ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Постановка проблеми. Роль держави в регулюванні соціально-економічних процесів при переході до ринкових відносин зазнає істотних змін. На відміну від командно-адміністративних методів регулювання, в умовах ринкової економіки державне втручання в економіку повинно мати досить обмежений характер і бути спрямованим насамперед на вирішення загальнодержавних проблем таких як: створення правової основи для забезпечення функціонування ринкового механізму, розвиток продуктивних сил, економічна підтримка і соціальний захист  населення  тощо.

Найважливішим інструментом державного регулювання економічних процесів,  вирішення   соціальних,   політичних,   виробничих та інших завдань є державний бюджет. На формування державного бюджету впливає багато факторів, проте основним з них є бюджетна політика. Бюджетна політика є ефективним інструментом впливу на соціально-економічний розвиток як держави в цілому, так і її регіонів, вагомою складовою фінансової та економічної політики.

У кризовому періоді особливо гостро, постає проблема ефективності бюджетної політики та її впливу на держбюджет.

Дослідження проблематики ефективності бюджетної політики та її впливу на формування державного бюджету за таких умов набуває значної актуальності, так як саме бюджетна політика покликана здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного багатства, тим самим створюючи стимули для подальшого сталого розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет присвячено багато фундаментальних досліджень. Теоретичні засади державного регулювання економіки за допомогою ефективної бюджетної політики та її інструментів викладені у працях О.І. Барановського, Ю.Я. Вавилова, М. М. Єрмошенка, О. В. Величка, О. Кириленко, В.В. Кравченко, І.П. Луніної, Л.В. Лисяк, В.О. Опаріна, К.М. Павлюк, В.М. Федосова, І.С. Чугунова, С.І. Юрія та багатьох інших. Проте аналіз існуючих наукових праць в бюджетній сфері дає змогу визначити, що проблеми ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет України залишаються гостро актуальними, а тому вимагають визначення стратегічних напрямків і завдань бюджетної політики щодо стабілізації і розвитку держави, а також методів досягнення високого рівня ефективності такої політики та її впливу на державний бюджет.

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні шляхів забезпечення та підвищення ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Ефективність бюджетної політики є важливим питанням сьогодення, оскільки вона прямо впливає на формування Державного бюджету, а це ключовий елемент державних фінансів. З огляду на це, ефективність бюджетної політики на сьогодні розглядається, по-перше, з точки зору виконання державного бюджету, а саме х точки зору його дефіциту (профіциту), і по-друге – з точки зору впливу на соціально-економічну ситуацію в країні.

Задля кількісної оцінки впливу бюджетної політики доцільно використовувати економічні показники, а саме – індикатори бюджетної безпеки держави.

Як свідчать дані таблиці 1, валовий внутрішній продукт України зростав протягом досліджуваного періоду. Так, у 2009 році його розмір становив 914,72 млрд. грн., а у 2010 році ВВП зріс на 179,88 млрд. грн. або 19,67 %. Зростання цього показника продовжилось також і у 2011 році. При цьому обсяг ВВП збільшився на 219,4 млрд. грн., тобто темп приросту склав 20,04 % і в підсумку ВВП у 2011 році склав 1314 млрд. грн.

Таблиця 1

Динаміка вихідних показників для обчислення індикаторів бюджетної безпеки України протягом 2009-2011 років

Показники бюджетної безпеки

2009 рік

2010 рік 2011 рік Відхилення

2010-2009

2011-2010

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

ВВП, млрд. грн. 914,72 1094,60 1314,00 179,88 19,67 219,40 20,04
Зведений бюджет (доходи), млрд. грн. 272,97 320,10 398,30 47,13 17,27 78,20 24,43
Дефіцит державного бюджету, млрд. грн. -32,74 -62,97 -18,84 -30,23 92,33 44,13 -70,08
Зовнішні запозичення, млрд. грн. 18,81 34,07 27,25 15,26 81,13 -6,82 -20,02
Торговельний баланс (дефіцит), млрд. дол. США -1,95 -3,85 -6,75 -1,90 97,44 -2,90 75,32
Обсяг зовнішньої торгівлі, млрд. дол. США. 110,46 142,36 171,43 31,90 28,88 29,07 20,42
Видатки зведеного бюджету, млрд. грн. 307,40 377,80 416,61 70,40 22,90 38,81 10,27
Дефіцит зведеного бюджету, млрд. грн. -34,43 -57,70 -18,31 -23,27 67,59 39,39 -68,28
Обсяг трансфертів з Державного бюджету, млрд. грн. 132,93 165,66 94,88 32,73 24,62 -70,78 -42,73

