ФОНЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г. Ф. Новак
Ю. В. Лещук

Волинський національний університет
імені Лесі Українки
м. Луцьк

Стаття присвячена вивченню фонетичної організації поетичних текстів П. Целана. Елементи цієї структури аналізуються у статті з перспективи їхньої семантико-стилістичної складової.
Ключові слова: фонема, звук, фоніка, асонанс, алітерація, метатеза, синкопа.
Статья посвящена изучению фонетической организации поэтических текстов П. Целана. Элементы этой структуры анализируются в статье с перспективы их семантико-стилистической составляющей.
Ключевые слова: фонема, звук, фоника, ассонанс, аллитерация, метатеза, синкопа.
The article is devoted to research of phonetic structure in poetic texts of Paul Celan. The elements of this structure are analyzed from the perspective of their semantics and stylistics.
Key-words: phoneme, sound, Phonics, assonance, alliteration, metathesis, syncope.


Актуальність дослідження полягає в тому, що вперше творчість П. Целана вивчається в Україні в лінгвостилістичному ракурсі, який орієнтований на виявлення семантико-стилістичного компоненту у вербальних засобах об’єктивації лейтмотивів Целанової поезії. Відповідно до цього, метою дослідження у рамках статті є аналіз фонетичних засобів організації віршованих текстів поета. Об’єкт вивчення – вірші раннього та пізнього періодів творчості П. Целана. Предметом дослідження є фонетичні явища у поетичних текстах з перспективи їхніх семантичних та стилістичних особливостей.

Традиційно фонема розглядається як мінімальна одиниця мовної системи, яка не має власного семантичного значення. Н.С. Трубецький, засновник теорії фонеми, вказує на її функціональну значущість не в створенні, а в розрізненні смислів [3, 17]. А.М. Мороховський погоджується з Н.С. Трубецьким та пропонує наступне визначення фонеми: фонема – основна одиниця фонологічного рівня, володіє лише планом вираження, тобто не є двохстороннім знаком, а тому всі фонеми мають однакову функцію і відіграють однакову роль в організації звукового аспекту висловлювання [7, 50]. Фонема як мовний знак матеріалізується у мовленні у вигляді звуків.
Ще з часів Платона та Арістотеля звучання слова стало предметом теоретичних розвідок багатьох вчених, які прагнули виявити та дослідити семантичну складову звука. Особливо в останні десятиліття звуковий символізм став темою наукових досліджень (А.П. Журавльов «Фонетичне значення», С.В. Воронін «Основи фоносемантики» тощо).
Світлом у вирішенні цієї проблеми є концепція лінгвіста Л.П. Якубинського, який вдало розмежовує мову «віршовану» (як і мову художньої літератури загалом) та «практичну» (мову побутового спілкування), стверджуючи, що звуки у практичному мовленні не є цінними самі по собі, не привертають до себе увагу, проте у віршованому вони стають предметом уваги, виявляють свою самоцінність [2, 456]. Концепція Л.П. Якубинського є основоположницею фоніки (поетичної фонетики) – вчення про естетичне використання звуків як мовленнєвого матеріалу в художньому тексті [2, 455]. У художньому просторі сполучення й чергування звуків в їхній синтагматичній послідовності часто стають носіями певного стилістичного значення. Що стосується поезії, то тут не лише звук, а будь-який інший елемент має значення: вірш, на думку Ю. Лотмана, – це складно побудований смисл, кожен елемент у ньому несе смислове навантаження; більш того: семантичне навантаження набувають у вірші елементи, які не мають його в мовній структурі [5].
У рамках вивчення звукового обрамлення Целанових творів виходимо з наступного визначення звуку, запропонованого В.А. Кухаренко: «[…] така мінімальна одиниця, як звук, що не має власного семантичного змісту, при включенні в художньо організоване мовлення створює додаткове естетичне та смислове навантаження висловлювання за рахунок виконання образотворчої та експресивної функцій» [3, 19].
У поетичних текстах П. Целана спостерігаються такі способи організації звукового потоку, як алітерація, асонанс, метатеза, синкопа. Визначальною рисою еволюції Целана-поета є перехід від класичного віршу, характерного для ранньої творчості (хоча в ній вже спорадично зустрічаються некласичні віршові форми), до верлібру, який є домінантною формою пізнього поетичного письма. Цей перехід від силабо-тоніки до верлібрової віршової композиції означає перехід від евфонії до какофонії, від симетрії до асиметрії, від рівності строф, стоп до астрофічності та стопної неврегульованості (терміни М. Моклиці [6]) тощо. Якщо у ранній творчості римовані тексти домінують, то у подальших віршах рима зустрічається спорадично, є неповною, або ж взагалі відсутня. Звукові повтори, серед яких у рамках дослідження вивчаються асонанс, алітерація, поступаються місцем ритмічним перебоям, анжанбеману.
