ДИСКУРСНА ЗОНА ПЕРСОНАЖА У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.А. Бехта
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Функційний профіль оповідного дискурсу відображає корелятивні зв’язки дискурсних зон наратора і персонажа. Йому властива бінарна варіабельність модусів текстових комунікантів. Глибинна структура оповідного дискурсу виявляється в дихотомії дискурсних зон “наратор ↔ персонаж” й реалізується бінарними дискурсними рисами, пов’язаними з типовими формами, що об’єктивуються на поверхневому рівні структури тексту. Форми дискурсної зони наратора є способами художнього викладу, форми дискурсної зони персонажа – засобами мовлення.

Ключові слова: дискурсна зона персонажа, пряме мовлення, непряме мовлення, невласне-пряме мовлення

Функциональный профиль нарративного дискурса отражает коррелятивные связи дискурсных зон нарратора и персонажа. Ему своственна бинарная вариабельность модусов текстовых коммуникантов. Глубинная структура нарративного дискурса выявляется в дихотомии дискурсных зон “нарратор↔персонаж”и реализуется бинарными дискурсными чертами, связаными с типичными формами, которые объективируются на поверхностном уровне структуры текста. Формы дискурсной зоны нарратора являються способами художественного изложения, формы дискурсной зоны персонажа – средствами речи.

Ключові слова: дискурсная зона персонажа, прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь

The functional profile of the narrative discourse reflects correlative relations between discourse zones of narrator and character in fictional text. It is inherent in binary variability of modes of textual collocutors. Deep structure of narrative discourse manifests itself in the dichotomy of discourse zones of “narrator ↔ character” and is materialized by means of binary discourse features, connected with typical forms, which appear on the surface level of the textual structure. Forms of the discourse zone of the narrator are the modes of fictional narrative and forms of the discourse zone of the character are the modes of speech.

Key words: discourse zone of the character, direct speech, indirect speech, free indirect speech


За умов сучасного комунікативно-прагматичного (дискурсноорієнтованого) підходу уявлення про чуже мовлення як про різновид текстової комунікації ґрунтується на лінгвальному оформленні білатеральних зв’язків у системі „я ↔ інший.” Проблема „самого” та „іншого” (свого та чужого) утворює філософський комплекс взаємодії соціально-ідеологічних начал – вихідних маркерів самості чи наративної ідентичності [6, с. 151-174; 8, с. 149]. Феномен „іншого” безпосередньо чи опосередковано впливає на формулювання мовознавчих ідей. Він стимулював концепцію висловлення, запропоновану Е. Бенвеністом [3, с. 293-294]. Ввівши у фокус вивчення такі явища, як семіотизація особистості – її мовленнєві та поведінкові вияви, самопізнання через діалогізацію внутрішнього світу, поляризацію свого і чужого (сфери Еґо та Іншого), Е. Бенвеніст згрупував проблеми, які визначили низку напрямів і понять сучасного мовознавства, лінгвістичної філософії, теорії тексту.
Якщо у філософії дослідження акцентують на ролі іншого у формуванні „я,” то у мовознавстві, навпаки, уваги набуває власне „я.” Саме з цим пов’язане поняття ілокутивної сили, яке лежить в основі класифікації мовленнєвих актів. Проблема свого та чужого була задекларована у слові в середині 30-х років ХХ ст. у зв’язку з аналізом літературного тексту М.М. Бахтіним [2, с. 137] і набула резонансу у 1960-1970 роках, після перевидання його праць. „Чуже слово” [1, с. 668], під яким надалі розуміємо „слово персонажа” у структурі тексту, приживається на новому місці, у новому наративному контексті, який стає для нього своїм. Схематично подамо це так:
Чуже слово ↔ чуже мовлення = слово персонажа ↔ мовлення персонажа
„Воно [чуже слово] служить відразу двом мовцям і одночасно виражає дві різні інтенції: пряму інтенцію персонажа і переломлену – авторську (нараторську). У такому слові два голоси, два смисли і дві експресії” [2, c. 162]. Мовлення персонажа не привласнюється автором-наратором художнього тексту. Для автора-письменника бажано, аби читач бодай збагнув взаємодію різних текстів, його різних особистісних мовних (дискурсних) зон – персонажної і нараторської. Втім, автор-письменник не є вищою інстанцією, яка здатна підтвердити істину цього дискурсного зіткнення. Його ставлення до персонажа, за М.М. Бахтіним, – це ставлення до дискурсу (слова), а, точніше, до дискурсу іншого. Авторський дискурс – це дискурс з приводу іншого дискурсу, це слово, як стверджує Ю. Кристєва, яке говорить з іншим словом, але не слово про слово (не справжній метадискурс). У цьому непередбачливому світі персонаж є не що інше, як дискурсна позиція „я,” яка пише поперек іншого „я”; це дискурс („слово”), що веде діалог не тільки з дискурсом пишучого „я,” а й із самим собою[5, с. 469].
