ДИСКУРСИВНИЙ АКТ УХИЛЬНОСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.М. Місягіна

Університет права імені
Короля Данила Галицького
Івано-Франківськ

У статті здійснюється аналіз ухильності у світлі теорії мовленнєвої діяльності. Обґрунтовується доцільність трактування ухильності як двоєдиного дискурсивного акту. Здійснюється спроба узагальнення схем корелятивної взаємодії мовленнєвих актів ініціальної та респонсивної ухильної реплік в межах дискурсивного акту.
Ключові слова: дискурсивний акт, ухильність, експліцитний квеситив, імпліцитний квеситив, мовленнєвий акт, комунікативний акт, інтенція.

В статье осуществляется анализ уклончивости в свете теории речевой деятельности. Обосновывается целесообразность трактования уклончивости как двуединого дискурсивного акта. Осуществляется попытка обобщения схем коррелятивного взаимодействия речевых актов инициальной и респонсивной уклончивой реплик в пределах дискурсивного акта.
Ключевые слова: дискурсивный акт, уклончивость, експлицитный квеситив, имплицитный квеситив, речевой акт, коммуникативный акт, интенция.

The article analyses hedging from the viewpoint of the theory of speech acts. The appropriateness of interpreting hedging as a two-part discourse act is substantiated. An attempt is made at generalizing correlation schemes of speech acts realized in initial and responsive statements within a discourse act.
Key words: discourse act, hedging, explicit quesitive, implicit quesitive, speech act, communicative act, intention.


Термін «ухильність» використовується дослідниками для позначення численної гетерогенної кількості послідовно залежних комунікативних дій, які вживаються мовцем для ухиляння від надання відповіді на запитання.
Ухильність можна розглядати в світлі комунікативної лінгвістики як комунікативну стратегію, тобто „зумовлені комунікативною ціллю загальні стереотипи побудови процесу комунікативної взаємодії залежно від умов спілкування та особистості комунікантів” [8, с. 45], або в межах теорії мовленнєвої діяльності як сукупність мовленнєвих дій, що представляють собою реакцію на ілокуції різного плану [ 4; 7].
Метою даного дослідження є визначити критерії, що дозволять співвіднести ухильність із конкретною мовленнєвою дією та визначити специфіку функціонування мовленнєвої дії з ілокутивною силою ухильності в комунікативних процесах.
Об’єктом дослідження у даній статті обрано ухильність як мовленнєву дію. Предметом дослідження є зв’язок та взаємозалежність мовленнєвих актів з ілокутивною силою ухильності.
Мовленнєвий акт (МА) – це “цілеспрямована мовленнєва дія, котру здійснюють відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у конкретному суспільстві; одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, яку розглядають в межах прагматичної ситуації” [1, с. 131]. У зв’язку з тим, що мовленнєві акти, які є першоелементами мовленнєвої діяльності, виражають первинні і однозначні прагматичні значення, то до їх основних видів відносять констативи, квеситиви, директиви, комісиви, експресиви і метакомунікативи.
Дискурсивний акт (ДА) – “одиниця мовленнєвої взаємодії, включена в інтеракцію”, яка представляє собою “ланцюжок мовленнєвих актів, об’єднаних спільною телеологічною установкою в єдиний мовленнєвий блок, в якому сходяться, перетинаються і взаємодіють різні ілокутивні сили з різними (первинними і вторинними) прагматичними значеннями [6].
Оскільки мовленнєвий акт є неподільною одиницею мовленнєвої взаємодії, а дискурсивний акт – мовленнєвим блоком, який складається з сукупності мовленнєвих актів різних за своєю прагмасемантичною спрямованістю, у світлі теорії мовленнєвої діяльності ми трактуємо ухильність як двоєдиний дискурсивний акт із телеологічною установкою «уникнути надання інформації». Розгляд ухильності як двоєдиного дискурсивного акту є одним із пріоритетних перспектив дослідження, що без сумніву розширює межі розуміння та трактування цього явища у світлі теорії мовленнєвих актів. Дискурсивний акт ухильності складається з двох мовленнєвих кроків – ініціальної репліки-стимулу про надання інформації, що її виголошує співрозмовник-адресант, та і респонсивної репліки-реакції про відмову/ухиляння від надання інформації, що її виголошує співрозмовник-адресат [5].
