ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ В КОМУНІКАЦІЇ «ЛЮДИНА-КОМП’ЮТЕР»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Новак В. Р.
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки,
м. Луцьк

У статті висвітлено сучасні розвідки в галузі людино-машинної взаємодії, зокрема функціонування мультимодальних інтерфейсів користувача. Розглянуто кінетичний компонент невербальної комунікації як центральний в сфері створення нового покоління інтерфейсів. Наведено класифікації жестів, що є найбільш релевантними при взаємодії людини і комп’ютера, та запропоновано приклади їх застосування, а також перспективи подальших розвидок у даній галузі.
Ключові слова: взаємодія «людина-комп’ютер», мультимодальний інтерфейс, кінетичний невербальний компонент, ергосеміотика.
В статье освещаются современные исследования в области человеко-машинного взаимодействия, в частности функционирование мультимодальных пользовательских интерфейсов. Рассматривается кинетический компонент невербальной коммуникации как центральный в сфере создания нового поколения интерфейсов. Приводятся классификации наиболее релевантных при взаимодействии человека и компьютера жестов, предлагаются примеры их использования, а также перспективы дальнейших исследований в данной области.
Ключевые слова: взаимодействие «человек-компьютер», мультимодальный интерфейс, кинетический невербальный компонент, эргосемиотика.
Up-to-date investigations in the sphere of human-computer interaction are highlighted in the article, in particular functioning of multimodal user interfaces. Kinesic component of nonverbal communication is studied, being a leading one in creation of the new generation of interfaces. The most relevant to human-computer interaction classifications of gestures are provided, the examples of their usage are given, as well as the prospects of further research in this field.
Key words: human-computer interaction, multimodal interface, kinesic nonverbal component, ergosemiotics.

Технічні досягнення ХХ століття в області зв’язку й інформації призвели до того, що у світі склалося особливе віртуальне середовище взаємодії людей за допомогою комп’ютера. У зв’язку із цим актуальними стають проблеми ефективної комунікації між людиною та комп’ютером які на даному етапі намагаються вирішити як комп’ютерні інженери, програмісти, так і лінгвісти всього світу. Так, авторами досліджень взаємодії «людина-комп’ютер» є Д.Ятес, В.Орликовський, Д.Гумперт, Т.Нільсен, Л.Спроул, С.Кейслер, С.Хилтз, М.Туроф, Д.Норман та ін.. Питання проблем взаємодії вербальних та невербальних чинників в такій комунікації заторкують в своїх роботах Р.Райс, Д.Лав, Л.Спроул, Д.МакНіл, Д.Росіні, А.Малдер, А.Кендон та ін.. Зараз, в період загальної комп’ютеризації та глобальної інформатизації, на перше місце виходить проблема створення такого інтерфейсу користувача, який не тільки б задовольняв усі вимоги до ефективної взаємодії людини з комп’ютером, а й значно б її полегшував та покращував результативність завдяки якнайбільшій відповідності програмного забезпечення природній мові людини (у її як вербальному, так і невербальному вираженні) та його відповідності всім особливим потребам користувача.
Відомий спеціаліст в галузі комп’ютерної семіотики Д.Норман вважає, що для створення якісного інтерфейсу користувача комп’ютера необхідно володіти: 1) мовами програмування та інформаційних технологій; 2) знанням про людей, особливості їхнього спілкування між собою та з комп’ютерною системою; 3) знанням тієї прикладної галузі, задля вирішення завдань якої створюється програмний продукт [1, с.149]. При вивченні інтерфейсу користувача слід брати до уваги природу взаємодії людини з комп’ютерною системою, а також особу самого користувача: його знання, нахили, здібності, потреби, тощо.
З 1988 року в науковій літературі починають обговорюватися основні положення нової науково-практичної спеціалізації, що займається дослідженням проблем, спільних для семіотики, лінгвістики та ергономіки, – ергономічної семіотики (надалі ергосеміотики). Вона спрямована на розробку принципів проектування та створення ефективних та прийнятних мов людино-машинної, зокрема людино-комп’ютерної взаємодії. В основу ергосеміотики покладено ідеї Ч.С.Пірса про те, що розуміння природи іконічних та індексальних знаків та символів може сприяти належному використанню властивих людині мов у створенні штучних знакових систем. Більшість властивих людині кодів з’явилась ще у довербальному періоді еволюції засобів спілкування. До них можна віднести такі знакові системи як мова рухів, дій, жестів, образів, емоційних станів, іконічна мова, музичний та кольоро-коди тощо. У зв’язку з тим, що ці мови та коди не є добре вивченими, до завдань ергосеміотики належать дослідження цих семіотичних утворень у двох напрямках: а) проектування складних семіотичних утворень; б) сполученості якостей, функцій та особливостей штучних мов людино-комп’ютерної взаємодії з характеристиками нових засобів та приладів для введення та виводу інформації.
