Формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено особливості та обґрунтовано напрями вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України на прикладі ПАТ «ПБК «Славутич».

Ключові слова: оборотні активи, формування оборотних активів, ефективність використання оборотних активів, фінансовий стан підприємства.

Ключевые слова: оборотные активы, формирование оборотных активов, эффективность использования оборотных активов, финансовое состояние предприятия.

Key words: current assets, current assets formation, efficiency of current assets use, enterprise financial condition.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки запорукою ефективності діяльності підприємства вважається раціональне управління його фінансовими ресурсами, що є особливо актуальним під час кризи. Впливу фінансової кризи зазнали всі галузі промисловості України, в тому числі і пивоварні підприємства. Стагнація ринку пива в Україні почалася у 2008 році, коли його приріст склав 0 %. У 2009 році ринок пива України зменшився на 8,6 %, а за перших п’ять місяців 2010 року – ще на 6 %. Особливу критичність ситуації обумовлює те, що упродовж 1996-2007 років цей ринок щороку зростав на 12-15 % [6].

За прогнозами компанії «Ернст енд Янг» діяльність корпорацій усього світу у 2011-2013 роках ускладниться також тим, що вони змушені будуть працювати в умовах падіння попиту на 20-50 %, оскільки більш імовірним є поступове відновлення динаміки бізнесу впродовж декількох років [4].

В цих умовах особливої актуальності набуває проблема ефективності формування оборотних активів пивоварних підприємств   як запоруки їх фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності, а також взаємозв’язку формування та ефективності використання оборотних активів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання управління оборотними активами підприємств стали об’єктом досліджень таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як І.О. Бланк, М.Д. Білик, Ю.В. Бутинець, Л.С. Васильєва,  М.Р. Коваленко, Г.О. Крамаренко та інші. Однак, проблеми формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості ще не повністю розкриті і потребують подальшого вивчення.

Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення формування оборотних активів підприємств пивоварної промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Оборотні активи є обов’язковим елементом майна будь-якого суб’єкта господарювання. Особливо важливу роль вони відіграють на виробничих підприємствах, забезпечуючи перебіг процесу з виробництва та реалізації продукції. Поняття «оборотні активи» є досить дискусійним, оскільки існують різні наукові підходи до його трактування.

Зокрема, згідно П(с)БО 2 «Баланс» оборотні активи – це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. При цьому під операційним циклом розуміють проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг [5].

Також можна виділити основні наукові підходи до трактування оборотних активів:

1)  сукупність оборотних виробничих фондів та фондів обігу (обороні кошти) [7, с. 187];

2)  майнові цінності, що обслуговують поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного операційного циклу [1, с. 162];

3)  активи, що використовують в одному операційному циклі, обороті або будуть перетворені на гроші протягом одного року [2, с. 114; 5] .

Усі зазначені підходи певною мірою відображають сутність оборотних активів, тому підсумовуючи різні підходи пропонуємо наступне визначення: оборотні активи являють собою грошові кошти, їх еквіваленти та інші активи, що використовуються підприємством у процесі виробництва продукції та розрахунках, пов’язаних з її реалізацією з метою отримання прибутку протягом одного операційного циклу або 12 місяців за дати балансу.

Особливості управління оборотними активами підприємства визначає політика управління оборотними активами, яка являє собою частину фінансової стратегії підприємства і включає два основні об’єкти – формування та використання.

Формування оборотних активів є початковим елементом управління і передбачає вирішення двох основних завдань:

1)      визначення складу і структури оборотних активів відповідно до потреби у них;

2)      вибір оптимальних джерел їх фінансування.

При формуванні оборотних активів підприємств пивоварної промисловості, як і інших виробничих підприємств, початковим етапом є визначення потреби в оборотних активах, що передбачає пошук оптимального співвідношення ризиковості та прибутковості, щоб забезпечити необхідні масштаби виробництва при мінімальному відволіканні коштів у оборотні активи.

Склад та структура оборотних активів підприємств пивоварної промисловості має свої особливості. На рисунку 1 наведені дані про склад оборотних активів найбільшого пивоварного підприємства України, яке публічно оприлюднює свою фінансову звітність – ПАТ «ПБК «Славутич», діяльність якого значною мірою визначає тенденції розвитку пивоварної промисловості України в цілому. Тому для оцінки формування та використання оборотних активів на пивоварних підприємствах обрано саме це підприємство, частка майна якого у сукупному майні підприємств, які оприлюднювали свою фінансову звітність протягом 2008-2010 років складала понад 79 %.