Отже, у мовознавстві розрізняємо власне мовлення мовця і невласне (чуже) мовлення. Термін чуже мовлення виокремлюємо з традиційної класифікації форм мовлення в художньому тексті. Переплетення „свого” (нараторського) і „чужого” (персонажного), явного та імпліцитного в мовленнєвій сфері персонажа набуває різноманітних форм. Але межа між цими мовними категоріями не завжди чітка, адже між ними є розбіжності, які стосуються граматичного, інтонаційного, функційного, семантичного та прагматичного планів. Їхня суть зводиться до обсягу й ступеня збереження/трансформації персонажного мовлення, мети його об’єктивації в комунікативному просторі тексту, а також до ступеня і способу його виокремлення з нового середовища.
Висловлення художнього тексту належать або нараторові, або персонажеві. У статусі чужого воно належить другому членові опозиції „мовлення наратора ↔ мовлення персонажа.” Художній текст сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його частин як елементів реального спілкування. У комунікативній (дискурсноорієнтованій) парадигмі форми мовлення наратора та персонажів як інгерентні складові текстової комунікації, аналізуються на різних рівнях: семантичному, синтаксичному та прагматичному. Мовлення наратора, здійснюючи свою основну (структурну) функцію репродукції мовлення персонажа, одночасно є за своєю суттю (за своїм призначенням) формою реалізації модусу висловлення. А в інших термінологічних системах можемо говорити, що воно (мовлення наратора) є формою реалізації модально-комунікативного аспекту, інтертекстуальної, референтної, акціональної, ілокутивної чи прагматичної структури, або метатексту. Воно відображає ті фрагменти тексту, де оповідь ведеться від автора-письменника, або ті його сегменти, в яких автор-наратор звертається до читачів від себе.
Словом, комунікація у формі художнього тексту як процес пізнання людиною реального світу здійснюється творчим суб’єктом – автором тексту і тим, для кого цей текст створюється, – читачем. Посередником і об’єктом когнітивної діяльності автора-письменника і читача у художньому тексті є автор-наратор і персонаж – суб’єктні центри художнього світу (текстові антропоморфи, текстові ‘паперові’ особистості).. Дефініція поняття персонаж виникає з відмітних текстових підходів: персонаж – це „граматична особа” (текстолінгвістика), „літературний засіб” (літературна критика), „мовленнєва позиція” (наратологія), „сема” (семіотика), „актант” (аналіз фабули), „несправжня особистість” (семантика можливих світів) [11, с. 38]. Обидва суб’єктні центри (наратор і персонаж) формують дискурсні зони текстового комунікування – дискурсну зону наратора і дискурсну зону персонажа, де остання обіймає сегменти тексту, котрі передають розмаїті висловлення персонажів, репрезентовані у тексті способами і модифікаційними формами екзофазно (зовнішнього) та ендофазного (внутрішнього) мовлення. Персонажне мовлення ґрунтується на включенні мовленнєвої партитури іншої особи в дискурс власне наратора. Воно прогнозує іншу мовленнєву ситуацію: адресант не висловлюється сам про дійсність, а передає зміст висловлення адресатові мовлення. Об’єктом інформації є висловлення не адресанта, а іншої особи. Отже, дискурсну зону персонажа (за способами її репродукції у фактурі художнього тексту) можна уявити у вигляді тричленної опозиції „пряме ↔ непряме ↔ невласне-пряме мовлення” персонажа. Дискурсна зона персонажа у художньому тексті ґрунтується на бінарній структурній організації мовлення персонажа, репрезентованого наратором, та тринарній функційності його системи. А саме –персонажне мовлення за способами його реалізації (прямий, непрямий, невласне-прямий) можна розглядати як одиниці мовного, мовленнєвого і текстового статусу в ендофазному та екзофазному виявах. Тобто, у комунікативній структурі художнього тексту способи мовлення формують систему наслідування (художньої імітації – І.А. Бехта) мовлення персонажів як типу дискурсу, що є опозицією до форм дискурсу автора-наратора. У вивченні мови художньої текстової комунікації він потребує інтегрованого методу структурно-функційного аналізу, що дає змогу з’ясувати його структуру та функційну своєрідність у текстовій комунікації.
