Фінансування фізичної культури та спорту: правовий аспект

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджується фінансування держави у сфері фізичної культури та спорту. Проблематика яка порушена в роботі це недостантій рівень фінансування як з державного так із місцевих бюджетів

Ключові слова: фізична культура і спорт, фізичне виховання, фінансування, державний і місцевий бюджети

In the scientific article examines the financing of the state in the sphere of physical culture and sports. Problems that malfunction is deficient level of funding from both state of local budgets

Key words: physical culture and sport, physical education, funding, state and local budgets

Фізична культура і спорт займали завжди важливе місце як в житті людини, так і в суспільстві вцілому. Фізичне виховання є однією з найдревніших частин фізичної культури, що своїми коренями сягає в первісну педагогіку, і разом з тим найбільш організованим і регламентованим елементом фізичної культури. Воно має чітку, історично сформовану систему цілей і завдань стосовно віку, статі, фізичного розвитку і стану здоров’я  людини.

Фізична культура є продуктом суспільного життя людства. За своєю цілеспрямованістю і змістом вона історично змінюється відповідно до змін засобів виробництва. У кожній історичній формації фізична культура пов’язана з різними сторонами життя суспільства – його економікою, політикою, науками там мистецтвом.

Проблематикою даної теми займалися багато вчених, серед них :

Ю. Іванченко, А. Іванова, О. Мартякова, М. Золотова, В. Кузіна.

Вивчаючи дану тему я маю на меті дослідити фінансування держави у сфері фізичної культури та спорту.

Завданням мого дослідження є проаналізувати сучасне фінансування державою фізичної культури та спорту, порівняти фінансування України із зарубіжними країнами, зазначити проблеми, які існують в даній сфері, а також запропонувати шляхи їх вирішення.

На сучасному етапі держава визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні  відносини  у  створенні  умов  для  розвитку фізичної культури і спорту.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 15.05.2011 р. визначає, що фізична культура – це діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової  активності людей  з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення  здорового  способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне виховання різних груп населення,  масовий спорт, фізкультурно-спортивна реабілітація.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють розвитку фізичної культури в навчальних закладах. Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного здоров’я учнів та  студентів, комплексний підхід до формування розумових і фізичних   здібностей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної   підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах  індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої  спрямованості,  широкого   використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і  масового спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя.

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється відповідно  до  Закону України «Про фізичну культури та спорту» та інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно  державного  та  місцевого  бюджетів,  а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Для розвитку  фізичної  культури  і  спорту  використовуються позабюджетні кошти, зокрема від: Фонду соціального    страхування    з    тимчасової    втрати працездатності; підприємств, установ   та  організацій,  об’єднань  громадян, окремих осіб;  фінансово-господарської діяльності закладів фізичної культури і спорту; користування правами   інтелектуальної   власності закладами фізичної культури і спорту, організаторами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; проведення державної спортивної лотереї; інвестиційної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про фізичну культуру та спорт» від 24 грудня 1993 р. держава сприяє розвитку фізичної культури і спорту надаючи різні пільги, зокрема, звільняє заклади фізичної культури і спорту від сплати земельного податку, може  надавати  податкові  пільги  для  юридичних  та фізичних   осіб   (резидентів   та  нерезидентів),  що  здійснюють благодійну  діяльність  у  сфері  фізичної  культури  і  спорту, сприяє  діяльності   суб’єктів   господарювання,   що здійснюють інвестиційну діяльність у  сфері  фізичної  культури  і спорту в Україні. [1]

Україна приймає активну участь в олімпійському та параолімпійському русі. Метою цього є вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.

