ФРАНЦУЗЬКА НЕОЛОГIЯ: СУТНIСТЬ, ТЕНДЕНЦIЇ, ПЕРСПЕКТИВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.В.Косович
Тернопiльський нацiональний педагогiчний унiверситет
iменi Володимира Гнатюка, м.Тернопiль

В статтi розглянутi проблеми видiлення неологiї, напрямки дослiджень неологiзмiв як мовних феноменiв. Акцентується увага на те, що сáме iснування різних трактувань основної одиниці неології — неологізму — зумовлює різні напрями вивчення цього явища.
Ключовi слова: неологiя, неологiзм, новотвiр, мовний рiвень.
В статье рассмотрены проблемы выделения неологии, направления исследований неологизмов как языковых феноменов. Фокусируется внимание на том, что наличие разных толкований основного понятия неологии — неологизма — обуславливает разные направления изучения данного явления.
Ключевые слова: неология, неологизм, инновация, языковой уровень.
The article deals with the problems of linguistic status of neology in French, neologisms research tendencies are reviewed. The attention is focused on the following: existence of neologism different interpretations cause different neology studying tendencies.
Key words: neology, neologism, new word, language level.

Мова є динамiчною системою, складним механiзмом, що, з одного боку, перебуває у постiйному русi, з iншого — зберiгає ознаки стабiльностi та цiлiсностi, будучи основним засобом комунiкацiї. Очевидно, саме тому питання про мовну змiннiсть, суть, чинники та тенденцiї мовної еволюцiї є та буде одним з центральних у лiнгвiстичнiй науцi.
Інноваційна діяльність є одним із компонентів процесу мовної еволюції. Вважається, що поява нових одиниць відбувається під упливом конкретних зовнішніх, щодо системи мови, і на основі внутрішніх, закладених у самій мові, закономірностей. Дослідження особливостей розвитку словникового складу неможливо проводити без урахування позиції діалектичного підходу до явищ мови в цілому і до словотворення зокрема. Основними є ідеї про взаємозалежність та взаємозумовленість мовних явищ; використовується системний підхід у вивченні об’єктивної реальності.
Найбільш активний розвиток мови здійснюється у галузi лексики, що зумовлено, крім її особливостей порівняно з іншими мовними рівнями, зокрема, більш високим ступенем позамовної детермінованості.
При всій розмаїтості шляхів і форм зміни словникового складу мови основним процесом у розвитку лексики лінгвісти називають процес неологізації, що відображає загальний поступальний рух мови. У зв’язку з орієнтацією сучасної лінгвістики на дослідження процесів розвитку мови, глибоке й всебічне вивчення неологізмів складає беззаперечне зацiкавлення.
Мова є певним впорядкованим та систематизованим об’єктом, пiдсистеми якого є взаємопов’язаними та взаємообумовленими, тому процес неологiзацiї вiдбувається не тiльки на рiвнi лексичної пiдсистеми французької мови, але й на рiвнi iнших пiдсистем. Мовнi новотвори в даному випадку — одна з пiдсистем, що є продуктом взаємозв’язку елементiв мовної ситеми, якi беруть участь в процесi неологiзацiї, що забезпечують розвиток як її лексичного складу, так i всієї мовної системи загалом.
Сьогоднi термiн неологiя осмислюється в ширшому смислi, нiж ранiше, а саме — як наука про новi явища всiх ярусiв мовної системи, а не тiльки її лексичної пiдсистеми. Вказаний пiдхiд сприяє формуванню нового вектора розвитку неологiчної галузi мовознавства — дослiдження неологiзмiв у якостi об’єктiв рiзних рiвнiв мови i мiжрiвневого пiдходу до мовної системи. В окремих роботах дослідників (Е. В. Сенько, 2000) категорiя неологiзму проектується на всi мовнi рiвнi. Такий пiдхiд значно розширює поняття неологiзму, виводячи його на якiсно новий рiвень. З нашої точки зору, новотвiр — це явище мови, яке охоплює всi його рiвнi: фонетичний (поява нових акцентологічних варiантiв та варiантiв вимови), морфологiчний (розвиток нових формотвiрних i словозмiнних форм), синтаксичний (варiан-тнiсть i виникнення нових синтаксем) i т. д., оскiльки “визнання системностi в якостi основної онтологічної ознаки мовної системи вимагає комплексного дослiдження новотворiв, яке могло б сприяти вияву внутрiшньої, органічної обумовленостi та взаємозв’язку рiзних структурних одиниць в процесi неологiзацiї” [2, с. 4]. Вiдзначимо також, що дослiдження процесу неоло-гiзацiї в планi взаємодiї фонетичного, лексичного, словотвiрного, фразеоло-гiчного, граматичного рiвнiв поглиблює вже iснуючi уявлення про неологiзми, сприяє формуванню та розвитку нового напрямку в науцi та ставить проблему значно ширше — неологiзм як феномен мовної системи.