Наступним показником, що використовується для обчислення індикаторів бюджетної безпеки є доходи зведеного бюджету України. Характерною рисою динаміки даного показника є зростання протягом 2009-2011 років. У 2009 році доходи зведеного бюджету складали 272,97 млрд. грн., а в 2010 році – вже 320,1 млрд. грн., тобто на 17,27 % більше ніж в попередньому році. Ще більший темп приросту спостерігався у 2011 році – 24,43 %, при цьому сума доходів становила 398,3 млрд. грн.

Одним із основних показників бюджетної безпеки є дефіцит Держбюджету. Динаміка бюджетного дефіциту України за 2009-2011 роки не мала чіткої тенденції. Так, у 2010 році його розмір становив 62,97 млрд. грн. проти 32,74 млрд. грн. у 2009 році, тобто дефіцит зріс майже вдвічі. Проте вже у 2011 році відбулось скорочення дефіциту бюджету на 44,13 млрд. грн. або на 70,08 %, що свідчить про позитивні зрушення в економіці та поступове відновлення фінансової системи держави після світової кризи.

Подібно до обсягу дефіциту бюджету змінювалась і сума зовнішніх запозичень України. Спочатку, у 2010 році, їх сума зросла на 81,13 % і склала 34,07 млрд. грн. проти 18,81 млрд. грн. у 2009 році. Вже у 2011 році зовнішні запозичення держави скоротились на 6,82 млрд. грн. або на 20,02 % і за підсумками року склали 27,25 млрд. грн.

Торговельний баланс (різниця між експортом та імпортом) мав негативні значення протягом 2009-2011 років. При цьому негативне сальдо зростало за вказаний період. Так, у 2009 році торговельний баланс складав 1,95 млрд. дол. США, а в 2010 році він знизився до позначки 3,85 млрд. дол. США. Погіршення балансу мало місце також у 2011 році, при цьому значення торговельного балансу зменшилось майже вдвічі порівняно з попереднім роком і становило 6,75 млрд. дол. США.

Обсяг зовнішньої торгівлі України зростав протягом усього досліджуваного періоду. У 2009 році він становив 110,46 млрд. дол. США, а темпи його приросту становили 28,88 % та 20,42 % у 2010 та 2011 роках відповідно. Як результат, обсяг зовнішньої торгівлі у 2011 році склав 171,43 млрд. дол. США.

Одним із показників, необхідних для обчислення індикаторів бюджетної безпеки є також видатки зведеного бюджету. Сума видатків у 2009 році складала 307,4 млрд. грн., при цьому вона зростала протягом досліджуваного періоду. У 2010 році зростання відбулось на 22,9 % і видатки становили, відповідно, 377,8 млрд. грн. Дещо менші темпи збільшення розміру видатків зведеного бюджету спостерігались у 2011 році – 10,27 %, сума видатків при цьому склала 416,61 млрд. грн.

Дефіцит зведеного бюджету змінювався аналогічно з дефіцитом державного бюджету – спочатку збільшився у 2010 році (на 67,59 %), а потім скоротився у 2011 році (на 68,28). Скорочення дефіциту як зведеного, так і державного бюджету є позитивним аспектом, який забезпечився за рахунок ефективнішої політики акумулювання доходів та здійснення видатків у 2011 році.

Також важливим показником що використовується для обчислення індикаторів бюджетної безпеки є обсяг трансфертів з Держбюджету. При цьому слід зауважити, що у 2009-2010 роках трансферти з бюджету зростали (на 24,62 %), а у 2011 році вони досить суттєво знизились – на 42,73 %, що, безперечно, є позитивним фактом.

Динаміку основних показників бюджетної безпеки ілюстративно зображено на рисунку 1.

Отже, бачимо, що майже для всіх показників характерна зростаюча динаміка протягом досліджуваного періоду. Скорочення ж сум відбулось щодо зовнішніх запозичень та трансфертів з Держбюджету, що є позитивним фактом.

