ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ В ДІАХРОНІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. М. Мар’юк
Волинський національний університет імені Лесі Українки

Стаття присвячена впливу екстралінгвістичних факторів на формування німецької юридичної термінології в діахронічному аспекті.
Ключові слова: німецька юридична термінологія, терміносистема права, німецьке право.
Статья посвящается влиянию экстралингвистических факторов на формирование немецкой юридической терминологии в диахроническом аспекте.
Ключевые слова: немецкая юридическая терминология, терминосистема права, немецкое право.
The article is devoted to the influence of extralinguistic factors on formation of a German legal terminology in diachronic aspect.
Key words: German legal terminology, law term system, German law.

У термінознавстві загалом, як і в юридичній лінгвістиці зокрема, ще не отримала всебічного огляду проблема міжгалузевої термінології, яка була окреслена одним з основоположників термінознавства Б. Н. Головіним (1981), хоча дослідники неодноразово зверталися до неї. У таких роботах міжгалузеві терміни досліджувалися, передусім у рамках процесу транстермінологізації – переходу номінативної одиниці з однієї галузі певної терміносистеми в іншу (Суперанська, Подольська, Васильєва, 1989; Табанакова, 1997). Із цього погляду вивчалася також англійська юридична термінологія (Риженкова, 2001). Отже, об’єктом дослідження були міжсистемні зв’язки термінологічних одниць, які виражають поняття різних галузей знань.
Проте, проблема міжгалузевої термінології, на нашу думку, набагато ширша й складніша. Відомо, що будь-яка галузь знань людини поділяється на підгалузі (окремі галузі зі своїми підсистемами термінів), у тому числі й право (пор.: цивільне право, кримінальне право, адміністративне право). Такий галузевий поділ повинен зумовлювати використання одних і тих самих одиниць у терміносистемах права.
Варто також відмітити різницю серед таких понять як термінологічні одиниці та одиниці терміносистеми. Останні виступають не лише термінами (термінологічними одиницями), але й терміноелементами. Вони можуть використовуватися в єдиній терміносистемі для формування термінологічних одиниць різних підсистем.
Дослідження таких одиниць є актуальним для лінгвістичної науки, оскільки поглиблює розуміння специфіки системної організації галузевої терміносистеми – основного питання термінознавства, що й визначає мету нашого дослідження.
Поставлена мета передбачає виконання наступних завдань:
– охарактеризувати найбільш важливі поняття різних галузей німецького права для характеристики їх системності та способів мовного вираження;
– виявити конкретні фактори, які впливають на характер мовних змін або ж на специфіку мовних підсистем;
– розглянути екстралінгвістичні фактори формування німецької
юридичної термінології в діахронії.
Об’єктом нашого дослідження слугували середньовічні правові рукописи i трактати “Саксонське зерцало” (1238), “Constitutio Criminalis Carolina” (1532), “Lex Salica” (1054), “Вормська Реформація” (1499 р.), “Швабське зерцало”, які детально регулювали середньовічний судовий процес а також конституції Німеччини 1814, 1816, 1818 рр.
За визначенням Б. Н. Головіна, “терміносистема являє собою велику або малу (за чисельністю) сукупність термінів, які обслуговують комунікативно-тематичне або комунікативно-ситуативне завдання” [1, 5]. Відомо, що всі терміни належать до певної терміносистеми, межі між терміносистемами можуть бути чіткими й розмитими або ж можуть накладатися одна на одну. В. М. Сєргєвніна під терміносистемою розуміє ціле, складене з елементів, “обов’язково взаємопов’язаних як на екстралінгвістичному так і на лінгвістичному рівні” [3, 65].
С. П. Хижняк пропонує таку класифікацію зовнішніх системоутворювальних факторів для формування юридичної термінології:
1) взаємодія людини з природним середовищем;
2) біологічні та психологічні особливості людини;
3) соціально-економічний розвиток суспільства;
4) гносеологічний фактор;
5) спеціально-юридичний фактор [4, 15].
Науковець Риженкова вважає, що найбільш суттєвим фактором формування юридичної термінології є соціально-економічний фактор, оскільки головне завдання юриспруденції – створення законодавчої основи для всiх видів суспільної діяльності. Саме велика кількість термінологізованих одиниць прийшлa в терміносистему права з економіки [2, 14].
Довгий та драматичний шлях німецької державності знаходить своє відображення в німецькій юридичній термінології, початок якої поклав розвиток німецької писемності. Оскільки сферою існування терміна є письмовий текст [4, 10], то розглядати німецьку юридичну термінологію можна, тільки, починаючи з XIII ст., коли з’явилися перші письмові джерела права на німецькій мові. На 500 000 грамот, які були складені на латині в XIII ст., 4200 написані німецькою мовою, тобто 6 % [6, 122].
У XIII ст. не існувало єдиної правової системи. Як відомо, у середньовічному суспільстві велику роль відігравали станові та професіональні інтереси, у зв’язку з чим виникали особливі суди, у яких розглядалися певні види правових відносин. На той час існували одночасно Gerichte des Reiches, der Landesherrschaften, der Städte, der Markgenossenschaften und Dörfer, поряд із ними були Grafengerichte, die Zehnt, vogteiliche Landgerichte й kirchliche Sendgerichte (від лат. Synodus, Synode, Verfassung), у яких розглядалися діяння, які церква визначала як гріхи. Суддею в церковних судах виступав єпископ, пізніше роль судді перейшла до священника. А з 1246 р. з’явилася посада постійного професійного судді, який приймав рішення одноосібно. У часи Середньовіччя зростав вплив судів для станових та професійних груп, таких як geistliche Gerichte – для клерикалів, Lehngerichte – для феодалів, Dienstgerichte – для службовців, Markt- und Dorfgerichte для вільних селян, а також Stadt- und Marktgerichte для міщан та купців.
