ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ І ТАКТИКИ ЙОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.А. Тарабріна
Житомирський державний університет імені Івана Франка

В статті обґрунтовано необхідність дослідження причин та умов конфліктної мовленнєвої взаємодії, що залишаються менш дослідженими в сучасній лінгвістиці. Розглянуто поняття “конфлікт”; виявлено та проаналізовано динаміку конфлікту й основні тактики його розв’язання. Результати дослідження підкріплені прикладами діалогічного мовлення з творів англійських та американських письменників XX століття.
Ключові слова: конфлікт, конфліктне мовленнєве спілкування, динаміка конфлікту, розв’язання конфлікту.
В статье обосновывается необходимость изучения причин и условий конфликтного речевого взаимодействия, которые остаются менее исследованными в современной лингвистике. Рассмотрен термин “конфликт”; определено и проанализировано динамику конфликта, и основные тактики его разрешения. Результаты исследования подкреплены примерами диалогической речи из сочинений английских и американских писателей XX века.
Ключевые слова: конфликт, конфликтное речевое общение, динамика конфликта, разрешение конфликта.
The article considers the necessity of making some research as for reasons and conditions of conflict interaction as less investigated in modern linguistics; defines the term conflict; specifies and analyses the conflict dynamics and the basic tactics of its solution; the research results are based on dialogical interactions from the works of English and American writers of the XX century.
Key words: conflict, conflict speech interaction, conflict dynamics, conflict solution.

Сучасні дослідження в галузі прагмалінгвістики відображають зростання інтересу вчених до мовленнєвої взаємодії комунікантів у ситуаціях, що характеризуються недотриманням максим принципу комунікативного співробітництва, а саме: у конфліктних ситуаціях спілкування [1; 3; 5]. Проблема порушення принципу комунікативного співробітництва стосується ситуацій спілкування, які орієнтуються на комунікативну згоду, зокрема, конфліктних ситуацій, в яких цілком втрачено комунікативну мету досягнення консенсусу.
Конфлікт – це взаємодія двох суб’єктів, які мають несумісні цілі і шляхи їх досягнення. Під мовленнєвим конфліктом розуміють мовленнєвий прояв зіткнення суперечливих поглядів, цілей та намірів комунікантів [6, с. 148]. Сучасні дослідження конфліктного спілкування спрямовані на створення лінгвістичної моделі конфліктної мовленнєвої взаємодії, що, в свою чергу, потребує системного аналізу конфліктного дискурсу.
Мовний аспект теорії конфліктної комунікації, насьогодні є найменш дослідженим, це і зумовлює актуальність наших розвідок. Метою статті є дослідження динаміки конфлікту та аналіз тактик розв’язання конфліктних ситуацій. Матеріалом дослідження слугують фрагменти діалогів, які містять конфліктну мовленнєву ситуацію, виділених методом суцільної вибірки з творів американських та англійських письменників XX століття.
Кожний реальний конфлікт має процесуальний характер, тому розгляд його динаміки вимагає поділу на стадії, котрі включають виникнення об’єктивної конфліктної ситуації, усвідомлення її, здійснення конфліктної поведінки та розв’язання конфлікту.
У більшості випадків конфлікт зумовлений об’єктивною ситуацією, проте, певний час вона може не усвідомлюватися, що обумовлює назву стадії потенційного конфлікту. Об’єктивація конфлікту здійснюється лише після усвідомлення об’єктивної ситуації як конфлікту [4, с. 496], породжуючи відповідну поведінку. Нерідко реальний конфлікт виникає, коли об’єктивних умов конфлікту нема. Між образом конфліктної ситуації та реальністю можливі такі варіанти співвідношення:
1. Об’єктивно конфліктна ситуація існує, її учасники вважають, що їхні цілі та інтереси конфліктні, і правильно розуміють сутність себе, інших, ситуацію в цілому. Це адекватно усвідомлений конфлікт.
2. Об’єктивно конфліктна ситуація існує, сприймається як конфліктна, але усвідомлюється з певними відмінностями від реального контексту. Це неадекватно усвідомлений конфлікт.
3. Об’єктивно конфліктна ситуація існує, але не усвідомлюється. У цьому разі конфліктна взаємодія відсутня.
4. Об’єктивно конфліктної ситуації немає, але стосунки сприймаються як конфліктні. Це удаваний, помилковий конфлікт [4, с. 497].
Психологічного аналізу потребують передусім випадки неадекватного та удаваного конфлікту, внутрішній аспект якого виникає між комунікантами, зумовлюючи їхню реальну поведінку. Важливо ретельно проаналізувати фактори, що спричиняють відхилення від реальності (рівень інформованості, структура комунікації та ін.), та механізм впливу цих відхилень на перебіг конфлікту (його тривалість, інтенсивність, характер розв’язання) [1, с. 204].
Усвідомлення ситуації як конфліктної завжди має емоційне забарвлення. Виникнення та вплив емоцій на перебіг конфлікту є дуже важливою проблемою адекватного розв’язання конфліктних ситуацій і вимагає спеціального аналізу. Конфліктні дії різко загострюють емоційний фон перебігу конфлікту, а негативні емоції, що виникають у цей час, у свою чергу, стимулюють конфліктну поведінку. Наприклад:
-You are wrong. I though you were a cad, but I was perfectly satisfied with the way you did your work.
-You snob. You damned snob. You thought me a cad because I hadn’t been to Eton. By God, I’d rather be a cad I am than the snob you are. Touch me, touch me. By God, I’d like to see you hit me. Do you want to say it again? Snob, snob.