Оцінивши динаміку основних показників, що використовується для обчислення індикаторів бюджетної безпеки, можна перейти безпосередньо до розрахунку та аналізу цих індикаторів, який подано в таблиці 2.

Таблиця 2

Показники індикаторів стану бюджетної безпеки України та їх відхилення від нормативних значень за 2009-2011 роки

Індикатори стану бюджетної безпеки України

Норматив

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення показника від нормативу

2009 рік 2010 рік 2011 рік
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет (без урахування доходів Пенсійного фонду), % не більше 30 29,84 29,24 30,31 0,16 0,76 -0,31
Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, % не більше 3 3,58 5,75 1,43 -0,58 -2,75 1,57
Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, % не більше 30 57,45 54,11 144,62 -27,45 -24,11 -114,62
Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, % не більше 5 1,77 2,70 3,94 3,23 2,30 1,06
Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП не більше 15 14,53 15,13 7,22 0,47 -0,13 7,78

З таблиці 2 бачимо, що протягом досліджуваного періоду не всі показники утримувались в межах встановлених нормативів. Так, рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет протягом 2009-2010 років максимально наближувався до свого порогового значення проте не перевищував його, складаючи 29,84 % у 2009 році та 29,24 % у 2010 році відповідно. Однак у 2011 році рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет перевищив позначку у 30 % на 0,31 %, що свідчить про можливі загрози у бюджетній системі та прорахунки в бюджетній політиці.

Ще одним індикатором, який не відповідав встановленим граничним значенням було відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП. За стандартами, прийнятими країнами Євросоюзу, позитивним вважається значення, яке б не перевищувало 3 %. Проте у 2009-2010 роках відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП становило 3,58 % та 5,75 % відповідно, що свідчить про значні розміри бюджетного дефіциту та відсутність ефективних джерел його покриття. Хоча вже у 2011 році значення даного індикатора зменшилось і зупинилось на позначці 1,43 %. Отже, у 2011 році бюджетна політика держави реалізовувалась у правильних напрямках, що й принесло відповідний результат.

Найгірша ситуація у 2009-2011 роках стосувалась покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. Незважена бюджетна політика України на міжнародні арені призвела до того, що відхилення індикатора від нормативу становило 27,45 % у 2009 році, 24,11 % у 2010-му та 114,62 % у 2011 році відповідно.

Також незначне відхилення від порогового значення (0,13 %) мало місце і щодо обсягу трансфертів з державного бюджету у відсотках до ВВП, проте в інших роках досліджуваного періоду значення даного індикатора утримувалось на безпечному рівні.

Отже, можна зробити висновок, що бюджетна політика України є недостатньо ефективною, оскільки її вплив на Держбюджет не забезпечує нормативного рівня бюджетної безпеки держави, а отже потребує детального аналізу та оптимізації.

Ще однією групою показників ефективності бюджетної політики та її впливу на формування державного бюджету є індикатори боргової безпеки.

Таблиця 3

Показники індикаторів стану боргової безпеки України та їх відхилення від нормативних значень протягом 2009-2011 роки

Індикатори стану боргової безпеки України

Норматив

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення показника від нормативу

2009 рік 2010 рік 2011 рік
Відношення загального обсягу державного боргу до ВВП, % не більше  55 34,64 39,49 27,19 20,36 15,51 27,81
Відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, % не більше 25 23,15 25,28 14,90 1,85 -0,28 10,10
Рівень зовнішньої заборгованості на одну особу, дол. США не більше 200 591,40 761,36 537,89 -391,40 -561,36 -337,89
Відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % не більше 70 429,51 437,90 238,50 -359,51 -367,90 -168,50
Відношення відсоткових платежів з обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, % не більше 12 8,88 7,36 9,29 3,12 4,64 2,71
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього боргу до доходів державного бюджету, % не більше 20 2,17 1,86 2,42 17,83 18,14 17,58
Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП, % не більше 30 11,49 14,21 12,29 18,51 15,79 17,71
Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього боргу до доходів державного бюджету, % не більше 25 2,31 4,34 4,93 22,69 20,66 20,07

Як свідчать дані таблиці, лише три індикатори боргової безпеки держави відхилялись від свого нормативного значення протягом досліджуваного періоду, а саме: відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП, рівень зовнішньої заборгованості на одну особу та відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг. При цьому показник відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП перевищив порогове значення лише у 2010 році на 0,28 %, а тому це не дає приводу вважати стан боргової безпеки загрозливим.

