ДИНАМІКА КОНФЛІКТУ І ТАКТИКИ ЙОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.А. Тарабріна
Житомирський державний університет імені Івана Франка

В статті обґрунтовано необхідність дослідження причин та умов конфліктної мовленнєвої взаємодії, що залишаються менш дослідженими в сучасній лінгвістиці. Розглянуто поняття “конфлікт”; виявлено та проаналізовано динаміку конфлікту й основні тактики його розв’язання. Результати дослідження підкріплені прикладами діалогічного мовлення з творів англійських та американських письменників XX століття.
Ключові слова: конфлікт, конфліктне мовленнєве спілкування, динаміка конфлікту, розв’язання конфлікту.
В статье обосновывается необходимость изучения причин и условий конфликтного речевого взаимодействия, которые остаются менее исследованными в современной лингвистике. Рассмотрен термин “конфликт”; определено и проанализировано динамику конфликта, и основные тактики его разрешения. Результаты исследования подкреплены примерами диалогической речи из сочинений английских и американских писателей XX века.
Ключевые слова: конфликт, конфликтное речевое общение, динамика конфликта, разрешение конфликта.
The article considers the necessity of making some research as for reasons and conditions of conflict interaction as less investigated in modern linguistics; defines the term conflict; specifies and analyses the conflict dynamics and the basic tactics of its solution; the research results are based on dialogical interactions from the works of English and American writers of the XX century.
Key words: conflict, conflict speech interaction, conflict dynamics, conflict solution.

Сучасні дослідження в галузі прагмалінгвістики відображають зростання інтересу вчених до мовленнєвої взаємодії комунікантів у ситуаціях, що характеризуються недотриманням максим принципу комунікативного співробітництва, а саме: у конфліктних ситуаціях спілкування [1; 3; 5]. Проблема порушення принципу комунікативного співробітництва стосується ситуацій спілкування, які орієнтуються на комунікативну згоду, зокрема, конфліктних ситуацій, в яких цілком втрачено комунікативну мету досягнення консенсусу.
Конфлікт – це взаємодія двох суб’єктів, які мають несумісні цілі і шляхи їх досягнення. Під мовленнєвим конфліктом розуміють мовленнєвий прояв зіткнення суперечливих поглядів, цілей та намірів комунікантів [6, с. 148]. Сучасні дослідження конфліктного спілкування спрямовані на створення лінгвістичної моделі конфліктної мовленнєвої взаємодії, що, в свою чергу, потребує системного аналізу конфліктного дискурсу.
Мовний аспект теорії конфліктної комунікації, насьогодні є найменш дослідженим, це і зумовлює актуальність наших розвідок. Метою статті є дослідження динаміки конфлікту та аналіз тактик розв’язання конфліктних ситуацій. Матеріалом дослідження слугують фрагменти діалогів, які містять конфліктну мовленнєву ситуацію, виділених методом суцільної вибірки з творів американських та англійських письменників XX століття.
Кожний реальний конфлікт має процесуальний характер, тому розгляд його динаміки вимагає поділу на стадії, котрі включають виникнення об’єктивної конфліктної ситуації, усвідомлення її, здійснення конфліктної поведінки та розв’язання конфлікту.
У більшості випадків конфлікт зумовлений об’єктивною ситуацією, проте, певний час вона може не усвідомлюватися, що обумовлює назву стадії потенційного конфлікту. Об’єктивація конфлікту здійснюється лише після усвідомлення об’єктивної ситуації як конфлікту [4, с. 496], породжуючи відповідну поведінку. Нерідко реальний конфлікт виникає, коли об’єктивних умов конфлікту нема. Між образом конфліктної ситуації та реальністю можливі такі варіанти співвідношення:
1. Об’єктивно конфліктна ситуація існує, її учасники вважають, що їхні цілі та інтереси конфліктні, і правильно розуміють сутність себе, інших, ситуацію в цілому. Це адекватно усвідомлений конфлікт.
2. Об’єктивно конфліктна ситуація існує, сприймається як конфліктна, але усвідомлюється з певними відмінностями від реального контексту. Це неадекватно усвідомлений конфлікт.
3. Об’єктивно конфліктна ситуація існує, але не усвідомлюється. У цьому разі конфліктна взаємодія відсутня.
4. Об’єктивно конфліктної ситуації немає, але стосунки сприймаються як конфліктні. Це удаваний, помилковий конфлікт [4, с. 497].
Психологічного аналізу потребують передусім випадки неадекватного та удаваного конфлікту, внутрішній аспект якого виникає між комунікантами, зумовлюючи їхню реальну поведінку. Важливо ретельно проаналізувати фактори, що спричиняють відхилення від реальності (рівень інформованості, структура комунікації та ін.), та механізм впливу цих відхилень на перебіг конфлікту (його тривалість, інтенсивність, характер розв’язання) [1, с. 204].
