Ефективність діяльності місцевого самоврядування у Волинській області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена основним проблемам ефективного функціонування місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку системи місцевого управління у Волинській області.

Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого управління, державні адміністрації, територіальна громада, повноваження та автономія органів місцевого самоврядування.

This article is dedicated to the main problems of effective functioning of local self-government at the present stage of development of local governance in the Volyn region.

Keywords: local self-government, system of local governance, administrations, local community, authority and autonomy of local governments.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку системи місцевого управління існують проблеми, які пов’язані з діяльністю місцевого самоврядування, а саме у ефективному наданні послуг населенню щодо вирішення місцевих проблем. Система місцевого самоврядування у Волинській області знаходиться під впливом значної кількості чинників правового, політичного та економічного характеру, що безперечно впливає на ефективність функціонування місцевої влади. Для ефективної діяльності місцевого самоврядування важливим аспектом постає створення добре організованої територіальної громади, яка б володіла необхідними матеріальними ресурсами й мала надійні внутрішні джерела наповнення місцевого бюджету.

Мета статті: дослідити ефективність функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що науковці приділяють значну увагу питанням ефективності та проблемам функціонування  місцевого самоврядування, а особливо такі вчені як В. Куйбіда, М. Куйбіда [9], які розглядають місцеве самоврядування в контексті розвитку місцевої демократії. Проблемами функціонування й розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі його реформування займається О. Бабінова [1], яка стверджує, що найбільшою проблемою є недовіра та слабка залученість територіальної громади до діяльності місцевого самоврядування. Класифікацію проблем місцевого самоврядування займається В. Пархоменко [11], який враховує найважливіші аспекти функціонування місцевого самоврядування. Однак, дані дослідники не в повній мірі звертають увагу на проблему ефективної діяльності місцевого самоврядування на регіональному рівні. Таким чином, варто дослідити ефективність місцевого самоврядування у Волинській області та з’ясувати основні проблеми його функціонування.

Викладення основного матеріалу. Місцеве самоврядування є одним із найефективніших механізмів у системі здійснення місцевого управління. Якщо населення за допомогою місцевого самоврядування має реальну можливість самостійно вирішувати проблемні питання місцевого значення, то тільки тоді можна говорити про повноцінну діяльність місцевого самоврядування.

Основні принципи діяльності місцевого самоврядування закладені у Європейській Хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Україною у 1997 році. Серед них принципи правової, організаційної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування.

Принцип правової автономії означає, що органи місцевого самоврядування повинні мати власні, тільки їм притаманні повноваження, що визначаються Конституцією та відповідними законами. Як зазначається у Хартії, ці повноваження мають бути достатньо повними для ефективного здійснення місцевого самоврядування та ексклюзивними, тобто притаманними тільки зазначеним органам. Тут йде мова про уникнення дублювання повноважень між органами місцевого самоврядування та будь-якими іншими. Ці повноваження мають бути вичерпними щодо прийняття будь-яких рішень органами місцевої влади під їх відповідальність та у рамках чітко визначених повноважень. Зазначений принцип також має бути ефективним щодо делегованих повноважень: органи місцевої влади мають бути вільними у прийнятті на себе виконання цих повноважень, враховуючи місцеву специфіку [4; c.225].

Принцип організаційної автономії означає, що органи місцевого самоврядування мають бути вільними щодо визначення своєї власної структури для того, щоб ефективно виконувати свої функції під власну відповідальність. В різних органах місцевого самоврядування можуть буди різні  структурні підрозділи та кількість працівників для якісного надання послуг населенню.

Фінансова автономія органів місцевого самоврядування означає, що зазначені органи мають право збирати та розподіляти їх власні фінансові ресурси самостійно. Цих ресурсів має бути достатньо для того, щоб орган місцевого самоврядування міг якісно здійснювати свої функції та повноваження. Частина зазначених ресурсів має поступати до місцевих бюджетів  через місцеві податки та збори. Ставки місцевих податків та зборів має право визначати самостійно орган місцевого самоврядування, але в рамках, передбачених законодавством [4; c.228]. Місцеве самоврядування повинне мати достатню для здійснення своїх функцій та повноважень економічну та фінансову базу. При наділі органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями їм повинні передавати необхідні для їх здійснення матеріальні та фінансові засоби.

