Емоційний вплив стилістичних фігур на сприймання судових промов

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розповідається про роль стилістичних фігур як особливих мовних засобів вираження емоційностіу англомовних судових промовах.

Ключові слова: риторика, оратор, реципієнт, красномовство, емоційний стан, опис, почуттєвий намір мовця, аудиторія зали судового засідання.

This article deals with the importance of the figures of speech as particular language maensof emotional expression in English judicial speeches.

Key words: rhetoric, orator, recipient, oratory, emotional state, description, emotional intention of the speaker, the audience of the court room.

Дослідження судових промов на сьогоднішній день є невичерпаним та актуальним. Ця тема приваблює своєю багатогранністю та поєднанням багатьох лінгвістичних аспектів в контексті юриспруденції та психології. Особливо цікавим та перспективним  є стилістичний аспект, а саме застосування стилістичних фігур, як основного засобу емоційного впливу на реципієнта. Роль паралельних синтаксичних конструкцій, еліптичних та інвертованих речень, простих епітетів, ідіоматичних виразів, фразеологізмів, метафор безсумнівно привертає увагу філолога, оскільки стилістичні фігури несуть значне емоційне навантаження і є основним полем нашого дослідження. Проблемним є питання чи справді вплив на реципієнта більшою мірою здійснюється за допомогою стилістичних фігур і яким чином він зумовлюється?

Попередньо, вивченням проблеми емоційності та експресивності судових промов та їх структури, планування, мовних засобів, займалися такі науковці як Мацько Л. І., Алексєєв Н. С., Івакіна Н.Н., Лікас А. Л., Максимович Ю. В. та багато інших.

Матеріальною базою для проведення дослідження були уривки з промов ‘Summation of Emanuel Bloch for the Defence’, ‘Bill Haywood and its possible execution’, ‘Summation Aubrey Daniels for the Prosecution’ американських адвокатів Р. Барра, Г. Хайда та Г. Крега.

Актуальність обраної теми визначається тим фактом, що на сьогоднішній день промови відіграють важливу роль у суспільному житті, а основним їх завданням є справити задумане оратором враження за допомогою певних мовних засобів. На сьогоднішній день вплив стилістичних фігур на вираження емоційності та експресивності судових промов не досконало досліджене, а отже є потреба у розкритті цієї теми. Метою дослідження є аналіз англомовних судових промов, виокремлення в них стилістичних фігур як особливих мовних засобів вираження емоційності, а також визначення емоційно-експресивного ефекту, який досягається за допомогою цих засобів. Завданнями дослідження було з’ясувати застосування стилістичних фігур в англомовних судових промовах, та їх значення, а також визначити експресивне навантаження стилістичних фігур у судових промовах. Наукова новизна полягає в тому, що за допомогою стилістичних фігур таких як синонімів, метафор, паралельних конструкцій, повторів, інверсованих речень, простих епітетів, ідіоматичних виразів, градації, опису судові промови набувають емоційного забарвлення піднесення, сприяють позитивному сприйманню тексту реципієнтом, і в результаті впливають на бажаний результат, який був запланований оратором. Практичне значення зібраного матеріалу полягає в тому, що він може бути використаним як у подальших дослідженнях тем, пов’язаних із використанням стилістичних фігур як підвищення ораторського мистецтва, так і при підготовці судових промов.

Судові промови, як і інші види мовленнєвої діяльності не тільки забезпечують інформаційний обмін мовців, але й відображають їх емоційний стан в ході комунікації. Для досягнення цієї мети в мові вироблений особливий код: різні види емоцій передаються спеціальними знаками.

До середини 70-х років проблема мовної концептуалізації, так само як і вербалізації емоцій, привертала увагу мовознавців лише незначною мірою. З того часу, як почали зароджуватися основи нової лінгвістичної парадигми – гуманістичної, в центрі якої є людина як носій і користувач мови та її психологія, лінгвісти не могли обминути сферу емоцій. Дослідження проблеми мови та емоцій вважається пріоритетним напрямком сучасного мовознавства і співвідноситься з обраною нами темою.

Учені-психологи вирізняють основні емоції. Представники різних шкіл виділяють різну кількість їх видів. Популярною вважається класифікація, розроблена американським психологом К. Ізардом. Науковець виділяє наступні фундаментальні емоції: задоволення, інтерес, презирство, сум, сором, гнів, здивування, відраза [3, 345]. Згідно із запропонованою класифікацією можна зробити розрахунок на очікуваний результат судових промов, та стилістичних засобів досягнення цього результату.

