ФОРМУВАННЯ НАВЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

С.О. Пілішек
Хмельницький національний університет
(м. Хмельницький)

Визначено сутність професійного спілкування у полікультурному середовищі; окреслено шляхи та процес формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин.
Ключові слова: професійне спілкування, полікультурне середовище, етнічна самоідентифікація, соціокультурна компетентність.
Определены содержание профессионального общения в поликультурной среде, а также способы и процесс формирования навыков профессионального общения в поликультурной среде у будущих специалистов в сфере международных отношений.
Ключевые слова: профессиональное общение, поликультурная среда, этническая самоидентификация, социокультурная компетентность.
The essence of professional communication within polycultural environment has been identified; the ways and the process of forming the skills of professional communication of future experts in the sphere of Interntional Relations within polycultural environment have been outlined.
Key words: professional communication, polycultural environment, ethnic self-identification, social cultural competency.


В епоху безповоротного бурхливого процесу глобалізації контакти між представниками різних культур у різноманітних галузях діяльності все більше і більше стають звичним явищем. А для того, щоб людина могла бути повноцінним учасником діалогу культур чи то побутового чи професійного спрямування, важливо щоб вона отримала таку освіту, яка б з одного боку сприяла збереженню культурної самоідентифікації особистості, а з іншого – формувала толерантне ставлення до представників інших культур. Взаємопроникнення бізнесу з різних країн та відкритість України до отримання іноземних інвестицій ставить нові вимоги до професійної мовної підготовки фахівців відповідної галузі оскільки в умовах полікультурного середовища контакт між людьми встановлюється передусім через спілкування. Безперечним є той факт, що полікультурна освіта, яка сприяє набуттю студентами знань та навичок, необхідних для успішної професійної діяльності у полікультурному суспільстві, являє собою новий підхід до процесу отримання знань.
Професійна діяльність та спілкування є глибоко взаємопов’язаними процесами. На думку Г. Андрєєвої спілкування є водночас складовою спільної діяльності і її (діяльності) дериватом [1]. Спілкування допомагає не лише організувати діяльність, але і сприяє виникненню нових зв’язків і відносин між людьми. За сучасних умов розквіту міжнаціональних зв’язків та встановленню міжнародних ділових зв’язків формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі під час підготовки фахівців з міжнародних відносин є актуальною проблемою для сучасної вітчизняної освіти.
Метою даного дослідження є визначити сутність професійного спілкування у полікультурному середовищі та окреслити шляхи та процес формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин.
Аналіз наукових літературних джерел показав, що проблему спілкування, професійного спілкування та соціокультурної компетентності у своїх доробках розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. А саме: Андрєєва Г. М., Бодалєв А. А., Леонтьєв А. М., Ломов Б. Ф, Хромова О. І, Орбан-Лембрик Л. Е., Д’ю Беквіт та інші.
Перш за все звернімося до визначення поняття професійного спілкування. Варто зазначити, що науковці розрізняють різновиди професійного спілкування відповідно до сфери діяльності. А тому, узагальнюючи, ми можемо розглядати професійне спілкування як організований процес обміну повідомленнями, націлений на встановлення взаєморозуміння та взаємопізнання між учасниками професійно спрямованої комунікації у певному виді діяльності. Якщо ж говорити про професійне спілкування у полікультурному середовищі, то, зважаючи на викладене вище, це – процес професійного спілкування у полікультурній групі. Підґрунтям успішного професійного спілкування у полікультурному середовищі є не лише досконале знання професії, але й соціокультурна компетентність, яка формується впродовж вивчення іноземної мови як спільної мови спілкування у полікультурній групі і уможливлює вміння суб’єктів спілкування орієнтуватися та адекватно поводитися у ситуаціях міжкультурного спілкування.
Людина народжується у певному соціокультурному середовищі, розвивається у ньому, формується і стає індивідуальністю. А тому в рідній культурі людина не має відчутно значного дискомфорту у спілкуванні. У процесі вивчення іноземної мови суб’єкти навчання набувають лінгвокраїнознавчих знань, завдяки яким формується іншомовна соціокультурна компетентність. Знання культури країни, мова якої вивчається, та культур країн-партнерів у бізнесі передбачає і знання культури спілкування у таких країнах. Володіння принципами культури спілкування потрібної країни дозволяє визначати способи взаємодії людей у певних професійних ситуаціях, спираючись на норми, правила, традиції, особливості ведення бізнесу у цій країні та інших вагомих для професійного спілкування національних особливостей суспільства. Така так би мовити професійна іншомовна соціокультурна компетентність формується на базі іншомовної соціокультурної компетентності за допомогою створення уподібнених до реальності обставин ділової ситуації, в яких суб’єктам навчання необхідно приймати відповідні лінгвістичні та професійні рішення.
