Ефективність змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті порівняно особливості застосування мажоритарно-пропорційної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії. Також виокремлено основні критерії ефективності виборчої системи, та дано порівняння ефективності змішаної виборчої системи на виборах місцевих органів в Україні та Грузії за цими критеріями.

The article compared the features of the application of majority-proportional system for elections to local self-government in Ukraine and Georgia. Also Author determined the basic measures of effectiveness of the electoral system, and given to compare the effectiveness of a mixed electoral system for local elections in Ukraine and Georgia on the criteria.

Постановка проблеми. Однією з особливостей розвитку політичної системи України є те, що в ній постійно триває пошук оптимальної виборчої системи, як для загальнодержавного, так і місцевого рівня. В 2010 році черговий раз змінилось виборче законодавство, і тим самим було встановлено змішану виборчу систему на виборах до органів місцевого самоврядування. За цією системою, 31 жовтня 2010 року, були проведені чергові вибори депутатів ВР АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. До цього моменту змішана система на місцевому рівні не застосовувалась. І саме тому необхідно проаналізувати якою є ефективність її застосування на рівні місцевих рад. Це доцільно зробити в контексті порівняння із іншою країною. Однією із країн, що має багато спільного з Україною, і водночас, має значний досвід застосування змішаної виборчої системи, зокрема на місцевому рівні, є Грузія. До того ж в Грузії, як і в Україні, в 2010 році також відбулися місцеві вибори, що дає змогу порівняти особливості застосування змішаної виборчої системи на місцевому рівні та проаналізувати її ефективність в цих державах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняні та зарубіжні дослідники лише частково зачіпають теоретичний аспект проблеми, а саме теоретичне розуміння ефективності виборчої системи. Даний аспект відображається в працях таких дослідників як М. Марков, М. Савчин, Б. Райковський, Т. Кіс, М. Harrop, W. Mille та інші. Важливими є праці О. Мостіпана «Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем» та «Ефективність мажоритарної, пропорційної та змішаної виборчих систем». Але всі ці праці є суто теоретичними, стосуються в загальному виборчих систем, а не окремо змішаної виборчої системи.

Мета і завдання дослідження. Метою цієї роботи є визначення ефективності застосування змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії. Досягнення мети передбачає реалізацію таких завдань: вивчити досвід застосування мажоритарно-пропорційної виборчої системи до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії; виокремити основні критерії аналізу ефективності змішаної виборчої системи; порівняти ефективність мажоритарно-пропорційної системи виборів до місцевих органів в Україні та Грузії.

Викладення основного матеріалу. На виборах як українських місцевих рад, так і грузинських сакребуло використовується мажоритарно-пропорційна виборча система (в Україні з 2010 року). Однак певні риси цієї системи в Україні та Грузії відрізняються. В Україні застосовується система із паралельним комбінуванням, тобто за обома елементами обираються однакова кількість депутатів ради, а в Грузії це співвідношення не однакове. В залежності від кількості населення може обиратись 5 або 10 депутатів за мажоритарною системою і 10 або 15 відповідно – за пропорційною. Різняться також виборчі бар’єри для політичних партій: в Україні він становить 3%, а в Грузії – 5% (винятком є Сакребуло Тбілісі – 4%). Щодо виборчого права, то в Україні депутатом може бути обраний громадянин з 18 років, а в Грузії – з 21. Відрізняється також висування кандидатів-мажоритарників. В Україні це право реалізується лише політичними партіями, а в Грузії – партіями, блоками партій та ініціативними групами громадян. Місцеві вибори в Україні проводяться раз на 5 років, а в Грузії – на 4 роки. В обох країнах вибори проводяться шляхом вільного, таємного, прямого голосування.

Для дослідження ефективності змішаної виборчої системи проаналізуємо методологію визначення даного поняття. Зазначимо, що існує певна складність при визначенні самого поняття «ефективність». Кожен дослідник, який займається проблемою ефективності, надає їй власного значення. Так, політологічний словник визначає «ефективність» через результативність [8].

Під ефективністю виборчої системи розуміють її вплив у контексті конституційної інженерії – посилення структуризації політичної системи суспільства, забезпечення реального представництва різних верств населення, формування ефективно діючого уряду та системи ефективного контролю народу над урядом [9].

Згідно висновків такого дослідника як Т. Дешко, можна виокремити наступні критерії для вимірювання ефективності виборчої системи: 1) наявність у парламенті політичної конкуренції; 2) реалізація функції представництва; 3)узгодження регіональних інтересів; 4) збалансування поляризованих концепцій.