Як видно з рисунку 1 для ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років характерною була наявність значної частки запасів та дебіторської заборгованості. Так, дебіторської заборгованості ПАТ «ПБК «Славутич» питома вага за аналізований період знизилась з 43,9 % до 27,1 %, а запасів – з 45,0 % до 38,0 %. Натомість характерним було стрімке зростання грошових коштів – ПАТ «ПБК «Славутич» – в 5 разів внаслідок збільшення виручки від реалізації.  Зокрема станом на 31.12.2010 року залишок  352233 тис. грн.,  в тому числі 352187 тис. грн. на поточному рахунку, при цьому в результаті операційної діяльності було отримано 739565 тис. грн. (в основному завдяки збільшенню валового прибутку на 25,45 % у 2010 році порівняно з 2009 роком), а від інвестиційної та фінансової діяльності спостерігався чистий негативний рух грошових коштів у сумі  267042 тис. грн. та 165533 тис. грн. відповідно.

Рис.1. Склад оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» за 2008-2010 роки

Для більш детальної оцінки впливу оборотних активів пивоварних підприємств на їх фінансових стан дослідимо їх зміни за групами ліквідності (табл. 1). На основі аналізу таблиці 1 можемо стверджувати, що протягом 2008-2010 років суттєво покращилась ліквідність ПАТ «ПБК «Славутич», оскільки відбулося зростання частки високоліквідних активів з 7,7 % до 33,5 %. Це призвело до зростання середньорічного значення коефіцієнта абсолютної ліквідності з 0,07 пункту у 2008 році до 0,4 пункту у 2010 році (при нормативному значенні 0,2).

Таблиця 1

Оборотні активи ПАТ «ПБК «Славутич» за групами ліквідності протягом 2008-2010 років

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Високоліквідні активи

39573,0

7,7

49043,0

9,3

198184,5

33,5

Середньоліквідні активи

264516,0

51,8

265916,0

50,6

228791,5

38,7

Низьколіквідні активи

206536,0

40,4

210418,5

40,1

164839,0

27,9

Всього

510625,0

100,0

525377,5

100,0

591815,0

100,0

Зокрема,  станом на 31.12.2010  року 67 % поточних зобов’язань товариства могли бути погашені негайно за рахунок високоліквідних активів. Зменшення частки низько- та середньоліквідних активів при одночасному зростанні чистої виручки від реалізації продукції на 11,6 % також є позитивною тенденцією, і спричинило підвищення коефіцієнта поточної ліквідності з 0,95 до 1,20 пункту та коефіцієнта швидкої ліквідності з 0,52 до 0,75 пункту у 2008-2010 роках відповідно (хоча ці показники були меншими ніж нормативні значення 2,0 та 1,0 в відповідно).  Також, позитивним було те, що зміна структури запасів ПАТ «ПБК «Славутич» спричинила наближення значення коефіцієнта накопичення запасів до нормативного значення – 1 (за аналізований період він знизився з 4,62 до 2,27 пункту).

Наступним етапом формування оборотних активів підприємства після визначення їх складу і структури є визначення джерел фінансування, які забезпечуватимуть оптимальне поєднання  прибутковості та надійності.

Проаналізуємо джерела фінансування оборотних активів пивоварних підприємств на основі таблиці 2. Як видно з таблиці 2, переважну частку у джерелах фінансування активів ПАТ «ПБК «Славутич» зокрема,  у 2008-2009 роках складали зобов’язання, які включали в основному дового- та короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість та інші поточні зобов’язання. Позитивним було те, що у 2010 році збільшилась сума власного капіталу, яка направлялась на фінансування оборотних активів, переважно за рахунок зростання суми нерозподіленого прибутку.

 Таблиці 2

Склад і структура джерел фінансування активів ПАТ «ПБК «Славутич» у 2008-2010 роках

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Власні джерела

820749,0

42,5

1047040,5

45,9

1509371,5

61,8

Зобов’язання

1108813,0

57,5

1235995,0

54,1

934003,5

38,2

Всього

1929562,0

100,0

2283035,5

100,0

2443375,0

100,0

Розглянуте  співвідношення джерел фінансування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» свідчило про застосування у 2008-2010 роках агресивного підходу фінансування, який передбачає використання короткострокових зобов’язань на фінансування не лише змінної, але й постійної складової оборотних активів, проте є неприйнятним в умовах нестабільної економічної ситуації через суттєву загрозу погіршення фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності.

