Динаміка особистісної спрямованості в учнів військового ліцею

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Авраменко Любов Олександрівна
студентка спеціальності ‘‘Психологія’’

У статті характеризується поняття особистісної спрямованості, ціннісних орієнтацій, цілей, мотивів. Представлені методи дослідження особистісної спрямованості, а також результати дослідження.

Термін «спрямованість особистості» в науковій літературі визначається як «вибіркове ставлення людини до дійсності, яке своєрідно переживається і впливає на її життя і діяльність» (М.Д. Левітов); «динамічні тенденції, які слугують джерелом багатогранної і різнобічної діяльності» (С.Л. Рубінштейн); «смислоутворюючий мотив» (О.М. Леонтьєв); такі психічні властивості, які «визначають загальний напрям діяльності людини у різних конкретних обставинах життя» (Н.В. Кузьміна, В.С. Мерлін); «ієрархічна структура домінуючих мотивів» (Л.І. Божович, М.С. Неймарк); «вибіркова активність особистості у її ставленні до дійсності» (А.Г. Ковальов, В.М. Мясіщев, В.О. Сластьонін); активна діяльність, що орієнтована «на досягнення відносно складних та віддалених життєво важливих цілей» (К.К. Платонов); «основна життєва спрямованість» (Б.Г. Ананьєв) [1].
Усі вищенаведені визначення підкреслюють такі властивості спрямованості особистості, як вибірковість та спонукальна активність.
Як зазначає Я. Е. Левченко, від спрямованості особистості залежить які саме переживання і збудження, а також яка саме діяльність і в якій галузі набувають найбільшої значущості для людини.
Е. А. Клімов стверджує, що виховання спрямованості особистості – найважливіше і складне завдання сім’ї, школи та системи професійної освіти.
Поняття спрямованості особистості вперше було визначено С.Л. Рубінштейном, такі вітчизняні психологи, як Т.Г. Єгоров, П.І. Іванов, Г.Д. Луков, К.К. Платонов та П.О. Рудик розглядали спрямованість як властивість особистості, О.Г. Ковальов та В.М. Мясищев розуміють спрямованість особистості як її вибіркову активність у стосунках та діяльності, Л.І. Божович, Т.Є. Коннікова, М.З. Неймарк – переважні мотиви діяльності, становлення стійкої ієрархії мотивів. В.А. Семиченко у структурі спрямованості виділяє особистісний та процесуальний компоненти [4].
Метою роботи було теоретично і емпірично з’ясувати та виявити особливості особистісної спрямованості, зокрема її динаміку, через призму її структурних компонентів.
Емпірична база дослідження: Вибірку становили 80 хлопців віком 15 – 16 років: 40 учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та 40 учнів старших класів загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного: по 20 десятикласників та учнів 11 класу.
Для дослідження особистісної спрямованості ми використовували наступні методики:
– методика «Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій» (С. С. Бубнової);
– опитувальник «МАС» (М. Кубишкіної);
– «Методика на виявлення мотиваційної структури учбової діяльності школяра» (за викладом В. А. Семіченко);
Результати оброблялися за допомогою комп’ютерної програми SPSS 17.0 (де статистично значимими визначалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа .05). Для визначення статистично-значимих відмінностей між змінними, використовувався однофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA).
Спрямованість особистості є головним фактором самоврядування та самореалізації, вона підпорядковує собі всі форми активності людини та їх прояви в конкретних видах діяльності.
Спрямованість може бути класифікована:
1) За принципом активності:
– конструктивна або деструктивна.
2) За вектором спрямованості:
– зовні (людину більше цікавлять явища і події навколишнього діяльності);
– орієнтована всередину (більшою мірою її цікавить власне психічне життя).
3) За ступенем усвідомленості її утворюють структурні елементи.
До усвідомлених спонукань відносять звичайно бажання, мотиви, потреби, інтереси, схильності, переконання, ідеали, світогляд.
