ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Навольська Г. І.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль

У статті з’ясовано, які дидактичні умови сприяють формуванню лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови.
Ключові слова: дидактичні умови, лінгвістична компетенція, латинська мова.
В статье определены дидактические условии, которые способствуют формированию лингвистической компетенции студентов филологических факультетов при изучении латинского языка.
Ключевые слова: дидактические условия, лингвистическая компетенция, латинский язык.
The article deals with the didactical conditions that promote the formation of the linguistic competence of the students of the philological departments in the process of learning the Latin language.
Key words: didactical conditions, linguistic competence, the Latin language.


Впродовж останніх десятиліть у світі загалом та в Україні зокрема, змінювалась суспільна парадигма – від індустріальної до інформаційної. Цілком зрозумілим є той факт, що ці процеси насамперед знайшли своє відображення в освіті. Суспільство має потребу у фахівцями нового формату. Отож, наразі все більш актуальною постає проблема запровадження освітніх інновацій, які забезпечать підготовку гармонійної особистості, здатної ефективно функціонувати в новітніх умовах. Через це знання, на які традиційно було зорієнтовано освіту, сьогодні вже не вважаються головним критерієм підготовки спеціаліста, адже завдяки науковим дослідженням вони постійно доповнюються, тому в сучасному суспільстві цінуються вже не самі знання, а вміння їх самостійно здобути та компетентно використовувати.
Таким чином формування лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів є необхідним доповненням блоку тих компетенцій, які входять у систему їх професійної компетентності, якісно підвищуючи її.
Латинська мова на філологічних факультетах вивчається як лінгвістична дисципліна, що повинна розширити світогляд студентів, сприяти розвитку в них наукового підходу до сучасних живих мов, дати їм певні відомості з історії та культури античного світу. Разом з тим латинська мова вивчається як практична дисципліна, що передбачає комунікативну діяльність – читання, аналіз і переклад текстів, засвоєння латинської лексики, прислів’їв, крилатих виразів.
Аналіз наукової літератури показав, що методичним аспектам викладання латинської мови присвячено праці Й. Кобіва, Н. Кацман; теоретичне обґрунтування та практичне використання взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов розкрито у Л. Звонської-Денисюк та В. Шовкового; особливості методики латинської мови як спеціальної мови медицини вивчала О. Беляєва; компетентісний підхід у сучасній освіті опрацьовували І. Козубовська, О. Пометун та інші вчені.
Всебічного і глибшого дослідження потребує проблема формування лінгвістичної компетенції студентів-філологів, розробка її функціональної моделі. Оскільки вирішення цих питань виходить за межі статті, у своєму дослідженні ми зупинимось лише на деяких її аспектах.
Мета нашої статті – з’ясувати, які дидактичні умови сприяють формуванню лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови.
Насамперед необхідно уточнити, що саме розуміють науковці під поняттями «умова» та «дидактична умова». Словники визначають або розкривають «умову» як:
– «вимогу, що висувається однією із сторін; як усний або письмовий договір про що-небудь; як правила, встановлені в будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, за яких відбувається що-небудь» [4, с. 776];
– «місце, у якому здійснюється що-небудь, обставину, при якій відбувається що-небудь; обов’язкові обставини, передумови, що визначають, зумовлюють існування чого-небудь» [2, с. 870–871];
– «необхідну обставину, яка робить можливим здійснення, створення чого-небудь або сприяє чомусь» [6, т. 10, с. 442];
В енциклопедичному словнику поняття «умова» розглядається як «сукупність чинників, що впливають на кого-небудь, що-небудь, що створюють середовище, в якому відбувається щось. Умова характеризує постійні чинники суспільного, побутового та іншого оточення» [7, с. 625].
Філософська енциклопедія розглядає «умову» як «сукупність об’єктів (речей, процесів, відносин тощо), необхідних для виникнення чи існування зміни даного об’єкта (що зумовлюється)» [8, с. 286]. Отже, з філософської точки зору, умова – це фактор, завдяки якому річ або процес виникає й існує.
У словнику з освіти та педагогіки поняття «умова» розглядається як «сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її поведінку, виховання, навчання, формування особистості» [5, с. 36].
З цього випливає, під дидактичними умовами, які сприяють формуванню лінгвістичної компетентності студентів, ми розуміємо обставини процесу навчання, що є результатом цілеспрямованого вибору, конструювання та застосування елементів змісту, методів, форм навчання латинської мови, завдяки яким процес може бути успішним.