На синтаксичному рівні для вираження емоцій можуть вживатися окличні, питальні, еліптичні, інвертовані речення, вставні елементи. Чим вищий ступінь емоційного напруження, тим вищим є ступінь порушення синтаксичної структури судових промов. Перерваність, повтори, незакінченість синтаксичних конструкцій характерні для високої концентрації емоцій, чим характеризуються уривки відібраних нами судових промов.

Невід’ємним засобом вираження емоцій вважається опис – свідоме вираженням емоційного стану мовними засобами. Опису підлягає зовнішня експресія емоції: міміка, пантоміміка, тембр, інтонація тощо. Зразковий оратор безсумнівно повинен володіти усіма невербальними засобами для здійснення впливу на реципієнта, проте сухе мовлення не підлягає емоційній інтонаційній обробці і в цьому приходять на допомогу мовні засоби, в нашому випадку – стилістичні фігури. Однак, нейтральна лексика також несе емоційне навантаження при правильно здійсненому описі емоційного стану. Наприклад: “Suddenly he caught sight of Mrs Ramsay’s face. It was so white that she looked as though she were about to faint. She was staring at him with wide eyes’ (S. Maugham) [8, 58].

Таким чином, бачимо, що емоційний стан людини певною мірою піддається впливу за допомогою різноманітних лексичних та семантичних засобів, і відповідно потрібно чітко дотримуватися конструкцій та прийомів для точності та влучності виразів при переданні емоційних станів реципієнта.

Проблемою емоційного впливу на реципієнта за допомогою вербальних засобів займається атропоцентрична лінгвістика. Згідно з цим вченням лексичний шар є не тільки засобом пізнання, а й служить для вираження широкої палітри емоцій, почуттів, оцінок, усього того, що пов’язане зі сферою емоційно-психічної діяльності людської свідомості [3, 205].

За результатами досліджень у судових промовах лексична експресивність є найпродуктивнішою, оскільки саме на вербальному рівні здійснюється основний емоційний вплив на реципієнта. Оскільки кожне слово має абстрактне навантаження і викликає слухо-моторні образи у його свідомості, а стилістичні фігури дають можливість емоційно підсилити образ за допомогою безпосереднього впливу на нервову систему нашого реципієнта

Стилістичні фігури (грец. schema, лат. figura – контур, зовнішній вигляд; зворот мови), є системою способів синтаксичної організації мови, що історично склалися, вживаних переважно в межах фрази і що реалізовують експресивні (головним чином емоційно-імперативні) якості вислову. Стилістичні фігури використовуються в мові як нехудожнього (у повсякденно-побутовому і газетно-публіцистичних стилях), так і  художнього стилів (особливо у поезії)[6, 20].

Особливого значення стилістичні фігури набувають саме у публіцистичному стилі, оскільки ораторське мистецтво передбачає вміння правильно застосовувати ту чи іншу стилістичну фігуру для емоційного впливу на аудиторію. Безсумнівно, вживання стилістичних фігур у судових промовах надає їм певної колоритності звучання, а також змушує слухачів сприймати та реагувати на виголошені слова, таким чином, як це запланував оратор (суддя, адвокат, прокурор тощо).

Проаналізувавши судові промови Р. Барра, юриста американської організації ‘Berkery Center for Law & Technology’, Г. Крега, відомий юрист Вашингтону та Х. Хайдна, юриста Чикаго, уривки яких наведені у додатку А, було виявлено, що численне вживання засобів стилістики справді має неабиякий вплив на аудиторію зали судового засідання. Оскільки тон промов є піднесеним: ‘I welcome this opportunity to speak for President Clinton’ та спонукальним, настрій – радикальний, адже кожна сторона знає чого хоче домогтися: звинувачення чи виправдання.

Перш за все, адвокати дуже часто використовують синтаксичні конструкції з порушеним порядком членів речення, тобто – стилістична інверсія, а також навмисне повторення певних слів та словосполучень для їх емфатичного виділення та звернення на них особливої уваги слухача. Наприклад, у таких фразах: ‘No, we want you to decide this case with your minds, not with your hearts, with your minds. . . ’, ‘You have a job, gentlemen, a job which you took an oath to do’, ‘He has fought many a fight, many a fight with the persecutors who are hounding him into this court’(див. дод. А) повторення слів/словосполучень – in your mind, many a fight та a job є свідченням того, на що справді оратор акцентує свою увагу, на що хоче поставити смисло-логічний наголос.