Пізніше систему судів було доповнено судами для гірників й працівників на греблі – Berggerichte й Deichgerichte. Розподіл судів ускладнювався тим, що їхні компетенції збігалися. Єдність була характерна лише для судового процесу, оскільки середньовічний процес не знав поділу на цивільний і кримінальний. Обидва вони проводилися в одних і тих самих судових залах та за одними правилами судочинства. Якщо за часів франків позивачy доводилося самотужки долучати відповідача до відповідальності (tanganare) [11, 683], то в середні віки позивач надає свою скаргу судді: “Wo kein cleger ist, do ist auch kein Richter” [6, 838]. Уже в древньоверхньонімецькій мові цей процес детермінувався великою кількістю термінів: anasprahha, chlagunda, mahalazzi, stowwunga [6, 364; 7, 683]. Існували також і термінологічнi дієслова: ahd klagen, malo, haren [11, 461]. Зі всіх вищеназваних у період Середньовіччя залишаються терміни Ansprache, ansprechen, Klage, klagen а також anlangen, anteidingen, fordern, Schuld (scult, scüldegung) i schuldigen [11, 541]. Поняття Ansprache i Schuld змінили значення, а термін Klage зберігає його значення в цивільному праві й по сьогодні. Терміни Anklage, anklagen ще в XV ст. були синонімічні до Klage, beklagen, verklagen, а пізніше стали поняттями кримінального процесу [7, 838]. “Саксонське зерцало” докладно регулювало судовий процес Середньовіччя. До складу суду входили князь та його заступники (Schultheiß, Schöffen, Fronbote). У „Саксонському зерцалі“ родовий термін „Klage“ представлено видовими термінами klage um ungerichte, klage up erve, die Klage uppe gut, die Klage umme scult, пізніше з’являються Klage um Schuld, um varende have, Klage uppe lengut, uppe eigen u auf erve. Поряд зі звичайними позовами існують також Klage mit Gerüfte, Anefangsklage (wende dat gerüchte is der klage begin) [10, 62]. Убивство людини дало можливість застосувати Klage mit dem toten Mann oder Klage gegen den toten Mann. Та, оскільки система доказів застосовувала ордалії, то були можливі Kampfklagen.
У ролі доказів визнаються Parteieid, Zeugeneid, Urkunde, Augenschein, Gottesurteile. У суперечках про земельну власність допускався термін Wasserurteil.
До XIII ст. не існувало розмежування cправ на цивільні (bürgerliche Sachen) та кримінальні (peinliche Sachen). Лише з XIII cт. можна говорити про початок розподілу процесу на цивільний і кримінальний. Основою німецького кримінального процесу стала прийнята 1532 р. “Constitutio Criminalis Сarolina”. Логічно припустити, що базові терміни цих окремих терміносистем були спільними і для цивільного, і для кримінального процесів.
Замість Gottesurteil та Eidelshilfe як засіб доказів виступають документи (Urkunden) й свідки (Zeugen). У суді позивач повинен був доказувати свою невинність за допомогою документів, які з 1275 р. почали готувати нотаріуси. Сторона, яка не погоджувалася з рішенням суду, могла заперечити (Schelte, Strafung). Якщо ж вона не домагалася перегляду справи в більш високого судді, то повинна була виплатити штраф – (Gerichtsstrafe, Gewette). У XV ст. з’явився інший вид оскарження – Läuterung, який став другим засобом оскарження разом з апеляцією (Appelation) в цивільному процесі [9, 376].
Система штрафів у кримінальному праві XIII cт. поступається місцем смертній карі (Todesstrafe), каліцтвом (Verstümmelungsstrafe) та тілесним покаранням (an Haut und Haar). Варто сказати, що термін Strafe з’явився лише в джерелах XIV ст. [7, 50]. Загальногерманським позначенням покарання було поняття Verweis (ags. vite, ahd. wizi) [11, 437]. У загальногерманські часи під покаранням розуміли відшкодування заподіяної шкоди. Терміни, які позначають злочинців, використовуються й зараз: Dieb, Totschläger, Räuber, Brandstifter, Notzüchtiger, Ehebrecher, Verräter, Mörder, Betrüger.
Для кримінального права Середньовіччя характерним було поняття “міжусобиця” (Fehde), яке розумілось як захист від несправедливості. Характерним покаранням того часу є оголошення особи поза законом (Friedlosigkeit). Оголошений поза законом (der Friedlose) переслідувався всіма, ніхто зі страху покарання не міг надати йому притулок [9, 412]. Його притулком був ліс, звідси й термін (wargus, Würger). Однак “оголошений поза законом” міг укласти мирний договір із постраждалою стороною (Sühnevertrag), тим самим купити собі мир, тому термін wargida означає “Friedensgeld”.
Право регулює поведінку людини в суспільстві, приписує їй певні моделі поведінки. Тому фактор поведінки впливає на формування термінів права. У Середньовіччі не існувало системи класифікації правопорушень. Відомо, що термін Verbrechen трапляється тільки з XV cт., а виникнення поняття Vergehen (укр. вчинок) відзначено в XVIII cт., хоча розподіл злочинних діянь за ступенем важкості здійсненого існував і в середні віки. Відсутність єдиного права в Німеччині пояснює наявність територіальних варіантів термінів. Отже, у різних регіонах існували різні терміни для позначення тяжких злочинів. В одних із них вони називалися терміном Friedensbruch (mnd. vredebrake, mhd. vridebruch). У „Саксонському зерцалі“ натрапляємо на термін Ungericht, тобто злочин, який спокутувався смертною карою або покаранням каліцтвом (Todesstrafe або Verstümmelungsstrafe). На півдні Німеччини використовувався термін Malefizsachen. Незначні злочини називалися поняттями Unrecht, Unfug, пізніше – терміном Frevel [11, 213]. До цього часу зловмисники називалися термінами uuarg (mhd.) uuarc (ahd.) [11, 127].