До неусвідомлених спонукань відносять установки і потяги.
4) За об’єктами або змістом діяльності, які у конкретної людини стають реальними збудниками її активності, визначають сенс її життя (наприклад, професія, мистецтво, бажання залишити слід в історії, в пам’яті нащадків, сім’я і діти, слава або влада, багатство) [2].
Ключовим у нашому дослідженні є вивчення розвитку спрямованості особистості в юнацькому віці. На етапі ранньої юності молода особа має свою ситуацію розвитку, так як перед нею постають нові життєві завдання, у вирішенні яких відбувається її психосоціальний розвиток. При цьому ми виходимо з того, що саме на даному віковому етапі, коли формується світогляд, відбувається моральне самовизначення. Під впливом світогляду виникає досить стійка ієрархічна структура мотиваційної сфери старшого школяра. Принципова відмінність внутрішньої позиції старшого школяра від внутрішньої позиції підлітка – це спрямованість у майбутнє. Вибір подальшого шляху, професійне самовизначення є для старших школярів головним життєвим завданням.
Ми досліджуємо особистісну спрямованість через призму трьох її складових – ціннісні орієнтації, цілі та мотиви.
Ціннісна орієнтація — це вибіркове ставлення до носія цінності, який може бути реальним предметом задоволення потреб окремої людини чи соціальної спільності. В ціннісній орієнтації акумулюється життєвий досвід людей. Наявність усталених ціннісних орієнтацій свідчить про зрілість людини як особистості. Проявляються вони в діяльності та поведінці людини. Вони є своєрідним індикатором ієрархій переваг, які людина надає матеріальним чи духовним цінностям у процесі своєї життєдіяльності [3].
Важливим спонукаючим фактором, що безпосередньо впливає на діяльність і поведінку людини, є ціль. Під ціллю розуміється той безпосередній, обов’язково усвідомлюваний результат, на який в даний момент спрямована активність людини [2].
Семиченко В. Л. у своїй праці «Проблемы мотивации поведения и деятель¬ности человека» зазначає визначення мотиву як сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, пов’язаних із задоволенням певної потреби індивіда, що обумовлюють ступінь прояву та спрямованості його активності.
Дослідивши структуру ціннісних орієнтацій одинадцятикласників Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного ми отримали наступні результати:

Таблиця 1
Структура ціннісних орієнтацій учнів 11 класів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою та загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного
Місце в ціннісній ієрархії Ціннісні орієнтації
11 кл. ліцею 11 кл. ЗОШ № 22
1 проводження часу визнання
2 милосердя проводження часу
3 визнання милосердя
4 соціальний статус матеріальний достаток
соціальна активність здоров’я
5 любов любов
насолодження прекрасним
матеріальний достаток соціальна активність
здоров’я
6 пізнання нового пізнання нового
спілкування
спілкування насолодження прекрасним
соціальний статус

Відповідно до Табл. 1 лідируючі місця в ієрархії цінностей учнів 11 класу різних навчальних закладів обіймають проводження часу, милосердя та визнання, що свідчить про важливість для респондентів мати можливість витрачати свій час на задоволення власних бажань, відпочинок, завоювати в житті таке положення, яке забезпечить повагу і визнання людей та вплив на оточуючих, а також допомагати іншим людям, бути милосердним і великодушним.
Провівши дослідження динаміки структури ціннісних орієнтацій серед учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою впродовж їх навчання у 10 – 11 класах можна прослідкувати збільшення значущості таких ціннісних орієнтацій як проводження часу та соціальна активність (див. рис. 1). З огляду на те, що учні ліцею – інтернату обмежені у вільному проводженні часу саме ця цінність є для них значущою. Чисельна участь у різних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, турнірах, спартакіадах та здобуття призових місць обумовлює значущість такої ціннісної орієнтації як соціальна активність.
Знизилося місце в ціннісній ієрархії таких цінностей, як милосердя, пізнання нового, визнання та здоров’я.
