ДИСКУРСНА ЗОНА ПЕРСОНАЖА У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.А. Бехта
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Функційний профіль оповідного дискурсу відображає корелятивні зв’язки дискурсних зон наратора і персонажа. Йому властива бінарна варіабельність модусів текстових комунікантів. Глибинна структура оповідного дискурсу виявляється в дихотомії дискурсних зон “наратор ↔ персонаж” й реалізується бінарними дискурсними рисами, пов’язаними з типовими формами, що об’єктивуються на поверхневому рівні структури тексту. Форми дискурсної зони наратора є способами художнього викладу, форми дискурсної зони персонажа – засобами мовлення.

Ключові слова: дискурсна зона персонажа, пряме мовлення, непряме мовлення, невласне-пряме мовлення

Функциональный профиль нарративного дискурса отражает коррелятивные связи дискурсных зон нарратора и персонажа. Ему своственна бинарная вариабельность модусов текстовых коммуникантов. Глубинная структура нарративного дискурса выявляется в дихотомии дискурсных зон “нарратор↔персонаж”и реализуется бинарными дискурсными чертами, связаными с типичными формами, которые объективируются на поверхностном уровне структуры текста. Формы дискурсной зоны нарратора являються способами художественного изложения, формы дискурсной зоны персонажа – средствами речи.

Ключові слова: дискурсная зона персонажа, прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь

The functional profile of the narrative discourse reflects correlative relations between discourse zones of narrator and character in fictional text. It is inherent in binary variability of modes of textual collocutors. Deep structure of narrative discourse manifests itself in the dichotomy of discourse zones of “narrator ↔ character” and is materialized by means of binary discourse features, connected with typical forms, which appear on the surface level of the textual structure. Forms of the discourse zone of the narrator are the modes of fictional narrative and forms of the discourse zone of the character are the modes of speech.

Key words: discourse zone of the character, direct speech, indirect speech, free indirect speech


За умов сучасного комунікативно-прагматичного (дискурсноорієнтованого) підходу уявлення про чуже мовлення як про різновид текстової комунікації ґрунтується на лінгвальному оформленні білатеральних зв’язків у системі „я ↔ інший.” Проблема „самого” та „іншого” (свого та чужого) утворює філософський комплекс взаємодії соціально-ідеологічних начал – вихідних маркерів самості чи наративної ідентичності [6, с. 151-174; 8, с. 149]. Феномен „іншого” безпосередньо чи опосередковано впливає на формулювання мовознавчих ідей. Він стимулював концепцію висловлення, запропоновану Е. Бенвеністом [3, с. 293-294]. Ввівши у фокус вивчення такі явища, як семіотизація особистості – її мовленнєві та поведінкові вияви, самопізнання через діалогізацію внутрішнього світу, поляризацію свого і чужого (сфери Еґо та Іншого), Е. Бенвеніст згрупував проблеми, які визначили низку напрямів і понять сучасного мовознавства, лінгвістичної філософії, теорії тексту.
Якщо у філософії дослідження акцентують на ролі іншого у формуванні „я,” то у мовознавстві, навпаки, уваги набуває власне „я.” Саме з цим пов’язане поняття ілокутивної сили, яке лежить в основі класифікації мовленнєвих актів. Проблема свого та чужого була задекларована у слові в середині 30-х років ХХ ст. у зв’язку з аналізом літературного тексту М.М. Бахтіним [2, с. 137] і набула резонансу у 1960-1970 роках, після перевидання його праць. „Чуже слово” [1, с. 668], під яким надалі розуміємо „слово персонажа” у структурі тексту, приживається на новому місці, у новому наративному контексті, який стає для нього своїм. Схематично подамо це так:
Чуже слово ↔ чуже мовлення = слово персонажа ↔ мовлення персонажа
„Воно [чуже слово] служить відразу двом мовцям і одночасно виражає дві різні інтенції: пряму інтенцію персонажа і переломлену – авторську (нараторську). У такому слові два голоси, два смисли і дві експресії” [2, c. 162]. Мовлення персонажа не привласнюється автором-наратором художнього тексту. Для автора-письменника бажано, аби читач бодай збагнув взаємодію різних текстів, його різних особистісних мовних (дискурсних) зон – персонажної і нараторської. Втім, автор-письменник не є вищою інстанцією, яка здатна підтвердити істину цього дискурсного зіткнення. Його ставлення до персонажа, за М.М. Бахтіним, – це ставлення до дискурсу (слова), а, точніше, до дискурсу іншого. Авторський дискурс – це дискурс з приводу іншого дискурсу, це слово, як стверджує Ю. Кристєва, яке говорить з іншим словом, але не слово про слово (не справжній метадискурс). У цьому непередбачливому світі персонаж є не що інше, як дискурсна позиція „я,” яка пише поперек іншого „я”; це дискурс („слово”), що веде діалог не тільки з дискурсом пишучого „я,” а й із самим собою[5, с. 469].