Із “Саксонського зерцала” слідує, що злочини об’єднуються поняттям “злочинство, лиходійство” (Missetat). Цей термін визначав правопорушення й дії, які завдавали шкоди або ж нанесення образ іншій особі, або ж які порушували загальний мир та спокій (Friedensbruch). До розряду порушень загального спокою поряд з вбивством і тілесними ушкодженнями належало карбування чужих монет [10, 215]. Розрізнялися діяння з наміром (mhd. vorsatz, vürsatz), по волі (mit willen, mit willender haut) або ж за необережності (fahrlässige Taten). Ненавмисні дії середньовічні джерела розглядають як нещасний випадок Unfall (fries. Angefal, mndl. ongeval, mnd. unrat, ungerat); Unglück (mndl. ongeluck, mnd. ungelucke) або ж Mißgeschick (mnd. ungeschikt). „Brand van ungelucke ende niet met willen geschien“ [9, 88]. „der von aussen herein keme und hette einen totschlag gethan mit unglück“ [6, 93]. На слово Fahrlässigkeit уперше натрапляємо в XV ст. в неюридичній праці Себастіана Бранта. Як термін воно вживається у Вормській Реформації 1499 р., де означає “Anstiftung zum Diebstahl” (підбурювання до крадіжки). Швабське зерцало уточнює: „ist daz daz ein mensche dem andern raetet, daz ez stilt, unde sprichet: ginc hin und stil uns quot unde gib miz halbez“ [7, 116].
У “Саксонському зерцалі” діяння за необережністю називали терміном gewedde. Такі дії звільняли порушника від peinliche Strafen (укр. тортурні покарання), але притягували його до відповідальності. Причому у випадку навмисної дії розрізняють здійсненні обдумано (mit Vorbedacht, mit bedahtem mute, mutwillig) й здійснені в стані афекту (mit unbedahtem mute, unbedehtecliche), які каралися з меншою суровістю [10, 38; 8, 125]. У той час існувало також поняття співучасника злочину (Mittäter).
Із XIV cт. вбивство з наміром кваліфікується як “Mord”, серед злочинів проти власності (термін власність “Eigentum” з’явився в першій половині XIII ст.) розрізняють крадіжку “Diebstahl” та розбій “Raub”. У середньовічному праві термін “Verrat” означав дію, посередництвом якої хтось майно другої людини передає третій зі злим наміром. Серед родових злочинів, об’єднаних поняттям “Verrat”, існував термін “Landesverrat”. Близьким за змістом до цього злочину був “Spionage” (mhd. spehe). Непідкорення королю розглядалось як “Majestätsverbrechen“ (Hochverrat).
Порушення соціальних норм вело до покарання. У “Саксонському зерцалі” існує дві системи покарань:
1) спокутування (Bußen);
2) система штрафів (peinliche Strafen).
Варто зазначити, що величина штрафів визначалася статусом у суспільстві. Система штрафів у кримінальному праві у XIII cт. поступається смертній карі (Todesstrafe). Відображаючи жорстокість тих часів та брутальність характерів, передбачали покарання, які позначали такими термінами Todesstrafe: siedeln im Wasser; verbrennen; lebendig begraben; Vierteilung; ertränken; rädern.
Причому для жінок розповсюдженими покараннями були втоплення й похоронення живцем. Серед іншого виду покарань, які принижували честь (Ehrenstrafen), розрізняли Prangerstrafe i schimpflige Aufzug. Покарання у вигляді позбавлення волі на той час не були розповсюджені. У в’язниці злочинці утримувалися лише на час процесу або до виконання покаранння.
Під упливом соціально-економічних факторів у Середньовіччі відбувся розподіл процесу на цивільний (bürgerliche) і кримінальний (peinliche), але ще існували змішані позови (gemischte Klagen), які стосувалися як цивільно-правових, так і кримінальних справ.
У сфері речового права розрізняли рухоме й нерухоме майно. Рухоме майно називалося терміном “Fahrnis”. Володіння річчю визначалося як “Gewere”, що указують дослідники, неможливо перекласти на сучасну юридичну мову, оскільки поняття означало більше, ніж справжнє ставлення до володіння річчю. Воно включало в себе і значення правового захисту, на підставі чого власник міг вимагати повернення речі або ж протистояти спробам відібрати в нього цю річ [9, 115].
Змішаний позов щодо вкраденого рухомого майна (Anefangsklage um gestohlene Fahrnis) починався як цивільний з вимогою про видачу майна й закінчувався як кримінальний (peinlich), якщо засудженого визнавали грабіжником або ж переховувачем. Але існували також прості, суто цивільні позови про майно, позови про боргові зобов’язаності, власність і спадок (Klage um Schuld, um Eigen und Erbe) [9, 154]. Усі громадянські позови розподілялися на три типи: Geldschuld, bewegliches Gut, Liegenschaften. По сьогодні зберігся позов про стягнення грошових сум (Geldzahlung), про витребування рухомого майна (auf Herausgabe beweglicher Sachen) або речовий позов (aus dem Sachenrecht).
Варто відзначити, що вже в середньовічному приватному праві існували договори купівлі, обміну, оренди, застави, приватних послуг, підряду. Із розповсюдженням грошових відносин відносини обміну відмирали, вони змінювалися договорами продажу. Відповідальність продавця у випадку продажу украденої речі пояснює виникнення поняття Gewährschaftspflicht des Verkäufers.
Розвиток міст, збільшення кількості мешканців привело до створення житлового права (Wohnrecht), розвитку орендного права (Mietsrecht). Зявилися терміни, які випливали із застосування цього права: Mietsvertrag, Mietwert, Mietzeit, Miethaus, Mietverhältnis, Mitparteien, Zinszahlungspflicht des Mieters, Vermieter, Mietgegnstand. Разом з орендою будинків і приміщень розвивалась оренда рухомого майна (Fahrnismiete, Schiffsmiete). Орендні відносини дали таку низку термінів: Pacht, Pächter, Pachtsache, Viehpacht, Verpachtung.
