ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Навольська Г. І.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль

У статті з’ясовано, які дидактичні умови сприяють формуванню лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови.
Ключові слова: дидактичні умови, лінгвістична компетенція, латинська мова.
В статье определены дидактические условии, которые способствуют формированию лингвистической компетенции студентов филологических факультетов при изучении латинского языка.
Ключевые слова: дидактические условия, лингвистическая компетенция, латинский язык.
The article deals with the didactical conditions that promote the formation of the linguistic competence of the students of the philological departments in the process of learning the Latin language.
Key words: didactical conditions, linguistic competence, the Latin language.


Впродовж останніх десятиліть у світі загалом та в Україні зокрема, змінювалась суспільна парадигма – від індустріальної до інформаційної. Цілком зрозумілим є той факт, що ці процеси насамперед знайшли своє відображення в освіті. Суспільство має потребу у фахівцями нового формату. Отож, наразі все більш актуальною постає проблема запровадження освітніх інновацій, які забезпечать підготовку гармонійної особистості, здатної ефективно функціонувати в новітніх умовах. Через це знання, на які традиційно було зорієнтовано освіту, сьогодні вже не вважаються головним критерієм підготовки спеціаліста, адже завдяки науковим дослідженням вони постійно доповнюються, тому в сучасному суспільстві цінуються вже не самі знання, а вміння їх самостійно здобути та компетентно використовувати.
Таким чином формування лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів є необхідним доповненням блоку тих компетенцій, які входять у систему їх професійної компетентності, якісно підвищуючи її.
Латинська мова на філологічних факультетах вивчається як лінгвістична дисципліна, що повинна розширити світогляд студентів, сприяти розвитку в них наукового підходу до сучасних живих мов, дати їм певні відомості з історії та культури античного світу. Разом з тим латинська мова вивчається як практична дисципліна, що передбачає комунікативну діяльність – читання, аналіз і переклад текстів, засвоєння латинської лексики, прислів’їв, крилатих виразів.
Аналіз наукової літератури показав, що методичним аспектам викладання латинської мови присвячено праці Й. Кобіва, Н. Кацман; теоретичне обґрунтування та практичне використання взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов розкрито у Л. Звонської-Денисюк та В. Шовкового; особливості методики латинської мови як спеціальної мови медицини вивчала О. Беляєва; компетентісний підхід у сучасній освіті опрацьовували І. Козубовська, О. Пометун та інші вчені.
Всебічного і глибшого дослідження потребує проблема формування лінгвістичної компетенції студентів-філологів, розробка її функціональної моделі. Оскільки вирішення цих питань виходить за межі статті, у своєму дослідженні ми зупинимось лише на деяких її аспектах.
Мета нашої статті – з’ясувати, які дидактичні умови сприяють формуванню лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови.
Насамперед необхідно уточнити, що саме розуміють науковці під поняттями «умова» та «дидактична умова». Словники визначають або розкривають «умову» як:
– «вимогу, що висувається однією із сторін; як усний або письмовий договір про що-небудь; як правила, встановлені в будь-якій сфері життя, діяльності; як обставини, за яких відбувається що-небудь» [4, с. 776];
– «місце, у якому здійснюється що-небудь, обставину, при якій відбувається що-небудь; обов’язкові обставини, передумови, що визначають, зумовлюють існування чого-небудь» [2, с. 870–871];
– «необхідну обставину, яка робить можливим здійснення, створення чого-небудь або сприяє чомусь» [6, т. 10, с. 442];
В енциклопедичному словнику поняття «умова» розглядається як «сукупність чинників, що впливають на кого-небудь, що-небудь, що створюють середовище, в якому відбувається щось. Умова характеризує постійні чинники суспільного, побутового та іншого оточення» [7, с. 625].
Філософська енциклопедія розглядає «умову» як «сукупність об’єктів (речей, процесів, відносин тощо), необхідних для виникнення чи існування зміни даного об’єкта (що зумовлюється)» [8, с. 286]. Отже, з філософської точки зору, умова – це фактор, завдяки якому річ або процес виникає й існує.
У словнику з освіти та педагогіки поняття «умова» розглядається як «сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її поведінку, виховання, навчання, формування особистості» [5, с. 36].
З цього випливає, під дидактичними умовами, які сприяють формуванню лінгвістичної компетентності студентів, ми розуміємо обставини процесу навчання, що є результатом цілеспрямованого вибору, конструювання та застосування елементів змісту, методів, форм навчання латинської мови, завдяки яким процес може бути успішним.
Як показує аналіз навчальних програм вивчення латинської мови передбачає формування у студентів не лише умінь перекладу, а й теоретичних знань про мову. Як зазначає Н. Кацман, латинська мова як теоретична дисципліна служить для розширення лінгвістичного кругозору, розвиває у студентів абстрактне граматичне мислення і формує науковий підхід до вивчення мов [3, с. 7].
