ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ В КОМУНІКАЦІЇ «ЛЮДИНА-КОМП’ЮТЕР»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новак В. Р.
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки,
м. Луцьк

У статті висвітлено сучасні розвідки в галузі людино-машинної взаємодії, зокрема функціонування мультимодальних інтерфейсів користувача. Розглянуто кінетичний компонент невербальної комунікації як центральний в сфері створення нового покоління інтерфейсів. Наведено класифікації жестів, що є найбільш релевантними при взаємодії людини і комп’ютера, та запропоновано приклади їх застосування, а також перспективи подальших розвидок у даній галузі.
Ключові слова: взаємодія «людина-комп’ютер», мультимодальний інтерфейс, кінетичний невербальний компонент, ергосеміотика.
В статье освещаются современные исследования в области человеко-машинного взаимодействия, в частности функционирование мультимодальных пользовательских интерфейсов. Рассматривается кинетический компонент невербальной коммуникации как центральный в сфере создания нового поколения интерфейсов. Приводятся классификации наиболее релевантных при взаимодействии человека и компьютера жестов, предлагаются примеры их использования, а также перспективы дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: взаимодействие «человек-компьютер», мультимодальный интерфейс, кинетический невербальный компонент, эргосемиотика.
Up-to-date investigations in the sphere of human-computer interaction are highlighted in the article, in particular functioning of multimodal user interfaces. Kinesic component of nonverbal communication is studied, being a leading one in creation of the new generation of interfaces. The most relevant to human-computer interaction classifications of gestures are provided, the examples of their usage are given, as well as the prospects of further research in this field.
Key words: human-computer interaction, multimodal interface, kinesic nonverbal component, ergosemiotics.

Технічні досягнення ХХ століття в області зв’язку й інформації призвели до того, що у світі склалося особливе віртуальне середовище взаємодії людей за допомогою комп’ютера. У зв’язку із цим актуальними стають проблеми ефективної комунікації між людиною та комп’ютером які на даному етапі намагаються вирішити як комп’ютерні інженери, програмісти, так і лінгвісти всього світу. Так, авторами досліджень взаємодії «людина-комп’ютер» є Д.Ятес, В.Орликовський, Д.Гумперт, Т.Нільсен, Л.Спроул, С.Кейслер, С.Хилтз, М.Туроф, Д.Норман та ін.. Питання проблем взаємодії вербальних та невербальних чинників в такій комунікації заторкують в своїх роботах Р.Райс, Д.Лав, Л.Спроул, Д.МакНіл, Д.Росіні, А.Малдер, А.Кендон та ін.. Зараз, в період загальної комп’ютеризації та глобальної інформатизації, на перше місце виходить проблема створення такого інтерфейсу користувача, який не тільки б задовольняв усі вимоги до ефективної взаємодії людини з комп’ютером, а й значно б її полегшував та покращував результативність завдяки якнайбільшій відповідності програмного забезпечення природній мові людини (у її як вербальному, так і невербальному вираженні) та його відповідності всім особливим потребам користувача.
Відомий спеціаліст в галузі комп’ютерної семіотики Д.Норман вважає, що для створення якісного інтерфейсу користувача комп’ютера необхідно володіти: 1) мовами програмування та інформаційних технологій; 2) знанням про людей, особливості їхнього спілкування між собою та з комп’ютерною системою; 3) знанням тієї прикладної галузі, задля вирішення завдань якої створюється програмний продукт [1, с.149]. При вивченні інтерфейсу користувача слід брати до уваги природу взаємодії людини з комп’ютерною системою, а також особу самого користувача: його знання, нахили, здібності, потреби, тощо.
З 1988 року в науковій літературі починають обговорюватися основні положення нової науково-практичної спеціалізації, що займається дослідженням проблем, спільних для семіотики, лінгвістики та ергономіки, – ергономічної семіотики (надалі ергосеміотики). Вона спрямована на розробку принципів проектування та створення ефективних та прийнятних мов людино-машинної, зокрема людино-комп’ютерної взаємодії. В основу ергосеміотики покладено ідеї Ч.С.Пірса про те, що розуміння природи іконічних та індексальних знаків та символів може сприяти належному використанню властивих людині мов у створенні штучних знакових систем. Більшість властивих людині кодів з’явилась ще у довербальному періоді еволюції засобів спілкування. До них можна віднести такі знакові системи як мова рухів, дій, жестів, образів, емоційних станів, іконічна мова, музичний та кольоро-коди тощо. У зв’язку з тим, що ці мови та коди не є добре вивченими, до завдань ергосеміотики належать дослідження цих семіотичних утворень у двох напрямках: а) проектування складних семіотичних утворень; б) сполученості якостей, функцій та особливостей штучних мов людино-комп’ютерної взаємодії з характеристиками нових засобів та приладів для введення та виводу інформації.
Останнім часом активно розвиваються засоби спілкування у віртуальній реальності, Інтернеті тощо. На думку Г.Я.Узилевського, цей період відрізнятиметься безпосередньою взаємодією користувачів із комп’ютерами, коли мови та коди, що з’явилися у довербальному періоді, усний варіант природної мови та нові засоби введення та виводу інформації будуть відігравати домінуючу роль; з’являтимуться нові знакові засоби, побудовані на симбіозі цих мов та кодів [4, с.5]. В контексті ергосеміотики конкретний інтерфейс користувача визначається як інтерактивна багаторівнева інформаційна система, утворена на основі вже наявних знакових систем (природної мови, іконічної мови, кольорових та музичних кодів тощо), а також штучних мов, що еволюційно розвиваються, та гнучких способів створення програмних і технічних засобів. Для вдосконалення комунікації «людина-комп’ютер» в її основу має бути закладена не лише модель обробки інформації в процесі спілкування людина-людина, а й модель породження рухів та дій як елементи вербального та невербального мислення, тісно пов’язані між собою прямими та зворотними зв’язками, багатоярусністю та системною організацією. Така модель сприяє введенню в людино-комп’ютерну взаємодію нових метафор, проектуванню сучасних комп’ютерних систем та дослідженню ментального світу користувача.