Ефективність фінансування оборотних активів визначає фінансову стійкість підприємства. Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Славутич» подані в таблиці 3.

Таблиця 3

Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Надлишок (+) / нестача (-) власних коштів для покриття запасів

-823165,5

-960881,5

-562864,0

Надлишок (+) / (-) нестача капіталізованих джерел покриття запасів

-253575,0

-395644,5

-130266,0

Надлишок (+) /нестача (-) основних джерел покриття запасів

-185524,5

-237025,0

-4515,5

Частка поточних зобов’язань (крім короткострокових кредитів банків) у джерелах фінансування оборотних активів

0,81

0,93

0,02

Тип фінансової стійності

Кризовий

Кризовий

Кризовий

Дані таблиці 3 свідчать про низьку ефективність фінансування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», оскільки протягом 2008-2010 років спостерігався кризовий тип фінансової стійкості, зокрема у 2008 році основних джерел фінансування не вистачало на покриття 81 % запасів. Позитивно, що до 2010 року ситуація суттєво покращилася і за рахунок поточних зобов’язань фінансувались всього 2 % запасів. Чистий оборотний капітал товариства протягом аналізованого періоду був від’ємним, тому очевидно, що вимога абсолютної ліквідності балансу також не виконувалась. Проте, протягом 2008-2010 років діяльність підприємства характеризувалась позитивним ефектом фінансового левериджу, який зменшився з 37,6 % у 2008 році до 23,0 %  у 2010 році, отже залучення позикового капіталу позитивно впливало на рентабельність активів та власного капіталу підприємства.

Необхідно враховувати те, що при управлінні оборотними активами фінансові менеджери вибирають один із пріоритетів – ліквідність або прибутковість. ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років було прикладом підприємства, яке було зорієнтоване на отримання прибутків, жертвуючи при цьому ліквідністю та фінансовою стійкістю. Це можна довести за допомогою показників ефективності використання оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», наведених в таблиці 4.

Таблиця 4

Показники ефективності використання оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» протягом 2008-2010 років

№ п/п

Показник

Роки

2008

2009

2010

1

Виробнича рентабельність оборотних активів, %

155,4

183,2

204,0

2

Загальна рентабельність оборотних активів, %

-71,7

63,2

72,3

3

Економічна рентабельність оборотних активів, %

-49,4

42,3

56,4

4

Оборотні оборотних активів, об.

3,5

4,0

3,9

5

Тривалість обороту оборотних активів, днів.

103,5

90,5

91,4

6

Тривалість операційного циклу, днів

129,5

118,0

96,8

7

Тривалість фінансового циклу, днів

34,1

29,7

40,2

Отже, як видно з таблиці 4, у 2008-2010 роках суттєво підвищувалась ефективність використання оборотних активів, зокрема, якщо у 2008 році спостерігалась загальна та економічна збитковість оборотних активів (71,0 % та 49,4 % відповідно), у 2010 році були досягнені високі позитивні значення цих показників (72,3 % та 56,4 % відповідно). Основною причиною підвищення рентабельності було зростання фінансових результатів діяльності ПАТ «ПБК «Славутич» вищими темпами, ніж його оборотних активів.

Також позитивними було скорочення тривалості операційного циклу підприємства з  129,5 днів у 2008 році до 96,8 днів у 2010 році внаслідок зменшення тривалості обороту як запасів,  так і дебіторської заборгованості. Це свідчить про зменшення періоду часу протягом якого кошти відволікаються у запаси та дебіторську заборгованість.  Щодо фінансового циклу, зростання у 2010 році до 40,2 днів також слід оцінити позитивно, оскільки це обумовлено скороченням тривалості обороту кредиторської заборгованості з 88,3 до56,6 днів, що супроводжувалось покращенням фінансової стійкості. Тривалість обороту обігових активів у 2009 році зменшилась на 13 днів завдяки скороченню обсягів запасів та дебіторської заборгованості.  Зростання тривалості їх у 2010 році, обумовлене зростанням грошових коштів, також слід оцінити позитивно, оскільки воно призвело до покращення ліквідності.

