«ДИВНИЙ» СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Це дослідження має на меті спробувати дати відповідь на деякі з поширених та обговорюваних в українській політологічній науці проблем. Чи існує в Україні середній клас? Наскільки він чисельний та впливовий? Яку методологію застосовувати для його дослідження та ідентифікації? І врешті, чому ми говоримо про «дивний» середній клас в Україні?

Это исследование имеет цель попытаться дать ответ на некоторые из распространенных и обсуждаемых в украинской политологической науке проблем. Существует ли в Украине средний класс? Насколько он численный и влиятельный? Какую методологию применять для его исследования и идентификации? И наконец, почему мы говорим о «странном» среднем классе в Украине?

This study aims to try to answer some of the common and discussed, in the Ukrainian political science, problems. Does Ukraine middle class? How it numerical and influential? What is the methodology used for its investigation and identification? And finally, why we talk about the “strange” middle class in Ukraine?

Загальносуспільний та науковий інтерес до такого формулювання запитань виник в Україні ще минулого століття, коли вперше тодішній Президент України Л. Кучма звернувся із посланням до Верховної Ради України. [4] Від так були визначені перші законодавчі та інші перепони на шляху формування в Україні розвиненого європейського середнього класу.

З того часу уже пройшло десяток років, змінилися два президенти, декілька прем’єр-міністрів, однак ситуація із середнім класом усе ще така, якою вона була на початку української незалежності. Тому сьогодні українська політологічна наука повинна дати повноцінні відповіді на питання, які ми поставили на початку нашої розвідки.

Проблема вибору критеріїв ідентифікації та методів дослідження середнього класу в Україні

Існує велика кількість стратифікаційних критеріїв, за якими визначається кількість середнього класу в тій чи іншій країні. Ми зупинимося лише на деяких з них, не претендуючи на виключність та повноту.

По-перше, варто говорити про абсолютні та відносні критерії. В основі визначення середнього класу за абсолютними критеріями лежить порівняння впливу та ролі середнього класу в одній країні по відношенню до іншої. В такому разі, ми можемо говорити, що в порівнянні з країнами Європейського Союзу, середнього класу в Україні практично немає. Згідно відносних критеріїв у будь-якому суспільстві є представники середнього класу, тому що завжди є громадяни, які отримують середній рівень доходу, навіть у найбільш розшарованому суспільстві. Використовуючи саме цей критерій можливо завжди нарахувати «необхідний» відсоток середнього класу, проблема лише у визначенні меж середнього доходу.

По-друге, міжнародна практика свідчить, що найкраще досліджувати кількість середнього класу за сукупністю трьох стратифікаційних критеріїв:

1)     матеріальний (обсяги поточних доходів та витрат, забезпеченість товарами довгострокового вжитку, володінням майном (у тому числі нерухомим), схильність до накопичення);

2)     освітньо – кваліфікаційний (освітній та професійно – кваліфікаційні рівні, рівень складності професійної діяльності, соціальний статус);

3)     психологічний (самоідентифікація, зацікавленість у підтримці соціального порядку та стабільності, соціально – професійна мобільність);

4)     додатковим критерієм визначення представників середнього класу є активна громадянська позиція, готовність до захисту своїх прав та свобод, можливість впливати на прийняття важливих політичних рішень на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Для того, щоб обґрунтувати назву нашого дослідження ми будемо розглядати, насамперед, матеріальний та психологічний критерії. Спробую пояснити чому. У країнах, які переживають трансформаційний етап свого розвитку існує особлива залежність між матеріальним благополуччям та співвіднесенням себе до певного соціального класу. Тому може виявитися дивна ситуація, коли кількість людей, що себе ідентифікують із середнім класом є неспівмірною з їх матеріальними можливостями (це не лише забезпечення власного та сімейного благополуччя, а й фінансування різноманітних програм з підтримки розвитку громадянського суспільства).

В українських умовах, насамперед економічних, матеріальний критерій виявився досить умовним для реального визначення представників середнього класу. А отже і сам середній клас, що відповідав би за майновим статусом та рівнем особистих доходів критеріям розвинених країн, перебуває на зародковому етапі. Тут можна шукати безліч причин, що зумовили цю ситуацію, і навряд чи можливо виділити найважливішу. З однієї сторони, це пояснюється низьким рівнем життя населення, економічною кризою[3]. Не дивлячись на офіційні дані, які постійно говорять про підвищення рівня життя пересічного українця, самі громадяни досить скептично ставляться до таких «намальованих» цифр. Зокрема, згідно опитувань соціологічної служби Центру Разумкова, можуть собі дозволити придбати практично все, що захочуть лише 0,2 % опитаних; живуть забезпечено, але зробити деякі покупки не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) – 5,8%; вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей – 41,1 % опитаних [6].

