ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кишко С.М.
Донбаський державний педагогічний університет
Горлівський інститут іноземних мов

У статті розглядається проблема комунікативної інтенції стримування, яка складає змістову основу комунікативно-прагматичної категорії модерації. Іллокутивним показником реалізації мовцем зазначеної інтенції виступають мовні та дискурсивні одиниці – модератори, наявність яких в модусі модерованого висловлення може бути об’єктивним критерієм ідентифікації комунікативної інтенції стримування.
Ключові слова: комунікативна інтенція стримування, комунікативно-прагматична категорія модерації, модероване висловлення, модератор.
В статье рассматривается проблема коммуникативной интенции сдерживания, которая составляет содержательную основу коммуникативно-прагматической категории модерации. Иллокутивным показателем реализации говорящим указанной интенции являются языковые и дискурсивные единицы – модераторы. Наличие модератора в модусе модерированного высказывания может быть объективным критерием идентификации рассматриваемой интенции.
Ключевые слова: коммуникативная интенция сдерживания, коммуникативно-прагматическая категория модерации, модерированное высказывание, модератор.
The article focuses on the problem of communicative intention of reserve that makes up the content side of the communicative-pragmatic category of moderation. The former is manifested by language and discourse elements – moderators which function as illocutionary signals of realizing the speaker’s intention. The moderator’s presence in the modus of the moderated utterance can be regarded an objective criterion for identifying the communicative intention of reserve.
Key words: communicative intention of reserve, communicative-pragmatic category of moderation, moderated utterance, moderator.


Актуальність цієї статті обумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвопрагматики на комплексний підхід до розкриття ролі комунікативної інтенції в механізмах продукування висловлення, а також недостатньою розробкою питання комунікативної інтенції в ракурсі понятійного апарату сучасних прагматичних теорій та в ракурсі її мовленнєвої реалізації в дискурсі.
На сучасному етапі розвитку прагмалінгвістики найбільш дослідженими є інтенції мовця, критерієм визначення яких виступають елементи локутивного аспекту висловлення – це насамперед дієслова мовленнєвих дій (обіцяти, погрожувати, схвалювати, просити, наказувати і т.і.), які, поряд з обозначенням мовленнєвого акту називають інтенцію мовця. У сучасній лінгвістиці у такому контексті описано багато типів інтенцій [3; 6; 8]. Але незважаючи на численність праць поза увагою науковців залишається аналіз комунікативної інтенції, яка вербалізована переважно через взаємодію модусних компонентів висловлення, що відображають інтенційний стан мовця.
Об’єктом аналізу цієї статті є комунікативна інтенція стримування, а її предметом вибрана природа даного об’єкту на прикладі модерованого висловлення. Безпосередня мета роботи визначається як уточнення методики аналізу та встановлення об’єктивних критеріїв, за якими можна було б виявити цю інтенцію мовця.
У науковій літературі існує велика кількість тлумачень поняття «інтенція» (лат. intentio «прагнення, намір»), яке пояснюється в словниках як «намір зробити що-небудь, бажання, задум» [1]. Проте на відміну від «бажання», яке є прагненням до здійснення чого-небудь, «задум» тлумачиться як задуманий план дій, тому є доцільним пов’язувати інтенцію, перш за все, із задумом. Такої думки дотримується Н.І. Формановська, яка вважає, що інтенція – комунікативний намір – може з’явитися як задум будувати мову в інформативному або фатичному ключі, в офіційно-діловому, розмовному або іншому стилі, в монологічній або діалогічній формі, усно або письмово, в тій або іншій стратегії і тактиці [11]. Проте, на думку О.Г. Почепцова, інтенція трактується як «різновид бажання, яке сформувалося на основі певної мети і мотивів мовця, і для реалізації якого носій комунікативного наміру робить певні кроки, використовуючи оптимальні мовні засоби» [9].
