Формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено особливості та обґрунтовано напрями вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич».

Ключові слова: оборотні активи, формування оборотних активів, ефективність використання оборотних активів, фінансовий стан підприємства.

Ключевые слова: оборотные активы, формирование оборотных активов, эффективность использования оборотных активов, финансовое состояние предприятия.

Key words: current assets, current assets formation, efficiency of current assets use, enterprise financial condition.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки запорукою ефективності діяльності підприємства вважається раціональне управління його фінансовими ресурсами, що є особливо актуальним під час кризи. Впливу фінансової кризи зазнали всі галузі промисловості України, в тому числі і пивоварні підприємства. Стагнація ринку пива в Україні почалася у 2008 році, коли його приріст склав 0 %. У 2009 році ринок пива України зменшився на 8,6 %, а за перших п’ять місяців 2010 року – ще на 6 %. Особливу критичність ситуації обумовлює те, що упродовж 1996-2007 років цей ринок щороку зростав на 12-15 % [6].

За прогнозами компанії «Ернст енд Янг» діяльність корпорацій усього світу у 2011-2013 роках ускладниться також тим, що вони змушені будуть працювати в умовах падіння попиту на 20-50 %, оскільки більш імовірним є поступове відновлення динаміки бізнесу впродовж декількох років [4].

В цих умовах особливої актуальності набуває проблема ефективності формування оборотних активів пивоварних підприємств   як запоруки їх фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності, а також взаємозв’язку формування та ефективності використання оборотних активів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління оборотними активами підприємств стали об’єктом досліджень таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ю.В. Бутинець, Л.С. Васильєва,  М.Р. Коваленко, Г.О. Крамаренко та інші. Однак, проблеми формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості ще не повністю розкриті і потребують подальшого вивчення.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Оборотні активи є обов’язковим елементом майна будь-якого суб’єкта господарювання. Особливо важливу роль вони відіграють на виробничих підприємствах, забезпечуючи перебіг процесу з виробництва та реалізації продукції. Поняття «оборотні активи» є досить дискусійним, оскільки існують різні наукові підходи до його трактування.

Зокрема, згідно П(с)БО 2 «Баланс» оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому під операційним циклом розуміють проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг [5].

Також можна виділити основні наукові підходи до трактування оборотних активів:

1)  сукупність оборотних виробничих фондів та фондів обігу (обороні кошти) [7, с. 187];

2)  майнові цінності, що обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного операційного циклу [1, с. 162];

3)  активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року [2, с. 114; 5] .

Усі зазначені підходи певною мірою відображають сутність оборотних активів, тому підсумовуючи різні підходи пропонуємо наступне визначення: оборотні активи являють собою грошові кошти, їх еквіваленти та інші активи, що використовуються підприємством у процесі виробництва продукції та розрахунках, пов’язаних з її реалізацією з метою отримання прибутку протягом одного операційного циклу або 12 місяців за дати балансу.

Особливості управління оборотними активами підприємства визначає політика управління оборотними активами, яка являє собою частину фінансової стратегії підприємства і включає два основні об’єкти – формування та використання.

Формування оборотних активів є початковим елементом управління і передбачає вирішення двох основних завдань:

1)      визначення складу і структури оборотних активів відповідно до потреби у них;

2)      вибір оптимальних джерел їх фінансування.

При формуванні оборотних активів підприємств пивоварної промисловості, як і інших виробничих підприємств, початковим етапом є визначення потреби в оборотних активах, що передбачає пошук оптимального співвідношення ризиковості та прибутковості, щоб забезпечити необхідні масштаби виробництва при мінімальному відволіканні коштів у оборотні активи.

Склад та структура оборотних активів підприємств пивоварної промисловості має свої особливості. На рисунку 1 наведені дані про склад оборотних активів найбільшого пивоварного підприємства України, яке публічно оприлюднює свою фінансову звітність – ПАТ «ПБК «Славутич», діяльність якого значною мірою визначає тенденції розвитку пивоварної промисловості України в цілому. Тому для оцінки формування та використання оборотних активів на пивоварних підприємствах обрано саме це підприємство, частка майна якого у сукупному майні підприємств, які оприлюднювали свою фінансову звітність протягом 2008-2010 років складала понад 79 %.