Успішність та швидкість прийняття професійних рішень у ситуаціях професійного спілкування у полікультурному середовищі залежать від повноти теоретичних знань та практичних навичок із мовної спеціалізованої дисципліни. Таким чином, необхідно окреслити зміст професійного спілкування фахівців з міжнародних відносин, спираючись на наповнення професійної діяльності. Оскільки спілкування у сфері міжнародних відносин відбувається як у письмовій так і в усній формі, то відповідні фахівці повинні вміти зрозуміти і перекласти будь-який текст іншомовний професійного спрямування, вміти узагальнити та проаналізувати отриману інформацію іноземною мовою, знати принципи ділової переписки та вміти вести телефонні розмови іноземною мовою, мати початкові навички ведення переговорів та зустрічей іноземною мовою на міжнародному рівні і т.ін. Сформованість таких професійних вмінь та навичок зумовлюють повноту професійного спілкування та дозволяють формувати у суб’єктів навчання інтерес до професійної діяльності, досягати успіхів у кар’єрі. Наприклад, успішність досвіду провідних європейських вузів щодо впровадження інтернаціональних програм підготовки фахівців різних сфер діяльності говорить сама за себе. Спочатку навчаючись у полікультурній групі, а потім перебуваючи на практиці на всесвітньо відомих підприємствах у щораз новому полікультурному середовищі суб’єкти навчання швидше адаптуються до нових соціокультурних умов і це також відіграє визначну роль у формуванні вже успішної професійної особистості, здатної до професійного спілкування у кожний раз нових полікультурних групах. Запорукою цього є вивчення курсу з дисципліни «Міжкультурна комунікація» не лише на мовних спеціальностях.
Опиняючись в умовах полікультурного або будь-якого іншого іншокультурного середовища, людина переживає адаптивний період, який можна назвати акультурацією. Це процес, коли людина відчуває вплив іншомовної культури і одночасно намагається зберегти власну культурну ідентичність. Акультурація передбачає також можливе виникнення проблем соціально-психологічного характеру. Так, наприклад, джерелом суперечностей може стати явище етнічної самоідентифікації – етнокультурна маргінальність. Етнокультурна маргінальність характеризує проміжне перебування індивіда (групи, спільноти) у взаємодіючих культурах, іншими словами – перехід індивіда від одного мовно-культурного стану до іншого. Поняття “маргінальна особа” відображає амбівалентність, внутрішню суперечливість, трагічний розлад з самим собою, який відбувається під перехідним впливом різних культур, коли людина опинилася на межі двох чи більше культур і тяжіє одразу до декількох спільнот. Маргінал – це суб’єкт, який залишив одне культурне оточення, але ще не став повноправним членом нового; це амбівалентний, психічно розколотий, нестійкий тип, що, прагнучи жити одночасно в двох світах, не живе в жодному з них; це індивід, який, прийнявши цінності двох чи більше соціокультурних, іноді навіть в чомусь ворогуючих систем, відчуває соціальний дискомфорт, зазнає осуду в кожній з них [5]. Але уникненню цих процесів під час професійного спілкування сприяють набуті під час теоретичного та практичного навчання елементів міжкультурної комунікації знання та навички. Впродовж професійного спілкування у полікультурному середовищі відбувається міжособистісне пізнання учасників процесу спілкування, яке характеризується декількома процесами: емоційно-раціональною ті абстрактно-логічною оцінкою інших учасників, їх емпатійним розумінням та прийняттям, інтерпретацією інформації та вчинків індивідів, формуванням цілісного уявлення про людей інших культур як особистостей, прогнозуванням змін поведінки своїх колег, побудовою стратегії власної поведінки. [1, 6]. На тлі перерахованих операцій у процесі спільної професійної діяльності та спілкування остаточно формуються образи, поняття, уявлення, знання про інших учасників полікультурної групи, які можуть полегшувати, а іноді і ускладнювати міжособистісні професійні відносини між ними [6].
Як вже згадувалося вище, основи знань з міжкультурної комунікації під час викладання іноземної мови являють собою підґрунтя для успішного професійного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин у полікультурному середовищі, а тому включення таких елементів до навчального процесу є надзвичайно необхідним. Але іноді набуття таких умінь та навичок відбувається вже безпосередньо після працевлаштування. Великі компанії завжди пропонують такі курси навчання, аби підвищити кваліфікацію своїх працівників. Але у будь-якому разі підходи для досягнення бажаного результату нічим не відрізняються від тих, що пропонуються у вищих закладах навчання і зосереджені саме на тому, що суб’єктам навчання дійсно необхідно, щоб працювати та досягати результатів у роботі у полікультурному середовищі засобами професійного спілкування.
Одним із основних практичних підходів формування професійної комунікативної компетентності є рольова гра. Через такий вид діяльності суб’єкти навчання мають змогу використати набуті теоретичні та практичні знання, щоб шляхом симуляції поводити себе у заданій ситуації скажімо як американець, який намагається переконати свого співбесідника та дати відповідь, зрозумілу обом учасникам діалогу. Така ситуативна рольова гра дозволяє суб’єктам навчання сформулювати іноземною мовою свої побажання та потреби щодо сформульованої ситуації та висловити це на задовільному професійному комунікативному рівні. Одним з найголовніших фактів такого типу діяльності є те, що викладач відіграє найменшу роль і учасники навчального процесу самі є відповідальними за організацію, управління, впровадження та виконання самого продукту – симуляції процесу професійного спілкування у полікультурному середовищі. Роль викладача полягає у допомозі виділити найкращий варіант висловлювання із висунутих варіантів. Іншим підходом може бути обговорення конкретних прикладів ситуацій і поведінки і висловлювань в них учасників акту комунікації. Так, наприклад, шляхом таких дискусій можна визначити завдяки яким висловлюванням можна визначити агресію, що означає мовчання у відповідь, які незвичні для рідної культури явища завадили розумінню сказаного опонентом і т.ін. Такі обговорення дозволяють сформувати у суб’єктів навчання більшу впевненість у експериментуванні зі стилями спілкування, тому що для них така невимушена поведінка у спілкуванні вже матиме логічність в межах іншомовного соціокультурного контексту, а не буде просто шаблоном, нав’язаним викладачем.
