Ефективність змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті порівняно особливості застосування мажоритарно-пропорційної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії. Також виокремлено основні критерії ефективності виборчої системи, та дано порівняння ефективності змішаної виборчої системи на виборах місцевих органів в Україні та Грузії за цими критеріями.

The article compared the features of the application of majority-proportional system for elections to local self-government in Ukraine and Georgia. Also Author determined the basic measures of effectiveness of the electoral system, and given to compare the effectiveness of a mixed electoral system for local elections in Ukraine and Georgia on the criteria.

Постановка проблеми. Однією з особливостей розвитку політичної системи України є те, що в ній постійно триває пошук оптимальної виборчої системи, як для загальнодержавного, так і місцевого рівня. В 2010 році черговий раз змінилось виборче законодавство, і тим самим було встановлено змішану виборчу систему на виборах до органів місцевого самоврядування. За цією системою, 31 жовтня 2010 року, були проведені чергові вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. До цього моменту змішана система на місцевому рівні не застосовувалась. І саме тому необхідно проаналізувати якою є ефективність її застосування на рівні місцевих рад. Це доцільно зробити в контексті порівняння із іншою країною. Однією із країн, що має багато спільного з Україною, і водночас, має значний досвід застосування змішаної виборчої системи, зокрема на місцевому рівні, є Грузія. До того ж в Грузії, як і в Україні, в 2010 році також відбулися місцеві вибори, що дає змогу порівняти особливості застосування змішаної виборчої системи на місцевому рівні та проаналізувати її ефективність в цих державах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняні та зарубіжні дослідники лише частково зачіпають теоретичний аспект проблеми, а саме теоретичне розуміння ефективності виборчої системи. Даний аспект відображається в працях таких дослідників як М. Марков, М. Савчин, Б. Райковський, Т. Кіс, М. Harrop, W. Mille та інші. Важливими є праці О. Мостіпана «Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем» та «Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем». Але всі ці праці є суто теоретичними, стосуються в загальному виборчих систем, а не окремо змішаної виборчої системи.

Мета і завдання дослідження. Метою цієї роботи є визначення ефективності застосування змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії. Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань: вивчити досвід застосування мажоритарно-пропорційної виборчої системи до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії; виокремити основні критерії аналізу ефективності змішаної виборчої системи; порівняти ефективність мажоритарно-пропорційної системи виборів до місцевих органів в Україні та Грузії.

Викладення основного матеріалу. На виборах як українських місцевих рад, так і грузинських сакребуло використовується мажоритарно-пропорційна виборча система (в Україні з 2010 року). Однак певні риси цієї системи в Україні та Грузії відрізняються. В Україні застосовується система із паралельним комбінуванням, тобто за обома елементами обираються однакова кількість депутатів ради, а в Грузії це співвідношення не однакове. В залежності від кількості населення може обиратись 5 або 10 депутатів за мажоритарною системою і 10 або 15 відповідно – за пропорційною. Різняться також виборчі бар’єри для політичних партій: в Україні він становить 3%, а в Грузії – 5% (винятком є Сакребуло Тбілісі – 4%). Щодо виборчого права, то в Україні депутатом може бути обраний громадянин з 18 років, а в Грузії – з 21. Відрізняється також висування кандидатів-мажоритарників. В Україні це право реалізується лише політичними партіями, а в Грузії – партіями, блоками партій та ініціативними групами громадян. Місцеві вибори в Україні проводяться раз на 5 років, а в Грузії – на 4 роки. В обох країнах вибори проводяться шляхом вільного, таємного, прямого голосування.

Для дослідження ефективності змішаної виборчої системи проаналізуємо методологію визначення даного поняття. Зазначимо, що існує певна складність при визначенні самого поняття «ефективність». Кожен дослідник, який займається проблемою ефективності, надає їй власного значення. Так, політологічний словник визначає «ефективність» через результативність [8].

Під ефективністю виборчої системи розуміють її вплив у контексті конституційної інженерії – посилення структуризації політичної системи суспільства, забезпечення реального представництва різних верств населення, формування ефективно діючого уряду та системи ефективного контролю народу над урядом [9].

Згідно висновків такого дослідника як Т. Дешко, можна виокремити наступні критерії для вимірювання ефективності виборчої системи: 1) наявність у парламенті політичної конкуренції; 2) реалізація функції представництва; 3)узгодження регіональних інтересів; 4) збалансування поляризованих концепцій.

Існує ще ряд різноманітних підходів та критеріїв ефективності виборчої системи, однак основними з них, і на основі яких будемо досліджувати ефективність змішаної виборчої системи до органів місцевого самоврядування, є наступні:

 • забезпечення справедливого представництва різних соціальних груп, а також суспільних сфер у місцевому представницькому органі;
 • сприяння політичній структуризації суспільства та розвитку політичних партій, зокрема їх місцевих осередків;
 • сприяння розвитку політичної конкуренції в представницькому органі, а також стабільності та результативності його роботи;
 • демократичність та відкритість виборчого процесу;
 • незалежність виборчої адміністрації;
 • результативність виборів.

