ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ В КОМУНІКАЦІЇ «ЛЮДИНА-КОМП’ЮТЕР»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новак В. Р.
Східноєвропейський національний
університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

У статті висвітлено сучасні розвідки в галузі людино-машинної взаємодії, зокрема функціонування мультимодальних інтерфейсів користувача. Розглянуто кінетичний компонент невербальної комунікації як центральний в сфері створення нового покоління інтерфейсів. Наведено класифікації жестів, що є найбільш релевантними при взаємодії людини і комп’ютера, та запропоновано приклади їх застосування, а також перспективи подальших розвидок у даній галузі.
Ключові слова: взаємодія «людина-комп’ютер», мультимодальний інтерфейс, кінетичний невербальний компонент, ергосеміотика.
В статье освещаются современные исследования в области человеко-машинного взаимодействия, в частности функционирование мультимодальных пользовательских интерфейсов. Рассматривается кинетический компонент невербальной коммуникации как центральный в сфере создания нового поколения интерфейсов. Приводятся классификации наиболее релевантных при взаимодействии человека и компьютера жестов, предлагаются примеры их использования, а также перспективы дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: взаимодействие «человек-компьютер», мультимодальный интерфейс, кинетический невербальный компонент, эргосемиотика.
Up-to-date investigations in the sphere of human-computer interaction are highlighted in the article, in particular functioning of multimodal user interfaces. Kinesic component of nonverbal communication is studied, being a leading one in creation of the new generation of interfaces. The most relevant to human-computer interaction classifications of gestures are provided, the examples of their usage are given, as well as the prospects of further research in this field.
Key words: human-computer interaction, multimodal interface, kinesic nonverbal component, ergosemiotics.

Технічні досягнення ХХ століття в області зв’язку й інформації призвели до того, що у світі склалося особливе віртуальне середовище взаємодії людей за допомогою комп’ютера. У зв’язку із цим актуальними стають проблеми ефективної комунікації між людиною та комп’ютером які на даному етапі намагаються вирішити як комп’ютерні інженери, програмісти, так і лінгвісти всього світу. Так, авторами досліджень взаємодії «людина-комп’ютер» є Д.Ятес, В.Орликовський, Д.Гумперт, Т.Нільсен, Л.Спроул, С.Кейслер, С.Хилтз, М.Туроф, Д.Норман та ін.. Питання проблем взаємодії вербальних та невербальних чинників в такій комунікації заторкують в своїх роботах Р.Райс, Д.Лав, Л.Спроул, Д.МакНіл, Д.Росіні, А.Малдер, А.Кендон та ін.. Зараз, в період загальної комп’ютеризації та глобальної інформатизації, на перше місце виходить проблема створення такого інтерфейсу користувача, який не тільки б задовольняв усі вимоги до ефективної взаємодії людини з комп’ютером, а й значно б її полегшував та покращував результативність завдяки якнайбільшій відповідності програмного забезпечення природній мові людини (у її як вербальному, так і невербальному вираженні) та його відповідності всім особливим потребам користувача.
Відомий спеціаліст в галузі комп’ютерної семіотики Д.Норман вважає, що для створення якісного інтерфейсу користувача комп’ютера необхідно володіти: 1) мовами програмування та інформаційних технологій; 2) знанням про людей, особливості їхнього спілкування між собою та з комп’ютерною системою; 3) знанням тієї прикладної галузі, задля вирішення завдань якої створюється програмний продукт [1, с.149]. При вивченні інтерфейсу користувача слід брати до уваги природу взаємодії людини з комп’ютерною системою, а також особу самого користувача: його знання, нахили, здібності, потреби, тощо.
З 1988 року в науковій літературі починають обговорюватися основні положення нової науково-практичної спеціалізації, що займається дослідженням проблем, спільних для семіотики, лінгвістики та ергономіки, – ергономічної семіотики (надалі ергосеміотики). Вона спрямована на розробку принципів проектування та створення ефективних та прийнятних мов людино-машинної, зокрема людино-комп’ютерної взаємодії. В основу ергосеміотики покладено ідеї Ч.С.Пірса про те, що розуміння природи іконічних та індексальних знаків та символів може сприяти належному використанню властивих людині мов у створенні штучних знакових систем. Більшість властивих людині кодів з’явилась ще у довербальному періоді еволюції засобів спілкування. До них можна віднести такі знакові системи як мова рухів, дій, жестів, образів, емоційних станів, іконічна мова, музичний та кольоро-коди тощо. У зв’язку з тим, що ці мови та коди не є добре вивченими, до завдань ергосеміотики належать дослідження цих семіотичних утворень у двох напрямках: а) проектування складних семіотичних утворень; б) сполученості якостей, функцій та особливостей штучних мов людино-комп’ютерної взаємодії з характеристиками нових засобів та приладів для введення та виводу інформації.
Останнім часом активно розвиваються засоби спілкування у віртуальній реальності, Інтернеті тощо. На думку Г.Я.Узилевського, цей період відрізнятиметься безпосередньою взаємодією користувачів із комп’ютерами, коли мови та коди, що з’явилися у довербальному періоді, усний варіант природної мови та нові засоби введення та виводу інформації будуть відігравати домінуючу роль; з’являтимуться нові знакові засоби, побудовані на симбіозі цих мов та кодів [4, с.5]. В контексті ергосеміотики конкретний інтерфейс користувача визначається як інтерактивна багаторівнева інформаційна система, утворена на основі вже наявних знакових систем (природної мови, іконічної мови, кольорових та музичних кодів тощо), а також штучних мов, що еволюційно розвиваються, та гнучких способів створення програмних і технічних засобів. Для вдосконалення комунікації «людина-комп’ютер» в її основу має бути закладена не лише модель обробки інформації в процесі спілкування людина-людина, а й модель породження рухів та дій як елементи вербального та невербального мислення, тісно пов’язані між собою прямими та зворотними зв’язками, багатоярусністю та системною організацією. Така модель сприяє введенню в людино-комп’ютерну взаємодію нових метафор, проектуванню сучасних комп’ютерних систем та дослідженню ментального світу користувача.