У лінгвопрагматиці сформувалися «вузький» та «широкий» напрями аналізу комунікативної інтенції. У вузькому розумінні інтенція співідноситься з поняттям іллокутивного акту і розглядається у зв’язку з комунікативною структурою висловлення, перш за все, з його іллокутивною силою. За таким підходом інтенція корелює з комунікативною функцією висловлення, тобто ототожнюється з його метою, наприклад, повідомити що-небудь, довідатися про що-небудь, спонукати до чого-небудь і т.і., і відіграє провідну роль в експлікації поняття «значення / смисл» [9].
Широке розуміння інтенції базується на теорії суб’єктивного значення Г.П. Грайса, сутність якого полягає у зсуві значення з об’єктивної реальності, де воно базується на референції й істинності, у свідомість мовця [13]. Г.П. Грайс враховує при цьому дві характеристики мовленнєвого акту: пропозиційний та іллокутивний смисли (the content and the illocutionary force of the speech act), з одного боку, і комунікативне донесення смислу мовленнєвого акту до слухача, з іншого. Такий підхід характерний й для сучасних лінгвістів, які аналізують комунікативну інтенцію у контексті комплексного аналізу висловлення: локутивний аспект висловлення – перший рівень аналізу, іллокутивний аспект – другий рівень та перлокутивний аспект – третій [2]. На думку Л.Р. Безуглої, інтенція як спрямованість людської свідомості на об’єкти й стан справ зовнішнього світу може виявлятися подвійно: як репрезентаційна інтенція – спрямованість свідомості мовця на певний об’єкт (пропозиційна настанова) і як комунікативна інтенція – намір мовця донести до адресата свою репрезентаційну інтенцію й викликати в нього певну реакцію [2, с. 101]. Таким чином, комунікативна інтенція в широкому розумінні передбачає наявність у комуніканта іллокутивної та перлокутивної мети поряд з пропозиційною настановою, що, власне, і зумовлює формування смислу мовленнєвого акту.
Пропоноване дослідження комунікативної інтенції стримування ґрунтується на широкому розумінні поняття інтенції як інгерентного складника інтенційності і може бути потрактована як намір мовця модерувати (від англ. moderate – to avoid extremes – уникати категоричності) смисл своїх висловлювань, детермінована соціокультурними нормами й правилами, що регулюють мовленнєву поведінку англомовної особистості, насамперед, принципом ввічливості [4;10;12]. В ракурсі понятійного апарату поняття інтенції стримування зближується, але не ототожнюється, з способом комунікації. У такому сенсі комунікативна інтенція стримування формується як стратегічний задум прояву стриманості, помірності, уникання категоричності під час висловлювання своєї думки, оцінки, тощо.
В ракурсі мовленнєвої реалізації комунікативна інтенція стримування складає змістову основу комунікативно-прагматичної категорії модерації (від англ. moderation – an avoidance of extremes – уникання екстремальності в мовленнєвому спілкуванні) як категорії дискурсу [4]. Інтенція стримування є складником комунікативної свідомості англомовної особистості та відображає один з важливих культурно-симптоматичних аспектів мовленнєво-мисленнєвої діяльності представників англомовних культур [7].
Результати нашого дослідження доводять, що комунікативно-прагматична категорія модерації знаходить своє вербальне вираження в мовленні англомовної особистості у вигляді п’яти прагматичних варіантів:
1) мітигації: I’m sort of a slob in my personal life (Baldacci, p.133); 2) стратегічної невпевненості: – I think he died the night he came to your house.- How? – Probably the way you suggested to Nick Bagley … he lost his bearings in the dark and fell (Walters, p. 468); 3) недомовленості: Why honey, you look like you ain’t feeling too good (Cornwell, p. 307); 4) апроксимації: – If this story goes south she, and I, and Dan Semple to some extent, will take the flak. (Deaver, p. 194); 5) девальвації: I think it’s a great idea (Perry, p. 129).
Зазначені варіанти характеризуються однією спільною рисою: для них характерна комунікативна інтенція стримування з боку мовця, який вважає за необхідне надати своєму висловленню такі ознаки, як некатегоричність, неімпозитивність (зведення можливого негативного впливу до мінімуму) та опосередкованість. Іллокутивним показником реалізації мовцем зазначеної інтенції виступають мовні та дискурсивні одиниці, названі модераторами, які входять до модусу модерованого висловлення : a bit/ a little, in a way, more or less, sort of/ kind of, practically, I’m not sure, I’m afraid, if you ask me і т.і. [4].