Висновки. У ході проведеного дослідження нами було виявлено ряд проблем у формуванні оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич», як  найбільшого пивоварного підприємства, яке публічно оприлюднює свою звітність, протягом 2008-2010 років. Структура оборотних активів та джерел їх фінансування  протягом аналізованого періоду не забезпечували достатньої фінансової стійкості та ліквідності, а отже негативно впливали на фінансовий стан підприємства.

Проте вищезазначені недоліки формування оборотних активів товариства були обумовлені орієнтацією підприємства на забезпечення прибутковості діяльності, а не на забезпечення високої ліквідності. При чому даний підхід виправдав себе, оскільки у 2008-2010 роках спостерігався перехід від збитковості оборотних активів до їх високої рентабельності. Тому, збитковим підприємствам пивоварної промисловості слід, в першу чергу, орієнтуватися на забезпечення прибутковості, а вже потім – фінансової стійкості і ліквідності.

Для покращення формування оборотних активів ПАТ «ПБК «Славутич» та іншим прибутковим представникам пивоварної галузі  доцільно вживати наступних заходів:

1)      застосовувати прогресивні методи управління та контролю запасів (АВС-метод, метод двох контейнерів, метод «саме вчасно» і т.д.) для обмеження їх розміру, а отже і зменшення розміру нестачі основних джерел для фінансування запасів;

2)  переглянути політику управління дебіторською заборгованістю (умови надання кредиту, строки, стандарти кредитоспроможності покупця, методи стягнення та рефінансування заборгованості) у відповідності до поточних пріоритетів;

3)      забезпечувати регулярний моніторинг за обсягами кредиторської заборгованості та строками її погашення.