Для визначення ефективності застосування змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування за основними критеріями, доцільно взяти для аналізу по одному місцевому представницькому органу України та Грузії. Проаналізуємо Рівненську міську раду та Cакребуло Руставі. Руставі – це місто на південному сході Грузії із населенням близько 120 тис. чол. В міський представницький орган міста – Сакребуло обирається 25 депутатів: 15 – за пропорційною системою і 10 – за мажоритарною системою. Населення ж Рівного становить понад 246 тис. чол., і до міської ради обирається 54 депутати: 27 – за пропорційною і стільки ж за мажоритарною. Тобто бачимо, що місцева громада Рівного вдвічі більша за Руставі, і, відповідно, кількість депутатів більша також вдвічі. Рівне є адміністративним центром Рівненської області в Україні, а Руставі – адміністративним центром краю Квемо Картлі в Грузії.

Найпершим розглянемо такий критерій, як забезпечення справедливого представництва різних груп громадян, врахування демографічних, гендерних, етнічних та інших ознак.

Отож, щодо гендерного представництва, то в Рівненській міській раді частка жінок становить 17%, а в Сакребуло Руставі – 12%. Тобто частка жінок в цих представницьких органах є приблизно однаковою, і незначною. Представництво жінок належним чином не здійснюється, зважаючи на те, що їх частка як в Україні, так і Грузії практично така ж сама як і чоловіків. У Рівному наприклад, за даними Всеукраїнського перепису населення у 2001 р. проживало 248,8 тис. чол., з них 115,3 тис. – чоловіки (46 %) і 133,5 тис. жінки (54 %) [4]. Це означає, що виборча система, поряд із політичною культурою, суспільною свідомістю та національними традиціями не сприяє залученню жінок до здійснення влади на місцевому рівні.

Важливим аспектом забезпечення представництва різних груп населення є репрезентація депутатами представницького органу різних вікових категорій громадян. Тобто забезпечення виборчою системою представлення громадян практично будь-якого віку, звичайно, окрім неповнолітніх, адже людина прагне задоволення своїх потреб та інтересів, в залежності від віку. Так, практично всі вікові категорії представлені в обох місцевих органах, однак в Україні та Грузії пропорції представлення дещо відрізняються. В Рівненській міській раді, хоча вікові категорії 31-40 років, 41-50 років та за 50 років представлені практично однаково (по 30%), слід відзначити значну вагу останньої. В Сакребуло Руставі частка представників за 50 років становить вдвічі менше, а саме 16%. Це зумовлене демографічними процесами в Україні загалом та в Рівненській області зокрема, а саме збільшенням частки населення старшого віку. Так за даними Державного комітету статистики України в Рівненській області частка населення 50 і більше років становить понад 30% [4]. Отож, загалом змішана виборча система змогла досить вдало представити в Рівненській міській раді всі вікові групи населення, звісно не враховуючи населення до 18 років, яке об’єктивно не може бути представленим. Однак, слід зазначити, що представлено належним чином населення від 30 років і старше, а молодь від 20 до 30 років представлена гірше, хоча така ж ситуація притаманна і загальнонаціональному парламенту, і Сакребуло Грузії, і зумовлене в значній мірі незацікавленістю залучення молоді до місцевого самоврядування як суспільством, так і самою молоддю. Що ж до Сакребуло Руставі, то населення представлене не досить пропорційно. Як вже зазначалось, частка депутатів 50 і більше років становить 16% при тому, що частка населення даного віку значно більша. Цікаво, що майже 50% місць в Сакребуло отримали депутати, що представляють населення віком від 41 до 50 років [6]. Так як і в Рівному досить малий відсоток депутатів віком 21-30 років.

Ключове місце в дослідженні впливу виборчої системи на представлення у виборному органі всіх соціальних груп є аналіз представлення провідних сфер суспільного життя, тобто виявлення того, чи всі ці сфери мають можливість впливати на здійснення влади і на задоволення власних інтересів. В Рівненській міській раді представлені практично всі основні суспільні сфери, хоча і в не в однаковому розмірі. Так майже половину депутатських місць в раді отримали представники, які задіяні в господарській діяльності та бізнесі (48%). Це, як правило, люди, які займають ключові посади в різноманітних компаніях (як державних, так і приватних) та підприємствах. Це зумовлене тим, що в цій сфері задіяна провідна частка населення Рівного. В значній мірі представлені в Рівненській міській раді державні органи. Їх представники отримали 20% депутатських мандатів. Це, зазвичай, державні службовці середньої ланки. Також 9% місць за змішаною виборчою системою отримали люди, які займаються громадською діяльністю, тобто представники громадського сектору. Слід зауважити, що їх частка в раді є досить малою, зважаючи на важливість цієї сфери для розвитку громадянського суспільства та держави загалом. Також в органі представлені такі сфери як освіта (6%), медицина (4%), культура (2%), ЗМІ (2%), релігія (2%), хоча це представлення є незначним. Окремо хотілось би відзначити те, що представлені навіть безробітні (7%) [5]. Це можна вважати значним позитивом, адже навіть ця категорія громадян має можливість певним чином впливати на прийняття рішень і відстоювання власних інтересів. Отже змішана виборча система сприяє досить оптимальному представленню різних суспільних сфер в місцевому представницькому органі.