З огляду на той факт, що вербальні одиниці здатні передавати інформацію про інтенційний стан свідомості мовця [5], наявність модератора у модусі висловлення може бути об’єктивним критерієм ідентифікації комунікативної інтенції стримування. Розглянемо наступне модероване висловлення: But Piper’s like ultimately my boss (Deaver, p. 18). Локутивний аспект висловлення представлений предикатно-актантною рамкою, яка складає диктум висловлення: to be: Piper – ultimately – my boss, що безпосередньо й формує його істиннісне значення. Інтенція мовця спрямована на конкретний об’єкт, а саме – Пайпер (репрезентаційна інтенція). Референтний аспект, представлений комбінацією компонентів диктуму (to be: Piper – ultimately – my boss) та модусу (модератор like), співвідносить уявлення мовця зі значенням компонента висловлення my boss. В акті референції мовець переслідує комунікативну інтенцію ствердження зазначеного стану справ у дійсності у помірний (модерований) спосіб, про що свідчить наявність модератора like. Останній, модифікуючи денотативний аспект висловлення, впливає на його істиннісне значення, у результаті чого висловлення набуває значення неточності/точності певною мірою, приблизності, градуальності тощо.
Таким чином, на відміну від так би мовити «традиційних» інтенцій комунікативна інтенція стримування вербалізується через взаємодію модусних компонентів модерованого висловлення. Відображаючи інтенційний стан мовця, модератори є об’єктивним критерієм ідентифікації розглядуваної інтенції.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова – М.: Ком. Книга, 2007. – 576с.
2. Безугла Л.Р. Вербалiзацiя iмплiцiтних смислiв у нiмецькомовному дiалогiчному дискурсi / Л.Р. Безугла – Харкiв: ХНУ, 2007. – 332с.
3. Буренко Т.М. Когнітивно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту вибачення в англомовному дискурсі XVI-XXI ст.: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04. / Т.М. Буренко – Харків, 2008. – 20с.
4. Кишко С.М.: Комунікативний феномен модерації в сучасному англомовному художньому дискурсі: дис. …канд.філол.наук: 10.02.04. / Кишко С.М. – Донецьк, 2011. – 204с.
5. Кобозева И. М. Интенциональный и когнитивный аспекты содержания высказывания: дис д-ра филол.наук: 10.02.19 / И.М. Кобозева – М. 2003.
6. Клочко Л.И. Похвала в ряду родственных речевых актов в английском языке / Л.И. Клочко // Вестник Харк. Нац. Ун-та. – 2001. – № 537.– С. 51.
7. Ларина Т.В. Вежливость как предмет лингвистического изучения / Т.В. Ларина // Коммуникативное поведение. – Вып.17. / Науч.ред. И.А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2003. – С. 10-22.
8. Наумук О.В. Когнітивні та прагматичні характеристики порад у сучасній англійській мові: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04. / О.В. Наумук – Донецьк, 2010. – 20с.
9. Почепцов О.Г. Интенциональный анализ // Речевые акты в лингвистике и методике. – Пятигорск: ПГИИЯ, 1986. – С. 170-181.
10. Серль Дж. Природа интенциональных состояний / Дж. Серль // Философия, логика, язык – М.: Прогресс. 1987. – С. 96-127.
11. Формановская Н.И. Соотношение интенционального и пропозиционального компонентов в высказывании / Н.И. Формановская // Русский язык за рубежом, 1996. – № 1-2-3. – С. 42-47.
12. Brown P. Politeness: some universals in language usage / P. Brown, S. Levinson – Cambridge: Univ. Press, 1987. – 345p.
