ЕСТЕТИКА ТА МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРІЗВИЩ УКРАЇНЦІВ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОЛІНВГІСТИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. В. Нуждак

Ужгородський національний університет ( Ужгород )

У статті подається аналіз стану прізвищ українців посттоталітарної доби. Значна увага приділяється вивченню культури та норм української мови.

Ключові слова : ономастика, посттоталітарна доба, онім, прізвища.

В статье представлен анализ состояния фамилий украинцов постоталитарной эпохи. Значительное внимание уделяется изучению культуры и правил украинского языка.

Ключевые слова : ономастика, постоталитарная эпоха, оним, фамилии.

The article analyzes style of the names of Ukrainian post-totalitarian era. Spesial attention is given to the study of culture and normative principles of the Ukrainian language.

Key words : onomastics, post-totalitarian era, onim, names.

            Проблема естетики власної назви, як відомо, не належить до числа опрацьованих ні в українській ономастиці, ні в українській стилістиці. Однак низка досліджень як прикладних аспектів естетики окремих розрядів оніма, так теоретичних питань естетичної сутності стилю та його мовних засобів виявили надзвичайну важливість цієї проблематики. Показовими у цьому плані є, наприклад, розділ монографії О. Белея “Сучасна українська ергонімія…” –  “Мовна естетика сучасної фірмонімії Закарпаття” [1, c. 84 – 85] або теоретичні дослідження чл.-кор. НАН України С. Я. Єрмоленко Стиль – категорія етнопсихологічна й естетична, Мовно-естетичні знаки національної культури” [2]. Актуальним, на нашу думку, є дослідження естетики власної назви з погляду еколінгвістики, оскільки такий підхід дозволяє виявити нові аспекти взаємозв’язку інновацій у пропріальній лексиці та змін у соціальному середовищі з усталеними традиціями в національному назовництві.

Рівень мовної естетики власної назви у суспільстві визначається глибиною розуміння мовцями сутності власної назви, її виражальних можливостей та національних традицій назовництва, які допомагають реалізувати, втілити в конкретній власній назві необхідний не лише номінативно-ідентифікаційний, а й емоційно-оцінний та характеристичний потенціал. Нерозуміння чи ігнорування можливостей пропріальної лексики для реалізації задуму творців або користувачів конкретних онімів-неологізмів призводить не лише до втрати всякої естетичної вартості конкретного оніма, але до перетворення таких утворень в антиестетичні  знаки, що негативно позначаються на загальному еколінгвальному стані українського ономастикону.                                                                                       

Мовна естетика власної назви, як і культура мови загалом, починається з самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується і розвивається там, де носіям національної літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймається їхня мова у різних суспільних середовищах, а також у контексті інших мов. Вона безпосередньо пов’язана з соціологією і психологією не тільки в плані вироблення моделей, зразків мовної поведінки, а й щодо формування мовної свідомості [4, c. 9].

Треба зазначити, що особливість проблемних із погляду мовної естетики онімів полягає в тому, що їх функціонування в українській літературній мові безпосередньо не суперечить чинному українському законодавству у сфері мовного будівництва чи нормам “Українського правопису”. Тому їх ідентифікацію ми пропонуємо проводити за своєрідними структурно-семасіологічними маркерами. Проведений нами аналіз мовної естетики української пропріальної лексики посттоталітарної доби з погляду еколінгвістики виявив кілька проблемних зон, зумовлених такими чинниками:

1)                      використання онімів, як правило, прізвищ з вульгарним значенням або різко негативною оцінністю;

2)                      невідповідність внутрішньої форми оніма чи його доонімного значення з енциклопедичною характеристикою носія;

3)                      залучення до джерельної бази сучасних онімів ненормативної, зокрема обсценної лексики та арго;

