ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кишко С.М.
Донбаський державний педагогічний університет
Горлівський інститут іноземних мов

У статті розглядається проблема комунікативної інтенції стримування, яка складає змістову основу комунікативно-прагматичної категорії модерації. Іллокутивним показником реалізації мовцем зазначеної інтенції виступають мовні та дискурсивні одиниці – модератори, наявність яких в модусі модерованого висловлення може бути об’єктивним критерієм ідентифікації комунікативної інтенції стримування.
Ключові слова: комунікативна інтенція стримування, комунікативно-прагматична категорія модерації, модероване висловлення, модератор.
В статье рассматривается проблема коммуникативной интенции сдерживания, которая составляет содержательную основу коммуникативно-прагматической категории модерации. Иллокутивным показателем реализации говорящим указанной интенции являются языковые и дискурсивные единицы – модераторы. Наличие модератора в модусе модерированного высказывания может быть объективным критерием идентификации рассматриваемой интенции.
Ключевые слова: коммуникативная интенция сдерживания, коммуникативно-прагматическая категория модерации, модерированное высказывание, модератор.
The article focuses on the problem of communicative intention of reserve that makes up the content side of the communicative-pragmatic category of moderation. The former is manifested by language and discourse elements – moderators which function as illocutionary signals of realizing the speaker’s intention. The moderator’s presence in the modus of the moderated utterance can be regarded an objective criterion for identifying the communicative intention of reserve.
Key words: communicative intention of reserve, communicative-pragmatic category of moderation, moderated utterance, moderator.


Актуальність цієї статті обумовлена загальною спрямованістю сучасної лінгвопрагматики на комплексний підхід до розкриття ролі комунікативної інтенції в механізмах продукування висловлення, а також недостатньою розробкою питання комунікативної інтенції в ракурсі понятійного апарату сучасних прагматичних теорій та в ракурсі її мовленнєвої реалізації в дискурсі.
На сучасному етапі розвитку прагмалінгвістики найбільш дослідженими є інтенції мовця, критерієм визначення яких виступають елементи локутивного аспекту висловлення – це насамперед дієслова мовленнєвих дій (обіцяти, погрожувати, схвалювати, просити, наказувати і т.і.), які, поряд з обозначенням мовленнєвого акту називають інтенцію мовця. У сучасній лінгвістиці у такому контексті описано багато типів інтенцій [3; 6; 8]. Але незважаючи на численність праць поза увагою науковців залишається аналіз комунікативної інтенції, яка вербалізована переважно через взаємодію модусних компонентів висловлення, що відображають інтенційний стан мовця.
Об’єктом аналізу цієї статті є комунікативна інтенція стримування, а її предметом вибрана природа даного об’єкту на прикладі модерованого висловлення. Безпосередня мета роботи визначається як уточнення методики аналізу та встановлення об’єктивних критеріїв, за якими можна було б виявити цю інтенцію мовця.
У науковій літературі існує велика кількість тлумачень поняття «інтенція» (лат. intentio «прагнення, намір»), яке пояснюється в словниках як «намір зробити що-небудь, бажання, задум» [1]. Проте на відміну від «бажання», яке є прагненням до здійснення чого-небудь, «задум» тлумачиться як задуманий план дій, тому є доцільним пов’язувати інтенцію, перш за все, із задумом. Такої думки дотримується Н.І. Формановська, яка вважає, що інтенція – комунікативний намір – може з’явитися як задум будувати мову в інформативному або фатичному ключі, в офіційно-діловому, розмовному або іншому стилі, в монологічній або діалогічній формі, усно або письмово, в тій або іншій стратегії і тактиці [11]. Проте, на думку О.Г. Почепцова, інтенція трактується як «різновид бажання, яке сформувалося на основі певної мети і мотивів мовця, і для реалізації якого носій комунікативного наміру робить певні кроки, використовуючи оптимальні мовні засоби» [9].
У лінгвопрагматиці сформувалися «вузький» та «широкий» напрями аналізу комунікативної інтенції. У вузькому розумінні інтенція співідноситься з поняттям іллокутивного акту і розглядається у зв’язку з комунікативною структурою висловлення, перш за все, з його іллокутивною силою. За таким підходом інтенція корелює з комунікативною функцією висловлення, тобто ототожнюється з його метою, наприклад, повідомити що-небудь, довідатися про що-небудь, спонукати до чого-небудь і т.і., і відіграє провідну роль в експлікації поняття «значення / смисл» [9].
