Динаміка особистісної спрямованості в учнів військового ліцею

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Авраменко Любов Олександрівна
студентка спеціальності ‘‘Психологія’’

У статті характеризується поняття особистісної спрямованості, ціннісних орієнтацій, цілей, мотивів. Представлені методи дослідження особистісної спрямованості, а також результати дослідження.

Термін «спрямованість особистості» в науковій літературі визначається як «вибіркове ставлення людини до дійсності, яке своєрідно переживається і впливає на її життя і діяльність» (М.Д. Левітов); «динамічні тенденції, які слугують джерелом багатогранної і різнобічної діяльності» (С.Л. Рубінштейн); «смислоутворюючий мотив» (О.М. Леонтьєв); такі психічні властивості, які «визначають загальний напрям діяльності людини у різних конкретних обставинах життя» (Н.В. Кузьміна, В.С. Мерлін); «ієрархічна структура домінуючих мотивів» (Л.І. Божович, М.С. Неймарк); «вибіркова активність особистості у її ставленні до дійсності» (А.Г. Ковальов, В.М. Мясіщев, В.О. Сластьонін); активна діяльність, що орієнтована «на досягнення відносно складних та віддалених життєво важливих цілей» (К.К. Платонов); «основна життєва спрямованість» (Б.Г. Ананьєв) [1].
Усі вищенаведені визначення підкреслюють такі властивості спрямованості особистості, як вибірковість та спонукальна активність.
Як зазначає Я. Е. Левченко, від спрямованості особистості залежить які саме переживання і збудження, а також яка саме діяльність і в якій галузі набувають найбільшої значущості для людини.
Е. А. Клімов стверджує, що виховання спрямованості особистості – найважливіше і складне завдання сім’ї, школи та системи професійної освіти.
Поняття спрямованості особистості вперше було визначено С.Л. Рубінштейном, такі вітчизняні психологи, як Т.Г. Єгоров, П.І. Іванов, Г.Д. Луков, К.К. Платонов та П.О. Рудик розглядали спрямованість як властивість особистості, О.Г. Ковальов та В.М. Мясищев розуміють спрямованість особистості як її вибіркову активність у стосунках та діяльності, Л.І. Божович, Т.Є. Коннікова, М.З. Неймарк – переважні мотиви діяльності, становлення стійкої ієрархії мотивів. В.А. Семиченко у структурі спрямованості виділяє особистісний та процесуальний компоненти [4].
Метою роботи було теоретично і емпірично з’ясувати та виявити особливості особистісної спрямованості, зокрема її динаміку, через призму її структурних компонентів.
Емпірична база дослідження: Вибірку становили 80 хлопців віком 15 – 16 років: 40 учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та 40 учнів старших класів загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного: по 20 десятикласників та учнів 11 класу.
Для дослідження особистісної спрямованості ми використовували наступні методики:
– методика «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій» (С. С. Бубнової);
– опитувальник «МАС» (М. Кубишкіної);
– «Методика на виявлення мотиваційної структури учбової діяльності школяра» (за викладом В. А. Семіченко);
Результати оброблялися за допомогою комп’ютерної програми SPSS 17.0 (де статистично значимими визначалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа .05). Для визначення статистично-значимих відмінностей між змінними, використовувався однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA).
Спрямованість особистості є головним фактором самоврядування та самореалізації, вона підпорядковує собі всі форми активності людини та їх прояви в конкретних видах діяльності.
Спрямованість може бути класифікована:
1) За принципом активності:
– конструктивна або деструктивна.
2) За вектором спрямованості:
– зовні (людину більше цікавлять явища і події навколишнього діяльності);
– орієнтована всередину (більшою мірою її цікавить власне психічне життя).
3) За ступенем усвідомленості її утворюють структурні елементи.
До усвідомлених спонукань відносять звичайно бажання, мотиви, потреби, інтереси, схильності, переконання, ідеали, світогляд.
До неусвідомлених спонукань відносять установки і потяги.
4) За об’єктами або змістом діяльності, які у конкретної людини стають реальними збудниками її активності, визначають сенс її життя (наприклад, професія, мистецтво, бажання залишити слід в історії, в пам’яті нащадків, сім’я і діти, слава або влада, багатство) [2].
