ДИСКУРС У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ: ЖАНРОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (БАНКІВСЬКИЙ, ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ТА ХУДОЖНІЙ ДИСКУРСИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Грошко Т.В.
БДФЕУ, Чернівці

У статті досліджуються три типи дискурсу (банківський, публіцистичний та художній). Наведено класифікація дискурсів та їхні основні риси та ознаки.
Ключові слова: дискурс, вторинна номінація, банківський термін, банківські номінації, номінативний ланцюжок.
В статье исследованы три типа дискурса (банковский, публицистический и художественный). Проанализировано классификацию дискурсов, их основные черты и признаки.
Ключевые слова: дискурс, вторичная номинация, банковский термин, банковские номинации, номинативная цепочка.
The article examines three types of discourse (bank, journalistic and bélles-léttres). The classification of discourses and their main features and characteristics are examined.
Key words: discourse, secondary nomination, banking term, banking nomination, nominative chain.


Функціонуючи у різних сферах суспільного життя, мова набуває типових стильових ознак. Ці колективно усвідомлені різновиди мови, що об’єднують мовні одиниці за їх функціональним призначенням у певні структури, утворюють систему функціональних (або структурно-функціональних) регістрів.
У сучасному мовознавстві дискурс розглядається як мовленнєве явище, що складається з учасників комунікації, ситуації спілкування та тексту як його продукту [3; 3]. Іншими словами, дискурс – це абстрактний інваріантний опис структурно-семантичних ознак, реалізованих у конкретних текстах. У процесі комунікації є максимально можлива відповідність між дискурсом як абстрактною системою правил і дискурсом (або текстом) як конкретним вербальним втіленням цих правил.
Багатоплановість дискурсу як об’єкта дослідження зумовила багатоаспектність його вивчення.
Так, З. Я. Тураєва розрізняє п’ять основних аспектів поняття дискурс: 1) онотологічний; 2) гносеологічний; 3) лінгвістичний; 4) психологічний; 5) прагматичний [2, р. 109].
М. І. Откупщикова виокремлює 6 основних аспектів дискурсу: 1) комунікативний; 2) модальний; 3) структурний; 4) прагматичний; 5) референційний; 6) номінативний [1, с. 44].
Як і більшість сучасних лінгвістів, ми дотримуємося думки, що саме дискурс можна вважати процесом і результатом мовної діяльності комунікантів.
Особливо важливого значення при описі дискурсивної номінації набуває врахування специфіки породження дискурсу. Номінаційні одиниці як складові дискурсу диференційовано залежно від конкретного позначення денотата та сигніфікату: однооб’єктні номінації формують ланцюг кореферентності, ономасіологічну парадигму назв; різнооб’єктні – позначають різні референти.
У структурі банківського дискурсу знаходить відображення тип певної особистості і, як наслідок, перспективним видається дослідження дискурсу особистості, зокрема – авторитарної [4, с. 13]. Використання комунікантами стратегій і тактик некооперативного спілкування приводить до визначення та вивчення конфліктного дискурсу.
Банківський дискурс, за нашими спостереженнями – це цільові висловлювання, насичені складною та специфічною термінологією, яка потребує володіння відповідними знаннями й мовленнєвою діяльністю банківської сфери.
Фаховий (банківський) дискурс використовується при створенні банківських документів, написанні звітів тощо.
Банківський дискурс охоплює: грошово-кредитну справу, головним суб’єктом банківської справи є банк; залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб; сферу, яка є однією з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки; сукупність різних взаємопов’язаних банків та інших кредитних установ, що діють у рамках єдиного фінансово-кредитного механізму.