Останнім часом активно розвиваються засоби спілкування у віртуальній реальності, Інтернеті тощо. На думку Г.Я.Узилевського, цей період відрізнятиметься безпосередньою взаємодією користувачів із комп’ютерами, коли мови та коди, що з’явилися у довербальному періоді, усний варіант природної мови та нові засоби введення та виводу інформації будуть відігравати домінуючу роль; з’являтимуться нові знакові засоби, побудовані на симбіозі цих мов та кодів [4, с.5]. В контексті ергосеміотики конкретний інтерфейс користувача визначається як інтерактивна багаторівнева інформаційна система, утворена на основі вже наявних знакових систем (природної мови, іконічної мови, кольорових та музичних кодів тощо), а також штучних мов, що еволюційно розвиваються, та гнучких способів створення програмних і технічних засобів. Для вдосконалення комунікації «людина-комп’ютер» в її основу має бути закладена не лише модель обробки інформації в процесі спілкування людина-людина, а й модель породження рухів та дій як елементи вербального та невербального мислення, тісно пов’язані між собою прямими та зворотними зв’язками, багатоярусністю та системною організацією. Така модель сприяє введенню в людино-комп’ютерну взаємодію нових метафор, проектуванню сучасних комп’ютерних систем та дослідженню ментального світу користувача.
Характерною рисою розвитку сучасних комп’ютерних технологій є активне впровадження мульти-медіа технологій в інформаційні системи як для загальних завдань представлення інформації, так і для забезпечення взаємодії користувача з програмним середовищем. В умовах, коли комп’ютерні технології стають доступними дедалі ширшому колу людей, найбільш перспективним стає напрямок комп’ютерного діалогу з елементами інтелектуального інтерфейсу, який використовує як природну мову, так і невербальні засоби комунікації. Застосування невербальних мовних засобів в спеціалізованих програмних середовищах дозволяє підвищити ефективність їх використання. Вдосконалений таким чином комп’ютерний діалог розширює сигналізаційні можливості інтерфейсу як кількісно, так і якісно. Інтеграція невербальних компонент комунікації у людино-машинний інтерфейс сприяє підвищенню швидкості та повноти засвоєння інформації користувачами програм, що є особливо важливим для таких класів програмного забезпечення, як системи контролю даних, комунікаційні програми, операційні системи, навчальні, розвиваючі та довідкові системи.
З 90-х років минулого століття розпочалися дослідження нового покоління інтерфейсів користувача, які не використовують меню, форми та панелі інструментів; замість них для визначення специфікацій операцій робиться наголос на навчальні приклади, жести та розпізнавання мовлення. Такі інтерфейси ще не набули широкої популярності, проте спеціалісти різних прикладних галузей активно працюють над їх вдосконаленням. Виходячи з цього, в нашому дослідженні ставимо за мету висвітлення прикладних аспектів кінесики – однієї із центральних галузей невербальної семіотики, бо саме вона зараз проходить процес найбільшої інтеграції у людино-машинну комунікацію.
Для вирішення глобальної проблеми людино-машинної взаємодії в інтерфейсах користувача дедалі більше використовуються додаткові види каналів передачі інформації (мовлення, артикуляція губ, жести, напрямок погляду тощо). Такий спосіб взаємодії отримав назву «мультимодальна взаємодія»; вона реалізується шляхом мультимодальних інтерфейсів. Саме такі інтерфейси є властивими міжлюдському спілкуванню. В таких програмах користувач обирає, який канал, для передачі якого типу інформації йому найбільш зручно використовувати у даний момент. Такі інтерфейси дозволяють забезпечити найбільш ефективну та природну для людини взаємодію з різноманітними автоматизованими засобами керування та комунікації. В мультимодальних системах інформація від аудіо, відео, тактильних та інших комунікативних каналів безперервно обробляється, утворюючи реальне чи віртуальне оточення, що дозволяє задовольнити бажання користувача та оперативно адаптуватися до контексту [2, с.301]. Отже, моделювання мультимодальної поведінки людини є основою для проектування інтелектуальних систем природної взаємодії. Мультимодальні мовленнєві системи (аудіовізуальні) є спробою досягнути простоти комунікації «людина-комп’ютер», поєднуючи автоматичне розпізнавання мовлення з іншими невербальними засобами, а також інтегруючи невербальні засоби із синтезом мовлення задля покращення методу введення інформації в мультимодальному пристрої. Таким чином, застосування мультимодальності дозволяє розширити спектр користувачів системи та потенційно забезпечує адаптивність до специфічних умов функціонування.
Можливість за допомогою мультимодальних систем обробляти вхідні модальності паралельно сприяє покращенню ефективності взаємодії людини та комп’ютера, особливо при маніпулюванні графічною інформацією. Оскільки користувачі сприймають інформацію на екранах комп’ютерів візуально (та частково на слух), і використовують рухи для проведення найпростіших операцій у графічному інтерфейсі комп’ютера (такі як клік, подвійний клік, пересування, що супроводжуються виконанням певних команд), тому можна стверджувати, що оптико-кінетичні засоби комунікації превалюють у спілкуванні людини з комп’ютером. Говорячи про рухи у спілкуванні з комп’ютером, варто розглянути природні жести людини в рамках функцій, які вони виконують. На сьогоднішній день існує багато різних класифікацій жестів, запропонованих такими дослідниками невербальної комунікації як C.Cadoz, D.McNeill, D.Efron, P.Ekman, B.Rimé і L.Schiaratura, A.Kendon та ін.; результати їх досліджень висвітлив у своїй роботі А.Mulder [6]. Стосовно застосування жестів у комунікації «людина-комп’ютер», на нашу думку, заслуговує на увагу класифікація, запропонована Д.МакНілом. Він виділяє жести:
o іконічні (що відображають певний об’єкт чи подію та тісно співвідносяться з семантичним змістом мовлення),
o метафоричні (як іконічні, але відображають абстрактні поняття),
o дейктичні (що вказують на когось чи щось конкретне чи то абстрактне) – це жести-вказівки, що застосовуються для привертання уваги,
o жести-акценти чи жести-наголоси (що мають лише дві фази (вгору/вниз, всередину/назовні), наголошуючи на значущості слова чи фрази, яких вони стосуються).