Існує ще ряд різноманітних підходів та критеріїв ефективності виборчої системи, однак основними з них, і на основі яких будемо досліджувати ефективність змішаної виборчої системи до органів місцевого самоврядування, є наступні:

 • забезпечення справедливого представництва різних соціальних груп, а також суспільних сфер у місцевому представницькому органі;
 • сприяння політичній структуризації суспільства та розвитку політичних партій, зокрема їх місцевих осередків;
 • сприяння розвитку політичної конкуренції в представницькому органі, а також стабільності та результативності його роботи;
 • демократичність та відкритість виборчого процесу;
 • незалежність виборчої адміністрації;
 • результативність виборів.

Для визначення ефективності застосування змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування за основними критеріями, доцільно взяти для аналізу по одному місцевому представницькому органу України та Грузії. Проаналізуємо Рівненську міську раду та Cакребуло Руставі. Руставі – це місто на південному сході Грузії із населенням близько 120 тис. чол. В міський представницький орган міста – Сакребуло обирається 25 депутатів: 15 – за пропорційною системою і 10 – за мажоритарною системою. Населення ж Рівного становить понад 246 тис. чол., і до міської ради обирається 54 депутати: 27 – за пропорційною і стільки ж за мажоритарною. Тобто бачимо, що місцева громада Рівного вдвічі більша за Руставі, і, відповідно, кількість депутатів більша також вдвічі. Рівне є адміністративним центром Рівненської області в Україні, а Руставі – адміністративним центром краю Квемо Картлі в Грузії.

Найпершим розглянемо такий критерій, як забезпечення справедливого представництва різних груп громадян, врахування демографічних, гендерних, етнічних та інших ознак.

Отож, щодо гендерного представництва, то в Рівненській міській раді частка жінок становить 17%, а в Сакребуло Руставі – 12%. Тобто частка жінок в цих представницьких органах є приблизно однаковою, і незначною. Представництво жінок належним чином не здійснюється, зважаючи на те, що їх частка як в Україні, так і Грузії практично така ж сама як і чоловіків. У Рівному наприклад, за даними Всеукраїнського перепису населення у 2001 р. проживало 248,8 тис. чол., з них 115,3 тис. – чоловіки (46 %) і 133,5 тис. жінки (54 %) [4]. Це означає, що виборча система, поряд із політичною культурою, суспільною свідомістю та національними традиціями не сприяє залученню жінок до здійснення влади на місцевому рівні.

Важливим аспектом забезпечення представництва різних груп населення є репрезентація депутатами представницького органу різних вікових категорій громадян. Тобто забезпечення виборчою системою представлення громадян практично будь-якого віку, звичайно, окрім неповнолітніх, адже людина прагне задоволення своїх потреб та інтересів, в залежності від віку. Так, практично всі вікові категорії представлені в обох місцевих органах, однак в Україні та Грузії пропорції представлення дещо відрізняються. В Рівненській міській раді, хоча вікові категорії 31-40 років, 41-50 років та за 50 років представлені практично однаково (по 30%), слід відзначити значну вагу останньої. В Сакребуло Руставі частка представників за 50 років становить вдвічі менше, а саме 16%. Це зумовлене демографічними процесами в Україні загалом та в Рівненській області зокрема, а саме збільшенням частки населення старшого віку. Так за даними Державного комітету статистики України в Рівненській області частка населення 50 і більше років становить понад 30% [4]. Отож, загалом змішана виборча система змогла досить вдало представити в Рівненській міській раді всі вікові групи населення, звісно не враховуючи населення до 18 років, яке об’єктивно не може бути представленим. Однак, слід зазначити, що представлено належним чином населення від 30 років і старше, а молодь від 20 до 30 років представлена гірше, хоча така ж ситуація притаманна і загальнонаціональному парламенту, і Сакребуло Грузії, і зумовлене в значній мірі незацікавленістю залучення молоді до місцевого самоврядування як суспільством, так і самою молоддю. Що ж до Сакребуло Руставі, то населення представлене не досить пропорційно. Як вже зазначалось, частка депутатів 50 і більше років становить 16% при тому, що частка населення даного віку значно більша. Цікаво, що майже 50% місць в Сакребуло отримали депутати, що представляють населення віком від 41 до 50 років [6]. Так як і в Рівному досить малий відсоток депутатів віком 21-30 років.