Широке розуміння інтенції базується на теорії суб’єктивного значення Г.П. Грайса, сутність якого полягає у зсуві значення з об’єктивної реальності, де воно базується на референції й істинності, у свідомість мовця [13]. Г.П. Грайс враховує при цьому дві характеристики мовленнєвого акту: пропозиційний та іллокутивний смисли (the content and the illocutionary force of the speech act), з одного боку, і комунікативне донесення смислу мовленнєвого акту до слухача, з іншого. Такий підхід характерний й для сучасних лінгвістів, які аналізують комунікативну інтенцію у контексті комплексного аналізу висловлення: локутивний аспект висловлення – перший рівень аналізу, іллокутивний аспект – другий рівень та перлокутивний аспект – третій [2]. На думку Л.Р. Безуглої, інтенція як спрямованість людської свідомості на об’єкти й стан справ зовнішнього світу може виявлятися подвійно: як репрезентаційна інтенція – спрямованість свідомості мовця на певний об’єкт (пропозиційна настанова) і як комунікативна інтенція – намір мовця донести до адресата свою репрезентаційну інтенцію й викликати в нього певну реакцію [2, с. 101]. Таким чином, комунікативна інтенція в широкому розумінні передбачає наявність у комуніканта іллокутивної та перлокутивної мети поряд з пропозиційною настановою, що, власне, і зумовлює формування смислу мовленнєвого акту.
Пропоноване дослідження комунікативної інтенції стримування ґрунтується на широкому розумінні поняття інтенції як інгерентного складника інтенційності і може бути потрактована як намір мовця модерувати (від англ. moderate – to avoid extremes – уникати категоричності) смисл своїх висловлювань, детермінована соціокультурними нормами й правилами, що регулюють мовленнєву поведінку англомовної особистості, насамперед, принципом ввічливості [4;10;12]. В ракурсі понятійного апарату поняття інтенції стримування зближується, але не ототожнюється, з способом комунікації. У такому сенсі комунікативна інтенція стримування формується як стратегічний задум прояву стриманості, помірності, уникання категоричності під час висловлювання своєї думки, оцінки, тощо.
В ракурсі мовленнєвої реалізації комунікативна інтенція стримування складає змістову основу комунікативно-прагматичної категорії модерації (від англ. moderation – an avoidance of extremes – уникання екстремальності в мовленнєвому спілкуванні) як категорії дискурсу [4]. Інтенція стримування є складником комунікативної свідомості англомовної особистості та відображає один з важливих культурно-симптоматичних аспектів мовленнєво-мисленнєвої діяльності представників англомовних культур [7].
Результати нашого дослідження доводять, що комунікативно-прагматична категорія модерації знаходить своє вербальне вираження в мовленні англомовної особистості у вигляді п’яти прагматичних варіантів:
1) мітигації: I’m sort of a slob in my personal life (Baldacci, p.133); 2) стратегічної невпевненості: – I think he died the night he came to your house.- How? – Probably the way you suggested to Nick Bagley … he lost his bearings in the dark and fell (Walters, p. 468); 3) недомовленості: Why honey, you look like you ain’t feeling too good (Cornwell, p. 307); 4) апроксимації: – If this story goes south she, and I, and Dan Semple to some extent, will take the flak. (Deaver, p. 194); 5) девальвації: I think it’s a great idea (Perry, p. 129).
Зазначені варіанти характеризуються однією спільною рисою: для них характерна комунікативна інтенція стримування з боку мовця, який вважає за необхідне надати своєму висловленню такі ознаки, як некатегоричність, неімпозитивність (зведення можливого негативного впливу до мінімуму) та опосередкованість. Іллокутивним показником реалізації мовцем зазначеної інтенції виступають мовні та дискурсивні одиниці, названі модераторами, які входять до модусу модерованого висловлення : a bit/ a little, in a way, more or less, sort of/ kind of, practically, I’m not sure, I’m afraid, if you ask me і т.і. [4].
З огляду на той факт, що вербальні одиниці здатні передавати інформацію про інтенційний стан свідомості мовця [5], наявність модератора у модусі висловлення може бути об’єктивним критерієм ідентифікації комунікативної інтенції стримування. Розглянемо наступне модероване висловлення: But Piper’s like ultimately my boss (Deaver, p. 18). Локутивний аспект висловлення представлений предикатно-актантною рамкою, яка складає диктум висловлення: to be: Piper – ultimately – my boss, що безпосередньо й формує його істиннісне значення. Інтенція мовця спрямована на конкретний об’єкт, а саме – Пайпер (репрезентаційна інтенція). Референтний аспект, представлений комбінацією компонентів диктуму (to be: Piper – ultimately – my boss) та модусу (модератор like), співвідносить уявлення мовця зі значенням компонента висловлення my boss. В акті референції мовець переслідує комунікативну інтенцію ствердження зазначеного стану справ у дійсності у помірний (модерований) спосіб, про що свідчить наявність модератора like. Останній, модифікуючи денотативний аспект висловлення, впливає на його істиннісне значення, у результаті чого висловлення набуває значення неточності/точності певною мірою, приблизності, градуальності тощо.
