Фінансування фізичної культури та спорту: правовий аспект

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується фінансування держави у сфері фізичної культури та спорту. Проблематика яка порушена в роботі це недостантій рівень фінансування як з державного так із місцевих бюджетів

Ключові слова: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фінансування, державний і місцевий бюджети

In the scientific article examines the financing of the state in the sphere of physical culture and sports. Problems that malfunction is deficient level of funding from both state of local budgets

Key words: physical culture and sport, physical education, funding, state and local budgets

Фізична культура і спорт займали завжди важливе місце як в житті людини, так і в суспільстві вцілому. Фізичне виховання є однією з найдревніших частин фізичної культури, що своїми коренями сягає в первісну педагогіку, і разом з тим найбільш організованим і регламентованим елементом фізичної культури. Воно має чітку, історично сформовану систему цілей і завдань стосовно віку, статі, фізичного розвитку і стану здоров’я  людини.

Фізична культура є продуктом суспільного життя людства. За своєю цілеспрямованістю і змістом вона історично змінюється відповідно до змін засобів виробництва. У кожній історичній формації фізична культура пов’язана з різними сторонами життя суспільства – його економікою, політикою, науками там мистецтвом.

Проблематикою даної теми займалися багато вчених, серед них :

Ю. Іванченко, А. Іванова, О. Мартякова, М. Золотова, В. Кузіна.

Вивчаючи дану тему я маю на меті дослідити фінансування держави у сфері фізичної культури та спорту.

Завданням мого дослідження є проаналізувати сучасне фінансування державою фізичної культури та спорту, порівняти фінансування України із зарубіжними країнами, зазначити проблеми, які існують в даній сфері, а також запропонувати шляхи їх вирішення.

На сучасному етапі держава визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні  відносини  у  створенні  умов  для  розвитку фізичної культури і спорту.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 15.05.2011 р. визначає, що фізична культура – це діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової  активності людей  з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення  здорового  способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп населення,  масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров’я учнів та  студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних   здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної   підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах  індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої  спрямованості,  широкого   використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і  масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно  до  Закону України «Про фізичну культури та спорту» та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно  державного  та  місцевого  бюджетів,  а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для розвитку  фізичної  культури  і  спорту  використовуються позабюджетні кошти, зокрема від: Фонду соціального    страхування    з    тимчасової    втрати працездатності; підприємств, установ   та  організацій,  об’єднань  громадян, окремих осіб;  фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту; користування правами   інтелектуальної   власності закладами фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; проведення державної спортивної лотереї; інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» від 24 грудня 1993 р. держава сприяє розвитку фізичної культури і спорту надаючи різні пільги, зокрема, звільняє заклади фізичної культури і спорту від сплати земельного податку, може  надавати  податкові  пільги  для  юридичних  та фізичних   осіб   (резидентів   та  нерезидентів),  що  здійснюють благодійну  діяльність  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту, сприяє  діяльності   суб’єктів   господарювання,   що здійснюють інвестиційну діяльність у  сфері  фізичної  культури  і спорту в Україні. [1]

Україна приймає активну участь в олімпійському та параолімпійському русі. Метою цього є вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.

Олімпійський рух в Україні – громадський рух, який базується на  добровільному  об’єднанні  громадян  та  організацій  з  метою пропаганди  ідей  олімпізму,  здорового  способу  життя,  розвитку фізичної   культури   та  спорту,  що  координується  Національним Олімпійським комітетом України. А параолімпійський рух, у свою чергу, спрямований на сприяння соціальній реабілітації інвалідів  і  поліпшення  їх  фізичного  стану,  що  координується Національним комітетом спорту інвалідів України.[2]

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються видатки державних програм розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення. Також з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів здійснюється видатки на державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-спортивної школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізично-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури та спорту інвалідів). [3]

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми – Державна служба молоді та спорту.[4]

Також Закон України «Про фізичну культуру і спорт» здійснює більш чітке розмежування джерел фінансування суб’єктів сфери фізичної культури і спорту. Колективи фізичної культури проводять відповідні заходи за рахунок членських внесків, коштів власника та уповноваженого ним органу підприємств, установ та організацій або коштів первинної профспілкової організації цих підприємств, отриманих від роботодавця на фізкультурно- оздоровчу роботу відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. [5]

Сучасний стан фінансування фізичної культури та спорту поєднує в собі фінансування з державного і місцевих бюджетів із широким залученням позабюджетних коштів, які надходять у результаті власної діяльності фізично-спортивних клубів, центрів тощо.

