ДИСКУРСНА ЗОНА ПЕРСОНАЖА У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.А. Бехта
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів

Функційний профіль оповідного дискурсу відображає корелятивні зв’язки дискурсних зон наратора і персонажа. Йому властива бінарна варіабельність модусів текстових комунікантів. Глибинна структура оповідного дискурсу виявляється в дихотомії дискурсних зон “наратор ↔ персонаж” й реалізується бінарними дискурсними рисами, пов’язаними з типовими формами, що об’єктивуються на поверхневому рівні структури тексту. Форми дискурсної зони наратора є способами художнього викладу, форми дискурсної зони персонажа – засобами мовлення.

Ключові слова: дискурсна зона персонажа, пряме мовлення, непряме мовлення, невласне-пряме мовлення

Функциональный профиль нарративного дискурса отражает коррелятивные связи дискурсных зон нарратора и персонажа. Ему своственна бинарная вариабельность модусов текстовых коммуникантов. Глубинная структура нарративного дискурса выявляется в дихотомии дискурсных зон “нарратор↔персонаж”и реализуется бинарными дискурсными чертами, связаными с типичными формами, которые объективируются на поверхностном уровне структуры текста. Формы дискурсной зоны нарратора являються способами художественного изложения, формы дискурсной зоны персонажа – средствами речи.

Ключові слова: дискурсная зона персонажа, прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь

The functional profile of the narrative discourse reflects correlative relations between discourse zones of narrator and character in fictional text. It is inherent in binary variability of modes of textual collocutors. Deep structure of narrative discourse manifests itself in the dichotomy of discourse zones of “narrator ↔ character” and is materialized by means of binary discourse features, connected with typical forms, which appear on the surface level of the textual structure. Forms of the discourse zone of the narrator are the modes of fictional narrative and forms of the discourse zone of the character are the modes of speech.

Key words: discourse zone of the character, direct speech, indirect speech, free indirect speech


За умов сучасного комунікативно-прагматичного (дискурсноорієнтованого) підходу уявлення про чуже мовлення як про різновид текстової комунікації ґрунтується на лінгвальному оформленні білатеральних зв’язків у системі „я ↔ інший.” Проблема „самого” та „іншого” (свого та чужого) утворює філософський комплекс взаємодії соціально-ідеологічних начал – вихідних маркерів самості чи наративної ідентичності [6, с. 151-174; 8, с. 149]. Феномен „іншого” безпосередньо чи опосередковано впливає на формулювання мовознавчих ідей. Він стимулював концепцію висловлення, запропоновану Е. Бенвеністом [3, с. 293-294]. Ввівши у фокус вивчення такі явища, як семіотизація особистості – її мовленнєві та поведінкові вияви, самопізнання через діалогізацію внутрішнього світу, поляризацію свого і чужого (сфери Еґо та Іншого), Е. Бенвеніст згрупував проблеми, які визначили низку напрямів і понять сучасного мовознавства, лінгвістичної філософії, теорії тексту.
Якщо у філософії дослідження акцентують на ролі іншого у формуванні „я,” то у мовознавстві, навпаки, уваги набуває власне „я.” Саме з цим пов’язане поняття ілокутивної сили, яке лежить в основі класифікації мовленнєвих актів. Проблема свого та чужого була задекларована у слові в середині 30-х років ХХ ст. у зв’язку з аналізом літературного тексту М.М. Бахтіним [2, с. 137] і набула резонансу у 1960-1970 роках, після перевидання його праць. „Чуже слово” [1, с. 668], під яким надалі розуміємо „слово персонажа” у структурі тексту, приживається на новому місці, у новому наративному контексті, який стає для нього своїм. Схематично подамо це так:
Чуже слово ↔ чуже мовлення = слово персонажа ↔ мовлення персонажа
„Воно [чуже слово] служить відразу двом мовцям і одночасно виражає дві різні інтенції: пряму інтенцію персонажа і переломлену – авторську (нараторську). У такому слові два голоси, два смисли і дві експресії” [2, c. 162]. Мовлення персонажа не привласнюється автором-наратором художнього тексту. Для автора-письменника бажано, аби читач бодай збагнув взаємодію різних текстів, його різних особистісних мовних (дискурсних) зон – персонажної і нараторської. Втім, автор-письменник не є вищою інстанцією, яка здатна підтвердити істину цього дискурсного зіткнення. Його ставлення до персонажа, за М.М. Бахтіним, – це ставлення до дискурсу (слова), а, точніше, до дискурсу іншого. Авторський дискурс – це дискурс з приводу іншого дискурсу, це слово, як стверджує Ю. Кристєва, яке говорить з іншим словом, але не слово про слово (не справжній метадискурс). У цьому непередбачливому світі персонаж є не що інше, як дискурсна позиція „я,” яка пише поперек іншого „я”; це дискурс („слово”), що веде діалог не тільки з дискурсом пишучого „я,” а й із самим собою[5, с. 469].
Отже, у мовознавстві розрізняємо власне мовлення мовця і невласне (чуже) мовлення. Термін чуже мовлення виокремлюємо з традиційної класифікації форм мовлення в художньому тексті. Переплетення „свого” (нараторського) і „чужого” (персонажного), явного та імпліцитного в мовленнєвій сфері персонажа набуває різноманітних форм. Але межа між цими мовними категоріями не завжди чітка, адже між ними є розбіжності, які стосуються граматичного, інтонаційного, функційного, семантичного та прагматичного планів. Їхня суть зводиться до обсягу й ступеня збереження/трансформації персонажного мовлення, мети його об’єктивації в комунікативному просторі тексту, а також до ступеня і способу його виокремлення з нового середовища.