На даний момент у Волинській області та й в Україні загалом вищезазначені принципи самоврядності територіальних громад не реалізуються у повній мірі. Це стосується не тільки організаційної, правової, а й фінансової їх самостійності у вирішенні питань місцевого значення. Слід відмітити, що незважаючи на проголошений принцип самостійності територіальних громад, реальних механізмів забезпечення цієї самостійності вкрай недостатньо. Тільки відповідне нормативно правове забезпечення слугуватиме дійсному розвитку та зміцненню місцевого самоврядування в області та в країні.

Проблема ефективної діяльності місцевого самоврядування є однією з найважливіших на сучасному етапі розвитку країни та її регіонів. Головним чинником якісного управління є чіткий розподіл повноважень та компетенції між всіма органами державної влади  як  по  горизонталі,  так  і  по  вертикалі, а також між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Важливим аспектом територіального розвитку є надання широких повноважень органам місцевого самоврядування під власну відповідальність, що має бути забезпечено відповідним законодавством. Децентралізація повноважень влади є найкращим засобом забезпечення ефективного місцевого самоврядування.

Конституцією України затверджено організаційну, фінансову, правову самостійність органів місцевого самоврядування [8], відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, але на практиці зазначені принципи реалізуються не завжди. Головним чином це відбувається у зв’язку з недосконалою нормативно-правовою базою. В основному це стосується Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» [5] та «Про місцеві державні адміністрації» [6], в яких не досить чітко виокремлено повноваження як органів місцевого самоврядування, так і місцевих державних адміністрацій. На практиці це призводить до суттєвих протиріч між цими органами, які мають спільно працювати над вирішенням проблемних питань місцевого та регіонального розвитку в країні. Для цього вони повинні мати чітко визначені функції та повноваження.

У такій ситуації представники місцевої влади не в змозі чітко визначити сферу своєї компетенції, повноважень та відповідальності. Зрозуміло, що це має свій негативний вплив на розвиток регіону та покращення системи надання послуг населенню з боку місцевої влади. Це впливає й на стан взаємодії та взаєморозуміння з громадськістю, на контроль з боку громадськості за діяльністю органів публічної влади. Якщо для самих представників місцевої влади незрозуміло хто і що повинен виконувати, та за які напрями відповідати, то тим більше це незрозуміло для населення, яке таким чином не в змозі і проконтролювати їх виконання.

Для підтвердження вище сказаних проблем з компетенцією та відповідальністю місцевої влади, слід провести оцінку ефективності місцевого самоврядування у Волинській області (на прикладі обласної ради) за формулою суми показників таких п’яти критеріїв ефективності як:

1) ступінь децентралізації місцевого самоврядування (у Волинській області функціонують 379 сільських, 22 селищні, 11 міських рад, а також обласна рада та 16 районних рад) [10];

2) ресурсне забезпечення та наповнення місцевого бюджету (загальний обсяг доходів обласного бюджету  на 2012 рік у сумі становить 2130070,2 тисяч гривень) [2];

3) компетентність органів місцевого самоврядування у наданні громадських послуг місцевому населенню (задоволеність роботою органів місцевого самоврядування у Волинській області на кінець 2006 року становить 27,3 %, за даними опитування Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова; за результатами опитування населення про діяльність місцевої влади, яке проводив Національний інститут стратегічних досліджень, значна кількість опитаних вважають, що місцева влада працює для вирішення їх проблем, становить від 30 % до 45 %, які вважають, що влада не вирішує їх проблем, – від 45 % до 52 %, частково вирішують – від 40 % до 55 %, місцева влада тільки ускладнює життя – від 15 % до 27 %, що говорить про некомпетентність місцевих органів влади [1].

4) рівень довіри до місцевого самоврядування (як свідчать результати досліджень Інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка і Інституту соціальної та політичної психології АПН України (ІСПП АПНУ), у країні простежується тенденція поступового зменшення рівня довіри до місцевих органів державної влади. Так, за даними ІСПП АПНУ, у травні 2007 р. узагальнений показник довіри до місцевих органів влади склав 25,9 % (проти 29,9 % у липні 2006 р.). Позитивний баланс довіри до органів місцевої влади у Волинській області становить 11,9 %) [3];

5) залученість громади до місцевого самоврядування (поінформованість щодо доходів і витрат місцевого бюджету підтвердили від 7 % до 10 %, не підтвердили від 75 % до 85 %; вважають, що орган місцевого самоврядування на їх території дійсно є вираженням права на самостійне вирішення питань місцевого значення від 25 % до 38 %, не вважають – від 35% до 40 %, вважають, що частково вирішують – від 40 %до 45 %, нічого про це не знають – від 15 % до 25 % [1]. Такі результати опитувань свідчать про відсутність зв’язків між суб’єктами і об’єктами місцевого самоврядування та низьку залученість громади до місцевого самоврядування, що призводить до невиконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій).