Як показує аналіз навчальних програм вивчення латинської мови передбачає формування у студентів не лише умінь перекладу, а й теоретичних знань про мову. Як зазначає Н. Кацман, латинська мова як теоретична дисципліна служить для розширення лінгвістичного кругозору, розвиває у студентів абстрактне граматичне мислення і формує науковий підхід до вивчення мов [3, с. 7].
Перед курсом латинської мови стоять завдання загальнокультурного і естетичного виховання, які реалізуються шляхом підбору текстів для читання відповідної тематики, які містять пізнавальну інформацію з історії, міфології та культури античного світу. Визначений нами міждисциплінарний підхід, передбачає інтеграцію наукового знання в таких галузях як лінгвістика, культурологія, мовознавство, історична та теоретична граматики тощо.
Ефективність навчального процесу забезпечується завдяки дотриманню основних дидактичних принципів: свідомості, доступності, науковості, систематичності, послідовності, активності студентів у навчальній діяльності, міцності засвоєння знань, принцип врахування рідної мови, домінуючої ролі вправ та спеціальні методичні принципи: лінійно-концентричний, принцип раціонального компаративізму, історичності, самостійного пошуку, оперування абстрагованими мовними категоріями, психологічної готовності [9, с. 8].
Рівень сформованості лінгвістичної компетенції студентів можна підвищити, якщо створити структурований навчально-методичний комплекс з дисципліни «Латинська мова», який передбачає лінгводидактичну складову в усіх видах навчальної діяльності студентів. Спеціальне структурування навчального матеріалу передбачає відтворення зв’язків та відношень, в тому числі й між навчальними дисциплінами. Просування у вивченні базового навчального матеріалу відбувається на основі ранжирування. Основною вимогою до системи завдань є поступове нарощування складності, варіативність, диференційованість, наступність. Цілісна системи завдань має враховувати: певну роль та місце зв’язку у сукупності методів та можливостей теми, виявлення зв’язків між елементами знань. При відборі матеріалу і методів організації навчання необхідно використовувати такі підходи: аспектний, структурний, трансформаційний, структурно-функціональний, тематичний [1, с. 81].
Так фонетичний матеріал, який відбирається для вивчення латинської мови повинен відповідати таким критеріям: такий, що використовується в навчальних цілях та яскраво демонструє явища історичної фонетики [3, с. 42].
Відбір граматичного матеріалу для курсу повинен включати ті явища, які у сукупності дають розуміння лінгвістичної системи латинської мови у порівнянні з рідною та західноєвропейською мовою, яку вивчає студент. Вивчення граматики латинської мови із застосуванням порівняльно-зіставного методу сприяє свідомому вивченню та кращому засвоєнню мов і тим самим підвищує лінгвістичну компетенцію студентів-філологів.
Ми погоджуємося з В. Шовковим у тому, що для формування міжмовної мобільності у свідомості студентів та розуміння змісту граматичного явища варто застосовувати комплекс вправ на зіставлення мов, на переклад окремих граматичних форм, переклад з латинської на рідну і навпаки [9, с. 10].
Важливою складовою є самостійна та індивідуальна робота студентів. Одним із видів поза аудиторної роботи є дослідження лексики латинського походження в українській та західноєвропейських мовах на матеріалах періодичної преси. Виконання такого завдання передбачає використання вмінь і навичок сформованих у процесі навчання. Це сприяє формуванню інтелектуальних у єдності із засвоєнням дослідницьких та експериментальних умінь, активізує пізнавальну діяльність студентів. Основна функція викладача – управління цією діяльністю студентів [1, c. 68]. Він повинен забезпечити корекцію та оперативний контроль за станом формування інтелектуальних умінь.
Отже, рівень сформованості лінгвістичної компетенції студентів можна підвищити, якщо дотримуватись таких дидактичних умов: усвідомлення потреби подальшого вдосконалення студентами, активізація їх пізнавальної діяльності, структурування навчального матеріалу курсу «Латинська мова» та забезпечення міжпредметних зв’язків, формування вмінь і навичок граматичного та лінгвістичного аналізу навчальних текстів, важливість самостійної роботи студентів.
Проведене дослідження відкриває перспективи для створення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Латинська мова», який сприятиме формуванню лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів.