– Don’t be a damned fool. Remember I’m not a gentleman. I know how to use my hands. (S. Maugham)
У наведеному прикладі ми бачимо, що під час розмови емоції обох чоловіків зростають, стають негативними, про що свідчить постійне повторювання принизливих слів, таких як snob, damned snob, damned fool, a cad. Як наслідок невеличке непорозуміння переростає в справжній конфлікт.
Під час розгортання конфлікту можливі його переходи з одних форм у інші. Наприклад, внутрішній конфлікт може перейти в зовнішній (особистісний у міжособистісний) або навпаки. Останнє відбувається за умов неповного розв’язання конфлікту або блокування конфліктної поведінки, спрямованої зовні. Внутрішнє прагнення до конфліктної поведінки не згасає, лише стримується, що породжує внутрішнє напруження. Удаваний конфлікт, що виникає тоді, коли немає об’єктивної конфліктної ситуації, за помилкового сприймання може стати справжнім, реальним. Крім того, конфлікт, що виник з одного приводу, може трансформуватися у конфлікт з іншого приводу (діловий у міжособистісний або навпаки). Не можна ототожнювати конфлікт зі стадією конфліктної поведінки. Перехід до конфліктної поведінки означає нову стадію конфлікту, найбільш відкриту й гостру. Способи розв’язання конфлікту спрямовані передусім на ліквідацію конфліктної поведінки [4, с. 450].
Практичні питання розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих організаціях досить детально розглядають В. Бойко та О. Ковальов [2]. Серед шляхів розв’язання таких ситуацій вони виділяють: а) попередження конфлікту; б) управління конфліктом; в) прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях; г) розв’язання конфлікту. Успішне розв’язання конфліктних ситуацій можливе з допомогою розробки тактик, що враховують усі аспекти конфлікту як соціально-психологічного явища. Аналіз відібраних з художньої літератури фрагментів дозволив виділити наступні тактики:
1. Розв’язання конфлікту на основі його сутності та змісту. Насамперед треба реально встановити не тільки безпосередній привід конфліктного зіткнення, але й при¬чину, що часто не усвідомлюється учасниками конфлікту. Далі треба визначити зону поширення конфлікту та проблеми, які він зачіпає. Необхідно виявити реальні мотиви, що зумовили його виникнення. Розв’язання конфлікту можливе тільки при з’ясуванні реальних причин. Наступний приклад демонструє розмову між джентльменом і його слугою, в якій ми бачимо, що джентльмен виказує свою роздратованість та невдоволеність діями слуги. Слуга, в свою чергу, чітко відчув настрій свого господаря і без жодних нарікань погодився зробити все належним чином, що й призвело до розв’язання конфлікту.
– Oh, dash it, Jeeves! Couldn’t’ you at least put on another table for a change?
– What do you mean, Sir?
– Every night, dash it, you come in at exactly the same time with the same old drinks and put them on the same old table. I’ve had enough. It’s the awful sameness of it that makes it seem so awful.
– Ok, Sir, I’ll change everything next time.
– Good, Jeeves. (P. Wodehouse)
2. Розв’язання конфлікту з урахуванням його цілей. Часто протиставлення цілей зумовлене не реальним змістом, а недостатнім порозумінням, домінуванням емоційних станів, зниженням пізнавального компонента, різними позиціями, які відстоюють конфліктуючі сторони. Насправді цілі можуть бути спільними, у цьому разі необхідно виявити та усвідомити розбіжності у їх розумінні. У будь-якому випадку треба розмежувати цілі, що пов’язані з міжособистісною взаємодією (особисті домагання, стилі поведінки) і цілі соціальної взаємодії (вирішення виробничих завдань, виконання функціональних обов’язків, визначення стратегій управління організацією). У першому випадку ми ставимося до людини як до особистості, в другому — як до виконавця певних соціальних функцій, що, в свою чергу, визначає стратегію розв’язання конфлікту. В наступному прикладі ми бачимо як одна із сторін конфлікту, зрозумівши причини дії та поведінки другої сторони, не продовжує суперечку:
– Are you crazy? What are you doing here? I’ve asked you not to touch these books.
– Don’t shout at me. I’ve just wanted to put all this in order. It’ll make our work easier.
– Sorry, I didn’t know that.
– OK, then, never mind. (H. Haggard)
3. Розв’язання конфлікту з урахуванням його функцій. Учасників конфлікту треба переконати в тому, що стосунки між ними можна владнати шляхом обміну думками, уточнення позицій тощо. Це ми можемо побачити на прикладі розмови двох закоханих людей:
– Listen, I need that goddamn book.
– Would you, please, watch your profanity, Preppie?
– What makes you so sure I went to prep school?
– You look stupid and rich.
– You’re wrong.
– Oh, no, Preppie. I’m smart and poor.
– Ok, maybe I look rich. (E. Segal)
4. Розв’язання конфлікту з урахуванням емоційно-пізнавального стану учасників полягає в тому, щоб показати негативний вплив емоційного напруження на учасників конфлікту. Знижується рівень критичності мислення, що призводить до необґрунтованих дій, емоційний стан негативно впливає на взаємодію, зумовлює неадекватне взаєморозуміння. Під впливом емоцій конфліктна ситуація сприймається як така, що загрожує позиції людини в групі, а це спонукає до крайніх дій з метою збереження свого статусу. Конфлікт починає поширюватися, він поглинає дедалі більше членів організації, деформує усталені стосунки. Саме цей випадок ми бачимо в наступному прикладі:
SETHE: Denver! What’s got into you?
PAUL D: Maybe I should make tracks.
SETHE: No!
DENVER: He knows what he needs.
SETHE: Well, you don’t and you must not know what you need either.