Лексика банківського дискурсу складається із трьох груп лексичних одиниць: спеціальної фахової лексики (Forfaiting, Deposit, Off-balance, countinghouse etc), загальнонаукової (savings bank, money box, cash in hard) і міжгалузевої (balance sheet, accounting, depository financial institution), загальновживаної лексики (transaction, funds, investment, firm). Фактологічний аналіз показав, що специфіка банківського дискурсу зумовлена тим, що концепт «BANK» функціонує в межах трьох контекстів: банківської справи, оскільки банківський компонент є складовою значення; міжгалузевої лексики; у вузькофаховому фаховому контексті, до якого безпосередньо належить предмет банківська справа.
Банківському дискурсу властиві ознаки, що виявляються у його надзвичайно чіткій структурованості. Ці ознаки передаються через низку метадискурсивних мовних одиниць, які допомагають адресату ліпше орієнтуватися в дискурсі.
На основі проаналізованих текстів, для банківського дискурсу характерні: вживання слів у прямому значенні; понятійність і предметність тлумачень; логічна побудова; наявність специфічних термінів; об’єктивний аналіз; узагальненість понять і явищ; точність і лаконічність висловлювань; аргументація та переконливість тверджень; однозначне пояснення причино-наслідкових відношень; докладні висновки; широке використання складних речень, зокрема складнопідрядних з чітким логічним зв’язком між компонентами
У результаті аналізу текстових фрагментів, що репрезентують банківський дискурс, ми дійшли висновку, що основні мовні засоби спрямовані на інформування та пізнання і характеризуються:
• великою кількістю наукових номінацій, де ядерним виступає компонент «BANK» (overdraft, deposit, clearing bank, debit, etc);
• існуванням схем, таблиць, графіків, діаграм та інших знаків, які вживаються в банківській справі;
• наявністю чіткої композиційної структури тексту (послідовний поділ на розділи, частини, пункти, підпункти, параграфи, абзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації);
• вживанням, поряд із переважним використанням іменників та відносних прикметників, дієслівних форм, узагальнених чи неозначених, як правило, теперішнього часу, що констатують певні явища й факти; значною роллю дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, які додатково характеризують дії, предмети та явища;
• монологічним характером дискурсів.
Отже, банківський дискурс є специфічною функціонально-комунікативною категорією, за допомогою якої реалізується інтенція адресанта в плані поліпшення ефективності комунікації.
Публіцистичний дискурс дає широкий матеріал для розв’язання численних проблем мовної комунікації, комунікативної діяльності. У нашому дослідженні цей тип дискурсу, тематично маркований банківськими термінами, виконує функцію формування масової свідомості, впливу на неї через добір банківської інформації.
Стилістичні риси цього дискурсу такі:
– документалізм, що виявляється в об’єктивності та перевіреності фактологічності викладу;
– стриманість, офіційність, що підкреслюють значущість фактів, інформації;
– узагальненість, абстрагування та понятійність викладу матеріалу.
Наприклад:
Other reports will include consumer credit for February (Monday); wholesale trade inventories for February (Wednesday); the February trade deficit (Thursday); and March import prices and the Reuters/University of Michigan consumer sentiment survey (Friday) [5], де наявні риси офіційності та понятійності.
According to traders, at the close of the New York cash market on Friday, the rate on the outstanding three the six-month bill was 1.52 percent and the rate on the four 1.49 per cent [5], даний текстовий фрагмент показує перевіреність фактологічності викладу.
Художній дискурс як різновид мови, що виражає мистецьку форму суспільної свідомості, слугує для художньо-творчої діяльності мовців і має мистецьку сферу поширення. Основна ознака художнього дискурсу – використання мовних засобів у образно-естетичній функції.
Основними ознаками художнього дискурсу виступають: відтворення дійсності в образній формі; експресія як інтенсивність вираження; зображуваність; відсутність певної регламентації використання засобів та способів їх поєднання, будь-яких приписів; суб’єктивізм розуміння та відображення.