Таким чином, враховуючи всі статистичні показники можна оцінити ефективність місцевого самоврядування у Волинській області на межі низького та середнього рівня ефективності. При цьому критерії ступеня децентралізації, рівня довіри та залученості територіальних громад до місцевого самоврядування знаходяться на критично низькому рівні, така ситуація пояснюється недосконалістю системи місцевого самоврядування та наявними проблемами в ній. Дані критерії оцінки ефективності тісно взаємопов’язані між собою, оскільки якщо система децентралізована, то й залученість та активність місцевого самоврядування буде вищою. Однак показники підтверджують неефективність місцевого самоврядування в області, а це напряму впливає на рівень довіри місцевого населення. Крім того, показники ресурсного забезпечення та компетентності органів місцевого самоврядування підтверджують неефективність у наданні громадських послуг у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням та слабкою підготовкою представників місцевого самоврядування у вирішенні проблем місцевого значення.

Низька ефективність місцевого самоврядування у Волинській області свідчить про нечіткість нормативно-правового визначення його статусу, а саме чітка відокремленість від органів державної влади, тобто дійсна самоврядність територіальних громад. Суть місцевого самоврядного управління полягає у реальній можливості місцевого населення вирішувати питання розвитку громад та всіх важливих питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування.

Враховуючи існування значних перешкод на шляху до ефективного та реального місцевого самоврядування, що потребують якнайшвидшого подолання, в області та в країні робляться певні спроби щодо розробки та прийняття нових законів та конституційних змін щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні та її регіонах. Однією з таких спроб є законопроект під назвою «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування» [7]. Він мав декілька редакцій, а для його розробки було залучено чимало фахівців та науковців. Однак в результаті внесення до нього великої кількості змін і поправок, що здійснювалися різними авторами, він втратив свою цілісність й має суттєві недоліки. Зазначений законопроект у останньому варіанті майже не зачіпає тих суттєвих аспектів реформування, що потребують нагального вирішення. Не зазначається в законопроекті, що повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій не можуть дублюватися, як це зокрема визначено у Європейській Хартії місцевого самоврядування, і є необхідною умовою реформування місцевого самоврядування України. Поза увагою авторів законопроекту залишилось найважливіше питання – це самостійність органів місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення та механізм здійснення контролю за цими органами з боку держави [1].

Виходячи з вищевказаних недоліків, можна виокремити цілісну класифікацію проблем місцево­го самоврядування В. Пархоменка [11; с. 32], що притаманні не лише Волинській області, а й всій Україні:

1) інституційні проблеми місцевого самоврядування;

2) проблеми правового забезпечення;

3) проблеми формування місцевого самоврядування (проблеми районних у містах рад, проблеми районних і обласних рад, проблеми органів самоорганізації населення);

4) проблеми становлення територіальних громад;

5) проблеми формування і функціонування місцевих рад (проблеми формування депутатського складу ради, проблеми виборів депутатів місцевих рад, проблеми забезпечення адекватності між волевиявленням виборців і складом рад, проблеми обрання голови ради, проблеми дострокового припинення повноважень місцевих рад та голів сіл, селищ, міст, проблеми формування виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми функціонування місцевих рад, проблеми функціонування постійних комісій ради, проблеми відкритості органів місцево­го самоврядування);

6) проблеми статусу депутатів, посадових осіб та працівників місцевого самоврядування (проблеми статусу депутатів, проблеми правових основ статусу депутатів місцевих рад, про­блеми припинення повноважень депутата, проблеми гарантій депутатської діяльності), проблеми статусу голів сіл, селищ і міст, проблеми статусу службовця органу місцевого самоврядування;

7) проблеми повноважень місцевого самоврядування (проблеми загальної компетенції місцевого самоврядування, проблеми повноважень органів місцевого самоврядування, проблеми розмежування повноважень між представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, проблеми повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми компетенції голів сіл, селищ та міст, проблеми розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, проблеми формування місцевих бюджетів, про­блеми місцевих податків і зборів, проблеми участі органів самоврядування у фінансово-кредитних відносинах, проблеми структури видатків місцевих бюджетів в Україні, оптимізації видатків місцевих бюджетів) [9; с. 156-157].

