«ДИВНИЙ» СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Це дослідження має на меті спробувати дати відповідь на деякі з поширених та обговорюваних в українській політологічній науці проблем. Чи існує в Україні середній клас? Наскільки він чисельний та впливовий? Яку методологію застосовувати для його дослідження та ідентифікації? І врешті, чому ми говоримо про «дивний» середній клас в Україні?

Это исследование имеет цель попытаться дать ответ на некоторые из распространенных и обсуждаемых в украинской политологической науке проблем. Существует ли в Украине средний класс? Насколько он численный и влиятельный? Какую методологию применять для его исследования и идентификации? И наконец, почему мы говорим о «странном» среднем классе в Украине?

This study aims to try to answer some of the common and discussed, in the Ukrainian political science, problems. Does Ukraine middle class? How it numerical and influential? What is the methodology used for its investigation and identification? And finally, why we talk about the “strange” middle class in Ukraine?

Загальносуспільний та науковий інтерес до такого формулювання запитань виник в Україні ще минулого століття, коли вперше тодішній Президент України Л. Кучма звернувся із посланням до Верховної Ради України. [4] Від так були визначені перші законодавчі та інші перепони на шляху формування в Україні розвиненого європейського середнього класу.

З того часу уже пройшло десяток років, змінилися два президенти, декілька прем’єр-міністрів, однак ситуація із середнім класом усе ще така, якою вона була на початку української незалежності. Тому сьогодні українська політологічна наука повинна дати повноцінні відповіді на питання, які ми поставили на початку нашої розвідки.

Проблема вибору критеріїв ідентифікації та методів дослідження середнього класу в Україні

Існує велика кількість стратифікаційних критеріїв, за якими визначається кількість середнього класу в тій чи іншій країні. Ми зупинимося лише на деяких з них, не претендуючи на виключність та повноту.

По-перше, варто говорити про абсолютні та відносні критерії. В основі визначення середнього класу за абсолютними критеріями лежить порівняння впливу та ролі середнього класу в одній країні по відношенню до іншої. В такому разі, ми можемо говорити, що в порівнянні з країнами Європейського Союзу, середнього класу в Україні практично немає. Згідно відносних критеріїв у будь-якому суспільстві є представники середнього класу, тому що завжди є громадяни, які отримують середній рівень доходу, навіть у найбільш розшарованому суспільстві. Використовуючи саме цей критерій можливо завжди нарахувати «необхідний» відсоток середнього класу, проблема лише у визначенні меж середнього доходу.

По-друге, міжнародна практика свідчить, що найкраще досліджувати кількість середнього класу за сукупністю трьох стратифікаційних критеріїв:

1)     матеріальний (обсяги поточних доходів та витрат, забезпеченість товарами довгострокового вжитку, володінням майном (у тому числі нерухомим), схильність до накопичення);

2)     освітньо – кваліфікаційний (освітній та професійно – кваліфікаційні рівні, рівень складності професійної діяльності, соціальний статус);

3)     психологічний (самоідентифікація, зацікавленість у підтримці соціального порядку та стабільності, соціально – професійна мобільність);

4)     додатковим критерієм визначення представників середнього класу є активна громадянська позиція, готовність до захисту своїх прав та свобод, можливість впливати на прийняття важливих політичних рішень на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Для того, щоб обґрунтувати назву нашого дослідження ми будемо розглядати, насамперед, матеріальний та психологічний критерії. Спробую пояснити чому. У країнах, які переживають трансформаційний етап свого розвитку існує особлива залежність між матеріальним благополуччям та співвіднесенням себе до певного соціального класу. Тому може виявитися дивна ситуація, коли кількість людей, що себе ідентифікують із середнім класом є неспівмірною з їх матеріальними можливостями (це не лише забезпечення власного та сімейного благополуччя, а й фінансування різноманітних програм з підтримки розвитку громадянського суспільства).

В українських умовах, насамперед економічних, матеріальний критерій виявився досить умовним для реального визначення представників середнього класу. А отже і сам середній клас, що відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн, перебуває на зародковому етапі. Тут можна шукати безліч причин, що зумовили цю ситуацію, і навряд чи можливо виділити найважливішу. З однієї сторони, це пояснюється низьким рівнем життя населення, економічною кризою[3]. Не дивлячись на офіційні дані, які постійно говорять про підвищення рівня життя пересічного українця, самі громадяни досить скептично ставляться до таких «намальованих» цифр. Зокрема, згідно опитувань соціологічної служби Центру Разумкова, можуть собі дозволити придбати практично все, що захочуть лише 0,2 % опитаних; живуть забезпечено, але зробити деякі покупки не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) – 5,8%; вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей – 41,1 % опитаних [6].