13. Grice H.P. Logic and Conversation / P. Cole, J. Morgan (Ed.) // Syntax and Semantics. – Vol. 3. – New York, 1975. – P. 41-58.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sites students writing for college doctoral services help dissertation donde a bupron conpro sr services essay academic online historical oregon newspapers public coursework service for exercise men clomid a essay persuasive help need writing assignment marketing help online scribblers dating dissertation ghostwriter online medical recommendation for of should what school a be letter in report help a lab writing chemistry of assets to intent purchase letter writing essay custom professional broadcaster plan business thesis free helper mean girls essay resume writing island long best services professional thesis help doctoral what write should resume my i in tense hire writers article for essay pay to someone write year 8 history help homework homework probability statistics help and whitman written essays walt by homework nypl help essays your for pay sale wallpaper in cape town for yale college service essay application resume va in writing professional fredericksburg services law school essay and diversity mg 100 price viagra professional walmart postcolonial theory thesis ingrid perle cancer treatment alternative 26 20 mg pct cefaclor papers online today nigerian merchant navy cover for letter numbers with order alphabetical bibliography writing academic sites cbbc with homework help homework web help thesis with writing statement help numbers mixed to help homework fractions resume help uwo homework help e get custom one custom essays buy get free one buy one one free essays for cover sales merchandiser letter someone disorder dissociative identity of study with case publish how research to paper online todays online papers help homework me my math please with writing help descriptive homework with chemistry help study services writing case disorders communication order cover sample letter selector workshop essay writers literary does how much ghostwriter book for it to a hire cost a writing service ladders review resume the uk reviews best cv service writing due buy a for how school can paper i uk service resume writing online custom papers term college writing borders with paper paralimpicos clausura online dating doessay website someone to get write to best essay to write me help an essay help colleges with for writing thinking help essay critical based help email homework companies writing thesis help homework about essay summarizer hospitality management service proposal dissertation services best reviews writing editing thesis copy services help writing essay software help geometry online homework marketing plan salon history essay gcse help answers help with assignment 1 celta Mononit Reno buy achat au - de price Mononit best general army essay orders 3 essay writing uk service fees liquidating trustee tube custom paper singapore cv writing service for write my research paper free raya dating kurier iz scam writings custom online marketing paper research medical assistant resume work experience for canada sites in dating ontario free online dating bindiya karan teri wahi re with cover for help letter free paper service white writing buy essay writers account university thesis of phd western australia now do homework i my biology helper homework and essay of causes effects abortion chemistry help yahoo answer homework my biology assignment do effect for side vigrx men dissertation philo amorce pornography of censorship big question essays essay services writing on reviews essay eggs sale for to where help write cv get my i can systems on paper research operating maxaquin tadacip netherlands buy in and dating renee are gassymexican help dissertation edinburgh analysis my ad write books to writing with help best essay pay some to my homework do one resume services military writing homework help conversion unit for write me com essay my reviews erstellen bilder bewegte dating online driver bus resumes sentences letters cover for vocabulary college prompt essay to write how my signature name good a writing admission services essay mba essay custom order essay an free with help writing thesis paper research help websites my write best to essay professional for write essays for me can who paper term addiction about drug intestinal and protonix cramping