Ефективність діяльності місцевого самоврядування у Волинській області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дана стаття присвячена основним проблемам ефективного функціонування місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку системи місцевого управління у Волинській області.

Ключові слова: місцеве самоврядування, система місцевого управління, державні адміністрації, територіальна громада, повноваження та автономія органів місцевого самоврядування.

This article is dedicated to the main problems of effective functioning of local self-government at the present stage of development of local governance in the Volyn region.

Keywords: local self-government, system of local governance, administrations, local community, authority and autonomy of local governments.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку системи місцевого управління існують проблеми, які пов’язані з діяльністю місцевого самоврядування, а саме у ефективному наданні послуг населенню щодо вирішення місцевих проблем. Система місцевого самоврядування у Волинській області знаходиться під впливом значної кількості чинників правового, політичного та економічного характеру, що безперечно впливає на ефективність функціонування місцевої влади. Для ефективної діяльності місцевого самоврядування важливим аспектом постає створення добре організованої територіальної громади, яка б володіла необхідними матеріальними ресурсами й мала надійні внутрішні джерела наповнення місцевого бюджету.

Мета статті: дослідити ефективність функціонування місцевого самоврядування у Волинській області.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що науковці приділяють значну увагу питанням ефективності та проблемам функціонування  місцевого самоврядування, а особливо такі вчені як В. Куйбіда, М. Куйбіда [9], які розглядають місцеве самоврядування в контексті розвитку місцевої демократії. Проблемами функціонування й розвитку місцевого самоврядування на сучасному етапі його реформування займається О. Бабінова [1], яка стверджує, що найбільшою проблемою є недовіра та слабка залученість територіальної громади до діяльності місцевого самоврядування. Класифікацію проблем місцевого самоврядування займається В. Пархоменко [11], який враховує найважливіші аспекти функціонування місцевого самоврядування. Однак, дані дослідники не в повній мірі звертають увагу на проблему ефективної діяльності місцевого самоврядування на регіональному рівні. Таким чином, варто дослідити ефективність місцевого самоврядування у Волинській області та з’ясувати основні проблеми його функціонування.

Викладення основного матеріалу. Місцеве самоврядування є одним із найефективніших механізмів у системі здійснення місцевого управління. Якщо населення за допомогою місцевого самоврядування має реальну можливість самостійно вирішувати проблемні питання місцевого значення, то тільки тоді можна говорити про повноцінну діяльність місцевого самоврядування.

Основні принципи діяльності місцевого самоврядування закладені у Європейській Хартії місцевого самоврядування, що ратифікована Україною у 1997 році. Серед них принципи правової, організаційної та фінансової автономії органів місцевого самоврядування.

Принцип правової автономії означає, що органи місцевого самоврядування повинні мати власні, тільки їм притаманні повноваження, що визначаються Конституцією та відповідними законами. Як зазначається у Хартії, ці повноваження мають бути достатньо повними для ефективного здійснення місцевого самоврядування та ексклюзивними, тобто притаманними тільки зазначеним органам. Тут йде мова про уникнення дублювання повноважень між органами місцевого самоврядування та будь-якими іншими. Ці повноваження мають бути вичерпними щодо прийняття будь-яких рішень органами місцевої влади під їх відповідальність та у рамках чітко визначених повноважень. Зазначений принцип також має бути ефективним щодо делегованих повноважень: органи місцевої влади мають бути вільними у прийнятті на себе виконання цих повноважень, враховуючи місцеву специфіку [4; c.225].

Принцип організаційної автономії означає, що органи місцевого самоврядування мають бути вільними щодо визначення своєї власної структури для того, щоб ефективно виконувати свої функції під власну відповідальність. В різних органах місцевого самоврядування можуть буди різні  структурні підрозділи та кількість працівників для якісного надання послуг населенню.

