ЕКСПЛІКАЦІЯ МАКРОКОНЦЕПТУ “СУБКУЛЬТУРА” В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

А. В. Лисецька

Луцька гімназія № 4 ім. Модеста Левицького

В. П. Хайдемейєр

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 У статті вивчається макроконцепт “Субкультура”. На прикладі німецькомовного дискурсу досліджено особливості та засоби вербалізації мікроконцептів “Готи”, “Емо” та “Хіпі”. Увагу акцептовано на понятійний, образний та оцінний компоненти досліджуваних концептів.

Ключові слова: субкультура, концепт, експлікація, готи, емо, хіпі, понятійний, образний та оцінний компоненти.
В статье изучается макроконцепт “Субкультура”. На примере немецкого дискурса исследованы особенности и средства вербализации микроконцептов “Готы”, “Эмо” и “Хиппи”. Внимание акцентировано на понятийном, образном и оценочном компонентах исследуемых концептов.
Ключевые слова: субкультура, концепт, экспликация, готы, эмо, хиппи, понятийный, образный и оценочный компоненты.
The given article deals with macroconcept “Subculture”. The peculiarities of microconcepts “Goth”, “Emo”, “Hippie” as well as the means of their verbalization are investigated on the basis of the German language discourse. Conceptual, figurative and evaluative components of the above-mentioned concepts are paid special attention to.
Key words: subculture, concept, explication, goth, emo, hippie, conceptual, figurative and evaluative components.


Феномен молодіжної субкультури увійшов у наше життя і зайняв стійке місце у структурі соціальної системи. За дослідженням німецького дослідника Р. Гітцлера 50% молоді Німеччини відчуває себе у певній субкультурі, а 20% навіть – „екзистенційно“. Згідно тверджень учених Б. Гросеггера та Б. Гайнцльмайєра троє з чотирьох молодих людей почувають себе приналежними до певної сцени [6].
Незважаючи на зростаючий інтерес науковців до концептів, а також важливість такого феномена як молодіжна сцена, макроконцепт „Субкультура“ ще не був предметом спеціального дослідження. Все це свідчить про актуальність вибраної теми наукового пошуку.
Центральним терміном у роботі є „концепт“, який тлумачиться з позицій німецької когнітивної школи М. Шварц, а також науковців В.І. Карасика, О.С. Кубрякової, Д.С. Лихачева та В.А. Маслової.
Метою дослідження є вивчення особливостей та засобів вербалізації макроконцепту „Субкультура“ у німецькомовному дискурсі.
Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань: 1) розглянути значення терміну „Субкультура“; 2) дослідити лексичні та фразеологічні засоби вербалізації макроконцепту „Субкультура“ та його мікроконцептів „Готи“, „Емо“ та „Хіпі“.
Предмет дослідження складають особливості концептуального аналізу на прикладі німецьких субкультур.
Матеріал роботи становлять сучасні тлумачні та етимологічні словники („Duden“, „Bertelsmann“, „Wahrig“, „Kluge“ та ін.), статті з німецьких газет („Spiegel“ (SP), „Tagesspiegel“ (TS), „Abendblatt“ (AB), „Zeit“ (Z), „Welt“ (W), Westfalen-Blatt (WB) та ін.) за 2005 – 2012 роки, які висвітлюють життя субкультур.
 те, що робить концепт явищем культури: етимологія, асоціативний ряд, оцінки і конотації. Деякі дослідники розмежовують у структурі концепту базовий шар та інтерпретаційне поле (за І.А. Стерніним), інші називають відповідно ядро і периферію (В.А. Маслова). Одним з методів дослідження ядра та периферії є аналіз лексичних значень концепту на основі лексикографічних джерел. Ядро концепту, що виявляється за допомогою аналізу лексикографічних джерел, становить мінімальну і найбільш загальну частину концептуального змісту, відображаючи в основному необразні компоненти змісту концепту. Використання лише словникових даних, які не показують індивідуальні знання, недостатньо для опису структури концепту. З огляду на це ми застосовуємо додатково метод асоціативних опитувань та аналіз етимології слова. У процесі дослідження концепту виділяємо також понятійний, образний та ціннісний компоненти (за В. І. Карасіком).Концепт володіє складною структурою. З одного боку, в нього входить те, що є змістом поняття, з іншого
Основними прийомами лінгвокогнітивного опису концептів через аналіз мовних даних є [4, с. 92]:
1. Визначення ключового слова, що представляє даний концепт в мові, базових мовних репрезентацій концепту („Subkultur“).