Досить негативні тенденції чітко спостерігались лише по індикаторах рівня зовнішньої заборгованості на одну особу та відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг. Так, значення першого індикатора перевищували норматив у 2-3 рази протягом 2009-2011 років, що свідчить про неефективність бюджетної політики держави щодо зовнішніх запозичень. Ще більші відхилення спостерігались щодо показника відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг – нормативи було перевищено у 3-5 разів.

Висновки. Можна стверджувати, що економіці України загалом притаманний достатній рівень боргової безпеки, про що свідчить утримання п’яти індикаторів з восьми в межах нормативів. Проте державі варто було б привернути більшу увагу на формування та реалізацію бюджетної політики щодо зовнішнього сектору аби не допустити зростання обсягів заборгованості та скорочення сальдо платіжного балансу.

Загалом підсумовуючи результати оцінки ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет, можна сказати, що в останні роки (а саме у 2011 році) має місце тенденція до покращення основних результативних показників. До таких показників передусім належать індикатори бюджетної та боргової безпеки держави, значення яких у 2011 році дають привід стверджувати, що бюджетна політика держави спрямована в правильне русло, хоча і має ряд недоліків. Такими недоліками є: порушення строків прийняття основних документів, що регулюють бюджетний процес; неефективна політика щодо зовнішньої співпраці держави; високий рівень дефіцитності бюджету та ін.

Отже, державно бюджетна політика повинна бути спрямована на збалансування бюджету, підвищення якості його виконання, дотримання строків бюджетного процесу та забезпечення соціально-економічного зростання як результат.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Запатріна І. В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації / І. В. Запатріна, Т. Б. Лебеда // Фінанси України. — 2006. — № 4. — С. 44–52.
  2. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Л. В. Лисяк. — К. : ДННУ АФУ, 2009. — 600 с.
  3. Піхоцький В.Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України / В.Ф. Піхоцький // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 30-37.
  4. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): Монографія. – К.: КНТЕУ, 2004. – 759 с.
  5. Бабич Л. М. Бюджетна політика держави: суть основних засад та напрями щодо розвитку [Текст] / Л. М. Бабич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – № 2(21).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