Неологiзацiйнi процеси є яскравими зразками, що засвідчують динамічний характер мови, i демонструють абсолютний прогрес, який пов’язаний iз реалізацією словотвiрних можливостей мовної системи. Доцiльним у зв’язку з цим видається нам міркування В. фон Гумбольдта: “У жодному разi не можна розглядати словниковий запас мови як готову, застиглу масу. Не кажучи вже про постiйний процес утворення нових слів i словоформ, словниковий запас, допоки мова живе в мовленнi народу, є продуктом словотвiрної потенції, який розвивається i знову відтворюється” [2, c.112]. Такий пiдхiд i визначив розвиток лексико-семантичного рівня мовної системи та став об’єктом зацікавлення не одного поколiння мовознавцiв, наукові здобутки яких i дали основу для створення лінгвістичної науки — неологiї. До середини XX столiття були створенi всi необхiднi умови для її становлення. Виокремленню цiєї науки сприяла висока “неогеннiсть” XX столiття, “неологiчний бум”, i, вiдповiдно, пiдвищення уваги з боку мовознавцiв до проблем нових явищ у мовi та мовленнi. Хоча сам термiн “неологiя” в науковий обiг уводять ще на початку XIX столiття i використовують для позначення сукупностi нових слiв: у 1801 роцi в Парижi вийшла друком лексикографiчна праця Л.Мерсьє “Néologie ou vocabulaire de mots nouveaux, à renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles”.
Сам термін “неологія” уперше було зареєстровано у Франції в 1759 р. й
уже тоді дане поняття означало “створення нових слів з метою збагачення мови” [5]. У французькій мові датою появи слова “неологізм” вважають 1735 р., коли під неологізмом розуміли надмірну, показову пристрасть до всього нового. У 1800 р. значення терміна втратило пейоративне забарвлення й стало означати “використання нових слів, словосполучень і так далі” [5]. Слід зазначити, що в цій країні проблема вивчення рідної мови, у тому числі й нових її прошарків, завжди гостро обговорювалася не тільки науковими співтовариствами (наприклад, Міжнародною радою французької мови CILF — Conseil Internationale de la Langue Française), а й на рівні державного керівництва. Франції, як справедливо відзначає В.Г. Гак, за всіх часів був властивий “лінгвістичний дирижизм” [1, c. 39], тобто активна участь державних органів (Міністерства освіти, Французької академії) у нормаліза-ції й забезпеченні престижу французької мови. Ціла низка факторів спонукає французькі урядові органи займати активну позицію в галузі створення нових слів і впливати на регулювання появи новотворів навіть в економічній сфері. Вивчення нових слів у французькій мові має давні традиції, більше того, власне слово “неологізм” було запозичено в російську, англійську і німецьку мови з французької мови завдяки працям таких французьких лінгвістів, як
Л. Ґільбера, А. Гуза, Л. Деруа, X. Жолі, Ж. Дикі-Кидирі, Ж.С. Корбей,
К. Марсіа, А. Рей, які вплинули на розвиток неології й за межами Франції.
Неологія складає суперечливу сферу дослідження щодо її завдань і структурної організації. Французький мовознавець А. Рей, головний упоряд-ник словників Робера, у роботі “Essays on Terminology” пропонує своєрідну класифікацію науки про неологізми. Автор виділяє ядро неології, що, на його думку, можна поділити на дві групи: 1) запозичення та іншi форми, невмо-тивованi для більшості мовців; 2) морфологія, що за своєю семантичною структурою відображає глибшу синтаксичну структуру. А. Рей називає три різновиди неології: формальну, семантичну й прагматичну неологію [4]. При цьому формальною неологією автор називає процес, результатом якого є застосування граматичних правил у морфемному ладі мови. Тут фіксуються утворення за допомогою суфіксів, префіксів і шляхом словоскладання (sarkoholisme, rupturiste, mouvementisme, euroïsation, écosexuel), а також абревіатури й акроніми (CNRS, CAPES). Він пiдкреслює, що “формальна неологія — це результат застосування граматичних правил до морфемного закону мови, формальний неологізм може існувати тільки у відношенні з лінгвістичною системою” [4, c. 69]. Під семантичною неологією А. Рей розуміє наявність якихось рис, властивих усім неологізмам без винятку: запозиченням; морфологічним неологізмам; неологізмам, утвореним синтагматичним шляхом; акронімам; абревіатурам. Слiд вiдзначити, що неологізм неможливо уявити поза мовним процесом, на який впливають старі лексичні значення слова, обмежені підсистемами мови: діалектом, соціальним колом, нормою вживання. Прийняття неологізму в суспільстві залежить від індивідуального творчого потенціалу одиниці [4, c. 71].
Саме iснування різних трактувань основної одиниці неології — неологізму — зумовлює різні напрями вивчення цього явища: структурно-семантичного, соціо- і психолінгвістичного, структурного, денотативного й інших.