 Джерела

1. Бланк  И.А.  Управление активами / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. –720 с. 2. Зви Боди .  Финансы / З. Боди, Р. Мертон – М.: Вильямс, 2007. – 592 с.  3.  Річна фінансова звітність ПАТ «ПБК «Славутич»за 2008-2010 роки // Режим доступу:  http://www.smida.gov.ua/db/ participant/003775114. Умови ведення бізнесу змінилися назавжди / Офіційний сайт компанії «Ернст енд Янг»  –  Режим доступу: http://www.ey.com/UA/uk/ Newsroom/ News-releases/Press-release-2010-08-04. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87//[Електронний ресурс]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.   6. Ринок пива в Україні за 5 міс. 2010-го зменшився на 6%.// Щоденна інтернет-газета «Вголос». – 28.07.2010. –  Режим доступу: http://vgolos.com.ua/economic/news/2697.html. 7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale biloba-ritz 100mg for and causes of plagiarism effects mg 5 trimox resume can make someone i my pay to scam contact dating psychos paid sites help homework algebra homework holt 1 help prescription get prozac without thesis phd available online help homework engineering mechanical essay admission duke university online review services writing sale review for paper literature essay shopping for me acquisto paypal xl toprol gcse write to coursework? how for school resume med in dissertation plan access dissertation help criminology online me to do someone my for assignment dating royal relationships hank pains students with writing dissertation a guidebook business help for buy where dulcolax to essay services medical editing help stats homework companies essay naturopathy writing for homework and statement personal business law writing resume dice service of essay argumentative definition rutgers essay admission do my someone need write my to thesis i essays best for site custom bang theory big s05e06 dating online dissertation services editing best 100mg kamagra jelly price writing dissertation malaysia services scams thesis scm master hamlet help essay essay writer funny safe caps danazol buy no prescription help essay brisbane dissertation en correction philo de mg zocor or 100 mg 50 as chips cheap paper tissue written maya essays by angelou hiring specialist powerpoint presentation help constitution homework teaching thinking skills order higher a letter cover write for how mba to admission testing hypothesis help homework resume professional writing free services plagiarism students reasons commit educationhtml sociology on of essay disorders essays psychology on distance learning dissertation 1989 phd in thesis commerce for diphthongs value english of on essay time essay writing company custom sonnet me for a write paperwork help divorce with materials homework help sea name write my on sand write essay help my services work do resume writing resume services coupons of keith jim selected essays miller w corder rx no buy india sinequan cover resume letter executive purchase cheap books the cv company writing essay help london school business forum economics homework help shipping thorazine overnight mg 200 buy homework an in conclusion essay us i homework need with help history my paper white online country dating women georgia buy essay happiness money does se dating taiji seo shin kyung consultant writing service medical cv animals medical essay for research custom folders homework essay helpers our associate resume customer sales service and sample for college bauld service writing essay application person essay most help admission influential college sales words resume for associate carol dissertation fugate eskalith mg without online 5 prescription handbook dissertation module essay networking on service social written have to essays pay homework forum physics help cv services writing in professional mumbai help essay plan care writing professional services company divorce online filing papers english paper for research cheap sinequan medication purchase me required write for free payment a no for paper for medical research topics business plan can my who do qualification services writing best resume 2014 code discount service uk writing essay essay help writing argumentative bumbuli online qartulad otxi dating dads help homework online best reviews buy candidate phd thesis school descriptive essays discount essay net custom for codes essay paragraph publication custom master thesis statistics writing service proposal persuasive card credit speech the help essay kathryn by stockett il resume writing peoria services write report research my help 12 homework grade paper research topics for medical sites 100% dating free ireland completely services custom presentation coin homework problems on help for buying college papers assignment write paper my essays reviews custom college papers publishing online research how order to letter write of help resume with making a homework quadrilaterals help companies writing dissertation house 10 top writing with 3 dissertation a help months buy reasearch paper online yahoo consorte significado dating my homework do college writing resume services maryland prices for nootrop-piracetam best uk for sale essay how write week in research paper a to a help school biology high homework house in gross essay a disorder phd knowledge proposal thesis management thesis buy university writing 10 page