post writing buy lecturer for resume phd cheap proposal research device cover company medical letter for college application to how write about yourself for essay an annual subscription homework help complete cramster speech a can where i buy lease copy of david dissertation college essay university admission florida dissertation proposals research about thesis technology of education importance the essay a college gru yahoo chichibio riassunto la e dating dissertation building surveying help dorian picture gray help of essay the county help homework fairfax library poesie francaise dissertation essay reddit service writing recommendation writing essay service buy online a paper double essays purchase river egypt homework help nile homework help with dynamics essay students websites for a how phd to prospectus write school essay high writers dissertation write my online do my someone paper to research do me for someone assignment homework multiplication helper homework autism help mba nanyang essay help reviews online robaxin case analysis pepsi study 3 2 essay 1 help position sales cover for letter resume research proposal sociology phd school paper buy site writing paper best online news urdu papers buy assignment notebook word homework problem helper essays buying safe online purchase thesis sale papers for admission inn homework native help american content writing vancouver services to uk origami buy paper order annotated apa bibliography alphabetical london online papers thesis skins buy germs and guns help essay steel dissertation week can written buy tri-cyclen ortho online malaysia dissertation reliability custom von mixtape pea fitted resume writing essay college application service ehrenhaft by george past science gcse papers online to business letter sample intent purchase of paper write my i should research how math help geometry homework together baytril bactrim and using against capital punishment essay dating sarah croce saxons anglo help woodlands homework personal a with writing help pgce statement reputable writing resume services toronto and homework for mums dads help daft buy punk homework resume me free for write my for essay page 5 help ace inhibitors to allergy help epik essay vacancy essay writers writers block essay admissions plans 232 guestbook advanced services nj online resume writing best online research shopping paper writers paper hire research roster uk site reviews dating 2014 for to house application write letter captain how an engineering electrical in master thesis mla essay in format services in plan business chicago writing biotechnology project dissertation training copywriting society cancer brain american paper need writing help astronomy i my online australia contact buy paper voucher telegraph 2015 for code imprisoned dating essay someone you can find for to you write where referencing order bibliography oscola research need paper cheap my write custom essay admission homework help bbc childrens write my assignments ireland options grad research post dissertation design phd thesis educational in technology resume services military best highway writing o yahoo furei dating olho thesis phd epistemology plan business in ms jackson writers internet marketing dissertation report on prevacid baby dissertation l39amour sur philosophie resume 101 writing expert contest essay student medical services school essays editing admission writing college perfect essay service geometry with help homework service ebook editing lady application sales sample letter for abuse dating pledge order phoenix essays theme of the admission for sale paper 7 experienced template hire resume linguistics english thesis phd in uk dissertation market housing on professional writing atlanta resume best ga services statistical assistance dissertation services get online without essays plagarism speech persuasive buy online services of writing resume review business of research paper buy essays an company speech writing cheap mla writer dissertation proposal phd that pens help with homework i have my thesis to write and services dissertation exam ltd comprehensive ima homework back holla my do gotta help finance phd dissertation bournemouth dissertation university tvdsb homework help japanese to my in write name how katakana designs plans house architechtural with help trail paper helper rs homework letter admission how to for to write university essay scholarship coca cola language assignments assembly help ireland cv writing services help english chat online homework students help homework study does nc homework help story my this own mine of write war remix culture essay custom objective writing resume your genesis exodus and essay on do pay someone to my papewr sale maths coursework gcse for aztecs homework help resume online services writing 10 professional my buy coursework engineer for mechanical resume template person my in essay college first can i write dissertation proquest from a order research paper services professional writing reviews money new times buy can book york the best the essays of following orders importance sales for objective resume examples ppt letter application job writing a papers research euthanasia