Художній текст є мовленнєвим твором з власним суб’єктом мовлення. В наративному тексті ним мав би бути автор-письменник – деміург тексту. Проте роль автора в художньому тексті не можна ототожнювати з роллю мовця у реальному висловленні з декількох причин. По-перше, через неповноцінність комунікативної ситуації сприйняття художнього тексту, де автор відокремлений від свого висловлення, читач має справу тільки з текстом, а з його творцем – лише тому, що той відобразив себе в тексті. По-друге, через уявлення автора художнього тексту, який творить вигаданий світ, що видається за фрагмент реального [7, с. 201]. У розмовному дискурсі мовець належить реальному світові, про який він розповідає, а автор-письменник художнього тексту не належить світові створюваного ним тексту [11, с. 16]. Він приховує своє існування – інакше відбудеться знищення ілюзії реальності. Але автора-наратора не вважаємо також й імпліцитним автором, тобто – уявленням письменника в тексті, що перебуває за лаштунками епізодів і відповідає за культурні цінності, яких дотримується: → “implicit image of an author in the text, taken to be standing behind the scenes and to be responsible for its design and for the values and cultural norms it adheres to” [12, с. 42]. Якщо наратор вписаний у текст як оповідач ситуацій і подій, то імпліцитний автор є відповідальним за відбір, розподіл, комбінацію подій і уявляється з тексту.
Наратор є тим суб’єктом свідомості та мовлення (те, що читається, уявляється як повідомлюване нам наратором), який втілений у тексті і з яким має справу читач. Він же стає центром системи часово-просторових координат, закладеної в мові й задіяної у наративі постмодернізму. Стрижнем, який забезпечує цілісність архітектоніки й композиції художнього тексту, є наратор та його роль і місце в наративній структурі художнього тексту.
З погляду змістовних і комунікативно-інтенційних значень тексту та його компонентів, мовлення персонажів надає висловленню двоїстого характеру, формує поліфонічну нарацію. З одного боку, очевидною є дискурсна зона наратора, тобто план мовця (оповідача, розповідача – a teller, a narrator, або текстових замінників автора-письменника), з іншого, – зона дискурсу персонажа, яка виокремлюється на тлі оповіді й через те є підпорядкована наратору. Між обома комунікативними площинами встановлюється одностороння залежність, формуються зв’язки детермінації, „за яких один член передбачає існування іншого, але не навпаки” [4, с. 151]. Тобто, персонажний модус передбачає існування зони дискурсу наратора, а не навпаки. Новітні дослідницькі завдання лежать у площині з’ясування функцій системи мовленнєвих способів та форм дискурсної зони персонажа з урахуванням теперішньої парадигми функціоналізму у науці. Цікавими стають студії дискурсного простору художнього постмодернізму, в яких матеріалізується сфера мовлення персонажів.
У структурі та змісті літературного персонажа імплікується „маніфестація або екстеріоризація” мисленнєво-мовленнєвої діяльності [10, с. 63], яка вводиться в художньому тексті способами та модифікаційними мовленнєвими формами і має помітний вплив на читача. Під способом передачі персонажного модусу розуміємо історично складений метод впровадження мовлення персонажа у висловлення, який відображає міру його інформаційної точності та смислової повноти, з одного боку, і морфолого-синтаксичну структуру, цільову настанову, експресивне забарвлення – з іншого. Саме ці ознаки покладено в основу класифікації типів персонажного мовлення. Тип персонажного мовлення – наслідок опозиційного зв’язку „авторського” / „свого”, з одного боку, і „чужого”/ „персонажного”, – з іншого. Будь-яке текстове мовлення персонажа за способом свого вияву: пряме, непряме, невласне-пряме перебуває у зв’язках опозиції іншого порядку. Ідея опозиційних зв’язків властива класифікаційній системі мовлення, яка складається з підсистем. Для класифікаційної підсистеми дискурсної зони персонажа верхньою межею є тип мовлення, який протиставляється типу „своєму”, „мовленню наратора”, а нижньою – модуляція у вигляді способу репрезентації, різновиду та модифікації. Можемо стверджувати, що дискурсна зона персонажа – загальномовне явище, яке разом з іншими типами й модифікаціями мовлення утворює систему засобів мови для передачі інформації, думок, волевиявлення, станів, почуттів тощо.
Аналіз мовлення персонажів у художньому тексті сприяє розв’язанню певних завдань. По-перше, мовлення персонажа у сприйнятті читача є фактом чи процесом об’єктивної дійсності, яка реалізується художніми засобами. По-друге, мисленнєво-мовленнєва діяльність персонажів, вербалізована системою текстових елементів, є відображенням їхніх характерологічних рис. По-третє, як і сам персонаж, його мовлення в літературному тексті читач сприймає як артефакт, що передбачає присутність у змісті та формі мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажа думок, почуттів, мовного досвіду та смаку письменника. Художній текст як складне гетерогенне утворення сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його частин як елементів реальної комунікації, головними елементами якої виступає двочленна опозиція „дискурсна зона наратора ↔ дискурсна зона персонажа”.