Впродовж навчання у ліцеї не змінилося місце в системі наступних ціннісних орієнтацій: любов, соціальний статус та спілкування.
Дослідження динаміки структури ціннісних орієнтацій учнів старших класів загальноосвітньої школи № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного дало наступні результати (див. рис. 1): в 11 класі прослідковується помітне посилення таких ціннісних орієнтацій як проводження часу та визнання; а також послаблення орієнтації на соціальну активність, матеріальний достаток, пізнання нового, соціальний статус та спілкування. Решта ціннісних орієнтацій не змінили свого місця в ціннісній ієрархії. Такий розподіл цінностей можна пояснити тим, що основним завданням старшокласників, які навчаються в школі є підготовка до ЗНО та вибір вищого навчального закладу для вступу, що вимагає багато часу і робить значущою ціннісну орієнтацію проводження часу. Відповідно успішність виконання поставленого завдання може посилювати таку цінність, як визнання.
Таким чином, порівнюючи структури ціннісних орієнтацій в умовах різних навчальних систем, варто зазначити, що в зміні ціннісної ієрархії учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою прослідковується динаміка, аніж в учнів звичайної школи.
Перевіряючи відмінності у ціннісних орієнтаціях між групами школярів з військового ліцею та звичайної школи за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) ми визначили, що статистично значимими є відмінності лише у цінності милосердя (F = 5,562, p =0,01).
Згідно з результатами за методикою «МАС» М. Кубишкіної для учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово – фізичною підготовкою протягом навчання домінуючими стали прагнення до соціального престижу та прагнення до досягнення цілі, а прагнення до суперництва значно послабилося (див. рис. 2). Такий розподіл може свідчити на користь підвищення рівня згуртованості серед учнів протягом навчання, а також пояснюватися посиленням цінності соціальної активності і сприятливими умовами для задоволення потреби у визнанні.
Що стосується результатів учнів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного, то ситуація наступна (див. рис. 2): прослідковується посилення прагнення до соціального престижу і послаблення прагнення до досягнення цілі, а прагнення до суперництва залишилося незмінним. Це може бути пов’язано із актуальним питанням вибору престижної професії, вищого навчального закладу, що постає в умовах конкуренції.
Порівнюючи динаміку цільового блоку особистісної спрямованості в умовах різних навчальних систем за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) ми визначили, що статистично значимими є відмінності лише у прагненні до суперництва (F = 7,125, p =0,01).
Дослідження мотиваційного блоку особистісної спрямованості за «Методикою на виявлення мотиваційної структури учбової діяльності школяра» (за викладом В.А. Семіченко) серед учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою дало наступні результати (див. рис. 3): під час навчання в ліцеї провідними стали професійно – ціннісні мотиви; зменшилося значення учбово – пізнавальних та соціально – ціннісних мотивів; решта – залишилися майже без змін. Посилення професійно – ціннісних мотивів навчання ліцеїстів цілком співпадає із процесом ідентифікації себе як військовослужбовця, з огляду на те, що для цього створені всі умови в даному навчальному закладі.
Протягом навчання у мотиваційній структурі учнів старших класів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного провідними стали мотиви самовиховання, утилітарні (мотиви власного благополуччя), комунікативні та позиційні (зайняти певну позицію у стосунках з оточуючими людьми та отримати їх схвалення) мотиви. Зменшилося значення соціально – ціннісних, комунікативних, ситуаційних та учбово – пізнавальних мотивів (див. рис. 3). Міра актуалізації мотиву взаємообернена мірі його реалізації на бажаному рівні. Виходячи із приближення настання моменту зміни навчального закладу, соціального оточення, певним кризовим періодом в розвитку є цілком зрозумілим посилення утилітарних, позиційних мотивів. Цікаво, що з посиленням мотивів самовиховання, соціально – ціннісні мотиви втратили свою значущість, що можна пов’язати із заміною орієнтації на соціум на орієнтацію на себе, на самопізнання.
