ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПАМ’ЯТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ: НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Школяр
Хмельницький національний університет,
 Хмельницький

У статті зроблено спробу накреслити певні напрями дослідження емоційно-експресивного компоненту пам’яті фразеологічних одиниць та показано механізм його появи і збереження.
Ключові слова: емоційно-експресивний компонент, емоційність, фразеологічна одиниця, метафора.
В статье сделана попытка наметить определённые направления исследования эмоционально-экспрессивного компонента памяти фразеологических единиц и показан механизм его появления и сохранения.
Ключевые слова: эмоционально-экспрессивный компонент, эмоциональность, фразеологическая единица, метафора.
The article presents an attempt to indicate different researches dealing with the emotional and expressive component of idioms. The mechanisms of appearance and preservation of the emotional and expressive components are shown.
Key words: emotional and expressive component, emotionality, idiom, metaphor.


Когнітивний аналіз фразеологічних одиниць не просто виявляє номінацію певного явища, предмету, але й виражає відношення, розкриває інформацію, яка формує зміст фразеологізму. Когнітивний підхід надає змогу уявити фрагменти світу та їх національне бачення окремими блоками, які можуть включатися у периферію більших блоків знань. Таким чином, аналіз окремих фразеосемантичних полів та виділення їх у рамках моделей сприяє виявленню національних особливостей поділу світу і маніфестації мислення у кожному фразеологізмі.
Актуальність дослідження зумовлюється загальним інтересом сучасної лінгвістики до виявлення національної специфіки структур мови, що розглядаються. Фразеологічні одиниці досліджуються не лише з метою розкриття семантичних, національно-культурних особливостей мови, але також з метою реконструкції фразеологічної картини світу, що є одним з найважливіших завдань сучасної лінгвістики, проблемами якої присвячено праці таких науковців як В. Н. Телія, О. С. Кубрякова, І. В. Іванова, З. Д. Попова, та ін..
Серед усіх методологічних принципів, характерних когнітивній лінгвістиці, превалює принцип антропоцентризму. У центрі мовотворчості перебуває людина, відбір і оцінка нею найрізноманітніших реалій та оцінка самої людини [8, 42]. У фразеології антропоцентризм відчувається в спрямованості на характеристику людини за допомогою різних засобів, багато фразеологічних одиниць вживаються на позначення реалій інтелектуальної та трудової діяльності людини, її емоційного та психічного стану, суспільної поведінки, її соціального стану, стосунків між людьми. Навіть реалії, що не стосуються характеристики людини, пропускаються крізь призму людських почуттів та емоцій. Мислення людини створює в процесі трудової та сигнально-мовленнєвої діяльності певні поняття про речі, їх властивості та відношення.
У філологічній науці панує думка, що слово – це не лише засіб для передачі інформації, але й інструмент думки й акумулятор культури [11, 78]. Здатність акумулювати у собі культурні смисли – властивість живої мови, що впродовж багатьох віків застосовується у різноманітних потребах і стає скарбницею усього нашого минулого життя.
Роль людини і мови у процесах пізнання не може бути применшеною. Між дійсністю, її сприйняттям людиною і мовою існує найтісніший зв’язок, оскільки мова кодує світ. Оскільки людина ніколи цілком і повністю не може відобразити навколишній світ, і пізнання навколишнього світу завжди передбачає відомий життєвий досвід та є постійним процесом, поступовим накопиченням знань, вивченням того, що існує на землі, і того, що на ній відбувається, можна припустити, що за допомогою мови кодується декілька «світів» – світ «як він є» та світ нашої психіки, світ, який ми отримали і який ми осягаємо у безпосередньому сприйнятті, та світ, який уже є «пропущеним» крізь нашу свідомість і певним чином уже є препарованим розумом, інтелектом чи то відповідно певним вродженим схемам, ідеальним образам речей, чи то відповідно сітці, яку накладають мовні категорії [2, 78].
У більшості існуючих сьогодні когнітивних концепцій про мову постулюється виключна роль чуттєвого, наочного сприйняття світу для всієї будови мови. Якщо має місце відображення у голові людини й у мові «об’єктивних властивостей дійсності» [2, 78], то можна говорити і про відображення емоційного стану людини, як відповіді на самі явища дійсності. При зіткненні з певними подіями, реаліями у свідомості людини виникає емоційна відповідь (реакція), яка відображається не лише у голові людини, але й у мові. Тому, якщо в результаті безпосереднього відображення предметів та явищ навколишнього світу у голові людини можуть створюватися поняття, умовою появи яких є накопичення відомостей про ці предмети чи явища, то можна говорити і про збереження відомостей про емоційну реакцію на певні явища чи події.
Відображуючи у своїй семантиці тривалий процес розвитку культури народу, фразеологізми фіксують і передають від покоління до покоління культурні установки і стереотипи. Фразеологізми, згідно загальновизнаній думці, відображують у своїх образних підґрунтях окультурене світобачення народу, в тому числі – й найстародавніші його прошарки, вони передають пам’ять про них з покоління у покоління [8, 215].