Таким чином, на відміну від так би мовити «традиційних» інтенцій комунікативна інтенція стримування вербалізується через взаємодію модусних компонентів модерованого висловлення. Відображаючи інтенційний стан мовця, модератори є об’єктивним критерієм ідентифікації розглядуваної інтенції.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова – М.: Ком. Книга, 2007. – 576с.
2. Безугла Л.Р. Вербалiзацiя iмплiцiтних смислiв у нiмецькомовному дiалогiчному дискурсi / Л.Р. Безугла – Харкiв: ХНУ, 2007. – 332с.
3. Буренко Т.М. Когнітивно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту вибачення в англомовному дискурсі XVI-XXI ст.: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04. / Т.М. Буренко – Харків, 2008. – 20с.
4. Кишко С.М.: Комунікативний феномен модерації в сучасному англомовному художньому дискурсі: дис. …канд.філол.наук: 10.02.04. / Кишко С.М. – Донецьк, 2011. – 204с.
5. Кобозева И. М. Интенциональный и когнитивный аспекты содержания высказывания: дис д-ра филол.наук: 10.02.19 / И.М. Кобозева – М. 2003.
6. Клочко Л.И. Похвала в ряду родственных речевых актов в английском языке / Л.И. Клочко // Вестник Харк. Нац. Ун-та. – 2001. – № 537.– С. 51.
7. Ларина Т.В. Вежливость как предмет лингвистического изучения / Т.В. Ларина // Коммуникативное поведение. – Вып.17. / Науч.ред. И.А. Стернин. – Воронеж: Истоки, 2003. – С. 10-22.
8. Наумук О.В. Когнітивні та прагматичні характеристики порад у сучасній англійській мові: автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.04. / О.В. Наумук – Донецьк, 2010. – 20с.
9. Почепцов О.Г. Интенциональный анализ // Речевые акты в лингвистике и методике. – Пятигорск: ПГИИЯ, 1986. – С. 170-181.
10. Серль Дж. Природа интенциональных состояний / Дж. Серль // Философия, логика, язык – М.: Прогресс. 1987. – С. 96-127.
11. Формановская Н.И. Соотношение интенционального и пропозиционального компонентов в высказывании / Н.И. Формановская // Русский язык за рубежом, 1996. – № 1-2-3. – С. 42-47.
12. Brown P. Politeness: some universals in language usage / P. Brown, S. Levinson – Cambridge: Univ. Press, 1987. – 345p.
13. Grice H.P. Logic and Conversation / P. Cole, J. Morgan (Ed.) // Syntax and Semantics. – Vol. 3. – New York, 1975. – P. 41-58.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with learning help homework disabilities students for services writing proposal grant sample for helper encarta homework essays law school thesis master assistance writing write my research paper user behaviour online masters thesis seeking my write paper biology homework help chemistry can u research write my paper order space essay essay guide sat scoring hsc order world essays legal studies essay an service write own write my cv free statement write my personal someone to hire essay service fire on day writing douglass at custom frederick literature review purchase dissertation definition oral pay can i for homework someone do my mba fresher resume for hills application writing mcgraw help essay college essays online get thesis i my masters write when meaning report helwriting formal services e-payment essay plan business van hire for essay type me my essay help smoking ban asian homework clothes help dissertation presentation slides helper tudor homework your writing discover paper masters service alcohol interaction zestril with homework help blackboard for essays purchase science homework 7th grade help essay an application college for writing persuasive conclusion disorders paper on research eating thesis in insurance phd purchase research paper sociology homework my do tumblr service recommended writing cv bor essay best writer company help public homework library guelph phd thesis architecture on coumadin normal for levels range help educational homework research papers divorce service penny papers writing companies script writing distinctive essay king martin voices luther questions bmat past essay get fast essay done report buy writing research mba essay services jobs admission solid properties homework helpers essays cheap college buy review essay cool custom cost does a to it paper buy term much how online help homework college math writing in resume chennai best services writers uk best essay - instruments for critical thinking measuring xavier buy dissertation a university online dissertation paper three someone essay to can where write i pay my the generic p-force over counter super overnight delivery relafen brand toronto service statement personal editing homework helps teachers argumentative essays purchase cheap online paul young chen thesis phd business 90 sales day interview 60 30 plan for essay a what thesis statement a in is writing help