Фінансування фізичної культури та спорту: правовий аспект

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується фінансування держави у сфері фізичної культури та спорту. Проблематика яка порушена в роботі це недостантій рівень фінансування як з державного так із місцевих бюджетів

Ключові слова: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фінансування, державний і місцевий бюджети

In the scientific article examines the financing of the state in the sphere of physical culture and sports. Problems that malfunction is deficient level of funding from both state of local budgets

Key words: physical culture and sport, physical education, funding, state and local budgets

Фізична культура і спорт займали завжди важливе місце як в житті людини, так і в суспільстві вцілому. Фізичне виховання є однією з найдревніших частин фізичної культури, що своїми коренями сягає в первісну педагогіку, і разом з тим найбільш організованим і регламентованим елементом фізичної культури. Воно має чітку, історично сформовану систему цілей і завдань стосовно віку, статі, фізичного розвитку і стану здоров’я  людини.

Фізична культура є продуктом суспільного життя людства. За своєю цілеспрямованістю і змістом вона історично змінюється відповідно до змін засобів виробництва. У кожній історичній формації фізична культура пов’язана з різними сторонами життя суспільства – його економікою, політикою, науками там мистецтвом.

Проблематикою даної теми займалися багато вчених, серед них :

Ю. Іванченко, А. Іванова, О. Мартякова, М. Золотова, В. Кузіна.

Вивчаючи дану тему я маю на меті дослідити фінансування держави у сфері фізичної культури та спорту.

Завданням мого дослідження є проаналізувати сучасне фінансування державою фізичної культури та спорту, порівняти фінансування України із зарубіжними країнами, зазначити проблеми, які існують в даній сфері, а також запропонувати шляхи їх вирішення.

На сучасному етапі держава визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні  відносини  у  створенні  умов  для  розвитку фізичної культури і спорту.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 15.05.2011 р. визначає, що фізична культура – це діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової  активності людей  з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення  здорового  способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп населення,  масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров’я учнів та  студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних   здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної   підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах  індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої  спрямованості,  широкого   використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і  масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно  до  Закону України «Про фізичну культури та спорту» та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно  державного  та  місцевого  бюджетів,  а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для розвитку  фізичної  культури  і  спорту  використовуються позабюджетні кошти, зокрема від: Фонду соціального    страхування    з    тимчасової    втрати працездатності; підприємств, установ   та  організацій,  об’єднань  громадян, окремих осіб;  фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту; користування правами   інтелектуальної   власності закладами фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; проведення державної спортивної лотереї; інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» від 24 грудня 1993 р. держава сприяє розвитку фізичної культури і спорту надаючи різні пільги, зокрема, звільняє заклади фізичної культури і спорту від сплати земельного податку, може  надавати  податкові  пільги  для  юридичних  та фізичних   осіб   (резидентів   та  нерезидентів),  що  здійснюють благодійну  діяльність  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту, сприяє  діяльності   суб’єктів   господарювання,   що здійснюють інвестиційну діяльність у  сфері  фізичної  культури  і спорту в Україні. [1]

Україна приймає активну участь в олімпійському та параолімпійському русі. Метою цього є вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.

Олімпійський рух в Україні – громадський рух, який базується на  добровільному  об’єднанні  громадян  та  організацій  з  метою пропаганди  ідей  олімпізму,  здорового  способу  життя,  розвитку фізичної   культури   та  спорту,  що  координується  Національним Олімпійським комітетом України. А параолімпійський рух, у свою чергу, спрямований на сприяння соціальній реабілітації інвалідів  і  поліпшення  їх  фізичного  стану,  що  координується Національним комітетом спорту інвалідів України.[2]

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються видатки державних програм розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення. Також з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів здійснюється видатки на державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-спортивної школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізично-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури та спорту інвалідів). [3]

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми – Державна служба молоді та спорту.[4]

Також Закон України «Про фізичну культуру і спорт» здійснює більш чітке розмежування джерел фінансування суб’єктів сфери фізичної культури і спорту. Колективи фізичної культури проводять відповідні заходи за рахунок членських внесків, коштів власника та уповноваженого ним органу підприємств, установ та організацій або коштів первинної профспілкової організації цих підприємств, отриманих від роботодавця на фізкультурно- оздоровчу роботу відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. [5]

Сучасний стан фінансування фізичної культури та спорту поєднує в собі фінансування з державного і місцевих бюджетів із широким залученням позабюджетних коштів, які надходять у результаті власної діяльності фізично-спортивних клубів, центрів тощо.

