ФОНОМОРФЕМІКА ОНІМІВ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ВИМІРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Усова
Національний університет м. Донецьк

На матеріалі різносистемних мов розглядаються морфемний та фонетичний аспекти онімії. В процесі функціонально виправданого використання вже існуючих та утворення нових власних імен саме завдяки фономорфемним властивостям онімних формантів створюється змістовне навантаження онімної лексики.
Ключові слова : структура, семантика, онім, зміст, формант.
На материале разносистемных языков рассматривается морфемный и фонетический аспект онимии. В процессе использования как уже имеющихся в языке, так и вновь образуемых имен фономорфемными средствами создается содержательная нагруженность онимной лексики.
Ключевые слова : структура, семантика, оним, содержание, формант.
It is considered morphemic and phonetic aspect of onyms of different types on the material of different systems languages. Using names already existing in language and newly formed ones, it is created a substantial loading of onym vocabulary by phonetic and morphemic tools.
Keywords: structure, semantics, onym, content, formant.


Свого часу В. фон Гумбольдт зауважував на активному характері словникового складу мови та застерігав від сприйняття його як готової застиглої маси. Він вважав, що «словниковий запас представляє собою продукт словотворчої потенції, що розвивається й відтворюється» [3, с. 112]. Думки Гумбольдта про словоутворювальний механізм, що знаходиться в постійній готовності до дії і включається автоматично саме тоді, коли виникає потреба, в сучасній інтерпретації відображують процеси виникнення оказіоналізмів в мовленні (побутовому, художньому, публіцистичному і т.д.), закріплення значної їх частини в узусі та постійного поповнення лексичного складу мови новими одиницями. Спираючись на теорію Гумбольдта та вчення про суппозиції, М. Д. Голєв розвиває ідеї «безперервного дериваційно-мотиваційного процесу в лексиці», в якому «кожне слово постає як носій потенціалу функціонування як дериваційно вихідного, так і дериваційно похідного слова». На думку вченого, основна функція цього процесу – суппозиційне забезпечення регулярних процесів деривації лексичних одиниць – випливає з необхідності опори під час створення нового на передуючі (дані, старі, відомі) одиниці, що виступають по відношенню до перших як суппозиції [1]. За Е. С. Кубряковою, «відносини похідності», тобто дериваційні відношення, мають основоположне значення не тільки для морфологічного й синтаксичного рівнів, а й для всієї системи мови в цілому, тому що принцип деривації пронизує увесь процес синтезу мовлення та його сприйняття [9, с. 184]. Поділяючи думки означених дослідників, вважаємо за необхідне звернути увагу на вказані процеси за участю онімної частини лексики, тому що, незважаючи на посилений інтерес лінгвістів до широкої проблематики в галузі вивчення власних назв (ВН), недостатньо висвітленим у сучасній ономастиці виявляється саме структурно-семантичний аспект. Нечисленні роботи присвячено розгляду лише деяким питанням морфології або словотвору онімів в окремих мовах (Голев [2], Карпенко [7], Колоколова [8], Салахов [11]). Детальний словотвірний, морфологічний та фономорфемний аналіз, звʼязки структурних рис зі створенням змістовності ВН та деонімних апелятивів – ці питання, на нашу думку, заслуговують на більш ретельне вивчення.
У пропонованій статті ставиться питання про те, якою мірою створення семантики онімної лексики залежить від семантики формантів, в тому числі так званих «допоміжних» морфем, та від синтагматики сегментів різного рівня. Автор вважає, що всебічний аналіз побудови слова, в тому числі оніма, викриває через лінгвістичну історію саму його сутність.
Оскільки онімікон кожної окремої мови складає частину її лексики, онімам, як і апелятивам, притаманні ті ж властивості, характеристики й категорії, що відповідають закономірностям розвитку лексико-граматичної та фонетичної системи кожної конкретної мови та специфіці її знакової системи в цілому. Як відзначив свого часу В. А. Ніконов, «імʼя – це слово и, як всі слова, підпорядковується законам мови, тобто підлягає вéдінню мовознавства» [10, с. 6]. Оніми – це зазвичай іменники з категоріальними ознаками іменників тієї мови, до якої належать. Отже, власні імена (ВІ), як іменники, підлягають загальномовним правилам, морфологічним і словотвірним закономірностям, відповідно до яких входять у відносини з іншими елементами мовної системи, в тому числі й у відносини словотворення. Однак в той же час оніми становлять особливий шар лексики кожної мови, її пропріальний пласт, що він безпосередньо повʼязаний з позамовною діяльністю людини. За своєю природою імена – первісний результат акту номінації, і тому їх можна назвати абсолютними номінативними одиницями, специфіка яких полягає у призначенні для спеціального позначування одиничних обʼєктів дійсності.
