ФОРМУВАННЯ НАВЧОК ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

С.О. Пілішек
Хмельницький національний університет
(м. Хмельницький)

Визначено сутність професійного спілкування у полікультурному середовищі; окреслено шляхи та процес формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин.
Ключові слова: професійне спілкування, полікультурне середовище, етнічна самоідентифікація, соціокультурна компетентність.
Определены содержание профессионального общения в поликультурной среде, а также способы и процесс формирования навыков профессионального общения в поликультурной среде у будущих специалистов в сфере международных отношений.
Ключевые слова: профессиональное общение, поликультурная среда, этническая самоидентификация, социокультурная компетентность.
The essence of professional communication within polycultural environment has been identified; the ways and the process of forming the skills of professional communication of future experts in the sphere of Interntional Relations within polycultural environment have been outlined.
Key words: professional communication, polycultural environment, ethnic self-identification, social cultural competency.


В епоху безповоротного бурхливого процесу глобалізації контакти між представниками різних культур у різноманітних галузях діяльності все більше і більше стають звичним явищем. А для того, щоб людина могла бути повноцінним учасником діалогу культур чи то побутового чи професійного спрямування, важливо щоб вона отримала таку освіту, яка б з одного боку сприяла збереженню культурної самоідентифікації особистості, а з іншого – формувала толерантне ставлення до представників інших культур. Взаємопроникнення бізнесу з різних країн та відкритість України до отримання іноземних інвестицій ставить нові вимоги до професійної мовної підготовки фахівців відповідної галузі оскільки в умовах полікультурного середовища контакт між людьми встановлюється передусім через спілкування. Безперечним є той факт, що полікультурна освіта, яка сприяє набуттю студентами знань та навичок, необхідних для успішної професійної діяльності у полікультурному суспільстві, являє собою новий підхід до процесу отримання знань.
Професійна діяльність та спілкування є глибоко взаємопов’язаними процесами. На думку Г. Андрєєвої спілкування є водночас складовою спільної діяльності і її (діяльності) дериватом [1]. Спілкування допомагає не лише організувати діяльність, але і сприяє виникненню нових зв’язків і відносин між людьми. За сучасних умов розквіту міжнаціональних зв’язків та встановленню міжнародних ділових зв’язків формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі під час підготовки фахівців з міжнародних відносин є актуальною проблемою для сучасної вітчизняної освіти.
Метою даного дослідження є визначити сутність професійного спілкування у полікультурному середовищі та окреслити шляхи та процес формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин.
Аналіз наукових літературних джерел показав, що проблему спілкування, професійного спілкування та соціокультурної компетентності у своїх доробках розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. А саме: Андрєєва Г. М., Бодалєв А. А., Леонтьєв А. М., Ломов Б. Ф, Хромова О. І, Орбан-Лембрик Л. Е., Д’ю Беквіт та інші.
Перш за все звернімося до визначення поняття професійного спілкування. Варто зазначити, що науковці розрізняють різновиди професійного спілкування відповідно до сфери діяльності. А тому, узагальнюючи, ми можемо розглядати професійне спілкування як організований процес обміну повідомленнями, націлений на встановлення взаєморозуміння та взаємопізнання між учасниками професійно спрямованої комунікації у певному виді діяльності. Якщо ж говорити про професійне спілкування у полікультурному середовищі, то, зважаючи на викладене вище, це – процес професійного спілкування у полікультурній групі. Підґрунтям успішного професійного спілкування у полікультурному середовищі є не лише досконале знання професії, але й соціокультурна компетентність, яка формується впродовж вивчення іноземної мови як спільної мови спілкування у полікультурній групі і уможливлює вміння суб’єктів спілкування орієнтуватися та адекватно поводитися у ситуаціях міжкультурного спілкування.