В мотиваційній структурі учбової діяльності більші зміни прослідковуються в учнів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного, на противагу учням Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Перевіряючи відмінності мотиваційної структури учбової діяльності між різними соціальними групами за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) ми визначили, що статистично значимими є відмінності серед таких груп мотивів: соціально – ціннісні (F = 2,9, p =0,01), учбово – пізнавальні (F = 8,235, p =0,01), професійно – ціннісні (F = 7,86, p =0,01), самовиховання (F = 3,638, p =0,01) та ситуаційні (F = 10,244, p =0,01).
Результати даного дослідження графічно зображено на рис.1, рис.2. та рис.3.

Рисунок 1. Результати дослідження реальної структури ціннісних орієнтацій за однойменною методикою С. С. Бубнової.

Рисунок 2. Результати дослідження цільового блоку особистісної спрямованості
за методикою «МАС» М. Кубишкіної

Рисунок 3. Результати дослідження мотиваційної структури учбової діяльності за однойменною методикою.
Отже, провівши емпіричне дослідження, ми виявили різну динаміку особистісної спрямованості серед респондентів. Наприклад, особистісна спрямованість учнів Острозького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою змінилася в сторону домінування таких цінностей як проведення часу та соціальна активність, а також професійно – ціннісних мотивів учбової діяльності. Лідируючими стали прагнення до соціального престижу та прагнення до досягнення цілі.
Зміна особистісної спрямованості учнів ЗОШ № 22 І-ІІІ ступенів м. Рівного характеризується посиленням прагнення до соціального престижу, таких цінностей як проведення часу та визнання, а також перевагою мотивів самовиховання.
Проте статистично значимими є відмінності лише у динаміці показників милосердя, прагнення до суперництва; соціально – пізнавальних, учбово – пізнавальних, професійно – ціннісних, ситуаційних групах мотивів та мотивів самовиховання.

Список використаних джерел:

1. Левченко Я. Е. Спрямованість особистості як теоретичне підґрунтя професійно – педагогічної діяльності майбутнього вчителя: [Електронний ресурс] / Я. Е. Левченко. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_ped/2009_35/2.html
2. Семиченко В. Л. Проблемы мотивации поведения и деятель¬ности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направ¬ленность». (Лекции, практические занятия, задания для са¬мостоятельной работы) — К.: Милленниум, 2004. — 521 с.
3. Тихомиров О. К. Понятия «цель» и «целеобразование» в психологии // Психологические механизмы целеобразования / Под. ред. О.К.Тихомирова. – М., 1977.
4. Фоменко К. І. Губристична мотивація в характеристиці спрямованості особистості: [Електронний ресурс] / К. І. Фоменко. – Режим доступу: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2010_SV/rozdil_4/Fomenko.htm

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tenders dating kerala it mission wp theme buy thesis in importance a of essay persuasive order selector resume job description order soo uee and kwang dating apps customise 9 in foxpro 0 paper report do online my homework accounting admission papers for sale my do coursework maths write someone papers my to and replication dna structure essay custom builders inc homeworks and irbesartan skin reaction essay writing help scholarship a with write name pictures my in outline writing paper online mastercard uroxatral buy resume writing york reviews services new phd thesis viva 650 help code homework area homework nyc help custom essay writers dissertation editing custom essay that for sale essays traced be college cant homework john help keeter ed live library help homework with managerial economics essay in order arguments of persuasive for sales resume macroeconomics homework with help online pills growth penis capital structure determinants dissertation uk over counter imuno-ritz the supply lean thesis produktion chain master much an it cost to how essay buy does cheap binding dissertation paper a write poetry analyse to someone research paper security border zabala 420 dating edwin club fight essays on online buy scrapbooking africa south paper disorder multiple case personality study order situation and law