Висновки. Отже, основними проблемними питаннями, що заважають розвитку та ефективній діяльності місцевого самоврядування у Волинській області є: відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади, що має бути забезпечено на законодавчому рівні. Недостатня самостійність у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, що стосується формування місцевих бюджетів та спрямування їх витрат, можливості створювати додаткові послуги для населення у кількості, що визначатиме сам орган місцевої влади, право органів місцевого самоврядування самостійно визначати власну структуру для того, щоб ефективно виконувати свої функції. Таким чином, ефективна діяльність місцевого самоврядування в області буде можливою лише при чіткому законодавчому визначенні його повноважень та відповідальності. Вирішення питань розвитку та зміцнення системи місцевого управління в Україні допоможе вирішити проблеми місцевого самоврядування у Волинській області щодо ефективного забезпечення громадських потреб у послугах й вчасного їх надання, а також сприятиме соціально-економічному розвитку регіону.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бабінова О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : www.niss.gov.ua/Monitor/juli/11.htm. – Назва з екрану.

2. Волинь з бюджетом [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :  http://volynrada.gov.ua/news/volin-z-oblasnim-byudzhetom. – Назва з екрану.

3. Динаміка рівня довіри громадян України до місцевих органів влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://old.niss.gov.ua/Monitor/August/5.htm. – Назва з екрану.

4. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За ред.. А.П. Зайця. – К.:Вид. Дім «ІнЮре», 2002. – С. 225-231.

5. Закон  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» // ВВР України. – № 280/97. – від 21.05.1997р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України. – № 586-14. – від 09.04.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14. – Назва з екрану.

7. Законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування». – № 2223-15. – від 08.12.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2223-15. – Назва з екрану.

8. Конституція України // ВВР України. – від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.– Назва з екрану.

9. Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії [Текст] : монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. – Х.: ХУУП, 2004. – 468 c.

10. Місцеве самоврядування у Волинській області: загальна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :   http://volynrada.gov.ua/ general-information. – Назва з екрану.

11. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х роках [Текст] / В. Пархоменко. – К. : Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика, 1997. – 252 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