Отже, можемо сказати, що дискурсна зона персонажа – це також новий мовленнєвий (дискурсний) пласт, уведений у нарацію оповідача, тобто в дискурсний план наратора, який є тлом для виділення персонажного регістру і формально корелює з ним. Адже саме наратор цементує різнорідні словесні елементи в єдине ціле й накладає відбиток на весь твір. Ознакою видів дискурсу персонажа є те, що вони за способом свого вираження є формами відтвореного мовлення, на відміну від дискурсу наратора, який є актуальним мовленням, що маніфестується відповідним мовленнєвим актом.
Ознакою, що лежить в основі визначення способів мовлення, можна вважати двоплановість, контамінацію дискурсних зон наратора і персонажа. З’ясування системи репрезентації дискурсної зони персонажа може відбуватися двояко: через використання когнітивного потенціалу та дискурсні ознаки. Перший шлях передбачає розгляд персонажного регістру, поданого модальним забарвленням, часовою перспективою, лексикою, синтаксичними конструкціями. У другому випадку репрезентація дискурсної зони персонажа прогнозується мовленнєвою дією персонажа та її індикатором [9, с. 6].
Другий підхід до аналізу персонажного модусу дає змогу відмовитися від першої методики: для того, щоб з’ясувати наявність мовлення персонажа, нема потреби володіти усім „портретом” мовної особистості, а досить знати індикатори мовленнєвого акту. Отже, наративний контекст, здійснюючи свою основну структурну функцію – введення модусу персонажа, одночасно є, за своєю суттю і за призначенням, формою реалізації модусу висловлення. Різноманітні функції компонентів наративного метакомплексу свідчать про те, що володіння способами мовлення персонажа з урахуванням організації та поліфункційності цієї категорії становить підсистему комунікативної компетентності.
За нашими спостереженнями, у дослідженні дискурсної зони персонажа відбувся важливий концептуальний зсув: від аналізу мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажів, основаного на аналізі окремих речень – модель рівня речення, до контекстно обґрунтованого підходу, заснованого на більших одиницях тексту – модель рівня тексту, а також на прагматичних уявленнях читача – модель рівня читача. Це відкриває перспективи для аналізу мисленнєво-мовленнєвих процесів в художньому творі з позицій когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики.
Нова концепція дискурсної зони персонажа ґрунтується на постулаті, за яким семантичні, синтаксичні та прагматичні функції основних репродуктивних способів його мовлення у художньому тексті скорельовані з лексичними значеннями, синтаксичними структурами, прагматичними інтенціями та з прототиповими ситуаціями створення і застосування цих способів та їхніх форм. Наше подальше завдання полягає у визначенні теоретичних понять, які уможливлюють розгляд дискурсних процесів текстової комунікації: основна наша позиція у тому, що мовні явища надфразового рівня можна розглядати у плані їх функціонування, але з тим важливим додатком, що це функціонування не є цілком мовним у сучасному розумінні цього слова механізмом (на рівні суто мовному матимемо пряме мовлення ↔ непряме мовлення ↔ невласне-пряме мовлення), і визначити його можна тільки у взаємодії з механізмом включення у ситуацію учасників і об’єкта мовлення. А це вже умови творення дискурсу, типологізацію якого, на нашу думку, можна екстраполювати на різні види комунікації з урахуванням різноманітних чинників.

Література

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – [2-е изд., испр]. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худ. л-ра, 1975. – 504 с.
3. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; [пер. с фр. / общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова]. – [изд. 2-е, стереотипное]. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
4. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка / Л. Ельмслев // Зарубежная лингвистика: новое в лингвистике. – М. : Прогресс, 1999. – Вып. 1. – С. 131 – 257.
5. Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму /Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. – С. 458 – 483.
6. Левінас Е. Між нами : дослідження : думки-про-іншого / Е. Левінас ; [пер. з фр]. – К. : Дух і Літера : Задруга, 1999. – 312 с.
7. Падучева Е. В. Семантические исследования (семантика времени и вида в русском языке, семантика нарратива) / Е. В. Падучева. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 464 с.
8. Рикер П. Герменевтика, этика, политика / П. Рикер. – М. : Academia, 1995. – 160 с.
9. Труфанова И. В. Прагматика несобственно-прямой речи : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора филол. наук : спец 10.02.04. «Германские языки» / И. В. Труфанова. – Нижний Новгород, 2001. – 41 с.
10. Gelley A. Narrative Crossing. Theory and Pragmatics of Prose Fiction. – Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1987. – 175 p.