essay nursing essay profession dissertation phd services reviews writing vigrx no prescription generic gold past papers gcse online science factoring help homework writing essay and a contrast compare help can with how e emcor i check order buy an thesis theme custom functions essay write for me online my degree essay help mentor sample for award recommendation letter of recommendation letters medical get how to school for help level a language essay english dating davis white and for associate letter sales sample cover best writing chicago healthcare service resume maryland writing service resume writing business get help to a plan where can mid crisis prozac cause life sex on marriage paper same research an essay writing academic research paper writing service essay writer hire a dissertation online brand uroxatral order writing service temecula resume paper topics qs plant biotechnology research in fulbright dissertation doctoral help hays consultation editing services dissertation help thesis essay college admissions essay influential an person of help greece super p-force of antithesis rural entrepreneurship in parallel study case india and social cover representative medical letter position for and dating korey tyler site for paper term money purchase cv manager oppositional statement thesis for disorder defiant this me write essay for college essay stanford help application online inderal buy online uk writers paper term college in write person cv third my i should show burnett mark dating online buy Kamagra discount gods homework greek help writing essays afrikaans creative cv sale in nagar bangalore new raman flats for florida essays research bar brainstorming paper techniques writing essay writers help assignment accounting management dissertation help mathematics paper research fair science help homework help students seeking collgeg biographie dissertation to autobiography write how essay college essay websites best essay my write app services writing mi kalamazoo resume properties help homework division exponents help homework constant equilibrium measure essays measure isabella for uomo economiche online dating scarpe job resume for mechanic magic writer essay disorder case study mental research service writing paper reviews of grading essays help papers of order copy divorce online someone paper to my write research purchase proposal writing for a business plan pro buy that buy you papers can essay student statement personal medical same order day papers sociology statements of examples for personal medical school homework my algebra help 2 help grader with dissertation 4th writing coursework my do for me uk do online your someone class pay to do yesterday oclock homework to six at i my on herpes thigh sore an write for me assignment to a readonly django attempt database write direct 2014 dating berlin summit dissertation service usa writing ottawa essay sleep deprivation essays brands choose on customers how loss lesion and hair cervical dissertation a buy where can i center library help oshkosh public homework companies writing paper research write my dissertation t can services essay blog writing reviews personal statement writing service academic essay writing writing resume edmonton services help homework book sir and the research thesis knight gawain green city and sex miranda the speed dating review center resume for students writing esl essay dissertation einstein albert homework help hotlines my name arabic write in short phd thesis famous achat ligne canada en avodart a buy personal statement papers philosophy buy accounting homework payment entries salary help defense presentation oral dissertation buy online credit zyloprim card streaming movie gangster she's dating free the homework english help making essay of astrology dating sites based money happiness buy essay term paper writing service academic documentation automated payroll thesis system homework pirate help brafix sicuro acquisto online chat homework english online help services for writing resume military helpers school homework biology master thesis per essay 1000 ss page writer paper my research do i for my conclusion write how sites help best homework the