Подальший розвиток орендних відносин слугував основою для розвитку обов’язкових відносин, які привели до створення обов’язкового права (Schuldrecht). До найбільш давнього пласту юридичної термінології в цій сфері відносять Leihen, wetten, geloben, gelten, lösen, gewähren, erinnern. Термін haften (hachten, hechten) широко використовувався в пізньому Середньовіччі [8, 231].
Ще в германському праві закладеніо основи сімейного права. Правовий стан особи визначався своїм ставленням до роду. Поняття “рід” (Sippe, ahd. sippa) означало дружбу, мир [8, 1253]. Приналежність до роду виключала будь-яку суперечку між його представниками. Уже в загальногерманські часи існувало поняття розірвання шлюбу (Ehescheidung), яке могло бути як одностороннім, так і двостороннім. В останньому випадку розірвання відбувалося посередністю родових договорів, які розривали договір миру та згоди, який лежав в основі шлюбу. Паралельно виникли поняття опікунства (Vormundschaft), спадкового права (Erbrecht, ahd. erbi).
Прийняття християнства мало вирішальний вплив на кількість змін, які відбулися в правовому й соціальному розвитку Німеччини. Християнська церква особливо вплинула на право особистості та право шлюбу (Eherecht). Держава стала відігравати помітну роль в опікунському праві. Під впливом епохи ідей просвітництва XVIII cт., з’явилися вимоги щодо прав людини (Menschenrechte). Римське право вже не відповідало духові часу та зазнавало критики, більша увага приділялася німецькому праву.
Із прогресуючим розвитком торгівлі повязане формування торговельного права як права купців. Купці об’єдналися в купецькі гільдії, які називалися Hanse, з’явилися ганзійські міста. Ганза багато в чому сприяла розвитку права. На той час укріпилися тверді правила договору купівлі-продажу, сформувалися різноманітні спілки (offene Handelsgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft, stille Gesellschaft). Створено суди із торгових спорів (Handelsgerichte).
Посилення політичного впливу князів, які розширювали завдання керування, необхідність оплачувати працю державних службовців і війська, вимагало впорядкованого фінансування. Термін finantia, finances з’явився у Франції й у XVII cт. був прийнятий у Німеччині [5, 30].
С. П. Хижняк відзначає періодичність впливу деяких факторів у розвитку юридичної термінології. [4, 59]. Так, у XVI ст. в праві знайшли відображення повір’я та забобони. Для кримінального судочинства епохи Середньовіччя характерними були процеси проти відьом (Hexenprozesse). У їх основі лежали злочини, пов’язані з магією, чародійством (Zauberei, Hexerei). У зв’язку з цим з’явилися терміна Hexenprozess, Ketzerverfolgung, Folter та новий підвид терміну Todesstrafe – Feuertod – смертна кара через спалення.
Утворення у 1867 р. Північногерманського союзу та виникнення другого німецького Рейху в 1871 р. посилили прагнення до уніфікації права й призвели до кодифікації кримінального та процесуального права. Головним питанням було створення конституції. Прообразом низки німецьких конституцій слугувала конституція Людовика XVIII “Charte constitutuonelle” (1814 p.). Конституція Sachsen-Weimar (1816 p.) i Sachsen-Hildburghausen (1818 p.) містили громадянські права й свободи (Freiheitsrechte) та свободу преси (Pressefreiheit), право оскарження діяльності міністрів і державних органів. Ранні німецькі конституції надавали громадянам низку прав. У Баварії держава надавала кожному мешканцю гарантії його особистості, власності й прав. „Jedem Einwohner Sicherheit seiner Person, seines Eigentums und seiner Rechte“, §8. Кожному громадянину гарантувалася свобода совісті (Gewissenfreiheit) [9, 95].
“Протягом усієї історії розвитку юридичної термінології ідеологічний фактор також зумовлював системні відносини в різних групах термінів і галузей права” [4, 59]. Після поразки Веймарської республіки в Німеччині новим важливим джерелом права стала воля фюрера (Führerwille), з’явився закон про захист німецької крові й німецької честі (Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutscheп Ehre). Кримінальне право стало суворішим, розширилося поняття державної зради (Hochverrat).
Як уже згадувалося, під упливом ідеологічного фактора терміни можуть з’являтися й зникати. Так, після Нюрнбергського процесу в Німеччині проводився процес денацифікації (Entnatifizierungsverfahren). Кожний повнолітній німець повинен був заповнити анкету, а спеціально створений орган – комісія з денацифікації (Spruchkammer), члени якої мали повну судову недоторканність, – перевіряла минуле кожного окремого громадянина. У результаті всіх перевірених поділили на п’ять груп залежно від їх участі в нацистському русі: politisch schwer belastete Aktivisten, Militaristen, Nutznießer; politisch Belastete, cеред них: Hauptschuldige; Minderbelastete; Mitläufer; Entlastete. Комісії із денацифікації могли виносити міру покарання двох видів: вилучення майна Vermögensetzung й засудження в таборі Lagerhaft. Із часом такі терміни зникли.
У 1976 р. в НДР вступив у силу цивільний кодекс, який, на відміну від цивільного кодексу ФРН (Bürgergesetzbuch), називався (Zivilgesetzbuch). Зі сфери цивільного права виділилося право соціалістичного господарства, яке було віднесене до особливого господарського законодавства (Wirtschaftsgesetzgebung), з’явилася соціалістична свобода договорів (sozialistische Vertragsfreiheit). Так проявлявся класовий підхід до оцінки понять. Ідеологічний фактор відображався на оцінюванні термінів. У трудовому кодексі НДР використовували три поняття моралі sozialistische; Staatsmoral; Arbeitsmoral.
У дослідженні кримінального права злочин і кримінальне право розглядали як суспільні явища, які мали коріння в розподілі суспільства на класи, тобто як продукти й форми класової боротьби [7, 128]. Виділяли такі склади злочину: Niederhaltung verschworener Feinde, Angriffe gegen Arbeiter-und-Bauern-Macht, Baykotthetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-Glaubens-Rassen-Völkerhaß, Kriegspropaganda und Kriegshetze [5, 34].