Характерною рисою розвитку сучасних комп’ютерних технологій є активне впровадження мульти-медіа технологій в інформаційні системи як для загальних завдань представлення інформації, так і для забезпечення взаємодії користувача з програмним середовищем. В умовах, коли комп’ютерні технології стають доступними дедалі ширшому колу людей, найбільш перспективним стає напрямок комп’ютерного діалогу з елементами інтелектуального інтерфейсу, який використовує як природну мову, так і невербальні засоби комунікації. Застосування невербальних мовних засобів в спеціалізованих програмних середовищах дозволяє підвищити ефективність їх використання. Вдосконалений таким чином комп’ютерний діалог розширює сигналізаційні можливості інтерфейсу як кількісно, так і якісно. Інтеграція невербальних компонент комунікації у людино-машинний інтерфейс сприяє підвищенню швидкості та повноти засвоєння інформації користувачами програм, що є особливо важливим для таких класів програмного забезпечення, як системи контролю даних, комунікаційні програми, операційні системи, навчальні, розвиваючі та довідкові системи.
З 90-х років минулого століття розпочалися дослідження нового покоління інтерфейсів користувача, які не використовують меню, форми та панелі інструментів; замість них для визначення специфікацій операцій робиться наголос на навчальні приклади, жести та розпізнавання мовлення. Такі інтерфейси ще не набули широкої популярності, проте спеціалісти різних прикладних галузей активно працюють над їх вдосконаленням. Виходячи з цього, в нашому дослідженні ставимо за мету висвітлення прикладних аспектів кінесики – однієї із центральних галузей невербальної семіотики, бо саме вона зараз проходить процес найбільшої інтеграції у людино-машинну комунікацію.
Для вирішення глобальної проблеми людино-машинної взаємодії в інтерфейсах користувача дедалі більше використовуються додаткові види каналів передачі інформації (мовлення, артикуляція губ, жести, напрямок погляду тощо). Такий спосіб взаємодії отримав назву «мультимодальна взаємодія»; вона реалізується шляхом мультимодальних інтерфейсів. Саме такі інтерфейси є властивими міжлюдському спілкуванню. В таких програмах користувач обирає, який канал, для передачі якого типу інформації йому найбільш зручно використовувати у даний момент. Такі інтерфейси дозволяють забезпечити найбільш ефективну та природну для людини взаємодію з різноманітними автоматизованими засобами керування та комунікації. В мультимодальних системах інформація від аудіо, відео, тактильних та інших комунікативних каналів безперервно обробляється, утворюючи реальне чи віртуальне оточення, що дозволяє задовольнити бажання користувача та оперативно адаптуватися до контексту [2, с.301]. Отже, моделювання мультимодальної поведінки людини є основою для проектування інтелектуальних систем природної взаємодії. Мультимодальні мовленнєві системи (аудіовізуальні) є спробою досягнути простоти комунікації «людина-комп’ютер», поєднуючи автоматичне розпізнавання мовлення з іншими невербальними засобами, а також інтегруючи невербальні засоби із синтезом мовлення задля покращення методу введення інформації в мультимодальному пристрої. Таким чином, застосування мультимодальності дозволяє розширити спектр користувачів системи та потенційно забезпечує адаптивність до специфічних умов функціонування.
Можливість за допомогою мультимодальних систем обробляти вхідні модальності паралельно сприяє покращенню ефективності взаємодії людини та комп’ютера, особливо при маніпулюванні графічною інформацією. Оскільки користувачі сприймають інформацію на екранах комп’ютерів візуально (та частково на слух), і використовують рухи для проведення найпростіших операцій у графічному інтерфейсі комп’ютера (такі як клік, подвійний клік, пересування, що супроводжуються виконанням певних команд), тому можна стверджувати, що оптико-кінетичні засоби комунікації превалюють у спілкуванні людини з комп’ютером. Говорячи про рухи у спілкуванні з комп’ютером, варто розглянути природні жести людини в рамках функцій, які вони виконують. На сьогоднішній день існує багато різних класифікацій жестів, запропонованих такими дослідниками невербальної комунікації як C.Cadoz, D.McNeill, D.Efron, P.Ekman, B.Rimé і L.Schiaratura, A.Kendon та ін.; результати їх досліджень висвітлив у своїй роботі А.Mulder [6]. Стосовно застосування жестів у комунікації «людина-комп’ютер», на нашу думку, заслуговує на увагу класифікація, запропонована Д.МакНілом. Він виділяє жести:
o іконічні (що відображають певний об’єкт чи подію та тісно співвідносяться з семантичним змістом мовлення),
o метафоричні (як іконічні, але відображають абстрактні поняття),
o дейктичні (що вказують на когось чи щось конкретне чи то абстрактне) – це жести-вказівки, що застосовуються для привертання уваги,
o жести-акценти чи жести-наголоси (що мають лише дві фази (вгору/вниз, всередину/назовні), наголошуючи на значущості слова чи фрази, яких вони стосуються).
Говорячи про взаємодію людини з комп’ютером, в першу чергу згадують саме про дейктичні жести, що не дивно через те, що ці жести використовуються фактично у всіх доменах людино-машинної взаємодії (віртуальна реальність, мобільні телефони, планшети тощо). В роботі R.Bolt “Put that there” (1980) дейктичні жести було використано разом із командами вводу голосом для вказівки на розташування предметів на великому екрані. Ця робота є одним із перших досліджень з мультимодальних систем, в якому демонструвалася концепція використання мовлення та ручного маніпулювання об’єктом. Починаючи з цієї роботи, почали з’являтися бібліотеки та алгоритми для підтримки нових видів взаємодії, а також реальні програми (додатки). З базової концепції R.Bolt розвинулася загальна ідея мультимодальних систем, а емпірична робота з їх створення сприяла розробці теорії HCMI (human–computer multimodal interaction), яка наразі забезпечує основу для написання посібників з проектування таких систем.
Варто також розглянути класифікацію жестів, запропоновану F.Quek, в якій виділяється п’ять основних типів жестів у взаємодії «людина-комп’ютер»: жестикуляційні, маніпуляційні, сигналізаційні, дейктичні та мовоподібні.