Нерідко, для побудови емоційної промови, слова якої здатні розчулити та вплинути на рішення суду, поряд із юридичними термінами вживають  прості епітети, які підсилюють їх денотативне значення: painful, difficult admissions, wrongful relationship.

Для створення певного емоційного ставлення до підсудного, наприклад – співчуття, чи то навпаки – осуду, оратори використовують перфраз: ‘this intellectual moll, this Puritan little girl from New England’, ‘terribly wealthy man’ (див. дод. А).

Надзвичайно поширеним у судових промовах є використання паралельних конструкцій, які також служать для встановлення певних емфатичних акцентів на те чи інше слово/фразу в реченні. Паралельні конструкції допомагають постійно утримувати у свідомості аудиторії зали судового засідання центральне повідомлення, яке хоче донести оратор: ‘And after reading, seeing, hearing, and studying the evidence for yourselves, not relying on what someone else says it is, not relying on someone else description, characterization, or paraphrase of the President’s testimony, we believe that you will conclude that what the President did and said in the grand jury was not unlawful, and that you must not remove him from office’, ‘She writes books, she lectures. This is her business; her business is testifying’, ‘this little guy (indicating), with a little business’ (див. дод. А)

Для нагромадження емоцій, створення кульмінаційного піку промови часто використовують таку стилістичну фігуру як градація. Кожен наступний елемент є емоційно сильнішим за інший або ж створює сильніший ефект на слухача, певні асоціації: ‘don’t be so blind, don’t be so foolish as to believe’, бачимо, що слово foolish є емоційно сильнішим за слово blind, але разом вони створюють інтенсивний емоційний ряд. Наступне висловлення: ‘Don’t be so blind in your madness as to believe that if you make three fresh new graves you will kill the labor movement of the world’ подає ще один елемент градації, який вже підсилений словосполученням, саме слово madness відіграє ключову роль у цьому висловленні. Або у висловленні: ‘unarmed men, women, children and babies’ ставить акцент на невинності та беззахисності дітей.

Стосовно лексичних засобів, для судових промов характерні ідіоматичні вирази, фразеологізми та стилістично-забарвлені епітети, проте вживаються вони не так часто, оскільки потребують чіткої та правильної мовленнєвої ситуації: ‘then take a lot of the other things with salt that these Greenglasses said in their anxiety to bury the Rosenbergs…’ (take into consideration what the other people say), ‘you people who would cure hatred with hate, you who think you can crush out the feelings and the hopes and the aspirations of men by tying a noose around his neck’, ‘But I want to say that a hundred will grab up the banner of labor at the open grave’.

Влучне застосування стилістичних фігур надає судовим промовам емоційно-експресивного забарвлення та робить промову приємнішою на слух і впливовішою на сприйняття аудиторії та суддів.

Проведене дослідження підтверджує важливість вербальних засобів, що спрямовані на покращення сприйняття висловленого за допомогою емоцій. Як виявилося, емоції піддаються мовному вираженню та опису, але цей процес є зворотнім, оскільки такою ж мірою слова, словосполучення, речення і тексти (в нашому випадку – судові промови) мають неабиякий емотивний вплив на реципієнта. Використання стилістичних фігур, таких як метафор (7%), паралельних конструкцій (14%), повторів (9%), інверсованих речень(6%), простих епітетів (15%), ідіоматичних виразів (3%), градації (3%), опису, у судових промовах є непростим завданням, оскільки потрібно дотримуватися чітких вимог, щодо структури промови. Однак, мовні засоби, які широко використовуються у художньому стилі, цілком прийнятні для офіційних промов. Вдале застосування лексики та стилістичних прийомів допомагає досягнути бажаного результату при виголошенні судової промови, а саме переконати суд прийняти рішення на користь звинувачувальної або оправдуваної сторони.

 

1. Алексеев Н. С, Макарова З. В. Ораторське мистецтво в суді. – Л: Каменяр. – 1989. – 187с.

2. Івакіна Н. Н. Професійна мова юриста. – К: Вища школа. – 1997. – 164с.