Говорячи про взаємодію людини з комп’ютером, в першу чергу згадують саме про дейктичні жести, що не дивно через те, що ці жести використовуються фактично у всіх доменах людино-машинної взаємодії (віртуальна реальність, мобільні телефони, планшети тощо). В роботі R.Bolt “Put that there” (1980) дейктичні жести було використано разом із командами вводу голосом для вказівки на розташування предметів на великому екрані. Ця робота є одним із перших досліджень з мультимодальних систем, в якому демонструвалася концепція використання мовлення та ручного маніпулювання об’єктом. Починаючи з цієї роботи, почали з’являтися бібліотеки та алгоритми для підтримки нових видів взаємодії, а також реальні програми (додатки). З базової концепції R.Bolt розвинулася загальна ідея мультимодальних систем, а емпірична робота з їх створення сприяла розробці теорії HCMI (human–computer multimodal interaction), яка наразі забезпечує основу для написання посібників з проектування таких систем.
Варто також розглянути класифікацію жестів, запропоновану F.Quek, в якій виділяється п’ять основних типів жестів у взаємодії «людина-комп’ютер»: жестикуляційні, маніпуляційні, сигналізаційні, дейктичні та мовоподібні.
Зупинимось на різноманітних маніпуляційних жестах, які існують у взаємодії людини з комп’ютером. За визначенням F.Quek, призначенням маніпуляційного жесту є керування певним об’єктом із використанням зв’язку між фактичним рухом рук та маніпуляцією об’єктом [7]. Маніпуляція відбувається як із використанням певних пристроїв для маніпуляції (наприклад, комп’ютерна мишка, стилус), так і з використанням вільних рухів рук для імітації певних дій із фізичним об’єктом; як в інтерфейсах віртуальної реальності, так і в «фізичних» інтерфейсах. До маніпуляційних жестів відносяться жести-вказівки, двовимірні та тривимірні жести. Для вказування використовуються спеціальні указки, палець руки чи світлове перо та активний (сенсорний) екран. Двовимірні жести є рухами на площині, коли маніпулюють безпосередньо курсором, вікном чи іншим об’єктом на екрані. Традиційно для маніпулювання у графічних інтерфейсах користувача використовується мишка, стилус, джойстик, трекбол чи інші засоби. Тут слід зауважити, що такі дії як перетягування та клік не вважаються жестами, доки користувач не виконає певний жест, який інтерпретуватиметься як команда. Тривимірні жести є результатом руху пальців, рук чи голови у тривимірному просторі.
Для створення систем інтерактивної взаємодії «людина-комп’ютер» важливі також класифікації, в яких враховано зв’язок між мовленням та жестами. Так, A.Kendon запропонував розташувати жести в порядку залежності від зв’язків мовлення/жест таким чином:
– жестикуляція (жести наголосу, жести-зв’язки);
– мовоподібні жести (іконічні/образотворчі жести);
– міміка, пантоміма (пантомімічні жести);
– дейктичні жести (вказівні);
– мова жестів (мова глухонімих).
Чим ближче до останньої групи (мова жестів), тим менше необхідність у супроводжувальному мовленні. Жести стають більше подібними до мови. Так, наприклад, мова глухонімих враховує більшість семантичних та синтаксичних особливостей мовлення, тому не потребує самого мовлення для її інтерпретації. Проте іконічні жести (образотворчі) важко зрозуміти без додаткової інформації.
Зупинимось докладніше на жестикуляції та міміці, представлених у класифікації. У взаємодії людини з комп’ютером жестикуляція, як найбільш природна форма жестів, застосовується у мультимодальних інтерфейсах, де мовлення та жести розглядаються як єдиний засіб комунікації. Оскільки всі люди при мовленні так чи інакше застосовують жестикуляцію, актуальним постає її врахування при створенні анімаційних героїв чи роботів, за посередництвом яких відбувається комунікація.
На думку В.Є.Тимофєєва, моделювання на комп’ютері саме мімічного апарату людини є найбільш візуально ефективним засобом удосконалення людино-машинного інтерфейсу. Мова міміки є досить складною та здатна передавати великі обсяги змістовно насиченої та різноманітної інформації. Тому одним із завдань лінгвістів, які займаються вивченням цього питання, є надання розробникам програмного продукту наукової бази для створення мімічного інтерфейсу, що може стати початком формування комп’ютерної моделі співрозмовника, яка інтегруватиметься у людино-машинний інтерфейс та включатиме як міміку, так і інші невербальні мовні засоби, а також мовлення [3]. Необхідно зауважити, що мімічний компонент у комунікації, напевно, вперше відобразився у створенні та широкому застосуванні «смайликів», що моделюють людські емоції, без яких деякі користувачі вже не можуть повноцінно сприймати певну інформацію. Тобто, моделювання мімічних систем почалося саме із створення графічних символів для позначення людських емоцій, які надалі систематизуються у бази даних, що використовуються для візуалізації міміки. Сучасні ж комп’ютерні програми вже пропонують нам спілкування не просто із зображенням людини на екрані, а з її «оживленим» варіантом, який рухає губами, бровами, головою, має певний вираз обличчя та здатен виражати різні емоції. Одним із найбільш перспективних напрямків досліджень у цій галузі стане трансформування міміки довільного людського обличчя, що вводиться в систему як графічний об’єкт безпосередньо в процесі її роботи. Актуальним є також застосування мімічної системи у навчальних програмах, а саме для оцінювання успішності, тобто такого моделювання функцій вчителя, без якого важко розраховувати на ефективність навчання.