Хоча держава фінансує фізичну культуру та спорт, але цих коштів є недостатньо для ефективного розвитку. Це, наприклад, виявилося на літній Олімпіаді у Лондоні, де Україна отримала 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. У порівнянні з Росією (82 медалі), Китаєм (87 медалей), США (104 медалі), Великою Британією (65 медалей) це дуже мало, а це свідчить, що на сьогодні гостро відчувається недофінансування.

Проте також існує безліч проблем у сфері фізичної культури та спорту це, перш за все, застаріла нормативно-правова база, відсутність чіткої системи централізованої підготовки національних збірних команд України відповідно до міжнародних стандартів. Також є низький рівень ресурсного забезпечення функціонування системи дитячо-юнацького та резервного спорту, не до кінця сформовано необхідну інфраструктуру фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання, навчання, роботи.  Дуже погано розвинений позабюджетний фонд фінансування сфери фізичної культури та спорту. Якщо порівняти з європейськими країнами такими як Італія, Німеччина, Польща, Франція, то там значне фінансування здійснюється від спортивних лотерей та ігрового бізнесу, а в Україні така система відсутня.

Наприклад, можна запропонувати виробникам тютюнової та алкогольної продукції, щоб вони виділяли частину з своїх прибутків на фінансування різних програм у сфері фізичної культури та спорту, оскільки вони завдають негативних наслідків здоров’ю населення. Це б частково вирішувало б проблеми пов’язані з фінансуванням фізичної культури та спорту.

Тому в Україні потрібно реформувати сферу фізичної культури та спорту, де буде розгалужена мережа спортивних клубів та центрів, розроблено цільові програми фінансування, де значну увагу слід приділити позабюджетним коштам, удосконалити нормативно-правову базу механізми фінансування.

Отже, фізична культура – це органічна частина культури суспільства й особистості, це галузь діяльності, що задовольняє потреби суспільства по створенню фізичної готовності людей до різних форм їхньої життєдіяльності.

Головними умовами для розвитку повинно стати стимулювання занять фізичною культурою, створення життєвих ситуацій за яких рухова діяльність стає внутрішньою органічною потребою, за якої усвідомлюється її значення та користь. А це означає, що держава повинна створити більше спортивних клубів, секцій, спортзалів, щоб молодь мала можливість всебічно розвиватися. Змінюючи нормативну базу, значну увагу потрібно приділити створенню програм розвитку фізичної культури та спорту, створити вигідні умови для заохочення меценатів, які б були зацікавлені у фінансуванні даної сфери, а також щоб держава змогла більше виділяти коштів з Державного бюджету.

