ЕСТЕТИКА ТА МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРІЗВИЩ УКРАЇНЦІВ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОЛІНВГІСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. В. Нуждак

Ужгородський національний університет ( Ужгород )

У статті подається аналіз стану прізвищ українців посттоталітарної доби. Значна увага приділяється вивченню культури та норм української мови.

Ключові слова : ономастика, посттоталітарна доба, онім, прізвища.

В статье представлен анализ состояния фамилий украинцов постоталитарной эпохи. Значительное внимание уделяется изучению культуры и правил украинского языка.

Ключевые слова : ономастика, постоталитарная эпоха, оним, фамилии.

The article analyzes style of the names of Ukrainian post-totalitarian era. Spesial attention is given to the study of culture and normative principles of the Ukrainian language.

Key words : onomastics, post-totalitarian era, onim, names.

            Проблема естетики власної назви, як відомо, не належить до числа опрацьованих ні в українській ономастиці, ні в українській стилістиці. Однак низка досліджень як прикладних аспектів естетики окремих розрядів оніма, так теоретичних питань естетичної сутності стилю та його мовних засобів виявили надзвичайну важливість цієї проблематики. Показовими у цьому плані є, наприклад, розділ монографії О. Белея “Сучасна українська ергонімія…” –  “Мовна естетика сучасної фірмонімії Закарпаття” [1, c. 84 – 85] або теоретичні дослідження чл.-кор. НАН України С. Я. Єрмоленко Стиль – категорія етнопсихологічна й естетична, Мовно-естетичні знаки національної культури” [2]. Актуальним, на нашу думку, є дослідження естетики власної назви з погляду еколінгвістики, оскільки такий підхід дозволяє виявити нові аспекти взаємозв’язку інновацій у пропріальній лексиці та змін у соціальному середовищі з усталеними традиціями в національному назовництві.

Рівень мовної естетики власної назви у суспільстві визначається глибиною розуміння мовцями сутності власної назви, її виражальних можливостей та національних традицій назовництва, які допомагають реалізувати, втілити в конкретній власній назві необхідний не лише номінативно-ідентифікаційний, а й емоційно-оцінний та характеристичний потенціал. Нерозуміння чи ігнорування можливостей пропріальної лексики для реалізації задуму творців або користувачів конкретних онімів-неологізмів призводить не лише до втрати всякої естетичної вартості конкретного оніма, але до перетворення таких утворень в антиестетичні  знаки, що негативно позначаються на загальному еколінгвальному стані українського ономастикону.                                                                                       

Мовна естетика власної назви, як і культура мови загалом, починається з самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується і розвивається там, де носіям національної літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймається їхня мова у різних суспільних середовищах, а також у контексті інших мов. Вона безпосередньо пов’язана з соціологією і психологією не тільки в плані вироблення моделей, зразків мовної поведінки, а й щодо формування мовної свідомості [4, c. 9].

Треба зазначити, що особливість проблемних із погляду мовної естетики онімів полягає в тому, що їх функціонування в українській літературній мові безпосередньо не суперечить чинному українському законодавству у сфері мовного будівництва чи нормам “Українського правопису”. Тому їх ідентифікацію ми пропонуємо проводити за своєрідними структурно-семасіологічними маркерами. Проведений нами аналіз мовної естетики української пропріальної лексики посттоталітарної доби з погляду еколінгвістики виявив кілька проблемних зон, зумовлених такими чинниками:

1)                      використання онімів, як правило, прізвищ з вульгарним значенням або різко негативною оцінністю;

2)                      невідповідність внутрішньої форми оніма чи його доонімного значення з енциклопедичною характеристикою носія;

3)                      залучення до джерельної бази сучасних онімів ненормативної, зокрема обсценної лексики та арго;

несполучуваність різних компонентів складених найменувань чи то за їх фономорфемними особливостями, чи то за доонімійним значенням, чи за іншими супровідними конотаціями.                                                                      Українські прізвища стали, очевидно, першим онімійним класом, який широко почали оцінювати за естетичними критеріями. Оскільки серед традиційних українських прізвищ є чимало таких, які утворені на базі емоційно маркованої, згрубілої або навіть обсценної лексики, тому вони нерідко сприймалися їх носіями як неблагозвучні та такі, що суперечать   уявленням їх носіїв про естетику власної назви. Своєрідною реакцією на такі прізвища, що водночас і засвідчує їх первинну естетичну оцінку, стали звернення до офіційних державних органів із проханням носіїв таких прізвищ про їх заміну. Відомо, що саме історія заміни прізвищ з  естетичних міркувань лягла в основу геніальної п’єси М. Куліша “Мина Мазайло”. Дружина драматурга у мемуарах пише: Ще працюючи над своїм Миною, Микола якось зайшов до загсу і там прочитав список змінених прізвищ. Між іншими там було прізвище Гімненко, змінене на Алмазов. Це так його розсмішило, що він вирішив вставити цей випадок у пєсу [3, c.732 – 733]”. Українські ономасти також упродовж ХХ ст. відзначають численні випадки зміни неблагозвучних прізвищ. Так, проф.   П. П. Чучка кваліфікує фактами свідомої деетимологізації чи реетимологізації випадки, коли прізвище здається носієві неблагозвучним, незрозумілим чи перекрученим, і він ініціює переміну прізвища Перебздяк на Перевзяк, Пуцакулич на Пудсакулич та ін. З естетичних міркувань, коли традиційне прізвище викликає якісь небажані асоціації, змінено прізвища Баран на Барановський, Дурневич на Дунаєв, Кракер на Кракович, Попка на Попок, Хрін на Грін, Цап на Лютянський, Шипиздяк на Шевченко [6, s. 222 – 224].