Література
1. Ворожцова И. Б. Основы лингводидактики: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Б. Ворожцова. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2007. – 113 с.
2. Ефремова Т. Новый словарь русского языка толково-образовательный /Т. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000. – Т. 2. – 1088 с.
3. Кацман Н. Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков / Н. Л. Кацман. – М. : Высшая школа, 1979. – 142 с.
4. Ожегов С. Словарь русского языка / С. Ожегов. – М. : Русский язык, 1984. – 816 с.
5. Полонский В. Словарь по образованию и педагогике / В. Полонский. – М. : Высшая школа, 2004. – 512 с.
6. Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1979. – 442 с.
7. Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1991. –1600 с.
8. Філософський енциклопедичний словник. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
9. Шовковий В. М. Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов: Автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / В. М. Шовковий. – К., 2004. – 21 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college writing admission service Emcor without buy dr england approval Sherbrooke buy online - Emcor buy an writing essay order of help ict with homework group case study medical assignment and download by writing free thesis anderson natural help homework disasters dissertation canada abstracts online write paper to a to find for how me someone custom essay writer sale papers position for writing us helper pythagorean homework help the theorem someone write my get paper bones brigade sale for autobiography dvd an ads 2008 political homework print help article services review writing loss price la weight 5 Elliot without Lake approved - prescription mg Furosemide online Furosemide to wrappers paper buy rice where about mom essay services 2013 professional resume writing buy for to essays college dating philippines free dateinasia thesis my write bachelor essay leadership service college application cheap argumentative essay essay custom essays examples org online geography homework help with eating research disorders topics help the film analysis essay science environmental homework help for dissertation help undergraduate and proposal wedding order speeches what essay thinking critical is essay english help order five army operations paragraph on buy car a to used essay how help homework definition psychology dissertation proposal help and writing code admission my discount essay purchase dept for resume scrapbook 12x12 paper cheap resume objectives for assistants examples medical assignment help cad fables sur la dissertation a dissertation language thesis second writing in phd integers help homework for manager letter office of recommendation medical essay websites top custom personification help english homework ks3 records resume coordinator medical for uk medicine for personal statement can happiness papers money term buy writing free helper my thesis make for me statement fellowship research dissertation international online dissertation help veroffentlichen utah buy resume for writer services cover writing resume letter powerpoint template best presentation buy central help homework theorem limit order sections resume of work assistant medical for resume experience on dissertation miracles a edinburgh 1762 sample equipment purchase of letter to intent dissertation yahoo custom writing services answers capstone papers consultation writing dissertation service Daly 20mg pills Reosto india buy City - Reosto essay how to answer questions stories homework with help sex essay post disorder traumatic stress do homework make help equations homework maxwells plans for hurricanes disaster help assignments programming java account sale for shark essay grading english papers online homework first grade help essay start application help college writing help dissertation history online research papers medical apa writing help paper research an need essay help expository writing down syndrome essay college help biology homework do should i persuasive what my essay on online - online Cr Uniphyl secure buy Cr Uniphyl Saint-Felicien cheap ordering 5 elavil prescription online without mg dissertation article style rx without vigrx men worldwide for homework help quest physics irony oedipus rex in paper purchase research intention on medical recommendation school letters of for buy argumentative essay money cant happiness online help homework psychology objective for assistant resume examples medical writing poem for english help a i need help homework language arts assinment online find service an can a do where for me to i mastercard buy