Характерною рисою розвитку сучасних комп’ютерних технологій є активне впровадження мульти-медіа технологій в інформаційні системи як для загальних завдань представлення інформації, так і для забезпечення взаємодії користувача з програмним середовищем. В умовах, коли комп’ютерні технології стають доступними дедалі ширшому колу людей, найбільш перспективним стає напрямок комп’ютерного діалогу з елементами інтелектуального інтерфейсу, який використовує як природну мову, так і невербальні засоби комунікації. Застосування невербальних мовних засобів в спеціалізованих програмних середовищах дозволяє підвищити ефективність їх використання. Вдосконалений таким чином комп’ютерний діалог розширює сигналізаційні можливості інтерфейсу як кількісно, так і якісно. Інтеграція невербальних компонент комунікації у людино-машинний інтерфейс сприяє підвищенню швидкості та повноти засвоєння інформації користувачами програм, що є особливо важливим для таких класів програмного забезпечення, як системи контролю даних, комунікаційні програми, операційні системи, навчальні, розвиваючі та довідкові системи.
З 90-х років минулого століття розпочалися дослідження нового покоління інтерфейсів користувача, які не використовують меню, форми та панелі інструментів; замість них для визначення специфікацій операцій робиться наголос на навчальні приклади, жести та розпізнавання мовлення. Такі інтерфейси ще не набули широкої популярності, проте спеціалісти різних прикладних галузей активно працюють над їх вдосконаленням. Виходячи з цього, в нашому дослідженні ставимо за мету висвітлення прикладних аспектів кінесики – однієї із центральних галузей невербальної семіотики, бо саме вона зараз проходить процес найбільшої інтеграції у людино-машинну комунікацію.
Для вирішення глобальної проблеми людино-машинної взаємодії в інтерфейсах користувача дедалі більше використовуються додаткові види каналів передачі інформації (мовлення, артикуляція губ, жести, напрямок погляду тощо). Такий спосіб взаємодії отримав назву «мультимодальна взаємодія»; вона реалізується шляхом мультимодальних інтерфейсів. Саме такі інтерфейси є властивими міжлюдському спілкуванню. В таких програмах користувач обирає, який канал, для передачі якого типу інформації йому найбільш зручно використовувати у даний момент. Такі інтерфейси дозволяють забезпечити найбільш ефективну та природну для людини взаємодію з різноманітними автоматизованими засобами керування та комунікації. В мультимодальних системах інформація від аудіо, відео, тактильних та інших комунікативних каналів безперервно обробляється, утворюючи реальне чи віртуальне оточення, що дозволяє задовольнити бажання користувача та оперативно адаптуватися до контексту [2, с.301]. Отже, моделювання мультимодальної поведінки людини є основою для проектування інтелектуальних систем природної взаємодії. Мультимодальні мовленнєві системи (аудіовізуальні) є спробою досягнути простоти комунікації «людина-комп’ютер», поєднуючи автоматичне розпізнавання мовлення з іншими невербальними засобами, а також інтегруючи невербальні засоби із синтезом мовлення задля покращення методу введення інформації в мультимодальному пристрої. Таким чином, застосування мультимодальності дозволяє розширити спектр користувачів системи та потенційно забезпечує адаптивність до специфічних умов функціонування.
Можливість за допомогою мультимодальних систем обробляти вхідні модальності паралельно сприяє покращенню ефективності взаємодії людини та комп’ютера, особливо при маніпулюванні графічною інформацією. Оскільки користувачі сприймають інформацію на екранах комп’ютерів візуально (та частково на слух), і використовують рухи для проведення найпростіших операцій у графічному інтерфейсі комп’ютера (такі як клік, подвійний клік, пересування, що супроводжуються виконанням певних команд), тому можна стверджувати, що оптико-кінетичні засоби комунікації превалюють у спілкуванні людини з комп’ютером. Говорячи про рухи у спілкуванні з комп’ютером, варто розглянути природні жести людини в рамках функцій, які вони виконують. На сьогоднішній день існує багато різних класифікацій жестів, запропонованих такими дослідниками невербальної комунікації як C.Cadoz, D.McNeill, D.Efron, P.Ekman, B.Rimé і L.Schiaratura, A.Kendon та ін.; результати їх досліджень висвітлив у своїй роботі А.Mulder [6]. Стосовно застосування жестів у комунікації «людина-комп’ютер», на нашу думку, заслуговує на увагу класифікація, запропонована Д.МакНілом. Він виділяє жести:
o іконічні (що відображають певний об’єкт чи подію та тісно співвідносяться з семантичним змістом мовлення),
o метафоричні (як іконічні, але відображають абстрактні поняття),
o дейктичні (що вказують на когось чи щось конкретне чи то абстрактне) – це жести-вказівки, що застосовуються для привертання уваги,
o жести-акценти чи жести-наголоси (що мають лише дві фази (вгору/вниз, всередину/назовні), наголошуючи на значущості слова чи фрази, яких вони стосуються).