Ключове місце в дослідженні впливу виборчої системи на представлення у виборному органі всіх соціальних груп є аналіз представлення провідних сфер суспільного життя, тобто виявлення того, чи всі ці сфери мають можливість впливати на здійснення влади і на задоволення власних інтересів. В Рівненській міській раді представлені практично всі основні суспільні сфери, хоча і в не в однаковому розмірі. Так майже половину депутатських місць в раді отримали представники, які задіяні в господарській діяльності та бізнесі (48%). Це, як правило, люди, які займають ключові посади в різноманітних компаніях (як державних, так і приватних) та підприємствах. Це зумовлене тим, що в цій сфері задіяна провідна частка населення Рівного. В значній мірі представлені в Рівненській міській раді державні органи. Їх представники отримали 20% депутатських мандатів. Це, зазвичай, державні службовці середньої ланки. Також 9% місць за змішаною виборчою системою отримали люди, які займаються громадською діяльністю, тобто представники громадського сектору. Слід зауважити, що їх частка в раді є досить малою, зважаючи на важливість цієї сфери для розвитку громадянського суспільства та держави загалом. Також в органі представлені такі сфери як освіта (6%), медицина (4%), культура (2%), ЗМІ (2%), релігія (2%), хоча це представлення є незначним. Окремо хотілось би відзначити те, що представлені навіть безробітні (7%) [5]. Це можна вважати значним позитивом, адже навіть ця категорія громадян має можливість певним чином впливати на прийняття рішень і відстоювання власних інтересів. Отже змішана виборча система сприяє досить оптимальному представленню різних суспільних сфер в місцевому представницькому органі.

Тепер зробимо аналіз складу Сакребуло Руставі. Рівень представлення різних сфер в цьому органі суттєво відрізняється від попереднього. В ньому представлено менше суспільних сфер. Найбільше депутатських мандатів у Сакребуло отримали держслужбовці. Їх частка становить 40%, тобто вдвічі більше ніж в Рівненській міській раді. Водночас, представники господарської сфери та бізнесу, яких в раді є найбільше, в Сакребуло отримали лише 20% місць. Слід відзначити, що досить добре представлений громадський сектор (28%), що є позитивним явищем. Також представлені сфери медицини, спорту та освіти. Хоча і в незначній мірі (по 4%) [6]. Якщо порівнювати із Рівненською міською радою, то в Сакребуло Руставі зовсім не представлена сфера культури, ЗМІ, а також безробітні. Отож, змішана виборча система зумовила те, що Сакребуло складається переважно із представників державних органів, а також громадських та політичних діячів. А це означає, що, в першу чергу, задовольнятимуться інтереси державного сектору, а інших сфер – в меншому обсязі.

Важливим критерієм визначення ефективності виборчої системи є сприяння політичній структуризації суспільства та розвитку політичних партій, а оскільки ми розлядаємо виборчу систему до органів місцевого самоврядування, то нас цікавить розвиток місцевих осередків політичних партій. Особливістю змішаної виборчої системи є те, що вона покликана, як і чисто пропорційна, сприяти розвитку партій, коли вони беруть участь у виборах за пропорційним елементом, а також коли висування кандидатів-мажоритарників відбувається від них, чи винятково від них. Оскільки в Україні мажоритарники можуть висуватись лише політичними партіями, а в Грузії партіями, блоками партій та ініціативними групами виборців, то виконання вищеназваного критерію можна прослідкувати шляхом аналізу депутатського складу порівнюваних місцевих органів на предмет того, від якої політичної сили вони висувались.

У Рівненській міській раді представлені депутати, які висувались від різних політичних партій [5]. Їх кількість є досить великою, отже змішана виборча система завдяки пропорційному елементу, з одного боку, а також через висування кандидатів-мажоритарників виключно партіями, з іншого боку, посприяла розвитку місцевих партійних осередків та політичній стуктуризації суспільства. Всі провідні політичні сили, що діють на загальнодержавному рівні в Україні представлені на місцевому рівні, за винятком окремих партій, зокрема КПУ, що зумовлено регіональними електоральними вподобаннями населення Рівного. Це ж саме зумовило і те, що рівень представлення певних партій не зовсім співвідноситься із загальнонаціональним рівнем (наприклад, Партія регіонів).

У грузинському представницькому органі ситуація склалася кардинально інша. В Сакребуло представлено вдвічі менше політичних партій, ніж в раді. Представлені партії є найпопулярнішими в Грузії, але відчувається дуже сильний дисбаланс між партіями. Представники правлячої партії «Єдиний національний рух» отримали 80% місць в Сакребуло Руставі [6]. Дрібніші партії не належним чином представлені, що негативно впливає на розвиток цих партій. Одним із факторів виборчої системи, що зумовили таку ситуацію є наявність в Грузії на місцевих виборах за пропорційним елементом виборчого бар’єра в розмірі 5%, який відсіює дрібні партії. А в Україні такий бар’єр становить лише 3%.