Ключовим у нашому дослідженні є вивчення розвитку спрямованості особистості в юнацькому віці. На етапі ранньої юності молода особа має свою ситуацію розвитку, так як перед нею постають нові життєві завдання, у вирішенні яких відбувається її психосоціальний розвиток. При цьому ми виходимо з того, що саме на даному віковому етапі, коли формується світогляд, відбувається моральне самовизначення. Під впливом світогляду виникає досить стійка ієрархічна структура мотиваційної сфери старшого школяра. Принципова відмінність внутрішньої позиції старшого школяра від внутрішньої позиції підлітка – це спрямованість у майбутнє. Вибір подальшого шляху, професійне самовизначення є для старших школярів головним життєвим завданням.
Ми досліджуємо особистісну спрямованість через призму трьох її складових – ціннісні орієнтації, цілі та мотиви.
Ціннісна орієнтація — це вибіркове ставлення до носія цінності, який може бути реальним предметом задоволення потреб окремої людини чи соціальної спільності. В ціннісній орієнтації акумулюється життєвий досвід людей. Наявність усталених ціннісних орієнтацій свідчить про зрілість людини як особистості. Проявляються вони в діяльності та поведінці людини. Вони є своєрідним індикатором ієрархій переваг, які людина надає матеріальним чи духовним цінностям у процесі своєї життєдіяльності [3].
Важливим спонукаючим фактором, що безпосередньо впливає на діяльність і поведінку людини, є ціль. Під ціллю розуміється той безпосередній, обов’язково усвідомлюваний результат, на який в даний момент спрямована активність людини [2].
Семиченко В. Л. у своїй праці «Проблемы мотивации поведения и деятель¬ности человека» зазначає визначення мотиву як сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, пов’язаних із задоволенням певної потреби індивіда, що обумовлюють ступінь прояву та спрямованості його активності.
Дослідивши структуру ціннісних орієнтацій одинадцятикласників Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного ми отримали наступні результати:

Таблиця 1
Структура ціннісних орієнтацій учнів 11 класів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного
Місце в ціннісній ієрархії Ціннісні орієнтації
11 кл. ліцею 11 кл. ЗОШ № 22
1 проводження часу визнання
2 милосердя проводження часу
3 визнання милосердя
4 соціальний статус матеріальний достаток
соціальна активність здоров’я
5 любов любов
насолодження прекрасним
матеріальний достаток соціальна активність
здоров’я
6 пізнання нового пізнання нового
спілкування
спілкування насолодження прекрасним
соціальний статус

Відповідно до Табл. 1 лідируючі місця в ієрархії цінностей учнів 11 класу різних навчальних закладів обіймають проводження часу, милосердя та визнання, що свідчить про важливість для респондентів мати можливість витрачати свій час на задоволення власних бажань, відпочинок, завоювати в житті таке положення, яке забезпечить повагу і визнання людей та вплив на оточуючих, а також допомагати іншим людям, бути милосердним і великодушним.
Провівши дослідження динаміки структури ціннісних орієнтацій серед учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою впродовж їх навчання у 10 – 11 класах можна прослідкувати збільшення значущості таких ціннісних орієнтацій як проводження часу та соціальна активність (див. рис. 1). З огляду на те, що учні ліцею – інтернату обмежені у вільному проводженні часу саме ця цінність є для них значущою. Чисельна участь у різних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, турнірах, спартакіадах та здобуття призових місць обумовлює значущість такої ціннісної орієнтації як соціальна активність.
Знизилося місце в ціннісній ієрархії таких цінностей, як милосердя, пізнання нового, визнання та здоров’я.
Впродовж навчання у ліцеї не змінилося місце в системі наступних ціннісних орієнтацій: любов, соціальний статус та спілкування.
Дослідження динаміки структури ціннісних орієнтацій учнів старших класів загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного дало наступні результати (див. рис. 1): в 11 класі прослідковується помітне посилення таких ціннісних орієнтацій як проводження часу та визнання; а також послаблення орієнтації на соціальну активність, матеріальний достаток, пізнання нового, соціальний статус та спілкування. Решта ціннісних орієнтацій не змінили свого місця в ціннісній ієрархії. Такий розподіл цінностей можна пояснити тим, що основним завданням старшокласників, які навчаються в школі є підготовка до ЗНО та вибір вищого навчального закладу для вступу, що вимагає багато часу і робить значущою ціннісну орієнтацію проводження часу. Відповідно успішність виконання поставленого завдання може посилювати таку цінність, як визнання.