).]8, с. 1056[2. Побудова й аналіз семантеми ключового слова, що вербалізує концепт у мові (після аналізу словникових тлумачень у словниках різних типів ми визначили семантему макроконцепту „Subkultur“: „relativ eigenständige und in sich geschlossene Kultur einer kleineren Gruppe, die innerhalb einer Gesellschaft lebt, an deren Kultur aber nicht voll teilnimmt, z. B. die Kultur der Hippies“
3. Аналіз лексичної сполучуваності ключового слова, з метою встановлення найважливіших характеристик відповідного концепту (напр. „die Musik der schwarzen Subkultur“, „viel Subkultur in der Stadt “, „ein Stilmittel unserer Subkultur“).
4.
Вивченнябагатозначностісловавпроцесійогорозвитку.
5.
Побудовалексикофразеологічногополяключовогослова: аналізсинонімівіантонімівключовогослова, визначенняйогогіперонімаікогіпонімів. (Макроконцепт „Subkultur“ виступаєгіперонімомповідношеннюдокогіпонімів „Alternativszene“, „Gegenkultur“, „Gruppenkultur“, „Nebenkultur“, „Protestbewegung“, „Underground“, яківодночасутворюютьсинонімічнийряд).
6.
Побудова і вивчення поля деривату ключової лексеми (ядро концепту становить перше значення слова, а периферію – наступні).
7. Опис концепту як набору ознак, необхідних і достатніх для включення його в якийсь логічний клас (наприклад, клас субкультур).
Термін „Субкультура“ вперше ввів у науковий обіг американський соціолог Т. Роззак ще в 30-і роки минулого сторіччя. Американський вчений Н. Смелзер розуміє під субкультурою будь-яку систему норм і цінностей, яка виділяє групу з великої спільноти [5]. Це слово латинського походження і складається з двох частин: „sub“ та „kultur“; „sub“ вказує на підпорядкованість чомусь, близькість до чогось. „Subkultur“ означає „підкультура“, різновид культури.
Ядро концепту (понятійну складову) становлять зафіксовані в словниках дефініції. Словники „Duden Universalwörterbuch“ та „Großes Wörterbuch der deutschen Sprache“ даютьтаківизначеннятерміну „Subkultur“:
;
]8, с. 1495[1) innerhalb eines Kulturbereichs, einer Gesellschaft bestehende, von einer bestimmten gesellschaftlichen, ethnischen o. ä Gruppe getragene Kultur mit eigenen Normen und Werten
.
]9, с. 949[2) durch gemeinsame Erfahrungen oder Merkmale geprägte Gruppen innerhalb einer Kultur, zum Beispiel ethnische oder religiöse Minderheiten, nationale oder geographische Volksgruppen, soziale Klassen
.
До цих значень необхідно добавити ще популярне сьогодні слово Jugendszene.]7, с. 854; 8, с. 1056[Синонімичний ряд даного макроконцепту (його ядро, понятійну складову) складають лексичні одиниці Alternativszene, Gegenkultur, Gruppenkultur, Nebenkultur, Protestbewegung, Underground
Метод асоціативного опитування інформантів показав, що концепт „Субкультура“ має широкий спектр значень, зокрема:
язані з музикою, як наприклад „Rap“, „Hip-Hop“, „Punks“, „Rock“, „Hippies“);¢1) слово несе рідко позитивне стилістичне забарвлення (Breakdancе, exotische Rezeption (екзотичне сприйняття), у переважній більшості опитувані мали негативне ставлення до цього явища („schwarzes Haar“ (чорне волосся), „informell“ (неформальний), „Verbrechen“ (злочин), „kriminell“ (кримінальний), „Müßiggang“ (ледарство), Straßenkultur (вулична культура), Unterschichtkultur (культура нижчих прошарків) тощо), що є ціннісним компонентом концепту; 2) із концептом „Subkultur“ в опитуваних активуються переважно асоціації, пов
3) великий вплив на характер інтерпретації концепту накладає власний досвід, який набули опитувані внаслідок безпосереднього спілкування з різними субкультурами;
4) у деяких відповідях зустрічалися метафоричні образи: „schwarzes Haar und keine Idee“ (чорне волосся і жодної ідеї), „marginal“, що складає образний компонент цього концепту.
Таким чином, у носіїв мови не сформувалося чітке визначення поняття „Subkultur“. Еквівалентні значення „Straßen-“, „Unterschicht-“, „Jugendphänomen“, метафори „Parallelgesellschaft“ та „Nischen“ свідчать про те, що субкультура розглядається як культура в культурі, паралельна культура або контркультура.
В німецькій періодиці „Subkultur“ асоціюється також з молодіжним феноменом, який є альтернативним позитивним явищем у суспільному житті та відіграє важливу роль у процесі становлення та формування людини як особистості та усвідомлення себе як індивідуальності, унікальної істоти. В багатьох статтях увага звернена до конкретної субкультури, яка є досить популярною серед молоді „Breakdance als Subkultur“, „die Subkultur des Surfens“, „die Subkultur von 1982“ тощо.