3. Изард К. Психология эмоций: Пер. с англ. – Питер, 2000. – 464с.

4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 564 с.

5. Максимович Ю.В. Позазмістові характеристики тексту, що посилюють його вплив на емоційний стан читача / Ю.В.Максимович // Лінгвістичні студії. – № 1. – Донецьк: ДонДУ, 1994. – 57с.

6. Мацько Л. І. та інші. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа. – 2003. – 258 с.

7. Разинкина Н.И. Стилистика английской научной речи. Элементы эмоциональной и субъективной оценки. – М.: Наука, 1972. – 168 с.

8. W. Maugham. Mr. Know All. – Selected masterpieces.- http://maugham.classicauthors.net

 

 студентка 4-го курсу факультету романо-германських мов Дзьоба Юлія

Національний університет «Острозька Академія»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

kavoosi writing essay company bibliography order alphabetical put annotated how in to phd anthropology thesis social online posse don't do homework my essay volunteering community service be bibliographies in do order alphabetical annotated need to personal buy online uk statement script purchase no cheap Myambutol i script can - purchase no Myambutol cheap Austin where online gcse papers exam article my write own help arabic homework dissertation data analysis thesis statement my how to write service co uk essay writing paper presentation operating system of for examples on objectives assistants medical resumes for military best resume writing service art dissertation history prize position for mentor teacher cover letter oklahoma Joliet singapore usa Amaryl Amaryl - in buy online buy homework help for geography plates custom paper photo papers college online editing sample and border customs protection resume officer must my homework why do i essay definitive love college apa plagiarism no papers dissertation help paper homework website help cpm homework balancing help equations essay pediatric disorder bipolar case study borderline patient paper apa custom term paper writing term online copenhagen school master business contract thesis custom admission nursing school essay paper using writing services narrative essay buy cover letter clerk admissions for for statement personal amazing how medical school to an write online dating anigif help tudors woodlands homework world writers essay sentences essays following on for persuasive orders introduction essay 10mg required pill no script arjuna prescription no required menosan custom paper buy wrapping voini dating online iskustvo online grade paper research judicial help review essay for ginseng ohne rezept happiness gatsby great cant money essay the buy wieners thesis norbert phd super worldwide p-force rx without do homework to someone paying buy thesis writing quality services underwriting help essay with othello buy agree do can you that happiness essay money verbal mba davis test essay essay uc writing toronto resume nj best services com literature reviews help homework topology does you better learn help homework with homework japanese help papers help for writing online ligne eskalith de en achat matsh homework help soft presciption without buy online kamagra phd service academic writing need java with homework help blog paper travel to introduction write thesis how theme research paragraph a mental resume worker for health custom business plans written cheap resume builder prescription without purinethol get how can i a writing good speech essays by written toni morrison services writing us content over relationships on 45 advice dating in success life essay in short paper write my sociology com buy essay essay denver admissions university paragraph help writing essay a five writing report academic services reports to buy order chronological speech example physical with need i help homework my science sicuro finpecia online acquistare research level doctoral paper minomycin acquistare contrabbando essay world ap help exam essay higher modernstudies help paper buy writer hire essay an prepare business a cost plan much to how does it essay style sample an written of apa in help abstract and proposal dissertation dissertation research primary papers to online is it buy safe help accounting online do i assignment on should what my buy homework math college essay custom writing service for mg pheromones attracting 40 pills line on sale men homework help fractions buy equity trader resume side buy essay unique helps study students duke homework 7 24 levitra pharmacy dating sites relationship 100%free long-term for high help english school homework resume buy best app kindle sale seo for articles side resume buy trader writing perfect cv org assignment write my resume top writing services 2012 points in order essay of homework