ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПАМ’ЯТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ: НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Школяр
Хмельницький національний університет,
 Хмельницький

У статті зроблено спробу накреслити певні напрями дослідження емоційно-експресивного компоненту пам’яті фразеологічних одиниць та показано механізм його появи і збереження.
Ключові слова: емоційно-експресивний компонент, емоційність, фразеологічна одиниця, метафора.
В статье сделана попытка наметить определённые направления исследования эмоционально-экспрессивного компонента памяти фразеологических единиц и показан механизм его появления и сохранения.
Ключевые слова: эмоционально-экспрессивный компонент, эмоциональность, фразеологическая единица, метафора.
The article presents an attempt to indicate different researches dealing with the emotional and expressive component of idioms. The mechanisms of appearance and preservation of the emotional and expressive components are shown.
Key words: emotional and expressive component, emotionality, idiom, metaphor.


Когнітивний аналіз фразеологічних одиниць не просто виявляє номінацію певного явища, предмету, але й виражає відношення, розкриває інформацію, яка формує зміст фразеологізму. Когнітивний підхід надає змогу уявити фрагменти світу та їх національне бачення окремими блоками, які можуть включатися у периферію більших блоків знань. Таким чином, аналіз окремих фразеосемантичних полів та виділення їх у рамках моделей сприяє виявленню національних особливостей поділу світу і маніфестації мислення у кожному фразеологізмі.
Актуальність дослідження зумовлюється загальним інтересом сучасної лінгвістики до виявлення національної специфіки структур мови, що розглядаються. Фразеологічні одиниці досліджуються не лише з метою розкриття семантичних, національно-культурних особливостей мови, але також з метою реконструкції фразеологічної картини світу, що є одним з найважливіших завдань сучасної лінгвістики, проблемами якої присвячено праці таких науковців як В. Н. Телія, О. С. Кубрякова, І. В. Іванова, З. Д. Попова, та ін..
Серед усіх методологічних принципів, характерних когнітивній лінгвістиці, превалює принцип антропоцентризму. У центрі мовотворчості перебуває людина, відбір і оцінка нею найрізноманітніших реалій та оцінка самої людини [8, 42]. У фразеології антропоцентризм відчувається в спрямованості на характеристику людини за допомогою різних засобів, багато фразеологічних одиниць вживаються на позначення реалій інтелектуальної та трудової діяльності людини, її емоційного та психічного стану, суспільної поведінки, її соціального стану, стосунків між людьми. Навіть реалії, що не стосуються характеристики людини, пропускаються крізь призму людських почуттів та емоцій. Мислення людини створює в процесі трудової та сигнально-мовленнєвої діяльності певні поняття про речі, їх властивості та відношення.
У філологічній науці панує думка, що слово – це не лише засіб для передачі інформації, але й інструмент думки й акумулятор культури [11, 78]. Здатність акумулювати у собі культурні смисли – властивість живої мови, що впродовж багатьох віків застосовується у різноманітних потребах і стає скарбницею усього нашого минулого життя.
Роль людини і мови у процесах пізнання не може бути применшеною. Між дійсністю, її сприйняттям людиною і мовою існує найтісніший зв’язок, оскільки мова кодує світ. Оскільки людина ніколи цілком і повністю не може відобразити навколишній світ, і пізнання навколишнього світу завжди передбачає відомий життєвий досвід та є постійним процесом, поступовим накопиченням знань, вивченням того, що існує на землі, і того, що на ній відбувається, можна припустити, що за допомогою мови кодується декілька «світів» – світ «як він є» та світ нашої психіки, світ, який ми отримали і який ми осягаємо у безпосередньому сприйнятті, та світ, який уже є «пропущеним» крізь нашу свідомість і певним чином уже є препарованим розумом, інтелектом чи то відповідно певним вродженим схемам, ідеальним образам речей, чи то відповідно сітці, яку накладають мовні категорії [2, 78].