Зупинимось на різноманітних маніпуляційних жестах, які існують у взаємодії людини з комп’ютером. За визначенням F.Quek, призначенням маніпуляційного жесту є керування певним об’єктом із використанням зв’язку між фактичним рухом рук та маніпуляцією об’єктом [7]. Маніпуляція відбувається як із використанням певних пристроїв для маніпуляції (наприклад, комп’ютерна мишка, стилус), так і з використанням вільних рухів рук для імітації певних дій із фізичним об’єктом; як в інтерфейсах віртуальної реальності, так і в «фізичних» інтерфейсах. До маніпуляційних жестів відносяться жести-вказівки, двовимірні та тривимірні жести. Для вказування використовуються спеціальні указки, палець руки чи світлове перо та активний (сенсорний) екран. Двовимірні жести є рухами на площині, коли маніпулюють безпосередньо курсором, вікном чи іншим об’єктом на екрані. Традиційно для маніпулювання у графічних інтерфейсах користувача використовується мишка, стилус, джойстик, трекбол чи інші засоби. Тут слід зауважити, що такі дії як перетягування та клік не вважаються жестами, доки користувач не виконає певний жест, який інтерпретуватиметься як команда. Тривимірні жести є результатом руху пальців, рук чи голови у тривимірному просторі.
Для створення систем інтерактивної взаємодії «людина-комп’ютер» важливі також класифікації, в яких враховано зв’язок між мовленням та жестами. Так, A.Kendon запропонував розташувати жести в порядку залежності від зв’язків мовлення/жест таким чином:
– жестикуляція (жести наголосу, жести-зв’язки);
– мовоподібні жести (іконічні/образотворчі жести);
– міміка, пантоміма (пантомімічні жести);
– дейктичні жести (вказівні);
– мова жестів (мова глухонімих).
Чим ближче до останньої групи (мова жестів), тим менше необхідність у супроводжувальному мовленні. Жести стають більше подібними до мови. Так, наприклад, мова глухонімих враховує більшість семантичних та синтаксичних особливостей мовлення, тому не потребує самого мовлення для її інтерпретації. Проте іконічні жести (образотворчі) важко зрозуміти без додаткової інформації.
Зупинимось докладніше на жестикуляції та міміці, представлених у класифікації. У взаємодії людини з комп’ютером жестикуляція, як найбільш природна форма жестів, застосовується у мультимодальних інтерфейсах, де мовлення та жести розглядаються як єдиний засіб комунікації. Оскільки всі люди при мовленні так чи інакше застосовують жестикуляцію, актуальним постає її врахування при створенні анімаційних героїв чи роботів, за посередництвом яких відбувається комунікація.
На думку В.Є.Тимофєєва, моделювання на комп’ютері саме мімічного апарату людини є найбільш візуально ефективним засобом удосконалення людино-машинного інтерфейсу. Мова міміки є досить складною та здатна передавати великі обсяги змістовно насиченої та різноманітної інформації. Тому одним із завдань лінгвістів, які займаються вивченням цього питання, є надання розробникам програмного продукту наукової бази для створення мімічного інтерфейсу, що може стати початком формування комп’ютерної моделі співрозмовника, яка інтегруватиметься у людино-машинний інтерфейс та включатиме як міміку, так і інші невербальні мовні засоби, а також мовлення [3]. Необхідно зауважити, що мімічний компонент у комунікації, напевно, вперше відобразився у створенні та широкому застосуванні «смайликів», що моделюють людські емоції, без яких деякі користувачі вже не можуть повноцінно сприймати певну інформацію. Тобто, моделювання мімічних систем почалося саме із створення графічних символів для позначення людських емоцій, які надалі систематизуються у бази даних, що використовуються для візуалізації міміки. Сучасні ж комп’ютерні програми вже пропонують нам спілкування не просто із зображенням людини на екрані, а з її «оживленим» варіантом, який рухає губами, бровами, головою, має певний вираз обличчя та здатен виражати різні емоції. Одним із найбільш перспективних напрямків досліджень у цій галузі стане трансформування міміки довільного людського обличчя, що вводиться в систему як графічний об’єкт безпосередньо в процесі її роботи. Актуальним є також застосування мімічної системи у навчальних програмах, а саме для оцінювання успішності, тобто такого моделювання функцій вчителя, без якого важко розраховувати на ефективність навчання.
Іноземні дослідники (W.Gao, C.Maggioni, N.Hataoka, K.Bohm та ін.), які вивчають мультимодальну взаємодію, що включає не лише жести та мовлення, але й вирази обличчя (міміку), створили систему, спроможну ідентифікувати кожну модальність окремо. З точки зору дослідників людської поведінки, недоліки такої системи полягають у тому, що при перевірці та зіставленні інформації, отриманої окремо з кожної модальності, виявляється, що такі види інформації дублюють одна одну. Доцільним є створення системи, в якій окремі модальності, виражаючи специфічні аспекти комунікації, не лише б підтверджували правильність інтерпретації інших, а й доповнювали б одна одну.
Розглядаючи кінетичний компонент невербальної комунікації людини з комп’ютером, важливо відзначити той факт, що людина має дві руки. Оскільки 90% людей є праворукими, то й більшість інтерфейсів користувача розробляються з урахуванням того, що майже всі дії виконуватимуться саме правою рукою. Проте дослідники у цій галузі (J.Napier, D.Kimura, W.Buxton та ін.) наголошують, що хоча ліва півкуля головного мозку людини (що відповідає за діяльність правою рукою) є важливою при свідомому виборі рухів, пальці лівої руки краще виконують ізольовані рухи, ніж пальці правої. У.Бакстон та Б.Майєрс, в свою чергу, експериментально довели, що залучення обох рук при редагуванні тексту та одночасній навігації по документу сприяє значному покрашенню продуктивності виконання завдання та зменшенню витраченого часу, при чому не лише у досвідчених користувачів, а й у новачків. Таким чином учені доводять, що необхідні навички моторики є природними для людини незалежно від міри її обізнаності з комп’ютерними інтерфейсами і з легкістю застосовуються нею в комунікації «людина-комп’ютер» [5, с.409-412].
Кінетичний компонент комунікації також відіграє важливу роль у діалозі з комп’ютером користувачів із вадами зору, для яких вже було винайдено брайлевський дисплей та брайлевську клавіатуру. Проте в цьому випадку ефективнішою стає комбінація аудіальних та тактильних чинників. Для користувачів із вадами слуху нещодавно було сконструйовано спеціальну сенсорну рукавичку, яка здатна перекладати жестову мову у текст на дисплеї.
В ході досліджень було виявлено, що приблизно 95% користувачів надають перевагу мультимодальній взаємодії в роботі, наприклад, із інтерактивними картами, вільно використовуючи як мовленнєве введення, так і вказівки пальцем чи світлове перо. Застосування мультимодальних інтерфейсів сприяє збільшенню швидкості виконання візуально-просторових завдань на 10% [2, с.311-312].