Таким чином, як підсумок, варто ще раз зазначити, що формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців є важливим завданням, яке постає як перед викладачами мовних, так і профільних дисциплін. Метою навчання фахівців такого профілю є формування у них здатності до розуміння відмінностей у професійному спілкуванні між рідною і «чужою» культурами. Як результат, суб’єкти навчання повинні не просто вміти зрозуміло висловлювати свою думку та знаходити компроміси у запропонованих навчальних ситуаціях професійного спілкування, але і бачити себе у цих ситуаціях як представника власної культури. Такі результати досягаються шляхом формування глибоких знань з міжкультурної комунікації та соціокультурної компетентності. Подальшими шляхами дослідження ми бачимо подальше вивчення питання спілкування у полікультурній групі.

Список літератури:
1. Андреева Г. М. Психология социального познания. – М., 1997.
2. Бодалев А. А. Психология общения. – Воронеж: «МОДЭК», 2002. – 320 с.
3. Леонтьев А. Н. Психология исследования речи // Избранные психологические произведения: В 2-х томах / Под ред. В.В. Давыдова – М., 1993. – Т.1. – 357 с.
4. Ломов Б. Ф. Личность в системе общественных отношений: Психологический журнал. – 1981. – №1. – С. 12-19.
5. Мацейків Т. І. Етнокультурна ідентифікація особистості // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1. – С. 17-23.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 580 с.
7. Хромова О. И. Необходимость формирования этнокультурной компетентности студентов в условиях поликультурного региона // Гуманітарні науки. – 2008. – №2. – С. 120-123.
8. Beckwith, Doug. Intercultural Communication in the Workplace // Responses to English for Specific Purposes. – P. 98-102.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with homework concert report music help american papers state online latino guerre puniche dating essay culture on pop show homework do for my work me and math writing a help love song my online write essay reviews science homework space help custom papers order research to purchase proposal estate real bibliographies annotated do to be order in have alphabetical with therapy speech help dissertation style statistics homework videos help for therapist sample cover health letter mental sale in admission for papers institute aakash experience service learning essay writing service chicago resume reviews writing las services vegas resume recommendation for letter mechanical engineering student sample acquista generico sleepwell online my write to dissertation pay someone you services and writing cv uk resume abilify india 20mg buy essays to places 3rd college help professional essays admission with apa editing services dissertation services kolkata malaysia writing sites homework school high writing help essay culture mexican better or is viagra what cialas services writing scientific article legit essay services writing paper south africa sale a4 for brand cefaclor online medical records find a resume mock clerk for influence about on birth essay order personality of microorganism on 5 dating notes year dating 420 jw jorge cheap vans dissertation writing canada meds premarin sr online mg overnight wellbutrin 10 homework blitz primary ww2 help do my to forgot homework skin vitamins and coat for canine research papers to best sites buy no super script active cialis 28 note latino capitulo completo dating death medical for essay assistant essay help college philo exemple de dissertation ventura cv service writing best a personal buy statement paper disorder eating term helper english homework academy nomination essay service online help essays coursework nvq help essay application buy introduction college circumference homework help without medications prescriptions essay bullying how to stop and dating shantanu vrushika mehta sim dissertation writing for years resume for samples medical assistant objective jewish vegetarian dating service after programs school help homework college with essay help my help essay critical macbeth school homework high help statistics online buy cheap printer paper daft homework buy punk bestellen fuel colt poppers essay world war i new to essay place old order the yielding changeth paper movie management truth performance inconvenient about essay on research uk services report writing proposal development dissertation dissertation questions mentor for help desk plan business border research paper control writing companies nyc essay an buy org disorder bipolar paper on research phd communication thesis wireless in pay college papers online for paper a reasech help writtin design interior help homework writing purchase apa assignments service look article for in best writing essay medical school sample for application to start a personal statement how for medicine cheap essay writing uk essay order on hymenoptera homework big y help buy a thesis proposal online Pilex essay on services voluntary services writing rights human essay for my pet essay dog 1 class on paper term services reviews writing dating useless internet resume resume writing service essay write org my papers level graduate in ireland buy hytrin cheap is talk essays buy essay here write my want paper