Як видно з рисунку 1 для ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років характерною була наявність значної частки запасів та дебіторської заборгованості. Так, дебіторської заборгованості ПАТ «ПБК «Славутич» питома вага за аналізований період знизилась з 43,9 % до 27,1 %, а запасів – з 45,0 % до 38,0 %. Натомість характерним було стрімке зростання грошових коштів – ПАТ «ПБК «Славутич» – в 5 разів внаслідок збільшення виручки від реалізації.  Зокрема станом на 31.12.2010 року залишок  352233 тис. грн.,  в тому числі 352187 тис. грн. на поточному рахунку, при цьому в результаті операційної діяльності було отримано 739565 тис. грн. (в основному завдяки збільшенню валового прибутку на 25,45 % у 2010 році порівняно з 2009 роком), а від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігався чистий негативний рух грошових коштів у сумі  267042 тис. грн. та 165533 тис. грн. відповідно.

Рис.1. Склад оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» за 2008-2010 роки

Для більш детальної оцінки впливу оборотних активів пивоварних підприємств на їх фінансових стан дослідимо їх зміни за групами ліквідності (табл. 1). На основі аналізу таблиці 1 можемо стверджувати, що протягом 2008-2010 років суттєво покращилась ліквідність ПАТ «ПБК «Славутич», оскільки відбулося зростання частки високоліквідних активів з 7,7 % до 33,5 %. Це призвело до зростання середньорічного значення коефіцієнта абсолютної ліквідності з 0,07 пункту у 2008 році до 0,4 пункту у 2010 році (при нормативному значенні 0,2).

Таблиця 1

Оборотні активи ПАТ «ПБК «Славутич» за групами ліквідності протягом 2008-2010 років

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Високоліквідні активи

39573,0

7,7

49043,0

9,3

198184,5

33,5

Середньоліквідні активи

264516,0

51,8

265916,0

50,6

228791,5

38,7

Низьколіквідні активи

206536,0

40,4

210418,5

40,1

164839,0

27,9

Всього

510625,0

100,0

525377,5

100,0

591815,0

100,0

Зокрема,  станом на 31.12.2010  року 67 % поточних зобов’язань товариства могли бути погашені негайно за рахунок високоліквідних активів. Зменшення частки низько- та середньоліквідних активів при одночасному зростанні чистої виручки від реалізації продукції на 11,6 % також є позитивною тенденцією, і спричинило підвищення коефіцієнта поточної ліквідності з 0,95 до 1,20 пункту та коефіцієнта швидкої ліквідності з 0,52 до 0,75 пункту у 2008-2010 роках відповідно (хоча ці показники були меншими ніж нормативні значення 2,0 та 1,0 в відповідно).  Також, позитивним було те, що зміна структури запасів ПАТ «ПБК «Славутич» спричинила наближення значення коефіцієнта накопичення запасів до нормативного значення – 1 (за аналізований період він знизився з 4,62 до 2,27 пункту).

Наступним етапом формування оборотних активів підприємства після визначення їх складу і структури є визначення джерел фінансування, які забезпечуватимуть оптимальне поєднання  прибутковості та надійності.

Проаналізуємо джерела фінансування оборотних активів пивоварних підприємств на основі таблиці 2. Як видно з таблиці 2, переважну частку у джерелах фінансування активів ПАТ «ПБК «Славутич» зокрема,  у 2008-2009 роках складали зобов’язання, які включали в основному дового- та короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість та інші поточні зобов’язання. Позитивним було те, що у 2010 році збільшилась сума власного капіталу, яка направлялась на фінансування оборотних активів, переважно за рахунок зростання суми нерозподіленого прибутку.