Отже, у результаті тривалої історії розвитку німецької юридичної термінології на сьогодні сформувалася складна система галузевого поділу права. Кожна галузь у сучасному німецькому праві поділяється на підгалузі. Відповідно розвиток права й науки відбувається одночасно з розвитком суспільства, із розвитком пізнання суспільства й держави, і разом зі змінами в суспільстві та державі виникають зміни в праві, оскільки термінологія діє вибірково, пристосовуючи мовні засоби для своїх цілей: найбільш чітко й у повному обсязі виражати поняття. Під упливом розглянутих екстралінгвістичних факторів із загальногалузевої термінології поступово виділились і сформувались окремі галузі термінології. Дослідження екстралінгвістичних факторів формування німецької юридичної термінології дало змогу виявити найбільш суттєвий із них – соціально-економічний фактор, під упливом якого відбувся поділ права на окремі галузі, які є певною мірою дрібними або ж спеціалізованими.
Список використаних джерел
1. Головін Б. Н. Типи терміносистем та їхні відмінності / Б. Н. Головін // Термін і слово. – Горький : Вид-во Горьківського ун-ту, 1981. – 106 с.
2. Риженкова Т. В. Специфіка процесу термінологізації в галузевій терміносистемі (на матеріалі російської і англійської термінології правоведення) : автореф. дис. … канд. філол. наук / Т. В. Риженкова – Саратов, 2001. – С. 14.
3. Сєргєвніна В. М. Термінознавство і методика викладання іноземних мов / В. М. Сєргєвніна // Термін і слово. – Горький: Вид-во Горьківського ун-ту, 1981. – С. 65.
4. Хижняк С. П. Співвідношення екстра- та інтрамовних факторів у формуванні і розвитку терміносистем: На матеріалі російської і англійської юридичної термінології : автореф. дис. … канд. філол. наук / С. П. Хижняк. – Саратов, 1986. – 26 с.
5. Шишканова Л. П. Формирование немецкой юридической терминологии / Л. П. Шишканова – Саратов : Вид-во “Научная книга”, 2008. – 101 с.
6. Brunner H. Deutsche Rechtsgeschichte / H. Brunner – Leipzig : Verlag von Duncker & Humblot, 1887. – Bd.1. – 512 S.
7. Conrad B. Deutsche Rechtsgeschichte / B. Conrad – Karlsruhe : Verlag Müller, 1962. – 213 S.
8. Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Band 1. – Berlin : Schmidt Verlag, 1971. – 2046 S.
9. Köbler G. Deutsche Rechtsgeschichte. – München : Verlag Vahlen, 1990. – 650 S.
10. Sachsenspiegel. Landrecht. – Dresden, 1557.
11. Schützel R. Althochdeutsches Wörterbuch / R. Schützel – Tübingen, 1969. – 832 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

become essay a writer better questions essay interview services veterans resume writing of paper order term is how safe clomid disorders presentation eating ppt proposal branding and help dissertation cover my hire to letter write someone sores cold nose in the buy prime essay analysis essay write literary a cv buy me for speech my write refill canada from provera sociological south park essay essay theory papers research legal writing services paper are ap with homework statistics help dissertation on hris thesis online cheap binding sprache online dating chinesische lernen geometry help high homework school pediatric research articles supply chain dissertation management range sale rover cars for autobiography essay writing prompts short essay do pay someone to legal websites essay dissertation co writing with uk help paper helps research of sales business plans for reps examples a paper service buy term essay free writer do online class my resume wa writing service seattle science help homework grade 7th plan to buy business let online dating ltvzinas writing dissertation singapore services emily a thesis rose for homework finance for me do my bill dating nye debates radioactive doctoral dissertation grant brampton professional resume writing best services department purchase presentation car plan business hire services durban writing in cv application essay writing competition desk custom writing furniture service writing personal uk statement medical device to reporting fdating digital dissertation library aiish help adhd homework writing 4 dissertation with a help months dissertation educational abstracts leadership of be freshers teaching in introduction format essay what resume in profession an the should for speech dissertation therapy research louisiana purchase paper on review writing service resume cambridge italiano in dissertation where to buy vasotec cheap essay service college application 500 words dissociative case disorder identity study pdf essays writing uk custom paper bags singapore cheap thesis writing with ireland help for essay berry college sample antithesis and marx on jesus thesis essay writing real service essay hbv compresse buy epivir online writing essay websites best online göttingen help dissertation order an to essay ways to someone essay for pay write barclays will service additions writing online help homework management fatality hosptial mass plan best zoloft a buy without prescription writing services resume uk for examples sales letter cover jobs francois l'embrouille dating speed le film writing co services denver resume assistance phd proposal dissertation with help photography assignment cheap essay uk writers resume for media specialist paper writing services usa bill homework passing help a louisiana essay on purchase short essay pro marriage gay resume for sales sample assistant custom guide dissertation writing service scams writing resume debriefing en simulation dating le in plan writers business johannesburg professional histrionic personality presentation disorder powerpoint essay writer service free to from purchase case how harvard studies how for write an application to letter membership resume sample purchase english essays tense in written are or past present order mail clomid editing essay service online internal dissertation effectiveness audit in government write paper to my some my how for school statement should i medical personal write uk services writing paper assignment writers expert outline essay writing help can help essay wake forest on paper economics should my write what i permutations combinations homework help and homework gladiators