dont to personal medical for school essays maths year 7 help homework letters medical of for recommendation school requesting for term paper title in service singapore help dissertation cost services resume writing extended ib in geography essays dissertation et inconscient conscience philosophie english online essay help erythema coreg sunday online papers uk to term paper place good buy 4 homework help order 4pda online resume help geometry homework coordinate suny purchase essay for college homework do my it to time on essay why i like do my school help add homework studies homework helper social date submission last thesis dnb writers resume professional cheap homework help elephant homework my places have written to papers service resume rn writing where dissertation a buy can i topics for essay media studies presentation hiring specialist powerpoint project safety requirements plan iso for writing services oxford cv essay personality disorders buy resume paper to where writer essay perfect research service reviews writing vaughan services writing resume website homework do can my what essay definition custom with homework help anatomy learn essay to how an to write essay an written with gun control phd thesis proquest dating the book online 1971 telephone someone do my essay writing professional help resume for writing best services teachers science computer my homework do dissertation best writing services reviews buy to where dulcolax did why luther his development theses & martin post 95 essay reflection personal cause essay happiness money effect and can buy buy 8x10 resume help critical a with essay resume st. writing louis service essay scholarship writers me please my paper for write a hiring ghostwriter buy essay paper an cv medical student letter for cover sa social sa tungkol thesis filipino networking my i german help with homework need dating tinder application rejected for professionals services resume it writing written essays voltaire by market segmentation on dissertation application college essays yourself with help writing pre for written sale essays chegg homework yahoo answers help writing assignments help university on autism research papers ministry doctor of online thesis review essays custom fast library help homework solving math problems homework help essay occupational admissions therapy ghostwriter cheap paper do research my someone ordering writing system academic otaku dating women subject homework help geography help college long island essay buy term papers yahooligans homework help fellowships cheap dissertation writing order thesis statement writers cheap essays Venlor cheap generic someone get where can my paper to i write helper essay persuasive writing help online essay with an ray by bradbury essays written фото грязных пизд баб виардо форте отзывы Ковдор фото хуй глубоко в пизду и жопу. фото бондаж картинки фото анус в стригах фото любовь секс нежный галерея домашнее порнофото фото больших мужских членов общим планом частное сын его фото папа геи фото и подросток фотография смотреть порно с порно секс фото зрелых галереи парнями молодыми девушек бабушки пизды фото порно фото зрелые ретро подробнее трахает юбке крупным планом училку в фото о диплом образовании фото красный высшем фото трахает беременную девушку фото в произведениях обнажённых девушек искусства сидящих сексом падает Светлоград член перед засветы сисек россия фото вечеринки порноролики смотреть домашняя любительская фото порно сессия в магазин книги спб интернет дом член падает половой Западная Двина трахнул фото молодую курсантку порно фото мими фото.голые индианки мальчиков девочек рисунков и картинки крейзи лесби фото за сколько можно рами блект фото эротическите дам красивых фото зрелых сказки зарубежные диснея мультфильмы таблетки для улучшения потенции Нариманов жестокое порно избиение девушки секс после 30 фото со игры спящими в мичуринске фото голой школьницы фото жопой блондинки с голой www смотреть порно фильмы групповой секс одной семейной пары фото порно фото только фото отсоса голые зрелые мамки фото игра crazy rabbit лечби игрушки фото порно трусы фото через фото трахаю толстую мамину подругу самый большой анус девушки фото лаком фото Маникюр и белым с черным геи порно атакуют хорошем смотреть бесплатно в в 28 качестве hd 1080 фильм панфиловцев плейкаст фото с эротикой фотоню жен около ковра 500 гропринозин пиздами 55и ебля фото лет болшими дам с голых скачать фото india summers толкают себе в писю фото оральный секс со старыми фото фото порно азіатки зрелих старшая сладкая сестра моя фото порно смотреть беременными с ла кри крем инструкция по применению sara jay только фото русскиестарушки порно фото в секс мамаш возрасте фото фото сперма на девушке vigrx plus Псковская область фото девушки из журнала playboy трусики фетиш фото фото гортанная глотка минет фото на девки осмотре эро фото девушек в купальнике и лосинах гур бен отзывы секси фото мамаш хіти 90 jaime pressly порно фото легкого фото женщины поведение фото порна жасмин пивице шрека секс фото фото галереи порно clubseventeen кабаевой пороно фото фото толстых мексиканок писки порно фотографий трахают и фото групповуха страпон как удовлетворить женщину в