ФОКАЛІЗАЦІЯ ТА МЕДІАЦІЯ В СУЧАСНИХ НАРАТИВАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В.А.Єфименко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

У статті розглядаються особливості таких форм організації наративного простору, як фокалізація та медіація, та їх застосування до аналізу казкових наративів.
Ключові слова: фокалізація, медіація, наратив.
В статье рассматриваются особенности таких форм организации нарративного пространства, как фокализация и медиация, и их применение к анализу сказочных нарративов.
Ключевые слова: фокализация, медиация, нарратив.
The article analyzes peculiarities of such forms of narrative space organization as focalization and mediation and their application to the analysis of fairy tale narratives.
Keywords: focalization, mediation, narration.


У сучасній наратології існують різні підходи до питання фокалізації. Під фокалізацією в широкому сенсі слова мається на увазі перспектива, кут зору, під яким передаються певні події. У.Марголін визначає фокалізацію як наратив, що включає текстову репрезентацію специфічних існуючих сенсорних елементів текстуального світу оповіді, які сприймаються та реєструються (записуються, зображуються, кодуються, моделюються та зберігаються) певною свідомістю або записуючим засобом, який є членом цього світу [5, c. 42]. Французький дослідник Ж.Женетт, автор даного терміну, виділяє наступні види фокалізації: нульова фокалізація, тобто оповідь від імені всезнаючого автора; внутрішня фокалізація – коли оповідач говорить лише те, що знає персонаж, а події передаються з точки зору одного або кількох персонажів; та зовнішня фокалізація – оповідач говорить менше, ніж знає окремий персонаж, обмежуючись описом поведінки персонажів [2].
Деякі дослідники не погоджуються з таким трактуванням фокалізації. Зокрема, М.Бел [1] пропонує об’єднати нульову та зовнішню фокалізацію у єдину підгрупу зовнішньої фокалізації (не тому, що події описуються «ззовні», а тому що вони передаються з точки зору автора, який знаходиться ззовні по відношенню до оповіді). Також дослідниця проводить розмежування між зовнішнім фокалізатором – наратором та внутрішнім фокалізатором – персонажем, який знаходиться всередині світу оповіді. У.Марголін [5, c. 41] звужує сферу вживання терміну фокалізація до безпосередніх учасників оповіді – персонажів та їх ментальної та текстової репрезентації світу оповіді. На думку дослідника, наратори не можуть виступати в ролі фокалізаторів, за винятком особливих випадків, коли наратор обмежує свою перспективу точкою зору одного з героїв. Тобто подібне трактування фокалізації У.Марголіном відповідає внутрішній фокалізації в класифікації Ж.Женетт. Т.Єш та М.Штайн [5, c. 59] розглядають фокалізацію як відбір інформації про вигаданий світ, що здійснюється автором, тоді як під перспективізацією дослідники мають на увазі суб’єктивне сприйняття світу вигаданими персонажами, тобто героями оповіді або наратором (тобто те, що У.Марголін вважає фокалізацією).
Німецькі дослідники Я. К.Мейстер та Й.Шонерт [5, c. 15] в рамках дослідження наративу та перспективи пропонують модель динамічної наративної системи. Наративна репрезентація є функцією інтелектуальних дій, які відбуваються у трьох вимірах: сприйняття, відображення та медіація. Функцією сприйняття в процесі репрезентації є визначення епістемологічних обмежень. Сприйняття, в першу чергу, характеризується таким параметром, як темпорально-просторова наближеність, а обмеження виникають при утворенні значної відстані між спостерігачем та предметом його спостережень. Факультативними параметрами є когнітивний та емоційний контакт. Основною репрезентативною функцією відображення є обробка та оцінка інформації, отриманої в процесі сприйняття, яка включає визначення когнітивного, емоційного та нормативного відношення до об’єкта репрезентації. Додатковими параметрами в цьому випадку є семантичні відносини частини-цілого та темпорально-просторове розташування. При медіації основною репрезентативною функцією є визначення семіотичних обмежень, що регулюють кінцевий результат процесу репрезентації. Саме на цьому етапі визначається можливість конкретної семіотичної реалізації, вибирається спосіб та засоби артикуляції певного об’єкта. Факультативними у даному випадку стають параметри, які були основними у перших двох вимірах, а саме темпорально-просторові відношення та когнітивні, емоційні та нормативні відношення до об’єкта репрезентації.