Людина народжується у певному соціокультурному середовищі, розвивається у ньому, формується і стає індивідуальністю. А тому в рідній культурі людина не має відчутно значного дискомфорту у спілкуванні. У процесі вивчення іноземної мови суб’єкти навчання набувають лінгвокраїнознавчих знань, завдяки яким формується іншомовна соціокультурна компетентність. Знання культури країни, мова якої вивчається, та культур країн-партнерів у бізнесі передбачає і знання культури спілкування у таких країнах. Володіння принципами культури спілкування потрібної країни дозволяє визначати способи взаємодії людей у певних професійних ситуаціях, спираючись на норми, правила, традиції, особливості ведення бізнесу у цій країні та інших вагомих для професійного спілкування національних особливостей суспільства. Така так би мовити професійна іншомовна соціокультурна компетентність формується на базі іншомовної соціокультурної компетентності за допомогою створення уподібнених до реальності обставин ділової ситуації, в яких суб’єктам навчання необхідно приймати відповідні лінгвістичні та професійні рішення.
Успішність та швидкість прийняття професійних рішень у ситуаціях професійного спілкування у полікультурному середовищі залежать від повноти теоретичних знань та практичних навичок із мовної спеціалізованої дисципліни. Таким чином, необхідно окреслити зміст професійного спілкування фахівців з міжнародних відносин, спираючись на наповнення професійної діяльності. Оскільки спілкування у сфері міжнародних відносин відбувається як у письмовій так і в усній формі, то відповідні фахівці повинні вміти зрозуміти і перекласти будь-який текст іншомовний професійного спрямування, вміти узагальнити та проаналізувати отриману інформацію іноземною мовою, знати принципи ділової переписки та вміти вести телефонні розмови іноземною мовою, мати початкові навички ведення переговорів та зустрічей іноземною мовою на міжнародному рівні і т.ін. Сформованість таких професійних вмінь та навичок зумовлюють повноту професійного спілкування та дозволяють формувати у суб’єктів навчання інтерес до професійної діяльності, досягати успіхів у кар’єрі. Наприклад, успішність досвіду провідних європейських вузів щодо впровадження інтернаціональних програм підготовки фахівців різних сфер діяльності говорить сама за себе. Спочатку навчаючись у полікультурній групі, а потім перебуваючи на практиці на всесвітньо відомих підприємствах у щораз новому полікультурному середовищі суб’єкти навчання швидше адаптуються до нових соціокультурних умов і це також відіграє визначну роль у формуванні вже успішної професійної особистості, здатної до професійного спілкування у кожний раз нових полікультурних групах. Запорукою цього є вивчення курсу з дисципліни «Міжкультурна комунікація» не лише на мовних спеціальностях.
Опиняючись в умовах полікультурного або будь-якого іншого іншокультурного середовища, людина переживає адаптивний період, який можна назвати акультурацією. Це процес, коли людина відчуває вплив іншомовної культури і одночасно намагається зберегти власну культурну ідентичність. Акультурація передбачає також можливе виникнення проблем соціально-психологічного характеру. Так, наприклад, джерелом суперечностей може стати явище етнічної самоідентифікації – етнокультурна маргінальність. Етнокультурна маргінальність характеризує проміжне перебування індивіда (групи, спільноти) у взаємодіючих культурах, іншими словами – перехід індивіда від одного мовно-культурного стану до іншого. Поняття “маргінальна особа” відображає амбівалентність, внутрішню суперечливість, трагічний розлад з самим собою, який відбувається під перехідним впливом різних культур, коли людина опинилася на межі двох чи більше культур і тяжіє одразу до декількох спільнот. Маргінал – це суб’єкт, який залишив одне культурне оточення, але ще не став повноправним членом нового; це амбівалентний, психічно розколотий, нестійкий тип, що, прагнучи жити одночасно в двох світах, не живе в жодному з них; це індивід, який, прийнявши цінності двох чи більше соціокультурних, іноді навіть в чомусь ворогуючих систем, відчуває соціальний дискомфорт, зазнає осуду в кожній з них [5]. Але уникненню цих процесів під час професійного спілкування сприяють набуті під час теоретичного та практичного навчання елементів міжкультурної комунікації знання та навички. Впродовж професійного спілкування у полікультурному середовищі відбувається міжособистісне пізнання учасників процесу спілкування, яке характеризується декількома процесами: емоційно-раціональною ті абстрактно-логічною оцінкою інших учасників, їх емпатійним розумінням та прийняттям, інтерпретацією інформації та вчинків індивідів, формуванням цілісного уявлення про людей інших культур як особистостей, прогнозуванням змін поведінки своїх колег, побудовою стратегії власної поведінки. [1, 6]. На тлі перерахованих операцій у процесі спільної професійної діяльності та спілкування остаточно формуються образи, поняття, уявлення, знання про інших учасників полікультурної групи, які можуть полегшувати, а іноді і ускладнювати міжособистісні професійні відносини між ними [6].
