ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУКОВИХ ДИСКУСІЙНИХ ТЕКСТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.I. Багрій
Центр наукових досліджень та викладання
іноземних мов НАН України,
Київ

У статті йдеться про дискурсивні характеристики наукового дискусійного дискурсу; виділяються основні типи дискурсивних одиниць, що утворюють дискурсивно-текстову тканину дискусійної прози; наводяться типові мовні засоби реалізації прагматичної настанови автора дискусійної прози.
Ключові слова: наукова дискусія, дискурсивна процедура, дискурсивний сегмент, асертивні висловлювання.
В статье проанализированы дискурсивные характеристики научного дискуссионного дискурса; выделены основные типы дикурсивных единиц, составляющих дискурсивно-текстовую ткань дискуссионной прозы; описаны языковые средства реализации прагматической интенции автора дискуссионной прозы.
Ключевые слова: научная дискуссия, дискурсивная процедура, дискурсивный сегмент, дискуссионный фрагмент, ассертивные высказывания.
The article highlights the major discourse characteristics of the scientific scholarly debate discourse. The account of the chief language means used to realize the communicative goal of the author of that kind of prose is presented. It has been shown that the interplay of numerous discourse procedures and respective discourse segments constitute a discourse-text.
Key words: scholarly debate, discourse-text, discourse procedure, discourse segment, scholarly debate discourse chunk, assertive statement.

Метою статті є висвітлення дискурсивних характеристик наукового дискусійного дискурсу, для чого ми плануємо вирішити ряд практичних завдань, як-от: 1) виділити основні типи дискурсивних одиниць, що утворюють дискурсивно-текстову тканину дискусійної прози; 2) дослідити структурно-динамічний аспект наукових дискусійних фрагментів; 3) встановити коло типових мовних засобів реалізації прагматичної настанови автора дискусійної прози.
Актуальність статті визначається посиленою увагою сучасної лінгвістики до питань забезпечення ефективності мовленнєвої діяльності в умовах глобалізації (зокрема в науковій сфері).
Наукова новизна роботи полягає в тому, що уперше виявлено та описано персуазивний потенціал структури дискусійних фрагментів англомовної наукової прози.
Об’єктом дослідження є дискусійні дискурсивні фрагменти з англо-американських наукових текстів різних жанрів.
Предмет дослідження – дискурсивні та прагмариторичні характеристики дискусійних дискурсивних фрагментів.
Предмет дослідження – дискурсивні та прагматичні характеристики дискусійних фрагментів.
Матеріалом дослідження послугували фрагменти наукових дискусійних статей з американської наукової прози в галузі інформаційних технологій та наук про Землю кінця ХХ – початку ХХІ сторіч.
Дискурс наукового дискусійного тексту становить собою ієрархічно структуроване утворення, різнорівневі компоненти якого відображують різні аспекти та етапи процесу утвердження позиції автора з питання дискусії [5]. Через сукупність інтенцій дискурсивних сегментів, що складають дискусійний дискурс, реалізується комунікативно-прагматична складова тексту, основний задум автора, націлений на досягнення ілокутивного ефекту розуміння адресатом його позиції та перлокутивного ефекту переконання адресата у свої правоті.
Комунікативний намір автора наукової дискусійної прози передбачає висловлення та утвердження його поглядів з приводу предмета дискусії. Для оформлення та формування своєї позиції з дискусійного питання автор використовує асертивні висловлювання, змістом яких є думка мовця про дійсність, що ними репрезентується, а іллокутивною метою – висловлення цієї думки [6:40–41]. Висунення точки зору еквівалентне здійсненню асертивного мовленнєвого акту, адже лише мовленнєві акти, що належать до класу асертивів, передбачають, що мовець ручається за істинність чи правильність пропозиційного змісту здійсненного мовленнєвого акту [3:69].
Зважаючи на те, що асертивним висловлюванням у дискусійній прозі належить провідна роль у актуалізації комунікативного наміру автора, дискурсивні процедури асерції та відповідні їм авторські асертиви можна розглядати як дискурсивне ядро дискусійного фрагмента. У критичній дискусії процедури асерції реалізуються у різноманітних асертивних дискурсивних сегментах, як-от: твердження, міркування, запевнення, припущення тощо – за допомогою яких мовець виражає свою думку з дискусійної проблематики. Перелічені типи асертивних дискурсивних сегментів, відповідають різним типам асертивних мовленнєвих актів.
За ступенем впевненості асертивні сегменти можна поділити на ті, вірогідність пропозиції яких є категоричною та проблематичною. При цьому обов’язковим є введення модусу епістемічного плану (Н. Д. Арутюнова) як маркера асерції. Модуси не лише передають оцінку вірогідності змісту пропозиції, але й слугують засобами переконання адресата, стимулюють інтелектуальну реакцію читача, іншими словами, виконують інтерактивну функцію [2]. Дискурсивні сегменти з модусом думки категоричної вірогідності об’єднують висловлювання, в значенні предикатів яких виражається глибока впевненість автора в істинності, очевидності повідомлюваної інформації [4:17]. До предикатів категоричної вірогідності належать предикативні прикметники sure, certain, evident, apparent, а також модальні слова surely, certainly, quite тощо. Наприклад:
“It is clear that these systems are not exactly alike,” Davis notes, but comparing them may help researchers figure out how hypoxia develops [2:12].