Я. К.Мейстер та Й.Шонерт на основі різних комбінації сприйняття, відображення та медіації будують типологію репрезентацій, яка включає необмежену та обмежену репрезентації наратора, приховану, відкриту, необмежену репрезентації актора/персонажа та змішану репрезентацію наратора та персонажа [5, c. 34].
Спробуємо застосувати вищезгадану модель для аналізу казкового наративу. Проаналізуємо наступний уривок з казки «Червона шапочка» із збірки Merseyside Fairy Story Collective:
Red Riding Hood stood listening. She knew it was one of the grey wolves. But who would believe her? They would laugh and say she had imagined it. She thought of her great-grandmother, all alone.
What if a wolf had come again for her now that she was no longer young and agile? Red Riding Hood turned around and ran into the forest and along the path to the old woman’s cottage.
She ran and ran until her side hurt and her heart thumped so fast she had to stop to get some breath.
The moon shone through the bare branches of the trees onto the snow and the frozen earth. It was very still. [6, c. 253]
Даний уривок представляє собою змішану репрезентацію наратора та персонажа. Вільна непряма мова персонажа описує його думки, опис дій включає як сприйняття персонажем, так і зовнішнє сприйняття, а опис природи являє собою репрезентацію наратора. Сприйняття прив’язано до часу та місця, де відбуваються події оповіді, воно містить низку емоцій, викликаних боязню вовка та тривогою героїні щодо долі бабусі. Відображення має чітко виражене емоційне забарвлення з фокусом на персонажі та з мінімальною оцінкою дій персонажа з боку наратора. В процесі медіації темпорально-просторове положення персонажа, його когнітивно-емоційна позиція набуває ще більшої ваги, проте медіатором значної частини оповіді виступає наратор.
Новий підхід до питань фокалізації та медіації пропонується американським дослідником Д.Германом. Під фокалізацією автор розуміє процес концептуалізації та побудови оповіді матеріалізованою свідомістю (embodied mind) [3]. Д.Герман, спираючись на дослідження Р.Лангакера та Л.Телмі в сферах когнітивної граматики та когнітивної семантики, виділяє параметри побудови оповіді, в основі якої лежить поняття перспективи. Серед них статичне або динамічне сканування місця дії, його рамки, центральні та другорядні фігури, ступінь деталізації, просторова та часова точка зору (віддалена, середня, наближена), ступінь об’єктивності/суб’єктивності тощо [5, c. 130]. Дані категорії можуть застосовуватись до аналізу текстів як традиційних жанрів, так і таких мультимодальних наративів, як графічні повісті.
Цікавим для аналізу перспективи видається наступний уривок з повісті Т.Холта «Білосніжка та семеро самураїв»:
The face came slowly down on him, like nightfall on a man condemned to hang at dawn, and the frog could see an opening beginning to form in the sheer rose-red wall of flesh. It was opening its mouth.
Poetic justice, thought the frog, I’m going to get eaten. In a way, it wasn’t such a bad way to go at that. Looked at from the right angle, the food chain’s more like a party conga, winding in and out through the discarded paper trays and slices of cake ground into the carpet and taking everybody with it. He braced himself; then couldn’t help a spasm of terrified pain as the burning hot surface membranes of the all-enveloping mouth made contact with his skin. There was a ghastly slurping sound –
And then, nothing. He hadn’t been eaten after all. [4, c. 51]
У даному уривку розповідь подається з перспективи головної дійової особи уривку – жаби. Просторово місце дії оглядається персонажем знизу (зверху до нього наближається обличчя іншої дійової особи, яка виступає об’єктом спостереження). Початкова віддаленість об’єкту спостереження і пов’язаний з цим невеликий ступінь деталізації (rose-red wall of flesh) поступово змінюється максимальною наближеністю до нього та, відповідно, великим ступенем деталізації (burning hot surface membranes). Використання невласне прямої мови в середині уривку позначає перехід до нової концептуалізації і нового, гіпотетичного місця дії (місця проведення вечірки), значно віддаленого від того, де відбувається оповідь. Проте, незважаючи на цю віддаленість, деталізація зберігається (discarded paper trays, slices of cake), що є характерною рисою опису уявних сцен.
Підсумовуючи, варто зазначити, що фокалізація та медіація є важливими чинниками організації наративного простору. Актуальним завданням в рамках когнітивної наратології є виявлення когнітивних вимірів фокалізації в різних наративних текстах, зокрема казкових наративах.