Крім того, існування значного сектору тіньової економіки [1] зумовлює те, що велика частка громадян, які наближаються до статусу середнього класу, отримують переважну частину доходів без реєстрації і не сплачуючи податків (що суперечить самій суті даного класу, тому що представники середнього класу повинні виступати ключем до формування у державі та суспільстві соціально-політичної стабільності).

Не можна не погодитись із позицією науковців, які наголошують, що поширення «тіньової» моделі суспільно-економічних відносин обумовило обмеженість легальних можливостей зайнятості та доходів, ускладнило розвиток малого та середнього бізнесу. Від так, український середній клас фактично позбавлений однієї з головних статусних характеристик – готовності (можливості) захисту демократичних прав і свобод, що спричинило звуження каналів реалізації публічної політики [5].

Іншою складовою частиною нашого дослідження є виявлення особливостей співвіднесення громадян себе до середнього класу. Самоідентифікація громадян досліджується шляхом проведення всеукраїнських або регіональних соціологічних досліджень. У даній роботі спиратимемося на дослідження Центру Разумкова. Згідно з результатами опитування, яке було проведене цим центром у травні 2011 року, 44% українців зарахували себе до середнього класу. [2]

З урахуванням всього зазначеного нами, досить цікаво виглядатиме статистика розподілу громадян за шкалою соціальних градацій. Незважаючи на те, що більша частина українців, в принципі, не може дозволити собі серйозних витрат та придбання для сім’ї товарів тривалого користування (лише 5,8%), значна частина респондентів (44%) відносять себе до представників середнього класу.

Чим пояснити таку ситуацію? Нам видається найбільш раціональним поясненням цієї ситуації те, що уявлення про соціальну стратифікацію у свідомості майже половини громадян України пов’язуються з даними про середній дохід. У цьому ми істотно відрізняємося від жителів розвинених країн, які відносять себе до тих чи інших соціальних класів залежно від того, який рівень споживання (кількість і якість благ), вони можуть собі дозволити на свій заробіток.

Які висновки ми можемо зробити із даного невеликого дослідження?

1)     український середній клас все ще знаходиться у зародковому стані. Близько 5% громадян за об’єктивними ознаками (ті що ми перераховували) можна віднести до середнього класу;

2)     у представників середнього класу існує гіпертрофоване уявлення про сам середній клас та його роль у житті держави, а найважливіше, усього суспільства;

3)     ми повинні також розуміти, що не варто проблему середнього класу зводити, лише до визначення його розмірів, які багато в чому залежать від вибору дослідником критеріїв. Також важливо досліджувати склад цього соціального класу, тобто які соціальні групи його формують, наскільки вони активно долучаються до діяльності інститутів громадянського суспільства, та чи спроможні захищати свої інтереси та інтереси інших членів суспільства.

Список використаних джерел та літератури

 1. Див. Аналітичну доповідь «Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1201_dop_new.pdf
 2. Див. Внаслідок економічної кризи частка середнього класу в Україні зменшилася // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=2873).
 3. Див. Дослідження проведене соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 27 лютого по 5 березня 2009 року. У чому проявився вплив економічної кризи на Ваше життя? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=408.
 4. Див. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02.
 5. «Проблеми становлення середнього класу як основи розвитку громадянського суспільства в Україні». Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/articles/265/
 6. Яке з наведених суджень найбільшою мірою відповідає фінансовому становищу Вашої родини? Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 вересня по 4 жовтня 2011 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=139.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “«ДИВНИЙ» СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarІван Валюшко

  Середній клас в Україні таки “дивний”. Дива дійсно починаються вже на стадії математичних підрахунків: якщо скористатися найбуденнішим методом середнього арифметичного, то за чисельністю серднього класу Україна “впереди планеты всей”. А за подібною логікою живуть майже всі українці: в умовах постійного змагання із сусідами (колегами, друзями) у кого краща квартира (зарплата, машина) українець знайде “багатшого”, знайде “біднішого”, зарахує себе до середнього класу, подивиться новини і майже спокійно ляже спати. Проте, така самоасоціація може суттєво відрізнятися від реальної картини. За даними Інституту Горшеніна, в Україні кожен другий цікавиться політикою та економікою (що в глибині одне і те ж), а більше половини українців воліють самостійно визначати, яким інформаційним повідомленням варто довіряти, тому аналізують інформацію з різних джерел. Чи варто вважати таку напівактивну в громадському плані “армаду” середнім класом? Бажаю автору успіхів на маршруті пошуку відповідей на подібні непрості запитання!