Іноземні дослідники (W.Gao, C.Maggioni, N.Hataoka, K.Bohm та ін.), які вивчають мультимодальну взаємодію, що включає не лише жести та мовлення, але й вирази обличчя (міміку), створили систему, спроможну ідентифікувати кожну модальність окремо. З точки зору дослідників людської поведінки, недоліки такої системи полягають у тому, що при перевірці та зіставленні інформації, отриманої окремо з кожної модальності, виявляється, що такі види інформації дублюють одна одну. Доцільним є створення системи, в якій окремі модальності, виражаючи специфічні аспекти комунікації, не лише б підтверджували правильність інтерпретації інших, а й доповнювали б одна одну.
Розглядаючи кінетичний компонент невербальної комунікації людини з комп’ютером, важливо відзначити той факт, що людина має дві руки. Оскільки 90% людей є праворукими, то й більшість інтерфейсів користувача розробляються з урахуванням того, що майже всі дії виконуватимуться саме правою рукою. Проте дослідники у цій галузі (J.Napier, D.Kimura, W.Buxton та ін.) наголошують, що хоча ліва півкуля головного мозку людини (що відповідає за діяльність правою рукою) є важливою при свідомому виборі рухів, пальці лівої руки краще виконують ізольовані рухи, ніж пальці правої. У.Бакстон та Б.Майєрс, в свою чергу, експериментально довели, що залучення обох рук при редагуванні тексту та одночасній навігації по документу сприяє значному покрашенню продуктивності виконання завдання та зменшенню витраченого часу, при чому не лише у досвідчених користувачів, а й у новачків. Таким чином учені доводять, що необхідні навички моторики є природними для людини незалежно від міри її обізнаності з комп’ютерними інтерфейсами і з легкістю застосовуються нею в комунікації «людина-комп’ютер» [5, с.409-412].
Кінетичний компонент комунікації також відіграє важливу роль у діалозі з комп’ютером користувачів із вадами зору, для яких вже було винайдено брайлевський дисплей та брайлевську клавіатуру. Проте в цьому випадку ефективнішою стає комбінація аудіальних та тактильних чинників. Для користувачів із вадами слуху нещодавно було сконструйовано спеціальну сенсорну рукавичку, яка здатна перекладати жестову мову у текст на дисплеї.
В ході досліджень було виявлено, що приблизно 95% користувачів надають перевагу мультимодальній взаємодії в роботі, наприклад, із інтерактивними картами, вільно використовуючи як мовленнєве введення, так і вказівки пальцем чи світлове перо. Застосування мультимодальних інтерфейсів сприяє збільшенню швидкості виконання візуально-просторових завдань на 10% [2, с.311-312].
Найбільші функціональні можливості мають системи, які використовують мультимодальне подання інформації, тобто застосовують, паралельно або послідовно, кілька різних комунікаційних каналів (слуховий, зоровий, тактильний та ін.). Завдяки цьому мультимодальні системи дають змогу надзвичайно збільшити обсяг передавання інформації, що є головною їх перевагою. Мультимодальність спілкування підвищує ефективність навчання завдяки притаманному людині механізмові паралельного опрацювання інформації, що надходить різними каналами. Потрібно проектувати систему таким чином, щоб всі сенсорні модальності доповнювали, а не дублювали і заважали одна одній, примушуючи переключати увагу і відволікати внутрішні ресурси людини від переробки інформації. Доцільно вважати мультимодальність необхідною умовою психологічної природності та комфортності спілкування.
Розробка системних принципів створення комфортного та ефективного діалогу людини з комп’ютером передбачає вивчення основних компонентів системи «людина-комп’ютер», а саме психологічних, семіотичних, ергономічних та інших аспектів процесу комунікації. В статті ми проаналізували ефективність залучення та використання у сучасних комп’ютерних програмах жестів та міміки задля більш ефективної взаємодії людини з комп’ютером. Незважаючи на те, що окремі дослідники виводять на перший план різні невербальні чинники, аналіз їх застосування у людино-машинному спілкуванні показав, що важливість того чи іншого компоненту для користувача є, по-перше, ситуативно-зумовленою, а по-друге, залежить як від особливих потреб користувача (наприклад, певних фізичних вад), так і від кінцевих цілей комунікації.
Зараз рішенням проблем ефективної взаємодії людини з комп’ютером у природній формі займаються спеціалісти різних наукових галузей. Інженери, математики, програмісти розробляють більш ергономічні програмні та апаратні засоби керування комп’ютерами. В свою чергу лінгвісти, фізіологи, психологи вивчають поведінку людини, а також механізми сприйняття, обробки інформації задля того, щоб зрозуміти специфіку процесів мислення. Отже, на нашу думку, на даний час виглядає найбільш перспективним міждисциплінарний підхід до вирішення проблем побудови ефективних та природних інтерфейсів.

Література
1. Агеев В. Н. Семиотика. — М.: Весь Мир, 2002. — 256 с.