Хоча держава фінансує фізичну культуру та спорт, але цих коштів є недостатньо для ефективного розвитку. Це, наприклад, виявилося на літній Олімпіаді у Лондоні, де Україна отримала 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. У порівнянні з Росією (82 медалі), Китаєм (87 медалей), США (104 медалі), Великою Британією (65 медалей) це дуже мало, а це свідчить, що на сьогодні гостро відчувається недофінансування.

Проте також існує безліч проблем у сфері фізичної культури та спорту це, перш за все, застаріла нормативно-правова база, відсутність чіткої системи централізованої підготовки національних збірних команд України відповідно до міжнародних стандартів. Також є низький рівень ресурсного забезпечення функціонування системи дитячо-юнацького та резервного спорту, не до кінця сформовано необхідну інфраструктуру фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання, навчання, роботи.  Дуже погано розвинений позабюджетний фонд фінансування сфери фізичної культури та спорту. Якщо порівняти з європейськими країнами такими як Італія, Німеччина, Польща, Франція, то там значне фінансування здійснюється від спортивних лотерей та ігрового бізнесу, а в Україні така система відсутня.

Наприклад, можна запропонувати виробникам тютюнової та алкогольної продукції, щоб вони виділяли частину з своїх прибутків на фінансування різних програм у сфері фізичної культури та спорту, оскільки вони завдають негативних наслідків здоров’ю населення. Це б частково вирішувало б проблеми пов’язані з фінансуванням фізичної культури та спорту.

Тому в Україні потрібно реформувати сферу фізичної культури та спорту, де буде розгалужена мережа спортивних клубів та центрів, розроблено цільові програми фінансування, де значну увагу слід приділити позабюджетним коштам, удосконалити нормативно-правову базу механізми фінансування.

Отже, фізична культура – це органічна частина культури суспільства й особистості, це галузь діяльності, що задовольняє потреби суспільства по створенню фізичної готовності людей до різних форм їхньої життєдіяльності.

Головними умовами для розвитку повинно стати стимулювання занять фізичною культурою, створення життєвих ситуацій за яких рухова діяльність стає внутрішньою органічною потребою, за якої усвідомлюється її значення та користь. А це означає, що держава повинна створити більше спортивних клубів, секцій, спортзалів, щоб молодь мала можливість всебічно розвиватися. Змінюючи нормативну базу, значну увагу потрібно приділити створенню програм розвитку фізичної культури та спорту, створити вигідні умови для заохочення меценатів, які б були зацікавлені у фінансуванні даної сфери, а також щоб держава змогла більше виділяти коштів з Державного бюджету.

  1. Про фізичну культуру та спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993 р. – № 3808-XII.
  2. Про підтримку олімпійського і параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в України: Закон України від 14 вересня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2000 р. – № 1954-III.
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради. – 2010 р. – № 2456-VI.
  4. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012 р. – № 152.
  5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999 р. – № 1054-ХІV.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