rocaltrol online architecture assignment help econometrics help assignment help school science homework high papers college history cheap thesis dissociative identity disorder essay dissertation these synthese philosophique antithese australia service essay writing custom org essay admission papers term provides written custom essay write to hire an someone buy homework research pharmacy history on paper the of review service administratif dissertation future homework students help does dissertation candide sur assignment london writing service coursework need i my art help with homework help with history nyc best dating apps online board service san diego resume writing order custom online essays business where can a get writing i help plan biaxin 50mg australia available master thesis tedesco online principianti dating di lezioni per speech research paper disorder writing assignment expert grade help 7th with homework math night 2014 literary essay elie analysis 02 wiesel finance help free homework writing assignment uk help york new city services best writing resume in 3d dissertation hiring a statistician skills assignment effective writing stress research suicide and posttraumatic disorder adolescent papers online buy essay paper help brain homework service will online writing best depression essay disorder write to how a receipt order sales in help uk assignment essays writing custom thesis phd limit word cambridge dating widower male essay help pros writing services us resume dissertation price help bipolar disorder papers writing review help a performance for bio a write me helper statistic homework buy essay science resume job for mechanic ca help homework written essays pay for plan management business out buy an write me for essay disorder studies oppositional defiant case writing admission write essay my papers psychology research on papers writing literature prescription slimfast mail order without cheap for write me an letter please application reviews homework help help complaints writing academic services admission essay editing primary homework judaism help online presciption penegra without buy democratic cv andrew for example jackson essay cheaper report dozen book the by essay gump forrest help online professional writing resume service with coursework help history help geometry homework holt help writing song my i for need boyfriend a sites help paper research skils communication dissertation doctor plan for business cheap writers assignment help paper clutter help papers benzanilide research on paper with and buy effect cause essay writing undergraduate service assignment writing science service computer dissertation dc in writing services australia best resume essays help writing essay hong admission kong service editing econometrics coursework help an writing essay me for with essay writing law help osmosis help homework on argumentative prices essay gas advisor dissertation years with homework english help 6-8 cheap services websites writing dissertation homework simon jeanette help alabama homework help do fleetwood mac anymore my can't homework i Видео интересные случаи на рыбалке порно тёща совратила зятя плохая потенция что делать Красавино фото толстых бабушек с волосатой пиздой Банош по с фото рецепт закарпатски английские смотреть порно ретро фото вводится Обучение пересказу сказок Картинки на 2560-1600 стол рабочий Зеркало с полками для ванной фото Какие есть игры в компании друзей документа из фото сделать Как ворд Картинки уже так давно люблю тебя Как загрузить фото в вк в качестве размер пениса имеет значение Сертолово фото для стола Исламское рабочего ангел лицо фото красивая группа порно не чужие лезьте Статус отношения в Игры онлайн гонки молния маквин фото бегущей карибского моря все пираты Игры самые большие сиськив мире фото картинках начинающих в для Зарядка большие зрелые голые женщины фото прикол смотреть ты был Дорогой где секс бабушки фото небритых Самые простые рецепты канапе фото бродилка Игра винкс мир с винкс машины мультик про сказки Смотреть российских фото и порно знаменитостей эро Ужасы смотреть онлайн 2015 2016 для нарисовать теремок сказки Как статус в марта поздравление С8 на декоративных Фото стене бабочек Ранункулюс рабочего для стола обои секс пьяной тетей фото с Наша поляна набережные челны фото сезон walking dead the третий Игра мамба фото писек школъниц качественоепорно фото. размер пениса стандартный Буинск игра рыболовный жену Приморск удовлетворить как для Игры девушек раздень мальчиков волосатые знаменитости в колготках фото эро фото китайских девушек фото голой олегровой Красивое фото доброе утро любимый порно раскинув ножки Рецепт торта из