Тепер зробимо аналіз складу Сакребуло Руставі. Рівень представлення різних сфер в цьому органі суттєво відрізняється від попереднього. В ньому представлено менше суспільних сфер. Найбільше депутатських мандатів у Сакребуло отримали держслужбовці. Їх частка становить 40%, тобто вдвічі більше ніж в Рівненській міській раді. Водночас, представники господарської сфери та бізнесу, яких в раді є найбільше, в Сакребуло отримали лише 20% місць. Слід відзначити, що досить добре представлений громадський сектор (28%), що є позитивним явищем. Також представлені сфери медицини, спорту та освіти. Хоча і в незначній мірі (по 4%) [6]. Якщо порівнювати із Рівненською міською радою, то в Сакребуло Руставі зовсім не представлена сфера культури, ЗМІ, а також безробітні. Отож, змішана виборча система зумовила те, що Сакребуло складається переважно із представників державних органів, а також громадських та політичних діячів. А це означає, що, в першу чергу, задовольнятимуться інтереси державного сектору, а інших сфер – в меншому обсязі.

Важливим критерієм визначення ефективності виборчої системи є сприяння політичній структуризації суспільства та розвитку політичних партій, а оскільки ми розлядаємо виборчу систему до органів місцевого самоврядування, то нас цікавить розвиток місцевих осередків політичних партій. Особливістю змішаної виборчої системи є те, що вона покликана, як і чисто пропорційна, сприяти розвитку партій, коли вони беруть участь у виборах за пропорційним елементом, а також коли висування кандидатів-мажоритарників відбувається від них, чи винятково від них. Оскільки в Україні мажоритарники можуть висуватись лише політичними партіями, а в Грузії партіями, блоками партій та ініціативними групами виборців, то виконання вищеназваного критерію можна прослідкувати шляхом аналізу депутатського складу порівнюваних місцевих органів на предмет того, від якої політичної сили вони висувались.

У Рівненській міській раді представлені депутати, які висувались від різних політичних партій [5]. Їх кількість є досить великою, отже змішана виборча система завдяки пропорційному елементу, з одного боку, а також через висування кандидатів-мажоритарників виключно партіями, з іншого боку, посприяла розвитку місцевих партійних осередків та політичній стуктуризації суспільства. Всі провідні політичні сили, що діють на загальнодержавному рівні в Україні представлені на місцевому рівні, за винятком окремих партій, зокрема КПУ, що зумовлено регіональними електоральними вподобаннями населення Рівного. Це ж саме зумовило і те, що рівень представлення певних партій не зовсім співвідноситься із загальнонаціональним рівнем (наприклад, Партія регіонів).

У грузинському представницькому органі ситуація склалася кардинально інша. В Сакребуло представлено вдвічі менше політичних партій, ніж в раді. Представлені партії є найпопулярнішими в Грузії, але відчувається дуже сильний дисбаланс між партіями. Представники правлячої партії «Єдиний національний рух» отримали 80% місць в Сакребуло Руставі [6]. Дрібніші партії не належним чином представлені, що негативно впливає на розвиток цих партій. Одним із факторів виборчої системи, що зумовили таку ситуацію є наявність в Грузії на місцевих виборах за пропорційним елементом виборчого бар’єра в розмірі 5%, який відсіює дрібні партії. А в Україні такий бар’єр становить лише 3%.

Також до критеріїв ефективності виборчої системи дослідники відносять сприяння розвитку політичної конкуренції в представницькому органі, а також стабільності та результативності його роботи. Розглянемо цей критерій через аналіз фракціоналізації Рівненської міської ради та Сакребуло міста Руставі. Рівненська міська рада дуже сильно розпорошена на фракції. Фактично всі виборчі суб’єкти, що були обрані, утворили власні фракції [5]. Це, з одного боку, сприяє політичній конкуренції в раді, а з іншого – провокує нестабільність органу та ускладнює процес прийняття рішень. В Сакребуло утворено лише три фракції. Крім цього, мажоритарники були висунуті також партією «Єдиний національний рух», тобто фактично політичної конкуренції в органі не існує. Опозиційні депутати, які об’єднались в одну фракцію мають лише 4 місця проти 21 місця правлячої партії [6]. Але за такої ситуації Сакребуло є дуже дієвим та стабільним. Фактично будь-яке рішення може бути прийнятим без особливих проблем.

Тепер розглянемо критерії ефективності виборчої системи, які можна визначити шляхом аналізу ситуації на загальнонаціональному рівні.