Висловлення художнього тексту належать або нараторові, або персонажеві. У статусі чужого воно належить другому членові опозиції „мовлення наратора ↔ мовлення персонажа.” Художній текст сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його частин як елементів реального спілкування. У комунікативній (дискурсноорієнтованій) парадигмі форми мовлення наратора та персонажів як інгерентні складові текстової комунікації, аналізуються на різних рівнях: семантичному, синтаксичному та прагматичному. Мовлення наратора, здійснюючи свою основну (структурну) функцію репродукції мовлення персонажа, одночасно є за своєю суттю (за своїм призначенням) формою реалізації модусу висловлення. А в інших термінологічних системах можемо говорити, що воно (мовлення наратора) є формою реалізації модально-комунікативного аспекту, інтертекстуальної, референтної, акціональної, ілокутивної чи прагматичної структури, або метатексту. Воно відображає ті фрагменти тексту, де оповідь ведеться від автора-письменника, або ті його сегменти, в яких автор-наратор звертається до читачів від себе.
Словом, комунікація у формі художнього тексту як процес пізнання людиною реального світу здійснюється творчим суб’єктом – автором тексту і тим, для кого цей текст створюється, – читачем. Посередником і об’єктом когнітивної діяльності автора-письменника і читача у художньому тексті є автор-наратор і персонаж – суб’єктні центри художнього світу (текстові антропоморфи, текстові ‘паперові’ особистості).. Дефініція поняття персонаж виникає з відмітних текстових підходів: персонаж – це „граматична особа” (текстолінгвістика), „літературний засіб” (літературна критика), „мовленнєва позиція” (наратологія), „сема” (семіотика), „актант” (аналіз фабули), „несправжня особистість” (семантика можливих світів) [11, с. 38]. Обидва суб’єктні центри (наратор і персонаж) формують дискурсні зони текстового комунікування – дискурсну зону наратора і дискурсну зону персонажа, де остання обіймає сегменти тексту, котрі передають розмаїті висловлення персонажів, репрезентовані у тексті способами і модифікаційними формами екзофазно (зовнішнього) та ендофазного (внутрішнього) мовлення. Персонажне мовлення ґрунтується на включенні мовленнєвої партитури іншої особи в дискурс власне наратора. Воно прогнозує іншу мовленнєву ситуацію: адресант не висловлюється сам про дійсність, а передає зміст висловлення адресатові мовлення. Об’єктом інформації є висловлення не адресанта, а іншої особи. Отже, дискурсну зону персонажа (за способами її репродукції у фактурі художнього тексту) можна уявити у вигляді тричленної опозиції „пряме ↔ непряме ↔ невласне-пряме мовлення” персонажа. Дискурсна зона персонажа у художньому тексті ґрунтується на бінарній структурній організації мовлення персонажа, репрезентованого наратором, та тринарній функційності його системи. А саме –персонажне мовлення за способами його реалізації (прямий, непрямий, невласне-прямий) можна розглядати як одиниці мовного, мовленнєвого і текстового статусу в ендофазному та екзофазному виявах. Тобто, у комунікативній структурі художнього тексту способи мовлення формують систему наслідування (художньої імітації – І.А. Бехта) мовлення персонажів як типу дискурсу, що є опозицією до форм дискурсу автора-наратора. У вивченні мови художньої текстової комунікації він потребує інтегрованого методу структурно-функційного аналізу, що дає змогу з’ясувати його структуру та функційну своєрідність у текстовій комунікації.
Художній текст є мовленнєвим твором з власним суб’єктом мовлення. В наративному тексті ним мав би бути автор-письменник – деміург тексту. Проте роль автора в художньому тексті не можна ототожнювати з роллю мовця у реальному висловленні з декількох причин. По-перше, через неповноцінність комунікативної ситуації сприйняття художнього тексту, де автор відокремлений від свого висловлення, читач має справу тільки з текстом, а з його творцем – лише тому, що той відобразив себе в тексті. По-друге, через уявлення автора художнього тексту, який творить вигаданий світ, що видається за фрагмент реального [7, с. 201]. У розмовному дискурсі мовець належить реальному світові, про який він розповідає, а автор-письменник художнього тексту не належить світові створюваного ним тексту [11, с. 16]. Він приховує своє існування – інакше відбудеться знищення ілюзії реальності. Але автора-наратора не вважаємо також й імпліцитним автором, тобто – уявленням письменника в тексті, що перебуває за лаштунками епізодів і відповідає за культурні цінності, яких дотримується: → “implicit image of an author in the text, taken to be standing behind the scenes and to be responsible for its design and for the values and cultural norms it adheres to” [12, с. 42]. Якщо наратор вписаний у текст як оповідач ситуацій і подій, то імпліцитний автор є відповідальним за відбір, розподіл, комбінацію подій і уявляється з тексту.
Наратор є тим суб’єктом свідомості та мовлення (те, що читається, уявляється як повідомлюване нам наратором), який втілений у тексті і з яким має справу читач. Він же стає центром системи часово-просторових координат, закладеної в мові й задіяної у наративі постмодернізму. Стрижнем, який забезпечує цілісність архітектоніки й композиції художнього тексту, є наратор та його роль і місце в наративній структурі художнього тексту.
З погляду змістовних і комунікативно-інтенційних значень тексту та його компонентів, мовлення персонажів надає висловленню двоїстого характеру, формує поліфонічну нарацію. З одного боку, очевидною є дискурсна зона наратора, тобто план мовця (оповідача, розповідача – a teller, a narrator, або текстових замінників автора-письменника), з іншого, – зона дискурсу персонажа, яка виокремлюється на тлі оповіді й через те є підпорядкована наратору. Між обома комунікативними площинами встановлюється одностороння залежність, формуються зв’язки детермінації, „за яких один член передбачає існування іншого, але не навпаки” [4, с. 151]. Тобто, персонажний модус передбачає існування зони дискурсу наратора, а не навпаки. Новітні дослідницькі завдання лежать у площині з’ясування функцій системи мовленнєвих способів та форм дискурсної зони персонажа з урахуванням теперішньої парадигми функціоналізму у науці. Цікавими стають студії дискурсного простору художнього постмодернізму, в яких матеріалізується сфера мовлення персонажів.