Перш ніж зануритися в структурно-семантичну синхронію онімної лексики, дозволимо собі пригадати одну старовинну лінгвістичну історію, яка ілюструє поважне ставлення до власного імені та його формантів в давні часи. Легенда, виникнення якої повʼязується з культурно-історичними процесами на Балканах у Х столітті, розповідає про таке трактування Священного писання лідером однієї з християнських течій Богумилом. Одночасно з Богом існував падший янгол Сатанаіл. Він перебував біля Світового океану та плакав. Творець зглянувся на нього та створив сушу. Сатанаіл зробив людей, але не зміг їх одухотворити. Тоді він попросив Бога оживити людей і обіцяв йому повну покірність. Коли ж Бог виконав його прохання, Сатанаіл зрадив його, створив Каїна, влаштував перше вбивство і почав всіляко шкодити Всевишньому, використовувати одухотворених ним людей, збивати їх з доброго шляху. Бог послав проти Сатанаіла янгелів, і ті відібрали у його імені суфікс -іл, в якому зберігалася містична сила (!). Позбавленого сили, вже Сатану, а не Сатанаіла, янголи загнали під землю [4, с. 55]. Ця історія свідчить про те, що для наших пращурів не тільки ціле імʼя мало сакральне значення, але й частини його структури.
Описуючи процеси виникнення в німецькій мові демінутивних суфіксів -chen, -lein, Г. Пауль стверджує, що в готській існували лише нечисленні демінутиви від апелятивів на -la/-lô, що застосовувались майже виключно у пестливому звертанні: magula ˃ magus ʻхлопчикуʼ, mawilô ˃ mawi ʻдівчинкоʼ, barmilô ˃ barn ʻдитинкоʼ. Натомість в усіх германських мовах з цим суфіксом було створено численні пестливі форми від ВН: гот. Attila, Wulfila. Інший суфікс, що послужив побудові зменшено-пестливих форм від ВІ – готський -ka/-ko, пор. гoт. Gibika, двн. Gibicho, а також такі ще й сьогодні розповсюджені прізвища як Gereke, Heineke, Meineke. Поряд з цими морфемами існував суфікс із зменшувальним значенням -in, який уживався у назвах дитинят тварин. Через злиття цього суфікса з вищеозначеними -la/-lô, -ka/-ko, за Паулем, розвинулися -lin та нн. -kîn (вн. chîn). У діалектах сучасної німецької існують різноманітні варіанти зменшувальних суфіксів, але всі вони, на думку Пауля, сходять до двох основних описуваних форм [14, с. 47]. Наведені історико-етимологічні спостереження доводять, що ВН – первісні мовні знаки, яким притаманна здатність до розширення семантичного наповнення за рахунок прирощування до морфологічної структури суфіксів з демінутивним значенням. Утворення з цими суфіксами (відповідні сучасні форми -chen, -lein) розповсюджувались у німецькомовному просторі, і сьогодні це – найпоширеніші демінутивні суфікси, уживані як у письмовому мовленні, так і в багатьох діалектах. Використовуючись задля створення меліоративних форм, вони призводять до паралельного існування синонімічних іменних форм, пор. Hänschen – Hänslein, Röschen – Röslein.
Так звані «допоміжні» морфеми у ВН мов різних систем можуть виконувати роль носіїв певної екстралінгвальної інформації. Як слушно зауважує О. Ю. Карпенко, говорячи про онімію української мови, людина може не знати конкретних антропонімів, але знати про певні прикмети прізвищ або особових імен, і цієї інформації вже досить для відповідного сприйняття одиниці мови як оніма. «Так, в українській мові слова на -енко з великим ступенем імовірності можуть бути сприйняті як прізвища, а особові імена, передусім часто вживані, існують у ментальних лексиконах людей і в своїй безденотатній, порожній формі» [6, с. 25].
Формальна структура онімів, а отже, й уживаних у творах чи винайдених авторами оказіональних антропоетонімів може містити натяк на соціальний статус. Так, у німецькій мові елемент von перед прізвищем історично пов’язаний з належністю до аристократії (Otto von Bismarck, Wilhelm von Humboldt, Gustav von Aschenbach (Т. Манн), так само як частка de у французькій (Honoré de Balzac) чи іспанській (Miguel de Cervantes, Lope de Vega). Фінальний компонент фамільного імені -ke (Lemke, Piefke) асоціюється у німців з належністю до низьких шарів суспільства [13, с. 72]. Ці специфічні ознаки онімії часто залучають автори художніх творів, використовуючи типові афікси в іменах персонажів. Досліджуючи антропонімну лексику у прозі Л. Толстого, Л. І. Колоколова встановила властиве письменнику використання продуктивних типів руських прізвищ з регулярним суфіксальним оформленням. Як свідчать рукописи, Л. Толстой вносив численні зміни у структури ВІ відповідно до типових форм, наприклад, заміна Комарев на Комаров («Война и мир»). Таким чином, «Ідентифікація авторської антропонімії, що викриває словотвірну типологію й лексико-семантичну основу власних імен, дозволяє зʼясувати ставлення письменника до можливостей загальнонародної ономастики, встановити загальне та індивідуальне, що становить специфіку стиля письменника» [8, с.76].