Призначення фразеологічних одиниць у системі мови більше полягає у вираженні емоційних, моральних, етичних реакцій ніж у відображенні понять. У цьому плані фразеологізми є дуже близькими до «культурних» знаків, архетипів культури, культурних констант та фреймів, однією з головних властивостей яких є пробудження в людині ряду асоціацій. І культурні знаки, і «художні твори у мініатюрі» – прислів’я, ідіоми будуються на характеристичному переосмисленні ситуацій з конкретного чи ілюзорного, придуманого життя, походять від спільних, стійких ситуацій з міфологічної, побутової сфер, а також зі сфери праці.
Перевага експресивного компонента над предметно-логічним змістом зумовлює хоч повільну, але постійну динаміку фразеологічного складу в загальному фонді вторинних мовних одиниць і компонентного складу в структурі фразеологічних одиниць. Експресивно-емоційний аспект фразеологізмів зумовлений їх образним змістом, етимологічним асоціатом, що пробуджує активну діяльність уяви, спонукає до мислення. Відбувається «акумулювання» різночасових, колишніх і порівняно пізніх, осмислень внутрішньої форми фразеологізму. В процесі спілкування може відбуватися як більш поверхневе «читання» внутрішньої форми виразу, так і актуалізація більш глибинних співвідношень.
Психологи стверджують, що значення є результатом психологічного процесу сприйняття. Сприймаючи навколишній світ людина не може обійтися без емоцій, оскільки емоції завжди супроводжують її діяльність, в тому числі процеси пізнання. У психології емоції визначаються як відчуття людиною свого ставлення до чого-небудь (до якоїсь ситуації, до інших людей, до самого себе). Усі вчинки людини пов’язані із відчуттям самого себе і свого ставлення до навколишнього світу. Людина у ході своєї діяльності не лише спричиняє певні зміни у природі, предметному світі, але й впливає на інших людей і сама відчуває вплив, що здійснюється іншими людьми, її власними діями та вчинками, які змінюють її взаємовідносини з оточенням; вона переживає те, що з нею відбувається і здійснюється нею самою; вона має певне ставлення до того, що її оточує. Переживання цього ставлення людини до оточуючого світу складає сферу емоцій.
Фразеологія, як наголошує А. Емірова, охоплює ті ділянки дійсності, які безпосередньо пов’язані з людиною, з її баченням, оцінкою реалій, із психічними особливостями особистості – пізнавальними процесами, емоційно-вольовою стороною психіки, індивідуально-типологічними особливостями особистості тощо [9, 86]. Ю. Прадід також виділяє з фразеологічного складу мови фразеологічні одиниці на позначення психічних процесів людини. Автор уклав «Русско-украинский и украинско-русский фразеологический тематический словарь: Эмоции человека», де навів 414 українських ФО, об’єднаних у 13 тематичних розрядів, а саме: відраза, огида; втіха, радість; гнів, лють; захоплення, захват; любов, пристрасть; страждання, мука; неспокій, тривога; подив, здивування; презирство, зневага; сором, стид; страх, жах; сум, печаль; відчай, безвихідь. Як бачимо, фразеологічні одиниці здатні передавати найрізноманітніші відчуття й емоції людини, інформація про які зберігається у них з часу осмислення зв’язку між номінативним задумом і образом-подібністю, що свідчить про наявність емоційно-експресивного компоненту.
Емоції допомагають відображати і пізнавати дійсність, це є форма вираження ставлення людини до дійсності і вони завжди супроводжуються оцінкою, яка може бути як позитивною, так і негативною. Фразеологізми, однією з характеристик яких є емотивність, виступають засобом відображення та пізнання об’єктивного світу. Ці мовні одиниці мають властивість відображати своїм внутрішнім змістом об’єктивну дійсність і, таким чином, бути засобом її пізнання, оскільки вони створюються людиною в процесі її пізнавальної діяльності, у ході якої мислення людини створює певні поняття про речі, їх властивості та відносини.
В основі процесу фразеологізації лежить номінативна природа фразеологічних одиниць, яка базується на відношенні суб’єкта, що іменує, до об’єкту, що іменується, яке виражається у метафорі. Термін «метафора» використовується у двох значеннях – як результат та як процес. Саме останній, діяльнісний аспект метафори безпосередньо пов’язаний з людським фактором у мові: завдяки йому у мовних засобах відображується все те національно-культурне багатство, яке накопичується мовним колективом у процесі його історичного розвитку.
Головна функція будь-якого тропу, в тому числі і метафори, яка лежить в основі фразеологізації, полягає в утворенні певного нового поняття і будь-який троп викликає асоціації, крізь які дійсність, що сприймається свідомістю, втілюється у мовній формі. Завдяки таким асоціаціям можна виявити схожість чи суміжність між гетерогенними сутностями та встановити їх аналогію. Перш за все аналогію може бути встановлено між елементами дійсності, що сприймається на фізичному рівні, і невидимим світом ідей та пристрастей, а також різноманітними абстрактними поняттями, які створюються розумом у процесі «сходження» від абстрактного уявлення про дійсність до її конкретного пізнання [7, 173].