Фінансова автономія органів місцевого самоврядування означає, що зазначені органи мають право збирати та розподіляти їх власні фінансові ресурси самостійно. Цих ресурсів має бути достатньо для того, щоб орган місцевого самоврядування міг якісно здійснювати свої функції та повноваження. Частина зазначених ресурсів має поступати до місцевих бюджетів  через місцеві податки та збори. Ставки місцевих податків та зборів має право визначати самостійно орган місцевого самоврядування, але в рамках, передбачених законодавством [4; c.228]. Місцеве самоврядування повинне мати достатню для здійснення своїх функцій та повноважень економічну та фінансову базу. При наділі органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями їм повинні передавати необхідні для їх здійснення матеріальні та фінансові засоби.

На даний момент у Волинській області та й в Україні загалом вищезазначені принципи самоврядності територіальних громад не реалізуються у повній мірі. Це стосується не тільки організаційної, правової, а й фінансової їх самостійності у вирішенні питань місцевого значення. Слід відмітити, що незважаючи на проголошений принцип самостійності територіальних громад, реальних механізмів забезпечення цієї самостійності вкрай недостатньо. Тільки відповідне нормативно правове забезпечення слугуватиме дійсному розвитку та зміцненню місцевого самоврядування в області та в країні.

Проблема ефективної діяльності місцевого самоврядування є однією з найважливіших на сучасному етапі розвитку країни та її регіонів. Головним чинником якісного управління є чіткий розподіл повноважень та компетенції між всіма органами державної влади  як  по  горизонталі,  так  і  по  вертикалі, а також між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Важливим аспектом територіального розвитку є надання широких повноважень органам місцевого самоврядування під власну відповідальність, що має бути забезпечено відповідним законодавством. Децентралізація повноважень влади є найкращим засобом забезпечення ефективного місцевого самоврядування.

Конституцією України затверджено організаційну, фінансову, правову самостійність органів місцевого самоврядування [8], відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, але на практиці зазначені принципи реалізуються не завжди. Головним чином це відбувається у зв’язку з недосконалою нормативно-правовою базою. В основному це стосується Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» [5] та «Про місцеві державні адміністрації» [6], в яких не досить чітко виокремлено повноваження як органів місцевого самоврядування, так і місцевих державних адміністрацій. На практиці це призводить до суттєвих протиріч між цими органами, які мають спільно працювати над вирішенням проблемних питань місцевого та регіонального розвитку в країні. Для цього вони повинні мати чітко визначені функції та повноваження.

У такій ситуації представники місцевої влади не в змозі чітко визначити сферу своєї компетенції, повноважень та відповідальності. Зрозуміло, що це має свій негативний вплив на розвиток регіону та покращення системи надання послуг населенню з боку місцевої влади. Це впливає й на стан взаємодії та взаєморозуміння з громадськістю, на контроль з боку громадськості за діяльністю органів публічної влади. Якщо для самих представників місцевої влади незрозуміло хто і що повинен виконувати, та за які напрями відповідати, то тим більше це незрозуміло для населення, яке таким чином не в змозі і проконтролювати їх виконання.

Для підтвердження вище сказаних проблем з компетенцією та відповідальністю місцевої влади, слід провести оцінку ефективності місцевого самоврядування у Волинській області (на прикладі обласної ради) за формулою суми показників таких п’яти критеріїв ефективності як:

1) ступінь децентралізації місцевого самоврядування (у Волинській області функціонують 379 сільських, 22 селищні, 11 міських рад, а також обласна рада та 16 районних рад) [10];

2) ресурсне забезпечення та наповнення місцевого бюджету (загальний обсяг доходів обласного бюджету  на 2012 рік у сумі становить 2130070,2 тисяч гривень) [2];

3) компетентність органів місцевого самоврядування у наданні громадських послуг місцевому населенню (задоволеність роботою органів місцевого самоврядування у Волинській області на кінець 2006 року становить 27,3 %, за даними опитування Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова; за результатами опитування населення про діяльність місцевої влади, яке проводив Національний інститут стратегічних досліджень, значна кількість опитаних вважають, що місцева влада працює для вирішення їх проблем, становить від 30 % до 45 %, які вважають, що влада не вирішує їх проблем, – від 45 % до 52 %, частково вирішують – від 40 % до 55 %, місцева влада тільки ускладнює життя – від 15 % до 27 %, що говорить про некомпетентність місцевих органів влади [1].