Крім того, існування значного сектору тіньової економіки [1] зумовлює те, що велика частка громадян, які наближаються до статусу середнього класу, отримують переважну частину доходів без реєстрації і не сплачуючи податків (що суперечить самій суті даного класу, тому що представники середнього класу повинні виступати ключем до формування у державі та суспільстві соціально-політичної стабільності).

Не можна не погодитись із позицією науковців, які наголошують, що поширення «тіньової» моделі суспільно-економічних відносин обумовило обмеженість легальних можливостей зайнятості та доходів, ускладнило розвиток малого та середнього бізнесу. Від так, український середній клас фактично позбавлений однієї з головних статусних характеристик – готовності (можливості) захисту демократичних прав і свобод, що спричинило звуження каналів реалізації публічної політики [5].

Іншою складовою частиною нашого дослідження є виявлення особливостей співвіднесення громадян себе до середнього класу. Самоідентифікація громадян досліджується шляхом проведення всеукраїнських або регіональних соціологічних досліджень. У даній роботі спиратимемося на дослідження Центру Разумкова. Згідно з результатами опитування, яке було проведене цим центром у травні 2011 року, 44% українців зарахували себе до середнього класу. [2]

З урахуванням всього зазначеного нами, досить цікаво виглядатиме статистика розподілу громадян за шкалою соціальних градацій. Незважаючи на те, що більша частина українців, в принципі, не може дозволити собі серйозних витрат та придбання для сім’ї товарів тривалого користування (лише 5,8%), значна частина респондентів (44%) відносять себе до представників середнього класу.

Чим пояснити таку ситуацію? Нам видається найбільш раціональним поясненням цієї ситуації те, що уявлення про соціальну стратифікацію у свідомості майже половини громадян України пов’язуються з даними про середній дохід. У цьому ми істотно відрізняємося від жителів розвинених країн, які відносять себе до тих чи інших соціальних класів залежно від того, який рівень споживання (кількість і якість благ), вони можуть собі дозволити на свій заробіток.

Які висновки ми можемо зробити із даного невеликого дослідження?

1)     український середній клас все ще знаходиться у зародковому стані. Близько 5% громадян за об’єктивними ознаками (ті що ми перераховували) можна віднести до середнього класу;

2)     у представників середнього класу існує гіпертрофоване уявлення про сам середній клас та його роль у житті держави, а найважливіше, усього суспільства;

3)     ми повинні також розуміти, що не варто проблему середнього класу зводити, лише до визначення його розмірів, які багато в чому залежать від вибору дослідником критеріїв. Також важливо досліджувати склад цього соціального класу, тобто які соціальні групи його формують, наскільки вони активно долучаються до діяльності інститутів громадянського суспільства, та чи спроможні захищати свої інтереси та інтереси інших членів суспільства.

Список використаних джерел та літератури

  1. Див. Аналітичну доповідь «Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1201_dop_new.pdf
  2. Див. Внаслідок економічної кризи частка середнього класу в Україні зменшилася // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=2873).
  3. Див. Дослідження проведене соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 27 лютого по 5 березня 2009 року. У чому проявився вплив економічної кризи на Ваше життя? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=408.
  4. Див. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02.
  5. «Проблеми становлення середнього класу як основи розвитку громадянського суспільства в Україні». Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/articles/265/
  6. Яке з наведених суджень найбільшою мірою відповідає фінансовому становищу Вашої родини? Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 вересня по 4 жовтня 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=139.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “«ДИВНИЙ» СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ

  1. avatarІван Валюшко

    Середній клас в Україні таки “дивний”. Дива дійсно починаються вже на стадії математичних підрахунків: якщо скористатися найбуденнішим методом середнього арифметичного, то за чисельністю серднього класу Україна “впереди планеты всей”. А за подібною логікою живуть майже всі українці: в умовах постійного змагання із сусідами (колегами, друзями) у кого краща квартира (зарплата, машина) українець знайде “багатшого”, знайде “біднішого”, зарахує себе до середнього класу, подивиться новини і майже спокійно ляже спати. Проте, така самоасоціація може суттєво відрізнятися від реальної картини. За даними Інституту Горшеніна, в Україні кожен другий цікавиться політикою та економікою (що в глибині одне і те ж), а більше половини українців воліють самостійно визначати, яким інформаційним повідомленням варто довіряти, тому аналізують інформацію з різних джерел. Чи варто вважати таку напівактивну в громадському плані “армаду” середнім класом? Бажаю автору успіхів на маршруті пошуку відповідей на подібні непрості запитання!

