Емоційний вплив стилістичних фігур на сприймання судових промов

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розповідається про роль стилістичних фігур як особливих мовних засобів вираження емоційностіу англомовних судових промовах.

Ключові слова: риторика, оратор, реципієнт, красномовство, емоційний стан, опис, почуттєвий намір мовця, аудиторія зали судового засідання.

This article deals with the importance of the figures of speech as particular language maensof emotional expression in English judicial speeches.

Key words: rhetoric, orator, recipient, oratory, emotional state, description, emotional intention of the speaker, the audience of the court room.

Дослідження судових промов на сьогоднішній день є невичерпаним та актуальним. Ця тема приваблює своєю багатогранністю та поєднанням багатьох лінгвістичних аспектів в контексті юриспруденції та психології. Особливо цікавим та перспективним  є стилістичний аспект, а саме застосування стилістичних фігур, як основного засобу емоційного впливу на реципієнта. Роль паралельних синтаксичних конструкцій, еліптичних та інвертованих речень, простих епітетів, ідіоматичних виразів, фразеологізмів, метафор безсумнівно привертає увагу філолога, оскільки стилістичні фігури несуть значне емоційне навантаження і є основним полем нашого дослідження. Проблемним є питання чи справді вплив на реципієнта більшою мірою здійснюється за допомогою стилістичних фігур і яким чином він зумовлюється?

Попередньо, вивченням проблеми емоційності та експресивності судових промов та їх структури, планування, мовних засобів, займалися такі науковці як Мацько Л. І., Алексєєв Н. С., Івакіна Н.Н., Лікас А. Л., Максимович Ю. В. та багато інших.

Матеріальною базою для проведення дослідження були уривки з промов ‘Summation of Emanuel Bloch for the Defence’, ‘Bill Haywood and its possible execution’, ‘Summation Aubrey Daniels for the Prosecution’ американських адвокатів Р. Барра, Г. Хайда та Г. Крега.

Актуальність обраної теми визначається тим фактом, що на сьогоднішній день промови відіграють важливу роль у суспільному житті, а основним їх завданням є справити задумане оратором враження за допомогою певних мовних засобів. На сьогоднішній день вплив стилістичних фігур на вираження емоційності та експресивності судових промов не досконало досліджене, а отже є потреба у розкритті цієї теми. Метою дослідження є аналіз англомовних судових промов, виокремлення в них стилістичних фігур як особливих мовних засобів вираження емоційності, а також визначення емоційно-експресивного ефекту, який досягається за допомогою цих засобів. Завданнями дослідження було з’ясувати застосування стилістичних фігур в англомовних судових промовах, та їх значення, а також визначити експресивне навантаження стилістичних фігур у судових промовах. Наукова новизна полягає в тому, що за допомогою стилістичних фігур таких як синонімів, метафор, паралельних конструкцій, повторів, інверсованих речень, простих епітетів, ідіоматичних виразів, градації, опису судові промови набувають емоційного забарвлення піднесення, сприяють позитивному сприйманню тексту реципієнтом, і в результаті впливають на бажаний результат, який був запланований оратором. Практичне значення зібраного матеріалу полягає в тому, що він може бути використаним як у подальших дослідженнях тем, пов’язаних із використанням стилістичних фігур як підвищення ораторського мистецтва, так і при підготовці судових промов.

Судові промови, як і інші види мовленнєвої діяльності не тільки забезпечують інформаційний обмін мовців, але й відображають їх емоційний стан в ході комунікації. Для досягнення цієї мети в мові вироблений особливий код: різні види емоцій передаються спеціальними знаками.

До середини 70-х років проблема мовної концептуалізації, так само як і вербалізації емоцій, привертала увагу мовознавців лише незначною мірою. З того часу, як почали зароджуватися основи нової лінгвістичної парадигми – гуманістичної, в центрі якої є людина як носій і користувач мови та її психологія, лінгвісти не могли обминути сферу емоцій. Дослідження проблеми мови та емоцій вважається пріоритетним напрямком сучасного мовознавства і співвідноситься з обраною нами темою.

Учені-психологи вирізняють основні емоції. Представники різних шкіл виділяють різну кількість їх видів. Популярною вважається класифікація, розроблена американським психологом К. Ізардом. Науковець виділяє наступні фундаментальні емоції: задоволення, інтерес, презирство, сум, сором, гнів, здивування, відраза [3, 345]. Згідно із запропонованою класифікацією можна зробити розрахунок на очікуваний результат судових промов, та стилістичних засобів досягнення цього результату.