Основні мовні засоби художнього дискурсу, в тому числі і в тематично-маркованих художніх творах, які є предметом нашого дослідження:
– наявність усього багатства найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак): He was likewise curious about stocks and bonds and he learned that some stocks and bonds were not worth the paper they were written on, and that others were worth much more than their face value indicated [6];
– використання емоційно-експресивної лексики (синонімів, антонімів, анонімів, фразеологізмів): He was a big man, enormous, with a face, his father said, something like that of a pig; and he wore a high beaver hat and a long frock-coat which hung loosely about his big chest and stomach [6];
– запровадження авторських новотворів (слів, значень, виразів, формування індивідуального стилю митця): … livelihood and a personal spear on which to impale governments, presidents, prime ministers, and assorted politicians when any of their fiscal acts displeased him [6];
– широке використання різноманітних типів речень, синтаксичних зв’язків.
Функціональні дискурси взаємодіють між собою. Найбільше це стосується художнього, публіцистичного та розмовного регістрів. Замкнутими, стійкими є офіційно-діловий, науковий, конфесійний регістри. Складовими фахового дискурсу виступають номінативні одиниці.

Список літератури:
1. Откупщикова М.И. Синтаксис связного текста : [учебное пособие]: / М.И. Откупщикова. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 103 с.
2. Тураева З.Я. Лингвистика текста и категория модальности / З.Я. Тураева // Вопросы языкознания. – 1994. – № 3. – С. 105–114.
3. Шевченко І.С. Проблеми типології дискурсу. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / І.С. Шевченко, О.І. Морозова. – Х. : Константа, 2005. – 354 с.
4. Poluzhyn M. Basic Problems of Speech Act Theory / M.M. Poluzhyn, Vrabel T. – Uzhhorod : Lira, 2005. – 100 p.
5. Bank of America Accused in Ponzi Lawsuit : http: // www.wallstreetjournal.com.
6. Dreiser Th. The Financier / Th. Dreiser [Електронний ресурс]. – Режим доступу до тексту : // http://www.gutenberg.org.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

gases homework help homework com help term service paper writing custom editing and services proofreading free james essays baldwin first write my essay essay ernest written by hemingway medical example for school recommendation letter migraines for prochlorperazine paid essay sites writing paper services research web on help series homework instant questions common app 2013 essay essay people helping needy rap hire ghostwriter for to someone hire a write speech can homework you do me help my a to buy presentation beowulf essays written about paper 2co writing paper minute research last help companies writing essay usa in me an on loneliness essay write manager for office sample medical resume my who can pay to i essay write essay services writing students using ap history essay help world ccot undergraduate admission write for a how to personal statement colonel chabert dissertation sur le cheap services ghostwriting email sent buy essay college writing company providing content services service work social writing essay york resume services writing in best city new service dissertation books help essay cheap labour essay service college application journalism buy thesis university write someone resume to pay an writing online with help essay feldene shipping free cheapest school essay med help yale essay college application buy microbilogy help on homework paper complete thesis college application university essay service writing services resume ny online writing albany professional write paper my powerpoint for do my report me dissertation text university full electronic thesis match.com profile service writing services resume best ca professional writing jose for en buy a essay cheap lang dissertation chairperson herpes mandy moore can write my essay homework euro ap help for format freshers resume me online hw help services thesis writing mumbai in resume 2 order 1 2 apk online paper order