Усвідомлення ситуації як конфліктної завжди має емоційне забарвлення. Виникнення та вплив емоцій на перебіг конфлікту є дуже важливою проблемою адекватного розв’язання конфліктних ситуацій і вимагає спеціального аналізу. Конфліктні дії різко загострюють емоційний фон перебігу конфлікту, а негативні емоції, що виникають у цей час, у свою чергу, стимулюють конфліктну поведінку. Наприклад:
-You are wrong. I though you were a cad, but I was perfectly satisfied with the way you did your work.
-You snob. You damned snob. You thought me a cad because I hadn’t been to Eton. By God, I’d rather be a cad I am than the snob you are. Touch me, touch me. By God, I’d like to see you hit me. Do you want to say it again? Snob, snob.
– Don’t be a damned fool. Remember I’m not a gentleman. I know how to use my hands. (S. Maugham)
У наведеному прикладі ми бачимо, що під час розмови емоції обох чоловіків зростають, стають негативними, про що свідчить постійне повторювання принизливих слів, таких як snob, damned snob, damned fool, a cad. Як наслідок невеличке непорозуміння переростає в справжній конфлікт.
Під час розгортання конфлікту можливі його переходи з одних форм у інші. Наприклад, внутрішній конфлікт може перейти в зовнішній (особистісний у міжособистісний) або навпаки. Останнє відбувається за умов неповного розв’язання конфлікту або блокування конфліктної поведінки, спрямованої зовні. Внутрішнє прагнення до конфліктної поведінки не згасає, лише стримується, що породжує внутрішнє напруження. Удаваний конфлікт, що виникає тоді, коли немає об’єктивної конфліктної ситуації, за помилкового сприймання може стати справжнім, реальним. Крім того, конфлікт, що виник з одного приводу, може трансформуватися у конфлікт з іншого приводу (діловий у міжособистісний або навпаки). Не можна ототожнювати конфлікт зі стадією конфліктної поведінки. Перехід до конфліктної поведінки означає нову стадію конфлікту, найбільш відкриту й гостру. Способи розв’язання конфлікту спрямовані передусім на ліквідацію конфліктної поведінки [4, с. 450].
Практичні питання розв’язання конфліктних ситуацій у виробничих організаціях досить детально розглядають В. Бойко та О. Ковальов [2]. Серед шляхів розв’язання таких ситуацій вони виділяють: а) попередження конфлікту; б) управління конфліктом; в) прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях; г) розв’язання конфлікту. Успішне розв’язання конфліктних ситуацій можливе з допомогою розробки тактик, що враховують усі аспекти конфлікту як соціально-психологічного явища. Аналіз відібраних з художньої літератури фрагментів дозволив виділити наступні тактики:
1. Розв’язання конфлікту на основі його сутності та змісту. Насамперед треба реально встановити не тільки безпосередній привід конфліктного зіткнення, але й при¬чину, що часто не усвідомлюється учасниками конфлікту. Далі треба визначити зону поширення конфлікту та проблеми, які він зачіпає. Необхідно виявити реальні мотиви, що зумовили його виникнення. Розв’язання конфлікту можливе тільки при з’ясуванні реальних причин. Наступний приклад демонструє розмову між джентльменом і його слугою, в якій ми бачимо, що джентльмен виказує свою роздратованість та невдоволеність діями слуги. Слуга, в свою чергу, чітко відчув настрій свого господаря і без жодних нарікань погодився зробити все належним чином, що й призвело до розв’язання конфлікту.
– Oh, dash it, Jeeves! Couldn’t’ you at least put on another table for a change?
– What do you mean, Sir?
– Every night, dash it, you come in at exactly the same time with the same old drinks and put them on the same old table. I’ve had enough. It’s the awful sameness of it that makes it seem so awful.
– Ok, Sir, I’ll change everything next time.
– Good, Jeeves. (P. Wodehouse)
2. Розв’язання конфлікту з урахуванням його цілей. Часто протиставлення цілей зумовлене не реальним змістом, а недостатнім порозумінням, домінуванням емоційних станів, зниженням пізнавального компонента, різними позиціями, які відстоюють конфліктуючі сторони. Насправді цілі можуть бути спільними, у цьому разі необхідно виявити та усвідомити розбіжності у їх розумінні. У будь-якому випадку треба розмежувати цілі, що пов’язані з міжособистісною взаємодією (особисті домагання, стилі поведінки) і цілі соціальної взаємодії (вирішення виробничих завдань, виконання функціональних обов’язків, визначення стратегій управління організацією). У першому випадку ми ставимося до людини як до особистості, в другому — як до виконавця певних соціальних функцій, що, в свою чергу, визначає стратегію розв’язання конфлікту. В наступному прикладі ми бачимо як одна із сторін конфлікту, зрозумівши причини дії та поведінки другої сторони, не продовжує суперечку:
– Are you crazy? What are you doing here? I’ve asked you not to touch these books.