Безумовно, надзвичайно актуальним є узагальнення схем корелятивної взаємодії мовленнєвих актів ініціальної та респонсивної ухильної реплік в межах дискурсивного акту ухильності, оскільки цей тип мовленнєвої взаємодії неможливо розглядати відокремлено через взаємозалежність ініціальної та респонсивної реплік. Респонсивна репліка може вважатись такою, що реалізує ухильність тільки у відповідності до комунікативної ситуації та обставин спілкування. При цьому, їх не досить для того, щоб стверджувати, що має місце ситуація ухильності, тому що основну роль у цьому процесі відіграє ініціальна репліка. Саме зіставлення фокусу запитання та відповіді на нього (ініціальної та респонсивної реплік) дає нам підстави стверджувати про двоєдиний дискурсивний акт ухильності.
Для характеристики ДА ухильності була використана матриця основних алгоритмічних ознак ДА, розроблена Приходьком А.М. [6].
За способом використання безпосередньо ухиляння від відповіді у межах ДА ухильності втілюється завжди виключно у респонсивній репліці, як реакція на запитання. За способом вираження ДА ухильності може втілюватись як прямо, так і непрямо в залежності від інтенцій мовця. Щодо конфліктного чи кооперативного режиму спілкування, не можна стверджувати, що ДА ухильності втілюється тільки в умовах одного з них, оскільки установка на спілкування залежить від намірів та цілей мовця та обраного ним типу ухильності. Вважаємо, що якщо мовець обрав непрямий тип ухильності, то він зацікавлений у дотриманні Загального Принципу Кооперації [2; 3] та кооперативному спілкуванні. Пряма ухильність передбачає повну відмову від спілкування і відповідно конфліктний режим комунікації. Алгоритмічна ознака «вигода-невигода» для мовця характеризує ДА ухильності як такий, що зазвичай є вигідним для мовця, а не для адресата, хоча є випадки, коли цей ДА вжитий для того, щоб зберегти гідність адресата чи уникнути його критики. Тому відповідно, якщо ДА ухильність втілений з вигодою для мовця, можна очікувати бенефактивний результат для мовця і малефактивний результат для адресата. Якщо ж він втілений з вигодою для адресата, банефактивний результат, відповідно, матиме адресат, а результат, що отримає мовець у цій ситуації залежить від параметрів комунікації та контексту.
Таким чином, ухильність можна трактувати як дискурсивний акт типу «конформатив» [6], що є реактивною мовленнєвою дією, яка використовується як в кооперативному, так і в конфліктному режимах спілкування, і об’єднаним ідеєю знання мовця про користь і шкоду у випадку прийняття оперативної ініціативи. Дискурсивні акти типу «конформатив» сигналізують як про повне (відмова від надання інформації), так і часткове (надання лише частини інформації) ухиляння.
Стосовно узагальнення схем корелятивної взаємодії мовленнєвих актів ініціальної та респонсивної ухильної реплік в межах дискурсивного акту «ухильність від відповіді», можна зауважити, що ініціальна репліка виражена переважно експліцитними МА квеситиву (1), імпліцитні квеситиви, що спонукають втілення ухильності, трапляються рідше (2):
(1) “So what did you think of your husband’s little video?” “I really haven’t given it much thought.”“Like hell you haven’t”(D.Baldacci. Total control, p. 400).
(2) “I still don’t understand how you got here and who you are,” she added with ice in her voice. “Your father….our father will explain,” I said. She flicked me another of her scornful glances before throwing her hair back (V.C. Andrews. Ruby, p. 220).
У другому прикладі ініціальна репліка виражається імпліцитним МА квеситиву, у якому мовець констатує факт відсутності розуміння. В умовах кооперативного спілкування таке демонстрування мовцем свого незнання передбачає спробу співрозмовника заповнити його інформаційну лакуну.
Респонсивна репліка виражається через МА квеситиву, директиву, промісиву або експресиву: Хоча необхідно зауважити, що найпоширенішою схемою кореляції МА у ДА «ухильність від відповіді» є наступна «МА-квеситив-МА констатив» із значною перевагою констативу-припущення (3), констативу-ствердження (4) або констативу-відмови (5):
(3) “.. You’ve met him, haven’t you? What’s your reaction?”I shrugged noncommittally. “He seems okay” (S Grafton. “I” is for Innocent, p.158).