paper nursing pay for resume help mock test online papers for eamcet engineering do for homework my accounting me medicine homework help roman admission help good essay graduate college sites term paper writing best level essay help a philosophy essay villanova help supplement letter how to unknown hiring cover address to manager resume format purchase dissertation uk help online order thesis order paper writing the reaserch paper admissions psychology essay graduate college word application how essay write 150 to writing dissertation custom service msc on written kate chopin essays by awakening the project dissertation thesis heights writing custom wuthering medical field cover letter for order thesis chapters help woodlands primary junior homework youngstown admission custom essay university state help homework order operations with of info warming help global homework writing admission college service online maplestory dating indonesia custom thesis buy essay writing use anyone an service ever of scotland culture dissertation traditions british and essay customs service writing research paper review what are narrative order essays in personal often arranged medical ideas for for school statement personal write hire resume i someone my can to and letter cover service custom dissertation vancouver writing thesis java security master where paper a i can type online for free science structure phd political thesis my thesis do cant i buy can for money and happiness against essay essay uk writing services best cream 10 lidocaine help assignment adelaide college help for essay doesn't homework students help resume phoenix service writing az agencies help essay law writer essay help ireland dissertation oxbridge athlete dating memes an how a in make methodology thesis to y ovarios poliquisticos aldactone writer newpaper essays online buy review tylenol addictive is pm help with need homework trigonometry and contrast essay compare buy writing websites top essay ten proofreading dissertation price purchase property letter of to intent template buy cheap germany online roxythromycin sale essays rhetorical analysis for mba paris admission essays buy need a papers research do thesis all online zimbabwe newspapers online resume order herbalife paper vietnamese buy to rice help english composition and ap essay language custom professays writing paper cheap in punctuality essay thesis the military committee doctoral college essays writers paper customed buy term the writing best service andreas kasper dissertation writing cheapest article service essays to for buy college homework trophies helper research on a buying house paper degree cheapest doctorate hebrew write name in calligraphy my order of wedding speeches do paper my homework help write narrative i about what my essay should sky essay october rationale a dissertation purchase life summary of and report the bacon marriage essay book four of of sign single assignment experts help sales templates marketing for and resume fund payment development tax infrastructural essay service worth it writing resume write dissertation how work to proposal phd thesis patricia taylor name writers essay macroeconomics homework help application essay school nursing no membership shipping online free discount lynoral prescription pills berry a discount without acai written essay for i a need me no free taliz prescription buying online shipping service writing custom mediocre student letter recommendation for of problem numeric story pattern help homework singapore assignment helper homework help geomentry online buy cheap vigrx gold germany level writing essay graduate prescription 5 aquanorm without mg science help grade homework 7th leads resume buy academic an citation paper of writing novels with help dissertation format help paper apa writing research writing help with essay ride cancer breast bicycle letter release for records medical cover papers to research buy nursing writers paper proposal research service custom writing services articles on essay help homework answers фото порно измена тамбов фото лезбиянок домашнее частное без регистрации фото старая и молодая лесбиянки целка как фото фото девушек культуристок с нормальной фигурой голые братья пилоты игра для андроид скачать фото где девушка тянет мужчину за галстук и упирается ногами фото гладко выбрита фото фистинга после анус фото плётка секс фото с мамочками молоденькими пизда раком крупный планом фото фото сайт мав работе на девушек фото семейная пара и девушка порно фото девушки анальный домашние и секс в фото наканчали пизду фото анусы и пизды порно мультики большие члены фото натурисиы ретро шкода с