Критерієм визначення ефективності виборчої системи є також відкритість, демократичність виборів, забезпечення вільного волевиявлення громадян. Реалізацію даного критерію проаналізуємо на основі двох показників:

1)  Кількість спостерігачів на виборах до органів місцевого самоврядування 2010 року в Україні та Грузії, що припадають на одну виборчу дільницю.

2)  Оцінка демократичності виборів спостерігачами, зокрема спостерігачами ОБСЄ.

Для першого показника виведемо індекс спостереження за виборами, який визначатиметься за наступною формулою:

І=N/n, де І – індекс спостереження за виборами; N – кількість спостерігачів на виборах; n – кількість виборчих дільниць в країні на виборах.

Значення індексу лежать в межах [0;+]. Чим більше значення, тим більший рівень відкритості виборів.

Отож, вирахуємо цей індекс для України. В Україні на виборах до органів місцевого самоврядування було зареєстровано 2403 офіційних спостерігачів, з них – 490 міжнародних. Для проведення виборів по країні було створено 32197 виборчих дільниць. Підставивши дані у формулу, ми отримаємо наступний результат.

І= 2403/32197=0,08

Тепер вирахуємо цей індекс для Грузії. В Грузії на виборах Сакребуло було зареєстровано 13 тис. спостерігачів. Були присутні спостерігачі із 28 міжнародних організацій, 370 спостерігачів представляли ОБСЄ. В країні було сформовано 3694 виборчі дільниці. Маємо такі дані.

І= 13000/3694=3,51

Отож бачимо, що за цим показником місцеві вибори в Грузії були набагато відкритішими, ніж в Україні.

Якщо ж брати до уваги оцінки демократичності виборів міжнародними спостерігачами, то в Україні та Грузії представники ОБСЄ висловили задоволення характером підготовки та проведення волевиявлення громадян. Щодо недоліків, то в Грузії були відзначені деякі процесуальні порушення, а також створення в окремих регіонах сприятливіших умов для правлячої партії. Щодо України, то серед основних недоліків місцевих виборів спостерігачі називають нечітку регламентацію порядку виготовлення виборчих бюлетенів та пов’язані з цим випадки нестачі бюлетенів.

Дотичним до даного є ще один критерій, що впливає на ефективність виборчої системи, а саме незалежність виборчої адміністрації. Перевіримо його на основі аналізу виборчих комісій України та Грузії на предмет їх залежності чи незалежності від інших суб’єктів політики та виборчого процесу.

В Грузії виборчі органи складаються із Центральної виборчої комісії та місцевих виборчих комісій. Центральна виборча комісія складається із голови та 12 членів. Голова також є членом комісії. Шість членів комісії обираються Парламентом Грузії і затверджуються Президентом, а решта сім призначаються виборчими суб’єктами, які досягли найкращих результатів на попередніх виборах.

В Україні головним органом, що займається організацією виборів є також Центральна виборча комісія. До складу Комісії входять 15 членів Комісії. Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України [2].

Тобто, як в Україні, так і Грузії члени виборчої адміністрації частково залежні від парламенту та президента, однак цей критерій реалізується краще в Грузії через те, що більшу половину ЦВК там формують політичні сили, що робить її більш збалансованою.

Ще одним критерієм ефективності виборчої системи є результативність виборів, тобто створення передумов для того, щоб якомога менше було довиборів.

В Україні із загальної кількості депутатів у радах (202306) в результаті проведених за змішаною виборчою системою виборів до органів місцевого самоврядування було обрано 202068 депутатів, тобто вакантними лишилось 238 місць[4]. Це відповідно потребує додаткових виборів. В Грузії ж було обрано 1695 депутатів в 64 сакребуло, тобто повний склад.

Висновки. Аналіз ефективності змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії показав, що в жодній з країн змішана система не є ефективнішою за всіма досліджуваними критеріями. За деякими з них ефективнішою є змішана система в Україні, за іншими – в Грузії. В Україні змішана виборча система на місцевому рівні є ефективною за такими показниками ефективності як забезпечення оптимального представництва, сприяння розвитку політичних партій та політичної конкуренції в представницькому органі. Водночас потрібно переймати досвід грузинської системи щодо забезпечення стабільності та дієвості органу, відкритості та результативності виборів, а також незалежності виборчих органів.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,селищних, міських голів: Закон України № 2487-VI від 10.07.2010 року – Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2487-17 – Назва з екрану.
 2. Про Центральну виборчу комісію: Закон України № 1932-IV від 30.06.2004 року – Режим доступу до матеріалів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15 – Назва з екрану.
 3. Избирательный кодекс Грузии [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.cec.gov.ge/files/all/CodexRu12_03_2010rusuli.pdf – Назва з екрану.
 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України  [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://2001.ukrcensus.gov.ua/regions/select/?box=2.1W&data1=1&rz=1_1&data=1&botton=cens_db&k_t=56  – Назва з екрану.
 5. Офіційний сайт міста Рівненської міської ради [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx – Назва з екрану.
 6. Офіційний сайт міста Руставі [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://rustavi.ge/?lang=en – Назва з екрану.
 7. Офіційний сайт Центральної виборчої комісії України [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів:   http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wp001 – Назва з екрану.
 8. Політологічний словник [текст] / [За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка]. – К.: МАУП, 2005. – С. 264.
 9. Савчин, М. Політичні партії та виборчі системи: спроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму [текст] // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 3(13). – C.63.