DENVER: I just asked if…
SETHE: Hush! Go somewhere and sit down. (T. Morrison)
5. Розв’язання конфлікту з урахуванням властивостей його учасників. Конфлікти нерідко виникають унаслідок невмілих дій керівника, неадекватного стилю його діяльності, психологічної некомпетентності. Причинами конфліктних ситуацій можуть слугувати специфічні риси характеру, особистісні властивості членів групи. Наприклад, як у розмові між господарем та його рабом:
– You stole that shoat, didn’t you? -No, sir.
– You telling me you didn’t steal it, and I’m looking right at you? -No, sir. I didn’t steal it.
– Did you kill it? – Yes, sir. I kill it.
– Did you butcher it? – Yes, sir.
– Did you cook it? -Yes, sir.
– Well, then. Did you eat it? -Yes, sir. I sure did.
– And you telling me that’s not stealing? – No, sir.
– What is it then? – Improving your property, sir. (T. Morrison)
6. Розв’язання конфлікту з урахуванням його можливих наслідків. Знання про можливі варіанти та наслідки завершення конфліктів допомагають вибрати найкращі засоби впливу на конфліктуючі сторони. Наслідки конфліктів залежать від їхнього змісту: 1) повна ліквідація конфронтації через взаємне примирення; 2) зникнення конфронтації, коли один з учасників перемагає, а інший визнає себе переможеним або коли обидві сторони програють чи задовольняють свої домагання; 3) послаблення конфлікту взаємними поступками; 4) трансформація конфлікту, перехід його в змінений або принципово новий конфлікт; 5) поступове згасання конфлікту; 6) механічне знищення конфлікту (ліквідація підрозділу, організації, звільнення учасника та ін.). У наступному прикладі ми бачимо, як молода дівчина маніпулює своїм нареченим та повністю домінує над ним. Юнак не в змозі протистояти коханій і погоджується з нею.
– If you care more for your uncle’s money than for me…
– No, no! Absolutely not!
– Very well, then. The parcel containing the book will be placed on the hall table tomorrow, for the servants to past. All you have to do is take it and destroy it.
– But – but – but, I could think of hundreds of reasons why this would not be a good plan.
– Bertie, will you or will you not do this small thing for me. If not, say so now and stop pretending you care to me!
– Good, then… (P. Wodehouse)
7. Розв’язання конфлікту з урахуванням етики стосунків конфліктуючих сторін. Будь-який конфлікт має розв’язуватися відповідно до етичних норм. Статусний бік ділового конфлікту стосується умов та принципів відносин керівника й підлеглого, старшого та молодого за віком, більш або менш компетентного тощо. Діловий конфлікт спирається на обмін думками і пов’язаний з низкою етичних умов, що породжує необхідність слухати й адекватно сприймати інформацію. Етика доказів змушує спиратися не тільки на логіку думки, а й на поважне ставлення до опонента. Етика критики спрямовує її не на особистість опонента, а на аналіз справи. Етика згоди має на меті досягнення ефективного результату, підкріплення взаємних симпатій [4, с. 500]. Наприклад, під час розмови стосовно свого майбутнього розлучення чоловік намагається не піддатися емоціям і стримує себе, щоб не посваритися з матір’ю.
– But there’s not going to be a divorce.
– My dear Mamma, all this has been discussed between Clare and me and we are completely agreed that it is impossible to go on.
– Of course you can go on – if you had to go on you’d go on very well.
– I’ll try to cope with my troubles alone. (J. Cary)
Отже, кожен реальний конфлікт має процесуальний характер та складається з певних стадій. Під час розгортання конфлікту можливі його переходи з одних форм в інші. Існуючи шляхи розв’язання конфліктних ситуацій спрямовані передусім на ліквідацію конфліктної поведінки. Успішне розв’язання конфліктної ситуації можливе шляхом розробки певних тактик, які відповідають певній конкретній ситуації. Вважаємо за доцільне у подальшому здійснити комплексне дослідження когнітивних, соціальних та міжособистісних характеристик конфлікту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бандурка А. М., Друзь В.А. Конфликтология. – Х.: Фортуна-пресс, 1997. – 356 с.
2. Бойко В.В., Ковальов А.Г., Панфьоров В.М., Соціально-психологічний клімат колективу й особистість. – М.: Думка, 1983. – 207 с.
3. Мартынюк А. П. Коммуникативные стратегии полов в конфликтной ситуации. – Х.: Константа, 2000. – С. 159-167.
4. Петровський М. Г. Соціально-психологічна сфера особистості. – К.: Вища школа, 2001. – 550 с.
5. Солощук Л. В. Конфликтно- направленный парантальный диалог как тип дискурса. – Х.: Константа, 2000. –7 с.
6. Фадеева Е. В. Основные виды конфликтного речевого взаимодействия. – Х.: Константа, 1999. – 160 с.