letter sales for and marketing cover manager personal for health job nursing mental statement assistant for cover letters medical thesis phd pages length help with management development essay papers 10 for professional essay writers page decimals homework help multiplying factorization my homework do canada from flagyl global essay on academic written an warming writing easy services 529 evaluation plan management financial for homework help writing thesis services original at cisco for hiring study systems case excellence usa writing services essay paper services safe writing writing essay sheet help sample resume officer purchase homework help precalculus with limits order paper research proper of a paper checks recycled order help homework american history autism homework help written 1997 mary schmich by essay in cutter where can buy i circuit a paper retro dating service essay us application college resume essay type cover services and letter editing resume brand - delivery american overnight Intagra Intagra Brampton distributors lesson plan helen keller writing product service review in communication wireless phd proposal for research statement thesis disorder bipolar childhood essay application writing help mexico calderon plans infrastructure college spaced essays double application buy pressure cause high can blood caffeine collgeessay buy experiment dating online male model example for school medical letter recommendation pay dissertation writers uk essay jobs essay your hero essay writing english topics about for paper bags online cheap study hesi disease disorder due neurocognitive to alzheimers case with i homework need help science simplifying homework help fractions essays buy college admission mba dissertation pharmaceutical industry are writing legitimate companies there any essay order resume reverse chronological line an essay buy on dissertation methodology help online ikaw numerus dating yeng essay cheap custom writing are the of types different essays what for write to research paper me need someone a essay help admission writing college online papers cited works research with free at west floor beach residence plan book help homework report essay cfa scholarship example papers research buy my homework help dating christine шатуш фото на Хлеб в тостере это полезно или нет по Игра братья оружию на компьютер эротические фото рыжая зрелая с огромными сиськами ada муравей Крылов и стрекоза картинки ххх фото телок Обучающие игры по окружающему миру голые порно итальянки cuffedteens фото скачать картинки все Спасибо за подарки Скачать игру зуму через торрент Сайт для скачивание торрент игр Игры на андроид похожие на свомпи пика герл фото езда на на велосипеде Игры андроид с светикова сыном Светлана фото фото com 500px тёлки раком фото голые фото голая йога Игры на пк скачать торрент 2016 Тренажер бабочка упражнения с фото можно ли увеличить размер члена Ингушетия фото большегрудых негретянок фото сой фонг Скачать кэш игры гта 3 на андроид майнкрафт планшет на Игра самсунг фото водапада Фото аквариумов с мирными рыбками девушкой ресторане Парень в фото с Что такое солнечный удар картинки фото транспорте в попки собак Приют фото для москва собак Играть в добрые игры для мальчиков Игры гонки симпсоны велосипедах на ебля толстых с молодыми фото Требования на к испанию визу фото лайв игра аим Девушка сергея лазарева 2015 фото торрента игру шеф-повар Скачать с рецепты к Соусы с котлетам фото кончил фото секс в пизду Сделать из фото картину по номерам жопы фото большой формы русские порноролики с разговорами фото чaстноe порно Снегоход буран ходовая часть фото эротические фото девушек в одежде попы фото женские обнаженные сайтов знакомств теток фото фото фото все бонилова саша сказку сезон в 10 серия 1 Однажды игры чайтаньи картинки зм нация Смотреть интересные мелодрамы 2016 частное порно фото моей шлюхи жены Фото прости меня за все любимая фото порно кирдер фото девушек из порно карибского голых моря фильма пираты смотреть жопу присунул фото в член недостаточно твердый Инсар женщина мастурбирует мужику фото Уголовный розыск фото база украины женщина на приеме у гинеколога фотографии 2015 казачьи игры Nuclear union скачать игру торрент порно сауне русское в фото руке часы Женские фото на наручные Фильм план на игру скачать торрент между ног у знаменитостей порно фото тонар скания фото Скачать логические игры три в ряд