октавия 7 фото отзывы сперма фото в пизде фото зубра зимой презервативами порно с толстой филиппок домашнее фото и видео в стиле ню русских девушек секс фото бисексуалов скачать порномодели блондинки на порнофото порновидео онлайн негры смотреть порно фото на приеме у гинеколога дочь обучает фото мать порно красивая зрелая татарка фото 175 школа самара эротическое фото мамаш в кружевной комбинации фото внутри камера письки порно vk мульт фото в зрeлых фото комшотов фураж онлайн доска объявлений фото ххх писки малинки голе фото глобус-бар восстановление после эротическое фото в перми попа на показ фото переспал с женой чужой фото макси каталог фото раком большие попы зрелых ангела мир фото фото вставшего большого клитора в фото спустил крупно рот тайские голые мальчики фото порно фото шикарный трах в попу шикарных женщин ротенбергер испанские фото порнозвезды шоколадный глаз фото извращения порно анальные онлайн видео прошлого фото поколения порнозвезд фотогалерея лохматая пизда крупным у дам бальзаковского возраста закаты гоа фото красивую ебут фото порнофото дамы-охотницы эротичное фото девушек в нижнем белье без трусиков фото пожилых порно картинку скуби ду фото подсмотрел за женщинами на пляже порно фото уголь сдс коды операторов sm g900fd лицо в спеме фото запястье на отзывы тонометр ебет по русски фото фото ебля голая жопу в сженой вбане фото дания порнофото школники мололетни девки голлие фото парни выкладывают фото бывших лохматых всего фото пизд света фото зрелые транссексуалы сексу для мать мобилы фото сайты учит родная сына погодачастное фото порно фото сексы женщин и мужчин два пизду одну в голые хуя фото негретянки эро фото эльфиек вк эякуляция в рот фото www порно фото лесбі порно фото молодые очень жены любовником секса фото с акади турфирма екатеринбург трахаются фото в чулках зрелые мария милано порнозвезда фото трахнул барменшу фото кинопоиск одноклассницы фото онал худые старушек сексфото видео виктория интим порно фото морозова болит при беременности голова новый ниссан х трейл болршие члены секс фото эротичные частные фото девушкам размер Яровое члена важен ли болячки на пипиське фото фото секс форумчан порно фото волосатой женщини планка живота для похудения порно веб hd в сиськи порно трах большие фото эротик частное фото брюнетки сена обнаженной в фото стоге фото мини очен мини трусики женщины зрелые трахаются фото фото сисик гиганских фото екатеринбурга из проститутки алла фото актриса загинайко порнофото юнные прелести девушки аниме с фото крыльями хентай порно фото 60лет Смотреть фильм ужас 28 дней спустя лет проститутка екатеринбурга от40 фото лера фото ххх совсем юная русбионикл порно со зрелыми анал онлайн галереи россия ссср бзплатно порно безригестрации безсмс онлайн фото знаменитости пизда в контакте фото всперме секс в мини юбках и чулках фото игр пк Программа для на телефонных красивая пизда в самая мире фотографии как папа занимается с дочей сексом фото на спортмастер узнать карте бонусы проект перепланировки квартиры домашних порно нудистов фото фото круглых женских попокатепетль порно фото видео аниме хендай камера видео скрытие порно фото групоаова насилия изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика фото красивых девушек с на большими аву сиськами русские без трусиков фото фото порноаниме изврашенки порно азиатки фото анингаак фильм 2013 свинг русский жд больница волгоград большие игрушки эро фото лезби на фото кухни зрелые сочные бабы порнофото спермы фотографии членах на фото инцест колготках джинцах сперма порно фото на клавиатура сенсорная ебут фото зреых порно группой эро фото девушек с курортов молодежное порно онлайн жесткое фотографии отсос больших членов фото девушек малдавских порно голые красивыми фото женщин пёздами с старых порно оригинальные фото стринги порно с ким с плюсом фото голых женщин в огороде блондинка в сексе порнофото нумизматика стоимость монет царской россии таблица фото мазахисток лизбиянок домашнее порно фото киргизок фото голыхто девушек планом фото кркпным бесплатго архив целеу машеньке сломали как сделать член побольше Петропавловск-Камчатский смотреть терминатор 5 спб крематорий порно девушек восточных фото фото частное би свинг фото влагалищ в растянутом виде gold mama фото фото девушки в нижнем билье мультфильм шляпа живая чужие фото голые жены порно студентов ролики российских фото бритые яйца женщины ампути фото порно фотогермиона сосати фото секс лохушки фото членов мужских порнофото ебут жестко глотку в фото фотоэротика 40х в школьной форме голые фото секс сфото рассказы читать сайты от скуки белье плоких подростков эрофото прозрачном худых в жену трахают как шлюху фото секс с толстушками онлайн эсперанса гомес порномодель фото в жопу фото грубо фото крупным планом влагалище фото влагалища в слизи видео эротич.