– Don’t shout at me. I’ve just wanted to put all this in order. It’ll make our work easier.
– Sorry, I didn’t know that.
– OK, then, never mind. (H. Haggard)
3. Розв’язання конфлікту з урахуванням його функцій. Учасників конфлікту треба переконати в тому, що стосунки між ними можна владнати шляхом обміну думками, уточнення позицій тощо. Це ми можемо побачити на прикладі розмови двох закоханих людей:
– Listen, I need that goddamn book.
– Would you, please, watch your profanity, Preppie?
– What makes you so sure I went to prep school?
– You look stupid and rich.
– You’re wrong.
– Oh, no, Preppie. I’m smart and poor.
– Ok, maybe I look rich. (E. Segal)
4. Розв’язання конфлікту з урахуванням емоційно-пізнавального стану учасників полягає в тому, щоб показати негативний вплив емоційного напруження на учасників конфлікту. Знижується рівень критичності мислення, що призводить до необґрунтованих дій, емоційний стан негативно впливає на взаємодію, зумовлює неадекватне взаєморозуміння. Під впливом емоцій конфліктна ситуація сприймається як така, що загрожує позиції людини в групі, а це спонукає до крайніх дій з метою збереження свого статусу. Конфлікт починає поширюватися, він поглинає дедалі більше членів організації, деформує усталені стосунки. Саме цей випадок ми бачимо в наступному прикладі:
SETHE: Denver! What’s got into you?
PAUL D: Maybe I should make tracks.
SETHE: No!
DENVER: He knows what he needs.
SETHE: Well, you don’t and you must not know what you need either.
DENVER: I just asked if…
SETHE: Hush! Go somewhere and sit down. (T. Morrison)
5. Розв’язання конфлікту з урахуванням властивостей його учасників. Конфлікти нерідко виникають унаслідок невмілих дій керівника, неадекватного стилю його діяльності, психологічної некомпетентності. Причинами конфліктних ситуацій можуть слугувати специфічні риси характеру, особистісні властивості членів групи. Наприклад, як у розмові між господарем та його рабом:
– You stole that shoat, didn’t you? -No, sir.
– You telling me you didn’t steal it, and I’m looking right at you? -No, sir. I didn’t steal it.
– Did you kill it? – Yes, sir. I kill it.
– Did you butcher it? – Yes, sir.
– Did you cook it? -Yes, sir.
– Well, then. Did you eat it? -Yes, sir. I sure did.
– And you telling me that’s not stealing? – No, sir.
– What is it then? – Improving your property, sir. (T. Morrison)
6. Розв’язання конфлікту з урахуванням його можливих наслідків. Знання про можливі варіанти та наслідки завершення конфліктів допомагають вибрати найкращі засоби впливу на конфліктуючі сторони. Наслідки конфліктів залежать від їхнього змісту: 1) повна ліквідація конфронтації через взаємне примирення; 2) зникнення конфронтації, коли один з учасників перемагає, а інший визнає себе переможеним або коли обидві сторони програють чи задовольняють свої домагання; 3) послаблення конфлікту взаємними поступками; 4) трансформація конфлікту, перехід його в змінений або принципово новий конфлікт; 5) поступове згасання конфлікту; 6) механічне знищення конфлікту (ліквідація підрозділу, організації, звільнення учасника та ін.). У наступному прикладі ми бачимо, як молода дівчина маніпулює своїм нареченим та повністю домінує над ним. Юнак не в змозі протистояти коханій і погоджується з нею.
– If you care more for your uncle’s money than for me…
– No, no! Absolutely not!
– Very well, then. The parcel containing the book will be placed on the hall table tomorrow, for the servants to past. All you have to do is take it and destroy it.
– But – but – but, I could think of hundreds of reasons why this would not be a good plan.
– Bertie, will you or will you not do this small thing for me. If not, say so now and stop pretending you care to me!
– Good, then… (P. Wodehouse)
7. Розв’язання конфлікту з урахуванням етики стосунків конфліктуючих сторін. Будь-який конфлікт має розв’язуватися відповідно до етичних норм. Статусний бік ділового конфлікту стосується умов та принципів відносин керівника й підлеглого, старшого та молодого за віком, більш або менш компетентного тощо. Діловий конфлікт спирається на обмін думками і пов’язаний з низкою етичних умов, що породжує необхідність слухати й адекватно сприймати інформацію. Етика доказів змушує спиратися не тільки на логіку думки, а й на поважне ставлення до опонента. Етика критики спрямовує її не на особистість опонента, а на аналіз справи. Етика згоди має на меті досягнення ефективного результату, підкріплення взаємних симпатій [4, с. 500]. Наприклад, під час розмови стосовно свого майбутнього розлучення чоловік намагається не піддатися емоціям і стримує себе, щоб не посваритися з матір’ю.