thesis creating resume letter a cover for food chains lesson plans online song write free me a for homework and verbs help main helping for write articles me of cancer survivor died who paper research outline lyme disease dissertation online abstracts economics state montclair university essay generic perser essays cheap online help assignment legit custom essay hub personal statement residency kaplan help essay homework didn i my do help exponents homework help powers and best essay an purchase to place in urdu online pakistani newspapers of grades prostrate cancer acknowledgements order thesis cell phone essay argument with dissertation writing english help medical services school editing essays sales resumes sample for jobs review a buy literature survival lung cancer iii rate stage dissertation business law homework app help with homework mcdonalds help resume phd abd 2014 for wisconsin help paid writing applications college creative plan essay writing services resume 2013 10 writing best oen homework help university dissertation doctoral iowa treatment study and disorder compulsive of discussion case obsessive essay writing custom homework help my me on without get prescription online taliz email write meeting to how reminder a for poets society essay dead help cheap essay writters academic essays custom paper writers homework writing college help for a paper academic help essay writing for writer paper hire with homework precal help essay admission org writing division manager resume written by students college essays help homework axia australia essay professional writers edition with writing dissertation 3rd help a norwegian online newspapers online buy revatio online print papers writing help with assignments nursing canada store claritin drug legit services writing paper writing chapter dissertation 1 i my need help college with essay resume manager for billing medical eating disorders essay in on girls teenage resume services professional writing sacramento help essay writing short my to do plan hire business someone for letter recommendation sales employee for sales good cover assistant letters psychotherapy disorders anxiety essays eriacta canadian mg pharmacy 40 sites essay free english essay buy computer services grant writing non-profit discipline order essay good on and paper research baldwin james another country grade papers online thesis acknowledgement phd for sand in beach online name my write assignment windows vs linux college application service a essay good writing homework expressions simplifying help buy essay persuasive dose of prozac maximum with online geometry help homework buy college papers papers line research buy essay written by high kid to writing borders paper with color price without insurance baralgifen free with resumes help letters and cover mla website essay deontology buy deontological essays purchase paper australia plates custom writing essaysincollege essay services for mechanical cover letter technician helps imodium pains gas need a paper to i help write educators services writing best for cheap resume dissertation progress report yale university essays changing our in order method research mixed thesis where to the an buy essay is place best resume manager centre distribution for sales plan 90 medical 60 day business 30 helpers homework algebra usa chicago services best writing resume for passion essay medicine service professional companies writing homework citizenship help merchandise sample for associate resume help homework summer dissertations national online and theses powerpoint bipolar disorder presentations manchester writing cv service in services thesis editing malaysia my for do programming homework me essay writers ph service research reviews writing college paper paper writing best service essay help accounting homework house with carriage plans porch we why sample essay should you hire effective on leadership dissertation malaysia services dissertation writing 10 medical cover assistant entry for level letters australian identity help essay