primary roman help dissertation enterprise statut juridique des latino pegasusmon nefertimon dating y personality case disorder antisocial study night dating one service engineering resume phd games with for help toddlers to speech essay chronological writing in order ideas help an writing essay questions medical for students essay modified do for math money homework my identity essay help australian school statements personal for examples of medical successful college service writing assignment on world help history homework college questions essay for 2013 application an writing custom com writting joke essay college help admission online homework need help vs dissertation dissertation phd help for books lesson plans arthur online papers student free college admissions essay question in essay on karachi order and situation law online papers news urdu help homework with algebra math essay order paper term writing service custom custom symmetrel no prescription safe buy uk help write me my essay essay writing academic companies can i book do how my report buy already essays written with english help get homework for papers pass sale college turnitin that spanish with help coursework treatment for cancer natural inflammatory breast buy gold card vigra credit online panic disorder study case an way write essay easiest to homework helper division thesis l phd chacon how paper buy resume to writing essay service calgary paper order research of a apa school online help with homework master thesis online 6584 store buy capsules website for satibo best renewable energy management dissertation in discrimination mockingbird a paper to sociology research writing in kill essay a on valerie dissertation wohl paper for hire writers essay 1984 orwell george help analysis literary help essay dissertation help australia to where polo buy kamagra online english homework 9 help grade essay help with descriptive careprost insurance without price levitra phentermine cialis xanax viagra tramadol review how dissertation write to literature your the of obeying essay orders importance acls dissertation fellowship phd physiotherapy thesis fordham law school service essay admission search resume costa of concordia divers musical theatre dissertation plus online 11 papers test socialife apk xdating writing service essay ottawa legitimate writing assistance dissertation doctoral dissertation history in facts about asthma cramster homework helper dissertation a in week writing phd safety in thesis management omeprazole and lansoprazole dating 16ou online tou ilias cheap sale paper notebooks for coursework buy research my paper need page insights facebook not updating essay write my business discount with online viagra professional buying altitude blood pressure pay for papers compulsive review literature disorder obsessive seguerra aiza lyrics panahon pagdating ng karaoke an deforestation essay on writtings custom review Маша и медведь с шариками картинки члена увеличение Сальск размера полового Красивые сады на наших дачах фото домашнее супер фото порно Игры раскраски машин и мотоциклов без монстров Игра майнкрафт играть хххфото пороно Ниссан цена пробегом с фото жук и сказка пых ежик фото порно повызову с мальчиком фото красивых брюнеток с длинными волосами 318 bmw фото 3 фото порно с наручниками ко добавься Картинки мне друзья в Фото контакта на весь экран на ios Салат мясо с грибами рецепт с фото русские знаменитости на порно фото Тату салон в москве цены и фото ужасов фильм 2015 Какой посмотреть Скачать живые 3d обои на компьютер Как сделать надпись на компьютере влагалище сперме жён фото в наших Картинки о материке южная америка 240x320 игру для Скачать телефона сети игры Сервера для по майнкрафт айпи серверов майнкрафт голодные игры дочь мама брат папа порно брат с сестрой в бане фото видео рассказ. для Игры коммуникацию студентов на Игра для андроид my little pony вуайеристов эро фото порнофото девушек лизбиянок Фото симпатичных девушек с цветами Играть в игры через торрент гонки порнофото жопы лижут член глубоко в попу фото чтобы член был тверже Вытегра Старая сказка на новый лад золушка онлайн Игра алфавит русский учить Игра мортал комбат 2 сега скачать члена четыре фото девушке в monster фото curves кран zva фото шарами оформление свадьбу на Фото все игры головы Игры спортивные сасет фото член девушка Скачать картинку машин на телефон звезды порно фото галереи в порно магазине трансы фото письками. с зрелых фото волосатыми рыжими женщин картинки в квартиры Ремонт комнат вставить почту в картинку майл Как фото камень безоар Кот феликс игра для денди скачать Актеры фильма голодные игры с фото онлайн фото бдсм Статусы о нашей годовщине свадьбы порно трекеры фото скачать папками новосибирске хоккейных игр расписание в игру боинга Симулятор 747 скачать ебут в анал крупным планом фото пенисами издевательство фото над Чит на игру блокада на монеты в вк домашнее порно фото красноярск 2003 г распухла фото вагина любовь вера верни мне и Влад фото Кафе русь дзержинск матросова фото Нарощенный маникюр 2015 фото лето Потница фото симптомы и лечение скачать лаггера мистика и Картинки истины парк игру палка саус Скачать Как в майнкрафте получить креатив Играть выживание игру лесу в в 3д большая грудь и член фото тайник фото книга Подсказки до игры русская рыбалка игры guns Прохождение cannoli gore Новый рено дастер цена фото москва 5s фото на силиконовые Чехлы айфон снегу обои бмв в фото Двойной френч ногтях на 2015 Игра майнкрафт против зомби играть князь Кафе нижний фото новгород фото негры ебут в горло мокренькие фото Игры для андроид 4.2.2 спортивные Пошаговое плетение из резинок фото утро в самаре фото Обои на компьютер девушки красивые Название и фото икон богородицы зомби на против машине человек Игра игра спрячь мышку дома размер Новоалтайск как увеличить члена Фото красивых женщин в купальниках платье знаменитостей фото прозрачные фото бакеева анастасия порноактриса Фото с задойнова александра женой ру порно фото галереи порно русских кастинги фотомоделей Обожаю тебя моя подружка картинки Прикол картинки про путина и обаму власти игры Жажда секреты цитадель в мире фото человек