У більшості існуючих сьогодні когнітивних концепцій про мову постулюється виключна роль чуттєвого, наочного сприйняття світу для всієї будови мови. Якщо має місце відображення у голові людини й у мові «об’єктивних властивостей дійсності» [2, 78], то можна говорити і про відображення емоційного стану людини, як відповіді на самі явища дійсності. При зіткненні з певними подіями, реаліями у свідомості людини виникає емоційна відповідь (реакція), яка відображається не лише у голові людини, але й у мові. Тому, якщо в результаті безпосереднього відображення предметів та явищ навколишнього світу у голові людини можуть створюватися поняття, умовою появи яких є накопичення відомостей про ці предмети чи явища, то можна говорити і про збереження відомостей про емоційну реакцію на певні явища чи події.
Відображуючи у своїй семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фразеологізми фіксують і передають від покоління до покоління культурні установки і стереотипи. Фразеологізми, згідно загальновизнаній думці, відображують у своїх образних підґрунтях окультурене світобачення народу, в тому числі – й найстародавніші його прошарки, вони передають пам’ять про них з покоління у покоління [8, 215].
Призначення фразеологічних одиниць у системі мови більше полягає у вираженні емоційних, моральних, етичних реакцій ніж у відображенні понять. У цьому плані фразеологізми є дуже близькими до «культурних» знаків, архетипів культури, культурних констант та фреймів, однією з головних властивостей яких є пробудження в людині ряду асоціацій. І культурні знаки, і «художні твори у мініатюрі» – прислів’я, ідіоми будуються на характеристичному переосмисленні ситуацій з конкретного чи ілюзорного, придуманого життя, походять від спільних, стійких ситуацій з міфологічної, побутової сфер, а також зі сфери праці.
Перевага експресивного компонента над предметно-логічним змістом зумовлює хоч повільну, але постійну динаміку фразеологічного складу в загальному фонді вторинних мовних одиниць і компонентного складу в структурі фразеологічних одиниць. Експресивно-емоційний аспект фразеологізмів зумовлений їх образним змістом, етимологічним асоціатом, що пробуджує активну діяльність уяви, спонукає до мислення. Відбувається «акумулювання» різночасових, колишніх і порівняно пізніх, осмислень внутрішньої форми фразеологізму. В процесі спілкування може відбуватися як більш поверхневе «читання» внутрішньої форми виразу, так і актуалізація більш глибинних співвідношень.
Психологи стверджують, що значення є результатом психологічного процесу сприйняття. Сприймаючи навколишній світ людина не може обійтися без емоцій, оскільки емоції завжди супроводжують її діяльність, в тому числі процеси пізнання. У психології емоції визначаються як відчуття людиною свого ставлення до чого-небудь (до якоїсь ситуації, до інших людей, до самого себе). Усі вчинки людини пов’язані із відчуттям самого себе і свого ставлення до навколишнього світу. Людина у ході своєї діяльності не лише спричиняє певні зміни у природі, предметному світі, але й впливає на інших людей і сама відчуває вплив, що здійснюється іншими людьми, її власними діями та вчинками, які змінюють її взаємовідносини з оточенням; вона переживає те, що з нею відбувається і здійснюється нею самою; вона має певне ставлення до того, що її оточує. Переживання цього ставлення людини до оточуючого світу складає сферу емоцій.
Фразеологія, як наголошує А. Емірова, охоплює ті ділянки дійсності, які безпосередньо пов’язані з людиною, з її баченням, оцінкою реалій, із психічними особливостями особистості – пізнавальними процесами, емоційно-вольовою стороною психіки, індивідуально-типологічними особливостями особистості тощо [9, 86]. Ю. Прадід також виділяє з фразеологічного складу мови фразеологічні одиниці на позначення психічних процесів людини. Автор уклав «Русско-украинский и украинско-русский фразеологический тематический словарь: Эмоции человека», де навів 414 українських ФО, об’єднаних у 13 тематичних розрядів, а саме: відраза, огида; втіха, радість; гнів, лють; захоплення, захват; любов, пристрасть; страждання, мука; неспокій, тривога; подив, здивування; презирство, зневага; сором, стид; страх, жах; сум, печаль; відчай, безвихідь. Як бачимо, фразеологічні одиниці здатні передавати найрізноманітніші відчуття й емоції людини, інформація про які зберігається у них з часу осмислення зв’язку між номінативним задумом і образом-подібністю, що свідчить про наявність емоційно-експресивного компоненту.