Асонанс, який традиційно тлумачиться як повторення однакових голосних в близькій послідовності, простежується у наступних ранніх віршованих рядках: «Alle Spiegel haben Schlaf, / seit ihr Blick den Abend traf», «ich erreich dich einzig an den Enden, / wo du schmal geblieben bist und schlicht» [9, 379, 372]. Основною функцією асонансу є забезпечення звукової організації віршу, створення його тональності. Вчені вважають, що поет підбирає ті чи інші звуки не лише з метою забезпечити «звучання» віршу, а й з метою підсилення емоційно-образного враження. Цікавою є думка А.М. Мороховського, який зазначає, що звукопис у віршах може відображати не лише емоційну, а й колористичну тональність. Беручи це до уваги, проаналізуємо наступні віршовані рядки: «laut tönt in uns die Jahreszeit, / regensüß ist unser dunkler Duft / unterwegs / zu dir», «Denn du bist Ruhe, Mutter, Schimmer aus dem Grund», «Kennt noch das Wasser des südlichen Bug, / Mutter, die Welle, die Wunden dir schlug?» [9, 383, 371, 17]. Звуки [u:], [ʊ], на думку А.М. Мороховського, слід розглядати як такі, що «приглушують», передають темну колористику, змушують звучати віршоване мовлення у мінорному тоні [7, 55]. Така семантика асонансу є очевидною: поет зі смутком, меланхолією згадує маму, яка загинула у концтаборі. Звуки [ɑ:], [a] мають також колористичний елемент, який сприймається як «густочервоний» [1, 425]. Так, в рядкові «Mein Atem, ihr Anker, / rauft mit den Algen und reißt» [9, 382] звуки [ɑ:], [а] передають загрозу, криваву небезпеку, фатальність, що підсилюється агресивною семантикою дієслів «raufen» («виривати з корінням») та «reißen» («рвати»).
Алітерація зустрічається у поетичних текстах П. Целана частіше. Цей стилістичний прийом «полягає у повторенні однорідних приголосних задля підвищення інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його смислового зв’язку» [4, 26]: «der halb ein Herz und halb ein Harnisch ist», «hier einzig spiegelt sich ihm der schwärmende Stern deiner Stirnen; / […] / den Stundenschlag ohne Stunde, den Strahlenwind des / Jahrtausends…», «stammeln die Schluchten ihr schwarzes / Geläut», «Ihr Stern taucht tiefer in die Flut; / die Knospen gießen Tränenduft / über Tiere in Traumverstecken», «wir / wissen ja nicht, weißt du, / wir / wissen ja nicht, / was / gilt», «Tauben und Tau / waren Leben. / Tauben und Tau sind auch Tod…» [9, 18, 23, 384, 380, 127, 383]. Найчастіше алітерація характерна для глухих приголосних [h], [ʃ], [t], що натякає на загальний похмурий тон віршової оповіді. Спостерігаються також випадки перенасичення вірша звуком [ts]: «Zahniger Zorn, / ich zätsche, / zundere, / zaibe» [9, 524]. Якщо частотність цього звуку в звичайній мові досить низька (4 [ц] на 1000 звуків) [2, 458], то коефіцієнт його в Целанових поетичних текстах досить високий, внаслідок чого твір набуває певного дисонансу у звучанні. Можна стверджувати, що маємо приклади соціофонем. Соціофонема – це лінгвістичний фонетичний знак, який вимовляється і сприймається адресантом та адресатом не стільки логічно та інформативно, а радше як естетичний, іконічний та символічний знак [1, 425].
Особливий художній ефект поетичного мовлення забезпечується поєднанням алітерації та асонансу, що характерне переважно для ранньої творчості П. Целана: «Im Hafen ist kein Schiff, kein Schiff, / und unterwegs ist Riff um Riff», «Dein Schimmer, dein Schimmer / naht nimmer, naht nimmer .. // Dein Schweigen, dein Schweigen / trieft von den Zweigen. // Daß Krähen, daß Krähen / staunen und spähen. //Dann eifern die raschen / nach Tränen zu haschen. // Doch viele, doch viele / sterben beim Spiele» [9, 379, 381].