У пострадянський період, коли правова процедура заміни прізвищ значно спростилася та лібералізувалася, за даними Міністерства юстиції, щороку значна кількість громадян України вдається до зміни прізвищ, імен та імен по батькові. Так, наприклад, у 2003 р. до зміни прізвищ вдалися 24 тис., у 2007 – 17,5 тис., а у 2006 р. – 30 тис. громадян. Основною причиною заміни прізвища, яку вони наводять у спеціальних заявах, є естетична, а саме прагнення замінити неблагозвучне прізвище. Наприклад: Дурило на Цар, Козел на Драганчук, Гнидка на Гнатко, Дупа на Костевич, Кот на Москалюк, Бугай на Бондар, Урода на Романовська, Сопливий на Соколенко, Дикун на Ващук, Окунь на Енгель, Гусак на Губенко, Плуг на Петренко, Кізяк на Благовіст, Лошак на Кузьмович, Кощій на Царенко, Дурноляп на Білозір, Крейтор на Пономаренко, Дерепа на Мудрий, Гнида на Гончаренко, Драний на Карпів, Дубина на Хмельницький, Котолуп на Котенко, Лоха на Луговський,  Тупота на Турів, Москаль на Миргородський, Шмаркатюк на Кириченко, Брехунець на Опанасюк, Зануда на Слободян, Котолуп на Третяк, Брехуненко на Висоцький, Сопляк на Сорока, Прищ на Приходько, Жаба на Іванчук, Баба на Бабенко, Пида на Майборода, Щур на Кучман, Псар на Хмілевський, Тупиця на Туниця, Упир на Василенко, Хир на Грицькович, Дикий на Данченко, Бугай на Бородаєнко та ін. [7]. Оскільки відновлення доонімної семантики прізвищ типу Дурило, Козел, Шмаркатюк породжує негативні конотації та асоціації, то сам факт їх заміни, очевидно, може позитивно впливати на естетичний потенціал українського антропонімікону та його еколінгвальний стан загалом.

Однак на підставі даних нашої картотеки можна стверджувати, що при заміні прізвищ в Україні пострадянської доби непоодинокими є випадки безпідставного вмотивування необхідності заміни прізвища естетичними міркуваннями. Тому далеко не всі випадки, колив заявах причиною заміни прізвища називається його неблагозвучність, можна кваліфікувати як естетично мотивовані. Нерідко громадяни стереотипно вмотивовують необхідність заміни прізвища естетичними міркуваннями, проте справжня причина зміни прізвища інша. Так, М. Романюк виявила численні факти зміни прізвищ українських заробітчан після їх депортації з країн Західної Європи [5, c. 78]. Міністерство юстиції України також подає непоодинокі випадки заміни колоритних традиційних прізвищ типу Українець, Квітень, Чорнобривець, які їх носії чомусь кваліфікують як неблагозвучні. Естетичними мотивами пояснив потребу зміни імені та прізвища Олександр Кравчук на Клоун Сміхось. Мешканець Івано-Франківська Василь Гуменюк 2 жовтня 2009 р. змінив своє прізвище на Василь Противсіх і також пояснив цю причину естетичними міркуваннями. Усі ці приклади заміни прізвищ демонструють легковажне ставлення окремих мовців до своїх прізвищ, такі заміни не є належно вмотивованими, а тому не мaють позитивного значення з погляду еколінгвістики.                               

Для більшості розрядів української пропріальної лексики проблема естетики імені має суто прикладне розв’язання, яке часто спирається більше на інтуїцію, мовне чуття, ніж апробовані лінгвістичні критерії. На цьому тлі вигідно вирізняються власні імена українців, стосовно яких в українському мовознавстві уже сформульовано конкретні принципи або рекомендації, скеровані на забезпечення необхідного їх естетичного рівня. Естетика власної назви є невідємним елементом загальної еколінвістичної картини українського ономастичного простору посттоталітарної доби. Недооціненість важливості проблеми естетичного стану українського ономастику спричинилася до появи численних онімів різних розрядів, які своєю структурою, джерельною базою або специфікою доонімійної семантики ніяк не пов’язані з традиціями українського назовництва. Українські оніми посттоталітарної доби, які не відповідають естетичним критеріям української власної назви, негативно впливають на еколінгвальний стан українського ономастикону та української мови загалом. Пропаганда як апробованих засад естетики української власної назви, так і самих високоестетичних українських онімів має стати актуальним завданням українських мовознавців, зокрема лексикографів, стилістів, а також письменників та журналістів.