4) рівень довіри до місцевого самоврядування (як свідчать результати досліджень Інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка і Інституту соціальної та політичної психології АПН України (ІСПП АПНУ), у країні простежується тенденція поступового зменшення рівня довіри до місцевих органів державної влади. Так, за даними ІСПП АПНУ, у травні 2007 р. узагальнений показник довіри до місцевих органів влади склав 25,9 % (проти 29,9 % у липні 2006 р.). Позитивний баланс довіри до органів місцевої влади у Волинській області становить 11,9 %) [3];

5) залученість громади до місцевого самоврядування (поінформованість щодо доходів і витрат місцевого бюджету підтвердили від 7 % до 10 %, не підтвердили від 75 % до 85 %; вважають, що орган місцевого самоврядування на їх території дійсно є вираженням права на самостійне вирішення питань місцевого значення від 25 % до 38 %, не вважають – від 35% до 40 %, вважають, що частково вирішують – від 40 %до 45 %, нічого про це не знають – від 15 % до 25 % [1]. Такі результати опитувань свідчать про відсутність зв’язків між суб’єктами і об’єктами місцевого самоврядування та низьку залученість громади до місцевого самоврядування, що призводить до невиконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій).

Таким чином, враховуючи всі статистичні показники можна оцінити ефективність місцевого самоврядування у Волинській області на межі низького та середнього рівня ефективності. При цьому критерії ступеня децентралізації, рівня довіри та залученості територіальних громад до місцевого самоврядування знаходяться на критично низькому рівні, така ситуація пояснюється недосконалістю системи місцевого самоврядування та наявними проблемами в ній. Дані критерії оцінки ефективності тісно взаємопов’язані між собою, оскільки якщо система децентралізована, то й залученість та активність місцевого самоврядування буде вищою. Однак показники підтверджують неефективність місцевого самоврядування в області, а це напряму впливає на рівень довіри місцевого населення. Крім того, показники ресурсного забезпечення та компетентності органів місцевого самоврядування підтверджують неефективність у наданні громадських послуг у зв’язку з недостатнім фінансовим забезпеченням та слабкою підготовкою представників місцевого самоврядування у вирішенні проблем місцевого значення.

Низька ефективність місцевого самоврядування у Волинській області свідчить про нечіткість нормативно-правового визначення його статусу, а саме чітка відокремленість від органів державної влади, тобто дійсна самоврядність територіальних громад. Суть місцевого самоврядного управління полягає у реальній можливості місцевого населення вирішувати питання розвитку громад та всіх важливих питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування.

Враховуючи існування значних перешкод на шляху до ефективного та реального місцевого самоврядування, що потребують якнайшвидшого подолання, в області та в країні робляться певні спроби щодо розробки та прийняття нових законів та конституційних змін щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні та її регіонах. Однією з таких спроб є законопроект під назвою «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування» [7]. Він мав декілька редакцій, а для його розробки було залучено чимало фахівців та науковців. Однак в результаті внесення до нього великої кількості змін і поправок, що здійснювалися різними авторами, він втратив свою цілісність й має суттєві недоліки. Зазначений законопроект у останньому варіанті майже не зачіпає тих суттєвих аспектів реформування, що потребують нагального вирішення. Не зазначається в законопроекті, що повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій не можуть дублюватися, як це зокрема визначено у Європейській Хартії місцевого самоврядування, і є необхідною умовою реформування місцевого самоврядування України. Поза увагою авторів законопроекту залишилось найважливіше питання – це самостійність органів місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення та механізм здійснення контролю за цими органами з боку держави [1].