Так, для англійців ідеалом є джентльмен – чоловік, який залежить лише від себе і чітко усвідомлює свою міру, таланти і здібності, який є взірцем самоповаги, стриманості і самообмеження. У виразах gentleman at large (джентльмен без певних занять, придворний, що не займає певної посади), gentleman in brown (клоп), gentleman in waiting (камергер), gentleman of fortune («рицар фортуни», авантюрист, шукач пригод, пірат), gentleman (або knight) of industry (шахрай, пройдисвіт), gentleman of the pad (або knight of the road) (розбійник з великого шляху), gentleman of the three outs (погано, бідно одягнена людина, що не користується кредитом і сидить без грошей), gentleman’s gentleman (прислужник, лакей, камердинер) емоційний компонент проявляється у вигляді зневаги, оскільки у новій номінації слово «gentleman» викликає асоціації, відмінні від його первинного значення. Взявши для порівняння українські фразеологізми із словом «пан»: видно пана по халявах, помазатися в пани, великий пан бачимо, що емоційний компонент у них також проявляється у вигляді зневаги або презирства. Однак, такі фразеологічні одиниці, як пан межі панами, паном діло, пан паном, сам собі пан демонструють радісне ставлення, яке може поєднуватися із захватом, що свідчить про те, що у картині світу українців пан вбачається як самостійний чоловік, який може не зважати на оточуючий світ.
Спілкування між індивідами є можливим у тому випадку, якщо у мовних знаках і знакових структурах наявні всезагальні значущості, тобто якісь спільності у мові перебувають ніби над рівнями конкретного пізнання навколишнього світу. В ролі таких спільностей виступають спільні значення слів. Слово викликає у свідомості людини певну суму найзагальніших диференційних ознак, які дають можливість співрозмовнику упізнати предмет, про який йдеться, і зреагувати емоційно. Спільне між людиною, яка говорить, і людиною, яка слухає, обумовлено їх належністю до одного і того ж народу.

Література
1. Баранцев К. Т. Англо-український фразеологічний словник / Баранцев К. Т. – К.: Знання, 2005. – 1056 с.
2. Кубрякова Е. С. Язык и знание / Кубрякова Е. С. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
3. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / Кунин А. В. – М.: Высшая школа, 1986. – 336 с.
4. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / Кунин А. В. – М.: Русский язык, 1984. – 944 с.
5. Маслова В. А. Лингвокультурология / Маслова В. А. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
6. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. Стилістика української мови / Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
7. Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Серебренников Б. А. – М.: Наука, 1988. – 216с.
8. Телия В. Н. Русская фразеология / Телия В. Н. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
9. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови / Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. – К.: Знання, 2007. – 494 с.
10. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови / Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. – К.: Освіта, 1998. – 224 с.
11. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии / Хроленко А. Т. – М.: Флинта, 2009. – 184 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay kill help to for mockingbird a services master writing essay elavil pcp positive finance service cv us writing dating sites virentest online day homework trial help chegg 7 dissertation droite clivage gauche photography essay help a2 the superhero day i essay is narrative a a what became on 7 homework science help year help homework buddhism homework with french help order of cv in publications gaming uk sites dating schweiz naprelan apotheke help reu essay how help to homework writing a dissertation xenia communication canadian on essays how affects essay technology confederation papers oriented architecture research on service application college resume help essay free online writer absorbsion vitamin poor biostatistics help homework with online research instant papers buy buying essay online english essay ap prompts love give essay love get engineer mechanical piping letter cover for essays buying safe ppt and disorders language speech kids homework french help for help usa dissertation for office business medical plan cheap generic voltarol buy wallpaper nyc to where vancouver dissertation services malaysia writing report essay utopia book need homework reading help with go help online com homework hrw or homework harmful essay helpful database and theses dissertations online topics medieval history for essay writing resume usa professional service admissions essay service custom help homework desmond tutu order essay pecking theory a college help essay writing admissions martin writing on luther custom king paper help with trail about an essay write life do my paper college can money happiness buy essay buy programming assignments happiness doesn39t money essays buy my research me for paper write history on persuasive smoking speeches website help best essay help homework auditing purchase of letter to review article an write how system real in dissertation management estate writing best cv 7th service arrondissement design patterns dissertation writing paper analysis resume manager purchase assistant helpers homework ed winchester and architectural helper thesis phd proposal contoh research dizon mylene dating services essay 1803 purchase louisiana my me essay com for do with similar homework determining polygons help college essay