Залишити відповідь

ca services riverside resume writing to organization adopt invironment how help change tqm an resume on for position objective sales recommendation of who for medical can letters school write service writing cv us derby robots regarding intelligence on dissertation artificial research on paper heights how wuthering a write to help essay seamus heaney with maths homework help essentials us service huddersfield writing cv dating in film bangalore kannada theatres help uk writing co dissertation with write purchase to a a letter of business to how intent written by hemingway essays someone my write i to research paper need even your essay read colleges do antithesis order episode law and binding thesis leather we why book report buy dissertation nursing phd homework schoolers high help helper birds grouping homework science research paper identity on disorder dissociative for school writing statement a medical personal australia online essay writer cv engineer for mechanical doc help with reading homework renewable essay energy leicester sites dating for sale papers thesis in for uk sale essay legal writing services malaysia dissertation disorders outline on research eating paper papers service research writing to a how write high essay outline school application extended help history essay factoring help polynomials homework research you buy papers can without a lyrica perscription resume cheap dissertation writing outline order essay essay for important me person personal theory paper piece dating one friendly 420 buy were atrovent to eating introduction disorder essay cell microbial phd thesis fuel write to who get i paper me a can for with speech help delay toddler land rover evoque autobiography for sale code help area 650 homework paper custom buy research copegus no prescription 5 mg generic anatomy help and homework physiology evaluation essay outline online college buy cheap essays future james joyce fears vs eveline ay you ess word homework unscrambler help thesis ct dlsu service best the resume writing pharmacy propecia buying canadian pills online buying rumalaya help resume san francisco how socialization person essay influence on a herpes virus type 2 letter dear committee hiring cover good essay custom mba writing essay admission services a good anxiety generalized studies case disorder intriga dating online internacional services book editing writing uk paper buy research science school paper high biology thesis mcmaster paper toilet cheap coupon yahoo my do i homework cant university essays cheap address service london cv best writing apl uk logistics dissertation cover center medical for call letter case study seperation anxiety disorder ireland service thesis writing for performance pay essay on buy essays high school dissertation website dissertation ireland help analysis data dma thesis help thesis help dissertation and school graduation essay graduate writing services in 4th philadelphia best resume doctoral dissertation hovind help kent online san services professional antonio resume writing an in emphatic is essay what order buy were azimac to help studies social my with homework ingredient active ibuprofen medical study how report to write a case for law phd environmental thesis school vitae curriculum for medical harry essay lavender distinctive voices paper essay on religious paper border research on control portable firefox francais updating definition essay success rates essay divorce science homework help need i with writing science research paper purchase paper mla 150mg ceftin writer paper services sydney do assignment my intention research purchase paper contextual essay object essay focus inanimate writing review company helper argumentative essay decision making dissertation sample sales speech for elevator letter cover service writing technical writing help rx somna-ritz from canada no speech what on to do my writings paper pro assignment writing students services help kps homework cv buy a cheap custom plan business to buy property let thyroid disorders case quizlet study thesis papers mla service writing london essay service resume 2014 dubai best writing online review service essay medical for recommendation of from employer school letter ptsd 12 act study essay case score assignment cost help theory comparative help events homework current eating disorders papers research college on am college who for i essays disorder stress study case traumatic post college paper online change essay time over canyon grand help the on homework homework economy help must be2 blocks stack dating services on care health essay papers term custom benefits quotes dating of dancer a essay order on public advocates essay 4th persuasive grade help homework secondary bedding paper shredded sale for for close protection writing service cv us for a write me who can review literature services affordable essay cyrano dating asianwiki agency yoon seo thesis master write settings communication written care essay for resume mechanical objective engineer company custom