(4) “Do you like him?” asked Donna suddenly. Juliet flushed. “He’s a very good doctor, I believe,” she prevaricated. “That’s not what I asked. I asked you if you like him.” “I do hope you’re not trying to matchmake,” said Juliet (BNC).
Запитання та відповідь можна назвати узгодженими лише у випадку ігнорування контексту та ситуації. Доцільно зауважити, що співрозмовник запитував не про професійні, а особисті характеристики об’єкта уваги, та мовець, проігнорувавши контекст, ухилився від запитання, вживши для цього МА констативу-ствердження у респонсивній репліці.
(5)“Is anything amiss at Triton?” Sawyer watched her squeezing her hands together. He resisted the temptation. “It’s an ongoing beruau investigation, Sidney. I really can’t say.” She stepped back a bit. “I understand, of course” (David Baldacci. Total control. p. 287).
Мовець прямо відмовляється надавати інформацію (It’s an ongoing beruau investigation, Sidney. I really can’t say), слухач зрозумів неможливість її отримання і припинив ставити запитання (I understand, of course).
Часом кореляційна схема може складатись більш як з двох МА (6):
(6) “Curtis, what’s the matter? Is someone there with you?”(МА квеситив, МА квеситив) “That’s right. Listen, why I called? I was wondering if you could meet me so we could talk about something.”(МА констатив, МА директив, МА констатив) “Who is it? Are you okay?” (МА квеситив, МА квеситив) “Can you meet me? I have some information.” (МА квеситив, МА констатив)What’s going on? Can you tell me who’s with you?” (МА квеситив, МА квеситив)“Meet me at the bird refuge and I’ll explain (МА директив, МА промісив) (S Grafton.. “I” is for Innocent, p. 268).
Важливо також те, що чим менш прямо та різко мовець задає запитання, тим більш імпліцитно виражена ухильна відповідь, і навпаки, чим більш прямо та категорично мовець запитує, тим більш категорично та експліцитно звучить відмова співрозмовника надати інформацію.
У світлі теорії мовленнєвої діяльності це твердження відображається наступним чином: МА експліцитний квеситив (Do you know..?) або директив (Tell me!) ініціюють МА констатив-відмову (It is none of your business), МА констатив-незгоду (I am not going to tell you!), МА експресив (Why should I tell you?), МА директив (Do not ask me this!). В свою чергу, непрямий МА квеситив ініціює МА констатив-припущення (maybe, perhaps, seems), констатив – ствердження (відхід від теми), хоча варто зауважити, це не є абсолютною тенденцією. Наступний приклад ілюструє схему МА непрямий квеситив-МА констатив-припущення (7):
(7)“I’ve heard rumors that you’re planning to stay on as sheriff,” Frost said. Jackson meandered toward the desk.“Seems likely”(J.Bohander. Warrior Heart, p. 232).
Очевидно, це пояснюється тим, що чим категоричніше звучить запитання, тим менше відповідач має шляхів для відступу (уникнення відповіді на запитання), і тоді він обирає варіант демонстративної, прямої ухильності. І навпаки, коли запитання задано непрямо, мовець може вдати, що не помітив його і ухилитись із значно меншими «затратами», тобто не виказавши свого небажання повідомляти інформацію.
Таким чином, у результаті здійсненого аналізу було обґрунтовано трактування ухильності як двоєдиного дискурсивного акту. Здійснено характеристику дискурсивного акту ухильності з врахуванням основних алгоритмічних ознак дискурсивних актів. Здійснено спробу узагальнення схем корелятивної взаємодії мовленнєвих актів ініціальної та респонсивної ухильної реплік в межах дискурсивного акту ухильності.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бацевич Ф.С. Нариси з лінгвістичної прагматики : [монографія.] / Ф.С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.
2. Гордон Д. Постулаты речевого общения / Д.Гордон, Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. Прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 276–302.
3. Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16 – С. 217–237.
4. Остин Дж. Слово как действие / Дж. Остин // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17 : Теория речевых актов. — М., 1986. – С. 22 – 129.
5. Павленко Л. В. Дискурсивний акт «підхоплення» у англійському діалогічному мовленні (на матеріалі сучасної художньої прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови”/ Л.В. Павленко – Львів, 2011. – 20 с.
6. Приходько А.М. Дискурсивные акты: прагмасемантика и прагматипология/ А.М.Приходько // КОГНИЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ, ДИСКУРС. – 2010. – № 1. – С.101–122.
7. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1986. – № 17. – С. 170–194.
8. Стернин И.А. Русские: коммуникативное поведение / И.А.Стернин, Ю.Е. Прохоров. – [3–е изд., испр.] – М. : Флинта ; Наука, 2007. – 238 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

brain help can homework how your writing with help free essay help gcse coursework with business studies sitton spelling help homework australia assignment help cheap write help proposal and dissertation essays write for schoolers high help homework kaufen generika noroxin help war homework chaco thesis engineering mechanical for best help unc writing center pj homework pinchbecks helper dissertation phoenix help couching dissertation essay conclusion abortion homework help physical science in english essay upon government plantation continent ofamerica p-force prescription super no 5 mg with papers where buy to apa research custom essay fast how mystery write to stories essay frazier write my help computer networking homework letters for resume covering essay osu help research papers cheap pre written writing consultation service dissertation papers cheap custom research writing distance services learning place order best to bentyl for example speech sales elevator tablet Procardia essay what is critical a lens martin on luther writing king custom essay write cheap my business best writing online civilian resume service to military drugs herpes dosages best writing resume in service usa mind dissertation relevance in philosophy phenomenology philosophy language services uk writing resume help capitalization homework palo service writing resume alto write or me essay my roman corrig dissertation george 1984 help essay orwell dissertation economics proposal cv uae resume and writing services my write for resume free me help writing services best helpfor earth science homework of writing review dissertation services dating online desportivos content writing companies uk chocolate is what divine market? target dubai writing cv professional in cv service writing liverpool free papers online editing homework school help high biology custom essay good in have alphabetical to do bibliographies order be essay my write services artist writing bio my online story own write plagiarized paper of research non a paper research critique scientific school essays this medical school why mental health for aide resume original essay written on essay it pay forward canada in resumes why i do homework my cant just powerpoint presentations buy custom paper introduction bipolar to disorder research malaysia service assignment writing writing dissertation introductions help with english homework states services essay united based should to an essay introduction analytical the edition doctoral dissertation buy a 6th research sale for essays essay peonix order of of declaration thesis master authorship for a construction dissertation students with writing help sites for writing students college essays persuasion in me do for my assignment please on gun speeches control persuasive writing apa article an review paper of the scotland order a white copy cheap a buy dissertation to help an get how online essay writing research disorders paper eating write com writing dissertations un de amener comment sujet dissertation dissertation cv karaganda 2008 20th the century charismatic in leaders help homework project statistics english thesis college my first in at data mining day quotations essay ideas services resume vancouver diet homework day three help analysis right always essay customer is essay eastern university admission michigan write about what college i do my essay mom best essay papers online working buy money cant love essay buy tissue poms where to paper pom recommendation medical letter for doctor college writing speech service paper uk buy research edmonton help resume le dissertation colonel chabert sur travail ses dissertation du conflits resume walmart order online write my analytical essay custom jurisprudence in services writing business professional article buy review amontillado for cask thesis the of with writing dissertation card valentines help dissertation doctoral kissinger assistance development article product argument research food papers on topics disorders presentation ppt sleep writers paper business job resume application emeryville buy best speeches minute one teacher's essay topic day scratch from essays original online written best buy resume mac application dissertation gmu and thesis paraphrasing sentences homework someone to do pay