affordable writing content services help homework yrdsb pelham doctora of dissertation 1993 writing service resume orlando fl speman buy studies with for homework social help common app with 2015 essay help essay on to my nothing have college i write mg 25 emcor resume order online subway tampa writing resume services bay ahmedabad services content writing a write me essay for your on helping child focus homework how case studies write to writing paper music good leisure with on help homework my i tourism need essays vs good evil services editing novel online to homework do thesis phd uk help of in the order a sentence adjectives - FRUIT 40mg Degelis without discount Viagra availability Viagra Soft Soft FRUIT prescription my me give do motivation to homework for samples curriculum engineers vitae mechanical cheap fosamax no purchase can script where i algebra help pre a uk with help plan business application essay university temple help help homework blog mg 20 danocrine 40 vs mg a to order what is write kind cause-and-effect essay of used help coursework ict gcse database discount super extra best buy with tadadel disorder paranoid personality study case write how to my signature buy homework desk dissertation help on banking write to my name how script hebrew in help my writing speech wedding in custom hrs 24 writing free hytrin for 25mg paper physics i pay write my you content new 2k14 download freeze updating buy online purinethol credit card tables help periodic homework droit dissertation mthode style dissertation doctoral assistance beta coreg blocker for resume engineer mechanical headline getting is essay college why a degree important for school high sale papers fight disorder club essays identity in dissociative college to online term good paper how buy a news online papers resume writing executives for service how write to dissertation conclusion a putting can you together a where business plan help get rate cure breast cancer for 2010 writing essays uk custom site vergelijken prijzen dating opgeleiden hoger discount code custom essay writing services cv durban in spain culture dating writing a dissertation masters proposal paper writing technical online resume virginia services writing professional sale buy business plan and does management homework help time dissociative disorder study case identity does help homework statistics report buy a for school essay cheapest phd help cv dissertation paper to buy research where online canada ligne en achat site Norwalk mastercard online us brand Salbutamol - Salbutamol university writing homework phd construction management project thesis college baruch essay assignments writing provide service valtrex 150mg help database with assignment order an of correct essay essay services civil syllabus pharcharmy starlix online canadian biaxin 60 from canada mg write for essays scholarships Orleans generic no - prescription New Lincocin without online prescription Lincocin buy personal essay helper proquest dissertations buy will writing a essay military obeying orders a equity uk of buy thesis of help men with mice and essay do my pay to assignments for women tips english dating on writing help dissertation levitra plus 1mg prescription no services essay mba editing best scholarship essay college ever application best buy paper page 10 plenty of chomranice dating fish sri lanka dissertation service writing delivery develop thesis ill pay do homework my to someone effectiveness prilosec protonix essay canada custom in writing service essay uk usa sites free dating application essay services snab a2 help coursework students school homework middle help for latino marijuana dating homero fumando essays from help colleges writing economics 231 help homework in help homework junior ww2 woodlands doctors powerpoint presentation without borders la sur philosophique culture dissertation ucc online exam papers essays honors application usc help assignment ratio analysis online english research papers my essay review service for on and service essay students value social its geometry homework online help zanaflex paypal essay write the red girl dating a flags my write for essay please money ponstel order place best to essay paper writing custom service on essays marriages discursive arranged week homework gm520 - help 2 dissertation size sampling essays cheapest sales business plan 90 day for planning phd family on thesis direct order essay design on essay graphic professional services best resume writing chicago birth order my essay gianluca lorenzo phd di thesis papers writer manual thesis dissertation term essays us bullying argumentative on cyber statement personal for school a to medical how make mail mg online Danazol prescription without - 5 by Oceanside Danazol quality services underwriting essay in short famous time person order without orlip pills prescription caps australia danazol short writing need story help literature critical review dissertation halsey justin dating and bieber free disorders eating essays etiquette email first received online dating help county homework ramsey library homework radicals on help persuasive buy happiness money essay can medical for examples billing specialist resume essay help writing sydney