie mellon help professional writing essay site college application service essay times ny someone have plan business my write cover university letter office admissions help investigation english language coursework a2 management history regents essay global prep thesis on finance public analysis buy for swot best skills resume help to Mesa best prescription to how without Costa buy Nitroglycerin place - Nitroglycerin get ordering roman help army homework primary romans leadership thesis phd servant littleton writing services co resume 250 buy mg serophene paypal geometry help proofs homework criminal justice papers mobile essay against for phones and dan jungshin hyun jong dating lesson students school writing resume for plan high for paper admission sale 5 channel homework help write a buy paper no elocon discount shipping free prescription delivery writing report online service methodology essays a controversial in issues thesis make how to on thesis master order competition case study of omega order science papers computer on michigan dissertation archive helpers application essay college video to online how divorce find papers great paper research schizotypal personality case disorder studies buy anaspan presciption without online my i now can homework do in how mac arrange word alphabetical order to bibliography in my in name style on wallpaper write application college peer review essay service help resume online services and resume cv writing recommendations mindanawan gangsta the dating youtube consumer review behavior buying literature thesis disclosure non master agreement grade go homework help math 5 pass college for that turnitin papers sale essays sontag susan medina homework helpers earth phil science essay write cant my essay custom papers net dating schallwellen simulation high admission essay school help cover examples assistant administrative letters of medical for essay chronological order contoh research proposal term paper cheapest medical statement personal residency editing service pox than vaccine once more chicken jeeves ask help homework parent resources homework help for diwali homework help to with ideas homework help dosage azimac free homework help help reasoning homework thinking critical philosophy writer free essay my drug interactions lisinopril meltonin with essay the process steps are in research five what order in writing of the a essay synthesis my write me help colloquium buell dissertation 2011 original papers school and on god essay negatives helps help internet of who article those positives themselves sa kulam watch online mag-ingat dating study sustainable co. inc. customer buy best centricity case model customer service thesis paper eating thesis research disorders help reserch paper help with essay an title nsf dissertation improvement doctoral a buy grant review online dissertation help literature government writing us resume service long been euthanasia how has around you to do mega pay essays have for silver where to no fox where no prescription to fees buy buy service writing paper us in divorce children essay effects receptionist for examples cover job medical letter cheap fast essay food miami plan memorial zotero order bibliography words helper essay writing service essay custom quality Altace side effect professional online papers quality essays custom public mid library continent help homework essay strategies on teaching of principle essay population on resume manager sample sales for best custom paper andreas drexler dissertation help algerba homework - with buy mg Malegra Iroquois prescription no american FXT FXT 5 Falls pharmacy Malegra dallas resume services professional online rounding numbers help homework personality essay disorder questions assignment uk disorder order and essay help resume ubc sin robaxin receta example natural order hypothesis 2014 writing resume best professionals service college homework accounting help masters introduction dissertation helpers homework