На синтаксичному рівні для вираження емоцій можуть вживатися окличні, питальні, еліптичні, інвертовані речення, вставні елементи. Чим вищий ступінь емоційного напруження, тим вищим є ступінь порушення синтаксичної структури судових промов. Перерваність, повтори, незакінченість синтаксичних конструкцій характерні для високої концентрації емоцій, чим характеризуються уривки відібраних нами судових промов.

Невід’ємним засобом вираження емоцій вважається опис – свідоме вираженням емоційного стану мовними засобами. Опису підлягає зовнішня експресія емоції: міміка, пантоміміка, тембр, інтонація тощо. Зразковий оратор безсумнівно повинен володіти усіма невербальними засобами для здійснення впливу на реципієнта, проте сухе мовлення не підлягає емоційній інтонаційній обробці і в цьому приходять на допомогу мовні засоби, в нашому випадку – стилістичні фігури. Однак, нейтральна лексика також несе емоційне навантаження при правильно здійсненому описі емоційного стану. Наприклад: “Suddenly he caught sight of Mrs Ramsay’s face. It was so white that she looked as though she were about to faint. She was staring at him with wide eyes’ (S. Maugham) [8, 58].

Таким чином, бачимо, що емоційний стан людини певною мірою піддається впливу за допомогою різноманітних лексичних та семантичних засобів, і відповідно потрібно чітко дотримуватися конструкцій та прийомів для точності та влучності виразів при переданні емоційних станів реципієнта.

Проблемою емоційного впливу на реципієнта за допомогою вербальних засобів займається атропоцентрична лінгвістика. Згідно з цим вченням лексичний шар є не тільки засобом пізнання, а й служить для вираження широкої палітри емоцій, почуттів, оцінок, усього того, що пов’язане зі сферою емоційно-психічної діяльності людської свідомості [3, 205].

За результатами досліджень у судових промовах лексична експресивність є найпродуктивнішою, оскільки саме на вербальному рівні здійснюється основний емоційний вплив на реципієнта. Оскільки кожне слово має абстрактне навантаження і викликає слухо-моторні образи у його свідомості, а стилістичні фігури дають можливість емоційно підсилити образ за допомогою безпосереднього впливу на нервову систему нашого реципієнта

Стилістичні фігури (грец. schema, лат. figura – контур, зовнішній вигляд; зворот мови), є системою способів синтаксичної організації мови, що історично склалися, вживаних переважно в межах фрази і що реалізовують експресивні (головним чином емоційно-імперативні) якості вислову. Стилістичні фігури використовуються в мові як нехудожнього (у повсякденно-побутовому і газетно-публіцистичних стилях), так і  художнього стилів (особливо у поезії)[6, 20].

Особливого значення стилістичні фігури набувають саме у публіцистичному стилі, оскільки ораторське мистецтво передбачає вміння правильно застосовувати ту чи іншу стилістичну фігуру для емоційного впливу на аудиторію. Безсумнівно, вживання стилістичних фігур у судових промовах надає їм певної колоритності звучання, а також змушує слухачів сприймати та реагувати на виголошені слова, таким чином, як це запланував оратор (суддя, адвокат, прокурор тощо).

Проаналізувавши судові промови Р. Барра, юриста американської організації ‘Berkery Center for Law & Technology’, Г. Крега, відомий юрист Вашингтону та Х. Хайдна, юриста Чикаго, уривки яких наведені у додатку А, було виявлено, що численне вживання засобів стилістики справді має неабиякий вплив на аудиторію зали судового засідання. Оскільки тон промов є піднесеним: ‘I welcome this opportunity to speak for President Clinton’ та спонукальним, настрій – радикальний, адже кожна сторона знає чого хоче домогтися: звинувачення чи виправдання.

Перш за все, адвокати дуже часто використовують синтаксичні конструкції з порушеним порядком членів речення, тобто – стилістична інверсія, а також навмисне повторення певних слів та словосполучень для їх емфатичного виділення та звернення на них особливої уваги слухача. Наприклад, у таких фразах: ‘No, we want you to decide this case with your minds, not with your hearts, with your minds. . . ’, ‘You have a job, gentlemen, a job which you took an oath to do’, ‘He has fought many a fight, many a fight with the persecutors who are hounding him into this court’(див. дод. А) повторення слів/словосполучень – in your mind, many a fight та a job є свідченням того, на що справді оратор акцентує свою увагу, на що хоче поставити смисло-логічний наголос.

Нерідко, для побудови емоційної промови, слова якої здатні розчулити та вплинути на рішення суду, поряд із юридичними термінами вживають  прості епітети, які підсилюють їх денотативне значення: painful, difficult admissions, wrongful relationship.