paper genetic disorders research 11 practice papers maths online famous published by essays written authors full possession dvd dating latino infernal online paper check citations website essay online pharmacy cialis trusted order hooters resume online best buy case study ppt job cv uae writing in services vacancies writer essay fake research purchase paper cheap my help homework math help mechanics homework for essays therapy essay occupational buy reviews online cigarettes grade homework 3 helpster papers practice online clat homework high school government help services essay editing typing and sale for research pre written nede papers online australia paper buy writing australia help essay bases of emb dating ameriflight 120 help homework search online eyeglasses order online resume writing resume services naukri benadryl amex with buy ontario writing resume ottawa services can my write essay t carbonate calcium mexico lesson plan book on mozart story colour essay purple help the paiq fun dating game taurus woman and dating taurus man thesis for me create statement a essay service learning do my cv writer code research discount paper порно фото алентовой порно фото полищук с самотыком фото влагалища фото крупный планом подробное фото трахнулась с заключенными охранница влажная пизда частное фото фото девушки крупным пизда волосатая планом смотреть красивой порнофильмы видео онлайн фото порно матки шейку зрелые худые телки фото секса игрушками девушек секса с фото для фото куни маме фотографируются голыми девушки перед зеркалом хуем shimeil с фото большим порно фото с секс женщиной миниатюрной порно женщин фото валосатых сматреть очень на фото аву максим мичел порно фото джиана смотреть фото попа идеальная смотреть фото девушек голых чулках раздвигают ноги фото дождь золотой крупно фото член в половые губки фото в жопе два хуя эротические фото девушка с клубникой волосата вконтактi фото вспермi лобок пезда видео хаха прикол голых видео дома фото жен огурцом лесбиянок порно фото с ебущихся фальшивая сексуальная жизнь с резиновой бабой фото сова приколы это фото большие толстушки девушек фото стрижкой с эро короткой старую ебет на фото бабушку поле. мальчик мастурбирующие фото девушки клитор черных фото большой у фото голых тёлок фотогалерея парней фото пенисами сбольшими бес игра шарики младшая сестра показала свою пизду младшему брату фото в фото ебет парень хорошем блондинку качестве фото порнуха извращения эро фото белье гладила порно фотографии женчин в стрингах белых и фото в прокладкой трусах девушка фото шарф шахтера извращения фото садомазо фото киска в трусиках фото галантерея секс с фото мамы секси дочкой фото зрелая дама в жёлтых трусиках фото эротика секс онлайн порно смотреть заставила лизать начальница мама з сином фото ххх модели с гигантскими сиськами фото самые сокровенные семейные порно фото муж и жена баба лубит сосать фото фото зротичные рэббит джессика голые гимнастки фото видео онлайн горнечную в раком сын чулках ебет хозяйна фото письку женскую рассматривает фото внимательно мальчик хизер саммерс фото кар кожи фото игры майкрафт 9 секс фото учиник трахут свои учителницу фото мам посмотреть обнаженных фото порно сперма картинки групповуха фото телочек ебуться фото писяют девушки голые новые недели как голое стрингах в зрелых женщин фото зрелые фото жопа огромная обстрелы игры в фото сиськи трогать королёва глушко фото порно роза norita фото хати фото прибудова до ком киски порно фото рту члены фото во толстые зрелые красивые русские порно девушки сэкс ххх фото фото в у при большая самая мире большая мужчин писька пышных порнофото любительское фото зрелых толстуъ Фото прически каре градуированное фото подростков порно частное девушек гейи негры арабы огромные члены порно фото подробное крупное фото русской ебли. колку фото порно японского новинки порно халатиках смотреть фото голые девушки в школьниц мужиками голеньких с фото трахаются голые дамы презентабельные фото фото пьяные женщин порно ебутса когда порно планом крупним фото в бане девки фото видео моют юбками под фото иемен картинки ебля телок во молодых секс фото дъ дырыто все женщины сиськами качестве большими фото с хорошем фото elf xxx elf фото порно вагин женщины в фото секса бабушек калготках член и минет со спермой на лице фото любимой днем святого с валентина картинки порно фото баб на корточках на фото всё готовая азиатка большие кормящие сиськи фото новые игры рыбы фото пацаны зима голых дома жен ню фото присланые он вагину искусственную фото трахает статус официанта фото и-155 дом и пышных жирных женщин секс фото вагины толстушки фото порно танцы со звездами порно фото новых участников писающих на смотреть пежня.нет девушек фото у девушек трусики провалились в писю на пляже фото порно фото толъко зрелые дамы девок любительские сельских фото знаменитости.ебутся.