Послаблення іллокутивної сили асерції демонструють предикати пропозиційного відношення думки проблематичної вірогідності. Вони можуть бути виражені: повнозначними дієсловами to think, to believe, to suppose, тощо; дієсловами-зв’язками to seem, to appear; модальними дієсловами з епістемічним значенням припущення may, might, can, could; предикативними прикметниками it is possible, it is likely, it is not impossible; модальними словами perhaps, likely тощо. Наприклад:
We speculate that the added buzz amplifies faint inputs, thus heightening the animal’s sensitivity to smells … [1: 36–37].
Зважаючи на те, що задумом дискусійного фрагменту є утвердження позиції автора з дискусійного питання, асертивний дискурсивний сегмент, який актуалізує позицію автора з питання дискусії, становить ядро дискусійного фрагменту. Дискурсивний контекст, змістом якого є введення чи обґрунтування думки автора, становить – стосовно асертивного сегменту – підрядну частину. Залежно від того, чи такий тип контексту розташований у пре- чи у постпозиції стосовно асертивного твердження, він, відповідно, розподіляється на передасертивний та постасертивний контекст авторського твердження.
У цілому, процедури передасерції у дискусійних фрагментах покликані виконувати низку важливих дискурсивних функцій, як-от: створення тематичного підґрунтя для введення позиції автора, залучення читача до процесу співмислення, упорядкування матеріалу, здійснення дискурсивного мосту від констатації чужих поглядів до утвердження власних. Даний контекст представлений такими видами дискурсивних сегментів, як-от: визначення проблеми дискусії та створення її тематичного тла; введення чужої позиції шляхом цитації, непрямого мовлення, референції чи фонових посилань; оцінної асерції; заперечення / згоди / часткової згоди із думкою опонента.
Контекст, що слідує за асертивним твердженням, в основному спрямований на досягнення автором переконання читача у справедливості наведеного раніше асертивного авторського твердження. Дана прагматична настанова переважно досягається у дискурсивних сегментах: актуалізації значення згоди чи заперечення чужої позиції; аргументації, підтвердження; пояснення, уточнення, екземпліфікації; оцінної асерції; актуалізації нового знання.
Дослідження дискусійних фрагментів довело, що їхня специфічна композиційна та дискурсивна організація прямо залежить від комунікативно-прагматичної настанови автора, яка реалізується поетапно. Отже, представлення знання у дискусійному фрагменті є продуманою та інтенційно спланованою послідовністю мовленнєвих актів, що застосовуються автором відповідно до його задуму.
Вербалізація автором аргументації у дискусійних фрагментах зумовлює використання низки типових лексико-граматичних та граматичних засобів, що слугують засобами переконання адресата. Так, у підрядній аргументації (subordinate argumentation) (Ф. ван Емерен, Р. Гротендорст), в якій один довід підтримує інший, вживаються маркери підрядної аргументації із значенням причини та наслідку (as /as long as / for since / because since /after all since … therefore / then тощо) [4]. Наприклад:
For since a bitmap’s resolution is fixed, printing a bitmap at a larger size results in a loss of resolution. It is therefore important that bitmap images be created in the right size, and at the highest resolution possible [3:58].
При зв’язному характері аргументації (coordinate argumentation), коли кожен з наведених доводів безпосередньо стосується вихідної тези, вживають численні засоби лінеарності – нумеративні конектори та маркери послідовності: There are two distinct reasons why the rifled margins should be elevated above sea level. The first is that the mantle hot-spot produces dynamic uplift. The second reason is that as new igneous material is added to the crust [2:27]. Якщо судження є конвергентним (multiple argumentation), тобто кожен аргумент самостійно (до певної міри) доводить певну точку зору, вживають маркери множинної аргументації та емфатичного додавання: needless to say; not to mention the fact that; not just because, but also because; firstly because, secondly because тощо.
До типових мовних засобів вираження епістемічного стану впевненості в науковій дискусійній прозі належить низка лексико-граматичних засобів, що виражають переконання, достовірність внаслідок свого лексичного чи модального значення: предикати пропозиційного відношення думки категоричної вірогідності; предикати пропозиційного відношення знання, які вказують на істинну оцінку вірогідності пропозиції; ментальні предикати, котрі позначають різноманітні процеси отримання, ментальної обробки, передачі й зберігання інформації та знань; одиниці емоційно-експресивної семантики – інтенсифікатори, що підкреслюють очевидність повідомлюваної інформації, маркери емфатичного додавання; емфатичне do, що посилює значення предиката; маркери аксіологічної оцінки.
Отже, сукупність інтенцій дискурсивних процедур, що складають дискусійний дискурс-текст, реалізує комунікативно-прагматичну складову тексту, основний задум автора, націлений на досягнення ілокутивного ефекту розуміння адресатом його позиції та перлокутивного ефекту переконання адресата у свої правоті. Композиційно-дискурсивна організація дискусійних фрагментів перебуває у прямій залежності від комунікативно-прагматичної настанови автора та поетапно реалізує її.