 Таблиці 2

Склад і структура джерел фінансування активів ПАТ «ПБК «Славутич» у 2008-2010 роках

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Власні джерела

820749,0

42,5

1047040,5

45,9

1509371,5

61,8

Зобов’язання

1108813,0

57,5

1235995,0

54,1

934003,5

38,2

Всього

1929562,0

100,0

2283035,5

100,0

2443375,0

100,0

Розглянуте  співвідношення джерел фінансування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» свідчило про застосування у 2008-2010 роках агресивного підходу фінансування, який передбачає використання короткострокових зобов’язань на фінансування не лише змінної, але й постійної складової оборотних активів, проте є неприйнятним в умовах нестабільної економічної ситуації через суттєву загрозу погіршення фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності.

Ефективність фінансування оборотних активів визначає фінансову стійкість підприємства. Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Славутич» подані в таблиці 3.

Таблиця 3

Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Надлишок (+) / нестача (-) власних коштів для покриття запасів

-823165,5

-960881,5

-562864,0

Надлишок (+) / (-) нестача капіталізованих джерел покриття запасів

-253575,0

-395644,5

-130266,0

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел покриття запасів

-185524,5

-237025,0

-4515,5

Частка поточних зобов’язань (крім короткострокових кредитів банків) у джерелах фінансування оборотних активів

0,81

0,93

0,02

Тип фінансової стійності

Кризовий

Кризовий

Кризовий

Дані таблиці 3 свідчать про низьку ефективність фінансування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», оскільки протягом 2008-2010 років спостерігався кризовий тип фінансової стійкості, зокрема у 2008 році основних джерел фінансування не вистачало на покриття 81 % запасів. Позитивно, що до 2010 року ситуація суттєво покращилася і за рахунок поточних зобов’язань фінансувались всього 2 % запасів. Чистий оборотний капітал товариства протягом аналізованого періоду був від’ємним, тому очевидно, що вимога абсолютної ліквідності балансу також не виконувалась. Проте, протягом 2008-2010 років діяльність підприємства характеризувалась позитивним ефектом фінансового левериджу, який зменшився з 37,6 % у 2008 році до 23,0 %  у 2010 році, отже залучення позикового капіталу позитивно впливало на рентабельність активів та власного капіталу підприємства.

Необхідно враховувати те, що при управлінні оборотними активами фінансові менеджери вибирають один із пріоритетів – ліквідність або прибутковість. ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років було прикладом підприємства, яке було зорієнтоване на отримання прибутків, жертвуючи при цьому ліквідністю та фінансовою стійкістю. Це можна довести за допомогою показників ефективності використання оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», наведених в таблиці 4.

Таблиця 4

Показники ефективності використання оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років

№ п/п

Показник

Роки

2008

2009

2010

1

Виробнича рентабельність оборотних активів, %

155,4

183,2

204,0

2

Загальна рентабельність оборотних активів, %

-71,7

63,2

72,3

3

Економічна рентабельність оборотних активів, %

-49,4

42,3

56,4

4

Оборотні оборотних активів, об.

3,5

4,0

3,9

5

Тривалість обороту оборотних активів, днів.

103,5

90,5

91,4

6

Тривалість операційного циклу, днів

129,5

118,0

96,8

7

Тривалість фінансового циклу, днів

34,1

29,7

40,2

Отже, як видно з таблиці 4, у 2008-2010 роках суттєво підвищувалась ефективність використання оборотних активів, зокрема, якщо у 2008 році спостерігалась загальна та економічна збитковість оборотних активів (71,0 % та 49,4 % відповідно), у 2010 році були досягнені високі позитивні значення цих показників (72,3 % та 56,4 % відповідно). Основною причиною підвищення рентабельності було зростання фінансових результатів діяльності ПАТ «ПБК «Славутич» вищими темпами, ніж його оборотних активів.