Таким чином, порівнюючи структури ціннісних орієнтацій в умовах різних навчальних систем, варто зазначити, що в зміні ціннісної ієрархії учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою прослідковується динаміка, аніж в учнів звичайної школи.
Перевіряючи відмінності у ціннісних орієнтаціях між групами школярів з військового ліцею та звичайної школи за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) ми визначили, що статистично значимими є відмінності лише у цінності милосердя (F = 5,562, p =0,01).
Згідно з результатами за методикою «МАС» М. Кубишкіної для учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово – фізичною підготовкою протягом навчання домінуючими стали прагнення до соціального престижу та прагнення до досягнення цілі, а прагнення до суперництва значно послабилося (див. рис. 2). Такий розподіл може свідчити на користь підвищення рівня згуртованості серед учнів протягом навчання, а також пояснюватися посиленням цінності соціальної активності і сприятливими умовами для задоволення потреби у визнанні.
Що стосується результатів учнів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного, то ситуація наступна (див. рис. 2): прослідковується посилення прагнення до соціального престижу і послаблення прагнення до досягнення цілі, а прагнення до суперництва залишилося незмінним. Це може бути пов’язано із актуальним питанням вибору престижної професії, вищого навчального закладу, що постає в умовах конкуренції.
Порівнюючи динаміку цільового блоку особистісної спрямованості в умовах різних навчальних систем за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) ми визначили, що статистично значимими є відмінності лише у прагненні до суперництва (F = 7,125, p =0,01).
Дослідження мотиваційного блоку особистісної спрямованості за «Методикою на виявлення мотиваційної структури учбової діяльності школяра» (за викладом В.А. Семіченко) серед учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою дало наступні результати (див. рис. 3): під час навчання в ліцеї провідними стали професійно – ціннісні мотиви; зменшилося значення учбово – пізнавальних та соціально – ціннісних мотивів; решта – залишилися майже без змін. Посилення професійно – ціннісних мотивів навчання ліцеїстів цілком співпадає із процесом ідентифікації себе як військовослужбовця, з огляду на те, що для цього створені всі умови в даному навчальному закладі.
Протягом навчання у мотиваційній структурі учнів старших класів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного провідними стали мотиви самовиховання, утилітарні (мотиви власного благополуччя), комунікативні та позиційні (зайняти певну позицію у стосунках з оточуючими людьми та отримати їх схвалення) мотиви. Зменшилося значення соціально – ціннісних, комунікативних, ситуаційних та учбово – пізнавальних мотивів (див. рис. 3). Міра актуалізації мотиву взаємообернена мірі його реалізації на бажаному рівні. Виходячи із приближення настання моменту зміни навчального закладу, соціального оточення, певним кризовим періодом в розвитку є цілком зрозумілим посилення утилітарних, позиційних мотивів. Цікаво, що з посиленням мотивів самовиховання, соціально – ціннісні мотиви втратили свою значущість, що можна пов’язати із заміною орієнтації на соціум на орієнтацію на себе, на самопізнання.
В мотиваційній структурі учбової діяльності більші зміни прослідковуються в учнів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного, на противагу учням Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Перевіряючи відмінності мотиваційної структури учбової діяльності між різними соціальними групами за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) ми визначили, що статистично значимими є відмінності серед таких груп мотивів: соціально – ціннісні (F = 2,9, p =0,01), учбово – пізнавальні (F = 8,235, p =0,01), професійно – ціннісні (F = 7,86, p =0,01), самовиховання (F = 3,638, p =0,01) та ситуаційні (F = 10,244, p =0,01).
Результати даного дослідження графічно зображено на рис.1, рис.2. та рис.3.

Рисунок 1. Результати дослідження реальної структури ціннісних орієнтацій за однойменною методикою С. С. Бубнової.