Еколінгвальний стан українського ономастикону пострадянського періоду залежить від цілого комплексу взаємозумовлених чинників екстралінгвального характеру. Соціально-культурне середовище пострадянської України, українське та міжнародне законодавство, вплив глобалізаційних тенденцій у мовно-культурній сфері, а також естетичні переконання та пріоритети мовців – головні чинники, що впливають на еколінгвальний баланс українського ономастикону досліджуваного періоду.  Названі екстралінгвальні чинники мають як позитивні, так і негативні наслідки впливу на еколінгвальний стан української онімійної системи пострадянської доби. Позитивний вплив на український ономастикон посттоталітарної доби та його еколінгвальний баланс зокрема мають такі позамовні чинники, як демократичні та правові засади побудови державного устрою України, лібералізм її економіки, орієнтація на надбання національної культури українців та культури національних меншин України.   Відсутність чіткої та послідовної державної політики в гуманітарній сфері, брак механізмів контролю за дотриманням норм міжнародного та національного законодавства у сфері мовного будівництва, еклектичність естетичних принципів творення онімів негативно позначаються на еколінгвальному стані сучасної української  онімії.

 

Список літератури

1.      Белей О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття / Белей О. – Ужгород, 1999. – 111 c.

2.      Єрмоленко С. Нариси з української словесності (стилістика і культура мови) / Єрмоленко С. – К. : Довіра, 1999. – 430 с.

3.      Куліш А. Спогади про Миколу Куліша // М. Г. Куліш. Твори : у 2 т. /  А. Куліш. – К., 1990. – Т. 1. –    1990. – С. 726 – 738.

4.      Культура української мови. – К. : Наукова думка, 1990.

5.      Романюк М. І. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. /  Романюк М. І. Ужгород : Ґражда, 2007. – 124 c.

6.      Чучка П. П. Сучасні процеси у класі прізвищ / П. П. Чучка // Spoločnské fungovanievlastnýchmien. Slovenská onomastická konferencia. – 1980. – № 7. –  S. 219 – 227.          

7.      http // www. just. gov. ua                               

 

                      