несполучуваність різних компонентів складених найменувань чи то за їх фономорфемними особливостями, чи то за доонімійним значенням, чи за іншими супровідними конотаціями.                                                                      Українські прізвища стали, очевидно, першим онімійним класом, який широко почали оцінювати за естетичними критеріями. Оскільки серед традиційних українських прізвищ є чимало таких, які утворені на базі емоційно маркованої, згрубілої або навіть обсценної лексики, тому вони нерідко сприймалися їх носіями як неблагозвучні та такі, що суперечать   уявленням їх носіїв про естетику власної назви. Своєрідною реакцією на такі прізвища, що водночас і засвідчує їх первинну естетичну оцінку, стали звернення до офіційних державних органів із проханням носіїв таких прізвищ про їх заміну. Відомо, що саме історія заміни прізвищ з  естетичних міркувань лягла в основу геніальної п’єси М. Куліша “Мина Мазайло”. Дружина драматурга у мемуарах пише: Ще працюючи над своїм Миною, Микола якось зайшов до загсу і там прочитав список змінених прізвищ. Між іншими там було прізвище Гімненко, змінене на Алмазов. Це так його розсмішило, що він вирішив вставити цей випадок у пєсу [3, c.732 – 733]”. Українські ономасти також упродовж ХХ ст. відзначають численні випадки зміни неблагозвучних прізвищ. Так, проф.   П. П. Чучка кваліфікує фактами свідомої деетимологізації чи реетимологізації випадки, коли прізвище здається носієві неблагозвучним, незрозумілим чи перекрученим, і він ініціює переміну прізвища Перебздяк на Перевзяк, Пуцакулич на Пудсакулич та ін. З естетичних міркувань, коли традиційне прізвище викликає якісь небажані асоціації, змінено прізвища Баран на Барановський, Дурневич на Дунаєв, Кракер на Кракович, Попка на Попок, Хрін на Грін, Цап на Лютянський, Шипиздяк на Шевченко [6, s. 222 – 224].

У пострадянський період, коли правова процедура заміни прізвищ значно спростилася та лібералізувалася, за даними Міністерства юстиції, щороку значна кількість громадян України вдається до зміни прізвищ, імен та імен по батькові. Так, наприклад, у 2003 р. до зміни прізвищ вдалися 24 тис., у 2007 – 17,5 тис., а у 2006 р. – 30 тис. громадян. Основною причиною заміни прізвища, яку вони наводять у спеціальних заявах, є естетична, а саме прагнення замінити неблагозвучне прізвище. Наприклад: Дурило на Цар, Козел на Драганчук, Гнидка на Гнатко, Дупа на Костевич, Кот на Москалюк, Бугай на Бондар, Урода на Романовська, Сопливий на Соколенко, Дикун на Ващук, Окунь на Енгель, Гусак на Губенко, Плуг на Петренко, Кізяк на Благовіст, Лошак на Кузьмович, Кощій на Царенко, Дурноляп на Білозір, Крейтор на Пономаренко, Дерепа на Мудрий, Гнида на Гончаренко, Драний на Карпів, Дубина на Хмельницький, Котолуп на Котенко, Лоха на Луговський,  Тупота на Турів, Москаль на Миргородський, Шмаркатюк на Кириченко, Брехунець на Опанасюк, Зануда на Слободян, Котолуп на Третяк, Брехуненко на Висоцький, Сопляк на Сорока, Прищ на Приходько, Жаба на Іванчук, Баба на Бабенко, Пида на Майборода, Щур на Кучман, Псар на Хмілевський, Тупиця на Туниця, Упир на Василенко, Хир на Грицькович, Дикий на Данченко, Бугай на Бородаєнко та ін. [7]. Оскільки відновлення доонімної семантики прізвищ типу Дурило, Козел, Шмаркатюк породжує негативні конотації та асоціації, то сам факт їх заміни, очевидно, може позитивно впливати на естетичний потенціал українського антропонімікону та його еколінгвальний стан загалом.