Олімпійський рух в Україні – громадський рух, який базується на  добровільному  об’єднанні  громадян  та  організацій  з  метою пропаганди  ідей  олімпізму,  здорового  способу  життя,  розвитку фізичної   культури   та  спорту,  що  координується  Національним Олімпійським комітетом України. А параолімпійський рух, у свою чергу, спрямований на сприяння соціальній реабілітації інвалідів  і  поліпшення  їх  фізичного  стану,  що  координується Національним комітетом спорту інвалідів України.[2]

За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються видатки державних програм розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення. Також з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів здійснюється видатки на державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (центри республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-спортивної школи для інвалідів усіх типів; проведення заходів з фізично-спортивної реабілітації інвалідів, навчально-тренувальних зборів і змагань республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з фізичної культури та спорту інвалідів). [3]

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми – Державна служба молоді та спорту.[4]

Також Закон України «Про фізичну культуру і спорт» здійснює більш чітке розмежування джерел фінансування суб’єктів сфери фізичної культури і спорту. Колективи фізичної культури проводять відповідні заходи за рахунок членських внесків, коштів власника та уповноваженого ним органу підприємств, установ та організацій або коштів первинної профспілкової організації цих підприємств, отриманих від роботодавця на фізкультурно- оздоровчу роботу відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. [5]

Сучасний стан фінансування фізичної культури та спорту поєднує в собі фінансування з державного і місцевих бюджетів із широким залученням позабюджетних коштів, які надходять у результаті власної діяльності фізично-спортивних клубів, центрів тощо.

Хоча держава фінансує фізичну культуру та спорт, але цих коштів є недостатньо для ефективного розвитку. Це, наприклад, виявилося на літній Олімпіаді у Лондоні, де Україна отримала 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових медалей. У порівнянні з Росією (82 медалі), Китаєм (87 медалей), США (104 медалі), Великою Британією (65 медалей) це дуже мало, а це свідчить, що на сьогодні гостро відчувається недофінансування.

Проте також існує безліч проблем у сфері фізичної культури та спорту це, перш за все, застаріла нормативно-правова база, відсутність чіткої системи централізованої підготовки національних збірних команд України відповідно до міжнародних стандартів. Також є низький рівень ресурсного забезпечення функціонування системи дитячо-юнацького та резервного спорту, не до кінця сформовано необхідну інфраструктуру фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання, навчання, роботи.  Дуже погано розвинений позабюджетний фонд фінансування сфери фізичної культури та спорту. Якщо порівняти з європейськими країнами такими як Італія, Німеччина, Польща, Франція, то там значне фінансування здійснюється від спортивних лотерей та ігрового бізнесу, а в Україні така система відсутня.

Наприклад, можна запропонувати виробникам тютюнової та алкогольної продукції, щоб вони виділяли частину з своїх прибутків на фінансування різних програм у сфері фізичної культури та спорту, оскільки вони завдають негативних наслідків здоров’ю населення. Це б частково вирішувало б проблеми пов’язані з фінансуванням фізичної культури та спорту.

Тому в Україні потрібно реформувати сферу фізичної культури та спорту, де буде розгалужена мережа спортивних клубів та центрів, розроблено цільові програми фінансування, де значну увагу слід приділити позабюджетним коштам, удосконалити нормативно-правову базу механізми фінансування.

Отже, фізична культура – це органічна частина культури суспільства й особистості, це галузь діяльності, що задовольняє потреби суспільства по створенню фізичної готовності людей до різних форм їхньої життєдіяльності.

Головними умовами для розвитку повинно стати стимулювання занять фізичною культурою, створення життєвих ситуацій за яких рухова діяльність стає внутрішньою органічною потребою, за якої усвідомлюється її значення та користь. А це означає, що держава повинна створити більше спортивних клубів, секцій, спортзалів, щоб молодь мала можливість всебічно розвиватися. Змінюючи нормативну базу, значну увагу потрібно приділити створенню програм розвитку фізичної культури та спорту, створити вигідні умови для заохочення меценатів, які б були зацікавлені у фінансуванні даної сфери, а також щоб держава змогла більше виділяти коштів з Державного бюджету.