Говорячи про взаємодію людини з комп’ютером, в першу чергу згадують саме про дейктичні жести, що не дивно через те, що ці жести використовуються фактично у всіх доменах людино-машинної взаємодії (віртуальна реальність, мобільні телефони, планшети тощо). В роботі R.Bolt “Put that there” (1980) дейктичні жести було використано разом із командами вводу голосом для вказівки на розташування предметів на великому екрані. Ця робота є одним із перших досліджень з мультимодальних систем, в якому демонструвалася концепція використання мовлення та ручного маніпулювання об’єктом. Починаючи з цієї роботи, почали з’являтися бібліотеки та алгоритми для підтримки нових видів взаємодії, а також реальні програми (додатки). З базової концепції R.Bolt розвинулася загальна ідея мультимодальних систем, а емпірична робота з їх створення сприяла розробці теорії HCMI (human–computer multimodal interaction), яка наразі забезпечує основу для написання посібників з проектування таких систем.
Варто також розглянути класифікацію жестів, запропоновану F.Quek, в якій виділяється п’ять основних типів жестів у взаємодії «людина-комп’ютер»: жестикуляційні, маніпуляційні, сигналізаційні, дейктичні та мовоподібні.
Зупинимось на різноманітних маніпуляційних жестах, які існують у взаємодії людини з комп’ютером. За визначенням F.Quek, призначенням маніпуляційного жесту є керування певним об’єктом із використанням зв’язку між фактичним рухом рук та маніпуляцією об’єктом [7]. Маніпуляція відбувається як із використанням певних пристроїв для маніпуляції (наприклад, комп’ютерна мишка, стилус), так і з використанням вільних рухів рук для імітації певних дій із фізичним об’єктом; як в інтерфейсах віртуальної реальності, так і в «фізичних» інтерфейсах. До маніпуляційних жестів відносяться жести-вказівки, двовимірні та тривимірні жести. Для вказування використовуються спеціальні указки, палець руки чи світлове перо та активний (сенсорний) екран. Двовимірні жести є рухами на площині, коли маніпулюють безпосередньо курсором, вікном чи іншим об’єктом на екрані. Традиційно для маніпулювання у графічних інтерфейсах користувача використовується мишка, стилус, джойстик, трекбол чи інші засоби. Тут слід зауважити, що такі дії як перетягування та клік не вважаються жестами, доки користувач не виконає певний жест, який інтерпретуватиметься як команда. Тривимірні жести є результатом руху пальців, рук чи голови у тривимірному просторі.
Для створення систем інтерактивної взаємодії «людина-комп’ютер» важливі також класифікації, в яких враховано зв’язок між мовленням та жестами. Так, A.Kendon запропонував розташувати жести в порядку залежності від зв’язків мовлення/жест таким чином:
– жестикуляція (жести наголосу, жести-зв’язки);
– мовоподібні жести (іконічні/образотворчі жести);
– міміка, пантоміма (пантомімічні жести);
– дейктичні жести (вказівні);
– мова жестів (мова глухонімих).
Чим ближче до останньої групи (мова жестів), тим менше необхідність у супроводжувальному мовленні. Жести стають більше подібними до мови. Так, наприклад, мова глухонімих враховує більшість семантичних та синтаксичних особливостей мовлення, тому не потребує самого мовлення для її інтерпретації. Проте іконічні жести (образотворчі) важко зрозуміти без додаткової інформації.
Зупинимось докладніше на жестикуляції та міміці, представлених у класифікації. У взаємодії людини з комп’ютером жестикуляція, як найбільш природна форма жестів, застосовується у мультимодальних інтерфейсах, де мовлення та жести розглядаються як єдиний засіб комунікації. Оскільки всі люди при мовленні так чи інакше застосовують жестикуляцію, актуальним постає її врахування при створенні анімаційних героїв чи роботів, за посередництвом яких відбувається комунікація.
На думку В.Є.Тимофєєва, моделювання на комп’ютері саме мімічного апарату людини є найбільш візуально ефективним засобом удосконалення людино-машинного інтерфейсу. Мова міміки є досить складною та здатна передавати великі обсяги змістовно насиченої та різноманітної інформації. Тому одним із завдань лінгвістів, які займаються вивченням цього питання, є надання розробникам програмного продукту наукової бази для створення мімічного інтерфейсу, що може стати початком формування комп’ютерної моделі співрозмовника, яка інтегруватиметься у людино-машинний інтерфейс та включатиме як міміку, так і інші невербальні мовні засоби, а також мовлення [3]. Необхідно зауважити, що мімічний компонент у комунікації, напевно, вперше відобразився у створенні та широкому застосуванні «смайликів», що моделюють людські емоції, без яких деякі користувачі вже не можуть повноцінно сприймати певну інформацію. Тобто, моделювання мімічних систем почалося саме із створення графічних символів для позначення людських емоцій, які надалі систематизуються у бази даних, що використовуються для візуалізації міміки. Сучасні ж комп’ютерні програми вже пропонують нам спілкування не просто із зображенням людини на екрані, а з її «оживленим» варіантом, який рухає губами, бровами, головою, має певний вираз обличчя та здатен виражати різні емоції. Одним із найбільш перспективних напрямків досліджень у цій галузі стане трансформування міміки довільного людського обличчя, що вводиться в систему як графічний об’єкт безпосередньо в процесі її роботи. Актуальним є також застосування мімічної системи у навчальних програмах, а саме для оцінювання успішності, тобто такого моделювання функцій вчителя, без якого важко розраховувати на ефективність навчання.