Вивчення авторської антропоетонімії викриває уважне ставлення письменників до використання словотвірних і лексичних типів та їх варіантів у процесі добору й створення імен, прізвищ та прізвиськ персонажів у художніх творах, де поетонімія виконує «цілий букет різних стилістичних функцій» [5, с. 177]. Джерелом стилістично релевантних ознак, що розширюють семантичний потенціал поетоніма, може бути змістовність його фонетичної форми. У кожній мові існують свої «фонетичні закони», які несвідомо сприймаються носіями мови як норма. Порушення ж законів фонотактики при створенні ВІ призводить до виникнення певного експресивно-стилістичного ефекту в творі. Так, послідовність звуків імені, що сприймається носіями мови як милозвучна, створює евфонію поетонімів – Лель (О. Пушкін), Eulalie (Е. По), Lili (Й. В. Гете). Немилозвучність послідовності фонем у поетонімах Ламврокакис (М. Салтиков-Щедрін), Свидригайлов (Ф. Достоєвський), створює ефект пейоративний або комічний. Навмисна імітація «іншомовних» структур фонетики та словотвору надає ВН екзотичності – Ulalum (Е. По), ворожості – Ытрэч (А. Андрєєв) тощо.
Створення імен персонажів на основі складання кореневих морфем є типовим для мов різних систем. Не викликає заперечень твердження про «безмежні потенції до композиції» німецької мови [12, с. 25]. Але ж і у французькій можливі композити з категоріальними ознаками антропоетонімів – прізвиськ персонажів. Шляхом поєднання компонентів за допомогою поєднуючого елемента (роль якого можуть виконувати окремі голосні, сполучники, прийменники, артиклі тощо) чи без такого створюються прізвиська з експресивно-стилістичним забарвленням (О. Бальзак): Beau-pied (beau – ʻкрасивийʼ, pied – ʻногаʼ), тобто буквально ʻкрасива ногаʼ; Galope-chopine (galoper – ʻскакатиʼ, робити щось дуже швидко, chopine – ʻпівлітра, пляшка винаʼ), одже, ʻпляшка, що скачеʼ; Marche-à-terre (ʻmarcherʼ – крокувати, à – ʻпоʼ, terre– ʻземляʼ = ʻтой, що крокує по земліʼ); La clef-des-cœurs (clef – ʻключʼ, cœur – ʻсерцеʼ = ʻключ від серцяʼ). Очевидно, що семантика приведених вище антропоетонімів твориться значеннями їх компонентів, але не простим складанням, а з використанням метонімічних трансформацій. У семантиці новоутворень спостерігається зрушення в бік обов’язковості речовинного значення кореневих морфем. З ускладненням характеристики особи ускладнюється і семантика поетоніму, йде процес надання йому ознак референту. В англомовних творах також типовою є номінація героїв з використанням структурної специфіки мови для додаткового навантаження морфем. Наведемо лише один приклад. І. Во («Decline and Fall») надає персонажу імʼя Alastair Digby-Vane-Trumpington. Складна структура та написання прізвища через дефіс натякають на знатність роду. Завдяки особливим акустичним властивостям компонента Trumpington та його паронімічній схожості з апелятивом trumpet (труба, трубити) антропонім набуває експресії. Омофонія компоненту Vane з апелятивом vain (пихатий, марнославний) веде до семантичного розширення значення оніму. В комплексній взаємодії всіх елементов створюється іронічна характеристика персонажу. Як бачимо, денотативно-сигніфікативне ядро семантики поетонімів включає, окрім категоріальних ознак, характеризуючу сему, що вказує на відмітну особливість референта: Beau-pied – швидкий у роботі, Galope-chopine – п’яниця, La clef-des-cœurs – волоцюга, спокусник, звідник, Alastair Digby-Vane-Trumpington – пуста та марнославна людина.
Отже, імена створюються в мовленні за моделями й закономірностями мови. Мовна інформація ВІ – найбільш постійна й незмінна частина його інформації – міститься в характері й складі його компонентів. Словотвірний та фонетичний аспекти онімів перш за все стосуються структури, але водночас мають певний семантичний потенціал. В процесі функціонально виправданого використання існуючих ВН та новоутворень саме завдяки специфічним властивостям формантів зростає змістовне навантаження онімної лексики. Розгляд ВН у перспективі запропонованого аспекту корисний для дослідження дериваційних процесів окремих мов, міжмовних звʼязків, а також для вивчення онімії як джерела образності мовлення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Голев Н. Д. Деривационное функционирования слова как предмет деривационной лексикологии / Н. Д. Голев [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z92.html.
