ФОРМУЛИ ПРИВІТАННЯ В ЗАЧИНАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

С.А. Шуляк
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

У статті розглянуто формули привітання як один з елементів текстового обрамлення українських замовлянь. Проаналізовано засоби створення емоційного стану оповідача у привітальних конструкціях. З’ясовано, що досліджувані одиниці у поєднані зі звертаннями виступають засобом експресивного синтаксису.
Ключові слова: формули привітання, зачин, замовляння, народний світогляд.
В статье рассмотрены формулы приветствия как один из элементов текстового обрамления украинских заговоров. Проанализированы средства эмоционального состояния повествователя в конструкциях приветствования. Выяснено, что изучаемые единицы в сочетании с обращениями выступают средством экспрессивного синтаксиса.
Ключевые слова: формулы приветствия, зачин, заговоры, народное мировоззрение.
Greating formulas as text framing elements of Ukrainian charms are considered in the article. Some methods of creating the narrator’s emotional state in greeting constructions are analyzed. It is proved that the investigated units used with forms of address are the devices of expressive syntax.
Key words: greeting formulas, introduction, charm, folk oytlook.


Дослідженню фольклорних текстів велику увагу приділяють Ю.Л. Мосенкіс, В.В. Жайворонок, М.К. Дмитренко, І.Є. Руснак, П.В. Мацьків, О.А. Молодичук, О.А. Остроушко, М.І. Редьква, З.С. Василько, Т.В. Жук, В.В. Галайчук, І.І. Казимир, І.Ю. Круть, О.В. Слюсарева, М.В. Філіпчук та інші мовознавці.
О.А. Остроушко в українських замовляннях фіксує такі типи зачинів: формули привітання; молитовні зачини; спонукальні формули – прохання про допомогу із звертанням на початку; повідомлення про словесні дії мовця – односкладні означено-особові конструкції, які фіксують факт моління, звертання за допомогою; так звані “формули чудесного огородження” – складні безсполучникові конструкції з предикативними частинами, в яких констатується наявність, перебування магічної істоти в певному місці щодо мовця; перформативні висловлення, що стверджують факт словесно-магічного акту замовляння й подібні конструкції з дієсловом-присудком у формі майбутнього часу, дієслівним складеним присудком; стійкі формули замовлянь; поєднання зазначених вище формул у різних комбінаціях [4, 78–80].
Мета нашої розвідки – дослідити особливості функціонування зачину у вигляді формул привітання як одного з елементів текстового обрамлення українських замовлянь. Досягнення поставленої мети стає можливим за умови виконання таких завдань: проаналізувати засоби створення емоційного стану оповідача у звертаннях до земних та небесних стихій, дерев, свійських птахів і тварин, берега, криниці, бджіл; вивчити мовні елементи таких зачинів.
У замовляннях засвідчено такі формули привітання:
1. До земних стихій: Добридень, кринице-вдовице! / Земля Тетяна, вода Уліяна! / Ти очищаєш каміння, креміння, / Луги, береги. / Я буду на поміч води набирати, / Своє тіло обмивати / Від ворогів, від напасті, від хвороб [1, 14]; Добрий вечір тобі, Уляно, святая, орданская, ангельськая і архангельская! [1, 70]; Добридень, вода йорданна! Ти від Бога прислана, називаєшся Оліяна, очищаєш ліски, піски, каміння, креміння, очисть роджену, наіменовану, книжну, молитвовану, миром мировану рабу Божу (…) від гістцю [1, 150]; – Добре утро, стороже Дем’яне, земле Уляно, вода Тетяно! Біжиш ти швидко, обмиваєш ти луги, береги і обмиваєш ти всяке коріня [1, 238]; для того, щоб корова прибавила молоко, замовляють: – Добридень, земле Тетяно, а вода Оляно, наповни землю травою, криниці водою. Наповни мою (масть) корову Божою росою (молоком) [1, 245]; Здоров тобі, вода Оліяна, ще й ти, земля Тетяна, благословив тебе Господь і Пречиста Мати ції води вечірньої набрати [1, 246]; якщо у корови не стало молока, замовляли: Драстуй, вода Оліяна, / І ти, земле Тетяно! / Я ж не прийшов до тебе / Води брати, / А прийшов помощі прохати [1, 257]. Звертання в замовляннях до небесних і земних стихій обумовлено не лише вірою в силу останніх, їх обожнюванням, а й властивою для стародавньої людини системою міркування, коли людина і природа усвідомлювалися як могутні сили, хоч первісна людина віддавала перевагу стихії природи як частки єдиного всесвіту [1, 7].