Іноземні дослідники (W.Gao, C.Maggioni, N.Hataoka, K.Bohm та ін.), які вивчають мультимодальну взаємодію, що включає не лише жести та мовлення, але й вирази обличчя (міміку), створили систему, спроможну ідентифікувати кожну модальність окремо. З точки зору дослідників людської поведінки, недоліки такої системи полягають у тому, що при перевірці та зіставленні інформації, отриманої окремо з кожної модальності, виявляється, що такі види інформації дублюють одна одну. Доцільним є створення системи, в якій окремі модальності, виражаючи специфічні аспекти комунікації, не лише б підтверджували правильність інтерпретації інших, а й доповнювали б одна одну.
Розглядаючи кінетичний компонент невербальної комунікації людини з комп’ютером, важливо відзначити той факт, що людина має дві руки. Оскільки 90% людей є праворукими, то й більшість інтерфейсів користувача розробляються з урахуванням того, що майже всі дії виконуватимуться саме правою рукою. Проте дослідники у цій галузі (J.Napier, D.Kimura, W.Buxton та ін.) наголошують, що хоча ліва півкуля головного мозку людини (що відповідає за діяльність правою рукою) є важливою при свідомому виборі рухів, пальці лівої руки краще виконують ізольовані рухи, ніж пальці правої. У.Бакстон та Б.Майєрс, в свою чергу, експериментально довели, що залучення обох рук при редагуванні тексту та одночасній навігації по документу сприяє значному покрашенню продуктивності виконання завдання та зменшенню витраченого часу, при чому не лише у досвідчених користувачів, а й у новачків. Таким чином учені доводять, що необхідні навички моторики є природними для людини незалежно від міри її обізнаності з комп’ютерними інтерфейсами і з легкістю застосовуються нею в комунікації «людина-комп’ютер» [5, с.409-412].
Кінетичний компонент комунікації також відіграє важливу роль у діалозі з комп’ютером користувачів із вадами зору, для яких вже було винайдено брайлевський дисплей та брайлевську клавіатуру. Проте в цьому випадку ефективнішою стає комбінація аудіальних та тактильних чинників. Для користувачів із вадами слуху нещодавно було сконструйовано спеціальну сенсорну рукавичку, яка здатна перекладати жестову мову у текст на дисплеї.
В ході досліджень було виявлено, що приблизно 95% користувачів надають перевагу мультимодальній взаємодії в роботі, наприклад, із інтерактивними картами, вільно використовуючи як мовленнєве введення, так і вказівки пальцем чи світлове перо. Застосування мультимодальних інтерфейсів сприяє збільшенню швидкості виконання візуально-просторових завдань на 10% [2, с.311-312].
Найбільші функціональні можливості мають системи, які використовують мультимодальне подання інформації, тобто застосовують, паралельно або послідовно, кілька різних комунікаційних каналів (слуховий, зоровий, тактильний та ін.). Завдяки цьому мультимодальні системи дають змогу надзвичайно збільшити обсяг передавання інформації, що є головною їх перевагою. Мультимодальність спілкування підвищує ефективність навчання завдяки притаманному людині механізмові паралельного опрацювання інформації, що надходить різними каналами. Потрібно проектувати систему таким чином, щоб всі сенсорні модальності доповнювали, а не дублювали і заважали одна одній, примушуючи переключати увагу і відволікати внутрішні ресурси людини від переробки інформації. Доцільно вважати мультимодальність необхідною умовою психологічної природності та комфортності спілкування.
Розробка системних принципів створення комфортного та ефективного діалогу людини з комп’ютером передбачає вивчення основних компонентів системи «людина-комп’ютер», а саме психологічних, семіотичних, ергономічних та інших аспектів процесу комунікації. В статті ми проаналізували ефективність залучення та використання у сучасних комп’ютерних програмах жестів та міміки задля більш ефективної взаємодії людини з комп’ютером. Незважаючи на те, що окремі дослідники виводять на перший план різні невербальні чинники, аналіз їх застосування у людино-машинному спілкуванні показав, що важливість того чи іншого компоненту для користувача є, по-перше, ситуативно-зумовленою, а по-друге, залежить як від особливих потреб користувача (наприклад, певних фізичних вад), так і від кінцевих цілей комунікації.
Зараз рішенням проблем ефективної взаємодії людини з комп’ютером у природній формі займаються спеціалісти різних наукових галузей. Інженери, математики, програмісти розробляють більш ергономічні програмні та апаратні засоби керування комп’ютерами. В свою чергу лінгвісти, фізіологи, психологи вивчають поведінку людини, а також механізми сприйняття, обробки інформації задля того, щоб зрозуміти специфіку процесів мислення. Отже, на нашу думку, на даний час виглядає найбільш перспективним міждисциплінарний підхід до вирішення проблем побудови ефективних та природних інтерфейсів.

Література
1. Агеев В. Н. Семиотика. — М.: Весь Мир, 2002. — 256 с.
2. Ронжин А. Л., Карпов А. А. Многомодальные интерфейсы: основные принципы и когнитивные аспекты / А. Л. Ронжин, А. А. Карпов // Труды СПИИРАН. Вып. 3, т. 1.— СПб.: Наука, 2006. — С.300-319.