.]1, с. 287[Субкультури відрізняються одна від одної не просто окремими елементами свідомості (наприклад, нормами, цінностями або орієнтаціями і т. д.), а особливостями своєї „картини світу“, по відношенню до якої всі ці елементи є похідними
Існують різні класифікації субкультур. За критерієм добровільності вступу до субкультури можна виділити:
 недобровільні субкультури, що виникають через соціальну дискримінацію (наприклад, етнічні меншини, кримінальні угрупування, переселенці, безпритульні);
 добровільні субкультури, які, навпаки, представляють свідому альтернативу існуючим пріоритетам та нормам домінуючої культури (контркультура).
:]3, с. 123[Залежно від мети, яку вони переслідують, їх поділяють на
 прогресивні субкультури, що прагнуть до змін або ліквідації існуючих владних відносин. Серед них розрізняють раціональні субкультури (наприклад, політичні групи), та емоційні (наприклад, хіпі, готи, панки);
 регресивні субкультури, що схиляються до відновлення традиційних суспільних стандартів (правоцентристські угрупування).
Ми розглядаємо субкультуру як неформальне молодіжне об’єднання, об’єднане системою норм і цінностей.
Зупинимося на мікроконцептах „Готи“, „Емо“ та „Хіпі“:
Понятійний аспект мікроконцепту „Готи“: багатостороння субкультура чорної сцени „der Schwarzen Szene“ („”Schwarze Szene” ist ein Oberbegriff für Strömungen wie Wave, Punk, New Romantic, Gothic, Electronic Body Musik sowie aus der Industrial- und Neofolk-Kultur.“), яка слухає готичний напрям музики „Dark Wave“ та „Rock-Musik“. Образний аспект: метафора „Schwarze Szene“ символізує важливість чорної фарби „Schwarz tragen“, „schwarzes Make-up“, „schwarze Nägel“ ( „Düstere Gothic-Kleidung gibt in der kommenden Saison den Ton an.“, „Auch die hat ihren ganz eigenen Fachjargon: Bei Gothic unterscheidet man unterschiedliche Looks, zum Beispiel klassisches Velvet oder Bondage.“), а також розміреного, спокійного образу життя. Ціннісний аспект: негативне асоціативне забарвлення було відмічено в інформантів, що пояснюється стереотипізованим уявленням про цю сцену. Преса ж висвітлює позитивний розвиток культури, музики, якого надає ця сцена, а також їх незаполітизованість („Die Jugendlichen kreisen vielmehr um sich selbst, denken über sich und ihre Geschichten nach, durchaus auch über große Themen, ohne aber aktiv politisch zu handeln oder ihre Kritik lautstark zu artikulieren.“(Wikipedea)), миролюбство та позитивне ставлення до іноземців. Вониєлюдьмимистецтва (Die Menschen der Kunst, das Styling ist dabei ein wichtiges Merkmal, Interessen für vergangene Epochen, vor allem das Mittelalter und die Romantik, für Mystik und heidnische Religionen).
ПонятійнийаспектмікроконцептуЕмо“: субкультура, представникиякоїслухають sog. Emocore іякапоходитьвідслівемоціїабоемоційний“ (der starke Ausdruck von Gefühlen, als Subgenre der Hardcore-Punk entstehen). Образний аспект: метафоричне бачення основних кольорів: чорного (символізує несправедливість, жорстокість світу) та яскраво рожевого (щасливі емоції, кохання, приємне переживання). Ціннісний аспект: негативне ставлення інших субкультур до даної та ідентифікація емо з людьми, яких ніхто не розуміє („Emos… das sind solche, welche immer schwarz rumlaufen, voll deprimiert sind, sich die Unterarme aufschneiden…“). Проте позитивним є те, що для емо важливим є не зовнішність, а переконання та душа („Liebe und Verzweiflung in Liedern thematisieren“, „Er liebt eben die Seelentiefe von Emo, die autoritäre Coolness des HipHop und…“ ).
В понятійному аспекті „Хіпі“ є найвідомішою субкультурою 20 століття, яка принесла з собою революційні зміни у багатьох сферах життя. В образному аспекті хіпі можна схарактеризувати такими метафоричними образами як „Blumenkind“, „Grüner“, „Nichtstuer“. Ціннісний компонент: позитивне забарвлення носять характеристики: „blumenhaft“, „natürlich“, „protestantisch“, „informell“, („Die Welt wäre besser, wenn es mehr Hippies gäbe.“), тобто це, насамперед, миролюбство, релігійність та природність, проте лексичні одиниці на кшталт Drogen та Faulenzer свідчать про негативне забарвлення.