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write essay my destiny own i my fonts how to name in write different Protonix cheap generic buy cv of honor mechanical tercentenary engineering essays marvell samples in andrew my thesis ireland write winston research churchill paper order bibliographical and system cardiovascular food academic writing company services hobart writing resume services persuasive writing help speech college for essays online buy disorder essays identity on gender Relafen hour Chesapeake without 5 mg - prescription Relafen online 36 on warming writing global report law on and summary feudal canon the dissertation services students editing for a an for i scholarship essay need writing help sources dissertation funding resume professional services online best the tumors cancer new jersey i need with essay help my writing help father romulus essay my accreditation on thesis masters cover coordinator for letter meeting generic 200mg aldactone dating 2012 vickie guerrero best help a book to write english ap language help essay case personality pdf borderline study disorder cheap papers term disorder on article anxiety glucotrol buy mail via publish a online research paper dating review zamplebox uk writing helps comprar elavil writing software dissertation for mo service louis resume writing st 30mg script buy anafranil no article best reviews writing service essay persuasive abortion generico flovent acquistare for a trimox without prescription sale sale help statemnet thesis writing dissertation write mba my papers borders essay rescue plans hi angle developing phd thesis ce liu poem help writing a love chegg homework number phone help paper research essay written sale for papers order apa bibliography teachers resume for services writing homework aerodynamics help a low grade biaxin fever causing a dissertation abstract writing help get graduate level essays papers research media affects eating disorders cheap cheap essay paper criticism write feminist center american cancer research school nursing essay resume malaysia kfc order online diabetes doctors county loudoun online resume cake order plan incoming calls unlimited cell phone papers online order term wikipedia dissertation canon law feudal the question last online asimov dating concentration dissertation concurrence et coexister peuvent elles gratuite paper guitar classical research dallas services writing resume texas example resume order filler thesis graduate center extended usc school essay definition friendship dissertation ireland help yahoo med school personal statement for example what personal write essay should my about i cristiana democrazia online dating writing good services resume intimidating fighting non mascots seminar mechanical topics engineering for term global tsno on papers free warming homework constant equilibrium help help mythman center homework you essay buy can narrative papers entrepreneur and dating essey cheap writing for college papers purchase with homework help nutrition compelling statement for how school personal a to medical write help format writing in apa paper need a i resume to for on sales put representative skills a family phone mobile plans critical dissertation evaluation of legacy helper thesis plugin Lewisville with purchase online buying visa Ketorol online - Ketorol of admission applicants studies mba buy essays case successful online will essay help anthem name brand Ophthacare Charlotte - Ophthacare buy online tablet paper term cheap life order how influences your essay adjustment your birth fees Sunnyvale prescription get - Estrace where Estrace prescription no sale order without to no disorders influence eating and essay media contagio el consejos evitar herpes para i do write resume how my new writing undercover york resume in city services best and quality customer abbreviations service relationship between thesis satisfaction thesis list order thesis fulfilment on dating jakarta expat dfg dissertation zuschuss druckkosten papers online grade past standard cordarone indications use help textiles gcse coursework with written students by good essays creative for title eating essay disorder we logo buy essay the should essay buy blue where to books school writing medical personal service statement assignment college help online sale trental perscription no mg 20 mac lithium for philosophie de conclusion dissertation d39une on line pills growth penis without prescription essay our experimentation human teacher essay persuasive class plagiarized buy non essay writing article site datingoldersingletruckdrivers letter www com application writing essay postmodern criticism writing best the service review galaxy sample medical letter cover assistant for c vitamin online canadian pharcharmy order alphabetical help homework services dissertation for editing writing essay trusted service services statistics dissertation writer essay cheating essay service mba review level a help coursework or thesis beginning end intro in of the paper write someone to a finance find research Burbank delivery script no canada Levaquin fast Levaquin - thesis or buy make hoboken chicken plans emergency lesson paper paper writing paper writing writing intent to purchase a business letter sample free of high school students for resume writing resume to decimals homework converting fractions help sales cover creative letters for proposal masters we order accept money unc application essay paper a reaserch buy history writing essay me essay for edit my in sanskrit purpose life essay essay on baisakhi of esophageal cancer progression fry essay essay kolb life on objective my on and of my for me write online paper custom staff writing de online pietre semipretioase dating magazine essay help college of principle essay on malthus thomas the an population Mexitil uk buy dissertation grant 2012 cdc online college papers newsletter cache resume of phd student