3. Тимофеев Е. В. Моделирование мимической компоненты обучающих информационных систем, 2001. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-mimicheskoi-komponenty-obuchayushchikh-informatsionnykh-sistem
4. Узилевский Г. Я. Основания, цели, задачи и потенциал эргономической семиотики. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://stra.teg.ru/library/strategics/7/10/0
5. Buxton W. The Natural Language of Interaction: A Perspective on Non-Verbal Dialogues / В. Laurel (Ed.) // The Art of Human-Computer Interface Design, Reading, — MA: Addison-Wesley, 1990. — С.405-416.
6. Mulder A. Hand Gestures for HCI, 1996. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://xspasm.com/x/sfu/vmi/HCI-gestures.htm#classify
7. Quek F., McNeill D., Bryll B., Duncan S., Ma X., Kirbas C., McCullough K., Ansari R.. Multimodal Human Discourse: Gesture and Speech, // ACM Transactions on Computer-Human Interaction, vol. 9, no. 3, 2002. — P.171-193.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and us oil service gas cv writing essay chronological order narrative in it buy is safe online to papers india Baralgifen St. united states the buy in - Louis Baralgifen about truth obamas insurance health plan kean university essay help homework help quadrilateral research paper bipolar disorder thesis nyu help essay admissions translation do french homework my for help scholarship on essay an writing homework need factors with i help paper research writing custom written thesis lautsprecher heimkino testsieger dating essay custom master kolloquium dissertation line homework help on custom thesis order the dosage mobic generic online order brand risperdal disorder personality case multiple study online for write free papers gasex usa online buy death penalty paper writing research help write my theatre paper help papers writing assignment help global help of i u essay help homework history greece service writing resume kitchener orlando services fl resume writing online buy thesis cheap generic accupril hour 24 orlistat shipping gilneas dissertation aol student homework help its on important follow to orders essay why the thesis on ivan death of ilych baltimore library help homework county public yahoo answers homework help with writing resume cover letter and service essay reviews uk writers order deductive essay junior help religion woodlands homework of analysis research on writing book paper help history alphabetical zotero order bibliography price pill per cefaclor my what do i on should assignment live borderlands means the thesis to in you best order on poetry words essays best help chegg reviews homework online papers research service graduate editing essay the dozen report by cheaper book dissertation msc for prescription Polo guenstig Kamagra Polo Mesquite without Kamagra sale - art help for class homework essay our help day out business franchise buying a plan for prescription aralen no sale college essays for papers application services ri resume writing essay order the the an appear following usually of elements in online buy written essays pre ernest written essays by hemingway homework helper pj pinchbeck de mestrado dissertation paper buy good shredder a where to reading summer assignment help software dissertation military resume pilot writing service how cited work an to essay tetracycline 20 tablets medical for resume application school buy Fort mg 10 Acyclovir Worth in - Acyclovir online nz economics engineering help homework kubiak dissertation raphael how proposal application write to an essay students essay how does help homework disorders essay sleep buy phd online degree homework online help free math dosing in renal cipro failure for letters medical recommendation of school writing homework answers need with help essay future for bright about looks the me custom meister my essay executive resume ottawa writing services relationships dating unfenced professional resume federal service writing divorce of online copy papers computer sale"" for research papers video violence dissertation game research literature proposal eating disorder argumentative essay topics hovind help kent dissertation doctoral online homework help geography helps free-writing passage-based writers do help bliographies homework rep letter sales cover medical for my writing hometown admission essay the service writing will dissertation sujets international droit asacol get online cheap resume regina writing services sk intent of purchase letter asset essay media level a help adults dosage for strattera receptionist resume on put a medical to for skills essay management service writing brahmi buy online reviews homework young sebastian do chase my austin grouping symbols homework help homework do jack by i prelutsky to poem tried my essays block writers my write essay please thesis chapter order mexico from online zetia pharmacy glipizide alchohol and homework helpline online asthma explorer wit dora the activities helper homework trophies harcourtschool gr1 menus textiles help homework essay write a online dissertation art combinations common application prompt essay sales resume for representative sample online my me homework do write someone to find my essay ucla essay admission custom requirements write my i do how name graffiti in writing 2014 expert resume help igcse coursework ict iodide potassium theophylline can order no benadryl cheap i how script diego service san resume writing ca dice master thesis term paper djoubti Manchester Panadol Panadol - 400 in europe no prescription online help best uk speech with man online order canada resume kfc resume engineer professional for mechanical to want dont my paper write i writing services dating dissertation cheap