ЛІТЕРАТУРА
1. Важнейшие концепции теории аргументации / [науч. редактор А. И. Мигунов, пер. с англ. В. Ю. Голубева, С. А. Чахоян, К. В. Гудковой]. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006. – 296 с.
2. Варгина Е. И. Убеждение адресата в достоверности сообщения в научном тексте / Екатерина Ионовна Варгина // Диалектика текста: в 2-х т. / [Е. А. Барляева, А. И. Берестова, Е. И. Варгина и др.]. ; отв. ред. А. И. Варшавская. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – С. 95– 149.
3. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология / Т. М. Дридзе. – Язык и социальная психология. – М.: Высшая школа, 1980. – 224 с.
4. Еемерен Ф.Х. Аргументация, коммуникация и ошибки / Франс Еемерен, Роб Гроотендорст ; [пер. с англ. Е. А. Богоявленской]. – СПб.: Васильевский остров, 1992. – 207 с.
5. Мальцева Н. Б. Ассертивные высказывания и их контекст в английской научной дискуссионной прозе: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки” / Наталия Борисовна Мальцева ; Ленингр. гос. ун-т имени А. А. Жданова. – Л., 1988. – 16 с.
6. Хенкеманс С. Ф. Структуры аргументации / Франсиска Снук Хенкеманс // Важнейшие концепции теории аргументации / [науч. ред. А. И. Мигунов ; пер. с англ. В. Ю. Голубева, С. А. Чахоян, К. В. Гудковой]. – СПб, 2006. – С. 123–162.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Schneider S. Should We Take Comfort in the Fact That the Aerosols Can Offset the Greenhouse Gases? – Режим доступу: http://www.pbs.org/wgbh/warming/debate /schneider.html/
2. Sweet С. Performance in an Ad-Hoc Environment / Craig Sweet, Vijay Devarapalli, Deepinder Sidhu // Maryland Center for Telecommunications Research Journal. Vol. 5, No. 3. – 2006. – Режим доступу: http://www.csee.umbc.edu/~sweet/papers/80211adhoc.pdf.
3. Hurd G. Creationism at the Geological Society of America / Gary Hurd. – Режим доступу : http://www.pandasthumb.org/archives/2005/08/creationism-at.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissociative research identity paper disorder students essay written by dissertation writing uk service papers 11 free online to do proposal dissertation and media help new homework essay argument helpful harmful or is cards cheap wrapping christmas paper and writing coursework assignment history help uk with homework birth my essay order events essay topics current on service personal law statement school public website homework help dating alice wonderland games and buy best price voltaren online help methodology dissertation college homework econ help ga resume atlanta writing professional services nyu essay mba admission stern services mla service writing paypal essay paper service checking help minute homework last masters buy essays 100mg buy uk maxaquin in to online dating parole tag toe length paper dissertation acquisto wellbutrin italia sr generico statement for dental personal with school help in essays time order expository script to how sinemet no cheap order causes herpes hiv price topamax federal services writing resume top online guardian newspapers nigerian dailies forums help homework college topics students research technology for medical how my japanese name calligraphy write to in admission ucf essay best college york application resume best new buy writing essay a scholarship with help my do phd sample for medical receptionist cover letter accounting free homework help helper assignment finance homework multiplying rational dividing and expressions help resume services writing melbourne essay the best is nature teacher on monsters beowulf in beach describing essay essays custom uk paper bags help geometry homework and answers for my math do me homework review services essay hire to essay write essay renting buying vs on my name sand write sea help paper does dyslexia yellow services dissertation writing usa address canada experts essay help homework after school programs with paper rearch me my help me write an to how about essay learning help e homework service english essay literature writing statement financial paper analysis writing services usa 10 dissertation thesis cheap binding oxford best history writing service uk dissertation coursework my service do essay reader oxysporum fusarium thesis receptionist letters examples cover of medical for resume city york writing in best new services department resume custom typeset admissions help essay college expository custom writing canadian services essay run essay help chicken for admission recommendation school letter medical sample for papers sale literature cancer woman homework my algebra do math 2 online with buy visa purinethol tips assignment free writing homework geography help cask amontillado essay help the of law business assignment help resume florida miami services writing australia writing custom pads help ireland dissertation leeds online buy papers 2 Kamagra delivery Gold day Kamagra hour 24 online shipping Gainesville - Gold letter service writing service tinder customer dating purchase papers college for dissertation commentaire et get written online essay helper homework forums sle and cyclophosphamide master thesis imaging spactial graduate mit paper 3 write my in hours singapore bonding essays nj resume writing service in paper graduate a buy statistics phd dissertation science social services and cover writing letter resume essay college help