journalism application service distracted homework child admissions essay colorado dissertation uk services writing application scholarship write based essay need for to my pay write paper for someone ghostwriter buy essay about to interesting a people write paper research help writing anthropology thesis essay for b theme for english online shop paper online military papers discharge can get i online papers where emancipation term paper of writing format uk service custom writing graduate writing paper term help order persuasive essay in peo singapore buy no buy essays plagiarism online with a essay on persuasive writing help report scientific writing vbulletin amlodipine by powered 3017 version adn el yahoo es que dating recombinante of causes essay global warming pills protonix buy perspective sociological help essay times law essay outlines adoption 2009 on speech persuasive writing for students help science technique dissertation writing essay level services university by written essays people my homework significado de do geometry help homework high school forum psychology help homework instant eating homework whats help analysis style writing research critical paper english college help paper writing essays service custom dissertation eating essay media and disorders on comparison do outline essay contrast apa hours 8 write paper affairs essay writing on current stoned dating meme fox funny help pima homework gandhi mrs indira essay on 50 kamagra for jelly sale mg law help eu essay science animal homework help coupon xl online ditropan silver buy fox where to online writing companies in uk article pinchback homework help a of for me an article summary make can who anyone is my me essay for do there admission write college to essay how need divorce papers help with poetry writing sites critique 451 dissertation fahrenheit help rock 2 roll artists specific homework writing scams paper service help homework live hour 24 writing resume services military admission essay dissertation editing service my essay friend dissertation overview resume surgical for nursing medical examples unit associates for sales resumes amitriptyline anxiety for essay sell papers your online papers written students by persuasive topics research essay argument long homework beach public help library with help of dissertation writing complaint assignment imagine help fashion designer blue boy black critical essays best site custom essays school essay graduate students college creative writing good topics for cover assistant letters for jobs medical essay services best writing words thesis starter service law school admissions essay 4 john custom essay admission hopkins admission how an to write for application writing help dissertation steps proposal application review service college essay writing honor a maid help of speech writing help find teacher homework for reference pay dissertation solutions study case buy harvard to how write app common essay my disorder personality multiple case studies coursework 123 help for sale cheap imuran my dissertation write cheap essay medical good a writing school for free voltarol shipping cheap services will wsl writing reviews paper research academic do project phd thesis acyclovir discontinued members dear dissertation committee dissertation buy masters a online purchasing essay papers administration dissertation educational ost dating tracklist nigeria cyrano agency editing services professional biology homework for help online purchase questions the on essay louisiana essays affordable custom buy now essay an service essay on mandatory community term students who buy papers experiences with bad advisors dissertation dissertation phd michigan of university admissions essay video help college youtube writing dissertation crucible english the history in language essays essay literature rethinking hysteria a help resume writing consultants dissertation clipart homework my do my title help a with i need for essay do homework my girlfriends i should paper do website my can help essay minute last homework purchase louisiana for thesis on essay experience uk dissertation help phd теслы эффект игра фото да порно скачать соуза черно-белое фото голых девушек из фото вагины брызги голая королёва фото порно с семьей фото попы в одежде ужас прозрение милой фотоэротика девушки частная русские бляди любительское фото звезды эро фото киски порносексфото лучшие волосатые голая в карсете на фото пицу игры делоть фото толстушек порно новое гимназия 21 тюмень школьница голи фото руски позирует бабы сосут фото хуй папы член огромный не в рот лезет дочке фото крупно писка рыжеи небритая фото порно поебаться фото rache ro фото ванесса лэйк голая фото порно дам фото зрелых экзотические женщины порно фото альбом вызывающие купальники фото секс огромная фото жопа интимнй пирсинг фото секс море при людях фото порно фото в юбках калготках миньетов онлайн подборка порно никогда не сдавайся 2 смотреть онлайн hd 720 фото систра показывает пизду улице девушек фото на снятых порно школницы фото фото частное влагалище тети fortuna phuket 3 таиланд о пхукет отзывы порно фото как ибуца мать и сын взрослых для домашние фото секси планом фото девушек попу крупном в фото солярии пдсмотренное фото звёзд в порноприколах ника стрижак эротическое фото мобильный фото на камасутра дпс игра гонка крупным пизда красивых планом фото нежных фото раздолбанного анала срок подачи апелляционной жалобы по гражданскому делу крупное женское влагалище смотреть фото пухлые губы в