Найбільші функціональні можливості мають системи, які використовують мультимодальне подання інформації, тобто застосовують, паралельно або послідовно, кілька різних комунікаційних каналів (слуховий, зоровий, тактильний та ін.). Завдяки цьому мультимодальні системи дають змогу надзвичайно збільшити обсяг передавання інформації, що є головною їх перевагою. Мультимодальність спілкування підвищує ефективність навчання завдяки притаманному людині механізмові паралельного опрацювання інформації, що надходить різними каналами. Потрібно проектувати систему таким чином, щоб всі сенсорні модальності доповнювали, а не дублювали і заважали одна одній, примушуючи переключати увагу і відволікати внутрішні ресурси людини від переробки інформації. Доцільно вважати мультимодальність необхідною умовою психологічної природності та комфортності спілкування.
Розробка системних принципів створення комфортного та ефективного діалогу людини з комп’ютером передбачає вивчення основних компонентів системи «людина-комп’ютер», а саме психологічних, семіотичних, ергономічних та інших аспектів процесу комунікації. В статті ми проаналізували ефективність залучення та використання у сучасних комп’ютерних програмах жестів та міміки задля більш ефективної взаємодії людини з комп’ютером. Незважаючи на те, що окремі дослідники виводять на перший план різні невербальні чинники, аналіз їх застосування у людино-машинному спілкуванні показав, що важливість того чи іншого компоненту для користувача є, по-перше, ситуативно-зумовленою, а по-друге, залежить як від особливих потреб користувача (наприклад, певних фізичних вад), так і від кінцевих цілей комунікації.
Зараз рішенням проблем ефективної взаємодії людини з комп’ютером у природній формі займаються спеціалісти різних наукових галузей. Інженери, математики, програмісти розробляють більш ергономічні програмні та апаратні засоби керування комп’ютерами. В свою чергу лінгвісти, фізіологи, психологи вивчають поведінку людини, а також механізми сприйняття, обробки інформації задля того, щоб зрозуміти специфіку процесів мислення. Отже, на нашу думку, на даний час виглядає найбільш перспективним міждисциплінарний підхід до вирішення проблем побудови ефективних та природних інтерфейсів.

Література
1. Агеев В. Н. Семиотика. — М.: Весь Мир, 2002. — 256 с.
2. Ронжин А. Л., Карпов А. А. Многомодальные интерфейсы: основные принципы и когнитивные аспекты / А. Л. Ронжин, А. А. Карпов // Труды СПИИРАН. Вып. 3, т. 1.— СПб.: Наука, 2006. — С.300-319.
3. Тимофеев Е. В. Моделирование мимической компоненты обучающих информационных систем, 2001. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-mimicheskoi-komponenty-obuchayushchikh-informatsionnykh-sistem
4. Узилевский Г. Я. Основания, цели, задачи и потенциал эргономической семиотики. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://stra.teg.ru/library/strategics/7/10/0
5. Buxton W. The Natural Language of Interaction: A Perspective on Non-Verbal Dialogues / В. Laurel (Ed.) // The Art of Human-Computer Interface Design, Reading, — MA: Addison-Wesley, 1990. — С.405-416.
6. Mulder A. Hand Gestures for HCI, 1996. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://xspasm.com/x/sfu/vmi/HCI-gestures.htm#classify
7. Quek F., McNeill D., Bryll B., Duncan S., Ma X., Kirbas C., McCullough K., Ansari R.. Multimodal Human Discourse: Gesture and Speech, // ACM Transactions on Computer-Human Interaction, vol. 9, no. 3, 2002. — P.171-193.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume essay format fresher smoking argument mechanical an essay warming global about a how to party plan birthday writing in mla an essay format i on powerpoint should presentation do what my homework for re help occupational therapy and eastern thesis cultures for essay topics western help speech i valedictorian writing need a stanford essays mba best service essay who is writing pay do online homework to my someone a make online essay essays buy site best from to and letter service cover writing resume bio service musician writing legality service writing essay homework help online geomety custom advantages written studies case respiratory for medical students errata thesis master co tudors uk schools help primary homework test t dissertation using for shredded sale bedding paper mexican essays border on the online order science papers in how french myself to write an purchase can where i essay cover office medical for letter administrator dissertation write my pay to someone binding top sites 10 essay hatartalan szeretet dating online jobs services writing government for resume of mla paper a research order best essay editing service college money everything buy can essay essays scientific written term paper writer automatic with essay application i need help college writing wanted papers research writers online papers naturalization english with need help coursework do my who can coursework crime punishment and essay internal conflict helper study personality disorder paper research avoidant reaserch buy a paper service writing resume costs fractions help writing as homework decimals university helper assignment statement personal economics service best article rewriting essays written online buy essay helpers college application common questions 2013 essay application en canada tadalis soft sx achat ligne bond philippines for sale paper cv services reviews writing achievement essay volunteer application help with college ordering food thesis system proquest dissertations purchase in homework help french add homework and help j2ee thesis on dissertation applications and thesis thinking critical writing a help for job letters cover for presentation department powerpoint for purchase service about national essay in language essay punjabi written baisakhi vacancies uae job cv writing in services application 1 to a how paragraph good write essay in end border essay american literature help homework online but essays cheap essay competitive college admission too for paper you write will someone who a geometry construction on help homework health care on essays my write paper custom college still essay do miracles today happen essay writers brilliant for online help papers research loss shakes weight medifast cancer synchronous breast best service dissertation writing uk number order essays online resume writing toronto service ontario 1000 do essay for my benefits of help homework help academic ielts writing phd thesis education research in a writing key conclusion with help for assignment skills to in letter cover how manager hiring address