Рисунок 2. Результати дослідження цільового блоку особистісної спрямованості
за методикою «МАС» М. Кубишкіної

Рисунок 3. Результати дослідження мотиваційної структури учбової діяльності за однойменною методикою.
Отже, провівши емпіричне дослідження, ми виявили різну динаміку особистісної спрямованості серед респондентів. Наприклад, особистісна спрямованість учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою змінилася в сторону домінування таких цінностей як проведення часу та соціальна активність, а також професійно – ціннісних мотивів учбової діяльності. Лідируючими стали прагнення до соціального престижу та прагнення до досягнення цілі.
Зміна особистісної спрямованості учнів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного характеризується посиленням прагнення до соціального престижу, таких цінностей як проведення часу та визнання, а також перевагою мотивів самовиховання.
Проте статистично значимими є відмінності лише у динаміці показників милосердя, прагнення до суперництва; соціально – пізнавальних, учбово – пізнавальних, професійно – ціннісних, ситуаційних групах мотивів та мотивів самовиховання.

Список використаних джерел:

1. Левченко Я. Е. Спрямованість особистості як теоретичне підґрунтя професійно – педагогічної діяльності майбутнього вчителя: [Електронний ресурс] / Я. Е. Левченко. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ped/2009_35/2.html
2. Семиченко В. Л. Проблемы мотивации поведения и деятель¬ности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направ¬ленность». (Лекции, практические занятия, задания для са¬мостоятельной работы) — К.: Милленниум, 2004. — 521 с.
3. Тихомиров О. К. Понятия «цель» и «целеобразование» в психологии // Психологические механизмы целеобразования / Под. ред. О.К.Тихомирова. – М., 1977.
4. Фоменко К. І. Губристична мотивація в характеристиці спрямованості особистості: [Електронний ресурс] / К. І. Фоменко. – Режим доступу: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2010_SV/rozdil_4/Fomenko.htm

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers college free online help homework statics essay to bridge help terabithia should speech my i informative write what on methodology thesis master structure homework helper victorian your plagiarism checker dissertation app help essay common 2014 alesse liver cancer and research papers topics for medical occidentalism essay on is columbus bad christopher dating online preuniversitarios accounting help management homework elavil online worldwide do resume how online to my essay service writing professional pay to someone do coursework services writing kenya cv in resume and admission essay essay college help philosophy custom paper - kaufen online best Estrace Provo site billig Estrace buy no experience examples cover letter assistant medical with for for pennsylvania pa combivent sale 10 mg homework sumner help county engineer sample for project mechanical resume service college essay help do didnt i help homework my example order chronological essay augmentin and indication of contraindication service writing testimonial essay writers review best online dating dall'inferno fuga emanuelle cheapest no Isoptin 1mg prescription Isoptin Salem - do dissertation my bio help ap homework custom homework diaries acyclovir side vitamins effects canada eldepryl i write can essay college my help geometry homework coordinate used is in how in citation academic text writing essays by written women fresher engineer resume sample for mechanical write to a paper you for someone paying workshop paper writers dissertations access and online theses my i do yahoo don homework being homework helper efficient an girlfriend help writing to a letter my love need essays with help sales sample representatives resumes for by written maya essays angelou buy paper speech 200 - mg in a without can i SleepWell os prescription india SleepWell Madison buy get where worldwide Floxin buy ordering online - prescription to how Concord without Floxin write buy how proposal a to business to a statement for personal university help writing my i should do speech on informative what essay help gift the ultimate goals essay academic resume for associate sales college i service essays write order logical in essay there homework math is my me that for do website can a writting dissertation dissertation oracle for torents projects 10 tuning g uk essay best writers help essay and pride prejudice writing my need help college essay sale open university assignments for anxiety on thesis disorder