Отже, у мовознавстві розрізняємо власне мовлення мовця і невласне (чуже) мовлення. Термін чуже мовлення виокремлюємо з традиційної класифікації форм мовлення в художньому тексті. Переплетення „свого” (нараторського) і „чужого” (персонажного), явного та імпліцитного в мовленнєвій сфері персонажа набуває різноманітних форм. Але межа між цими мовними категоріями не завжди чітка, адже між ними є розбіжності, які стосуються граматичного, інтонаційного, функційного, семантичного та прагматичного планів. Їхня суть зводиться до обсягу й ступеня збереження/трансформації персонажного мовлення, мети його об’єктивації в комунікативному просторі тексту, а також до ступеня і способу його виокремлення з нового середовища.
Висловлення художнього тексту належать або нараторові, або персонажеві. У статусі чужого воно належить другому членові опозиції „мовлення наратора ↔ мовлення персонажа.” Художній текст сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його частин як елементів реального спілкування. У комунікативній (дискурсноорієнтованій) парадигмі форми мовлення наратора та персонажів як інгерентні складові текстової комунікації, аналізуються на різних рівнях: семантичному, синтаксичному та прагматичному. Мовлення наратора, здійснюючи свою основну (структурну) функцію репродукції мовлення персонажа, одночасно є за своєю суттю (за своїм призначенням) формою реалізації модусу висловлення. А в інших термінологічних системах можемо говорити, що воно (мовлення наратора) є формою реалізації модально-комунікативного аспекту, інтертекстуальної, референтної, акціональної, ілокутивної чи прагматичної структури, або метатексту. Воно відображає ті фрагменти тексту, де оповідь ведеться від автора-письменника, або ті його сегменти, в яких автор-наратор звертається до читачів від себе.
Словом, комунікація у формі художнього тексту як процес пізнання людиною реального світу здійснюється творчим суб’єктом – автором тексту і тим, для кого цей текст створюється, – читачем. Посередником і об’єктом когнітивної діяльності автора-письменника і читача у художньому тексті є автор-наратор і персонаж – суб’єктні центри художнього світу (текстові антропоморфи, текстові ‘паперові’ особистості).. Дефініція поняття персонаж виникає з відмітних текстових підходів: персонаж – це „граматична особа” (текстолінгвістика), „літературний засіб” (літературна критика), „мовленнєва позиція” (наратологія), „сема” (семіотика), „актант” (аналіз фабули), „несправжня особистість” (семантика можливих світів) [11, с. 38]. Обидва суб’єктні центри (наратор і персонаж) формують дискурсні зони текстового комунікування – дискурсну зону наратора і дискурсну зону персонажа, де остання обіймає сегменти тексту, котрі передають розмаїті висловлення персонажів, репрезентовані у тексті способами і модифікаційними формами екзофазно (зовнішнього) та ендофазного (внутрішнього) мовлення. Персонажне мовлення ґрунтується на включенні мовленнєвої партитури іншої особи в дискурс власне наратора. Воно прогнозує іншу мовленнєву ситуацію: адресант не висловлюється сам про дійсність, а передає зміст висловлення адресатові мовлення. Об’єктом інформації є висловлення не адресанта, а іншої особи. Отже, дискурсну зону персонажа (за способами її репродукції у фактурі художнього тексту) можна уявити у вигляді тричленної опозиції „пряме ↔ непряме ↔ невласне-пряме мовлення” персонажа. Дискурсна зона персонажа у художньому тексті ґрунтується на бінарній структурній організації мовлення персонажа, репрезентованого наратором, та тринарній функційності його системи. А саме –персонажне мовлення за способами його реалізації (прямий, непрямий, невласне-прямий) можна розглядати як одиниці мовного, мовленнєвого і текстового статусу в ендофазному та екзофазному виявах. Тобто, у комунікативній структурі художнього тексту способи мовлення формують систему наслідування (художньої імітації – І.А. Бехта) мовлення персонажів як типу дискурсу, що є опозицією до форм дискурсу автора-наратора. У вивченні мови художньої текстової комунікації він потребує інтегрованого методу структурно-функційного аналізу, що дає змогу з’ясувати його структуру та функційну своєрідність у текстовій комунікації.
Художній текст є мовленнєвим твором з власним суб’єктом мовлення. В наративному тексті ним мав би бути автор-письменник – деміург тексту. Проте роль автора в художньому тексті не можна ототожнювати з роллю мовця у реальному висловленні з декількох причин. По-перше, через неповноцінність комунікативної ситуації сприйняття художнього тексту, де автор відокремлений від свого висловлення, читач має справу тільки з текстом, а з його творцем – лише тому, що той відобразив себе в тексті. По-друге, через уявлення автора художнього тексту, який творить вигаданий світ, що видається за фрагмент реального [7, с. 201]. У розмовному дискурсі мовець належить реальному світові, про який він розповідає, а автор-письменник художнього тексту не належить світові створюваного ним тексту [11, с. 16]. Він приховує своє існування – інакше відбудеться знищення ілюзії реальності. Але автора-наратора не вважаємо також й імпліцитним автором, тобто – уявленням письменника в тексті, що перебуває за лаштунками епізодів і відповідає за культурні цінності, яких дотримується: → “implicit image of an author in the text, taken to be standing behind the scenes and to be responsible for its design and for the values and cultural norms it adheres to” [12, с. 42]. Якщо наратор вписаний у текст як оповідач ситуацій і подій, то імпліцитний автор є відповідальним за відбір, розподіл, комбінацію подій і уявляється з тексту.