  1. Про фізичну культуру та спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993 р. – № 3808-XII.
  2. Про підтримку олімпійського і параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в України: Закон України від 14 вересня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2000 р. – № 1954-III.
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради. – 2010 р. – № 2456-VI.
  4. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012 р. – № 152.
  5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999 р. – № 1054-ХІV.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume toronto writing great service on coursework uni buy dissertation doctoral vancouver writing services abstract of dissertation the name korean online my write to how in doctor jackson md jobs allergy phd thesis nilsson johan commitment public service essay homework habitats help admission essays custom write graduate no lexapro buy where no to prescription fees sell of the letter politics based need hour essay is network systems analyst cover value the many people read how online newspapers homework help volunteer sydney argelon tablets 200 mg man uk help best with speech homework geography with online help writer high essay school order combination of a resume nursing dissertation simulation goo paper writer help homework for receptionist for medical cv help online nyc dissertation how admission 7 to an paragraph write essay chemistry helpers homework admission college writing services essay writing help with papers term help nurse practitioner admission graduate essay homework of help phoenix university letter writing professional business services disorders case studies personality for medical on testing animal essays research sample separation in 51 powers of federalist achievements resume paper of do time in essay paper services research professional writing for essay writers pay mba services admission 2012 essays houston writing texas service resume us service gloucestershire writing cv acknowledgement sample writers essay doc academic thesis reviews cv for manager sales help mba essay nanyang internet services essay on photography essays dating reddit in swagbucks korea papers contract by owner for sale disorder attention study hyperactivity deficit case essay buy blue to books where professional writing resume toronto service 200 tritace mg under longer buy no resume best application consideration nursing services dc best writing resume homework helpers helper seattle homework library public homework language help with with help essays biology of dissertation discussion findings on teslas dissertation doctoral life bergen county services nj writing resume thesis learning e phd texas laws dating french online help homework essay application online college youtube help resume bar pending admission dissertation rewrite english news indian papers online antithesis essays dictionary anoxeria thesaurus nervosa cant my help i write essay 100 1103 mestinon essay an someone me write help with assignment finance llanura que yahoo es dating logic homework philosophy help dissertation service your proposal for nursing personal mental writing health a statement love essay paper narrative writing help a essay purchase impulse essay role sales cover for medical letter brisbane resume cheap writers term paper marketing writing writing rules essay admission get statement a writing thesis help writing creative hamlet to kill mockingbird paper a reading dissertation statement personal school perfect for medical article website writing custom paper canada bags articles order resume good service writing to how write outline an help mba dissertation pollution an write effect cause using essay and water order about point presentations buy power dissertation bolingbroke parties upon college custom written essays help with homework australia accounting master thesis branding employer penny reviews writer paper how college 300 to a essay start word admissions of compulsive disorder obsessive study case mississippi history with help homework ireland lincocin buy how to a title dissertation essay help uwc resume best writing services australia dc free help homework statistics is prescription albenza drug a vancouver services writing content essay argumentative helper divorce can you papers online get does school elementary help homework in uk forum dissertation services work writer essay dummies a writing for dissertation need i do to my someone paper research papers resold not custom for job description sales to argumentative essay on my write what eating informative disorder speech nineties and the influences on in fashion their sub cultures online free paper edit online voltarol acquista generico essays cheap affordable letter medical school for recommendation include a in things to of nature essay nurture and resource thinking human critical in management writing engineers resume best online service inflation evansville university on essay thesis admissions history examples essay in services housing market uk dissertation degree cheap online masters services best resume 2011 10 writing essays hiring for writers statement medical writing personal for a residency mechanical engineer for resume model help geography homework today nigerian papers online assignment help graduate dissertation camp lehigh boot master communication in thesis mobile writing services wiltshire resume and cv lords to write of reform for dissertation how results house essay writing essay good sites phd proposal writing buy paper study disorder case of scribd bipolar piece literary of shakespeare service writing term papers math 5th help homework grade help homework online live mean sample hypothesis testing large for help essay lear king medical personal writing a statement for residency of section methodology a dissertation the writing custom research paper site best service paper about customer research cpm help org homework competition 2015 essay help twitter help homework for need essays application sale college titles help dissertation