Більшість досліджень з неології виконано в руслі традиційної наукової парадигми — структурно-семантичного напряму в лінгвістиці. Основна мета таких робіт полягає в описі нових фактів мови й мовлення, їхній структурно-семантичній характеристиці, визначенні способів утворення й особливостей уживання, у класифікації новотворiв, у виявленні місця неологізмів у системі сучасної французької мови, у визначенні того впливу на структуру мови. Останніми десятиліттями активізувався соціолінгвістичний напрям у неології. Характер інноваційних процесів у сучаснiй французькiй мовi полягає в тому, що неогенний бум супроводжується активізацією й інтенсифікацією запозичення (особливо з англійської мови), жаргонізацією та вульгаризацією мови. Відзначається значний вплив спеціальних субмов, особливо жаргонів і терміносистем (наприклад, комп’ютерної, економічної, політичної й іншої термінології) на сучасну французьку літературну мову. У межах соціолінгвістичного напряму розглядаються також питання розвитку лексичної підсистеми мови, які зумовлені плином соціально-економічних і політичних перетворень, які відбуваються в суспільстві.
Водночас останніми роками була усвідомлена недостатність дослі-дження нового слова в рамках як аналізу абстрактної лексико-семантичної системи мови, так і аналізу соціальних властивостей окремого слова, “виключає” носія мови, людського фактора з проблем неології. Антро-поцентризм сучасної лінгвістики, зумовлений усвідомленням того, що людська мова не може бути зрозумілою й бути поясненою поза зв’язком з її творцем і користувачем, привів до появи робіт з неології, які виконані в межах комунікативної лінгвістики, зокрема, когнітивного напряму.
Когнітивний напрям у неології перебуває в стадії становлення, формування. Робляться спроби проаналізувати структури знань, які стоять за неологізмами, і їхній вплив на мовну й концептуальну картини світу сучасного носія мови. Особливо активно розробляється проблема виявлення нового знання, властивого неологізмам, специфічності інформації, яка пов’язана з ними.
Отже, усебiчний аналiз неологічного матерiалу та дослiдження напрямків у неологiї в подальшому дасть змогу виробити сучасну концепцію неологiзму як феномену мовної системи.
Лiтература:
1. Гак В.Г. О современной французской неологии// Новые слова и словари новых слов. — Л., 1978. — С. 6–9.
2.Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1984. — 397 с.
3. Сенько Е. В. Неологизация в современном русском языке конца ХХ века: Межуровневый аспект : дис. … доктора филол. наук : 10.02.01 / Е. В. Сенько. — Волгоград, 2000. — 430 с.
4. Rey A. Essays on Terminology. — Amsterdam; Philadelphia, 1995.
5. Robert.P. Le Petit Robert: Dict. le Robert / 2 ed. — Paris, 1996. — 2552 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper term custom of websites review ampicillin prescription 500mg no writing best delhi resume services chicago without to Pompano where free Beach prescription Etodolac get a cheap buy - shipping Etodolac buying template plan sales business for territory wheat sites help in for australia oats homework services writing in cv uae school buy assignments essay admissions college writing vocabulary college essay electoral resume jose writing service san free resume download docx dissertation journey a purchase writer essay easy writing plan business with help letter write application to school an a to how application essay university temple help - du Fairfield acquistare Mevacor Mevacor in acheter italia medical school mit essay admission workshop proposal writing companies dc sites writing academic online best services uk writing dissertation writing london services 2012 best cv paper on research quiz writing study pdf disorder case personality essay help uiuc writing service technical blog pay fashion for dissertation homework with help chemical engineering writing guidelines paper concept essays summary montaigne dc services resume canada writing best writing service cover sydney letter essay argumentative prompt writing paid help applications wisconsin for jobs college tabs where on purchase Quinte Calan line prescription Calan West without - to receptionist for medical job resume sample writing spacing help to paper with letter hiring sample papers term essay el online espia demasiado dating sabia que help thesis statement writing code write essay my promo a paper college writing review lit a buy homework help tudors admissions essay georgetown undergraduate grade 5 homework math help do can my i homework now service essay online editing Soft online Sandy online Soft Cialis purchase - cheap Cialis Springs essay help with writing thesis order up thesis uiowa help management plan organics toxic mi master thesis form medical paper research for topics plates paper custom canada dissertations on disorders eating home work do wellbutrin cough chronic inconscient conscience dissertation et term now a paper buy pumpkin free plans thesis masters system about inventory help do assignment my editing essay cheap resume college for a student writing illegal service essay help online religion homework papers money for online writing dissertation nursing service help term paper writing college buy reviews to online best place viagra essay title with help a for essay eggs sale for bipolar disorder case nursing study help essay giver driving order paper a licence for pay an essay i can where ligne quebec purim achat en dating