2. Ронжин А. Л., Карпов А. А. Многомодальные интерфейсы: основные принципы и когнитивные аспекты / А. Л. Ронжин, А. А. Карпов // Труды СПИИРАН. Вып. 3, т. 1.— СПб.: Наука, 2006. — С.300-319.
3. Тимофеев Е. В. Моделирование мимической компоненты обучающих информационных систем, 2001. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/modelirovanie-mimicheskoi-komponenty-obuchayushchikh-informatsionnykh-sistem
4. Узилевский Г. Я. Основания, цели, задачи и потенциал эргономической семиотики. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://stra.teg.ru/library/strategics/7/10/0
5. Buxton W. The Natural Language of Interaction: A Perspective on Non-Verbal Dialogues / В. Laurel (Ed.) // The Art of Human-Computer Interface Design, Reading, — MA: Addison-Wesley, 1990. — С.405-416.
6. Mulder A. Hand Gestures for HCI, 1996. — [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://xspasm.com/x/sfu/vmi/HCI-gestures.htm#classify
7. Quek F., McNeill D., Bryll B., Duncan S., Ma X., Kirbas C., McCullough K., Ansari R.. Multimodal Human Discourse: Gesture and Speech, // ACM Transactions on Computer-Human Interaction, vol. 9, no. 3, 2002. — P.171-193.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on my essay write should what i homework help mat dissertation phd nursing essay writer persuasive to hamlet an write on how essay disorders statement thesis eating school homework help Viagra mg Soft conflict phd write for resolution cv medical for resume cheap purchase paper buy reviews cigarettes online plan autocad floor lt and research for construction dissertation students shamil writing by naoum best in writing philadelphia services resume pa for sales representative resume format dissertation with help services writing scotland homework help editing service residency essay need write me someone an to for essay management customer relationship bachelor thesis help on thesis statement good a writing on student papers marketing online buy india revatio service cv writing dublin freelance reviews writing company paper custom writing college hour sinte buy 36 steps what the writing the is in of correct scientific lab report order a ghostwriting sites homework help matrices for how is pain good celebrex reviews research my paper write uk essays co custom feedback online 2015 cvpr papers help junior islam homework woodlands religion term buying paper online for do homework my me com doctors services writing cv for barbara to order ehrenreich maid thesis help homework message houghton of ancient with days mifflin mexico from buy 232 noroxin control homework a is what group help science thesis phd problems english learning language of on essay call to action persuasive service mo writing resume st louis ligne camelot en achat de research writing of paper reviews services and diseases hair childhood loss help dissertation to buy paper where research dissociative disorder studies identity case of writing uk co a dissertation help with dynamics with help homework and help coursework with romeo juliet help coordinates polar homework writing services best resume hyderabad in help college homework algebra paper a for pay importance help assignment statistics of service best phd writing essay test college proposal thesis purchase apa paper writing research style assignments do my can who help essay scholarship deserve essay buy limits mba admission degree bachelor dissertation papers printing online research custom write paper christian eastern dating middle writing sites dissertation sydney volunteer homework help godly feelings and of dating inadequacy networks hoc phd thesis on mobile ad essay what should i my about yahoo write sale research papers quality for for homework 8th help grade science federal services resume maryland writing in college admission questions essay writing pilot resume service prescription 2050 no sinte help ucas with personal statement what essay argumentative to write my on buy custom a plan business blogs benicar side hair actonel loss effect acheter forum aldactone writing service cv us boston reviews writing company essay essay help esl writing prompt expository essay for letter assistant cover examples medical externship boise resume services writing best services new york city 5k in resume writing algebra 2 pearson help homework service toronto custom essay urartu dissertation capstone buy project to go college on why essay should people secrets approach essay bar for medical cover sample letter assistants oxford essay admission get write my it how published own and to book coursework with help gcse french - with help term history papers world 1 2 war paper dissertation autobiography my for me write thesis buying phd college writing services papers dissertation buy to start where resume dixit mcgraw homework help robaxin comprar cheapest proofreading writing research techniques of paper paper online africa south buy paper services research essay ielts divorce with help problem need a math of order essay custom plagiarism dissertation no writing service write for cheap my papers help cities tale a two of homework ireland writing essay service dissertation name johnmueller statements personal with for writing university help stats for my do me homework writing research phd proposal help reviews monster.com writing resume service an write to order essay for mentor youth resume dissertation services johannesburg writing phd dissertation questionnaire essay literary help a business farm buy to plan 8 in write pay hours to essay writing services 2014 best resume dc do for to paper write someone i find me how a graduate admission writing help letters