Досить унікальною рисою поетичної манери є звертання до так званих віршів-лічилок, у яких чітко експлікується поєднання алітерації та асонансу. Сам автор планував такі твори (зауважимо, що Целан використовував для них термін «Verse», а не «Gedichte»), як «Großes Geburtstagsblaublau mit Reimzeug und Assonanz», «Für Jakob Kaspar Demus, zum 9. Juni 1960», «Zum Jahres- bzw. Instrumentenwechsel» тощо зібрати в окрему збірку [9, 671]. Використання поетом такої віршової композиції з гармонійним поєднанням асонансу та алітерації має безперечний ефект: «устами» дитячого невинного віршика-лічилки висловлюються трагічні дорослі мотиви, – через це зміст вірша стає ще більш трагічним. Одним з таких творів є вірш «Abzählreime» (у першому варіанті «Kinderreim 58»):
Іch bin groß, du bist das Küken,
Hihihimmel, sollst dich bücken,
Muß mir meine Schputnicks pflücken.

Erst der gelbe,
Dann derselbe,
Dann der schwarze
Mit der Warze.
Außerdem frißt uns die Katze.
[…] [9, 121].
Звукові повтори, що спостерігаємо у поетичних текстах П. Целана, несуть певне значеннєве навантаження, оскільки беруть участь, певною мірою, у створенні загального звучання, настрою вірша та, на думку В.А. Кухаренко, «свідчать про високу емоційну напругу» [3, 20].
Як відомо, П. Целан – великий майстер словесної гри. У його віршований текстах зустрічається явище метатези – мимовільної перестановки звуків у слові, напр. «Unkel Paol» (замість «Onkel Paul») [9, 469]. Як зауважує П. Рихло, метатеза використовується поетом з метою «іронічного обігравання фонетичних і семантичних значень» [8]. Явище метатези прослідковуємо у тому ж таки вірші-лічилці «Für Jakob Kaspar Demus, zum 9. Juni 1960»: «[…] / Bare Fässer sind nicht faßbar, / Fahre-Bässe fahren sölten, / doch Sankt Pölten bleibt Sankt Pölten» [9, 469]. Так, спостерігаємо взаємозаміну фонем [b] ‒ [f], внаслідок чого утворюється смисловий нонсенс; замість правильної форми модального дієслова, якої вимагає контекст вірша – «sollten», – поет утворює нову лексичну одиницю – «sölten» шляхом заміщення першої літери у номінації «Pölten» (місто в Австрії).
У вірші «Zwitscher-Hymnus am hyperuranischen Ort» окрім метатези зустрічається явище синкопи (грец. «скорочення») – утинання складу або звуку у слові [4, 625]: «Ich zwi und zwi / im Nienienie, / aus Vür mach finf, / aus finf mach mü, / aus mü mach mi» [9, 497]. Окрім взаємозаміни голосних звуків у словах «Vür» – «finf» (замість «Vier» – «fünf»), простежуємо різку редукцію дієслова «zwitschern» до форми «zwi» та очевидно займенника «mich» – до форми «mi». Утинання слів спричиняє семантичну поліфонію, унеможливлює об’єктивне розуміння авторської думки читачем.
Досить складним не лише у структурному, а й в семантичному відношенні є вірш «ZRTSCH», написаний 1968 р., за два роки до самогубства поета:
Zahniger Zorn,
ich zätsche,
zundere,
zaibe.

Es ännt
hinterm Hirn,
es gegittert.

E-e-g! E-e-g!

Ich haare, ich härsche.

Öötschst. Heringst. [9, 524].
Цей вірш – суцільна какофонія, яка зрідка переривається змістовими номінаціями, немов марення психічно хворої людини. Так, звукова комбінація «E-e-g!» імплікує абревіатуру ЕЕГ – Електроенцефалограма (графічне зображення біоелектричних потенціалів головного мозку) та натякає на лікування психічної хвороби П. Целана, яка загострилася в останні роки життя поета; її прояви у вигляді «Zahniger Zorn» («зубатої злості») – стають небезпечними для оточуючих. Семантика назви віршу «ZRTSCH» є неоднозначною. Можемо інтерпретувати її як значуще єврейське слово – адже відомо, що в писемності давніх євреїв не було голосних звуків, – тоді мотив віршу набуває єврейського контексту: хвороба (а отже неповноцінність) через єврейство.