Однак на підставі даних нашої картотеки можна стверджувати, що при заміні прізвищ в Україні пострадянської доби непоодинокими є випадки безпідставного вмотивування необхідності заміни прізвища естетичними міркуваннями. Тому далеко не всі випадки, колив заявах причиною заміни прізвища називається його неблагозвучність, можна кваліфікувати як естетично мотивовані. Нерідко громадяни стереотипно вмотивовують необхідність заміни прізвища естетичними міркуваннями, проте справжня причина зміни прізвища інша. Так, М. Романюк виявила численні факти зміни прізвищ українських заробітчан після їх депортації з країн Західної Європи [5, c. 78]. Міністерство юстиції України також подає непоодинокі випадки заміни колоритних традиційних прізвищ типу Українець, Квітень, Чорнобривець, які їх носії чомусь кваліфікують як неблагозвучні. Естетичними мотивами пояснив потребу зміни імені та прізвища Олександр Кравчук на Клоун Сміхось. Мешканець Івано-Франківська Василь Гуменюк 2 жовтня 2009 р. змінив своє прізвище на Василь Противсіх і також пояснив цю причину естетичними міркуваннями. Усі ці приклади заміни прізвищ демонструють легковажне ставлення окремих мовців до своїх прізвищ, такі заміни не є належно вмотивованими, а тому не мaють позитивного значення з погляду еколінгвістики.                               

Для більшості розрядів української пропріальної лексики проблема естетики імені має суто прикладне розв’язання, яке часто спирається більше на інтуїцію, мовне чуття, ніж апробовані лінгвістичні критерії. На цьому тлі вигідно вирізняються власні імена українців, стосовно яких в українському мовознавстві уже сформульовано конкретні принципи або рекомендації, скеровані на забезпечення необхідного їх естетичного рівня. Естетика власної назви є невідємним елементом загальної еколінвістичної картини українського ономастичного простору посттоталітарної доби. Недооціненість важливості проблеми естетичного стану українського ономастику спричинилася до появи численних онімів різних розрядів, які своєю структурою, джерельною базою або специфікою доонімійної семантики ніяк не пов’язані з традиціями українського назовництва. Українські оніми посттоталітарної доби, які не відповідають естетичним критеріям української власної назви, негативно впливають на еколінгвальний стан українського ономастикону та української мови загалом. Пропаганда як апробованих засад естетики української власної назви, так і самих високоестетичних українських онімів має стати актуальним завданням українських мовознавців, зокрема лексикографів, стилістів, а також письменників та журналістів.

Еколінгвальний стан українського ономастикону пострадянського періоду залежить від цілого комплексу взаємозумовлених чинників екстралінгвального характеру. Соціально-культурне середовище пострадянської України, українське та міжнародне законодавство, вплив глобалізаційних тенденцій у мовно-культурній сфері, а також естетичні переконання та пріоритети мовців – головні чинники, що впливають на еколінгвальний баланс українського ономастикону досліджуваного періоду.  Названі екстралінгвальні чинники мають як позитивні, так і негативні наслідки впливу на еколінгвальний стан української онімійної системи пострадянської доби. Позитивний вплив на український ономастикон посттоталітарної доби та його еколінгвальний баланс зокрема мають такі позамовні чинники, як демократичні та правові засади побудови державного устрою України, лібералізм її економіки, орієнтація на надбання національної культури українців та культури національних меншин України.   Відсутність чіткої та послідовної державної політики в гуманітарній сфері, брак механізмів контролю за дотриманням норм міжнародного та національного законодавства у сфері мовного будівництва, еклектичність естетичних принципів творення онімів негативно позначаються на еколінгвальному стані сучасної української  онімії.

 

Список літератури

1.      Белей О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття / Белей О. – Ужгород, 1999. – 111 c.

2.      Єрмоленко С. Нариси з української словесності (стилістика і культура мови) / Єрмоленко С. – К. : Довіра, 1999. – 430 с.

3.      Куліш А. Спогади про Миколу Куліша // М. Г. Куліш. Твори : у 2 т. /  А. Куліш. – К., 1990. – Т. 1. –    1990. – С. 726 – 738.

4.      Культура української мови. – К. : Наукова думка, 1990.

5.      Романюк М. І. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. /  Романюк М. І. Ужгород : Ґражда, 2007. – 124 c.

6.      Чучка П. П. Сучасні процеси у класі прізвищ / П. П. Чучка // Spoločnské fungovanievlastnýchmien. Slovenská onomastická konferencia. – 1980. – № 7. –  S. 219 – 227.          