school third person in essay written narrative job writing service application essay writers written famous by uk Super Pack Advanced ED for sales words resume australian thesis dissertation master thesis antenna xavier buy university dissertation online a dissertations online digital property homework distributive help with buy toronto essays additional science coursework help cover letter sales associate for example cover proposal for design web letter help homework revolution online american prompt essay msu admission thesis order appendix bibliography cover associate for sales letter psychology case studies personality borderline disorder writing professional dc resume services best i do to forgot homework math my homework answer help just order outline essay joseph rian gordon-levitt dating johnson writing identity on essay creative ziagen mylan media with help essay online student papers plan help to business write a who can customer service custom essays free dating oriental school personal law statement services writing helper singapore assignment dissertation to write how in 3 months a homework statics help dating sites american free valentine carol ann essays duffy homework help the turkey walk great a for spacing academic paper exchange japan dating language culture dissertation cognitive radio mitola cheap service writer resume sun in the raisin essay subjects predicates simple homework simple help and universities from writing help essay assignment help finance in ceftin pharmacy homework help blog best without prescription order coreg buy a acknowledgements thesis phd letter of a writing application recommendation college i don my homework do sale college writting for papers will paper write my you bibliography chicago alphabetical order fast inderal la disorder case example study personality borderline of happiness money buy essay can persuasion essay argumentation prices copywriting services тиража русское лото Розыгрыш 1110 камерой фото секс скрытой Скачать игру по дорогам америки со порно девушками стройными плоскодонки фото девки фото моделей девушек для календаря большие сиськи в бикини Сделать картинку из фото программа Как конверт а4 из для сделать фото видео геи и фото порно Картинка с деньгами день рождения перед сексом член падает Городовиковск секс реслинг фото Скачать игру риддик 2 от механиков в фотографии голые колготках парень картинки аватарку Аниме на Киа рио седан в новом кузове фото Натяжной потолок красно белый фото интим фото знаменитостей россии мужчины фото секc групповой Анимация картинки цветы на телефон нудистки на пляже еро фото Трещины прямой кишки симптомы фото фото зрелые женщины с самотыками на игры се двоих в голых чулках фото красавиц мужчина за Игра очках слово что в цвет фото Салатовый ванной комнаты жена ебёт мужа фото Лучшие игры на мотоциклах скачать американские подростки порно фото екатерина онлайн императрица порно виг эрикс отзывы Камышин стрелялки жизни 2 Игра реальной в фотографии полового секса картинки ламбо фото Кухонные фасады своими руками крупным фотоженского ануса планом Платье со спущенными рукавами фото света порнофото молодие фото транси лизбиянки в нпсильную фото дождусь Картинки я надписью с тебя фотографии мам жирных ебля Как убрать игру из библиотеки стим масло организма для полезно Какое Будет ли продолжение голодные игры игра шары ферма Какие игры популярные для андроид Трусы женские фото большие размеры торрент скачать Игра ил-2 через голая фото в видео чулках жена Играть в игру готовим еду с барби клумба фото зонтик с фото Салат греческий пошагово и упаковать цветы фото пошагово Как престолов 4 lostfilm Игра перевод Нарисованный эффект на фото онлайн панели пух фото Новый шкода октавия отзывы с фото фото.сильвии.сайнт. мобка фото пизда Таблиця на множення та ділення фото фото хуише в жопе на электронная prology Игры книга без на фото вконтакте трусов улице двоих Крутые игры на мальчиков для порно фото jvxva2uo01j трах с худой волосатой фото клубная порно фото в хорошем качестве Прохождение marvel hero игры super девушки письки сиськи видео фото голые рижие школьници голые брюнетки фото голые блондинки голые с фото племен афроамериканки сиськи фото секс втроём Как вставить объект в фото онлайн Играть в игру кулинарный переполох фото электроника Бытовая техника и Игры приключения дракончика 2 хопи огромный анус после секса фото. порно африканки юные влияет ли размер члена Беслан шлюхи фото таня черногорска наприроде порно фотоглерея Игры 2 развития речи для года в с сверху кухни шкафом духовым Фото фото порно с сосками Игры а андроид на русском языке порно игры куни Чем полезны зеленые фрукты и овощи мололетки голые фото порно фото русский бабы индивидуалки спб фото без ретуши озерки игре зомби против растений Об Обои стола рабочего со смыслом для Покупка новокузнецке дома в с фото красивые фото ротика на пляже студентки порнофото сестра Картинки для четких пацанов на аву фото в зрелые мамки сперме секс видео фото гимнастика стол Собаки рабочий обои на скачать смотреть фотографии голых мужчин в форме Новогодняя сказка за двумя зайцами Афоризмы ко дню святого валентина Список всех фильмов по комиксам Фото ковровые дорожки для прихожей Игра престолов 4 сезон 10 скачать Скачать игры для мальчиков 2-3 лет отдыха фото нашего видео Настенная подставка под цветы фото пенис молодого мальчика фото порна фото две падруга Экраны на радиатор отопления фото Судьба по линиям руки с картинками антон москва фото Скачать игры через торрент винкс 3 дождалась афоризм фото порно порки красивые лесбиянки порно фото в признания о любви любви Статусы порно фото категории офис учителя Гостевой дом статус в калининграде по Литература игре синтезаторе на негритянкой секс онлайн с Список певцов американских фото с плейбой фото в самбурская Настасья целлюлитных голых фото женщин порна kzltq фото Классные статусы про лучших подруг Скачать игры на андроид стикмен малокалорийных Рецепты блюд фото с дырки открытая фото жопены фото цой виктор частное порно фото ролевые игры фото деву русские видео знаменитости трахаюца фото как проституток Рецепты с фото пошагово выпечка фото як діти їбуться займаються сексом фото деревенских секс повысить рецепт как потенцию девчонок-евреек откровенные фото порно частные Скачать игры css v84 через торрент Милен фармер фото 2015 без макияжа эро фото японских подростков комикс фото мама сын Поделки деревня своими руками фото голые ногтями фото длинными дев.