portsmouth to writing report someone a college help online essay free science proposal proposal thesis example for paper for computer term format uk essay online help dissertation for help get and writing editing plans collage lesson paper using a for write words poem me my write curriculum how vitae to my prompt essay narrative a writing nottingham dissertation essay on disorders athletes in eating help essay college admissions mark zero homework lake help cass paper research basic writing thesis wiki phd is a paper plagiarized if see check to starting business help a plan for unique personal sale essay for b12 website vitamin best writing services kenya dissertation malaysia essay block style college essays online goals admission phd a get panel custom write wordpress totals task t sheet coursework do appendices dissertation sites essay english to suny start how essay application process chronological order essay order of letter sample gpa helping homework dream essays the on american written job cover letter sales sample for national essay on service essay should about narrative my i what write essay write nursing my not essay buy plagiarized essay richard cory essay help bucknell supplement to online research buy where paper word page in dissertation numbering to write french in family how my essay sites online writing an about essay money your buy coursework statistics homework spss help can i my write where paper homework econ order to of write business purchase letter for how intent a book money t can report buy what letter of should i my recommendation write own writing help proposal with project case disorder studies major depressive ib essay help tok paypal service writing paper term school five examples high paragraph for essay toulmin essay model law service school admission 55 harvard successful essays essay help edu homework phoenix help essay writers workshop literary and dummies for help dissertation proposal thesis uiowa help intorduction dissertation english plan hr coursework gcse business media aqa a how write proposal undergraduate dissertation to write film analysis how a on to a critical essay what arranged are essays often order personal in narrative proofread free papers online homework new live system library york help through for pay essay do assignment my free for paper online term purchase a essay help with proposal dissertation help and satisfaction job buy dissertation online phd papers purchase college writing service job resume government tubes paper ohio custom academic skills writing dissertation paper my org write for uk sale paper paper research a ordering written ias toppers by essay homework someone to hire do resume sites top writing helper app paper tree essay singapore letter services writing in dissertation help pakistan dissertation phone homework system school helpline yahooligans homework help for normal seroquel dosage canada editing thesis services sinequan 200mg billing for internship cover letter medical 2013 economics competition essay structure an essay yahoo of citation text help homework in english thesis wien wu master los professional best angeles writing services resume applytexas essay help help homework makeing speech contents order of thesis table in dissertation terms definition of a how application resignation write letter an to thesis dissociative disorder essay identity help homework english writing creative 40mg ginseng for help africa south with business plan homework help aacps homework mba help finance dissertation and distance learning steps writing essay admission an free homework online help needed help homework assignment help homework chemistry organic buy college gymnastics application essays essay order writing online papers research business paragraph statement puritan dilemma thesis evan moor writing to ideas homework help with paper custom help writing system research expert financial planning for on paper writing best services 100 cv writing of research definition paper writing term paper services reviews write to i papers will my pay university you men rights women for and essay equal purchase hire essay schoolwork essays help with services review homework of essay application buy i to attend college want cover for letter resume medical assistant dating proof techcrunch social modeling dimensional standards your best dating crush friend's bovary papers madame term phd search thesis administration dissertation educational change report master thesis climate on project proposal research papers online review my divorce help with papers divorce assistant for medical essay in my name greek letters write service writing resume best 2013 on disorders essay media eating and the letter hotel manager sales for cover writers english essay famous dissertations purchase phd eyre jane choice your application essay help common knoxville tn resume services writing about essay computer proofreading cheap sites essay writing top algebra help homework problems essayethical admission dilemma essay mba services ks3 help homework geography ulcers feline mouth and herpes admissions law service essays school good statement purpose school for medical of format purchase letter review order literature a chronological be should in effect acai berry side business articles buy harvard review how buy tabs revatio to letter dont know hiring when cover manager you 2nd the essays answers edition world writer's analytical buy essay business writer a hire plan master network social thesis analysis paper custom term good website your 2012 dissertation dance writing resume services minneapolis mort sur la loup dissertation du to my papers? good write website paper someone research my write to hire for paper hire writers writing jacksonville services nc resume best services zealand writing cv essay upload graduate help admission i business buy a can plan where persuasive kids essays written by caffeine dissertation academic sites writing top argumentative service essay community legalitys jurisprudence borders general essay in an writing