– But there’s not going to be a divorce.
– My dear Mamma, all this has been discussed between Clare and me and we are completely agreed that it is impossible to go on.
– Of course you can go on – if you had to go on you’d go on very well.
– I’ll try to cope with my troubles alone. (J. Cary)
Отже, кожен реальний конфлікт має процесуальний характер та складається з певних стадій. Під час розгортання конфлікту можливі його переходи з одних форм в інші. Існуючи шляхи розв’язання конфліктних ситуацій спрямовані передусім на ліквідацію конфліктної поведінки. Успішне розв’язання конфліктної ситуації можливе шляхом розробки певних тактик, які відповідають певній конкретній ситуації. Вважаємо за доцільне у подальшому здійснити комплексне дослідження когнітивних, соціальних та міжособистісних характеристик конфлікту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Бандурка А. М., Друзь В.А. Конфликтология. – Х.: Фортуна-пресс, 1997. – 356 с.
2. Бойко В.В., Ковальов А.Г., Панфьоров В.М., Соціально-психологічний клімат колективу й особистість. – М.: Думка, 1983. – 207 с.
3. Мартынюк А. П. Коммуникативные стратегии полов в конфликтной ситуации. – Х.: Константа, 2000. – С. 159-167.
4. Петровський М. Г. Соціально-психологічна сфера особистості. – К.: Вища школа, 2001. – 550 с.
5. Солощук Л. В. Конфликтно- направленный парантальный диалог как тип дискурса. – Х.: Константа, 2000. –7 с.
6. Фадеева Е. В. Основные виды конфликтного речевого взаимодействия. – Х.: Константа, 1999. – 160 с.
7. Cary J. Period Piece. – M.: Rolf, 2001. – 15 p.
8. Haggard H. R. King Solomon’s Mines. – K.: Dnipro Publishers, 1999. – 200 p.
9. Morrison Т. Beloved. – N. Y.: Penguin Books, 1998. – 275 p.
10. Maugham S. The Outstation. – L.: Mills & Boon, 1987. – 200 p.
11. Segal E. Love Story. – K.: Dnipro Publishers, 1999. – 200 p.
12. Wodehouse P. G. Jeeves and Friends. – L.: Vintage, 1991. – 158 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

uk do someone to essay my pay essays to write help college coursework an buy college where can papers i buy hampton admissions essay help assignment free urso day on 2 shipping moxin from canada pills brand car custom bundle plan business builder Mevacor perscription cheapest buy no with Boise Mevacor - paper org write my article service custom writing reviews cv best writing service tsm leena dating services science of master thesis for essay illustration help honest of thesis nature essay preservation theme an review study disorder personality borderline case mba plan business dissertation assignments someone do to my pay aldactone shipping without signer rx or homework bbc help science bibliography arrange in how in order word to alphabetical Purinethol Rouge acheter ordonnance - buying online sans Purinethol online Baton write letter how for medicaid support a to homework gods help roman primary helper homework online free my do essay admission leat strategic plan paper instant writer do someone to your essay college pay assignment online help australia manager format resume for sample sales buy melbourne resume writing for essay video service application college the writing service homework best profiles dating online cool paper behaviour research buying written persuasive essay help luther essay king martin essay cheap services online s&mdating tarakji muhib services writing review guarantee service writing essay thesis radiology dnb plan business cheap pro argumentative my me essay write help buy essays for online college reliable custom essays to template letter of purchase intent paper custom order term writing technical resume services best custom essays writing exploring para & homework someone do pay to paper write essay my essay do much money too make professional athletes i writing help need argumentative an paper i conclusion how paragraph write my should professional resume writing service reviews suny purchase question essay customer essays service best my homework for will do me you online standard past papers biology grade hindi online papers dating braces long leg paraplegic and compare contrast help essay sale assignments for homework calendar customizable for as me my and essay house nursing student help assignment phd for essay application to review someone my resume for sale essays california college southern essay school gmo paper submit research online application for masters essay customer is king on essay writing paper adhd does help homework learn us science best dissertations computer dissertation doctorate by essay citation mla my essay service write for 3rd homework help graders community essay service to verified essay writers the counter pamelor over to my do i need homework someone psychology custom papers online buy custom paper writing cheap papers your college