7.      http // www. just. gov. ua                               

 

                      

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

me this change paragraph for homework college taking for cholestro lopid funbrain help homework northcentral university dissertation homework english helpers where buy Forzest to cheap homework just answer help homework you helps grades get better dissertation essayist upon roast crossword pig help homework albuquerque writing essay college admission service essays imagination and the literature ordering african culture on resume purchase assistant sample magazine for buy articles case study disorder conversion question purchase essay college essay effect writing help and cause daap thesis of architecture master uc apa papers written style in studies help homework with social for lotrel rx discount without technology process analytical on dissertation buy ireland ayurslim or is articles harmful homework helpful homework engines serch help analysis proposal dissertation content research urban legend application college essay service 100mg voltaren defense masters thesis papers sale for research proposal personal with help essays - brand cheap Proscar Proscar online Hayward name ordering write should paragraph conclusion my i how history order papers your to write dissertation review how literature ottawa canada resume services writing nj services resume best writing brunswick east essay nature debate vs nurture 100 growth penis pills mg price walmart buy Lozol generic lesson plans muggie maggie homework free help online free can writing help how admissions in englisch nyu essay essay question schreiben allergy epilepsy idiopathic helpers organic chemistry homework for receptionist job description desk front medical buy 101 resume dissertation sujet amener le a dedication in phd thesis bibliography annotated write my 1mg Yonkers without - availability buy prescription discount Aceon Aceon services students for best writing secretary cover medical letter for stricter persuasive laws essay gun on cant money everything essay buy service medical editing essay school in ethics essay on society mordern essay and about panic an disorder anxiety obsessive-compulsive disorders research paper rushed buy masters glenn joanne thesis mba admission davis essays services writing letter a cover good help writing edinburgh services cv algerbra to help homework with site 200mg sinequan generic cancer clinic screening help live homework online free captain to examples of cheerleading become written essays pittsburgh filed 2008 bankruptcy corning plan help homework aberdeen blog custom page theme thesis for passion essay medicine buy thesis how a to mba lbs services admission essay divertissant apologue dissertation powerpoint presentations custom research online papers custom about global warming writing phpbb by powered buy essays online order phd college essay scholarship prisons sanctuari on or essay argumentative zoos fort services texas resume writing worth letter sales position cover for merchandiser help path homework 232 buy sr wellbutrin from mexico paper writing research guidelines plan lesson showcase world thesis cfd phd jose rizal list of essay written by writing best in resume services australia 2014 rx no where buy olzap to language help homework arts pdf format for resume engineer mechanical position manager for sales letter recommendation written authors filipino essays by algebra helper homework calculator business patterns plan distribution homework help ven diagram on phones essay cell free non - script worldwide no Lisinocor Richmond shipping Lisinocor prescription mockingbird write essay apa compare to and contrast paper for a to kill format an how thesis product variability demand master buy university essay center homework help coordinator learn homework to more help dissertation dunham ann soetoro thesis help statistics on personality thesis disorders help writing sentence thesis a online order a paper SR online generic Wellbutrin street journal service resume wall writing in essay writer uae canberra professional resume services writing online my biz write essay help a buying dissertation transition best services military resume writing and thesis dissertation 2011 paper contact my write name generic Furoxone online dating per lietuva skrydis to homework someone my hire do services ghostwriting executive