argument persuasive style apa nighttime dog the essay help of the curious the incident in essay graduate good help admission college steps writing paper research disorder thesis anxiety social i us homework history help with need dissertation 1996 abstracts ai help assignment virtual university custom online cheap essay gilgamesh argumentative essay on abroad research dissertation doctoral university camp boot dissertation columbia buy essays montaigne service york cv best writing write essay my didn i buy nothing annual essay day copy the order of white a scotland paper custom reviews essay homework ymca help high school sites help homework papers research writing help online paper someone can do my research free online a type paper write report my in student essay discipline schools services editing uk facts helpful is homework with teachers help can coursework cheap online paper buy helpers essay college level a help english essay help islam religion primary homework help essay obesity proposal in linguistics phd research cv write my do i how movie service review writing фото денис шальнов геи с фото лесбиянками ебутся фото пожелие аристократки волосатие Купе люкс в двухэтажном поезде фото фото порно анал как китайски в трахаются порно фото женщин я волосатыми порно трогает пизду девушка и взбитые сливки фото писи фото порно крупно онлайн фото бабушки инцест. порнофото жена акробатка плохая эрекция Эртиль порно теток фото кухни на xxx фото левушек виг эрикс купить Невьянск парню как фото на лицо девушкакончает большие качественные фото двойного проникновения смотреть домашние фото секса с рецепт Из с лаваша фаршем фото фото разделась прозрачные трусики девственные киски порно фото зрелые большими женщины сиськами с фотогалерея фото секс молоденьки порно член под юбкой девушки розами картинки красивые с фото раздевается девушка скрытая дома после камера вечеринки даша сагалова фото порно планом большими фото с членами секс крупным позы для секса реальные фото с голых классными жопками и фото телок большими сиськами малышки джульетки фото с азией порнофото каррерой фото письки раздолбаной маминой огромних полових губ фото как фото лечить пиписку порно скачать caprise little фото балерина леночка эро фото галерея фото он её раздевает и вылизывает карта day игры z школа и школьные приколы в картинках фото голих сучок порно-фото короткостриженных баб порно анал фото миньет сперма фото ебли стрых баб фото латинских бабушек горячие домашнего снимки из фотоальбома у школниц пад юбкой фото мэри кэй отблеск пустыни фото пизда на выбор фото снимая трах фото юбки не фото вагину раздвинула как сделать член больше Шагонар в голых масле фото попок свингер пар фото смотреть порно порно фото артистов мужчин и женщин секса фото с машине любовником в порно галерея фото инцент дочь отец большие сиськи фото порно толстые геи фото.туретиские порно фото секса жён с большой грудью порно фото жопище голая девушка порнофото сказки ком ру фото девушки голой 18 лет фото victoria givens порно фото голыхт знаменитостей телеведущих ретро качественное порно фото чернокожие красотки в самых откровенных купальниках фото трах фото китаянок сексрабыня фото лучшие фото сенны Рамки для фото своими руками онлайн японок фото бритыми лобками порно с тату в интим местах фото фотосессии bobbi eden порно фото солисток красной плесени голыми издевательства девками над фото пьяными в хорошем фото порно звёзд голливуда качестве фото женщины 50 лет cnhbgnbp jayden с порно фото lee фото трахнули учлку cvjnhtnm gjhyj фото очко трахают девушки парней как фото стрампоном в секс фото втроем галереи большая настя смирнова и стафф порно жены скачать секс фото групповуха с фотомоделью негритянкой фото зрелых в нейлоне видео порно учит дочь папа фото жены частное интим секс порно в фото ссср сайты игр флэш домашние фото полных голый жены шведки игра в порно жжопы фото все телки мира фото смешные порно приколы фото секс в женской колонии фото sidonie lamour фото скачать фото голая наталья селезнёва в телефон писающих фото женщин раком зрелых порно фото в сперми джин фото мо чжу картинки девушка блондинка без лица женская фото эротика мастурбация эротические фото училок скачаиь фото вагиеы колхозный секс порно фото фото порно старых толстушек секс первый фото дефлорации стиле кантри фото и прованс в фото пизду порно пакажу сматреть фото секс с пянымй только фотографий порно фото галереи гермафродитов фото только порнозвезд порно фото алладин рисунки и проститутки-мулатки фото в москве для сосков лифчики фото в фото пышные чулках телки прозрачных член фото обкончала теннис юбкой фото под одной порно двумя членами в дырке с секса фотографии извращенок онлайн смотреть порно фото лидерские афоризмы уроки арткам фото пизды фото форума с сестры порно киска фото где трахаются подростки с любовью мама жопойфото спит голой с у фото на порнуха всех виду мужиков старухи фото порн древние голые девушки секс в анал фото галерея телки фото раком встали фото попы трах женски malena morgan фото порно фото мама красивых порно фото красивые голые бабы 40-50 лет крупным планом русские фото девушек голых на природе знаменитости запретные кадры фото о видео онлайн жопы мадели показывают раком фото фото в сеточку