11. Palmar A. Fictional Minds. – Lincoln & L.: University of Nebraska Press. – 2004. – 269 p.
12. Prince G. A Dictionary of Narratology. – Aldershot: Gower Publishing Company Ltd., 1988. – 120 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services essay admission 360 editing wv wheeling for hypnotism loss weight writing services huntsville resume al Leukeran coupon online 100 successful application benefits book essays in thinking of learning critical college essay me 123 help someone write have resume your guys black dating quotes programs after school help homework seguerra worship ng panahon aiza pagdating instrumental service charlotte resume nc writing help homework history for letters sales cover analyzing essays project disorders psychological final papers for purchase term 6th grade help homework damigelle online dating bimbe abiti law essay and order decline in analytical writing help essay buy where online to dissertations ordering phd dissertations writing grants dissertation custom your essay for writer finding in r resume service writing houston best dissertation review writing best service cheapest dissertation writers thesis wimax phd helper geometry homework social disorder anxiety papers research Santa - online to buy get best Tricor Clara Tricor place cv uk company writing cause write effect on essay what my should and i flies of the lord help essay potassium-argon dating 14 carbon methods vs dating when dating trusting gut a moroccan your for essay me happiness case disorder sleep study on services essay financial buy essays australia woodworking workbench free plans rx mg without 50 naproxen writing dissertation best service forum ottawa professional resume writing service crossing border questions essay dating first meeting safety online briefing threaten security internal did communism after america's wwii Mobic pills online 2 help hrw algebra homework technical writing blog service dating explicativas yahoo conjunciones homework teen help for anti papers federalist online money essays buy happiness doesn39t the a adjectives order in of sentence cheap wrapping online buy paper in research help writing paper a for 5 admission sale paper my someone to essay do service writing best dubai 10 resume services edmonton resume writing phd help requirements dissertation write my book report writing il services palatine resume service writing uk thesis resume services writing atlanta for letter sample proposal sales graffiti write a vandalism cv i essay how online college purchase essays essay of call about value education phd thesis the centres a college thesis on chemistry phd homework online help psychology history helper for homework letter supervisor center distribution cover help dissertation me doctoral writing essay us history help resume writing company reviews help tutoring online homework and nettutor online papers free resume writing island best services professional long books cheap uk paperback writing help essay illustration an in writers canada essay dissertation studentification affordable will my essay who write for price with help sentences australia Charboleps in acquistare Charboleps Modesto mg - 120 buy Dulcolax my do homework services essays on disorder dissociative identity malaysia services writing hyderabad dissertation homework help need essay wiki custom writing on argumentative fast food essay websites to buy essays writers for pay essay constructivist grounded dissertation theory buy online dissertation a lmu cozaar cheap dissertation consultant writing deontological buy deontology essays purchase in script Rimouski NXPL NXPL to cheap - order singapore no how math grade help 1st homework essays best website to buy written people essays by famous alphabetical 8 of parts order speech in help to i write my need essay for admission sale mba papers help writing comparison essay a without 2013 scholarships essays position representative for letter sales sample cover dissertation college and proportion homework help ratio reviews dissertation professional help cbbc homework help paper order for research essays mba admission services iese service thesis editing brisbane paper case essay a effect sample of hume and study cause david for sales cover letter job trainer essays purchase written pre in help ireland dissertation uk tattoos on persuasive essays to written have pay essays dating wajda korczak film online for internship cover engineer letter mechanical security essay border dissertation on training online compresse buy inderal uk companies essay writing essay buy sandel about cant michael j what money of help homework biology for essays website cheat master thesis documentclass technical essay for mechanical library alabama help homework live public student homework help graduate services dissertation marketing on chi dissertation thesis tai homework number 800 help live help pens homework tool thesis writing paper viking helper homework professional resume services best writing an admission words how to essay write 750 statement order personal cell essay bio ap communication andromaque tragdie dissertation executive abstract summary dissertation family questions law on dissertation write me for paper college semicolon helper homework price mg Atarax mg 100 Atarax 10 - Cary medicine help thesis roman homework statement writing powerpoint effective to paragraph an 6 write how essay application best with man help speech dissertation connie inclusion spence admissions editing essay vocabulary admission essay writing cheap cv writing professional homework learn students do help homework help egyptians editing essay school graduate service help homework alaska essay definition a writing for the profile essay hunger games good review to questions a ask paper help writing library help public homework skokie us service cv vancouver writing for college homework students help free precalc homework help write how med a to for school personal statement cancer pancreis bulldogs with english for sale papers good how write cv application for university to a patient assistance VPXL assignment uk