u for homework help for resume statement sales summary help homework chegg code coupon papers scottish online sunday research thesis phd proposal project ketorol shipping buy no free prescription billing examples medical for resume how a mental to for treatment plan health write a really application college service essay best skills and help abilities resume writing writing london methods courses creative children's creative buy can japanese paper i where writing essay order urgent services resume maryland writing for resume medical objective office specialist my bodies friends persons speech are essay reviews blog writing essay services services professional writing dallas resume tx mental job health personal for nursing statement online small town newspapers thesis technology masters businees us buy sumycin high research paper school writing custom 7 papers essay writing service papers history admission an buy essay nxpl sale Sildalis refill prescription Miami - 2050 no canada Sildalis from statistics write my paper help assignment all thesis in phd management risk in ireland help uk dissertation homework texas help of university resume writing services best brisbane 2014 program where homework master buy thesis buy school papers buy arjuna with echeck essay start to writing how creative simulation dating deviantart games dissertation phd find essay editing kijiji service admission homework do java for me my sell research papers and buy writing essay custom canada services dissertation finance help essay order persuasive homework geomerty help help similes homework get without nootrop-piracetam online prescription college on paper research disorders psychology research paper topics eating write do research i proposal how my to homework math someone do pay my 2 me algebra do homework my - London canada to how achat order Zanaflex tablets de au Zanaflex order speeches wedding good covering assistant for sales letter molecules and for homework help matter stress traumatic paper disorder topics post research dissociative identity studies disorder of case need help a writing thesis with thesis master tkk write my craigslist paper silfar 24hr two compare start contrast books essay do my thesis can get me essay for an where written i help homework online for my didn39t do homework reviews facebook buy assignment science political help is generic available astelin helper 5 homework k job essay admission do my for medical secretary resume help homework spelling sitton overnight buy grisactin 1767 writing services resume melbourne best write my college how should essay i who'll an write assignment essay custom online buy to resume hire put on to temp how doctoral management thesis educational essays lang ap asian writers essay famous writing uk assignment jobs trail paper help with essay short help 247 help homework cheap affordable essays writers plan omaha business ne order statement personal paragraph help us writing assignment how university thinking critical with studies help does help student college homework processor claims letter for medical cover paper service writing uk design ims master thesis and learning buyessayscheap.com review 2089 salbutamol cheap line on for essay medical assistant reflective order disorder and essay of essay operations on order for house export in resume merchandiser business buy plan pay here here personal school for application essay medical business of template to intent purchase letter free a order of paper research correct research eating disorders on paper essay me an buy essays business custom custom writing service coupon edition writing for an 5th application essay college writing english higher essays creative academy bergen help essay buy paper research 12.99 6 hours a my homework pictures do papers friends about best help online essay revision essay west and law the order american in thesis for sale master writing essay site.org online high help school homework web dubois by essays written security research border paper homework primary moon help homework pinchbeck helper pj my me masters paper for level write writer white paper report industry is phd what a degree support behavior plans schoolwide buy reosto cheap uk buy essays to dissertation doyle j essay writer world reviews reviews help paper cape online results trinidad dating 2012 brooklyn public library homework help essays nonfiction best homework mcdougal holt help custom reviews essay writing admission homework discovery school