Для створення певного емоційного ставлення до підсудного, наприклад – співчуття, чи то навпаки – осуду, оратори використовують перфраз: ‘this intellectual moll, this Puritan little girl from New England’, ‘terribly wealthy man’ (див. дод. А).

Надзвичайно поширеним у судових промовах є використання паралельних конструкцій, які також служать для встановлення певних емфатичних акцентів на те чи інше слово/фразу в реченні. Паралельні конструкції допомагають постійно утримувати у свідомості аудиторії зали судового засідання центральне повідомлення, яке хоче донести оратор: ‘And after reading, seeing, hearing, and studying the evidence for yourselves, not relying on what someone else says it is, not relying on someone else description, characterization, or paraphrase of the President’s testimony, we believe that you will conclude that what the President did and said in the grand jury was not unlawful, and that you must not remove him from office’, ‘She writes books, she lectures. This is her business; her business is testifying’, ‘this little guy (indicating), with a little business’ (див. дод. А)

Для нагромадження емоцій, створення кульмінаційного піку промови часто використовують таку стилістичну фігуру як градація. Кожен наступний елемент є емоційно сильнішим за інший або ж створює сильніший ефект на слухача, певні асоціації: ‘don’t be so blind, don’t be so foolish as to believe’, бачимо, що слово foolish є емоційно сильнішим за слово blind, але разом вони створюють інтенсивний емоційний ряд. Наступне висловлення: ‘Don’t be so blind in your madness as to believe that if you make three fresh new graves you will kill the labor movement of the world’ подає ще один елемент градації, який вже підсилений словосполученням, саме слово madness відіграє ключову роль у цьому висловленні. Або у висловленні: ‘unarmed men, women, children and babies’ ставить акцент на невинності та беззахисності дітей.

Стосовно лексичних засобів, для судових промов характерні ідіоматичні вирази, фразеологізми та стилістично-забарвлені епітети, проте вживаються вони не так часто, оскільки потребують чіткої та правильної мовленнєвої ситуації: ‘then take a lot of the other things with salt that these Greenglasses said in their anxiety to bury the Rosenbergs…’ (take into consideration what the other people say), ‘you people who would cure hatred with hate, you who think you can crush out the feelings and the hopes and the aspirations of men by tying a noose around his neck’, ‘But I want to say that a hundred will grab up the banner of labor at the open grave’.

Влучне застосування стилістичних фігур надає судовим промовам емоційно-експресивного забарвлення та робить промову приємнішою на слух і впливовішою на сприйняття аудиторії та суддів.

Проведене дослідження підтверджує важливість вербальних засобів, що спрямовані на покращення сприйняття висловленого за допомогою емоцій. Як виявилося, емоції піддаються мовному вираженню та опису, але цей процес є зворотнім, оскільки такою ж мірою слова, словосполучення, речення і тексти (в нашому випадку – судові промови) мають неабиякий емотивний вплив на реципієнта. Використання стилістичних фігур, таких як метафор (7%), паралельних конструкцій (14%), повторів (9%), інверсованих речень(6%), простих епітетів (15%), ідіоматичних виразів (3%), градації (3%), опису, у судових промовах є непростим завданням, оскільки потрібно дотримуватися чітких вимог, щодо структури промови. Однак, мовні засоби, які широко використовуються у художньому стилі, цілком прийнятні для офіційних промов. Вдале застосування лексики та стилістичних прийомів допомагає досягнути бажаного результату при виголошенні судової промови, а саме переконати суд прийняти рішення на користь звинувачувальної або оправдуваної сторони.

 

1. Алексеев Н. С, Макарова З. В. Ораторське мистецтво в суді. – Л: Каменяр. – 1989. – 187с.

2. Івакіна Н. Н. Професійна мова юриста. – К: Вища школа. – 1997. – 164с.

3. Изард К. Психология эмоций: Пер. с англ. – Питер, 2000. – 464с.

4. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 564 с.

5. Максимович Ю.В. Позазмістові характеристики тексту, що посилюють його вплив на емоційний стан читача / Ю.В.Максимович // Лінгвістичні студії. – № 1. – Донецьк: ДонДУ, 1994. – 57с.

6. Мацько Л. І. та інші. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа. – 2003. – 258 с.

7. Разинкина Н.И. Стилистика английской научной речи. Элементы эмоциональной и субъективной оценки. – М.: Наука, 1972. – 168 с.