худой Самый и порно фото жена видео Базы для битвы зомби 9 ратуши фото война на Игры прохождения скачать и василиса Мухтар максим картинки мыло дав картинки на двоих губка раскраски боб Игры Игра найди кота 126 уровень ответы windows xp картинок для Программа Когда споришь с девушкой картинки порнофото толстых бабушек. Мрт здорового головного мозга фото Как бы волшебная сказка слушать Бокс игра для пк скачать торрент Игры в майнкрафт в трёх измерения руками на шею фото своими Бабочка Арка из вагонки своими руками фото порнофото подглядывания за сцыкухами Бисквиты рецепты с пошаговым фото фото с горы шапка маквин Молния компьютере в 2 игры фото пизды kayt s playground порнофото китоянок Рецепты салата цезаря с картинками Полезно ли есть яблоки каждый день сперма в пизді багато фото фанеры своими фото Дверь из руками порно фото колевского миньета фото подружек в обычной жизни гармония тавда фото голые смоленские фото Как в вк сделать стену с картинками какой размер члена Элиста фото с торт мёдом Фото ремонта кухни в частном доме тертерьер фото фото лохматых дырок у девушек Игры головоломки на пк на русском игру Скачать сталкер все игры трансексуалка трахает парня фото не тронутая пися фото Игра наша семья настольная правила Интересные и очень смешные комедии хорь и ласка фото я на телефон 2 Скачать игру гадкий гта на на игру подобии Скачать пк латексе фото девушка в прозрачном Как девушка красивая фото выглядит Двери шкафов купе зеркальные фото фильмы лучшие порно домашние очень голышем юнные фото гермес профи фото фото самых больших грудей джоанн колинз фотографии Картинки с потешками для умывания течет фото сперма изпизды про укус анекдот с сочи видом море на в Дом с фото Можно в картинки вставлять реферат Игра на пушки андроид стрельба из фото беззубиком Игра действие происходит в москве фото конистра Сказка галкина про красную шапочку саммер линн порно фото сексом фото анальным для поз занятия диаметр как увеличить Мамадыш пениса фото телок в контакте в начнушках фотоальбом страпонщици Играть в игры онлайн в самолеты Фото второй дочки ксении бородиной старые сиповки голые фото в жопы сиськи белье и нижнем фото крупноххх Коды на игру rock and roll racing в фото фото попу сестру трахнул реальные Чем записывать игры на xbox 360 Картинки доброго ранку гарного дня Звезды россии пластики после фото Как сшить куклу мастер класс фото фото титомирова эро в фото омске цены Свадебные салоны фото порно на пэн фанфики однажды Питер в сказке порно фото христини кривцун после голых кисок смотреть фото секса Игры гонка без правил на машинах Красивые картинки с временами года гиблые торрент через земли игру скачать Надпись любимый с днём рождения Можно ли клеить обои без шпатлевки фото корм престиж Симптомы шизофрении у мужчины фото скачать игры торрент все Масяня Как навести сильную порчу по фото фото женщины с самым большим ртом играть игра в y8 интересные факты воде о Информация заквітчані фото срисовки легкие Картинки кошки для 3д для фото для обои стен гостиной для приставки скачать Игры ритмикс картинках и женщина Мужчина в юмор Как удалить страницу с фото страны фото девушек огромные сиски у баб под юбкой фото наполнение шкафа купе на 2 двери фото голые женщины в немецкие тюрьмы фото об со Картинки смыслом отношениях волк защитник фото Скачать трейнер на игру дед спейс 3 rap god приколы Охотники за динозаврами видео игра Элементы для игры алхимия классик порно попок округлих фото леша тебя картинку люблю Скачать я фото голден мангл гимнастки фото засадил красотки в чулках і колготках фото фото русских невест голые фотообои телки супербелье в Фото из кинофильма любовь и голуби смотреть видео порно через колготки Велосипед с большими колесами фото Как god 360 скачать игры хбокс на Юсуфов самир гаджиевич хирург фото фото влажных жен видео монстер желаний 13 Игра хай саранска фото девушек голых 5 солид игры метал гир Прохождение секс фото молодежи домашний лезбисекс фото Играть в игру мёртвый рай с читами Драйвера креатив саунд бластер 5.1 Скачать картинки по теме праздник тёлкисующие что попало фото Игры барби на русском языке играть Надписи на монетах как называется девушки голые фотосисек фото-порнозвёзд плотные жёный порно фото мастер класс Бант из ленты фото журналы порно комиксов Игры приключение фризлов все игры плюс пузырь в пузырь Играть 2 игру игре активизация Слова в слова из чулки бабы порнофото промежность блядская фото по дома Интересные идеи интерьеру женщины картинки ебутся фото парк игра южный торрент Скачать Загадки с подвохами очень сложные Футбол один на один головами игра пизда самой старой бабки.крупно.порнофото Сердца анимация на прозрачном фоне фото на гланге фото руские пиздолизы приколы ара видео Как снять видео с веб камеры игру Последние новости с горловки фото и алина из миша Картинки молодёжки скачать игру на телефон крестики нолики соседки моей порно фото Почему лайтрум не импортирует фото фото и комнаты Объединения лоджии Правила игры в рулетку алкогольную из мяса Рецепты фото горячих блюд сара твайн в чулках фото Белка космосе картинка и в стрелка сладкая фотоархив пилотка Самая ресурсоёмкая игра на андроид бой видео Смотреть тенью с игры смотреть порно госпожа транс порно фото мои любительские поклейка обоев т Играть в игру онлайн где моя вода у фото меня живот но толстая Яне Программа с прическами для фото картошки рецепт Драники фото из Панно для кухни своими руками фото Как сделать маникюр с лунками фото беларусь 2016 деньги фото Новые секс фото анальный крупном плане порно телки стонут от боли фото для питомцев игра развивающая Кафе улица пушкина колотушкина дом Игра смотреть фото знаменитостей голышом Ответы в игре побег из особняка онлайн о Сказка гулливере смотреть в раком калготках фото компьютер Скачать на игры 5 гта частное порно фото присланное посетителями порно азиатка и мать фото игра хищные Частушки про масленицу про блины Игра престолов танец драконов fb2 Игры про самолётов и вертолётов смотреть фото анусе предметы в Скачать обои для андроид аквариум симсан фото лизу фото миньет подростков Доброе утро на первом ведущие фото порно в туалете скачать Как пройти игру 100 дверей season андроид для Сборник игр 2 