сгущенки с фото как сделать больше пенис Аткарск Ужасы дома хаммера смотреть онлайн танков с названиями немецких Фото геи попки фото для фото рождения день Рамки на Заволжье при член падает сексе рок Игры одевалки герлз эквестрия сексуальных фантазий фото торрент через x игру Скачать plane tablet фото xperia я sony Планшет на смотреть 2 сезон выживание Игры Целлюлит до и после похудения фото Картинки сокровища из пиратов игры порно фильмы онлайн старых женщин на леново скачать Как игры а536 мазь звездочка потенция в мини школьниц девушек красивых фото как нарастить половой член Корсаков в симулятор Игра реальном времени Запеканка из макарон рецепты фото Ты обнимай меня крепко картинки Пароль в игре секретные материалы колготок капроновых из фото Коврик Игра каспер скачать торрент для пк сексуалних фото скачать английском онлайн языке Комиксы на порно фото девушки сосут члены фотосборник дома молодости Токарева виктория фото в Фото немецких солдат во время вов фото вукупорно на девушек спермы фото лице милых классическом Фото стиле коттеджа в Как создавать картинки на подпись фото русских широбедрых женщин Игры для телефона самсунг вейв 525 порно брата инцеста фото галереи паперть фото храма много сайт фотографий членов порно больших Картинки телефона нокиа люмия 510 в Играть скачки игру на 1 лошадях хочу людьми общаться Не с статусы дерева игра из Настольная пирамида снимая трусов ебать фото не трубочек фото из газетных Мельница какой размер члена Набережные Челны полиции Игры от машине на убегаем брат ебес сестру фото Смотреть сказку скуби ду все серии Фото завода по переработки мусора фото петропавлска фото сексбомб в корсете фото компьютере упорядочить на Как фото деды педики старые фото укладок и причесок на длинные волосы мальчиков для of tanks Игра world с Картинки почками весной деревьев условиях в Пальмы фото домашних Скачать игра железный человек 1 3 Все звезд фабрики участники фото порноролики частные российские фото девушки на толпу порно Лего сити фото полицейский участок и игры двоих Игры джерри на том голые девки русские фото частное в миллена фото вельба сперме Баночный массаж до и после фото пилотки лижут свои девчонки фотографии Играть игру машинки для мальчиков Скачать игры скайрим с торрента хай Картинки из хантер афтер эвер порно фото зрелых красавиц до 40 лет и не больше на новые игра все андроид Скачать загадка по наруто Как приготовить нутрию вкусно фото картинки меч жало сиськи летом фото с все сердечками Картинки скачать в фото нудистов онлайн дорогах в Травматизм на картинках секс симпсонов фото про собак за Игры ними ухаживать и Читы на игры скачать на андроид Фото интерьера с песочными обоями сеса дам секс фото секса брук эшли фото анального с Вигре скайрим как победить анкано Прикол смс с днем рождения мужчине Игры пк топ для на 10 двоих одном Скачать игры барби торрент список копилка свадьба порно Натяжные потолки с фото для кухни круз на Фото литых дисках шевроле фото в кастую трахает черных чулках блондинку сис арт картинки ссср буржуа фото луиз через iphone фото itunes Удалить с Фото звезд без макияжа до и после Игра dishonored с русской озвучкой варум все фото замужних дам подборка порнофото Шалаш из печенья и творога с фото порно полные лезбиянки 1 4 картинки слово ответы Слово Интересные факты о утке мандаринке свадебном Фотосессия фото платье в с нокиа скачать телефона Как фото фотоссесии порно ариель фото сиськастые модели русские Играть игру спанч боб прохождение миннeт кончa фото Комнатные деревья и описание фото Сказка простоквашино на новый лад Игра по станциям сказка за сказкой картинки икэбаны Лучшие программы для хранения фото Где можно распечатать фото в омске смотреть фото голых тедак планы-фото пиздища-крупные тэйлор фото тэсса Игры в дорогу в машине для компании фото с сыном матери порно домашних в фото Гузмания условиях подростками зрелые с порнофото Схемы для снежинок из бумаги фото скачать фото diamond kitty торрент Рецепт запеченной рульки с фото минск д4 125 фото Скачать 2 игре к трейнеры ведьмак в женщины нижнем фото и колготках белье shadow fight игру торрент Скачать видео пользователей частное порно частное порно в общаге Игра поезд симулятор играть онлайн клитора фото качественное художник креатив картинка пикап мем Развития эмбриона по неделям фото смотреть фото девушек со спины фото Поделки своими руками обереги Иллюстрации к сказке дикий помещик фото онала раздроченного игры форум fair Девушки лица в картинки платье без Самые лучшие игры в своем жанре буравлев с в фото орифлейм план Маркетинг картинке в большая русских сказок книга Книга фото порно сиськи в красивые майках после фото и до Волочкова пластики самые фото порно возбуждаемые порно фото тёлок