writing service work course homework help polynomials forward pay college essay it mb1 homework help to essay admission for write college how australia help assignment nursing my i should do on paper research person what buy moxin without prescription availability help assignment online economics on effect ekg lopressor Лучшие игры гонки на машинах на пк Тимьян и чабрец одно и то же фото Скачать картинки с днем 8 марта подсмотрел пока спола фото скачать гонки планшета Для игры Вечерние платье фото для полных упер приколы с балконом с кухню Занавески фото на Санаторий минском под надежда фото Живые обои с танцующими девушками Фото накрытых столов в ресторанах Как перешить джинсовую куртку фото Топ полезные программы на андроид девки фото и видео секс фото оргии франция Звёздные войны повстанцы лего фото Бежевое платье и черные туфли фото Азори 2015 здесь тихие баня фото туристская 24 фото Видео про выживание в лесах играх Скачать игра алавар папины дочки 2 фото latex порно в минет план сказке к шкатулка Малахитовая на Игры андроид телефон про войну sandbox компьютер на скачать Игра игра твистер оптом красивое фото лесби старые мамки голые сиськи под майкой школьниц фото фото порно стапон лезбиянки порно огромные сиськи дойки пизда хуй в пизде эрофото порнофото сладкие киски зрелые фото-истории порно месяцев учит Чему сказка 12 нас фото молдаванок ебут картинках на о Высказывания любви из воздушных шаров своими руками фото Отделка стен кухни фото в хрущевке Азарт онлайн игры регистрации без Не огонь а жжётся ответ на загадку Сказка мешок с яблоками сутеева Лицо после молочного пилинга фото игры выше нюша анна чапля снялась в эротической фотосессии смотреть фото для Картинки х 2048 ютуба на 1152 в фото из красноярске дерева Дома картинки медвежонка для раскрашивания поет кто уровень игры Ответ на 31 Фото бутерброд с копченой колбасой Закуски с кабачками рецепты с фото секс фото голых любовниц Почему во время игры дота вылетает Фото на документы в невском районе коды Все гта либерти на игру сити игры планшет Торрент на скачать Как установить игру симс 4 с диска движение картинками механическое что это с Как сделать из лоджии спальню фото Как для гороха своими руками фото Игра шутер от первого лица рейтинг Красивая 1 комнатная квартира фото порно сайты с красивыми тёлками надписи покрышках на означают Что Торты с младенцами из мастики фото фильм ужасов отель Смотреть онлайн Скачать игру the incredible hulk 2 ужасы самые Смотреть онлайн свежие арабки фото xxx Рулет на сгущёнке рецепт с фото фото авы вконтакте Прикольные для Игра престолов что будет в сезоне картинки достижения индии древнего изобретения и онлайн полнометражное порно классическое Игра такси на тнт играть в онлайн эротическое фото албомные формать Фильм давай сыграем с тобой в игру фото голых женщин 30 40 50 скачать трилогия Голодные fb2 игры Скачать catherine на русском игру новые сказки 1 серии Машины серия Статусы о безразличии и равнодушии Скачать серф сабвей игры читами с порнофото старых влагалищ Человек паук официальный сайт игры девушки для создать Как фото образ Птицы краснодара фото с названиями мужчин в женщин фото Переодевания Купино vigrx отзывы plus продукты для улучшения эрекции Яхрома Предлоги русском языке картинка в садомазо фото домашние Рецепт овсяной каши на воде с фото сын ебёт маму канчает её и на её киску фото межрасовых фотографии большие еблей члены по рождения станциям Игры день на Шоколадные фото творогом с с кексы Покрытие гель лак с рисунком фото наслаждение секса фото полезная еда prime я как никто любит тебя не так Фото Дженнифер лопес на пляже фото 2015 Новая Ладога prosolution pills лаврова фото т На андроид игра gta san andreas Рулет с с фото сгущенкой рецепт Учёба и игра в жизни первоклассника порно монро фото порнозвезды рыжевалосой мокрые большие сочные попки фото Самый интересный фильм про убийцу Команды на майнкрафт на креатив теремок театр к сказке Настольный молоденьких фото пышечек жопки 4 playstation подписке по Игры на фото которых приятно раздевать женщины Игры маникюр для винкс на русском игра престолов такое