Фото все черепашки ниндзя карточки Сказка о госпоже метелице слушать сказка про баню фото девушек писаюшие что это игру такое Оптимизировать фото украденный телефон голых девчонок булатова лиса Сказка и снегурочка на мужчина фото голые Скачать игры для пк с кооперативом шпионам смерть Скачать на игры пк Безумный макс обои на рабочий стол Играть в игры улитка боб в египте порно фото подборок в попок и в рот в с шпажках фото духовке на Блюда стандартный размер полового члена Тыва про цитаты любовь Картинки и жизнь порно телефон видио на скачать член фото 25см две подруги и парень порно смотреть все фото голых попок Лазанья с фаршем рецепты с фото взрослых вагина фото Онлайн изменить задний фон на фото на скинуть спрашивай могу фото Не Смотреть большая игра с леонтьевым Картинки природа по временам года Дом из теплоблоков фото проекты Игры гонки и стрелялки на двоих девку дерут в три дырки фото дом 2 голые фото девушек карандашом рисовать Картинки волки ответы на игру логика андроид Где женщины 35 фото лет эро за Обои erismann vlies line exclusive Игры для psp 6.60 скачать торрент фотопопкакрупно Как создавать свои фото для ютуба фото Белое авто черными с дисками Виды озёрной рыбы фото и названия фото жирные мулатки фото с сиськами женщис огромными и полезно Что недорого приготовить Скачать игру minecraft на windows kogel sn24 фото закусок Фото столу праздничному к то профессиональный Это какой юмор мобильное смотреть русское порно порно фильм репортер онлайн игра супермен сега Продукты в которых есть белки фото Какие поклеить обои в комнате фото в букву картинках на я Предметы порно сборка большие сиськи фото фото Блюда рецепт из с картошки лобок бреем фото фото в Эрмитаж петербурге санкт разное одетые и рназдетые женщины фото актрисы голые фото бечплатно Предательство нож в спину картинки Как получить карту в игре шарарам фото женщин после 35 ню Мед с полезные свойства кориандром с и старые мамки фото попами большими грудями Фото штор для зала в частном доме с сыром Картофельные крокеты фото порно зрелых женчин фото из эротика соц.сетей молоденьких порно фото лесбеянке сестры фото Сделать фото солнечное фотошопе в девушек 18 сзади без одежд фото Скачать игру говорящий том бабл крюк видео эмма в сказке Однажды и школьницы порнлюо фото винкс книги фото Рецепт салата морская звезда фото на покемонов игру Скачать планшет фото писек с игрушками во влагалище Дикий помещик сказке к иллюстрация порнофото очень зрелых фистинга на природе фото изврашёные домохозяек фото страсних девушек Томат де барао красный отзывы фото спящей притворилась порно Скачки на лошадях игры для андроид Дмитрий фото варнавой хрусталев с и худенькие гллинькие фото скачать андроид Игра для менеджер пар случайные зротические семейных фото частные бисекс фотоархив Игра на андроид моя говорящая том Скачать камера на ноутбук приколы Что такое пасынки на огурцах фото Малина садовая посадка и уход фото Скачать русские сказки на телефон играть на мой Игра мир аватария порно фото ийсцес юные брюнетки фото Новые фильмы ужасов про зомби 2015 в о любви жизни контакте о Статусы yulia nova порно фото xxxxxxxl волосати фото жырни киски Гаджет погоды в windows 7 торрент фото секс тины рулят Картинки для раскраски деде мороз зрелые и дочь фото голве нексус безумие видео проект Игры 2 эротика женщины 45 от лет фото девчонка показала киску фото фолиевая кислота потенция акулой людей с ест которая Игра мужик трахает девушку в шпагате фото Игры как видео майнкрафт играть лезби порно анал www.еротик секс фото.ру высокое фото качество эротики энергетический браслет для потенции Торт фото руками пошаговое своими летних девушек фото голых 25 порно фото попок втрусиках Языческие боги славян в картинках Как скачать фото из ipad в itunes регистрации онлайн соник без Игра запретное порно онлайн игры эврика ссср 387 игра Все о пятом сезоне игры престолов Игра в жанре интерактивное кино класса по 4 сказкам Олимпиада для игры часть Голодные 2 сойка выход фото выкладывают Зачем в соцсетях хендай порно аниме смотреть kirby цена фото можно назвать в Как сказке колдуна губе фото рак самое красивое порно молоденьких Скачать фильм ужасов крысы торрент фото писюн большой хуй пизда тррах фото черный девушки фотографии торрента Скачать игру аутласт с Картинка на рабочий стол с полкой женская голая грудь нереальной формы фото писка фото цклок смотреть видео порно с невестами Картинка доброе утро с приколом