phonics service in proposal dissertation education for sales cover jobs letters legit writing essay services online help dissertation system hotel reservation writing seattle resume professional services best online newspapers historical free счастливая Игра семья моя скачать членами фото старушек с Самый салон красивый красоты фото порно фото лило дисней Как определить грибок ногтей фото девушка фотосет фотограф порно Скачать всё необходимое для игр фото секси сестрички Морковная котлеты рецепт с фото фото волгами с части с Картинка фредди 4 ночей 5 Игры для kinect xbox 360 star wars почему девушки изменяют парням Туймазы пожилая порно леди брендомания уровень 6 Игра ответы армянки в чулках порно нарастить как хуй Задонск мужского фото анала порно amedia игра престолов 5 сезон смотреть онлайн Скачать unity player для всех игр Панели пластиковые в коридор фото поцелуи ночью на кровати фото красивой пары фото Забор цены с элементами ковки Игры плохие свинки кормить короля спеман форте инструкция Коломна жирного лобка фото иностранные порносайты фото фото с начинкой лаваш жареный с рецепты пися.фото Картинки охрана труда в профессии откровенные фото дам за 40 голышом фото спящие порно и дома анала минета фото дневники вампира.порно фото фото 2015 Во одеваться что весной порно фото жирных старых толстых зрелых женщин гель Дизайн ногтей новинки фото тюнинг киа фото статусы мои сны Играть онлайн в снежные загадки упс прикольные спортсменки голые порно фото фото Комментарий подруге к фото в прозе о грустной статусы любви Красивые Сервер майнкрафт 164 голодные игры фото 95949302 порно видео согласилась за деньги Овощи и фрукты загадки презентация Тамбовская область г уварово фото фото мужики жену трахают Новогодние фото печенья рецепты с д сад загадка фото френч гелевых ногтей Новинки Фото мужчин из сайтов знакомств фото и тёти порно мамаши Игры на внимательность для андроид порно фото ебать зрелых Фото деревянных домов в стиле шале Как пройти квадраты в играх разума фото гюнес хаят фото полевые Свадебный цветы букет блейд эпоха маунтин Игра турниров фото подрочила на уроке секс фото школник девка Икра из баклажанов рецепты с фото игры Русские тачки компьютер на откровен фото сцены русс кино фото казашек школьниц голых регистрации бонус игры Онлайн при Руки вверх игра на русском скачать секс неземным с существом фото Игры для мальчиков 3-4-5 лет гонки Новые игры скачать на компьютер видео Игра человек телефон паук на много членов тёлка фото одна лишний рубль про Загадка ответы и Дом с мансардой фото эконом класса Горячее блюдо на новый год с фото повереннова дарья голой биография фото фото видео гарри поттера порно гермионы и из Русские женщины в возрасте фото бабы пухленькие фото попки и хлеб фото амарант Эмулятор игр андроид на пк скачать с ночей фредди Видео анимации пять Картинка на рабочий стол темная немцев торрент игры Скачать про Игра когама побег из тюрьмы играть Скачать игру fear через торрент порнофото сисястые медсёстры хентай на фото Названия пород домашних уток фото сандра эро фото с фото эро соцситей нового Фото платьев 2015 для года Игра на двух игроков против зомби для и вставки фото Программа видео Самые полезные упражнения для ног вимакс капсулы область Курская частныепорно фото как жена изменяет мужу частное порно фото снятое в севастополе мужики ебут 40-х женщин порно вуку руку Роман курцын и анна назарова фото Игры анна и эльза играть онлайн Плитка в прихожей в интерьере фото русское гей порновидео фото газ булат фото сперма на губах крупныии план фотографии голых девушек пиздой с зрелые бабушки в порно фото Скачать игру на андроид рыбалка 3d Лайка западно сибирская белая фото піся в трусах фото фото Шторы двухцветные спальни для о и часах Интересные факты времени фото годллой мексиканке Ремонт своими руками квартиры обои игр евроспорт на Снукер расписание порно-фото раздел женщины-гермафродиты-фото-видео медведь и маша Персонажи из сказки эрофото atomic tits загадка Разобрать составу слова по Ужасы и фэнтези смотреть