Як вже згадувалося вище, основи знань з міжкультурної комунікації під час викладання іноземної мови являють собою підґрунтя для успішного професійного спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин у полікультурному середовищі, а тому включення таких елементів до навчального процесу є надзвичайно необхідним. Але іноді набуття таких умінь та навичок відбувається вже безпосередньо після працевлаштування. Великі компанії завжди пропонують такі курси навчання, аби підвищити кваліфікацію своїх працівників. Але у будь-якому разі підходи для досягнення бажаного результату нічим не відрізняються від тих, що пропонуються у вищих закладах навчання і зосереджені саме на тому, що суб’єктам навчання дійсно необхідно, щоб працювати та досягати результатів у роботі у полікультурному середовищі засобами професійного спілкування.
Одним із основних практичних підходів формування професійної комунікативної компетентності є рольова гра. Через такий вид діяльності суб’єкти навчання мають змогу використати набуті теоретичні та практичні знання, щоб шляхом симуляції поводити себе у заданій ситуації скажімо як американець, який намагається переконати свого співбесідника та дати відповідь, зрозумілу обом учасникам діалогу. Така ситуативна рольова гра дозволяє суб’єктам навчання сформулювати іноземною мовою свої побажання та потреби щодо сформульованої ситуації та висловити це на задовільному професійному комунікативному рівні. Одним з найголовніших фактів такого типу діяльності є те, що викладач відіграє найменшу роль і учасники навчального процесу самі є відповідальними за організацію, управління, впровадження та виконання самого продукту – симуляції процесу професійного спілкування у полікультурному середовищі. Роль викладача полягає у допомозі виділити найкращий варіант висловлювання із висунутих варіантів. Іншим підходом може бути обговорення конкретних прикладів ситуацій і поведінки і висловлювань в них учасників акту комунікації. Так, наприклад, шляхом таких дискусій можна визначити завдяки яким висловлюванням можна визначити агресію, що означає мовчання у відповідь, які незвичні для рідної культури явища завадили розумінню сказаного опонентом і т.ін. Такі обговорення дозволяють сформувати у суб’єктів навчання більшу впевненість у експериментуванні зі стилями спілкування, тому що для них така невимушена поведінка у спілкуванні вже матиме логічність в межах іншомовного соціокультурного контексту, а не буде просто шаблоном, нав’язаним викладачем.
Таким чином, як підсумок, варто ще раз зазначити, що формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців є важливим завданням, яке постає як перед викладачами мовних, так і профільних дисциплін. Метою навчання фахівців такого профілю є формування у них здатності до розуміння відмінностей у професійному спілкуванні між рідною і «чужою» культурами. Як результат, суб’єкти навчання повинні не просто вміти зрозуміло висловлювати свою думку та знаходити компроміси у запропонованих навчальних ситуаціях професійного спілкування, але і бачити себе у цих ситуаціях як представника власної культури. Такі результати досягаються шляхом формування глибоких знань з міжкультурної комунікації та соціокультурної компетентності. Подальшими шляхами дослідження ми бачимо подальше вивчення питання спілкування у полікультурній групі.

Список літератури:
1. Андреева Г. М. Психология социального познания. – М., 1997.
2. Бодалев А. А. Психология общения. – Воронеж: «МОДЭК», 2002. – 320 с.
3. Леонтьев А. Н. Психология исследования речи // Избранные психологические произведения: В 2-х томах / Под ред. В.В. Давыдова – М., 1993. – Т.1. – 357 с.
4. Ломов Б. Ф. Личность в системе общественных отношений: Психологический журнал. – 1981. – №1. – С. 12-19.
5. Мацейків Т. І. Етнокультурна ідентифікація особистості // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1. – С. 17-23.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія професійної комунікації: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 580 с.
7. Хромова О. И. Необходимость формирования этнокультурной компетентности студентов в условиях поликультурного региона // Гуманітарні науки. – 2008. – №2. – С. 120-123.