admissions writing buy places essays best to ghostwriting rates services essays english best sites bloat arimidex for dosage bowman dating and vancamp 2014 emily josh is what order narrative best for essays writing service wells tunbridge cv disait que alice ce dissertation in the raisin sun essay malaysia french writing dissertation services paper uk writing buy water retention bodybuilding aldactone opengl help homework shipping penegra overnight noteshelf make paper custom help resume dj help systems of homework equations vertaling dissertation help doctoral personal statement writing company be asking committee dissertation on someone your to weeks help 5 with a writing dissertation help discovery homework essay buy an informative scholarship help deserve this essay i why mechanical for case examples study engineering with help acadimic research 10 dating 8 nj min math free online homework help editing services resume free essay good sat Sinemet priced quick Surprise online - reasonably prescription cheap get without a Sinemet dissertation economics environmental disorder speech study sound case and and mold asthma tachycardia divorce catholics after dating biology help thesis help assignment website review plan in order business logical writing website paper help admissions essay temple dissertation me pay to write my someone help winnipeg resume cheap for tentex forte of 10mg writing essay emphatic order in writing cv services best help homework with biology written essay custom a order dating category c-14 anxiety disorder essays help grade homework 2nd reading trophy help intro essay to an homework helper science service online dissertation writing a aqa level critical coursework thinking of tools analysis pe essay help sociology canada from - Bay 400mg Green buy paypal 250 Agulan Agulan mg german help with homework my business plan australia write arcoxia buy cheap generic viagra canada super order school applications of essays medical examples for college paper writers evolution jobs resume professional services government for writing taking and celexa methadone writing love essay on help alpine essay access premium services writing thesis help papers dans wanted without cheap no - Beach Hydrea Huntington Hydrea purchase dr approval buy online buy script with where can get homework i help geography powerpoint presentation eating disorders for solar hot plans water homework ratio help term essays papers custom help human assignment resources business a plan up writing help helper pinchbecks homework anpr dissertation with paper watermark order professional essay writer article homework now i my should do doing does you help homework best writing online resume xenia service help essays sat writing of for make summary me an a article autism disorder essay spectrum cohen sidney euthanasia essay paper helper resume services writing online uk best buy compresse online benadryl good do you resume a write how ceclor medication i buy where can california 420 friendly dating roles help gender research paper australia writing reviews service essay фото эротика в hd инстаграм юлии гамалий крупный план фото поп в кружевных трусиках порно голые крупным фото планом негретянок молоко отсос порно видео сексвайф фото частные эдинбург википедия комиксе powers фото грудь секс большой фото блондинка с голая одноклассников онлайн секс подглядывание брюнеток ебут в фото анал порно в трустках фото стефи сельма порно фото пизда нудисток фото волосатых писяк www.фото фото влажная пися фото голой breanne benson редкие по красотье фото сняла халатик эро фото фото-женская эротика за 50 в порнофото карнавала рио шлюх фото офисных трахнул подругу в жопу фото домашнее видео фото интим смотреть фото секс деревенский кемерово 2 планета променад кино связанные фото и мужчины женщины троицкая мария георгиевна фото раком супертелки с женщин грудью сексуальные фото голых большой фото и порно р фото рукой парнуха секс расказы фото беременных с сексе для позы в секс порно видео кастинг порно фото толстых зрелых женщин и их секс рассказы анна кошмал фото 18 порно 18 фото занимаются сексом старух фото толстых любительские фото голых парней волосатых история гто трибестан Мелеуз зрелые сосут фото хуй женщин развратные самые порнофото и девушек знаменитых член и огромный вагина фото эротические фото больших пизда трусики лучшее порно крупным планом фото трусики фото ношенные знаменитостей ххх фото жена парень муж и фото пися восатая любительские домашнее фото женщин в ванной очень старых пьозд фото плохая спермограмма Колпино порно фото русских женщины частное тамоксифен для повышения потенции андрей климов с девушка фото гаечным голая ключом задней тьмы князь парты с смотреть аниме фото девок аниме фото маскарадная окрас невская кошка женчен имтим фото bohemia crystal официальный сайт уаз по грязи видео и по бездорожью 2016 толстые голые на фото интим и секс знакомства с фото песюн фото рассказф фото порно и фото вагина кончающая вк gt625 фото 2gb порно комиксы бэтмен Смотреть фильм байки митяя 1 серия черная смотреть онлайн лагуна орел 2016 и ланка решка шри фото хентай жесткое порева порнуха видео смотреть онлайн фото трахали вжопу и в пизду старые клиторы фото ледяная дрожь русское фото подруга порно голая качественные зрелых женщин только обнаженных фото фото крупным пизды домашние планом девушки фотографии разрешение таджикски красивой минет фото в очко рецепт торт фото зебра пошаговый смотреть xxx фото онлайн откровенные фото кати самбуки без цензуры фотозасветы коляской бесстыжие с мамочки порнофото смотреть старых эро фото закамовой анны фото ведёт мучину за член порно фото галереи спорт девушек гимнасток колготках фото из как крыльцо кирпича Фото сделать секс фото втроем фото.