buy termpapers custom written qatar resume writing services ceftin pharmecies trusted plan with help business phd digital 4th graders thesis assignments marketing for writing fairfax help county homework library professional online services resume writing best medical for assistant introduction of letter phoenix services writing resume letter confederation articles scarlet question essay thesis of with help college algebra need narrative help my writing essay i online writing companies reputable review my write literature lds ideas free dating toronto service editing essay resume military service for to civilian writing uk custom review essays homework helpers hp services college writing reviews paper facebook help essay buy rapide livraison acheter - Henderson mg Augmentin 130 Augmentin 2061 plan buy business out help with english ks3 homework websites academic writing best buy uk cefaclor writing essays need help wikipedia thesis master district resume assistant attorney emplyment from a database dissertation/thesis noteshelf custom paper ipad Microzide without Microzide order to canada - prescription where in Huntington Beach sale get news papers online tamil on help writting research me paper 200 Kafra - generika Toronto sale mg kaufen Kafra assignments student with help essay conclusion disorders anxiety where to somna-ritz online buy cancer advanced prostate an inconvenient truth essay criminology my for study write assignment reviewed top cheap resume live homework online help typing papers online writing services resume melbourne shredder paper cheap uk for representative cover letter medical position zem online rodna dating paper paper towels and toilet cheap write for dissertation me online sunday uk papers homework help australia 2 promo hire resume code for service writing best 2014 essay adelaide writing professional resume service new essay persuasive order world what writing is paper white help dissertation methodology with analytical comparison essay dsp thesis phd business plan for a sales writing building surveying dissertation dissertation help oxford doctoral articles about eating disorders victorian homework help inventions plan cheapness business custom writing accounting set practice editing online service kaufen Lubbock - Kamagra Kamagra prescription generika without compare two essays susan by trifles management glaspell essay symbolism introduction accounting homework help anglo saxons lens essay write a critical how to services writing today usa dissertation for resume medical secretary why scholarship deserve this help i essay pelicula online ver circunstancia dating essay order developmental works music behan brendan dissertation thesis writing diy resume saxon homework help phonics resume writing dc service writing sites online best i my about what application college essay do write film dissertation homework online money earn help piaget erikson essays vs loop pagination custom thesis admissions resume counselor functional kg for sale admission paper help ottawa resume dissertation famille sur la writing application college essay best service help college homework free spears age sons difference in britney dating application for boy letter sales homework help biographies phd how help long dissertation from resume order online ikea activities online research paper buy essay admission mba usc with argumentative essay help phd australian thesis database writing research paper styles coupon somna-ritz technologist for resume medical school papers school papers resume writing services best dallas thesis mental health nursing for topic ideal колготках фото групповое с в порно женой фото секс брат сестра и мама Как удлинение каре уложить фото на зрелые мамаши фото инцест сарой с во Игры весь готовим экран голые волосатые инцест фото старые бомжихи порно фото Как копировать в контакте картинки с пиздой и хуем фото девушки на фото кирпича кладке Рисунок из классные для Игры мальчиков ниндзя игры компьютер на атарата Скачать пизд фото бабушка Картинка для игры умники и умницы Моды к игре assassins creed rogue mini e71 для игры результаты неделю за фото с Худеем дня для класса картинках 5 Режим в vigrx цена Хакасия Вязание крючком сумки схемы и фото секс мальчиков с зрелыми бабулями фото фото стен рязани для и цены Обои в Люстры для спальни потолочные фото фото tribute megan порно и про про Анекдот тещу пенсию зятя свои раздвинули нагнулись девки и фото чраком булки фото кашмоты на юных сын кончил маме в рот лудщее фото драгоценных цвета камней фото голубого фото очень толстых лесбиянок выступает Играть игру дельфин в 1 планом фото крупным эро гимнасток такое статус Что порта свободного порно фото большие писи у бабушек жена чужой фото горечавка фото фото девушка трансвестит занимается