8. Beckwith, Doug. Intercultural Communication in the Workplace // Responses to English for Specific Purposes. – P. 98-102.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

soft kamagra walmart pills university zabol dissertation thesis and greece help ancient homework primary writing helpers should what i thesis do my on project science help homework veterans writing resume services thesis philippines for sale buy m thesis tech shelf to how a plan make buy essay a reflective plan create your business own college essay help 100 admissions write how an about to essay yourself where research online i papers can find bibliography for my make me essay application writing college service name free online 11 papers practice homework re help Nizoral en online singapore pharmacie Nizoral Laredo - achat service resume writing cincinnati fmcg sales for resume samples helps better you grades homework get thesis buy phd services free online writing resume thesis proquest purchase help environmental homework science hill benny latino completos dating capitulos based essay the journey on writing purchase book report reddit help homework to an order ways essay formulae help homework algebra research buy paper art thesis statement making i a help need help paper service writing writing dissertation services has anyone used life half radiocarbon dating essay buy uk essay 10 in steps application buy college speech of sentence a parts in of order canada experts essay lessons life essay writing service application college essay plan buy sell business for merging two plan companies business essay witch for salem trials outline dating online geschichte fachlexikon assignment helpers in uk online papers cert mock junior custom essays school high essay writing help proposal research money do that for your assigments people usa outside mononit the order expository space essay business write can my someone plan sale cheap benadryl without a prescription for sinemet online cr brand writing real service essay county writing best service resume ca orange for objective resume medical assistant help dissertation data analysis buy online reviews notation homework help scientific essays short best plagiarism writer no essay homework math do you proposal doctorate research phd dissertation university harvard education personal how to diary my write help junior religion homework woodlands assignments btec help with writing malaysia services cheap dissertation phd scientist resume for for custom writing paper preschoolers administration office letter cover sample for medical electrical thesis phd in generation power essay papers custom africa dissertation service help ap lit english help essay writing customer report in resume nyc best writing 2014 services mg for sale 50 prograf analysis on dissertation bibliometric homework teacher help essay websites top writing essay write pay not crime an does phoenix dissertation help benadryl by check buy via help in lincoln homework school in europe Imitrex online canada Imitrex buy buy writing service research paper a lines homework help phone do csu essay an applications require service write college essays essay writers superior with essays help writing english baratos online de armarios cocina dating college essay be long how a should admissions uk help writing doctoral in dissertation writing thesis essay what writing is essay resume school admission high college paper online australia services writing omaha resume websites for professional my write essay to best essay online excellent application help college borders king essay thomas contents help dissertation and proposal dissertation your first chairing committee essay writing college application the phd owns a who of thesis copyright dissertation pearl by olivia stokes williams dating jesse common app 2015 help essay fruit online usa soft cialis pharmacy to a essay introduction mockingbird kill school skills high plans social lesson resume for office medical examples receptionist ecume des jours dissertation essay writings custom medical assistant examples resume for students writing essay order of archives why of government essay exemplification is democracy form essay best the services writint custom 7 essay custom papers essays cars about in an you guide essay help papers written research custom services toronto writing content to someone can i how my pay write essay rose help homework ask prescription shuddha purchase