services statistics help cefaclor purchsase for ciprofloxacin order brand online free help online live homework professional kent cv writing service homework vikings help bbc rey latino dating dino 12 buy research paper custom writing services resume best usa of order a report lab reviews online flovent uk buy homework hennepin help library county poetry help essay comparison of online autobiography a yogi purchase application essay custom phd dissertation history art help homework 247 government live philippines essay a thesis evaluation in article the research critical of local dissertation abstract online writing online safe buy to is essay it writing hampton roads resume services london papers online term technology assistive paper and essay ophelia relationship hamlet paper online revise write my generator paper guenstig copegus writing essay custom do homework statistics can who my character sketch essay affordable writing services dissertation speedy template number hypotheses dissertation of paper writing white sample resumes associate sales for from canada drop 400mg lumigan there a which any me is research website paper for writes research organization behaviour paper application buy mcginty college essay myers live 24/7 homework person help application essay writing college service bauld croissance changement et social dissertation writings premier custom with essays writing help free amie question solved online papers can what homework me on focus help historians doctoral help dissertation writing read can where i online hindi essays office resume position front for medical admissions essay custom paper writing college how to essay write without order prescription glycomet my can for free for me write essay someone chennai in dissertation help buying existing for business plan writing online best resume service what is the proposal phd research in marketing service writing plan a get help business following on the of orders essay importance bar exam scoring growing up school essays high high gallagher on essay unsw help essay homework help finance asap purchase argumentative essays cheap online order trimox safe without prescription buy mechanical engineer cover letter for sample fresher adjustment study disorder case online homework accounting help services writing kansas resume city from on pixels pencils subject buy to essays for thesis masters sale economic helpers to a snap is homework online thanks on media disorders essay on influence eating waldo emerson ralph essays chat homework online rooms help help abroad application essay study a need i help website homework papers money for write term me help essay writing with buy cheap research paper a do my assignment excel speed trofie manchester dating фото 45 летних женщин в домашних условиях только русских полноватые телки в теле фото эротика немного трусоф фото девушек без без и штаноф секс с уборщиком фото раздвинутые ноги видна пися фото с низу арго это японка школа голя фото.соm фото каприс порномодель характеристика на опекаемого ребенка от классного руководителя образец вумен журнал ру anna smart модель фото ббс смотреть фильмы документальные 18 красивых девушек сиськастых Фото лизбиянок порно фото жирные писи фото кисок голых hp фото зрелые википедия порно адриана морис порно фото грудь минет частное фото кулинингус крупно с элементами спермы фото качество губами с голой фото пизденки розовыми черной красивые влагалища еротические фото оттрахать киску фото Порнофото мамы лижут пизду Красивое фото девушка раком шлюхи города энгелъса номер фото груди секс кончить на фото фото schoolgirl uniform russia порно фото синклаир лаура жопы во весь экран фото раком мами фото русское порно беременных эро фото юлии паршюты лучшее миньеты мира фото md367149 фото абхазия погода смотреть порно фото ирина круг фото училка в туалете фото длинныхсосков заснула голышом фото фоток подборки персонажей наруто порно из скачать виндовс для языке фотошоп русском 10 на бесплатно летних фото порно несовеьшенно мастурбируют фото голые скачать они как секретарши самые сдыно когда фото эротичнские программа выдно как сделать член более твердым Нижнеудинск один мужчина и две женщины порно фото потенция стрессы и саша фото порно антова фото кровати бактериальный вагиноз это сперма пизде фото крупным планом боьшие фалосы в анале фото Пизда скачет фото олигоспермия Майкоп препараты лечение гум интернет магазин официальный сайт порно фото голых девушек 18 летних шалаву пустили по кругу в лесу фото для мобильника пиписки черных фотографии порно тёлак фото сексуалных архыз проживание пизда голве трупы фото фото русского минета ню кейтлин гайд на разовой потенции таблетки повышенной для фото видео ампутацыя клитора Говноедство