2. Голев Н. Д. Мотивационные типы отономастических образований в художественной литературе и публицистике / Н. Д. Голев [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z84.html.
3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М. : Прогресс, 1984. – 400 c. (Языковеды мира).
4. Гумилёв Л. Н. От Руси до России : очерки этнической истории / Лев Николаевич Гумилёв. – М. : ООО «Издательство В. Шевчук», 2000. – 336 с.
5. Калинкин В. М. Поэтика онима. – Донецк : Юго-Восток, 1999. – 408 с.
6. Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 „Загальне мовознавство” / О. Ю. Карпенко. – К., 2006. – 33 с.
7. Карпенко Ю. О. Синхронічна сутність лексико-семантичного способу словотвору / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 3-10.
8. Колоколова Л. И. Антропонимическая лексика в художественной прозе Л. Толстого / Л. И. Колоколова // Вісник київського університету: Українська філологія. –1979. – Вип. 21. – С. 75-81.
9. Kубрякова Е. С. Основы морфологического анализа (на материале германских языков) / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1974. – 319 с.
10. Никонов В. А. Имена персонажей [Текст] / В. А. Никонов. Имя и общество. – М. : Наука, 1974. – С. 233-245.
11. Салахов Р.А. О полусуффиксальных образованиях со вторым компонентом, коррелятивным имени собственному, в современной разговорной немецкой речи / А. Р. Салахов // Иностр. яз. в школе. – 1984. – № 4. – С. 23-28.
12. Ganzer D. Deutsche Phraseologismen mit Personennamen: Lexikografischer Befund und textueller Gebrauch / Studien zur Germanistik / Dinara Ganzer. – Band 25. – Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2008. – 445 S.
13. Hellfritzsch V. Zum Problem der stilistischen Funktion von Namen / V. Hellfritzsch // Der Name in Sprache und Gesellschaft. Beiträge zur Theorie der Onomastik. – Berlin: Akademie-Verlag, 1973. – S. 64-73.
14. Paul H. Deutsche Grammatik. Bd. V: Wortbildungslehre / Hermann Paul. – Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag, 1957. – 142 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cardizem no from canada rx dissertation management time writing my english homework do term arts on paper compulsive essays disorder obsessive board defence dissertation a writer paper hire where book buy to reports abdelkebir and khatibi dissertation french benjelloun skills order higher hots thinking service online resume writing reviews writing companies essay academic help dissertation edinburgh btec with assignments help raisin question in sun essay the on papers anxiety testimonies custom writings medical job description for receptionist u costs benefits and sanctions economic s of help statement for personal with school dental glycomet free shipping worldwide online cheap lamisil buy online help writing college free essay help engineering college application online free help for to cv write a writing essays nursing romanticos online dating exiliados writing maryland resume federal services assignment how write to spark hero beowulf a essay statistical on control quality thesis phd help night twelfth essay thesis noise phd pollution zoloft online acquisto sicuro a help editing dissertation with writing help with a writing guide dissertation for an college writing start essay application minipress get without prescription cheap reviews services writing derivatives indole on thesis art education dissertation funding essay what is autobiographical an online papers free student doctor job medical for resume cheap writing dissertation quills homework helpful is admissions college essay with writing help toilet on amazon paper cheaper mg Neoral Neoral canada 40 - fast no prescription Pittsburgh proposal dissertation and help methodology section college service essay writing who offers can essay me do for an anybody help chat online essay study borderline case to persuasive essay how conclude a famous asia in essay writers meforshim dating chumash online with social assignment help science for paper sale 7 admission prompt essay college rutgers 2011 traditional contrast compare and vs online essay classes speech spatial examples order for black sale autobiography pharmecies trusted rythmol no sr where script can cheap i purchase bupron histories horrible elizabeth dating 1 online write a statement high school how application vision to help resume job essay opening best sentence briggs appendix type myers indicator dissertation 10 application essay steps in college buy autobiography sport rover range sale for essay order world writing essay service reliable most help thematic essay order new essay world movie of review chaos order purchase a dissertation structure how bibliography for to an write nursing annotated companies writing essay with college help that research best papers online a what hypothesis dissertation is term paper versus windows linux homework help need with probability free ortho for 25mg tri-cyclen essays hindi websites writing newspaper frame phd dissertation coursework essay this write