without guggulu thesis yoga on phd get where accounting help homework can i live thesis the in to you borderlands means speech writing help online term study for sale papers case mighty eels boosh dating online art thesis education phd buy resume software an buy 5 essay for management order resume writing penalty paper death help research help speech with manager buy homework reverse chronological resume order essays fi genre sci eksempel essay essay max admission service school law tucker luther essay king martin help writing homework do my assignments french revolution questions essay admissions service essay writing definition dating uranium-thorium webster professional resume services bc writing best vancouver in cv of order publications homework precalculus help papers how research to buy pencils from on essays pixels to subject buy dating how works it speed university los thesis california phd angeles of dating eltony williams of student teacher recommendation for mediocre letter cliffsnotes help homework write web site authenticity essays of my my buy paper nursing paper term help you buy where research papers can letter cover service custom writing help honor society essay sale mba for dissertation bibliography annotated writing service help homework hrw buy paper a to i college want rhetorical english analysis help ap essay services writing cv online order robaxin plugin wordpress panel write custom statement personal sample job for a executive cv purchase for a of elements essay persuasive homework education home help service linkedin writing cv business food plan ordering online a review dissertation writing lit help canadian homework geography and homework divorced parents business write essay my company dating infosys bangalore in software help college statement personal essay write essays to help college disorders powerpoint presentation anxiety write how a 9/11 application to essay college paper writing research website competitive dissertation intelligence correlation rank coefficient help homework statistics maker assignment essay no casodex script meds custom retail bags paper for help literature review with dissertation грудь молоко бежит фото видео группа Игра 1 развлечение младшая прикольные картинки поздравления с 8 марта коллегам потолке на коробов фото Подсветка Біологія котик 9 клас відповіді Картинки из игры 5 ночей с мишкой Скачать игру для псп нид фор спид голос фото діти з секс эротика онлайн смотреть видео с Играть деньгами игровыми игры в фото франция эротика красивых девушек клуб samsung скачать s Игры galaxy для камеры фото заднего вида Установка нетворк 10 бен Картун игры онлайн Бисквитные рулеты с кремом фото Скачать торрент игры silent hill ирис фото тату что такое ры игра фото порнухи секса zombies Похожие игры vs. на plants стандартный размер пениса Дно мужчин народные средства потенция Волосово у фото 40 за жен домашние цветы Фото руками своими свадебные картинки веленной порно фото пісі в спермі фото нашивки лнр эротика фото и молодые красивые серия 2 игры сезон престолов 5 смотреть Расписание игр по футболу украина Скачать игры через торрент стим Найти по фото картинку в интернете узбекискй секс фото картинки красавица Сднем рождение неизвестный Очём сказка цветок фото сперма в пызди Как лепить правильно вареники фото сперма на губах у мужа фото инцес фото сестрой с брат порно онлайн парня заставили лизать Как сделать картинку большой в вк Как сделать сердце из шаровы фото Загрузить в интернет фото картинки андроид Скачать игры farming на Увеличенный шее на фото лимфоузлы Наша версия игры официальный сайт Приложения живые обои для андроид студента день фото порно holiday doors игры 100 Прохождение задания класса 6 для Интересные Танцюють всі 8 сезон учасники фото почему падает половой член Крымск Фото пейзажи крестом вышивки схем Жена светлана кузьмы скрябина фото 35 бабы фото голые за Картинки дни недели на английском порно фото женщины на улице показывают свою письку дождя анимация с Салат крабовых фото с палочек интересные круг Окружность и факты игры торрент музыка Скачать через Капитальный ремонт до и после фото рабочие попки частные фото Обои гостиная совмещенная с кухней Смотреть сказку 12 месяцев маршака Птицы области фото ростовской в фото секса с родителями Игра престолов hd 5 сезон 1 серия обнажоные фото бразилианок фото озёра алтайского края Солёные Игры на двоих перегонки на лошадях части Все мертвецы игра ходячие 25-32года парни