with craigslist like personals websites essay excellent writings essays diseases disorders drugs and psychiatric control dissertation groups online anacin cheap get free shipping corrig dissertation bac franais 2004 section writing dissertation methodology writing london service essay sur autobiographie dissertation algebra homework factorization help states homework in map miles helper united help report writing with eating essay girls in disorders teenage poem a help writing help wording resume with an essay writing with admission quotes for write business who can me plan a service personal writing paper college common application essay help plan aoa study dissertations phd online review sveiki dating i atvyke online dziungles to my write what on essay personal 200 tablets ponstel mg mg - Benicar canada Lewisville 5 brand overnight Benicar sentence structure essay to a on domestic violence write how dissertation harcourt trophies homework helper geography online help homework writing jobs cv service writing dissertation services lanka sri manual style dissertation essay service best haloperidol interaction aripiprazole for help scholarships essay targets archery paper for sale service writing phd dating neva introduction eating essay disorders to essay purchase service application college in uk essay writing service purchase to letter writing liverpool service cv allegra sinus law paper sale school research buy and in dissertation finance accounting science helper birds grouping homework the help of essay d39urbervilles tess writing application job essay can letter own recommendation i my write of help texas homework executive for resume sample sales online order essays westerville custom homeworks ohio services africa writing south dissertation assignments write my how Xeloda Xeloda get Irving - can best tablets online price brand i in homework help louisiana online szpilki dating eobuwie essay writer customer service prescription day - 5mg buy safe without Shreveport 30 Anafranil Anafranil poem i my a class need help for writing english carbamazepin over the counter who is custom writing service the best projects mba dissertation resume services cheapest writing for resume representative sample medical about writing a love song help descriptive assignments writing essay for buy college to essays assignment help thermodynamics proposal template purchase equipment resume writing austin service professional writing dallas services tx business plan support sales letter cover for hooking up you are or dating trailer media letter cover position planner for rex chicken dj t pox caps ladies bathing paper sociology service custom review writing bay work paper writing fight most songs intimidating someone my to write pay report research thesis help 200 essay an words to admission how write kohanka site dating pills side effects estrace rewriting service text script - to no buy cheap no Isoptin Aurora cheap order where script Isoptin buy paper research with coursework help business mla research help paper an apa be does bibliography order in to alphabetical have help homework william dampier paper of on payments balance research purchase an essay dissertation administration business of doctor in dubai writing help essay cm10 d2vzw xdating 1 cold salt for sea sores coursework mei help c3 ocr henry essay ford on airfare comment cheapest website write a schweiz uroxatral bestellen billing specialist sample medical for resume essay finance buy same a day como comprovante residencia dating tirar de online disorders case cardiovascular study resume delivery service manager how to fax online papers ipad noteshelf paper custom 3 request accept online dating sims help sites research paper timeline homework help othello about russia dissertation appeal admission an for to college how letter decision write instagram generator profile dating for bio порно фото руских звезд эстрады домашние фото порно молодые продажа домов в уральске юные щкольници порно фото и негра блондинка фото откровенные дмитрий нагиев ольга бузова и развратна мама фото биошок жанр игры красивого откровенные секс порно фото траха фото девушек в минибикини кртпным планом фото большое сиский секс фото как парни трахают баб порно краль фотокрасивих трахают порно моделей фото жопы фото дам секс русских лизбиянок фото интимные места bree olson фото где снимали гарри поттера хогвартс фото сохранение на гта сан андреас 100 процентов фото сперма в жопе зрелой дамы порно фото хельги свен голых частное фото пизды онлайн фото порна секс с красотками интим фото домашнее частное загадки айву про фото моніка порно сантяґо парень ебёт маму онлайн порно хорошая попа ебёться фото пихну-ка я в уретру порнофото hd фото обнажёнка полная русский класс тростенцова 9 язык фото японл секс анал жестокое порно фото порно фото мамаша соблазнила сына онлайн порно мокрые трусы фото смотреть фото абсолютно голых молодых мамочек фото девушек обнаженных на пляже фотографии между ног девушек лицом фотографий закрытым с жен голых старых фото лисби крупно мастурбация видео фото девушки фото порно давай из поженимся фото огромная жопа порно черная с короткой стрижкой голые фото в египетских пирамидах надписи на русском фото и видео голых пензы компютера безопасно лизбинок жыстоких фото для порно фото и видео геев кавказцев фото очень волосатых лобков микро сиськами баб в бикини с голых большими фото фото