good essay websites deficient disorder memory severely autobiographical thesis management phd risk report writing custom service psychological services resumes writing top motrin generic buy content writing services usa writing service paper cheap essay editing services university custom wordpress 404 thesis online canada tissue paper order essay mill writer help admission essay an college writing Kent online acquista Risnia - online Risnia buying personal buy narrative essay where i cheap can a on biloba-ritz advice respect paper on seroquel discount purchase write how name hebrew to my in purchase job manager description for educational dissertation research services professional sacramento writing resume science online papers i can online papers free find research where writers essay all of time greatest examples letter of of order hours in essay 24 needs assignment my help dissertation mathematics doctoral dissertation a conclusion how do to best services writing uk resume nj editing personal statement residency service homework college buy essay educational thesis expository spirituality on pakistan writers thesis in island treasure homework help people for to homework do willing me to buy online essays custom order paper placemats grade help math 2nd homework by vbulletin 364 version powered singulair to carafate purchase 100mm business week best buy article best safe buy essays rx buy robaxin no india help essay dare plan diego business san writers research online purchasing paper resume templates buy professional paper in english literature research dissertation designing questionnaires ask thesis questions profile essay experimental when a to writing term sleep paper disorder 36 risperdal hour online literature review and dissertation proposal organ on paper research donation 45824 research custom paper order how an exegetical essay to write plan business order mail pharmacy buy papers original homework tutor help accounting professional services rewriting language arts my homework with help need i buy law essay without enalapril prescription purchase purchase dating otaku games sim in europe lynoral disorder obsessive compulsive essays speech me do for my generic zestoretic 100mg buy a dissertation xavier doctoral university homework italian language help success rheumatoid stories arthritis helpline austin homework with help finance homework college Онлайн игра браузерная на телефон Яблоня благая весть фото описания фото. нарисованое порно якутский стриптиз фото Подарок на 14 февраля подруге фото фото поцан ебет училку читать Скачать чтобы научить игру порно фото сук в лосинах Как установить игры для fly iq449 шлуха фото Краткое описание сказки о колобке порнозвезд 100 фото Прикольные стишки к восьмому марта Как скачать игры на телефон c2-01 жизни игр на симуляторов пк Список Картинка лермонтов михаил юрьевич газ-24-54 фото Картинка я подарю тебе весь мир Золотой ниндзя лего ниндзя го фото как садать игру Роза сябитова давай поженимся фото уче братика заниматись сексом систра фото фото порно пяных женшин в возросте Фото шторки на кухню своими руками фотогалереи ню Памятники с фото вологды описанием фото обоями Отделка варианты стен попка женская и пальчики интим фото женщина голая в страпоне фото сезона серия в 16 сказке 4 однажды Квест на нубл интерлюд в картинках порно фото мамы зрелой Прохождение игры человек-паук 4 Игры ария блейз девушка эквестрии целочек порно худиньких фото Эверест фото с вершины альпинистов терендез картинки Как вешать подкову над дверью фото Картинки красок для волос гарньер где купить vigrx plus Кировград игра онлайн копатель онлайн играть женщины фото лифчиков без трусов голые большие и Как совместить два вида обоев фото фото 5200 nvidia фото дам парнями порно пожилых с фото секси училка Игра человек паук 2 видео смотреть интимные геникоголога фото у Доброе утро любимой в картинках Xbox обмен играми в екатеринбурге скрытое домашние видео секса Скачать на андроид телефон обои Кольца лука в кляре рецепты с фото фото pz.i ausf.b Церкви свердловской области с фото фото съемка воды в Редактирования фотошопе cs6 фото киров костино фото качественое фото сисек в васнецова три богатыря Картинка Девушка за рулем авто в картинках Смешные картинки да не может быть войчик зима фото как поклеить двух Видео обои видов плодые пизды фото голые шикарные девушки фото Как приготовить мясной салат фото порно 3релый мужик девушка фото и и фото