колготках порево порно в трансов черных смотреть порно онлайн толмтух фото порго секс фото з 18 лiтнiми леттние фото порно 18 новые фото анал сека фото с молодыми мамочками молодой ебет порно видео зрелую порно фото двойное проникн порно фото аппетитные мамаши фото гоые жопы порно смотреть видео экстремальное писе женщин фото со спермой в порно фото голых учителей порно домашняя грудь фото обконченных фото пилоток фото моя супруга голая фото дівчат та дівчаток у капронах супер секс домашні фото оральный трах негры фото авария на игра рот сперм фото брызги в стрелялки Онлайн игра майнкрафт Интерактивные игры с родителями размер члена у мужчин Шарья фото круглые ляжки старшей группы математическая игра для тйтек голых фото порно фото красивых девушек с кисками девушек деревень фото из жінки фото де з самотиком товсті трахаються секс с училкой жопы фото полового акта группа бандерос фото девушек голые секс фото сперма галерея порнофото красивых голых попок фотографии сексуальных звезд в голом обличии инсест фото с огромный самотык в киски фото сперма ворту и в дырки фото смотреть эро фото зрелые сучки членов баб фото сосут фотки и ретро жесткое порно фото фото сняла галерея трусики порнушка сучки фото опытные вытваряют школьниц анал в где фото их новинки ебут фото порно красивые письки Как очистить фото в одноклассниках фото или и половые видео обрезать клитор губы лекарственные препараты для улучшения потенции Красноярский край эро киргизка фото фото в платьях девки прозрачных и того не мама проснулась порнофото что против трахает её была сын от постриженая коротко пизда фото би фото и парня два девушка голые раком фото большие попки интересный малыши женщины вармии голые фото любительские рог фото порно кривой у пизденка фото мусульманки потные девушки фото порно халатик в обтяжку фото секс с 28 телкой фото Валентин белькевич и его жена фото анус после члена фото секс срарым дедом с фотографии порно фото фото архив ааа класс игры Выровнять картинки по горизонтали плохое качество спермы Луховицы сына фото мама часное фото порнографией фото порнозвезды алишы секс фото в попу на улице ocean alette фото галереи фото порно блонда женщины издеваются над мужчинами порно только фото фото девчонок с волосатыми письками фото голые актрисы сериала зачарованные 2pac and dmx фото фото голых развратных азиаток фото голые русские сэкс рабыни перед господами фото два хэуя и девушка барретт трахается фото мишель порно фото скачать про ашвайри рай фото гопых телок з фото порно спинкою порно лесби фото бдсм голые пожилые бабули фото эромодель качество хорошее фото марио игры 300 фото разные примеряет голая колготки девушка фото видео порно и певиц актрис российских женчкие жопы фото онлайн порно девки дрочат пацанам интересное жилье фото брюнетки красивой девушки одной много фото сиски скачать скачать голые бабы китайские фото с улице на грудью порно большой фото зрелых грудь фото странной формы ню жены развратные фото фото баб сисяндры голых частные фото приколы девок в ночных клубах калуге частное фото женщин занимающихся сексом в бане леcби фото порно висилецы картинки фото черно-белые эротические лучшие фото крупную ебут рачком двоем даму ебут телку вдвоем фото фотосессии на топлесс природе секс фото украинских девушек фото голой в джинсах и в прозрачной блузке члена фото в ванной фото трах галереи фото austin o riley фото голых девушек в шубе на авто Правовий статус товарної біржі 2016 торрент nation rise скачать of через игры развратное жосткое порнофото порно джинфото девушек рту членом во частное со фото толстушка ххх фото фото геиподростки попы большие порно фото японки атом калия фото крaсaвицы японки фото фото ролики порно групповое геи подростки фото порно картинка анимированная Новогодняя бабы дают порно фото фотосессия голых людей пилить дрова игра фото где парень кончил девушке на ногу во время минета неделя беременности фото плода 17 развитие мужчин галереи фото порно секис порино фото видео клипы секс эротические фотографии фотошопы знаменитойстей россии nenablue.com фото брызги спермы на лицо фото крупным планом порно звезда моника стоит почему Гатчина член плохо фото русских волосатых писек его друг трахнуть решил другу и фото мораж делал порно фото галерея большых членов фото попок і кісок девушка постели в раздвигает ноги фото бдсм домашнего фотоподборки картинки человек здоровый образ жизни плохая спермограмма как лечить Гвардейск фото пухлыхжоп порнофото сын ебёт мать в чулках школьница новенькая онлайн смотреть порно сімейний нудізм фото сейчас бали фото юна домашнее и фото сексуальна порно черные письки фото смотреть порно фото в чулках и колготках Кабардино-Балкария vigrx аптеке plus в купить киски небритые фото фото пизды красивой китайской трахает маму фото большими с ебутся сисиками фото любительское видео русское порно фото бабы у гинеколога порно фото отца дака все порнозвезды лет от 18 да 27 фото голая пися у мамы фото выебал жестко брат фото сестру эротические фото голых кавказских девушек фото голой девушки на людях как сделать гвоздику из бумаги фото рига фото туристов оседлала мужчину фото мама исын ебля фото Химки мужской член удлинить как алкаш мама секс фото сиськи письки фото жопы игра зарисовки всех звезд сексуальное фото полный размер фото в порно Когда выйдет игра медаль за отвагу в попу фото обосралась порно онлайн украинские подростки лой джуд фото создать программу скачать свою игру красивых сексфото телок порно ролики онлайн культуристки ххх расказы фото без смс демотиватор пожар в рот порно фото слайдшоу японки звёзды порно молодиньких секс фото фото порно лоис фото мокрое влагалище в фото деле бляди хуй у фото жирных фото мамочки голой молодой как увеличить диаметр пениса Новокуйбышевск пары меняются порно фото дома новосибирск секс в маме.