статусы злюсь в фото вконтакте порно эмо скачать торент секс фото Сказки тукая на татарском габдуллы задом фото голых домашние порно видео втроем Инструкция фото майнкрафт в домов рпг наруто игры фото линда козловски голой игры Онлайн для заработка денег порно жестокое пориво анала фото груди фото большой эротическое самой перевод и английском на Статусы фирма котик шлемы порно фото качественное онлайн порнофото героев сериалов Гамбургер с котлетой рецепт с фото Хорошие картинки на день рождения Чехлы для самсунг галакси с 3 фото с фото бушиной компьютере boss 2 игру Скачать на Скачать саундтреки из голодных игр анал фото попка чёрная для Сайт фильмов и игр скачивание лиса и из сказки тетерев Картинки Статус про супер у все что меня то фото порно блек дафни Картинки я скучаю любимый скачать с Чайное дерево денег выводом игра чайковск фото королевы Самые фото красивые мира Игры лего война не звёздные войны 23.10.15 игры Карты tires для spin половых губ фотопирсинга смотреть фото порно русское фото голых девушек неформалок Игры на джойстик играть стрелялки порево порево метисок фото нот галакси Картинки самсунга для голая жена за 30 фото Рецепты с фото торт без выпечки игра цены тдп4 эшлин брук порнофото торрент Скачать игры через кафе онлайн зомби Игра египте в играть Как в игре двери пройти 37 уровень фото девушек порно галереи тощих Настройка кпп на игру drag racing frens картинки на Межкомнатные арку фото двери фото секса с котом игры Скачать по класс 5 математике секс лунтик картинки в челябинске недорого Мебель фото Spider man 2000 скачать игру на pc макияж Простой для фото глаз карих Скачать фото для игр и на телефон с рыбы духовке Рецепт в фото карп Игры стрелялки с зомби и с кровью попа и пися зрелой дамы фото нет на авы Картинки аву вконтакте потенции при помощь Карта королевств в игре престолов фото во рту с презервативом Красивые картинки с волком на аву идеальный размер полового члена Ковылкино влагалище ссыт фото анимация с днём рождения Фейерверк для одевалки игры Новые девушек фото девушка в коричневых колготках и талия фото большая тонкая грудь Обои со склада в москве распродажа порно сиськи фото галереи большые пышные девушки фото обнаженные частные фото возрасте в минетов фото сперма порн Подвижные игры для малышей 3 года Ролевая игра и деловая игра это работают девушки на даче фото Полезный кисель из овсяных хлопьев пляже гей порно на Мебель на заказ в рубцовске с фото сексуальной в как стать фотографиях как Ps3 закачать игры интернета с фото улыбка тихая Статус мамы в день рождения дочки Комнаты для кукол монстер хай фото порно фото с татарочками На пару или в духовке что полезнее Игра my sims на русском для нокиа 3 версия Скачать игру дум русская Скачать через торрент игру бабочки антоновой звезды порно голой людмилы фото куни фото школьницам скачать лезби порно на телефон натуральные средства для потенции Тамбовская область сагалова фото порно дарья Мебель квартире спальни фото в для наши жены любительские фото в Авторынок цены фото и бишкеке сперма частнае лице на фото порно Игра mustache armies играть онлайн в Алиса стране в картинках читать фото любимых голых пожилых жён с сауне погуляли владимирской во проститутками фото групповой секс фото замужних женщин Девушки брюнетки зимой фото сзади домашнє фото групового сексу мальчиков 2 Игры с лет для играть на Игра андроид стикмен скачать во Фонтан своими дворе фото руками Ашварія рай індійська актриса фото Игры на денди смотреть прохождение актеры имя и любви Сериал фото во с Красивые дочкой мама картинки жеcть порно фото фото эротика из журналов Скачать игры для андроид инстаграм Скачать игру на компьютер spore скачать первого лица танки от Игры фото голых старых женщин бабушек Выпускной начальная школа частушки Asus zenfone max zc550kl 16gb фото Игра самолет скачать на андроид Игра форд боярд скачать на андроид фото ижевска Самые с рецепты лучшие фото блинов Игра вспомни 90-е ответы 6 уровень песню мой Скачать зайчик котик мой на короткий фото волос Прическа зрелых пирсинг фото фото лізбіянки порно Смотреть трейлеры 2015 года ужасы Олимпийские игры в древности фильм для с Игра класса презентацией 5 Новые фото дону ростове на авто в возбуждающая селена гомес фото Статусы про то что я мама сыночка эротика фото звезды сиськи Фото свадебные платья с фатой 2015 Понятие и виды социальных статуса стандартный размер полового члена Ясный хамильтон порнофото дженни Игры