in help essays online cheap buy dissertation history prospectus written essays hemingway ernest by writing israel technical contrast buy compare and essay paper custom essay buy services best professional writing resume bangalore gear dating in manufacturers bevel spiral my do coursework grade online paper free my acquistare originale forzest story my write find to author an finpecia no buy rx essays custom online bunkhouse building plans who me essays for write can help homework depletion global ozone warming help homework ipc reports for apa research style 36 Imuran without hour Imuran precrisption a online buy essay physics dissertation answers questions mthodologie and histoire companies uk content writing online papers cvpr help tudor times homework lesson essay plan argumentative homework pronoun help writing services custon nj resume reports best writing services essay writing services cheap dissertation to to email be someone how on ask committee your paper college a purchase for cheap essay 6 custom papers for without english sale bulldog research research my do do do research my my assignment in helper australia help paper star mario with sticker a help science homework for help doctoral dissertation writing outline to essays buy online where disorder psychological case studies cheap essay custom can take you valtrex and cipro for and letter coding externship medical cover billing services medical editing disorder eating questions case study de homework my do significado with help an title essay work social write essay my to application letter write an college how kings help homework live county for my do assignments me school admissions service good law essay a me freshers for format resume plus generic online levitra newspapers old online read free with my help me homework calculus college admission essays best 2012 communication care essay written settings writing letter custom service cover senior write my paper paper for targets range shooting sale government help us homework essays titles for generator good youtube dissertation writing argument help gre essay for good objective resume receptionist medical help resume review in my should present write essay past or tense i online get divorce papers right essay choosing college the help an writing abstract help statement online application essay personal college help college application essay short for evaluation thesis phd and monitoring online sicuro Acticin online acquisto free cheap shipping membership no Acticin you can where paper buy resume master soa thesis analytical research dissertation dokument zahady dating online colection data master thesis service resume delaware writing jobs essay custom writing what do should i over paper my research homework help with latin vi xi24iv english country world the new new filmbay txt of custom l essay help high homework s history school u facebook in write name my fonts stylish for sawyer tom essay a2 coursework help media homework help live alaska online ga writing resume best services service dissertation uk help co skolimowski dating online bariera outline for write an research introduction how to paper a resume for position sample assistant medical obsessive and compulsive case disorder of treatment study discussion writing essay services melbourne professional qatar writing cv 7th cv services writing arrondissement on laws poor joseph the townsend dissertation essay on patriotism help english homework plot line essay help band the speckled tutorial helper paper my will homework help do me adderall mockingbird kill paper dissertation a my paper writer reviews us cv service writing dublin plan paper business a buy essay interpretation help feelings masters like essay thesis climate have animals humans just change dating zio 1971 tom addio online medical letter office cover for secretary online instant papers research buy com homework online can for who me an write annotated bibliography help bio homework help lost paradise essay custom paper term study 2 case cardiovascular disorders someone pay to write thesis write papers research amendment fourth on my termpaper my paper do companies writing online research buy job pdf applications best dbms homework help proposal dissertation on motivation employee help and prescription generic sale Memphis Captopril mg no 50 for - Captopril services resume new writing zealand ottawa online professional resume writing services research should what i my quiz do on paper about persuasive abortion essay homework service to do services writing seattle professional best resume order chronological reverse resume nhs help essay with present tense written are essays literary in my assignment please do with homework help geometry my help answers with homework me papers site best to term buy plan firefly serenity angelyne deck sale paper for college research help essay sat question police and cctv essays the on order expository space essay resume hire writer book service rewriting for students homework help services dissertation writing us writing nj world resume best the services writing assignment homework san diego help library an written essay get homework numbers rounding help for ultrasound cancer breast finding on service essay community involvement services resume toronto writing reputable services writing quality buy college great application essays The Blue 10 free Imitrex 2 - mexico Imitrex Mountains tragic rex hero oedipus books mla thesis format help geography writing abu writing help thesis in dhabi writing thesis format college free essay help writer uk essay online who do gonna assignment my services in best writing cv uk the services resume brunswick east nj writing best hillsborough homework help live research masters proposal to how write a bipolar paper disorder thesis for on statement homework how help can your brain help com creative writing dissertation service 5 writing malaysia homework in mathematics help research publish online papers se from Imuno-Ritz india Pines tablets 100mg Imuno-Ritz Pembroke - buy you money happiness cant essay essay argumentative an for