Також до критеріїв ефективності виборчої системи дослідники відносять сприяння розвитку політичної конкуренції в представницькому органі, а також стабільності та результативності його роботи. Розглянемо цей критерій через аналіз фракціоналізації Рівненської міської ради та Сакребуло міста Руставі. Рівненська міська рада дуже сильно розпорошена на фракції. Фактично всі виборчі суб’єкти, що були обрані, утворили власні фракції [5]. Це, з одного боку, сприяє політичній конкуренції в раді, а з іншого – провокує нестабільність органу та ускладнює процес прийняття рішень. В Сакребуло утворено лише три фракції. Крім цього, мажоритарники були висунуті також партією «Єдиний національний рух», тобто фактично політичної конкуренції в органі не існує. Опозиційні депутати, які об’єднались в одну фракцію мають лише 4 місця проти 21 місця правлячої партії [6]. Але за такої ситуації Сакребуло є дуже дієвим та стабільним. Фактично будь-яке рішення може бути прийнятим без особливих проблем.

Тепер розглянемо критерії ефективності виборчої системи, які можна визначити шляхом аналізу ситуації на загальнонаціональному рівні.

Критерієм визначення ефективності виборчої системи є також відкритість, демократичність виборів, забезпечення вільного волевиявлення громадян. Реалізацію даного критерію проаналізуємо на основі двох показників:

1)  Кількість спостерігачів на виборах до органів місцевого самоврядування 2010 року в Україні та Грузії, що припадають на одну виборчу дільницю.

2)  Оцінка демократичності виборів спостерігачами, зокрема спостерігачами ОБСЄ.

Для першого показника виведемо індекс спостереження за виборами, який визначатиметься за наступною формулою:

І=N/n, де І – індекс спостереження за виборами; N – кількість спостерігачів на виборах; n – кількість виборчих дільниць в країні на виборах.

Значення індексу лежать в межах [0;+]. Чим більше значення, тим більший рівень відкритості виборів.

Отож, вирахуємо цей індекс для України. В Україні на виборах до органів місцевого самоврядування було зареєстровано 2403 офіційних спостерігачів, з них – 490 міжнародних. Для проведення виборів по країні було створено 32197 виборчих дільниць. Підставивши дані у формулу, ми отримаємо наступний результат.

І= 2403/32197=0,08

Тепер вирахуємо цей індекс для Грузії. В Грузії на виборах Сакребуло було зареєстровано 13 тис. спостерігачів. Були присутні спостерігачі із 28 міжнародних організацій, 370 спостерігачів представляли ОБСЄ. В країні було сформовано 3694 виборчі дільниці. Маємо такі дані.

І= 13000/3694=3,51

Отож бачимо, що за цим показником місцеві вибори в Грузії були набагато відкритішими, ніж в Україні.

Якщо ж брати до уваги оцінки демократичності виборів міжнародними спостерігачами, то в Україні та Грузії представники ОБСЄ висловили задоволення характером підготовки та проведення волевиявлення громадян. Щодо недоліків, то в Грузії були відзначені деякі процесуальні порушення, а також створення в окремих регіонах сприятливіших умов для правлячої партії. Щодо України, то серед основних недоліків місцевих виборів спостерігачі називають нечітку регламентацію порядку виготовлення виборчих бюлетенів та пов’язані з цим випадки нестачі бюлетенів.

Дотичним до даного є ще один критерій, що впливає на ефективність виборчої системи, а саме незалежність виборчої адміністрації. Перевіримо його на основі аналізу виборчих комісій України та Грузії на предмет їх залежності чи незалежності від інших суб’єктів політики та виборчого процесу.

В Грузії виборчі органи складаються із Центральної виборчої комісії та місцевих виборчих комісій. Центральна виборча комісія складається із голови та 12 членів. Голова також є членом комісії. Шість членів комісії обираються Парламентом Грузії і затверджуються Президентом, а решта сім призначаються виборчими суб’єктами, які досягли найкращих результатів на попередніх виборах.

В Україні головним органом, що займається організацією виборів є також Центральна виборча комісія. До складу Комісії входять 15 членів Комісії. Верховна Рада України призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії за поданням Президента України [2].

Тобто, як в Україні, так і Грузії члени виборчої адміністрації частково залежні від парламенту та президента, однак цей критерій реалізується краще в Грузії через те, що більшу половину ЦВК там формують політичні сили, що робить її більш збалансованою.

Ще одним критерієм ефективності виборчої системи є результативність виборів, тобто створення передумов для того, щоб якомога менше було довиборів.

В Україні із загальної кількості депутатів у радах (202306) в результаті проведених за змішаною виборчою системою виборів до органів місцевого самоврядування було обрано 202068 депутатів, тобто вакантними лишилось 238 місць[4]. Це відповідно потребує додаткових виборів. В Грузії ж було обрано 1695 депутатів в 64 сакребуло, тобто повний склад.