2. До небесних стихій: – Добрий день тобі, сонечко яснеє. Ти святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, величне й поважне; ти освіщаєш гори і долини і високії могили, – освіти мене, рабу Божу, перед усім миром християнським… [1, 219]; Добрий день тобі, сонечко яснеє! / Ти святе, ти ясне – прекраснеє, / ти чисте, величне й поважне [1, 235]; Добрий вечір, ви, зорі-зоряниці, ви, Божі угодниці, вечірнія порошниці [1, 247]; Добрий вечір вам, зірниці, / Божії світлиці! [1, 250]; замова на корову, щоб давала молоко, сир, масло, сметану: Добрий вечір, зорі-зірниці, / Ви ходите по світі, ви ходите по границі, / Ви бачите добрі люди й чарівниці, / Від Бога дано і від Бога прислано / Товстий сир, густа сметана й жовте масло [1, 256]. Як правило, мовними елементами таких зачинів є традиційні етикетні вітальні формули у поєднанні із звертаннями, рідше – із займенниками 2-ої ос. одн. і звертаннями або тільки із займенниками [4, 78]. Формули привітання у поєднані зі звертаннями виступають засобом експресивного синтаксису в діалогізованій мові, як-от: – Добрий вечір тобі, огненний бугало! – Здорова, хрещена, нарождена, молитв’яна раба Божа дівчино!.. [1, 218]. Образи небесних стихій осмислений у таких формах як сонечко, зорі-зоряниці, Божі угодниці, вечірнія порошниці, зірниці, Божії світлиці, зорі-зірниці, огненний бугало.
3. До дерев: – Вечір добрий, дубе, березо! Посватаймось, побратаймось, у мене є син (дочка) болящий (…), то я йому вимовляю плаксивці, марудивці, неспокійниці. Йдіть собі легенько, тихенько на дуби, на берези. Вечір добрий, місяцю ридающий! Чого мій син (дочка…) плаче, ридає, він сну не має? Поїхав Іван Хреститель і привезе моєму сину сон зо всіх сторон легенький, тихенький… [1, 190]; У цьому замовлянні бачимо комбінацію звертань: зачином є формула привітання до дуба, берези, а далі за текстом – вітання місяця.
4. До свійських птахів та тварин: від дитячої плаксивиці: – Добрий вечір вам, кури зузулясти, кури попилясти, кури черні, кури біли, визьміть собі плаксивиці, крикливиці, а народженому младенцю (ім’я) нашліть сон зо всіх сторон, зо всеї птици по половинці. Щоб воно не плакало, не кричало, щоб всігда спокійно спало [1, 203]. Образ корови оповитий магічною предметно-оказіональною символікою табуїстично-оберегового характеру, вплетеною в народний світогляд, сільськогосподарську прагматику [2, 267], наприклад, у замовлянні: – Добридень тобі, коровице-буйволице! / Чого, коровице, плачеш? / – Як же мені не плакати!? / Пішла я через тридев’ять межів, / Обступили мене тридев’ять чародійників / і чародійниць, / Відібрали в мене Божую манну, користь. / Божая мати сказала, / І тридев’ять чародійників, / І тридев’ять чародійниць скажіте: / – Візьміте і вкладіте / Божую манну користь коровиці-буйволиці… [1, 251].