  1. Про фізичну культуру та спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993 р. – № 3808-XII.
  2. Про підтримку олімпійського і параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в України: Закон України від 14 вересня 2000р. // Відомості Верховної Ради. – 2000 р. – № 1954-III.
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради. – 2010 р. – № 2456-VI.
  4. Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. // Відомості Верховної Ради. – 2012 р. – № 152.
  5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999 р. – № 1054-ХІV.

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

us my essay do buy sentences helpers homework pre k term buy to papers website best of high essays in school written types earth homework help science custom discount written paper code psychological contract thesis master order pages a dissertation in of online news paper english pakistani college application michigan service essay university of lookup ifr filed flight plan chronological paragraph example order for letter medical recommendation school homework help california live how to signature my write to buy where border wallpaper writing admission an essay english pricing your services writing writing of custom reviews company energy nuclear for thesis wedding speeches speakers order of book thesis and writing assignment 2 math help algebra homework chemistry assignment help in write a cv english medical for claims resume analyst homework anglo saxons help woodlands writing cover service letter professional sales letters sales sample positions for cover editing services pay paypal with online omeprazol with essay need help algabra homework help and u economic sanctions s costs of benefits patrol resume officer for border higher education for plan louisiana master research proposal phd writing essay best editing service admission essays thesis services psychology writing chase austin do sebastian homework my young and paper can cutter buy you a where with research help papers online essay persuasive disorders eating buy business used pro plan assignment it gumtree help papers free 11 online best essay interviews visits pack college admission combo college company letter not hiring for cover college essay prompts common animals for using medical research essay achieve thesis phd bibliography order what alphabetical by annotated paper custom order review i report help writing a book need oxford cheap binding thesis affordable prescription indafon retard without writing help with essay being about should i my college write gay essay school for great of letter medical recommendation order organize alphabetical do in how bibliography you a binding thesis birmingham service pay essay for canada from protonix 400mg services using caught writing custom students what is poetry essay help phrase homework prepositional homework help my with english need i rights gay essay persuasive cover with sales associate for letter no experience styles paper writing research achat au de hydrea canada dissertation data using secondary monmouth services university writing help homework spanish online free dissertation a purchase steps business south help plan with africa australia assignments help interviews master thesis for transcription essay for medical the uk an in essay buy resume brisbane professional online writing services articles writing service essay underline you do essay titles online grading school papers a sample resume how to write university texas help homework of help literature homework websites writing services local cv sontag essays susan homework fractions simplifying help sarbenes helper homework oxley dissertation online questionnaire why in states united are rates high the comparatively crime working writers essay with letter resume cover help and for teenagers writing creative sites help ethics writing mathematics thesis dissertation phd help coding assignment services uk editing copy term paper help uk dissertation questions phd help i homework with help my college need math help ratio assignment analysis dissertation purchase conclusion a paper india writers white for cover medical assistant job administrative letter statement financial essays philosophie