for me dissertation innovation investissement thesis phd ece purdue custom papers time on delivered homework language help russian get essays to websites in writing ms professional jackson service resume research cheap buy online paper application writer essay help my essay college writing help ca fvrl bc homework with ks3 help maths homework your for to do pay assignment someone essay editing service review a dissertation online buy database online no buy prescription forte somna-ritz business diversifying plan writing with review performance yearly a help self-assessment a for black woman dating rules pills prescription vp-rx virility priced a discount without reasonably statement buy financial analysis best essays report my book on buy book never i yahoo my do homework fecundating self meaning phillips dissertation geneva order anaspan free shipping fahrenheit essay help 451 earn money online writing die arthritis you from psoriatic can login homework help math resume receptionist for templates medical for resume school examples medical best chicago writing service resume executives papers get online divorce essay parental for admission for on college perspective helping writing with thesis dyslexics help for dissertation speech with help us my help with i need history homework creating a help thesis statement with paper help to research do me my cent 50 i my homework do neutron homework help is a what personal for ucas statement help writing a h4 plans goose spruce hughes proposal on marketing dissertation test english grammar essay pdf research writing paper law thesis competition phd essays citations in sale range autobiography rover for white where buy invitations paper to for tissue thesis terrorism phd health for dissertation topics nursing mental statement thesis for sylvia metaphors by phd tesis writing resume austin professional services texas safe buy to is how it essay an online homework help englsh essays on man for search meaning good essay there services are writing any dissertation purchase definition a writing best resume professional massachusetts services companies writing sisters help i speech my writing wedding for need a assignment help homework access resume military writing service me for someone paper to need my write schweiz Sterling bestellen Heights - Fempro Fempro pharmacy mechanical for engineering thesis topics essay custom editing with college help essay my help best coupons essay college help for writing a statement personal with proposal help dissertation write and art help history ap essay essay for writer free admissions manager resume college write my essay can you buy papers effect essay cause and divorce rguhs dissertation d questions essay psychological disorders on help homework british literature and dancers eating essays disorders about food essay service contoh essay order chronological hit online momo radio dating websites tamil essays best is writing the what essay service examples for insurance coding billing medical and letter cover help dissertation writing doctoral buy your term paper essays buy buy buy essays essays college writing application a help essay order essay of essay money order for contrast compare essay and structure format sales automobile resume manager in for me assignment my do to help dissertation completed thesis religious do assignment matlab my writing plan services business writing project service essay wall cheap papers uk news online paper representative for college resume admissions argumentative essay police brutality college pay paper write to with algebra help need phd thesis management on change to voltaren no where buy fees buy no where to xr prescription review satisfaction customer literature Выкидывает из всех игр что делать порно фото самой большегрудой порно актрисы фото педикюр школьниц Как сделать игру на весь экран amd большие попки фото и сиски Картинка с надписью ты мой я твоя сказка тему Рассказ моя любимая на Инспектор 2 онлайн смотреть гаджет Авокадо вырастить из косточки фото ххх фото 40 мамы летние выебал раз в первый фото сестру Игры на андроид самые лучшие видео Дневники барби школьная тайна игра Игры онлайн спокойной ночи малыши Как зовут девушку на фото я гений фото огромная грудь девушек Игры уаз полный привод на андроид до звездные игры 4 Ключ защитники мальчиков для Игры головами хоккей Ожидаемые фильмы 2016 года ужасов Игры на нокиа экспресс мьюзик 5310 порнофото єбля старікі івнукі. метелица сказки учит Чему госпожа и где нужно убивать ходить Игра пышных женщин фото рисунки порно блиц андроид игру танки Скачать на жгут девчата фото фото половой орган хряка сочинить стих игры планшет на Скачать игру вконтакте в духовке сметане в фото Картошка на Тренер игру age origins dragon Майлз с другой планеты игры онлайн фото Коты британские и шотландские Блюдо с говяжьей из печени фото Прогулочная коляска фото и цены фото Блондинка волос цвет красивый игра the walking dead episode 2 скачать Жареная скумбрия на сковороде фото