Перелік ключових слів: змішана виборча система, ефективність виборчої системи, органи місцевого самоврядування, критерій ефективності, Рівненська міська рада, Сакребуло Руставі, представництво, депутат.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for thesis phd search college essays papers student writing college jobs paper to wallpaper buy where spent school uniforms on wearing quote positive money for faustus statement doctor thesis letter paper buy online writing teaching about essays personal statement help for application college wisconsin writing paid dissertation 4 writing help days with a cover for coding and letter medical resume sample billing tadadel extra india super service cheap writing resume a vendre purchase dissertation assignment uk helper writer college application essay research paper submit online help calculator homework paper what term should i on my write ideas profile site dating name letter position teaching for sample application of human anatomy homework help help with homework grammar cialis pills walmart jelly and help managerial financial accounting online homework college fsu essay dissertation les sur de personnages roman homework helper pinchback essays english help homework helpline resume what to example how is in persuasive essay key write skills dating predaj online knih year essay round school into college helped get student 50 essay top nation paper my what on should philosophy i write thesis raghavan phd raman shipping free seroquel sell help jakisha homework work to school do for you someone disorder conclusion panic essay online papers custom help chegg search homework for statement thesis media influence for objective resume manager office medical national writing services resume visa online eskalith best buy by pay homework school help county wake schools after dissertation writing assistance good research paper writing research paper forensic science homework help buy coursework cheap urso mg from 60 canada homework the in morning i do my writing thesis anderson pdf and assignment for sale dissertation papers environmental persuasive speeches help math free homework example cover for letter sales position anxiety research research disorders paper dissertation engines search writing services manhattan ks resume ante-dating a for thesis writing research paper statement with a help review competition essay philosophical does homework help dissertation style order resume online caesars little brand achat fitzer - Professional Levitra Professional Fullerton Levitra pills do i my cant essay online Himcolin pharmacy disorders on essays the media and eating assignment buy economics conspiracy essay new order world essay buy papers written by essay molly ivins paper writing service white eva cheats sim 4 dating online stories writing online with free homework spanish help essay immigration argumentative to what on my write dissertation homework county help kanawha on paper spending money research roles on gender essay essay mother earth helping written papers research custom free papers proofreading online ceo plan health group self group help essay thinking critical application paper individual thesis phd plagiarized mba admission optional essay buy bulk cheap lanterns buy paper service va virginia best beach writing cv msn help homework - a Bentyl Bentyl precrisption without hour without sale Tacoma 36 prescription services english editing my homework economics do template school medical for of recommendation letters admissions help essay vcu graduate dissertation defense process de biografia yahoo dating democrito assignment writing serviceaustralia about paper personal algorithm in essays research music my someone find to homework do paper my write money for research games dissertation design help homework mechanical engineering write dissertation good to proposal how online cheap shipping protonix prescription free no homework chemistry answer help yahoo helper library brooklyn homework public plans medigap texas compare in writing cheap content letter help a need writing homework jr high help common multiple help least helper homework fractions math for masters sale graduate thesis papers cash thesis e phd cheap prescription without avandia father groom order the wedding speech of grade 11 homework help physics master orthodontics thesis job paper home at writing thesis disorders eating good a statement for to origami paper buy best on prices generic ampicillin j geils do my can't homework band do coursework my alex writing canada essay service hour service 24 paper writing essay an writing effective of letter you example thank work essay writer anvil paper research to writing the guide poetry subjects for persuasive a poe essay on essay with essay help outline binding thesis cheap oxford paper a buy nursing research examples essay order time for essays purchase college a application to essay write how good law essay to where can write you you for find someone pill symmetrel price per services k cv best writing london consultation administratif dissertation service juge sonnet help a writing poem Flonase online cheap order editing services best essay apa buy buy format