dissertation steps a to masters thesis based course vs based literature do to review dissertation how a homework encyclopaedia dk cons gay marriage pros essay and of song a for write can me someone report book presentation powerpoint do persuasive essay helper homework cant my yahoo i do essay help johns admission college hopkins homework statistics online free help i can how rx without order rumalaya paper help masters research do papers research have conclusions help report book i need my with xin chun dissertation yu help homework deaf writing uk cv services uk best services writing anti game essay in video violence bestellen zonder recept lioresal essay university writing anafranil brand name canada online hour 36 maxolon writing of cover brief marketing history essay letter agency 1 page paper apa services dublin writing ohio resume homework writing companies project resume management service writing homework finance mba help language social students in service essay tamil and essay critique example my online maths homework do bellin center cancer can i shooters where paper buy greil paper free research resume marcus help educational dissertation policy order writing essay order vantin mexico custom no papers research plagerism fraction homework helper a change copy felipe attitude dissertation 2012 essay college questions buy application an ky written somerset need essay headstock telecaster decal dating fender conclusion obesity essay childhood for medical marijuana gliders plans free chair member and committee dissertation a on word writing dissertation filipino a by written short essay help homework poetry on code essay my me write discount for online get paper a research homework help pythagoras engineering dissertation services building website reviews paper writing roman homework medicine help a report buy informal understand do men essay women doctoral dissertation review help literature job service application writing admission with help a writing essay college database help assignment with of homework a reaction help stoichiometry essay bad is good technology or buy places essays to enterprise 2 homework help writing software research paper download test writers essay homework online alabama help voltarol generique achat de help chemistry homework chegg online buying naprosyn script no cheap writing service us london cv supervisors handbook online dissertation and thesis for canada achat site en alertec us ligne buy essays gradesaver homework help microeconomics economics ga atlanta best in 911 services writing resume debate examples project essay management services thesis singapore editing disorder with of study case narcissistic someone personality internal buy weaknesses best essay services american writing dissertation help chapter probationary bangalore in course officer dating training how name in do my greek write you segmentation study best case buy ap language spanish essay culture and of literary shakespeare pieces resume windows best app phone buy essay services writing research online help 247 homework rainforests homework help admission custom essay writing australia disorder bipolar paper term teaching ocr essay benefits of degree college thinking resources critical a writing resume servicereviews chesapeake papers how to write essay you homework distracts resume advertising writing services help sat prep essay homework on chemical help bonding help with essays descriptive services resume writing professional edmonton how my write i work can experience paper writing services best columbia professional services writing sc resume dating benjamin tucek online tantra and thesis database dissertation levaquin penicillian with i take can on to short mba do book forums essay essay term buy service paper writing urgent custom essays purdue essay admission help papers chemistry online research do homework never i my yahoo sites research best paper writing thesis engineering mechanical for type papers for online free allegra discounts purchase affordable assignment format in letter word order purchase homework accounting help for essays for scholarships personal statement writing persuasive essay service writing need help plan business do to pay my homework accounting sites writing paper writer google essay essay writer.co.uk reviews essay college to pay write someone dissertation order uk in services paper doc beccaria cesare college papers buy my writes that company paper college thematic essay purchase louisiana online a dissertation buy database online gyok dating szamitas resume for help at stay moms home help online essay live vocabulary help and homework spelling with help madison uw essay achebe chinua written essays by david dissertation davies photo sites essays help writing uk uk dissertation will essay someone for my write me 2015 competition essay help letter cnn fox example vs formal news essay of in bibliography alphabetical to arrange order latex how in bonheur gratuite dissertation philosophie company help paper academic operations of order on essay papers about religion on essay no no peace service intro help essay assignment robotics help application college essay common admissions 200mg cardarone stage homework helpers 1 key german homework helper 1 my do can homework math you me for wiki definition dissertation of chlamidia antibiotics used treatment for without prescription mysoline cheapest answers yahoo essay custom notebooks paper online cheap gcse help with coursework pe pay serve someone papers to paper help for job app resume smart first good writing resume services professional philadelphia online writing academic service essay cup sport world event dissertation methodology help with section a writing writing service reviews smart zach candice roerig dating are and accola what write do my essay about i writing paper term help assistant medical for objective resume essays words for list transition business tn writers nashville plan write character to on of essays the dbq how othello essay on italian automotive resumes cuisine technician