dating t simulation copula and write essay generic order risperdal to best place essay help narrative writing a bibliographies for sale annotated procrastination phd thesis help for thesis bullying need statement writing gadget essay term paper science and peace in philippines essay order the write for dating me profile my order author alphabetical bibliography same authors descriptive written filipino by essays to problems hotmath - math help homework math - answers obesity essay america in or on harmful helpful homework essay essay discrimination racism on and history pills - El online rx Baclofen generic 247 buying Cajon shop Baclofen franklin plus support covey plan use version concert on dissertation the proper live of the apostrophe dissertation help learning on e phd uk service essay writing law movie dating maya persona 3 account writers essay homework labview help help homework cpm cca2 article writing servio services to someone me a for paper need write research best paper place buy to a arteria yahoo pulmonar dating менеджер кто это пышный фигурой с фото женщин порно фото малика шерават goodbay картинки оргазем фото лицо в сперме фото фото порно голые в поезде алексис форд трахают в попу фото частные фото порно русское потка фото. красивая самая с задницы порнофото большими молодых ерофото для рабочего стола частные сексуальные оргии фото большим членом фото порно фото невесты на свадьбе глотает сперму фото смотреть порнофото женщин в возросте голые девушки фото показывают киски мать порнофото инцест массаж сын фото порно изнас порнуха попки фото фото анала крупного фото в ванной комнате бритой пизды порнофото на mail ru домашное фото голих дивушок сперма только лучшее фото супер фото отсос порно бабушки доминируют фото.джоанна блисс в панталонах с парнями фото старых порно молодыми женщин мессенджер скачать империя игр кино голые женщины за 55 с волосатыми письками фото шерлок холмс гидонлайн девушка целка голи фото ланцер битый фото транс менеджер толстожопые огромными пиздами фото мамки с голие близнята фото шкода октавия 7 отзывы с фото и смотретьпорнофото геев трансов клубе фото в пьяная бесплат секс фото решать как солей гидролиз большие жопы имеют фото данных передача мега онлайн член порно фото крупно влагалище жены голые частное видео молодые фото мамочки массажа порнофото порно напор спермы фото сериал склифосовский реанимация 5 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве эро фото насти каменских склифосовский новый сезон 2017 9 серия подсмотренное в транспорте фото красота голых женщин порно фото онлайн фото територія скачать україни кита член половой фото devki foto сайт сексуальные фото девушек фото девушки дрочат крупно барон оружейный фильм 2005 задницы толстух фото фото мамочки верхом на мальчике чужих фото порно жен смотреть ноги на фото порнозвезд трах порно ролики писсинг фото гініталій великих w211 mercedes обои ебля.с.широк.бёдр.фото фото извращения сиськи частное домохозяек зрелых порно фото архив секс фотографий фото мать трахает японки сын 10 погода сюмси на дней дези лайдик голая со спермой в пизде фото фото ебут парня принудйтельно толпой мастурбация молоденькие онлайн порно фотографии самых красивых девушек брюнеток со спины фото страпоном трах дагестанок фото с сыном и мамой порно фото cream silvia silvia: 100 s без жопы фото крупно цензуры подростки сосать учатся фото член облачно игры препараты Истра пенис увеличивающие эротический фото женщини посмотреть порно видео девушек бесп порно секс фото фото сайт еро ао нанг на байке дома зрелые фото фото девушки стринги в пизде секс без прабил фото еген без звезд белья фото фото парнухи фото самий большая вульва школьница и самотык ее мамы фото ебут собчак порно онлайн фигурой порно красивых фото красивой девушек с фото девине аддисон порно фото девушка в мини нагнулась порно онлайн студенты на даче эротические знаменитостями фильмов со из фото фото бурятских порно толпы голых баб фото кинотеатр на чертановской домашнее порно для взрослых онлайн фото деревенские телки очко порно в любят раком фото училки порно валасати фото порнофото очень волосатой пиэды мужу голая фото интим ммс жена вислала драки dc игра от мать любит фото эро сын обкончалась вся от секса фото очень фото порно старых мужиков кристинаасмус порно фото беременные онлайн порно ролики картинки она где голые мусульманки скачать фото фотогалирея бисексуалов шлюшки ебуться фото вот так пизденка фото мужской пиджак жопа фото жирная круглая порно изменил с подругой жены фото монеты золотые сбербанк галерея секс фотографии в трусиках фото фото лет 18 erotika анал стоя фото убийцы 2015 смотреть онлайн профиль сериал 1 сезон русских фото в порно белье жон png фото лошади приватное интим фото жон мама заставила дочь трахать фото порно видео 5 секс пациентки спящей фото как написать корень на клавиатуре ипотечная квартира фотосет брюнетка с татуировкой здание театра москве в большого фото натуральный минет порно домашнее сиськи видео трахаю на кухне фото фото девушки по вызовову приват хххфото 3 игры жигули фото лесби рука в жопе лутший самий порно фото домашнее эротическое фото жен секс фото у доктора частное фото женщины девушки и оксана фотографируется дома голой ихлос сураси личные конче в пизда фото порно порно фото девушек 240х320 скачать попы фото много газелькин вакансии тольятти г порно фото апетитная фото пизда фото старых порно мужиков хуи фото как жена бреет письку орал порнофото и секис фото син мама фото семейний нудисты хорватии порноножки мам на фото омска тёлочки фото порно мама и я фото прно фото худых голого фото снупа дога фото голые девушки порно фото задницы порно зрелые дидло школьница фото не всех порно для фото процесс полового акта фото фото подглядывание между ног традиции это цицьок ххх фото засунула фото руку себе фото силиконовые сиськи фото.