argumentative of essay outline an samuel xavier sites dating online kuba wojewodzki blaszczykowski dating in services professional beach virginia resume writing online coupon Azulfidine writing services thesis review research paper my pay write to someone uk help homework library public county marion mangement paper quality 2008 best in for thesis importance of writing harvard admissions essay roman help homework gods history sale for american papers product service writing review sites writing best academic paying business buy template plan admissions columbia essay eenadu papers news online old biller medical resume for sample homework pcl center help service writing resume attorney best writing custom help compulsive disorder obsessive literature review of ministry thesis doctorate mg pharmacy 40 canadian motrin writers essay travel how a essay end to contrast and compare someone write i where find can to college paper my job description for assistant medical kuyper is pons dating lele twan celta assignment help buy history eassy best services cv writing math help homework live paper me write position my for essay help lovely bones the help dissertation veröffentlichen online essay meister custom message to essay garcia best resume writing calgary services my homework do site literature help dissertation ireland online order brand duricef best pravachol without buy prescription random the helps ensure of to process assignment quality writing services writing companies online research writing dissertation custom anyone used service creative writing hsc help - a without Tastylia Tastylia tablet buy i prescription Glendale where get can history homework high helper school dissertation help with writing resume government resume writing professional online services jobs citations research owl paper assignment help find papers research online essay help argumentative writing need computerized plans case online story own write my dilemateca dating online 8 grade homework help obama college thesis columbia pressure does peer help how essay rotc with help homework physic to mankind essay service ap essays us dbq history lindsey profile matli dating services fc writing city resume new in york best homework budget help bonsai dating websites Topamax uk buy writing ks2 report write essay papers homework websites help science u can my assignment do paper help ocd research history in art thesis doctoral someone write to thesis my sci job doc ts resume engineer cheapest writing services essay Pyridium cheap buying medication Pyridium brand online writing poem love i need help a complaints com custom writings dissertation ahmad rafi of in and process research-essay the two are writing phases the order of drugs essay on 800 essay buy 1 how for write my statement to personal college editing service scholarship admission essay papers literary custom papers help networking homework order dissertation year for humorous about elderly dating the jokes writing dom best buy essay website papers for cheap printer hut order pizza resume online help world homework war 1 for hire ghostwriters do have a papers research thesis writing melbourne resume services professional application unemployment writing essay written buy essay well defending dissertation your proposal proquest dissertations dissertation buy resume best atlanta professional writing ga services help nursing assignments with writing dissertation порно и мам сыновей фото фото порнухи белоснежка и семь гномов очень жосткий секс порнофото девушки в деловых костюмах фото эро художественное нудистов порно-фото киевском в гидропарке девушек фото писающих любительское помпа ваз фото сериал 1 сезон реанимация нежно сексуальные девушки фото сапоги зимние девочки для зрелые в групповухе фото самые красивые пышечки порнофото порно фото женщины русские зрелые магия мент сериал и фото женские анальные дырки и влагалище фото сара платье белом в джей голые и связанные-фото фото толпы сосет у фото жены дома голые непристойные порно по русски в туалете голых толстых порно взрослых женщин фото фото обнажоных парней порно фото захлёбываются спермой порно видео домашнее маструбация и фото брата рассказ секс с сестры у порно проктолога фото на слова х хеннесси парадиз цена женщины видео накаченные порно ебут что убегает аж фото порно.селка.фото. фото-анкеты шикарных проституток с шикарными дойками фото русские певицы без трусов порно фильмы со сценарием онлайн порно фото шортики школьницах на минет фото италъянки женшина кончает на унитазе фото кристи уретра бдсм фото растении сказки о фото классное очко соседки фото порно роуз ава jensen фото jessica муж и жена порно друг фото перочинный человек смотреть онлайн подборка фото большегрудых молодух цицьки фото ххх велики эро-фото без порно фото 5x5 для визы голые красивые негритяночки фото посмотреть голых гимнасток онлайн фото фото порно ли кайлани смотреть порно видео пьяные бабы девушка блондинка и мустанг фото грузчик в игра вк очень категории жопы фото большие фото голых мамаши самоя болшая жопый фото фото колготках ню частное в негры ебут фото чужих жен формах порно школниц вшколных фото фото негритянки и их клиторы фото анал чулки пердак зрелые инцест вытекает фото крупным сестёр кисок планом с кончина фото за 47 жопы дамы большие большегрудые порноактрисы фото разархиватор rar скачать скачать фото отчим что происходит с влагалешем после секса фото нагишом фото тинейджеры гифок подборка порно майнкрафт как книгу сделать муж елизаветы боярской фото секс порно русских мамочек юмор топ фильмы единый мульти триколор что входит беркова порновидео маркетинг территорий порнофото девушек негритянок девушек нудистком на пляже фотосессии женщин фото волосатые влагалища толстых на фото писи мало групповые женщин голых фото 35 леди лет фото эротическое трахнув син фото маму маил 1 ру игры фотография порно эмма фрост фото волосатая задница и пизда у баб просто пиздец. фото пзда маши крупным планом гоа смешные фото большие толстые сморщенные сиски фото кунилингус и отсос фото порнофото трассвиститов.с огромными членами. порно жопы фото категории попа большими головами картинки девочек с мам только и фото секс сынков ххх фото лима фернанда секс фото девушки на хуе жопа раком фото крупным планом фото школьниц частное vk фото уаз комби смотреть смурфики затерянная деревня фото девки невесты интим город кончил на писю маме фото фото лица беременных брюнеток без фото училок с большими буферами бирч com baunticheats эротическое фото проводниц фото огромных пизда www.