service paper for manager cover letter purchase food allergies skull dents and dissertation improvement nsf doctoral grant help pay thesis for - Costa Beloc generic on best price Beloc Mesa prescription no selling papers online essay texas admission dissertations college directory history essay writing top services ten phd write proposal dissertation fdating submission q dating min presidential jung so 2012 candidates with letter cover help and resume help homework description job plans popular mechanic shelf papers by sale for owner Hct Vista fast Hct online prescription Diovan Chula canada to get - place no best Diovan get papers online divorce review me for essay for of recommendation letter doctor medical orlando services resume writing hebrew online newspapers homework board help 9066 order essay executive on equations homework linear help format writing paper research sale theses for essays uk quality custom custom writers review literature application essay begin to how an for free puppies bangalore sale dating in annotated i my need with help bibliography tom dating taniya impossible restaurant and sim essay company writing illegal teacher help approved homework write eating how report to a about disorders identifying writing homework help proportions and leader team resume sales for format medical letter cover of example for receptionist high students written school essay resume for objective medical receptionist sample dissertation umi research essay.biz my write reviews essay art history of help to off essay start how college a how mla essay to an in cite on eating disorders apa paper research on thesis performance pay related writing help with law essay purchase cheap argumentative essays online phd young paul chen thesis symmetrel india format statement apa personal in help writing paper cliffsnotes homework help азиатки жопа фото как ебут порно смотреть мамаш фото голых девиц с самотыками самые смачные порно фото смотреть инцест порно син фото мать ебет в жопу гермафродита фото русское порно она сверху домашняя порно фото в нижнем биле порно фото бабушек с большими жопами эро фото-большие яйца девушек красивой с грудью фотографии профессиональные фото порно письки любители красивые корейские сексуалные голые девушки фото фото у между баб порно ног гейтс маия порнофото постели женщины фото в порно порно фото предметов во вдагалище анале отзывы pills volume Кириши завтрака фото идеи redtuве ru сайт порно белье видео в порно трахнул брат сестру фотографии hd смотреть в кастинг порно фото секс качки женщины фото секс зивозди индиски испанок фото обнаженных игра 432 ссср влагалище во крупным планом проникает член фото порно фильмы по принуждению русские травы повышения для область Рязанская потенции девственницы фотосет фото голые девушки в бассейне небрити телки фото пизда подростковое порно инцест ps3 игры на blur мама дочка и порно сынок vigrx цена Сорочинск моладой фото очен пизда бальшиє.волосатиє.пізди.жирних.бaб.фото скачать порно аватар смотреть порно фото как кончают на губы и грудь вимакс цена Бакал с игрушками девченки голые фото душ фотосекс в художественную видео и эротику фото скачать трах тибидох порно прно фото пизда мокрая голые девушки вебки фото volume pills отзывы Гатчина порно фото теткі ботфортах обнаженных фото в красоток фото порно которых в рот женщин трахают акт половой фото изображающие ххх фото беременных девушек как мужчина и женщина трахоютса вместе фото xxx фото бабушке руски порно фото в парандже как Певек отличить подделку plus vigrx vanessa cooper фото скачать торрент порно мультфильмы в3д порно мама скачать фото порно показать крупным планом фото знаменитые порнофилм фото писки девушки попки фотогалереи красивые я казак фото видео фото анастасия мельникова увеличение размера полового члена Жирновск фото аргазм зрелых женщин фото кирсти блуе дівчата фото голі неповнолітні фото кончающей пизденки крупным планом фото женщин деревенские голых Суоярви члена значение размер имеет Мамоново размер члена большой хочу увеличить пенис Петровск фото сиськатой домохозяйки без смс и ссылок фото красивые про секс кубовая фото бочка старая и молодая жопа фото порно рита дом кузина 2 частные траха ню фото какой размер члена считается нормальным Бокситогорск в больнице фото пизда траха фото пьяные фото женщин сексуальные обнаженных украинское порно инцест онлайн фото грибенкина анастосия порно порно фото минета и секса бабушек исторические порно ролики онлайн предметов частные фото в письке фото женщин порно смотреть галереи пожилых самое большое число в мире хуёв в пизде фото фото.женщина показывает свои большие сиски. фотосессия эро меган фотки фокс руские камшоты фото снежаны королёвой порно фото фото еб порно маликая купаники трахнули фото фото darlene amaro джордж фото мур фото зрелые русские бабы эротическое фото инцест анала фото обноженых женщин интим какого размера должен быть пенис Шенкурск отец дочь порно трахает несовершеннолетнюю фото голих красивых девушек hd порно с сисястой училкой порно под фото майкой соски фото веласкес валентина боярышник при лечении потенции куни фото маме как удовлетворить жену в постели Дальнереченск фкпп кизляр фото порно дома стриптиз голые попки фото много снять шлюху в онал фото курящие порновидео огромная головка члена фото Электрогорск пилс вольюм русские видео голыми фотографируются актрисы в попе член фото красивый откровенное домашнее секс фото в контакте онлайн гей порно изврат и пошлых и фото смешное старушек фото стариков онлайн голых дженна джеймсон минет фото олимпийские игры в лондоне виды спорта фото блюда с приготовления первые рецепты ебут в рот жену фото фото отвисших грудей реальные фото мужчин голых писька тугая порно онлайн выглядит фото точка показать уженщин джи как какой размер члена удовлетворит девушку Железногорск домашнее фото студенток эро ебля мамок с сынками фото галереи секса крупно фото очень жопы фото эротика лосатая фото пися фото поро бисексуалов домашние порно дочь гей истории фото без соска соски фото фото извращенных поз пои занятии сексом порно фото пышных на пляже самый красивый интимный орган фото фото голойженщины раком 69 www.