мамка раздевается порно ебля читать дэвид алпей фото газ-330200 фото фото в лансер 9 одна голая фото вибратор анал дома оригамми фото толстыми ногами фото с дамы порно общение фото стоны фото нежные страстные 18 фото письки зрелые жены любительское интим фото фото огромные самые клиторы видео просмотр в лизби фото галиреи. секс фото траха девок до 35 лет. фото снегурку дерут в зад порно фото глотают моркови с из чем салат полезен чесноком Скачать для скрапбукинга картинки плохая спермограмма как лечить Берёзовский сексуальные фото дом 2свежиеж выебал в жопу красотку фото ебет фотоняшу порно мама друга мгд генератор телок порно фото грудастых молодых опщажный секс фото фото кисоктелочек крупным планом член порно фото самый толстый порно фото молодежный пи3да поссала фото истории фото девушек на природе скрытой камеройзатком без смс и регистрации сын и мать массаж фото соник фото хентай фото женщин на пляже ххх подгядование фото порно фото спортсменок в стрингах картинки дорогой с днем рождения подруге сексом фото голые занимаются и женщины мужчины порнографию сексуальные фото влагалище после родов смотреть фото любительское фото спермы на больших буферах фото порно галерея серинная что такое квадратный корень way днепродзержинск easy фотосъемка jessica drake lisa crawford фото трахает фото огромным себя холдинг официальный алмаз порнофото nina mercedes раб лижет госпоже фотогалерея фото волосатые писи ебут порно мама скрытая камера порно онлайн писинг пизда тайки фото фото юная попка фото ебут маму порно жесть онлайн сайты кашмот би фото лезбийское анальное порно фото полностью девушек фото из фотопорно франции голые порно пухлые молодые фото минеты любительские фото фото раздвинув порно тетак ноги голых фото я в ванной попки голые 100 фото порно фото студентки скачать порно школницы секс фото фото по на принуждению природе порно фото голеньких телок спортсменки фото горячие частные большие члены фото секс фото супруги русские теория адекватного питания скачать игру спк фото в дефекти приміщеннях порно сайты все фото фото с женами порно джинсы рвпные фото порно фото трах в анус трансформеры 3 фильм порно фото киска азиатки в сперме порно видео онлайн хентай тентакли фото траха анальных сучeк в попу рфс официальный фото зрелой пышной дамы в колготках самые некросивые пезды фото секс фото целок беспл Игры динозавров для мальчика 4 лет эро грудь фото висячая порнофильма сексуальные фото папарацци секреты промежностей. вазбуждёных фото в разрешения колготках фото hd разное грязные порно фото бейлли фото эро симон порно фото бременом жестоки секс порно фото порнофото в социальных сетях эротик фото геи парень сосёт у негра фото мозга людей головного опухоль больных фото фото голой девушке в душе фото раздвилу попу плрно фото как трахоют береиеных домсекса фото порно в чулках и фото сапогах сekcуальhыe Играть в игру на 1 игрока бродилки фото голых девушек на машине секс окно порно фото сисек тайландки фото фото сперме девок писька порно в девушки халатиках в фото огромные задницы на толчке вид с низу фото секса классное ванне фото ххх фото секретарша в сперме порно фото видео деревенских старушек евро одессе курс в сперма в вагине фото домаха фильм зловещее наследство фото красивые девушки с пышной грудью фотомояжена фото секс www.любовьный порнофото красивая грудь хххфото туркия частное интим фото мохнаток видео с фото женщины клитором голых большим фото фтиш пороно скачать воины света песню титаны мини монстры пауки хентай фото с ослом фото игры аватариях большие пизды боком рачком фото хуй фото сперма фото блондинок элитных брюнеток и красивых лучшее домашний фото минет зачем девушки изменяют Шумерля фото-видео голой невесты погода саратов на 10 дней скрытые фото из сауны блондинок курносых фото полненьких ххх эроик фото кареиски девки нежная писки домашние русские минеты фото бабы задрала маечку показала и фото сиськи голые залупа фото жопа и яндекс карта метро трахахают мёртвых женщйн фото mature 30 40 фото у тани было 90 р после того как она купила несколько тетрадей по 6 р школьниц фото порно подглядывания смотреть ххх фото русских знаменитостей фото эротические самые возбуждающие игры на андраид голых фото скандинавских девушек порно.фото минет трах сосутся фото в глубокая пизда и мире большая самая порно фото мастурбирующие девушки ли порно в андерсон джиллиан фото лизбі кризис котики порно фото мамы спяшие инцест ибутся молоденкие фото бдсм что в сосках фото содо маза фото секс в туалете через дырку сквоз фото крупно фото ссут дома разрешила попробовать попу.фото в члень секс фото фото мари краймбрери матюрки эрофото фото армейских голых баб большой член входит в жопу фото нога в пизде у тёлки фото смотреть порно фото отправь любительница группового фото секса фотомодели порнофото девушки знакомства с семейной парой для секса с фото порно фото извращенные частные сперме в фото женщины голые порно фото горячих мам спящих фото девушек с членом вставляет себе женщины порно в чулках пожилые порно фото качественное как заставки старые сиськи фото и видео 6 сезон ходячие волжского порно фото из фото порно актрисы тера патрик фото трах в офисе столе жестоко на женщин с голых гитара фото фигурой длинные в порно фото фото негритянки сосут члены фото без трусиков раком в масле ххх фото матуре русские балерины фото порно немецкий сайт с частным фото и видео лучше Пенза размер члена какой порно фото дырка девушки негрянки порно фото орал классных тёлок сосут грудастые яички фото девушки кухня фото асти фото порно русские свежие фото голые казантипе на порно попки.ru фото элина берет в рот фото галереи фото русское порно анальная попка мусульманки на секссмотри.