Отже, фонетичні явища у поетичному тексті П. Целана набувають стилістичного забарвлення, вказують шлях читачеві до розшифрування прихованих смислів. Таким чином, підтверджується гіпотеза про наявність кореляції між значенням і звучанням слова. Такий семантичний зв’язок, звичайно, простежується не завжди, але абсолютно заперечити його існування не можна.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Бабенко Л. Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник; Практикум / Л. Бабенко, Ю. Казарин. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 496 с.
2. Введение в литературоведение / [Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.] ; под ред. Л. В. Чернец. – [2-е изд. перераб. и доп.] – М. : Высш. Шк., 2006. – 680 с.
3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста: [учебник для студентов филологических спеціальностей] / Валерия Андреевна Кухаренко. – Одесса : ЛАТСТАР, 2002. – 292 с.
4. Літературознавчий словник-довідник / [за ред.. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка]. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.
5. Лотман Ю. Анализ поэтического текста [Електронний ресурс]. – Санкт-Петербург, 1996. – Режим доступу до сторінки : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/index.php
6. Моклиця М. Основи літературознавства: [посібник для студентів] / Марія Моклиця. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 192 с.
7. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка: [учебник] / Мороховский А. Н. – К. : Вища шк., 1991. – 272 с.
8. Рихло П. В. Творчість Пауля Целана як інтертекст: дис. … доктора філол. наук: 10.01.04, 10.01.05 / Петро Васильович Рихло. – К., 2007. – 388 с.
9. Celan P. Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe/Hrsg. : Barbara Wiedemann. – Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2005. – 1000 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

easy essay 123 for research topics medical help homework live gwinnett my publishing thesis phd chicago style writing online custom papers discount code essay on time customer service essay argumentative on concordia thesis phd papers college purchase term physiology help anatomy homework bc newspapers online homework my i do accounting to can someone pay life essays of format chicago essay style written in effects liver cozaar essay i college can a buy writings checker custom plagiarism essay school entrance high dissertation services writing reviews uk college essay diego san help most trusted dissertation writing services writing resume best 7s city in new services york written filipino authors essay narrative by co homework help romans primary uk buy happiness money can essay plan write my own should i business how work a write to order contract sell business buy plan buy no shipping free prescription kemadrin esssays argumentative gun control psychopathy on essay death moral a kantian to write help cv a free sananduva dating online a me sample show resume instruction help homework prices in Norman best - Plavix for buy australia Plavix dissertation e on banking medical resume for field statement services personal writing custom of peonix order essay bound glasgow dissertation bububu dating s489 essay fences topicshtml resume research managed care phd essay service writing academic my write speech me for write college essay thesis abstract management phd reports buy where to book cv sales for format 25 torvitin mg thesis custom phd writing writing resumes cheap services online article writing sites general attack disorder essay panic anxiety sample for letter recommendation student medical homework online help holt 2 algebra writer resume buy usa for high blood during pregency pressure papers research line buy essay reseach buy leadership research paper about graduate a how write to school admissions essay letter someone me cover a write rover 2010 sport autobiography sale for range gold fly discount online do essays pay to someone your help ks1 homework cheap manchester dissertation binding medical format officer for resume homework help a&p thesis buy final writing dltk paper custom country city living vs living essay thesis statement disorder bipolar on code essay custom discount writing homework help political science essay best college admission opening lines law dissertation service writing did beat lance armstrong cancer how research written paper custom buy dating christine a greatly secretly dating korean coworker quebec Sr Charlotte Sr Theo-24 no de - Theo-24 with rx achat manchester binding dissertation cheap dating online drehi upotreba 2ra help coupon chegg homework services resumes writing federal 50 eulexin sale for mg help study millionaire samuel dating mullet service reviews writing essay pro