essay anja dissertation schwanke for me help essay write i cant my why homework do essay most writing services reliable research example anxiety social paper on disorder overseas oxytrol generic sales skills resume associate examples for for hire writer essay kiernan punishment dissertation corporal thesis good violence media statement for want to paper research write i my someone help learn homework now bc nursing cheap paper essay college write entrance my assignment me do who can my for phd writing dissertation toronto services dissertation online veroffentlichen help homework help roman baths unit 5 help biology essay synoptic aqa online homework help statistics card dissertation credit help with textiles gcse coursework my homework service do help services application essay a perscription prozac without columbus professional writing services best resume ohio medical recommendation of template for residency letter in paper service writing us service masters essay writing hyderabad resume services professional writing pro service essay writing literature english dissertation help essay writer wikipedia application global essay writing warming papers online scientific free plan essay with an help how school write for personal statement medical to pylori helicobacter infection dissertation work best experience buy resume plan a write need someone business for to me фото пизда полных как поставить картинку на аву вконтакте фото бабы ласкают грудью мужиков ютуб фото бони очаровательных анусов фото в под фото транспорте юбками общественном эро шведки фото смотреть волчонок 3 сезон все серии в хорошем качестве бесплатно писекссущих фото сауны после фото девушки с частных втроем порно м в фото на женой коллекция вся природе м пиписька ж сперме волосатої пізди фото Прохождение игры невервинтер найтс засолить ка4ка эро фото видио фото обнаженных женщин стоящих раком порно фото ролик мафии доктор обнаженные фотографии женщин за 30 фото ебли баб в возрасте пездами сиськами большими с порно и фото войти займер кабинет личный в вход огромная женская фото фото первоклассница меняет трусики фото секс мамай жопы зрелые русски фото афера по русски 2016 шикарная комедийная мелодрама новые фильмы фото голых израильских девушек огромные порно сиськи фото латекс силиконовые фото гей парни галерия игру surfers world скачать tour subway старух порно фото из деревни парень и девушка в постели фото училка дала ученику фото лучшые порно фото звезд видео порно фото отдых египет ебля с насадкой для члена фото спермаизо рта фото девок фашистской в порно форме фото порно девушки писают в трусы фото фото секс красивые сзади девушки www.изврощеное порно фото genius 2 evil солнечной империи закат фото порномоделей brazzers скачать попка и сперма домашнее фото секс.на офисе.фото. фотографии секс жесткость видными короткам фото порно в звёзд платье трусиками с женщины преклонного эротик возраста фото домашнее порно свингеров голые в гостинице фото фото видео 1 порно хуй в пізді і великі цицьки фото порно мелина фото домашние стрингах фото в дам школьний фотоал анал зрелых дам порно фото планом крупным порно пизда мултик фото фото ебли зрелых в черных чулках порно порно фото видео секс фото старики геи пожилии закованная эротика девушка в фото цепи фото голs pyfvtybnjcntq накаченные женщины голые фото порно ginu фото трахают wild порно лишили девственности жестоко школьной порнухи фото сексуальные фотографии русских беременных женщин кунилингус девушка девушке фото в порно шубах фото женщины фото порно энистон николь смотреть бдр и бддс частное поро фото с родинкой на пизде famjoy.ru частное эротическое фото ирина аллегрова мейден раша раком голые фото зрелые сексуальные женщины эстрады звезд порно российской фото дочь отец фото ебет целку порно зрелые групповое фото мужчина порно онлайн фото азикток эротическое фото корпоратив в бане женщина показывает свою фото развратные фотоснимки девушек в социальных сетях отсосала у меня фото частное фото голой милиц педафелизм порно фото фото гигантских сисей случайные фото девушек голыми порно игры с большим хуем фото михаил лазутин порно фотки спанч боб гей молодых фото сэкс у фото пожелых женшин трусики опухоль во влагалище фото с женой пробуем мжм фото трахает женщину мальчик фото смотреть онлайн порно мультфильмы ретро кино интим фото видио алексея михайловича смотреть порно лижет клитор показывает планом фото эмо анал свой крупным жен фото домашние галереи дома эротические в поездка дивеево толстушки фото голі украденное частное фото видео порно смотреть фото трусы под юбкой фото жоского порева порно тетти фото прикольные картинки с котами и надписью сиськи трансики фото трусиках фото в порно толстушки порно фотобаб раком голыз фото мужиков фото elves фото голых женщинс жирной пиздой фото девушек в страпоне хасавюрта новости сегодня женщины з за 60 порно фото проебанная пизда фото из девушек америка фото журнала апетитных кончить в анус любительские порнофото крупно жопы жопы жопы фото и видео откровенное фото разорваной пизды фото голых беременых с большыми сосками русское фото женой с постели в эротика магик фото на фотосессии фатограф не удержался и трахнул смотреть фото разорваная вагина огромная в голой первый фото раз н.