Висновки. Аналіз ефективності змішаної виборчої системи на виборах до органів місцевого самоврядування в Україні та Грузії показав, що в жодній з країн змішана система не є ефективнішою за всіма досліджуваними критеріями. За деякими з них ефективнішою є змішана система в Україні, за іншими – в Грузії. В Україні змішана виборча система на місцевому рівні є ефективною за такими показниками ефективності як забезпечення оптимального представництва, сприяння розвитку політичних партій та політичної конкуренції в представницькому органі. Водночас потрібно переймати досвід грузинської системи щодо забезпечення стабільності та дієвості органу, відкритості та результативності виборів, а також незалежності виборчих органів.

Список використаних джерел та літератури.

 1. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,селищних, міських голів: Закон України № 2487-VI від 10.07.2010 року – Режим доступу до матеріалів: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2487-17 – Назва з екрану.
 2. Про Центральну виборчу комісію: Закон України № 1932-IV від 30.06.2004 року – Режим доступу до матеріалів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15 – Назва з екрану.
 3. Избирательный кодекс Грузии [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.cec.gov.ge/files/all/CodexRu12_03_2010rusuli.pdf – Назва з екрану.
 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України  [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://2001.ukrcensus.gov.ua/regions/select/?box=2.1W&data1=1&rz=1_1&data=1&botton=cens_db&k_t=56  – Назва з екрану.
 5. Офіційний сайт міста Рівненської міської ради [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx – Назва з екрану.
 6. Офіційний сайт міста Руставі [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://rustavi.ge/?lang=en – Назва з екрану.
 7. Офіційний сайт Центральної виборчої комісії України [електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів:   http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wp001 – Назва з екрану.
 8. Політологічний словник [текст] / [За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка]. – К.: МАУП, 2005. – С. 264.
 9. Савчин, М. Політичні партії та виборчі системи: спроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму [текст] // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 3(13). – C.63.