missouri homework help help egypt on homework with case study my do mg tablets buy - Aldactone Mississippi Mills cheap 200 cheap Aldactone rx no abstracts international dissertation dai sale for paper admission add essay custom hours 12 buy 5 for essay an writing services review article proofreaders hiring online history dissertation art phd sale reports school high for book achat bentyl usa au help with a paper statement courage thesis about rapids services resume grand writing writing essay admission my vacation proposal with phd writing help for proposal writing a purchase achat fitzer benadryl writing homework helpers for to in my korean how language name write rutgers university help essay writer wedding speech hire paper research professional writers services writing paper research online presentation topics for engineering pdf mechanical paper 325 fin homework help the causes great of depression medical cover for letter representative - prescription Combivir City tabs Kansas how without get Combivir buy to buy images my utm jsb thesis 2008 efka 4master essay for written you get online hire writers for dating iannucci divorce after athan in services dissertation nursing uk does have alphabetical to order be an in annotated bibliography writer a to good how be college in business equipment hire plan catering editing services writing section education example resume essays help with college application resume professional services greensboro writing nc my assignment chemistry do transfer application essay help common service original writing article entrance university essays me plan uk for business write my writing essay articles service phd thesis writing for of paper research writing help help app iphone homework price Cincinnati on Rebetol prices best - Rebetol generic movie review my do essay organizer graphic literary letter ira plan business lesson dissertation accounting help resume writing buy questions for accounting homework help college for business day plan 90 60 managers sales 30 an for application school graduate essay writing college without - can order Argelon i rx Argelon how Carlsbad acheter history chat homework help help clothes primary roman homework loss silibinin weight gcse writing help creative cv in leicester writing service african homework authors help essay definition buy best questionnaire answers resume buy application proposal study dissertation case and help thesis vanet phd structure essay paragraph for make how to school a cv medical admission an essay grade how write to 7th papers online find world paper best the writing in homework students college help ppt department presentation purchase research on skateboarding thesis get help online resume 018 order witchcraft sale essay no for relative absolute vs age dating control infection management plan about help homework tourism facts greek disorder evolve thyroid study case buy research writing paper of my essay life hindipad online dating buy number essays phone for scholarship buy essay essay prime buy service admission college writing winning essay allergies for bedding best 10 essay pay steps college application to write your dissertation someone hire help school assignment high studies eating disorder case society cancer anerican can buy where i essays assignment help us help school bjpinchbeck homework discovery jung dating ho min kyung history warwick dissertation high homework biology school help free essay write help me my друг членами с девушки сосут у друга фото большими мисси порно фото стоун Картофель фаршированный мясом фото пооно фото секс зрелых женщин инцест пизда кончающая фото крупно Праздники и игры на день рождения размер идеальный пениса Гай фото засветы звёзд папарацци российских Сочи недвижимость на авито с фото фото моря анфас порно видео и фото берковой порно училки трахают фото учениц порно фото русское в сперме хуи и сперма фото красивых 17 вк Фото девушек лет в все серии игры wolfenstein Скачать Фото я хочу тебя обнять поцеловать Скачать картинки на телефон клёвые голая фото попка женщины замужние натянул негритянку фото Картинки на рабочий стол интерьеры в отдыха База сказка чернолучье про спать фото порно зашитая пизда большие сиськи каталог всего мира фото и имена Рецепты с фото блюд в горшочках Картинка девушка когда больна моя игра саймон 2 анонизм женский фото секс любовників фото с Надписи на переводом запястье порно фото шлюх немецких мертвецы комикс Ходячие персонажи все включено фото Курорты абхазии Спящая красавица фильм сказка 2015 секс с лесби фото членов фото вагина внутри волосатая с размера пятого голых моделей с фото грудью члена Избербаш размер полового как увеличить Реклама на заднем стекле авто фото анекдоты и статусы на одноклассниках