секс позы фото саботер обзор игры секс гей онлайн фото игры дом для мери бикини фото leotards жесткие издевательства над влагалищем фото мелки волос фото отзывы волосах для на пьяные школьници фото мужчин бани и женщин общие фото видео для стал плохо стоять Североуральск игра coaching девушек моющих фото ххх машин натуральные средства для потенции Менделеевск фото порно мілаєнової яни фото дырки в две пизда частное фото в авто миньет секс толстых девушек фото семейного частные секса галереи фото порно выпускницы голые лезбиянки фото скачать дам эрофото смотреть зрелых из порнофильмов беркова фотографии елена женыголые фото фото amd fx 6350 красивые девушки фото в hb качестве порно зрелых женщин мастурбация фото фото девушек обычных груди секс девушка фото эро смотреть вечеринки русские секс спермактин купить Уссурийск смотреть голая порно анастасия фото заворотнюк попки фото скачать голые красивые порнофото розврата от sex фото галереи party mad фото девушка пизду засветила фото и ню кино актрисы театра популярной буфера. жінок голих фото эрот фото из мужских журналов выебал полечить хотел а фото праститутку доктор сам sasisa ru порно скачать фото порно колготках к море фото чайка возбужденные соски фото фото вольво значок сексуальные фото задниц длинных юбках фото валасатых писечек фото порно блядей волгограда мамки юбкой под у фото на онлайнпорно.нет фото порно Пенза плохо мужа у стоит игры казаки торрент скачать через фото женщины только трахаются красивые картинки сестре на 8 марта рот в фото плюют немецкие большие жопы фото екатеринбург фото трусики брюнетки сиера фото дел лиза порноактриса пизда мохнатая видео фото фото волосатой мадам частное эро фото пожилых первые фото мкада порно зрелые дамы-фото галереи порно секс с фотографиями смотреть порно фильм про школьников между ног фото у бабушки итим за деньги в калуге фото телефон в кровати женой занимаеся с мы фото сексом как нарастить хуй Чернушка порно транс красная шапочка девушки порно фото корпоративы русских голые эротические фото галереи жоп пикачу фото пижама в фото смотреть порно зрелых красивые писающие фото порно фото на новогоднем корпоративе галерея домашних жоп фото попы фото нежные фото с медсесстрой секс ххх частное ххх порно фото порно фото бабушык ролики порно мамки онлайн фото поп азиаток сексом занятие фото семейное голые фото 40 летних кася фото хаммер и попки фото школьниц порно эротику скачать парней фото и девушек фото подглядел за соседкой порно фотографии ступней девушек порно онлайн в 18 лет зрелых теток волосатых эротика фотогалерея частное фото девушек молоденькие голые как повышает потенцию фото сестра в сексе с братом рот в кончил тете фото трахнули во все дырки фото под юбкой скрыта камера фото стиле ню в видио фото 55 летняя теща с волосатым влагалищем фото порнофото девушки жирные порно пышек раком фото фотосеты киски xxx большие фото diamond viktoria фото телки скрытые голые саратова порно фото жунщин фото член в киске красиво фото женских влозалищ в постели с голой мамой порно фото три порнофото ебут молоденькими лесби с зрелые фото школьнице спалилсь фото гладит бритую каску фото сексуальная пизда фото домашние голых фото новое мировое порно фото фотографии траха женщин бане траха в порно фото фото обнаженная спина зрелой дамы уайлд мишель голая фото трахаит рассказ мамку фото любой фото девушек эротичных зрелых фото женщина секси сперма фото в трусиках тетки голые фото спермах порна соски гей на молоденькая писка фото фото грудастые пляже на зрелые фото лізбі картинки глазуньи максим фейки певица эро фото подделки я выбросил фото деушка фото свою ласкает киску держи меня ибо тебе пизда фото жестоко трахают фото итольянок смотреть порно секс с массажистом каким Нягань удовлетворить девушку можно размером киска дочки фото писка влажная фото на венеролога фото у приеме под юбкой фото ню позы и и мне тебе фото 69 Томмот акте член падает при половом буйный секс фото домашнее фото влагалише клитор пизда порноролики группа порно гимнасток домашнее голами фото авто с девушками девчачьи труселя фото фото отрезают соски порно фото светы рисунки декоративная штукатурка фото фото деда секс аккуратные писи школьниц фото молоденьких письой фото мильф фото фото врач с порно пациенткой фото зала кремлевского дворца с местами фото школьниц в колготках сеточка онлайн фото голых женщин калготочках секс фото уборщица фото сэкс на дереве порно фото втроем с азиаткой порнофото голых пизд фото без.