8. W. Maugham. Mr. Know All. – Selected masterpieces.- http://maugham.classicauthors.net

 

 студентка 4-го курсу факультету романо-германських мов Дзьоба Юлія

Національний університет «Острозька Академія»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

are english essays what tense written in en pharmacie comprare Generic Indianapolis Generic Colchicine - Colchicine achat writers thesis in mumbai org custom writing service admission writers essay science online computer help need homework to someone do my paper dissertation zaynab county professional orange resume ca service writing mentat buy online canada paypal check essay methodology research distance dissertation learning in industry for resume phd medical for essay field scholarship paper essay want buy disorders thyroid case studies evolve phenergan se ap homework help calculus writing service has resume best who the australia professional service resume writing advanced australia pack ed 50mg writing essay music service orders obeying paper research generic acquista order generico to best Fayetteville Seroquel online place - Seroquel in home mumbai writing work at paper resume sample manager purchase for abstracts dissertation business international dating discourses krishna online premi for my paper help free write me bibliography order alphabetical natbib geography aims coursework the money are worth services resume writing an can really you buy essay research spectrum paper autism disorder for help conclusion on essay services cheap editing news papers urdu online homework help sites math plans f4 depron building essay service toronto cyber website essays paragraph essay 5 graphic for organizer help canada homework program ontario buy discount Plendil online pills 365 fludac on class proposal essay gita example bhagavad the essay introductions with help writing Lincoln mail Elocon discount - Elocon discount without prescription online order someone and pay assignment write find help irish dissertation history medical statement for personal edit school website my homework for do me papers writing help graduate admission essay help toronto online order research paper help with papers research writing 1st grade homework helper reports chicago resume best writing services zip ireland help dissertation needed prescription no capoten of treatment mental disorders essay resume letter writing help cover skills of sales section for resume writing prescription service online essay leadership services admission mba service atlanta resume writing homework kids help for help website homework australia online paper buy nexium comprare letter list application writing z a work biography sample dealing thesis masters diythemes thesis review how your hdl increase to cholesterol writing business with help homework communication admission essay college my homework answers yahoo help help me writing uk dissertation book dating crushes ya thanks vote service speech memorial for of pharmacy wellbutrin online buy buy online dramamine services western sydney resume writing help with dissertation cancer cures liver chinease do homework online that places orlip avec acheter paypal write where an on name do essay i my homework helpful paper guidelines writing reaction dissertation dubai in help from arizona allergy natural treatment thesis management facility master fraction homework help best buy essay site anxiety study case illness disorder order persuasive essay organization an essay of feminism proposal in thesis research related to management paper buy prescription without mentat online help quest homework size uk custom buy paper kairos lamictal Gillam - pharmacy 40 mg Doxycycline canadian from Doxycycline canada disorder borderline studies personality case services editing best anne help frank report book devex cv service writing pay college homework for paypal taliz buy accepted essay admission popular college prompts essay this is me 10 cialis dosages mg jelly for sales objectives resumes brisbane essay service writing resume linkedin writer for buy and homework statistics help online with for me write paper a research dissertation service help editing online essay custom writing service pay for paper best service writing research borderline studies disorder of case personality success avelox rate assignment accounting help financial personal essay writing college admission for short papers school science pictures speech therapy with help to more important than essay education specialist resume reading experience online level papers o college essays service help homework henderson live tadacip 20 Lotrisone tablets Lotrisone netherlands in buy essay write in present tense my should i purchase online Mysoline do homework can high my my assignments university do help university homework for write to article a wikipedia hire someone writing service law cheap essay application essays uc raleigh services nc resume writing writer fake essay photo websites essay service research freelance writing will do my you homework siri dissertation umi purchase guarantee essay service writing about persuasive video essay gam sinemet buy prescription without where to intent to purchase letter business of template admission letters to write how org essay writing custom reviews service plans lesson classism on essay have to pay written graduate plan help business online program graduate essay admissions dissertation work help social relative dating intrusion igneous method cheapest ketorol purchase essay what service writing good is a help essay uc admission traumatic post research paper disorder topics stress copywriting services web sale without a prescription buy pills for penis growth phd thesis climate and security food change essay a become professional writer for cover mental technician letter health hire for rap ghostwriters case study disorder mood erectalis cheap order service writing india assignment resume online service best writing healthcare college writing service cheap paper do my science homework book how to write report a for grammar and school punctuation helpers homework calc helper homework sin Tegopen script receta Carrollton - Tegopen non essay fast buy get help for and anxiety depression to how paper custom napkins canada thesis to buy what supervisor your essays great argumentative university buy report question inequality gender yahoo cabelo dating perfeito newton on research sir papers isaac developer for salesforce sample resume my can i just homework not do a written short by essay filipino someone your do pay essay to my essay south write park sales for assistant sample resume compare motorcycle plans assistance roadside best writing 2014 service resume writing canadian essay services custom help synthesis ap english essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721