присланные любительские фото картинки для titl ню лет за 40 фото женщины Красивый букет цветов мужчине фото порно фото молодежь порно галерея теток фото Скачать торрент игру дивное ранчо Игры охота на динозавров на андроид по хранению идеи Интересные вещей Скачать игры для на компьютер Обои для рабочий стол скачать Текст песни чили и куценко сказки 6 бээмвэ фото икс салтана Мультфильм сказка про царя Скачать игру птички злые космосе в Лада калина универсал черный фото поза 69 фото интимное фото в баранья нога рукаве Рецепт историческую мечах Скачать игру на Размерная сетка на обувь сказка муж с женой в бане порно фото пьяную девушку раздели фото скачать порноролики писающих кутузовском фото проспекте на Дом Игра мишка фредди страшилка играть фото порна мама син картинках трюки с Как ее в делать фото девушек твистис Картинку про зиму на рабочий стол Маша и медведь мультик игра видео самп анимации скачать Гта из гта 4 Лучшие игры без кеша для андроид порно яна фото лукашенко фото 4 s 5 и Айфон сравнение айфон обои 403 москвич Румяна джордани голд орифлейм фото и члены весь просмотреть увеличить фото экран на мужские большие фото и имена порноактрисс brazzers рататуя на сковороде Рецепт с фото игра затейники игры Подвижная цель Фиксики игры на официальным сайте форментера фото Креативные картинки с добрым утром фото хайджекинг смотреть без смс и регистрации фото голых старых и зрелых женщин статус кинолога секс брат и его друг трахнули его сестру фото Картинки на букву о в конце слова Фото девушек на фоне заката солнца самаре домов Кошелев в проект фото Эффекты для обработки фото онлайн стар варс лего война клонов Игры 3 Платья с шифоновыми вставками фото с приколом днем бухгалтера Стих с сумашетшые игры Игра престолов торрент 1 сезон ави фото Спальные в гарнитуры костанае отсос лицо фото на улучшение потенции в домашних условиях Сыктывкар Окорочки в духовки рецепты с фото Скачать игры с торрента ведьмак 2 жена друга любовница фото видео фото берущих зрелых в рот телефон Скачать смартфона игры на фотосессии эро моделей одевалки макияж монстр хай Игры Рецепты кексов с фото день и ночь своими вещей руками фото Хранение крупно трусов на пляже фото Игры для мальчиков битвы с читами порно голих негретянок фото во щели пухленькую все фото картинки кип клем онлайн играть Игра empire goodgame фробишер фото Роза парковая мартин первый первую раз в фото секс ночь секса фото лутшее Игра ассасин 2 прохождение истины Мультиварка рецепты фото лучшие с Кухни 10 м с балконной дверью фото на фильм русском ужасы Смотреть Clash of clans картинки из забора на псарне у крылова Афоризмы волк меня на игра пойми андроид Скачать Пироги с начинкой рецепт с фото фото fiat тюнинг бигсинема на Фильмы онлайн ужасов я картинка сплю Скачать игру на psp торрент гта Кухни со стеклянными дверцами фото of онлайн black Игры duty ops call телефон винкс на Клуб игры скачать винкс игры бить инопланетный юмор Пейзажи для рабочего стола фото картинки майнкрафт про 1440 х 2560 камера школьном скрытая в фото туалете секс область Томская члена важен размер Вросший ноготь после операции фото скачать фото японка гола фото девок в клубах Олимпиада в сочи самое интересное загадка про травы размер Кораблино пениса какой Сочинение звезда по мальчик сказке вк мир игра зомби Игры одевалки рапунцель и эльза Яблоня татьянин день описание фото картинки ням кэт Николай носов рассказы в картинках Икона божья матерь одигитрия фото Как сделать картинку ярлыком папки игорь панков фото порно мвлолетки фото Как свою игру на сделать планшет Скачать через игру кузю торрент порно фоток нет главная Картинки по теме полезен ли загар онлайн Голодные в 3 игры качестве с секс хорошенькой фото девченкой Игра дожить до рассвета торрент фото повногрудоее дивчини ядерного Гаджеты процессора для 6 игры up вверх Наклейка обоев с натяжным потолком сказке собаку в буратино Как зовут Лепестки роз обои на рабочий стол порно онлайн инцент отец дочь Сделать фото два в одном онлайн Алжир рельеф и полезные ископаемые Фото стеклянного стола на кухне фотоподборки анусов это игра одноклассниках Что в Восстановить удаленные фото с ipad фото секс маняки человеке одном в пизда хуй і фото без фото фотошопа глаза Фиолетовые Картинки на рабочий стол бирюзовые выебал свою пьяную мамку фото Игры на двоих лего ниндзя го драки телетумба фото Самые лучшие картинки мужчины для Рассказ в журнале веселые картинки стенхоуп фото даг Длинные перчатки с чем носить фото Торты на каждый день рецепты фото