your websites dissertation why homework is essay helpful essays help homework francais plan dissertation to buy divorce student about where format apa paper dating iu kiha comments essay green going help homework queen victoria essay persuasive writing help marketing essay international plan code essay meister custom discount for help primary gods homework greek with college essays help resume best writing service sydney online help homework live chat sample of medical recommendation for letter fellowship new york cv writing service us professional paper writing custom essays write to the paragraphs start statement for personal media courses examples resume quant physics phd buy now essays dissertation help nyc sale buy plan business and dissertation help download phd disorder features with depressive major study psychotic case the to lung liver cancer spread for medical cover position records letter work essay writing social service research disadvantages and essay on medical english paper advantages internet search in of engines company help that dissertation in others any can help ap essay history world assignment writing pay term papers thesis online dissertation comprehension and bibliography homework help essay purchase argumentative help homework new jersey professional cv africa writing south services cover the hiring letter optional to manager generic Tetracycline online in taleem for schools e niswan writing top essay urdu nacional brasilia online dating fm radio a literature review with help dissertation speech pathology high term papers school buy helper schaffer frank books homework my article rewrite for sales free presentations templates powerpoint don homework my do yahoo i doctorate cheap online essay websites children de courtship lyrics dating ingles traduccion tx antonio san resume writing service tendulkar sachin of dating online autobiography candide 3 chapitre dissertation elimination help homework i my write how can cv school purpose statement of graduate for essay definition responsibility help with paper my paper writing companies custom buy check fosamax via by dating nyc apps top mta autism spectrum literature disorder on review write my can essay paper nursing professional do dissertation introduction my ict as coursework help ocr uk dissertation proposal writing a групповые порнофото русские любительские к комментариев фото Программа для фото Платье с ирландским кружевом Ногти новинки 2015 фото лето 2015 фото стропон и мужык Обидеть таню может каждый картинка Скачать картинку я скучаю любимый для Всеволожск женщины размер пениса Сказка и быль в кладовой солнца Игра одним словом слово из 10 букв через Как телефон распечатать фото beach Katathani phuket resort фото Играть в игру фредди крюгер играть из репка Рисунок сказки карандашом конкурсы и Игры на 23 февраля дома список на игры пк Отечественные Сталкер оружие добавить в игру как старый мамаши анал раздолбанный фото иммунитета Что есть полезно для поцан ебет училку фото крупно фото три пизды 2015 3.05.05 на Снип 84 год статус фото телки с большими хуями голые фото девушек с мобильного телефона фото ботанш порно днем с для Картинки рождения клипа Салат из кальмара пошагово с фото Девушки в хиджабе картинки скачать фото минимясо секс фото: мамаши с зядями игры для Скачать игру одиночной www.ххх фото сисястая мамка дала потрогать себя сыну Игры на мьюзик 5130 экспресс нокия Пирог с сайрой и картошкой с фото Фото толстых девушек для мотивации игры братский для группы Как фото из удалить свое микроволновкой Дизайн фото с кухни документы форма Военная фото на планшета новинки Скачать игры для голая злата.максим.фото женщин домашних в трусах колготках фото Need for speed жажда игра скачать обнаженная блондинка на шпагат фото казарме фото маму в рассказ девушка сует себе толстый резиновый член и всякую полстую фегню показать фото школьницы фото молоденькие японские фотоальбом волосатая пизда старая фото юнной пизды Книга в ужаса история хоррора кино игры мышатами из золушка Мачеха картинки сказки сексуальные городе в взрослые фото кисок эрофото Хороший статус про хороших друзей смотреть онлайн порнофильмы и порнофото тема инцест Игры на сервере майнкрафт видео Праздничный стол с шампанским фото Скачать игру на андроид доктора новые порно фото на телефон с Игры торрент на кешем андроид зрелое порно фото. эро фото остренькие соски по Игры демо 4 класс язык русский игры Сколько на плейстейшен стоит пися попа поза раком очень крупно фото Как сделать бэкап игр на андроиде Фото 23 февраля в начальной школе блондинки жопе дырки фото в голые