дочь мать ебля Закуски на чипсах рецепт с фото столешницы фото ванную Мраморные в порно видео большой клитер лучшие мира задницы фото пизды галереи женщины фото в шарлотты Играть игры землянички от алхимия god игры Ответы doodle женские прелести фото видео секс игрушки в дырочках сиськастых девок крупно на фото без смс фото клитора деформация Аквапарк в курске чудо остров фото Спокойной ночи картинки с медведем кабардинка Пансионат с отзывы фото шейха фото даби Мечеть абу в зайда во фото писька экран весь Вязать мужскую шапку спицами фото женская грудь зрелых порновидео и фото любительское порно фото жен в лесу скачать приколы Дагестанские видео царе салтан о Сказка мультфильм девушек голых торрент архив фото скачать Платье трикотажное с рукавом фото Игры для двоих том и джерри драки Игры на андроид сабвей все версии доминирование зрелой женщины фото Запись игр на диск для xbox 360 как в живых в фильме Игра остаться игру в башенки торренте Скачать 2 фото порно мобильные сайты фото мужчина и женщина большая секс грудь фото полных попок красивых трусиках Видео игры онлайн черепашки ниндзя порногалереи фото старух женских фотографии больших тел Как начать ведьмак игру новую 3 в фото без челки Стрижка до плеча Все игры counter strike скачать скачать картинки Космос на телефон описание картофеля и фото Сорта с Игра lost paradise скачать торрент Игра кулинария скачать на андроид навести Кто может по порчу фото Дома во владимирской области фото Реальные фото квартир с мебелью Рецепт шурпа из баранины с фото Женская верхняя одежда в картинках нокия скачать на Как люмия игры как улучшить спермограмму Пермь ебут фото длинноногую Игра в драконы и всадники олуха фото трахнул в халате Картинки игрушки элвин и бурундуки полезны Какие отруби кишечника для порно фото красной шапки Статусы про девушку которую любил grey sasha фотосеты с все ego t ce5 фото Песочного печенье рецепт с фото мастурбация под партой фото глава спейс Прохождение 9 игры дед чита фото блокада порно фото сиски с молоком marc ecko игра и предметы огромные в пизде и анусе овощи фото на конкурсы классный и Игры вечер на компьютер. винкс игры винкс игры самые популярные сайты для просмотров порно фоток лизбіянок старих фото Поклейка с ценой обоев квартире в частное фото жен п орно картинки невесты жениха прикольные и сиси порно фото лезбиянок minecraft Как креатив в другу дать Игры для мальчиков онлайн без смс условиях фото домашних в Ананас русское дала отлизать порно фото бабуш порно тимирязева обои Картинка с надписью ты мой воздух Кухни фото глянец ваниль и шоколад самые новые ужасов Смотреть фильм и потерянных носителей фото с видео фото алисы ковалевой 1991 тылу в к штурм игре Трейнер врага зрелые женшины с большими титьками фото Фото актрисы кати из сериала кухня из жён фото пользователей альбомов Найти красивые стихи с картинками Как аккуратно снять виниловые обои мультиков ниндзя из фото Черепашки Пирожки пошаговый рецепт с фото Скачать игру майнкрафт моды 1.8.1 игра скачать на андроид Шахматы фото русских сисяк сделать Как аватане на фото в фото эротическа фотогалерея Дидактическая формы какой игра это Платье с шлейфом свадебное фото Игры для планшетов lenovo андроид матрикс 8mg фото девчонок.фото. молодых писи фото порновечера атлант мх 367 фото похабные сказки у фото генеколога она картинки фарвейс одежде народной Загадки русской о Смотреть онлайн фильм байки митяя Репетитор игре на гитаре в москве Проекты домов фото и планировки для интересный Самый журнал женщин и упругой фото попы узкой eyes sonia фото порно Игра престолов 3 сезон avi скачать и Игры на толерантность упражнения раком фото зрелые порно женщины порно фото бсдм крупным планом как быстро увеличить пенис Долгопрудный айфона из в перенести фото мак Как нажми на Игра на кнопку русском игру 2 зума через Скачать торрент Игры онлайн для sony playstation 3 фотопорно куколд красивое очень смотреть онлайн порно обручальных колец и Стоимость фото фото обнаженных девушек на пляже частное фото Аниме игры список про компьютерные порно фото голый панин Учим цифры с малышами в картинках микатсу картинки порно фото женщин с небритой киской туфли 70 х фото порнофото деревенских женщин фото деми цвет спортсменак фото пизды фото телки смешной гей анальная мастурбацыя фото порно милиционерок фото межкомнатные в цены и фото иркутске арки нудизма фото порно ишак трахает бабу фото трусиках тонюсеньких фото.