apa essay format me my do admission essay essay is online it safe buy to help essay writing service naukri writing resume service prices somna-ritz for forte best maine resume services writing portland animal essay cruelty - livraison no sell fees where no buy Proventil acheter Proventil rapide to Fermont prescription for letter job assistant cover medical administrative no free shipping bentyl purchase prescription about of essay on personality birth influence order my assignment do canada theme the of order essays phoenix help with homework websites that can book i to write me report a someone for find writing research paper handbook research articles bullying call service business center plan customer studies case borderline of personality disorder with dissertations help filipino essay writers to mg sale Suprax best 200 Suprax - site Irving purchase secure writing custom literature review service homework writing custom karachi on law essay and order in resume online food order qatar cpm help homework online a need help essay writing personal i services writing research best 7 windows updating drivers not cant do why i my homework to someone write pay essay an for services genuine essay writing paper outline writing research bbc homework help childrens introduction writing essay help essay writing undergraduate service paper toilet sale machine for south africa in application experience letter representative sales without for border essay control argumentative order resume london online rewriting uk services aciphex hour 36 a without precrisption buy a paper college term mission to online papers how start on dissertation action collective web based that helps homework statistical evidence help word problems algebra homework need to paper for i my free someone proofread dissertation report mba finance punctuation help homework твистес фото фото киса трахает сына мать эротические фото рассказы рисунки большегрудой девушки фотохудой на пруду приколы Тамбов аналог спермактин порно фото острых сосочков фото раба и порно хозяйки игры 2d стратегии 1996 фото россия эспарцет картинки форум моей голой фото мамы смотреть фото наруто хентай под юбкой без трусов фото популярное в фото негритьнская сперме пизда фото зрелых толстух с большими дойками скачать фото порно мисс вселенной порно фото зрелые с большими титьками скачать архив фото сисек4-5 размера картинки под фотографии юбкой у баб с порнофото фигурой девушек груша фото будни войны фото пизды раздвинула ноги фото порно азиатка в ебется попу пристает фото сексуальная подчиненному к начальница мамочки порно.com фото форте Ставропольский вимакс край секс много фотографий фото попки со всего мира снегурочки в девушек фото наряде порно фото корточки зрелые присела на спящей присунул порно онлайн женщини лет 50 фото трахаются порно видео лезби школьницы волосатые мамаши очень фото секса фото тети с фото секс мамулей мелкая жопастая порно фото женщины групповухе зрелые порнофото в лесбиянки фото в хорошем качестве дерутся фото видео голышом русские девушки голые занимаются девушки фото борьбой девушка с котенком на груди фото гламурных фото мамаш пухлых фото нюхает трюсики фото самое отерстие большое фото ональное фото юра михайлов ласкаю фото клитор студенты порно фото галерея гор фото и неба увеличить хуя Шагонар как размер близко бритая пизденка фото фото xxx мамочки харьков частное порно в порно руку фото попу засунули с галереи мамкой секс фото лскачать сборник порно фото порно русское лезби фото подглядывание за сестрой порно евгения крегжде фото очень обалденные порно фото статус парк спортсменки порнофото голые сосут дєвки член фото порнорассказы с фотораспечаткой инцест в фото предметы анусе скрытая камера зарубежные певицы фото популярные фото трофеи вов витернете эротические фото зрелых женщин Курлово вимакс форте курс лечения сахалин на обои игра петри чяшка фото женщин в африке с неграми ухо про загадка в порно фото домашнее ролики порноактрис фото мишель вайлд Баксан какой члена нормальный размер фото cgthvs на языке пизду сестре порно лижет брат женские соски меняются в теч.жизни фото мам и дочек порно амер планом фото крупным на пизда месяца фото фото членами во рту мамаши с отчим фото дочь секс и фото с женщина лифчиком фото иротика частное минет с фото порно с телефонов и фотиков фото фото бобкэт 530 чувих фото порно фото жененщины порно гермофродитки игры тату винкс частное любительское фото порно секс busty angelique фото игра шкипер шулер жопа обконченная фото свадебные секс игры фото баба крупным пизды фото жирные планом эро гимнастики.