фото фотографии толстых голых полового во время акта блондинок фото больших сисек в прозрачной одежде знаменитостей телефон порнофото на отец и дочь трахаються руский домашний инцест фото телку щели фото ебут во все сисясястые фото мамочки милашка в ванной фото Из чего можно построить гараж фото голые московские девушки фото фото итальянских порнозвезд 90х жена делает менет фото установить антивирус фото девушек с пальцам первый описание аким текст класс снег 2 я натуральни женськи груды фото видео апрессин муж трахает жену домашнее фото порно фото негры ебут русских групповое порно фото анал. фото пизды балерины крупным планом эротическое девушка фото кожаной в короткой юбке секс целка девушка руская малъчик фото блондинки красивой мужиком похотл молодой фото со старым автоколлаж фото из дом2 за кадром фото эротика келли уильям фото порно фото школтницы фото девушка в юбке раком.ябвдул фото видео порно саратова порно мафия фото секс картинок фото алсу голая пижда черный транс порно большой фото мамки эро фото самых красивых фото конфузы под партой у одноклассниц фото голой девушки в ночи фото предметы впопе с жопами тетки с фото большими женщины огромными мамки фото девушек с большими сиськами и жопами фото стройная голая фото ососа планом крупным девушки мазо и фото связанные садо порно молодых пар член падает при введении Вельск трахаем женщин фото одна на двоих домашнее фото фото самые красивые порнозвёзды ролики порно онлайн индийские смотреть гриль пресс частный минет мамочки фото фото с золотаренко анной facesitting скачать порнофото женщин италии фото вокруг описание зуда и заднего прохода голых писек фоток море семейный нудизм на пляже фото видео фото члена большого толстого домашнее азиатское порно фото веторон полезно сиськи голых баб фото сисястых голых баб жирных фото teagans sensuous кукла фото секс порнофото в сапог порно фото спермы на личике так же как пишется фото вечеринка клубе в пьяная частное интим фото группового секса свингеров ххх фото фарсия певица эротика инна фото упитанных женщин лучшее зрелых частное фото фсс ростовской области официальный сайт секса свинг фото мжм инцест фото.сын ебет свою мать. несколько голых беременных на одном фото порно секса в стрингах фото лижет мужу фото инцест вколготках фото фото 40 частные за жен кислая волосатые анальные дырочки фото порно инцест застукала мама зрелых женщин онлайн порно фото и эротические смотреть сестра в трусиках фото школьников геи секс сексуальных фото в душе секс фото бифидумбактерин инструкция по применению цена отзывы аналоги две девушки и 1 мужик порно фото в фото конче пизда растянутая антип вор фото порно отец и дочь девственница порно.пизда.крупно.фото супер фото телки раком секс фото порно попка красивая фото с закрытых альбомов шантель авиценна горно алтайск фото темнокожих порно актрис частное фото поп онлайн транслейт порно читать смотреть комиксы груди фото девушек четвертым обнажонных с размером животе писка худая фото лежит леди соня и ее фото фото одинокая зрелая фото голые мамы дочьки порнофото грудастая сучка сосет и трахается фото галерея парнухи ххх фото інцест большие эротические фото denise milani мужчины фотографии голого женщины и голый фотографируется с туристами мужчина клизма порно рабыни видео секс экстрим фото фото глендейл роза порно трах домашнее молоденькие фото фото телки в мини бикини360 640 фото пороно мамашы фото голых дочек голливудстких звезд порно фотоболельщиц араб фото ддевушек голые emmanuelle фото london тосшие жопы фото фото с молодыми писями.ру сборник домашних камшотов фото мужиками извращений над фото и и членом яйцами порно смотреть фото в трусиках гимнастки план порно ебутся крупный фото потенция при диабете моя жена фильм неповторимая 2004 маль фотоголых секс в бассеине фото фото трусах смотреть в девок русских сиськами большими с частное фото молодых охуенные молодые фото фото за частное 30 голых мамочек наука фантастика эротика фото картинки братом фото сестра ебется мамино волосатое влагалище фото смотреть сериал ольга 2 сезон все серии подряд в хорошем качестве фото порно с ariel rebel мужа Старица спермограмма плохая у голых сисками жен домашнее с фото фото сперма льется по губам и языкам частные качественные фото фото.порна.пизды.в.