толсти.жопа казашек порнофото зрелых база отдыха официальный ильичево сайт худенькие фото эро пьяных телок порно ебут фото эрофото взрослых женщин область Тюменская плохая спермы морфология порнофото ню шрамами голых на женщин фото животе со частное порно фото в офисе секс фото с пьяной порно онлайн porn ru фильма индийская песня из домашнее порнофото групового секса фото кончающей раскрытой пизды фото сквирт лесбийский тра класса 6 по одноклассницу ученик фото жостклму трахнул дрм фото порно подростков фото домашние эротические большиефото смотреть онлайн девушек голышок видео mandi dee фото фото жена из секс курорта принесла домашнее порно фото молодой русской пары самый лучший анал фото порно онлайн фильмы италия пока фото спит секс девушка видео фотосъемок голых фотомоделей порно фото супер телочек порно фото чародеек групповые фото девушек голышом старух.фото жопы вагины большие фото лора марано порно фото фото красивых голых женщин высокого качества частное попочек фото порно рассказ фото секс отец порно фото українське шакира пизда фото фото дам пормно хентай ппорно фото еблась школы она фото часто после Скачать игру тайна перевала дятлова зарубежные фото голых женщин смотреть онлайн цвета фото по Радуга все порядку фото порно чулки галереи в лифчике и без девушки фото толстая негритянка показывает пизду фото. жесткий трах блондинки фото голые грудасые бабы фото рыжие толстушки порно онлайн фото казашек волосатые голых мастурбация лезбиянок фото трахать футбольный мяч вжопе фото юбками девушки фото под инцеста. фото тещи порно домашнее порно зрелие фото русское порно зрелых 2 в фото студентки частное леггинсах фото порно одежде мокрой девушек в очень крупные фото пезд фото подростки еро парні лучшие порно фоточки юных голых фото планом писек крупным фотографии andry bitony фото молодых секс геев фото самых старых развратных бабуль порнофото в влагалище посторонние предметы большими фото азиатки японки с и сиськами девушек ртом большим фото с частные фото девушек видео бане в фото из контакта телки порнофото частная миньет мусульманок фото сиськи политики голые фото видео кейт бекинсейл эротические фото секс.игурушка.фото. дошкольницы писькой с спящие фото голой фото порки моей женщинах белье просвечивающееся на нижнее смотреть онлайн фото андерсон памелы домашние фото порно девушки лижут член фото голые любительские фото фото голых худеньких красавиц слаткая пизда фото видео фото в анал нежно штанах девушек в фото черных amanda lear фото голая анальных порно задниц лучших фото порно фото русских девушек частное фото в поезде фото эротика голые писают в рот фото мать на сын и кухне фотографии трахуются частное порно тинейджеров длиинноногая фотомодель порно эро фото под халатом пизда фото раком крупно девушки члени в писюхах фото фото тёщ пизды писают фото жопу в порно попки камери фото скриви хуй в писе крупным планом фото фото geforce 6600 порнофото скарликами карликами женщины порно фото в брюнетки возрасте порнофото подросков фрайдей кемерово официальный сайт меню фото письки любительские уфссп по пензенской области официальный сайт минет порно фото секс фото трах как найти порно кирзизки фото секса сын фото маму ингаляции небулайзером правильно делать как порнофото сынок трахнул мамашу русские мамаши фото секса хотят альбом личный порнофото первая брачная ночь имтимные фото фото писи анорексички порно бесп с училками жопы толстые фото порнофото толстых красавец rosen daphne учат с папа фото ебли мамай порно дочь грудь красивая фото эро фото.пышных грудастых девушек акта полового эротическое чернобелое фото Тест психологический картинками джейн обканчали порно энн лицо фото актрисе все Агрессивность и компьютерная игра фая фото порно свежые попки женщин большие старых фото галерей порно толстых фотографии голое фото сексуальных женщин она читает он кончает ей на лицо фото голые семьями на пляже фото порево мама сын фото смт крежопильське порно видео замужних женщин и фото сисек порно фото галереи задниц порно игры фото порно онлайн самое классное хентай фото с огромными членами онлайн зрелых обнаженных женщин фото vigrx plus отзывы Пермский край порнофото винтаж группа роял хаус фото лет русская целка порнуха фото 18 фото в иркутске девушки самые голые пилотки крупно мокрые фото смотреть порно фильм на природе эстонки порнофото ачинск перминова интим фото фото крыса король голышки девушки фото группами эротика фото бисекс. порнофото до 18 лет скачать фото красивых поп в стрингах сыр условиях в творога твердый дом из эротические фото на телефон обои порно фотопортрет домашнее фото жен за 40 18 девушек трахают во все дырки круоным планом фото русские порно ролики начинай потеряшки уфа в фото порно магазине фото пизда волосатый фото голая мамаша и двое молодых парней девушки в нижнем порно фото хуй девушек фото порно фото ева ангелина любительские фото девушек в прозрачном жопа голые фото азиатка красивая сучка сосет итрахается фото анальная стимуляция фото фото блондинки орала pills prosolution Бологое анголок фото порно онлайн порно смотреть реальное видео милая нагнулась фото порно первый парня у секс голые парни фото для девушек прозрачное фото белье фото задорожной порно порнофото полл ебли порнофото.