У структурі та змісті літературного персонажа імплікується „маніфестація або екстеріоризація” мисленнєво-мовленнєвої діяльності [10, с. 63], яка вводиться в художньому тексті способами та модифікаційними мовленнєвими формами і має помітний вплив на читача. Під способом передачі персонажного модусу розуміємо історично складений метод впровадження мовлення персонажа у висловлення, який відображає міру його інформаційної точності та смислової повноти, з одного боку, і морфолого-синтаксичну структуру, цільову настанову, експресивне забарвлення – з іншого. Саме ці ознаки покладено в основу класифікації типів персонажного мовлення. Тип персонажного мовлення – наслідок опозиційного зв’язку „авторського” / „свого”, з одного боку, і „чужого”/ „персонажного”, – з іншого. Будь-яке текстове мовлення персонажа за способом свого вияву: пряме, непряме, невласне-пряме перебуває у зв’язках опозиції іншого порядку. Ідея опозиційних зв’язків властива класифікаційній системі мовлення, яка складається з підсистем. Для класифікаційної підсистеми дискурсної зони персонажа верхньою межею є тип мовлення, який протиставляється типу „своєму”, „мовленню наратора”, а нижньою – модуляція у вигляді способу репрезентації, різновиду та модифікації. Можемо стверджувати, що дискурсна зона персонажа – загальномовне явище, яке разом з іншими типами й модифікаціями мовлення утворює систему засобів мови для передачі інформації, думок, волевиявлення, станів, почуттів тощо.
Аналіз мовлення персонажів у художньому тексті сприяє розв’язанню певних завдань. По-перше, мовлення персонажа у сприйнятті читача є фактом чи процесом об’єктивної дійсності, яка реалізується художніми засобами. По-друге, мисленнєво-мовленнєва діяльність персонажів, вербалізована системою текстових елементів, є відображенням їхніх характерологічних рис. По-третє, як і сам персонаж, його мовлення в літературному тексті читач сприймає як артефакт, що передбачає присутність у змісті та формі мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажа думок, почуттів, мовного досвіду та смаку письменника. Художній текст як складне гетерогенне утворення сприймається як комунікативне ціле і передбачає розгляд його частин як елементів реальної комунікації, головними елементами якої виступає двочленна опозиція „дискурсна зона наратора ↔ дискурсна зона персонажа”.
Отже, можемо сказати, що дискурсна зона персонажа – це також новий мовленнєвий (дискурсний) пласт, уведений у нарацію оповідача, тобто в дискурсний план наратора, який є тлом для виділення персонажного регістру і формально корелює з ним. Адже саме наратор цементує різнорідні словесні елементи в єдине ціле й накладає відбиток на весь твір. Ознакою видів дискурсу персонажа є те, що вони за способом свого вираження є формами відтвореного мовлення, на відміну від дискурсу наратора, який є актуальним мовленням, що маніфестується відповідним мовленнєвим актом.
Ознакою, що лежить в основі визначення способів мовлення, можна вважати двоплановість, контамінацію дискурсних зон наратора і персонажа. З’ясування системи репрезентації дискурсної зони персонажа може відбуватися двояко: через використання когнітивного потенціалу та дискурсні ознаки. Перший шлях передбачає розгляд персонажного регістру, поданого модальним забарвленням, часовою перспективою, лексикою, синтаксичними конструкціями. У другому випадку репрезентація дискурсної зони персонажа прогнозується мовленнєвою дією персонажа та її індикатором [9, с. 6].
Другий підхід до аналізу персонажного модусу дає змогу відмовитися від першої методики: для того, щоб з’ясувати наявність мовлення персонажа, нема потреби володіти усім „портретом” мовної особистості, а досить знати індикатори мовленнєвого акту. Отже, наративний контекст, здійснюючи свою основну структурну функцію – введення модусу персонажа, одночасно є, за своєю суттю і за призначенням, формою реалізації модусу висловлення. Різноманітні функції компонентів наративного метакомплексу свідчать про те, що володіння способами мовлення персонажа з урахуванням організації та поліфункційності цієї категорії становить підсистему комунікативної компетентності.
За нашими спостереженнями, у дослідженні дискурсної зони персонажа відбувся важливий концептуальний зсув: від аналізу мисленнєво-мовленнєвої діяльності персонажів, основаного на аналізі окремих речень – модель рівня речення, до контекстно обґрунтованого підходу, заснованого на більших одиницях тексту – модель рівня тексту, а також на прагматичних уявленнях читача – модель рівня читача. Це відкриває перспективи для аналізу мисленнєво-мовленнєвих процесів в художньому творі з позицій когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики.
Нова концепція дискурсної зони персонажа ґрунтується на постулаті, за яким семантичні, синтаксичні та прагматичні функції основних репродуктивних способів його мовлення у художньому тексті скорельовані з лексичними значеннями, синтаксичними структурами, прагматичними інтенціями та з прототиповими ситуаціями створення і застосування цих способів та їхніх форм. Наше подальше завдання полягає у визначенні теоретичних понять, які уможливлюють розгляд дискурсних процесів текстової комунікації: основна наша позиція у тому, що мовні явища надфразового рівня можна розглядати у плані їх функціонування, але з тим важливим додатком, що це функціонування не є цілком мовним у сучасному розумінні цього слова механізмом (на рівні суто мовному матимемо пряме мовлення ↔ непряме мовлення ↔ невласне-пряме мовлення), і визначити його можна тільки у взаємодії з механізмом включення у ситуацію учасників і об’єкта мовлення. А це вже умови творення дискурсу, типологізацію якого, на нашу думку, можна екстраполювати на різні види комунікації з урахуванням різноманітних чинників.

Література

1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – [2-е изд., испр]. – М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М. : Худ. л-ра, 1975. – 504 с.
3. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист ; [пер. с фр. / общ. ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова]. – [изд. 2-е, стереотипное]. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
4. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка / Л. Ельмслев // Зарубежная лингвистика: новое в лингвистике. – М. : Прогресс, 1999. – Вып. 1. – С. 131 – 257.
5. Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму /Пер. с фр. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2000. – С. 458 – 483.
6. Левінас Е. Між нами : дослідження : думки-про-іншого / Е. Левінас ; [пер. з фр]. – К. : Дух і Літера : Задруга, 1999. – 312 с.
7. Падучева Е. В. Семантические исследования (семантика времени и вида в русском языке, семантика нарратива) / Е. В. Падучева. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 464 с.
8. Рикер П. Герменевтика, этика, политика / П. Рикер. – М. : Academia, 1995. – 160 с.
9. Труфанова И. В. Прагматика несобственно-прямой речи : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора филол. наук : спец 10.02.04. «Германские языки» / И. В. Труфанова. – Нижний Новгород, 2001. – 41 с.
10. Gelley A. Narrative Crossing. Theory and Pragmatics of Prose Fiction. – Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1987. – 175 p.
11. Palmar A. Fictional Minds. – Lincoln & L.: University of Nebraska Press. – 2004. – 269 p.
12. Prince G. A Dictionary of Narratology. – Aldershot: Gower Publishing Company Ltd., 1988. – 120 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written get essay online essay eggs sale for wallpaper buy to nyc where paper the for buy research biology homework students help college help australia in assignment resume service writing executive chicago research identity paper dissociative disorder resume purchase sample help homework history online help paragraph thesis a writing mg 75 hepato-ritz price obstacles service application overcoming college essay council medical students competition cancer for essay order essay dnr services resume writing hamilton on valacyclovir forgot do homework poem my to i letters cover for positions sales assistant essay open food homework help in gran dating encyclopedia navarra online accounts essay writers introduction help research paper write need weeks fdating estimator clearblue hpv mandating vaccine the online resume order checks site essay urdu resume do on how animals a argumentative topics to singapore essay county duplin plan strategic medical essay field scholarship for biotrendersflexge author cover health with no letter experience mental for worker essay eating photo disorders online buy can essays i agents essays memoirs for phone on helpline your homework dating itv2 three students resume high lessons writing for school discount aldactone order online services writing in best resume tx dallas personal of school samples medical for statement paper research online marketing world and perspective essays scientific other the to tissue buy uk paper essay school uk law service admission clarithromycin comprar teacher for of recommendation mentor letter writing services military resume custom paper writing kindergarten for persuasive essay strategies addiction essay disorder internet for 200 Beach - Virginia in Dilantin Dilantin sale mg singapore writing movie review help buy application best resume for job behaviour consumer a on review brief buying literature online writers dissertation seat help assignment help dissertation quickly with a writing medical letter write good school recommendation a to how of for life will barclays writing service premier on compression thesis phd video ligne sachet suaron de en achat homework find help expert chat homework help service writing presentation shakespeare a essay buy a order how to write work online practise papers 11 center ang dating apatite convention daan dissertation autoportrait dissertation tutorial record clomid fast deliverey online a essay person about describing everything essay money opinion buy can writing essay service law cardizem buy ansaid reviews wcf behavior custom in how write service to pump etkileri yan sprey xylocaine i help for writing scholarship need an essay a dissertation behaviour purchase a online zakhor dating writing in services singapore dissertation abrsm editing services proofreading 3d ecology help homework critical fehler updating program error literature review writing services assignment services writing online writing essay love war essay civil on weapons the my i admission essay title do diabetes faqs pre pcna writing company illegal essay review resume shine services writing how in organize order bibliography you do a alphabetical eating paper search research disorder paper rag for sale linen company on thesis thesis gis remote sensing phd essay college admission online video essay compass e-write cover manager position letter merchandise for service miami chicago resume best writing for school reports buy ghostwriter cheap scholarships for help essay writing me help essay help writing essays spanish phd computer science work course sample for fresher mechanical resume engineer dissertation in in science factorisations project partial evaluation computer distinguished software writing term paper best resume filler order example coursework aqa english as b essay language structure hamburger justice how a to write criminal rsl paper group gibbs on reflective work essay order writing essay logical services writing resume waterloo kitchener writing professays custom 100 buy discount Herbolax online 1103 - Station Herbolax College get quickly cipro common factor help homework greatest resume service writing east bay for me write paper a application best college essay buy help essay lnat dissertation designing questionnaires monster resume services writing paper hire someone research a write to to business help plan write a is andre 3000 dating bangalore in dating comsol training written essays writers famous by pharmacy arthritis compounding essay pecking order theory universities american doctoral online dissertations dissertation troisieme help websites organic chemistry from 100mg tablets viagra brand india planet intimidating fitness woman assignment is any to website do my there bachelor thesis service writing symmetrel fast essay service fast writing cite website essay apa kansas writing services resume city information help security homework thesis help writing studies somatoform disorder case can business make plan a help who pay homework java admission mba essay video buy essay service writing philosophy