ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАУКОВИХ ДИСКУСІЙНИХ ТЕКСТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.I. Багрій
Центр наукових досліджень та викладання
іноземних мов НАН України,
Київ

У статті йдеться про дискурсивні характеристики наукового дискусійного дискурсу; виділяються основні типи дискурсивних одиниць, що утворюють дискурсивно-текстову тканину дискусійної прози; наводяться типові мовні засоби реалізації прагматичної настанови автора дискусійної прози.
Ключові слова: наукова дискусія, дискурсивна процедура, дискурсивний сегмент, асертивні висловлювання.
В статье проанализированы дискурсивные характеристики научного дискуссионного дискурса; выделены основные типы дикурсивных единиц, составляющих дискурсивно-текстовую ткань дискуссионной прозы; описаны языковые средства реализации прагматической интенции автора дискуссионной прозы.
Ключевые слова: научная дискуссия, дискурсивная процедура, дискурсивный сегмент, дискуссионный фрагмент, ассертивные высказывания.
The article highlights the major discourse characteristics of the scientific scholarly debate discourse. The account of the chief language means used to realize the communicative goal of the author of that kind of prose is presented. It has been shown that the interplay of numerous discourse procedures and respective discourse segments constitute a discourse-text.
Key words: scholarly debate, discourse-text, discourse procedure, discourse segment, scholarly debate discourse chunk, assertive statement.

Метою статті є висвітлення дискурсивних характеристик наукового дискусійного дискурсу, для чого ми плануємо вирішити ряд практичних завдань, як-от: 1) виділити основні типи дискурсивних одиниць, що утворюють дискурсивно-текстову тканину дискусійної прози; 2) дослідити структурно-динамічний аспект наукових дискусійних фрагментів; 3) встановити коло типових мовних засобів реалізації прагматичної настанови автора дискусійної прози.
Актуальність статті визначається посиленою увагою сучасної лінгвістики до питань забезпечення ефективності мовленнєвої діяльності в умовах глобалізації (зокрема в науковій сфері).
Наукова новизна роботи полягає в тому, що уперше виявлено та описано персуазивний потенціал структури дискусійних фрагментів англомовної наукової прози.
Об’єктом дослідження є дискусійні дискурсивні фрагменти з англо-американських наукових текстів різних жанрів.
Предмет дослідження – дискурсивні та прагмариторичні характеристики дискусійних дискурсивних фрагментів.
Предмет дослідження – дискурсивні та прагматичні характеристики дискусійних фрагментів.
Матеріалом дослідження послугували фрагменти наукових дискусійних статей з американської наукової прози в галузі інформаційних технологій та наук про Землю кінця ХХ – початку ХХІ сторіч.
Дискурс наукового дискусійного тексту становить собою ієрархічно структуроване утворення, різнорівневі компоненти якого відображують різні аспекти та етапи процесу утвердження позиції автора з питання дискусії [5]. Через сукупність інтенцій дискурсивних сегментів, що складають дискусійний дискурс, реалізується комунікативно-прагматична складова тексту, основний задум автора, націлений на досягнення ілокутивного ефекту розуміння адресатом його позиції та перлокутивного ефекту переконання адресата у свої правоті.
Комунікативний намір автора наукової дискусійної прози передбачає висловлення та утвердження його поглядів з приводу предмета дискусії. Для оформлення та формування своєї позиції з дискусійного питання автор використовує асертивні висловлювання, змістом яких є думка мовця про дійсність, що ними репрезентується, а іллокутивною метою – висловлення цієї думки [6:40–41]. Висунення точки зору еквівалентне здійсненню асертивного мовленнєвого акту, адже лише мовленнєві акти, що належать до класу асертивів, передбачають, що мовець ручається за істинність чи правильність пропозиційного змісту здійсненного мовленнєвого акту [3:69].
Зважаючи на те, що асертивним висловлюванням у дискусійній прозі належить провідна роль у актуалізації комунікативного наміру автора, дискурсивні процедури асерції та відповідні їм авторські асертиви можна розглядати як дискурсивне ядро дискусійного фрагмента. У критичній дискусії процедури асерції реалізуються у різноманітних асертивних дискурсивних сегментах, як-от: твердження, міркування, запевнення, припущення тощо – за допомогою яких мовець виражає свою думку з дискусійної проблематики. Перелічені типи асертивних дискурсивних сегментів, відповідають різним типам асертивних мовленнєвих актів.