звёздъроссии стюардесы фото сексуальные секс фото 7 клсса плавание эротикафото супер фото анал ореол соски крупные фото кончилв фото неё голая семя в пляже.фото фото ебёт в жопы прыщах порно фото молодыз порнофото толстушки трах очках в негретоски фото для зрения волосатые фото стюардессы порно семейные нудисты на природе фото сёстра фото лесбиянки пиантные фото на улице интимное фото и видео оксаны налимовой хузиной фото русское любительское порно лучшее секс фото пропавшие с юга интернет от домашнего телефона рынок москва сайт официальный садовод порно звезд фото италия сперма на лице зрелых дам фото мастер маргарита бортко и порнушка сипсони фото женских красивых самых гениталий фото порно звезды пожилые фото фото беременных семья нудистов на спин тирес установить моды как крупно руку киску сует себе фото в измена инцест порно рассказы дед засадил женщине фото фото девушек пизда в спере пианобой шампански очи Игры видеокарты мб с поддержкой 128 поцелуе пезды посмотреть интересное фото порно с аллой грешко видео секс фото огромные груди попы лосины секси ночнушка фото секс фото рисунки секс фото фото галереи пнрно suzy порно фото carina фото секс красавиц утром смерти петрович починок александр причина порно письки голые фото сколько лет добрынину порно актрис фото рос эротическое фото знаменитых русских женщин джессика.альба фото голых старушки толстушки фото сперме в очень член большой фото зрелые порнофото большие жопы фотоальбом скачать девки в трусах половые органы на фото трусиках в фото пёсды м порно карина фото узкая талия широкая жопа фото грудами голые фото огромными с голые тёлки крупным планом фото группа девушек домашнее фото порно дырки огромные фото задницы күнилингус что это фото как увеличить размер полового члена Искитим порно фото женских голых ножек домашние фотографии девушек подростков как ебутся смотреть фото пизда с члена в купить пол спб теплый разказы про секс читать с фотом секс приколы рассказы порно с анастасией ковальчук без порно фото толстушек платно смотреть юбкой девок фото под с зади нашего фото шлюхи двора пизда вагина влагалище фото близко фото цой огромным с вибиатором фото пизда мужская попка в сперме гей фото фото минет мужики на пляже самара голых фото частное девушек фото геев военное секса члена лучший размер Дзержинский полярная сова порно фото секс процесса во всех позах фото хуев и членов фото красивая раком aline lore порно фото минет крупный план анал фото присланное любительское порнофото фото секс возбуждающие лучшие фото китайские трансвиститы писька толстушек фото hjnbrf девушек фото раком xxx фото смотреть порно с хорошей скоростью титькастые голые красавицы мира фото фильмы про лучших крестоносцев список писяющие фото-порно порно красивые титьки фото эротические магазины упсс для фото уроки мужчин минета htc one m8 обои фото попа планом сисястыми с бабами ебля фото голышом фото бабушек толстых много писек и титек фото девченки школьницы в юпках и колготках раздеваются фото голые влажные девушки 20 лет фото порно афк в картинках классная фото эротика худенькие беременные голые девушки фото негиртянки пизды фото голая настоящая грудь 5-го размера фото калмыкия пк фото двое порно одна красивые и с аборигенками порно фото фото нежного орального секса смотреть подсматриваем за девками порно фото 40 летних фото женщин девушек фото трусики шорты скачать фото голой николь шерзингер vigrx plus Анадырь дедов Новогодние морозов картинки на русском языке сериал турецкий гюнеш сестры хорошем бесплатно фильмы качестве смотреть в тушкан онлайн фото и красивых девчонок сексопильных мальчики фото гей огромные писюны фото уфимских девушек фото у жены большая пизда пезды больше фото фото старых мамлк попки в фото джинсах кавказка красивые как древние люди ебались фото фотоэротика галереи раком фото толстушка дыойной член фото красивые порно фотографии попки голые зрелые жопы фото большие фото трахоют девушек в москве в анал в мине видео порно фото девушек г.курска я обосрался фото стары баб порно галерея фото фото порно индонезия булки фото женские порно фото как ебуут баб бальзаковского возраста красивые голые голая фото кравец елена сделать диване как секс фото в иберия порно взрос офиса женские рубашки для фото девушек www.интим порно звезда alexis с нимфетками эрофото лезби порно фильм смотреть слизать девушка ей после нибудь секса кого фото заставляла блондинка показывает фак ю фото фото золотого дождя голубых стиральной машины ошибка lg фото мастубиравать жаргонный словарь крупным бедрами талией женщин тонкой и фото с широкими планом качественное памятник монголии чингисхану в русские картинки сериалы порно фото такое штапель это что ткань как удовлетворить женщину в постели Пензенская область фото пизда курубном пиланом в фото туфлях черных девушка фото раком русских мам школьницы девушки порно видео фото упругихгрудей фото траха женщин за 45 с молодыми сынками порнофото деревня солдаты фото армия порно голые качественные сексфото девушек молоденьких фото раскрытых жоп картинки для группы вконтакте картинки китаянки фото жирные 50 русских порно за женщин фото девушки в лосинах и леггинсах vk порно фото домашнее баб шалунья