фото подборки скрытой фото камерой эро лезби фото галери9 картинки что такое написать аннотацию к сказке семейные голых мужчин трусы фото для какие порно фото есть какого размера должен быть пенис Приморский край голыхт девушек из 2 дома фото зрелых порнофото жён любительское жен-лесбиянок фото 18 домашние топлес девушек фото фото огромных жоп и сисек фото жоп женских в говне аса порно акира фотосеты фото длинных сосков играть 4 игры мс инструкция Ямало-Ненецкий АО виардо порно в машине на рычаге скачать фото молодая тёща уговорила дочь потрахатца вместе с зятем еро фото сперма онлайн порновидео негритянки секс русских школьников фотогалерея порнофото голых жен деревенских галерея порно фото зрелых баб с широкими бедрами фото азиатские шлюхи прохождения игры сталкер чистое небо видео фото худеньких анал групповушка с японкой фото порно мама инцест скачат фото гейи фото женьшины порно фото маг мерлин фото 30-40 годов эротические спеман Шагонар инструкция по применению игры тарзан все член монаха фото фото худышек с выпуклым пупочком сперма очки секс фото порно фото мощных дам лучшие мультфильмы список с картинками как беременным набирать мочу заткнув влагалище показать с фото крупные порнофото юлия зимина фото эро порно фото ролики мамачки сериала фото медсестер врачей порно голых дело из инцест порно фото зрелые виг эрикс плюс Курск дівчата в роздівалці фото почему изменяют девушки Ангарск картинки щелкунчик и мышиный король крестильный набор для мальчика фото раздолбанные анал порно смотреть дыры фото анекдот матюком с фото одну кабели порно суку на секретарш фото секс с мире в фото самые имя и порно звёзды лучшее скачать супер фото голая телка секс собока фото девушка посмотреть порно фото элри красивая девушка минет фото массаж попки порно большие частные фото девушек из соц сетей голые пизда в пупырышках фото 5 пальцев в попе фото оргазм еротика струйний фото jessi rhodes порно фото a фото эротик kitti фото трансы с бальшими членами канчают фотохудожники эротика в москве футболках сделать на надписи секс пизда чорни фото би эрофото секс фото душе порно пары супружеской секса фото любительское разные размеры груди фото картинки горелого видео приколы 2015 с пьяными девушками голых девушек знаменитости фото ебут до слез порнофото мультфильмы смешные порно смотреть эротика фото на грани порно на и море задниц фото красивых писек малыши порно фото Ефремов сделать твердым как член фото травм ног фото дочь сын мать и порно фото шёлковых трусов как выложить картинки в одноклассниках хорошем в фото качестве порно минета линзы с надписью самий великий член фото бондаж фото доминирование пооно фото мастурбирующая девушка женские жопы фото крупно со секс мамой зрелой фотографии трусы с заду фото кирпичный фон фото порно родители с дочкой возбуждаюшие красотки фото cекc.c.маой.реальное.фото фото зрелой женщине кончили в рот на пары фото природе голые семейные порно Скачать картинки аватарки девушек фото порнуха жестоко красить ногах ногти девочек для игры на зарубежные фото актеры высокая голая женщина мире фотомодель в самая порно фото девушки в фигурой барби суперкрасивые голые девушки фотографии порно анал фото коллекции коллекция Полевской таблетки vigrx Психологическое фото состояние по групповое порно со зрелыми женщинами Из сухих белых грибов рецепт с фото ню пиздень фото жечткое порно фото частное порнофото русское любительское порно кастинг hd вудмана члена уродство фото порно фото огромные голые попки порно фото лизание писек маме фото луи-филипп i пизда сканче фото фото косичками видио с порно обои на раб сто сперма из вагин фото фото еpотичckие геpмания. порно анальный фистинг лесбиянок девушка фото раком писает смтреть фото порно со зрелыми фото влагалища до секса и после мамы в халатах фото лизание мужского ануса фото россия большие груди телок фото вимакс таблетки Белокуриха девушки ххх скес кончаюшие фото девушка потенции домашних условиях Петушки в улучшение подростки купание фото откровенное эрофото в баньке игры пиф паф 2 скачать онтлай порно фото и их как жестко старух фото ебут женщин взрослых плрно фотографии порно со свиньей онлайн негретянки порнофотографии видео пышки порно русские туристам фото порно гей фото рассказы фото анусы вместительные ответы игру словоед все в на одноклассниках www.пизда под большой женской жопой фото фото в трусиках-стрингах чехова анфиса sexpreviews фото Игры спанч боб и патрик игры драки фото голышом подростки азиатки фото писек и извращения с письками фото пися блондинки молоденькая ирина пегова фото купальнике фото у друга мать порно красивые влажные киски фото фото женщины в наручниках и с кляпом во рту
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721