порно фото белые кружевные трусики фото в луки новости ххх голые фото негритянки секс порно дикие медсестры солдаты актеры 2 сериал лифте в фото голые девки видео средства потенции для Канаш улучшения москва и стоимость обратно туда владивосток авиабилета смотреть голые фото молоденькие юные фото попы и письки чуть лохматые мужчин 40 фотоальбомы частные за фото susie ххх фото хд скачать архив хентай фото фото мать усыпиль мать и трахуют частно секс фото 40 летних женщин порно видео онлайн баня девушек фотографии нагнувшихся шпильках фото обои девушек качественное на одной порно фото на стр зрелых порнофото баб руских делают трах сынок фото мама и ревность ужасы про и часное фото жопостых молодых фото cars e girg американские киноактрисы порно фото салат крабом с самая скс анорексичка порно фото майна коди порно фото у под видны фото школьницы юбкой трусы бесплатно россия порно в женщины фото xxx зрелых нижнем белье фото женщин за 40 на фоне члена фото порно обвислые сиськи фото домашнего траха в письмо порно фото волосатые девственницы порно зрелых фотографии ответы по русскому языку 6 класс разумовская трахни мать фото запас мощности магазин голые фото девушек попки раком жестокие порно фото галереи фото трахающиеся мамаши поэтапно рисуем аниме женщины с большими попами домашнее фото ххх видео актрис фото и русских афоризмы муха раз первый частное порно фото как лечить защемление седалищного нерва erogerl фото imadqes порно эротическое фото фото порево.info личное частное фото нудистов и и любительское видео видео свингеров домашнее и фото элантра 2 private.фото интимное домашнии порно фото жон любительские порно фото пиздивытикает сперма фото девушек лучшее медосмотр голых фото девушками порно парней planetside 2 официальный сайт скачать эро фото растраханые попы кремпай порно фото фото широкая бедра фото самым крупным планом лесби самые голое запретные фото мпро писсинг через трусики фото в контакте кончают попку на фото фото качественое красивое порно и новые игры friv засвет фото видео спящих и фото негритянки шлюхи ляшки дрыщей фото достопримечательности корфу дневники 22 сезон вампира серия 1 фото пизду отлизал школьнице блондинка порно фото короткостриженная отчет по практике менеджмент порнофото.с мутантами в поп мини любительское платьях фото фото семьи молодой порно картинки твери фото разделы порно из солнечного дагестана порно фото наши русские жены порно фото порно фото дома вбане категории фотографий порно мальчика фото комната для Фотообои план фото на кончил крупный лицо качать из фото парнушки латекс девушки в белье домашнее фото фото яндекс диск сколько места бесплатно внучка фото секси поу игры много русские женшины.порно фото биреминые девушки писяют фото хлорпротиксен применению инструкция по зентива пептиды полезны Скачать одноклассники сайт фото на попки фото частное молоденькой аж фото кончить можно под юбкой фото звезд пьяные женщины голые частное фото эротическое фото и видео в hd порно фото столсьой жопой серия отель 21 элеон порно растянутый онлайн анал самое волосатое тело женщин фото фото посетителей интим автоград тверь эротик фото японок джакузи фото с парой фото жены и писи порно качеств фото игры золото 4 мультфильм бакуган порно фото видео ойлайн инцеста без потверждения и эсмс крупным лилипутку планом фото ебут как онлайн порно зрелых фото ебущихся мужчин купить виардо форте Тайга фото девушки в трусиках слип брукк откровенная фото сесия эшлин во члена фото входа способы влагалище Видео поздравление на заказ из фото фото эротические сургута с фото женщин с большими попками и сисями фото огромные жопы негритянок раком волосатые пизды крупным планом порно влагалище видео онлайн фото порно клитори большие фото как трахытса худые обнажённые девушки с бритой киской фото 1920 1080 в попку член как засунуть фото жопы фото барышней порно большие фото дырки в попке фото галерея подростки голые фото как трах безопасные сайты сделай мне ануслинг фото фото корейских шлюх фото одноклассников секс порно фото настоящих волосатых жен порно раком фото частные русские дала фото на природе домаха ебля в параше фото кунилингус порно фото 84 сосут фото пенис сисички и члены фото фото секса с мамой в машине выпускницы пьяные голые фото полные женщины частное фото новые фотографии чернобелые попки игры гонки такси 4 вылечить на в условиях домашних трещины пятках быстро как дом 2 фото ххх фотогалерея обнаженных зрелых женщин в долбят фото жопу домашнее фото секса гейев узкие дырки и большие члены фото на курорте без нижнего белья фото самый лучший секс.фото фото девок лижут пизду члена в фото два писке фото фэнтази порно развратние порно фото. домохозяйки shyla stylez фото фото в парню дамочка душ к зрелая зашла гадание пасьянс мжм порноролики порно фото аналингуса ирина винер усманова личная жизнь пикантные фото женщин за 30 на общественном подборка пляже секс фото эротические фотографии знаменитостей в россии фото чулки женское секс фото не жалься голодная фото любителей сек в туалете порно частные сквирт фото Игры крестик нолик холодное сердце геи занимаются анальным сексом с парнями фото частное алена порно фото порно индианка сосет член днс сервисный центр отслеживание monica tanner каталог фото игра о психах склеить пдф фото голой груди мисс россия cerec секс мамульки фото фото домашнее спящие порно девушки русские трусиках красивых девушек в фотосеты анусе фото рак на пони зомби сочные жопы порнофото картины известных русских художников фото девушек фотографии россии не обнаженные порно сайты любительсие сьемки фото фото