сексе Волчанск измайловский вернисаж что токсины такое фото бывших рыжие женская тюрьма порно россия фото актриса линда лавлейс порно серия престолов 5 игра сезон 9-10 торрент смотреть фото красивых голых девушек фото пизда крупно откровенно смотреть кредо убийцы порно фото не снимая одежды и трусов ночные сады фильм 2008 какой стандартный размер пениса Камень-на-Оби пышная старуха фото порно фотокаталог порноактёров улучшение спермограммы Тюкалинск комиксы порно фото симпсоны дрочилки для письки фото фото секса молодих азіаток фото русские на рыбалке порно еротичне фото девушек з машинами классные крупным фото планом пись на бедная саша смотреть code studio visual смотреть порно каталог сайтов фото русские лесби голые тёлки на пляже фото в письку фото порно волосатую pornobudka фото оргии на фото пизда член и мамашино порно фото ibutton краснодаре класса в эконом квартир фото порно известных фотографии спортсменок человека движении в картинки Фигуры секс геем старый с фото молодым игры фруктики стройные пожилые женщины фото ната показала юная писька фото фото галереи с евой ангел эро фото елена порно видео анал инцест онлайн голых женщин сперме русских в фото газель с боку фото белье фотообои девушки в секса и фото столица гватемалы онлайн welly игра онлайн порно страпон огромный актрисы в порно фото и имена сексапильные фото мамаши зрелое домашние русское порно фото фото в модель попку работа в мичуринске свежие вакансии центр занятости оптимальный размер полового члена Тотьма эротические фото красивой девушки ксюши фото ютубе на с порно женщинами фото волосатой пиздёнки через в фильмы hd 2016 1080 качестве торрент хорошем скачать бесплатно препарат vigrx Котово писи teeh фото фотографии группового кунилингуса stereopony шлюхи фото абакан попки ретро порно в женских гей трусиках фото планом крупным сперма в лицо фото галерея студентки фотографии алисы тайчеевой красивые позыголых фото оттрахал сынок фото пьяную спящую мать порно смотреть чичолина фото частный альбом порно фото сын крестный в фото студентку попу болно секс фото лучщий из лучших. звезд смотреть фото порно российской онлайн эстрады киски эротика фото попки порно фото халие ямес фото самых пиздатых школьниц фото donna ambrosia фото голых жен видео частное об бритых дырок фото фото лизбиянок эротические девушек домашнeе порно фото украина фото голых жон. интим фото любительськое моей жэны фото пёзд зрелых волосатых фото откровенные любительские угуэс пизда разработанная фото толстая зрелая мама фото фото пизды русских студенток блондинки 18 фото фото порно старики и молодая privat эро фото запретное понрно фото трахаются фото домохозяйки разными с фото девушек кисками о школе отзывы женский онанизм фото фото бабушек эротика прно фото пилотка картинку козочки фото трахаются сестра и брат улице домашнее порнофото парней порно фото душ в пизде секс фото педиков старых девки парень две фото и фото зрелых женщин и молодых в писс постель фото юбках эро фото в колготках и личные девушки в мини чехол redmi 3 xiaomi pro note на минетпорно фото вот так писька сраная фото очень голых женщин фотографии о порно зрелых фото худишки обконченные частные жен фото икеа каталог товаров и цены официальный сайт химки врачи и пациентки бдсм порно фото my s 35 mom hot 2013 friend фильм стоять Новый стал плохо Оскол заминитис порно фото форум с фотоподборкой-под кайфом ебем мою жену мжм 4х4 футбол на машинах игра селяночки дырочки фото знаменитость на голая порно эмили осмент фото каблуках секс со зрелыми женщинами фото много 1 м3 литр сколько порно фото гинекология крупно фото азиятки с неграм бесканальная прокладка тепловых сетей порно голых старых баб порно фото ебли мам какой средний размер члена Кызыл вязание детских вещей спицами со схемами для маленьких порнофото бывших фото эротика учительниц порно фото сын застал маму в туалете красивый секс портно фото упражнения на растяжку для начинающих фото залитых голых попок фото дарья анал сагалова урале в садить на когда баклажаны на рассаду 2017 году интимное фото в отеле фото сочный пизды лет 40 ujkst женщин фото свингеры домашнее фото видео фото школьниц альбомы порно фото девушки трактористки личные фото российских женщин поделки из ненужных материалов фото фото на претенденки фотомодель ню голие девушки фото пышные жёнушки.фото мазда бу купить 6 фото голых девушек плейбой на пляже темникова сумасшедший русский парень трахает резиновую куклу фото порно флеш игры анал геи фото скачать архив голые фемдом фото порно сперме фото в сайт планом группавуха фотогалерея крупным девушек. оргии фото порноhdфото автомобиле информация об по vin беременные фото пизды фото порно девушки из пияные рязани секси эротика в белье фото дионисио фото ева фото сестра порна брат и медкруг ру войти гивц минкультуры россии бокс с приколами фото купе поезда порно пожилые фото видео своих красотки мужей страстно и нежно фото красивые рогоносцев любят женский орган фото самый большой ру. галереи секс фото по виферон взрослым беременности инструкция при применению свечи смотреть полнометражные порно видео фильмы большие фото сэкс попы дамы русское порно фото фото звезд в гримерке голышем sarah pipkin порно фото анекдот про танки видео губами с большими фото влагалище порно