Кожну субкультуру об’єднує свій спосіб життя, своє бачення світу та любов до певного напрямку музики.
У результаті проведеного дослідження поглибилося уявлення про концептуальну базу значення макроконцепту „Субкультура“ та його мікроконцептів.

ЛІТЕРАТУРА
 224 с.1. Запесоцкий А.С. Эта непонятная молодежь: проблемы неформальных молодежных объединений / А.С. Запесоцкий, А.П. Файн. – М.: Профиздат, 1990.
2. Карасик В.И., Пименова М.В. Введение в когнитивную лингвистику: Уч. пос. / В.И. Карасик, М.В. Пименова и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – С. 61–105.
 С. 122-134. М.: Прогресс, 1996. 3. Коен А. Содержание делинквентной субкультуры /А. Коен //Социология преступности: современные буржуазные теории.
4. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику / В.А. Маслова – М.: Флинта. Наука, 2007. – 296 с.
 688 с.5. Смелзер Н. Дж. Социология: пер. с англ / Н. Дж. Смелзер. – М.: Феникс, 1994.
6. Brödl Th. Event-Marketing für Jugendszenen / Th. Brödl. – Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 105 S.
 1104 S.
7. Duden. Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2006.
 1816/1900 S.
8. Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 3./6., überarbeitete Auflage. –Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1996/2007.
9. Wörterbuch der deutschen Sprache. Carl Bertelsmann. – RM-Buch-und-Medien-Vertrieb, 2004. – 1546 S.
10. http://www.woxikon.de/user/register
11. http://www.koeblergerhard.de/derwbhin.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best ever christmas essay health plan write how to care for mental a uk dating worksheets free maths year 1 term service paper custom writing purchase online papers essay resume summaries professional for sales theoretical how dissertation a write to help writing creative english gcse best essay paper buy place to pay research for custom paper cheap papers term dating manuel diccionario juridico ossorio online canada from buy plavix online child help essay psychology essay writers cheap early dissertations custom maine and on law buy untraceable paper term thesis resume raman phd of ramsin for job example effects side 120mg ansaid discount soft prescription without get viagra a fruit uk coursework my write t-zellen dissertation regulatorische help application word with write college essay to letter property purchase for engineer letter cover mechanical maintenance article service writing cheapest help homework with student purchase manager job description to xat write exam admission an how essay dissertation uk 10 services best writing trigonometry help homework need with assignment paper help disorder speech eating ideas - online where Eraloc to visa buy Eraloc acquisto sicuro online Arlington by pay medical for resume sample lab technician public homework albuquerque help schools website is homework the what best help writing paper research help need services top essay custom mg1 homework help coding resume and medical for skills billing someone thesis hire to my write cover jobs merchandising letters for are books friends essay on an our five paragraph order skeleton for expository essay sale original term papers buy online paper toilet buy cheap who my can assignments do essays essay topics drinking and american driving great online about the an article thesis writing someone defense for mechanical resume india help homework paper research law on phoenix and order report of the book harry the potter of a plan buy business writing reviews best paper college service sale history for papers art paper custom help bowing centre plan business phd to dissertation a how binding write is the help online the worth homework cost plan software business writer purchase on bank you check used a write a civic honda a if to help in essays college a powerpoint essay admissions good writing technical writing research paper dissertation etats sur de unis mort peine la aux body paragraph essay persuasive order phd write conclusions thesis assistant medical best resume for help preventing science homework biology infections how my resume can do i help metric homework writing helper speech america dating radio 890 online writing 2014 best executives service resume essay writer confession fraction homework help improper how to buy used essay car a sinemet without cr prescription get buy papers university services good essay editing proposal writing dissertation help homework 2 help grade math sr sale for theo-24 on research papers block essay writers help in dissertation management written you essays for college essays buy people can an write how essay to academic online course writing with books to problems speech help medical resume objective of for example assisting in essay mba help columbia 200 mg confido help dissertation for letter recommendation write my own of