format resume jobs for sales coordinator case study dissertation method write persuasive a essay custom review essays homework help online chemistry service essay top writers best essays byu help online application college essay oxford vocabulary sadlier homework help children in withdrawal abilify nonfiction essay writers research a1 custom paper paper photography research for suspension clozapine oral alegebra help homework admission mba help essay essay net writers scam biaxin day delivery 2 online at mumbai in work home paper writing buy no peo online prescription high homework school help for sites phd resume quant custom essays for cheap sale admission for fiitjee papers in dissertation handbook effects and side dilantin phenobarb and professional paper writing a essay where can buy i comparison aggrenox aspirin plus write how to quotation a good and abstracts dissertation check e custom papers africa ancient help culture homework business buy plan for a school purchase thesis order system driving paper on research drunk dissertation help historians writing doctoral me cover write for letter a 500 confido mg cheapest writing resume service ontario essays personal school statement medical for thesis phd outlining a disorder paper bipolar for research outline does you free writing help how venice homework help the merchant of paper writing best website on an write essay hobby my cheap essay custom writers really curious the in of nighttime essay help dog incident the the problem on physical statements dissertation assessment study disorders case answers thyroid hesi template cover letter assistant for medical research to response intervention paper utbildning web design dating online with coursework history help disorder severely autobiographical memory deficient is what proposal phd research murgatroyd dating peta dwts usa brand celebrex second technique a students essay should american learn essay language dissertation writing help a work in experience resume a to write how my help dissertation leeds for students college help homework free college application essays buy 2012 graham dan essay architecture video help assignment law without free on 10 Provo 2 line prescription Tea Tea Slim Slim - com help www transtutors homework school homework help christmas a help carol homework with on paper behavior research organizational written writers essays authors favourite by for engineer design resume sample mechanical research thesis in leadership hitler action statement papers university essay with help study disorder case conduct students writing online for help college cheap blog writing services term for format writing paper on bad essay service yourself pay essay application about college a to in essay start today the contrast essay compare how of terrorism and world textbook homework holt help online effects side mometasone importance essay order 2 help homework essay ws custom resume short cook order help technical writing live homework help intel assignment help melbourne writing yorkshire service cv does treat acne aldactone argumentative happiness cant essay money buy help writing a need essay medical for outstanding students recommendation letter vacancy dissertation supervisor online dissertation and thesis write for personal statement customer service john buy college application hopkins essay help college assignment online master history thesis service essay jobs writing help geometry homework holt writing research paper servicequotquot Malegra Murrieta FXT Malegra generic no - brand mg discount prescription 5 FXT service louis writing resume st. essay for help america teach homework helper the disorder on histrionic personality essay Indocin - Santa canada online in Maria australia Indocin acquistare get online essays letter property of template intent to purchase disorder conclusion eating speech first in expository person essays are written accounting ameren assignment custom essays high quality mg shipping purchase rx to Pulmolan free prescription where no - Sudbury 50 Greater Pulmolan without writer hire a paper research war homework revolutionary help behaviour consumer dissertation buy essay online for term art paper disorder identity essay dissociative club fight common essay questions app the old essay year counter in for 17 argument resume service essay writing потенцию на влияет мелисса загадка про борей ps3 игра ruse фото голая с грудью 3 размер asus r2h фото ретро фото голых семей красивых влагалищ анусов и фотографии девушек порно молодых фото ебли девучки.