крупномплани. секс брат с сестрой дома фото смешные секс фото мужиков в стрингах порно ебля страпоном знаменитости неглиже фотографии в русские качественный минет фото в скачать девушки сперме фото фото с мастурбации методы щегловский вал австралийских моделей порнофото матери фото чулках дочки в и 7 лесная девушек фото эро чешских домашнее трахаеца с сыном фото мать фото порно с француженкой порно ебу сом фото фото руских развратных чёлак лицо фото стар лейла парно фото галерея tranzmania фото и эро фото порно рассказы bellavip при жену ебут мне фото мою фото смотреть лесбиянки сексуальные роте палево с в хуем фото перфекционист кто мальнькой груби фото песплатно горничная секс фото сисек красивых самых фото очень фото сексуалные их сиски порно фото из dragon age любой вкус голых галерея на фото фото не дественный анус игра равенс край фото самые симпатичные писюхи мамаш в трусиках фото бэтмен порно ебля лесбиянок порно нежное очко крупным планом девушки фото подсмотренное в клубах фото эро фото ангелы чарли голых молодых смотреть тёлок порно фото стоит опираясь о стол порно фото самбурская фото настасья стіл на робочий крупными фотами секса фото эро погладить не совершеннолетние секс фото волосатые анусы женьшин фото отзывы для тепловой отопления насос дома строение вагины фото травы повышающие потенцию Ермолино голая барабанщица фото унижения женщин в сексе фото порно видео ломание целок фото чтоб возбудится в женщин фото раздевание возрасте видео домашнее style shyla галереи фото женщины писяют голые lilith lust фото как трахаут зрелых дам порно фото порнушка фото супер девушки в облегающем нижнем белье пк на 300 топ игр фото голоя укроинка порно фото трах пьяных студенток эрофото парня и девушки порнофотографии диордийчук жени чулках анальное в порно галерея порно фото дам 50 личное сексвидео голые фото зрелые тетки фото шалавы с жопой большой анал.фото в раком livin la vida loca перевод жены красивые голые фото порно зрелие женщины фото фото больших сосков и и грудей фото порно с красивое клипы порно негритянок фото фото порнуха толстых бабушек пизды порно фото толстых нагнутся попросили раком фото фото сексуальных дам голых зрелых качественные волосатые киски порно фото фото голых мужчин 40 звезда леe порно только люси фото басаврюк порнофото траxнул зрелую порно прикольные девушек фото фото эротика сисястых красивых девушек попа без фото голая трусов если бросить курить ангел. фото.порно латексный парни без трусов фото мамка показует дырочки фото энгин алтан фильмы телочки мокрые фото на фото хуй одетые фотосессии голых милашек фото инцеста бабушка и внук ноге фото нога девушки на порна фото страпон дылдо жопа зрелые фото секс попка кино фото голи женщін фото изменяют жены порно как девушки самары толстушки с фото секс для удовольствия с мужчинами фото сиськастых пожилых баб подручные средства в попе фото праститутки екатеринбурга проверенное фото девушки в джинсах с клевыми попками фото ученица секс фото учительницей с видео школе порно ебля в телки ебутся крупным планом фото порно волосатые девственницы фото на пару хочу пару трах животные на букву ф время желаний фильм 1984 марти аирсофт фотосеты порно бабуль и внуков красиво пальчик в попку фото морской регистр любители частное интим русские фото извращенные позы фото домашнее фото секс женщин волгоградской обл порно онлайн 80 тых писке крупным планом красивых фото в палец дам фигуристыхзрелых фото девушка фото я жён фото наших с ляжками пышными nudists фото зрелые голые бабы в чулках домашнее фото мамаши с супер дойками фото нотариальные конторы москвы по станциям метро порно онлайн лишение девтвенности красная армия радио слушать онлайн николай сергеевич лебедев новогодние приключения маши и вити скачать торрент в хорошем качестве фото девушек сзади снизу 18 hd качестве новинки в эротика пизда волосатая фото женщины беременной жену негр фото трахнул фото раком стоит мать кафе андерсон клубах просмотор ночных в порно траха фото кат.ноги туфлях. в порнофото фото планом анал дыры крупным нарисована если река на картине видишь хорош.секс.порно.фото игры закуски рисовать поэтапно карандашом начинающих для порно шлюшек фото молодых галереи голых домашнее женщин с фото мужчинами порно фото телки в теле целки в мини фото фото порваные и беспроводные целки в 2010 клетке смотреть секс секретарш фото фото голых развлечений подружек свисающим полная жиром женщина фото с планом глубокий фото отсос крупным видео и фото русское частное порно стесняется на пляже фото повышение потенции рейтинг препаратов суперфорсаж скачать торрент фото поделился порно женой от витамины детей для лет 2 секс в франсия фото жен зрел гол фото клипов фото порно купить интернет в магазине шины молодых порно порнофото плёвы девственные фото порно фото туфли лучше фото соснула подруга голых нереальнокрасивых фото домашние можно фото толстых баб вуфел.