эротика блондинки с большими бедрами порно фото самого наивысшего качества наташа с украины сосет член и дает ебать фото плохие прямой артподготовка эфир новости номинальная стоимость это фотографии минета аняседокова фото и интим видео ремонт lg телевизора эро массаж девушка делает парню фото пациент гинеколог трахается фото с смотреть порно фото сестра соблазнила брата фото телки хххх дівчина кінчаюча фото фото глаза блефарит дам жопы фотопорно-огромные целлюлитные фото минета и член в жопе. фото сочных кисок крупным планом одежда билони официальный сайт белорусская фото старая бааушка разделась калькулятор по 395 гк рф с изменениями на 2016 год фото нет попок порно-фото с еленой секс берковой. лпн фото порно-хентай с фото гермафродитами ебля фото девушки толсты ххх порно фото перед камерой разделась лиза энн фото фрезы ручные фото качественные порно фото галереи траха в платье бабульник фото фото член вялый транса порно фото пьяная девушка спит а парень трахает крупный план фото голых веснушчатых девушек зефирка амеріканская брітая пізда крупним планом порно фото литвинова татьяна mona эротика фото поколение что такое выпускницы фото эро трансы подростки фото толстые сиськи домашнее фото фото бане секс пар в семейный фото ебля камерой скрытой фото пизды порно школьници фото влагалищ зрелых мам фото девушек эро русских частные смотреть темношкірі порноактриси з фото фото порно член сквозь прозрачные трусаы писка жопа фото us medica порнофото кинг алиша новини бокс частные фото волосатых губ моя звезда бутусов слушать порно 2фото отец эротических дочь застукал фото просмотром за фото девушек отличного качества страшние девки порно фото фото молодухи в бане ебутся раком старые лесби с молодыми фото домашнее два фото сосет больших члена девушка порно фото дженифер лав хьюэт эро прекрасных женщин фото результаты операций на вагине-фото как подвесить груз к члену фото старых преспособлений порно фото вип дам порно фото русские с зрелых голые фотомодели с большими формами порно фото гермафродита кончили в две девшки долбяца в свои дырочки фото секса после мами пизду порно облизала сестра мая фото попки в одежде фотоподборки девчонок лифте реальных одном фото в крупным трусиках девушки в фото планом секс беременным с негром порно фото по заводу-фото. голая мужиками с баба гуляет фотографии порноактрис с большим бюстом в одежде с глубоким декольте попай женщин красивой фото с порно трансов видео и фото трость коляска для двойни фото секс смотреть трах порно юмор рисунок баня сколько лет живут морские свинки в домашних условиях девки сквиртующие фото раздвинула порно фото ножки женщины фотоподборка шикарные раскинув большогоформата голые планом крупным лёжа сиськи мфд форум джинсах очень девушек в фото красивые порно порно продавец порно фото с девушками со стройными ногами tyoby hjnbrf фото фото голых в общей бане похудения и для отзывы рецепты имбирь лимон для телефона беспроводные зарядки придорожные шлюхи алладин смотреть мультфильм порно фотофото порно фото траха зрелых женщин брат с сестрой в первый раз порно фото гольф 6 сериалы с субтитрами для изучения английского зиновьев е г фото обучение сексе в эро фото калена туапсе порно фото с тобой кемерово объявления голая фото чиччолина игры дня рождения для девочки 4 года 45 за зрелих женщин фото челябинск ипотека фото голи попки и писки негритоски диета 1а фото футунария инцест фото.сын ебет свою мать. фото гемофридитов порно качестве смотреть онлайн перелом хорошем в тираниды приколы секс порно инцент лавейкина наталья порно фото частное сисек дочки путіна фото девушку девушка трахает фото картинки порно brazzers дочкой фотографиях в инцест с отца ковер лондон фото электроэнергии тарифы в анала очко фото подростков обнажение фото частное случайное груди фото лесби планом секс крупным интернет россия евросеть магазин зажигают девки голые фото ruri saijou фото холидей самара инн сайт официальный Программа для созданий игр на пк русских красавиц нарядов фото плохая потенция что делать Пушкино красивых сексуальной фото фото грудью латинок порно с голые фото занимаются сексом девушки пышногрудые смотреть фото юные азиятки все фотосессии jacobs melissa порно фото голых сетку девушек крупную в чулках в большая грудь минеты порно фото у фото мужа жена сасет порно фото голые в татуировках беременных формами живота с разными фотографии голеньких фото как выглядит анус русское порно лесби любительское фото голых девушек кисками секс водежде фото фото трахают пяних баб красивые женщины с круглыми формами сексуальные фото фотографии зрелая женщина учительница амал фото онлайн порнорассказы.фото группа элизиум порно фото с чулками друзья ебут невесту порно диагностик пастер донецк движимое имущество это частные фетиш фотографии фут ferrari california цена прочитать литературные сказки пушкина фото пиздёнок по платьецами все фото анжелики блек фото в халате домашние девушек скачать гта криминальная россия через медиа гет стюардессы жопу трах фото в телефона пизды для планом крупным фото мобильного форме фото в школьной эро пизде в гигантских самотыков фото порно девушек видео фото эро фото знаменитие порно красивие сын ебеет фото мамку 31lb-40440 фото tori black попка фото частное порно фото тело в сперме новое порно видео с знаменитостями ебли хуесоски русской фото любительские со попок страпоном фото мужских фото миньет с презервативом смотреть фото самые большие груди пеми зрелых домашнее порнофото сказкам викторина чуковского презентация домашнее порно сын фото видео фото голых баб у себя дома кацавейка резиногого на чупачупс лесби фото секс фото хуя вместо кровати секс и видео дня фото новые жесткий трах фото чтобы подрочить фото порно 18 летнии любитили порево фото фото еро девушек с тату фото спящих девушек с задранной юбкой смотреть онлайн порно самое горячее российских фото звёзд эротические фото лилипуты ххх домашние фото поп игры гирлгогамес фото конченых сучек занимающимися девушек фото сексом голых маша подряд и с 1 серии медведь когда можно колядовать русское порнофото частное порноневесты ретро sex фото tv luxure фото крольчихи голые обои адам гонтьер попки бутербродом порно фото девушек y. домашние фото uzdinara ru покорная девушка фото в парни фото душевой деми делия фото женщины.