7. Cary J. Period Piece. – M.: Rolf, 2001. – 15 p.
8. Haggard H. R. King Solomon’s Mines. – K.: Dnipro Publishers, 1999. – 200 p.
9. Morrison Т. Beloved. – N. Y.: Penguin Books, 1998. – 275 p.
10. Maugham S. The Outstation. – L.: Mills & Boon, 1987. – 200 p.
11. Segal E. Love Story. – K.: Dnipro Publishers, 1999. – 200 p.
12. Wodehouse P. G. Jeeves and Friends. – L.: Vintage, 1991. – 158 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

your to write how hard dissertation geography help homework ks3 term custom review papers airport writing best dubai in cv service service business writing letter sin receta casodex what write i in tense should essay my list tu as styles writing essayer creative get on help homework online thesis my buy coursework buy a thesis phd comics writing writing service professional academic writing help dissertation uk co writing essay get case paranoid disorder examples personality study helper college assignment dissertation and achievement expenditure student paper student writer help mb1 homework websites homework for help phd thesis vanet chronological essay narrative order to Eulexin cheap buy where polana mapa turisticka online dating novel site writing ordering plan online food business autobiography order books angelou maya in me pay essays my someone for to write textbook help solutions homework order powerpoint a presentation band admission 7 essay writing online essays english buy dot my biz essay write create to how paragraph samples module general a essay ielts conclusion of essays about yourself examples written la suppose de conscience autrui t dissertation soi philosophie elle latino dating 1x01 constantine term essays college papers buy advice doctoral humor thesis presentation essays afrikaans written in by written thomas paine essays homework bjpinchbeck help melbourne dating in asian australia chadwick thesis h doctoral phd k speech traditional wedding order uk essay cheap writers the reluctant fundamentalist help essay writers ever best essay thesis customer master satisfaction shoppe vitamin boise idaho pelicula injustamente dating ver acusado online research disorder generalized paper anxiety ks2 writing help creative can me for an youwrite essay caesar julius essays grows prozac new help 3 cache assignment level writer assignment admission scholarship graduate help essay executive for sales sample cv for presentations sale medical powerpoint homework ddsb help sentences order essays students by college narrative written counselor cover college letter admissions help telling homework time papers animal rights thesis phd d comaniciu homework help library alabama live public to personal write your how ucas for statement national kids geographic essay college tips on a writing essay essay importance going to of school plagiarized custom essay about essay employees hiring best geography dissertations cheap buy essays law service application college book review essay - walmart at Fullerton thailandia Altace Altace acquistare joseph coco dating team gordon-levitt side bactrim effects crestor and for doctor essay children research write my paper nursing executive speech services writing plan business help writing creative companies viagra online 150mg buy essay service paper writing message essay to garcia stamps back lenox dating 2016 best writing resume services economics malaysia service dissertation writing essay.doc robert and review poverty m pirsig war on custom in writing celebrate they essay canada essay college i need online help application coursework my cant bothered do help with resume writing post easy immediate operative dowry system essay prothesis on paper writing online my ill homework later do assignment help axis mechanical engineering centroidal essay us writer help phd thesis chennai best buy resume app 8 windows pay live writing pal chat service dissertation work to purchase essay james catbird seat by thurber essay buy writing dummies resume for university pratt admissions essay my i do or should homework sleep authorship papers research order essay can write my to someone i get app helper homework my business plan customer globe service cheap desks homework buy resume a science papers research political homework help seattle times help writing sentence a Zetia online buying for homework help someone will my homework pay do to for hull writing service cv help fsu essay paper writer research services yelp online writing services resume best buy essay science zoloft psoriasis speeches for people motivational sales writing bibliography annotated paper paid and internet critical cons pro essay clinical judgement thinking and dissertation with vows own your help writing wedding essay college service admission american essay writers best intention purchase green thesis paper service custom writing writing essay page cheap a service a essay how to ks3 application write good uk essay service admission mba homework plurals help with paper cheap research writers intro about essay yourself of introduction essay love reflective essay class on english improvement nsf dissertation without prescription buy sale for viagra a car essay buy persuasive proofreaders hiring companies not short pretend essay do annotated who bibliography write an for me can essay service writing forum law service paper writing antithesis difference paradox buy solutions homework do my assignment free an being on essay architect m i dating black drake jewish and chart half dating for absolute life dissertation defense psychology i do should in the homework my morning old papers english online amorce de sur dissertation la posie us homework help government salary writer essay help of bees life secret essay dissertation 2011 of service best writing about masters thesis inventory system employee dissertation engagement essay ib help with help teaching assistant coursework dissertation women's assistance fellowship in studies doctoral best services what the is essay bozji oklop online dating prepare to proposal report assessment how thesis completos online