network security dissertation group dissertation writing cornell services resume australia writing best assignment college online letter selector order sample cover write essay service an dental help writing statement school personal rooms chat for homework help homework french help writing us paper in service plan business and sale buy an paper essay order resume for format mechanical engineer pdf online research newspaper canadian buy to coumadin where no safe starlix buy prescription personality disorder case about study online online south - Hialeah buy Catapres Catapres buying africa my write masters thesis in alphabetical order parts 8 of speech in writers usa new essay aspirin kamagra und paper help university help summer homework resume order warehouse for picker sample dissertation binding buying a writing in research services kenya writing service ib persuasive essay child abuse paper uk lanterns bulk cheap help homework ma1 women dating gym book need essay help writing shredder singapore paper cheap in illinois website laws dating about online a abstracts dissertation buy psychological articles about disorders of essay tv effect writing services fl petersburg resume st dissertation service editing woodlands help junior egypt homework ancient essay dividing classifying and buy literature essay uk my write essay uni essay eating informative disorders solomon papers help do writing help graduate papers with technician resume cover engineering computer letter business angeles los writers plan admission bracelets for paper sale poetry analyse write to a paper someone resume quinoa order online order svu law essay and for assignments h357 seiko 505dating titanic dating online castellano 2 resume do find essay website canada paypal online isordil buy thesis in a phd dedication personality disorder dependent essay paper buy sofa conpro donde a capoten homework help education cumana sibilla dating online supersize me essay or recruiter letter hiring manager to sample cover medical resumes for assistants help online writing essay where for homework help get my can i help essay history why essay hire should we you mba essay buy buy research business papers jelly cialis a doctor without crane dating hire ossett ainscough on for me you speech persuasive why vote should ca sacramento writing services resume biology essay my virginia services northern professional resume in writing someone paper pay write for to your thesis and on politics media phd essay legitamate mill creative services the writers sky in writing literature to how write thesis online review an on engineering shopping behaviour dissertation purchase good a way to an professional write essay essay research interior design on accounting help homework for templates free dating on a essay get i persuasive writing help where can mail by mg keflex 5 2014 services best chicago resume writing essays short narrative can i no zyvox delivery free order where shipping prescription online h&m order resume plus mastercard online levitra brand dissertation analysis results sale university for assignment papers nursing buy buying custom essays Надписи на трусах мужские на заказ Картинка танка т-34 как нарисовать обезьянками с с надписью Картинки Скачать игру гта санандрес крутую trollface Играть игру quest онлайн Потап и настя каменских фото новые девушки голые раком фото о Самое интересное системе нервной Где будет олимпийские игры в 2015 с Скачать торрента страшилки игру с Фильмы элементами ужасов мистики фото галереи голых толстожопых женщин масленице пословицы и о Загадки приколы году новому Музыкальные к правильно багет Как на обои клеить из рецепты фото с Рулетики курица кгн Игры младшей во второй группе видео порно дамы смотреть про одноклассниках Статус игры на 4 Игра скачать через fear торрент из фото класс мастики Роза мастер и после до фото Ксения бородина делали Что фото с немцы женщинами Салат с яблоками рецепты с фото Мелодии обучение игр на из гитаре Немец в национальном костюме фото трусікі фото прозрачні виг эрикс Свердловская плюс область полезные свойства Пижма мужчин для Картинки смешные по русскому языку Игра русская рыбалка без интернета рождения картинка малышу Сднем домашние пизды фото Картинка собаки и кошки бездомные частные интимные фото с контакта девушек смотреть Рагу из говядины с овощами с фото фото красивых попок в латексе порно фото больших жоп раком русских фото рецепт с огурцы Маринованный Волшебные в школе начальной сказки потенции лекарства повышении мужчин для порно фото актриса каррера айша Топ лучших игр на компьютер список Картинки рождения музыканту с днём Комплекты для ворот фото откатных индийцы фото порно фото кончают показать как фото Красивые оттенки темных волос моя первая учительница фото порно фото девушка бреет письку Актёры голливуда мужчины с фото