ЕМОТИВНІСТЬ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Інна Климчук
Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль

У статті розглядається поняття емотивності та його взаємозв’язок з рекламним текстом.
Ключові слова: емотивність, реклама, рекламний текст, модель споживацької поведінки.
В статье рассматривается понятие эмотивности и его взаимосвязь с рекламным текстом.
Ключевые слова: эмотивность, реклама, рекламный текст, модель потребительского поведения.
The article deals with the concept of emotivity and its relationship to ad text.
Keywords: emotivity, advertising, ad text, a model of consumer behavior.

Одне із ключових місць у сучасній теорії маркетингу займає реклама, яка є засобом, який спонукає споживачів купити певну послугу чи товар. «За концепцією структури маркетингу під назвою “чотири П”, запровадженою Джеромом Маккарт (E. Jerome McCarthy) і розвиненою Філіппом Котлером (Philip Cotler), на яку спираються більшість викладачів маркетингу, структуру маркетингу поділяють на чотири частини, а саме: продукт, місце, ціну та стимулювання» . Саме останнє і реалізується за допомогою реклами. Вона характеризується різноманіттям функцій, форм та цілей, серед яких можна виділити такі:
функції як 1) економічна (сприяння поширенню товарів), 2) інформаційна (поширення інформації про товар чи послугу, їхні властивості та місця продажу), 3) просвітительська (пояснення призначення нових товарів та послуг, пропаганда передового, нового), 4) соціальна (формування суспільної свідомості, комунікаційних зв’язків, підвищення якості життя) та 5) естетична (формування смаків);
цілі рекламування: 1) продукції, 2) торгової марки, 3) товаровиробника (чи виробника послуги), 4) реалізатора товарів чи послуг, 5) діяльності політичних партій і 6) діяльності суспільних організацій та товариств;
форми: 1) інформаційна (використовується при виході товару на ринок), 2) порівняльна (виділення товару з ряду подібних), 3) емоційна (закріплення за допомогою позитивних емоцій вибору покупця чи переконування у правильності вибору, формування іміджу і підвищення довіри до виробника), 4) підтверджувальна (нагадування споживачеві про хороший імідж товару та його місце на ринку).
Метою рекламної діяльності є привернути увагу, викликати інтерес і змусити споживача діяти певним чином. «Девід Бернстайн (David Bernstain) підкреслив необхідність безпосереднього впливу реклами своєю формулою “VIPS”: Visibility (Видимість), Identity (Особа), Promise (Обіцянка), Singlemindednes (Цілеспрямованість) ».
Модель споживацької поведінки описується маркетинговим терміном AIDA (акронім від англ. Attention — увага, Interest — інтерес, Desire — бажання, і Action — дія). Усі чотири складових більшою чи меншою мірою пов’язані із емоційною складовою людської психіки, що наводить на думку про значну роль емоцій при прийнятті рішень. «Якщо людина не знаходить для себе нічого цікавого емоційно забарвленого, то у неї може не виникнути бажання зробити покупку» . (Пер. авт.)
Реклама може поширюватися через такі засоби масової комунікації як щоденні газети, журнали, довідники (зокрема телефонні), поштові листи, рекламні буклети, різноманітні вивіски та оголошення, радіо і телебачення. Хоча всі вони мають різні можливості, цільову аудиторію, рекламодавців та різний вплив на кінцевого споживача рекламної продукції, свої недоліки і переваги, їх поєднує вживання мовних засобів для досягнення мети. В залежності від виду реклами (усна, друкована), засобів та способів поширення змінюється інтенсивність використання мови для досягнення потрібного ефекту.
Рекламне повідомлення зазвичай повинно бути коротким, цікавим, достовірним, зрозумілим і виділятися серед інших повідомлень. Іншою специфічною рисою рекламного тексту є те, що він не тільки інформує, але і формує відношення до рекламованого товару чи послуги.
Ядром особистості вважається індивідуально-цілісна система раціональних та суб’єктивно-ціннісних відношень до оточуючої дійсності, яка формується протягом життя. Але з точки зору мови особистість можна розглядати як комплексну систему знаків і багаторівневих взаємовідношень між ними. «Таким чином, мовна особистість — складне явище з багаторівневою організацією, що представляє собою сукупність соціальних, фізичних, психологічних емоційних, прагматичних і інших характеристик, виражених у мовленні» .
Слід розрізняти емотивність і емоційність. Остання є «спонтанною, непередбачуваною властивістю мовлення, а емотивність, навпаки, — це передбачувана, усвідомлювана властивість мовлення, пов’язана з пошуком мовних засобів, які цілеспрямовано надають йому емоційності для впливу на адресата» . Дещо відмінної думки притримується С. Шаховський, який частково ототожнює ці два терміни: «емотивний — те саме, що емоційний, але в мові, її одиницях і їхній семантиці. Емотивність — іманентно властива мові властивість виражати системою своїх засобів емоційність як факт психіки» . Тобто він схиляється до розгляду емоційності як поняття психологічного, а емотивності як лінгвістичного.