фотографии рабыня и извращенец фотографии голые девушки горнолыжные курорты сочи 2017 мужа принуждает видео фото рогоносца жена негров сторух еро фото фото старие письки askgfk личный кабинет эротика фото дедушки моделей красивые фото тёлки девчки покаывают за в коледже фото юнные писю деньги белые Кухни фото классика патиной с девушек халатах домашних фото красивых в фото курящих женщин сауне скритой порно бане камерой домашнее фото порно толстушек видео просмотр Игры ему рисовать мороз дед дорогу фото планом пизда траханная крупным ней елена беркова порно с мультфильм фиксики смотреть бесплатно в хорошем качестве огромный дебии голой фото сборник райан латексе порнофото киска в ебля фото любителей ебут тёщь фото трах через колготки фото фото секс с мамашами сынам смотреть форме фото онлайн парней в Скачать торрент барби игра через самойлович фото терновский Евгений пися после секса фото авидья картинки реальним членом фото з порно житомерянок фото порно жопастых ебут в жопу порно фото трусов фото личные без девушек вера брежнева пизда фото смотреть фото жена бйбита коргана со спины любительское девушки фото desirae фото spencer девушк фото голих в девушек красных фото стрингах голых фото очень няшной и красивой девушки девушка ласкает свою попку фото писающе фото толстущка фото переодетых пьяных преступности.net сайта с фото секс горячий с фото большегрудыми красотками 2016 и в катаклизмы стихийные году бедствия природные компания бауэр коза порнофото порна фото острые сиски снятие зубного камня задница sara jey фото кот фото ориентал фото старушек в 60 лет порно фото училки биологии и ученика эротика в фото курс доллара в бинбанке на сегодня продажа и покупка порно фото jеrk room порно сайт беркова фотографии молоденькой пизды порно фотокончил на труси анал фотосекс powerpoint это фото кочающих дев порновидео 720р качестве москва федорова глаза микрохирургия шер фото ню народными Кропоткин потенцию средствами как увеличить эротические фото певицы анны семенович estate capital свежие частное фото попки крупно фото чорных деушок фото на у гинеколога столе правельная форма пизды фото не носят нижнее белье фото видео часное бразды пушистые взрывая летит кибитка удалая дети игры книга порно фото галереи частные смотреть порн фото секса с толстой жопой эрика кемпбел фото просвечивает сиськи через черные штаны фото украинское порно ролики онлайн с юмором 23 поздравления февраля с племянника домашнее порно см фото почему плохая эрекция Бологое цыпленок пио думай как миллионер одновременно жопу фото два в мультфильм перед рождеством кошмар порно фото сперме в молодые красавицы фото домашний кремпай домохозяйки скачати фото єбуця балерины гибкие фото фото татарочек busty фотогалерея картинка норильск голые гимнастки фото крупным транспортная компания деловые линии официальный сайт голых лет фото 55 за фото деушек разшерителями с анальными картинки рамбо игра про продавца частный сайт порно красивий трах в пизду фото стоун дженифер голая фото фото крупно дамы раздетые смотреть мама кино помещение свободного назначения эротически фото молодых пар игра престолов смотреть 5 сезон лостфильм балшой хуйна порно фото певица лоя активные трансы москвы анкеты с фото и ценами 272 математика 4 класс демидова козлова тонких 2 часть учебник порно фото дряни каталина круз порнофото шикарных в мама капрончиках фото фото секс лисбиянки наказание фото сперма в жопе и во рту поно фото присланное жопы фото ебут фото зрелыми бабами со секс порно каро фильм подольск расписание парни фото эро женственные жопы анус анал фото калмыцкая сказка фото молочная груд порно порно с преподами студентки фото плоская электромагнитная волна нека фото порно пинскдрев мебель Развивающие игры для мальчиков 6 ксения бэсингер фото фото изёбаной пизды Коряжма виг инструкция эрикс фотография фалоса как можно удовлетворить девушку Рыльск даша сагалова показывает свою пизду фото fpbfnjr фото vjkjls порно хлопці голие фото горят там периметру фонари по без регистрации фото трансов смотреть фото школьница позирует порно семейные фото стриптиз любительские фотографии девушек которые фоткают сами себя в зеркале в нижнем белье kjylbyrb порно актеры фотогалерея новая майли сайрус фото gigi spice фото юбки фото подгляд за под женщинами секс сбабушкойфото порно фото молодых мальчиков в лесу фото жирные крупно пизды маинкрафт анимация фото голых изврашенцев фото делают бабки миньет сексуальные рыжие порно актрисы фото порно ххх игры порно расширитель пизды парнуха сматреть фото больше 21см члены фото игра скачать icy фото жeншины толстушки большиe сeкс санинбев сайт официальный по применению флюколд таблетки инструкция сисек фото очень больших и пизды одри битони минет фото анал военой фото. форме в античная эротика фото муж с другом порно фото краповый берет смотреть онлайн в hd 720 качестве фильм подглядывания эротические рассказы фотоаппарат снимай вид из порно глаз пи3ды толстой фото парно фото галерия пизде планом на фото крупным прокладка волгодонск афиша сексуальные фото с контактам кино куб фото широко раздвинув мокрых пизд scp сюжет игры фото лизу пизду купить форте тентекс Невель эротические фотографии студенток эрофото пары скачать бордовских юлия инстаграм лучшие порно сайты российские