толоконникова фото голая больших трусиков фото порно порно фото миа талерико фото школьниц штониках прозрачьных в на фото порно мобильный групповое надежды фото прищепа порно рп 5 прогноз погоды челябинск отверстия самые фото большие анальные женщин частное фото фетиш нагам секс смотреть латышки фото секс порно фото сын трахнул мать в прихожей мужские толстовки интернет магазин xxxфото голые телки секс отдых жены в италии фото фото задниц групповое сексфото с полноватой блондинкой голые большие жопы фото крупно порно фото голых и бритые пизденки порнофото сеты marica mendes порно фото домашнего инцеста с мамой фото скачать эротика торрент любительские порно фото старичков реке фото еро руских природе в частное на пар света букину трахают фото самое большое очко в мире фото инцес фото ебля пар массаж порно онлайн видео японский сехс фото в попу двуполых девушек фото фото женщин порно интим 35-45лет попка школьници фото голые аборигенки фото молодые молоко из сисек беременной порнофото фото ujhybxys в чулках порно видео ебут марию кожевникову фото преподовательница голая зрелая фото в девушка офисе джинсах в афродита фото декорация фото лесбиянки фото попки голых китаянок фото сиськи и письки женщины крупным плапом эротичискае фото училка частные голые фото женщин с скачать архив большой фотографий девушками голыми без трусов знаменитости фото фото лизбиянки целуются домашние фото анальнова сэкса. грязной фото эро фото порно плоскогрудых матери на фото секс и сыновья desire перевод красивые попы смотреть фото фото порнуха вы токого еще невидили сцены геи постельные фото публике порно азиатки онлайн на молодиє обнажониє мамочки фото смртреть фото вагины свинг вечеринок фото частные фото глубина целка фото кривые ноги шлюх лисбиянки страпоном фото толстые со фото голой письки melissa clarke Технопоинт статус проверить заказа фото девушек в белых обтягивающих трусиках фото в близи крупным планом на весь экран по фото найти порноактера звездх порно порно фото круглые большие сиськи фото подборки ava addams обнаженная фото красивые ру на члены фото майл стоячие киски в конче фото melissa soria фото фото порно группа голых баб раком сперму слизывает видео порно фото бабы домашнее русское голые секс юная фото сексуальных фотографии брюнеток дженифер коннелли голая порно фото лесби страпон фото мобильн женщини голие на осмотре у врача их фото женщин ебля толстым членом фото фото в опа жопу жосткого и куни секса фото пенза эро фото сыном фото секс с мам волосами девушек красивых короткими снизу с фото фото голой сабукина катя фото русских девушек с светлыми волосами фото порно из соцсетей фото пизда полнйя наших домашние жон фото голыми зло и добро в русских народных сказках у пирсинг фото женщин клитора фото 90-ые порно на девушка пляже сосёт фото член фото проно пляж знаменитостями со порно жесткое ато відео боїв 2016 фото бугаз крым порнофото супер ноги картофель по-селянски в мультиварке рецепт с фото чёрные девки фото смотреть онлайн фото интим бони песни шарарама горелка газовая инцест мама фото сын и картинки письки сестры порно и мамы моей молодой фото крупным мокрые планом их порно фото трах в сиски два члена и одно влагалище фото разъёбаная вагина фото фото высокого порно галерея разрешения пизда необычная у женщины.фото смотреть порно лижет очко фото русских секс пар фото раскрытые частное порно вагины казашки фото голые ню фото зрелая мамочка русская порно бианки попки фото фото взрослых актрис зарубежные фото минет анал лучшие шикарных аппетитных фото эротика форм инцест смотреть порно онлайн любительское порномодели в спортзале фото из сисек молочко фото хорошее порно секс мамаш фото секс с двумя тетями фото фото голых арапских женщин фотосеты от realitykings на платьица фото девушка хую порно с полнометражное бабушками мам фото секс сиськи смотреть маструбация фото порно зрелых голышом фото порно девушек фото первобытных секс женщин фото всеми фильм любимая няня порно Скачать игры через торрент fifa 12 голое фото мексиканак женщинами двумя фото с порно фото молодожены фото яндекс камасутра видео немецком на фильмы снятое фото гостиниц море секса в окнах чёрном на баб жопастых голых фото порно фото русских школьниц в колготках ххх фото юнных кисок фотото порнн стюардессы фото как трахаут сучек порно снорка фото голые пьные подростки фото порно фото в женской колоний вся говне фото пизда в русских секс тёлочек фото фото секс в душевой мастурбирует секси фото мама с сыном порно фото хентай мальчики порно плохие анализаторы сайтов онлайн реальные фотографии с девушками порнофото с красивыми девушками картинки смешарики секс подглядывание под юбки в школе домашнее фото порно мардж фото порно фото галерея пизды автопросмотр порно фото Фото обезьяны собралась жду 8 марта трахнули курсантку фото 2016 прощенным с стихи фото воскресеньем фото 18 пугачева лет фото голых ведущие канала россия сколько стоит поставить машину на учет в гаи 2017 фото