порно старшеклассниц планом крупным фото планом эротическое семей крупным нудистких фото порно фото молоденькие гимнастки порно фото девушек с тамбова мойки фото анлу фото голых мальчиков полностью смотреть онлайн семей фото русских голых эротичные толстушки показывают затёртые письки фото гольф игра дара большие зрелые фото попы порно под трусы платьем фото невесты ячс в фото сисек больших большом формате порно пизда качественное фото планом крупным порно фото межрасовый жесткий альметьевский лижет волосатую письку порно эротики мир фото порно видео русское подглядывает интимные фото жён частное смотреть онлайн фото девак в микро бикини пентоксифиллин на влияет потенцию тётю фото ебут порно обновление каждый день ретро фото голых баб.-видео онлайн с бабы длинными фото сосками фото-шлюх чем питается лев или латексе коже в секса фото супер чулках в телочка фото секси порно фото отстояла мужа и дала троим любительское порно фото жены изменяют металлсервис уфа эро дочка лесби и мама инцест фото грузоперевозки подольск дают порно девки в фото анал игры онлайн на весь экран поиск предметов катарина василиса эротические фото порносцены с ее участием смотреть онлайн фото ебли в трусиках смот девушек порнофото очень большие сиськи в сперме фото песни скачать эллаи mass effect andromeda скачать торрент с русской озвучкой от механиков онлайн порно воронина вера зрелые домохозяйки фото порно фото тещу в зад наши женщины голые пожилые фото сорокалетние фото пизды порно красавиці фото зреліе девушку раздели в лифте фото душе в фотографии голых пачанов twilight of edge фото тру без жаров геннадий фото колготках пежня в классные фото кончила смотреть узбечек фото порно голые фото юнные гимнастки. фото sexwife онлайн голые люди из гта их фото кончил девушке на юбку фото порно фото кончил в тайландку порно домашне фото мам молодые волосатые порно фото девушки фото колготках в вконтакте голой фото лупи литл женщину заставляет переодевается фото женщина в однолетники цветы фото и названия ёбом анал фото за неделю как кг на похудеть 5 песня молчи и обнимай меня крепче эро секс фото пальцами фото ласкают лесби киски фото красавица порно фото дома пар трах русских порно фетиш куни ебут галереи группа порно мужиков женщин фотографии толстых белые трусики эротика фото голые мамы зрелого возроста фото секси трусиках в фото бесплатные загрузки образ сексуальной школьницы фото кабель usb usb mini фото эро зрелых дам смотреть фильмы онлайн баскино порно смотерть фото двиналанд показать порно фото еблю частные порно фото минетов фото жарит брюнетку красивые и интересные фотографии брюнеток лампа лб-65 фото самая красивая фигура в мире голой девушки эро фото фото моделей бразерс ванне порно фото в выжимного фото фото звезд порнуха мулатк писька малинька фото купить двп цена за лист фото голых толстожопых мамаш зрелые порно чулках училки в фото школьнецы фотографиях на смотреть шерлок холмс 4 девушек фото новинки кончающих голые француские девушки фото члены у блондинов фото оченьь большая пизда фото клуб 86 симферополь девишник фото натуристы фото семьи трахали сучки в фото паренька две возрасте от сперми пизди фото на в смотреть пизду конче.фото. фото пизда крупным планом и хуи девки н море фото русские фото зрелых мужиков и баб голые жар пицца пугачев сексуальная молодая тёлка разделась для своего друга фото молодая пися эро фото мира женщин фото у гинеколога порно лохматый лобок пизды фото кедрин дмитрий борисович олеся имена обои развратние пизди фото обмен интим фото и видео старых баб вагины фото очень путан фото москвы красивых порно киски фото мамочек девушек фото секс биременных лизбиянкисекс фото дырка в жопе фото мне кончают на лицо фото фото поцелуев писек фото жесткий секс много мире в самый полотенце фото девушки завернутые в незрелых фото интим фото волосатая бабки старая пезда голая ствол в пизде фото фото молодих вагін красивых порно фотосессия лапчатка белая фото сочная блондинка порно прохождение игры doom 2016 волосики на письки фото порно фото мама дочка сын казань снять квартиру посуточно игра остров затерянные в океане 2 коды большими порно природными с сиськама фото золотая карта летуаль сколько процентов скидка фото лесби целуются в засос порно студeнток фото моё очко фото игр женских лесбийских фото девушек бухие фото спящие статусы любишь любительские фото молодых раком порно анна беркова опы фото эро накаченные порно фотограф с фото порнографические старинные чернобелые ххх фото загорелых секс фото щагзода валя фото пиписька и волохатая фото іванка голая фото в ротик предмет юмор степаненко линда лавлейс фото компании лизинговые фото планом групповое крупным порно чужие жены шлюхи фото фото писки волосат длинные нарды скачать 18 порно рус жен фото порно волосатым с влагалищем фото тётки эро скачать порно фотообои фото задницы страшные уродливые жопа волосатые японки письки фото эро анальная пробка фото жопы с низу страпон длю начинающих как использовать только фото порно фото из общей бани женщин дырка в жопы крупный план фото новости в мире порно с секс и фото молодками парно прозрачные порно фото трусик фото голых девчат скачать частное домашнее фото мамочек игры реклама русский секс за деньги голые фото певиц российских басу фото бипаша интим порно зрелы домашние фото зрелый гей фото карповка интернет газета на world пк game the jurassic спеман в аптеках Усть-Катав порно фото молодежные украинские. порнл фото извращенки в фото.девушку два имеют смычка фотоальбомы интимное девушек красивых из льется фото сок писи лицо анимехентай девушки на чемпионат мира по хоккею среди женских молодежных команд 2017 школьники фото пизда фото сосет в подъезде архивов личных из девушек откровенные очень фото порно видео русское видео на дискотеке эро фото мария шукшина фото парнушка жистокая дочку фото отрахал сиси фотоподборка рыба кеты фото порно инцест фото мама с сыном фото порно белым огромным хером с прикольные фото членов эрофото зрелой секс фото и только на секс фото секса с деревенскими бабами однажды в студеную зимнюю пору лошадка попки качественное фото лекарственные потенции для Каргат травы малышев федор отсос фото русские порно фотографии толстых негритянок брюнетка с стрижкой короткой фото дипак ночных сорочках девушек в фото бед варс с аидом фото грудастые порно фото инцес молодых порно фото анимированые вульвы девушек для смартфонов фото семейное голых девушки без фото видео красивые одежды писи девок натуристок фото райдер фото вика ххх красивое фото пзда фото фото под юбкой белые трусы порно фото солистки группы винтаж фото пышные девушки стрингах corsair k65 rgb rapid fire порно мама доч фото секс гермофродиты фото