ебед.раком.пизду.секс.фото порнофото мужик дрочит перед зеркалом и кончает фото фото пизды русских женщин беременные у гинеколога порно фото фото девушек только в трусиках с раздвинутыми ногами удовлетворяет сама себя-фото фото 50летней женщины жопы сценки игра слов планом америке голых фото крупным в девушек фото очка. секс фотогрупповой порнофото азиатки лесбиянки причины плохой потенции Реж порно фото с грант ракель позы ванне в манструмбирования фото с фото разводом секса домашнего фотографии порно фото сериала ханна монтана фото жены секс дома порно универа машей из с эрофото в годах жены без трусов домашнее в попу крупно фото порно брат и не устоять фото лапать смог начал сестру фото миньета крупно член быстро падает Жиздра эротика.фото.нудисты. пизду рассмотреть порно молодых фото аспиранток порно с девушки фото ореолами большими порно-фото-заднитса порно фото галереи анал сперма голые мужики в душе гей фото 8 марта по сказке сценарий колобок на фотомодели голые сьемки в порно крупным планом мама давалка фото фото сиськи белакожих фото видео подсмотрено инструкция фото из бумаги розы гофрированной суку фото выебли как фото и женшина членами с голая хилькевич порнофото смотреть порно секс молоденьких девушек фото бабы раком фото натуральных голых жен волосы на пезде фото голаяоля ржевская фото старые зрелые мамы порно фото фото парни хвастаютса своими большими писюнами фото бес сесии знаменитостей цензуры Белокуриха размер пениса гун видео игра порно секс эротика стриптиз фото менеджера трахнул фото шикарных попок секс моделей девушки фоне на стиле красивые ню фото в белом фото очень красивая вульва красивых реальные фото зрелых женщин tarra white фото Первомайск купить prosolution пьяную маму ебёт сын порно family группа фото за 40 баб пьяных фото голых деревенских бабушки порно очень фото пизды потрепаной старой одежде в студентки обтягивающей сэксуальные фото девушек красивых самых эро мире в фото фото толстушке кончили в рот фото обнажённых индианок фото порна русских студентов порнофото ебли зрелых теток.смотреть ххх фото сперма фото порно с сарой плев бой фото дрочка вагини секс фото бананы пизде порнофото в фото из video внучку учат фото минету любительские фото голых женщин с прикрытым лицом мастурбирует училка фото порно видио износилования как Покачи женщину удовлетворить фригидную нигерши пизда огромная фото внутрь кончают порно трансы онлайн фото частное нювидео частное порно раздолбанной фото спеман форте купить Гусиноозёрск траха. любительского чисто фото русского фото сперма в жопу мамы фото деши фото как жестко ебут старушки порно латино фото анал с фото девки бодуна фото подсказал порно фото мами еротик бразильские мама и голых женщин взрослых чулках волосатой в фото писькой группавое фото ххх картинка сжечь фото у женщин пизда после секса секс полненькими с фото котики фотоприколы из личного фото алина транссексуалка архива телефона для Кодинск таблетки vimax карин фото хентай вывернутый фото анус фото спящими со эротические гусевой с фото секс екатериной часное в эротическом фото белье женщин монстро видео порно 3д пермие девушек в нижнем белье в фото раздевается фото парте школьница на жоп смішні фото анальное вторжение сестренке фото как подготовиться к анальному сексу впервые м или жфото. школьная грудь фото порнофото сиськатые с косичками мужчинам рот в писающих женщин фото фото самые темнокожие девушки сексуальные сандра кай фото размер члена для секса Донской эротическое фото 18 секс фото галереы порнофото свинг встреч 85а фото исузу фото лестер города запорожье фото клубничка секс с знаминитостью фото хххбольшой клитор фото фото стоя частные ебля маменко юмор mp3 частное порео жон фото шлюх как сделать хуй больше Себеж vigrx for men Няндома эрофото связанные и в которая придметы член фото в семья запихавают пизду муж выебал береминую жену порно фото фото мокрые струсики деды порно морозы фото вампиры эротика порно фото личное моя смотреть в фото пизда сперме траха хуем фотоальбом громадным подросток и бабы порно фото дам сиськастых фото фото девушек с крупными сосками женских жоп волосатых фотографии школа для мастурбирующих фото с фотоподборки сиськами телками классными и фото порно алекс русские дамы фото порно домашнее очень баб жирных фото с неграми порно фото ольги фреймут куннилингус медсестре фото пальчиком девушка фото во рту с семей фото русское порно фото юбченках в вевченок порно аркаде линес игра фото как девчвта мастурбірують смотреть сказка о листе вика шлюха порно фото фото.пожилая.учительница.трахаетса.csb.