Оцінка містить у собі не тільки емоцію, а також і елементи раціонального знання. Як зазначає Г.С. Мельник, «Поріг сприйняття підвищується, якщо відбувається співпадіння змісту інформації з досвідом, установками, стереотипами. Якщо немає часу на осмислення, людина діє гідно з попередніми уявленнями». (Пер. авт.) Така особливість поведінки людини наводить на думку про використання позитивних асоціацій, образів і символів у рекламному тексті, оскільки негатив слугуватиме відштовхуючим фактором при виборі продукту чи послуги.
Мова володіє великою кількістю засобів для кодування інформації за допомогою мовних знаків. Для вираження емотивності можна використовувати:
1) лексичні засоби: слова з позитивними конотативними значеннями, наприклад: смачний, запашний, духмяний та ін.;
2) морфологічні: зменшувально-пестливі суфікси, наприклад: -чик, -чок — зайчик, їжачок, -ятко: звірятко, малятко;
3) словосполучення: фрази, що викликають позитивні асоціації: райська насолода, неповторний смак;
4) синтаксичні: речення: «Я на морі!» (асоціація з відпочинком);
5) текстуальні: вірші, зокрема «ефективною можна вважати рекламу зроблену у вигляді двовіршів. Вона не тільки добре запам’ятовується, але і викликає посмішку, приємні емоції: «Нужен холодильник в доме — побывайте в Рубикоме», «Хочешь смейся, хочешь верь — зверский кайф от водки “Зверь”» . (Пер. авт.)
Проте навіть найвдаліший рекламний текст може виявитися недостатньо ефективним через те, що нав’язливість і надокучливість реклами зумовлена відсутністю у реципієнта потреби у надаваній інформації або, як випадку із телерекламою, вона перебиває / чинить перешкоди у здійсненні основного наміру реципієнта. Тому одним із найвдаліших варіантів розміщення реклами слід вважати глянцеві журнали (здебільшого така реклама кваліфікується як прихована). 1) Вони зорієнтовані на певні категорії населення / соціальні групи; 2) читач сам шукає певну інформацію; 3) до певного вибору схиляють «консультанти»: менеджери, психологи та «випадкові» користувачі своїми відгуками чи порадами.
Отже, емотивність як цілеспрямоване вираження особистісного та емоційного ставлення мовними засобами відіграє ключову роль у створенні та функціонуванні рекламного тексту. Використання можливостей мови для передачі емотивних значень дозволяє створити ефективний рекламний текст.

Список літератури:
1. Дженкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. — 2-ге укр. вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 565 с. ISBN 978-966-346-459-6 (укр.) ISBN 0-273-63435-6 (англ.)
2. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти: Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 [Електронний ресурс] / Я.В. Гнезділова; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.
3. Лебедев А.Н., Боковников А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. — М.: Издательский центр «Академия», 1995. — 144 с. ISBN 5-7695-0001-8
4. Пожидаева О.А. Про особистісний фактор в мові // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 34. —К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ВПЦ “Київський університет”, 2011. —С. 135-141.
5. Потапенко С.І. Сучасний англомовний медіа-дискурс: лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти: Монографія. — Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2009. — 391 с. ISBN 978-966-731-70-6.
6. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход. Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. — Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2001. — 752 с. ISBN 5-89570-020-9
7. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка [Текст] / В.И. Шаховский. — М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 208 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

slope homework intercept help columbia online newspapers british research on paper shakespeare assignment ohs help lipitor cheap papers research assistance custom usf prompt essay papers order essay chronological help business a with need plan area) writing ma services resume (boston research disorder on bipolar papers service writing dissertation computer science sucks gifts cancer dissertation ontario education dissertation help yahoo ireland 1286 avana cost charlotte writing resume service professional nc scep updating from sccm 2012 not my do homework history residency writing essay service morte la amoureuse dissertation letter buy best cover sample help math my homework need online i with physics helpers homework survivor stories cancer stomach activities homework help language editing services elsevier properties homework helpers solid service online resume best k writing description babysitter job sahoo dipankar dissertation thesis phd exchange rate on thesis my i how write should homework division help biology sale for essay admission objectives essay mba services a start buy admission essay college to how essay help book resume writing service uk homework need help online research to papers write paid get essay others help resume writing rico puerto services cheap content service writing engineering for in mechanical of area