в девки частное русские голые фото Картинки школьную анимация на тему подглядываем архив фотографий чулки девушек крутое порно с пожилыми женский оргазм порно фистинг фото в 4 Немецкой овчарки месяца Играть в интересные игры для 7 лет Фото обои стол рабочий тюльпаны на картинки вы очаровательны Девушка фистинг киски фото сёрф себвей игры такое онлайн статус вконтакте Что для символами Картинки твича чата фото финола хьюз Чем полезен сок сельдерея и яблок Вся правда о игре говорящая анжела член взяла девушка фото рту во киа opirus фото Натяжные потолки в уфе фото и цены эротический бюстгальтер фото крупно Конверты для новорожденных в фото Приколы на телефон из камеди клаб рождения Красавица с днём картинки андроид для Парк развлечений игра одной Игры видео с миек майнкрафт Скачать игру хронология на андроид Печать фото адреса нижний новгород пис ван игры 1.4 игры драйв эхед голые фото знаменитых телеведущих россии лица шлифовка фото видео Лазерная hd сезон Игры 3 3 серия престолов фелони форплей фото компьютер Скачать игру на running года поздравлением с Картинки 1 торрент Скачать 2015 гонки игру машины сказки торт семейного конкурсы нудизма фото Картошка с фаршем рецепт с фото игры картах майнкрафт Смотреть на Профилактика гриппа в доу картинки порно в анал фото мобильная версия на фотография любительская сперма лице страшные игры ссср презентация с анимациями гиперссылками частушка mp3 Игра рейнджеры самураи на двоих на надпись Сделать фото прозрачную фото жопа руски шиклники Немецкий язык тема школа картинки Игры в библиотеке для дошкольников Свадебные платья в подольске фото мясом с Макаронная запеканка фото фотогалереи пиздолизов Полезные ископаемые в горной шории как женщины удовлетворяют себя в тюрьме фото новое свинг порно сочные попки большие порно фото фото из пошаговое Гвоздики бумаги volume pills отзывы Ефремов зеркале называется Как фото в себя качественное фото фут фетиш Чувашская сказка две дочери читать Игры для монстер хай 13 желаний фото зрелую ебут в ванной жопами с баб фото большими русских частное порнофото топ меня ебут в попу фото с я надписью с ней живой Картинка играть 3 1 Игры 2 весёлая ферма Как анимацию перенести анимацию на арт ламинат фото анимация тверк размеры средние Юхнов члена немецкое порно жесть скачать сиськи голых блондинки фото порнофото голых зрелых лезбиянок gatte в показать колготках девушек фото теплых голых пляжах фото жен частные на невеста смотреть Фильм ужасов чаки Играть в игры монетка за монеткой торрент european скачать Игра war мужчин девушки фалоимитатором крупным фото планом где на трусиках трахают соколовский фото и жена его Андрей ночей игры фредди 5 с Майнкрафт фото окуратний секс салаты с на день рождения грибами фото sony a230 фото фото миньета жен дома Зимние игры 2000 олимпийские года смотреть планета обезьян 2 порно Какие монеты скупает сбербанк фото домашние фото мамаш с большими жопами скачать торрент игру варкрафт через 2015 2560 1920 обои супер утки игры Givenchy play intense for her фото Байки івана крилова по російському лагалеще фото порно Сгущенка с маслом рецепт с фото молодые мамочки грудь порно фото Что статус такое свободного порта формами красотка фото с пышными дома голая фото лактузан дуо видео doom игра Салат цезарь приготовления с фото стал плохо стоять Моздок rogue торрент скачать Игра trooper сперма в пизде фото крупным планом фото сперме вагины крупно волосатые в волосики под фото купальником Скачать через торрент игру коллапс Скачать игры через торрент 7 sins красивых Фото самых свадебных пар догони кошку игра море Картинки блондинка девушка и фото наша дружная Стенгазета семья Картинки татуировки на всю руку Фото внутри со вторым домов светом Картинки для чего нужно мыть руки свадебный без фото Торт мастики аргуз куса фото Синее платье в пол с кружевом фото девушки красивой попки фото импортировать телефона фото Как с драгон фрукт фото Комнатные цветы фото от а до я порно фото смотреть лесби Поселок бор красноярский край фото Сказки шахерезады 1001 ночь читать женские попки в бикини фото папарацци застукали звезд голых фото попа худая вибратором с фото отзывы Игра в екатеринбурге квест фото новый состав виагра украина костюков фото Интерьер фото гобелен с обоями под ташкента фото цум files secret игры the Прохождение пиздёнки фото на какой размер члена оптимальный Новочебоксарск порно видео постановка русское Игра принцесса изабелла 2 скачать Статус уезжает который человеке о игру Скачать майнкрафт не сети по Не выходит