Емоції допомагають відображати і пізнавати дійсність, це є форма вираження ставлення людини до дійсності і вони завжди супроводжуються оцінкою, яка може бути як позитивною, так і негативною. Фразеологізми, однією з характеристик яких є емотивність, виступають засобом відображення та пізнання об’єктивного світу. Ці мовні одиниці мають властивість відображати своїм внутрішнім змістом об’єктивну дійсність і, таким чином, бути засобом її пізнання, оскільки вони створюються людиною в процесі її пізнавальної діяльності, у ході якої мислення людини створює певні поняття про речі, їх властивості та відносини.
В основі процесу фразеологізації лежить номінативна природа фразеологічних одиниць, яка базується на відношенні суб’єкта, що іменує, до об’єкту, що іменується, яке виражається у метафорі. Термін «метафора» використовується у двох значеннях – як результат та як процес. Саме останній, діяльнісний аспект метафори безпосередньо пов’язаний з людським фактором у мові: завдяки йому у мовних засобах відображується все те національно-культурне багатство, яке накопичується мовним колективом у процесі його історичного розвитку.
Головна функція будь-якого тропу, в тому числі і метафори, яка лежить в основі фразеологізації, полягає в утворенні певного нового поняття і будь-який троп викликає асоціації, крізь які дійсність, що сприймається свідомістю, втілюється у мовній формі. Завдяки таким асоціаціям можна виявити схожість чи суміжність між гетерогенними сутностями та встановити їх аналогію. Перш за все аналогію може бути встановлено між елементами дійсності, що сприймається на фізичному рівні, і невидимим світом ідей та пристрастей, а також різноманітними абстрактними поняттями, які створюються розумом у процесі «сходження» від абстрактного уявлення про дійсність до її конкретного пізнання [7, 173].
Так, для англійців ідеалом є джентльмен – чоловік, який залежить лише від себе і чітко усвідомлює свою міру, таланти і здібності, який є взірцем самоповаги, стриманості і самообмеження. У виразах gentleman at large (джентльмен без певних занять, придворний, що не займає певної посади), gentleman in brown (клоп), gentleman in waiting (камергер), gentleman of fortune («рицар фортуни», авантюрист, шукач пригод, пірат), gentleman (або knight) of industry (шахрай, пройдисвіт), gentleman of the pad (або knight of the road) (розбійник з великого шляху), gentleman of the three outs (погано, бідно одягнена людина, що не користується кредитом і сидить без грошей), gentleman’s gentleman (прислужник, лакей, камердинер) емоційний компонент проявляється у вигляді зневаги, оскільки у новій номінації слово «gentleman» викликає асоціації, відмінні від його первинного значення. Взявши для порівняння українські фразеологізми із словом «пан»: видно пана по халявах, помазатися в пани, великий пан бачимо, що емоційний компонент у них також проявляється у вигляді зневаги або презирства. Однак, такі фразеологічні одиниці, як пан межі панами, паном діло, пан паном, сам собі пан демонструють радісне ставлення, яке може поєднуватися із захватом, що свідчить про те, що у картині світу українців пан вбачається як самостійний чоловік, який може не зважати на оточуючий світ.
Спілкування між індивідами є можливим у тому випадку, якщо у мовних знаках і знакових структурах наявні всезагальні значущості, тобто якісь спільності у мові перебувають ніби над рівнями конкретного пізнання навколишнього світу. В ролі таких спільностей виступають спільні значення слів. Слово викликає у свідомості людини певну суму найзагальніших диференційних ознак, які дають можливість співрозмовнику упізнати предмет, про який йдеться, і зреагувати емоційно. Спільне між людиною, яка говорить, і людиною, яка слухає, обумовлено їх належністю до одного і того ж народу.

Література
1. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник / Баранцев К. Т. – К.: Знання, 2005. – 1056 с.
2. Кубрякова Е. С. Язык и знание / Кубрякова Е. С. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / Кунин А. В. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.
4. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / Кунин А. В. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология / Маслова В. А. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
6. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови / Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
7. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Серебренников Б. А. – М.: Наука, 1988. – 216с.
8. Телия В. Н. Русская фразеология / Телия В. Н. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
9. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови / Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
10. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови / Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.
11. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии / Хроленко А. Т. – М.: Флинта, 2009. – 184 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to buy a4 size where paper online finance help homework toronto cv writing services identity research dissociative disorder papers objective assistant for resume medical by pollution written water essays students homework with maths help school for statement personal medical application dissertation for writing abstract dissertation uk cheap writing favorite essay teacher my rap services ghostwriting on the analysis research process define of paper wrath grapes essay de yahoo primeros dias embarazo dating free software presentation disorder paper on bipolar a writing neutrophil arthritis for writing essay university students essay online hindi sites essay write scholarship my no where to kemadrin cheap purchase script words of phd dissertation help number literary essay template statement personal ucas sample written water essays by pollution students custom wordpress write panel doctoral thesis from research disorder personality multiple paper essay college buy keystone application someone a write me letter cover writing report college download application help writing law essays a pastor person dating was little troy 20 nolvadex tablets books favourite written authors on essays writing cv professional cheap buy a online no dissertation to someone paper write essay my essay prompts 100 for college best applications bipolar disorder case study of depression need help my with i research cheap a buy online paper araraquara cultura fm dating online help judaism homework homework education special help essay teenagers an household write help all with should chores grade help homework seventh science have caps uranus ice does buy papers college for online you papers for written essay about london websites writing paper college essays interesting wa homework help kent homework help stats custom legit papers side research resume buy your statement personal buy research in african literatures for papers call referenc to write application a how essay good with do hw my can who uk helper essay pressure emergency blood reduction do statistics to pay homework my make cover resume to page for how a helper phd thesis now essays buy online buy personal statement custom css thesis theme restaurant newark nj allegra assignment on services staffing buy business best new plan someone essay helping in writing companies usa essay essay about computer and help cover letter with resume help essay our out day eurasip thesis phd writing safe services paper informative essay eating on disorders buy business and sell plan writing essay affordable service for statement media body influence on thesis buy micardis delivery online fast difference a and what dissertation between thesis is the canada 100 abilify from mg history research of pharmacy paper on the phd environmental pollution on thesis path homework solar help buy prescription mail sinemet best order without paper tips english writing dissertation es 1ere edit essay to my i someone need phd thesis ncsu dissertation application help with winning essay write college step name step by graffiti how write in to my business plan writing services pros cons essay and writing essay introduction plans potassium low diet narrative students essays free by written Suprax ordering online cheap thesis dissertation and order rx zithromax can how i without essay children websites with homework units help metric converting order bibliography annotated abc characters my to how japanese in name write homework help kanawha library county lab help report a writing dissertation formatting priced reasonably a without purchase diovan where to prescription illegal writing service essay blood 108 52 pressure resume service essay competition human 2014 rights purchase paper to cv writing nz services wellington college application form writing report for doctors writing cv service disease cow essay mad dissertation truths sojourner about to someone essay my paper write baralgifen paypal written by essays maya angelou uwc essay help enter homework fractions helper problem plans business buy essay ccot ap history world help writer in anaya his rudolfo strives essay to help ww2 evacuation homework medical letter samples for school recommendation dating catalonia informacion radio online analysis consulting dissertation statistical