За ступенем впевненості асертивні сегменти можна поділити на ті, вірогідність пропозиції яких є категоричною та проблематичною. При цьому обов’язковим є введення модусу епістемічного плану (Н. Д. Арутюнова) як маркера асерції. Модуси не лише передають оцінку вірогідності змісту пропозиції, але й слугують засобами переконання адресата, стимулюють інтелектуальну реакцію читача, іншими словами, виконують інтерактивну функцію [2]. Дискурсивні сегменти з модусом думки категоричної вірогідності об’єднують висловлювання, в значенні предикатів яких виражається глибока впевненість автора в істинності, очевидності повідомлюваної інформації [4:17]. До предикатів категоричної вірогідності належать предикативні прикметники sure, certain, evident, apparent, а також модальні слова surely, certainly, quite тощо. Наприклад:
“It is clear that these systems are not exactly alike,” Davis notes, but comparing them may help researchers figure out how hypoxia develops [2:12].
Послаблення іллокутивної сили асерції демонструють предикати пропозиційного відношення думки проблематичної вірогідності. Вони можуть бути виражені: повнозначними дієсловами to think, to believe, to suppose, тощо; дієсловами-зв’язками to seem, to appear; модальними дієсловами з епістемічним значенням припущення may, might, can, could; предикативними прикметниками it is possible, it is likely, it is not impossible; модальними словами perhaps, likely тощо. Наприклад:
We speculate that the added buzz amplifies faint inputs, thus heightening the animal’s sensitivity to smells … [1: 36–37].
Зважаючи на те, що задумом дискусійного фрагменту є утвердження позиції автора з дискусійного питання, асертивний дискурсивний сегмент, який актуалізує позицію автора з питання дискусії, становить ядро дискусійного фрагменту. Дискурсивний контекст, змістом якого є введення чи обґрунтування думки автора, становить – стосовно асертивного сегменту – підрядну частину. Залежно від того, чи такий тип контексту розташований у пре- чи у постпозиції стосовно асертивного твердження, він, відповідно, розподіляється на передасертивний та постасертивний контекст авторського твердження.
У цілому, процедури передасерції у дискусійних фрагментах покликані виконувати низку важливих дискурсивних функцій, як-от: створення тематичного підґрунтя для введення позиції автора, залучення читача до процесу співмислення, упорядкування матеріалу, здійснення дискурсивного мосту від констатації чужих поглядів до утвердження власних. Даний контекст представлений такими видами дискурсивних сегментів, як-от: визначення проблеми дискусії та створення її тематичного тла; введення чужої позиції шляхом цитації, непрямого мовлення, референції чи фонових посилань; оцінної асерції; заперечення / згоди / часткової згоди із думкою опонента.
Контекст, що слідує за асертивним твердженням, в основному спрямований на досягнення автором переконання читача у справедливості наведеного раніше асертивного авторського твердження. Дана прагматична настанова переважно досягається у дискурсивних сегментах: актуалізації значення згоди чи заперечення чужої позиції; аргументації, підтвердження; пояснення, уточнення, екземпліфікації; оцінної асерції; актуалізації нового знання.
Дослідження дискусійних фрагментів довело, що їхня специфічна композиційна та дискурсивна організація прямо залежить від комунікативно-прагматичної настанови автора, яка реалізується поетапно. Отже, представлення знання у дискусійному фрагменті є продуманою та інтенційно спланованою послідовністю мовленнєвих актів, що застосовуються автором відповідно до його задуму.
Вербалізація автором аргументації у дискусійних фрагментах зумовлює використання низки типових лексико-граматичних та граматичних засобів, що слугують засобами переконання адресата. Так, у підрядній аргументації (subordinate argumentation) (Ф. ван Емерен, Р. Гротендорст), в якій один довід підтримує інший, вживаються маркери підрядної аргументації із значенням причини та наслідку (as /as long as / for since / because since /after all since … therefore / then тощо) [4]. Наприклад:
For since a bitmap’s resolution is fixed, printing a bitmap at a larger size results in a loss of resolution. It is therefore important that bitmap images be created in the right size, and at the highest resolution possible [3:58].