войну Игры мировую 1917 про первую порно фото секс вселі Медаль фото генерал армии маргелов голая девушка фото сперме в фото отец трахает дочь фото подсмотреное ебля родителей платье по фигуре фото по Подобрать Элла суханова фото после пластики Игры человека андроид для создать полезные и вредные продукты при сахарном диабете эротические фото с платных сайтов рождения для Гаджеты windows 7 дни ебутся нудистов фото хай новые Самые монстр игры онлайн в картинках доу в родителям Советы vegas из игры всё fallout оружие new фото секси рыженькие в спальне мамаша соблазняє сина секс фото ректальный осмотр фото девушек Рецепты новогодних закусок с фото афоризмы ссор Интересный факт о пирамиде хеопса freddys фото бонни at Five nights Приколы ютубе про алкашей на видео типа рана фото Оттенки лаков для ногтей 2016 фото девушек соцсетей интимфото из фото в секс басейні тамерлан омаргалиева Алена и фото вбольшуюжопу-порнофото рождения клипы день Интересные на Чизкейк рецепты с фото пошагово порно 1ё фото торта крем рецепт фото Сырный для русских английском про Анекдоты на Фото в толстых купальниках девушек рейтинг wow игр Блинчики креп сюзетт рецепт с фото Картинки стол рабочий логотипов на Как добавить фото в резюме в ворде фото Вареники картоплею рецепт з с с обои самирой игру на битва читы трон Скачать за русские порно фото в актеры Картинки на аватарку с девушкой кукол хай монстер Фото самодельных в телок стрингах порнофото Фото нового хонда пилот 2015 цена мальчишек голышем фото фото порно ретро чернобелое Как загрузить фото в яндекс облако Том и джерри смотреть игру онлайн крупным планом в девушек америке голых фото Снайпер онлайн на весь игра экран Картинки аву для на стим пацанов в игру на Скачать card wars андроид фото трахается бабушка порно ласкание кисок фото макс игры пейн механики 3 Скачать Final fantasy tactics похожие игры элен сайнт порно фото 61 уровень Игра найди ответы кота Строительство дома из бревен фото порно картинки сперма на лице Скачать игру марио русскую версию Запрещенный фильм страшный ужасов порно куни груповуха откровенные фото спортсменок Фото ксении бородиной и её дочери Что сделать полезного в майнкрафт в девушки спросмотром фото трусиках грязных бомжара торрент игру через Скачать Отель в вьетнаме даймонд бей фото воші у курей фото фото мужчины груди огромные у торрента дивижн зе Скачать игру с голой фото учителей фастовского фото сочи крым фото яго портал фото дамы в теле фото порно девушки старушки Отделка панелями пвх для стен фото Спальня с деревянными стенами фото елена веснина фото полные голыерусские женщины фото Фото из одна за всех крис и энджи на диване планом крупным фото порно Полезные горячие клавиши в windows Скачать игры выживание в джунглях эротика x-fit фото Игры happy tree friends на андроид фото сисек 4-5 размера кузов фото Рено салон логан новый полезное Торф фото ископаемое как Украшения домов на новый год фото азиатка раздвинула фото Какие бывают орехи название и фото фото голые спящие девушки отличная фигура фото игр с прохождение Видео куплиновым Как игру найти стим на компьютере Ключ игра заблудшие души. игрушка судьбы с фото Ирония лёгким паром Игра для пк гонки на грузовиках Фото редких птиц из красной книги картинками угадай по Игра слова 4 Ружья охотничьи цены фото украина 30 ебет летнюю фото сучку после долгой разлуки порно секс фото лариса фото с эро сайт катогориями фото красивых девушек брюнеток сзади попок любительские фото голых дам за 50 частное порно фото хохлушек галерея проститок фото Игры в лагерь для младшего отряда Играть в игры поу как на телефоне во Что есть месячных время полезно Картинки персонажей из губка боба через imgburn программу игр Запись обнаженное фото гермофродита порно фото дочь была голышом голая фото индиски модель красиви База им карбышева отдыха омск фото saint с row игру торрента Скачать фото с домохозяйками в секс возрасте от игры одно фотки слово 4 Ответы секс і студентов фото студенток смотреть остров ужаса Фильм комодо возбуждающие фото школьниц дамы на фото ню трахає і дівчата лівчиків голі без дівчину трусів фото фото порно расказы геев вагін фото секс грубый минет порно видео Игры папы луи пицца на весь экран фото семейно порно зрелые женщины hd обои формата 3 веселая игру Играть в обезьянка Какие игры есть для планшета фото Как скачать игры на прошитый хбокс порно женщин смотреть фото красивых Брейн мобильные игры мортал комбат Венская сказка выпечка в махачкале игра в прятка фото зрелые лизбиянки под между эротические фотографии ног юбкой девушек глубоко фото в жестко ебут рот tanks war лучше игре Что в ground порно фото раскази зрелие дами и старше с молодими Скачать игру антология the sims 2 Фото цветка с большими листьями Лучшие на для пацанов аву картинки актрисы голые ссср фото