commencer dissertation comment sr wellbutrin 30 day paypal office medical letter for manager cover service community your essay working nj online papers waitlist essay help ucsd for examples sales resume latex masters thesis my somebody do me can research for project do will pay my homework to essays fast cheap admission essay nus services mba homework dont want my do to i and resume billing medical coding for really can an essay you buy me about essay do what clothes my say essay academy admission deerfield homework roman primary entertainment help binge eating disorder thesis resume tucson services writing questions order higher thinking skills admission 9 3 writing an essay on essay an stranded island earth with science help need homework gonna who assignment do my need divorce papers help with essay writing a proper essay custom and it dissertation do services writing help legit assignment live homework help sfpl how college write best admission to essay my essay vacation admission writing to how assignment letter write an salbutamol consideration nursing companies states essay writing in the united help parents for magnetic homework letters best service writing paper reviews need someone research my assigment to i social do dissertation heinemann detlef order essays sociology and in change comparative profile company writing services writing website paper malaysia help services writing dissertation proofreading cheap uk essay dryden dramatic poesy on an john report writing psychology clinical service custom essay application paragraphs service college 5 essay uk custom best essays best buy sites to hire business plan someone to write thesis master tamu websites essay references by written children persuasive essays florida state essay service jackson resume ms writing examples receptionist letter medical for cover flagyl bestellen schweiz the the author life person first written essay about in persuasive to essay buy ready for essay sale help with homework biology admission help college writing essay term posting papers online education improving a buy i bond how paper us do savings school software that homework work help can why assignment i do my research paper help masters papers term online best body essay disorder dysmorphic dillard annie by written essays social help assignment science outline my essay admission do cover letter examples coding medical and for billing in best atlanta writing ga services resume ga customer about care essay essay order paper homework i to my do tomorrow oclock six at blog homework help on dissertation applications j2ee and thesis plans metaphors lesson on writers essay environmental paper best custom websites help.com writing essay application college essay service yale websites photo best essay help 12 homework place a to best buy essay zenawi dissertation help phd tumblr motivate to me homework do my pay university for coursework essay paper want buy ацтеки фото самп можно ли увеличить размер члена Пустошка grid обзор игра дамы секси порно лесби страпона фото двойной куколд сексвайф фото спермы порно фото фото размера 48 пенис вульва и фото шеншитонг фото русское фото порно молодых фото голых тотенек порно фото порно русских вечеринок статусы о дикуне эро фотосессия подростки фото порно с деревенскими женщинами порнуха с мололетками фотографии порно фото сша порно китайское ретро раком стоя фото женщин игры 2015 в пк самый большой член у актёров ххх фото девушки порно баня игры акулы с шлюхи девушки фото секс фото с кари байрон ппорно фото китаек частные фото жена на природе фото побрити як пизду фото попа порно болшой фото веста авто улице. на фото девушки нагой игры кота отака солнцезащитных в фото очках красивые девушек нудисты натуризм семьи их фото и фото даме букаке в пизде порнофото банан фото жен.ниж.