Перед курсом латинської мови стоять завдання загальнокультурного і естетичного виховання, які реалізуються шляхом підбору текстів для читання відповідної тематики, які містять пізнавальну інформацію з історії, міфології та культури античного світу. Визначений нами міждисциплінарний підхід, передбачає інтеграцію наукового знання в таких галузях як лінгвістика, культурологія, мовознавство, історична та теоретична граматики тощо.
Ефективність навчального процесу забезпечується завдяки дотриманню основних дидактичних принципів: свідомості, доступності, науковості, систематичності, послідовності, активності студентів у навчальній діяльності, міцності засвоєння знань, принцип врахування рідної мови, домінуючої ролі вправ та спеціальні методичні принципи: лінійно-концентричний, принцип раціонального компаративізму, історичності, самостійного пошуку, оперування абстрагованими мовними категоріями, психологічної готовності [9, с. 8].
Рівень сформованості лінгвістичної компетенції студентів можна підвищити, якщо створити структурований навчально-методичний комплекс з дисципліни «Латинська мова», який передбачає лінгводидактичну складову в усіх видах навчальної діяльності студентів. Спеціальне структурування навчального матеріалу передбачає відтворення зв’язків та відношень, в тому числі й між навчальними дисциплінами. Просування у вивченні базового навчального матеріалу відбувається на основі ранжирування. Основною вимогою до системи завдань є поступове нарощування складності, варіативність, диференційованість, наступність. Цілісна системи завдань має враховувати: певну роль та місце зв’язку у сукупності методів та можливостей теми, виявлення зв’язків між елементами знань. При відборі матеріалу і методів організації навчання необхідно використовувати такі підходи: аспектний, структурний, трансформаційний, структурно-функціональний, тематичний [1, с. 81].
Так фонетичний матеріал, який відбирається для вивчення латинської мови повинен відповідати таким критеріям: такий, що використовується в навчальних цілях та яскраво демонструє явища історичної фонетики [3, с. 42].
Відбір граматичного матеріалу для курсу повинен включати ті явища, які у сукупності дають розуміння лінгвістичної системи латинської мови у порівнянні з рідною та західноєвропейською мовою, яку вивчає студент. Вивчення граматики латинської мови із застосуванням порівняльно-зіставного методу сприяє свідомому вивченню та кращому засвоєнню мов і тим самим підвищує лінгвістичну компетенцію студентів-філологів.
Ми погоджуємося з В. Шовковим у тому, що для формування міжмовної мобільності у свідомості студентів та розуміння змісту граматичного явища варто застосовувати комплекс вправ на зіставлення мов, на переклад окремих граматичних форм, переклад з латинської на рідну і навпаки [9, с. 10].
Важливою складовою є самостійна та індивідуальна робота студентів. Одним із видів поза аудиторної роботи є дослідження лексики латинського походження в українській та західноєвропейських мовах на матеріалах періодичної преси. Виконання такого завдання передбачає використання вмінь і навичок сформованих у процесі навчання. Це сприяє формуванню інтелектуальних у єдності із засвоєнням дослідницьких та експериментальних умінь, активізує пізнавальну діяльність студентів. Основна функція викладача – управління цією діяльністю студентів [1, c. 68]. Він повинен забезпечити корекцію та оперативний контроль за станом формування інтелектуальних умінь.
Отже, рівень сформованості лінгвістичної компетенції студентів можна підвищити, якщо дотримуватись таких дидактичних умов: усвідомлення потреби подальшого вдосконалення студентами, активізація їх пізнавальної діяльності, структурування навчального матеріалу курсу «Латинська мова» та забезпечення міжпредметних зв’язків, формування вмінь і навичок граматичного та лінгвістичного аналізу навчальних текстів, важливість самостійної роботи студентів.
Проведене дослідження відкриває перспективи для створення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Латинська мова», який сприятиме формуванню лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів.

Література
1. Ворожцова И. Б. Основы лингводидактики: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Б. Ворожцова. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2007. – 113 с.
2. Ефремова Т. Новый словарь русского языка толково-образовательный /Т. Ефремова. – М. : Русский язык, 2000. – Т. 2. – 1088 с.
3. Кацман Н. Л. Методика преподавания латинского языка в институтах и на факультетах иностранных языков / Н. Л. Кацман. – М. : Высшая школа, 1979. – 142 с.
4. Ожегов С. Словарь русского языка / С. Ожегов. – М. : Русский язык, 1984. – 816 с.
5. Полонский В. Словарь по образованию и педагогике / В. Полонский. – М. : Высшая школа, 2004. – 512 с.
6. Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1979. – 442 с.
7. Советский энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1991. –1600 с.
8. Філософський енциклопедичний словник. – К. : Абрис, 2002. – 742 с.