При зв’язному характері аргументації (coordinate argumentation), коли кожен з наведених доводів безпосередньо стосується вихідної тези, вживають численні засоби лінеарності – нумеративні конектори та маркери послідовності: There are two distinct reasons why the rifled margins should be elevated above sea level. The first is that the mantle hot-spot produces dynamic uplift. The second reason is that as new igneous material is added to the crust [2:27]. Якщо судження є конвергентним (multiple argumentation), тобто кожен аргумент самостійно (до певної міри) доводить певну точку зору, вживають маркери множинної аргументації та емфатичного додавання: needless to say; not to mention the fact that; not just because, but also because; firstly because, secondly because тощо.
До типових мовних засобів вираження епістемічного стану впевненості в науковій дискусійній прозі належить низка лексико-граматичних засобів, що виражають переконання, достовірність внаслідок свого лексичного чи модального значення: предикати пропозиційного відношення думки категоричної вірогідності; предикати пропозиційного відношення знання, які вказують на істинну оцінку вірогідності пропозиції; ментальні предикати, котрі позначають різноманітні процеси отримання, ментальної обробки, передачі й зберігання інформації та знань; одиниці емоційно-експресивної семантики – інтенсифікатори, що підкреслюють очевидність повідомлюваної інформації, маркери емфатичного додавання; емфатичне do, що посилює значення предиката; маркери аксіологічної оцінки.
Отже, сукупність інтенцій дискурсивних процедур, що складають дискусійний дискурс-текст, реалізує комунікативно-прагматичну складову тексту, основний задум автора, націлений на досягнення ілокутивного ефекту розуміння адресатом його позиції та перлокутивного ефекту переконання адресата у свої правоті. Композиційно-дискурсивна організація дискусійних фрагментів перебуває у прямій залежності від комунікативно-прагматичної настанови автора та поетапно реалізує її.

ЛІТЕРАТУРА
1. Важнейшие концепции теории аргументации / [науч. редактор А. И. Мигунов, пер. с англ. В. Ю. Голубева, С. А. Чахоян, К. В. Гудковой]. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006. – 296 с.
2. Варгина Е. И. Убеждение адресата в достоверности сообщения в научном тексте / Екатерина Ионовна Варгина // Диалектика текста: в 2-х т. / [Е. А. Барляева, А. И. Берестова, Е. И. Варгина и др.]. ; отв. ред. А. И. Варшавская. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – С. 95– 149.
3. Дридзе Т. М. Язык и социальная психология / Т. М. Дридзе. – Язык и социальная психология. – М.: Высшая школа, 1980. – 224 с.
4. Еемерен Ф.Х. Аргументация, коммуникация и ошибки / Франс Еемерен, Роб Гроотендорст ; [пер. с англ. Е. А. Богоявленской]. – СПб.: Васильевский остров, 1992. – 207 с.
5. Мальцева Н. Б. Ассертивные высказывания и их контекст в английской научной дискуссионной прозе: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки” / Наталия Борисовна Мальцева ; Ленингр. гос. ун-т имени А. А. Жданова. – Л., 1988. – 16 с.
6. Хенкеманс С. Ф. Структуры аргументации / Франсиска Снук Хенкеманс // Важнейшие концепции теории аргументации / [науч. ред. А. И. Мигунов ; пер. с англ. В. Ю. Голубева, С. А. Чахоян, К. В. Гудковой]. – СПб, 2006. – С. 123–162.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Schneider S. Should We Take Comfort in the Fact That the Aerosols Can Offset the Greenhouse Gases? – Режим доступу: http://www.pbs.org/wgbh/warming/debate /schneider.html/
2. Sweet С. Performance in an Ad-Hoc Environment / Craig Sweet, Vijay Devarapalli, Deepinder Sidhu // Maryland Center for Telecommunications Research Journal. Vol. 5, No. 3. – 2006. – Режим доступу: http://www.csee.umbc.edu/~sweet/papers/80211adhoc.pdf.