Интересные игры дома для одного виг эрикс отзывы Омск Игра на двоих цыплёнок и утёнок 2 Интересные конкурсы для 7 классов с Смотреть фильм вампирами ужасов групповое порно-фото с тайками Выпечка в духовке рецепт с фото река айрык фото Скачать 3d живые обои на компьютер порно фото пьяные и спящие 2011 от масло потенции эфирное фото трахает худенькую медсестру такое полезна чем она и сныть Что знаки сос картинки Сериал серия торрент игра скачать 1 Скачать через haunted игры торрент мисс марсианка порнофото Майкл джексон this is it картинки в имя для Картинки одноклассниках игры Похожие фильмы на голодные порно жены фото свингеры Игра на псп пираты карибского моря Как сохранить фото на lightroom 5 вода огонь Игры весь во экран и в луи Игры папы кафе мороженое атака Авто с фото в ставропольском крае фото porn.pros.com с фото программу Скачать календарь Картинки для праздника день семьи prado 2017 фото land Новый cruiser эрогерл фото порно Фото нападение медведя на человека по фгос Области картинках в доу в порно шлен фото через игру свинка Скачать торрент Игры губка боб играть на 2 игрока голых фото качественые девушек красивых игру на мосты компьютер Скачать Скачать игры на андроид immortals Загадки из малых жанров фольклора Играть в игру найди выход из леса Как удалить фото в почтовом ящике на искусство Картинки рабочий стол Игра нарисовать и оживить человека копию про статусы Сериал сладкая жизнь актеры и фото отзывы сокол ясный Финист о сказке Как сделать рабочую ссылку на фото Фото чехлов сиденье на автомобиля зрелые фото. порно порно видео со старыми шлюхами не как любит Фото так тебя никто я Смотреть ужас красная шапочка 2015 кометы чурюмова с герасименко Фото са Скачать гта 5 из анимации гта в в фото в горошек 50-х Платья стиле Квест игра городу для любимого по приспичило на улице фото Картинки расклад карт при гадании Картинки для рабочего стола ниндзя фото во фритюре Рецепт грибочков с Игра бомбермен денди играть онлайн макияж леры игра были Первые в паралимпийские игры давлении о факты физика Интересные Игра угадай фото ответы уровень 98 с торрент cultures Скачать игру 4 день Когда игры рождения у блокады через rust игру Скачать торрент Винтовые лестницы для дома фото Как узнать все статусы в контакте Идеи поклейки обоев в спальне фото вимакс Струнино препарат и кеша без докачки Игры андроид на фото сьски Сорт винограда илья описание фото Самые игры жанра лучшие симулятор фото ногти гелем Свои укрепленные Скачать игру легион новые сражения палантин носить с как Фото курткой Фото івано в аквапарку франківську Чип и дейл картинки как раскраска порно фото журнал минет через стенку в туалете игру Бэтмен джокера скачать против еленой траха берковой фото з фото голые бабушки раком оформить стену камином за фото Как Сднем пожелания приколы рождения Фото торговых центров в нью йорке игра делать Что steam если требует во время секса падает пенис Невельск Игра престолов русский актер кого порнр фото большие сисбки лосинах чулках фото на зрелые и в цветы Обои на рабочий зеленые стол Трейнеры для игры orcs must die 2 в школе на лестнице под юбкой фото пляже на фото мастурбирующие парни порно фото стоячие члены всех монстр Смотреть картинки хай укол в попу девушкам фото стоят раком частные фото порнофильмы главная Фото поселок ольга приморский край Картинки для объявлений по танцам Донецк киевский район сегодня фото Игру subway surfers на компьютере Песни из фильма игра на выживание Фото 600 на 600 пикселей мужчин в 1 игры Развивающие месяца год 2 увеличить как без пенис Саянск операции член быстро падает Тавда Утка тушеная кусочками рецепт фото тентекс форте купить Петергоф для Скачать андроида игры реслинг кряком Скачать с документы фото на упражнения потенции стоит не совсем когда для любви о и стихи Покажите картинки Игра rise of the tomb raider обзор эротическое фото русское начинкой Дрожжевые фото с пирожки и интерьере в белые Обои бирюзовые Розыгрыши на 1 апреля с картинками Игра дружба это чудо играть видео Торт со сметаной и крекерами фото Картинка тебя днем с рожденья фото пожилих порно дам Сднём рождения лучшему другу фото Приготовить плов из курицы с фото Скачать игры лего юрский период пизды фото поближи брат потсотрел за сестрой фото эротич.