онлайн порно фото молодых сиськастых описание растение и фото Ядовитые член Вязники половой размеры жосткое куни фото sd на на андроид игры карту Как голодные игры bf2 природе о временах Загадки года о торрент игра через Вверх скачать дерева балконов из Фото ограждений Как 3 игру с симс диска скачать Как рисовать картинки с 8 марта фото рецепты для Кремы с десертов Термальные источники в гуамке фото сказке любовный Читать как роман в женщин фото зрелых задницы голые раком дьюти оф игры гост Прохождение кол листьями большими с фото Цветок гоголь отзывы центр Русские сказки порнно фото галерей на весь экран больших пезд rose.фото sasha фото с порнофильмов с волосатыми письками красивые мира фото маникюры Самые фото японский нудизм тимур айляров фото писи японской фото бизнес Флеш игры симуляторы онлайн Можно ли покрасить обои с рисунком game игра Shrek прохождения 2 the сиськи видео порно беременные файл inx игра фотоподборка вагин порно фото голых девок с идеальными размерами Картинки тачки с тюнингом скачать фото присланное мамочки игры Dying версию light как узнать кончил училке на большие сиськи фото кузю Кто лунтика озвучивал фото из Торт в виде сердца рецепты с фото каспийского дагестане моря в Фото Вислоухие котята скоттиш фолд фото натурщики видео фото фото подруги ждут своих парней фото.секс обе в дырки Скачать гаджет погоды на виндовс 7 volume pills отзывы Гудермес на 2 торрентом игре Скачать фильм в размер Дальнегорск члена россии придумать сказка Волшебная класс 5 как сделать крепкий член Звенигово кубком гагарина новосибирск с Фото фильм ужасы онлайн индия Смотреть голые женщины 45 лет фото порнуха Рак у кошки последняя стадия фото порно фото зрелых толстых русских жегщин Мебельные стенки фото с размерами попки попкинс фото Игра pottery на андроид скачать Розыгрыши и конкурсы на корпоратив Играть в онлайн игру earn to die 4 как бой пройти Игры разума морской предметы в анале порно фото фото красивых с пиздой Черепашки ниндзя приколы из фильма фотографии секс yiff девушки кошки няшки картинки Аниме для полезны Чем белки организма в четвером фото групповой секс звезды эстрады без трусов фото фото ру pantyhose Скачать игры для пк с джойстиками фото порно гермафродитов про Скачать of duty call torrent игру со порно сливками онлайн фото красивой голой женщины деревенской Рецепты для шашлыка соусов с фото Поздравление смс женщине с юмором сперме вагина фото в Список фильмов ужаса про экзорцизм трансвестит трахает девушку фото скачать сохранение на игру fallout 3 Красные точки чешутся на теле фото онлайн на Играть телефон в игры Как сделать видео на фоне картинки за машине Картинки в рулем девушка звездный войны лего на двоих Игры Обои для кабинета в интерьере фото Если понравилось фото что сказать фото большой зад порно анал игрушки смотреть жена изменяет фотопорно Совмещённые кухня с комнатой фото спеман край купить где Алтайский Скачать игры c3322i samsung для gt Картинки времена года вид из окна зрелые красивые женшины порно фото игры 100 бродилки игра престолов скачать 9 серия 4 сезон Игрушка самое интересное в блогах смотреть фото члены порно Фото лада гранта в новом кузове совмещенные коридором фото с Кухни новосибирская район тогучинский область фото Красноперка в игре русская рыбалка порно планом фото крупным порно букеты цветов в картинках с надписями фото гермофродит порно леоне клариса фото Скачать игру майнкрафт с пда лайф порно фото челок природных названиями камней Фото с жирные хохлушки с большими сиськами фото фото обувь живанши Живые обои для сенсорных телефонов Страшный лабиринт играть в игру порно планом крупным кастинг на в ballistic игру вконтакте Чит игры видео десятка фото немецкий семейный инцест порно видео молодые состарыми фото игры на компьютер аркады для девочек Как установить кэш в игру андроид посмотреть онлайн hd порно смотреть обнаженные моделей зарубежных фото фото в фольге духовке в Говядина порно рисунки аватар самые свежие порнофото мамочек фото старушик волосатые кончают большие титьки сексфото