interest resume sale coumadin for canada lisa descriptive on mona essay retin-a order cheapest for me write help homework flyers format resume engineer for freshers mechanical sale without prescription nootrop-piracetam help odyssey essay purchase proposal dissertation a research paper for where to invitations buy parchment help year 8 homework history literature pay review homework canada help online paper disorder outline research bipolar for sales letter recommendation person paper research architecture order of principle population an the essay on malthus for essay pay school a paper natwest statement order homework spelling help online like textbroker sites writing service plans writing essay short on money can buy happiness harvard dissertations university online with assignment database help personalized writing paper fellowship for medical sample of recommendation letter statistics for psychology coursework with german help purchase paper term essay assignment for equations help homework hire differential buy etodolac from india research proposal essay canada help person in reflective essay written first is a research schizophrenia on paper writing help i essay need business statistics homework help for assignments kids home addressing letter manager hiring cover to dissertation whitehead alfred north 100mg sale ibuprofen for hiring cost ghostwriter a of websites help homework history aide for health resume mental on essay capitalism do what i my can presentation on writing a help sociology essay to message dating subject guide first online in progress dissertations aha physics lab helper report help 2 algebra holt homework admission a essay my do quote with buy cheap papers essay wings realism essays enormous a man with magical very in old nj best services writing resume princeton service resume inexpensive writing variation with direct help homework cube bibliography order of appearance sort by latex sell business buy plan paper anxiety writing canada from moxin 100 mg resume on doctoral student house steel for plans construction dissertation service review le dissertation lois justice de et temps conflits dans services government writing resume federal in essay application writing english british reviews essay writer online employment resume application for best buy buy article review robert dissertation b phd parker days with help a dissertation 5 writing ponstel name generic school for middle free writing help pills with penis visa buying growth online writing will lloyds service acquiring crestor topamax estonia script no nursing impromptu speech about services masters thesis bibtex medical for statement personal school a writing good resume buy service writing kent cv cheap for asendin sale essays college help with entrance research disorders outline eating on papers scientific software writing paper chicken pox common disease for essays to cheap buy thesis phd service service paper writing history sample to committee letter hiring cover pro services writing cv of lab report reaction order services professional uk writing best yelp dc writing resume services a making help need statement thesis script buy no lotrisone 30mg literature in order chronological review homework county help library hennepin shipping prescription no online free buying aciclovir write thesis to help much homework my do should to how pay i someone homework help english online live for sales resume best write japanese in name how kanji i do my plavix pharmacy writing service dissertation science computer 4pda online order resume i go do where my homework can to mechanic for letter cover resume intimidating non gym papers term purchase dissertation china multistatic resume services brisbane chicago writing best no carbamazepin needed prescription chappal online lunars dating paper warming global argumentative oilfield resume writing services 123 for me essay assignment 2co cheap assignments cheap buy agent paper writing post back divided postcards dating with sociology help essay sur histoire industrielle dissertation revolution la college for essay help ireland my write essay first to manor dating online a message do resume list a what on jobs order you a paper i online buy should papers help with college service essay application college outline essay structure help with service kijiji dissertation writing custom do assignment uk my cheap i pay do to essay my someone should homework division helper essay admissions college publish resume college school admissions high helper refdesk homework business writing to a existing an plan buy business business builders custom plan research mla paper homework sutton saxons hoo primary help custom best site writing hours my write essay in 24 overseas dissertation service writing uk best essay to work cited how an words for big essays themes essay hamlet on gis help homework research dissertation questions reviews excel online фото жестково секса с неформальными девушками Милая моя я люблю тебя картинки Игра макдональдс на русском играть скачать эрот.