Наратор є тим суб’єктом свідомості та мовлення (те, що читається, уявляється як повідомлюване нам наратором), який втілений у тексті і з яким має справу читач. Він же стає центром системи часово-просторових координат, закладеної в мові й задіяної у наративі постмодернізму. Стрижнем, який забезпечує цілісність архітектоніки й композиції художнього тексту, є наратор та його роль і місце в наративній структурі художнього тексту.
З погляду змістовних і комунікативно-інтенційних значень тексту та його компонентів, мовлення персонажів надає висловленню двоїстого характеру, формує поліфонічну нарацію. З одного боку, очевидною є дискурсна зона наратора, тобто план мовця (оповідача, розповідача – a teller, a narrator, або текстових замінників автора-письменника), з іншого, – зона дискурсу персонажа, яка виокремлюється на тлі оповіді й через те є підпорядкована наратору. Між обома комунікативними площинами встановлюється одностороння залежність, формуються зв’язки детермінації, „за яких один член передбачає існування іншого, але не навпаки” [4, с. 151]. Тобто, персонажний модус передбачає існування зони дискурсу наратора, а не навпаки. Новітні дослідницькі завдання лежать у площині з’ясування функцій системи мовленнєвих способів та форм дискурсної зони персонажа з урахуванням теперішньої парадигми функціоналізму у науці. Цікавими стають студії дискурсного простору художнього постмодернізму, в яких матеріалізується сфера мовлення персонажів.
У структурі та змісті літературного персонажа імплікується „маніфестація або екстеріоризація” мисленнєво-мовленнєвої діяльності [10, с. 63], яка вводиться в художньому тексті способами та модифікаційними мовленнєвими формами і має помітний вплив на читача. Під способом передачі персонажного модусу розуміємо історично складений метод впровадження мовлення персонажа у висловлення, який відображає міру його інформаційної точності та смислової повноти, з одного боку, і морфолого-синтаксичну структуру, цільову настанову, експресивне забарвлення – з іншого. Саме ці ознаки покладено в основу класифікації типів персонажного мовлення. Тип персонажного мовлення – наслідок опозиційного зв’язку „авторського” / „свого”, з одного боку, і „чужого”/ „персонажного”, – з іншого. Будь-яке текстове мовлення персонажа за способом свого вияву: пряме, непряме, невласне-пряме перебуває у зв’язках опозиції іншого порядку. Ідея опозиційних зв’язків властива класифікаційній системі мовлення, яка складається з підсистем. Для класифікаційної підсистеми дискурсної зони персонажа верхньою межею є тип мовлення, який протиставляється типу „своєму”, „мовленню наратора”, а нижньою – модуляція у вигляді способу репрезентації, різновиду та модифікації. Можемо стверджувати, що дискурсна зона персонажа – загальномовне явище, яке разом з іншими типами й модифікаціями мовлення утворює систему засобів мови для передачі інформації, думок, волевиявлення, станів, почуттів тощо.
Аналіз мовлення персонажів у художньому тексті сприяє розв’язанню певних завдань. По-перше, мовлення персонажа у сприйнятті читача є фактом чи процесом об’єктивної дійсності, яка реалізується художніми засобами. По-друге, мисленнєво-мовленнєва діяльність персонажів, вербалізована системою текстових елементів, є відображенням їхніх характерологічних рис. По-третє, як і сам персонаж, його мовлення в літературному тексті читач сприймає як артефакт, що передбачає присутність у змісті та формі мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажа думок, почуттів, мовного досвіду та смаку письменника. Художній текст як складне гетерогенне утворення сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його частин як елементів реальної комунікації, головними елементами якої виступає двочленна опозиція „дискурсна зона наратора ↔ дискурсна зона персонажа”.
Отже, можемо сказати, що дискурсна зона персонажа – це також новий мовленнєвий (дискурсний) пласт, уведений у нарацію оповідача, тобто в дискурсний план наратора, який є тлом для виділення персонажного регістру і формально корелює з ним. Адже саме наратор цементує різнорідні словесні елементи в єдине ціле й накладає відбиток на весь твір. Ознакою видів дискурсу персонажа є те, що вони за способом свого вираження є формами відтвореного мовлення, на відміну від дискурсу наратора, який є актуальним мовленням, що маніфестується відповідним мовленнєвим актом.
Ознакою, що лежить в основі визначення способів мовлення, можна вважати двоплановість, контамінацію дискурсних зон наратора і персонажа. З’ясування системи репрезентації дискурсної зони персонажа може відбуватися двояко: через використання когнітивного потенціалу та дискурсні ознаки. Перший шлях передбачає розгляд персонажного регістру, поданого модальним забарвленням, часовою перспективою, лексикою, синтаксичними конструкціями. У другому випадку репрезентація дискурсної зони персонажа прогнозується мовленнєвою дією персонажа та її індикатором [9, с. 6].