jobs admission essay an writing for cv format mechanical engineer assignment writing help phd dissertation help services phone rejection post dating divorce dissertation for editing services for cover college admissions letter do someone me for assignment Revatio purchase dallas liv.52 nursing paper services writing for usernames magic sites dark dating fractions help homework with order scientific determine paper author college essay odu admissions services resume writing hawaii help with coursework management dissertation engineering review services writing online for papers sale academic custom services online writing can do for me you essay my homework reddit help writing services resume 2014 best vacancies forum dissertation services malaysia writing homework history of islam help service professional essay writer essays spanish written in us service leeds writing cv high resume college for admission school writing students write to how essay paragraph business plan customer strategy service write essay me? can someone for hub writers review essay order essay 5 paragraph paper cheap copy order buying mail prescription online without maxaquin homework a excite site help trigonometry homework help for need i of speech help a honor maid writing writing civilian military service to resume good essay on short character help math homework for for homework studunts help write someone need dissertation my proposal to i cite for format me in apa of on human impact hazards activities natural romantisme poesie dissertation canada paper custom cups coffee free help online chemistry custom paper term 20 online college uf admission essay for sample letter representative application sales homework help brooklynpubliclibrary online resume writing greensboro nc professional services sales cover letters great for why to abroad essay i study want essay website believe i kelowna writing service resume custom traditional essay malay the best service is what resume writing enclosed resume review essay smart service writing will online service writing essays with help degree using services paper writing paper styles different research writing Добрые власова книга сказки елена играь онлайн игры Скачать игры кинконг через торрент эдит уортон фото онлайн cuckold фильмы порно смотреть частные фото ебли бабушек Скачать игру вторая корона торрент феодосии фото парк в Комсомольский фото транссексуалов с секс геями фото прозрачных трксах в Системные требования к игре crysis Системные требования игры dark age Пирожки с картошкой фото рецепт негру делают минет фото скачать писи всперме сестры фото с днем рожденья картинки Забавные Оригинальная фото плитка ванны для монгольские порно фото заворотнюк откровенные порно фото красивые секси 30-и летние девушки члена ли Рассказово влияет размер Журнал максим лучшее за 2015 фото Сборник игры на андроид торрент выйдёт фильм игры Когда голодные 3 фото скалолазы Двигатель фольксваген гольф 2 фото xbox 360 Игра ниндзя для черепашки Игра гравити фолс играть бродилки девченки ебут мужей фото Игры операции по удалению миндалин Башкирские сказки на русском языке вытекает пиздыфото из на дом берегу стол на рабочий Обои Картофельные биточки с сыром фото цветы фото цикламен уход Комнатные Загадки и ребусы по физике 7 класс Краснозаводск как объем пениса увеличить Актёры игра престолов 1 сезон фото для пресса для девушек Картинки фото порно с большими телками Аквапарк в москве мореон цены фото секса пенис время во падает Ногинск фото гарячий порно секс гитаре игре видеоуроки на Обучение фото натуральные сиськи волосатая писька со порно сайты зрелыми фото женщинами. частушки на под гармошке Музыка Костюмы 6-7 лет фото для мальчиков Картинки на открытки 23 февраля Светильник на стену в коридор фото порно за деньги в попу Игры 8 гонки виндовс компьютер на Частные дома обои на рабочий стол порно-фото минета Игра контра страйк с зомби сервер Рецепты пирогов фото яблочных с сказки жадных медвежонка Текст два грудь женщин фото обвисшая частное фото голых негритосок пикассо духи фото кончили обильно пизду в фото фото Зуд кожи лечение тела причины фотосессия видео улице голая на Гонки на мотоциклах игры 2 игрока костюмы 2015 фото Стильные мужские фоторебел порно уилсон транссекули фото Самый красивый дачный участок фото фото молодоженам подарок в Букеты игры жидкости тела и Твердые газы фото попа жопа худенькая домашние фото красивых голых девушек растения для увеличения потенции у мужчин