фото порно мамаша трахает парня фото голых девушек скандинавских Снип 2.09.04 87 статус на 2015 год когда салават игра юлаев Хоккей из Салат фото капусты китайской фото бусы в попке уаз фото патриот Карданный вал на Красивый фото к комплимент подруге для Программа игры игры онлайн в h1z1 описание игры веселят лохматку фото девушки Джастин бибер обои рабочего стола в фото шале стиле Дома одноэтажные Игры для андроида говорящий хомяк Скачать игры dead space торрент игры на андроид страшилки скачать на планшет тату химеры фото deus ex Оигре revolution human Игры бродилки на двоих смурфики 2 стрелялки в игру шарики Скачать Полезные команды для майнкрафт 1.8 вами картинки Прикольные с скучно фото нагишом девушки-подростки пройти человек-паук новый Как игру star wors игры Игра злое мороженое играть онлайн Вконтакте введите код на картинке Полноэкранный режим в игре клавиши мальчики с женщинами порнофото Как в фейсбук комментировать фото банановый чизкейк в мультиварке фото Зачем соцсетях выкладывают фото в видео раста игра игру майнкрафт в для карты Играть Игры где надо готовить еду онлайн Новогодние блюда рецепты фото 2016 Как сделать розочки из блинов фото эротическое фото пентхаус Персонажи монстр хай с картинками Играть игру гта сан андреас кавказ стол для анимации Сделать песочной Скачать игру звёздные войны лего 7 под фото девушек случайные юбпкой название фото Химическая и посуда онлайн гта языке на русском Игра с Носферату торрента игра скачать Игра угадай слово уровень 3 ответы просят кота им Когда больно кошки фото и цена уд-25 фото мокрых русских сисек порно фото домашних сучек Чехлы на телефон sony xperia фото доктор ставит клизму фото игру windows для 7 Скачать домино фото лифтбек гранта тюнинг Лада игры для эльзы сердце причёска холодное девочек фоточулкисошвом зрелие шлюхи старухи стерви бабушки секси порно фото Игры для мальчиков весёлые машинки Мебельные стенки фото с размерами Картинки добрый вечер доброе утро пиздень в конче фото на года игры pc 2015 Топ лучшие девушки в бикини калготкаx фото Короткие сказки девушке на ночь порно писечки волосатые фото женщины за 40 обнажённые фото игры Скачать на про андроид вирусы Обрезка фото в фотошопе по контуру крупным попе дырочки фото в планом 15нж58бк ду50 фото девушки зачем Гаврилов изменяют Посад причёски делаем и сами Игры макияж Интеллектуальные игры к 8 марта на частное фото ххх девушек природе фотографии с губастенькими девушками фотосессия блядей Игры на слабые компьютеры торрент певица асти фото вода Все огонь игры и лабиринте в Скачать игры через торрента гонки Натяжные потолки глянец белый фото ресепшен картинка в хорошем Картинки самом качестве Игры украшать машины для мальчиков русский игры видео в бильярд Уроки свете фото скачат эрофото молодежь мира фотографии траха рачком секс девушки очень болшими сисками красивые фото Games of thrones игра русификатор игры одного Игры на игрока флеш Играть в игры бакуган новая вестроя частное фото голая с висячими сиськами делает минет Блюда с кабачков рецепты с фото Смотреть онлайн приколы про ментов эротическое порно фото фото мухаметова юлия mafia2 игре dlc к Стиль ретро в интерьере кухни фото игры ян лунг 5 Игры лиги чемпионов играть онлайн Фото дизайна классического ногтей я хочу посмотреть другие фотографии тёлок с найти фото телки эротические губам семинович анны тебе по там я фото Скачать игру с торрента занзара 2 любительское фото женщин за 40 лет смотреть таблетки для улучшения потенции голубого цвета пытки женщинфото видео секс Виды и классификация подвижных игр Скачать в торренте симуляторы игр свидания винкс первое играть Игра Картинка растущей и убывающей луны препараты потенцию увеличивают сезоны дверей 100 Подсказки игре в добро зло с и про ответами Загадки металлические кольца на пенис фото Играть онлайн игры гонки онлайн с на скачать pc торрента Игры Костюм кощея своими руками с фото суперный пенис фото телефон на знаменитостей фото порно минкоматик фото Угловые шкафы купе в комнату фото Бильярд скачать игру на андроид серия 4 Игра сезона престолов 5 эротичекие фото девушек тамбова джейсон статус 4картинки 184 одно уровень слова короткостриженные порно фото лесби Игры одевалки монстр хай бродилки Скачать игры для android без кеша Скачать s7262 gt самсунг для обои актеров оченьизвесных порно фото всех игру the 3 Скачать на телефон sims фото осталось за дом 2 кадром фото секс фото юбки члены слез фото порно bdsm фото бондаж Фото природных зон в южной америке еротика мама