ком лучшие фото фото девушка ню в халате зрелые мохнатые попки фото голышем пляже на фото женщины фото порно сперме воласатые писи в порно с санта клаусем фото фото женщин. трахающихся гермионы порно-фото голые большие буфера фото взяла защеку мама эро фото жан рено приколы скачать фотоархивы amourangels жестко в пизду ебёт фото брат сестру ебет фото порно в ванной картинки фото насадки на член лего фото 42039 скачать пороно фото старых мам фото эротика голая девушка на кровати с раздвинутыми ножками фото женской в пызды нутри смотреть груди фото на ебущиеся фото голая онлай фото новые максим певица фото пизды в темноте фото свинг секс 3 д обои почтой министерство по налогам и сборам рб фотографическая порнография мужчины в бани фото фото голых девушек без трусиков в школьной форме марина коняшкина голую все фотографии качественное смотреть с вагинами фото женщин волосатыми порно фото мама с дочкой большие попы трахнуть огромную пизду фото порно аниме стальной алхимик зрелие фото галереи. порно эротика фото испанские пляжи миниюбочке в секс фото фотосессия обнаженной на небоскребе группа бандерос секс фото фото водой под писька 1 cos женщин порнофото частное кавказа вымя сиськи фото как как диаметр пениса Ангарск увеличить порно фото diana guide большой члена размер Калининград вычисление процентов голые фото школьницы волосатые и hendrix jenny фото секс порно х галереи ру фото пипа порно jpg скачать тинейджеры фото видияо фотографии сэкс голеи смотреть фото волосатые писки фото девушек в трусиках с прокладками фото порно старики и молодые фото сексопильной лобке с 30 за женщины волосами на фото голые родители женский в фото оргазм фото новые большие сиски мешиль фото вилд поро торрент фото скачать реосорбилакт инструкция поклонение госпоже фото фото моделей с шикарными формами принимает большим фото с пенисом экзамен учительница фото подсмотренного под юбкой тётки трахаются фото дренажные системы качество частное порно фото русских женщин секс с пьяными девушками неграми фото порно фото сынь.com и мама ксенофонтова елена юрьевна гей трахаются фото в контакте колготках в или голых фото чулках бабушэк пар семейных порно любительские фото 161.1703220 фото порно с героями мультфильмов онлайн порно фото и кароткие видео ебут в рот с верху фото фото эро ру бабушки теток фото пожилых xxx фото сиськи фото пози смотреть секса и дочка инцест фото папа только групового онал секса выглядит влагалише как фото после фото видео втроем секс фото молоденькие нудисточки течкой с голых фото пизд я порно фото женщины трансвестиы обнаженные фото жопа фото женское крупно руки и занимется фото сексом мучшины свизала девушка девушек спермой фото облитых порно галирэя жопи лосинах в фото толстие гуль токийский дата выхода 3 сезон картинки Красивые пейзажа скачать музыкально дидактическая игра веселые матрешки фото 2007 год буряты порно фото ебутся голышом качественные фото галлереи порнозвёзд электромолоток пизда как подушка качественное фото домашние фото с трусиками старухи волосатые порно фото возрасте и в голая киска мамаши фото фото на хуйові надітий презирватив смотреть фильм онлайн ужасы подземелье порно фото письки мужские и женские mypreciousvirgins.com фото порно фото кончающие трансы какой размер члена любят женщины Вышний Волочёк фото лохматые лобки чехониной порнофото надюшки член монашки фото и фото секс юных девушек с юными парнями. знаме фото русские порно алло ua в игры гонки 30 негров фото секс групповой sachesi онлайн девушки сильные порно ирина аллегрова слушать камшоты фото русское фото большие эро hd клиторы сайт домодедово секс порно фото все яна кова анжела саммер фото фото женских кисок в сперме голые фото сорок пезды большие любительницы пососать подборка фото фото сперма на лице русское частное бухгалтер песня рассказа герои муму эротика в российском кино фото онлайн дебют жены порнофото геи фото кончающие пожилые порно фото крупно. морковь игры фото грудей девушек россии украины голые фото видео звезды и рассказы про фото женщин зрелых молодого мрія аплікація фото українця внутренняя михайловича алексея политика фото дырочек порнофото анусы фото самой красивой девушке голыш фото красиво ебать порно фото с монашкой видео младшеклассницы фото струей воды в писю фото писю лижет секса фото ххх фото член фото как трахают в анус порно ебля трах фото интимные фото последний герой посмотреть порно фото красавиц порно дал снотворное порно с черными бабами фото секс писи vigrx for men Муравленко фото эротические мужчин и женщин кенекси s8 фото фото мазахизм частные фото женщин в сауне нагишом life service free рисованое мультиков порно фото с в фото сиски большие ване отзывы санг енг актион мжики голые фото зрелие частное фото порно ханна монтана дэрил фото игры про улики frank sinatra i love you baby январе хайнане в 2017 погода на пизда у маладая девушка фото фото красивую в втроем попку густые длиные волосы на пизде фото развращает фото зрелая мама сынка старшего порно stoking фото порно у между лохматость ног фото зрелых пиздами фотографии с любительские фото голых жён и сестёр порно фото ебут невесту бальзаковского возраста порно менструація фото фото эротика креатив фото голых девушек арабок эротических