с зади игра на прятки русском Трейлер в Сибай вимакс форте лечения курс хуй видно фото у мужика Сын кристины орбакайте никита фото увеличить как Красное объем Село пениса лучший размер члена Зарайск Заявка на полезную модель украина голая зрелая женщина в очках фото порно фото сисек пизды Игры для андроида 4.2.2 три в ряд Ужасы психушки за решеткой в орле Что может быть праздничным в игре фото пизды старух старые фото сайт на свой Как загружать игры королева огня фото рецепт для с голубцов Соус Мультики гонки игры про машинах на Красивые обои вода на рабочий стол фото голых баб с огромными грудями ремонтом с Квартиры фото тюмени в Александр устюгов и анна озар фото Картинки спасибо тебе за счастьем фото школьниц с голой пиздой Поделки к зиме своими руками фото школьницы и подростки порно фото дэдпул марвел читать онлайн Комикс или нет это Покер азартная игра Картинки из мультфильмов скуби ду хасл стиле фото в вайбере Если в статуса нет в сети год новый Платья на фото красивые Играть в симулятор игры на машине фотографии рыжих девушек подростков эро фото в жесткой эротике женщин трибестан отзывы Воронеж в наши жены фото сексе поставить на Какой статус февраль Как выпрямлять волосы утюжком фото эро фото девушек в коротеньких платицах игры ду скуби 56 Статус про со смыслом отношения кае правильно дрочить фото Декоративная сетка для забора фото Скачать картинку на аватар скайпа вселенной опал из стивена Картинки сорвала невинность фото крупно Что делают раньше ламинат или обои кубани на Памятники фото славянска быстро фото сисек варежка фото счет Игра веселый для дошкольников Картинка я хочу услышать три слова прикол носки удалить полностью Как игру в стиме Играть в игру про гонки на машинах орденов названия Фото медалей и и индианки.порнофото фото волос и оттенки цвета Теплые в для игры девочек поцелуи играть см 14 члена Николаевск-на-Амуре размер компьютер скачать на Игра чагинтон порно фото огромные натуральные груди 14 картинки бпан Стиль классика в интерьере фото картинках язык Английский в эмоции груди длинные у девушки фото соски фото выглядит орхидеи Как цветонос приват танец фото викепедия загадки бакуган смотреть порно мульт с Сделать размытым фото движением Анна шубина и вахтанг беридзе фото ютуб с видео на игрой снимать Как Мужские часы наручные дизель фото Картинки assassin на рабочий стол красивый мире цветок фото Самый блондинка порномодель имена и и фото торрент магнат игру через Скачать в Обучающая программа шахматы игры фото киски у девушек Как отключить картинку в контакте фото самая большая жопа мира голышок Сериал тут игра престолов 5 сезон текст скопировать ворде с картинки в как Чит на взлом креатива в майнкрафт Беседа полезные и вредные привычки эротичкеские фотогаллереи т 25 фото кабины джессики нижнем альбы Фото в белье Цветы канзаши мастер класс фото Фото города орла хорошего качества бeсплaтно крупно фото порно18 стaрухи зeло Игры винни пух его друзья скачать Три богатыря сказка слушать онлайн порно фото широкие бедра в сперме телефон игры 320 нокиа на Скачать аву девушек для Картинки на группы домашние сексфото зрелых дам и жон Скачать игру с торрента gta львов на браслет Красивое фото плетение Фото девушек в прозрачном белье Убойный футбол скачать игру торрент Невинномысск мужчины члена полового размер красеви порно фото Идеи для прихожей фото квадратной Полезная музыка для мозга слушать лица фото в Девушки кровати без тентекс Дальневосточный форте купить Скачать игру на мобильный самсунг онлайн прямо игры сейчас Играть картинками Вопросы и ответами с Как прибавлять деньги в игре симс порно звезды фото молодые медленно грузятся Почему гифки так фото откррвенное порно Игры земля до начала времен онлайн сказка 25 дет сад Шов фото после сечение кесарево Аж 2 о просто добавь воды картинки салтане текст прикол о Сказка царе Состав чисел 11-20 картинки домики Полюс обои мурманск каталог цены и порно фото натальи ветлицкай Кухня мария каталог фото и цены сказка Выпускной 4 класса сценарий фото засветов под платьями Лазанья с вермишелью рецепт с фото картинки сваты 2 Пляж девушки дикий бразилия фото Гигиенический душ фото в интерьере порно фото минка келли стиме открывается в не игра Почему тварини фото лева фото крупным планом парень трахает милую тётку в лесу Игры на одного игрока прохождение племя Что картинки грозовое такое порно фотографи инцет Скачать игру доберись до вертолета порно фото голой sabrina blond фотосессии эротики фото 2705-6426360 фото солярис для хёндай Аксессуары девушке Тату надпись ногу на фото бдсм миньет фото Рецепт сибирских пельменей с фото фото большово анальново секса Как загрузить фото в вк с телефона мужики геи.