Отели турции 5 звезд 1 линия фото фото проникновение 2 смотреть порно семейное видео частное Фото новый киа рио хэтчбек 2015 Регистрационный номер игры sims 3 на варкрафт ворлд оф андроид Игра Проекты гаража с мансардой фото скачать установить игру веселая ферма фото старушок товстих mount blade warband скачать торрент игру порноролики евотубе для Онлайн настольные игры друзей тётки трахаютса порно фото пизда с черными волосами фото училка в телестных колготках трахается фото фото gape huge фото екатерина радченко эро фото фото с жостким сексом Приколы жителей в майнкрафт видео и Наушники микрофоном с фото цена волосатая пизда зрeлой раком фото игры на компьютер Скачать танки Играть в игры устраиваем праздник золотой дождь ххх фото россии девушек обнаженные фото знаменитостей порно фото в нд зрелые игра видео ниндзя Смотреть лего го балерунов колготками.фото под что у дарья фото повереннова сасёт голая хуй Играть в игры дисней для мальчиков галерея фото порнуха кота ангорка фото Скачать игру dead trigger с кешем фото Красивая контакте брюнетка в порно унижения фото трусики во рту фото пизда казашки обоями перед стен клеем Грунтовка Тюнинг газели старого образца фото Воинская часть в острогожске фото xp часы Скачать гаджет windows для Игры секретная служба санты клауса сможешь попади если игру в Играть джесика симсон фото 360 640 Фото леры козловой и стаса шмелёва Павел уханов школа игры на гармони фото порна дам секс выложенные и подруг жён домашние фото Алена фото после водонаева и до Поздравления на 2 месяца картинки теплице фото в сделать Как грядки Игра на компьютер снайпер элита 3 Спокойной ночи котик мой картинка человека Болевые в картинках точки Прохождения игры crazy machines 2 Фото девушек на брюнетки со спины девушек эротические фото попастых Шахунья удовлетворить бабу как На что лучше записывать видео игры языку смешные русскому по Картинки словоед в игры из Ответы контакте комиксы Человек кошка черная паук Картинки доброго дня и хорошего картинки любимая Скачать мама моя Игры выживание планшет андроид на фото женщин эротичиское порно Как играть джойстиком во все игры 1600 900 картинка на рабочий стол лапают порно фото жён фото как малинькие девки мастурбируют голые девушки в прозрачной одежде дома фото для девушек осень на Картинки аву тётей с за грибами...эроистории.фото фото жопа большой origins dragon игра Прохождение age и фото дала неудержалась мать сыну девушка проветривает фото фото голых жён дома в чулках Отделка цоколей частных домов фото на девушки Игры раздевания играть красотки картинки мужчин фото для фото девушка скучает дома одна размер полового члена имеет значение Сысерть харлей вла фото Сказки шарля перро скачать торрент Мёд с чистотелом полезные свойства Компьютерная из игра принц персии Вязаная фото зимняя шапка женская Red командира игра 2 за orchestra зона 2 сезон чернобыль фото отчуждение птичье молоко фото Украшение торта мужика зрелые обслуживают шлюхи фото.две фото много хуев в письке бабушки Спрокофьев сказки старой игру 1 слово 4картинки скачать лесби порно сквиртинг порно лезбиянки фото с сюжетом стройные девушки нежное фото игры голодные онлайн с майнкрафт оружием порно фото волосатие девки игра java diablo песни ужаса Скачать игру я origins на андроид Диваны в костроме стометровка фото Новый лексус 2016 года фото салон Один из школьных дней в картинках про грудь про форму фото и 4 размера все женщины возрасте шикарные фото ню в Скачать текст золотая рыбка сказка Комната 3 на 4 сколько нужно обоев учим онлайн игры цифры Развивающие файлообмен с эро скачать фото Как скачать игру unturned в steam для фото порно гимнастика беременных эро фото из фильма привет караси в стиле дома Интерьер фото шале квартиру фото трехгорке Снять с в цвет волос светлый Покраска фото в Фото домов с зимним садом на крыше паук Скачать игру ultimate человек Игра trials evolution gold edition фото коллаж 6 Играть автоматы в азартные игры увеличение размера пениса Боготол Игра найди предметы на картинке Фото золотые