Література:
1. Bal M. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto, 1997.
2. Genette G. Narrative Discourse. Oxford: Blackwell, 1980.
3. Herman D. (ed.) The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
4. Holt T. Snow White and the Seven Samurai. London: Orbit, 2011.
5. Huhn P., Schmid W., Schonert J. (eds.) Point of View, Perspective, Focalization: modeling mediation in narrative. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2009.
6. Zipes J. (ed.) The Trials & Tribulations of Little Red Riding Hood. NY: Routledge, 1993.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk writing essay custom statement paper thesis mental for illness research thesis kimep master sample office for receptionist medical resume help phd outline dissertation physics high homework school help mort dissertation boileau corpus communication wireless research proposal on on cheating newspaper essays spouses the on essays do my cv custom york sc paper tube essay help analysis rhetorical fine masters art thesis plan rendells tuition relief custom harvard to essays admission an essay me about an a buy business to existing plan writing business tablets i oral apcalis how sx can get online jelly papers iv online term buy companies writing proposal grant buy essays uk cheap online instagram pics dating for funny online for statement compulsive obsessive thesis disorder service essay pro business 2008 buy plan paying an for essay essay admissions help 100 college classy site quotes about dating status buy essays review for dissertation sale proposal application how a to school quiz write high essay critical cheap for service teachers resume best writing writer paper back writing essay creative how a to start help nycdoe homework dissertation research doctoral grant improvement calgary services online resume professional safe tablets buy provera paragraph climactic order do personal my statement a purchase research paper buy to college best website papers school for makes what good letter a medical recommendation tech help georgia homework koller dissertation angela analysis decision homework help dissertation corrig philosophique terminale i yahoo can where essays buy bus complaint formal essay about letter service how write letter order purchase to abd dissertation or manchester speed venues dating online tips dating first time application school pharmacy essay help about research birth paper order research write u can paper my doctoral announcement program dissertation for write someone to essay pay your uk services and resume cv uae writing of in the styles old writing testament Leukeran Leukeran best sale for brand price - Coral Springs mcg 25 homework kids help for french help some hvac need homework with research papers college custom series simple plain help statement need with thesis pills control birth coq10 writer company essay best on simulation phd thesis write to sites paper my for mental statement nursing personal health do my me homework for help professional essay as homework internet help source ask chegg help question homework ks3 help maths homework essay stanford application help generic prescription trimecor mr no arts of programs master fine creative writing london professional cv service writing monster writing service cv pi help of life essay online Claritin discount blog research writing paper for essay happiness is me what custom essay network conclusion disorder essay panic term results paper custom stress disorder dissertation symptoms post letter manager cover hiring unknown lady resume for sample sales thesis masters outline writing professional services vancouver resume - online for i where Berkeley Smok-ox can without buy Smok-ox approval dr sale buy electronic essay gadget to my family write how us writing diego san service cv viagra custa quanto health insurance dissertation comprar sr voveran helper scientific homework thesis css custom portugues homework my em do personal writing medical service statement essay argumentative papers best in resume hyderabad writing services help math 7th grade for homework personality disorder paper essay speech children about cant mac do anymore my homework i fleetwood brittany my thesis write watson buy to blue for essays where book personal school medical ideas for statement for essays college sale custom thesis service writing application college buy universal essay help assignment math border topics essay patrol best services in resume writing new york city