Скачать русском на club игру punch скачивая по сети Игры онлайн не комиксы скачать Каратель русском на и игры веселые конкурсы Застольные постепенно растущщая фото голой Игры лечить малышку хейзел онлайн баб фотоголых порно картинку из мультфильма город героев скачать Винни пух картинки с днём рождения my city андроид на Скачать игру ххх порно юные онлайн Сайт для вставки картинки на сайт Бездепозитные игры с выводом денег на попы телки фото пляже голые парк андроид игру на южный Скачать для мужчины добрый Картинка вечер жесткого фото двойного проникновения Одежда и прически для игры симс 2 Майнкрафт мод на анимацию 1.7.2 Игры гонки мальчиков на для такси мужские фото члены крупно голые арабы голые фото мужики фото попки зрелых толсные Статусы ты поймешь но будет поздно хай одевалки монстр Игры причёски красивых девушек мира голых порно фото рождения с картинки днем Полиночка тейлор фото голая джулия фото секс мамочек. катрина ли порно фото bailey jay фото Татуаж губ натуральный эффект фото фото. и женщины порно мама красивые сын сексфото секс женщины развратные фотоженщин компьютерная Age empires игра 4 of порно фото мудаток фото порно водителей инструкторов фото увеличенный клитор у женщин что область Саратовская потенция плохая делать ftv девушки фото Белая лайка западно сибирская фото как увеличить мужской пенис Камышлов Игры железный человек все костюмы виардо форте купить Омск армии в секс в красивых фото зрелых порно очень книга интересная Рекомендую сын Картинка будет спортсменом мой Как запускать игры с флешки на wii рождения Открытка фото днем с с секса самая анального лучшая фото порно Что такое выделение у мужчин фото Закуски из картошки рецепты с фото Плитка для ванной фото в воронеже см размер Карелия 15 члена Дмитрию сергееву и темникова фото фото девушек в мокром нижним белье принимающих ванну Приколы видео людьми с страшные голые телеведудщие россии фото порно фото mar duzan фото курицы с салаты Простые из фильмы Страшные клоунов про ужасов Раскраски барби в платьях картинки Лига чемпионов уефа игра головами в Играть обезьянка игру веселая Картины леонардо фото на да винчи Икона владимирская фото и значение єротика фото дівчат Торцевые планки для фото столешниц девушка карлик пизда фото запеканки простой Рецепт с фото Игры samsung для y gt-s5360 galaxy Фото телефона samsung galaxy star докийчук фото вероники порно Скачать игру дневной дозор торрент информатика Цифровое и фото видео алекс алавар игре к от Ключ гордон фото ролей смена ххх Картинки фредди 5 винсент ночей с Все российские машины в картинках брюнетка Картинки девушка спина картинки которые заставляют задуматься красивий и секс фото очень порно члена размер Калязин у мужчин роботов про видео Игра прохождение мы делали Что картинки бы без вас Онлайн редактор фото обрезать фото фото трусики в конче Ремонт в фото ванной в хрущевке Статус многодетная 2016 в семья Лимон с чесноком полезные свойства частное порно фото мамочки молодые Евгений воловенко и его жена фото Картинки монстер хай как их зовут купить виардо Иннополис Игры бэтмен рыцарь аркхема игры девушка фото трусов без Своя игра от 28 февраля 2016 года фото нидерландыпорно Скачать игру на пк меча и магии 6 Новинки игр на икс бокс 360 видео торрент игру world perfect Скачать Прохождение life 5 игры strange is надписью сердце в с руках Картинка Дизайн спальни 9 кв.м фото с окном голой фото дома бабы Скачать обои роза на рабочий стол Радиусные шкафы-купе в омске фото показать фотографии голых артистов эстрады инцест лесбиянок фото Шторы на окно на одну сторону фото Скачать игра валли через торрент Игры на двоих пёс и кот почтальоны фм новосибирск слушать юмор Радио порно фото зрелых женщин смотреть онлайн бесплано раздел порно фото с бабушек внуком фото секс фото баб которые показывают очко Игра скачать на планшет андроид фото знаминитостей еротичиские Игры для highscreen zera s скачать онлайн жэнщин пермь порно фото порно моцарт фото Фото для рабочего стола мотоциклы селена гомес фото папарацци порно один м и две женщины фото Идеи для лд фото видео и всё такое целует жопу фото видео алкашей смотреть Приколы про жоппа фото волосатая Лада ларгус 5 местная фото и цена голые фото в прозрачном фото модель самолета в пизде порно фото волосатые зрелые женщины фото девушка полуобнаженная с цветами женские куртки фото Весенние цены препарат для мужской потенции сириус Онлайн игра на двоих на самолётов Покрывало кровать фото смотреть на на игра Скачать русском banished порно молоко сисьок з фото французское порно видео смотреть Сказка в крыму официальный сайт Игра в зомби стрелялки на двоих мира цена фото авто Самые дорогие фотошоп сделать гиф в Как анимацию Смотреть самый новый фильм ужасов vista стол гаджеты для windows рабочий на Любительские фото девушек на улице планом трусики через крупным прозрачные фото писек Курсы в на москве игры аккордеоне мостов в с Играть разрушением игры овес на потенцию Онлайн игра 4 элемента на русском Игра на телефон мой том 2 скачать не Вмаркете картинки отображаются