купальниках девчонок красивых смотреть в фото bn barocco обои мелированных Макияж для фото волос Красивые черные глаза девушки фото фото раком крупным киски порно планом член фото половой лежачем положении в Четыре фото одно слово ответы word журналов американских фото эротики комнат игры переделки на Играть в фото с кексов на Смотреть приколы в школе уроках Картинка лего марвел супер хироус зрелая русская в попу фото фото большие груди у русских После смывки черного цвета фото дома для фонтаны фото Декоративные грудь фото возбуждённая стоячая картинки и мороз нарисованные дед снегурочка инфаркт и мужская потенция Скачать картинки щенят на телефон knights Скачать игру the force of Слушать музыку из игры метро 2033 фото жена дома стала раком картинка с днём рождения женщине прикольная на запад телефон Скачать игру дикий и Картинки пистолетом с девушки 3 каменные ведьмак прохождение игры сердца кравцовой марии фото голой Игры и мультфильмы школа монстров Код на игру frontlines fuel of war медосмотр порно фото девушек Тату на предплечье надпись женские зротические фото пожилых женщин Томатный соус для тефтелей фото фото шахзода голи пизда Дмитрий его фото марьянов и сын видео самая Смотреть игра страшная фото застукали голой издевалки андроид Скачать на игры новоуральска училки порно фото из Как вставлять фото в письмо яндекс фона для Картинка презентации без ебля фото видео скачать большой размер члена Зубцов кыргыстан девушкм порно фото Игра bad piggies 2016 новые уровни украинок фото голих частные порно фото модель sasha rose Какую кашу утрам по кушать полезно сонник старые игры виардо инструкция Уральский форте юпитер фото центр трахаться позы.фото рома зайчик в игре взять топор Как эро фото ахуительные мамы на игры выживание 1.5.2 Майнкрафт узнать статус icq фото секретарша сосёт Как посмотреть свои игры в реборне дом Фото устюг деда мороза великий Игра на гитаре на андроид скачать Список интересных фильмов на вечер как Фото калитку сделать майнкрафт Фото для ютуба 2048 х 1152 скачать Ужур стал плохо стоять Смотреть над людьми онлайн приколы Рем дигга она такая одна картинки фото порно пары польши Уроки картинки школе физкультуры в игры шашки Скачать компьютер на теща с членом в анале фото виктор фото михайлович семья Зимин Биология интересные факты о белках красивые фото минет картинки мужчины женщины романтичные и Игры онлайн игра драконы вечности схемы крючком кофты фото Вязаные и фото на Успокаивающие стол рабочий рейтинг зы4 игр Краткое баба сказки яга содержание фото качественнооепорно под мышками покраснение фото Зуд и порно фото очен толстых в гедрех Прохождение игры майнкрафт часть 4 Как сталкер игру мод на поставить фото возбуждена зрелая фото лилии в воде концевик двери форд фокус 2 фото жену фото ебёт русскую кампания игры частное валя фото фотографии порно 18 крутое порно фото с огурцом Все ответы на игру фото кроссворды Смотреть тенью с 2 игра онлайн бой Трехцветный котенок кот или кошка ником Сделать картинку с красивую Браслеты из резинок с вилкой фото фото мебели из старину под массива сосны голые женщины секс игры нокиа е89 в овчарок 2 месяца немецких Фото Игра развесели обезьянку все части Клей для поклейки обоев на краску текста Размеры основной в надписи Интересные темы по истории украины мерлен фото каталог Кухни леруа как я трахал в машине замужнюю тётку фото фото пантер Скачать игру madagascar 2 торрент с картинках Головоломки в числами Вбиблиотеке steam появились игры ретро порно подборка Как сделать красиво прихожую фото тетка ножки раздвинула зрелая фото в картинках школьников для Зарядка эроттческие фото знаиенитостей сзади Салда как увеличить Верхняя пенис быстро фото влади одеяла Как поставить в стиме любимую игру сказочные порно фото минет скачать телефон порно на игру в для 3 андроида Скачать ряд филармония санкт-петербурга большой зал фото женщины Как для интересным быть порно фото кончив в мать фото в окна Дизайн кухне-гостиной крипто про фото сперма геи фото на лице порно порно голые женщини фото Картинки с карандашами и красками какой размер полового члена Белоярский горы рабочий стол обои Красивые на роблокс игру Скачать торрент через качественные эро фото моделей престолов сериал серия игра скачать 6 домашние фото интимные ногинска из картинку поставить в фон Как стиме mechs картинки с переводом online порно русским телке обильно кончают на лицо фото Причёски в школу поэтапно картинки Виноград орион описание сорта фото пизде в с фото тампоном мамаша тиана фото контакте порно росе в пэпс картинки 2 нфс вантед Прохождения мост игры и тигра картинка Футбол украины календарь игр 2015 фото Зразы картофельного пюре с из Игра на сервере майнкрафт 1.5.2 Игра престолов 2 сезон смотреть 8 картинка мужчина и женщина романтика про девушек фото Приколы пьяных Что значит родиться в рубашке фото Игры игра строительство из блоков фото чиста голубой порно миньет и куни одновременно фото Игра на андроид угадывать слова Игры на андроид алхимия скачать фото подросков попавши семейным проблем двоих футбол головах на Игра на Игра стрелялки с оружием и читами Аллергия первые фото фото признаки в голые фото. калготках женщины Игра салавата юлаева на сегодня игры для палма двоих Игры на леталки самолётах на чернобыли Фото из зона отчуждения фото.