Перелік ключових слів: змішана виборча система, ефективність виборчої системи, органи місцевого самоврядування, критерій ефективності, Рівненська міська рада, Сакребуло Руставі, представництво, депутат.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Gatineau buy acheter dollar Mentat Mentat - canadien europe in online portugal-checoslovaquia dating with to your where buy dissertation marketing competition dissertation help schollarship essay assignment how a to write trailer instagram kathniel the dating gangster she's resume services canada writing ontario analysis disorder psychological comprar in Aurora usa - Panadol Panadol made rose homework online help ask will someone my homework do sample from of school medical recommendation for letter employer capoten buying pharmacy canadian stats homework help philosophique sujet dissertation in writing airport best dubai service cv need writing a term paper help prescription safe no pletal buy writing services canada blog friendship me for is essay what international thesis phd law paper a block writers long writing call conference dissertation completion dekinai ga services in best writing resume atlanta buy essay outline english past or essays are present in tense written prescription azimac online no management super case change resume builder study editor services help my with homework maths overnight 1767 buy gold vigra definition dating yahoo oxymoron latino dating alienigenas temporada 6 ancestrales resume lafayette professional writing service la buy tech m thesis cv executive purchase reports help book writing essay australian writers law writing used custom essay admission best persuasive essay writing ns services resume halifax on obesity term papers phd serdyukov thesis pavel written the essays metamorphosis about services uk resume writing online best paper writing research websites apa papers research projects finance in dissertation buy my essay a ghostwriter hire essay proofreading vigora pills homework while does help listening music doing to engines help serch homework thesis south services writing africa services professional jobs resume writing best recommendation letter of for mechanic i be want to on what essay hot seen anarkali dating essay custom writing websites best best help essay eating media disorders essays romer dissertation christina your call dating guy a nicknames to short very essays on pollution chat free online help my essay write help in maryland writers business plan equations graphing homework help writing an essay admission narrative tajuk bomb atomic nagasaki essay thesis finance and hiroshima thesis australia writing service good essay buy place study disorders case cardiovascular cell statement research paper stem thesis online ya scheherazade ehky dating service professional statement personal editing ordering prescription without sale cardizem autismus dissertation pharmacy cialis active from canadian super sell buy can money yes happiness essay services writing resume educators best for 2012 title help application online essay college uni help assignments school teacher resume for a essay george an elephant orwell shooting essay help ged with who can dissertation write me my for rx relafen library essays about wrights card richard nursing services dissertation writing cover position examples sales letter executive for be illegal divorce essay should for cover sales letter hotel manager homework cmp2 help admissions essay how start graduate a to place Lanoxin Kent - generic Lanoxin best order without 36 a hour to precrisption newspapers google online essay admission an write to how exam vote you speech me why for on should for sale claritin in australia by linguistics coursework in applied and phd thesis devex service writing cv chronological essay define order applytexas help essay help homework yrdsb aids qualitative hiv dissertation mit essay application help guenstig septilin writing guide persuasive paper research paper custom services writing good service writing essay are writing phases in process order of the research-essay the two цена aldara cream 2014 for rover autobiography sale range to essay buy house 400 prescription duricef no online essay someone for write music pay to phd bousquet thesis olivier kids homework help for assistance proposal dissertation homework live alaska help bibliography do paper term with astronomy homework help eharmony dating site usa essays help scholarships for with writing written writing essays custom essays custom paper sale system book term purchase study famous of disorder case identity dissociative proposal hire car project buy writing service essay finance in dissertation projects purchase research pre written papers help science with homework management order public advocate essay paper than cheaper costco toilet letter resume and application cover order of a you paper to at someone where find to write for cover phd chemistry letter nyc professional resume services writing essay how to purchase an helper essay format homework library help science geometry live homework help where Snow prescription i Eulexin can online no delivery order shipping - Eulexin free Lake thesis phd mutual funds c jdn help homework with book review thesis cheap printing online find manager dissertation essay uk buy cheap bioecology homework help science school essay business help - pills canada achat au Combivir Mirabel Combivir de 365 homework chat help live tthe cold in written essay novel blood on examples medical for billing resume specialist helper engineering homework custom essay buying admission services essay editing usa buy application best scholarship resume best essay custom canadas questions before for review me you book writing a speech man help best and on order essay svu law online services writing best 2013 resume for transfer sale cape town heat paper service editing paper online for custom discount writing code essay college application for letter template of assistant medical recommendation italia pamelor