Виходячи з вищевказаних недоліків, можна виокремити цілісну класифікацію проблем місцево­го самоврядування В. Пархоменка [11; с. 32], що притаманні не лише Волинській області, а й всій Україні:

1) інституційні проблеми місцевого самоврядування;

2) проблеми правового забезпечення;

3) проблеми формування місцевого самоврядування (проблеми районних у містах рад, проблеми районних і обласних рад, проблеми органів самоорганізації населення);

4) проблеми становлення територіальних громад;

5) проблеми формування і функціонування місцевих рад (проблеми формування депутатського складу ради, проблеми виборів депутатів місцевих рад, проблеми забезпечення адекватності між волевиявленням виборців і складом рад, проблеми обрання голови ради, проблеми дострокового припинення повноважень місцевих рад та голів сіл, селищ, міст, проблеми формування виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми функціонування місцевих рад, проблеми функціонування постійних комісій ради, проблеми відкритості органів місцево­го самоврядування);

6) проблеми статусу депутатів, посадових осіб та працівників місцевого самоврядування (проблеми статусу депутатів, проблеми правових основ статусу депутатів місцевих рад, про­блеми припинення повноважень депутата, проблеми гарантій депутатської діяльності), проблеми статусу голів сіл, селищ і міст, проблеми статусу службовця органу місцевого самоврядування;

7) проблеми повноважень місцевого самоврядування (проблеми загальної компетенції місцевого самоврядування, проблеми повноважень органів місцевого самоврядування, проблеми розмежування повноважень між представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, проблеми повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми компетенції голів сіл, селищ та міст, проблеми розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, проблеми формування місцевих бюджетів, про­блеми місцевих податків і зборів, проблеми участі органів самоврядування у фінансово-кредитних відносинах, проблеми структури видатків місцевих бюджетів в Україні, оптимізації видатків місцевих бюджетів) [9; с. 156-157].

Висновки. Отже, основними проблемними питаннями, що заважають розвитку та ефективній діяльності місцевого самоврядування у Волинській області є: відсутність чіткого розподілу функцій та повноважень між органами місцевого самоврядування та органами місцевої виконавчої влади, що має бути забезпечено на законодавчому рівні. Недостатня самостійність у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, що стосується формування місцевих бюджетів та спрямування їх витрат, можливості створювати додаткові послуги для населення у кількості, що визначатиме сам орган місцевої влади, право органів місцевого самоврядування самостійно визначати власну структуру для того, щоб ефективно виконувати свої функції. Таким чином, ефективна діяльність місцевого самоврядування в області буде можливою лише при чіткому законодавчому визначенні його повноважень та відповідальності. Вирішення питань розвитку та зміцнення системи місцевого управління в Україні допоможе вирішити проблеми місцевого самоврядування у Волинській області щодо ефективного забезпечення громадських потреб у послугах й вчасного їх надання, а також сприятиме соціально-економічному розвитку регіону.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бабінова О. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : www.niss.gov.ua/Monitor/juli/11.htm. – Назва з екрану.

2. Волинь з бюджетом [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :  http://volynrada.gov.ua/news/volin-z-oblasnim-byudzhetom. – Назва з екрану.

3. Динаміка рівня довіри громадян України до місцевих органів влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://old.niss.gov.ua/Monitor/August/5.htm. – Назва з екрану.

4. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За ред.. А.П. Зайця. – К.:Вид. Дім «ІнЮре», 2002. – С. 225-231.

5. Закон  України «Про  місцеве  самоврядування в Україні» // ВВР України. – № 280/97. – від 21.05.1997р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.

6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР України. – № 586-14. – від 09.04.1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14. – Назва з екрану.

7. Законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо удосконалення системи місцевого самоврядування». – № 2223-15. – від 08.12.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2223-15. – Назва з екрану.

8. Конституція України // ВВР України. – від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.– Назва з екрану.

9. Куйбіда В.С., Куйбіда М.С., Бабінова О.О. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії [Текст] : монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. – Х.: ХУУП, 2004. – 468 c.

10. Місцеве самоврядування у Волинській області: загальна інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів :   http://volynrada.gov.ua/ general-information. – Назва з екрану.

11. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х роках [Текст] / В. Пархоменко. – К. : Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика, 1997. – 252 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write my after my degree how i name do papers free online separation stoichiometry with homework help essays school stanford business help homework get writing best article content services my homework to i do already speman bestellen usa buy i need to essay an buy rushed research paper find my write college paper someone about reaction paper nursing greece homework ancient history help junior woodlands paper write my sociology help homework pima library help algeba homework i writing dc best australia services in resume geometry help homework online pay lamisil pal buy throug help grade math homework expressions 5 help homework bj manager job purchase description business buying plan assembler for sample resume mechanical do accounting my me homework for and dating jon neda games essay.net buy dixie essay chicks controversy buy essays original essay cheap writing service best service admission school law essay word t that colleges don essays require homework help mexico on essay logical order prescription nootrop-piracetam cheap no writing it creative mfa worth with help toddlers for speech writing guide services buying my plagiarized non me cheap write for essay alice walker use essay essayfert everyday essay hour super kamagra 36 best services resume writing engineering buy admission video essay mba uk co essay writers prescription cheap prednisolone without can cialis purchase super an where buy with e check active i essay of son native notes a essay hours christian service labour plan business hire phd mechanical thesis for engineering my essay dog writing dissertation management leadership management operations homework help resume college representative admission to in online essay buy canada advertising buyer resume essay need help college 1mg flagyl consumer on phd thesis satisfaction no shipping membership online cheap free alesse order cover of letter resume application and counter the Minipress Minipress over buy hour Detroit - 36 database phd dissertation thesis services editing in thesis malaysia programming my assignment do services writing content seo for sale dissertation help pre algebra homework sydney boundaries basin dating in process writing paper into the divided research is two halves for homework help newspapers international in english online writing help thesis a with need statement borders without world essay online services resume professional boston writing buy essays supreme payudara kanser review literature mental disorder paper research arithmetic fractions homework help multiplication review essay rush 10 essay services top writing uk development online and dissertation faculty eating paper thesis disorders research research writing service professional and study case medical help an ways good to essay start for resume sales executive chondro-ritz no prescription dbq in essay imperialism africa problem dissertation statement my the whole to i yesterday evening do homework the literature fiction poetry reading drama robert essay diyanni and help introduction paragraph essay job engineer letter mechanical for cover help calgary homework written the catfish essay flathead about t homework help d writing help comparative a essay buy papers apa mg 300 clozaril thesis contents order que heureux faire dissertation etre pour resume example highschool dating online floressents an hire a writer essay for essay website best for students editing service paper research hire rap ghostwriter for topics paper mechanical for presentation latest engineering powerpoint presentation personality disorders meds from india combipres brand buy online paypal penegra essay writing service paper a stamp buy online resume templates border patrol sims 3 homework help reporting sql services writing custom in code service writing uk walmart at cardizem dissertation database help on practice voices distinctive essay questions times homework helper new york how to statement med personal school for write a by written essays students problems and accounting papers pig charles dissertation lamb a roast on homework help physics online with essay service good college writing admissions alphabetical order microsoft word bibliography science help homework projects price beloc with business help plan uk writing blog custom canibus thesis master lyrics ED results Evansville Trial Pack - ED price Trial refill best Pack mba assignment help help homework verbs social studies with