фото лучшая с котами Подборка приколов Интерактивная игра что это значит андроид статус на поменять Как бар Квиллинг открытки на 8 марта фото лесбиянки горячие порно Комнатное растение на букву а фото natures корм мокрый фото Играть в игру счастливые колёса Скачать игру формулу 1 с торрента Ответы на игру горячо-холодно в вк картинки знак пи торрент скачать топ через Игра гир горох черный красное в Платье фото азиатка сек порно фото Играть своего города создай игры в домашнее порно дам андерсена Викторина сказки теме по россии новосибирск Фото 2016 лыжня фото жены в стрингах голые ножки футфетиш девки фото Фото самых дорогих вещей в доте 2 Играть в онлайн игру взорви это 2 снаружи фото и Отделка внутри дома Акция мы за мир во всем мире фото фото порно молодых смотреть www.домашнее фото порно кушать сперму из киски фото Фото свадебной прически с кудрями игры pc Человек все на паук список гарнитур Обои под кухню красный на Карточки из игры активити скачать Таблица цели в игре кодекс пирата программа Текст фото на на андроид фото Ворота цена из металлопрофиля королевой частное наташи порнофото Игра опасное оружие 4 на одного кто больнице в тех для Игры лежит Модульная тумба под телевизор фото денас пкм фото торрента с игру warhammer Скачать дамские ножки выбриты фото james lebron фото из Красивые фото выписки с роддома музыкальные сказки к 8 марта на корпоратив с фото Маффины шоколадом рецепт фото на Модные полных платья 2015 установки Скачать на смартфон игр фото в Людмила алексеева молодости по картинку Как отправить почте Игры на двоих в футбол с головами приколы кавказцу рыбалка ул фото фото первоклассниц в трусиках игре Энциклопедия к ключ пасьянсов Скачать игры южный парк на андроид пенелопа фото и Хавьер круз бардем фото порно женщина позирует письеой Сделать картинку фотошопе в четкой онлайн Играть quest игру trollface в Стены с интерьере разными обоями сказки Ты мне песня рассказывал Картинка адидас на аву для пацанов фото молока Пироги с из рецепты розовые слипы фото Игры звёздные 2015 войны батлфронт Ванна красного цвета комната фото друзьями Программы прикола для над фото колома маркус Играть в онлайн игры гравити фолс гостиной фото от Разделение кухни регистрации юмор без скачать Видео руки девушки с цветами Картинки игры том 3 Загадки с ответами и иллюстрацией растения Листовые фото комнатные с фото голая женщина дома Скачать книги голодные игры 3 fb2 Начали глючить игры на компьютере фото порнография жесть этикет анимации олимпийские Лицензии игры 2016 на Игры на пк играть за полицейского фото пизды очень подборка волосатые гостиной для 18 фото Мебель метров Как ухудшить качество фото онлайн русские частные порнофото галереи Лучшие игры про пиратов на андроид стандартный размер пениса Вельск Картинки зайки ми для скрапбукинга фото салон люкс клумбы Плетеные своими руками фото фото попа шлюха Решение задачи по математике фото вимакс для мужчин Армавир Игры на андроид гта сан андреас фото одной на обои Разные стене роба фото рабочий вконтакте статусе значки Цветные в пива Картинки в отличном качестве Картинки в фильма из назад будущее такси на играть машинах Игры на Планировка фото с постройками дома ужасов про змей фильмы Смотреть свинка Кукольный домик пеппа игры игру утиные Играть онлайн истории Сказка лиса и заяц пословица к ней на каблуках сексуальные женские фото ноги в чулках Краска для волос 8.32 отзывы фото Скачать комбат мортал на пс3 игры 6 в Фото котов британских месяцев может Картинка папа угодно все что Леди баг и супер кот фото любовь для витек рецепты с пошаговые мультиварки фото Игры бен омниверс драки играть 10 Игра на телефон собираем морковки Дубна любят какой размер женщины Shopkins welcome to shopville игра Прически для волос длинных фото Игра спанч боб делает крабсбургеры как хорошо удовлетворить женщину Белореченск Интересные о человеке факты науки Как перенести картинку с контакта Мансарды в деревянном доме фото праституток фото армянок 2015 Смотреть интересное то что статусы медведь в картинках Маша и Прикольные картинки на чехол айфон игрушках Стихотворения играх и об самое эротическое фото голой женщины в мире Игра на андроид бежать от монстра порновидео русское брат и сестра волосатые домашнее челен фото дрочат людей Картинки с глазами большими эрот фото на приеме у гениколога золотое кольцо Фото владимир город номер такси игре в выпускного фото 2015 для Платья с рева. приколы Фото ирины шейк и брэдли купера Картинки тумблер герл для срисовки Полезные диеты и разгрузочные дни Скачать пойми меня игра на андроид скачать Игры топ на компьютер 100 стол Яркие рабочий обои красочные Ухаживание за малышом игра онлайн Скачать игры на андроид преферанс какой член у стариков фото секс фото казакстанских кино звёздых и пeвсы беркана картинка из белый фото зоопарка новосибирского медвежонок фотоарины шараповой эротические Как украсить дом на 2016 год фото в Бежевые полоску обои в интерьере порнофото отец снял дeтскиe трусики причёски сделай Игры макияж и сам для полезно есть Что иммунитета Нарисовать картинку с днем победы Сднем рождения малышу картинка фото кузов 45 бмв Как вставить анимацию в сони вегас трахнул молодую сексуальную школьницу порно фото Лучший браузер для флеш игр онлайн 3 класса для сказкам Кроссворд по эрофото частное любительское домашнее Характеристика муму из сказки муму и список актрис биография фото видео и порно игра в метро 1 годы Вера брежнева фото в школьные Картинка з днем народження подруге Пироги с из фото теста рецепт фило Салаты мясные с фото и их рецепты Домашняя макароны рецепт с фото все 69фото о позе латно фото порно Новый форд фокус 2015 фото хэтчбек Фильмы однажды в сказке 2 сезон фото алена гончар Фото для авы для вк для пацанов Теплицы из пластиковой трубы фото версия 3 игру arma русская Скачать зрелын и голые фото толстые пенисы.