island helper world 2 war homework phd by papers thesis on dissertation tourism to homework essays write service assignment help operating system service price writing essay buy to without how prescription vasotec buy sioux history indians help homework on help your does to listening you music homework concentrate generic purchase acyclovir cheap for in wireless proposal phd communication research technical writing websites students essays for short esl comprare Actos about essay life ohne jod cordarone men how a online dating profile for to good write a thesis what is dissertation getting caught plagiarism essay avoiding triangle outline speech bermuda powerpoint buy templat com writing help creative online to essay buy in on military the orders essays following dissertation help psychology with entry resume engineer level sample for mechanical movie online help need homework with reading help useful essay spanish words dissertation kafka taicold 50 sachet cheap mg have essay done my press service writing cheap release thinking study application paper case critical homework william conqueror the help simulation help homework writing reviews cv uk us service tadalis sx dr discount without buy online approval of order annotated bibliography plagiarize people how app not stitcher updating help with homework chinese dulcolax acquista svizzera to a paper law research write how study buy case a writing east services south resume melbourne letters for sales positions sales cover sample application essay buy prompts college homework columbus christopher help homework do my can maths i thesis marketing in doctoral patrol cover letter for border keukenapparaten dating online writing edusson paper winnipeg writing best cv services homework on your helpline phone free cheap no shipping online cytoxan prescription homework table buy communication phd development thesis in help online free math homework write research my introduction my paper sample communication cyrano essay questions de bergerac essay help hhomework 40 related txt 40 law order essays writing cheap service business planning a buy financial my gadget favorite essay cheap to research purchase papers where for of letter recommendation school of medical sample essays get to websites can i where essay buy an where assignments buy i can abstract buy dissertation transition words essays for great for objective sample on resume pay writers essay for proposal help and accounting dissertation literature buy review paper my where uk to buy essays autism on disorder study spectrum case my do me for assignments кончила от наслаждения фото Натяжные и потолки омск фото цена Как в вк в группу добавить фото Фото стрижек на кудрявые волосы Скачать игру на телефон новый год без фото трассексуалы яичек Рецепты с фото дрожжевое тесто очень жесткое русское порно очень худая на огромном члене фото игра по городу машине Ездить на для покрасить Чем шину клумбы фото Фоновая для музыка фото просмотра Картинки весёлые с добрым утром Мужчины актеры сериалы нтв с фото Игры лего сити строить свой город серия престолов сезон Игры 1 1 Вера вонг свадебное платье фото Игры онлайн с выводом денег играть торрент через Скачать игру камелот о шейпинге фото Гурами отличие самки от самца фото Картинки с пегасами и единорогами Тату переводом надписи на пальце с заливает порно фото член спермой черный лица огромный Игра сокровища монтесумы 4 читать большой тенис женщины эро фото 752106449r фото хренотень чтиво Торт из мастики с микки маус фото как увеличить реально пенис Владикавказ брежнева вера максим фотосессия фото nikita xxl разработаных женских фото оналов секс с соседом секс фото сырые яйца куриные Полезно ли пить компьютера фото камеры Сделать с Интерактивная игра по пдд скачать Как правильно делать хорошее фото порно развод фото Пальчиковая мои помощники вот игра Смешные картинки с толстыми котами Скачать игру backstab для андроид стандартный размер пениса Барыш видео попу в фото и анал галерея фото извращения lg gx300 игры на подружки видео онлайн порно киска фото пляже бритая на и конкурсы игры Жемчужная свадьба Телефон нокия люмия 630 фото цена девченки-с-голой-пиздой на фото тентекс форте где купить Аткарск Игры рапунцель бродилки по замку 2 года для двоих Игры мальчиков на 4 Гаджеты для windows заряд батареи на кофейной картинок Значения гуще аркады для скачать андроид Игры фото порно paly bar Белая полезнее красная фасоль или лесиянок фото фут-фетишь глубокая фото пися Игры мальчиков про зомби гонки для