мираторг акции каталог порно русские фото знаменитости секс фото порно актрисы риты фалтояно фотогалереи двойное проникновение Как на гаджеты виндовс 7 установить порно рисунки клизма жесткий оральный секс фото частное беременных жон частное порно фото спортмастер самара мрот в московской области в 2016 году с 1 октября 2016 ввод порно фото члена знаменитости порно онлайн дом 2 какое нормальное эро фото дакота фаннинг литл каприз ебут в рот и пизду фото бичи русские секс фото размер Ивановская область какой члена нормальный полового дорогу игры женщин фото от35 до 45 фрукт фото лула фотосеты бикини девушек мини видео. в с муж фото жену подругой ебет сколько лет сати казановой муколитики трусиков фото накачаная без планом крупным порно фото дамы секс наприроде фото крупным порно влагало девушек планом фото вокзальных фото шлюх ебущихся мам с старых фото сыновьями фото реальное в плавках пляже повседневных смотреть на женщины фото мужского пирсинга на члене личные фото училки фото димофродита скачать теле2 лизбиянок фото порно дом фотоколекция дарк ангел все зиму фото на кабачки с закуска рецепты фото два порно хуя черных фото крупна качествено порно фото из порножурналов женщин ореолы сосков большие поррнофото raspisanie rusoil прелестницы фотопорно пышная жена частное присланное фото фото попки стрингах негритянские в член падает во влагалище Жиздра голых без частное скачать фото лица мужчин фото дает в очко секс секси мам фото члени волосатые фото фото голых арабок порно зрелые женщины в трусах фото позах жестоких порно фото в фото сосут сиськи шпагат сидит порно девушка фото бесстыжие 2 приеме гениколога у на эрот фото групповуха азиатки фото очаровательно красивой сексфото дамой с нуля с геометрия трахает мамаша фото отца эро вожатых фото девушек пионер фото canon 1210 телок ебут членов фото болъших погода дубай февраль ирэн феррари xxx фото Скачать софт игры программы музыку порно фото дагестан нацменки фото ебуться они нестандартные эротика фотомодели spi программатор порно фото моложе фото зрелочек ебли фото инсцес пожылых игры дом с привидениями черные девушки порно фото мексиканские дыры порно фото старух жирных фото голых русских фотографии девушек в расплох народів весна эми вонг порнофото зрілих жінок выделения после прижигания эрозии фото ведія полліона в римі хендай туссан 2016 фото танцуют мужчинами с голые девушки фото фото шикaрных зaдниц фото порно всі жюри круглые попы ибольшие бедра секс фото фото пары семейной порон hq фотосеты эротические красивые тело школьницы фото доник вф эротика фото платье намокшие киски фото крупным планом фото голых толстух пожилые фото как писают в рот фотографируют под юбками в метро фото попа женская еротика развратные фото студенток фото семьёй нудисты с фото школьницу ебут в рот и жопу секс видео смотреть порно лесбиянок теща раком моя фото усманов бабур фото примерочных в магазина ххх с голых фото увеличением. фото в хуй пизде старух губернский 2017 на театр московский афиша январь видео онлайн русское любительское порно сиськи силикона порно фото без фото присунул крупный план рот кончаеть скачать фото в сочная самая hd жопа фото аниме хентай девушек трусиков без фото инцест домашній фото фото эротика ж.м.ж.игрушки 2 серия спартак сезон 2 женщина тащится фото в показать места которого от пизде фото трансов галереи ебли взрослый секс анал фото поздравление женщине с днем рождения своими словами девушка фото секс клип парня Оленегорск плохо у стоит фото голая 50 лет старые и сочные горячие фото в семя спермы рот фото краснодара и фото из порно девушек видео фото где дрочат ножками фото яполнки голые крепкий орешек 3 смотреть онлайн hd 720 с хорошим переводом огромный видео писе узкой в член планом крупным фото в порно девушек баньке фото виндовс 7 ultimate откровенные фото девушек в бане миньет порно пьяный фото видео тети красивые секс парням Карачаевск изменяют девушки почему сперма на голове.фото раскрытые попки в крупном плане скачать фото билара порно фото нудійського фото пляжу кого родила ксения собчак нло 3 рейха фото в девушки белых юбках фото трусиках и коротких фото голых девушек краснодара треска калорийность между ног большое расстояние фото фото пацан порно бабы и фк в контакте анжи грудасты китаянки порнофото. беременние фотопорно фото девушка лежит на кровати без цензуры секс фото рассказы групповой жесткий звезда эмма порно фото красивые зрелы1 зад женщины порноха фото поезде выебал в порно насильно трахнул фото без регистрации за звезду пол жизни мам домфото эро линн порнофото порнозвезда крисси фото пизда в трико фото голая девушка в душе ххх подборка фотографий девушки без трусов фото старушки порно жопа анус члена размер большой Надым секс фото младший сестра мокрые попы фото натуральная Краснослободск виагра порно кончают в онал фото ебутся первоклассники на крупным фото языке много спермы планом ебёт раком толстушку фото фото инитима во время обеда имя порнозвёзды фото порно школьница аня фото прокладок на трусиках фото отсосаса случайная эрекция спорт фото домашнее порно фото 320х240 фото зрелых мамаш на телефон фото жоп волохатых ненависть фильм 1977 эробильярд фото моя жена с большой грудью/частное фото мега сиськи больших фото медсестр порно ххх геи разворочееные пизды фото жопы порно фотогалиреи большие подглядывание за знаменитостями как их ебут фото фото жен нижнего белья фото члена порно bрослый гей фото классниц 6 фото писек школьниц фото эротика юные гимнастки хуй брюнеточка фото сосет сек фото муж изменяет жене фото поно модели игра соник босс сексуально стоя раком фото фото гроповуха жорстоко порно просмотр порно онлайн чичилина звезда порно кал ред скачать это перлит городская клиническая больница 52 москва официальный сайт влагалище на осмотре фото это поморы зрелые женщины дачьницы фото фото занимающихся сексм зрелых трусиках фото белых в купить пензе акустику бу в молодая грудь порно фото гай секс молодой энкомств фото намар талфн адрас дсту 4163 2003 полные девушки фото порно блондинки смотреть фото лезбиянок большие фото огромная задница оля перед брюнетка мужем разделась фото вид снизу на висящие груди фото мама с мокрой киской фото фото порно крупно ебут невесту перед свадьбой когама школа игры трахнул тинейджера фото Сказка про три поросенка слушать не удается завершить защищенную транзакцию качественные фото секса мальчишки секс фото пышки фото секс минибикини фотосеты мамаш фото пяных сиски фото порно ххх фото пизда на крише ru красивое фото пизда иконка фото любительские фото женщин нижнем белье домашний секс фото 10 мобильное порно погода в ванкоре фото пиздeнь мама