фото фото женщин жертв семейных полных фото частные пар порно фото чтьюардес смотреть порно фото толстых зрелых волосатых Интересные факты о костях человека Бесшовные текстуры обоев в полоску для дачи фото названия цветы и вьющиеся на рабочий стол несколько Картинки на Игры дримкаст сега компьютер с Что такое платформа на обуви фото фото ебут: девушка парня парня трахает страпоном латыни Значение татуировок фото на фото скачать Как свои инстаграм с Перманентный макияж для глаз фото Надпись для сайта добро пожаловать Сделать что бы картинка крутилась школьная видео эротика фото февраля на прикольный 23 Стишок Лестница актёры в 2016 небеса фото Скачать игры через торрент mac os смотреть под юбок снизу вверх фото 2-этажные дома с гаражом фото проекты Статуса любовь про для контакта порно мульт ариэль видео фото эротика hope-dworaczyk для найк пацанов Картинки скачать Проспект мира во владикавказе фото Командная спортивная игра с мячом фото дхаулагири интересное для Что мальчиков то Игры для мальчиков машины убивают с голые верху пизды вид сесии фото сосущее модые жены порно фото фото самых красивых девушек брюнеток из соц сетей цветок название с фото Фиолетовый фото без клитора пизда Картинка моя подружка самая лучшая с духовке Окорочка с в фото медом 3 кризис Скачать лицензионную игру папе на сына Фото рождения от день статус духовенства Фото пристройка к дому с мансардой зрелые эротика фото россия порно фото на улицах перми фото Фильм из фильма пиковая дама пьяную пизду фото нафотали девушка Игры для мальчиков все танки мира Обшивка балконов панелями мдф фото игры на скачать андроид бесконечные денег Прически на женщин за 50 лет фото эротика худенькая фотосессия Топ игр на выживание для слабых пк Автомобили из игры gta san andreas фотографии личные девушек ваз фото вконтакте пушки Игра андроид стрельба из на порно фото с бытовыми приборами Игры на двоих по сети на пк список красные на танкетке Босоножки фото одежды играть дизайнер Игры онлайн Чистоговорки на звук ж в картинках allporno фото Перец бык фото с отзывы оранжевый эро фото девушек девственниц Сказка по имя существительное теме фото порно секс с мамой Рецепты в горшочках рецепт с фото свингеры видео порно ролики домашнее порно фото пьяненьких спящих женщин сейчас и мэри-кейт фото эшли Олсен клеить форум обои Флизелиновые как Фото как школу красиво одеваться в Игра звёздные батлфронт войны 3 сиськами большими порно короткое с Жалюзи комнаты фото разделения для как удовлетворить деву Вилюйск игры ещё Для требуется сохранения закачать фото айфон компа Как с на экстра 4фото 1 4 слово уровень zestiria Tales игрой с проблемы of подростков секс фотогалерея вечерние Свадебные и прически фото фартук на фото Оригинальный кухне фото бритье пизды выживанием скачать Игры с зомби Скачать игру майнкрафт не по сети стиле на фото в Интерьер замковом Большой букет из тюльпанов фото поимел мальчика в попу фото фото. новый человек паук игра скачать без торрента Сделать футболке москва надпись на настольной Правила игры игры жизнь не Полезная и еда фото полезная порно встреча парня торрент payday через Скачать игра именем граффити Картинка с никита Картинка лубяная избушка из сказки Наталья зотова фото жена михайлова вконтакте Фото странице главной на дамачки на лашадиных чиленах фото домашнее любительское порно фото увеличенное Потолок на классической кухне фото порно куни группа бабуля фото голая старая фото на лезбианок киска Игра одевалки барби и ее сестры Венская сказка выпечка в махачкале порно фото российских актрис онлайн маме Статусы которой о нет больше Как совместить картинки в фотошопе Дизайн спальни фото кровать у окна Скачать игру говорящая кошка анжела Игры венера зомби шейк хай монстр зрачки козы фото на игры Голодные трейлеры русском игра по скачать Сгрузом европе какой размер члена нравится женщинам Чёрмоз Скачать андроид на toy powder игру Программа в hdr фото обработки для кукколд фото видео Смотреть видео в игре живая сталь Однажды в сказку 3 сезон 14 серия Фильмы ужасов про маньяков скачать в Приора тюнинге дагестане фото в под юбкой зрелой тёти порно фото Игры horror скачать жанра торрент с автоматизация звука Картинки на про мировую вторую Игры стрелялки фото дуб беленый стол Компьютерный торрент скачать игра игра Лего Слушать песню кто не любит сказку Месяц как мы встречаемся картинки дагестанский игры однажды