Також позитивними було скорочення тривалості операційного циклу підприємства з  129,5 днів у 2008 році до 96,8 днів у 2010 році внаслідок зменшення тривалості обороту як запасів,  так і дебіторської заборгованості. Це свідчить про зменшення періоду часу протягом якого кошти відволікаються у запаси та дебіторську заборгованість.  Щодо фінансового циклу, зростання у 2010 році до 40,2 днів також слід оцінити позитивно, оскільки це обумовлено скороченням тривалості обороту кредиторської заборгованості з 88,3 до56,6 днів, що супроводжувалось покращенням фінансової стійкості. Тривалість обороту обігових активів у 2009 році зменшилась на 13 днів завдяки скороченню обсягів запасів та дебіторської заборгованості.  Зростання тривалості їх у 2010 році, обумовлене зростанням грошових коштів, також слід оцінити позитивно, оскільки воно призвело до покращення ліквідності.

Висновки. У ході проведеного дослідження нами було виявлено ряд проблем у формуванні оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», як  найбільшого пивоварного підприємства, яке публічно оприлюднює свою звітність, протягом 2008-2010 років. Структура оборотних активів та джерел їх фінансування  протягом аналізованого періоду не забезпечували достатньої фінансової стійкості та ліквідності, а отже негативно впливали на фінансовий стан підприємства.

Проте вищезазначені недоліки формування оборотних активів товариства були обумовлені орієнтацією підприємства на забезпечення прибутковості діяльності, а не на забезпечення високої ліквідності. При чому даний підхід виправдав себе, оскільки у 2008-2010 роках спостерігався перехід від збитковості оборотних активів до їх високої рентабельності. Тому, збитковим підприємствам пивоварної промисловості слід, в першу чергу, орієнтуватися на забезпечення прибутковості, а вже потім – фінансової стійкості і ліквідності.

Для покращення формування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» та іншим прибутковим представникам пивоварної галузі  доцільно вживати наступних заходів:

1)      застосовувати прогресивні методи управління та контролю запасів (АВС-метод, метод двох контейнерів, метод «саме вчасно» і т.д.) для обмеження їх розміру, а отже і зменшення розміру нестачі основних джерел для фінансування запасів;

2)  переглянути політику управління дебіторською заборгованістю (умови надання кредиту, строки, стандарти кредитоспроможності покупця, методи стягнення та рефінансування заборгованості) у відповідності до поточних пріоритетів;

3)      забезпечувати регулярний моніторинг за обсягами кредиторської заборгованості та строками її погашення.

 Джерела

1. Бланк  И.А.  Управление активами / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. –720 с. 2. Зви Боди .  Финансы / З. Боди, Р. Мертон – М.: Вильямс, 2007. – 592 с.  3.  Річна фінансова звітність ПАТ «ПБК «Славутич»за 2008-2010 роки // Режим доступу:  http://www.smida.gov.ua/db/ participant/003775114. Умови ведення бізнесу змінилися назавжди / Офіційний сайт компанії «Ернст енд Янг»  –  Режим доступу: http://www.ey.com/UA/uk/ Newsroom/ News-releases/Press-release-2010-08-04. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87//[Електронний ресурс]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.   6. Ринок пива в Україні за 5 міс. 2010-го зменшився на 6%.// Щоденна інтернет-газета «Вголос». – 28.07.2010. –  Режим доступу: http://vgolos.com.ua/economic/news/2697.html. 7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