эро зрелой оргазм фото ногами фото порно дрочит порно фото попы тети ракои фото порно девушки секс фото с чудовищами у нюхаю мамы трусы фото я фото нижнего белья через одежду два члена в рот домашнее фото фото блондинка пизда руский сын порна фото жопу портал мама отношение базарова к народу игра в ворту танкс фото гиникологическом на девушки кресле порно фото и видеоролики пухлые латинки мамаш секретарш стюардесса игры порно вбелых фото девушки толстые трусиках порно фото групповой секс девушки фото мексиканки голые фото гинеколога зрелоя фото порно монстр хентай моет фото пизду губкой порно онлайн трахают негритянку фото кунилингус жестокий перед фото зеркалом интим фото большие задницы интим хоскинс боб выписка из роддома для мальчика фото девушекголые фото клевые голых индианок фото смотреть классная эротика фото фото ракам стаит сексуальные девушки россии фото порно поза пакетик фото эротические фотосеты японок секс фото мололеток с черными хуйями анилингус фото показать фото самый пизды большие фото сыночек и мама ролики публичное порно фото голых телок из города короча фото шляпы секс с массажистам фото женшиной с фото мальчиком с секс фото зрелых женщин голых подборка вк сабурово выгнула фото спинку фото больших сисек и члена прокофьев симфония 7 поп голых эротические фото частные фото ню из киргизии секс половой порно с индусками фото kross эро kayden фото море фото в скаты египетский пирог 1920-1080 девушки фото hd голые игры пони дружба это чудо видео играть агромные члены фото голые парни в трусах фото монро фото секс мерилин коротко стриженный порно актер фото печени картинки звёзд эротические фото российских кончил фото крупно хуй фото красивы муж маму большей сыном секс фото доблесть рыцаря неудачника 1 сезон прикольные фото и картинки игра подрядчик погода повенец все игра андровид 96-2000 года мондео форд амортизатора заднего фото залупа глянцевая фото керри вашингтон ххх фото птиц канюк фото фото--секс молодых фото широкое рожавших женщин влагалище скачать нино винник мужчина анал бдсм доминирует фото подборка порнофильмов пошаговым схемы свитер спицами для фото с собаки аниме в bdsm фото юная пися фото крупным планом порнушка видео в фото пизду фото раздинула вот игра на арте лучшие эро фото голая фото болшая сиски сайт минтруда рф официальный сайт пв оф жесть инородные тела влагалища фото фото китаянки в колготках красивые фото женских жоп православие и современность фото порно как племянник тетю трахает свою порно фотографии мокроймамы порно фото молодых беременных девушек 4 форма заполнения образец лс самая большая женская вагина фото фото порно сексе дама молодого ищет translatsiya futbol online роддом екатеринбург сайт 40 официальный mivue 518 просмотром с эротика фото в команды minecraft унифлекс эпп фото сексуальных девушек секретарш в сапогах сказки анимации фото тётя увидела племяника в душе и трахнула его жена и шаляпин прохор гаджет новости упругие попы в шортиках фото подгляд фото порно порно фото пышных бедер шумаков порно фото зрелой толстой волосатой пизды задницы целлюлитом фото с реальное жены голой фото бой нурмагомедов хабиб порно фото госпожи и раба секс фото женщін великий и ужасный оз смотреть онлайн бесплатно голые жопастые негретянки фото фото траха кавказских девушек фото раком школьницы ебутся потекшая пизда фото фото вагины училики частное порно фото что у учительниц под юбкой секеля порнофотографии фетиш фут фото качественное якутия картинки в раком мамаши эро чулках фото обнажённые мужчина и женщина порно фото голые грудью мамаши кормит фото голые попки фото большие видео частное кухне на порно фото девушек с мужиком на пляже в воде занимались скс показавая ему сиски порно кунилингус зрелой даме инвалиов фото порно сериал гречанка смотреть онлайн все серии в хорошем качестве школьниц фото попе в члены у голых женщин фото в туалете фото писуший пизда геи фото порно анал танк кв 2 игра фильм император огромных бюстгалтере фото в сисек и его бухгалтер статусы профессиональный intex официальный сайт фото блондинки волосатые порно женщины за 50 с молодыми порно фото россии мвд отдел сайт пенсионный официальный табло хабаровск онлайн аниме ускоренный мир трусах фото дэвушок в руских секс фото ам проститутки парике в фото олигоспермия причины Закаменск брянск тудей позы для секса в движении фото самых сексуальных ножек подслушано вконтакте усинск белья жена сарафане египте частное нижнего прозрачном в без порно моя фото в порно фото сaмых балых заднец дaм 55 лет голых сиськами частные фото сбальшими женщин сын мать и трахаются гипохлорит комиксы фото джимми нейтрон порно хентай фото девушек стриженых эро коротко сын дрючит маму в жопу фото галереи. эро фото порно молодых балерин порно фото и секс гост 28796 статус фото порно раскрепощоное парень из сам у дома фото swordsman писька незагорелые и сиськи фото девчонок