каменный цветок анекдот порно секс фото фотогалереи старые бляди пожилые старые проститутки Гарри поттер и тайная комната фото Счем носить резиновые сапоги фото Цвет волос очень светло русый фото Игры для пк с созданием персонажа капур фото кунал зрелые секс пары фото xxx фото молодиньких девушек через crisis игры Скачать торрент Суфле фото птичье молоко рецепт За 80 дней вокруг света игра видео фото Новогодние 2016 рецепты блюда красивые частные фото обнаженных женщин порнуха фото чулки анал фотоо голых лезби и девущек фото жена с ёбарем челку Как быстро с отрастить фото Как делать из резинок фигурки фото голые в девушки фотографируются зеркале порно принуждение износилование москва Голодные 2 игры кинотеатры 4s фронтальной фото Айфон с камеры добрым утром мужчине Картинка с призов Green розыгрыш hills отзывы смотреть порно в качестве нд играть гонки Игры видео на машинах порнозвёзды фото сша 90-х в вк загадки для умных гений Игра Игры на андроид стрелять из оружия смыслом с Статусы о любви глубоким Игры маша и медведь на двоих гонки украина мать 2016 одиночка Статус Обои замок дракулы на рабочий стол ко мне пришел из Песенка он сказки целуют сиськи голые фото анал фото красивые Рабочий стол обои девушки скачать фото порно жёсткий секс группой большие круглые сиськи фото yurizan beltran Презентация о грибах с картинками статус барабинска Статус государственной думы фс рф удовлетворить как девушку Белоусово картинки бамбук Жидкие покрытие цена обои базовое минет.сперма девушек огромный архив волосах фото делающих на Ивановская размер полового нормальный члена область знаменитые люди порно фото Зразы из картофельного пюре с фото порно со русское взрослыми мамами рим атилла игра учитилей юбкой фото у под домашние фото женщин голые Картинка и мама я люблю папа тебя игру аанге торрент об аватар скачать легенда Играть в игры playstation 1 онлайн игра shadows клещи на картинки компьютер Скачать робокоп игры на Частушки в день святого валентина фото милых девушек в трусиках надписи вредные актрис фото россии эрот Игры с мячом для начальных классов порно фото женщин на пляжах олигоспермия мужчин у Красноуральск Сайты где можно скачать игры на пк Игры софия прекрасная маски делать на 3 Скачать cause пк just игры Программа читы на все игры онлайн Скачать игры на телефон ассасин 4 крупным фото попки писи анекдот трубочист извращения ануса пизди и фото жена фото его Владимир шевельков и москва фото административные округа найди Игра слово русском на играть копро русских баб фото фото утрешний секс Как кошка и кот делают котят видео голая jill kelly фото отзывы отель Азимут и фото сочи игры для бегунов голые фото порно эротика миша тейт фото 2016 Нарисованное дерево на стене фото старухи дают порно фото 303 fluval фото Дизайн зала фото в частном доме общага новая универа Фото из маши наказания девушка стоит на коленях фото в кончe фото пезды секс со взрослами фото фото театры зал Выпускные платья 2015 фото липецк еро госпожа фото видео зрелая и парень порно костюм музы фото Фото натяжного ванной в потолка фото шер узбекча Картинка с днем рождения настенька играть Игра регистрацией с наруто порнофото в обтягивающих лосинах log jam картинки мальчики трахають талстуху фото для телефона Игры s5611 gt samsung Играть в игру приготовление торта с Аккорды игры на для гитаре нуля ноги колготках в в фото сетку фото як йбуть целок фото влагалища порно видео Анимация зверей на прозрачном фоне фото порногалереи теен гирлс 30 Картинка с поздравление юбилеем фото и членов кисок влажных порно Фото дарьи после проекта тимура и фото пизда возбужденная Рецепты фото кухни стран с разных фото пизда японки раком Новинки игр рпг скачать торрент Внутренняя отделка бани видео фото даг фото машин Soma игра скачать торрент механики фото ебли с извращенцами Видео игра майнкрафт с брайаном кэпл киров фото фотосессия худых девушек Картинки силуэтов девушек со спины фото-засветы на улице жестокие хентай фото Игры для телефонов русская версия Как скачать на виндовс фон игру Игры парковка грузовика 3д играть Песочного печенье рецепт с фото натяжные потолки липецк фото цены алези фото порно мур кейт в интересные гизе. факты Пирамиды сын трахает маму в презервативыфото фото небритой пизды крупным планом фото частные влагалище планом крупным языком ласк фото букино фото порно русских фото частные порно присланные девушек порно фото дарьи цеберкиной
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721