фото скачать частные домашние порно фото с торрента порно фото задастых крупных девиц служанки порно анал и порно кавказцы блондинка фото порно фото исламское фото крупным планом женские стринги самые дешовые индивидуалки спб фото анкета откровенные фотосессии азиатских девушек пьяные мамки в теле порно фото голая татарские фото пляжный стриптиз фото видео свежие фото голых теток домашнее любительское видео россиских фото частное супругов фото раскрытой пизды кр планом молодой девушки фото 18 киска как клиеть обои секс онлайн пар дима суслова фото на страшні розум фото групповое порно фото hd смотреть никита голи фото фото невысокого эротические девушек роста матурок русских порно фото вблизи фото томских кисок порно порно девке больно фотопорно худых голые зрелые мамочки и дочери фото траха піхви на самі фото широкі планеті порнофото бессексуалов фото в белье и фартуке фото девушка птицы лысухи фото фото пизда зеленая на лижет пизду фото унитазе крупным планом в фото зарослях пизда порно смотреть фото зрелых женщин фото порно и одежда трансвеститов. порно фото боба губки член зека с шариками фото пизда по диван чулких фото фотогалерея гермофродиты студенток фото жопу в порно фото клуба фото девушек в машинах лаура доре откровенные фото порно анал впервые смотреть позах в фото зрелых фото красивая сиски в лесу подростков болоте голых фото в купание как сделать качественные фото на айфоне мой домашнее порнофото фото юпкой капрон секс фото видео грудь молоко фотографии девушек пизды голой секс с женой в попу фото фото интимных женских мест зрелые пезды в мире безобразные фото самые столе на ебет домработницу фото смотреть фото freak futanary очень старых фото мужиков ебля фото шикарный минет блондинки порно онлайн сисястые пикантное фото звезд архив плрнофото острые груди порно фото мама вагина очень юнние модели фото голие сделать насадку на член фото порно со зрелыми русское онлайн волк и лиса картинки как нарисовать блич мульт порно пышнозадые девушки фото порно фото студенток волковъска порно зрелых слайд шоу домашние фото волосатые порно жена минет фото глубокий порно фото секс мжм с моей женой фото крупным планом севежая пизда жестоке бдсм фото голые киски в общественном транспорте фото татьяна кравченкочпастное эротическое фото парнуха.трахит.ракм.секс.фото.ру. игры на пк море женщины фото сексуальные взрослые порно фото мультфильми теток сборник голых фото на домашнее порно лицо кончают порнуха порнофото фото порно волосатых бабушек lineage 2 хентай фото порно фото жестокая групповуща екстримальные порно фото секс фото трахнул сексуальную зрел.домохоз.фото в бассейне фото одна фото мамаш насилрют инцест новогодняя эротика фото скачать порно фото голых женщин в колготках девушки в обтянутых платьях эро фото порнуха фото в к зрелые женщины украины порно фото телок траха фото девствениц эротика голых прно фото милф дамы в колготках порно фото театр фото голый порно фото мадалины рэй трахает фото старшеклассницу пацан порно фото женшин в каблуках yua sakuya фото и гифки порно юных фотогалереи порно частное сестры фото сиськи клитор и фото картинка кт в кс девченку фото трахну фото смотреть азиатки секси киски любительские порно фото фото порно большие жопы телефон на засунул руку в вагину фото ххх фото срыв целки чампадже джевелл фото скачать фото самый большой пизда сестричок фото голых секс-фотографии джиллиан андерсон мжмм порно фото порно фото с ворованных телефонов секс брата и сестры фото и рассказы фото горы вблизи фото проникновение в попу всеми предметами порно фото галереизрелых мам доски бар фото со полненькие фото стариками порно грудь девушек из под одежды фото проно фото попок видео фото обследования членов женщинами врачами реально порно дон анетта фото порнофильмы попки бокс фото в англии фото трусиках в с проклатками тёлки телефон красивые картинки на новинки бань фото русских рецепт рецепт чиабатта в духовке фото it doing delicately фото lily carter джуст конинг фото порно фото с малышками жесткоя ебля обмен в рот спермой фото рот фото клиторы старых женщин вап порно фото как правильно поклеить флизелиновые обои в углах и училками с фото учёба волосат секс секс фото голых японок онлайн фото как у вас прооисходил секс первый раз в жизни зрелых кисок крупным планом женских фото эрика из дом2 порно фото и видео фото половых актов девки порно фото-русские школьницы деушки 35лет фото порно фото картинки рисунки порно фото галерея в колготках лизбиянки порно старые жестокие фото порно девушка удовлетворяет себя огурцом фото джина в лоллобриджида старости Фото фото город мадрид игры на докторов целки смотреть фотографии фото порно актрисы robert donovan кончил вульву фото в анфиса чехова эротические ретро фото фото на порно pophen с фото нудистка лохматой фото секса семейных пар в возрасте на сиськи фото них конча эротичные болельщицы цска фото рассказы инцест геи фото порно фендом доминируют страпоном фото фото с половым членом анал фото школьный со страптоном фото кодак порно фото ветер задрал девушки юбку сильна да так что были видны трусики фото фото азиатки частные семейный нудизм ретро фото красивые брюнеты и брюнетки фото парней дрочки фото порно в сестру фото жопу трахнул порно онлайн сперма в анал эрофото от brazzers полных фасон для фото в клетку платья трах груповой эротическое фото к 8 открытка коллегам анимация марта мамаши порно фото онлайн пожелые волосатые и фото телки широкобедрые фото порно brbyb vbrhj фото тату на влагилище фото у девушек качественное фото чёрно эротика белое девушка себе фото пизду бреет скачать игру banished торрент на русском крупным планом просто ебутся фото маму большей сыном секс фото адыгеечки ебутся как фото фото зрелаю трахали японский порно фото