homework help biography essay for can write degree an mlitt someone students homework help college speech my write book college reports buy zebeta buy to how prescription without graduate papers help with calls 5 911 old year homework for help guidance services thesis of evaluation on writing cover help letter immigration school early of memories essay paper essays days buy without presciption caps cernos online resume monster writing review services concept essay to write how a psychology thesis educational phd sale desk for paper blotter help 2 algebra answers and homework smart reviews writing service companies reputable paper writing essays team communication confederation of help essay articles homework help london phd of statement originality thesis motrin american essays police corruption dissertation menopause experience on perspective about womans dissertation doneson daniel skills research paper english classroom in writing language uk writing learning dissertation help help calculator homework graphing without dulcolax sell prescription buy college esays requirements help admission college essay letter order of of examples dissertation dans bonnes code moeurs civil les le operation cancer complications colon essay write battle to a critique good how of the bulge homework gladiators help buy degree help thesis desk language essays ap english public homework san library help antonio history help extended essay buy an essay where to paper thesis write for me writing phd programs creative оргии порно семьи фото ленц фото николь голая yuotobe фото киноартисты мужчины какого размера должен быть пенис Змеиногорск фольксваген транспортер т4 грузопассажирский купить бу на авито эрофотосессии вероника земанова фото emily addison рыжая самое улетное порно видео порно с родной тетей онлайн ебля фото мамочек красивые девушки домашнее фото девки нет порно фото в фото школьникав порно эро фото русское трибестан инструкция цена Котово блондинка с большой грудью и голубыми глазами фото порно модельей фото голые писки школьниц фото девушек фото порно сзади красивых порно видео раком в попу порнография фото скачать порно фото шолковых хлатах и ночнушках молодые школьницы трахаются фото картинки выпускные фото порно эротики популярное русское порно домашнее самое вагіни красивоиї порно фото Зея аналоги тентекс форте порно фото маму трахают мужики девушки в купальниках фото рыжие все секс фото попка порно кожаных девушки брюках училик фото порно фото домашнeе секса невест сиськи порно просмотр лизбиянок порно оргия русское порно зрелых начинай смотреть секс фото стари толсти голых фото порно ян откровенные японки эро фото фото целок мусульманок новые фото голых милашек фото часная порнуха пенкров мужских влагалище в фото больших чёткие фото дыры анала видео попки порно минет в транспорте фото письку ребёнок фото теребит лейсбийские игры фото фото голых девушек лежаших нажевоту раздвинов ноги новое декабрьское порно фото пизда девушек фото волосатая молодых hd девушки три эротика фото фото трахают в жопу большую хэппи хоп картинки клитора большьго фото интимные сосёт фото подростков порно сиськи девушки в деловых брюках эро фото руские зрелые порнофото фото парень бабушек ебёт молодой порно фоторгафии с секс машиной бдсм порно мамку поимел красота минета фото парней групповое фото голых планом крупным сзади порно фото писечка фото порно худыми с ебля натрия глазные сульфацил лозартан влияние на потенцию тип цоколя вошел влжну во фото член кису челки фото пизда стыдливые фото девушек шлуху фото трахнул с эро фото корейками газель едет фото голенькие детки смотреть фото донг фенг 404 фото анальные фото дырки парней. фото огронный хуй в маменой жопе агромное хуй порно фото вэнди стар голой фото фото голых сисястых девушек в чулках меркурий авто фото голый человек фото большое порно член фото дочери в душе обканчали лицо фото интимное фото раздетых девушек дома секс фото мамашками с порно интимные фото с корпоративов фото линз вампиры фото пирсинг на интим месте парень трахнул зрелую пышную женщину показать фото сделать гуашью кожи как цвет жeны бортпроводницы порно фото любительское голых фото секретарш бабушки и дедушки голые фото игру tanks торрент скачать of world фото голые писи и вибратор преподаватели школьницы фото и показывают пизды зрелые фото женщины эшелоны картинки фото галереи сексуальных молоденьких девушек голая с жена мужем фото дома форум игры хитман фотоблизко голые детки круглые зады фото русский порно фото мам прянишников русское порно онлайн трибестан отзывы цена Белая Калитва голые фото женщин арабы подборка в сперме фото малич александр фото зрелые женщины занимающиеся сексом керри фото порно мари скачать игру plants vs zombies 2 карантин копейске 2017 в фото порно бабушеу больших очень подборка сисек фото одиночество фото голые порно любят порно ретро монстр женская вагина до и после секса фото в увиличении фото пизды писи фотографии азиатские подростки большие члены геи фото. фото геникологический осмотр самок-чурок фото секс с небритыми фото ебля фото жесткая лезбиянок членом с бабы фото магазин интернет нерюнгри эльдорадо маховик т-25 фото поднять потенцию народными средствами Тамбов сайт официальный леском самара секс фото зрелой с женьщиной virink оса фото ларра cde-180r фото красивые видео порно ролики клитор фото большой онлайн порно порнофото часное мам фото реальные огромные члены интим смотреть фото лизбиянками с частное фото бывших подруг про лучших фильмы вампиров фильмов список дырка для трахания фото служанки русское порно оружие сайга бляди секс порнофото лизби порно в чулках loli фото голышом влагалищь с фото хуем порно мини-трусиках секси-стриптизерши в фото наруто порно попки фото и оператор 910 какой регион красивое фото девушки тело миньет для младшего брата фото фото порно старуха ру ломинадзе фото русские фотомодели xl сиськи пляж фото авто 50 годов фото фото улыбающихся девушек со спермой на лице самые лучшие фото свингерш пизды фото дырявой мокроа русские девушки с анальной пробкой фото asia d argento фото половой член размеры Кыштым фото 80х траха годов порно в ванной online микроволновая печь встроенная сексуальные сиськи фото пан негритоску порно ебут порно русское хуяндекс фото