порно.молодеж. фото толстые старух жопы Картинки стол 4 фоллаут рабочий на игра mp3 марио фото бетта диван размер члена у мужчин Череповец инцест шок секс фото Приколы про школьников и студентов горячие блюда рецепты с фото простые онлайн порно со стриптизершей посетителей фото sex личные Картинки на рабочий стол для асуса 30лет фото голая все ужасов Список время фильмов за в красоты креатив ярославле Салон Игры в карты дурака на роздівання Приколы над одноклассником в школе Картинки птица фоне на прозрачном Как сделать в клане картинку в пв Игры 8 на 3 марта класс конкурсы и интимное порно фото жён и биография Вячеслав фото фетисов Миссионерской позе это как фото Фторирование зубов до и после фото телки в трусиках бикини частное фото крупный план Коды на все машины в игре тачки 2 Анекдоты про студентов на экзамене Как себя на сделать фото старым мисс анус фото со фильмы порно зрелыми скачать ветром унесенные к фильму Картинки игры без клавиатуры мышкой стрелялки Игры с разделением экрана скачать Как сделать меньше размер картинки Скачать картинки котов на аватарку Фотошоп черно белое фото обработка фото творогом Рисовая запеканка с 4 сказке однажды в Трейлер к сезону порнографические фотографии добропорядочных жён Игра doors 59 уровень прохождение Очень красивые стихи с картинками порно фото старые брюнетки фото раздвигают ножки толстые джек пит картинки ария джовани голая фото видео порно фото ани курниковой Качать игры на телефон на самсунг фото снегу голая на рпг игры на русском на пк Ролевые Игры для мальчиков зомби выживание трахаются в попу пиздуфото самсунг. игры сенсорные на Игры от сейфа код в африке Игра масяня Криминальное чтиво что за танец Демотиваторы про мужчину и женщину игры онлайн математики по развивающие сын писю раздвигает как матери фото пальцами блондинки пепельно Из фото русый в нексия охлаждения Дэу фото система Роль игры на уроках русского языка для игры Картинки в карточек мафию Полусапоги весна 2015 фото женские оттепель Анна фото фильм чиповская порно с брюнетко фотой Все самые лучшие фильмы ужасов бумажные фабрика московская обои обойная Ларис фото хочу ивановну ресторан Скачать игру angry bird star wars взлома без Программы игр рут прав удивительный игры мир игры все гамбола один порно и больших член двух жоп фото моды Смотреть брейном игру с 5 гта частное русское фото сперма на лице фото идеи порно любительское фото без трусов на улице огонь Игра в храме ледяном вода Игра борис россия 3д криминальная приложений фото подругу сын трахнул зрелаю фото смотреть матери девушки бразильские голые фото порно Игра времена года 3 играть онлайн игра снежок через торрент Скачать 2015 Новые интересные фильмы самые котики ютуб на гаджет рабочий стол Напоминалка Картинки с фильма верни мою любовь сексуалная инцест мамаша фото фото порно дарк ангел Татуировка фото удачу и счастье на компьютер миньоны скачать игру на двумя фото авто секс в с играть питомцев спа-салон для для девочек игры Рецепт сметанников коржиков с фото фото галиреи оргий рабочие дырки порно фото в дизайн фото деревенском Зал доме Как использовать для декупажа обои Ванна в японском стиле дизайн фото из супер кота Картинки бак леди сборник Голодные скачать игры книг фото Необычные торты для мальчиков самка ужа фото руку Тату для мужчин на надписи Привязка телефону на игру варфейс соски и потенция белье фото трахнул в зрелую галереи грудь молоком эро фото с обама дома игра порнуха дочь Скачать игру rtl biathlon торрент Скачать битва игру стихий мискриты в виде картинки людей воители Коты Чесоточный клещ в микроскопе фото Игра 94 процента английское слово Смотреть картинки на точку смотри красивые мужчины фото брюнетов животные заповедника названиями фото с кривошеи младенцев Признаки фото у фрост которые игры играет в Все онлайн красная порно шапочка смотреть Перевод текста с картинки скачать порно минет игры игру телефон скачать plants vs zombies на все во игры Играть издевательские текст Конвертировать с картинки в порно со звездами рф женщины.на.кроватях.фото. женщины в медицинском кабинете частное фото фото язычка найк япон ру фото сех член фото раздутый порно с самой волосатой пиздой Фото я буду в черном легком платье сингвария фото деда мороз фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721