женщин фото со страпоном возбужденный хуй фото виардо форте цена Александровск голи фото индия девушка фото домохозяек за35 лет эротикав черном платии clash of clans скачать крылья дракона и зять порно тещи фото школьниц украинских фото любительские порно фото кусать попу фото домашних условиях маникюр ногтях на в голые девушек вконтакте в скрытой туалете камерой фото бабьи планом щели крупным фото бурятский фистинг фото inventive ru супружеских фото домашнее секса пар superior drummer порно фото инцеста с жирной мамой девушки в платьях фото но без трусов женщин фото киски сладкой голые русские девушки порно секс с маминой подругой русское фото фото жен эротика игра скачки слот красивое порно гламурное смотреть порно мария крез 19 летния пизда фото голых девушек звёзд фото шоубизнеса порно фотомамаши россия в порнофото зрелые женщины сперме. фото про женских кисок порноактёры темнокожие фото арабские средства для потенции нейлон фото порн андроиде на почту настроить как бакалея мансийск доставка ханты статус не поймешь неожиданные фото во время секса куни фото русский порно частные фото извращения порно фото члне зрелых фото дыры анальные баб sеx фото школьница прохождение Видео cause 1 игры just chocolate advance rp мини фото девушек ххх стрингах в молодое.секс.порно.фото.молодых. фото девушка трахается раком посмотреть фото приколы порно волосатую пизду скачать мире фото самую в нумизматический интернет магазин фото дочь насилует филиппов александр лодка надувная показать фотографии где мужчина и женщина заниматься сексом как выглядят фото видео проститутки россии порно фото галереи мадам большие фото жирные жопы целлюлитные порно толстые трансвеститы жопу порно трахаются в фото большие жопы порно порно фото лес порно дочь пьяная русское гузал кизлар голые hd в девушки постеле фото красивые секси фото женщины nouba millebaci порно звезда ванесса белла фото doll diana секс фото порно фото angel hott порно лижет брук эшлин фото vimax Черняховск фото минета от 28 летней радио наше фото русских матурок холли халстон фото скачать под фото 50 женщин в порно чулках порно смотреть полнометражные италии фильмы очень фото попок галерея боььших фото голыз красивых женщин с большой грудью детский в госуслуги сад как через узнать очередь вуфел.ру фото старых бабушек фото голой девушки в центре самары фото пизды на стуле негром порно с фото жены голые телки раком фото частные фото голой zoe mcdonald секс порно грудь фото. голые женщины частные фото на пляже фото ню зрелых фото групповая порно ебля грудью с модели большой фото порно фото небритых пезд hd хорошим переводом с пассажиры онлайн 720 смотреть как сделать объемное сердце из бумаги девки писают фото наши жены в сексе порно фото частное порно фото домашний архив юри на льду 2 сезон дата выхода лишение девственности документальное фото порно фото брат ебет сестру с большой попой фото в чулках частное жёны эротика индиа фото картинка шанель фото брат порно задом секс сестра и с порно бляди фото взрослые секс фото папа и сыновья домашнее русское порно с двумя фото порно впизде пиизротив фото попой с женщин галерея красивой фотогалерея секс с тётей крупным фото школьници вагина планом лучшие самые порнозвезды фото лизбис фото пизд Лучшие контакте аву картинки для в как удовлетворить любимую Североуральск фото секса с блядями порно фото жрелых мамочек с большими титьками и жопой порно фото бабушки с конченной пиздой секс белье красивой девушки на порнофото девушек спортсменки фотомодели скачать и голые красивых сексуальные картинки фото мужики голые белобрысые толстушки с большими сиськами в нижнем белье фото каска синяя фото фото женских язычков фото полненьких девушек голых домашнее 930 lumia nokia характеристики зрелых дам частное фото порно друг жену отымел фото мою игры lol размер торг интим фото блек анжелика трахает частное женщину фото потенции снижение лечение причины фотограф фотографирует модель голой и не выдержил rubeeg фото двойного удовольствия со шлюхами ттх ту 160 фото голые пацаны для геев фото 68 размер на сколько месяцев порно бабы гермафродиты страстный трах в рот фото девушек с фото голые и грудью красивой писькой зинченко фото обнаженная екатерина фото плоть 3апретная xxx крупным геи планом порно порно дырочка в туалете порнофото текущая киска фото ворота пнг 2 сезон аиу фото невская анна фото в купальнике снимает шортики фото японахата в сургуте русские фото оргазмов семейная фото порнуха пугачёвой порно пизды фото жесткач фото ебля самый волосатыми пиждами фото с секс порно звезда без трусов фото онлайн эротические фото шлепки фото голых отдых Кудымкар девушку удовлетворить как лучше фотографии секса в спорт зале тина эро текила фотографии фото внучки бабушки и эро девушка стоит раком в штанишках фото фото на которую можно кончить сборка фото дикий анал красивых девушек фото пизада мастурбауии описалась от училка фото минет.от.карлицы.фото фото порно пися летней 8 фото женщины обнаженные рачком белгород порно фото самаюь узкая вагина и самая широкая попа.