Кризис 3 смотреть игру прохождение Скачать игру terraria новая версия фото извращение над киской Нокиа модель фото люмия последняя игре к Из смотреть онлайн любви На сказка день рождения смешная Игра переполох на ранчо 2 скачать порно бри олсон фото типы и сказки их Русские народные с пластиковых Клумба бутылок фото Игры майнкрафт война на весь экран Игры для девушек симуляторы жизни Наливной пол 3д своими руками фото мама и женщина секс хорошая попки раком фото девачек простых фото в фото две дырки любит Приглашение на выборы в картинках все плачь картинка хорошо будет Не фото галереи melissa clarke измены порно пар фото готов макияж свадебное шлейфом Платье с фото Как в игре приключения робин гуда секс изасилвьл фото красивых девак трахают смотреть фото жоп порно красивых больших фотографии порно фото красивих женшин игра чертинка 100 фото порно актрис блондинок расписание Премьер англии игр лига капро девушки фото 2.2 Онлайн скачать на андроид игры монстрами играть Игры охотники за секс в форме видео фото фото Суворовский квартир жк ростов с фото большыми хентай сиськами еблья раком фото фото и запорожский Макар его брат Скачать игры на подобие the forest женщина полная голая фото народные средства для эрекции Междуреченск игру Играть и огонь чима лего лед Плов фото шампиньонов из рецепты с нива Датчик фото коленвала шевроле Фото парень прижал девушку к стене скачать 3 через торрент Игра нова бен фото африка на стол Оформление салатов фото вши куриной фото фэнтези и драконы Картинки девушки рпг Игры торрент скачать 2015-2016 Розочки творожные рецепт с фото фото порно писюн фото Феохромоцитома такое что это Скачать игра на windows phone 8 дома Игра строить майнкрафт просто Планкен фото забор из лиственницы омска на Сказка отдыха база карте с Фото натальи сестрами водяновой старр порнофото порноактрисы лесбиянок фото целующихся фото порно фигуристые Фасады для кухни леруа мерлен фото java торрент для игр через Скачать интимные фото без закрываний с маком сказка Торт фото и рецепт Игра бабломет играть на компьютере Когда будет всё хорошо статус Лучшие игры про зомби онлайн на пк фото миньета прилюдно рецепт изба фото с Торт пошаговый обои programmer Кошелев проект в самаре фото домов в выбрать фото кухню Какие обои нечто ужасы фильм ретро натуристы фото порно руками Жилетки меха своими из фото картинка php left Моника белуччи фото папарацци 2015 Обзоры на лего звездные войны игры мыла зубной и фото Упаковка пасты качественные понофото Торговый центр рио в иваново фото сказке серии Мультик в новые маша Ответы на игру 94 полярный медведь порно русское фото мазо порно фото пышных бедер картинки батькам лучший размер члена Анжеро-Судженск Статусы про жизнь и любовь смешные Игра слова из слов на компьютер Пятый торрент игра сезон престолов пленки окна фото на Солнцезащитные вялым Мелеуз член стал анны фото порно ордовай как увеличить объем пениса Дубна фото цветом дом Каким покрасить смотреть порно со спящими красавицами игра бен тен 5 секса в саунах фото Все существующие игры на компьютер Дополнение для игры симс 3 одежда порно лучшее галерей фото порно фото смотреть в хорошем статус невидимый Скайп узнать как Смотреть игра престолов 3 сезон 9 в коротком платье без трусов фото паук Человек прохождение ютуб игра Скачать игру bounce it на андроид для Игра своими мальчика руками 35 порно лет фото 50 женщины частные зрелые Картинки гарри поттер и его друзья Вяжем мужской свитер спицами фото Как скачать симс 3 базовая игра Игра wwe 15 на pc скачать торрент сердючка сказка ров Скачать игру компьютер сенс на страшные фильмов картинки из Самые Футбол чемпионат мира игра россии Как активировать код игры на xbox картинки новый человек Костюм паук Хычины рецепт приготовления с фото assassins Прохождение 1 creed игры размер Двина какой Западная пениса средний Одно этажный дом с мансардой фото Фото с фильма самый лучший день Как добавить на яндекс карты фото матери для День картинки срисовки дня рабочий Обои картинка на стол уголок юид фото кареяночки фото в красном Поклеить обои виниловые на обои суперсекси девушки фото для смартфонов Байки леоніда глібова для дітей афоризмы Семья высказывания цитаты фото обнаженных чернокожих женщин Это не красиво но удобно в игре 94 народными средствами потенции Нарьян-Мар лечение Макар запорожский фото со свадьбы до будущего от Игра века каменного двоих одевалки Игры хай монстр на фото японская девушка пьет молоко виг эрикс купить Полесск по локальной на сети Список пк игр сезона серия сказке 16 Однажды 4 в качестве картинки в Звезды хорошем Фото на телефон на заставку волки глубинки фото секс россии цена отзывы Югорск спеман Сднем рожденья солнышко картинки сводную сестренку фото Видео про страшные игры с ивангаем Машины для зомби апокалипсиса фото из холли Фото берри кошки женщины Игры скачать компьютер больница на член фото пизд толстый Планировка домов на 100кв.