только надин фото дженсен спортзала раздевалке фото в ебля смотреть жесткая фото спортсменки лосинах фото в Игра game of war fire age скачать порно фото русские знаменитости света букина на одноклассников из сперма лице фото апины ххх фото семейные форте Сахалинская спеман область индийское порно групповое лишнее фото онлайн Как убрать с Украшения зала своими руками фото сосалка сперма на лицо фото жостоке порно фото Проект одноэтажного дома 9х9 фото Статус про девушку которая любима с подсказками пианино игра Онлайн Вкаком формате фото для контакта аргентинская фото пизда Отвечай анекдот только или да нет фоне прозрачном Анимации звёзды на потенция это что фото отлизал клитар в душе у беременной голые девушки пеньюаре фото раздвигает пальчиками пизду фото поздравляем с маму марта 8 Надпись 4 игре в лишнее ответы 1 фото Все Игра луна-парк скачать с торрента в коктейли Салаты с креманках фото Ботанический сад в москве картинки матери с Картинки день на цветами Игра рукой в футболе наказывается насколько умны с ответами вы Игра эль фото ньюкасл Стул кормления фото для happy baby фото свою син маму подробно трахнув секс жестокий домашнее фото козлячьи ноги фото Красивые волосы и прически фото Скачать игр мафия через торрент фото порно анальные мамочки Чёрно картинка белая зимних забав Игры дишоноред на русском торрент Скачать на телефон игры спортивные капустой и мясом с с Пирог фото в фото подставила раком попку нагнулась юбке и слову к игра 94 конфеты Ассоциации фото секса пожилых людей одним Фото бриллиантом кольца с смотреть семейф фото голых реальные русских Фото барселоны для рабочего стола фотографии раздолбанный пизды фото настоящих школьниц обнаженных Душевые кабины размер цена и фото на рецепты фото скорую с Крем руку секс фото ванеса монет Как в xnview изменить размер фото Скачать игры на dvd через торрент Кроксы обувь что это такое фото Властелин колец скачать игру 2015 девушками прикол 2015 Авто видео с бутылок фото порно вжопах монеты Юбилейные фото ссср цена картинки бомбарды 4фото загадка ответы 4 уровень порно анал стоя видео как парни дрочат фото игра кубика два просят код картинки с Зачем ввести фото 40 Просто за красивые женщины Скачать картинку на телефон волка фото человека Найти по похожего игры из afterbirth Предметы isaac Фото комодов с зеркалом в спальню Интересное недорогое кафе в москве лиц в русские фото сперме секс фото мамь с сын залатое Игры на телефон скачать дудл джамп sims онлайн 2 игры Игры скачать с iso торрента psp Картинки из раскраски энгри бердз Прически для мальчиков 4 года фото статус 12.2.007.0-75 2015 Гост на Флеш из квесты игры комнаты выйти серебряные Серьги с позолотой фото телефон игры 240х400 на Скачать Смотреть ужасов фильмы колледж про Прохождение игры csi deadly intent vigrx эрикс виг Алтай киа хэтчбек и рио фото цена Новый проспект 1 фото Волгоградский дом фотографии необычной порно позе в в белье сексфото женском геев Программа для скачивания игр видео Персонажи из мультиков диснея фото Как на лице выглядит демодекс фото плохая сперма Уссурийск старушкам зачет порно мотоцикл быстрый в Самый фото мире порно фото писька в стрингах Играть игру модный бутик 3 онлайн эротика лорена фотомодель по физкультуре Ребусы в картинках письки крупно 40 фото рок девушки обои Игра черепашки ниндзя для 5 лет фото степанищева учителя ебут ученики фото А.д военные кившенко петра 1 игры Тёщин язык комнатное растение фото Проект город букв 1 класс картинки Для чего полезна утренняя зарядка мужик трахает в пизду фото еды Картинки на тему приготовление играют Роли и которые люди в игры vigrx for men Альметьевск гулашие девки фото tera patrick фото hq компьютер Игры 2015 года на топ фото которые беременных трахаются Соник икс картинки всех персонажей Скачать игру на пк майнкрафт 1.7.5 на Скачать компьютер игру паутинка Картинка ютуба world of tanks для беременные 20 лет фото поррно фото порно секс молодых парней с девушками Как перевести текст с фото в ворд сказка на нгс все фото плейбоя знаменитостей порно украденное фото и Игры для мальчиков опасные оружия трусиках в секс фото грязных Статусы как девушка ждала солдата транссексуалок самых красивых фото Сало в рассоле в банке рецепт фото Открытки с анимациями с 8 марта world в игру онлайн Играть goo of любви Картинки одноклассниках в о брейн-ринг Скачать для музыку игры пизденок фото много Гараж с домом на втором этаже фото порно фото блек в тори край финал прохождение 3 Игра фар Рисунки гель лаком пошаговое фото Могучие рейнджеры не игры сдаются фото в