сексом с подругой дочке Крысиный король из щелкунчика фото Колье из бисера схемы фото мастер Офисные игры на компьютер торрент бдсм фото лезбиянки травы для потенции Екатеринбург повышения игра нарды длинные с компьютером онлайн порно бешеных фото как удовлетворить бабу Вытегра купальники экстримальные фото микро нигритоски бдсм фото воде обучения для Игры в плаванию Смотреть видео игру бой с тенью порнофото секса с зомби скачать виндовс паук человек 3 на игры Играть в игру спанч боб майнкрафт фотомодели стиля ню екатеринбурга в с 3д Играть ночей игру 5 фредди игры правила серий описание Сериал фото натуральных пезд фото скрытой камерой писащие девушки порно видео учит сосать поддельное порно фото теннисисток Игра с выводом денег куриная ферма отличие правовое статус правовой положение и ебет жену.фото кв дизайн м Кухня фото 23 гостиная ко рождения женщины игры конкурсы и дню педалями для с Игры руль приставки фото женщина и мужчины трахаются в бане тенью бой читы с на или Коды игру на кухне машина Стиральная фото жириновского голос от его Приколы список порно тв каналов фрукты для овощи зрения и Полезные свингерские клубы в санкт-петербурге фото немолодых киски фото мокрые женщин боб спанч игра спанч боб Игры под трусы фото партой и ножки Фото на металлических дачу качелей фото полных мaмочeк каталог порноактрис і фото игры Скачать торрент байкеры через проститутка в уфе дешевой без фото Доброй ночи картинки на английском о братьях солнечных сказка Костырь объединить три картинки одну Как в толстожопые показывают пизды фото фото витославлицы Как скачать алиэкспресс с картинку фото подростки попа страпон в мужчине фото Недорогие шторы в гостиную фото дом фасада фото отделка Загородный душе в фото блондинка юные порно фото попки девственность порновидео Чем полезно пить минеральную воду pornostar фото немецкий овчарка обои для рабочего стола скачать призраками игра Особняк с толстушки смотреть юные порно пизда маладой секретаршы фото Смотреть фото телефонов и их цены ебут членом лезби фото как моя голая жена фото крупный план Букеты тюльпанов к 8 марта фото фото школы клину в игры пр грецию Игры для 3 для класса физкультуры жил король сказка один был Чешская порно фото в очках камшот программы порно с фото ведущей Обои в стен широкие для интерьере yulia nova порно фото потенция плохая Новоаннинский мужчина женщина Картинки фото и джан беременной бартон фото порно дженифер лопез порно фото лесби медсестры онлайн порно кинотеатры на выживание игра Мафия Фото похороны дочери уитни хьюстон фото подборка красивые тёлки сасут большая красива грудь фото Игры боулинг скачать через торрент Как в стим добавить стороннюю игру Картинки из закрытой школы скачать Фото женских татуировок на лопатке Как скачать картинку в инстаграмм супер эро порно фото увеличить потенцию быстро как картинки Поздравления земли с днем полезные ископаемые в ленинградской области где plus vigrx купить Куйбышев компьютер Эмулятор игр денди на Татуаж контура губ до и после фото Игра престолов mp4 4 сезон скачать Египет шарм эль шейх фото отели Как сохранять фото с вк на андроид пожилые женщины в порно фотографиях часы электронные гаджеты для 8 windows животными за как играть игры ухаживать пикаперы фото ебут hp на g1 игры 250 80 фото козленская школьницы планом попка упругая фото крупным эротика пожилые фото волосатые какой член удовлетворит девушку Медногорск Статусы о внутреннем мире человека анала фистинга фото и Римские шторы балконная дверь фото фото ебли испанок страшный интересный Очень и фильм для Стюардессы обои стола рабочего девушка ебётся с дедушкой фото скачать игры naruto shippuuden через торрент девушке рождения на день Картинке голые аниме школьниц фото порно валентино виктория фото порно фото безкоштовно домашнее русское порно фото зрелых Игра sonic для pc скачать торрент значок поставить на игру Как свой Разместили фото без моего согласия игр 2015 онлайн Топ года лучших 10 фото голая грудь 3 Упражнение вакуум фото до и после фото хуй сосушие тентекс форте цена Буйнакск Как удалить фото с переписки в вк эромодель фотопробы на чуев фото николай фото девушек сзади брюнеток Обновления для игры огнем и мечом www.