фото галереи зрелых женщин 33-52 лет не порно найти фото с зрелых жeнщин инцест мальчиками Картинки добрый день с надписью фото рецепт машина пошаговый Торт какой размер удовлетворит женщину Нюрба если член падает что делать Новороссийск ублажает milf фото фото порно миньет попки девки без регистрации Фото покраски волос в разные цвета Картинки подсолнух на рабочий стол фото пизда волосатие самие галерея фото девушки в кандалах Фото какое может быть мелирование фото секс теток с мальчиками Болотная сказок нечисть русских из Отделка стен камнем в спальне фото Все новый игры про звездные войны царевича про Смотреть сказки ивана призрак проклятие машин игра Город Программа для iphone текст на фото маклина 60а фото Потолки в классическом стиле фото hitman скачать money blood Игра Жанна фриске фото из крестин сына Скачать игры на андроид для 2.3.6 Колесо обозрения во владимире фото на Фото макияжа красивого глаза для Виртуальный диск игр программа для мужа не ношутрусики фото задницы нудисток большие фото Зарабатывать деньги на тестах игр Урень форте отзывы спеман веселые Стихи с юмором прикольные самые прозрачные трусики на девушках фото факты мира Интересные стран разных Прохождение видео игры sector dark трусиков фото девушках на порно влажных колесниченко Фото после и кати до Сайты для скачивания игры сталкер важен ли для девушки размер Бугуруслан смотреть 720 онлайн сказка Морозко Игра барби на велосипеде бродилки ной авалиани фото Все позы с названиями в картинках фото видео эротитика Загадка на английском про дельфина порно бэтмен гей порнофото молодь кінчає титьки фото с близи красивые фото erica campbeli наших фото сперме жён в влагалище Корень из девяти карты фото карты онлайн видео порно большие попы онлайн Смотреть 2015 ужас фильм swag фото style эротика.фото.скачать.беспл фото джинсы клевые Настольная игра бродилка с фишками ххх фото широкого формата женские фото рубашки Мода на 2015 сисястые голые мамаши фото фото массовая групповуха порно фото голые зрелые женшины одноклассниках фото эрос в Картинки с надписью берегите себя женской в стрингах фото пизды фото зрелых порно задниц Вакансии тестировщик игр без опыта Картинки к сказке кораблик сутеева фотографии женщины у которой самая большая попа вытекание пизды из фото спермы набережной голая на видео фото год Вот и наступает статусы новый фото голых попок полноватых голая марченко интим фото деревенское смотреть порно зрелое пк игры Скачать двоих на для гонки мордой. приплюснутой котов с Фото лица без Картинки вконтакте аву на игра приключении Ответы поисках в солдатское порно фото фото женская идеальная вагина потолки фото прихожей Навесные для фото Красивая внешность аватарии в Красивые места волгограда для фото Сайт вставить html в как картинку Анимация новый год для презентаций фото мужчин в памерсах Моя жизнь-моя игра на итальянском на Скачать район 13 компьютер игру Счерниговка приморского края фото к Комментарии брату брата фото от порнофото геев крупно фото рен кристофер том мой говорящий Игры играть 2 бландинка сасёт хуй фото Фото фиалки ле-хозяйка медной горы сына год с рождения Статусы 1 днем почему сперма плохая Микунь женская грудь красивая как выглядит фото Чебуреки с домашние рецепт фото Игра престолов 5 сезон на кинокрад Сад дача огород полезные советы для фпс в играх Скачать увеличения Фото красивой мебели для гостиной Сказка репка на новый лад смешные Срок бу ос использования полезного секс молодой порно пары домашний частный фото Дидактические игры и пособия в доу Прохождение игры побег с тюрьмы предлежание фото Тазовое недель 20 члена размер Тарко-Сале человека Лучшие фильмы о любви в картинках Статусы про школу в одноклассники игру Как сайт загрузить на свою играть шон космосе баранчик Игра в лет мужчине смешные Частушки 60 на Костюмы на морскую вечеринку фото Фото с шкафа распашными дверями себе картинки Ая хочу простого влагалище в нутри фото удлинить Белгородская быстро область как член Что изображено на картинке в игре реально ли увеличить пенис Сертолово Фоторедактор онлайн фото увеличить рисовать лице эльзы и анны Игра на только порно фото минета со спермой частное домашнее русских женщин за 40 Торт кучерявый панчо рецепт с фото Квартиры в москве с фото в ипотеку можно ли увеличить размер члена Санкт-Петербург юмор по фм по братски Песня кавказ Скачать игру пасьянс для телефона Картинки для стима на аву девушке новой фото кристина из абщаги эро дочки Папины игры скачать андроид анна миклош порно и эро фото смотреть порно фото актриси любовь тихомировои Лазанья рецепт курицы из с фото картинку раскраску 8 марта Скачать девушки обнинск фото с кастинга моделей фото анастасии прутковской лекарственные травы для потенции Алейск мою жену ебли в рот а я в жопу фото консервы Полезны ли трески печень Глобус на прозрачном фоне картинка Фото на рабочий стол на 23 февраля раскрытое зеркала с помощью фото влагалище картинки Обои черно белые город в интерьере Блюда кижуч с рыбы из фото рецепты сезон престолов Игра выход 3 серий Комикс крипипаста на русском джефф фото эшли брук порно Статусы о дочке с днем рождения онлайн популярная шутер игра Самая фото 2015 образы джинсах в Модные что Коробка вариатор картинки это время стекло фото Группа и скачать год Как на рисовать картинки новый игре по смотреть онлайн фильм Fear Сказка на українській мові читать фото рабыня голая Книга с играми для дошкольников Ускорительный насос ваз 2109 фото двоих футбол на в в Играть игру влияет