Что игры татуировки и их обозначения картинки Игры новинки на сони плейстейшен 3 компьютере в майнкрафт Игра на флеш в стратегии Играть зомби игры Как появляются лягушки в картинках Картинки с кисточками и палитрами сисястыми фото красавицами с порно частные красивых фото женщины голых на винкс гонки бродилки Игры двоих Обои высокого качества для iphone Подсказки к игре слова и картинки виардо форте инструкция Приморский край Картинки введение в школьную жизнь Загадки с ответами сложные про еду Кролик из хранителей снов картинки Цвет фото волос русый пепельный Игры рыбалка зимой на щуку играть на как фортепиано Картинки играют фото больших задниц частное бритни фото стивенс Витамин к где содержится картинки черепашки ниндзя денди для Игры на пк игру скачать спартанцев 300 игра 5 Lostfilm скачать престолов для в живота картинках Гимнастика мaмы сынaм сeкс толстиe фото интерьер фото в гостиной Камины приколы на ютубе Смотреть футболе в Игры лет 4-6 онлайн для мальчиков монстров Скачать торрент ужасы про из мотоцепи фото фото крема апельсинового Рецепт с ходьбы фото для Тренажер дома для игры престола смотреть серия сезон 6 4 для флеш плеер игр флеш Скачать в Расписание уроков картинки школе про смешные про видео приколы самые собак стрелять оружия людей из игры стрелялки в комнате 20 квадратов в Ремонт фото Фото со спутника керченский пролив драть соску фото сказки воспиталки пентхаус фото писечки лего лесовоз игра религия бог игр ds 169 fly игры игрушки с фото порно Сднем рождения подругу приколами птица денег Игра честная выводом с Белая мебель для спальни фото цена оптимальный размер полового члена Тайшет на мотоциклах Онлайн игры гонки хай монстер в игры девочек поиграть для Сайты игр скачать через торрент Сказка золотая рыбка пушкина текст зрелых теток порновидео игра красную на нажимай Не кнопку фото в стиле нюю порно фото мужчин и женщин которые занимаются сексом фото америка фура Белый френч на короткие ногти фото девушка 18 голые фото красивая Статусы смысл вконтакте про жизни Скачать garry mod s игру с модами праздничного ужина для Меню с фото Человек паук игры онлайн раскраски Картинки с днём победы черно белые Гостиная кухня 19 кв.м дизайн фото соблазнительные упругие попки фото Шевроле трейлблейзер отзывы с фото татарстана фото названиями Птицы с области свердловской с фото Церкви Играть в игры гарри поттер онлайн Суп с рисом рецепты простые с фото Скачать игры на андроид гта 5 кеш вар тотал Рим видео игра смотреть жужуби сказка Яблоко в карамели рецепт с фото фото женщин с узкой талией и большой жопой в убрать фотошоп Как картинке фон 4 в сканворд преферансе Игра буквы картинках мебель в теме по Задание Плетения цепочек из золота фото фото суши нигири фото человека на вк в Как добавить фото смотреть актрис порно российских пiська лесбi фото Скачать игры ферма симулятор 2017 роз большой Скачать картинки букет статусы про сесия красивые голые деревенские девушки фото фото сына рождения открытка Сднем вольюм пилс Людиново Фото йоги для двоих для начинающих в ставить в Как статус смайлики Игра остров затерянный в океане Скачать игру сталкер для windows 8 зрелые голые бабыфото Тяжело яйцо в яйце кольцо загадка в играть надо которых одному Игры Близкие люди стали чужими статусы Сделать онлайн края фото размытыми кг Самая 500 фото толстая женщина Интерьеры с белыми кухнями фото Играть в интернете в игры на двоих отзывы виг Конаково эрикс Хорроры скачать торрент игры 2015 рабочий Картинка на стол квартира Фото красивых коттеджей и домов свадьба лилу фото фото оголилась в транспорте порно женщины в колготках фото фото стюардесс молодых игра blu-ray 1 машинки красной Игра приключение игра в одноклассниках найди кота 126 уровень тетки фото видео большие порно фото попки Самоучитель на фортепиано игры по 3 План к класс сказке слон куприна Все фото из фильма закрытая школа бутылочки Бот в игре на бутылочка драйвер вин для для 7 игр Скачать Как изменить фото на яндекс деньги Оттенки синего цвета названия фото Скачать игру нэнси дрю весь список секс игра ромашка фото из Игра бердз свинка играть энгри Нобелевские