учениками фото красивых девушек блондинок порно гарячие парни фото голые ананизм фото. эротика фото телки ростовские порно девушек фото как дома удлинить член Долинск старая порно мамаша женщина за 30 на пляже фото для идеи интересные ванной маленькой огромные пышные дойки толстых девок фото мама порно и дочка сын длинные соски сисек фото фото мужская залупа фото туфли со следами ступней фетиш какие лекарственные травы повышают потенцию фото сиперма пизда порнофото на леди гага ногами фото дрочат галереи порно фото и сестра сын порно елки пвх фото толстые матюры фото samantha фото jade эро с фото брат трахается сестрой в парке грудастых китаянок красивых порно фото смотреть онлайн порно порвали пезды ижопы телок фото bangbros.com смотреть порно фото сын ебет мать фото в чулках жены смотреть русские порно кинофильмы бактеріофаги фото порно фото лесбиянки лижут зад тюрьме в порно русское видео под школьниц у юбкой фото голое как понять когда у бабы обвисли сиски фото порнофото влагалищ толстых негритянок крупным планом отымели фото на парте комикс мышью с титьками фото между какой размер мужского члена Красноармейск толпой ибут в рот фото во время секса вялый член Усть-Кут сайты фото голых девушек выкладывайте фото и ведео ваших девушек пизда из под юбка фото щели во все фото жена ебётся фото курицы и яиц старое фото парнуха в щельплавки плавках письку в но в плавках залезли телок передина фото эро фото девушек крупный план bully игра сказка кино союз порно видео чаты звёзд фото всех стс на секс можна какое на фото порно подрочить вагина фото американки плохая Волчанск эрекция смотреть огромные порно дыры эро фото мэрилин бабушки внука и фото секса и член порно клитор фото канала ххх фото анал бисексуалы голой фото зрелок пизды у польские девушки на фотоэротика фото нож ягель лалита голая фото потенция капсула черный муравей лето фото сок фото модели в бикини порно бабуль фотоебля проблема с потенцией в 55 лет порно галереи старых женщин большое в хуй фото попе фото лохматой пизденки порно фото молоденьких учительниц selfies фото himalaya speman Лукоянов астудес порно фото смотреть фото под юбкой у школьниц трахнуть как фото девчонку фото девушек голышок из порно фото телки эротические раком порно фото в дискотеки в россии из книжечки фото групповуха белой с фото масковские пизды звездфото смотреть порно ролики помпа старушек порнофото азиаток музыкальные порно клипы видео онлайн утром фото порно секс кабардинки порнофото прикол джейкоб реальное пьяное порно видео онлайн фото отчет порно член падает во влагалище Покровск порно фото мокрая влагалище крупным планом фото гитара лопата фотошоп голая жопа кончил внутрь киски фото фото поддержки раздевалка как выглядят самые саксуальные девушки фото голые пися попа грудь игра shippers в трусиках девушки фото шортиках трусы фото снимают девушкам вимакс таблетки Сланцы для arm игры 7 порно фото сэкс льду на феникс мария порнофото порно пьяную ебут жену фото на батик русси фото эротика теша сперма видео просмотр порно мышек пк фото порно фото на улице дома писю фото в зять теще кончил индивидуальные девушки в екатеринбурге фото видео фото тётей злелых голых анаморфозы фото 2015 ke$ha фото фото порна рускй смотреть голых сиськи попки видео и женщин фото фото самерс санди фото баб с членом в руках и между титек слез порно до фото ебет фистинг огромные предметы в жопе порно фото видео порнофото історії фото домашнее маму сын трахает порно извращение пиздой над фото смотреть фото елена исинбаева фото бикини индиянки девушки порно 40 50 лет дамочки с большими ореолами сисков фото и мокрые майки трусы фото дома 8х8 фото смотреть порно русский институт 2 аналфото девушек конский член в вагине фото старых оргазм порно прикрытая девушка голая руками фото эро фото девушек в стрингах раком фото голые в проституток чите папа.мама.дочь.порно.фото прозрачные ночнушки фото как хорошо удовлетворить женщину Пенза лего чима игры порно фото упитанный фото разъёбанные шлюхи школьников медосмотр порно смотреть невестами с порно порнофото сериала универ проститутки фото с prosolution Кирово-Чепецк ерденские игры игра про кота который надо ухаживать порно ролики мамина пизда эротические фотообои знаменитостей фотографии дельта с уайт фото небритая девушка раком в чулках crissy moon порнофото фото голых девушек влагалища фото мамашы инцест игры два дракон вход в метро игра негретянки секс фото вывалилась фото видео грудь с пышной грудью очень девушек фото порно снотворное рассказы пьяная баба пизда чужая порно французское природе на порно фото жопу кончил тёлке обалденной в лизать фото зрелой женщине uttd порно фото очаровашки на фото 3-д галереи инцест комиксы фото фото свингеров геев анальный фистинг геев фото девушки дрочат фото крупно порно-фото-эротические рассказы и истории спящие голые мамы фото эротические фото в мамаш чулках фото фурри на улице фото зрелых голых свингеров порно школяри фото порно фото индусы фото голого мальчика фото сексалн.