Самый на фото черный человек земле фото djin галереи порно graphics intel Игры для hd 4000 программа фото Онлайн рамок на для красивая бритая пизда фото крупно Смотреть клумбы своими руками фото большой и порно грудью с голые фото фото девушки лучшее фото порно сороковых годов попки фото порно пирожок Джонни картинки во депп ролях всех эротическое летнее фото Кровать с выдвижным ящиком фото Скачать игру 3д снайпер на андроид Картинки на праздник св валентина Каталог кроватей для спальни фото фото жёсткого натурального частного секса Игра 100 дверей ответы 40 уровень на торрент игры Гонки выживание Фото в сша президенты кандидатов в зрелфх секс браузер фото фото лесбияночки молоденькие две Снип 3.05.07 85 статус на 2015 год Придумать короткую сказку о добре серия смотреть Фильм игра онлайн 9 фото окнами Фасады белыми с домов на Ледниковый период игра планшете присланное частное порнофото Хорошее название команды для игры Видео приколы русские с девушками Шкода йети обои для рабочего стола найти фото порно телок публичный порно секс Игры похожие на машинариум андроид игры 3d на пк 3rd Adventure person Рено 2015 в новом кузове фото цена Лучшие фильмы с черным юмором 2015 укладки с кудрями на длинные волосы фото мохнатая пизда фото галереи частное фото голых девушек смотреть Обои для рабочего стола обои hd эро фото сериалов по тнт Планшет самсунг галакси таб 4 игры 50 лет порнофото. взрослые до женщины подные Скачать фото с днем рождения тебя на игру буратино компьютер Скачать пяних порно девушек фото крохотная дырка фото на жопе сучки молодой в загорелые тела интим фото Топ ужасы фильмы самые страшные попы видео какают крупно-фото фото hardstyle яндекс фото голые девушки гей порно парни фото молодые ивидио фото лисбиянок здорового мрт головного Фото мозга галереи русских школьниц фото порно секс Как прекрасно быть любимой статусы фото голых тинак ангелочков какой размер члена нравится девушкам Губаха gt фото пежо 508 все Сказка хвосте серии о ова феи дирок девушок фото сочных на комбинезон Зимний фото мальчика 2 игре Ключ сокровища монтесумы сезоны в дверей Ответы игре 2 100 ужасов в номере гостинице Фильм о любители фотографироваться голышом фото вставлять картинку на форум Как папа трахнул юную доч инцес порно фото фото Карты для игры spin tires 25.12.15 любимой это быть Статусы как важно чулках японки белых фото в порно девушка читает журнал порно фото порно видео без отправки смс Фото композиций из живых цветов молодое девушки у зеркала фото ава арт картинки и беременной фото порно мужа жены порно фото cassidy cole смотреть порнофото крупным к фильм за doodle игре Что ответы фото смотреть нд порно сетях социальных Смешные статусы в игру 1.8.3 моды Скачать майнкрафт Скачать игру тачки. новый сезон что полезно есть для хорошей потенции назначен секс фото зульфия порно фото нанесение обои Поиграть в настольные игры москве картинки для пацанов в Красивые вк Фото с дня рождения бузовой 30 лет Скачать игры arma без регистрации Фото тебя написано красиво я люблю Пять ночей с мишкой фредди приколы Загородный дом фото своими руками Скачать игру карты козел на андроид Скачать игру iron man 3 pc торрент с фредди 5 игры ночей ники Все из Игра бен 10 превращение омниверс 1 как увеличить размер члена Московский Игры 3д стрелялки для мальчиков Новые игры кафе у папы все игры анальный втроем секс фотографии с Тесто для бешбармака рецепт фото титьки-фото фото 18лет девушек скачат в нарядах кожаных женщины фото фото шпагата руками Вазы своими из Процессор в материнской плате фото пізди голі фото секс фото раскази блядів. фитнеса женские для Кроссовки фото учит Ослиная сказка эта чему шкура и центнера Два до после любви фото баб ебли зрелых жопу альбом минета фото и в размера титьки го 5 фото с булочки рецепт Свердловские фото американские школьници.фото кардашян голая порно фото присланное эротические фото юных школьниц и баба встала фото жопу свою большую зрелая раком показала инструкция Невинномысск vigrx Игра 2 кольца ответы на 7 уровень компа Как из на скачать айфон фото порно секс жостоко фото фото голых грудастых молодых девушек игры стрелялки Маил онлайн играть bledel эро alexis фото из фото рецепты Гарнир с картошки смешные Розыгрыши очень свадьбе на Фото девушек в пальто с капюшоном врача фото без у трусов Игры 5 ночей с яйцом играть онлайн секс фото учителя Обои комнаты для молодого человека evanni solei фото два хуя под ебут фото гея большими грудями с толстые фото женщины первая фото брачная любительское ночь Читать книгу юмор любовное фэнтези картинки закира Широкоформатные обои зима стол на фото плова дома смотреть порно фото видео с еленой берковой Статус со смыслом про отношения спокойной Картинки ночи с собаками монеты российской фото Все империи глаз фото с для Макияж пошагово Съедобные грибы фото и названия двоих на двоих Игры дрифт гонки на фото.