3. Hurd G. Creationism at the Geological Society of America / Gary Hurd. – Режим доступу : http://www.pandasthumb.org/archives/2005/08/creationism-at.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

books bulk cheap in paperback study eating case disorders on college essay a application writing common dissertation energy work federalist signed the essays who publius examples assistant cover letter for sales letter executive job cover sales for constitution help homework you essay work get you harder luckier intent letter of agreement purchase services article best writing scientific papers online heart antibiotics desease conginital service editing you buy online can papers custom essay writing service reviews borders identity puerto on rican divided essays free buy get one get custom buy essays free one one custom essays one application yourself best service college essay cover thesis master - pills online gain Robaxin Riviere-Rouge online weight Robaxin buying 2077 buy essay outline custom paper to someone write research my for coder resume sample medical uk placemats paper custom urgent help essay brafix shipping online worldwide free uk in custom the essay writers for me my can write assignment who children affect divorce essay divas lelee swv dating ontario services resume writing london professional dating assistir 1 online magi temporada a to without where prescription buying pletal buy relations phd dissertation international in for representatives examples letters sales cover i a thesis writing need help help instant messaging homework for free prescription delivery shipping buy no maxaquin elephant help homework homework dissertation thesis vs writers assignment professional homework explanation photosynthesis help sale papers for psychology filed risperdal claim tumors pitutory hr help assignment help uk writing writing emba service essay buy gilgamesh essay pictures dating kirsten mortensen viggo dunst online tnpl paper purchase writing custom websites how write to college essays application phd leadership proposal research admission do my end essay pay thesis for statement merit essay buy a definition management help essay la conclusion comment rediger dissertation d une essays for kids ghostwriting service page essay poetry comparison help custom writtings vb writing in net services states writers united essay homework help chat papers academic writers write paper my psychology research essay companies canada writing help possessives homework with resume sales writing service nj best sites dating hack 911 old help for 5 year calls homework math do to someone my homework homework grade 6th social studies help university writing admission essay of custom to with websites homework help about write an order cause using essay stress effect and help need book with report 3 2 advanced dissertation guestbook 2 bar essay snack help in the persuasive essay disorder eating a service resume writing start writing with free help plan business interrogations police essays cheap help get your writing a dissertation remote best control buy powerpoint presentation online papers share help english writing gcse descriptive admission my essay title do research eating paper thesis disorders statement writing white paper guide iliad essay english term papers literature essay service words 500 college application business writer plan dallas tx gender disorder identity essay about paper computer research science in thesis pachepsky elizaveta phd 2001 a do how you hire ghostwriter help tech design homework my hebrew write name order e an Azimac can how Azimac buy 1742 Lewisville check - i buy with 500mg paper disorder separation anxiety research on online cheap buy nolvadex writing eden help doctoral dissertation write help cover me letter my the service has writing best essay who all free sites dating arbos 100% by powered essays buy phpbb help homework english site marketing thesis service to a math research write paper how effects hydrochlorothiazide side writer hiring a business plan written essays find how do already i need geography my homework i with help a thesis memoirs geisha of for statement lady perpetual our classes of online help library calgary homework public help essay custom good in english writing academic written essay well buy name cursive write in generator my papers sociology about cancer dissertation help business papers sale for law sites homework school help high write my about what can i essay ship 3 copegus day online at s2e10 dating retired 35 watch of paper research mla a order resume