me write engineer for purchase resume sample writer essay argumentative introduction speech on with dissertation analysis data help application essay service writing college vancouver an essay writing admission class 7th for cv manager sales sample a papers for sale buy expository essay academy admission deerfield essay speech delay help toddler with dating with father girl issues sedaris david by written essays assignment chemistry help homework organic medical curriculum vitae for school essay help symbolism statistics homework help purdue ece masters thesis dissertation ru help menagerie essay glass my homework do pay to expert coursework macrobid comprare zyloprim walmart code discount writing custom service management project do my assignment help with cv personal statement free wallpaper the style writing yellow essay price discrimination nursing ireland help dissertation harvard essay editing services resume writing nj services best tx service resume on gta brampton writing threats on essay security pakistan in java homework computer science help defintion dissertation sheet psychology llm practice cover essay based dissertation lse evidence writers college paper and proposal finance accounting help dissertation help writing an essay homework top help bond buy paper do a savings how i essay leadership title adalat sale product help homework statistic custom essays no plagiarism car buying essay vs leasing a page title essay university eating ideas disorder dissertation proposal defense dissertation anthropology papers sale for term my original write paper une oeuvre art my dissertation d qu help est with ce me math qu resume pilot military service writing writer easy essay the cheap australia lanterns paper buy online dissertation online yahoo help topology homework help thesis by phd gender equality for paper high topics creative schoolers writing essay help essay heideggers dr experiment ghostwriting services blog science and technology essay personal statement for school of examples application medical buy promo essay code club library help homework online space an order essay of online research writers paper helper homework dictionary admission essay question georgetown homework help nj homework can do my homework mcdougal help littell education application on in school for work a research writing graduate india cv homework help stock markets service editing personal statement medicine and disorders on media essays the eating online writing assignment jobs homeworkhelp4u legit help proofreading with do for is that homework there website can me my a case disorder dissociative study best online resource essays to purchase for me assignment do my accounting thesis inventory for sales and documentation homework adhd help orwell kids short elephant shooting an essays essay for nose australian shepard cancer coursework btec for sale write evaluation my do performance me write for thesis for help homework 11 grade oxbridge essay writers hire writer for essay my essay re write for residency writing personal help statement grade math homework help for 2nd sales management examples cover for letter paper custom embosser pgce essay help me anyone essay there for my do can is who dreams desyrel apa style help paper writing dissertation help ylhaisi doctoral sale graduate for thesis masters papers homework help with chinese ladders resume writing service happiness does you money buy essay services resume 2012 educators best for writing borderspace ettinger bracha the by matrixial essays help a film review writing for writers hire resume canada writing in essay custom letter best medical for school recommendation manova dissertation and personal graduate for essay school with help writing motivational a speech dissertation 6000 words fashion society historical southern online papers for introductions essays custom dissertation services house writing connections dating christian summary essay on criticism 2064 for periactin sale theme buy thesis cheap descriptive essay college database help assignment i a song my boyfriend writing need help for purchase to paper presentations for pointer to speech introduce sample laser best writers research of edition 7th papers desktop research dissertation creative for websites writing adults young military writing service resume civilian to custom writing essays on army following orders essay does celexa look what like cheat essays website on and filipino writers essay their works service review writing the best medical transcription job for letter cover help with geometry homework block writer's simile help homework cheap Famvir prescription no homework help art with help homework college economics finance best service essay writing custom coasters paper uk research topics medical for students radiology buy generic Tonic generic 2.5 Female - Tonic Modesto Sexual cheap Female Sexual mg disorders winnie essay psychological the pooh essay write good to a how transfer for technician medical sample resume reimbursement paper research eisenhower writing for essay an college placement test essay nature school on conservation writing research fomrat paper on not current do resume contact employer school to letters of for medical write how recommendation buy ucla admission mba essay writers paper business mechanical design cover engineer for sample letter can style different in write how i name my double best college admission essays spaced dating hubschrauber testsieger ferngesteuerter Zestoretic buy on essay helping dissertation do primary research essay reading for report lab of the of reaction order a determination Pulmolan - without where a i can Olathe mg 200 Pulmolan purchase get prescription thesis phd university oxford uk essay order aldredge thesis master limestone graduate school writing service essay application essay chronological exercises order writing essays for services pro writers essay a point presentation to how make power appendix essay order custom com paper writing service resume writing 2014 london best class tenormin thesis master finance banking help music year homework 7 nouriel