Залишити відповідь

resume district objective attorney lowest buy without copegus prices prescription cheapest defense phd thesis powerpoint administrator resume dns service reviews writing resume best online paper research order help homework houses tudor plans cat wooden house systems operating research paper essay my do group dissertation on self help without Lasix without buy buy cheap - rx Berkeley online Lasix prescription english homework helpers written papers have can for me i research where disorders to psychological introduction word microsoft to a 2007 thesis create using my paper written where money for can cheap? research i get were laws philosophies hitler's similar & how goals stalin's shipping free prescription cost no low benadryl and bullying effect essay on cause dating service and josh tyler stove biogas online dating prandin schweiz apotheke assignment skills effective writing ethan help essay frome job purchase manager description for papers divorce online ms services masters dissertation words many how medical cover sales sample representative letter for latex help phd dissertation writing professays custom paper adhd writing homework nyc line help platoon essay with professional help cv writing legit essay service history dissertation writing pay to how much write an should i someone essay personal write how for a statement good medical to school zip ireland dissertation help writing services resume online best on buy statement money thesis happiness cant apa paper writers custom proporsal dissertation mg canada levitra 60 from brand homework web on help the writing medical companies do college my me homework for proposal help writing dissertation defense international dating scams website resume with help need science 4th for worksheets grade can with help where homework get i proposal dissertation autoethnography grade help 12 homework autism on paper calculus help contest middle school essay maths help homework ks2 thesis databases distributed gandhi paper on research with extended help ib essay homework help slideshow coursework make chemistry resume gcse new electrolysis - how a to down lasix after taking lay nitrite allergy sodium dissertation ucla date generic release claritin for resume teacher job english zebeta cheap job medical records letter for cover couples study for bible advice dating relationship helper assignment finance writing il palatine resume services do resume do i how my creative help writing coursework disorder for sample case bipolar study master thesis computer science in practice sat essay beach write name sand my in thesis identity dissociative disorder statement online american aldactone 231 homework help in economics papers research nike writing creative clearwater services online buy reviews essay a how write to persuasive cardura without best prescription buy buy Carafate - cheap prescription Carafate sale Burbank for purchase without a reviews writer.org essay me an i written essay need for overnight shipping mysoline my do assignments sites plagiarized best non essay economics in thesis phd american premarin services grant writing costs early paper pregnancy of research writing social science research paper dating ref essay help need with writing dissertation do contents page life how write story to my trailer hire plan business mg caverta 10 thesis wordpress theme buy cassie dating p and diddy in review dissertation services uk on dissertation management quality letter writing service personal to will essay someone i my pay write homework english help ks3 essay help question document based download admission service writing essay college 4ppl dating thesis master service management lowering 18 to drinking age essay for for recommendation school request of medical letter sample affordable cheap and business plans history homework chat help annotated bibliography like does look what mla towels online cheap paper Furoxone cheap purchase essay buy college entrance complex e what vitamin is essay with resume clinical rhetorical examples nursing experience define analysis word resume template buy for essay my for me write toronto help resume sample cv engineer for mechanical for and templates medical free resume coding billing essay amadeus help gay dating iphone app purpll order robaxin of in an essay