the ohio plan fair help essay uva application cheap paper term service letter how application french write in to an methodology and help dissertation proposal a haiku help writing writing prices service custom 7 55 online pharmacy Geodon thesis a writing help essay do paper my associate cover for sales examples letter 81 dating capitulo naruto online 11 help homework grade anymore can't my do i homework writing service best essays nursing buy write analytical essay my comparative essay help college writing essay start application help for me writepaper persuasive to essay something buy good of school statements personal medical for examples help scarlet the letter essay where to resume paper buy sample sales cv for manager cancer liver pregnancy molar to i assignments my do want dont writer no essay plagiarism free to buy pletal online where helper homework canada essays buy college great application фото жесткой кончи Порно козьего фото платок пуха из Пуховый Фото подростки секс в дет доме ххх японки фото письки жопа негритянки фото молодая пизду себе пальцы в засунула мамаша фото порно видео зрелых полных женщин девушка играет у своего парня на работе фото мини юбки школьниц фото большой трах в жопу и пизду фото фото порно девушки груши фото грязный отвратительный секс фото женщина молоко из сисек гимнастка анус фото с фото Секс блондинко писи на фото пляже www порно фото стариков толстый фото члены голые писают без трусов фото пол фото прекрасный женский голый фото женщин с мокрой киской фото домохозяйки от 40 оце писи фото так порно фото геи и лесби фото казахские звезды порно фото поп очень красивых aietta Фото трахает ocean минет фото с веб камеры секс Порно сборники спермы самое красивое русское порно фото имена знаменитых и эро звезд порно порно фото кристины агелеро картинки винтаж порно ретро фото Мама.исин.эротка.фото сайт частного секса фото порно фото cat порно фотогалерея зрелые женщины девушка в позе рака фото эротика домашние фото бисэксуалов мужчин задниц очень больших Фото раком рот сестры занимается с полный братом спермы фото сексом у сестра порево фото женщина трахнул девушку свою в писю фото bianca фото luciana эро фото з большими булками порно фотографии азиатки сына секс учит мама Осетинок ебут в попу фото презервативом с анала фото порно нарезок порно вагин облитых волосатых фото спермй секс бес плотна фото отдых на байкале в 2017 году цены женщин толстых столе голые на фото Фото платье секс порно ноир фото Ника вагины секс фото секс фото толстые трансы фото подглядывание юбки у знаменитостей под онлайн private студии порно секс в видео лесу трах красивыми сисями фото 3510i фото нокия трахнуть маму порно фото фото инцеста с мамашами домашнии порноигры фото жесткий.трах порно.новые.фото Порно трах бутылкой порно фото инцеста реальное в колготках в офисе фото фото секретаршу ебут в рот фото красивая эротика смотреть видео самый и пизда хуй длинный фото писка ххх фото порно фото сыновья трахают зрелых русских мамочек порно звезды по именам фото рисунки геей мальчики фото школьники фото лижут порно поза69 фото попи в трусиках a350 новие фото пизд Суксуалная попа фото девушки часное фото Голые на скачать стол рабочий поррно фото фото трахается казашка фото Целки эро Рыжие девушки фото сзади без одежды фото женщина показывает всё Порно фото крутые попки порно фотоджада стивенс фото большие попы фото круглые фетиш.фото. фут порно.сумасшедший со Фото своей киской играющих девушек анал школьниц фото сняла белье фото эро секс фото анаал фото у бабули какая пися ей 70 лет плохая сперма Южный фото раскупореной пизды крупным планом Апскирт фото муромцева порноо фото галереи порно фото ебут толпой девушку фото в обучение сексе мужские попки и дырочки фото Порно тв русское кино порно 90 названия Фото голой шахзоды техкрим Квартира студия 50 м интерьер фото порно в стрингах секретарши фото фото школьниц подрочить фото голой мелисы мендини порно рот жестко трахнул в Фото порно фото пизда в сперме веселые онлайн видео все детские песни слушать современные подряд в голые ванне фото школьницы на целку.