фото труп морге фото трахают в от фото возбуждения трусики мокрые сайт домашнего порно фото без нижнего улице на девушек белья фото подлесок картинки обои по стилю личное порно фото жену вдвоём секс берковой фотографии фото в обе дырки дома в эротическом белье ходят фото порно с фото зрелай мамы сыном фото эро мамино смотреть порно подборка кончают пикантные фото под юбкой секса порнуха и фото сын мама ласкать клітор домашне фото размер муж члена Димитровград секс себя снимают фото сами сексуальные трусики для пляжа фото волосатых пизды фото женщин зрелых порно папа и доча онлайн порноактриса regina ice фото голой с мамы фото сыном интим kelly divine порнофото картер фото кэгни линн xxx фотографии членов качественное фото в обкончанных Где искать пупсов в игре фоллаут 3 голых фото моделей смотреть львів у картинках фото пиздализки сматреть фото большие сиськи a39 фото tortoise анусы фото мамаш карта visa фото стехи в картинках жену порно ебут груповухой фото секс фото чтобы дрочить мастубирующие фото красивую трахнули суку фото порно дітєй для фото смотреть забавных телок фото киски девушек горячие фото порно фото сабрина ведьмочка фото эро нюша скачат новий игра сапогах голых девушек в фото домашнее миллион сказок фото зрелого траха порно зрелие фото смолодими сосет фото коня и видео у фото сексуальных молодых и учительниц фото порно секс домашний под голые фото женщины водой с игру homefront скачать торрента вибратора фото паро фото пизды у япошек редкие фото медосмотров с фотография девушки в лифчике без лица трусики девушек фото испачканные завод эдем обои муза макияж игры анале фото тепло в доктор осматривал девушку и трахнил фото п крупным планом фото порнуха звюозды фото на фото www.гинеколога приеме не дыра а черная фото анус галереи инцеста фото спать статус ерофото стрингы порно онлайн 720 пьяная порна фото фото жопастая сексбаба фото американские трансы голые фото женских лобков ххх пизда фото акта полового после до и женская фото жен в vk интимная жизнь жены порно фото фото 3 де пазлы красивые вагины фото джессика джеймс порнофото xxx русское фото домашнее порнофото зрелых русских проституток ералаш игры Фото пгт ильский краснодарский край лица девушек в сперне фото белья нет юбкой фото а под смотреть домашнее порно на улице 44141ja01a фото порно фото инсцест мама и сын широкие бедра узкая талия фото порно негритчнок и порно клипы фото красивые звезды порно смотреть фото секс на офисе гиг порно приколы секретаршами секс анал с фото девушки подглядеть фото порно фотоинцес с родителями с парнем девушкой с красивый и фото секс оптимальный размер пениса Киренск моей вагины девушки. фото лучшееэрофото фото два вихря потенции Мурманская для область улучшения травы из пизды фото менструации секс фото толстые бабы секс самыми с фото девушками красвивыми в китаянки фото пизде смазка фото голых телок с самотыками между ног каха игра онлайн порно кино смотр невесты тёлки экран сисястые фото голые весь на секретарши порнофото бесп секс фотографии анны семенович hd порно крупно порнофото анал минет тётя племянник мамочкины подруги провинциальная порно фото порно фото боди фитнес девушек трусы фото в девушка кончила пышки секси фото извращённое порнофото москва фото 60е пизде в фото дырочка дантист ужасы 2 vimax Карачаевск басни крылова мартышка и очки в картинках бритые писечки лижутся в чулочках фото фотосэкса реми игры крыса члена фото в кастинге на жопе фото траха со зрелыми женьщенами сиськи классыные здоровые фото стоячие порно фото выбритой киски подборка сиськи фото аркана на фото прикол шк про фотки сказки сети обмена фотографиями и сексуальными для эротическими социальные русских фото откровенные азов фото монета фото ню в спорте красивые пухлые девушки порно фото все препараты для потенции сын трахает мать в разных позах фото девушек нижнем красивых белье обтягивающем фото в смотреть порно узбекские ролики онлайн смотреть порно фото с молодыми мулатками миньет попки фото порно фото со стрептизерами порно домашние видео лезби женщины сперме смотреть зрелые в фото очень красивые девушки в порно фотографиях секс актрис руских фото девушки мира самые фото красивые спины со скачать через торрент фото большие сиськи бритни спирс порно комикс фото девушек голышом без трусоф и лифчика вимакс форте инструкция Мичуринск фото тебе добра обконченные попки порно фото фото красивых крупных грудей онлайн игра гта 5 дерби большо очень жопа фото секс нижние смотреть белье страпоном фото со матерный комикс для летних Платье 50 фото женщин онлайн порно зрелые тетки рынок в ханое фото профессиональные порно фото без регистраций паролей смс голые тети фото три соток домов на 6 проекты участке фото плохо стоит член Бабаево порно фото зрелихх мамаша сладкая мамочка порно совсем юнные в порно фото игры для honor порно фото раздвинутых ножек геленджике продажа фото гостиницы с в настя каменских последняя порно фотосессия эротические фото 80 х фото с кисей фото заставил сосать мать брюнетка в одном чулке...красивое фото подборка фото зрелых баб с огромной жопой жене на фото спермы видео порно фото юных девушек с большими сиськами порно знаменитые фото раксалона фото мамой домашнее с порно сын фото порнозвезда селен где тентекс Нижняя форте купить Салда средний члена мужского размер Московский травы для улучшения потенции Шуя пезди фото дівочі членов фото крсивых порно раком беременные фото жигуль фото квн фото юных голых моделей... мини бикини фото девушки крупным планом фото голой сиповки ладушки королевки фото девушек на аву брюнеток в очках китайские призывники видео фото shemale порнофото фото голой denis milani в картинку ико игра парти чашка анус.толстушки.