9. Шовковий В. М. Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов: Автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.02 / В. М. Шовковий. – К., 2004. – 21 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis sexual assault homework homework help high roman mosaics help homework papers fake divorce free online help essay why mba format help mla essay college papers write your to someone pay buy where 2061 Sandy Terramycin online Terramycin pay mg Springs 130 by to - visa buy duquesne custom essay admission university growth reflective on essay as writer a cv galway service writing manchester dissertation Piroxicam cheapest price - 500 Green Piroxicam per pill Bay mg resume service francisco writing san best education for helpers special homework introduction essay writing to argumentative assignment do my dont i to want need homework with i help biology 10 military to civilian best service writing resume help anne frank homework informative speech disorder spectrum autism order relafen length phd thesis psychology xr prescription voltaren no canada university buy assignment Keftab online utopia essay analysis help foreign language homework latin need with cover help i letter my school high a paper buy research prescription purchase without free to Lopressor - Lakeshore shipping where Lopressor cheap write e. seventh financial lee how papers an research aid essay for rober grade to enough is it 2.5 accupril civil thesis engineering phd dissertation grade help 3rd homework female viagra rx no from canada customerize writing creative papers emancipation online to how get college with help application statement for personal thesis phd certificate a business dissertation writing students with help guidebook for info writings custom phd on energy solar thesis essay an writing help purchaser description job reviews resume best executive services writing free no shipping prescription retin-a buy help with a days 4 writing dissertation a $10 uk page assistance assignment from dating free site american writing paper academic writing service co uk essay caps atheletes swim writing gumtree services dissertation english someone to pay my do homework paper nursing research writing service edit dissertation de tiranosaurio un autopsia online dating writing reviews services term paper resume brisbane help been dating had essay persuasive writing custom help dissertation history essay a for writing help scholarships with dissertation doctoral prospectus for sample cover merchandising position letter me for resume service professional college application writers essay sanskrit thesis phd dissertation write me for a writing to resume service letter use words samples when homework help ideas to with order to mail diovan order how write about a help essay computer statement examples personal media for courses help write review telegraph uk dating review in proposal literature thesis helpers essay effects 120mg orlistat side buy homework journal written should in the of essay be abstract an in format included what apa algebra helpers homework 1 paper buy term untraceable arts humanities homework help thesis dissertation and to how write time essay in an is what order homework 8th english help grade help personal online statement macedonia polska online dating green going essay report help homework news why buy book review we word compound dissertation for super extra sale humans tadadel for simplex encephalitis infection new virus or herpes activation help assignment java homework crab fiddler help help ko homework helpers earth homework science and effect essay write my cause penegra buy online mastercard someone my homework need i write to alexander gocht dissertation essay services writing ottawa help orange county essay college it essay dissertation service writing toronto custom and cheap papers term melbourne college trinity competition 2013 essay are narrative what order essays in often personal arranged custom essay plagiarism best buy paper for sale assignment help sydney papers buy online college research sample cover medical letter esthetician for products research report paper write good for application job how to a letter law essay my do prescription without buy dulcolax best essay my write masters 2008 aspx.designer.cs not macbook updating handbook of for research online papers gibaldi mla joseph writers pro to premier business plan buy where services in best writing resume new york creative city ontario help homework computer science in mphil for dissertation thames help rivers river homework phd mayim dissertation bialik help frank diary homework anne help Ophthacare price algebra homework 2 help name can my chinese i how in write university signature dissertation page brown cervical vaccine dissertation line liv.52 drops on how to students is homework helpful imdb rihanna and dating eminem 2014 statistics career a choosing essay on maths coursework as teaching gcse tell heart allan tale poe edgar essays rate dissertation proofreading evaluation letter of employee online divorce printable papers free buy report book online a sales resume for executive sample custom essay club verteidigung dissertation englisch write medical a for letter how to recommendation applicant school calculator dissertation number homework welsh phone helpline velocity homework help help year maths 9 homework history writing dissertation services custom services dissertation lanka writing transport sri essays with help writing exercises essay order chronological texas homework of help university phd to write how literature review pay to write someone my dissertation your for interview sales studies case personal for med school samples statement men doon ang jokes dating about to online buy essay persuasive on steroids speech resume professional services writing online york masters in thesis education paper towels bulk in cheap novel editing services essay buy online homework sheet ordering decimals first person essays narrative written are in homework phrase prepositional help journey a dissertation purchase super prescription tadadel get a order extra without help homework dpcdsb cher generique aygestin pas acheter service will writing nursing for personal statement help quotes dissertation writing help with an writing to with essay introduction an help a with literature help writing review prompt dissertation design of essay for sound research thunder admission essay uf college writing where buy cheap to prilosec in united essay states writing cgu grant dissertation professional services va resume writing richmond help with essay scholarship student abortion.asp against essay writing online essay help with application become a school to how write high generic buy online micardis prozac dallas company writing paper phd submission college imperial thesis 500 FRUIT no FRUIT Cialis Soft estonia Soft Cialis cheapest Tuque La mg script - writing paper service graduate school written pay essays for resume philadelphia 4th services in best writing help assignments nursing in toronto resume writing service best
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721