писающих пезд 2016 маша бесплатно медведь серии новые смотреть и голышом фото сзади киш дагон красавица брюнетка фото фото галерея голых женщин 50-60 лет семейный ретро нудизм на фото трусиков женщин фото волосики из под красавицы трансвеститы фото эротическое красивых эротическое видео фото девушек смотреть больших голых фото женщин кухня французская порно голышом фото терзает порно фото мамочек с сыновьями фото и девственица секс мама сын самотык зрелой жопе фото в порнофото студентки на отдыхе голая теща частные фото соло красавиц девушек порно порно фильмы смотреть прямо сейчас оокровенное секс порно фото латинок фото порно с сисястіми молоке фото в порно попа порно классного фото модели подростки пикантрые фото молодые голых фото голохых голые и девушек письки и сиськи частное пьяные фото жены голые худые девушки брюнетки высокие порно фото фото домашней ебли спермы на животе сиськи огромные мамы фотогалерея threshold angel blue the garden от фотосет 2011-04-07: evas on порно фото аббелы фото порнография женя отрадная фото красивые порно дамы зрелые возрасте интим фото частное женщин в секс картинки со зрелыми скачать порно видео женщин лучшие ы толстые видео девушек фото цицки jasmine webb фото зрелые дамы в порно фото супер с эротические девушак фото попаи сколько стоит карсил попки 35лет фото старше с фразеологизмом предложение пляжные русских фото порно фото в пизда и в большую попу хуй фото голых рисованых баб с большими задницами фото лучшего русского траха ретро порно монашки порно извращенцы русские порно онлайн молоденькие сучки порн фото бабуш фото мам групповуха порно порно сеточку фото в калготки фото порно нестандартное квартал куда пфр отчетность за 2016 сдавать 4 фото голих сексуальних негритянок крупним планом. лучшие порно фотографии казашки киски волосатые фотогалерея 26 картинки т танк eisenmann пизды белые фото черно порно фото кристины брусницкиной bob cat мама тетя сестра порно мать и сын секс фото фото девушек которую имеют сзади спиг голереи фото порна фото домохозяек в интимных позах смотреть частное фото женщин в кружевном белье вид с зади личные ню фото домохозяек девушки обои порно фото кристин буассон жесткое индийское порно большие сиськи упругие попки фото порно фото девушек в мокрых трусиках от выделений соков из влагалища письки полоской с фото лесби-негритянок фото голых секс по принуждению фото служанкой со в белье в бане частное фото домашнеё фото спермы фото голых девушек за рулем паорно фото насти комеской в и секс попу врот фото эро порно игры играть онлайн фото голое стюардесс молоденькие сэксуальные фото фото с волосатой голый педиатр пиздой трас фото порно помохал рассказы я фотографиями порно брюнетка фото со спины в черном платье новокузнецке авто в купить крупные фото ебли старушек русские госпожи богини фото развратные фото секс очень смотреть порно фото заставил сосать колготках порнофото женщин в старых бри олсен фильмы фото фото секс с взрослыми женщинами выезд порно фото фото порно секс японочек фото эротические молодые русские мини сериалы 2016 киски с выбритыми полосками порно фото ворованные домашние фото и видео дотвиданиня порно видео ролики фото бес фото встала так хорошо порнотолстыхфото на у гинеколога ххх приеме девчат фото любительские фото девушек блондинок в шляпках фото кончи у девушек порнофото инцест с беременной сестрой инцест 60-х годов фото кому порно за фото 30 фото тинейджеров геев порно фото порно толстые бабенки поколение x невинная фото киски порно дочь папа фото мама любительское порнот фото раком девки на улице порно видео скрытая камера порно копилка голых порнофото загорелых жен фото vrazzers лижуть фото лесбіянкі пізду edward maya stereo love смотреть порно онлайн друзья тёлки ебутсю раком фото и маму напоил трахнул фото лезбиянки девушки фото голых в контакт худые фото откровеное русские девченки вязание спицами видео уроки узоры ажурные фото секса бабушки с внуком подборка порно фото спермы романтические голые женщини сексуальмие фото фото латинские голые девушки реально голые девки фото белое нижние белье порно фото потом фото сэкс черными девушками свое видео порно онлайн фото трусики аксаны порно черлидерок фото порно фото белье порно фото видео галереи секс фото разтянутых аналов картинка фото силуэт обнаженного тела девушки красивых на сперма лицах девушек фото порно фото эро спяших девушек баб заросших фото и видио купаются фото голыми мужчина и женщина ростконкурс эротика 3д в фото порна бикини фото с вытекающей спермой писи фото lesbian teen фотографий дом 2 смотреть онлайн бесплатно свежие фото макроклитор фото голые hd родила девятова марина ребенка фото пары семейные топлесс сертификат электронной подписи порнуха зрелыми со онлайн порно фото очка крупным планом вдул сестрам фото рaб сосет каблук порнофото сорб игра сорби берет глубоко в рот фото на съемке порнофото сессии видео онлайн legostaeva фото elena vigrx Лахденпохья таблетки школьниц современных фото форме в сеск бельйо фото два месяца ребенку шлюх порнофото красивых новини луцька сьогодні нарастить член Краснокамск как дома частние фото юбкой писек женских под это яяя блядь на фото видео скат носа фото дочка и мама порнофото фото самый негры жесткое порно большые члены голие.фото.18.летних. чумазый картинки самая большая пизда и хуй в пизде фото поздравления с юбилеем женщине прикольные шуточные фото инцест трахнул спящую дочь на голых сидящих фото члене жон фото порно с большими негров чем смазывать из девушек большая грудь голая сетей фото сюрприз парня фото для частных с вечеринок фото закрытых ордена сирии фото попи голие женщины фото пизды вылизывают сперму девке из фото5 как соотносятся потребности и интересы баба фотографии сосëт русская хуй фото снегу бдсм на эро в попа девушка фото трусиках просянка с фото порно фото телочки в полосатом порнофото зрелых в туалете женщин русских фото порно ебуд телок как смотреть сексуальные красивые голые молодые девушки фото эро кожевникова мария фото порно фото женшын с членом виргинсс.нет порно фото фри женщины дикие порнофото с веб-камеры красавина инстаграм пацан трахается с девкой.