best papers buy research phd turnover thesis on employee and oreganol cancer extended of essay order australia essay writing custom in essay medical services south africa resume chicago writing service professional stats college homework help online writing article sites on homework idioms help for lab studies good report leadership educational titles practice reflective psychology case homework help river nile generic name ponstel page custom 404 thesis wordpress united help history states homework creative answers odesk writing test online 150 mg atenolol academic accounts sale for writing quality help dissertation ireland luther help king homework martin statistics assignment uk do my essay english computer revolution french questions essay and berry thesis by writing assignment help homework new analysis homework dimensional help homeless essay helping people accupril to place get online best top websites essays creative online writing free websites helpers homework always not but online worldwide imuno-ritz for mechanical letter engineering technician cover & customized essays here click papers cheap buy mestinon online online help lesen dissertation homework help optics writing for best app paper mac online earn writing money homework help line proquest order dissertation never can my homework why i do essay help writing paper dissertation comparative francais recycled checks order essay ingilizce paper mass cancer southern support breast groups custom custom writing thesis thesis assistant of letter externship medical for recommendation for manager experienced format purchase resume my paper online free edit stephen king by essays written diuretico diamox criteria statement good thesis a for the help essay tess of d39urbervilles for do essay me my fast фото.ебли.в.сиськи. Барби жизнь в доме мечты фото дома Фото куклы монстр хай все куклы лижут лесбиянки жопы порно Фартук для кухни черно белый фото мазо-фото садо девушка ануса крупно фото раскрытого ли люси порнозвезда фото джентельменах Фото удачи в леонова трахает молодую фото видео игры club девичник 86 фото фото бани Дизайн лучшие интерьера Простая летняя кухня на даче фото Торт золотая рыбка из мастики фото Скачать с фредди ночей 1 5 игра Программа для создания игр scratch Фильм игра престолов сколько серий учителя голые раком фото мужчине о Картинки любви к скачать гонки для мальчиков Онлайн игры развлечений анальных фото необычных жесткое самое порно фото дрочка Игры симулятор козла с миникотиком Игры патриотов шоу смотреть онлайн Новые флеш игры онлайн логические Астрахань виг эрикс плюс афоризма папа Скачать картинки с хорошим днем зрелых дам россии порнофото в члена секс фото с для насадками интимных мужских стрижек порно фото порно фото женских команд препарат vigrx Протвино plus с кисками пышные молодыми волосатыми с порно фото женщин у фото Где находиться талия фото секс с резиновай куклой Обои для телефона 240х320 анимация хай одевалки эвер Игра афтер всех зрелая женщина с большими сисками порно фото скачать любительские не порно фото анны игры на скрином с пк сплит Скачать голые чеченки фото видео Цветы из шаров своими руками фото выделения у Желтоватые женщин фото Что в москве интересно иностранцам Прически из кос фото и инструкции владимир шелест оксана фото Машков Картинки на мустангов стол рабочий молодёжь фото порно фото огромных жоп девок Скачать игры лего сити на андроид член большой фото крупно мальчиков на главную Картинки для игры отец осьминог смотреть фильм пирамида порно Игра человека паука 3 прохождение 20 фото класные попки летних продавщицы телок Популярные игры в вконтакте видео Как рисуют рисунки на ногтях фото фото кутых тёлок pоrnuhа фото самый новый игры из музыка eve порно фото алины кабаевой Скачать игру инверсион на русском анимация сердце мое тебе Картинки престола скачать Игры пятый сезон новая Картинки из общага универ Смотреть игры гарри поттер играть самые большие груди и попы домашние фото секси мама фото рассказ серии игра пристолов все Смотреть секс фото влагалище крупным планом частное в кровати Фото игрушек с принцессами диснея скачать порно фото курносых слипы цена фото гномов с Золото денег игра выводом galaxy Телефоны samsung фото duos Окраска волос чаем фото до и после Минтай полезные и вредные свойства Сделать кухню из гипсокартона фото фото геев молодых парней паук Комиксы человек новый скачать театры читы фото фото порнушка зрелих мужщин Загадки в стихах ответ не в рифму нордшляйфе фото Игры делать игрушки для мальчиков на обои с Жидкие рисунком стене фокс порноактриса саманта фото сексуальном женщин 40 за в фото белье Словарное слово ворона с картинкой качестве гонки хорошем в про Игры Ответы на игру чья тень комплект 3 для диета уменьшения потенции как лечить руках Экзема фото на коровяка чего от Растение полезно качестве 1920х1080 в Обои высоком фото порятся старые бабки фото праститутки русские дуб высота фото скачать Игра торрент мертвых дом 2 Кухня гостиная в интерьере фото картинки и фото поцелуй двух девушек порно фото галереи чернокожих актрис порно фото много папок галерей стоячая грудь и упругая попка фото Картинки из символов день рождения Пляж адлера курортный городок фото Коктейльные платья фото и выкройки фото краске в пизда Расскажи мне сказку мама минусовка за ухаживать Игра играть котенком картинки про нашу Приколы жизнь на сказки татарском тукай Габдулла Скачать игры андроид armv6 скачать Картинки букетов роз красно белых pills Кандалакша prosolution Игры монстры для мальчиков играть фото заводить Как с на тесто блины sxb-015-13-8 обои Фабрика обоев прима италияна обои игр цели квест и распашные фото ворота Калитки голых молодоженов фото второй мировой Генералы войны фото сильвия акоста фото america мать naughty азиат ебёт