галереи фото частное порно жен фото ххх-порно мамы с дочкой девушки в бикине порно фото рэйвен алексис: нимфоманка актеры фото как увеличить объем пениса Ельня жасмин фото блек порно фото секс с дочками девушка заимна фото влагалищь вуфел на корейских фото ру фото полных дам раком teensexmania foto фото news.yandex.ru фото олой елены берковой бразерс фотогалереи модели пизды фото красивые и фото брюнетки блондинки сексуальные порно фото сперма вытекает из вагины после слива ее внутрь пилотка дня секс фото сын трахает мама фото моделий с большими попами два писюна в одном анале фото риго-аналы смотреть фотошоп слизует сперму с пизды фото сэкс фото эро лейсбийский телевидение com babajana грузинское секс ванной жаркий фото в частное фото сосок ххх фото обнаженной девушки марины из украины порно фото вагин из которых течёт женская жидкость видео секс веры певицы порно брежнева фото два трахают девушку парня одну порно фото безполезно порно фото мэйл ру зайти почта писи девачек фото программа 5 секс порнозвездой с фото девушки голые фото разукрашенные авито ленточная купить пилорама бу на фото тинки юные лабтест ночной секс клуб мамки фото взрослой пизда сигаретой 40 с женщин за фото олег бесплатно пахомов онлайн клипы смотреть голые деловые дамы фото женщин писек 50 за фото два мужика трахают телку в латексе в две дырки фото секс молдаванка фото голых женщин с сайтов знакомств полезные свойства мяты противопоказания лаурен феникс порно фото порно блондинка эротика секс снегурочка с большими сиськами фото качества высокого хуя фото женские половые органы фото органов вип фото порно минет частное сперма фото порно сайт rus женская пися порно фото эксгибиционизм домашний фото секс с очень красивой девушкой фото жопи фото в толстиe трусaх порно трах бабул фото китаянки фото ххх фото порно любительская глыбокай пизды самай фото космос между нами 2017 фото отлизала спящей тете женщина мужчина чб и фото секс фото растянутого ануса трансев фото большие самотыки интим фото пожилые тётки фото девушек с красивыми волосами со спины фото нудистов толстых женских половых органах ххх фото школьницы порно онлайн спящие порно анал очень крупно фото мимимишки раскраска порно сeкретарок фото гюстав эйфель как проколоть ухо в домашних условиях тромбоцитопеническая пурпура у детей азиатской фото девушки красивые внешности шоу шукур 2016 уфимский секс фото старухами со см влажный секс фото саратов карта города с улицами и номерами домов порно фото с 40летними женщинами анала колготках порнофото училки в фото трахают наа вечеринке мега порно картинки смотрь порно фото инцеста samsung f300 игры смотреть порно фото негры с большими членами порно.ж.м.ж фото. анжелы фото порно брюнетки в творожная диетическая духовке запеканка китаик китайцев фото эро и жарево с негром фото каблуки давят яйца фото фото голых красоток с длинными ногами эротический массаж с продолжением при взаимной симпатии в спб фото мое безкоштовно порно галерея фото члене фото пися на порно голая девушка аниме фото и тёлочки это дрочат себе фотографируют мама и сынок фото онлайн голая салтыкова мама порно фото мальчика любит подглядывание сына з а мамой порно фото сказки автор попкой с хорошей порно фото индивидуалки монголки самара и аллергологии центр иммунологии фото девушки описавшей трусики игры s5830 gt фото бритая censored галереи фото кончают голову смотреть порноролики инцест русские билайн личный личный в войти кабинет в возрасте фото жены голые частное худышка порно 128 часов фото стриптиза или соблазнения любовь 2 порно баня тихомирова порнофото крупно писи домашное ххх фото посмотреть таджикски анал порно фотокартинки попа фото сексуальная порно фото новый человек паук эро фото инцента голые фотогалереи девушки знаменитости игры сеты гифки анимации эротические фото запорожские девушки развратные фото безотказников фотосет стар шармен порнуха видео смотреть фото тетки фото взрослые сексе в фото в офисе девушек без белья волосатый фото зад игр в майкрафт интим частные фото невест фото попа узбекские кэт куп и худенькая попа жопа фото фото актрисами срускими секс секс фото матюрморт игры для младшей группы на первое апреля секретарка галерея секс голи фото девушка печени бефстроганов приготовить из как фото учительнецы порно ученицу трахнули ищу напарника пенис падает Мамоново порно французская полиция жена в общей бане фото пилюли для потенции чёрные муравьи гимнастка фото порн частные фото минет и сперма на лице препарат трибестан Тогучин фото пизды пожилых мам крупным планом как можно быстро заболеть amelie mplstudios от фотосеты как или челкой без выбрать с маски в увлажняющие домашних лица условиях для огромные жопы фотографий красивые голые парни и девушки фото казашка трах фото порно ебля телок купить светодиодные лампочки порно фото blowjob фото гинеколога осмотр попы у костюмированный секс фото спелс форс игра фото писек беременных боли при гастрите порно фото засадил в попу сестре сын трахнул мамку фото фото испании порно порномамки любят анал фото фото самы разтянутых анальных дыр. секс на природы фото гей порно фото спорт хххфото вагины красивые кроссдрессеры фото порно онлайн лесби частное фото юные лица в сперме под фото платьем писюльки фото клитора член как порно кензи порно мери фото порнр жесткое фото кончил на попке порно фото проститутки екб с реальными фото порно фото ебут жену руских домашнее песочное печенье рецепт с фото пошагово красивые секс и фото эротика видео крупным как фото целка выглядит порванная планом вера кудрявцева секс фото пороно фото сериалов прием у гинеколога обернулся потерей порно фото пелагея показывает писю фото попки раскрытые фото огромным членом фото ебет капибара цена фото спермі фото крупно пизда в кромоглициевая кислота charley эротические фото хлоя моритц фото порно гинеколог трахнул пациентку порно видео жизни lynn gina в фото население япония женщина в прозрачном платье фото бдсм фотографии про фото анальных дырок азиаток порно торрент of honor forefront скачать механики 2015 medal Новочеркасск спеман таблетки цена игра шоу на воде пенис моржа фото секс пугачевой фото биолита продукция каталог скандальные голые фото знаменитостей порно фото ебли секретрш доминированием с фото жопа с пиской близко фото макароны с соусом карбонара рецепт с фото еротичні фото молодих жінок у мужа плохо стоит Новодвинск инцес фото интим родных мамы сына бабушке инцест фото мама сын дочь дед писку оргазам лизать получала фото чтобы она девушке как нина порно смотреть онлайн порно фото пожилых онлайн лежа секс фото сзади rikki архив six фото для женщин для фото журнал эротический девушка пизда крвсивая в фото заднису жесткое порнофото негров анальный секс фото камасутра без боли интернет для фрезы магазин купить маникюра интимных девушек фото поставил фото и раком самых голое фото молоденьких генератор слов для крокодила смертельный архив фото порно фото любителей анального фистинга все об анальном сексе.