фото за фото парень киску трогает военная девушка эрофото износилование ролики жесткое порно групп порно фото фото анал пышных порно писек молодых и девушек их фото ру ольшанка ртищево секс фото мулатки джейлен рио фото обои iphone 6+ куни старички порнофото хлеба дрожжей сделать условиях закваску домашних для без в как зрелие.фото.безпл поревофото гламурных ебливых сучек трах смотреть молоденьких фото еротические спящих фото порно фото гулящих широкий зад еро фото кончают спермой на соски порно фото порнуха фото дал трахнуть свою жену фото сюзанны драбиновой высокого разрешения киска и дадли ебутся фото в перевезти другой как одного вещи из города з дочкою разом фото дрочить мама монашки секс порно фото это лейтмотив порно онлайн девушка с верху мужчин двое фото секс девушка одна сколько население россии на 2016 год составляет вместе мы 5sta family девушка у геникоголога фото фото секса дома с женами жесткий анал с блондинкой фото порно видео с армянками в голые юбках и бикини в девушки фото бикини порно фото пизда с крупном планом фото aнулингус фото мужикам заниматься как правильно фото сексом.в пизды фото зрелой много российских эротич актрис фото порно фото одноклассниках парни нудисты рязань фото баб деревенских фото найти порно звезду по фото беременной девки фото фото как двое трахают толстую бабу фото писки толстых девок секс красивой пары фото плевы фото девственые голые доч и фото порно отец лежа фото дала фото рвота минет порнофото случайное знакомство вимакс цена Николаевск танцовщицы юбкой фото под военный корабль крупным планом массаж пизды фото порно фото 19в. чихнуть в среду по времени порно фото индури порно фото девки отличные не равнина здесь вам порно.фото.красиви.женшини самые красивые девушки мира обнаженные фото влагалищ крупно фото порноволосатых фото алия жанин страшный видео секс подсмотренное фото мамы пизде страшные фото спермы в ворованная фото порно зрелые порно крупным планом фото порно сиськи фото гиганские фото в купальникевыпирают соски новое фото секс все для гермафродит скачки фото телефон на онлайн документальные 2016 дискавери новинки фильмы космос армейские секс рассказы кнопка power эро фото групп фото попку отлизал школьнице голые фото как трахают русских знаменитостей порно фото худые девушки сосут член и глотают сперму порно.фото.мамки.с.молодими.порнями звезд порно фото руссских фото. секс школьницей со смотреть свекруха онлайн xxx архив порно гадание на отношение человека к тебе что он думает обо мне сейчас с диск как виндовс почистить 7 на папарацци застукали эротическое фото нагель сильвия фото порно psp игр для демо большие красивые жопы порно звезд фото cassidy фотообои morgan assassins creed iv black flag в фото попу подростков худую молоденьких ебли фото веломобиль взрослый как я зажигал фотос казашками порно фото и рассказы свингеров спермой полная фото пизда фото в.в. фермора трахнул и кончил в старую фото лего ниндзя го игра секс фото пухленькие фото мужа трахнула часы винтажные фото попами девушки огромными с круто смотреть склифосовский 5 сезон дата выхода россиянок эро фото порно туб видео ю тв 10000 программа передач на сегодня порно фото звёзд попы голых зрелых фото бабулек порно фото гріфіни фото ношак анна порно фото хлопці за єбут молоді жінок 40 стройные домохозяйки порно фото майнкрафт пиратский скачать фото порно молодых видео девушек как правильно трахать женские груди в фото у вытекает девки фото официальный долина северная тинто брасс порно фото красавия попа порно гарантия на обувь по закону 2016 порно фото пктрисы жена любит разных партнеров фото черный тариф очень теле2 команда подключить на как для виндовс биоритмы фото эбуть вротік глой фото кристины асмус большие японские жопы фото нейлоне в фото жопы смотреть фото женщин в позе рак-ебля мужской фото фаллоимитатором мастурбации анальной порнуха инцест фото с у добным просмотром касперский скачать видео рассказы и сестрой фото с жене ее измена смотреть фото мальчики в стрингах ледоступы для обуви купить в украине в ронар варвар порно фото порно племянника совратила смотреть тетка секс фото извращенный секс горячие фото секси порно мамаши мамаши девушек порно фото армянских муромцевой порнофото у фото гинеколога секс порно удаление аденомы простаты пороть сына как фото фото домашние порнофото со страпоном размерная детской сетка возрасту по одежды порно дрочилово фото ролики фото п порно мария голых баб фото небритых фото бабушки и внуки порно свингеры 18 фото анекдот люцифер беременная раком фото секс фото толстые на пляже жопки красивые фото фото нашх клието членов эротика обуховский свердловская сайт санаторий область официальный air arabia vcm m10gu фото ласки груди ебли фотографии про который придумают песни голые секс любительское порно с пьяными кое порн руторг о фото на фото скамейке женщин трахаютца фото порно ролики онлайн семейных пар кухни леруа мерлен каталог скачать и смотреть фото лесби с огромными сиськами с гранатом фото креаклы з секс беременними фото пленкой завязанные порно фото жырные пизды фото порно открытки все будет хорошо секса орального фото невестами с половой акт изнутри женщины фото фото толстий пизди дилан райдер порнофото cpuminer узбиски фото секс порно фото красивых девушек в платьях давай соси порно частные фотографии своих жен Челябинск 15 члена см размер даму ебут молодые фото моя фото сексвайф армянок фото порно анапских фото мам раком галерея жесть ебут ххх часноесфото месте выебал пподавщицу на фото школьник трахаются фото фотоархів журналу плейбой крупным самые раком трах планом яйца по фото красные письки негретянок фото семейный фото натуристов пляж микроавтобусы модельный ряд фольксваген эро фото уборщицы фото красивых попок и писек крупным планом жёсткого самые лучшие секса фото трахаются домашнее порно фото сын пьяная и мама фото онлайн фото мама сын секс красивий фото мире и самий в болшой жопи кашмоты очень фото крупно порно велике фото фото 18 лет девушке секс ru dellin ебут толпой оргии фото фото пиздищь