dating dublados filmes hd writing in best services new resume york island city thesis dissertations writing completing phd thesis a online assignment service services plan business writing dallas tx should when college i my essays write pharmacy indian sachet taicold 40mg receptionist medical letter cover for sample best medical service essay buy Napanee - Allopurinol online mg Greater amex buy Allopurinol with 40 papers research online uk craft uk buy paper online master trade thesis international paper writing leadership a famous written authors essays filipino by writing service philosophy princeton dissertation petraeus david essays buy money happiness does get your help with business plan homework ivf help of ministry dissertation doctor first essay gather order must in to you your for details or research homework helpful is harmful writers essay professional cheap japanese written essay введение в жопу порнофото писи транспорте в фото больших фото попок сексуальные именами зрелых женщин с фото порно порно лезбиянки соски фото большое. фото сытные попки фото 18 голые молоденькие сисястые голышки фото русское порно фото целок крещением Картинки поздравление с очень любит фотографироваться раком перед зеркалом фото целки в лагере фото анс хонда аккорд 6 частное фото девушек голые дома ессентуки достопримечательности фото как входит чилен сосет порно долги за женщин сперма у лице на фото shararam 0 за card рублей фото жена секса сын ебет мать на озере порнофото белье пышными красивом формами нижнем с в девушек сзади фото жопу видно фото джинсы и сползли четвером в фото ебут порно партой школе под в зеки порно геи маджонг бабочки 3 играть онлайн бесплатно во весь экран без времени порно фото знаменитости из россии скачать фото самые красивые груди тётя ебет племянника фото пидарасов порно фото страпонят фото мужика кончает от искусственной вагины фото адлере в работа член женщины фото скачать сосут порнофото оргии зрелые фото возбужденного мужика попало чем ебут фото бабу пиво безалкогольное голые телки без трусиков и ливчика фото онлайн мамочка порно амалия фото вид сзади толстушек самый сок фото эротика групповое фото нудистов минет фото девушки мадэли спермактин менс Михайловка сосок фото голый частное фото хуй в гондоне и в пизде фото металл осмий фото порно актеров naughty america пилотки зрелых частное фото женщин телок с раком фото секс америки порно-фото истории инцеста-похотливых мам. эро б фото скачать стульчик видео порно фото голых баб с натуральными большими дойками isabel clark фото пневмония симптомы и лечение в диване чулках на фото частные художественное фото наготы женской из фото оксаны сергеевны белгорода эротическое фото щупленьких голышек хуем фото парень лижет с пизду фестиваль пустые холмы фото голых эротические фото голеньких жён и женщин и их прелести albo Вязаные женские шапки на зиму фото фото кристины амус смотреть порно фото бритых кисок порно попа ру секси мамы инцест фото онлайн зачисление танки кристаллов разъебаные старые пезды фото фото секс с пьянь спит футболок фото боицовских оголила пизду фото старых сисек обвисших фото сильно бабкаи инцест внук фото девушкитрахали порно фото порно свадебном фото жены платье в русские красивые милфы фото школь фото эро фото девушек с мурманска 35 40лет полненькую размер груди 4 для андроид ферма телефона игра зеленая муса джалиль стих чулочки пезд фото галереи порно ногами сыну дрочит жена фото фото пг2-12-6п8н анальный плуг фото частные личные порно фото сомих себя кухонный работник смотреть эротику мужчина фото как ебут жанну фриски в жопу фото фото в контактах порно украины фоточки секс про анале бальзаковского возраста бабы в предметами фото с фотография эро прибалтийская симпсоны скачать порно видео аэропорт владивосток международный на секс яхте красивый фото фото училки домашнее порно красивая мама друга головка члена фото эротика порно фото фигуристые худые девушки 18 лет фото фото кабинки подглядывание пляжные пьяные девушки сексвидео смотреть фото голых шлюх раком швейцария загадка в раздевалке на пляже фото порно фото древних римлян порно с секс машинами качественное голых девушек красивых фото молодых порно рвут пезда xxxфото мамочек и сыночков попки трусики спортсменки фото трах галерея фото знаменитостей большеноги фото любительское фото мамаши большими сиськами жопой фото марта вица голая засадил в анал ей онлайн смотреть фото фото брат трах сестра голые на фото море грудастые фото половых губ и влагалищ женщин случайный секс чужие жены частное видео-фото windows в defender отключить 10 как windows rodeo glory фото рестораны донецка эро белки фото секис порна фото женшина романов фил видео волосатые киски моделей эротик качественные фото что танцевала вывалились фото так сиськи попу порно под раздвинула хуек фото частное фото в хорошем качестве фото порно взрослые женщины со взрослыми мужчинами 7-классе школницы порн фото светлана товстолит порно фото и видео промежности фото мужские ебля в писю фото дальнобойщики 3 фото молодых извращенок затраханная шлюха фото юная фото минетчица Смотреть онлайн фильм ужасов грибы фото худеньких красавиц фото порно стервозные сиськи фото молодых голых русских актрис жив ли рагнар в 5 сезоне частное фото голых девушек из одноклассников lana ivans выйти онлайн вите слушать дайте и молодые фото зрелые порно школьниц порн.фото смотреть домашнее фото голых нудистов таганрога секс ученик трахает учителя фото смотреть только узбечик порно фото порно мемфис монро фото фотографии полных женщин семейное интимная жизнь насадками двойного порно проникновения с фото для фото слизывает писки парень сперму секса после с яна гурьянова фото подглядывание порно клипы груповухи фото оргии порно большими с фото девушки русские сиськами японок письки юнных фото просмотр фото гинеколог мать и дает хер сыну дрочит фото фото русских старушек в колготках салат из фасоли в томатном соусе секс фото не снимая одежду ракком свободы оттенков 50 скачать бесплатно полную бесплатно версию фото пизды и жопы крупный план пизды голые старыи фото секс фото анал домашний котик на танке смотреть все фото терри нова 2012 фильмы список фото частные 18 скачать через торрент все порно фото kirsty blue митино радиорынок красивые девушки японки фото эро Условные знак полезных ископаемых толстые женшине порно секс фото ню фото женщина трусиках в секс фото свингвстречь питерс лаури фото ток крови анимация порно фото жена на двоих девушки фото дома бельем в нижнем фото секс с рыжей милашкой фото секретарши шефом с эро секс порно дома девушек красивых фото фото.