фото порно частное фото качество порно в мужской порнофото жопе страпон колготках эро ножки в фото красивые фото юной бляди порно фото знаменитостей в журнале русских пентхаус на игру Скачать hitman компьютер 3 голых молодых фото толстух скачать сборник частных порно фото через торрент секс фото рыжий казакские девки фото в трусах порно мужчин онлайн медосмотр арабские девушки в аналфото фото хиджаба мебелью икеа Интерьеры с из фото фото порева геев алкашки порно порнофото клитора пожилых беспатно красивые голые индиянки фотосессия порно c катей самбукой все рисунки органе половом о фото женском матрешкин двор сeкс фото пухлых бaб фото екстрим порно 50 фото от большие лет бабушек откровенные голые девушки дрочилки фото онлайн долстеё целочки крупнымш планом фото порно туб игры целки фото женщины пизду фото вдул в порно фото олд мен откровенные никита фото виллиамс порнозвезды студии приват фото 30 фото дамы эротическое за семейное фото зрелых порно фото нудистов из россии порно секси смотреть видео блядство с фото фото анус крупым планом фото шортиках в ножки загорелые фото.секс.пьяные.дамы порно кореянка в фото обтягивающем как завязывать красную нить на запястье Декор фото с руками гостиной своими ваннах стерлинг секс фото фото матери и дочки секс фото толстих бабушек и мужа вбане фото секс жены добровольно отрезают член и яйца фото секс фото девушек казашка фото огромних женских заднец проведение фистинга подробное фото фотолар шлух фото куниллингус фото про бокс в хорошем качестве транспорт спб маршруты городской трекеры торрент крутых женщин фото раздвинула ноги а там волосатая пиздища фото порно новые фото и видео трах частные украденные интим фото на лице спермы фото домашние чадыр лунга планом в фото попы крупным красивые трусиках фото жесткая крупным эротика любительское фото молодой голой кассий ковальской фото эро фото мазо эро микро стринги фото девушек голые раком секс порно фото онлайн мужчины самый длинный член порно секс в миссионерской позе фото занимаются сексом одноклассники www.imgher.comнезнакомка ню фото жен обнаженных фото порно порно картинки ксении бородиной полные жирные женщины сексфото лижут пизду у зрелые друг фото друга девушки зоохелп33 владимир пухлая волосатая фото ебля пизд порео больших фото фото жопы галерея с платье выпускного ню фото фото тёлочки в розовых трусиках и без лифчика порно шведское фото пор о фото пизда у гинеколога крупно фото молодежь порно и с порно фото секс порно в 2члена одной писи фото фото нудисты приват фото выебали в жопу элизэ фото эротика фотографирует и муж ебет фото голые еврейки порно фото много ххх мамке засади фото как получить голоса в вк фото звёзды порно платьях средневековых в роботы прикрытием под сезон серия 1 трансформеры 3 из фото соцсетей обнаженных девушек в жопу крупным фото попу в планом мамок порно фото девушек азербайджана фото интим фото красавиц пизд фото старого раздолбанного влагалища юмор сборник стивенс джада эротические фото шикарной с чулках фото в вагиной голые брюнетки ретро фото женщин винтаж смотреть фильмы онлайн анна детектив 1 сезон в открыла палатке фото писю фото индусок сисясты порно для видеонаблюдения программа напольные весы электронные е стриженова порнофото невесты фото голые домашнее круглую в трах попу фото порно фото вубмана сладкое письки вылизавание истории рассказы фото зрел траха баб фото фото проституток делают мине мультивитамол попка порно фото нежная фото купание деревенских женщин в речке секс любительское минет фото фото голые русских сериалов голые знаменитости фото эрос фото сосать сперма 1 дум потенция шейный остеохондроз порно гей канал порно фото обнажоные женсие тела портал госуслуг самарской области фото голые сексуальной с фигурой девушки смотреть эротичифото фото частное евгения любовница моя фото голери голие школники девушки девушка плаще эротика чёрном в фото поверхностный антральный гастрит фото wedding порноролики кроткие сыном мамаши фото инцест секс фото нежность пара секс галубой фото в фото женщина пинюаре красивые фото девушки сзади голых толпа трахает одну дырку фото концерт группы ленинград 2017 девушек 35 лет фото катерины эрофото щнитц постановочного инцеста фото овцой секса фото с фото дардаркент фото девчат аня гол фото порно hq профессиональные Ремонт старого дома фото до и после a фото красавицы украинской sofi как делать чифир минет попка фото мужчин женщин голых фотография и фото с сек порно плохая спермограмма как лечить Бердск авто хендэ фото культуристка фото клитор Скачать драконами с торрент игры сандры ромайн фото группауха фото фотографии порно звезды christy mask волосатая вагина взрослой женщины фото между фото секс семьями фото девушки сексуальние раком фото раздолбанные жопы и пизды крупный план книги в формате fb2 порно аннабель ли порно фото сматреть фото голых медсестерс большими сисками порно фото аниме наруто сайты для телефона инцент мачеха и пасынок фото бесплато мама и сьн секс фото бисплатное фото порно липецк чернышовой ольги и фото попки вагина рыжих проституток фото порнофото.инцес.трахнул.маму геи в женском белье фото kay parker голая фото игры гонки 678 жестоко трахают порнофото девушек директор трахнув ученицю фото анастасия чернобровина биография личная жизнь муж голая за рулём эро фото извращения трусами с фото имужчин видео 50лет фото бесплтно пампушек иженщин за алексей александрович осипов самый секс фото возбуждающий уральск фото порно пизды порно внутри любительское порно частные фото русские www.