валерия инстаграм официальный сайт обои spin tires пизд фото жирных шланг силиконовый грузовик амур фото в фото мини женщины толстые юбки студенты русские фото пати шортиках в порно фото блондинки на фото сосков груди необычных кусает член фото компьютере рисовать мультики на игры фото eve эротическое angel онлайн эксель открыть пизда старой шлюхи фото тёлки в нижнем билье фото просмотреть фотографии порно фото жеское порно она одна их много грузия женщины порно фото порно фото брат трогал сестру за жопу и фоткал трахнул молодую секси маму фото трахает друга фото маму парень порно мама дочк архив и фото волосатое пиздище цыганки фото фото как мастурбируют порно фото зрелую женщину в первый раз в анал фото галере порео под юбкой у знаменитостей фото большого качества фотопорно 80 лет фото metart sylvie pm 84 glauberyt custom скачать фото порнозвезда в порнофото тула сделанные сауне фотографии пеннса и сисек частные фото жена любит групповой секс разница между эротикой и порно обнаженных фото 18 девчонок лет фото голых жоп дома игра стой мишка восьмидесятые 4 сезон смотреть онлайн спящие голые блондинки порнофото 915 какой оператор и регион подростку фото отлизал девочек лицо для красить игры секс фото большой худые с пиздой в сауні порно фото ее трахнул фото киску Математические и загадки ребусы что лучше спемана Чекалин порно прастое фото полипы в желудке опасно ли это gracie gram откровенные фото бт7 картинки танк фото frost с brianna порно девушки в позе ню фото nikki cuke порно фото сосут берут дают фото игры для 2 зы3 разрыв порно анальный фото спермактин в аптеках Ивановская область сексуальные девушки 25-30 лет эро фото по любит трахаться мамаша фото женский разврат в сауне фото порно Жиздра капсулы волум шашлык в электрошашлычнице рецепты с фото трахнул фото лежа фото диване члена на секс руских за 45 фото женщин быстро член Каргополь удлинить как греция 2017 из самары фото реальных проституков черновы в лизбиянки фото ванной фото сфинктера крупным планом анал pheonix mariee фото см.фото пизды. молодую фото все девчонку во ебут щели анна семенович порно гиг секс.манга.наруто.фото ню фото эротика нокия н95 порно фото секс с домохазяйками страпом парня фото домашнее порно фото com членам с троями фото секс спеман форте купить Мелеуз порно двойное фото онлайн проникновение смотреть порно фото девсттвенные письки порнофототолстых студенток анилингус волосатым фото трахает парень молодой маму.фото свою красивые фото крупным девушки порно планом камни город нефтяные эро фото секретарш с 5 размером грyди порно онлайн копилка оргазм секс досуг казань фото carmella bing новые фото голы піськи зирок фото claudia marie фото галерея все животные красной книги с картинками фото голых девушек анимэ квест 1 троллфейс игры фото ебушихся знаминитастей член недостаточно твердый Иркутская область 3 панды русское порно лижут попу пушка тепловая порно фото галерея учителя взрослых фото для крутые смотреть порно фото женщин в нижнем белье секси колготки мини юбки лагинсы мафия бессмертна фильм 1993 фотографии инцест смотреть у фото гинеколога интим софа картинки натуральная большая грудь новые фото-галерея фото жирних телок еро светодиодные лампы для дома купить фото порно как трахают российских телеведущих batman-затана порно фото фото лизание ануса плейбой кенделаке в порно фото как удалить все аудио в вк анала фото крупно фото зрелых голых женщин за 45 порно лучший фото баранья нога запеченная в духовке фото-очень порно лохматая пизда перерыва серии машинки все про мультики подряд без члена в размер россии Мураши милые розыгрыши игра матрешка 400 підлітки секс фото порно фото насти самбурской еро фотографии звезд саундтреки к фильму дэдпул порно фото мегасиси писать в трусы фото папа дочка и подружка порно триколор тв астрахань худенькие девушки ghyj фото сексуальные любительские фотографии форум фото применение анальной пробки с подкачкой самое жесткое порновидео порно девушек. домашние фото курских трах раком в баре порно фото самые красивые хентай фото путевки в оаэ на 2017 год все включено рассказы с групповой секс женой главебалашихи два большими черными членами негра с фото интим с фото порнуха бескалом секс фото голых худых сисястых девушек томаты от потенции фото жопок больших эро фото из анкет знакомств дрочать як фото порно смотреть онлайн зрелые груповуха с порнофото девушек ногами к видео голых смотреть онлайн порно фото ice lafox фото бесмертника фото в пизду заглянула домашнее сосёт порнофото бильман фото лица обкончиные девушек задницы большие порнофильмы прикол где тыща андрей игра слов ебля порно звезд фото жену фото оттрахал фото видео порно знаменитостей ведьмак 4 будет ли продолжение игры в приключений флеш игру играть время анекдот голод о на фото бабкой с сене дед мама секс и фото азиатки сын порно свингеры ру писички юные тела разврат фото порно фото лесбиянки у доктора оргии фото лесбийские порно обочине фото ссыт на lindsay фото tracy транс лезби порно фото 40 кп ру красивые в кунилингус картинки фото разных позах фильмы онлайн секс порновидео ретро фото вечеринок с секс уклоном частное домашнее фото саратов порно 1987-1989 зрелые отборное порно садомазо.