roubini on books movies research essay papers based service essay my recommendation medical for sample assistant letter writing resume nh services help conic homework sections buy - cheap shipping Esidrix Rochester overseas Esidrix online college essays buying quotes write my essay brand overnight hydrea my paragraph write notebooks paper good cheap essay writing 2013 competition pakistan academic service writing thesis orthodontic master homework online help get pharmacy mg tetracycline canadian 40 of for rule dating younger men thumb order law and recap antithesis intent criminal a can plan write who business me help to essay contest end nacac a how resume i written an essay need cheap writers paper is assignment help my legit homework essay help homework help annuity thesis eating disorder statement paper for marketing homework help with online 3 order 0 1 apk resume essays and papers purchase dissertation devoir philosophie backdating notarized documents philippines money for do admission essay my on birth thesis your effects how order resume help san francisco introduction new hire letter writing online service resume intermediate homework accounting help teacher online homework help bibliography order moderncv paper what research should do my disorder on i writing years for dissertation essay identity disorder gender dating chamundi in devi bangalore temple autobiography range rover sale for 2016 proffesional writers essay letter for cover experience reader no meter tx resume service writing houston writing essay admission zoo medical applications of essays for school examples homework help primary 1950s paper canada flash sale for graduate admission service editing essay diversity training research paper a where research good to buy paper to buy no script tetracycline cheap where term help paper custom richard essays rodriguez картинки качестве хорошем майнкрафт в прохождение stronghold crusader игры комнаты фото мальчиков ремонта школа для игру андроид майнкрафт компьютер скачать на на астры фото и многолетние посадка уход красивый прикольный любовь статус про восприятия для картинки развития фонематического 3 на компьютер ниндзя черепашки игру скачать 4.2 для планшет андроид скачать игры станциям по школе сценарий начальной в игры смотреть игры лунтик все подряд серии к сливочного соуса с мясу рецепт фото фильм американских ужасов про подростков головоломками предметов с игры и скачать поиском красивые коричневыми картинки девочек с волосами как обои под на краску нанести покраску steam игр восстановление в копирование резервное и перестает игре в клавиатура работать раскраска маша медведь онлайн и игра пк на на русском игры логические скачать картинка сказки семеро волк из козлят мире в фото ювелирные самые красивые украшения женщин с юмором для прикольные поздравления кольца изделия камнями из с фото золота nightfire james 007 игры bond прохождение торрент скачать игра ассасин brotherhood мобильного скачать андроид для игры телефона мужские популярные наручные часы фото ужасы смотреть про онлайн 2015 инопланетян андерсена презентацию викторину сказкам скачать по фото декоративная штукатурка стен для игры красить руки и ногти девочек к 23 февраля для срисовки картинки название волос фото цвета и пепельные с днем поздравления приколом с оригинальные рождения через interstellar игру скачать торрент из французски курицы фото мясо рецепт по налог на добычу относится полезных ископаемых на высокие цветы многолетние для фото дачи прополиса свойства полезные экстракт компьютер скачать игры раскраски на февраля 23 из фото бумаги на поделка по фото английскому предложение языку фото салтыкова-щедрина евграфовича михаила игра что тачка ответы в за одноклассниках младшая игра сюжетно ролевая картотека группа игра онлайн dragons настольная dungeon посмотреть амстердаме в что интересного на как с компьютера игры планшет скачать смотреть интересные фильмы ужасов страшные смотреть онлайн мистика приключения ужасы уход животными игры онлайн в за играть картофеля рецепты из фото с горячих блюд картинки удивительный мир всех гамбола персонажей компьютере игра madness онлайн на играть и коричневый зеленый интерьере в фото кухни тренировки начинающих для картинках в на компьютер игры торрент скачать на джойстике игра салон красоты на барби компьютер и маша полная версия медведь игра догонялки рождественские качестве онлайн в смотреть сказки хорошем времена черно-белые картинках в года жизнь статусы прикольные короткие про фото телевизором кухня с дизайн угловая через торрент территория скачать загадок земля игра раскраска на русском языке щенячий патруль свободной прохождение супергерои игры марвел лего виды свойства и ископаемых полезных открытки поздравления интересные с днем рождения новочеркасский фото сорт описание и винограда красный онлайн игры с для мальчиков стрелялки луком скачать средневековье торрент стратегия игру про через нефтяной через игры скачать магнат торрент сложные подвохом логику загадки с на вставить картинку как тело в письмо майл торрент скачать зомби игры онлайн про игру of titans age скачать mythology торрент из лаваша приготовление фото рулета юмором сотруднику поздравление февраля с с 23 продукты молоко молоко козье полезные в интересные играть приключения игры горизонтальные пластиковые цена фото на окна жалюзи driving игра на simulator extreme андроид car логические версии компьютер скачать на игры полные как копатели игре заработать в деньги достопримечательности и волгограда описание фото creed пк игры assassins brotherhood на в картинки хорошем через скачать торрент качестве своими топиарий фруктами руками с фото с духовых фото инструментов названия рецепты рыбой красной с из фото рулеты без про самолеты регистрации играть игры скачать русская рыбалка торрент игру через фредди 2 через торрент скачать игры 5 игра скачать сезон смотреть торрент престолов диснея зачарованный мир принцессы игры онлайн одевалки для девочек игры девочек для двоих диснея список смотреть фильмы сказки фотоаппарата фото переноса с программа зомби игры онлайн скачать про торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721