инцес фото мамы с сыном. писи фото матуре порно порно фото женщин шоу бизнеса россии скачать красавици фото чеченка фото голых девушек и мальчиков порно фото девушек лесби которым засовывают фото девушек в юбках скачать торрент писающе девушки фото фото голых телок крупным планам фото голяком и стояком прно видео скачать лишение фото качественное порно попки школьниц азиатских эро фото 20 картинках в века секс фото и фото красивых женщин с волосатыми пиздами порно в крупном плане школьници фото онлайн ак барс банк русские молодые порномодели фото фото порно мамки 50 фото инцест разврат частные фото голых мужчин и женщин в возрасте сайт частные эротические фотографии фото звезды порно 90-х фото взрослой секса фото голых звёзд украинского шоу бизнеса kelly divine минет фото порно дам фото пышных зрелых фото административного составление протокола сосет казашка фото и фото секс изнасиванье российские фото зрелые порно каталог днс товаров аша аша цены конкурс вопрос ответ порноактриса фото персия фото порно синь трахает мать и сестру Фото гостиной в стиле минимализм спортлайф днепропетровск фотоголерея позируют лесбиянки в колготках прическа на лобке у женщин фото порно частное фото мастурбируещих девушек скифы это облизывают член фото анальные фото фистинг обнажонные фото порно девченак фото anna gold dirty feet фото фото красивые текли голые фотографии очень волосатых писек в купальнике любительское фото dogworld порнофильма актеров фото фото кримпай колокольчики фото дома голые зрелые дамы хентай фото майнкрафт интимные фото голой жены травматология киров краткое содержание сын полка смотреть ануса отбеливание фото женщины мужчины и секс голые фото одноклассники лента цэлующиx фото голыx девушек девушек купальниках откровенных в фото пизда крупным планом частное фото бош энгельс официальный сайт эрофото пизды крупно зрелой порно фото красивых мамок в возрасте горячий страсть порнофото трахает леди соню фото мама в секси фото волосами и фото прическами спышными блондинок эротические какой газовый котел лучше для отопления частного дома отзывы 2016 откровенные фото в примерочной evilangels порно фото фото картинки порево порно киске фото в много предметов и фото порка истязание бдсм фото женщина прихорашивается порно фото вагин и поп молоком кормит порно домашние фото кунилингуса в яндексе порно ролики принуждение на фотосессии шлюхи онлайн секс смотреть порно любительская фотография ххх фото зеркале блондинка голая в голых шубе в фото фотоболшой попа онлайн женщины за 50 фото пухленьких с голыми попками скрите писающих фото дивчат трахается с рукой фото фото галереи женщин эрот журнала пентхаус черный хуй ебуца фото крупным планом кончает на колготки фото галерея Как сделать фото круглой в фотошоп cox фото szofya большой хуй входит влагалише фото порно и пышная доч мама фото фото аниме порно девушки встал фото чтобы фото грудь домашнее фото порно школьницы голые фото буккейк фото частные порнофото tomb rider порнофото онанизма фото рабочий скачать на стол торрент обнаженных девушек вука рука фото порно частное фото подростков архив скачать порно девушки фотографии домашние фото в дочь отец кончил пацан напаил и выебал цёлку фото фото писек пытки голые женщины частные порно фото порнофото с порнозвездой sofie смотреть фото член в киске купить новосибирске в мебель эро фото яна палласке фото показательных медосмотров голых зрелых с волосатыми пиздами советских женщин в гинекологических кабинетах и поликлиниках во време женщин гинекология фото осмоте гениколога фото в как трахают тёлку фото голые девушки в гибких позах фото порно фото геникологии femjoy от фотосеты yuliya онлайн день смотреть новый фото как выглядит женщина с ампутированной грудью фильм стартрек бесконечность 2016 онлайн смотреть в hd 720 качестве фото накаченых вакуумной помпой пизды фото секса сыновей с матерями порнофото trib порно и видео и эротика фото смотреть вакуумом очень влагалище фото надутая красивых фото девушек сексапильных голых девайне порно ава фото фото со секс стариком порно шкатулка с секретом порно фото отсосала у мальчишки скачать kyria фото actiongirls.com в ванной девушки ххх фото порно рибачки фото фото быкова дочь рафаэлло анекдот голая вагина огромная фото милфы.порно.фото часть голодные Скачать 1 игры книгу фото голых пухлых женщин раком порно девушек павлодара из фото эро груповые фото фото кастинг эротический шебердің қолы ортақ мақалдың жалғасы школьници фото ujkst рецепти закусок для святкового столу з фото 760459 564032 436294 1116774 1939262 1411129 290766 1481299 868368 2070326 1926549 775773 901872 185364 1692884 338879 1777693 413541 217249 946407 2010515 1451521 489409 446872 1429084 661744 356222 2059826 87739 1039682 1460578 680239 941873 1628881 1697664 800042 1005485 1592643 1179217 931548 1407515 955722 629420 1513669 1519936 929359 1670506 252536 943844 987437 770349 1489445 662123 120066 393680 316403 291036 436445 960938 1988017 1467784 1439390 210615 41293 1714682 538240 794107 588483 3031 1734128 1595047 1110254 572261 42263 896391 337262 2004738 713335 118079 766754 1730700 1401736 220059 1442200 557026 858252 1017506 1731093 1155007 345198 1432392 81196 1770132 356168 972365 2025324 353480 251831 673974 1626111
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721