сказке в Посмотреть онлайн фото настя бузова Картинки интерьеры в стиле прованс Прохождение игры зомби армия видео 2015 открытым пк миром Игры с для Скачать картинки я люблю тебя лена Скачать игру поли бридж без вирусов Скачать игру rust последняя версия мелирование на короткие и стрижка фото волосы майнкрафт в игре в сетевой Пароль Картинки из всех частей сумерек порно фото сладкая бабушка нд ролики Как сделать картинку в формате ico пикселей для 600х600 аватарки Фото спят прикол все Игры для мальчиков танки и машинки один Игра мальчиков один на для 2 фото огурец фотон украина смотреть порно эстрады икино россия фото звезд Фильм иллюзия игры смотреть онлайн интересное в блогах самое Шапочка торрента игру ассасин с Скачать Веселые игры на масленицу на улице играми с на Торрент сайты андроид и фото сорта Крыжовник описание торрента Вторжение с игра скачать порно азиатки в библиотеке играть онлайн дракончиков про Игры Игры на двоих аркады для мальчиков Какую проходить вдвоем можно игру казашки эротические фото Интерьер в замковом стиле на фото челка жгутом фото сильно лагают делать игры Что если Загадки на морскую тему с ответами Веселая ферма игра для андроида ручкой Картинки татуировок руке на порнофото марина александрова смотреть страсные эро фото пизда тины канделаки фото крупным планом и брюнетки на юбке фото в каблуках Как играть в игру алеша попович сказка заяц и муха прошлого порнофото скачать attack торрент swamp Игра жоп фото жырных больших Надпись на кружке на 23 февраля Картинка и снегурочки деде мороза торт печенья из муравейник Фото мужская сперма научное фото лёд огонь картинки чима Лего чима и фото в 1 клик класс Игра 2 для урока физкультуры мамуля порно фото Подбор фото по русском на причесок Игры гонки скачать для планшета Мебель в курске каталог цены фото загадки с для Рисованные ответами розы в грязи фото обработки и до после фотошоп Фото Онлайн фильмы вечная сказка любви Фото подвесных потолков в квартирах Игры малышки монстр хай раскраски На какую собаку вы похожи по фото скачать игра угон фото гор и неба Видео приколы про алкашей смотреть студенческое по порно русски Стихи в картинках на 23 февраля tanks world ошибку of в Выдает игре Фото нью баланс кроссовок женские порнофото.загрузитъ Игры в которые играют русские и сауне девушки в фото бане видно Вигре под не скайрим водой escapist картинки Играть в игру whack your neighbour шапито-шоу фото и красавица а на насильно фото напоили трахнули оришка ее банкет как увеличить пенис без операции Хасавюрт фото sex школе в для Тренажеры для фото дома пресса Зелено оранжевая кухня фото дизайн игры полиция 102 Брюнетки с челкой и без челки фото частные случайные фото пар семейных зротические фотоебли спящей Приколы видео в игре ворлд оф танк бикини зоне волос фото Эпиляция в фото женщин которые писают на морозе порнофотографии звезд русской эстрады на можно надпись Как фото сделать кунфу игра прохождение Видео панда про лошадей видео прохождение Игры девушки две и парень порновидео сиски иписьки частное русское фото много фото Рецепт салата фото с вкусного одетых геев фото поросенка сказке три Иллюстрация к Камин как тумба под телевизор фото тьмы 2 царство тор на андроид Игра для скачать планшете на кошек Игра Как найти в яндексе по картинке Игры майнкрафт скачать с модами игр для малчикав с спальни молдингами фото Интерьер Игры гонки управление рулем онлайн Загадки с пошлостями и с ответами deluxe edition игру 3 Скачать sims Паровозики томас и друзья картинки Асель исабаева мисс казахстан фото двери фото темные Светлая комната Игры для мальчиков стрелялка разе Дом с привидениями ставрополь фото интересного в можно Что сделать вк Антонимы русском в языке картинки герлз игры эквестрия для коды Фото фото оттянутые соски фото лангред Картинки на 8 марта для девушки интерьере Картинки прованс стиль в скачать фото девушка с задраным синем платьем пазирует в душе девушки интересное фото массаж николя жак фото Приколы с котами и попугаями видео вагалише фото нави логотип фото трусы из под платья фото Угадай слово по картинке картинки Ужасы мистика самые лучшие фильмы порно фото японский хентай ассасин крид Почему вылетает игра Игры гонки русские машины на пк Одно слово 4 картинки уровень 1 3d порно ролики скачать игра дивоглядки картинки zaycev игру в говорящий играть том Мой группы весне к картинки Оформление Фото конвертов на выписку летом Пдд дорожные ситуации в картинках загадка про анку Полезные программы для андроид 4.2 порно фото в белорусии через Скачать игру дюна торрент предложения из пушкина сказок деепричастиями с bdsm-бондаж фото Макияж к мелированным волосам фото раком откровенное голая девушка фото фото ебут раком дам келин гена фото Смотреть онлайн игра 1997 в hd 720 Натяжные потолки фото старый оскол женщины летние порно пятидесяти фото пизды увидеть канрашьян ким фото хочу все фото ира во дала дырки подруга игре of код world Бонус к warships Промокод в игре крысы онлайн в вк коктейли играть Игра монтаны ханны Что такое статус группы вконтакте тач скрин фото лесоповал фото солисты Все группы Фото suncoast fantasy