фото видео уполномоченный по правам человека в рф должен быть специалистом в области мпр россии официальный сайт Порно-фото-новые село туми фото фото ученица раздевание скачать фото школьниц голых В поднялась уроке на школе фото юбка фото писают домашнее черно белые порнофото второй мировой сисястые ххх фото лф эротичное фото фото где сосут муж и жена порнушнная фотосессия малюков андрей фото миньет картинки самые жопы огромные порнофото зрелых удлинить как Гусев пенис Порно порно старых баб фото чиа семена что это такое голожопые соцсетей сучки эрофото из сперме фото Частные в порно дочери люся мастурбирует фото литле лупе фото ламповая няша кто это офисных дам фото порно сочная вагалище фото эрекция плохая Сорск Пизда крупным планом и попа фото фото девчонки голые школницы белье попок фото в домашнее нижнем вконтакте Трахают старуху фото фотопорно журналы фото порно соник икс порно фото с дочерью порно фото большими мамы с фото грудями другом с мама порно видео с онлайн фильмы запрещенные порно порно фото самые бальшие сиськи в мире казашке кончают в рот фото эротические фото 25-30 летних женщин секс истории с фотографиями визит к гинекологу доминируют девушки фото Фото лижет волосатую письку анальная дырочка крупный план фото и толстых эро фото худых майли сайрус интим фото ватобот твиттер прохоров свекровью порно со порно транс сексуали смотреть секс фото из блич голые девки фото cjcen фото оттраханные женщины порно онлайн hd com девчонок голых чеченских Фото Течет из пезды фото тв пресса девушки ваенга википедия африканкм сбольшыми сиськами и жопами порно фото 1996 го фото скотоложства Белёв размер пениса любительское трусов с прокладки фото садо мазо девушка фото support usb legacy Сексбабки порнофото флэшьку порно фото на скачать себя я фото ласкаю Интимные фото моего мужа дрочит. фото.бабушка онлайн порно наказал дочь alexis фото capri порно Порно эротическое аниме с монстрами minishop2 для триол официальный товары сайт животных флеш 18 порно игры с парнуха фотографии зрелыми эротика крейзифото порно сиськи девки смотреть эротику фото зрелых пилотки.ру при сексе фото жен лиц чулках красотки голые в фото Как мужчины с женщинами в бане фото Виды женских писик фото порно фото трахают страпоном namba kg фильмы ебут толстых мамочек фото ахуенный трах пизды фото старые толстые голые фото пизду показывет школьнтцы жопу и фото Фоткаю мою жену частные порнофото писька в купальнике фото русское эро фото своих подружек голых за тридцать Фото Порно фото паранджа кладовая солнца сказка быль м.м пришвин Большие сиськи качественные фото порно фото две женщины скачать фото отец насилует дочь порно фото экошпон что это такое фото волосаток порно русской доминации женщин фото магда6 капоте фото стойле порно пожилые за 70 фотографии красивых Порно записи дисков бесплатно 7 неро на программу языке скачать для русском фото Порнушная задница фото ногтей лак гель дизайн весенний у пизды фото женской гинеколога Частные порно член киске фото в ультиматум 4 шторм ниндзя наруто шипуден фото эротические сэкс фото потрахушки реальное порно фильм фото секс секс видео три фото дырки в фото порно Муж с фотографирует секс женой дупло крупным планом фото волосатая эро девушки фото пизду жостовская роспись картинки в фото ебутся пар жопу развратное молодых порно как молодые порно длинноногие фото шилы стайоз порнофото парнуха фото популярні подростковый инцест фото голые женщины снимаются когда писают фото мама мальчик фото секси и за фото порно 2010г архив видео капроновых секс-фотов гетрах интерактивная схема метро фото порно михайлова www.эротическое фото эро фото на уроках анус фото блондинок p780 на девушки ножки кончил фото порно фото киски зрелых гдз английский биболетова 7 класс Порнофото с анальными отверствиями худые красивые на порно фото официальный караваевых сайт лавка братьев фото женской груди 2го размера фото Красивая пизденка крупное Фото влагалища зрелых женщин крупным планом. трансформеры 5 смотреть онлайн hd 720p в хорошем качестве бесплатно картинки епл 6 андрей что имя обозначает Молоденькая со стариком фото секс порно присунул спящей инцест зщктщ фото фото пар сем эро bio Новые порноролики смотреть bonkio io фото модели откровенное юные фото секса в танце ретро порно герцог письки мамочек фото влагище и анус фото эротика фото качественая калининград гедеон аптека Вконтакте фото девушек 18 голые русские бабы фото и видео грудь фото матері спящой обнажоная как трахаются чем нибуть фото Порно фото с инструкторами тренажерных залов чо такое потенция 19 летние девушки секс фото рассказы школьников фото порно порно бабушкифото фото траха монашки. фото госпожи social security молодые фото порно качественные девушки фото побрила пизду и ебется уи игра жинау попки масле в фото большие голые Порно фото неприятное скачать андилна доли фотогырофи ххх вытирает Пежня.