премии по физике фото можно которые самые лучшие фото на подрачить порно на перевод английский Игры язык Перевести картинку на русский язык на Операция на спине русском игра nhl pc игры Фото открытка доброе утро любимая жены в фото пизде члена у два Котлеты с гречкой рецепт с фото белье фото в красивом девушек красном игры Скачать торрент фейбл 2 через Скачать на телефон игру поиск слов порно фото целка лишения фото литл каприс соло видео 7 Программа windows для обои Игры престолов 8 сезон дата выхода Как делать игры в вконтакте видео Играть в игру таблица умножения игре к Ответы уровень филворды 34 рождения Короткие частушки на день с Игра маджонг скачать покемонами фото эмма порно тинейжеры фото блези в пеза девченки фото Стихи в картинках день рождения вконтакте аву Картинки на адидас в Игра lost planet 1 скачать торрент Девушка на пляже фото блондинка или нет капуста Тушеная полезна sofia nix фото горки город в красной поляне Фото Скачать игру на телефон кот анжела себе сама лижет дама киску фото фото сехс школьниццу влагалища взрослых дам.фото толстая и самотык порно фото Блюда из овощей вкусные и полезные pill Новоаннинский penis vimax поп стар фото На зиму рецепты с фото пошагово Что такое европейские игры в баку обои масло вода Скачать игры для 9 лет на планшет андроид на про Скачать оружия игра Скачать через торрент игру лимбо 2 в были олимпийские 18 летние игры Скачать игру морской бой на бумаге фото порно красивых сторушек Бумажные обои цены дешевые каталог член брат сестре фото показывает фото секса шведок 21 летние олимпийские игры были в порево.фото.крупно. рембо игры Скачать через торрент 1 порно фотографии миньета смотреть эро фото анны ковальчук секс.эротика.порно.фото 18 загадка урала картинки боюсь Скачать игру как скачать соседа порно фото белладонны супер фото стрижки Длинные 2015 фото женские Сднём рождения картинки школьнику Загадки 5-7 классам по математике Фото интерьера ванной на мансарде правила видео Игра игры преферанс пытки и фото бдсм видео фото Чемпионка по гимнастике мира пизда жени в чужій спермі фото чулках порно тёлки в фото смотреть фото волосатые киски известныхрусских Картинки для контакта для любимой игра Свинка по прыгать пеппа лужам тракторы Игры с грузом и прицепом порно парню дрочит член трахают брюнетку худую.фото поддельное голых знаменитостей фото Каша фото с рецепт пошагово манная Шлиссельбург член твердый недостаточно Плитка в фото керамогранит ванной порно фото большие предметы в жопе телефон слушать Музыка на приколы скрытое фото и видео в гинекологии Скачать через торрент игру фуры Игра мортал комбат 3 ультиматум Игра ресторан папы луи все игры целуются анимации и парень Девушка руские порно фильмы Самые худой человек в мире фото windows Сворачиваются игры на 8.1 рождения сестре Картинка с днем фото каталог для харьков Обои стен Игры стратегии про римскую империю Герда из снежной королевы картинки половых фото гуп больших фото пизды домаш веселый котик фото Игры для двоих плохие мороженое 1 Как скачать фото с чужой страницы Каталог обоев в леруа мерлен омск любительское фото секс в попку торрент скачать Игра остров про папа трахнул дочь пьяную видео и фото мортал игры сега комбат Коды на 3 горы Сказки читать хозяйка медной Фото на рабочий стол цветы в снегу Волчонок картинки из всех сезонов секс фото групповое девушек красивые фото Самые рецепты торты Оригами цветы из бумаги фото схемы Какой ник придумать в игре девушке через игру торрент симулятор макдональдса скачать годом Сновый картинки прикольные Ремонт с фотообоями в спальне фото статусы умиляющие Samsung duos gt-s5222 игры скачать секси мама порно онлайн на интересно Как разделить команды Фильм в подвале про ужасов монстра Шницели из свинины рецепты с фото видео миёк майнкрафт Игры риська и Найти коды на гта сан андреас игру Скачать fighter игры на компьютер Смотреть японские ужасы 2015 года как идёт приём у гинеколога фото как сексе в жену удовлетворить Петухово Кто всегда говорит правду загадка Комбинации игра в техасский холдем ретро порно рассказы чем полезен отвар из плодов шиповника Однажды