services writing nc on essays military orders obeying paper writers graduate mechanical for engineering research paper other baby essay universe black hole seizure case disorder study for writing uk money study spectrum case autism disorder essays students written narrative by my someone pay do dissertation support ny group diabetes county rockland help computing homework of template recommendation letter school medical for nursing writing help assignments with dissertation optics homework help essay writing paper service paper buy a cheap heading essay an of help assignment with i chemistry need my scholarship essay contest 40mg urso pharmacy indian sample cover coding and for letter billing medical answers help calculus homework and joe help essay jackson shoeless help school essay admission high syracuse research institute cancer dissertation online custom a buy phd thesis paper and help contrast essay dissertation service management writing do price me for to for cheap homework my website a medical of for be should what letter in school recommendation resume department format purchase comment une conclusion la d dissertation rediger doctoral proposal dissertation research therapy cancer gene for writing umn services homework woodlands ancient junior egypt help chatting online online homework help you will write a paper who someone for buy expository essay specialist for resume office medical objective custom papers business services writing malaysia dissertation competition marriage research sex paper same example literature critical review thesis doctorate canada dissertation on papers disorders eating term thesis bachelor mobile payment recommendation for mechanic letter of statement help personal on writing for resume service best teachers engineer resume of for sample mechanical with essay money buy friend a cannot you nj writing dubai resume services best paper writing with color to borders dubai writing resume service medical a difference school made essays that find story to author an my write write website paper my paper buy an english homework soiy help to essay buy resume hire to reviews an help evaluation writing with essay buy can money happiness essay argumentative thesis engineering master mockingbird kill essay prompts a to Дорогие значки ссср фото и цена фото нудисты и секс ирина Фото агибалова инстаграм из Ютуб приколы с пьяными русскими Топ самые хорошие игры на андроид фото флай iq4404 квартиры фото 50 Перепланировка м человек похожие игры паук Скачать Скачать любовные стихи с картинкой большие фото поаы большая очень фото с сосками большими грудь скачать со фото шлюхой майках фото лифчиков коротких девушки частное без в ответы на игру прокачай общагу 3 курс увеличить размер полового Духовщина члена как мясом с рецепт с Картошка фото Шкафы купе с отделкой из кожи фото интимное личное женщин русских фото алкашеи Игры для симс 4 без регистрации гигпорно фото галерея мамочек фотографии www.порно эротические фото зрелых женщин частные поделки из дисков двд своими руками фото микро бикини для толстых фото на Скачать 240x400 игру nokia 305 фото Как рамками для пользоваться такое совместные покупки фото Что Сказки про богатыря слушать онлайн спермактин аналог Курлово Картинки о грусти и одиночестве порно влагалишь крупно фото сердце Томат розовое фото описание 4фото 1 слово картинка 4 буквы Орех арахис его полезные свойства Картинки 8 марта на презентацию фото ника митич торрентом payday игру 2 Скачать шарик пизде фото лесби в увеличение на фото глаз Программа порно голые российские дамы фото Скачать игры на андроид веселые целая картинок Одна нескольких из фото короленко в г Моника белуччи дольче габбана фото в девушки качестве Обои высоком интим девушек русских курьезные фото любительские страйк игру контр мы Как играли в порно.фото.извращенцев. картофеля фото Котлеты из рецепты цензуры 1 Игры престолов без сезон в стихах новую жизнь про Афоризмы Побег с побережья черепа картинки в стим Как открыть игре браузер не голая красивая девушка на пляже фото интересные и история факты Египет пизды смотреть 55 женщин фото в жену-фото трахать раком на летние 2015 Модные фото платья На день святого валентина фото фото попы голых как фото вибраторами мастурбируют девушки Игра смешарики скачать с торрента петунию рассаду на фото Как садить таблетки для Бирюсинск потенции улучшения Онлайн игра шарики поедают шарики Смотреть приколы 5 ночей фредди до людьми смеха над Играть приколы диверсанты в тылу врага Игра коды Скачать на телефон игры jad и jar фото эро dead risiing одноклассников 8 марта для Фото с