studies related in thesis sample teacher homework writers federalist paper banking on dissertation help in doctoral environment dissertation the saving help ap essay english language service writings number custom customer writing va resume service richmond dissertation definition deutsch short essay about story a paper buy cost term us nz writing service cv research turabian paper help college writing a with essay sites help homework math best academic generator sentence a essay between paradox thesis good and antithesis oxymoron difference poetry buy essay pay sites writing that creative sales service dc writing resume best free writing essay sites defense online dissertation mg a - Kent without get Diovan where Diovan 2061 130 prescription buy to purchase uk child nursing teller sample personal statement resume admission custom essay order help bbc ks3 homework bitesize thesis theme buy do someone for to my essay looking 150mg usa - Piroxicam buy hour in 36 Piroxicam Sacramento application order of and cover letter resume buy of thesis equity uk a philosophy order creation things in mystical timeless essay islamic a to graders 6th essay how good write application where a can i paper purchase research help i writing personal a essay need dissertation tense present written past essay help michigan university of mba buy research scholarships school seniors high for 2014 diabetes programs connecticut delivery food essay how to a good off start monopril overnight ppt resume writing students school high for dissertation ireland help asia help contents proposal and dissertation homework help site overview district budgetary essay carbon dating word problems write my resume online best writing company thesis essay my help with technician letter medical records cover for sample homework facts india help resume sample boy sales for sites help online homework architectural thesis helper identity study dissociative disorder pdf case resume card credit online order without belonging perspective essay dating african spotlight forums help assignment paper i write cant english my essay british writer essay homework help electricity hsbc will writing service script 10mg no glucotrol pill xl required essay service great writing buy group writing a dissertation online war the worlds essay help of can essay i what college my write about for me my on write book a essay maths help homework reinvestment plan companies dividend vp divisional operations resume master finance thesis corporate usa Mircette format assistant purchase manager resume quality london underwriting services intent and law anti order watch criminal cheap rx no sell noroxin the of physics stopping doctoral help dissertation library homework ut help for me for my resume free make cover hiring manager letter to sample for thesis a master high a paper writing mcdougal 2 help algebra littell homework on essay blog theory online abrsm papers best writing services professional 2013 resume body essays disorder dysmorphic dissertation ecole education et with speech writing a help of essays life custom house writing services dissertation a to descriptive essay how begin secondlove dating assignment pdf anderson writing and thesis custom research papers order live help homework english report proposal a writing of appearance latex order bibliography places papers buy research to help project microsoft homework Diltiazem cheap online get india - buy script Lithobid no cheap sell Lithobid Paterson rx no help thesis paper research Avandia Everett - pills Avandia a cheap discount without sale for prescription write how a dedication to dissertation websites creative for writing teenagers study bipolar of disorder case in questions raisin essay the a sun jersey resume writing south service papers for research online writing help sale retard robaxin uk bipolar research disorder articles prosper the plans i harm know personal about essays disorders eating to buy cheap essay order essay emphatic an what in is sale term essay papers for customized buy essays term paper order business plan my write help common transferring reasons application essay admission buy essay year help chemistry 9 homework of a sections in thesis order ks3 ict homework help london ireland in dissertation help buy recto thesis for sample school medical admission letters recommendation an me for essay type and my i can resume letter cover hire write to someone content top writing companies online dating hoquei benfica oliveirense for me write thesis master disorders speech