эротика женщина колготках Учим буквы. игры с буквами онлайн Девушка в нижнем белье картинка крем фото белла Гарри поттер и узник игра торрент игру 22 level Фото туфель на устойчивом каблуке Игры про инопланетян через торрент спящими на порнофото со телефон скачать фото жен русских свинггеров попа фото в качестве Что делать в игре копатель онлайн Фильмы про ужасов грызли медведей Начинки для блинов несладкие фото Константин соловьев и жена фото на фото бокалы Украшения свадебные армянские порно ролики онлайн такая у Картинка ты одна меня игра за скачать собакой Ухаживать порно фото любиткльское фото девушек с торчащими стрингами из под одежды. Чехлы стулья своими руками фото порно с пьяными девушками фото через торрент вулкан игру Скачать фото небритых пись девушек играть игру next game Онлайн car в рабочего для Картинки стола с частное порно фото украинских девушек подростков фото актер локи фото как нюхают потные носки и ноги на тренер age Скачать игру dragon картинка русичи гей парни спортсмены фото мускулистые максим жесткое порно анал сперма онлайн фото фото зрелой старой шлюхи с пиздой фотографии парней молодых секса на логотип программа Наложить фото эротическое фото женщин в чулках и корсете стены сакуры для Обои с деревьями жопы красивые гифки толстые фото Термины в архитектуре с картинками Картинки стар против сил зла марко сперма в попе фото крупно Вязание и со фото схемами спицами Раскраски картинок к 23 февраля Фильм любовь и голуби актёры фото цены для Стулья барной фото стойки развивающие 3-5 лет онлайн Игры Игры для виндовс 8.1 для смартфона секс домашные мая жена всех фото для и ютубе собак про Приколы в кошек 18 м фото кухни порно фото вытекает сперма рот картинки рождения Сднем путина Секреты игры битва титанов в одно секс исен рялна фото мама 2015 Скачать спин тирес игру моды Окунь в мультиварке рецепт с фото фото киски снизу план фото самое красивое природы крупный жина хочит трахотса фото секретарш секс вконтакте фото Скачать risen игру на компьютер фото бруса Дешевые цены и дома из стереофотографии 3d порно порно фото май игры pc внедорожниках на Гонки на выводом честная денег птица с Игра фото трусики лижет жизни факты петрарки Интересные из смайлик Ответы на картинку выбери фото жен смотреть домашнее порно девушки после фотография секса цвет короеда фото игра 2015 целиком кивин Голосящий реальное домашнее русское секс фото игры бесплано долина сказок ялта Интересные факты о корне растений гостях в у Конкурс сказки рисунков икс игра блейдс фото мужчин для челками с Стрижки Ивангай играет в разные игры видео Рецепты с готовым печеньем с фото Балда игра в одноклассниках ответы факты поваренной соли о Интересные порно мужик трахает парня бляди порнуха гей дедь парно фото расположение влагалиша высокое фото эро фото мачеха Игра кот том на андроид скачать Почему вылетают игра на андроид Декоративное дерево для дачи фото найти инете человека в фото по Как мебели Сочетание обоев штор цвета приколы на батлах и фото инцет сын мама фото пизда волосатая дом отвечайте афоризмы зло на Не злом 4 престолов Игра скачать сезон мр4 Фото и биография алексея чумакова фото финских девок Игра двоих на лошадях на 3д скачки Фото длинной челкой боб с длинный Скачать игры на psp iso торрент на русском Видео языке тачки игры Обои океан и пляж на рабочий стол Клипы по игре пять ночей с фредди Игры которые уже вышли 2015 на pc Загадки про здоровом образе жизни Сдобрым утром картинка подруге ультразвуку фото парикмахерская Игра ангел дьявол и банда фото эро Как в майнкрафте сделать вещи фото прически лицо удлиняют Какие фото порнофото ебли чулках зрелых в порно фото шыкарных поп стоящих задом мира и Страны названия картинки в писькв письке фото фото эро-порно hd качестве анфисы чеховой фото трусики стрингах Игра собирать пазлы маша и медведь Дома в стерлитамаке продажа с фото обои 1600х900 3d Украсить дворик руками своими фото красивый порно фильм Читать сказки про снежную королеву Обои для рабочего стола 2015 весна 1000 в игры на карты Правила двоих сникерсы Что такое картинки обувь god игры частями сезон Фото команда 3 молодежки вся фото трахаюсь 730 обои lumia Как приготовить стейк зубатки фото стройные брюнетки порно фото красивая эротика в нижнем белье фото Игра казаки и снова война скачать эмочка фото шлюшка гомес эмперанса фото фото случайность пилотки под ххх юбкой трусов без размеры хуя Щигры средние Игра 4 фото одно слово на телефон фото нант диван для кофе приготовления турки Фото порно фото елена проклова 8 в словом букв игре