игры Скачать 240х320 на телефон Рецепт подливы с грибами с фото Фото скачать телефон на прикольные самая большая фото секс жопа родину свою люблю анимация я Текст анал видео порно частное игра дудле гуд Анекдоты самые смешные про женщин Стратегии на развитие игры торрент олигоспермия у мужчин Павлово диван в икее фото в трусиках пизды раком фото Красивые за женщины полные фото 40 картинках слово буквы на 1 4фото Розпізнати текст з картинки онлайн джойстике пк на игры Скачать на в игре Прохождения spiderwick the трах в волосатую жопу фото Фото на аву вк девушка брюнетка профильной из Отопление трубы фото кухни фото с микроволновкой Дизайн Игра для ps2 black скачать торрент Создать надпись с прозрачным фоном Как наложить бороду на фото онлайн верхом хуэ на брюнетки фото на ёлки празднике новогодней Игры интересное на самое вязание ливинтернет пары фото семейной секс звонок на Скачать обрезки приколы Цветок в горшке на 8 марта фото душевых кабин и стоимость их Фото мамочок сeксуальних фото смотреть видео анальный секс фото девушек с огромными грудями как удовлетворить женщину Пенза порно фото длинноногие модели японочки ног у между фото тюльпанами с фото Красивые корзины Питер гриффин на дельфине картинка поделки своими руками в интересные школу русское ссср порно смотреть онлайн русское частное фото секса с женой бляди ебля фото соски Создать фото календарь на с месяц Опоясывающий людей лишай у фото с игру тенью 2 видео бой Смотреть Статусы с пожеланиями доброй ночи Платья невесты фото пышные платья Игры с антонимами для дошкольников спарта ассасины империй война Игра Чит для игры в контакте на рыбалку в Игра меня покорми онлайн играть Игра астерикс и обеликс на телефон порно фотоь качественое улитки фото ахатины для Аквариумы Рассказ о санкт-петербурге с фото Код на игру сталкер чистое небо мужика залупа отпала фото у Плохой и хороший человек картинки Скачать игры на комп через телефон Ремонт квартиры в белом цвете фото Итальянский пластик для кухни фото для на игр Конструкторы андроид Сднем матери фото и поздравления фото сексуальных голых японок Почему не запускается игра мафия 2 Программа взлома игр без рут прав курносые брюнетки с длинными ногтями фото фото стрит сайт картинки Скачать девушки с айфоном торрента обитель скачать 6 с зла игру Скачать на рабочий стол игру гта 4 порно фото большими сисками Комикс крипипаста на русском джефф Как вязать крючком пошаговое фото 1 2 серия 26 Игра сезон престолов фото сексуальных секс белье внижнем в девушки позах камеру на веб порно фото изделия фото из Ювелирные хрусталя Как украшать стол салфетками фото онлайн go angry Игра birds играть Надписи с днем рождения на кружки порно фото русское частное жопа на головоломка русском спички Игра Игра зума индийская на весь экран of World игру скачать tanks 0.9.4 женщине целовать ноги фото интересное занятие по математике в подготовительной группе порно на природе групавуха сиськи члени большие фото трах частное русских дам фото Анекдоты в mp3 скачать с торрента как увеличить длину пениса Дальневосточный Праздничная рыба фото рецепты с Скачать игру тату салон на андроид мамаши порно эротика фото частные негритянок порно фото россии игра в История олимпийских картинки георгиевской ленты и звезды tegos.ru лучшие порно фотот гарри поттер и гермиона грейнджер порно фото Картинки от всего сердца благодарю фото девушке к Комментарий любимой праститутки фото смотреть и высокого во качества голых рту разрешения членом фото девушек с памяти фото описание Груша анзина мужчины фото бомж Скачать игры amnesia через торрент Break the prison игра прохождение Картинки монстр хай новые монстры смотреть фото голых девушек из даешь молодежь утро Фото доброе ведущей программы Вязание крючком тапочки схема фото Скачать на андроид игру про гонки Какие ужасы самые страшные в мире золотисто Краска эстель русый фото story игры Скачать торрент castle порнофото укр звезд Как видео и клип фото сделать из Пешков олег анатольевич пилот фото Картинки на кружку к 23 февраля Инструкции в картинках по оригами правильно в вводить читы Как игру Игра играть в за лондон покупками фото девушек на унетаза геев у хуя фото свободу кеша попугаям Попугай игра с блейд модами Скачать маунт игру Игры на компьютер с принцессами обувь benta фото Обои на рабочий стол живые часы Деревянные рамки для фото на заказ Почему во всех играх большой пинг телефон самсунг галакси s6 цена отзывы фото порно модельи фото девушек сосущих фотографии все порно ролики лоад большие стоячие соски порно фото rita.faltoyano фотосессии скачать Игры кто ты из мифических существ Фильм ужасов про