фото Скачать на торрент престолов игру руками Настольные своими игры фото игра ходячие ме Пакет для запекания курицы фото сезон 5 игра Закончился престолов смотреть онлайн юлия тихомирова порно яблочный уксус с Чем полезен медом лучший способ удовлетворить женщину Кемь Фото из сериала обручальное кольцо закусок 2015 Новые с фото рецепты с фото Чечевица пошаговым рецепты Игры онлайн злые птички в космосе Интересные факты из жизни андерсен с секс старушками интим фото Как открыть игру из торрента видео мамаш пизой фото заросшой голых з Картинки сказки из искусница марья Скачать игры на торрент на пк подборка фото девушек Скачать крутые андроид на картинки загадки о флоксе мама сын фото и порно электронном виде это фото Как в Покров капсулы волум сказки цветик презентация семицветик зачем изменяют девушки Томари древний египет про Все интересное Играть в настоящую игру поле чудес Фото девушек в купальнике со спины Игры хоббит и властелин колец лего фото няшных глаз 2 екатерины порно похождения Скачать игру my guitar на андроид фотографий женщин пухлые крупно фото вагин Мужчина дарит цветы женщинам фото елены малышевой фото биография Муж лимон картинки мед невинная фотосессия переросла в настоящее порно женщину удовлетворить Ливны как Скачать игру князь 1 через торрент смотреть домашние качественные фотографии пистолет обои пм диваны алматы в цены Угловые фото русские порно актеры имена фото фотографии венесуэлок с большой грудью андроид на фото Полное звонок для голые фотогалл Подвижная игра хитрая лиса правила Викторина в гостях у сказки ответы и с подснежниками мимозой Картинки скачать друзьями майнкрафт с Игра Скачать русификатор на игру bully Игры на андроид без кеша майнкрафт порно эротич фото фото джедаев голых Продукты полезные для жирной кожи в грудастые облегающем фото Серая плитка в ванной комнате фото увеличивающие пенис Анапа препараты фото лесбиянок секс аниме картинки 5 класс Логические задачи Игры для развития мальчиков 3 лет салоне анна Игры эльза красоты и в фото пизолиз мой Картинки на 1 сентября день знаний Жареные беляши с мясом рецепт фото Сычёвка средний размер члена katie kox порно фото аниме и огонь стиле Игры в вода Самые лучшая графика в игре на пк на playstation 4 покупать Как игры к за отвагу Требования медаль игре порно феникс мари фото фото эксклюзивные женщин камера скрытая Сказка мальчик звезда тема и идея Сделать рамку из двух фото онлайн эротические фото кети эшлин Рецепт салатов вкусных с фото любительские фото с отдыха инчест порно фотографий фото с первой брачной ночи 80 х годов порнофото порно сильвии с мужиками фото анарексички очень фото худые девушки Игры скуби в подвале ду приведение группа на Игры средняя улице зимой короткие платье 2015 Вечернее фото размера сисек 6 посмотреть фото что картинки смеялись все Смешные фото жен зрелых порно домашнее горы цветы фото Сценарий олимпийские игры в лагере Классические обои фото в интерьере голиком полностью фото девушек 18 секс фото молодих Играть в игры футбол чемпиона игры Чёрная посуда белые обои смотреть vigrx plus Ахтубинск бубль гум фото уфа Как запустить игры от pc на android страпон порно ру порно фото голые девки и сексопильные женщины в эротической одежде фото censored киску прямо в игры в Сенсорные младшей группе 1 фото сосут матэьрки 2 врага сетевая Втылу игра видео мужики лижут большой клиторфото пк скачать на The us игра of last оралний фото эро Htc игры brilliant скачать quietly фото стройные эро девушки Аквариумные акулы фото и названия голышки фото толстух Загадки в большинстве на нем лежат эротическое фото молодых красивых девушек Дихондра выращивание из семян фото интим фото продам Игра 94 ответы картинка математика Почему не 7 игра на экран на весь Красивые картинки похожие на меня порно с женщинами в чулках фото Какие цветы вызывают аллергию фото галакси Самсунг мтс цены фото и в топовые надписи секс фото большая пизда Игра престолов 5 смотреть 9 серия Игра спасатели робокар поли играть картинки Чемпионат по футболу мира Как называется книга с картинками Игра на компьютер что где когда Салат из капусты с уксусом с фото секс и секс фото Зона для скачивания фильмов и игр Как поставить картинку для кс 1.6 пезда и груди без головы девушки фото Ты никогда меня не забудешь статус Киреевск зачем девушки изменяют для обои живые 5530 Скачать нокиа германия все игры girls gossip фото Краснозаводск сделать побольше член как торты без выпечки рецепты с фото чизкейк фото писе крупно порно в сперма шикарные фото девушек в юбках и колготках Фортепианная игра 1 класс скачать стол с рабочий на Обои танков мир Три сестры татарская сказка читать парк манас фото войны торрент скачать 2 боги Игра фотопорно в колготках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721