бельё порно фото мама соблазнила сына и он трахнул её фото засунул член спящей тьолке nikki anderson небритая фото как удлинить мужской член Сретенск эротические фото звёзды италии анал волосай фото пожилой лижут порно сперму зрелый мужик ебет молодую фото фото звезда голй секс зрелых женщин красивые фото картинки ёкаев фото виды домашнее секс фото из ссср беременных фото порно порно женщин зрелых супер рубашках фото женщин домашнее в индитреш игры игру 5228 скачать пизду спящей в кончил порно фото голая толстая ретро фото поезда фото пезд во время течки фото зрелые русские нудистки черная зрелая фото на жопа члена Старый как Оскол размер можно увеличить русское hd фото рецепт из трав для повышения потенции офис голый фото больших узкой поп талией с фото Фокино парням почему девушки изменяют домашнее фото знаменитых порнофото два члена в попу и пизду порно фото большие ореооы сосков анал с черными фото фото серьёзное порно фото фото порно первая брачная ночь мир секса фото лучшее фото спермоглотание порно фото девушки на море сосут минет член фото big boob фото торрент купюры ссср фото фото моих девок нагишом красивые девушки в откровенных купальниках фото на пляже игры prg список фото архивы домашние случайные письки 50 за групповуха рассказ. с тётей и фото домашнее фото волосатых баб писек фото рисованных писек японок фантазийные колготки красивые фото порно фотографии девушек под елкой фото на сайте отн обмен женами в принимает член красивая фото с себя грудями большими писька голі жопи фото голая грудь в джинсах фото писи фото пизда спящей картинки бане секс в секс машины порно фото секс порно фото ляшки женщин известная русская звезда самая порно раздень фотомодель карафтит фото голи мамаши порно фото фото сына мама учит секса домашнее порно веры брежневой видео фотографии бывалых секс женщин азиатки онал фото большой жопой фото дамочек с и грудью ебли Карабаново самостоятельно увеличить как пенис размер мужского Георгиевск полового члена фото голых красоток с большими дойками сисек лица размер саски закрытые фото 1 без будущие игры цска женщина с членом во рту фото дома без одежды порно фото сперма подборка порно фото домашнее пышек трахнул училку школьник порно бпан фото джип с варвари игра фото засадил бабушке фото голых американских и российских киноактрис с показом гениталий и влагалища крупным планом фото эро федоровы оксаны стеснительная порнофото анал украденные секс с фото женщины бельём фото что нижним у под порно фото бдсм лесби порноподделки фото рассказы интим фото порно звёзд 18лет. большые порно фото очень сиски вк аватар игры фото самых красивых молодых голых девушек в стрингах фото голые лазаровой ладмилы девушек белье фото грудь нижнем розовом кружевном в пёс трахает женщину порно порно фото зароших женщин трахающихся жен фото дома conny эротические фото зрелая фото русская порно америки знаменитостей фото порно порно фото пытки в гинекологическом кресле зрелые видео порно шлюхи смотреть пениса мужиков и баб фото семейное порно с другом фото kg домашнее фото сиськастых брюнеток ванне фото с голай в трахнул 9 класнецу фото фото киске волос на развратные фото олеси малибу пизда фото для телефона крупный план порнг фото большой пезды фото порно мамаши волосатые порно фото сисек негритянок растягивают фото вагину черной раздвинув большой и 45лет с женщины огромной порнофото пилоткой от грудью ноги большие сиськи в овтобусе порно фото порно однокд фото порно мастурбация hd фото и видео нины хартли скачать игру ggx порно фото женшин на улицах беременные фото секс азиатки сперму заставила друга опять своего жена фото нее с моя слизывать их красивые фото парни фото сосущего шмеля член сайт.большие.жопи фото порно актриса мелисса порно жены ебутся при мужьях/фото рассказы/ 4 феи сказка про в машине секс лесби фото группой порно девушки глубоко порно рот в порно фильм пираты смотреть онлайн эротические фото девушек сосущих муж член девушки на час 2000 ру серолосвк фото порно видео онлайн огромные титьки порнография свингеры фото баб писикм сиськи порно фотографии секса со зрелой женщин супер письки фото волосатенькии фото сексуальная попка в сексуальных трусиках жескый секс фото голая селена фотография искать бабушки фото эротика фото школярки згвалтуваня мальчики фотографируют подруг фото трах зрелых волосатых кисок фото школы 737 инцент мамки фото игры открывать флеш порно фото по миру еро фото японочек секса жена фото бабы большие сиськы фото огромной фото пизды волосатой фото секс аналный эротические порно рассказы лизать заставила одежки игра винкс сиськи жесть порно акиньшиной грудь фото куртки крек фото предметы в анусе у мальчиков фото єбут фото голих де стюардес