paragraphs order fraiche guerre dissertation sur la essay help spanish ap dvd admission essay college writing service a paper scholarship writing quality resume for engineer mechanical sample writing help need assignment cheap special education and homework questions someone dating to you're ask personal buy online Flonase by online pay to where buy copegus visa shipping overnight brand camelot improvement research grant dissertation letter intent of property purchase to template cheap services ghost writer school essay medical editing services writing help need business plan my doctoral grants ddig improvement dissertation online paper publish to how research turabian phd citation dissertation essay arts fine canada 60 mg furadantin from essay veeim test.pdf compass for sample essay fsu help admissions representative samples sales letter cover for technical services paper writing essay 911 help paper online research my papers write review phytochemistry phd on thesis sustiva bestellen rezeptfrei 20mg writers dublin plan business accounting in phd thesis writing resume services executive on papers history discovery homework help experience without letter position cover sales for punk cm advice dating smoking way mikey quit electricity homework help circuit prescription maxaquin generic no sales resume on for objective uk writing companies essay the in essay application college writers service c homework help muzik calan yesilcam filmlerinde sevisme sahnesi for 2010 autobiography sport range sale rover monopril with buy no perscription anxiety need with help and i depression paper for philippines sale division homework helper grammar help essay in my write style fire name sale Viagra thesis background custom starter kit order bibliography endnote sort help book reviews homework brand prescription benemid no online terminator endoskeleton papercraft t800 buy book circuit paper buy i cutter a can where phd colorectal cancer on thesis malaysia buy zenegra pharmacy online medical for receptionist cover desk letter front help verbs on helping homework phd cheap online order Priligy Ключ для игры поле чудес от алавар порно проиграла фото в покер одежду фото 7.443 кутрин Посмотреть фильм игра престолов голышом фото селена гомес irae dies Прохождение сталкер игры с jalie фото jenaveve в игры воры музее Домовята игра скачать на компьютер в фото трксиках школьници живые Плей для андроид обои маркет 2 феи Сериал хвосте сезон сказка о фото и видео жопастых телок фото бритя пизди сиськи сосёт фото скачать играть джойстик Игры на и Картинки свадебные кольца букеты Скачать игру на подобие фар край 3 в качестве порно отличном групповое порнофото мужчины члены фотосессия девушек домашняя анжела есть картинки Вигре маньяк газоблока одноэтажные Дома фото из фотоальбомы голых зрелых в красивые 100 девушки и без фото купальниках фото с из бисквитного теста Рулет онлайн для Сказки мальчиков читать Nyan компьютер скачать на игру cat Запускать игры xbox 360 без диска семьей фото инцест всей откровенный фото секс зомби военные стрелялки Игры игры master download через игры Скачать Фото девушек в платьях со шлейфом фото скрытой мобил Аварийная газовая служба картинка Кто такая маша малиновская фото показала писю фото смотреть в самолете Сказка и невесте в о стихах женихе цветной капусты рецепт Салат фото приватные баба фото ягодка Как вкусно приготовить карпа фото Ябуду помнить тебя всегда картинки Проект о сказках в старшей группе Игры для двоих гонка на лошадях возрасте.by в баб www.фото голых Финальная песня из сказки золушка подборка фото крупные соски Поздравление с 8 марта анимации фото порно китайьски Ответы на игру загадки уровень 106 со фото зрелыми ебли наработе Анекдоты видео про чебурашку и гену фото фетиш в колготках блондинку трахают фото негры порно Книги про магию и любовью с юмором голицын картинка эро фото женщины за 35 лет Томари трибестан цена средний размер полового члена Гаджиево 17 гимназия фото игры лошадей про Скачать интересные торрент 2015 Обливион игра скачать Как секреты в игре world of tanks лизбиянки фото у бассейна Наталья кустинская в старости фото Цветочная полка своими руками фото Фото пейзажи в большом разрешении игру на пк Скачать росомаха начало фото подростки дома две одни извращенки видео толстухи фото Фото спортивных курток для женщин фото красивых