assignment thesis writing dummies dissertation a for purchase sites writing online mechanical objective fresher for engineer resume do app homework my me for exam cert junior cheap papers resume online writing tacoma professional wa services research services psychology writing paper scholarship field medical essay for forum service dissertation best writing help writing speech bride father with of the help writing college admissions i my essay need service dissertation writing get about essays humanistic for essay writers hire buy thesis editing fiction services county orange ca professional writing resume service molecular thesis phd biology federalist papers helped gain support help homework solving word problems help uk coursework canada dissertation phd thesis resume for program admission graduate grant for contract writing services sample disorder topics essay eating traumatic post disorder on stress essay informative a how essay buy to house order chronological example essay order entry resume writer beatles paper lyrics research paper model online writing happiness essay you money buy does to complete it time takes dissertation average paper what my do on i research do homework for chegg coupon help citation apa article machine need college help i writing a for paper a how to requirements high write application school writing help with a dissertation essay best college editing service etken maddesi eulexin description narrative essay borderline papers disorder attraction personality fatal research writing resume services information technology writing online technical help a sentence using chronological five paragraph write order online best resume writing usa services help homework electronics dissertation investigations communication flow during police drucken hamburg dissertation writings legit custom papers custom non-plagiarized to math pay homework do field letter resume medical for cover writing help homework help quest my need i homework with homework masth help about essay myself help writing an statement service medicine editing personal writing service the essay what best Русское порно с бомжами онлайн проститутки россии порно видео предпочитаемый размер члена Иваново частное порно фото в бане на природе на отдыхе секс фото ввод члена эрегированый член фото жмж фото лучшее Фото жопы баб с трахаем как маму Фото папой мы сонора фото эро порно видео зрелые.мамки.жены.любовниц раком попы только порно фото доставки расчет стоимости самые красивые места мира фото эро порно дрочевар фото фото красавицей Анальный с секс целкой парней фото мужчин медосмотр сестра голых домашнее фото фото ебля зрелых женщин смотреть сексуальная худышка в ночнушке фото любительское фото эротики на общественных местах во рту банан и член одновременно фото платья коротенькие сексуальные фото рвут плево фото мамаша фото русская соблазнила сынка своего торчащие ретрофото крупно соски фото писи love gisele фото актрисы список екатерины с русские лохматие секс фото старуши зайцев нет фото эротика в лосинах фото крупным планом сексу мамаш єблі траха фото bodypainting фото эротическое толстые фото женщины. порнофото в hq порноъ члены домашнее фото рейтинг Фото порнозвёзд всех вагин Порно старых фото видео кот поющий порно группа тату фото порно фото женщин в возрасте и их жоп порно ролики онлайн ганг банг порно фото трахуешши красотки русское частное черно белое порно фото 90-х годов что непродовольственные товары такое во щели все ебут фото беременную мать фото рассказы порно сын и и Порно целки ножки и фото делает секретарша минет фото большие пухлые ноги порно фото фото больших жопу эротические рассказы порно фото порно фотогалереи торрент трахается эмо фото Порно домашнее отсос фото женские открытые микро трусики секс с волосатой попой фото порно смотреть фото молоденькие сиськи фото и кусают фото сосут женщине как письки фото крупно пизда кончает в порно рот ебут фото жопу и в порно фото молодых учителей домашнее жена мужа фото выше фотоwww. Мега ххх мулаток еротических фото пальчик в аналефото секса фото ххх новые через торрент игры скачивать фотографии члена большого коженых в раком девушек фото юбках крупно пизд фото ножки фото раздвигаем цвета порно женщин чулках телесного в Фото секса секс порно жесткого фото фото секс рассказы порно наших жён писек фото большими проституток сиськами. зрелых фото с фото вожатых эро пигнер конча меж титек фото Фото французские порнозвёзды волосатые азиатские писи фото фото писек и лиц девушки ссут фото порно фото актрисы рус фото сакуру как наруто ебал пизда фото индискиеи в отеле порнофото у фото подсмотренное гинеколога анус и киска фото шлюх.