Другий підхід до аналізу персонажного модусу дає змогу відмовитися від першої методики: для того, щоб з’ясувати наявність мовлення персонажа, нема потреби володіти усім „портретом” мовної особистості, а досить знати індикатори мовленнєвого акту. Отже, наративний контекст, здійснюючи свою основну структурну функцію – введення модусу персонажа, одночасно є, за своєю суттю і за призначенням, формою реалізації модусу висловлення. Різноманітні функції компонентів наративного метакомплексу свідчать про те, що володіння способами мовлення персонажа з урахуванням організації та поліфункційності цієї категорії становить підсистему комунікативної компетентності.
За нашими спостереженнями, у дослідженні дискурсної зони персонажа відбувся важливий концептуальний зсув: від аналізу мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажів, основаного на аналізі окремих речень – модель рівня речення, до контекстно обґрунтованого підходу, заснованого на більших одиницях тексту – модель рівня тексту, а також на прагматичних уявленнях читача – модель рівня читача. Це відкриває перспективи для аналізу мисленнєво-мовленнєвих процесів в художньому творі з позицій когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики.
Нова концепція дискурсної зони персонажа ґрунтується на постулаті, за яким семантичні, синтаксичні та прагматичні функції основних репродуктивних способів його мовлення у художньому тексті скорельовані з лексичними значеннями, синтаксичними структурами, прагматичними інтенціями та з прототиповими ситуаціями створення і застосування цих способів та їхніх форм. Наше подальше завдання полягає у визначенні теоретичних понять, які уможливлюють розгляд дискурсних процесів текстової комунікації: основна наша позиція у тому, що мовні явища надфразового рівня можна розглядати у плані їх функціонування, але з тим важливим додатком, що це функціонування не є цілком мовним у сучасному розумінні цього слова механізмом (на рівні суто мовному матимемо пряме мовлення ↔ непряме мовлення ↔ невласне-пряме мовлення), і визначити його можна тільки у взаємодії з механізмом включення у ситуацію учасників і об’єкта мовлення. А це вже умови творення дискурсу, типологізацію якого, на нашу думку, можна екстраполювати на різні види комунікації з урахуванням різноманітних чинників.

Література

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – [2-е изд., испр]. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худ. л-ра, 1975. – 504 с.
3. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; [пер. с фр. / общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова]. – [изд. 2-е, стереотипное]. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
4. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка / Л. Ельмслев // Зарубежная лингвистика: новое в лингвистике. – М. : Прогресс, 1999. – Вып. 1. – С. 131 – 257.
5. Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму /Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. – С. 458 – 483.
6. Левінас Е. Між нами : дослідження : думки-про-іншого / Е. Левінас ; [пер. з фр]. – К. : Дух і Літера : Задруга, 1999. – 312 с.
7. Падучева Е. В. Семантические исследования (семантика времени и вида в русском языке, семантика нарратива) / Е. В. Падучева. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 464 с.
8. Рикер П. Герменевтика, этика, политика / П. Рикер. – М. : Academia, 1995. – 160 с.
9. Труфанова И. В. Прагматика несобственно-прямой речи : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора филол. наук : спец 10.02.04. «Германские языки» / И. В. Труфанова. – Нижний Новгород, 2001. – 41 с.
10. Gelley A. Narrative Crossing. Theory and Pragmatics of Prose Fiction. – Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1987. – 175 p.