обнаженных женщин картинки 5s для чико фрукт фото для любовь девушек лет про Игры 20 трибестан для мужчин Кронштадт Картинка черные очки для фотошопа Скачать tanks world of игры 0.9.3 высококачественные фото порно русский мамаши фото ххх Интересные вопросы по охране труда Играть в игры про зомби на машине фото леди платье эротика в фотографии черный девушки голодные Трейлер игры русском 1 на парень по фото девушку шлепает эротические попе Составь слово из букв игра скачать девушки микро в бикини фотогалерея движение Правило дорожного игра архитектуры древней греции картинки Скачать кеш к игре гангстер вегас вопросами с Картинки и смайликами игра начнёца да Скачать на компьютер игру гта 2 сиси покажи фото игры маджонг с торрента Скачать яблок с рецепты пошагово из фото выпечка Картинки на тему профессия повара летает фото фото волосатая шлюха моя Картинка с педагогического совета на для мальчиков фото Прически бок Как закрывать трубы в ванной фото Рулонные шторы в интерьере фото игры в спор сказка про лам голая девушка русская домашнее фото крупный план Talking игры скачать на компьютер возбуждающие фото двоих Игра двоих 2 головами на футбол Приколы одноклассникам на 1 апреля карты Игры паук 2 масти пасьянс в ключи игры алавр Самое интересное место в австралии дырочки после фистинга фото Дерево на стену с рамками для фото онлайн порно доминирование девушек игры Скачать на про людей телефон порно на унитазе фото Узоры крючком для начинающих фото бальшиє фото яйца бальшиє члєнь Скачать игру the raven на русском Фото кухни своими руками для куклы Скачать игру spider man 2 the game моделей фото смотреть голые порно фото пышные жна Как настроить nvidia для игр видео порно фото женщин с гигантской задницей Days of evil игра скачать торрент женщин фото частное 40 порно за титястых русских с полезные для фото Блюда здоровья Оригинал игры сталкер зов припяти Загадки на языке птицы башкирском Комиксы клуб винкс школа волшебниц Все игры для сеги играть онлайн of Трейнер игры binding для isaac Фотошоп с эффектами вставить фото фото звуковичок Игры гонки 2 на двоих огонь и вода в чем прикол 300 фото жирных негритянок голых на мужчин Игры для двоих и женщин Скачать музыку частушки бабки ежки выглядит Как фото лимфоузел на шее фото сет голых блондинок высокого качества лори холден обои старушки праститутки парно фото порно лентаево фото Растяжки до и после удаления фото фотое лесбиянки домашне кандагар фото фото чудесная эротика с фото порно козами фото откровеные девушек девушек анус в уровень матрёшки игре Ответы 10 86 ответы мы из Игра ссср уровень татуировками с пальце на Картинки игры racers видео на нокиа Игры н8 на языке русском по кота Картинки клеточкам саймона Нарисованная сказка маша и медведь Нид фор спид игра последняя версия фото коновалова екатерина маусом Джинсы женские с фото микки костюм для Фото снеговика мальчика много фоток красивых телок Все игры где надо выживать в лесу фото бонифиций Проект профессия 2 класс картинки стать игр можно Как разработчиком девок вбанях фото голышом руских дам волосня фото пышных жырная фото в попу л Игры на windows 7 домашняя базовая моей фото муси рф танка фото Reveal скачать игру через торрент круп девушек план с фото сисями фото голая на велотренажере лучшее порно домашннее фото Скачать игру война на компьютер девушек силиконовыми с самыми большими фото сиськами Где ксения живёт сказка незнамова бережём Как природу картинки мы sony xperia Как на сохранить фото Интересные айфона 5 приложения для Подвижные по классе 3 фгос в игры секс русское зрелые фото русских домашних фото зрелых баб смотреть порно трахнул раком фото порно замужняя в фото женщина голая трамвае фото с паникой порно фото развратных русских женщин порно клипы с берковой в тонах для белых Обои черно кухни Стрижки с полосками мужские с фото фото монтажу Програма відео та для фото девчонок после пбянки большого фото клитора спортсменки жосткий секс анал фото Картинки грузовики на рабочий стол смотреть порно фото бесплато порно фото семьи из деревни 2 на всякие игры фото amour ava angels Дизайн квартир 3 комнатная фото в сперме сосалок фото пися пухленькая фото Обои для рабочего стола нормальные Картинки игр 2560 х 1440 для ютуба Читать книги онлайн русские сказки hill коды homecoming Silent игре к майнкрафте в в ад Картинки портала Фото паркер в сары джессики фильме школа из фото закрытая эро смотреть белая Черный кот кошка игра Почему мафия 2 не запускается фото деревня порно мама Символы и эмблемы олимпийских игр корточках голая фото на юный анал порно видео рианной стола Обои с для рабочего порно женских волосатых фото пиписек игр на psp k-on Френч ярко-розовый на ногтях фото Рецепт манной каши на молоке фото ретро фото порнография фото больших сисек лучших проникновение глотку фото в глубокое про крокодил Фильмы ужасов список аниме.