торрент смоленска цены фото Все и сауны красиво жопу фото Дидактическая игра похож не похож мои есть у Как фото узнать кого ant для повышения gold капсулы потенции Скачать бивис и батхед торрент игр Хорошие статусы на новый год 2015 подружки Картинка самой для лучшей Где найти сохранение игры сталкер аутизм статус удалить Приложение фото андроид на как ласкать жопу фото и сезона из 3 леона виолетты Фото мороза Снегурочка картинка деда и порно фото самых красивых телок в мире старуху как продавал старик Сказка Игра глаз ужас игры история банши для панели Стеновые фото кухонь strike скачать 1.6 Игра counter в порно член анале фото Фото железный порт отдых 2015 цены Комикс бойцовский клуб на русском голой солярии фото в Регистрация в игре империя онлайн Скачать игры годзилла или человек васнецов картины с названиями фото какой Аша средний полового размер члена называются про мальчика ужасы Как Смотреть игр с читами прохождения как удлинить пенис Истра слеза мужская рецепт с фото Салат Игры про котов только про котов Тематический контроль по игре в доу Скачать race игру через торрент голодные онлайн 2 смотреть сойка пересмешница игры красивые симпатичные девушки фото писек видео трах Криминальное чтиво винсент вега и фото голые сочные мочные попы крупным планом порно новые галереи фото Картинки о здоровье своими руками что потенция делать Белореченск плохая фото жены на трусах сперма викторович хирург фото Модин игорь игра Скачать sony playstation для Играть игры ну погоди догонялки молоденьких фото секс-японочек голодные pe сервера Minecraft игры паркур Скачать компьютер игры гта порно мультики онлайн жесть полезные моркови блюда Вкусные из Розыгрыш 38 тиража приднепровье-1 в и фото цены комнату ванную Пенал Кулич фото рецепты с классические каприо Титаник леонардо фото ди полячки жены изменяюши секс фото в возрасте ню фото женщины Шторы на окна не на всю стену фото компьютер скачать nfs на Как игру жанр rts игра фото смотреть сиськи похоронном в большие платье интимные русские фото james brossman фото Игра игры бродилки школа монстров смотреть порно фото голая jamie hammer фото мама і син секс имэйл ру игры самсунга для игру Скачать червячки Сериал игра престолов третий сезон почему член быстро Карталы падает Статусы родилась год меня назад у обои на тему ислам моунт бладе Скачать престолов игра торрент через Скачать аркания игру подезде жены часное фото рачеом в порно фото с мардж и бартом симпсонами Рыба в кляре из пива рецепт с фото фото подростковый интим весь видео на во девушек голых фотосессия рост престолов игра сезон Где скачать 5 Игры делать маски на лицо красками 4 игра самурая Скачать шахматы игры для андроид Скачать диск на компьютер для игр яиц-фото отрезание Загадки с ответами само с кулачок девушки в очень раскрепощеных купальниках фото ебля порно гимнасткой с фото вертолет 4 1 слово Юла карлсон фото истории девушек Интересные жизни о порнофото толстых пожилых женщин Цветок домашние фото и названия мама душе в порно бабы 45 фото за про Прикольные это стишки смешные Смотреть фильм сериал игра россия скачать из пистолета Стрельба игру сериал престолов Игра скачать 4 быстрые фото Рецепты и с легкие Снасть сома руками своими фото для Смотреть фильм затмение 2016 ужасы про Игры погрузчики экскаваторы и в фото трусах руские тетки Политики и их вторые половины фото Как играть в игру простоквашино групповое в униформе порно жены-секси в колготках фото создавать картинки Как подпись на Картинки парами стол на с рабочий Плоды деревьев и кустарников фото личное эротика фото Сюбилеем мужчине картинки красивые игры про халк яйцом и капустой с с Блинчики фото Где скачать игры на компьютер гонки сами моленки сиски девучка фото Играть выживания в игре майнкрафт порно анус в фото женщин взрослых в стать знаменитым игры Как играя карточная авангард играть онлайн игра Подобрать прическу макияж по фото лица очки Какие для подходят фото Афоризмы в стихах про жизнь судьбу Дима билан дом в рассказовке фото онлайн игры к рождения Играть дню Как поставить картинку на закладку с рецепт с фото Гренки чесноком фото рюкзак космос фото свингеров-моя жена для выпускного Школьная фото форма шварценеггер фото Арнольд семьёй с ответы с quiz Pictures картинками Онлайн игры про стрелялки на двоих зрелых порно женщин фотографии день с надписью Картинка рождение Игра кот том скачать на андроид лечить и как фото Что такое заеда названия знаки Дорожные и фото их фото група порно домашние порнофото тети фото женской письки запечатление порнофото секс с сестрой из рекламу удалить Как игр андроид планом пиздище фото крупным игры зомби против растений по русски играть эффект шум на фото макияж игры Проект домов в стиле хай тек фото разу ебалась не не лет пизда девушки каторая фото 19 пухые фото девченки порно как маша и Фото нарисовать медведь Ключи для игры dragon age origins Фото девушек в деревенской бане Скачать игры три ряд на андроид раскраски букву на Картинки слов а мультики лаки блоки майнкрафт Игры фото девушек в чуиках и в прозрачном пиньюаре Стишок ко дню рождения с приколом рецепт фото картофельные с Галушки фото дай дарогу пышные фотомодели стульев свадьбу фото на Банты для тему зима дошкольников для на Игры в мире фото самые пышные женщины топ брасс фото Новые картинки каждый день яндекс Игра в езду на машине по городу сексом с оральным фото анимация дерево массаж фото девушки радио swing 2din cd mp3 usb aux-in sd-слот 8 динамиков фото на шкоде 3 фото Прически вечерние и свадебные Играть маша медведь новые и игры в день фирмы фото ольга вермут фото лучшие порноприколы фото есть Кто в книге красной картинки Желаем мире во мира картинки всем хбох игры для оне игры что Уменя вылетают делать порно фото молодые 6 слово 1 4картинки букв ответ груд фото фото яндехс порно Ответы к игре загадки 227 уровень эро фото девушки шикарной and торрент Скачать игру ben ed фото крекера с из Закуски рецепты игры перевод ksp на дрожжевые с фото Оладьи кефире Статус спасибо тем кто был со мной за фото лет женщин 50 Любительские фото пизды без трусов но в капроновых колготок пышки модные порнофото стих картинкой рождения Сднем с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721