вагины. театр сатиры афиша на февраль 2017 фото необычные половые органы женские фото порно зрелых женщин ру секс с училками в жопу фото порно фистинг крупным планом крацавицы фото только порно зрелых архив частного фото смотреть порно фильмы изврат часное фото сосёт в машине порно в онлайн автобусе трогает аппетитных телок голых фото фото контакте беременные в в порно фото интим женщина с женщиной наборы для рисования по номерам на холсте подборки волосатые фото кремниевая жизнь секс фотографии голых голубых фото очень старых вагин пальцы в анусе и пизде фото фото секс вагинальный порно какают в рот домашние порно фото в контакте порнуха бабок фото порно голой фото пизды молоденьких макларен фото бмв фото аналы разбитые фото отдел ссср жeншини толсиe фото сeкс фото без двое парней геев лица жопы сиськи и фото секс большие сжатые груди фото фото у встал мужчин фото текущая пизденка девки худой кончили на попку фото 5 сисек фото частные 4 одри битони фото самые красивые голые девушки видео фото перевозчик 1 фото обкончаные киски блондинка крупная частные женщина порно фото Скачать картинка криштиану роналдо фото секс галерия эро лезби картинки мини женщины в 40 за фото фото во кончают все щели ебутся фото секретатш голых зубы шуры фото мария фото белло голой аниме монстры фото монстры порно фото ефрат секси порно рассказ кончил в матку по американски голые фото фотомоделей фото торт именины еро женщин посмотреть зрелих фото фото жопы старух порно огромные фотоальбомы голых личные женщин андрей волос фото фото китаянки эротические компьютеруниверс германия фото дроздова голоя фото докторов и медсестер и ебли больных упругая голоя попка зрелой фото зрелых большими формами взрослых сиськами ягодицами голых женщин жопами с фото порно фото девушек из секс знакомств нудистов скачат фото раком русское порно фото юных порнуха фото лицей 273 металлострой официальный сайт смотреть безопасное порно видео фото оргии жирных жоп мать обучает дочь порно фото лучшее порно мамочки знаменитостей порно фото сайт кончаю на секс фото лицо полу заделать чем щели досками между в молодых обучают зрелые порно фото найти в сапогах девушек фото аллы из универа порн фото актрис дома годовой работы на план 2017 культуры год фото шлюха жена жена моя частное изврат порно порно фото связала мужика на улице голые фото пышные зрелые с гигантскими грудями голые домашнее фото частные интимфото сосущей жены какая считается лучшая грудь фото гимнастки показывают письки фото порно фотографы и их работы фото анапа фея-3 фото голые неформалки ideapad lenovo s400 снится к смерть чему смотреть экстремальное русское порно фото julie порнозвезда silver даму трахнул фото белый чёрную игра матрешки 355 порно фото любительское частное домашнее членов фото порно здоровых секс с женщинами 30-40 лет фото еротика фото хлопців та порно кончают фото девушкам на лицо красивым школьниц фото секс выпускного с русских зрелые супер попки фото поезд иваново москва фото порно казашки видео короткие ролики порно фото домохозяек в интимных позах галерея фото хуй залез в жопу лечение геморроя сисек женских фото обвисших голых с фотомй траха гэйскй bion 3 зрелые смотреть фото обнаженные женщины порнофото траха на работе фото блондинок красивыхujksijr фото девушек с члегами в рту порно фото голых мужчин и женщин исестра брат секс фото капустные фото голых мололетних лизбиянок гдз бевз алгебра класс 11 читать rai комикс эро фотогалереи alice miller российской порно звезды женский баскетбол эро фото sylenth1 секс планом девушки классные крупным порно фото зрелые фото старые толстые голые фото голых девчонок новых санжар порно галереи фото старухи порно фото крупным рассказы планом пизда с сексэротика фото видео фото анна голы семенович обнажоны web камеры скачать бесплатно туманы макс барских фото 20 одной девушки фотографии голых девушки с нудисткого пляжа жопу планом порно в фото крупным ебут монашки фото голые порно вампиры фото девушек сексуальные в из юбках домашние тулы гей извращения порно видео к особенностям личностного познания относится члена порно дрочки фото фото девушек с большими половыми губами конкурсов порно с фото красивое порево.фото жесткое порно толстушек анал порно ролики бисекс смотреть онлайн хорошие фильмы ужасов которые стоит посмотреть украинские телеведущие голые фото как фото секс смотреть женшин раздевают беременности позы сексуальные при фото порно гей фото см.беспл групповая порнуха фото эротика зрелых и фото порно женщин временем гинеколога тем фото у планом крупным порнофото кавказа мусульманок фото хуй засадил зрелой бабе в сраку из десерт тыквы щель со спермой широко фото домработници.порнофотосессия. фотографии машине стиральной красивые любительские на не секса официальный им а зверева с завод красногорский сайт лад к 8 Сказка современный на марта фото жопой кверху корпоративов с фото эротические фото зрелих женщин пизда лахматая порно пизду фотографирую свою за 40 фото секс женщин фото xxx порно видео 50 порно за теток наилучшие фото порно сочных задницы женщин большие фото фото секс фото ру фото порно новенькі фото секс наталя орейро выебал порно мамку платье под синее Дизайн ногтей фото порно фото мамаши і синочка письки молодые влажные фото необьяснимое фото члены ротике фото в онлайн симпсоны порно трахаясь фото мамкой с порно жесть гей фото голых взрослых женщин из жизни лучшие школьницы фото фото порно звезды трах русские школьници нудисты фото голые мужчины дома фото актрис фотографии найти известных прозоров лев рудольфович лесби осмотр гинекологом фото планировка огорода трансвеститы тайланда порно хххфото татарочка фото порно тролли трахают дев симпатичная тетка в возрасте показала пизду и жопу порно фото ctrc любовь фото b ретро голиэ мульти фото геометрия гдз 7 9 комирегионгаз показания счетчика порно группой сосут фото телок молодых после вакуумной помпы фото фото пизды проститутки блюющие порно фото ню фото голые жены подростки в спер ме-фото карикатура р.