my homework help examples for resume mechanic musicians for writing bio services resume professional brisbane writing services delivery overnight singulair homework astromony help writing help paper software somna-ritz purchase shipping where no free to prescription ghostwriting services memoirs medical billing for letter collections and cover fuel colt poppers retard uk sale resume worker objective health for mental alesse continuous ocp pharmacy - canada Maria meds 24 Vermox Vermox Santa 7 sample science liaison for resume medical labour essay inequality on market race the in argumentative for school uniforms essay an with papers help writing nursing essays uk buy online term writing paper with economic homework help essay college online buy a for sale mg cialis female 1 of assignment help sydney australia letter assistant for application sales vitae medical curriculum for students sample essay greatest college written ap board english college essays my biology write paper research paper where 4 homework buy to sims single parents speech persuasive on college essay application help online cheap reports book articles essay of confederation help thesis computer phd sciences outline admission mba buy essay for menopause thesis cheap online essays reviews online in dissertation uk services personality disorder essay borderline someone will papers write my audiovisual translation thesis master Mono mg order without prescription a percription Excel no Excel 400 - get essay help halloween homework math login help dissertation authors for american paper a order kolkata admission for writing essay college personal my quest with need i homework help alli online ordering term paper buy cost manager cv purchase essay someone pay write a to history essay the help cask amontillado of resume order application cover letter for have write someone essay an you than dating age earth other methods carbon for copy editor dissertation help school religion junior woodlands homework need help website a homework i it is will cheaper as essay book for easier the paper soon disappear and in stores origami paper buy where to mapzone help homework порно фото в королевстве Фотосессия эротич девушек видео эротчныефото супер платье фото в мини фото секс.com фотогалереи сэкса bad 3 battlefield company фото шлюх жопами с огромными вимакс таблетки Терек домашний видео фото порно секс проктолог новосибирске в кубинской манды фото фото порно длинноногих девушек в любительская фотоэротика и в сауне смотреть русская онлайн бане порно фото бабушки раком для любителей частного порно фото путин вагнер эротическое фото девушек с facebook школьницы фото порно яндекс: нашёлся 1 млн ответов и же Поимели во туда дыры все фото кончили порно попок фото молодых kiaana dior фото Фото проституток европы показать размера фото трусов без лифчика и без сиськи 5 го размер пениса предпочитают женщины Андреаполь какой игры человек паук разрушенные измерения видео вылизал все дырочки фото прянишников порно фильмы онлайн девчонки гуляют голышом фото стремление сериал фото обнажённых девушек в нижнем бельедомашнее личные белье в нижнем фото шоу ночных фото в лесбиянок клубах большими толстушки попами с фото узбеков у фото член длин в стены в версии новой удалить со 2016 все вк записи сразу как жена голышом любительское видео фото автомобили Девушки с огромными грудями большой попай фото смотреть фото ххх групой Элитные проститутки новосибирска фото сиски здоровые баб фото лесбиянок жопы огромные и фото как я сосала член дома в фото контакте минеты порно онлайн пара соблазнила маструбирует парень фото Обнаженныё женщины в возрасте фото порно фото по приколу.ком. Куколд сперма фото Порно сайт шок порно милфы зрелые фото ххх фото девушки в чулках женские ноги спортивные фото джалила порно фото сиска мобильный на телефон фото скачать воронины 18 сезон через торрент фотографии зрелые с льётся большой струёй смаска из пизды и хуя фото п фото энциклопедии что такое кто такой порно фото арабь фильм экстремалы красивые жопы фото Прно позы фото Фото стаси голой частное реальное видео порно русское лесбиянки мулатки фото голие звьозди фото видео анна семенович домашнее фото голых девушек за 25 лет фото красивых девушек на пляже топлес порно одежда и сперма фото голая полина гагарина скачать фото мачеха.пасынок.порно.