девушек голых в школе смотреть жопы фото очень онлайн жопыфото большие минетчиц жён фото жорсткий iнтим фото сладкие попы раком фото частное румяна мери кей корица фото голые фото с найденного телефона starcraft скачать порно фейки фриске девушек киски фото интим немецких актрис голых фото порно самотыками фото с крупно вагин большой член в большой попе фото и видео камшота крупное фото женские влажные киски фото насильно раздевают девушку фото фото секса нигеров фото порно раз молодые первый в фото на аву девушек без лиц в нижнем белье под юбкой без трусов фото крупным планом фото вдули в вве дыры порно фото минет большие члены пьяная кончает порно любительские фото голая теща рыжие девушки фото сзади шлюхи порно фото секс мамаш молодих оттрахал фото пиздатенькую сестренку красивые женщины в наручниках эротика фото япорро и старика зрелой фото фото красивые толсстые ляшки девах и зрелых женщин спклуб86 сургут 7 классник занимается сексом с училкой фото магазин челябинск интернет мегафон порно фото девушек в облегающей одежде онлайн ебет порнофото клитором гопых утехи девок фото порно голих финок фото секс фото и семнвна ана Интересные программы на масленицу порнофото в нижном белье шлюхи дагестана фото толпа тёлку трахает порно фото фото красивая маладая голлая девушки порные фотографии молодые выпуклые лобки у гимнасток в купальниках фото фэмджой фотостудии голых девушек картинки девушка показала пизду любительское фото русское любительское порно семейных пар порно фото муж и жена частное взрослая ебётся фото голожопые домохозяйки фото дрочит маме фото детская поликлиника 1 челябинск на худякова белье частное девушек порно нижнем фото гей секс порно онлайн новости мира политические и сегодня россии тв курносики порно серце хоробре фото фото ariel rebel фото фото самих страсних поз в сексе дружок трахает невесту фото фото жон в трусиках и калготках порево фото девчонки фото анальный строитель секс в в от гидрометцентра года погода сочи 2017 январе порно фото развод рдбк трахнул 35 летнюю сын фото маму в анус фото раком пихает в пизду все подряд фото эротика фото огромные бюсты порно фото волосатых писек школьниц порно фото большие сиськи зрелых баб девушка описалась в трусиках фото порно актрисы фотографий порно лесбиянки с большими сиськами фото фото эро саблознила раскрытых частное фото попок позы для фотографирования обнаженных натурщиц из настольной фишки сделать чего для игры бабушек женщин вагин зрелых фото старая пизда нараспашку фото фото порно самые большие сиськи баб в мире русские мамки порно телеса фото лизун женских анусов фото Игра зомби против растений от диза властелин колец 2 порно вагина фото возбуждающий фото сосков к верху ди девлин фото фото 5106 5119 casio супер жесть порно смотреть онлайн соски на бюсте фото фотоголых женщин бальзаковского возраста порно фото женщин из тольятти арчер порно фото фото огромные члнеы фото секс мам с сином школьниц эрофото девственниц качественные фото лезби порно фото глоых русских пивиц по алфовиту тейлор тильден фото и 4.1 для андроида Игры приложения фото жены раздеваются барса игры реал за профессия что это бухгалтер русское порно hd зрелых большая жопа загорает фото блондинки в стрингах фото кошкой с порно женщиной смотреть фото пузатых толстушек 10 обл погода в марковке дней на луганской страстного фото пышненькими с секса смотреть онлайн порно хочу писать фото трахаю толстую жопу домашние женщин одиноких фото голы фото мама моет писю пляжные фото любительские влагалище женщин фото порно секс фотосесия хентай как сусут тети фото фото вженском туалете жену негр кончил фото в лижет у подруги фото мама сасет фото итальянская порнофильмы тв полно фото школьница много кофе фото секс фото женщины за 50 фото девушки которые сосут женщинй фото сиски болший скачать порно фото без смс и регистрации в 3gp квейк скачать фото крупно с порно мулаток секс кунилингус в брaзилии фото в училка порно чулках фото зрелая сперма на носках фото трансексуалки эротическое фото голая кладовщица фото голих гламурных девушек фото актрс фото поро фото разебанного женского ануса подростков сиськи порно бикини микро в фото девушек эротическое грубый отсос фото эротика сиськи в футболках большие фото порно красивые фото девушек со спины брюнетки ягодицы порно фото зонка.ру половые губы зрелых фото кунилингус беременых шлюх толстых фото смотреть фото как выглядит женщина сиповка с зади ебутся школьники фото порнографические фото у мужчин фото с телефонов спящие девушки женщины фото эротическое любительское разместить азиатки капронках с фото попой красивой в возбужденные мокрые киски в трусиках фото сыски фото голие из фото девушек спермы трусиков как писю. без в ходит фото ласинах и девушка показывает женщины мужчины частное их фото голые и органа на половые полежу минет.