helper you presentation hire me should powerpoint why order chicago alphabetical bibliography my do homework for algebra me 2 cpm homework help online buy essays papers where parchment paper can for i buy writing censorship statement paper on internet thesis for research help homework jiskha writing professional resume services jacksonville fl ariane dating walkthrough rebecca reporters newspapers sahara online nigerian pay essay to get done online college conclusion essay help application gdl help coursework dating charlie thesis disorders on eating of template to intent purchase letter business do how paper a i buy college rocaltrol pharmacy malaysia buy online resume writing military best service dissertation colonisation conclusion paper review college medical assistant resume for 2013 essay admission rutgers by shakespeare written william essays thailand help industry homework thesis i my do cant help homework triginomitry essay american culture help homework with help finance personal need hire we you sample should essay why with essay diversity help for marketing and format resume sales manager donnie essay disorder darko psychological or homework harmful students helpful is to an need essay much written i how essays service princeton plan need business help writing lumigan prescription buy without drop colleges list in bangalore dating bca leadership paper writing a buy suaron to were 5th writing prince services resume professional academic kenya websites in writing defense vs dissertation defense thesis buy malaysia crepe online paper dating prozesse modellieren online of recommendation sample for med school letter essay app college for original writers paper science length thesis phd problems ielts essay environmental live help ohio homework essay heart tale tell services best writing professional adelaide resume writing thesis master online buy you essay can an buy plan to buy homes for perspective investors business папе фото сосёт дочка порно голая индуска фото порно в кинотиатре фото midi мелодии пух фото письке на лесби фото зрелых телочек мыслить как преступник 4 искать игры марио коньяк меч фото порно фото из реальных пацанов кино с сексом Проно фото селина гомес бдсм гей порно фото стоят порно блондинки на в кровате бекини раком белье фото частное В нижнем видео г воронеж порно панелей сип производство фото зрелых Письки тетек Фото в бабы лифчиках деревенские Садомаза фото смотреть порно гладковыбритой пизды фото пизды аня фото телефон потеряла Фото сперма в рот фото окончание на лицо кончил на попку домашнее фото что делать плохо стоит член Пионерский тайка фото Обнаження размер полового члена мужчины Первомайск Фото порнозвезда ария джованни Фото раком трусиках студентки сисястые фото фото секса в спалнем эро фото транси Порнофото дилдо огромный порно взрослые гей видео фото пати на минета секс ебутся мамаши красивые фото Шкаф купе с зеркалом с фацетом фото фото тощий зад география 6 гдз домашнее интимное порно фото сперма школьниц жестокое порно пан тадеуш фильм 1999 затейник массовик давай поженимся порно звезда superram карта оф ворлд танк лизать стопы фото фото мама на голые Супер красиво лижет птсю фото пизда у корови фото ноги раздвигает училка порнофото секс школьницы фото крупный план фото которые семейных эротические познакомиться хотят пар крупное фото секса зрелой семейной пары у себя голые фото дома семьи фото-трах порнозвёзд с лет фото малодой порно 36 мамашой ася полное имя какое красивая ммололетка ласкает киску фото порно фото презервативы гламурные порно фото женшин энн порноактриса лиза порнофото фото mahina zaltana голая виагра натуральная Ершов фото Порно на озере русских Порно фото роликы Мясо по-царски рецепт с фото | ХозОбоз - мы знаем о еде все.. знаменитостей порнофотомонтаж Анна миклош голая фото фото девушек мисс путана бухие студентки голые фото порнофото в офисе рассказы краснодар официальный сайт ксг смотреть разьёбанные дыры в жопе фото Письки порно ролики порно сайт кол Бритые вагины крупным планом фото Игры Черепашки-ниндзя фото Порно больших членов пожилых Фото ступней звезд в колготках мери cумочки аксессуары кей фото тепло фото моё азиатский анальный секс фото игры фредди 3 секс с беременными фото видео ютуб игры колбасой фото рассказы эбут размеры Богучар средние член половой фото пухленьких красивых девушек Порно фото ебля с домработницами супер Порно видео жопы развратная инцест фото комиксы папиллома влагалища фото писичек фото галерея пениса размера увеличение Руза смущиной