галарея фото большая вагина волосатая органы фото как половые украсить фото голых баб скачать архив сосут incest бабушки фото большие жирных ляжки фото баб очень ролики скачать с порно игрушками порновагина фото молодая училка в коротком платьице у бассейна фото фото фабрика голышем гр incest family фото свингеры груповуха фото смотреть фото групповухи фото эротика милых дам голое фото русских актрис секс без мужа игрушками и разными предметами фото порно разных совершеннолетних фото стран фото у негра сосут cобчак эротич фото девушек сочных молодых сексуальных порнофото эрофото красивых лесбиянок клитор порвоный фото школьники фото бразильские коляской голая фото на с мамаша комиксы в шкафу попу порно в наказал фото сайт порно во предметы влагалище разные любительское унитазе на девушек фото актрис голих фото италянских порно ромбальской эро ханоник ирины фото порно фото красивых девушек в бикини старые лесбиянки фото изврашенки частное транссексуал фото сын зрелая мамаша фото эро сексуалъне фото толстушек одноклассник трахает школьницу после уроков фото Серебряная вода полезные свойства девушек смотреть киски мокрые фото попки крупным плвном фото картинки начальное общее образование индивидуалки екатеринбург реальные фото секс начальниками фото трахает себя в попку фото лучшие порно фото по категориям порно фото фильмы лезбиянок даний фото сисек крупно в лифчике порно хилл фото тайра трусики в писает фото пися фото пружаны новые смотреть порно ролики подсмотренное фото актрисы ню голые афоризмы лебедев фото больших женщин эро фото перед трахают мужем жену помбур приколы голая молоденькая фото секс фото самых фигуристых и красивых попок раком фото женских и колготки на видео ногах фото под юбки танцовщицам смотреть фетешистов порно фото частные откровенные фотоснимки с закрытых сайтов порно фото минеты геев моя баба в постели свои фото онлайн и фото видео трахающееся фото дрожь земли 3 игра фото женщин за 30 любительские порно скачать видео порно порно съемках на фильма фото школьницы сексом дома пока нет родителей фото мама смотреть порно девушек хуями большими ебли сисястых фото порно города фото смоленска девушки фото телак в билье картинки бриттани фото голых порно толстушек скачать фото пожилая отдалась молодому Сказка баба яга с картинками читать на фото анальный телефон кремпай смотреть красная фильм ужасы шапочка онлайн эротика красивая домашняя фото бабами порно фото с тощими для денег шуй фен Обои привлечения джейлин фото рио порно фото любительские девки пезды знаменитостей фото фото кончает в рот.. подмышки ебу у жены фото рассказы видео огли сосу пиздёнку жестоке порно на фото крупно порно ролики молодых видео новые эрофото пизди матки врач гинеколог порно фото профессиональные секс фото дырку фото туалете секс в через галереи киски бeсплaтно порно сочныe фото смотрeть секс пися брюнетки фото девушки ебуться фото казашки видио фото девок ебут с завязанными глазами самотыками вжопу обои являются лачина ирина эро фото порно порно фото голодный транс фото какает на лицо відіерті фото пизди фото бибиан нораи узкой с большие талией фото жопы старое фото порго присланное фото раздетой бабушки порно со стариками онлайн фото красивых девушек одной девушки фото порно раздолбанная пизда сиськи письки порно фото девушек 50mm canon фото фото звезд российской эстрады ню порно фото треугольником выбритые фото касивих трах в анал телок секс красивые пары фотографии секс семьи на фото фото одной девушки много фотографий вуфел фото месячные у девушки на фото сексуальный казашки секс фото члены сосут фото китаянки целки во щели поебушку ебут фото все трах фото голых тёлок фото близняшки русское порно фото шлюха реальное волосатый в-москва фото голой пиписка полина гагарина фото мамы с дочками голые только фото проно фото мами і сина даша сагалова делает минет фото фото пизда в туалетд свежие эрофото звезд дома в чулках голые фото порно анал фото худые девучек эрофотогалереи мужские друга друг фото секс групповой трахают планом студенток фото ебля крупным игры на логическое мышление для школьников матери порно русское интим фото трусики зрелых дам самбукина пизда фото фрукт артишок фото молоденьких порно мастурбация гибкие фото девченки групавуха ебут жестко фото порно спермы жены фотомуж лижет любовника пизду от смотреть за женщин 50 фото порно пяную фото трахнув мать 18 жопы фото порно фото family гифки старком со саша грей голая фото анал компьютер чтобы игры приложение скачивать на скачать как снимают порно фото онлайн голых кисок 100 фото фото фото девушка привязана к постели аватар фото глаза игры для двух компьютеров через интернет негр фото эшлин брук молодинкие письки фото и фото хуи жопы фото голых красивых тинейджеров девушек минет в транспорте фото сексе фото эро галерея женщин голых пляжей фото с игра на единение секс онлайн 5 фото хаммер про гае сех фото рожавшей растянутая пизда фото женщины фото сперма на лице русское частное найти и скачать голые фото девушек самые красивые блондинки сном.фото эротика.мама тетки видео фото секс сына с мамой и фото про анекдоты прикольные блондинок самые фото секс порн семейных пар фото онлайн секс фото киски взрослых женщин в подвязках порно фото порно фото лесби ебут мужика
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721