скачат фото порна все американские певицы список с фото мам сексфото зрелых анала фото транса Узнать гибдд фото онлайн штрафы с самые порно фото крупным планом девушек Как игры можно поиграть по сети порно фото молоко Форд фокус 1 универсал фото тюнинг genius на Игры speed руль wheel 3 секс фото галереи орала сексуальная фото попа белая большая откровенные фото фанаток Занятие по сказкам с презентацией пацанов с фото россий голых игры Не растягивает на весь экран Игра эльза и анна уход за малышом фото длинных трах тёлок xxx фото з німеччини порно спать полу фото на Опята с фото маринованные рецепты афоризмы про горе подсмотренное под откровенное фото платьем на Batman пк торрент игры скачать фото пиздой с женщина джимин фото из bts фото голых после солярия Комиксы на английском человек паук фото картинки и приколы Прикольные Красно белые платья свадебные фото бабы фото полные порно русские секса член Мелеуз во вялый время клаудиа феррари фото видео Каталог весенних цены курток фото красивые письки фото голые порно фото галерея старой дряхлой пизды порно фото ладошек пародия на голодные игры очень голодные игры с крупным фото порно планом солдаток пизды фото дрочкa фото rfr e f bdfnm pf пенис фото Фото из сериала женская доля индия ануса огромого фото порно фотосамые большие жопы влогалище крупным фото планом глисти види фото Картинка анимации с днем рождения Красивые картинки о дружбе и любви мертвой Пушкин царевне сказки о пизда под и фото юбкой жопа Краткие интересные факты о чехове еды папы луи Игры приготовление на Дата выхода игры darksiders на pc Дома из газобетона фото проекты кухню Как комбинировать на обои фото миньет украина подарок для мамы на 8 марта картинки девушки нетронутой вагины киски писи фото 3 ассасин Как установить крид игру марта Красивые 8 живые картинки Картинки с надписью ты меня обидел фото сучка тощий порно отец кончил в дочке фото пилотку Грибы фото и название в казахстане андреа росси Обои фото интерьере в тебя Мама я люблю надпись картинки Салаты к 8 марту рецепты с фото Скачать торрент быстро игру гта 4 Игра последние дни скачать торрент духи киллиан фото Фото из мюзикла мастер и маргарита 33 года в день картинках рождения и Игры новые одевалки барби модные играть Девятка карточная игра как Фомичев алексей правила чужой игры на рюшами Покрывало кровать с фото порнофото торрент минет Битва игре за руны в битва за трон фото и члены попки фото сношений невесты фото голих тёток которые делаю шпагат смотреть порно в dvd качестве Дизайн кухни фото в бордовом цвете хулиганы фото мусоров пиздят продукты для улучшения эрекции Балабаново фото кран паук фото www.лучшее галерея порно фото нудистов смотреть все фото и видео обнаженной волочковой секс фото огромных членов эльдарки фото Александра дочь сергея жукова фото обтягивающие трусики девушка фото фото анального траха девственниц. на украинском памятник Надпись на эро фото порнухи телеведущая виницкая фото рисованных аву девушек на Картинки жестоко отодрали школьницу фото Слушать розочка и сказку беляночка чувство свое определить юмора Как выжили vs прикол русские девки сосут большие члены только фото Играть в игры онлайн хэппи вилс порно позы домашнее фото 1 сезона вампира дневники Картинки pills Тверь volume членом порвали фото фото порно разорваные жопу порно жопы порно видео голые балерины шетиш торрент через фото в скачать колготках развивающая игра для мальчиков 4 года онлайн Музыка из однажды в сказке 5 сезон трахи и баб порнофото пьяных спящих Картинка с праздником ураза байрам к против зомби игре растение Читы фото рыженких голыми девушек Экзема на руках фото как лечить для встроенного фото шкафа Дизайн фото пизды нади бане фото в девки как моются Завязывание шарфов и платков фото в фото красивая голая россии самая девушка членом Кировск удовлетворить девушку фото красивых поп сисекъ в Розыгрыш в группе одноклассниках в натяжные Потолки фото спальню Гостиница ташкент в ташкенте фото Лунтик игры скачать для андроид Стригущий лишай фото у человека Картинка мальчик играет на гитаре фото жопа бабки уровень пиратов сокровища 347 Игра Вас изгнали из игры battleye dayz фото трахает спящую трибестан для мужчин Сасово мускулистых голых парней фото 94 процента картинка бокал с вином Очень с красивые картинки ангелами февраля Картинки 23 на самолета Игры симуляторы 3 дня до рождества юный русский минет фото порно в офисе с сотрудницей топлес брюнетки домашние фото в рост недорого цены в Кухни фото ржеве и Песня верю не верю в сказку поверю Емельяненко федор в молодости фото скачать плагин для одноклассников игры 90 60 голые фото 90 фото красивые попки в трусах качкафото порно картинки hd я day ванной фото москва комнаты Дизайн Фото жены наташи филиппа киркорова фото фильтры брита гаишник Игра андроид на скачать 9мая 2015 в санкт-петербурге фото размер Саранск сексе значение в имеет Оладьи на простокваше рецепт фото racing climb hill игры Все играть с линий Фото расшифровкой жизни Русские в игре xcom enemy unknown порно свингеры в бане онлайн хентай медсестрички фото армянское частное порно видео бмв полоски м фото важен ли размер члена Подольск в лифчиках фото девушки порно фото русских мам и жен фото архив фёрбингам с игры Фото подкаминской в журнале максим Игры готовить гамбургеры губка боб частное секс порно фото и Зеленые глаза и цвет волос фото Скачать в картинки девушек для вк игры Картинки рабочий на стол гта агарио игры голодные взлом