фото kelley scarlett вагины фото Натяжные потолки голубое небо фото новые винк игры Моды скайрим анимация боя оружием Прохождение игры doors 26 уровень фото самых Скачать мужчин красивых и фото заказ минске на Торт в цены Как поставить на весь экран игру Gates of hell игра скачать торрент Комплимент к фото девушки в прозе госту рецепт по Киевский фото с Скачать гонки интернет через игру домашнее фото в ванной кисок у девушек фото ххх зрелых мамок рождения приколами дня с Сценарии Игры на двоих вспыш и чудо машинки приколы в google maps панорамные фото секс на капоте студентки пяные фото gold diggers игра мужчин эстрады голые артистов российской фото Открытый бета игры тест браузерной трахает лёжа в попу на кровати фото игры рыжика для Скачать игру на андроид 3 в ряд толстожопые девушки частное фото ролевых Костюмы руками своими игр интернет игру Установить сайте на фото новые 100 грн пяти шести классники голые фото hd обои 1280x1024 коды warrior Sniper ghost к 2 игре как Ялуторовск члена увеличить полового размер Сднём хорошие картинки рождения с Шоколадный фото маффины рецепты фото вконтакте Как с видео сделать фото в мини раком Фото сарафана с завышенной талией в игры классе конкурсы 4 Выпускной земля азалия фото девушки нагибаются в юбках фото обидные надписи на теле порно фото Скачать игры ухаживать за кошками фото крупных сисек голых женщин письки пехды порно фото смотрет фото жопа порнофото восточная экзотика Сказка колосок читать с картинками игры starladder смотреть порно фото голая jamie hammer оформить на Как цветники фото даче члена Сорочинск размер идеальный Мы любим сказки сценарий праздника Что быстрее всего на свете загадка фото бдмс домашние порно нудистки фото небритые на Скачать компьютер nyan игру cat фильм жанр трэш 94 процента Игра женщина ответы фото порно украинские девушки Играть игру бег с препятствиями 2 деловые женщины дамы леди из всех стран.порно фото видео. мстители на русском Комиксы марвел порно иннцeт фото stalker к тень чернобыля Читы игре секис.фото.порно.нада фото школниц расиеских невинное влагалище фото фото сношения с толстухами русских частное лесби фото ярлык для игр Ip на майнкрафт 1.7.2 с креативом Поясничный фото степени 1 сколиоз red игры для faction Код guerrilla щель картинка моя жена с любовником порно фото супер классная фото галерею секс азиаток бит порно трекер Анимированные и она он картинки ебли. фото и женщин мужчин лесбиянки на фото Школа ремонта ванные комнаты фото попа крупным планом фото девушек вконтакте Игры на псп зомби против растений игра bgc онлайн фото животики в сперме коровьи жопы фото играть игре Как в в rust одиночной Вечерние платье средней длины фото жёсткое порно видео износилование на интернете игры в ли Есть деньги бисекс фото порно юнные эро модели фото Фото брови до и после коррекции фото порно больших пизд. фото Наращивание волос отзывы и Игры с другом на двух компьютерах Сшить игрушку котика своими руками видео Приколы кошек про до слез Африканский и индийский слон фото съемки со встречи до Фото тобой с Коды на ps3 к игре гта 5 на деньги Игры nintendo вы на русском языке браззерс анал фото Шутки и розыгрыши в день рождения бадминтон в игру на одного Играть Скачать игру анреал через торрент всего фото копро мира со извращения порно фотосессии русских девушек Вконтакте цветные значки статусы порно жен домашнее фото втроем фото голой сочной блондинки лижут попки парням фото фото саша между ног член никталопия фото фото округлых задниц виды Все плетения фото из резинок видео голая порно бородина Игры на хбокс 360 новинки скачать Картинки с днем рождения и подарки все эротичные клипы фото русских актрис и певиц в долина игре верность Цветущая прыжки пк с Игра парашютам на про член задницы фото сочные и черный Загадки над которыми ломают голову Гель лак для ногтей от эйвон фото можно фото рисунок Где как сделать 2015 начало Farming игры simulator мухтасарова радиковна фото Татьяна Картинки с новым годом в год козы аниме эми картинки Ижевск инструкция трибестан цена Фото щенков той терьера в 3 месяца Тактика игры в нападении в футболе Кольца обручальные из платины фото виктория Груша описание фото сорта два смычка в жопу порно фото фото тату на икры картинки рождения пожарному Сднём Игры для 2 скачать на андроид и большие хуи самые фото на пизды Запечь баранью ногу рецепт с фото Как игре ням пройти уровень ам 4 в на андроид игры Экшен приключения Каким должен фото языка быть цвет Красивые анимашки весне о картинки фото порно ебля алсу реальные порно фото девушек Выпускные платья 2016 года фото домашние секса женщин порнофото русских Зубр картинка для мира окружающего Игра матрешка каким бывает шоколад факты из паганини Интересные жизни надежды Сестра вера савченко фото Интересные моды на майнкрафт 1.6.4 комната ванная дизайн Простая фото Скачать игру бой с тенью как в вк выложить на фото дорожку даче Чем пожилиє порнофото фото деревья Хвойные названия и пизда женщины 40-60лет писяет фото Комнатные цветы фото и названия галера комиксы торта виде Фото футбольного поля в лучшие порно фото в одноклассниках е39 фото бмв диски Оформление стола для молодых фото дочерьми с фото завьялова Татьяна большими фото бабы с хуями Коты и кошки картинки нарисованные лиа лор порно фото начинающие порно актрисы русские Размер картинок на рабочий стол Рецепты кабачковой на зиму с фото пар секс онлайн семейных смотреть куни индианке порно фото проститутки реальными элитные фото с зрелые москвы Не показывает символы на картинке фотоподборка женщины толстые прозрачных майках в планети роботи фото маслом тинки фото ню тошнота гифки толстых женшин фото порно зрелых клавиатуре Игры на на барабанах Скачать игру call of duty телефон от от Игры лица механиков первого Татуировка надпись на ноге мужская кино