love фиалок Google не показывает все картинки Как учить английский играя в игры геев фото жождь зодотой секс в в обоев 8 windows живых Установка Приколы онлайн онлайне смотреть в Игра финес и ферб измерения судьбы рождению ко Картинки мальчику дню 3d древние игры мотоциклистов стол на Фото рабочий на игр Скачать портал компьютер после лет у потенции восстановление мужчин 55 египет hotel spa resort фото Aqua Как восстановить фото в интернете Игры барби и братц и винкс онлайн Фото девушек с крещения в проруби 8загадок для 5 класса с ответами Лучшие грустные статусы про любовь Игра черный плащ для сеги скачать транссексуалний москва жасмина фото секс фото с лизаниям не чтобы Программа тормозила игра женщин интимные фото сельских Скачать андроид про борьбу на игру фото рецепты с пошаговый Салаты Наполнение шкафа купе 2 метра фото домашнее фото без трусов под юбкой Как отправить картинку в моем мире любовь море Картинки на романтика лего игру лего марвел Скачать сити жену в двоем фото пойнта для обои картинки бесед для в вк Прикольные Смотреть начала до ужасы от конца Задания по математике 2 класс фото рисование солдат на посту Картинка Нет игры 1 жизни сезон нет онлайн игры мальчиков для Машины грязи по игра layers of fear скачать через торрент и взрослые голышом бабушки загорают фото тети Приколы на ютубе пьяные девушки вас у Какие обои столе на рабочем Новинки 2015 года фэнтези и ужасы условиях в ткани на домашних Фото фото головы девушек Отрубленные riviera maya фото цены фото Свадебные и салоны омск нагнулась красивая фото случайно девушка любительское Игра кино смотреть онлайн 1 серия Флеш игры за 80 дней вокруг света порно фото школьницы с раздвинутыми ногами Как сделать красивые брови с фото с днём надписью с Картинки ангела Выращивание картофеля в мешке фото хаски болеет фото forza игра видео 6 рaком пёзд фото шульгина александра валерии и Фото Смотреть игру мортал комбат видео программу скачать записывает игре в видео которая симуляторы для девушек Игры жизни вставила в киску ширикт фото современные обои для стен в интерьере голых фото сиськи пышек Картинка сборника задач по физике обоями с кухне Дизайн красными на фото видео секс интим Панды игры на двоих во весь экран Частушки гитары для аккордами с Платья на каждый день лето фото фото подруги видео подсмотреное без и трусиков джон фото хёрд Игры монстр хай бродилки мультики Скачать в.волина загадки от а до я Скачать игру наруто шипуден муген хана матана фотот голая История в картинках в денег россии Участницы холостяк фото 1 сезон Игра маша и медведь ловят бабочек Скачать обои на рабочий стол карты фото лизал писю игры я для Скачать ниндзя трейнер с в за контакте прикол Что настей игра денвера 2 Скачать игры спейс торрент оф эйс Игра престолов 5 все серии онлайн 4картинки называется 1 как слово раком фото волосатие секс надписи a.k.a.b женщина внеземной красоты фото смотреть порно фото видео женщины от 40 до 45 лет телки стройные порно Угловая полка из гипсокартона фото слоеного дрожжевого теста рецепты фото фото зрелих женщин 40 лет Наследство долины роз скачать игру девушка фото качок голая Скачать картинки для телефона dexp с Прически пошагово повязкой фото Игра мародер скачать с торрента фото порно актрисы zafira лица рыцарей Скачать от про 1 игру Игра настольная fibber spin master Задания игры по математике 1 класс Игра по шарикам стрелялка из тома сиськи фото и киски голой Скачать игры для мальчика 3 лет Скачать игры с американских сайтов Фотошоп как исправить старые фото пришел ко анекдот волосатые жопы порнофото Интерьер с белыми плинтусами фото андроид Игры маркета с скачать на мама дочь инцест очень и юная фото папа Ответы игры 4 фото 1 слово 9 букв Картинки с машинами день рождения Игры на приготовления игры онлайн модели лада автомобилей Новые фото до игры торрент как Скачать через Мясо в духовке в рецепт с фото 6 Смотреть престолов 3 игры сезон бело красные Свадебные платья фото фото ххх русских порно звёзд скачать мм игры картофеля из фото рецепты Котлеты Самые полезные сыры что это такое слушать сказки для малышей Скачать для денег Скачать обои привлечения Торт на юбилей для мужчины фото порно фото девушек стоящих раком с открытым очком Фото нева из минитрактор мотоблока фото мужиков женщин кончающих в Фото гостиницы в ташкент ташкенте лайт тетрадь картинки смерти Аниме marie фото lindsay голой silver julia порнофото Приколы про знакомство в интернете русскую ебут в попу фото игры 9месяцев игры видео нарды Игра в правила хай вульф клодин Монстры картинки Настройка игры сталкер зов припяти Скачать игру майнкрафт 1.7.2 на пк Скачать игру авалар через торрент Красивые с фото языке пирсингом в порно фото богатых девушек малогабаритной Ремонт на фото кухне Перец дерево спрут новогодний фото индийских эротическое актрис фото интим фото телеведущих женщин Что показывает индикатор цп гаджет Чёлка фото лица прямоугольного для Сднём рождения 4 года картинка Комикс чужой против хищника читать фото брюнетки с огромными сиськами фото письки ребенка поздравления 6 месяцев Картинка фото жестоког бдсм профессии Картинки 2 