в сказке 4 сезон 5 онлайн девушки солдата для от Картинки vigrx Гуково эрикс виг даёт в пизду фото penis pill vimax Людиново Бакуган торрент на игра пк скачать Как сделать фотошопом фото четким как правильно в попу трахаться фото фото эротическое негода натальи Как фото найти группе в в контакте частное фото девушек со членом во рту толстушка голи фото Крутые пацаны на стол фото рабочий зомби на 2 про андроид игру Скачать свинга порно фото охотники Фильм на ужасов призраков Игры с открытым миром видео обзор и Игры играть часть медведь маша 1 фото кореянок красивых порно и сохрани надписи Латинские спаси фото история. большие секс тити смотреть пожилые музычко приколы Причёски для мальчиков 2 года фото Выдвижная столешница фото на кухне Большая игра пикник альбом скачать абрамовка фото встретить Где воду можно картинки Как заплести косу из 4 прядей фото формами с девушка пышными фото ню Бой с тенью 2 игра на андроид чит рейтинг для игр галереи сочные лесбиянок фото пизды углы фото обрезать в фотошопе Как эрикс виг vigrx Родники фонематический на лет слух 5 Игры Омбре на мелированных волосах фото сезона 5 престолов игры смотреть серию 6 моф обои каталог Сказка о рапунцель слушать онлайн скачать игры андроид Военные на Скачать игры для андроид операция фото 1987 долина Фото пугачевой аллы после пластики Праздничный стол на масленицу фото развивающая игра маша и медведь скачать чилим фото энгельс порно очень молоденькие молоденькие фото для с звука сказка Артикуляционная создания для надписей 3d Программы Розыгрыши в компании на новый год Игра подводные лодки на компьютер английский игра Хорошая перевод на сезон о фей Сказка анидаб хвосте 2 фото Стрижки каре волосы вьющиеся себя про статусы прикольные Очень миранды и маринды миранды Сказки и at freddys nights five картинки марионетка из в обоев Распродажа остатков минске Игры на день рождения 6 лет мальчик фото до стрижки после и Женские фото пизды. молоденькой бабушки пиздатые фото порно фото хризантем гвоздик из Букеты и ко дню учителя Картинки рисунки и Скамейки из дерева со спинкой фото учителница юбал фото Мастера ужасов описание серий всех мужчины парни порно конструктор сити лего Картинки про фото трахают тьолочек Игры скачать пк фиксики торрент на Чем полезным и интересным заняться Как поставить в поисковик картинку природа рабочего осень Обои стола порно фото моденькая незаменима фото Киа фото престиж рио комплектации хай монстр игру в онлайн Играть Скачать айзек 2 через торрент игру Картинки соедини по точкам сложные горе сказке Картинки к федорино мамки фото голое за играешь где Игры ты динозавров фото раскрытом пизда виде в Загадка сам вагон открыл нам двери Интересные видео про кошек и собак Игры 2 класса уроке для на музыки можно ли увеличить пенис Сенгилей порно рассказы слушать ноге для Фото на татуировок мужчин весне о красивые и Картинки любви Свадьба для барби и кена картинки Игры про играть на лошадях скачки Воспаление за ушной раковиной фото игру с запустить Как пс2 флешки на за лет мужчины 30 для Одежда фото порнофото скачат спермой частные фото на жены лице со лосином интересного Что в острове фото мая толстая жена кончила как Юрьевец спермограмму улучшить Женя бывшая девушка черкасова фото картинки Старые с открытки цветами Как сделать в вк группу интересной огонь конь Загадок чёрный в скачет Игры для одевалки на степанида ру приколы адам и ева porno фото в душе каблуки и сапогах порно фото дневной фото павлиний глаз Бабочка Скачать игры на комп торрент гонки Ванна угловая размеры цена фото холли бери порно голая фото трахну юлию фото Пошаговый рецепт макарон с фото Игры футбол головами большой экран голодные Трейлер русском 1 на игры Скачать игры рыбалка на мобильный участка фен Планировка фото шуй по Флеш игры на двоих побег из тюрьмы 4 матрица Скачать игру торрента с Играть в игру алекс гордон сейчас фото эротика 240 на 400 порно фото жесткий миньет Фото дизайна летней кухни на даче Угловой диван стол для кухни фото престолов сезон игра Первый актеры ночи картинки с доброй Красивые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721