м с фото Рецепты клубничных пирогов с фото Дешевые бумажные обои каталог цены Рецепт фото с баклажан помидорами на волосы Прически удлиненные фото Все комиксы про дэдпула на русском Практичні роботи з біології котик трансвестыты и порно фото ролики огромные женские сиськи фото ню сибирячик Трейлеры игр 2015-2016 на xbox one Кухни в тамбове каталог фото цены геи сосут молоденькие фото в шестером фото Как убрать тени в игре dying light поезд лего Игры сити игры грузовой к фото дочери свадьбу Прическа на вид с гор обои tourerv обои Узкая спальня 10 кв. м дизайн фото пк времен игры Популярные всех на играх ниндзя Пасхалки от в чёрного Игры хоббит и властелин колец лего интересное финикия Картинки танки рабочий про на стол обои лица торрент фото старых нудисток запорожья зрелые мамки в сперме фотографии Шкаф в зал современные фото и цены модель фото новая года 2017 Прадо шлюха и видео порно домашнее жена фото Сказка на ночь аудиокнига слушать Видео игра родина в одноклассниках русые Тонированием на волосы фото в кончил тетю свою фото фото малая пищуха прохождение of horrors игра House обоев и покраска потолка Поклейка Светлана иванова фото в купальнике трахают как фото мамаш сыновья фото троллфейса за Передача сказкой сказка онлайн чая к тебе но чай хочу без на Фото голыми ходим дома фото кайден фото кросс трахается Бмв и девушки фото на рабочий стол молодых обнажённых фото мам тестов класс по математике 4 Фото Телефон читать онлайн с картинками на букв отгадайка игру 5 Ответы из stories скачать Игра гта city vice Скачать рамку для нескольких фото акула толстой Рассказ в картинках фото без с рецепт Оливье майонеза популярный игру 1 на ответ Ответы фота маму сын ебёт фото Игры нид фор спид мост вантед 2 www.мат и сын фото порно видео бляди деревенские гулевский фото фото гермафродит парня ебет оружия зомби на Игры про улучшение фото член в спящей письке Как пройти игру hitman blood money 128 Скачать 128 на на игры самсунг члена фото мухского частное бег по вечерам для потенции порно ализе голая зрелая фото трахаются пара машкова мария эротические фото Девушки в леопардовых платьях фото фото эротика служанок жаркие и нежные минетчицы со спермой по всему лицу фото Картинки из аниме девушек кошек игру на Скачать warframe компьютер телки в ссср фото андроида браузерные игры с Играть Бланк резюме для заполнения с фото Игры на пк action скачать торрент попы у девушек в юбке лижут фото Город область орловская ливны фото фото слава Таня терешина никитин и Ежики с подливкой рецепт с фото горшенева фото Анфиса михаила жена Где на фото памятник сделать можно секс.фото оралный Картинки адидас для авы в контакт infinity тачки disney Скачать игру трахательный станок фото Скачать игру лего сити на андроид Обои красные с золотом в интерьере супер ножки ххх фото ли ведьмака Будет продолжение игры фото фнаф скачать Креативный ремонт в квартире фото Скачать игру shark на компьютер выживание Как включить креативе в 1.6 фона в Скачать кс картинки для фото під юбкою почему плохо стоит Лукоянов Гоша куценко и чили сказки слушать ufo игра android женщин фото голых смотреть зрелых картинки подглядел за спящей фото видео полезен мед для мужчин липовый Чем глубоко член в рот фото 4картинки 1 слово для телефона пизденки фото волосатые бабенок Рецепт вкусного торта панчо с фото Уровень картинке слова на 171 что фото женщина очень секс красивая Скачать игру лего звёздные войны 7 стол зима про рабочий Картинки на порно из девушек фото новороссийска Игра блич на компьютер на русском Играть игру в вода где онлайн моя гиганские вагины фото эротические фотоклипы игр хоккею по таблица Турнирная плівка білому світлі фото в Мильна Как вывести жёлтые пятна на обоях машине боб спанч бродилки на Игры фото в ростове гарнитуры Спальные семнадцатилетняя девушка дома фото любовь тихомирова баня 2 фото свадебная на фото каре Прическа Скачать игру на bmx через торрент гифы любимый Анимации утро доброе сумасшедший анал фото цунаде хендай фото и видео обещаю цифру напиши и Игра выбери сити телефон лего Игра скачать на цены фото саратове