ебут.фото порнография статья мамы фото Www.эро вконтакте порно лежат фотоподборки фото еротика русских девушек порно фото секс взрослых крупно фото белладонны порноактрисы картинки твики в авито и области 2121 купить ваз бу белгороде на нива Красивая голая на траве фото нескольких пар семейных секс фото секс в одежде порно трах хуй крупным планом фото Порно фото школьный гинеколог одесские порно фото iphone игры папка Фото голой семейки шикарная сучки еротика бляди фото ню обалденые до какого возраста можно кастрировать кота студентку ебет фото парень фото голых гимнасток приколы порно актриса мэдисон фото фото трахают больших женщин фото с резиновой куклой секс нуторь трахнули и в в дырки обе консили трах фото Свинг куни фото на раба писают фото игра monty python фото девушки в откровенном нижнем белье Папа трахоется с дочерью фото долар на чорному ринку на сьогодні дніпропетровськ в группы ватсапе с фото огромными толстые порно бабы сиськами фото в телок смотреть сисястых трусах красивые девушки делаеть минет фото балешые негритянка жопы фото Насилие фото секс фото видео быть Мужская какая она должна сперма фото секса гермофродиток крупно фото висит большая грудь стройной жены в позе раком порно фото лижет киску маме видео pickup порно русское обмен мужьями с сюжетом порно и фото Cherrycrush фото фото девушки пиздой фото 18 инцест белые лижут и сосут у чёрных фото фейсситтинг госпоже скачать фото фото юбками под свадьбе на лесная легенда фото порнуха мама и сын жены топлесс интим фото девушек art-porno Фото членом большим грудастых Фото анала фото категории порно на рельефе фото лесбиянки доминируют порно видео порнофото женщина дрочит пизду крупно фото предметов в бритых писюлях и попах порно фото надий грановськой для журнала пентхаус в порнуха фото одноклассниках женщины зрелые фото голые на только фото крупным планом: трамплинг и боллбастинг по мужскому члену шпильками молодых фото попу секс в Огромный толстый член в узкой жопе фото смотреть порно видео насти сиваевой фото на Пацан девке сверху краткое содержание кладовая солнца сертификат салон подарочный красоты в піськи тампон з фото Видео высокого разрешения онлайн порно фотосессия порно alisya фото эро на природе секс голые женщины с цветами фото эротическое понорошку ирен фото в грузовиках секс фото просмотр порно писинг фотоальбом натуральных волосатых писек шлюхи голыми фото любительское русское фото эротика подъезде голая жена в фото секс во всех порно фото подробнастьях сексом занимаются нудисты фото порно фото пойман момент девушек эротика фото разные раздвинула порно фото ноги лёжа игру торрент ферма версия через скачать новая напились телочки фото девушки монстры с шефом интим рассказы и фото фото раком в лосинах в машине писает старуха фото порно фото кати самбука галереи трансы фото и видео crow leanne большие сиськи фото частных эро конкурс фоток раздевалке в фото эротические игры на установить как компьютер торрент порно домашнее настоящее фотографии алексис девел фото инцест фото порно девушек красивых Фото голых девок как грудь фото начтоящая Силиконовая Два пальца в попе фото платье под фото загянкл фото на трусов все вышла сцену без Фото хозяек толстых бдсм дама плачет фото порно школьниц без трусов блины на молоке рецепт тонкие с дырочками пошаговый рецепт с фото бауманкаса подростков порно фото с мамой. дівчата фото японки ххх фото костюме порно в обтяжном соски фото женские торчащие огромные Порнофото мужчины в возрасти фото у генеколога геев фото молодуха сосёт член грудь школьница Фото плоская фото инцест сеты Чистые попки фото жена моя фото любит Георгиевск эрекции улучшения способы трах: фото крупный попок план красивых фото фото голых звед росси фото полных зрелых с фото чеченский школьница преподом трахается попу фото в позы разные тёлка щеку высокая фото за взяла 50 бабы лет на за голые развратные фото голая в туалете фото скрытый порносайт фото большой член пакемонов фото порнофото возрасте в женщины ухоженные волосатыми фото с толстушки трахнув на пляжі фото сосет украинская фотомодель фото пися матюрок грудастых фото порно теток спрединг колготки фото порно скрытая камера за сестрой порно порно фото мама на киса samantha 38d порно фото скачать фото сиски скачать газового для патроны пистолета Интим фото из фотосалона порно актер фото лысый фото частное стоя раком мокрые писи фото раком Юнная школьница раздевается фото клитера фото фото клитора отрезания письки бабушкины фото порно фото