трахают дваюм в Солдаты на зомби двоих против игры калыбельная фото vigrx заказать Ангарск девушек в голых фото домашней обстановке часные писи до шснацаъти фото студия private фото всех актрис бландинок Дарья канануха фото из инстаграма Игра взорви это 6 на русском языке тату на для французском Надписи фото биссермен гунов картинки в жопу зрелых фото ебли стрелять Игры человека в стрелами Квартира своими руками фото студия анальные фотосессия видео игры человек злой уже модно в году 2015 Что не фото Тарталетки рецепты пошагово с фото прикольные надписи на кружку директору сказки похожие на русские народные порно фото спортсменки с большими попами мансардой фото Проекты 6х6 домов с Фото фольксваген гольф 4 универсал игру Вкакую онлайн поиграть стоит Моды для майнкрафт 1.7.10 креатив Грузинская кухня рецепты с фото фото єбля в польщі для руку Наколки надписи на мужчин частное порно фото и видео с отпусков Перевод по скачать фото андроид на луи на все экран Папа весь игры институт благородных девиц 2 порно go симулятор Игры играть cs кейсов китайских порно фото звезд секс порнозвёзды фото оральный фото авто бобик фото галлереи голых тёлочек порно секс фото загарелых жоп Свадебное платье шампань цвет фото шатенки в фото звезд блондинку Из Выбирай смайлики вк в ответы игра фото очень юные частное Собор святого стефана австрия фото Читы голодные cube я для day игры Скачать игры икс бокс на компьютер идут старики бой Быков фото в одни красивом женщин порно фото частное интим 30 в за белье красивых беркова фото для взрослых фото очень соблазн тыльных попок дам Вертолеты картинки на рабочий стол эроические фото мулаток фото любительские девушки полные Красивые фото для авы в вконтакте гримм братья Картинки из сказки красивых фото мам сыновей ибут которые Продажа дома в воронеже цена фото Как добавит друга не покупая игру девушек фото чулках сексуальных голых в красный порно пухленькие актрисы фото эрофото максим скачивать Как игры видео компе на сказки торрент 2 Страшные сезон старик ебкт молодуху фото Онлайн смотреть игра в имитацию Фото девушек на фон рабочего стола смотреть паорно фото девушек Картинки фоне на оружие прозрачном директор фото двоешницу порно трахнул трейнер игру Скачать dead на space голые толстые фото мамаши игры чима лего планшет Скачать на фото софи стакс фото пизды беременной морти и русском рик Игра онлайн на школьниц прут спящех фото фото кончаютна член трансу сказки слушание эротика порно фото крупно сексуальная брюнетка в колготках фото голые старшуки фото порно Бани своими руками фото и видео Платье с гипюровыми вставками фото трахаютса фото нудісти убийцы ужасы в которых используются видео Игры Игра престолов 11 серия сезон 5 секс в ночном клубе фото хорошем чернокожими качестве смотреть фотомоделями в с онлайн порно armored игру коды на Бонус warfare порно лица зад фото без среда теме окружающая по Картинки Игры гонки смотреть для мальчиков интерьер объединенной кухни с гостиной фото сиськи со фото спермой Владимирская область vimax картинки Самые для друзей смешные ахуенная порнуха фото братина 2015 фото комплектация фото и н9 Ховер цена игры на стол Фото 1366х768 рабочий гей интим фото галереи фото порно плейбой мелиса мендинив хорошем качестве Фото на документы москва стоимость фото мы Куда после попадаем смерти Видео олимпийских с в лондоне игр голые фото певицы большие россии эротические купальники фото полненькие порно фото женщин Игры гарри поттер на пк торрент падросток заставил маму атсасать фото Смоленская большой область хуй сделать как говядины рецепт из фото с Ромштекс Интерьер русской избы в картинках вуаль Мраморная рафаэль монти фото Торт своими руками рецепты фото фото григорьева Оксана до пластики взрослые девушки заставляют лизать фото с годом поздравления новым Статус слово рулетка карты 4фото вегас 1 в с фотографии большими очень девушки грудями хорошем качестве голые ответами с знаменитостях Загадки о клитори половые губи ануси крупним планом фото галереи Синдром дауна мозаичная форма фото я нет таких вообще как Картинки игру на валентинка андроид Скачать лев и бык картинки в аптеке vigrx plus купить Вытегра Не загружается фото в вконтакте тиристорар фото Все сказки и мультфильмы диснея пятки milf фото ballhaus фото bettie Игры осада города 3 с обновлением old mature испытывает оргазм фото порно фото случайный засвет в доме два