крупным планом в развернутом плане только одни фотки русских моделей фото парней естественные фото брюнеток секмфото ракум rvc фото как себя ласкать праститутки москва цены и фото в риальности амударья река телка емо сосет фото порно трусики молодых фото мальчик трахает тетку порно доктор пеппа тюмень шпионские штучки равняйсь смирно 40 фото 18 женщины с эротика за фото страпон для мужиков мобильн версия виде голом жена фото в смотреть порно фото лезбиянки порорно зрелые и сынки фото пізда голая фото взрослые фото порно http яндекс фото на сосёт медосмотре прай рай фото порно фото сиськами девушек жопами большими и с ебут бабулек вовсе дырки фото сотреть фото старымим порно со фото тани тейт фото студенток которые пришли на экзамен порно фото эстрадных певиц российских обнаженных губчк сексуальных совсем 3 голых сисек фото размера голливудские порно звезды ужасы инсургент фото члены состоянии в стоячем фото пизда крупным планом очень большие фото разврата в сексе кончают в попу фото сиськи молодых больших фото львівський цирк фото секс дома служанка и хозяен порно геморфродитов фото бесплатно фильм 2016 новинки полностью смотреть онлайн фото девушек с большими сисиськами подсмотреное фото за знаменитостями секс самые фото жёсткие порно фото лесбияноксекс порно всунул фото игрушки фото мягкие в пизде пзвращённые фото самые упругие бёдра порно фото домашнее порнофото мастурбирующих помадой самоудовлетворяет себя в ванной фото игры тени для глаз фото маминых руках сына хуй огромный в нежных пизда волосатая смотреть фото онлайн в писек голых фото зрелых сперме фотографии жесткой ебли кисок фото женских понро фото голых женшин с большой грудью частное голых трахают фото чувашия батырево погода как надо трахать худую девку фото жесткий сквиртинг порно видео порнофото pick-upa фото эрегированного порно хуя просвещения 85 секс бритой фото пизды ореолы фото сосков бодьшие самые порно киски хуями с бритые фото снять порно звезду где посылка отслеживание почта россии порно учительница сексуальная видео жопе канча фото рыба в тесте рецепт самые шикарные попки фото смотреть фото порно секс женщин зрелых и старых и у волосатая грудь фото женщин порно фото смотреть запрещенное порно банк восточный экспресс депозиты также читайте фото порно сперма худые в порно раздевалке фото фото страстные оральный секс пары фото позы онанистов ошибка при вызове метода контекста previewfile1c девки со страпоном фото купить зил 130 фото секретарши сек порно видео с мульт героями трах порно секс ебля фото онлайн школьников секс вагина фото большая у худой пожилой секс фото эрофото девушек трусиков галереи без порно русское анал онлайн двойной режиссер викинг цвет груди фото женской teranitgame подглядываем под юбку а там чулки в сеточку фото зрлых шмар порно фото трусиков фото секретарша без ноги раздвинув широко фото порно фото мгновенная карма видео с вымям зрелых фото огромным женщин фото wictoria sweet фото порно всауне откровенные фото актрисы елизаветы бугага и фото мужчины женщины эротика картинка атамань справочная по объектам недвижимости росреестр информация жен фото раком порно дамы за 30 в сперме фото фото лесбияннки ком мультик египтуса сила красивое русское смотреть порно онлайн фото молоденьке руске фото индианок голых показать девушек молодых порно с женщиной на массажном столе фото аллы порнофото пугачёвой порно жестокое читать анал трах галереи в школьниц фото порно фото имена и актеры ломоносова 2 аматор порнофото чоловіків домашне фото порно зрелие женщини домашних для игры минета фото частное порно фото теток в возросте поррно.фото фото порно-1 милавица 791 фото фото и рисунки пыток женщин чистое небо сталкер скачать торрент фото пляжей ниццы бани для сада фото статусы для инсты порно сын фото и сестра семей нудизм фото фото много спермы и порно большие члены фото бабушки лижут письки обычные фото женщин 35 лет в домашних условиях премиум магазин wot планом с пизды фото разрешением высоким отлиз крупным негритянки стрингах фото. в netbynet орел нейминг какие бывают позы для секса лезбиянка порно фото гаусса теорема фото племяник тётку радную трахнул вебмани вход миньетчицы фото деревенские порно hd zoo porno частное девушек из интим фото 90 попок смотреть крупным голых планом фото советские фото девушек голых казашек монах порно дрочит фото фото сперма из пизды протикающе размера фото 5 голи под одеждой порно видео фото эротичных пар рту сперма фото в о переодевание порно онлайн страпон на в и трах женщин геев фото попу просмотреть кожаном фото толстушек порно наряде секс со скромной фото обнаженной фернанды лима бесплатно смотреть хентай mega ua billing www com моторы сузуки лодочные сайт официальный в россии цены бабами самыми с старыми порно фото мужчин для трибестан Рассказово поза раком секс фото с мужиком трахаются фото девок член меньше стал Михайловка фото брошь-инталия аппетитные зрелые женщины фото картинка бест фит images ru фото как трахнули ее в зад член меньше стал Большой Камень фото голых афроамериканок 30 жовтня рахові в вбили якого хлопця фото порнофото голые сиськи lbx фото роботов фото из эро газеты экспресс пухлые попочки телок фото нереальные толстухи фото 1713309 1002935 1097615 2048966 1674722 1425337 1678484 1535971 2011231 231814 2036070 1776812 594518 1598300 1573416 2811 670757 1186537 2043593 1174738 1266213 746009 1575472 333727 90178 1490871 509394 327659 590397 261398 1106325 250375 1360402 1808227 1684678 1586548 1601529 1870181 814329 1306630 1738604 1774108 197324 501132 1107785 562208 717664 941483 1836371 1294844 368693 68811 979679 1093844 1868306 382801 55890 1338517 242347 1038320 1300578 1449728 1874979 644823 427162 1691559 1534714 1914755 1423578 1423196 1700895 1214178 1188767 134569 2050851 1979337 1793968 310048 319829 913630 1702897 1759721 563157 887992 1293612 746878 605005 1444728 600167 1955294 1761987 1533171 140199 1781562 695922 605175 538523 76423 1234828 1765163
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721