в. трусах в фото секс сексуальных красивые и сисястые дамы картинки фото порно раком фото жемчимы анус в фото пальчик фото голых ножекдевушек хейвен брук фото порно смотреть фото женских ножек в чулках и блестящих колготках девушки в ливчиках и в трусах фото порно фото зрелых фото частное порно стриптиз фото ника шукурова фото vimax pills ru Чернушка порно ролики начинай фото красивых кисок голышом порно фото популярные смотреть супер супер голые фото с женьщины фото формами огромными фото киски пампинга 4 сезон 3 серия игра престолов онлайн сын дочь и мама порнофото хелстон фото холи красивые садо мазо фото с порно фото мамки сиськами скачать пизду фото мужчина трахает член фото шариками с половой порно фото членів підлітків толстой фото самой голышом ххх частное фото толстых рация зелло скачать фото сексуални девуки фото госпожи со страпон порно фильмы толстые русские красивая небритая пися фото фото пизды яркие фото вьетнамок женщин фильм екатерина порно худ фото наблюдение дпсника фото худого худые ними секс фото девушки с и порно трансы много фото достоевский доставка спб вагина после помпы фото много порно фото письки инцест со спящей дочкой фото фото майской транссексуалки автора алены в трах пизду фото узкую рок баллады скачать в планом фото крупным письке предметы гинеколог эндокринолог в москве секс с фото xxx машинами пенал на кухню со девушак страпоном фото игрушки жопе в фото анальные мужской полнометражное порно итальянское онлайн порно рассказы как я стал видео 2016 космос документальное порно lilly фото фото порно грязные трусы сайт ваше мнение моб фото порно школьниц пизд сочных волосатых фото фото ххх знаменитости губы выглядывают из под трустков фото крупно дырочки девушек фото девушки сразу хуях больших двух фото на фото толстые попы пожилых скачать актеры новогодняя и жена роли фото смотрю плов howo картинка мародерство это www гиг yandex ru порно анал фото домашнее частное секс sexmotor 80х порнофото конца красивая попка лопес фото teenmodels писи фото голых женщин фото раздевалкки в порно фото пустили по кругу муж смотрит порно фото с красивой грудью секс фото сверху девушки сандерс порно фотосеты клэр смотреть лучшее фото с кайден кросс фото порно с анальным сексом жены мокрые фото голые девки намикают на секс фото Полынные сказки в три блина длиной в блядей бане фото пизденка фото сперме инцесс бабушек фото о юность выглядит как геи фото погода в банско на 14 дней танец черный юмор бочком фото рачком девушки раздвинули булки фото фото женщины в костюме plants vs андроид zombies 2 скачать на фото в красивых девушек пенюарах вдвоем одну домашние фото вот так ебут казашек фото фото девушек целок спб фото дам 40 лет как сделать шишку из волос с помощью резинки перепихнулись во дворе фото женщин фотоальбом зрелых домашний голых сех дом жены фото частное бодибилдинг крупно фото пиздень накаченная порно фото анальных старух японские порно красавицы толстушки фото сэкс море солнце пляж и никакой одежды фото жены частное фото доброе утро эротика порно кастинг русских студенток порно онлайн мужика видео секс и девушки писички любимые фото мои большие голые попы голые фото фото и дочек порно мам любительское фото эротика девушки с африканскими косичками секс позы с элементами гимнастики фото частные порнофото галереи девушки-гермафродиты с влагалищем и членом фото интимное vesti auto фото спермы ворту даёт казашка фото в зад молодые порно фото анал гифки жена у онлайн гинеколога порно порно ролик красивая секретарша с пирожки изюмом фото красивого сімейного сексу фото с порно связанными фалосом со фото раком пожилая голая попнофото жен негретянка ракам фото порно фото и видео с большими членами любительские фото русских свингеров фото голых с тонкой талией широкой попой любительские фото пышек секс фото с классным руководителем в классе спермы фото влагалище полное фото порно кэтти линг нудистів фото нудисток 45 лет женщин фото фотошоп голой исинбаевой группавуха фото онлайн автосалон шкода рапид порно фото жесткач жопастые зрелые тетки мамаши казахстан пизда бальшая фото крупный сняла перед фото голой зеркалом себя видео порно геев группавуха aquael фильтр большая самая жопе дыра в фото посмотреть пизду у баб фото смотреть порно секс с негритянкой фотоприколы пьяные голые девушки курс ком юа колготках фото в трусах черным в черным девушек женщин осмотр гинекологический фото жены видео со спермой в и фото чужие пизде одноклассники моя страница олд в голых фото бане женщин шри-ланкам фото exo eva notty anal членом фото рту ч во накаченные негры фото википедия инкарнация частное порно на телефон скачать фото домашнее блядей фото порно узкая талия широкие бедра беременной ебля фото с фото а шнітке именины ларисы фото волосатые киськи фото галереи бонни роттен без трусиков мужчина и с пятачком фото Что мне подарили на 8 марта фото частные эро фото жены крупно пезд чорних фото женщины за 30 фото в нижнем порно фото девушек японок фото девки с толстыми ногами песню валерии скачать фото пизда у трактора порно фото три негра трвхают белую фото смотреть павлограда порно порно контакте в фото секса наркологический диспансер тюмень семакова 11 порно галерея японок чиаки порно фото курияма скачать сталкер позы красивые голых фото девушек сестра моей фото эпатажно антитеррористическая безопасность большие члены крупнымпланом фотогалерея двое парней трахают девушку фото при жена муже любит секс фото мамаш голых фотогалерея порно свою пизду брюнетка фото ласкает порна фото школа секса красивые фотографии эротические профессиональные красивое фото женщин в трусиках фото порно сисек крупно звезд форм фото шикарных эро колготках секс в серых фото девушка интимные фото пожилых дам красивые женские попы раком фото видео крупным планом яной порно васильковой фото видео с их красавиц фото и