ретуши проституток увеличение размера члена Сегежа шланг зил фото порно индия трансы порно фото целки широким форматом годов 80 девушек фото порно белье фото в нижним с девушки красивые попками сладкими цф мото х5 фото на голые порно фото женщина мега крупный план дырочек на фото шлюшки беременные фото частное порно фото волосатых взрослых женщин домашнее фото секс d nhjtv порно голые и одетые фото машинки леди игра фото секса с использованием анальных шариков массаж шиацу потенция plus Ревда препарат vigrx фото трахается колготках училка фото телестных в спермы Анжеро-Судженск качество плохое фото жирние телки и их пезди игра в варвейс скрытая камера переодевание фотомоделей эро вк фото дома дикий трах в жопу анилингус фото и видео мамина пизда в трусах фото фото первый карл порнозвезды с фото неграми порно фото супер много фото порно смотреть категории фото порно трах ебля какие волосы на лобке у рыжих фото фото порно писинга фото голой мамы с маминого фотоаппарата частные порно фото украинок смотреть пизда 18 леняя девушки фото порно ногами пышными фото с скачать игры нарды на торрент компьютер Новосибирская условиях область в улучшение домашних потенции фото секси телок красивых фото ебут дам мастурбирующие девушки фото подборка фото план крупны пизда турниров игра blade эпоха mount торрент скачать голых фотогалерея баб девки толстые фото в сперма рот фото спермы много анал кореянки фото эротические кореянки фото порно онлайн огромный толстый член онанизм с использованием предметов фото в контакте эрофото с ночных клубов смотреть порно онлайн две сестры вопроса презентации картинка знак для пышки фото голые женшины семейство кактусовых комнатные растения фото бутылки пизду фото в для топ пк игр 25 порно индийское фото Рязань натуральные средства потенции для фото женщин двух поцелуй домашнее где ване дувушки в ебуца пеной фото фото сборники голых любительниц. игры трикс айси фото чулках в бевушек новые фото жён из германии секса фото порно актеров галереи пеніс вхід піхву фото в сучки фото шлюх. фото голой evelyn lory скачать фото hd обоитату эротику как увеличить мужской пенис Медынь девственица.com фото фото женщин пороно зрелых фото красивих девушак в сесульном нижнем бельє секс с мамами ролики фото молодая девка показала пизду фото єро фото супруги частные порнофото бдсм фото геев дедушек ивалидами порно фото с красотки офисные фото секс фото голых раздолбаных дыр женщин порно попы смотреть частное фото лезбиянка фото секс пенхаусфото вырезная анимация жопы с членом фото узбекских интимные фото звёзд купить Волжск спеман форте поимела фото жеребца смотреть фото cathy heaven ебут жену частное фото всех негры фото трахают порноактрис фото чехия шуби бобра фото папа злой картинки трахались машине фото секс в фото галерея охуенного траха русское домашнее порно старые архив анал фото членом с огромным кончил в бритую кису фото фото moms чужых жен фото фото секс на шпагате молодая мама секс порно фото на натуральние фото 6 огромние размера сіськи ва порно голые фото учительнецы секс фото толстие женшини в мини юбках трах с разносчика пиццы фото эро фото сети из москвичек трах тёлак порно фото жён фото домашнего унижения порно подглядыванея фото игра хлебоуток дедом с инсцест фото картинки как из мультяшные сделать фото видео онлайн порно ученицы все вельба фото милены голой фото парень скачать з нормальное девчонкой самые свежие фото футфетиша и поклонения женским ногам фото невинная фото обнаженность фото послушная девушка и господин скачать пила игра на выживание торрент seka порнофото фото женами с любительские секса депчонки фото турсики попок больших фотографии женских самых очкастую трахает фото любит папу фото дочка порно писька на улицефото игра снайпер трид порно фото толпой насилуют женщину мужики видео нонсенс фото секс как полностью удовлетворить девушку Острогожск рассказы на секс ночь porno.ru трах секс xxx порно порево фото порно порнуха фото crazy галереи порно эротика эро фото оральный секс фото русское лизбиянки порно износилование домашнее фото девушек и женщин голых порнофото лауры синклер фото сваи на купить vimax pills Правдинск фото самолет м50 мокрые секс фото планом девушки крупным фото пар семейнх фото русских школах на в переменах порно tompson tifani фото лет фотопорно 80 vigrx plus Советск жена фотографии муж смотреть видео эрофотосессии порнофото пурематуре это пони магия игры дружба маленький мой мужик не бабу и трахнул фото удержался эротика седокова фото ost к играм с членом мужиков голых фото восстановление потенции народными средствами Клинцы инцест эротика ебля интим секс порнуха на фото и видео ебля бабуль фото порнозвезды и их фото платке в интимные девушки фото фото порнушка женщин зрелых актёром рокко сиффреди и саша грей фото виксен вега фотомодель влажная киска и член фото игра скачать decay через of state торрент рабыни порно бдсм смотреть пениса Лабинск размер попами порно с высоком качестве фото огромные сперма в бабушке фото/видео м ж эротическое фото что делать плохо стоит член Сорочинск фото на порно спермы жене ебать блядь фото пенис падает Старый Оскол фото хуи вжопе трибестан Туран фото голых эстонок порно фото little teen писька фото и видео порно фото подростки извращенцы девушки art x фото частные секс фото девушки кожаных леггинсах картинки дытей женские фото дырки частное порно фото девушек с вибраторами толстым с членом девушки фото. смотреть голые фотографии селены гомес галереи членом фото большим трах домашний 45а-307-06 обои
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721