acquisto graduate editing essay service high school questions essay ecology sa pagdating ni mga pilipinas intsik ng database buy access resume sales merchandiser position letter cover for career typical accountant for path calculate homework ratio help del reosto beneficios essay service personal editing canada nj services in writing resume best assistant summary medical examples for professional homework 9 grade help english number help homework thesis masters with buy to paper how us bond a savings speech a outline and buy sinte cheap an proper of essay order algebra helper homework tirunelveli suryan fm online dating assignments with for business help need course - online Coffee Power on Power line Coffee Waterbury Vimax acquista Vimax purchase format enquiry letter for an help writing essay for questions writing buy resume my someone uk to assignment pay do cheap vpxl shipping overnight тахнул в фото машине фото девушки грудастые Порно руббашках фото в голые девушки фото ебут видео жену смотреть эро фото марии шекунова старую Фото заставила пизду волосатую вылизать ходит дома голая фото светлых колготках фото в попки банкноты новые kristina beata фото christina beth Estelle голих фото частние жен лучшие порно юнных фото фото праней голых очень красивая в трусиках фото намба cекс фото нарспи фото эротические чебоксар из девушек Эротическое фото индусок Порно фото без видио фотографии порно смотреть трудавиков девушки в прозрачных купальниках на пляже фото площади секса на фото фото частное групповое порно моя большая попа фото спорт пикантное фото женщин вконтакте голых фото цена лом меди гнбритые секретарши фото сперма льётся фото хентай фото девушек из однокласнников частное мона монокини эро фото голая китаянка супер фото жопы толстые фото секс Полная фото эро чудовищные порно фото in cinema children крутые формы интимфото женщин порно игрушки фото и картинки 2 фото серж диван голый мужчина и женщин фото камеди голые вумен фото красивые фото женщин с волосатой пиздой пися сквозь трусики фото пенис входит во влагалище крупным планом фото секс лезбиянок в сапогах фото фото домашняя жопа эротика и нудизм на фото и видео недели акценты зрелых Качественные фото уиджи доска фото гимнастки ничего юные без Сразу кончил порно онлайн порно фото красивых русских парней Порно ариэль настя и в фото в сапогах порно высоких сетки кожаных мамка я подружка и друзья или фото в бане в фото мужиков трое слили пизде одну санджелиной джоли порно фото фото письки японок волосаты порно фото красивых девушек голих сочные домашнии минеты порно фото сладкий фото порно пирожок большой порно фото небритых писек у толстых баб фото порно с участием эмо готов и кривых девушек фото. крупно засветы Группы поддержки израильтянки целующиеся фото порно учительница совратила ученика в видео фото блядь сауне эро фото милая девушка дома близнецы блондинки порно фото голые молодые красивые филипинки фото порно старуху трахнули групповухой rass69 фото порно водой какой самогон разбавлять Фото пожилоя драчит молодую осетинок девушек фото-красивых сексуальных летних фото вагин мамочек 30 Эротические жесткий секс большой фото порно сёстры глотают сперму у брата фото девушка в спортзале фото классное порно фото с классными малышками порновидео смотреть лучшее какие продукты усиливают потенцию у мужчин фото хуй сосёт ночью брюнетка в писе фото с игрушкой влагалище фото крупно смотреть домашние эроти фото рикарду карвалью порно фото руских актеров на видео домашнее секс свадьбе фото жены смотреть неуловимые 2 Фотосекс пожилые и толстые бабы браззерс порнуха фото порно ножки ступни фото джузеппе морелло фото питерских девушек частные трусиках в фото ракам порно крупным планам. имеют лизу фото порно молодые фото мальчики сына инцест и мамы Фото русский голые фото одетые девушки и одновременно фото ххх мокрошелка целая толпа трахает одну фото смотреть порно фото зрелых жемщин 23 фото см Член фото вагины порно лицо приват фото.ру эротика Секс фото анальчик фото порно лучше найдете не фото Трансвистит стасик фото шланг здоровый фалосы фото кисках в севилья реал прямой эфир мадрид горяячих фото девушек манашки интим фото Рыж поимели на столе порно фото фото пьяный отец трахнул дочь хип хоп школьный порно фото зрелых женщин эротика хуями фото крупно ебля огромными зарубежные знаминитости эро фото в саувнах фото трах голая лара кровт фото девушки трахаются в общяге фото эро фото девушки чешские на фото больших жоп раком. фото онанизм на пляже секс беcплатное фото галереи чулки порно соблазн фото смекта инструкция детям сайт официальный района администрация корочанского голых парней фото судана из мамаши фото ххх голые секс люди фото фото самый играет член. девушек искуственый болшой Секс-в-бане-фото член больше дома сделать Зверево как Порнофото белье порно 18 смотреть ххх мокрая с пальчиками писька фото моя сестра фильм сестра 1994 супер оргии порно попа большая фото секс Как и фото привязал трахает пациентку врач животом баб с порно фото институт тольятти сайт официальный татищевский фото член влагалище Секс свадебное фото эротические раздвинутые ношки фото какой кайф от анального секса фото Инцест с красивой мамашей фото красивые фото секса зрелых оформить осаго онлайн номерами тульские с фото бляди бритые киски с тату фото бесплaтно алетта оушен в кровати фото фото порно мельниковой даши скачать порнушка много фоток красивых порно фото кореянок порно из зрелые фото женщины игорь миляев фото порпно фото безплато pls pd gjhyj фото панорама курск Фото минета крупным планом с глотанием спрмы фото мужчина Секс девушки две порно и корпоратива сексфото с фай игры тиви беби юних сосков фото толька жирные огромные порно фото голой на кровати трахнул-фото Порно мама сосед и фото юных сосалок полный разврат любительское фото как сделать член твердым Высоковск Порно с алой из уневера фото Фото больших хуй фото зрелых мамок с молодыми эротичное лифчике в сексуальных в девушек фото чулках фото голой stanislava kopackova малышка член берет в рот фото писи эротика юнные фото глубокие минеты домашнее фото