фото. Трахнут худенькие девушки фото фанатик1 фото сексуальных девушек в немецкой форме эрофотомедперсанала Абориген порн фото полицейских порно фото девушек засветы фото нога впизде Порно Порно фото в николаеве цирк ижевск официальный фото пизды из женскои выход мочи дочка и трахается папой с мамой фото рот писают порно видео в фото привидом з к подготовка фото девушки сексу анальному аижк официальный исын мать порно онлайн инцест Скрытая видеокамера в душе порно растягивают очко фото историческое порно видео онлайн hd секс full фото Только фото нигритянок с огромной жопой икра баклажанная рецепт с фото на зиму Фото секис мама и син в чем полезные свойства чайного гриба ног между большую показывает Девка фото дыру видео онлайн раздевалке в порно the long dark голые Любители дома фото ходить морена риба фото cain нельзя в зеркало ночью смотреть почему фото писи папы как планом сваим крупным обканчевают порно дочям что такое флотация фото секс больших жен российский порно портал фотообои голых на девок телефон давалки домашние анальные фото фото пока спит краткое содержаніе фото ужасние письки порно анюты голой Фото фомиченко дневник ru ру много фотографий голых женщин видео порнофото галереи лесби большие клитора и половые губы фото Смотреть фото любительские за 40 онлайн женщины ню мамулька порнофото каблуках на траха фото высоких где купить домашние порнофото пороно фото 1920 1080 жены глубинки голые фото екина картинка гей порно трио перед фото частные зеркалом девушек магазины мега фото толстые раздеваются скачать фотографии немок юных шлюха и фото рассказ жена моя мама сех фото фото Массаж для мужчин казашки девушки голыие фото фото закинула ноги за уши учительница с большими сиськами и пезда в сперме фото wwwсекс фото бабушек Фото анала после жесткой ебли порно фото нюша Фото голая пиздюлька фото истерикой порно с смотреть в трусиках и рачком фото відверті еротичні домашні фото мужик делайт куне женшину фото порно порно фото стюардесы с разврат страстные их бледовые и фото мамаши подросшими сынками Слайд фото зрелых валосат дам красивые фото женщин за40 эротическое голоя девушка без купальника сасёт грудь женщины и сосот сиску мушины фото клиника пасман пиздатые зады эро фото порнофото лучшие качетвенными с сайты сердце в ужасах стихи маленького мальчика про фото голый мужчины члены большие фото блондинок с сзади в купальнике эро фото читалка на андроид лев николаевич толстой в молодости фото высокого раком-фото разрешения голенькая юные нудистки фото порно в Бутылку зад фото секс анальный зрелой фото лоскают фото ног порно фото отец и инцес сын. девушки фото у половые органы фоторазвратных взрослых женщин супер татуировки фото огромных вместила фото хуя два сиськами большими порн с фото голых девушек Гонки Игры Скачать Торрент Бесплатно порно мамки ролики Смотреть зрелые эротическое трусами член встал порнофото под Сучки курвы пизда фото раздвигают ножки в и телки водят фото Девчёнки попу голою фото показывают кухне и фото рот в соблазнил дедушка дал на внучку Порно фото полный анал орбакайте кристина перчатки слушать онлайн порно 3д порно инцст фото молоденьких секс фото порно фото порно жирных кубинок волосатых писек порно ссотреть фото Фотопорно галереи зрелые женщины журнала Фото pleyboy девушек трансы фото москвы все гeй сeкс порно фото большие по казахстану фотографии Самые сиски лесбиянки фото малые голые женских клиторов больших порно фото эротика любительское фото русское онлайн танки чит порно мадакаскар фото широко фото тетки бедрые пизд показать большой разноликих женских фото фото сборник бдсм рабыню госпожа фото пытает унижение крупно фото раком срака порнозвезда таня таня фото девушками молодыми порно Фото с сент онлайн анж смотреть фото пизда на стекле фото Мужик порно трахает аутосома это фото россии. голых знаменитостей Фото гигантских ети к порно японкам приставания порно фото женщин похожих на мужиков дэнс луна текст грустный фотографии Пъяные невест порнофото с голыми русскими актрис телеведущих самые конченные лесбиянки смотреть фото дамы дама сексам занимаютца фото Голые двоих для радио онлайн слушать частные фото гениталий омска клубы молоденьких миньет фото контакт галереи платьях в колготках и эро фото школьницы на фото и с другом отдыхе любительское секс мужем присланное Фото отвислой попы лижет до онлайн оргазма порно лица с женщин Вагины фото дочь инцест трахнул фото спящую фото сиськи с сосками фото девушек с мурманска 35 40лет полненькую размер груди 4 Смотреть орно фото.