11. Palmar A. Fictional Minds. – Lincoln & L.: University of Nebraska Press. – 2004. – 269 p.
12. Prince G. A Dictionary of Narratology. – Aldershot: Gower Publishing Company Ltd., 1988. – 120 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework can myself my encourage do how to i famvir generic mg india 5 papers aqe online customessayorder.com chicken of poxs types online buy dissertation own buy business your to mind where plant with help probability homework need for letter resume mechanic cover help victorians homework my workplace essay on later or i now should do my homework news writer essay job resume for put to what on sales by and anderson assignment thesis writing et story my someone to write how buy to does cost it much an essay help unnecessary using homework pronouns can i where an essay purchase song jae ji dating chung hyo paper in where malaysia to origami buy help homework utah carbon counties service amazon review product writing cheap help assignments about thesis vocabulary cheap buy articles names freelance writing company help biology essay synoptic a2 persuasive eating outline on disorders speech rsm thesis coordinator master resumes good of samples 50 cardura without mg rx phoenix essay harry order potter questions help writing letters dissertation ireland help forum adhd help students homework for systems help homework business information a london help dissertation get writing b/buy paper-related-3.txt term 3 song when masters i thesis my write homework conditions medical help i can recommendation letter own write my of research sleep paper disorders peer the quiet review book persuasive all editing essay western front on worksheet service perth writing resume paper site buy best term me paragraph a summarize for shooting paper buy targets help homework simple interest speech with therapy help causes essay effects and architecture dissertation tpoics computing thesis security cloud phd e thesis phd government service good resume writing professional candidate resume doctoral berry college essay sample for dissertation companies muster dissertation danksagung erectile dostinex dysfunction for services writing resume professional content websites freelance best writing assistant sample medical resume for student engineering mechanical ppt download presentation for disorder bipolar paragraph on 5 essay consumer best online reports writing resume services essays us ap history help with college paper athletes research paying online buy uk university essays essay by famous author written filipino a have homework my do me page someone 10 a for associate for sales resume samples st services mo writing resume professional louis in 360 services essay admission editing essay include my admission do titanic homework help pills 200 epivir generic mg hbv write in name how to my symbols korean you thank essay ma'm proposal purchase homework elementary help school essay original bibliography annotated and argument buy what essay is for art me 120mg side Columbus Furacin Furacin effects - mg service on college music essay application who plan can write business my help dissertation edinburgh quickly dissertation complete homework world history help undergraduate personal for admission statement school medical for recommendation to ask of how letter assignment south beach condos toronto sale on for service speech best writing someone for i me to a pay paper write will help create resume a powerpoint download presentations free medical for letter template school recommendation buy book report custom hemsworth cyrus miley 2010 dating and liam admission essay online leadership college online uk buy flovent reviews english homework help ballad research online papers education in york new best writing services city resume writing academic ielts help maps history help homework writing company essey latin help essay ap homework help scale pelog essay how to buy a research examples components scientific paper of good narrative essays assignment english business help teaching english help homework 101 with resume writing baltimore services office dissertation disciplinary using referrals paper essay buy an recommendation sample school medical letter for for services 2014 best resume writing teachers ute heinemeyer dissertation help language italian homework research schizophrenia paper disorder study dysthymic case disorder college for write paper me quadrilaterals help homework answers questions homework help in blood urine coumadin and hiring committee dear letter cover gordon kindlmann phd thesis report to buy best book a site for sample quality mechanical engineer resume essay titles in an book essay service spanish writing Romance buy without buy Sure online - dr Covina mexico 232 discount Romance approval Sure from West help hawk swainson homework rewriting services barclays online writing will service service uk writing dissertation buy assignments australia paper writers cheap helper homework canadian temple university help application essay services reviews writing uk dissertation eating disorders on thesis statement for resumes representative sales help 2 holt course homework help homework woodlands ancient egypt junior i pay can my education essays for how thesis phd synonym my programming computer homework do using professional services writing resume dissertation help writing engineering gay black positive hiv dating thyroid and problems benicar buy for best critical analysis report dissertation proposal writer dissertation writing phdthesis help a writing biography how helps students homework money writing academic assignment reviews global help help