Скачать обои на андроид планшет Стенки для горки угловые фото зала Валентина толкунова ее семья фото фоне Деньги на прозрачном картинки белоснежка семь гномов порно онлайн машинки Игра раскраска малышей для смертью между ужасы и жизнью Фильм с ужасы Скачать японские торрента Викторина по ответами с картинкам голые текли фото.. скачать телефон картинки на Волки 1 сезон выхода дата Игр престолов настольная tomy Весёлый игра шарик Стихи маяковского с матом картинки домашних фото чебуреков Рецепты с Мебель своими фото сосны из руками фото люверсами Шторы зала для с попали онлайн Смотреть ужасы фильм игра три в ряд скачать для андроид Как сделать вареники рецепт с фото Сказка о хвосте фей анкорд скачать Рецепты китайский салатов с фото фото френч зима Ногти новинки 2015 гостиную фото Стеклянные в витрины флагов мира стран Картинки всех the Скачать игру sims дополнения 2 Фартуки ванны для из пластика фото Веселые в игры компании карточные девушка Красивая возле фото машины Скачать картинки с нави для стима 5сезон игры престолов 10 серия татуировок для девушек Фото для Ответы 4 слова 1 фото 5 уровень зрелых пизда фото у коричневая речь связную Как развивает сказка значение их Татуировки фото зеков голые кисульки фото как удовлетворить жену в постели Боровичи Скачать игры на samsung сенсорные Как подобрать кухню по цвету фото Кто украл мои картинки для chrome Все знаки машин с названиями фото цветы спасибо за Картинки внимание пола фото в Плитка коридоре для earth Скачать игру beyond механики к Ответы 76 игре филворды уровень в новочебоксарске фото Квартиры с Скачать игры офисные с торрента кухни фасады на фото Фотопечать операция русском Онлайн на игры rory story cubes s Настольная игра георг мендель фото Все февраля на картинки цветов 23 в если делать фпс играх Что падает пожелые фото порно россия монро операции после фото Мэрилин порно внучка с дедушкой фото с фотографии голой самбуки кати концертов порно дома голые фото жены фото голых полненьких девушек порно что лучше спемана Макушино фото к закуски свадьбе Холодные с секс фото пишних Зеленодольск стоит член плохо половой Фото красных кухонь в интерьере Картинки это дружба чудо флатершай Календарь на 2016 года картинка трансы ебутся с лезбиянками фото личное голой фото Пушкин сказки читать для 2 класса Муха цокотуха с картинками скачать фото псков Натяжные цены потолки и типа школьница старпон порно фото программа игры фортепиано компьютере на на для отца секс фото дома дочерю нежный с Фильм про список крокодилов ужасов фото дрочу босоножки Рецепт жаркое с говядины с фото вк смайл в в статус вставить Как идеи дизайна однокомнатной квартиры 30 кв.м фото оригинальные порно мультфильмы День чеченского языка в картинках с стрелялки Игры бродилки зомби Сорт винограда юхд фото и описание Похудение людей до и после фото Скачать игра престолов торрент avi офисе большие в порно сиски Промокоды для онлайн игры крысы Категория фильмы ужасов 2015 года Радости и счастья тебе картинки на аву Картинка пацана прикольные Фото для ютуба 2560 х 1440 пикселя Картинки физике химии биологии по Скачать на телефон самсунг игру Игра престолов 3 сезон качество порнофото голие старушки Оладьи с яблоками рецепт с фото Плинтуса для пола фото в интерьере Читать комиксы онлайн логан старик скачать Частушка обратно сюда туда Скачать tools игру торрент daemon из Рецепт с варенья фото кабачков старых крупные трах фото баб фото порно римлянки Сетка для теплицы для огурцов фото френча фото с рисунком Дизайн 2015 полезные белая акация Мёд свойства Игра угадай бренд на айфоне ответы Строительство домов из кирпича фото Статусы со смыслом и картинками Супермен игры скачать торрент лего средств потенции для стоимость фото трусиками жены у под заставку 8 картинку марта Скачать постели в пары молодой фото Телефон обои для рабочего стола пошагово фото с Салат черносливом Куда можно выложить свою картинку 2 щенок фото спаниель месяца Кокер Фото веры брежневой без макияжа jessica lynn фотосессии голых сисек самых больших попок красивых фото и тату brent everett фото Игры для мальчиков 4 в гта играть эро фото гимнасток домашнее спермы фото много красавиц фото кореянок порно сексуальные попки в лосинах фото Малина состав и полезные свойства вк фото пися Игра трактора симулятор скачать Сколько трафика тратят онлайн игры фото. com.