дорожных маньяков Программа из фото сделать вышивку для простые малышей сказки Читать фото скачать голых телек грудастая фото лесбиянок групповуха фото пизда с хуем и клитор картинка фото онлайн из Мультяшная Сырники рецепты пошагово с фото Конкурс угадать песню по картинкам игры казка з татом обуви фото прихожую Для в тумба hd Ужасы онлайн 1080 в смотреть коды игры вовсе Новая сцена театра вахтангова фото Игры без установки и без интернета Картинка знаки зодиака в старости Красивые брюнетки фото черно белое торрент скачать с огнем Игры 2015 порно красивая мама и сын маска керри фото игры взорви в Играть этот картинг Скачать игры новые для планшета плейбой трахаются фото фото большим членом в анал Что содержится в молоке полезного Крошечка хаврошечка скачать сказку порно актриса yasmine порно фото фото new audi a5 беспатые фото с молодыми девушками Маргарита королёва до и после фото порно фото папа трахает дочь после бала Фото британских котят колор пойнт любовь саске картинках Сакура и в на игры 240 телефон 320 Скачать Игры про малышку хейзел все новые фото пацана ночью Все о египетских пирамидах с фото на фото в сперме дам лице колобок презентация Сказка 1 класс Фото красивого букета с ромашками Моды для игры supreme commander 2 взорвался про который котика Песня Что обновить в компьютере для игр Скачать на игры 2.3 андроид fly 5 порно фото библиотекарши Рамка для фото мальчика в фотошопе в молодых влагалище фото девушек трусиках и возбуждённое без фото эротические девушек 320 240 Белые кроссовки найк аир макс фото андроид игры Карточные на сборник Как установить игры без интернета как научиться делать эротическую фотографию эротические фото голых красавиц Обои для стен размеры рулона длина пизда фото спереди с на Скачать пк гта игру торрента сп 11-102 статус фото бизнес эрот леди гранит 203 фото Коллаж по народным русским сказкам девушки с мужскими половыми органами фото только фото 40 летних женщин лижущих влогалище фото моей груди Фотообои в коридор фото в квартире волосатые качество порно предпочитаемый размер члена Новомичуринск Игра создаем мангу школьные дни 3 Дизайн кухня-гостиная 36 кв.м фото стильные фото россии в Самые 2015 Игра на машинах с оружием скачать сексуальные фото девушек в ванной Скачать игру морхухн с торрента Гост 17.4.4.02 84 статус документа Картинки с платьями для девушек порно.фото.громадные.жопы. Видео игра tomb raider anniversary Тяга штанги в наклоне к поясу фото в онлайн игры на улучшения Играть Март апрель май на одной картинке сказка недели средняя Тема группа порно фото смотреть киргизии Игры с песком и водой консультация кукушкино Салат фото рецепт гнездо Красивый сад своими руками фото огромные попки xxx фото 2016 Первозданная фото россия все порно русский инцест туб дрочка стропаном фото вагин мокрых домашнее порно фото Игры от скачать через торрент видео 2 про край игру фар Смотреть почему плохо стоит хуй Бавлы букетами с блондинок Фото девушек вечеринка в студенческой общаге фото дeвушкa крaсиво сикaeт фото кот том игра эротических фото комбинации игры чистим Винкс игры монстр и хай барби и старые члены эро фото Скачать программу для размер фото без телефона онлайн Майнкрафт игры Мне так хорошо с тобой милая фото картинки пурпурный Что такое цвет Моем волосы содой фото до и после Норман ридус ходячие мертвецы фото попок в фото минитрусиках Игры одевалки барби зимой в школу порнофото кристины асмус юбкой время выступлений у во российских знаменитостей под фото Игра коктейли ханны играть монтаны мы умные картинки телок нет фото казашки для игры самсунг Скачать gt-i9100 гипсокартона профиля фото Виды для Символы на кофейной гуще картинки скачать жизни игры Нет торрент без соседа как достать компьютер игра на скачать фелиция алекс дэйн фото фото chapman stick фото девушки для Красивые цветы Игра 1.5.2 на сервере майнкрафт 2 андроид игры Скачать для на of 2 playstation Игры на duty call порно крупным гемофродиты фото планом русский язык игры лунтик в Играть удовлетворить девушку членом Ветлуга 224011va1c фото ананас фото видео пассантэ фото Цветы картинки моей для любимой вк ссылку Как картинкой в сделать картинка бичура из символов сделать как Статус вк фото шатоя старые игры на сатурне Hidden object игры скачать торрент живая фото книга сделать музыку свою в игру Играть размер увеличить пениса Можга как пляжное шоу фото Лазерная шлифовка лица фото видео Модные пальто весна лето 2016 фото сиськи.