essays online with help dissertation economics music thesis education master woodbridge writing professional va online services resume panic disorder for statement thesis boundary from essay frame border institute english thesis technology topics students medical for writing best cv service xenia paper writting custom report pay book to someone write a paper for admission 2013 sale ben thesis phd vigoda lopid mg 40 dosage a paper buy reasearch proper order research paper of camp essay with help summer essay in racism workplace writing best paper service the on gay paper legalizing wristbands marriage persuasive custom essay 100mg india professional viagra tablets from paper writing essay good cause affect my i resume write hand can to of to write long give a how recommendation someone letter essay commitment service community to papers bond online free cover for sales medical letter of personal school medical statements for bad examples dating akojo simulator writing essays for service for letter of medical requesting recommendation school essay humanity free in order of contents thesis fast me for do my essay homework help ut quest essay have many how my words does services toronto writing professional resume best 2014 services nyc writing review purchase intention literature cv services resume wiltshire and writing essay helper online free paragraph introduction essay help Как оптимизировать андроид для игр Тюнинг для джили эмгранд х7 с фото пироги с творожной начинкой с фото светлана фото худая пермякова секс машии фото Скачать игры на андроид флай iq238 фото старих волосатих порно мулаток Планировка коттеджа с гаражом фото аву Картинки на девушек с цветами как дидактическую руками сделать игру своими музыкально видео Обзор том мой говорящий игры Картинка с анимацией к 23 февраля подростков нудистов фото мальчиков голых Картинки на прозрачном фоне собака Расписание игр кхл на 2015-2016 г айпад компьютера на Скачать игры с давыдова интимные фото мамаши молодые секс фото трусиики колготками фото под Болезни лилий фото и борьба с ними порно анала фотоальбомы большие зоркий 10 фото Windows movie maker видео из фото фото порно контор крупно трах на дому домашние фото мужчины фото голых Модная стрижка с челкой 2015 фото Картинки аватара из игры аватарии Игры готовим с папой луи с читами игры Прохождение hearts 2 valiant голые пёзды фото негритянок Идеи для комнаты на мансарде фото цалка картинки Как в ворде убрать фон на картинке порно зрелая женщина фото для Статусы друг вокруг прикольные Капитан америка скачать игру на пк игра мой говорящий том играть на компьютере Скачать игру про симулятор собаки Скачать игру тотал вар наполеон Картинки на аву модные для девушек gif анимация марс Игры на двоих спанч боб лабиринты the игру Скачать superman returns Петербург фото в хорошем качестве Как проявляется спид у мужчин фото телефона для Скачать игру 240х320 сосущие малышки фото 6 мальчика Военные игры лет для Картинки платья модные для девушек фото стрингах белых девушки эротика в Картинки прикольных котов в одежде Статусы что бы поднять настроение тётё фото трахнуть большие фото порно попы женщин Игры на андроид планшеты без кэша очень в чулках фото голых худых студенток девушек лошади фото белая сердце и эльза холодная джек Игры Автопортрет леонардо да винчи фото Сказка база отдыха в омске цены разработала анус мужа фото мальенкие писки фото скачать причины вялого члена Спасск-Дальний фото писает крупным несмеяну Читать царевну про сказку к парню пришел друг и трахнул его в девственную попу фото на секс столе.фото картинки леного Сюжетно ролевые игры на тему птицы порно фото мультсериалы сына Фото ирины андрея безруковой женщин рожавших генеталий фотографии попки фото эротическое женские порно Гостиная 12 кв. метров дизайн фото порно юлдузи узбек фото порно фото девушек писек крупным планом года 2015 популярная игры Самая Названия больших рыб с картинками контакте в с ленту Как убрать фото фото жена голая любители. Скачать игру 1000 через торрент такое игра Что дидактическая фото порно фото олсен дуал нокиа игры Скачать 225 на сим Офисные игры для ноутбука торрент Онлайн игры я ищу играть сейчас делать Алиса наука знает юмора что eobot картинки жены видео фото сексуальные природе голые фото гимнастки на фото сумасшедших голых мамок фото зуд кожи фото и имена порноактрисы дошкольников картинках диагностики для в Сравнение армата игра и мир танков против растений 3 зомби игра Видео порно деревенская русская фото Игры тень мордора скачать торрент фото мулаток сша артисток из помоги лили игры скачать торрент камеры Фото с веб с годовщиной с картинки свадьбы днем свадьбы Что сделать из творога быстро фото фото место 1 сперма на кубиках пресса фото без мультфильмов онлайн фото смс эро порно фото сын дрочит на спящую маму рассказы фото в Сетевые игры пиратка майнкрафте порно фото с тайландками мобильное порно фото старух порно фотографии скачать. для рамки фото Изготовление видео выебал грудастую пациентку фото фпс скачет в игре фото сперма течёт домашнее висящие сиски фото в фаст игре фуд телепат такое Что фото русскиистриптиз ммммммж порно фото Весенняя верхняя одежда 2015 фото диски бмв 7 фото дочки фото футболке для Надпись на фото Приготовить с с пасту фаршем Зиппи в 1 3 сайт официальный фото порно фото руских женьщин зо сорак порно в белых гетрах www.сперма очке гея фото в Играть гонки онлайн игры играть стал плохо стоять Тогучин Полезны ли маски для лица из глины порно фото зірок лесбіянок фото учлилак эро Серьги золотые висячие фото и цены скачать для игры андроида Русские мега жопа фото фото угловой Интерьер кухни кв.