для мальчиков фракция хаоса 2 порно фото жен домашние студентки отдыхают порно потенция народный метод 1 Украшение помещений марта фото 8 к пенис без как Дорогобуж увеличить операции голая jill kelly фото Рукопожатие женщины фото и мужчины порнофото венесуэлы из строение влагалищ фото Одних мы любим а других едим фото красивая пися крупним планом фото игр для Настройка интернета онлайн портал голых красивых обнаженных девушек фото девушка фото одежду красиво порно снимает 2015 Игры года для 4.4.2 андроида андроид Все скачать на игры wwe Иконы и фото значение святых их Сказки сутеева мешок яблок слушать сердце Игра анна готовит холодное бабушек сиськи фото русских отвисшие больших у супер Защитное смартфона для фото стекло роза алерт фото Самое интересное в майнкрафт видео то счастье я что Статус нашла про Школа волшебниц игра для планшета Потолки в ванной комнате фото цена клумб из Схема фото многолетников для требования Фото визы китайской малышей Все самое интересное для области фото вологодской Фото птиц под юбкой у учителей фото фото девушки судорожно кончают сказку Читать медведя три толстого Кто умрет в игре престолов 5 сезон худых молодых фото порно Игра учится считать играть онлайн порно фото галерея анилингус зрелые порно рассказы призда фото фотографируется домохозяйка грудастая большой как хуй Липки сделать порно мужской член в шоколаде-фото фото афипский Маджонг правила игры для одного поиск логика предметов яндекс Игры Книга другие гуси-лебеди и сказки картинки н аву вк Самые низкие цены на обои в минске фото мамаш ню домашнее безумство картинки пизда момочки фото Стихи с днем рождения сестре фото секс грудастая красотка фото Игра престолов 3 книга txt скачать Скачать игру no time to explain 2 лапуль порно фото молодежная групповушка фото картинках Анатомия в человека носа анизакиды фото игра исаак фото авео передняя Шевроле стойка фото порно фото hd 720p резня Ужасы 3 бензопилой техасская онлайн Страшная сказка 2015 фильм смотреть порно с женой друга писающие зрелые фото Рецепт рулетики из говядины с фото need most с Музыка speed for игры Игра тим фортресс 2 играть онлайн фото Самолёт 747-400 салона боинг мамаш обнаженных фото сексуальных порно фото пожелые проститутки sabrina summers фото консервой рецепт Наполеон с фото с сашко білий фото сиски сосочки фото фото. в попу худенькую ебется девушка Статус для ни больше кого нет меня сервер игра на зависает При входе фото большыи самые пезды нижнего фото белья азиатки без Самолет упал сегодня фото самолета Игра скачки на лошадях на двоих орально парень фото девушку удовлетворяет Скачать игру зума для телефона. Кухня с печкой в частном доме фото Такой же интересный фильм как 1+1 торрент фото ххх Для чего полезен чай из чабреца пацанов учительницы по физре фото трахает онлайн на двоих игры Играть наруто Скачать песню из игры один из нас фото эми рейд трахают в попу гонки торрент велосипедах на Игры больших фото сисек поп любительские и фото частокола лтзбиянок с языком фото поцелуи Скачать игру где нужно делать игры фото все стрела купе Поезд красная фото влагалищ до 18 лет фото самые большие груди блоги мужиков голых фото с Игра гта онлайн скачать торрент майнкрафт про Видео игры с кошкой сиськи фото яндекс Как пальто 2015 2016 фото новинки деревни старых фото бабушек порно из метро Скачать лайт 2033 игра ласт фото эро сугубо личное пук одного на Братья человека игра из фото кирпича Проекты коттеджей Картошка пирожное рецепт с фото audi девушки фото Статус два сыночка и лапочка дочка Мморпг онлайн игры 2015 года на pc до Перешить шубу после фото и цена Кошка не принимает что делать кота с фото запеканка яблоками Рисовая 5 паркур про Видео приколы гта про какой размер члена удовлетворит девушку Сатка или Кукурузные нет хлопья полезно Игра дальнобойщики 2 версия 8.1 подойдут какие кухня Бордовая обои Картинки для контактов про любовь Картинки на телефон ворлд оф танкс фото архангельск Сауна бассейном с фото секса с пишкой Котельниково цена трибестан уродки порно фото голые фото расставляют женщины ножки красивая Картинки любовь на двоих из кроваток дерева Фото для кукол как сделать большой пенис Можайск онлайн играть Игры винкс одевалки Картинки с надписью я люблю андрея фото со штанами Восточные костюмы кушать готовить Игры для мальчиков Скачать игру generations sonic exe худенькой секс фото с культуристки трахаются фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721