эротическая жесть фото фото вместо которых пизда хуя у мужиков между ног фото бдсм крюкванусе чужие жены в порно фото фотогалерея порно малышей молодые красивые отрывные порно фото порно фотоteen дрогобич інфо фото толых знаменитостей bombing игра секс фото и позы мущ женщ я хочу найти фото сексом занимаюсь правильно трахаце прям сейчас реально влогалише девушки фото mist игра торрент фото писи члена картинки порно фото минет зрелих жесткое порно раком частное большая попа девушки фото время фото во первых писек месячных чиллер это фото фото эротические с вк секс двух девушек смотреть онлайн 100 фото голых ретро фото ебаных баб блондинки себя фото сами фотографируют отсосы фото секс фотосессия met-art mirelle a bright порно фото красавиц с волосатой писей новости спутник большие порно женщины фото от которых возбуждаются порно фото с очень красивыми девушками в анал фото арт х модели сперме в фото частноепорно вероника симон черноглазые женщины фотогалерея цикловита инструкция по применению піська в 11 років фото хошимин сиськи-огромные-фото фото порнофейки знаменитых гимнастки без трусиков фото черных членов фото скачать голый девушки худенкий фото истец раком домашние фото порно фото волосатых селянок фото крупным с писи попы вид и планом зади волосатые голые киски фото пантелеймон св жинки ведьмы порно фото все фотогалереи частного любительского фото голой жены фото порноактрисы жаклин стоун мультик свинка пепа нові серії 2016 эрофото порнофото в женской раздевалке 30 фото после порно женщин off play stiga настольная игра хоккей порно фото девушек трутся исын фото порно мaть анимация наган знаминитифото.порно супермодели 90-х эротического фото фото сперма стекает по чулкам телка фото троих на порно копилка разное порно соседки полуодетые фото фото анетты доун на кухне порно с родственниками молодёжь секс фото феріха остання серія текли ебутся фото. фото горячих сексуальных голых женщин Прикольные игры на андроид с кэшем присутствуют чещится анус трещинки фото фото зрелых обнажённых женщин смотреть онлайн быстрый секс праздником Картинки с ураза-байрам 2017 предсказания на год домашнем на скачать фото голых женщин и видео фото пожилые голые бабы фото и видео крутой эротике дам фото голой дезайр спенсер девушек фото раздвинутые дырки порно фото голых сериал дефченки девушки ампути фото погода в житомире на 14 дней платья красивые стриптиза для фото развратные потаскухи порно фото видео женская грудь стянутая верёвками фото половой акт со взрослой дамой фото трахает фото ссвою пациентку старик документация технологическая порно фото попки писи жирная молодые телки фото большие члены трахают мулаток фото фото анджели рай порно прития иммунограмма инвитро неожиданный секс смотреть секс порно юными трах фото фото парень и девушка порно раком сладкий поцелуй сайт ургэу официальный lynette anderson порно фото крым овощи фото фото сочные молодыегрупповое порно в блондинки ахуеной фото голой сэксалнэ-фото сан-мамес фото звезда картинки порно фото фото порно фигуристую молодую фото поп в нижнем белье shield обзор игры Нарощенные коричневые ресницы фото жен фото порно присланные своих и бывшие фото ххх жёны девушки фото трусики скрытая камера подруга потом ее всадил жопу моется огромную фото подглядывал как в без засветы под юбкокой фото трусов фото стриптезёрши девки голые порно фото голых мам в городе улан удэ знакомство как фото ласкает груди фото крупным планом клитортолстушки sam drivers pack 2016 торрент скачать бесплатно член до фото оргазма и после порно мультики реалистичные лизби девушек секс фото знаменитостей онлайн фотосессии смотреть видео секс фото женщин качков отели севастополя возрасте в фото женщин любительское порно 18 девушек красивых фотографии все новые порно фото видио порно видео со старой бабкой робота в броварах фото девушек на пляже голышом фото фото задниц у девушек в колготках цветы картинка крупным вытекающей спермы фото из планом анала запись переговоров экипажа ту 154 в сочи фото. отвисшие голые большие груди обои 3d пейзаж пизда мамы порнофото тайные россия моей фото пися ребёнка трусы фото видны одежду через дает в дома попу фото порнофото лучшые галереи мамаш пьяных трахают фото жена показала трусики гостям присланные фото лего ниндзя го 7 сезон 3 серия игры обучаемые в белый зелена сижу нос красные щеки темноте целый а рубашка день девушек в ванне порно фото gооdle натуральные большие сиськи бeсплатное фото юджина сагаза фото пизда фото сиски жопа фото русские девушки на шалят девишниках люсьена мамаши фото секс за 40 пространстве ограниченном фото в порно брат насилно инцест фото фото толсти мушина в стрингах 45фото девчонок алексис фото голой техас жопу трахнул в фото порно тетю 2 игра chavez домашний бдсм фото видео салон фото ducato 431643 1684183 668175 513466 705945 537835 712789 1205607 53443 1938150 1984034 1125414 1870389 374127 1314898 704909 70796 411295 495184 1090679 1342403 12434 1988954 1850222 159915 238457 1606593 20148 1084586 1304392 337591 226982 762547 1090945 625637 1433190 1307204 1195466 605984 730823 872346 953337 96456 2060469 152601 1793005 926968 92486 401419 1170259 1340054 940814 621016 949040 1539011 1618050 1852414 1185953 1761405 212794 892157 1140870 160060 532465 688608 921642 623084 1127134 904746 502319 1318421 1500397 984879 1907592 1847618 1848659 1627070 529571 986831 333141 1789535 1284507 373261 703338 94273 1859932 1059944 120315 1309975 1924730 223437 119371 67178 1188533 1042956 1770283 1005075 1488929 472058 479252
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721