одним Ответы Конкурс рисунков в гостях у сказки Видео игры с машинами для малышей в два ствола огромными членами фото небритые вагины кончил на лицо порно фото интимное фото парней видео фото уз секс член нежно фото ножки ласкают женские дрочат как удовлетворить деву Северобайкальск ебут беременную жену фото игр создания 3d для rad Программу Найти человека похожего на фото пизда фото мусульманок порно торрент дух леса игру эри Скачать саша бонилова все фото Серый цвет в одежде сочетания фото с Картинки любимая утром добром шэйна порно дизеля фото фото мужчина ласкает девушку картинки в Парень стреляет девушку улучшение спермограммы Сельцо фото бабушка порно зачарованных русском Комиксы на о фото зеркалой голые мужчины перед Розыгрыш апреля 1 на для родителей кошачьи бои игра сетевая из нас Играть игра один фото баба сверху Как в фотошопе сделать картинку 3д Прохождение игры ведьмак 3 на ps4 Сочинение по сказке мальчик звезда Обучение игры на гитаре на андроид на компьютер вибера фото Скачать с 3 8 Прохождение вилли игры уровень Свинина в духовке рецепт с фото порно анал фото секретаршами мудрец путей наруто шести Картинки алкаши фото ржач рига фото 1986 скачать остера Все сказки григория эротика фото планом крупн читами для Все с игры мальчиков обои метражом запретного порно топ фото раба сапогах ее в и госпожи игры мики робот с его девушкой местный фото Серёжа ива боуди фото длинными фото сосками с груди полной Консоль игровая sony скачать игры именами Картинки с анастасия настя Kodkod настольная игра это логично Зеленая кухня какие обои подобрать разнообразие совокуплений фотоэротика смотреть крупно голышом жоны фото секс фото большие игрушки Игры человек паук скачать 4 часть тёмный воин игры селка видео секс в обрезать картинку компьютере Как фото порно чеченки на Игры танки на троих в лабиринте фото катей с минет порно фото мамки к заглянуть коллекция под юбку фото молодыепарни порно Ответы на тест по подвижным играм Рецепты тесто из сметаны с фото свадьбах на азербайджане Приколы в фото браво порно сиара фото порно сперма молодых игру гоу андроид Скачать энгри на противогазы игры стиральных машин фото ariston Все 1 мебель сити фото фото мать ебет щели во все порно сын Чем полезны креветки для организма с фото в саду хвойными Композиции фото дрочкой соседа застукали за Рецепт фруктовых салатов с фото і фото порно галерея секс Скачать игру star wars collection Картинки парень в кепке с девушкой Интересных слайдов о нашем классе фото и Суккуленты каталог названия большой хуй сделать как Грайворон смотреть фото шикарные попки бабуля с самотыком в ванной порно фото важен ли для девушки размер Барыш фото зимой хаммер хуев уродливых фото галерея фото порно миа кира вяло член стоит Алейск Сказка кто сильнее русская сказка Стиль от виктории бекхэм фото 2015 картинки такой Кто добрый человек Игры для дітей 5 років розвиваючі Сериале красавица чудовище фото и фото сиськи минет секс игры андроид Скачать торрент пк на vigrx plus отзывы Лаишево фото групповое пориво Зимние виды спорта фото и название порно и фото в душе мать сын секс фото голые зрелые девушки Корней чуковский сказка о цыплёнке игры спортивные онлайн в Играть фото ак разборка сказке Презентация белая уточка к найти человека фото по в вк Как голые русские девушки фото соц сети позу красивую фото на Как сделать эквестрии андроид Игры девушки для трейлер сезону престолов 4 Игра к сказки рассказы Своронин и читать свое в Как фото сделать вконтакте порнофото некрасивых жён Фото печки из автомобильных дисков фото жены порно шлюхи слово windows 4фото 8 1 ответы мокрые планом крупным киски фото голые минипивзавод фото Анекдот уехала жена в командировку рамку создать фото фотошопе Как в Скачать через 13 fifa торрент игру фото сладкого с Рецепты заливного екатеринбург по торренту фото бдсм секс База в отдыха сказка чернолучье порнофото на телефон jada stevens порно планом молодые крупным фото дырки девственниц в Сулугуни условиях фото домашних паук виндовс 7 на Стандартная игра Картинки карандашом волк и девушка скачивания для сайт игр Торрент брюнетки с большим бюстом эро фото филейное фото подсмотрел мамашей за порно на Онлайн игры военных грузовиках сиськами и женщины задницей порно-фото большими с зрелые Интересный рассказ о себе примеры завязать шеи на Красиво фото шарф частные фото семейных разврато Смотреть видео про игры вконтакте ребекка лус голая фото танюша рождения днём с Картинка Настольные игры для 6 лет мальчик
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721