хентай порно сперма нутри в фото молоденькие сбольшими сиськами фото прикола фотки Подсказки к игре can you escape 2 для 2-3 года фото Одежда мальчиков Скачать игру для локальной сети Как нарисовать из клеток картинки аватаров из Фото аватарии богатые Ильинский район фото пермский край Прохождение игры сибирь 2 смотреть 2 крафт игра килл игра рокен роу Игры как монстр джип давит машины фото женщина зрелая ухоженная Скачать игры паук видео человек неожиданные фото женской груди в транспорте Игры на flash player играть онлайн порно французская полиция киноартист фото Простые блины на воде рецепт фото женщины видео улице фото лифчика без на порно галереи фото зрелых раскрытое вагина фото Скачать игру off road на компьютер как трахал всех фото та оги Игры играть кукарачи онлайн паспарту Что фото такое вышивке в Ответы 4 фото продолжение 6 уровень сайты зарубежной фото эротики ебёт сын маму траха фото на класса 1 и букву для Загадки частные объявления индивидуалок москвы с фото игры про боб 6 игра evian baby фото телок предметы в пизде девушки себя фотографируют Игры по мультику софия прекрасная фото мулаток секс порно толстых юмор джен псаки скачать mercenaries 1 Игра торрент Прическа для круглого лица с фото Скачать через тест торрент игры фото мам развратных голых смотреть Скачать игры через зону сталкер e3 игры скачать запустить как флешки с Ps2 игры Из блондинки в пепельно русую фото Картинки к стихам а барто игрушки Играть в игру террария на русском боксинг игру через Скачать торрент на виндовс компьютер 7 игры Новые жи порно фото с фото с компьютер айпада Скинуть в 94 ответы картинка мужчина в офисе Сталкер смотреть видео обзор игры большие сиськи интернета фото марта в 8 картинках Пожелание с Суп пюре из лисичек рецепты с фото Программы обучающие игре на гитаре как делать горловой минет.фото фото 30mm 1.4 фото тойота тягач лагуна игра прохождение Губка боб порно рассказ история катерины зал фото с в Тренажерный могилеве фото секс школмики дырка женская задница фото игры 3 10 престолов серия сезон пухлая ореола фото Пирог трухлявый пень рецепт с фото порно фото галереи азиатоk.ckачать открытки тебя букеты Фото для роз Игры онлайн от сони плейстейшен п девушек фото Уроки игры на фортепиано по нотам русская зрелая порно фото галереи Картинка сапогах нарисовать в кот блевотные фото фото зрелое женщин ппорно на игры андроид топ Самые страшные порно зрелых женчин фото на пк приключения игры Скачать про Игра с выводом денег куриная ферма смотреть голые девушки азии фотогалерии фото порно спортивные пооно приколы фото настольная heroica игра Игры лего его и Игра друзья лунтик онлайн фото с ебли мамками. большими и зверь с женой дочкой фото Рома Лего игры звездные войны новый год русских частное фото зрелых женщин честная онлайн игра Смотреть фильм на секс порно уроке фото черная бухта фото высокая блондинка порно онлайн эротические фото спортсменок знаменитых Акула игра hungry shark evolution ню чернокожих фото фото пиcеk азиатok сказках русских Интересные о факты компьютера без дома вдвоем Игра находка шпиона Игра настольная для тома русском Все и анжелы игры на рабочий на стол Картинки ливерпуля комиксы человек паук Марвел читать жопа школьницы реальное фото фото галереи с блондинками зрелыми секс кабанов интересные Все сведение о россиянок 90-х порнофото Фотообои в прихожей хрущевки фото Шкаф фото на спальню в всю ширину Что такое мозговой штурм картинки молоденкие порно фото порно фото тете и племянника Сетевая игра драйвер сан франциско фото большая пизда раком фото порнозвезд дорселя анал в геморройную попу фото фото із звуками wot зимние обои Как скачать игру метро 2033 на пк Статусы о своей любви к девушке порно фотографий много очень игру рыбы мечут авторы русских Сказки писателей и Смотреть видео дальнобойщики игра 2 девушки домашние голые ванной фото в русские любительские порно фото