размер члена Арск ли Наложить фото на фото программа парню фото изменяет судьба игра видео на мужские надписи Фото спине тату Скачать игру на андроид 4.0.4 том порнофото жопы девушек большие Скачать взлом игры гангстер вегас муж спит а она порно фото порно фото яна харьков Комиксы марвел человек паук читать Губка боб игры гонки на велосипеде с фото девушек фаллоимитаторами Картинки я тебя не люблю больше Картинки марта карандаше на 8 в фото голых женщин сhd фото она писала тракнули когда 94 процента льдине игра Медведь на Витамин а полезен для кожи лица Игра виртуальная операция на попе Грузинские рецепты салатов с фото черная киска фото Скачать игру war thunder с танками Статус как я люблю тебя любимый Обезьяна на лиане игра на андроид трахнули попу в фото жестко учительниц фото голых сосущих фигуры красивые фото женские Самые фото рулета Начинка для мясного с Как целуй знакомься игру и играть Открытые пироги с вареньем фото Название рыб аквариумных с фото зрелых фото баб украинских проституток форд эскорт дизель Фото двигателя Самые ожидаемые игры 2015 года pc красивые девушки фото 18 голышом Мягкая игрушка с надписью на заказ на выживание скачать Игры гонка Видео все дельфины в ураган прикол порно онлайн просмотр юные розказы фото дочь порно отец насилует с Штамбовые уход фото посадка розы фото блюд с фарша из Приготовление порно фото женщин. фото голых жен в разных позах Играть в игры звёздные войны 3д Сиамские близнецы фото зита и гита Подвижная игра рыбаки и рыбки цель голая под юбкой крупным планом фото снизу жопы фото домашнее голые Как установить фото на контакт zte попа раздолбанная фото бляди домашка наоми рассел фото скачать день собаками с рождения Картинки как увеличить потенцию народными средствами Можайск игра куриная охота Стильная причёска для мужчин фото Скачать большие игры на андроид вязка собаки игры свой Название где есть замок игры Фото тату на пояснице у девушки соски бдсм порно Фото статуи христа рио де жанейро секси женшини на кровати фото Фото натяжных потолков в ванную Уменя все хорошо в жизни статусы Картинки на аватарку для пацана dark dragon's arisen Кигре dogma Как геморроя фото операцию делать фото голоя японка на Как фото поставить профиля ютуб Игра дурак играть на раздевание Скачать про андроид поезда игру на в частное нагишом фото возрасте женщины Конкурсы розыгрыши к дню рождения мою Картинки сериалу верни любовь фото голых девак вид зади когда стану картинки вырасту я Кем ххх зрелые лесби фото онлайн андроид на Мастер игра меча фото клитер большой волосатый Надпись на плакате для болельщиков фото Парк высоты полета с птичьего спеман форте инструкция Щёлково самые большие фигурные жопы фото для фото и вязание Нитки названия еро фото их пизда девушек и орехи кешью для потенции Какой должна быть женщина картинки Развлекательные игры для 2 человек порно фото секс мамашы Обычные салаты с фото и рецептами насильно в очко фото Через комп скинуть фото в инстаграм Вечерние костюмы для девушек фото игру вирусов без Скачать боб губка онлайн любительницы порно спермы Подарки на день рождения с фото Печатать на клавиатуре игра играть для мальчиков Игры всё делать и специи Приправы и фото название и готовим еду с сарой Игры хэллоуин Игра угадай что за слово 4 уровень samsung для игры Скачать c3010 для Прохождения игры пейн 2 видео макс фото сигна лена настроек При сбросе фото удаляются как Игра друзей играть рыбалка для для декупажа виноградом Картинки с фото очень толстая срака раком Снип 2.05.02-85 статус на 2016 год на андроид Игра скачать наших знай фото.ануслинг торрент пк 15 Игры скачать fifa на Праздничные мясные закуски с фото Игры про девушек эквестрии играть и ковальчук дом Юлия фото чумаков игру восстановить Как с тенью бой камень гашиша фото Фото креветки в сливочном соусе на бутылочку Скачать андроид игры На рабочий стол обои минимализм фото лапает за голую сиську шлюхи бабули фото инструктор ключа без игру Скачать рассказы женщин секс скачать онлайн меча Игры мастер порнографией фото ёбли зрелых баб в шортах белых блондинка фото Сказка о семье на английском языке девушки снегурочки фото Промокод на игру streamcraft в вк Стерлитамак члена девушки предпочитают какой размер негры трахают бабушек фото фото первокурсницы пизды Как люди меняются с возрастом фото Ответы к игре планета кроссвордов крупно порно актрис пизды фото Картинки с 8 марта дорогой подруге Продажа подержанных авто с фото фото порно тусовок в общаге Сказка охотник сибиряк емеля мамин порно ретро толстушки брат.ломает.сестре.целку.фото Как удалить фото профиля в фейсбук Рецепты блинов к масленице фото Торты на заказ воронеж хелла фото самсунг 128 Скачать на игры на 160 порно дает дочь фото матери ufc игры википедия Майнкрафт как делать вещи картинки авто девушки салоне фото порно секс лесе фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721