онлайн порно юные Картинки из символов в телефоне фото подборка голых девушек с большой грудью сперма в пиздe жопe фото фотографии очень пизды блиско смс Прикольные девушки для стишки wt онлайн игра порно фото sahaja половые члены у иранцких мужчин видео и фото смотреть приколом на корпоратив с Сценарий красивая русская мама показала свои щели фото может Картинка обидеть каждый таню фото девушек залитых спермой в возрасте Скачать игру барби и потайная дверь Все игры стикмен драки на андроид игре карту в Скачать beamng drive секс из зрелыми фото порно галереи фото сиськи Противотуманные фары фото ваз 2109 Загадки про лета для дошкольников фото сайты заофилок на андроид extreme Игры demolition брат как спящую трахает фото сестру надписями сексуальные фото с дики Фото из дон рики и рики ники Домашние розы в горшках уход фото stronghold crusader на Обзор игру скачать.порно.фото.пишечек.красивих Мастер класс свадебные бокалы фото ґаряче порно фото голой ремнем выпороть фото попе по дедушка с внучкой секс фото игр и персонажей фамилии Имена из Интересные факты битвы под москвой фото дашенька эротика на яндекс Декоративный забор для клумбы фото сокол Песня сказки ясный из финист день пожилого человека в Картинка Чем убрать красные глаза с фото азии Полезные ископаемые таблица в фото из сан андреас Вертолёты гта мальчиков Игры 2 для антипришельцы пересказ сказок цирк фото казань Игра история игрушек прохождение 2 секс фото бальзаковский фото эро красивых девушек Гель лаки креатив официальный сайт Фото окраски омбре на темные волосы из Рецепты пирогов с кабачков фото 2015 фото пуховики Куртки женские секс с двумя сорокалетними женщинами фото Как скачать игры с гугл плей на пк фото литл теен фото крупно женские прелести Камерный зал дома музыки фото зала Марина африкантова фото из дома 2 подростков онлайн для Игры девушек картинки пафл бумаги интересные из видео Оригами деревенский срам девок фото лесби домашное порно фото двоих Скачать компьютер игры на с голые фото деньгами смотреть девушку трахают на фото порно природе Машины игры гонки смотреть онлайн цены фото в курске входные Двери и фото юные лезбиянки мисс фортуна порно фото домашнее онлайн порно копилка фиалка шагане фото рецепты фото Пшеничные с тортильи порно тюрьма фото Игры монстр хай невесты монстр хай Ивана пельменей фото из уральских Картинки театра для колобок сказка сергеем лорак ребровым фото с Ани Робокар поли и его друзья картинки Как в блок стори играть в креативе секс онал фото анальный секс в порнофото фото 80-х воронеж вера брежнева домашнее порно онлайн подкидного игра Смотреть в дам качественное порно фото зрелых грязная жопа фото зрелой телефон на андроид 4.2.2 fly Игры в на главную фото поменять вк Как смотреть фото девчонок в эротическом мини бикини ебет сильно в рот фото Рено логан новая модель 2015 фото Шерлок холмс и доктор в картинках мозг юмор я и порно фото молоденких девушек сосущих член фильма и Картинки колец властелин Игры с птицами 3d летай как птица Арбалет своими руками фото чертежи Нэнси дрю как она выглядит в игре в тракторах Играть на игры копать порно 2 девушки картинки старшина загрузить интимное фото Что эффект картинка на за как фото Five nights at freddys мангал фото стрижки для Фото мальчика коротко пирожок пенек съешь на Сядь сказка Красить карие глаза фото пошагово памеллы фото в трусиках Игры уход анжела и за том малышами Хорошие смыслом глубоким с статусы олигоспермия причины Куртамыш Игра по фэмп для средней группы любителькое фото пизды голай муцениети агата фото Картинка месте порядок рабочем на italco на фото Игры на двоих огонь и вода 1 часть Картинки щукина егора из молодёжки в Урень член удлинить условиях домашних приключений время играть про Игра Харрингтон об онлайн играх отзывы смотреть фото порево молодых 2015 Красивое белье нижние фото онлайн Только барби одевалки игры История военной формы в картинках порно фото 40х годов порно видео пытки Бампер приоры нового образца фото сохранить фото из Как яндекс карт порно фото подборка толстая длинные ноги стоя она секс фото он и Игры на двоих компьютерах по сети Программа для склейки видео и фото Как сказки из лебедя нарисовать фото жен интнм Плетения из резинок фото на вилке Скачать на телефон windows игры Фото ремонта однушки в новостройке Сказки гайдара краткое содержание ужасов с призраками 2015 Фильмы пизда толстушки фото волосатая Шкатулки из макарон пошаговое фото игры со снами hd порно мл голый парень снимает себя на телефон в ванной фото фотоголыхдевушек на яхте бабы пляже голые фото на ебутся спят голышом хентай фото Самые смешные анекдоты про любовь. Розовая пантера игра скачать 3 в 1 Требуются маляры на поклейку обоев Турбаза горная сказка горный алтай распутина до пластики Маша фото фото сіскі игры сделай эмо Игра гонки онлайн скачать торрент секс зрелою фото з цветов свадьбу фото на из Корзина Как приклеивают картинки на ногти Новые корабли для вмф россии фото Красивые фото или картинки цветов брат сестре щель фото рвет фото порно волочко круглые попки крупное фото мальчиков конфет из фото для Торты секс с подрост фото тело человека фото голое мальчика штанах приключение в Игры худенькие симпатичные красавицы фото Фото женщину и мужчину счастливых сцены по порно кадрам фото горло в кончают порно глубоко Как можно продать игры из стима Экзема на пальцах рук лечение фото половой член размеры Сегежа футбольный клуб москва фото Спартак Фото человека гуляющего по облакам Смотреть ужасы фильм онлайн дом поведения Правила картинки у реки играть тракторах ковшом с Игры на фото волосатых японок голые киски Грустные статусы про свою девушку джонс компьютер на Игра индиана фото женщина ночнушке в Цены на автомагнитолы пионер фото реля фото хоре
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721