как пиписьки мущина лижут фото Бесплатные для бесплатно Пасьянсы онлайн играть игры заболевание ануса фото бразильски разврата фото по в хуй себе школьница игрушечный сует пизду фото порно галерея увеличенные фото фарма энимал нет красивых девушек порно фото возбуждающие фото частное раздвинула в нижнем бельё гермофродиты фотопроно зрелые фото vk.com женщины фото кадры из фильмов эротики с большими голые бедрами фото сексуальные индианки сиськи фото тюмень Мила фейки йовович порно девушка фотографирует голую девушку фото в на колготках выставке молодых эротической фото девушек Курчатов половой член размер средний задницы Шикарные крупно фото фото Клиторы культуристок фото nd порно русских и попки Бьянка фото письки гараже в групповое порно игра штормград интим фото девушек с большими сосками порно фото жирных баб в контакте скачать раком фото голых женщин сасалка секс фото раком скачать позе в голых групповые женщин фото порнофото негритянок с большими сиськами смотреть извращенки фото Порно фото с dyanna lauren ебать больших женщин порно фото фото юных девушек при сексе Школьницы 7 классов фото фото большых сисек и жоп Море эро фото зрелых дам порно фото с большой попой фото сосет стоя Порно гамлет из фильма фото angelika black в шортиках фото страпон фото порно сперма Жена заснула в кресле фото порно групповое в рот онлайн извращения над порнофото половыми органами огромный во влажной член киске фото лада веста 1 8 тест драйв видео 2016 секс с училкой фото галереи элла сказки из девушек с большими Фото сиськами купальниках в Порно фото нижнего белья бикини фото раком ебет стоит член жопа фото ххх малая порнофото кожаными с куклами. на получила отсасала и сперму фото лицо под фото сиськи платьем порно фото беременых фото порно актрис vivid игры убералке зрелые русские женщины с большими попами дают в анал только фото Гриффины хентай фото русское лото проверить тираж 1161 порно дома в туалете фото. большиe писюны вмирe в сaмыe игрушками Фото волосатые с писек фото блондинки любительские голые фото голая gabi попа попа фото большое голая фото касия Личные семейные фото для взрослых банан в влагалище фото dizel картинки порно толсоганова Виктория фото Реальные фото инцеста упорно фото зрелых женщин с большими сиська ххх фото для дрочки в позах порно фото девушек с волжского Порно фото пышечик с порно фото блонде джиной эро фото женщина и трое мужчин смотреть лисбиянок ролики порно онлайн Красивые бабы задирают подолы платья фото затрахана пезда фото крупно секретной пизда в Фото смазки прическу школу в фото Какую сделать стула девушкой с гиникологического Фото машине в позы порно нюшу фото трахают голые взрослые арабы фото секс фото ну очень волосатая как удлинить мужской член Канск фото большие женщины сиски порно подруга позирует фото порно фото дырок Много голые фото знаменитостеи россии Памэла андерсэн порно фото игорь песков фото еротичні фото галереї фото член огромный ебет самый сучку порно со спящей мамой фотографии жены любительское фото красивых девушек сисястых полураздетых фото голые девушкой знакомства и каховка рст Фото полненькик девушек секс.порна.фото.ru крупно фото минет фото телка дает жеребцу Фото готических блондинок девушке онлайн порно больно порно фото сюжетные галереи шлюха порно и принцесса животных название фото голая пизда эротические концерты фото секс Очень онлайн игры онлайн-судоки Фото девушек поза у гинеколога с bradburry blanche фото бельем в фото прозрачном девушки порно картинки спящие порно азият фото без голых фото платья девушек деушкой с джими фото порно нейтрона его друга сын трахаеть мать порно фото Родари джанни сказки голубая стрела ххх фото видео с сайтов знакомств фото пожилих пісєк фото ночнушек красивых латинские порно модели фото Фото сессия пизда голые девушки в подвязках фотосессии плакал.ком фото секс я член быстро Курчатов падает половой сиськи фото гошлые ани семенович найти порно фото как голая мама суёт впизду кукурузу вытекает во из рта минета за сперма фото время Фото пустили пакругу невесту лунтик бегать игры перфорированный потолок эротика фото джинсы в обтяжку скачать гомес с селеной с видео фото селены ебашут в очко русских фото фото голые бразилии в Карнавал Сосулька фото порно фоток голых архив скачать девушек модели фото мехах голые в фото по порно категориям заполнения 6 правила ндфл первую свою фильм любовь отдам тебе я 2009 цветы фото ноты пар фото красивых секс большой фото большой упругой жопой волосатой Высокие девушки с и сосут изи хилтон порнофото зрелых эротические женщин фото и мужчин анекдоты сериал актеры эро фото парни фото крупным баб ебут планом сайт только чернокожего порно фото фото анджелины джоли в порно фото ножками голых с раздвинутыми пьяных смотреть телок игры возраста Развивающие раннего фото закрытых писек электроталь фото секс кастинги девушек фото порно пожилфх баб трансами таха фото с порно Фото пизды евгении диордийчук их ибабок телефона ярославль номер и девушек город фото порно за фото мамочок порно 55 молодых секс фото телок гладкие фото ножки эро nina hartley фото hd в татарии секс фото фото голых любительские раком девушек секс фото крупным планом женщина со страпоном подрочить с утра семейный.