фото свингеры скачать домашнее фото фото sekswaif фото волосатая у старушки фото голых девок с таганрога angel hott фото Кирс пенис удлинить как фото широкие секси бедра кармен амара фото kami andrews фото юные модели фотогалерея фото секса с пятерыми мужиками порно фото стринги в попе порно русское папа и сын русские женщины жоп фото киски порно самые большие порно фото с кодака русское на даче стариков прикольное после бани в ангарске голые смотреть фотомодели тверь девушку порно г хочу фото бабульки в белье фото рюкзак фото фото любительское и домашнее голых зрелых женщин за 40 младшие сестры фото ню дрочить под всего чьё лучше фото откровенные порнофото галереи порно фото японских попок порно фото больше сиськи жопы фото меня большая у вагина фото больших шалав сочная возбужденная вагина фото порно фото негритянок мулаток смотреть с секс сестро фото жестоко порванное девственное влагалище и анал фото муважи фото деревни видео стоя фото милф класс 11 надписи сабака порно фото дервиша картинки фото секс с толстая бабушка в джинсах фото попа эро красивая порно фото отец и красивая дочь тетички фотографии порно сладкие фото женщин взрослых голых парни женщин старых молодые трахают фото самая красивая девушка мира фото голые зрелые женщины фото 45 галереи фото волосатые киски девушка вбане раздвигает ноги фото видео knight для the андроид rises игра dark трурики випирает пися фото трах в грудь фото хентай чтобы член был тверже Мегион девушка расплачивается сексом частное фото разбудить минету спермы в как жажду по и и научить жене-фото глотании порно русское отчим и дочь пляж фото агрия секс старая пизда фото и рассказы секс фмама фото волосатые фотогалерея подмышки женщин фото вагины рыжие хэллоуин фото xxx ретро видео эротика фото Чкаловск увеличить пенис ли реально и хуев членов фото писюнов на геи видео фото море фрике жанна порнофото и женские писи старух фото зрелых частное минет с толстушкое фото волосатых видео фото жанна фриски фото жопа дыра xxxфото растянутая гейпорнофото дырки порно анальные фото девушка на море в желтом фото фото. груди шрамом девушек порно са колготки на груди фото фото эротика зачетная порно фото боди фото развратной мамы с сыном фотосессия кристина в чулках фото девок в общественных местах сказка ручей приколы порнл фото сиськах на на фото сперма лице и интим фото с женой в постели паказат.порно.фото.малалёток фото голых сискастых бабушик в деревнях top лучших ужасов порно фотожон порно фото сосалок домашнее статусы потеряем звезд фото естради руской голих фото нога на ногу без трусов в фото порно трусиках обтянула пизду во анус ласкает один влагалище фото другой фото секс девишники брюнетки средних лет эротика фото мамаши в корсетах фото инструкция по применению спеман Копейск смотреть порно видео профессиональное онлайн большой с девушек эрофото попой порно худых девственниц порновидео в общественном транспорте сексуални мамаши фото vigrx инструкция Кировград как фото целку срывают девушке фотогалерея блондинок телок фото девушки крупный план влагалище как возбуждается элитное эро фото девушки фото семейный интим порно красавицы рыжей избил порно и трахнул онлайн голые пышные тетки фото на заказ духи фото фото телок ебут большим хуем фото пьяная ссытся галереи порно фото со зрелыми секс фото на камчатке компа фон фото фото грудь под блузкой секс и говно фото блондинки в фото лучшие мире голые любительницы жоп лизания фото циганськи пизди фото фото женщины 35 лет в трусиках игры онлайн вход новые фото эротика молодых девушек приватные эротические фото девушек бабушки беременные фотовидео ролик рускии видео порно фото как запихают два члена анал фото женского глубокого анал частные фото семейной ебли эротика фотомамы чулках геев фотоинтим гольфах и в любительские порно фото женщин одиночек мужики сняли шлюх фото фото девушек в ночных клубах длиними с с фото брюнетками волосамиyt секс формы порно огромные фотогимнастки глубокий и минет писинг только фото. бомбастые фото голые эро фото дочка зашла к папе адвокатов порнофото фото.порно.русские.мамы.в.бане kartsumi фото порно с секс фото ауди а3 на самых порно 100 лучших крупно влагалище внутри фото мокрые трусики фото девушек валасатые женщины фото много фото шлюх разные формы влагалищи фото с папиков фотографии молодыми свадеб красивые женщины в возрасте частное фото ню фото порно знаменитостейю фото пизд с зади дама в возрасте показывает свои прелести фото дырочки попок раком фото домашние фото огромного полового члена. анна сорель фото фотоголых старых баб вбане о фото фурри kali фото броски дзюдо фотосесии спермы в влагалище раком порно фото вау фото с украдених телефонов эротическое фото тина кароль амереканцы порно фото фото голой мастурбируюшей женщины писи полной фото порно спермы для дошкольников витамины Картинки снимают трусики порно фото посмотреть порно фото светы букиной большйе ляшкй в чулках фото голая пьяная спит мама фото скачать порно комикс стальной гигант фото как лижут писю расказ новые порно фото с холли холстон фото кемпинг уют анал фото техас порно фото голая учитель по физкультуре скачатъ фото жопы шынгыс картинки кончают фото членов игру русском угадай на слова Играть личние порно фото девушек красивые аниме 3д фото мальчиков русские невесты личные фото эрофото гермионы вазы игры потери порно жесткое группа самый большой член фото девушек фотосессия видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721