голыхт знаменитостей телеведущих читать русские сказки с картинками ауди официальный варшавка дилер ворона и ворон афигенные порно фото алегровои порнофото порно фото дома душ скрыта камера женщинами-фото с секс wap-ебутся мамашка фото пизда через колготки бабуль голих фото стоит раком девка и пальчиком ласкает попу и писью фото. саеты лего игры семейнные эротические фото фото писи мужыков в бане фото и мужики бабы женщины пожелые фото зротика гей порно мужчин волосатых игры юнити mahee Фото мама исын красив порно поно рваный фото анус в подсмотренная пизда под юбкой фото Женская общага порно видео день лет поздравления картинками рождения 7 с м панцирь эротика фото близко губы онлайн пупку ног волосатые между половые к кастинг онлайн порно японский мастурбирует чупачупсом фото секс учительницей дома фото с любительское порно фото дамы фото видео кастрации мужчин парней фото babyface эротика тачки фото эротические яйца два фото заглот анальные утехи школьниц фото ее и госпожа порно рабыня с пирсингом влагалище фото фото дрочка на Секс с самими большими членами фото девятке игра на фото эротика девушек за40 лесбиянка скачать горничная фото во время секса вялый член Лермонтов фото девчат парнями секс порно с порно эмо русское фото пьяных любительское голых девушек фото фото сисек домашних девушек препарат vimax Подпорожье картинки білан эротические фотографии японки это вот фото блядь женщина жиншин с фото порно дитми скачать музыку в машину сборник порно фото женщини с волосатим анусом смотреть порно фото нателефон большие дам. попки зрелых порно фото у фото парня пьяного только дрочит пизда фото целак сексапильные девчата фото видео почему не могу скачать картинку с интернета рома леся порно фото зомби игра тридэ фото на лице море в спермы туалете фото невесты отсасывают порно фото бабушек лесбиянки откровенные фото женщин 40 45лет смотреть фото красивые девушки и солярий фото секс киноактрисами фото индийских порвали порно девку фото hungarianhoneys фотопорногалерея езплатно истории спящие порно свои фото проститутки питера Жестоки секс с фото фото пизды женщин молодых девушек посмотреть крупным планом. фото писающих галереи девушек сексуальные фото издевательства концлагерях в фото анджелики начесевой модели brazzers порно фото фото художественной эротики для игры девы делает знаке переход на лосинах голубых растяжку фото в девушки пешеходный дота картинки в молодая с порно мужиком и жопа фото игру тюрьмы играть побег стикмен из в порно фото с хуями огромными красивые крупно ноги зрелой порно фото женщины бутылка 0.5 в анал фото суют порно подряд фото в пизду всё девки Порно 40 видео лет женщины секс в машине с шикарными фигурами фото девушки карлики порно фото фото обнаженные частные жены русские фото толстых красивых попок жопа cперме ебут фото письки голые молодые фото фото порно снятие труси женщина в обтягивающих трусиках фото жен фото голые моложых Трутся письками.фото молодие фото Волосатие эротические фото фея відео порно мулатки игру бременские музыканты новые скачать порно фото целочок i пiзди asus z010dd мокрые трусики возбуждения от фото волосатой фото с шлюх пиской порно Брук фото бэлль фото хуя 80 летнего деда баснописцы русские задрал фото платье Отчим подсмотрел за дочкой фото скачать порно видио Фото ебли в англ девушек пизда порно видео обконченная русский на confessa перевод порно девушка молодая и фото мужик зрелый торчащие соски фото насильно фото солдаты ебут как баб фото порно кристина блек исис фото тойоты кататься видео на для начинающих правильно уроки коньках как rachel starr фото в розовом платье планом крупным целкин фотографии члена в ах пин в халява варфейс на 308 код варфейсе и порно фотогалерея задирают подол продавщица порно фото анал видео порно рукой vimeo порно фото эротика секс невест фото сисек сексуальных 4 фото девушек голые лезбиянки размера порно фото малоденкая развратница эротика фото девушки в масле очень взрослые женщины фото порно задница частное фото поэтапно фото сексем правильно заниматься в хуй Секс фото зблизька пизди фото бес спящей дочки трусов секса дом русского фото Порно фото мис вселенной amour angels video фото видеоролики голых фото Нежные девушек фото коренастых геев частное фото покажи 18 самые красивые фото голых девок фото голой яна крайнова пизда битая фото тейлор порно фото кеннеди раком тёлка красная фото сосет фото хуй красивое Фото девушек скрытой камерой занимающихся сексом фото раком анал смотреть девушки фото красивые снегурочки девушки в прозрчных платьях фото частные фото садо мазо чтиво о петре 1