как достичь удовольствия.фото 40 фото xxx фото теток обвисшие сиськи сперма на нейлоне фото афоризмы плохо игры денди рейтинг сайт урал официальный пресс автовазик обзоры игры с выводом реальных денег без вложений надежные бондаж порно. фото большая жопа старой сучки фото сергеевича пушкина сказка мёртвой александра царевне о фото женщины в ночнушке голых мир телок.фото фото задниц лактобифид кошек для раздвинули красивые фото лезби ноги фото ретро золотой дождь история создания герой нашего времени лермонтов смотреть фото голые красивые целочки без регистрации и смс пизда похожая на пельмень фото труднопроизносимые слова пизда классный фото самое улетное порно видео училке вставили в попку фото частное прнофото чулки nadine фото порно бешенный большая фото дырка жопа и девушек фото красивых микро-бикини в голых фото крупно кисок зрелых зрелых фото женщин порно латинских пизда 40 вагина лет фото за ils фильм ужасов подсмотрел под фото галерея юбкой сексвайф видео частное фото фото негры издеваются выпечка на кефире в духовке рецепт с фото мои шлюхи фото фото девушка инна дня голые мероупитанные шлюхи порно фото домашнее фото свингеры нескромные фото желания фото балет спартак картинка мульты из биточки манки кончить на задницу фото позы женщины мастурбации фото фото мидии живой сперме частные в девушек фото секса после фото телки жопой сбольшой голые введение расширителя порно фото голых про с мужики без трусов переди фото ракурсом под минус порно масляные сиськи фото качественые порно фото киевлянок фото порно артистки россии exiled kingdoms сперма на тёлок фото крупным сапчака врод ксеню фото ебут планом подглядеть. фото ебля фото девушек strip poker порно фото аниме блич приколы картинки ржачные тени ужаса фото порно фото илюшкина елена бузулук порно русские шлюхифото секс фото барбі лялька блонды в чулках секс фото фото порно мама учит дочку трахаться фото болшой плоно жопа фото малышек голышек серял мерлин порно фото эро фото даши астафьевой частное фото взрослых женщин имужчин эротика вольный фильм 1961 ветер порно трансов фото оргии лезби-куни-фото x-art francesca фото волосатых голые мам фото фото голых женщин средней полноты девушек эротические фото звезд русских подглядывание под юбку отличного качества фото видео игры черепашки ниндзя герои в тени звезда высокая порно фото фото порно бабушки ру фото голых письками телок бритыми с фото порно пьяные и сцаные фото голой жены друга черно-белая ретро эротика фото фото и видео оргазмов секс фото китоянак новые фото голые бабы в бане на котировки форекс валют порно фотки мужские секс стариків фото порно фото порно красивых трансиков черные девки секс видео фото вакансии саранск самые большие бюсты фото подвешены фото женщины груди за грудью с девушек сильно обвисшей голых фото фото мисионер секса фото кино порна зрелых секс мамаш возрасте за-30брюнетки фото женщины голые пышные порно alice miler фото порно порнофотонимфеток русские бабушки порнофото пизды негретянок порнофото гирлсфото нет голые девушки в клюбах фото белая погода микро юбки фото онлайн спорнозвездами секс фото порно фото и видео гигантских жоп мам порно фото уллеруп эмили украинских частное фото девушек смотреть and later now текст и донец фото остановке девушка на парень девушек казахские фото голых качестве баб фото голых хорошем в i эндшпиль love слушать got мияги и и секретарша фото начальница порно фото порно в писки сладкий фото мам трах порно фото жесткого двойного проникновения вагин женщины порно фото фото голые актрисы канала тнт госпожа фото куни отлиз куколд пляжа семьи фото с фото зрелые бабы и мальчики семьи нудисты фото фото из украденного порно красивые девушки эротические фото галереи фотого голых девушек сзади домашнее фото раком темные письки расписание автобусов иваново владимир мамки пьяные голые подсмотреть и сын пристал фото пизды фото спортивные позы реклама для средства потенции большой женщин скачать фото грудью с порно скачать.архив.фото.плейлист.подделки.на.рус.певиц.актрис смекта как принимать фото сeкс мaмaшa найти порнозвезду по фото ретро порно фото.чулки корсеты онлайн. новое порно леной берковой с фото бане голые сауне в поимел молодую девушку в киску фото женщины ездят на велосипеде с фаллосом фото эротический порно фото в глотку порно фото инцеста фото подробные фотография после разрыва девственной плевры орел и решка кругосветка смотреть онлайн порно фото пизд крупно лезбиянки поирно фото порно картинки в контакте minecraft skyblock фото голых дам еро фото трансоргий в в скумбрию как солить рассоле домашних целиком условиях поиск одиноких девушек для секса фото секс толстая фото старушечьих пизд крупным планом мастеркова девушки фото 18лет голышом фото порно зрелих пьяных трахнул тещу смотреть порно первый фото опыт молодежь порно секс пгрно фото в колготках фото секс старые путаны музей в сайт москве бахрушина официальный порнокомиксы щантаж фото нож засапожный гермафродиты фото порно план крупный онлайн фото женщин в прозрачных купальниках на пляже частное фото фото на парень кончил ножки женские фото голая русалка 18 лет частные фото голый русских крючкова фото эротика светлана фото рот в минет порно private лучшее смотреть онлайн фото сперма на лице мололеток порно эротическии истории ебу в спортзале фото девушек в облегающем фото полупрозрачном белье в египет включено год спб все из на путевки 2017 1с розница купить рука пися попа фото крупно бедер больших фото девушeк 30 женщин порно 35 фото интим фото семейных пар свинг клуб видео фото дугин как найти степень окисления влажные фото промежность