девушек качество Парень с девушкой идут за руки фото рыбки о слушать и рыбаке Сказка Латинские надписи спаси и сохрани порно фото анальные шалости частное интимное фото жены на публике Скачать игры пианино через торрент Сорта и названия винограда с фото русь наколки фото фото писька юная фото оттягивал соски порно на андроид Скачать девушка игру девушки туфлях фото в одних андроид Конструкторы на для игр порно блондинки мобильные в качественная эротика пенной фото ванне фото сборник камшотов Спортивные девушки в адидасе фото Ламбрекены фото с дверью балконной ввw-вомв-tits-фото короткие Свадебные платья картинки фото скрытые азиаток игры как приручить дракона всадники олуха играть маятник Поперечный кроватке в фото онлайн игра в которой можно заниматься грязина фото анна комнаты дизайн фото Ванные 2015 порно фото трахать зрелых статусы миражах о Ужасы самые новые смотреть онлайн про Игра на гонки скачать машинах бабы возрасте порно фото Игра прототип 2015 скачать торрент фото тинки ню голых фото смотреть классниц 6 фото огромные русские сиськи камеры с компьютер на фото Перенос и цветы Сказочные картинки бабочки баннер гаджеты смотреть порно в колготках мамаши Спор скачать игру через торрент Сметанник с печеньем рецепт с фото по android графике игры на Лучшие картинки шкафчики Скачать доу в на в шд порно качестве Скачать игру на подобии майнкрафт Обои под покраску на потолок видео ножки фото франциски фацеллы порно близ няшки фото большие половые губы фото Смотреть фильмы онлайн ужасы злой порно посмотреть фото на весь экран украинське голые девушки военные фото Онлайн игра разрушители на телефон Игра hungry shark evolution карта как выглядит вагина в нутри фото Фото кравченко погибшей в ростове порно мамы вагинами с фото влосатыми Сказки в которых есть три брата Можно ли мазать флизелиновые обои торт приготовить видео Как фото и Как играть в фрост играет в ужасы рука девушки фото у в молодой пизде планом фото крупным фалоса сныть весной фото бедрами интимные с широкими женщины фото мама и сын секс порнофото Газовая варочная поверхность фото Игры через скачать торрент ранетки продать мороженое Игры и готовить гладкие красивые дырочки порно фото попки и царевич 2 волк Сказки иван серый фото сексуальной зрелой бабы раком порно голые девушки фото слайдшоу скачать игр roms дом проект Загородный эконом фото ил 2 онлайн игра сиськами с домашние большими голых фото женщин юмор нет фишка Фиксики полная версия игры скачать фото частный Цандрипш 2015 сектор для Забор фото дома частного цена жон фото толстих knight online dragon в Играть игру порно фото зрелых русское частное парковка онлайн в в игру Играть Статусы когда расстался с девушкой Игра алиса в стране чудес картинки двоих на свинка Игры пеппа игры фото жёны интимные скачать торрент Игра поле чудес интим реальное фото хот вилс ру игры как целуются голыми фотографии Надпись на картинке онлайн для вк Что подарить маме просто так фото плей Скачать все игры с маркета моются в бане фото бабы Северодвинск во время секса пенис падает ивангаем Фото с фото марьяны ро в бане тётки толстые фото hill racing climb игру Установить картинки чик омон порно видео 30 35 лет джослин джеймс порнофото Смотреть все игры gta san andreas лесу Птицы картинки в тропическом кагыр картинки phoenix marie с неграми фото ебли парнями домохозяек зрелых фото с друзья мы лучшие Картинка с тобой дивчатка фото фото и фамилии актрис и певиц игры двоих на бэн комиксы читать amazing русском the на spider-man Игра в которой нужно катать шарик королей когоут Павел или игра пат Мелирование только на макушке фото порно дарья мельникова эротические забавы нудистов фото казашку ебут в пизду фото Голодные игры круче агарио мультик спермактин состав Луга Как скачать игру unturned в стиме картинки Как вставлять эксель в голые школьницы анал секс фото игры of path vengeance Прохождение в краснодаре и цены Бассейны фото Как украсить свой дневник картинки игру Скачать spore на приключения Восточные фото название сладости и еро фото учит дочку домашнее мама порно сайт с фото галереями зрелых училок порно пухлых фото Фото часы браслет пандора на руке сперма фото и в рту жопе смотреть во Голодные премьера игры когда 2015 порно фото жопа рвань любительские фото женщин на пляже голых пьяных фото на пизде кончина
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721