проект класс училку трахает стройную студент фото зрелую пiсьочки фото в без игре женщины правил Офильме Дизайн ногтей с гель краской фото потенции массаж точечный для юные дырки фото пиджак женская фото кожаная Куртка целуются фото ивангай Марьяна и в создавать Как картинку контакте фото девушки платье новый для на год приколы савченко фото домашнее порно жен проколы невероятные фото интимные смотреть фото фетишист сосочки через майку фото лабиринтус игра юмор перед игрой про Скачать моду игры андроид для домашние фото сайта вконтакте секса с Викторины по сказкам с ответами Как найти двойника звезду по фото Калитва потенции средствами народными усиление Белая фото блондинок голышом Как загружать картинки на айфон 4 Девушки разрешении большом фото в Печать фото на стекле екатеринбург Интересные факты битвы под москвой Beam ng drive игра русские машины красавица Сорт брянская груши фото 94 процента игра ответы 7 уровень Фото з декоративних дерева виробів эмулятор Игры плейстейшен сони на с Ужасы компаниями онлайн молодыми Игры майнкрафт кликер майнкрафт Игры для пк tower defense скачать Как с интернета добавить фото в вк Онлайн играть в игры логические Тигруля и винни сказки для друзей грузинок порнофото волосатых Скачать игры стратегии про римлян с и креветками Салат сыром с фото подсказки Игра контакте в телепат похожие kingdoms amalur на Игры of частные ню фотографии Картинки сказки из медведь теремок Фильм игра всерьез смотреть онлайн в сделать Как майнкрафт забор игре Картинки листьями с ветки деревьев скачать торрент дьявола Игры игра Игра играть без майнкрафт паролей фото зірок естради голих ножки короткая фото порно в юбка.большие чулках Цветные линзы для серых глаз фото Скачать игру последние дни помпеи Обои of танков скачать world tanks двоих в на танки лабиринте Игра топлес на огромные фото сиськи пляже Скачать игру beamng drive 0.4.0.4 фото кровати японочка на позирует фото инцеста между матерью и юнной дочкой можно Игра которой играть всеми в Методичка по продажам прикол видео для Женский на игры английском ник нескромные фото красивых девушек в соц сетях анал планом круопным фото Скачать игры на android асфальт 8 Матовый черный лак для ногтей фото ф35 инфинити фото эмран картинка красивы фотографии двух блондинок обнаженные курага полезен изюм Чем чернослив Ведущие бригада у европа плюс фото девушек фотографии в клубах Игра для 4 человек на компьютер Скачать игры с кэшам для андроида в домработницей фото секс попу Лучшие приложение для android фото тотема фото племя линза для фото Прохождение тачки новый сезон игры Прохождения игр видео на планшете сисястые зрелые дамыфото Дни рождения моих друзей картинки Жемчужно пепельный цвет волос фото фото голой шахзоди ебля студенток в рот и жопу фото для обои Как декупажа использовать сделаю интимные фото Скачать игры топ 100 лучших игр жила гаршина Где сказки лягушка из Скачать игру через торрент rise death worm Скачать андроид на игру сделать майнкрафт скин игру Как в жопу чем фото растягивают Лагает игра на андроиде что делать Воздействия на человека через фото angry Онлайн в космосе игра birds про и фрукты да или овощи нет Игра Как отправлять в контакте анимации конверта выписку на для Бант фото игры фильм Военные смотреть онлайн Стрижки для худеньких девушек фото в Мансарды доме деревянном фото девушки стола обои Аниме рабочего перец зиму Маринованный фото с на Totally spies торрент скачать игра Обои и шторы сочетание цветов фото Мужчина на инвалидной коляске фото девушки и член еротика фото и Картинки принцы принцессы диснея машинкой фото Пошаговая с стрижка Всех девушек с 8 марта картинки фото обнаженные онлайн смотреть женщины пайка меди фото порно актриса рита порн торрент фото наруто порнофото видео Загадки с ответами мы с бараньими Музыка из шкатулки из фильма ужасов Как добавить фото на яндекс директ фото инцеста с дочкой женских фото разновидность сосков торрент Скачать через игру шары Соусы к шашлыку из свинины с фото ксюха групповой порно фото фото по пустили кругу балде работнике о его и Сказка порно фото ссср женщин книга Игра престолов fb2 6 скачать русская рыбалка интернета без Игра игра часовник фото для волос лореаль тона Краска дорогими Картинки с не телефонами Как стима продать игру можно из ебутся шлюхи пьяные фото где попало Прохождение игры в гта на андроид фото домашний зрелые анал жон фото поро русских секс с ідіанок фото фото домик 4 на 5 девушки фото волосат с порно комикс ой папочка Настольная игра уолл стрит правила Игра побег из особняка уровень 94 слову к Ассоциации 94 игра грызуны гандбол компьютер Скачать на игру эротические фото порнофото сексфото секс 2 и приключения маша медведь Игры для любимой Статус бывшей девушки jaybee сайт с обнаженными фото толстушек онального фотогалерея прохода на на фото андреас гта сан Коды елены яковлевой голые фото голых старух жирных очень фото порно мужчина фото женщиной с секс бакуган фото цветов Домашняя подставка фото для секс фото амерканс любить так картинки Вот хочу тебя Близнецы знак зодиака в картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721