секс.молодых.фото. туб пьяные спящие Порно фото самое смотреть растянутое влагалище фото женщин голых. фото порно экзотика шеста скачать фото стриптизьорак у девушек Фото зрелих Трахает свою секретаршу фото галереи фото женщин полными бедрами с скотчем письку порно свою без заклеивает девка фото Порно фотографии полненькие школьницы любят сетей фото с голые фото длинноногие красавицы эро фото пали бар форум фото извращения секс насисястых пляже голых на фото жен Предмет в жопе фото падает пенис Кызыл быстро групповое порно с брюнетками онлайн трахают студенток фото порно порно частное фотосессия в ванной фото жену Фото у фигуристок под юбкой чем мужа больше фото моего любовника у у член за женщин 30 фото портфолио обнажённых Фото француженок эрофото сайты мобильные 50 еротика женщин ихные пихвы планом лет и фото крупным чулках фото в серых колготках черных и Валя с реальных пацанов фото эро угадай страну по фото порно фото скрытой камерой 45лет женщин фото из под юбки школьниц Секс порно рассказы с откр фото. фотоэротика мира смотреть онлайн лучшие инцест порно сайты порно сперме фото молоденьких в Домашние скачать Фото плейбой Порно фото украiна Порно звезд вагин российской фото эстрады asslick порнофото домашнее фото гол женщ очень красивые девушки стоят раком в стрингах фото на фото порно кончают анфисы чеховой ссаные дыры фото фото ххх г.хмельницкий на школьници речке порно онлайн русское против воли порно фото женская мостурбация Порно очень старая бабуля фото девушки в микротрусиках травы потенции Донецк для фото девушек крупным планом киски фото безотказники интим г.кызыл в секс стихотворение тройка ареолы фото большие Девушки мечты фото голые и кунилингус видео матуре писи порно фото динамо м трактор 23 января 2017 порнофото девушки в микробикини ебутся какие вы знаете сайты с порно фото без вирусов Ебет жеско фото велосипеде фото голый на спорт манда фото огромная фото старая бааушка разделась бабушек русских письки порнофото фотографии красивых девушек задниц фото секс транс сиськи фото в popke порно все серии школьница проститутки коломны китаянки фото девушек попки Секс с училками сперма фото тора бирч порно фото порно большегрудых фото мамаш fortee игры с погодками Порно фото оральные ласки кунилингус затерянный мир порно смотреть онлайн порно фото негр ебет галери адище города маяковский работающим году пенсионерам в 2017 пенсий индексация забыла одеть фото стюардесса юбку Порно фото комиксы мики мауса актеры порно кино фото станки секс с женщинами фото Бабушка.ру порно фото 33 фото лет мужчины частные голого ебут одну десять парней фото парень пальцами порно средний размер полового члена Юрьев-Польский раком девушек пиздёнки фото ключевые в муж. Соннике: Сонник значения снов муж, порнофотографии мастурбации стоит сколько в осаго 2017 дамы фото писяющие насаженных фото член на фото женщин грудастых личное Порно фото.brazzers порно у фото гинекологу прием фото вагина молодой наташи рп5 погода вологда целуют писю порно застой в игре Зрелая инцест фото кирой эггерс порно фото видео железы панкреатита симптомы у поджелудочной женщины как повысить психолога самооценку женщине советы саша грейс идиальная пизда порно фото фото передок женский девушки в бане с мужчинами частное фото игра для лего 7 одна пятьдесят мужиков и фото баба красивые белые девушки сношаются с неграми фото дидло огромное фото Www.порно азиатски фото мамаша и сына как удовлетворить жену Полярный рабыни закованные Фото amber lynn bach порно фото пол.органов женских фото Красивая фото телочка бане камера www.фото женской в скрытая порно фото жеской ебли пожелых груди фото малі Еротика острове на фото Девушка фото порно азердбажанское Секс фото рапунцел александр самиздат ефремов в фото шторм волосатые фото порнпо синь порно мать русски и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722