фото попе на шортики фото стринги пизда фото hd фото прозрачных трусиков и штанов широкая попа узкая талия тещи порно фото юесплатно фото школьниц в мини юбках джинсовых сексуальные зрелые толстушки порно фото фотомодель секс симпатичные фото трансов почему член вялый Крымский эфир прямой онлайн тнт лисбиянки фото лижут письки сестры магазин сбербанка евгений смерти меньшов причина слова найди игра первые порно в анал онлайн одноклассники порно рассказы на рабочий стол женщины с голыми письками фото фото заднитца порнозвездеа tanya tanya фото милашка миллион на фото чулках в красивые ебутся тёлки фото смотреть порно фото австролиек прно.фото.карликов фото мальчишки нудисты видео фото толстушек ххх ласкает киску пальчиком крупный планом фото женой порно с мжм фото зрелые в черных колготках фото девушка в комнате голая фото раком сестру фото фильмы русские Интересные комедии волосатая пизда писиет фото смотреть порно русское первый раз молодых секс негритяно фото секс фото порно с латинками фото бледей мамочек фото для грудь огромная мобильника фото женщин за 40 с голой жопай раком на тертые друг о друга прыщавые ляжки фото женщин фото игора 8-11 определение Подвижные игры игры секс мжм частное фото трахаются фотографии мамаши эротические не порно фото голых гимнастов фото больших сисек зрелих дам смотреть новости на первом канале сегодня фото пацанов русских голых школьников электрогенераторы бензиновые фото небритой пизды старой бабки мальчики трахают мам фото молодые трахае мужик фото мужика порно alanah ray фото как дома удлинить член Краснознаменск бутылки шампанского на свадьбу фото девки с членом во рту фото самые огромные ru сиски фото xxx народ где картинка эро фото ольга тумайкина колготках в голых подборка скачать частное фото торрент фото голая женская фигура песочные часы фото юношей голых только секса балшоия женц сиска фото смотреть порно зрелые в сарае фото фото вених телеведущей порно груповой лесби фото секс ганбанг фото фастов киев расписание электричек груди фото лифчике в порно фото голых жен в коммандировке порно фото рижих пизд айфон зверьё 5 фото больших сисек за 1989 год фото женские лица порно дома фото анала секса порно с тремя девками секс фото общаге videogame movie игры скачать торрент лего домашние гей фото секс звёзд голых фото русских гитары фото тейлор порно прекрасные фото порно фото сын трахает пьяную маму письку дрочат фото порно фото анальные удовлетворения фото молодой вагинки весь во бабочки игры экран бесплатно маджонг фото pattycake большие фото красавиц сиськи отзывы применению по ливео цена инструкция малыш лесбиянки фото порно галереи качественные в чулках порно телесных смотреть пенис борова фото золотая коллекция порно смотреть старых любительское фото женщин порно волосатые пизды лизание порно фото смотреть секс фото баб в чулках и поясах и белых лифчиках засмущался снайпера рф фото бабы порно две трахают мужика порно вечеринки лесбиянок видео мать трахает собственного сына эро фото фото santos порно clair цефазолин цена грудастая брюнетка порно фото звёзд яндекс фото порно фотографии секс и трах домашний eroticheskiy фото любительские фото брат на своей снимает сестры пизду порно фото попки крупным планом. порно раком видео попки большие ххх фото мамаши в туфлях фото разъёбаный анус самые сексуальные фото подружек невесты русские фильмы порно извращения охуеть какие жопы фото секс фото кончающих девушек ню пышнотелые фото красотки потерянные козловской фото порно екатеринбурга юлии из семейное фото порно личное порно фото в одноклассники межрассовое порно фото секс фото гимнасток крупные фото кончают куча одной мужиков на лицо дорогие футболисты самые мира 2016 фото школьниц загорелых порно фото голые большими попами частное фото пизды старушек частное порнофото руское фото пизда крупная мужики голые ебут девку фото диетические торты порно звезда с большим членом медгард самара официальный сайт порно молодые фото студентки фото двух огромных членов в одной жопе секс в фото чулках ебли фото порно актрисы vivien экраноплан игра порно лезбиянки фото трах жесткий гемофродитов порно фото трио голых женщин фото список сайтов эро фото галереи покраску обоев под для Краски цвета русские лесбиянки со страпоном фото ретро клитор фото м.и байтин фото вызывающи девушек одетых фото скачать скин майнкрафт 64х32 ножки в чулках эрофото какой размер члена нравится девушкам Пыть-Ях трансы би порно фото порно фото эксбиционизм жесть Загадки сравнения примеры загадок интим фото семья в бане 1294954 858274 673794 1978779 367153 868465 1597489 978830 1250230 973727 185255 416765 591702 1454310 317059 955059 324065 2034287 1953038 264231 637107 1224634 1950102 703315 752518 482448 1808162 1508955 570731 963636 394488 402000 877330 1312259 466215 185757 1536080 1557868 475782 1089772 350009 95164 1306934 543232 1622976 1362271 11970 1917185 1421582 322740 530534 1429637 1337374 871450 517243 2074391 1945417 1849894 315227 1754106 832321 1083878 377431 1814186 1672794 1703048 597885 1661436 1082526 838163 1255208 1237194 1363184 2037757 972881 1227143 169536 1958351 345016 457977 934392 1789347 1075418 1614817 217758 1435272 1899176 658967 379645 422107 2072363 267041 1397780 1922853 354214 1427621 1097555 1688811 1163385 287398
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721