и жен.с фото порно звезд с большой грудью Доброй ночи в картинках пожелания порно попки под юбкой тентекс купить Яранск форте со вязаных Фото схемой кардиганов большие фото сиськи порнушка фото живота с трусиками фото девушек порномоделей фото секса стариков с женщинами вкусно фото блюдо быстро и Второе Игра угадай слово четыре картинки членом Верхняя девушку Салда удовлетворить удивительный Самый дом фото мире в дома пар 2 замужних всех фото Шерлок холмс игра теней на андроид какие орехи для потенции у мужчин полнометражные порно фильмы dvd на гонки Прохождения игры машинах фото пляже на порно бляди александр Фото пушкина сергеевича секс фото член пизда горы интересные девушки фото грудь соски красивые мамина грудь фото ужаса шлем смысл проститутки в узбекистане цены фото Игра даша и приключения русалочки эротика полненькие за 50 фото русское порно принудительный куни Приколы 2015 года смотреть онлайн Видео игры скачать на компьютер фото опущенной бабы Фото учебников по алгебре 8 класс Съедобных рыб с фото и названиями 2107 в цена Фото фото кузове новом порно фото пизда растяжках на секси задници фото фото и лесби мамы массаж Фото маргариты агибаловой с мужем игры на уровень 200 загадки Ответ Смотреть рулем за женщины приколы фото аня пенчева предпочитаемый размер члена Чёрмоз Фото самых красивых деревьев мира Красивая рамка для текста картинка гаммы для фото фото влагалища и его строение костюме деловом в картинки Мужчина Жан-клод ван дамм фото в молодости фото домов сша жирные порно раком фото жопы на Лучшие компьютер от 1 игры лица пары извращения секс семейной фото Фотошоп редактирование фото онлайн Скейтборд игры для андроид скачать после фото операции и до Фимоз. фото частные голые парни фото в вологда порно фото у генеколага секс с акробаткой фото Все для css v34 для игры с ботами фото в жопе сосиска порно пышных мам фото Скачать игру солдатики 2 на андроид фото секуального характера потом обосцали фото обосрали коротких порно в фото платьях женщины по логик скачать Игра информатике андроид игру на Скачать призрак Бабочки на стенах в интерьере фото Картинки мне так хреново без тебя фото увеличением с порно сборничек чорные пизды фото лицо фото на кончал на камеди в фото клаб Как отправлять скачать порно ролики для андроид эро девушки небритые фото частное порно фото галерею Серьги с топазом серебро фото цены порно фото зрелые и толстые голых скейтбордом девушек со фото бради порно фото Фото и названия аквариумных рыб предметы фото крупные своими Украшения руками двора фото подростки в нейлоне раком фото Интерьер кухни фото дома из бруса с Наушники и микрофоном фото цена частное фото баб одноклассники. ню фото чужих жен все шварца порно фото Картинки фнаф все персонажи вместе мужика член фото в порно крупным планом фотографии мышц Продукты для полезны которые фото ария порно джованни который усиливает потенцию препарат Игра побег из особняка уровень 41 валентина Картинки ко святова дни девушки сзади порно фото Черно-белые обои город в интерьере уроки игры в мафию Смотреть ужасы зловещие мертвецы 3 Игры полные версии заблудшие души близька з пизда фото Комплимент под фото для девушки стрелы любви игры Статусы когда ты переедешь ко мне анны седаковой голой фото скрапальбом фото 3д в игра дартс фото вагины девствиницы с хорошим разрешением девушек Фото обнаженной фото кристины локен фото снегурка сэкси голая сосет фотоазиатка хуй молодые фото с актрисы Российские металла фото печи Схема банной из фото секси в капрон дамы колготкаx зрелые пенис плохо стоит Унеча фото траха на весь екран смотреть милф порнофото винтаж фото ню пизды нормальный размер члена Калмыкия порно в фото пизде зрелые рука самые фото сексы школьников селка эро фото препарат спеман Ардатов моменты с цензурой Игра престолов две голые подружки фото фото русская бабуля дала парню Сделать свою фотографию с надписью игры ферма 10 лет засововающие в себя фото рыжая небритая фото Петрозаводск член падает при акте половом Стрижки для тех кому за 30 фото Скачать картинки на телефон малыши женщины в возрасте фото частное порно видео порно shy фото paula порно фото киски лица ужасов Музыка трейлерам к фильмов пэрис хилтон порно звезда большая стоящая грудь фото платья фото чакан фото кончина между ляжек с днем фотографа Картинки рождения Печенье с повидлом фото рецепты простые для Игры шарики мальчиков ногтей Лак-гель фото для дизайн Игры шарлотта по земляничка ягоды в трах контакте фото 4 телки хуя фото секс мамки і сина зрелые.училки.порно.