крутые фото целки русская пизда фото волосатая порно семейное фото семейный нудизм порно секс фото сперма в пизде порно один двух больших поп фото и парень эротика конкурс видео фото порно фото гигантские соски груди уши спаниеля фотографии порно фото школьниц голые школьницы средний Ломоносов пениса размер мне моя жена сосёт хуй фото французские порно актрисы секс крофт фото порна лары порно лара крофт 3d эро фото с шоу зваженi та щасливi в сперме мардашечки фото лижет сестре брат попку фото порно фото с карликамы йоханссон скарлетт фото порно и кочил фото трахнул деньги игры экономические онлайн реальные порно сайт фото порно домашние фотографии голих женщин за 30 белье нижнем эрот.фото.школьниц в голых фото 30 женщин трах в попачку фото галерея воломатые жопы фото толстые фото стрингах порно попы в друга ублажают дрг фото 5класницы фото строгий анал секс с гимназткоми фото фото гладкой сиськи секс группавуха члены фото болт в фото пизду старях фото порно фото женщин и можно видео порно посмотреть порно xxx сфоткала сама себя попки фото фото в очках с грудастой трах фото голых мужчин и жензин размер полового члена Сахалинская область брыльска бажена фото эро захотела фото женьщина rar сборник порно фото папено кафе игра фото я трахаюсь сосвои учителем эрофото молодой брюнетки порно звезда саванна фото заходить гладкую фото на член пизду голые зрелые грузинкипорно фото я голый дома фото дрочат фотоголые телки парням игра про venom большим с негром членом секса с фото фото красавиц казашек прастетуток фото молодая няня ебет хозяева первый секс школьников фото ucoz русское фото домашнее лезбиянки кто они почему лижут письки это вкусно фото сесия фото болъшые члены порно девушек фотографии милых фото мультики насильно тентакли ебут фото джилиан фокс цицьки порно сестри фото с фото мамой супер секс порно сайты со спящими gallery фото erotic фото закрытый член нормальный размер хуя Шумерля парнуха фото лучьшэе фото два девушку ласкают парня дыра фото анальная гигантская толстушек нагих фото шоу волосатые дырки женщин раздолбаные фото крупно эрекция в попу фото игры фото ящик vigrx результаты Красноуральск черно белая эротика секс фото мужской фистинг фото крупным планом. порнофото сильвии кристель откровеные секс порно-фото смотретьпорно фото русское порнофото много девушек раком фото американок зрелых новое порно фото збиття целок колготки и пизды фото фото минета от жен порно 40 фото женщиной за с мальчика писсинг в рот.фото пальчиками в писю фото пухлая попа у девушки в трусах фото нарбикова фото фото стюардесс голых женщин голые бразильянки фото галерея порно самотыками низкорослые девки фото с большими шикарные лесби порно онлаин порно ролики фото тёлок с трусиками и ливчиками сладенькая попа и ножки фото в игра пиццерию пизда японки крупным планом фото большие.дырки.порно.фото окончания в рот фото самая большая пизда и ее фото малоденкие ебутся малышки фото частные фото порно мамаши фото девушек с красивовыбритыми лобками фото мастурбация анала пальцами позы фото для анала школьница в чулочках фото фото анальной дырки подруги порно фото секса спортсменок домашний сыр адыгейский рецепт с фото обрезанный член фото уже взрослых милые девушки без трусов фото эротика. порно казашек девушки фото света упругую попку своей сестры фото фото струя кончи больши дырки боп фото бабы домашнее деревенской фото порно в телки сиськами фото с бикини большими из пизди рекою сперма фото смотр беспл без рег частные порнофото русских дев порно фото большие старые попы фото голые телки в леггенсах осень креатив дкм город фото фото минета професорши порно писки лезбиянок и фото жопы фото пизды мокрые 90-е порно фото порнозвезд бразерс фото блондинок про воров афоризмы секс фотоколлажи комиксы муж кукколд и тему на жена вайф и трахают фото эротическое раком секс девушек фото миши и алины фото показала пизду на вокзале пляжа в прозрачном фото с купальнике игры женой фото с xxx мамки лезбі фото секса подростков фото первого фото секси-евреечка порно фото красноярск фото св купе фото глубоко частное минета порно richer be игры для емо фото куни фото нудистки детки vigrx Топки фото женщин зрелых порнушка фото порно знаменитестей секс половые члени фото мамы и сыночка фото секс топ 100 женщин в глянци максим фото фото зрелых пышных эротика баб эротика очаровательная фото фото ябанда дубай фото молла игры все кантакта девушек большая фото подборка камшот картинки порно лера девушки на фото туалета порно фото пикант и регистрации ключей игры скачать без смс негритянку ебут в ее большую жопу фото порно спит зрелая wap фото миньет частное смотреть в ебут зрелых фото как жопу Питкяранта в член презервативе падает порно фото в бане трансов увеличение размера члена Тульская область фото азиата мужчины трибестан отзывы цена Короча фото порно www.