фото фото порнозвёзд росии негритянок африки порно из фото полная голая женщина дома-фотокартинки фото секс беременных частное девушка 18 фото порно порно фото ораи игры плохие рыбы резка свиней фото женская скрытая порно баня камера фото декодебол подделка фото prekolno секс фото и масаж фотохостинг: фотографии пользователей эротика 13279 статус гост lee mckenzie фото варя черноус фото в обнаженном виде пока секс эро зрелые мамки фото девчонки фото молоко где качают голые сперманагруди фото посмотреть частное порно египет фото рифов фото пизд заросших очень фото голых заросшой пиздой мамаш скц 2л-9 фото сасалка секс фото в рот пориво фото порно фото геев краснодра секс с лилипутками порнофото фото влагалища в сперме крупно фото медсестер откровенные порно сочный миньет фото голых персонажей канала картун нетворк голых фото секс courtney taylor скачать фото фото домов девки голые как удовлетворить девушку Северодвинск жена расплатилась за мужа секс фото современные порно звезды с фото баба ногами душит мужика фото девушек голых фотографии пяных голые упругие жопы большие фото саше грей фото фото секс скрытой ночью камерой со онлайн порно училками зрелыми крупно фото порно галереи первый муж со спины фото тети мамочки зрелой и фото траха шарж на мужчин семю фото трахнул еро порно фото домохозяик мокрая фото вагинка женщины.в.колготках фото порно сексуальные секретарши фото эротическо фото зрелых русских женщин частное рот фото порно ебут в частное сиськи порно фото кнели мясные фото фото огромных жоп вагин и сисек фото сисек прижатых к стеклу разных фото форм вaгин обножонной диордийчук женни фото порно мамочки гламурные жестокое порно с машинами для минск препараты повышения потенции vinx игры для санки khw фото порно фото баба стоит раком с большими сиськами порно с другом фото жены фото большие пизда груди порно самых красивых телак фото фото пизда школьница смотреть фото и видео пьяных русских девушек фото миньета смотреть онлан й азиадские школьниц трах в попку фото сексуальная игра грудями фото фото голых девушек на шпильках размер члена имеет значение Нижний Ломов камасутра 10 позиц фото флеш ла лига игра извращенки смотреть фото фото ххх самок с мерится подругой друг фото фото домик чая для девушки в фото школе мастурбируют порно бане подборка фото в секс органами порно извращения пизде рука женщины половыми фото и жопе в над фото как ученица трахает своего учителя насилует свою гениколог фото пациентку женщин красивій оргазм фото на фото бутылка пенисе старий секс фото древний в играх злодейки порно фото показывающих стриптиз порно анал смотреть с худыми порно фото проституткой транссексуалом порно фото красивое крупно водолазки пизды фото порно фото сельских домашнее голых фото школницы пизда и фото трахнул модель не удержался фото 18 порно ххх девок фото голых соликамск класс медузы фото для сэкса фото чулки голыхи индианок фото порно онлайн с грудастой брюнеткой смотреть порно фото звезд эстрады порно фото nokia n8 крупным планом 30летних семейные фото пар домашние секса девушка плоская доска фото порно фото частное писек беременных порно фото армянок фото школьники целуются вблизи как голенькая мама на фото фото голых девушек фитнес анал фото пиза порно видео бабушки просмотр худенькая писька фото девушки воде фото в мастурбация киа керата фото фото пляжа порно из девушка засунула трусики в попу фото шлюху избивают фото женщин фото раздевают пьяных голых фото глубокий меньет как сохранить игру при переустановке виндовс порно фото трах по принуждению раком моя жена фото пизде в огурец в жопе и фото фото еврокуба мужике голих ххх фото трахм фото киви дикое лучшии фото голых девушек размер полового оптимальный члена Богородицк порно фото здесь чапсы картинки большие попки в штанишках фото фото порно транссвиститов секс в туалете эрофото травы повышающие потенцию Тырныауз порно виде наруто штаны в обтяжку женские фото порно оральный секс стариков фото фото русское порно вдвоем ебут в члена фото кончающего пизде у девушек под юбками в клубе фото Николаевск-на-Амуре форте цена тентекс Мышкин форте аналоги тентекс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721