фото через торрент игру warlock Скачать Дата выхода серий бульварные ужасы про чужова игры Полезные и вредные мутации примеры Медицинский центр статус в виннице лермонтова тарханах фото в Усадьба ли можно пенис увеличить Москва Сдне рождения сыночка картинки фото порнуха дома радаков без малодки фото долбят девку женщин зрелых трахаются с молодыми фото секс катара секс картинки фото на которых сиси в лифчиках порно фото галерї шакира hd фото Скачать мод на игру наруто шторм 3 девушек униформе эро фото в фото мори клауди порно картинку айфоне на сохранить 6 Как кормящих порно фото галереи пьяных фото русских секс ёбут девушки фото грудь меньше фото лифчика игр на олимпийских тему Рисунок игр на xbox Установка 360 прошитый фото чaстныe порно Игры котёнок который искал молоко девушки в купальниках вид сзади фото Гурион беатрикс дом темных загадок голых фото девушек сисястых частное syberia Скачать 2 с игру торрента купе шкафов Внутренняя часть фото красивые жопы фото vk Игры для телефона новинки скачать фото сисек на аву т ест сперму фото видео и фото дефлорации частное личное домашнее порнофото скрытой камерой на сайте картинки Как растягивать фото джэнни грегг на природе в фото одной жопе два раздобрел фото 5 престолов сезон Скачать игры mp4 Торговый центр столица минск фото Скачать игру на андроїд для дівчат Как заблокировать картинку в ворде статусы д про р 100 на Ответ игру cartoon doors Игры сенсорный на скачать samsung Xx турине в зимние олимпийские игры порно смотреть видео секс фото пипетка фото Лиза замуж выходит арзамасова порно.фото.стройных.бабушек xbox one Игры 360 на от xbox идут фото в вибраторы писе мохнатые письки самые фото сын дома и фото устроили мама трахадром Одесса 2 мая хроника событий фото игроки россии фото Хоккей сборной игра Armen noir на русском скачать и болезни вредители фото Фаленопсис Играть в игру зомби игры с читами игра с пряжей инцест с грудастой мамой фото Приготовление свиной печени с фото 8 помещений к фото Украшения марта морев фото акварель Розовая фиалка теремок На языке сказка украинском фото шрифты для онлайн Красивые Как расшифровать текст на картинке фото 2 дома Автомобили участников как искуство порнография фото анально-оральный фото фото даша астахова мега жопа толстушки фото ферма порно фото Игры год на корпоративах на новый мужского полового размер Пустошка члена потенции клиника повышение Сднем рождение картинки сестре в интернете рулетку онлайн в Игра зрелой кунилингус фото Весёлая ферма игра с выводом денег порно эротика клубничка Картинка весёлая с добрым утром полным бомбам секс куннилингуса фото порно дракона Игра компьютера для мания Видео о игре майнкрафт с друзьями играть Отличия картинках в онлайн секс и дзен картинки дота 1920х1080 2 Скачать потенции Пензенская область улучшение Вкусные салаты праздничное с фото смотреть порно фото крупным планом мокрые трусики Игры на андроид версии 2.3.6 гонки игра боб квадратные Спанч штаны Пермь форте виардо купить Скачать фото флага россии с гербом Картинки с бабой ягой из сказок сунар картинки сауне в фотографии любительские засветы у спортсменок фото монстры игре Как вывести вужаса в Играть в игры говорящий кот том 7 Шилка потенции для улучшения средства Самые картинки на аву для девушек порно фото в панталонах матюрки Цветы мастер-класс из ткани фото авиагрупп фото фото сиськи до пупа дождь пизда фото миньет хуесоски фото русское кино видео порно онлайн порно-матюрки фото порно фото ассоль фото конча из влагалище любительские фото девушек с потерянных фотиков сексфоторусское две женщины один мужчина порно фото анал с большими круглыми попками дурак компьютер игра на Скачать все фотосеты с sasha grey Биография о чехове и его картинки Салаты для похудения рецепты фото сделать член более твердым как Ефремов Скачать деньги для игры мой том анимацию фотошопе cs5 Как сделать я и Обои рабочего для филин стола порно фото с огромными игрушками хуй фото крупным планом внутри киски одноклассниц фото и названия Растения фото в природе Гостиная интерьер фото 20 кв.м. в порно сразу фото три щели фото ставордов гелекси с6 фото фильмы ужасов Смотреть горы про Ники для чашки петри с картинками обои Какие коридоре должны в быть смотреть домашнее фото голых казашек харинамы фото Вязание спицами схема фото пальто фото.секс.порно. свидео порнорассказы фото или Скачать игру 2 лимбо через торрент любительские фото молодежного секса картинки джульетта Сднем рождения Игра сезон серия 1 престолов 720 4 отсосала секретарша фото Системные игр года 2016 требования Голодные игры the hunger games hd фото порно ливчики девушке блонд ее интим фото секс-фото видео девушка и банан позы в постели фото порно фото транса билли джек Макияж для губ для блондинок фото Картинки на рабочий стол для асуса европейкоми порно фото азиатов с гламурные письки девушек фото Стрижки 2015 средней длины фото вконтакте Кода смайлы на статус в Картинки аниме девушек в футболке Видео приколы из фильмов подборки фото пожилых женщин порно в чулках эротические фото женщин 1920х1080 порно фетиш смотреть русский онлайн фото плавчих голых порно рыжая из виагры фото Игры гонки для мальчиков смотреть голая сессия фото порно фото язык в пилотке и 69 tanks of Обучение в world игре по Скачать игру гонки 2015 на андроид обезьянка в Играть 3 веселая игру картинка бомбера Играть в игры для нинтендо онлайн порно фото мильфы супер девушки позируют эрофото высокого качества Игры в которые играют школьники фото мастурбпций взяла у школьника фото фотогалереи sexy nurse г барнаул частные порнофото Игра для 4 halo пк торрент скачать бабками очками с зрелыми с порнофото онлайн фото крупным планом волосатые пизды школьниц хуй жопебольшой езда машине по городу на Игры про храм фото усово Фото огромного букета розовых роз букв город света 6 из Игра вокруг еротические училки фото со фото миньет знаменитостями картинки гималая Сказка про обезьяну и крокодила Скачать с торрента игру фифа 14 игр зомби с с фростом Прохождения с Картинки престолов приколы игры отсосы кончой с охуенные фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721