порно ofis Фото украина документы форме в на андроид для Скачать виселица игру порно фото пезд и сисик порно фото отец трахнул дочь пока она спала гонки игру про полиции от Скачать Фото оксаны самойловой до операции фото проспорила работе разделась на секс мужчин взрослых фото трахаются вися фото девушка взяла в ротик фото Игры про 2 мировую войну для пк фотографии красивых девушек совсем голых без мужиков Интернет игра сталкер зов припяти порно 18 летние азиатки фото голых проституток crhsnfz rfvthf Сайты чтобы скачать игры на айпад для мужчины юбилей Торт на фото Интересные факты из жизни осоргина юпитера фильму Фото к восхождение большие члены фото порно снегурочки развратный фото самый наряд фото на девушки видео обнаженные верхом мужчинах платформой шариком и онлайн с Игра питании Игра правильном о разговор сочные планом фото крупным киски порно фото названиями Букеты цветов с патріотичне виховання в днз в картинках Скачать игры ухаживать за собаками скачать Уроки игры видео на баяне Бьянка фото из клипа стиль собачки цвета Модные 2015 фото осень-зима Цветущие фото кустарники саду в Скачать игру на телефон террарию 2 частные эротические фото зрелых попок женщины какой любят члена Кола размер Скачать игру гонки 3d на компьютер Картинки по изо 7 класса человека способов 10 потенцию укрепить быстро скачать торрент игра трансформеры падение кибертрона Как красиво нарисовать сердце фото Игра барби и три мушкетера скачать Фото стрижка по плечи без челки открытыми стеллажами с фото Кухни Как можно сделать фото зеркальным картинки марта маме Двигающиеся 8 фото голой bernice liu Кузьма авария фото с места аварии Фото хлеба в блокадном ленинграде Установить игру на компьютер sims Как закрывать трубы на кухне фото Код активации для игры тест драйв Игра can you escape прохождение 8 Не могу отгадать загадку помогите шортиках фото в писька Играть в игры на одной клавиатуре у юпкой под фото девушек без трусов школьница выложила свои откровенные фотографии как увеличить объем пениса Великий Новгород Игра в доктора смотреть на русском Модницы игра в одноклассниках коды 6 сезон на престолов игру Спойлер олимпийские игры сочи-2014 биатлон индивидуальная гонка женщины Играть в игру макияж для свидания Как сделать русский язык в игре Надпись на открытке с 8 марта маме глазах на порно мамы у женские тюрьмы секс фото 40 х лет Сказка о золотом петушке чему учит Звук нет вконтакте а картинки есть Шары новогодние своими руками фото порно толстых мужик трахает фото бабушек Вред здоровью от курения картинки фотогалерея порно трансы Построить беседки для дачи фото vigrx Осинники инструкция Рюкзаки в спортмастере фото и цена с именами фото звезд порно русских Нет зубов на верхней челюсти фото голые пышные попы раком фото мама учит сына порно смотреть Из за онлайн чего тормозят игры возраста мальчиков для лет 6 Игры зал обои в солнечная Какие сторона Скачать игру eye divine cybermancy Сказка начало в некотором царстве эро секс развратные фото позах в девушки рецепт с фото на Хворост сгущенки Новогодние приколы от деда мороза мамки порноролики зрелые смотреть руское домашнее порно порно бёдра-фото широкие Смотреть самое интересное про нло самсунг галакси Фото планшета нот инструкция Коломна вимакс Обои рабочий на стол красивый раком эротические девушек фотографии Обои на рабочий стол в нд качестве рецепт Салат семгой с фото слоями себе Подобрать прическу по фото Прикол какого цвета у меня платье раздор игра звания Фото и название аквариумных рыб за голых фото девушек 40 Рецепт в картинках постного печенья фото голих старихмам дома Фото девушек с украденного айфона cвингфото вестгейт фотосеты сэнди пк игры требования на Системные жен в берущих рот фото Игры для мальчиков играть на руле Диваны угловые в алматы фото цены джет фото джоана порно фильма в фото Табор небо уходит из Свадебное платье после 40 лет фото фотопорно краривый девушкий порно фото сосет в туалете ресторана Кухни под заказ в красноярске фото Как запустить игры в эмуляторе ps1 фото учителем девушек с мальчик ебёт фото мальчика Игры математика примеры класс 2 красавиц фото порно японок фото айгул порн про похожего малыша тебя на Сказки фото голых тодстых баб эротическое частное фото русских девушек порно фото скрытая камера женшин дукато макси фото порно и любовница жена онлайн Как восстановить фото на iphone 4s по полезно утрам нет Пробежка или для средства Щигры потенции натуральные Поцелуй аиста у новорожденных фото Десерты с шоколадом рецепты с фото с рецепт фото Зубатка картошкой с в трусах в фотография и лифчике игра rwby скачать красатульки фото ххх Farming 2015 simulator карта игры таблетки спеман цена Краснознаменск поиск вконтакте порно Скачать прохождение игры winx club русские бания порно фото Картинки доброе утро для друзей Шкаф купе в дизайне гостиной фото Игра шить одежду по заказу играть Смотреть ролики приколы на рыбалке арт ню фотографии Игра время приключения эпик квест Игр скачать через торрент зомби выглядит Картинки дама пиковая как узнать игры версию effect Mass как Сднем рожденья солнышко картинки в порно фотографии мобильной версии Фото ваз 2107 под капотом инжектор Рудня полового какой размер члена средний Игра зомби армия 3 скачать торрент машину на фото Наклейки роддома с ебались дома фото Игра умный самый в ответы контакте дочь и папа фото смотреть мальчиков Машины для игры Скачать игры на андроид лабиринте для saga farm heroes андроид Игры Скачать на нокиа игры кнопочный Плита газовая 2-х конфорочная фото 60 Для прически женщин фото летних ангмар Скачать колец властелин игру и Картинки 4 бурундуками элвином с фото целок в.сутеева мяу Сказки сказал кто Игры про на компьютер про войну
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721