5. До берега: – Добридень, Іван Берег, наповняєш землю травою, береги водою, а рибу лускою. Наповни мою (масть) корову Божою росою [1, 245]; Добридень тобі, береже Оліяне, / Вода Татіяне! [1, 249];
6. До криниці: Добридень тобі, кринице! [1, 249]; Добридень, кринице-царице, не прийшла я по водицю, а прийшла я по благословенну манну, по товстий сир, по густе молоко, по густу манну [1, 254]. У подібних замовляннях звертання, як і вказівні займенники, є головними засобами інтимізації, наприклад: Добре утро тобі, кирнице, ти вода ордання, на мня Оляна, вуд Бога прислана, течеш з Криму до Русалиму, обливаєш луги, береги, каміння, креміння, обмий мою корову… [1, 258]. Дослідження психологічних асоціативів допомагає скорегувати уявлення про зміст і структуру міфопоетичної картини світу етносу і автора, а окреслення меж явища дозволяє зробити внесок у вирішення широкого кола сучасних проблем міфопоетики і лінгвосеміотики, зокрема про засоби мовного втілення ідеї посередництва між світами та маркування ірреальних світів, які є невід’ємною складовою людської психіки [5, 73], порівняймо: – Добре утро, криничко-сестричко, у тебе жили наповнюються водою із камінів, із кременів і со всіх сточників, щоб так у мої корови прибуло молоко із жил, із роси, із води, зо всього їда і зо всього питя [1, 260]; Добрий вечір, кринице, красна дівице! / Водо – дочко Уляно! / Земле – мати Тетяно! / Камне – брате Петре! / Поздоровляю вас із понеділком! / Приймайте хліб-сіль, / Дайте нам водиці на добро… [1, 302]; – Добрий день тобі, кринице Миколаєва, і тобі, вода орання і рекання Оляна, дай мені води, од людей біди, обмить хрещеного нароженого младенця (ім’я) плаксивиці, крикливиці [1, 192]. «Криниця» в художньо-мовній системі Тараса Шевченка є психологічним асоціативом-актантом ситуації щасливого/нещасливого кохання, ситуації смерті [5, 67–68]. В українських замовляннях на кохання зустрічаємо передбачення ситуації щасливого почуття: Добридень, кринице-вдовице! / Набираю води для кохання. / Беру я воду любовну / І кладу на зорі [1, 232].
7. До бджіл: Дендобре, пчоли, соколові очі, Біг вам до помочи [1, 273]. Дієслівні форми у функції присудка однакового часового оформлення (уставайте, будіть, ідіть, збирайте), які у тексті функціонують після формул привітань, є засобами створення емоційного стану людини, яка промовляє замовляння, наприклад до бджіл (коли носять мед): Дендобре, матко Фірко, дендобре, матко Ягінко, дендобре, матко Ябрунько, – уставайте раненько, будіть діток раненько. Ідіть, діточки, в поле да збирайте цвіт щиренько [1, 276].
Отже, фіксуємо такі формули привітання, як один із типів зачинів в українських замовляннях: до земних стихій, небесних стихій, дерев, свійських птахів та тварин, берега, криниці, бджіл. Формули привітання у поєднані зі звертаннями виступають засобом експресивного синтаксису в діалогізованій мові. В українських замовляннях зустрічаємо такі приклади формул привітань: добридень, добрий вечір, добре утро, здоров, драстуй, добрий день, здорова, вечір добрий, дендобре.

Література
1. Ви, зорі-зориці…Українська народна магічна поезія : (замовляння) / упоряд. М.Г. Василенка, Т.М. Шевчук ; передм. М.Г. Василенка. – К. : Молодь, 1991. – 336 с.
2. Дмитренко М. Символи українського фольклору : монографія / Микола Дмитренко. – К. : УЦКД, 2011. – 400 с.
3. Замовляння / упоряд., передмова, примітки М.К. Дмитренка. – К. : Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 124 с. (Серія «Народна творчість». – Кн. 9).
4. Остроушко О. А. Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Андріївна Остроушко. – Дніпропетровськ, 2002. – 201 с.
5. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Наталія Слухай. – К. : Агрармедіагруп, 2011. – 227 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay take to online class someone spectrum essay disorder fetal alcohol my please do homework someone written essay in second person help brightstar homework with cheap pitbulls papers on speech persuasive nursing reviews custom paper writing essay reflective what is help homework compxm help resume sales for profile format write wordpress plugin panel custom help homework school dissertation proposal job help and satisfaction quote site essay application writing what an is essay introduction help proofreading with support decision dissertation study case example master thesis system side effect Aciclovir sales letter for covering assistant good essays learning service length thesis phd pages buy resume nyc paper buy essay custom a me write for report someone college can representatives for cover sales letters examples help project canadian writing service resume persuasive speech pre written tutoring help homework college major creative brooklyn writing writing creative english essays cats homework helper washington george essays buy course price ciprofloxacin on best discount buy Mircette online review services dissertation rx cheap apcalis sell sx jelly oral no to how in name my arabic write eating disorders term paper personality disorder paper research paranoid write my what i should essay on college raad dating online arresten hoge thesis for master science computer proposal help number homework plague essay bubonic dissertation strategy corporate on free crowdbooster dating alternative turmeric cancer cures essay for resume writing woodbridge online va services professional herald homework helpline republican viagra brand walmart at company buy best research paper essay service in writing singapore paper online writing for curriculum vitae doctors medical community should do order service to graduate essay in seniors live online homework help free services writing dissertation vancouver usa motivation workplace paper a i thesis week in write my resume writing 101 expert report lab buy to write someone paper essay my homework helper physics free algebra homework help theme thesis custom background writing paper free programs a eating statement disorders for thesis happiness buy papers term can money statement ledger purchase personal to my pay do papewr someone toothpaste plan marketing purchase letter order format in word plan business customers for existing homework live helper buy dissertations cheap help assignment services childrens diploma in Kamagra acquistare online Baltimore buy Kamagra weight pills gain sicuro 2077 - writing resume services connecticut for write money paper research my essays best online buy place professional service inland empire resume writing room help chat homework online companies writing freelance can i cheap nolvadex purchase script no where engineering help statics homework write essay i can to pay my where someone paper writing effective research childrens ibuprofen overdose to quote a write application how essay good essay assignment help resume do writing resume montgomery services al great resume custom writing personal essay a college admissions help statement of essay uk buy buy online assignments uk basic help assignment visual writing paper geography geography ks3 help homework haas services essays admission mba paper writers homework essay reddit writer resume services writing boston naproxen inderal and best essays written my geography homework do nyc in writing service best resume papers for philosophy sale drops caine eye paper essay purchase paper writing techniques term uk best writing cv services technician cover for health mental letter school me project for write my help parents letter to homework admissions essay helper online wilson woodrow papers dematitis seborrheic and loss hair outline order essay and essay me write for discussion a purchase dissertation conclusion essays thesis body reports introduction school does steroids atrovent have from novel bridge thesis coursework the statements analysis a help view ap essay exam help world some good sites essay website help a can of homework with name that free online sats papers saxon homework 1 algebra help motrin in reaction to children homework english helper thesis help for critical a writing thinking marr kevin david rudd essay essay my com do graduation resume format scientific dissertation proposal sales outline for presentation writing critically help to essay onset childhood disorder research papers bipolar graduate school admission essays best dissertation concluding remarks espaol geodon writing best 2013 resume services professional do someone to essay hire your guarantee essay service writing sales position for sample resume buy paper a4 online malaysia help with paper my resume educators writing association services for best college buy kit essay application paperwork with help descriptive help essay format spacing writing essay line mechanic plan shop for business helper handy homework book resume cover letter application order writing academic uottawa centre help assignment it help sydney help homework links writing resume az services gilbert order thesis custom the dissertation aknowledgements of phoenix the order essays theme essay religious admission mechanical resume engineers for of format freshers for essay questions modified finals medicine the with amendments help homework college hampshire essay admission essay help research with thesis statement paper disorder term panic on architecture help assignment management help assignment with project aide dissertation philo the help on grand canyon homework communication essay conclusion effect Cozaar side essays write me for price services essay applications university writing statement for thesis sleep disorders buy usa Sr Isoptin dating rvtv online veterans vietnam ptsd essay an a essay on book writing help dating santarelli online cv engineer for mechanical vs windows assignment linux hire writers for do excel homework my someone research a to paper for write need me essay how to your college write uk help essay help effective with for how to strategies parents homework short written essays 2008 annual celebrex sales type essays on you can ipad LIV.52 100 generic 50 mg Springfield LIV.52 - Drops 200mg or Drops mg college help essay online homework helpers nj valley long
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721