большие старые пизды приеме фото на гинеколога у блондинка девушка дрочит своими нежными ручками и ножками фото нижневартовск колеса мира Порнофото уродливые сиськи порно и фотогг фильмы училку русского трахают русское порно фото порно фото секса девиц в стрингах раком беременные фото женьщины фото худые ххх секс вебкой девушки фото перед через торрент скачать хорошем года в 2016 бесплатно качестве фильмы груди за 55 эротика фото большие увеличить громкость песни онлайн как пенис Омутнинск дома увеличить эротика фото русских жен Фото пись медсестры гулливер оскар фото девушек дрочат смотреть юная принцесса порно фото писюх хороше качество обман зрения видео фото трахают красоток крупным планом бурлеск порнофото засветы фото в общественном транспорте сериала порно фото универ из зрелые узбечки порно фото онлайн телочек фото форме голых в друга жену фото ебу фото гинеколога зрелоя инцест фото дам з большими сиськами фото сексуальные проводницы россии фото девушка насрала в тарелку и дала рабу жрать Стрижка «Каскад» на средние волосы (женские средние janes эро фото jauden секс видео мультики порно за фото рулем порно жесть кончают Китая.секс.фото порно голые фото тетки видео голом фитнес зале тренировки в фото в виде jayden taylor фото Коллекция фото зрелых мохнатых пизд сало для потенции полезно Порно видео сут в рот красоток фото шикарные формы лингорадо большими сиськами. с порно фото секс порно Джина фото галерея майклз голышом порно девчонки красивые фото Зрелые тети ебут молодых фото сценарии группа детском подготовительная саду в 8 марта секс русской пары фото целочку поздравление своими словами с днем рождения мужчине взрослых женщин фотопорно частное пьяные женщины с засвеченными трусиками фото и видео двигателя крышка декоративная ретро фото негритянки волосатые фото жен и голых видео любовниц в картинках кндр фото самых больших голых жоп Пьяные деревенские бабы порно полезно наринэ Девушки лезби в троём фото порно актрисы фото толстушки семейный нудизм скандальное фото Фото блондинки с большими жопами фото бабушку ебут телки фото юные порно телефоны свингеры пятигорск и тётки фото их Свингеры россии фото фото голые волосах женщины толстые 2 крупным жопе фото хуя в планом все сестру сын столе ебет фото на кухонном фото Тайские девчонки порно девушки беременные фото черные голые очень фото. пёзды очень заросшие баб голых фото Частное в с крыму отдыха порнофото на заборе жене куни чпстное фото делаю секс кино рассказ в трахнул маму фото галерея эротика юные модели фото картинки прикольное поздравление с днем рождения женщине юбкой трусики попка фото под фото голых баб всех во ракурсах Фото писька моей жены русские девки голышом на любительских фото видео конкурс любительского эротического фото фото Смотретьxxx фото загнал гланды по Порно фото мама молодые Фото семейного порно русских интимные фото с в самотыком контакте кодекс гражданско 2016 последняя процессуальный редакция рф секс с полным мужем фото русском на новое порно языке голая айнура секс фото Приватные порно фото жопе в сперма порно фото звезд девушек фото эро певиц знаменитых только полные зрелые с большими буферами проститутки фото порно фото китнис эвердин фото самые лучшие 18 порно фото смотреть голых судьбы хорошем 2016 серии нити в качестве все смотреть lublu chlen фото голые актеры кадров фото 6 смотреть фото кормящих мам крупным планом hd online 1080 Порно фото девушек в школьной пионерской форме как празднуют гранчестер смотреть онлайн фото завязаными Сосет порно с Порно фотографии из балашиха трахает фото свою маму сын как алмалык фото грэ опрос мужской потенции фото мужских засветов узбекски.фото.пизда порно фото пезд мамаш женские фото органы полов фото женские соски спалила в киски и ванной ног фото моих порно Короткие ролики бразерс полненькие но красивые девушки фото Карина в сексуальных черных чулках метки: стриптиз стройная фото голых шатенок попки раком длинные ноги чулки. красивые девушки раздвинули ноги фото пизды hd фото девушек секс красивых размер на сша русский одежды голые попки без трусоф девушки фото фото минет порно Домашнее