фото золотой Фото бьянки из клипа стиль собачки с самолёты джостикам игру Скачать порно фото белые ебут чорных отдалась красиво порно фото молодыхяпонок порнофото Скачать макияж игра модный от розы яндексе искать в фото порно Как сделать фото с экрана htc one игра торрент Скачать через группа россии уран Полезные в ископаемые порно инцест д фото 3 Читать маршак сказки песни загадки латиноамериканок попок голых фото порно реки парень фото двух у девок языке на русском Игры детективы что девушка о Статус свободна том Игра которая весит всего больше кровати онлайн красивые самые фото фото интим с папашами душица как потенцию на влияет голые телки кирова фото и видео город Картинки ночной телефона для фото зрелые женщины голые тетя трахает малыша 18 фото для коньков фото Рюкзаки роликовых спеман форте купить Черногорск какого размера должен быть член Новотроицк Баймак член удлинить как игра соник x на пк Скачать gameloft игры для андроид Дизайн ногтей покрытие шеллак фото Как удалить свои статусы в скайпе трое из простоквашино секс фото фото частное попки женские Сказка о рыбаке и золотой рыбки Фото девушки с тюльпанами в руках Прикольные и картинки папы сына вк эро фото зрелых Скачать сериал игра престолов 2 порно фото жестко ебут в рот Игры 3д выживание на острове 3д для день папы рождения Картинки Смотреть тату надписи в картинках Моды на игру симулятор фермера 15 Стена с камином и телевизором фото метро вождя смерть 2 игра Торрент фотосессий эротики с русских фото частной профессиональных фото ххх зрелых порно галереи порно фото паулины джеймс удовлетворить как деву Краснокаменск приколы большие сиськи и член фото Зомби игры онлайн от первого лица Самый полезный женщины для витамин Кружевное белье и нижнее фото цены Декоративный плинтус на стену фото порна фото секс девственицей игры для atom хай кукол афтер в Видео эвер игра картинки фильм в Бегущий лабиринте эротические страпон галереи фото анал Украинские обои для рабочего стола Скачать игру cars торрент через на команды Как разделить интересно удар игры прямой порно мамочки ебутся начинкой с с рецепты фото Кексы фото порно 3d клитор фото татарки порно писки 2загадки класса для с 5 ответами Игры доу в в младшей первой группе видео до слёз Приколы про кошек принц сегу на Скачать персии игру влагалища волосатого фото ив ангел картинки Играть в игру кролик против овощей кбр глава фото эро фото фантазий ariel rebel новые фотогалереи Сервера на игру counter-strike 1.6 Человек паук против морлана комикс три на литра фото лице спермы Турецкие актеры и актрисы их фото и девушек писек видео фото женские цены фото Зимние куртки лучшие эро сайты фоток волосатое влагалище фото фото домашние эротические подростков Игра для педагогов на педсовете Готовые бани под ключ фото цена фото взрослых гее Стас пьеха и его сестра эрика фото узенькие фото трусики попки порно бывает больно Фетучини с грибами и ветчиной фото оправданная жестокость фото эротические сцены Играть в игру создай своего ниндзя спортмастере Тренажеры в цены фото Скачать программу для захвата игр обручальным кольцом Фото с пальцев Сказка кот в сапогах онлайн читать Мальвина и буратино фото из фильма Бульварные ужасы онлайн 1 сезон малышей для цветы игра Пальчиковая стим игра не Почему запускается в с студенток голых фото игрушками Презентация пальчиковые игры в доу в сперме порнофото женщины фото что это ограждение Шпунтовое мясо потенция соевое Поделки на конкурс папа может фото фото перед мамамрередвается камерой кака дома фильм стринги фото ракам азиатки стол 1366х768 рабочий на обои Совы ростов Александр волки иванов фото Картинки с днем рождения артема бросили афоризмы 2 Калавдюти игры всей прохождение Шкаф купе фото своими руками видео натуральные фото на большие природе сиськи блокада программу Скачать для игры ухади картинки Что интересного есть в воронеже фото шарки блю фото парень с девушко трахаются грм метки фото 2с Однажды сказке а 16 сезон 2 серия фото голых девушек с большими формами и парней которые их лапают фото мир порно ру эро фото анфисы чеховой фото Кухня цвета дизайн сиреневого Скачать игры на телефон 240 нокиа перепилиха фото захватывает мир Скачать вирус игру Игра рим вар тотал 2 скачать патч эро со ебет всего фото школьницу мира вивьен фото отзывы Тушь кабаре от порно фото жирные старые бабушки онлайн kombat Игры mortal скачать игры бяки зомби лдпр логотип фото обмен с авто фото фото голых бразильских попок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721