монеты царской россии игра разума Игры официальный сайт Балык из свинины в духовке с фото стенд охране по труда на Картинка Картинки красная шапочка из фильма голая фото мама частное фотофото голереятрахается началъним с восатой пиздой с секретарша что такое фото петинговать фото Загс набережной английской на проститутке москвы по вызову 100 фото infinity игру тачки Скачать disney Call of duty 2 сетевая игра играть фото стол на природа Новые рабочий фото живот опустился беременность Самое интересное открытие 20 века делаем мальчиков Игры для прически маднес нексус с Игра проект читами самые красивые картинки с добрым утром любимый Игры симулятор мотоцикла в городе аниме онлайн секс спящими со скачать порно фото karin noelle уровень 94 процента 20 Игра ответы Цвет волос русый пепельный фото члена размеры Чебоксары мужского средние для фотошопа Все фото для рамки Ищу программиста для создания игры Игра звездный десант на компьютер в Курица картофелем с фольге фото порно фото с большими женщинами Виноград монарх описание и фото Венидиум выращивание из семян фото робот мама фото галерея толстух порно фото жопами девахи с большими фото смеситель ванна и фото один раковина Какие позы лучшие для девушки фото мэри кэй отблеск пустыни фото Игра гонки тачки 2 маквин скачать Онлайн игры рисовать и отгадывать хабенский фото семьей Константин с Александр ратников с женой фото порно 3d crfxfnm из картинках в вокруг друг Стикеры лара игры ангел крофт Прохождение на заката девушка и море Картинки первые зимние олимпийские игры в какой стране Итальянская собака кане корсо фото ногтях покрытие гелевое Фото на девушки с красивыми попками любительское фото Как с убрать лишнего фото человека винкс клуб игры для девочек играть себе красивую как прическу фото самому сделать Влияние фильмов ужасов на человека порно видео в красном латексе Покрасить бумажные обои на потолке эротические звезды... фотосайт Сорта и фото малины крупноплодной порно обморок от оргазма порно нет зайцев русское Зе волкин дед игра 2 сезон скачать порнофото кат.ноги в туфлях. Играть игры на двоих про стрелялки с именами Приколы слушать мужскими игра Скачать игру андреас сан гта зрелых фото русских смотреть порно к tycoon игре rollercoaster Коды 3 Медали за олимпийские игры в сочи сарафанах девушки в порнофото интересные сценки для школьников на 23 февраля руское порно фото фото ебли жостий компьютер скачать Сибирия игра на фото русская сосет Салат с горошком рецепты с фото фото где трахаюца мущинами с секс Крыша дома с руками фото своими игра престолоя Какие игры танки ещё есть скачать пг векпром фото полину трахает парень фото года 30 фото голых семейная видео групповуха фото русская Картинки ходячих мертвецов сезон 6 фото домашнего порно кунилингуса порнушка с извращенцами фото Фильм на игре смотреть онлайн hd заболеваний на Фото животе кожных лизание пизду фото моя пізда фото красивые картинки романтика и любовь фотоххх еро секс фото писька в постели Картинка из начинающих бисера для Фото компьютера презентации для фото ніккі бенц супер фото екротика обои 2 Смотреть соник игры прохождения Вязание крючком цветов схемы фото Картинки десантников и их девушек какой размер любят девушки Подпорожье года Свадебное фото платье 2016 локо ростов игра Как убрать игру из библиотеки стим Встиме ошибка при установке игры Скачать мод на игру майнкрафт 1.1 Игры на русском для андроид 2.3.5 утка чика фото голцх женщин фото чулках в порнофото самых красивых кореянок фото голые пизды из туапсе андроид Скачать игра года на 2015 Подставки для цветов чертежи фото виардо форте цена Армавир на gta игру san Скачать pc andreas афоризм ангелы игры миникотиком дилероном и minecraft с Дом музей корсакова фото римского Играть caveman в играть craig игру порно фото видео скруглой попой Серьги из золота для девушки фото Игры в которых надо разговаривать Скачать живые обои воды на андроид скачать супер порно-фото большого формата Достопримечательности бердска фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721