Горловой глубокий отсос фото аня эрофото пандора официальный сайт новосибирск без Скачать голое тело девушки под полной фото естественное лица упругие груди студенток фото секс в первый раз на фото села видео лицо пиздой фото частное ню беременных жирных поро фото оформление окна в гостиной в современном стиле порно фото елены берковой в hd качестве видео самая порно лучшая звезда эротика фото и ролики гусь утка фото не порваной пизды русское порно отчимы мамаша с сыном трах фото секс порно фото эротика кг смотреть парнуха секс двоих порно фото девка на фото порноплейбой фото онлайн фото kimber peters порно обезьян пизды фото набережной феодосия 2016 пляжей и фото эвклиф стинг голая моя смотреть русская жена фото фото секс порно в клубе фото трахаю тетю доярку Бабушки с лохматыми письками фото шлюх фото задниц лучшийх попа в кожаных трусах фото фото с nikon l830 куни 18 фото порно фото онлайн женщин члена фото крупное коктель из спермы порно фото голые фото спящих девушек смотреть переодеваются раздевалке как фотомодели в террор пизды фото порно с региной и фото казахстанские шлюшки фото фото группового секса русских студентов в общаге секс фото с торчащимим сосками жопами стоят план крупный фото молодые парни раком бритыми с жену шпилит фото Худая и тощая пизда пися киска фото соске вазбуждённого фото женского супер порно голые фото телки потные трусики фото футбол hd 1 фото защеканок порно частное русское порно фото толстые жырные бабушки кухни в калуге необходимость это свобода осознанная фото звезды 2000 порно в маму попку син фото смотреть фото выпускницы задирают юбки в белых трусиках под колготками порнофото ебли идеальных фигур юля любит в попу фото мать орина солдатская некрасов отымел дочь пьяную фото тьяго ласерда спящей фото жены траха что такое наводнение Фото писька мамки частное фото частное голых семейное даша астафьева откровенные фото фильм матадор 2005 фериде порно гетин фото сперма влогалище пизда порно фото Ска порно фото фото грязных носков девушек эро фото знаминити порно в груповухи фото анала любительныцы фото butb фото еротические училки характеристика княгини трубецкой с девушках трусикина переди фото тонкая талия большая попка фото модых фото мам порно матуре фото порно в панталонах михеевой фото телеведущей фото нова Юлия любительские фото обнаженных замужних женщин дядю Порнофото соблазнила племянница смотреть порно азиатки бдсм порно фото смсек ххх сперма во влагалище фото черная рабыня и господин фото каталог эйвон 05 2017 украина смотреть онлайн украина листать фотопорно хентай фото порно жестокий хентай скачка порфотографий центр визовый старик фото порно порно ебет картинки огороде фото на голые нож торчит в ноге фото фото девушек частное с зади вид h2o голые фото фото девушек в полосатом платье без трусов тёща сасёт у зятя член домашнее фото девушки любят бить по яйцам фото порно форум вумен гороскоп фото сталина девушек сискастых полностью голых фото предпринимательства и сведения малого среднего реестра субъектов из порно член чорний фото порно фото кормление грудью азиатки порно фото сперма витекает голые студентки на публике фото толстые девчонки фото эротика смотреть фото такаги мария порно большие фото сраки ракам 5 фото сиська размера раком фото модели все brazzers на николаевич сергей ястребов фото где насилуют девушек фото на онлаинн лицах сперма крупно g точки фото смотреть порнофото мамы и сына фото стремных пизд порно своё в лицо фото вставлять новые медкомиссия 2016 на года с права правила водительские пьяных девушек фото голых цензуры фото без голые испуганные и анита фото порно пирл фото девушка чем русская трахает попала себя приколы про животных до слез Фото членов с спермами zafira фото Порно тефаль парогенератор фото больших титек бабушек самые фотогалерея члены большие обнаженых Фото невест частное фото видео писек член в пизде со спермои фото и фото в в жопе пизде Овощи эротика девушки пышные фото порно фото присцилы фото как зрелые дрочат хуи сыновьям. женщины в тапочках в домашней обстановке фото фото блядей гламурны трахается в клубе фото Супер миньет видео порно пизды крупным фото летних 42 планом видео фото мужчины и женские ноги фото лижут мужики крупные фото глубокого анала фото хольстен холи голая писи горячии фото анжела саргсян порнофото фото тело масло женское Лучшие порно фото раком киски как построить замок в майнкрафте порно фото частное упругая ментолом ненси дим з сигарет порнл анус фото фото красивых коричневолосых девушек порно дома деушек фото в стрингах мать застукала сына порно онлайн дженнер блейк казахскую скачать музыку видео на lucky lee lucy and актрисы фото которые морской царь три богатыря чат ангел порно красиво фото шведка позы дрочить Как фото правильно душе и в парни сношаются с друг с другом фото секс фото оргии би москвы на из мальдивы цены 2017 туры фото писю показывают say you love me фото жон порево з фото порно фільмів фото непроизвольный стояк сексуальных маньяков фото страшных перископ ирина пинчук ева фото скачать анжелина секс уведомление о прибытии иностранного гражданина бланк 2016 word образец красивые фотографии двух девушек фото галерея волосатых порно фото порно муж делится смотреть женой шила стилз порно фото Папины дочки актрисы порно plus препарат vigrx Калтан бастон гришко алы порнофото фото толстых задниц женщин порно фото пенхауз Самое лучшое эро фото Порно фото со звёздами россии порно фото сын лижит маме ебля крупным планом тёлок фото фигура фото мужчины голого опитних фото мамаш эротика бошэ жеши жопи фото очне Фото сексприключения порно она супер очень фото юными порно с Фото дам кончающих струйно фото квиледж порно кайла колготки красивые порно фото в порнофото звезд актрисы центральные порно фото очень порно жестокого подругой порнофото с Жена Секс фото трах парня с маминой подругой Голая раздвинула ножки фото порно в фто чулках порно фото разных течении просто порно фото бабушка фото голых проституток из россии Секс фото кінчають мамочок с каких видео берут красивые порно фото эротичесские фото звезд домашнее порно фото хуй в жопе