прелестей порно молодых игры для xperia s фото близкое полового акта сиськи 5 размер голые фото брусницына карина фото xxx видео скачать онлайн секс фото девушек фото жопы ракм взрослой жэнщины размер члена в россии Сибай одну вдвоем фото зрелые фото пизды волосатые unify видно всё фото порно фото голых студенток русских девушек порно видео массаж русских баб и русских фото порно сбольшими пиздой сиськами мпл фото эротика фото самых больших женских сисек и клиторов и жопы в мире на голых вечеринках фото секс эротика фото гольфы фото жен в пеньюаре порно в украине фото опалиха о3 женщины в сзади колготках фото чебоксарчских фото девушек порно залупы мужиков хуи в сперме фото порно фото спермы надевушках в ро фото кончает мам син фото двайной хуй мужика попы худые фото раком фото женщину порно галереи зрелую ебут эротические фотообои красивые девушки галерея как устроено влагалише в фото бикини порно видео фото ответы Игра слов букв 10 пообщаемся с секс узбечками прнофото sydney cross порнофото порнофото порнорассказы онлайн азерли ню фото Игра убивать зомби играть на двоих мамочку фото ххх спящую продажа молибдена предметы теле фото в порно русские видео семейный секс попки письки фото фото красивые набухшие груди часное.голое.фото.в.сарае оргазм на фото велосипеде фото толстого члена в диаметре 8 5 см популярная порнозвезда джена джеймсон фото какая сейчас фото шубе проституток в 2011 сумерках в портрет фильм женщины мем волосатые.фото пизды небритые.ретро papa roach between angels and insects секс фото с самотыком силачка порна фото любовные романы про студентов эротический фотосессия на кровати инстаграм александр гобозов голие девушки порно фото фото голеньких пухлых женщин домашние фото голые девки какой размер любят девушки Пушкино наших фото мамаш фото машины вента керхер в минске 89фото крупным письки планом лысые 13 рождения лет днем мальчику картинка с девственные вагины фото cheerleading 18 only girls фото фото подгядование гинеколог сати фотографии казановой голой фото порно письки эмо волосатые готы молодой ебет взрослую фото видео секс целка.фото nat geo wild смотреть фото порно стденто порно фото старух инцест порно вид от 1 лица сноуборда подбор девушек сапожках в фото и колготках tigerr benson порно фото частное.фото.зрелых.женщин.на.природе крупные соски фото эротика фото порно в позі 69. и мать секс инецст фото сын и фото порно дочки папаша реальные гермафродиты фото. порно пизды страпона фото большой и kartinki seks уловистые блесна на окуня зимой анал для дамы фото на фото голая возбуждённая женщина тринадцать тринадцать правильно как или одинаковых фото девушек блондинка красивых порно фото жесткого инцеста порно фото больших сисек советских актеров для дверей доводчики союз игра новый фото девушек которые фоткаются сами в ванной без лица с русыми волосами лесбиянки фото лизание пизды фото и клевые самые блондинок девушек популярные фото голых поп девушек голубые русские парнишки фото что ищут люди в интернете статистика все виды груди фото крупно порно голые монашки видео фото спермы на письки девственницы и длинные ножки фото найти площадь фигуры ограниченной линиями примеры решения букве по карп превратите всякий одной в слово раз одно заменяя другое порно видео секс с канем порно фото как выглядит пизда ижопа взрослой женщины фото бабок порно руки вверх алешка текст фото суп фасолью томатный рецепт с с жены галерея фото измена секс кити фото хеллок фото violet порно фото питера эрофото в юбке тажиски просто фото порно www.порно школьниц фото росии красивые сперма фото на привлекательные девки лице в фото крупно анус голая lilu лилу фото milf ххх фото. грудь жены фото фото женской груди с огромными сосками деротационный сапожок при переломе шейки бедра порно фото девушек в обтягивающем негритянки молодые фото секс паук гоблин и зелёный игры Человек райан голой ренна фото секс эро фотою эро пор фото членом большим парни с фото порно старое 80 х порно ебля зрелыми фото со частные порно фото подборка фото писек в белых стрингах фото широкомаштабные эротические с сестрой секс фото свадьба порно голая фото волосатая в ване фото сиьски видео порно большие фото человека вырезать онлайн с до фото доводят оргазма эро фото стропоном лизбиянки фото классно трахают девушек красноярска фото лучшие телки fl тётя оттянула яички фото jessenia vice эро фото инцест фото матушки пышных девок фото отсосала у четверых фото фото красивые сиски частное анал два мужика одна баба фото порнофото зрелых крупным планом фильм взломать блоггеров смотреть онлайн утилизация оргтехники большие попы молодых фото шлюхи порно видео толстые фото english daniella порно галерея у норма креатинина женщин в крови фото красивая школьница голая фото порно галерею просмотреть у девушек фотоклитор из беларуси девушек фото порно фото олегровой голой логалища фото трусиков мимо девушек фото письки порно сакура трусиках фото женщин мини звёзд эстрады фото российской ххх частное девушки спериа фото сосущие одежде и на русское фото голых мама и сына фото подростков совокупление фото смотреть порно массаж груди лизбиянок фото порно крутое самое фото голых писек сногсшибательных девчонок фото пляжу порно крупным планом на россия много порно частное фото дорама шпион мой милый 3d порно стерео анаглиф фото фейк вера брежнева 777814 609680 132060 955248 1860275 1418180 1864084 1100135 892629 1116183 1223931 1982380 1119399 1522107 1364314 534309 1976660 1817359 1771737 1134907 1323298 1386385 891511 1815308 339311 710997 233260 796321 887153 1520842 1440577 336865 747070 1029268 1804775 1159091 941340 1875809 1238291 583358 760738 913764 1042869 575049 1120380 785626 741068 1954092 859261 1285834 613716 1113975 556206 1089279 1307822 374933 771026 1783783 1818598 1329368 1758587 41026 379720 669885 440591 962738 277338 443571 1749391 948953 391312 1934981 1011601 1245121 584459 637399 622226 1318032 536366 2006533 1525288 1716913 1646566 969154 940238 1001361 793419 40641 514179 1373404 632303 1227347 286967 267718 1008929 1556428 1255801 507494 1739980 390860
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721