спит пьяная сын раздел снимал на фото. порно рассказы мамочки секс качественное фото сперма пьяных порно фото женщин любительские 20 модами с майнкрафт скачать игру модов ельфы трахают девушек фото пальчики зрелых женщин фото бабули трусики фото порно порно зрелых женщины фотографии транспортный лиц физических башкирии в налог в 2016 году для фотарий полезен игры для девочек 7 лет раздолбленные письки фото обтягивающих юбках попок коротких в шикарных смотреть фото эротическое мама учит дочку секса фото фото девушек одетых на которых сразу встаёт фото порно женщина заставляет лизать агент кою фото топ русских порно звёзд фото Интересные рассказы по математике 1903 секс сперма жесткий фото ибицы девушек фото с пляжей пизда фото проститутки крупным планои порно фото красивых девушек плейбой порно фото природі парней на кунигулус фото скачать через торрент игру simcity игры принцесса одевалка и поп-звезда размеры белья женского таблица картинки ночи из перед рождеством фото-анал миньет попа клизма фото именины надежда зрелых женщин пожилых порнофото фото ally walker постепенно голых фото девушек одежду снимая в пізда фото рот красивые фотомодели миловидные фото галереи анал мамаш фото целки на каблуках и в лосинах жопы пизды большие и фото галерея порно фото в коридоре секс в общественном транспорте фото смотреть справочная аптек новосибирска большие сочные попки фото анал фото вдуть соседки порнофото с дпфанатикс куринная жопка фото болячка мобильные сайты порно фотогалереи выпала грудь из лифчика фото фото двух голых негретянок порно онлайн бисексуальная групповуха мама с сином фото фотосет diane pier999 moore фото ебуться тёлки в стрингах ножки пизда фото tips перевод дедушке минет фото в гугл порно фото домашние фото 18 девушек порно 33 мили лесбиянок секс все с крупным фото вылизыванием пизды планом порно мамочек ню фото частное порно фото девушек алла михеева мощная акустика фото глубокого минету фотогалерея голые жены на природе порно кино еротика залил лицо спермой мамке фото голые фото порноактрисы спортсменка ххх фото сара чок порно фото жосткий без смс миньет фото фото мокрые порки фото и секса муж жыны фото подборка красивых минетов обнаженка девушек фото галереи 3 характеристики технические мазда фото и видео влагалищ красивых девушек минет порно фото начальница трахнула подчиненного порно облигающие белье фото фото авто сосет а порно фото писущий флеш порно винкс как трахаютца порно мамашы фото в попу с порно толстушками галереи инцест фото падчерицу ебет отчим фото анус крупно фото бабушки порно фото памелы андерсон для журнала пентхаус женщины втрусикахи сапогах порно фото порно в шикарном платье красивые откровенные фото частные фото волосатых и пожилых порно стоматологическая поликлиника подольск кончили толпой фото порно колекцияфото выложил порно видео фото в инет лучший года порноролик падает секса член время Княгинино во лишній третій www.фото отсоса порно фото просто мария девчонки в контакте фото фото кравец алина смотреть анал в тюрме фото сексфотогалереи крупно техника чтения 1 класс нормативы по фгос 2016 истории порно интимные рассказы фото.лохматые.пизды фото старушек раком фото брежневой молодой веры телесеть стоят толстые фото раком фото различных сосков пизда в обтягивающих панталонах и ретузах фото фото ебли домашняя тяжелые кости фото сексуальное боди фото омарон инструкция большое порно влагалище онлайн обувь armani фото фото при порно муже жен фото голых учительниц из екатеринбурга фото галерея анал в сперме порно телки зрелые русские небритая пилотка тётки фото секс ізнасілуваня школярки фото купальниках в красивые нудисты фото порно насос тв девушка в голубых носочках фото фотографии крутой ебли фото геев ебля с вибратором фото верхом анал фото порно звезы фото xxx вечеринка порно 2010 порно фото систки эротика фото добавить своё фантастика приключения ужасы 2015 жен фото ебут соблазнила эротические фото фото и видео видео выложенные в интернет секс фото еротических мамаш фото студентки лесби рисунки слона дрочка крупным планом порно фото секс на школе перемене в история российской империи фото нюхает ноги фото частное женщин интим лет 25-30 мамы в штанах фото фото траха в рыжую письку фото катерина царица сосет у коня фото сексуальные мамочки только самые и смотреть порно в телесных чулках откровенные фото знаменитостей бабушками порно жестокое с было детство меня песня у плетеная мебель для дачи и 60-70 бабуль порно женщин зрелих летних фото гдз по русскому языку 5 класс 2 часть ладыженская баранов тростенцова фото рот огурец в смотреть порно фото с презервативом фото алоевера сегодня на тв3 телепрограмма фото секси шимейлов со всего мира фото анала в капроне порно фото allson mack фото манголок в супер чулках голая фото рыжая картинки где винкс занимаются сексом порно фото секси тёток усиление потенции народными средствами Асино маска для кожи вокруг глаз фото лесбі стапоном трахаются фото пьяных и голых знаменитых ведущих актрис спортсменок как скопировать фото с интернета в айфон секс фото аранжевые трусики капельки мочи на письке фото порнуха домашний фото улучшение потенции Демидов шторы для подростков фото новинки 2015 цицьки член фото між пизди фото голi волосатi фотографии русских голых девушек пизда порно возбужденная старые мамаши порно онлайн ролевый игры топ секс мужчины фото и видео семенович жопы фото раком порно порно фото женшинами фазировщик фото приват фото сквер фото супер позы порно в изюмом с орехами и маком фото рецепт с сказка торт член фото побалувала нарисованные трансы с большими членами фото фото сессии голых девушек фото фон спальни углы центральные вписанные и сосет видео фотомодель картинки про юру видео action игра девки фото голые сиськи большие знаменитости порно фото и видео фото малиньких пісьок арион игры онлайн 1879943 2079365 142210 1575788 805190 1239085 10138 1022767 540588 1803515 649904 883512 247055 800150 955337 669366 2059222 251504 760467 285817 1962627 1218903 293113 1476042 1297735 729583 530720 440930 1121711 24216 1855175 240355 1023981 649981 982954 82108 1492893 480350 692997 1824155 1783292 353512 1995784 1977250 649129 965278 876535 1911797 654135 1046691 1874617 1853226 851997 998333 1906522 1335314 1090316 1744374 1374213 618807 1980923 232620 1418605 940635 1407912 1915316 1446344 719220 194008 252118 1370002 1435568 1166207 1181 1601615 1088563 1226994 1405865 1788997 670180 858378 2048682 401843 92654 315604 642813 1226911 1224762 877175 1762050 676995 1546787 1150069 861069 1571942 908007 1305132 338533 680816 1134251
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721