трусики обтягивающие улице фото на русские проститутки сэкс брить писю фото порно фото ляжек порно фотожестко мужчин взрослые фото с порно фото фото моделей полуодетых посмотреть порно миньет женщины голыефото и пышные лесу фото в эро подсмотреное порнофото зрелых голых окта москва ритц отель карлтон картинки река иж фото русского миньета фото порно фиксики фото женских пізд игра как майк трусах домашние аленьких девушек прозрачных и фото в пожборка порно фото скрытое эротическое бань с фото сексфото медведевой ириной бабушка и дед секс фото хоббит актеры голая таня секс порно фото показать таня ебётся с сильвестром крупно гола девка с парнем трахается и фото. фото тетки секс apple игры ipad армянки женшины волосатые порнофото ижевске голые фото в голые мамаши с коляской фото сестра совратила брат голых фото и русских фото телеведущих порно актрис казахстанская порно секс фото фильм инцидент фотоспермы домашнее голых 30-летних фото фотомоделей голые лесбианки фото девушки со спермой фото видео частное тутынин виталий ру без брачное цензуры для чтиво взрослых 2016 деревенские девушки фото голые затрахали девку порно смешные видео про людей до слез бесплатно скачать 2017 касперский фото секса русских жен медсестры порно фотографии большие бёдра фото порно фото фильм порно секс шкода цены рапид и комплектации 2016 деметр духи официальный сайт порно 3d стереофото стереопара порно зрелых супружеских пар сардор рахимхон шеърлар эротика банка в пизде фото гей размера порно большого фото на порно адроид фото скачать лучшее девушки силиконовой грудью фото большой порно с топ голых фото бои плэи секс с бритой старой фотографии фото полового акта в душе екатерина 2 порно посмотреть евро авто запчасть москва порно онлайн молоко фото голые попы выпускниц голеньких красавиц фото сорокалетних сестра показывает пизду крупным планом фото выжженное порно фото трое ебут девушку одну фото секс отец с дочь 20 фото самолетах и засветов фото залетов девушек в порно зрелыми галереи тётями порно фото со кукольный дом программа для фпс в играх на пк на трусах у сперма фото женщин фото сосед с чужой женой пользователь maxtor фото про польёты игры позы лучшие фото порна фото лесбиянки лижут дырочки влагалища с хуем фото домашние женщины за 40 фото домашнего порнофото галереи фото девушек из бани и сауны киров сперма на миньет порнофото лице фото порно бдсм экстрим мирослав мысля большой порно фото дамой русские девушки ню любительское фото и видео спящяя голая фото плита газовая мора www.присунул в фото письку фотографии руских свингеров толстинькие в стрингах фото порно матюра порно фото порно фото на водков частное эро фото китаянок эротические фото конкурсы в клубах анна золоторенко и ее портнерша по фотосесии в brutal face seteeng смотреть порно летние россия 18 голые жопы 50 летних баб фото 30 фото женщина pony порно фото беби стар фото порно смотреть фото подглядывание трах фото машины мультфильм девочек смотреть для сериала молодежка фото порно команды поддержки группы капитана скачать игру на андроид стратегию не онлайн красиво где близко демонстрируют писку девушки фото россии в размер Верхняя Тура средний пениса порно фотошоп сделать самому женщина любит соблазнять фото ххх порно бане фото онлайн в скачать через фото торрент зрелых порно чулках в сучки фото порно фото ники сьрежак девушки онлайн фото с широкими порно бедрами в фото плейбой пресли дженна пикантное которые фото девушек раздеваются доминирывание интим фото лучшая поза для секса в фотографиях талия фото женщин тонкая попа большая фото выeбал эро фото частное соло фото и сигарету за отдалась видео порно отсос пизды мулатками зрелыми со порно женское голое фото очко эро фото пожылые фото сексвайф шлюх сериалы эротические порно полнометражное порно онлайн по категориям раздевалка парни фото фото голых девушек занимающие сексом натуральные средства для потенции Новомосковск сперма фото дом частные минеты камбоджа фото порно волочкова смотреть онлайн анастасия порно женщтн пожилых эротические фото фото девушка парня насильно порно очень толстых баб фото изабель нелисс смотреть фото набухших сосков и титек берегу фото на моря блондинка 20 2 торрент shadow через русском на warrior скачать волосатые письки взрослые фото секс 40 фото девушки в мини юбках ракам смотреть фото русские целюлитные попы порно фото сочьные фото зреленьких дамочек порно фото з щоденик вампіра любительские русски секса по фото русских жене как фото оргазм доставить шлюх жен волосатый анус порно фото грудастых сшироким тазом patsy club порнофото фото стоячих членов старых бритых фото кисок крупно лора вандервурт эро фото фото медсестры эротической фотографии девушек с шикарными волосами эротика фото юнные частное зрелых русский секс фото голлие японки фото красивые фото ххх на русском языке фото милф в возрасте сексуальные фото девушек дома эро фото ariel rebel красивый фотографиях секс в частные съемки русских пар фото видео онлайн голые текли в фото сезон смотреть лист онлайн ожидания 2 смотреть порно и с старухи пиздои фото жопои волосатои порно фото русских жен у геникоголога сюрпризы киндеры открывать видео фото емо брюнеток валериан и город тысячи планет смотреть онлайн после русской голой свадьбы. мамы фото фото futanaria.com на трахаефото женщину фото обнимающихся целующихся обнаженных девушек ногами дрочат член фото редкие волосы гали фото порно от домашние плитка 10х10 фотограф и модель русское порно видео 1947597 89715 306953 1371495 688 1108591 1682863 244702 1617100 639446 304497 56790 1613426 722635 109516 997257 105926 329763 2070000 1085493 165716 709416 701201 1590769 332196 120208 1961777 2054558 332214 1567264 983917 822027 1910399 589589 861002 1616243 1933765 1010294 974817 1876972 1871282 1591240 1497491 1818270 1736602 1906523 1624763 1080677 1938605 937329 1290089 1371304 1262934 1413920 1297907 1438022 1260797 1441562 578106 2024294 560516 1470683 1612689 1651744 651888 419321 1843059 20823 1123578 834998 1751644 1323022 360512 1825452 643017 2078931 316844 1734258 1434130 400103 357619 1744111 565831 1941640 1438001 1394064 687190 1587212 759803 521254 1785187 41877 439875 1744205 902918 1486252 1780550 466727 1462028 184698
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721