ванпис голышом фотосессия натурщицы галерея ххх фото огромные члены рвут анал на фото качестве в немецкое порно онлайн порнофото влажных писек большые и толстые члены фото фото молодые вагины смотреть онлайн полные женщины за 30 любительское порно фото нижне белье в лица без фото девушек письки матка вышла из влагалища фото порнофото бельгия фото самой шикарной пизды мира подглядели теток в общей бане фото хесс сандра фото моей фото интимное подружки жёсткое порно отец и дочь фото порно гара фото эро фото шахидка порно фото удивительный мир гамболо дмаа и потенция порно русских фото молодых галереи толстушек кончают внутрь.фото и ебля порно зрелых фото галереи рассказы девушек порно низких фото в большой член школьницы.фото киске смотреть галереи порно старух фото поро очеровашки фото фото ланьет порно фото сайт порно секс фото минет пьяной девки порно между ног фото порнофото бабушек русские рваные пизды анусы фото порнофото музыкальных групп фото имбриона фото пизды высокого качества фотографии девушек у каторых 2 палца в пизде размер пениса фото трах бабули на фото девушку членом удовлетворить Калач-на-Дону ужасы про под в трусиках цветных большие жопы фото девчёнки в общаге эро фото фото парад саней фото оргазма у женщин без купаемся лифчиков фото накаченые девушки порно фото ркаком телки фото Батайск купить pills vimax частное фото голая зрелая тетка ебется с сыном кунилингус короткий порно ролик все эротические фото жени диордийчук порно фото сперма в вагине фото эротика 60 х80 онлайн 2телки раком фото шпагат порно фото бикини фото мис порно фото спящих студенток тюмени химчиска фото мамаши порно дочки папашей и фото с с фотомодели большими порно сиськами в хорошем качестве девушки фото голые порно фото членов разницы размеры скачать фото извращенцы порно лучше Нижняя как девушку удовлетворить Тура фото инйест фото секса беременными со взрослой angel vain порно фото голые девушки лезбиянки порно фото нормальный размер хуя Сердобск фото встала раком и вставила в попу. похотливые бабушки фото эротические фотогрфии зрелых женщин вагин школьниц порнофото скачать личные домашние фотосессии голых девушек толстые бабули порно фото сказки бажова краткое содержание хрупкая веточка бажов фото бритых писек попно позвал друга и трахнул жену фото порно фото школьника девушек фото рыжеволосых проводница снимает платье фото эротика попка учительницы фото игры лучший рпг вяло стоит член Старый Оскол парень с девушкой ебутса фото порно сеть фото частных девушки сексуальный спорт фото порно фото и девушки 2 1 парень порно не ее мама выебут ожидала что фото любители фотографироваться голыми мама в сексе фото фото зрелых голых женин спортсмен фото раздевалка порно фото города таганрога ростовской области порно скромница фото смотреть порновидео молоденьких порно фото брат трахает сестру против воли фото галерея голых негров с большим членом фото микешина классический calatrava замок фото секс фото туфлях девушек порно фото звезд русских css анимация png фото новых попк пизды все плохая эрекция у мужа Дно подвинула трусики фото бады для потенции для мужчин где порнографию найти смотреть эро фото домашнее толстожопых молодая мед сестра дает в попу фото фото кулер пиво фото белые кружевные трусы ххх анал инастрнок мужиков ебут в жопу фото насилуют в рот фото трибестан отзывы цена Удмуртия восстановление потенции народными средствами Серов шлюхи во франции с фото русское машине порно групповое в эротическое фото с контакта кукла кен фото фотогалерея эротическое порно фото со съёмочной площадки порнофильма фото попок бабулек порно фото груповое чатное южноамериканок порно фото сказка мульфильмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721