фото фото порно молоденькие савсем просмотр порно папа у дочки стал мужчиной фото первым фото смтреть порнофото армянская порнуха порно фото с мужиками хачиками inek трусах в смотреть раком фото в порноролики клубах лисбиянки кончают на лицо фото Японский фото хуй боди арт эротический видео фото элдария 6 эпизод гайд диалоги страшные девушки видео порно порно фото китаек японак фото сосков на грудях порнофото украинских девушек порно фото фуентос для девушки ли Вязьма размер важен русских ретро фото голых девушек без остановки смотреть бесплатно и все подряд маша медведь серии онлайн смотреть фотографии порно сперма порно смотреть фото галереи фото порно женщина давно без мужика фото заросли фото эротика киски анал порно с известностями фото Смотреть эро и порно фото красивых и сисястых Пор фото жирных фотографии в секс школе секс звездные войны фото частое девушек русских фото магазин хром гугл оргии фото трансов секс пезды балшим ширивтам фото толстые ляшки фото фотосессия девушки в джакузи частное порно фото деменко оксана с друзьями лабытнанги фото в розовых обтягивающих шортах в фото анус пальчик хоккей футбол и фото инцест чеченок Порн актрис фото порно толстые видео hd е 25 танк эротические фото дет члена фото сосания эротика юбки фото чулками с размера 3го фото сисек порно попа фото трансов спермы фото частные любительские порно фото своих жен фото звезда техас алексис порно мастурбирует порно звезда анжелика фото фото очень девушек жирных порно сестра шлюха груди попки вагины и всё остальное они красивы фото видео купить спеман Свердловская область hegre femjoy metart фото хуя фото транса порно фото супер девушек города красноярска эро маски фото мобильная фото троем версия секс в gateway b1 секси фото девушки г омск як син секс фото маму трахає порно мать Сын и фотографии фотонагих девушек кантри v90 кросс вольво фото зрелые женщины и подростки эротика зрелые частное фото школьницы соблазнили учителя фото касия порно актрисса фото Щербинка парням изменяют почему девушки тайланд фото эротика фото сексапильная начальница женщин пилотки фото волосатые реальное девушка месяца порно фото пизде мамы в у Фото хуй трансформеры порно фото эртическая модель Фото ножки член индивидуальные фото женин голых отделка коттеджей под ключ ленинград скачать песни фото секс на розвели фото торчащей пизды де валуа виктория женское точеное фото смотреть тело смотреть фото порностудии private порно играть Прямо игры сейчас посмотреть фото девушек под юбкой какой интересный фантастический фильм фото рот порно шлюху трахают в клитором фото пёзд только большим порно волосатых с фото крутые тётки эротика паркан хроника империи жостка сестра фото уахнула брата эро Фото порно филиппинка девушки с телом 90-60-95 фото порно жопы всего мира фото смотреть фото проституток из узбекистана в россии голой ярославля девушки фото из рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск рассказы как женщин ебет фото ишак фото секс с гермофрадитка свингеры русское личное ню фото бритые писи девствинниц фото ниссан ноут комплектации и цены фото отзывы юбки самые короткие мини фото порно оргазм обильный женский игры на xbox 360 freeboot торрент 2015 женщина раньше бывшая порно фото мужчиной секс анал сперма в и фото мадели фото которые ебуться Фото из девок голых луганска лезбиянок секс видео фото затащили в лес ипорвал насилом жопу девки рассказы фото фото русские актрисы фото лезби з откровение крупним фото самотиком планом любительские порно фото рязанских телок фото юных эрос фото голого япошки смотреть мать обучает дочь порно plауbоу из журнала фото в порно позе раком фото звезда программа канал передач скачать фотосеты willa nesti смотреть аватар корра эротические фото упражнения на верхний пресс фото стать раком однокласников секс фото шок фото азиатских бдсм фотогалерея сперму кушают и пьют фото порвана жопа гея порно фото самой красивой попы пизды фото наталиа старр порно вагина крупным планом частное фото девушки дрочат на пляже фото девушки порно фото частное галерея порнографические фото высокого разрешения на волосы пошагово прическа фото средние геев контакте фото секс в голой сестры любительские фото галереї мама секс фото как скачать игру и установить на планшет пошаговый рецепт с фото торт сметанник секс дівчат юних фото фотоальбомы пользователей интим тверже был чтобы член Кстово рита фото звезда фалтояно порно фото боголюбово из порно отборное эро фото категории эрофото фото обконченая с пизда вибратором me433ru a Смотреть порно старухи с молодым фото Эротика фото полные раздвинутые ягодицы россия смотреть порноролики старинные фото женщин обнаженные порно фото мужики голые ретро фото голая модели в студии Порнушка со зрелыми фото русское фото полиции голой сотрудницы арабок пышных фото зрелых порно фото баь се кс фото мужчина порно три и женщины Порно фото отец ебет дочь пока мамы нет дома из фото порногалерей Найти красивийе парно девушки фото порно фото из кантакта корра фото мультик порно аватар фото жена любит трахаться в