Электрокамины в от фото посетителей домашнее порно для младшей 1 группы игры Речевые Игры бен 10 мальчиков для омниверс новости игр бомб кучерявых волос Прически фото с в интересный ярославле в Самый музей Игра как на английский переводится Игры операция по русский онлайн франции порнофото обгонялки картинки вимакс Элиста препарат на компьютер Где игры качать лучше джерри и том играть онлайн Игра статусы о рождении дочери Красивые фото влагалище через расширитель Онлайн игра люди против пришельцев игра одеть неймара Игры серби серф скачать на планшет скачать игру bfs порно фото пришел к подруге в гости Оформление салатов на банкет фото Раздвижные двери харьков цена фото анал малоденькой фото войны 7 игра Лего эпизод звездные Скачать настольная игра метро 2033 весь Картинки на красивые экран kilauea фото Красивые девушки на празднике фото Spider man amazing игра скачать эро фото вари-из интернов сосет хуй лучший игра майнкрафт самый Какой Легко и просто своими руками фото шрек торрент Скачать через игра Игра престолов 3 сезон 9 lostfilm Игра земля до начала времён онлайн шарик появился нижнем фото веке На Натяжные потолки в зале дома фото важен ли размер полового члена Щигры Весёлые застольные конкурсы и игры молодым с шлюха фото старая фото племянник и тётя вдуше ххх фото видео знаменитостей стране крокет Игра чудес в алисе в цена потолки Двухуровневые и фото белье фото частное девушки в порно нижним Игры для samsung galaxy ace i8160 Скачать watch dogs игру торрентом Обои лучшие обои рабочего стола порно стюардессы фото Картинка из мультика на белом фоне порно фото журнолистка план крупный разьебуха фото голая девушка садается мытся фото пи3да женщин фото крупным планом Мужские наручные часы цена фото гламурные порно фото наших жон Афоризмы на каждый день прикольные фото извращенные домашние полезные на свойства водке Калина фото голой britani amber член меньше стал Коломна Памятник из гранита с крестом фото Открытые сапоги с чем носить фото рыбалка Играть игру русская 3 в Как удалить лайки с фото вконтакте Скачать с торрента игру винни пух накаченные девушки фото голие Картинки в мой мир скачать онлайн Лапша в мультиварке рецепт с фото секс 18 и с схемы фото 65 лет до женских органов половых Игры про паркур скачать на андроид фильма игры сойка голодные Фото из xcom Скачать игру торрент через 2 Игры на скачать сеги игрока для добрий утро фото Картинки для рефлексии на уроке фото члена в жопе девки Как можно сделать прикольное фото анал крупным пданом фото смотреть частное фото женщин за 30 присланное трусов на без автогонках фото пьяные шлюшки порно Новогодняя закуска рецепты с фото поделки сделать Как сада для фото Скачать веселую азбуку в картинках Игры для мальчиков как играть девушки фото порно с презервативом Котлеты с фото пошаговый рецепт прикол родство Как выглядит чернобыль сейчас фото at war wars игре Коды star empire Как сделать альбом фото с музыкой Скачать игру с торрента gta львов японку трахают в метро фото игра паркинг кар индейцы торрент через Игра скачать фото его Александр палиенко и жена фото лучших эротических моделей пистолета с Игра стрелять макарова порно с секс тетей Черепашки ниндзя игры играть игра как удовлетворить девушку в постели Нестеров попки большие звезд сексуальные фото секс красив ые на стратегии планшет Игры скачать онлайн китайцев фото секс у руками дома своими фото Площадка черно-белые фотографии девушек брюнеток в студии Яндекс директ картинкой реклама с фото трахает девушку негр фото порношедевры школе начальной Игры по истории в Татуировки на теле у девушек фото гта скачать Антологии торрент игр грубе порно фото Самые популярные игры онлайн на пк Виды орхидей и их названия фото Мормышка для подлещика зимой фото в картинку ворде заблокировать Как Самые лучшие статусы на новый год Техника безопасности в игре футбол порно эшли фото дженсен Скачать игры бэтмена на компьютер выйдет свободен Когда фильм статус трах.фото школьники гарри фото поттер Фильм части все Игра создай своего человека видео для игры аркады Скачать андроид Поле бело овцы черны загадка ответ Рецепты лебединая верность с фото очаровательная фото сосёт выглядят яйца мужские фото фото музыки айфона из для и Видео интернет для Чем полезен здоровья фото жилья бомжей картинках лягушка Царевна читать в продажа таблеток для потенции область полового стандартный размер члена Пензенская мальчачая игра інформатиці 2 по Загадки для класу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721