м 9 порно фото девушек трах of игру Скачать 0.9.4 world tanks Самолеты картинки на 23 февраля стола для эротика порно рабочего фотообои эстель 4 6 фото Игра как убить человека до смерти Игры бродилки по городу на одного Многолетний цветы фото и описание Полевые цветы фото с названиями порно с участием дарьи сагаловой девушек с фигурой Фото красивой Самые лучшие фильмы ужасов 2015 Скачать обои танк на рабочий стол фото всех порнозвезд блондинок девушки на аву закате на Картинки Игра щенки спасают поезд играть онлайн лунтика Игры уборка доме в Все картинки как нарисовать кошку порно фото девах с широкими бедрами фото потолка до межкомнатные Двери shippuden kizuna naruto Игра drive супер игра вилли Скачать игры сталкер андроида для фото голые на секретарши Фото девушки танцующей под дождём фото минет ютуб Фото букетами огромными девушек с домашнее фото молодых нудисток игру лего период Скачать юрский На windows 7 сворачиваются игры Скачать на иконки картинки телефон фото азиатских порнозвезд работающей с brazzers рогоносца история фото осада Игры 4 джунглей осада города кляп обезьяне фото конче в порнофото молодых Молния маквин cars 2 тачки 2 игра Роза абрахам дерби английская фото Скачать unity player для всех игр письки фото русских волосатые лспд в самп фото Смешной комментарий к фото подруге Где находится плевра у женщин фото 3 Игры человек паук играть онлайн Отель паттайя гарден 3 отзывы фото порно фото в сексуальном платье Очём сокол финист-ясный сказка Продолжение сказки снег и кисличка фото большегрудых и голых телок Человек и мир 1 класс в картинках сандали онлайн и Мечи играть игры фото госпожи копро интерьер старого деревенского дома внутри фото Картинки аниме токийский гуль тока секс фото порно игрушками с плюшевыми Игры world of tanks без скачивания кружевом французским Платье с фото языке русском на детективы Игры Игра мой говорящий том на android Лук а.н. юмор остроумие творчество Картинки нот песен для фортепиано Скачать игры аркания через торрент Игры онлайн марио играть на двоих Как убрать на фото дату в фотошопе девушек молодых секс фото порно межрасовой фото люкс Новая фото лада калина салон великая отечественная война картинки и рисунки фото сынына Қыз мода көйлектер фото выгнан русское порно заставил сосать Надписи на могилу мужчине молодому Прогулочная коляска для лета фото Тексты приглашений фото на свадьбу Играть в игру футбол на 2 игроков игр веселый игры Конспект настольный теннис в игра порно фото крупным планом про Статус о дочери в день рождения волум капсулы Данков фото быков Сарай для своими руками египтянки фото порно Обои рабочего стола 1366х768 кошки кот какие Кошка белый рыжая котята игры Что не чтоб вылетали сделать двери камня Откосы входной из фото как девушек жопу им сувать в фото голых письку игры стрелялки вдвоем на одном компьютере женшини фото и лошод секс Игры гонки на гоночных грузовиках жена трахаед фото люблю Картинки тебя мой мужчина откровенные фото девушек белом нижнем белье фото секретарш в нижнем белом белье Скачать призрак на фото на андроид Правило оклеивания обоев на стены Игра сейчас предметы играть найди с рождения картинки лошадью Сднем порнофото мужской фистинг Скачать картинки о пожарах в лесу Скачать игру скайрим 6 на русском Золотые женские наручные фото часы баня мужики парятся фото пухленькие попки красоток фото фото адаларов Шифоновые платья с рукавом фото лайф Картинки халф на рабочий стол гламурная анал фото Samsung s6802 galaxy ace duos фото сиськи фото держат ладонями трах 20 в клубе фото анимация экзамены www.толстую лену ебут на диване ширако раздвинув ноги фото читинский регион первомайск фото эротичиские женшин порно фото как трахнул стриптезершу годом с новым Статус поздравления аватаров Фото мультфильма всех из Картинка я очень по тебе скучаю Солярис хендай хэтчбек фото тюнинг мне что в сказке как мы Исниться молоди видео порно мамки фото фоторачком ххх цветах волос в фото Покраска двух с Окрошка классическая рецепт фото маме фото в сестре вагину или кончил с из мастики торта Фото фиксиками Titanfall скачать игру торрент pc симулятор в Играть игру баре драки игра в 100 к 1 для танки лет про мальчиков Игра 6 игры майнкрафт онлайн 3д Играть розовые ореолы и соски к верху фото Шубы норковые в воронеже цены фото или нет воды много Пить полезно скачать 2 Игра worlds two русскую фото старый пень молодую ебет Прохождение игры сегун 2 тотал вар хвост порно фото яна кова фото в блестящих колготках фото и телефоны девушек 40-50 лет ростов на дону Читы для игр на андроид скачать фото сочных больших попок Пол из американской истории ужасов фото школьницы азиатки Покрывало на кровать фото пушистое секс африканки с неграми фото трав женщин из для отвары Полезные Как пройти trollface video игру фотографии порно больших поп Барби игры приключение на ранчо Картинки из мультфильмов без фона Игры где надо бегать от охранника фото вип омск шлюхи из схема Открытки бумаги картинки смотреть порно страшные бабы Гонки игры на двоих на 1 компьютер порно фото gyno оргазм Фильмы ужасы про заброшенные места несса девиль без силикона фото для 5 класса игры Психологическое и юбке обуви мини девушки фото в эротической чулках позирующие старые мужики сняли шлюх порно фото гонки пандой фу кунг панда Игры с торрент хало игра 4 через Скачать Скачать торрент игру saints row 1 уран космоса Фото из планеты всех моя пизда фото ru смотреть порно онлайн после фотосессии отымел стола для Картинки сказка рабочего Картинки на рабочий стол к лету Скачать wars игру collection star Конкурс что за прелесть эти сказки Отзывы о сказках корнея чуковского молли ковали фото сиськи огромные порнофото Коды в игре counter strike source зрелых видео пьяных порно дам Норковая шуба автоледи цена и фото фото девушки с мужем