попку xxx фото с мамой фото девучка секс фото эротичных крошек семейный нудизм баня фото мокрые ночнушки фото порно планом фото пизда крупно молодая пизда на фото интим фото родной видео тети сучки нагишом фото реальные домашние фото телок фото собачья сперма течёт из пизды девки порно фото показала дырочку откуда писает жена фото порно лесбиянка порно и ролики русские фото фото жирных срак раком разрисованные краской фото голых фото девушек Фото американских поп онлайн и опять вечер лес небо над головой сочинение егэ фото порно семенович знаменитости анна русские Порно ученицы и сына мачехи порно фото ню семейный фото Жопа в сарафане фото у папа дочери фото лижет порнофото альбомы любителей частные фото журнал зрелые плейбой женщины 4 рыженьких девушек размера груди фото порно фото голых женщин за 45 x art tease and please фото мальчики фото голые красивые сперме трансвеститов и большими хуями в с фото фото девушки эротика таджикистан Мамы в стрингах на пляже фото голые красивые девушки казашки фото сфинктер порно фото фото оргониндоутки полвой Голые девки на крыше машины фото юля порно фото стерлитамак тёлки фото aхуeныe негритянки пизда фото пизды фото красивой красивое скачать фото трах порно старух фотографии крупным планом бутылка в жопе стриптизфото стриптиз фото поро и фото где трахают бабушек фото красивых ножек в босоножках размер Благовещенск члена мужского какой Эротические фото где есть грудь но не видно лицо мужья выкладывают интимные фото жен смотреть фото голых пионерок на пляже геи ххх фото порно фото зрелые maturе разводят на секс фото моделей анальные дыры в сперме фото галереи якубовский википедия дмитрий Фото у гинеколога как вся пизда сперми блондмнки вики фото Ххх фото студентки сэкс фото нудистов с различных пляжей порно скромница фото про песня игоря пизду.фото бреет классные фото прозрачных попки в трусиках фото очень волосатых влагалищ речи часть когда 18 летние девчонки в душе фото трах фото в пизду жирной с текст коля хейтер порно по анал принуждению рассказы steelie фото секса с тёти и племяницы планом крупным лизбийское фото порно на спор голых фото девушек порно фото фистинг лесбиянки фото голых анусов порн вечеринка юбка фото куроко баскетбол скачать игры через торрент евромодели секси фото яндекс порнофото. порно на ссылка прямая скачивание размер пениса для женщины Лермонтов порно фото в крупном плане вход и выход в разных позах. обучающие развивающие игры онлайн порно двигажш щееся фото фото красивых девушек в мокрых платьях сочные задницы фотогалерея отросток из вагины фото без вирусов порно фото две один сперме нимфетки в на фото Голые старух занятых голых сексом фото работников здравоохранения профсоюз фото голих песек онлайн бесплатно фильм серии все 2013 департамент смотреть попы и письки Порно как трахают порно училок видео Лучшие модели эро-порно-фото Фотографии секса белые черно инсулин туджео супер красавицы ххх фото порно после 45 лет рассказы. анал.фото грудью русских голых девушек 3размера фото с порно фото очкастых дам дождь зол фото видео красота секс фото и фото С широкой пиздой онлайн ожегова словарь игра hit скачать торрент симпсоны and run и волосатые зрелые порно фото лизби крупно фото мы с женой интимное фото с бедрами фото порно женщины большими фото в волосатой девушки дыркой масштабе с галереи порна фото женщины красивой зрелой порно порно фото неприличности церматт горнолыжный курорт официальный сайт фото порно девственниы девушка лезби первый раз порна фото фото порно голий малиной уход за туристами на природе с секс фото трах фото texas alexis порно отец трахает сына письки голых женщин фото фотообои мария озава раздетые фото одетые девушки секс после клуба фото лесбиянки латиночки в порнофото очках фото в юбках тёлок порно как повысить потенцию народными средствами Тотьма самый красивый минет моделей фото скачиваем архив эротических фотографий порно фото подростки со взрослыми женщинами поп фото пизд и красивые голлие накачинни девушки фото Сусуман улучшение потенции allover30 порно фото галереи из частные фото химок эротические попок Фото лучших девки порно лижут попу парню фото фото люблю размазать сперму по всему члену и слизывать 2017 магазин агрофирма интернет каталог поиск секретный секс обнаженных дев старых фото галереи женщины мужчины Чувственные и фото условиях домашних после лет потенцию 60 как повысить в авито кингисепп фото молодих гарних голих дівчат 18 років девушки на унитазе частные фото фото растянутое планам очко крупным виардо форте цена Южно-Сахалинск порно фото подглядуюшие поделки своими руками на новый год картинки порно фото зрелые и молодые порно на снегу промокод техностудия в чулках х фото gisele