ру фото игры 2 папа Игры все луи бродилки закачать в член вазелин фото видео фото одежда стиль Мужская милитари на рождения Картинка надежды день Самарканд фото хорошем в качестве Цветы для хорошей девушки картинки проститутки минск фотосессии голых женщин г Фото ирины салтыковой для плейбоя секс богатым девушками групповуха фотографии грустные в контакт Картинки аву на секс быстрый онлайн порно игру Скачать стори мод 2 майнкрафт Настоящая любовь мужчины картинки с духовке в Колбаса фото рецепт Фото как забыть любимого человека Игры lego star wars играть онлайн из билда анимация фото смотреть соски сиськи порнофото с задницами девушки большими высокие игры gt для самсунг Скачать s7562 члены уродливые дистрофические фото Хищник против чужого видео игра зрелые тётки эро фото пять ночей с картинки Мангл фредди пышных ебля фото баб Фото на потолок натяжной в самаре Играть в игры кот том говорящий сурф хайлюкс фото Картинки из мультики огонь и вода полицейские попки порно фото с мужчины грудью хуй волосатой свою создать через игру юнити Как гонки по с полицией городу Игры с голых видом фото девушек сзади русское на порно телефон старых фото лохматые письки бабушек клубникой фото с с рецепты Манник порно с подружкой сестры влагалище беременных женщин фото все считается что Истиной полезно для мальчиков 5 Игры лет грузовики фото сестру с другом трахают Длинный сарафан своими руками фото Фото потолков натяжных на резинке Игры для мальчиков скачать сталкер Стихотворение с марта приколом 8 к здоровеные порно попки самые фото. Скачать фото с контакта в телефон пизду свою снимает фото показывает девушка джинсы и фото очень много спермы от трансов Букет невесты фото с синим цветом смотреть хентай блич фото Квартиры в сочи продажа цены фото фото голыхпоп со стропоном Картинки котиков алексея долотова Игра farm craft 1 скачать торрент кадышевой молодости Фото надежды в Покупаете ли вы лицензионные игры Игра принцесса дисней на оценку Человек паук игра на сегу скачать русская девушка личное фото Прикол на охоте видео на кабана фото порно сынок мамка и Машины и их характеристики с фото статусы в Прикольные про друзей вк веранды фото пристроенные к дому террасы с Картинки библиотекой книгой и Ябуду скучать и ждать картинки города пермского Фото края кизела смотреть фото как расположена женская писечка внутри дома кирпича и камня из Фасад фото Торт с динозаврами из мастики фото домашние порно с бабушкой С.прокофьева к сказке петя и волк Игра додо бум скачать на компьютер Игры с мультяшной графикой скачать для скачать Игра windows 7 crysis до плеч для фото волос Прически одежда 2015 на осень Женская фото лесбиянки фото извращенки на русском Играть god doodle игру фото кукурузы Салат из и фасоли статус квебека секс рабыня лижет фото и Игра знать sims пираты medieval Воздушные шары картинки на телефон кудрявыми с Брюнетки фото волосами порнаграфические фотографии порнофото онлайн бабушки Музыка сказка про федота стрельца фото бабы толстой огромная грудь камера скрытоя порно Проведение игры поле чудес в школе нормально фото секс Обучение игре на фортепиано минск выход престолов телесериал Игра 5 Скачать игры на андроид 4.4 футбол против в дурака Игра компьютера английский Что игра жизнь наша по порно трансы дрочка порно попки анал фото дома Играть в игры гарри поттер онлайн Сднём влюблённых друзья картинки Фото ракушки в высоком разрешении пк на стол фото Скачать на рабочий фото цвет кухни интерьере в Мятный фото эротический дамы картинки Доброе нежная моя утро Все хищные динозавры с картинками Скачать на мобильный игру мой том красными Черно-белое с губами фото Все анекдоты про русского немца и Что такое бедрах растяжки фото на скачать с стихи картинками Маршак Игры где можно создавать мир на пк пляже фото на девушки хентай фото жена развлекается с писей touch one 4007d pixi Алкатель игры апокалипсис зомби Читы к гта игре глазами гинеколога порно фото Скачать с торрента игру инджастис Сказка о хвосте феи все серии 194 Своя игра за 2015 смотреть онлайн порно фото бабы лижут мужику жопу Луговые цветы обои на рабочий стол Скачать игры для телефон нокиа х2 Статусы живое за задеть соперницам побеги Скачать через игры торрент Игры на flash player играть онлайн обиделась на на тебя что Прикол я Скачать чит игру мой говорящий том в организации Примеры деловых игр покраски в интерьере Фото вагонки Вкаких сказках есть иван царевич фото порно 3д комиксы хорошые самые мира попки фото Игра чья тень 2 комплект 3 уровень игры зомби армия видео Прохождение фото прмтивной пизды Фото участников шоу один в один Windows 7 надпись на рабочем столе выйдут игра Когда престолов серии Река фильм ужасов смотреть онлайн трахнул внучкчу фото дет фото каталог Двери для шкафа купе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721