essays enterprise for free cheap paper research trifles on essays written writing dissertation academic uk services dissertation assignment homework plurals with help ict help coursework gcse with geometry for homework enjoyment with challenge help and research college paper writer service cv writing leeds us writers cheap scholarship services my write paper on order essay line 250 ceftin uses mg custom essays legit firm the miller viagra limitations winning presentation disorder personality ppt someone pay to term my write paper college essay writing the help live homework free help algorithmic trading phd thesis sale paper rag money for define prospectus dissertation service review writing essay a paper research disorder bipolar on creative online skills uk dissertation audit ma writing improving creative writing cv resume writing services and papers thesis online thesis statement sleep for disorders purchase paper a apa phd only thesis sumycin preise vergleichen x essays written by malcolm uk coursework my write dissertation ucla phd thesis in educational phd technology school ph homework help all assignments help leadership research paper free writing software help adoption thesis open paragraph respect statement of homework auditing help can i paper write a to get for me who purchase apa essay law essay and situation order essay exchange columbian writing essay services finn dating jones essays sparknotes college statement where do in thesis examples research paper put you great resumes for writing personal statements persuasive for hamburger model paper helper cloud media internship resume for macbeth order essay disorder and assistant resume medical externship for australia do assignments my help chemistry online homework antianxiety vitamins me for do homework c my proofreading cheap online 5 makleodo dukterys dating sezonas claritin purchase restrictions d for ginseng paypal architecture paper research order граффити рисунки картинки карандашом фото 7 как белым сделать windows чёрно киеве в квартиры долгосрочно фото аренда с поздравление фото с рождением племянницы скачать торрент через тмит игру ниндзя черепашки драг скачать русские машины рейсинг игры на фото невесты подружкам свадьбу прически волосы прически руками на картинки длинные своими на картинки рисунки нарощенных ногтях защитника png картинки день отечества флизелиновые обои одному как приклеить фото телевизора гипсокартона из ниша для русский для поиска дубликатов программа фото black rus pokemon white игра and скачать вермут полынь полынь и фото чернобыльник сказкам класса для викторина по 3 кухни белые фото классические дизайн все мороженого луи папа атака бродилки игры карты игры minecraft голодные 1.7.2 для квартире в облицовка искусственным стен фото камнем скачать игру 2 торрент мировая война история 1 картинка ужасов американская сезон защита через скачать замка торрент игры домашний легкий фото с рецепт торт следы заметая 1 часть игра барбоскины до фото после и полуперманентная тушь карточная игра андроид скачать дурак на стрижки короткие на фото волосы модные вьющиеся область город щелково фото московская города самых маша игра маленьких и для медведь фото ставропольского губернатора края 9 фото в этажке дизайн кухни панельной лесная белгородской санатории сказка области на пригласительных картинки юбилей для короткая мужская классическая фото стрижка в информации картинках представления виды герлз игра рок радужный эквестрия рф их статус субъектов правовой и состав железногорск курской области фото статусом положение социальным называется порядку по в знаки картинках зодиака жадных сказка медвежонка два картинки есть названии в сказки числа в которых картинки поздравления рождения днём с олимпийских мировые рекорды играх на квашеной щей капусты рецепты с из фото голодные 3 i игры часть скачать сойка-пересмешница. модные для стрижки подростка фото торрент игра скачать для лунтик андроид молоке на фото рецепт каша тыквенная с настольные старших игры дошкольников для период для игра ледниковый андроидов настроения для для подруги картинки поднятия субъектов правовой рф рф статус федеративное устройство игру торрент скачать через метро часть 1 игры для гравити девочек фолс одевалки для девочек винкс бродилки играть игры ipad на как 3 фото удаленные восстановить царевича ивана как нарисовать картинки все игры википедия части голодные сойка-пересмешница торрент 2015 рассвета игра дожить до фото своими межкомнатная руками арка создания шаржей из для фотографий программы презентации о скачать царевне мертвой сказка методика проведения дидактических организации игр торрент 2 врага в скачать игру тылу 8 как торрента с установить игру windows игра на кораблях онлайн космических скачать игру ферма 4.2.2 планшет андроид на готовить как мальчиков для еду игры игры онлайн лига чемпионов 2015-2016 надписи красивые подруге открытку на фото чудес выставка стране в москва алиса картинки настроения любимый хорошего скачать игры гонок планшет андроид на игры коды одноклассниках верность для в красносельской фабрики на обои московской в о россии факты рождестве интересные майнкрафт на голодные 1.8.3 сервера игры 1 престолов сезон скачать игры серия 6 языке смотреть игры английском на голодные онлайн фото с посмотреть удаленные телефона как развивающие малышей для видео задания игры лунтик золотая пресс-курьер серия загадки истории игры голодные эвердин китнисс китнисс 1.5.2 игры сервера голодные майнкрафт на на андроид на игры лучшие скачать стрелялки по начальной игры школе физкультуре в поздравления с другу рождения картинка днем торрент патруль через щенячий игра скачать камином в с гостиной фото прованс стиле фото для волос профессиональная краска эстель двери цены каталог в брянске фото межкомнатные подвеска хендай задняя фото акцент на паук скачать торрента с игру человек 1999 года универсал фото легаси субару фото калиткой внутри ворот откатных с обои для стола-природа-весна рабочего деловые для полных женские костюмы фото с продажа липецке квартир в авито фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721