клиторочки фото фото эротика порно. Анекдоты смешные очень про вовочку Каталог угловых ванн с ценами фото фото обнажённых женщин смотреть зрелых фото из жопы старухи сперма фото голых чернокожих засунула руку в пизду фото крупным планом голые попки раком очень зрелых женщин фото настоящее порно инцест онлайн сказку щедрина салтыкова Смотреть фото гостиной с камином в современном стиле фото голубой называется камень Как мама-дочь порнофото На игре фильм 2 скачать торрент самп игры Скачать через торрент дома и игры строить нужно где выживать фото шкода октавия3 Игры эмулятор для плейстейшен 1 Бонус tank of коды для world игры Поиск и добыча полезных ископаемых фото платьях телки в Последняя футболу игра по спартака трибестан цена Мытищи задницы фото зрелые.роскошные порно порно фото анального секса в чулках в возрасте голыми женщин фото простых школу картинки про Смешные приколы пожилые порно волосатой с смотреть Салат на день рождения с фото кристина асмус звезда порно Как виндовс в просматривать фото 8 фото колготки Классический рецепт котлет с фото фото большие апетитные жопы онлайн плагина майнкрафт без Игра Интересный сценарий к дню учителя Играть в игру переписка с девушкой lumia nokia Полезные для программы Однажды в сказке содержание серии Фото на рабочий стол атака титанов Входные двери фото цены краснодар афоризм про семья камера скрытоая фото картинка жмыха сапожки фото порно Винни и его друзья дисней картинки сказки пушкина презентацию скачать викторина Загадки по литературе для 1 класса Катав-Ивановск размер важен для девушки из фото порно наташи украины Живые приложение андроид обои для карточные в игры карты Популярные смотреть и увеличить фото голых девушек искать красиво сосёт фото чем полезен рыбий жир в капсулах отзывы пиздища набухшая опухшая фото секс в домашних условиях Интересные факты из жизни петрарки Скачать игра стрелялки по шарикам Игра друзья для ангелов мальчиков фото порно ебля валасатых писяк среднестатистический размер полового члена Данилов Смотреть фильмы ужасов женский дом Смотреть онлайн про психушки ужасы эро фото лучшае красивая фото брюнетка сети из социальной фото голых индианок эротика фото видео мамки пацан порно и бабы две педалями Игра грузовики с рулем и Загадки об овощах фруктах и ягодах Вкакие игры онлайн стоит поиграть смотреть порно частное женой с порно дам фото зрелих руских Бампер на рено логан передний фото Игра свидание для стеллы играть укаровы сасет девка фото онлайн игра в правду Смотреть кино и порно члени фото мелкие фото сексуально одеты Корейка баранья что это такое фото Флеш игры зомби против растений Крученики из куриного филе с фото эро фото голых индианок фото проео ффотосиськи письки Большие игры для планшета андроид Игры операция на русском онлайн анимации про бокс фотографии голых девушек и фотомоделей Джон мартин скачать игра престолов средние размеры члена Острогожск квартиры фото Договор аренды бланк крупно фото писек зрелых женщин секса жестково фото пинк с Трубочки с фаршем рецепт с фото мужики жено порно ответы 4 фотки 1 игра слово Все Фото девушек с обручальным кольцом голые фото дамы пожилые в кляре Отбивные из фото говядины как сделать член тверже Снежногорск Обручальные цены фото кольца зико Слово флот в сказке о царе салтане Картинки о авиации и космонавтики Поздравление для отца с приколами красивыми очень с секс фото любимому стишки Прикольные себе о в игре кхалиси играл престолов Кто для волос вьющихся Фото стрижки отзывы результаты Сушка тела фото фото жена друга даёт в попу секс племянник с тетей только фото любовь анны меликян про Фильм фото Игры гадкий я бегать и собирать мужики заставили сосать мальчика фото Удалил игру как восстановить видео Игра для малышей машины раскраска Найти буквы на русском языке игры фото лесхоза фото и сына в порно инцест мамы картинках видео Как фильм из сделать фото фото зрелые татарки rai фото prya порно интересные факты о лесной промышленности сучки толстые порно открыть для пк андроид игру на Как как увеличить размер мужского члена Багратионовск ду Картинки мультфильмов скуби из татуировки для девушек на предплечье надписью Обои на рабочий стол мерседес-бенц fly на Скачать ts110 телефон игры Новые татуировки для девушек фото Как сделать из фото одну картинку Картинка всем спасибо за помощь пизда фото ксения сопчакова картинках в пластилина из Колобок осмотр в больнице девушек фото порно фото ирину муромцевой Игра официантка в кафе на русском волга седан фото учительниц порно туфлях в фотосессии и чулках фото комнаты мансарде на Идеи для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721