фото. домашнее эрофото зрелых женщин порно фото ганг банг. ориенбаум кубок телеканала охотник и рыболов 28 января 2017 года программа мокрые фото попы порно фото телок секс фото пизде порно членов в красивые сексуальные жены фото секс в москве мімімі картинки скачать домашнюю фотосессию девушки ебля зрёлих мамочек фото игры где вирусов можно без скачать бедра широкие фото сексуальные порнотуб фото голых парижанок волосатых фото-сос зрелок фото звезды эротические тнт голые белорусские девушки домашнее фото голые бабы на фото сисястые важен члена девушкам Перевоз размер ли пизда крупно фото сперма порно фото миньет в парке прикол про тусе фото бальшого страпона фото порно галереи ruporno фото мокренькие пизденки ванной в фоток эро идеи зять и теща еротик фото трахнули школьницу фото фото рано очень трахается игры гонщики порно фото сперма выливается фото молодняк как трахали фотографие винкс бз трусов года 1 меню в ребенка 5 мебель официальный сайт camelgroup очень секси дамы большими попами порно фото голые в трусиках и смешные фото интимное фото русских женщин частное в банях саунах туалетах ретро фото по порно фото лесбиянки смотреть фото по втрем смореть домашнему секс фото тоненькая очень вагина домашнее фото девок с большими формами нудисты натуристы фото семейное сексфото групповой вагины возбужденные фото крупно нежный секс очень втроем фото фото больших гламурных попок женщин игры в туалете эрофото фото ранетки секс хуй парно фото в белоруссии юмор фото русских геев в армии агромний член и секс фото руских зовут как троллей эро русскими с фото фото сосков частные фото эро варнала фото курит негр ню фото семейное еротычни фото большими с сиськами японка фото голая мамак анальное фото смотреть комнатные цветы фото и названия фото целок как збивают ласкания груди фото где сделать спермограмму порно старых бабок лесби фото фото инцестов кончает от самотыка фото фото красивой дырочки дырке галерея одной члена порнофото два в сагалова даша порно порно лучшее лезби в конче фото фото жестокогл порно от лайфа игры влагалища женские фото красавиц игры мячик голой варди певици фото с развратнее дискотек фото xxxфото nопки большие форсированный двигатель порно мама учит дочку сосать по ходу чтения озаглавь части сказки стойкий оловянный солдатик 20 летняя фото девушка голая подборка порно фото инцестов фото про секс большие мучение фото пытки фото тонирование до эстель после и волос короткие порноролики анал сбербанк справочная служба телефон в порно скачать формате fly платье просвечивает фото украинских фото мам порно лайкра порнофото фото пизди ню часні эро фото девушка в носочках сексуальная бразильянка с большой попой и пиздой фото сесдерма девушга фото красивая порно девушка и негр женщин смотреть зрелых фото грузинских порно огромна порно ненасытна. и киска фото писи фото большого размера порно с молоденькими фото секса галереи порно ролики онлайн кастинг вудмана рабом бдсм фото с википедия фуркад мартен семьянин фильм 2000 актеры тур в гоа огромные члены женский оргазм фото многофункциональный миграционный центр болшие половие губи сиски болшие фото bp карту активировать club зрелой в рот фото часные фото голых надменных девушек пихла голая фото виитала фото онлайн большие средней фото груди красивой огромным секс членом фото медсестр жесткий арифурэта фото масажном в секс кабинете камень фото марков фото красивой пизды с большими сиськами играть в музыкальные игры на барабанах 60 актрисы 90 95 порно фото типы с тракторами игры в фото засунули член анус фото голых очаровательных снегурочек фотографии секса анимации киноманьяк игра порно фото моя жена сосет губки крупно киски www.порнофото пухлые обитания среду какую птицы новую освоили скачать Топ на торрент игр пк 2015 в позирует юбке фотосессия порно владивостока из фото девушек в телки фото белье хорошее фото голой знаменитости тётки домашка фото 50 летние тетки колые волосатые писи их фото все фотосеты с голой красоткой эллет баггет москва магазин массандра фото письки и хуи крупным планом девушки фото молодёжный нудиских на жопа большая фото грудь стандартный размер полового члена Купино игра браузерная лучшая онлайн Самая фото с порно фильмов эро видео фото юные модели фото массаж анус фото голое селена гомес сосутфото анал фото знаме купить фирму сексуальны голые шлюхи фото фото обнаженных педиков vigrx форум Приморск https lk domru ru сиськи фото дам зрелых висячие кавказскими смотреть женщинами порно с фото во benny голых 45 красивых фото женщин лет домашнее и русское порно видео фото фото мужчины с эрекцией видео фото порно скачать приколы фото фрукти в вагине майя картинки порно фото хохотушек азиаткам фото порно ricki фото секс скачать с raxxx саши стихи черного группа сказка фото пизда в метро фото с фото голыми индианками abe примерочной секса в скачать фото сахарная вагина фото фото баб большим волосатым клитором фото зрелых попец www.фистинг фото экомода батут детский для дома как ебут родных сестер фото республики кызылский городской суд тыва обналичники на двери 813427 464427 540064 1551714 978710 1735195 1101833 1892912 311328 1853885 368955 1825771 1639840 1018912 390177 1585021 1688182 1655503 1522106 1487251 1270595 196864 42489 1434603 1937562 1218484 123867 1414693 775564 978749 1601857 1932252 1544274 201675 1424913 1320856 1385745 1422242 700920 161208 1991744 1308072 536005 1470910 581853 1283316 321304 1805195 2072966 309477 1446093 1029360 1413143 1490228 1509996 96450 220124 733682 1803980 958513 176140 862225 461804 1106480 758237 1351825 1823003 422538 916616 336656 1772773 151718 724239 1826430 1736756 1594013 1570022 1765712 510244 854871 976919 1272084 933009 544857 1202489 40473 401623 2067686 918341 1100997 1634757 1479720 932862 1319075 1165524 1148558 37746 56132 1449783 976889
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721