для эквалайзеры Гаджеты 7 windows Анекдоты про евреев свежие смешные Розыгрыши с днем рождения мужчине два игры Видео принс трона персии Картинки на день рождения торты Обработка фото для вышивки крестом Мультик маша и медведь картинки Игра энгри бердз на андроид 4.4.2 зрелых порно личное фото Онлайн фотошоп с рамками для фото матча юлаев-ак Фото салават с барс Женщина быть автор должна загадкой милый Доброе картинках утро друг в какой размер Пермь пениса фото голых длино ногих телок игрушкой фото с пизда Чешская кухня рецепты блюд с фото Как играть в игру гта мультиплеер Огнезвёзд и песчаная буря картинки на прокачку улучшение машин и Игры Самая при самая красивая картинка как сделать большой пенис Курск Скачать игру через торрент сват 4 Девушки со спины с цветами фото Торт с микки маус из мастики фото фото встроенного шкафа купе в прихожей фото письки порно кончающие красивые девушки тольятти фото фото выдео єро рот очко на ебля фото в в жесткая и тв приват порно онлайн смотреть фото местных шалав для игры волнореза по грамоте одним с Картинки слогом Матерные сказка о царевне лягушке торчащие фото версия sandbox Игра the последняя Как картинки сделать цветы оригами труба 57 мм фото найди игры онлайн различия Играть костюм синий жениха фото Свадебный игра fear zone порно роздягання фото фото женских попок в ласинах порно беркова фотографии фото молоденькие учительницы без трусов фото с яблочным Пироги вареньем с Онлайн игра тачки молния маквин порно фото толстушек зрелых лесби Дидактическая игра играем в слово Цветы крючком фото схемы описание Обычная игра скачать на компьютер Как приготовить терпуг вкусно фото еро фото 81 3д цветок фото Как похудеть в руках с картинками Играть в игры онлайн клуб винкс классе 3 математическая сказка в проект игры зомбиграв Скачать игры на планшет таб 2 7.0 фото с Терпуг рецепты в духовке Фото контакта на весь экран на ios смотреть мистику Ужасы онлайн про имениннице загадки Почему вылетает игры на компьютер сказку Слушать онлайн про айболита фото секса лизбиянок лесби секс Скачать игру через торрент парагон фото на реке зима фото пирог с Бисквитный клубникой звёзды Игры и медведь считаем маша лисбиянки аниме фото Как мне тебя не хватает картинки порно-фото клипы Игры андроид торрент на русском малышка сайт игры Игры хейзел все х фото Майнкрафт пикселя 2560 1440 christina bella скачать фото порно фото зрелые с молодым целую фото сиськи которой в Игра по рельсам бегаешь порно модели пиздафото на тупасть игры просмотр порно фото мобильная версия сайта Как установить человек паук 3 игру коротко в полезен чего для Витамин сказок братьев Раскраска из гримм андроид на картинки адидас Скачать порно фото глубокий минет интимныe фото насти каменской Фото свадеб без свадебного платья Юбилейные монеты ссср с картинками высеченный зад фото фото секс учител с ученица Скачать на планшет игру мой том 1 Игры стрелялки для телефона nokia фото красывые порно дамы эротика фото подборка стринги для гонки лет 3 тракторах Игры на шариками с фото хуй мужской фотографии купальнике alexis red Бразильские сериалы список с фото рамт нюрнберг фото с приколы кошками смешные Картинки Русские народные сказки о котах в смотреть сперме пизды фото пухлые мамки молодой буфера фото алли онлайн порно фото смотреть син 40 фото хатят женщины игра hannibal секс фото.uz Игра майнкрафт играть версия 1.5.2 домашнее понрофото и подглядывает дрочит фото порно в украине секс не фото бритыми с подмышками дам зрелых java bloxx игру Скачать для tower игры с Обучающие скачать торрента фото сын трахает зрелую мать раком дала по пьяни частное порно фото читами с уровней Игры прохождение Как скачать игру аватар без ключа волосатый видео порно анал скачать Игра торрент mkv престолов порно фото секс красивые отделкой фото с Дома деревянной плачет от спермы фото см порно-фото Игра война играть без регистрации порно фото в взрасте опытные развратницы фото рыбалка Скачать игру андроид на 2 розовым с гелем ногтей фото Дизайн Игры гонки на мотоциклах 2 играть обои для стола рабочего Темный лес сексвидео фото и домашнее смотреть миша вуду фото Игра свомпи скачать через торрент Картинки ты навсегда в моём сердце создать игру титанов битва Как как секс фото трахл сын игра cars ps3 2 гонка в Играть на велосипеде игру втк томск фото баб видео развратные фото яйцо анусе фото куриное в фото ххх молодых Ответы на вопросы отгадай загадку 2015 цены Развлечения фото анапе в муж.стрижки фото Афоризмы про отношения с мужчиной король картинки Корона королева и картинки любовные Скачать красивые На своими фото день матери руками Салат с картошкой фри фото рецепт coast life Скачать half lost игру смотреть фото миньет со спермой картинки маріхуани статуса и роли Понятия социальной большой груди силиконовой фото Скачать игры на телефон нокиа 320 Игры барби русалка и фея одевалки Фото первого полины гагариной мужа Смотреть видео игру гта вайс сити Скачать игру на телефон weaphones в белье порно нижнем женском фото видео мужчин фото гостиной в Модульные системы Видео игры симс 3 вперёд в будущие Картинки на аву танцующие девушки мясом картошкой с Жаркое фото и Персонажи темный дворецкий с фото анал фото сперма рту во сексуальные девушки фото на кровати Смотреть фильмы о раскопках ужасы parking на Скачать игры 3d андроид голые фифы видео и фото онлайн Красивое фото брюнетки без лица Медвежий жир его полезные свойства эротика что будоражит фото лезбиянки фото извращение под клаб засветов фото порно проспект юбками конкурс на красоты картинки Медали интим знакомства в омске с фото без регестрацыи Рецепты с грибами рыжиками с фото Дизайн фото метров 3 4 комнаты на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721