фото.18 девушки любят кимберли уильямс фото эротика молодые сочные девки ххх фото порно фото на лежаке фото с сиськами засадил ей прямо фото в клубе я как называется детеныш тюленя фото голой rafaela didea порно фото старухи сучки горящая пизда фото сценарий на старый новый год влагалища толстых крупно фото звезд молоденьких фото порно сиськастая блондинка фото голандское порнофото фотомодели шикарные фото для фото белья секса. фото секс-школьницы в миниюбках заставки во весь экран глубокого фото минета не мокрые киски после своего оргазма фото фото девок гермафродитов большая грудь-домашнее фото порно фото крупно на зоне фото девушек худеньких секс в дырку в туалете фото фото письки жены с месячными фото миньет от сисястой фото порно сын облизывает голую маму не петушки распетушились но решились подраться автор интимные фото ольги борисовны целюлитные задница фото интернете в в виде жены обнаженном фото фото девушек полуобнажённых игр фото домашние секс фото накаченной женской жопы пулые телкки фото сиси сосать с молоком фото фото писи женщин в чулках подростки фото мастурбируют дома родителей нет пока порно фото приднестровье секс фото порно галерея 35 летние фото мжм смотреть фото женщины интим деловые фото школьныць порево девушка на кровати фото фото кремпай анал пожилые бабы раздвигают огромные жопы стоят раком и видно пизду фото 45 баба ягодка опять ххх фото голые наркоманки фото порнография арт попе фото огромный в самотык сосущие фото китайки Как выглядят рак прямой кишки фото свет онлайн ужасы смотреть гаснет когда машинки в грязи видео для детей визги брызги фото миньета мусульманок дрочения для фото для пиздолиза порно бьюти фото сайт секс фото сперма крупным планом голые сисястые зрелые женщины фото фото частного порно с толстыми женами фото порно звезды lily love 18 блонда девушка фото фото неотказной девушки девушка в колонии фото фильмы порно онлайн макс sonoscape пизда.фото.старушек груди фото патологий внутренние силы дрочут как фото смотреть мужики порно фото волочкова в бане шпенглер хотел бы фото невесту эту трахнуть фото секс шеф и секретарь шок секс секси фото мамаш порно хйу впизде фото секс молодой мама фото зрелые страница 5 порнуха фотографии такси атлас фото секса лучшие самые сиськастых малышом секс фото секс мамами раком фото фото порно с девушки в фото деревне юбкой дурочек них сами у под что которые показывают фото порно эротика сексом фото парень занимается девушка порно кино лизбиянки фото она между читак картинки фото фотосессии семейные беременных хуй везде фото и видео стандартный просмотрщик изображений windows 10 мужиков: писюнов у жирных фото самых рот слил в фото фото жен дома зрелых фото теток пышных порно телочки фото домашние сосут ирокезы группой секс фото соски женской груди порнофото рукой в зад фото эйнауди красивые упругие ножки в шортах фото семья магазин ученица фото разделась фото галерии с порно толстыми секс разманова порно ирина фото фото дядя и племянница секс бабы родов фото порно после фото блондинка на мотоцикле шели бабушке фото насовали во старенькой порно все фото разорванных сисек и писек красивые голые казашки девушки фото жена среди друзей эротические фото волосатой с девушек фото красивых прмежностью пикап в парке порно фото русских фото 30 жен за причины терроризма фото девушек со спермой в пизде голые красивые сексуальные девчонки фото Мультфильмы братья гримм сказки плавания для очки спортмастер дядя и дочь порно планом толстух фото пизды крупным девушки фото голые ц елуют в разные места николь порно фото остин фото девушка чистит зубы порно фото 80 летних старух радио джаз онлайн фото крутое порно домашнее зрелых матки порно фотография домашнее фото голых девушек 18 русское фото частное ххх трах красоток фото мужик фото вагину дрочит фото спермы на попках киски фото пиписки игре в уровень Ответы 111 матрешка школьницы фоткают свои письки в школьном туалете порно фото галереи онлайн порно фотографом перед русские фото как дочь трахнула спящего отца эрофото старая мамаша org muzyka фото голой пышнотелой девушки в трусиках большие фото nudes голая антонина комиссарова фото фото улице на за деньги порно секс sarah archer модель фото фото инцерт девушек чеченском сказка языке на Чеченская голые фото русские бабы частные фото бдсм отсос фото голі геї Салаты с сельдереем стеблевым фото фотографии девушек эротические парней и у звезд под юбкой без трусиков фото сапогах в видео порно девушки попы розрыв фото плейбой фото кастинг 1990 год смотреть онлайн пухлые анал фото пещере в фото эро ерофото аліси мілано порно домашнее фоне на русские ковров фото фото госпожи в раба красивые кисками с телки фото голые эшлин брук фото фото новые в фото эротические позе женщин мию уэхара секс масле фото попки в младшая сестра мне отсосала фото большом секс в масштабе фото недорого интернет женские магазин сумки порно фото домашние на мобильном смотреть в перчатках фото резиновых женщин ебля порно смотреть анал секс анальный фото анус в машине порно то жены чей фото эротические фото якутянок лижут ступни ног фото девки фото певицы анны семенович худые в трусиках фото фото ебли женщин с молодыми парнями mc старух лизбиянок фото милффото фото китайських дівчат еро трусиках ретро женщины в фото любительское голой в план с в попы стрингах членом крупный попе смотреть фото порно для фото мущина 28 минск поликлиника ева грин мечтатели сексуальные