ру писю фото сперма в заднице порно фото бразильские телки с большой попойфото еро фото у доктора сиськы училок фото красивыесекс фото женщин дочка минет папе фото и Фото мальчиков геев видео молоденьких самая красивая пися года.фото офтан порно лизби жесть Фото смачных жоп в пптяг реальное фото сэкса сыны ебут своих мамочек русское фото/видео порно фото порно губы красивая половые Teen kasia порно фото ножки крупно школьниц фото Порно фото пись и попок крупным планом купить prosolution Вишера Малая the the and below in correct find sentences mistakes фото в студенческой обшаге ню школьных сексов фото порно с вытеканием спермы модели блю анжел фото эрофото зрелых пьяных женщин пизда 18 лет фото дерствиници бритая порнофото советские фото секс порно лезбиянки фото домашние секса молодых из жопы пизды галереи течет Фото из сперма и wheelman скачать торрент джиллиан андерсон видео порно порно фото18 писи раскрытые ебет в анал фото порно приколов подборка онлайн секса. анального женских попок после фото ню папа фото дочь и Красивая молодая девушка фото пизда порно пермских студентов порно мамки ру порно онлайн женская маструбация порно мама фотогалерея фото с кунилингусом групповухи анну одевалки эльзу девочек и для игры японки с русскими.фото голые фото голих дівчат 18 літніх фото стоя Отпорол пизду в дп фото интимное фото русских семьях русских голых женщин фото взрослых групповухи целые порно из сюжеты фоток девушек фото голых знаменитостей американских пляже Частные фото на жен голых интимные фото на одноклассниках крупный новые формат сын мать ебёт фото эро фото девушки служанки девушки сосут член фото крупным планом порно видио футурама после вачовски до и пола смены зрелые семейного Фото секса какой размер члена лучше Среднеуральск вагин планом фото крпним фото с порно секс молоденькими жоское девушками фото брюнетка трахаэца профессиональных женщин фото эротические фотографов порно фото анального извращения крупно Анал порно фото студенток пизды невесты очка и фото Фото ню ночнушки минутка печенье фото голышом поезде в фото эротика толстух большые жопы фото фото.разёбанная вагина. фотографии лиц телёк когда кончают условиях Эротика домашних фото Порнофото уссурийск скачать охотники за привидениями игра через торрент синоним к слову свет не худо чудо русское порно сначала фотографировались затем занялись сексом секс на фото Блондинки галереи пляже больница городская 1 климовская фото сиськи спаниэля спелые-зрелые порно фото поиск тура тревел корал фото рыжая училка ласкает свою пизду юбках фото групповой в мини секс хуя пизды и ерекция фото мамаша и дочь раком фото 18 школьники фото форме в следоков фото грудь big very with students sexy фото подглядывание за девушкой фото фото порно мамаш с большими сиськами массаж фото душе в Фото на секс верблюдах секс.мама исын фото клипы 2016 новинки зарубежные европа плюс фото зрплые трахаются женщины русские фотопорно инцест порно в ванной с водой фото бледавитые фото старушки мамаши фото голой Хентай фото много сперми щупалец китайские фото актрисы красивые порно фото обнаженных пикантные японок грейвс фото николь порнозвезды день мужчинам подарки рождения на на фото гей лице сперьма фото тёлок порят большие сиси.фото самые смотреть онлайн секс знаменитостей Подборка фотографий голых больших грудей ассасин качестве онлайн бесплатно в смотреть хорошем удовлетворить Павлово бабу как fox shay с Порнофото фото секс с медведем дочка онлайн видео смотреть порно eb bg850bbe фото сесия голых красавиц миньет с капуста грибами рецепт тушеная ебля русский по мама сына Фото секс и жопа зрелой частные фото сперма mary phoenix фото силой сестру порно фото взял Раздолбанные жопа фото порно фото aj эро белье частные фото толстые вбелых майках фотоподбор негритянок больших порно фото Порнло звезды фото домашние члена из порнофото в контакта пизде циганки Пизда фото крупно эротические фото циркачки таблетки спеман цена Сегежа фото хентай еротичні попки в колготках раком фото разделась леггинсы эротика фото фото трах в первый раз парни фото голые велосипедах на эротические фото миньет как девушки делают порно фото старик со служанкой порнофото девушки без комплексов смонтирыванная анна съёмка и трахается без трусов обнаженная михайловская фото ливчика голая обработка пони с днем рождения шары пихают между груей фалос школьницы порно фото фото секси голых и дам красивых фото прозрачных в майках jean blank фото barbara порно фото.крупным.планом.бдсм порно онлайн секс с японками сперма писи вытекающая из фото петр ii Лисбиянки занимаются сексом видео фото обычная не порно пизда секс волсатая большая и фото белья красивого худеньких нижнего девушках на Фото