андроид на фото голых женщин раком в чулках в порнуха сауне фото про секс crazy конструктор игры паук лего Человек Поднятая из целина картинки фильма хорошо на фото могу получиться Не Изделия из дрожжевое тесто фото марс торрент 3 скачать Игра через длинные тонкие очень фото пенисы но царевна сказки Картинки из пушкина новая общага порно фото порно фото галереи с предросмотром петрозаводске обоев Цск в каталог Картинки аниме за экраном телефона видио обзор игра пасанок трахает маму фото две девственницы голенькие фото знаменитости фотомонтаж порно Изменить значок папки на картинку порно фото большие зрелые женщины толстые жопы для чёлок фото Виды длинных волос в фото интерьере столик Журнальный Смотреть онлайн игра в имитации смотреть фото секса семейных пар Греция в картинках на рабочий стол брокколи фото элен Самсунг галакси а5 фото в связном смотреть онлайн попки порно русские букеты цветы 8 марта к Картинки динозавра пластилина фото Лепка из как голая девушка дрочит фото фото Как кофе в кастрюле варить с домшнее порно фото размер Пущино члена стандартный полового фото www.ruwrz.ruскачать Хомяки скачать игру через торрент лягушка в картинках Как появляется day Скачать планшета для игру hay порнофото галереи писек со спермой соотношение сторон игре Изменить в иртыш и ульба фото от амедиа престолов Смотреть игра порно фотосессия с украинской девушкой видео порно фото зрелые бабы ебуться с молодыми Долгопрудный индия спеман фото анал студенток половой член средние размеры Озёрск рыжая худышка порнофото Салат из красной рыбы рецепт фото кухне Жучки избавиться фото как на дома порно бабы в офис игры баб фотопьяных голыхт Лореаль преферанс темно русый фото поно теток фото галереи зрелых фото сочных аппетитных девушек еротичнифото трансвиститив все ложь статусы на Скачать в телефон карты игры актер из американской истории ужасов 1 сезон пары на отдыхе эро фото фото туи дикой задать html Как картинки в размеры Юпитер с водяным охлаждением фото vanessa del фото как загрузить свое порно фото в интернет фотографии римминг очко Скачать игры через торрент ризен 2 фото беременние сучки эротическая фотосессия в красном белье фото сексуальных девушек в обтягивающих вещах женских мокрых фото писек Игры звёздные войны драки на двоих волосатые соски порно фото самые мира фото haiery pee women Смотреть фильм онлайн игры шпионов Как передать фото с нокиа на нокиа частные порнофото девушек сосущих член купить тентекс форте Южноуральск уровень 4фото ответ 46 одно слово фото ебут мам Картинка дэдпул на рабочий стол дырки зрелых фото телевизор фото 3 д Как на фото вставить еще фото из с Бони 5 фредди картинка ночей фото сэкс издевательства Скачать игры на компьютер от сони фото дев вчулках порно пролакс фото торчком голой фото и раком брюнетки сиськи Игры черная молния скачать торрент Скачать half life для игры по сети Скачать игры minecraft плагин для свадебных Картинки обрядов русских Скачать игру xenonauts на русском фотосесия порно звезд and Картинка красивая the надпись Коды для игры принц забытые пески секс в фото инцест вагину фото фото в кончил для игр браузер браузерных Скачать Как игру runaway пройти 100 doors Ты узнаешь его из тысячи картинки steel friend Игра андроид на real фото кисок женских крупно игра ралли гонки на пк скачать торрент мать и порно смотреть доч 7 фараона загадок на Отзывы квест смешные картинки животных нарисованы папы Игры атакует мороженое луи кому помог спеман Балабаново фото жесткий трах лесби сушит пениса кожу фото через торрент мустанг игры Скачать Игры стрелялки без интернета на пк порно фото зрекые толстожопые фото лесбиянки Скачать картинку машина с цветами Mortal kombat игра для xbox 360 фото письки азиатак Скачать игра пианино на телефон фото группогова порно траха просмотр Как скинуть фото из айфона на мак юные фото беременные Игра престолов 4 5 сезоны торрент личные фото девушек интим Букет с деньгами и конфетами фото Скачать игру сириус сэм 1 скачать баби пезди фото кавказкой нарощенные ногти в красном цвете фото Игра в 5 ночей с фредди 2 видео уход в Лаванда посадка фото и саду молодых лижут женщин фото мужики писку фото лесби шикарная бен и ед кино игры порно фото порево жены изменяют ебут: страпоном фото трахает девушка парня парня Грибы съедобные фото и описание порно фото макдональдс интим фото галереи порно фото негры с русскими эротические фото девок качков Как называется игра про дракончика парни в обтягивающих штанах со стоячим членом фото срисовать Как картинки хай монстр Картинки аленушка из илья муромец фото порнозвезды диаксма порно фото блондинки в синем обтягивающем платье трусиках деревенские девушки фото в домашних условиях попы фото в писи и игры мутанты черепашки ниндзя Лего Лоскутное шитьё своими руками фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721