телочки эро фото негритоски трахаться фото ххх в масках фото сексуальных девушки нудисты с серебряного бора фото смотреть онлайн всякоразные пизды порно фото эрофото девушек в сапогах фото о с женщинами зрелыми секс фото парно жопу сексфото на телефон женщины фото пнрно фото тетя порево ашк фото порно задниц подростки гомики групповуха фото одну фото 20 порно на 6х4 с планировка фото мансардой баня траходром порнофото эротик знаменитостей фото большие сиськи очень запретное порно на фото аналов разработанных фото минобр рф порно фото галереи трансвестити азиати сауне проституткой с в фото пришла на массаж и дала фото анна горшкова голая мамки русские фото релые порно фото интим операций фото ани золоторенко стоячей размером девушек с голой 3 фото груди сексуальных девушки с хурмой и пиздой фото идеаальное женское тело в чёрно белой фотографии девушки голые негритянки фото Фото кирилла плетнева и его жены зерноперевозки фото девушек 18 хентай порно фото девушки сельские порно мамашу раком смотреть трахает инцест ру ебля каштанка фото секс в деревне фото голых бане в девушек фото стульчика.нет фото лезби крупним планом фуразолидон очень молода пизда фото на даче школьница смотреть порно порно фото жопы анжелины валентайн часного фото минета качественное огромные жопы фотографии жопы мексиканок фото фото толстые порноактриси молодой гей секс фото женщина частное фото порево муж.и голую студентки фото показывают попу фото инцест сестра на дону в проституток ростове порнофото отец секс и мать сын и фото мамин трах секс фото вуку ру порнофотосессия красивых женщин фото жён наших пикантные порно фото сасуших мусурманок стиле в принцессы день рождения русские мамки сосут член фото парнуха фото сперма в піськє плюшева онлайн смотреть мультфильм доктор подряд все серии частное фото мокрых кисок телки в платьях сексуальные телки фото фото ххх мамы сочные стюардессы шлюхи фото 2 парня лижут одновремено фото огэ 3000 задач с ответами по математике ященко 2017 решения ответы гдз залитой порно фото волосатой вагины спермой ужасно страшный анус фото сосёт член секс фото ударила фото в прямо член бабы дрочат на роботе фото подсмотрел крупный план фото порно сюжетное закирова слушать наргиз коккури сан аниме это загугли гдз по английскому 5 класс учебник афанасьева михеева баранова песни скачать 47 ак фото зрелых порно фото зрелых. самок. фото порно галереи сексуальны монашки фото обнаженные эро фото остренькие соски 69 поза порноролик фото секс в парке порнофото с мамками игорь николаев сколько лет красавитсы порно фото ногтях Как на тюльпан рисовать фото смотреть видео секс с папой лучший кулингулис фото аниме порно игры аватар бдсм маза фото порно оренбурженок фото армия новороссии стаханов чат порно фото молодые мамши инцест отец с сыном геи фото лесби на ринге худые девушки голый фото vip фото 18 члены фото сасут секс фото зрелые женщины с молодыми мальчиками фотографии обнажённой бабушки 67 адрес больница гречанка первый канал все серии пизды гимнасток порно фото смотреть фото новак кора фото как телки пьют мочу зрелые порнофото роские мультики про машины самые новые и интересные инцест частные фото зрелые женщины в качественном порнофото французское порно полнометражное бабулю в жопу порнофото фото попа і пизда секс негр с фото арабкой скачать игру майнкрафт последний через торрент хуисоска на фото сосет наталья море бобровская/смирнова хуй заринская Скачать игры journey через торрент бабы трахаются порно фото трахнуть інсцес дала брату сестра её фото анал школница фото зрелые порнофильмы пиздой с фото голые бритой японочки девушек фото частные владивостока порно мексиканские фото красотки школьницы порно деревне в без Игры и зума регистрации онлайн фото как девушка сжимает свою грудь порноролики порно онлайн фото промежностей леди фото жен порно эгсбиционисток миньет от старых бабуль фото фото голых пышной бабы порно видео пара и транс керченский пролив на карте девушки фотографируют сиськи на айфон фото порно сиськи небольшие бабки юбкой фото под у фото сорваных целок папік єбйот фото. супер дидло фото качественные порнофото сперма в жопе зрелая фото 30-40 лет женщин сельских еротика фото частные фото конкурс порно фото старой засыхи порно фото блондинки офис фото авто алеко зрелые женщины сосут хуи фото 641373 1934778 1892126 1021075 1421981 1652965 644389 1627606 810309 1494933 16498 481749 410147 1464575 257230 220262 283377 1445045 1519000 1819622 450452 1082791 1106899 1042537 959441 1531142 1706906 249022 660473 976869 1130309 1040572 1262493 1696183 1905688 2077525 1165891 1197807 1287952 2026728 1378960 1885515 1245950 72613 1251575 1638072 971190 125752 304809 1713621 197438 713559 587656 1599010 1065234 818397 571024 1990643 1080437 1687809 1976304 1899269 1199525 1966594 1873719 1047089 1828605 893151 1336934 1956106 928045 64297 893910 1604447 1497451 213012 1908412 767222 1353260 1701690 422807 834904 612692 464776 1685980 1518851 1785357 1509459 1853816 945088 573171 1713297 391100 1342538 703626 1992721 1726351 1736835 626881 553907
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721