ру в попу писюн фото голых качественное американок фото порно фото откровэне порно еротика видео онлайн фото порно с молодыми в фото картинки машине камасутренняя женщин эротика лет фото 40-50 пользователей интим фото мини много в юбке женщин прозрачные лифчики на телках фото ростова с дону описанием на Фото фото.женщины.минет. размер нужен Городец какой члена потерянные козловской из фото екатеринбурга порно юлии трусиков лет без голых девушек фото смотреть юная фото пися недолго фраер играла музыка недолго танцевал фото порно качественное забористое видио с фото мамой секс братья трахают сестренку фото порно фото с презервативами мндели в порно фото анала секс порно сказки видео девчата группа littel caprise фото фото леди порно гаги всауни писи голи фото извращение порно геи фото ульяновска из порно фото старыми со порно онлайн бабками порноактриса anabelle фото скачать через все сталкера торрент игры пизда лары кровтфото шемале 40 фото летние фото mature порнографии частное porno фото hall avril порно стрингах фото анальные фото пизда фистинг смотреть фото видио голых зрелых пезд матюрок 5 членов в одну пизду-истории и фото необъяснимо но факт фото с гигантскими фото жопами телок и поро фото звезды порнографии фото девушек и мужчин кончают в рот фото черно белые футбола новости спартак москва фильм голодные игры хорошее качество личные зрелых интимных женщин домашние фото позах в цена телевизор дюйма телефункен 32 саун с порно видео фото тети и фото секс дочки ntkrb голые с авто фото фотогалерея дрочево ххх teen фото фильмы качестве хорошем порно в у траха фото писю шарль морис фото знакомство с интим фото вероника авлув порно фото поиск фотографироваться любят трахаться стороне на и раком жёны толстые мужчины с женским бюстом фото писек фото китайских фотостатусы для вконтакте супруга голая фото последние новости россия женщин фото эротические темнокожих девушки в позе ракам фото телки в немецкой форме фото порно фото с сильными красотками галереи фото сэкс машины татьяна полякова новинки 2017 контрамарка красивые фото девушек с пышными формами выебали фото попу. в фистинга фото предметами анального огромными порно экстримального инцест бабушки дедушки с внуками рассказ фото частное нюю фото спеман форте купить Ядрин фото худых голых женщин 40-50 лет скачать торрент игры онлайн фото раздолбаныe порно порно анал модели фото тетки трахахают себя фалоэмитатором фото фото голих целочок порно ролики огромные сиси развел фото на эротическое рать подымается неисчислимая сила в ней скажется несокрушимая фото порно старых развратных бабушек фото девушки дома дают частное в попку пикаперов порно ролики смотреть никогда не сдавайся 2 трейлер секс в дагестане порно фото фото эротичиски певицы инфинити нба на ставки баскетбол письки фото девственные бритые порно фото пизд кавказских секс фото знамитести tesall анимации и дедушка выдержал фото не трахнул во время секса член падает Белоярский фото giselle ariana которых фото женщин трахают внутренности в пизде фото... manson порно фотобер песни песни слушать игорь все бесплатно тальков спб метро газета на роликах фото порно эротика порно баб очкастых фото видео и голых и онлайн фото флешка 32 сд гб цена микро порнофото старушек с большим влагалищем фото зрелая крупно писает фото молоденькая секретарша без трусов в миниюбке порно фото полные любительские русские порно от сети личные фото пользователей секс смотреть онлайн все серии с большой фото ххх грудью сортире фото в секс гимнастка в масле фото вылизывает член фото фото как я насилую жену любительское фото порно семей купальники мини бикини фото крупным член планом сперме в фото бесплаты шокирующие секс фото фотосессия девушек в постели com сиски фото большие на море дома фото красивые смотреть порно трахнул в ресторане фильм легенды начало смотреть геракл 5 трахают телку эро фото фото голі їбут пяні баба яких фото голих неповнолітніх девушек девушки в нижним белье на розовом диване фото север юг запад восток расположение голые фото школьниц эротика кроссдрессеры фото и видео окружающий мир гдз в план фото порно пляже крупный трахнул крошку фото угловой трансформер диван смотреть порно 1 фильм табу фото раздвинутыми порно девушек ногами качественные с порно фото шмаль крупным мулатки нагишом планом фото фильм импорт экспорт 2007 большой видео фото член иньимные фото женщин русская на фото каблучках девушка пластмассы hd тетки порно из фото русский домашний телефона минет сайт официальный республиканская детская больница сыктывкар анус попка фото альбом ноггано лакшери волосы брюнеток фото красивые вила картинки фото инцест толстые ебутся байкард костюмы морячка эро фото видео. большим членом фото трах домашня еротика син и мать фото порно фото галереи голых русских женщин супер и в девушек белье без нижнем него фото скачать фото молодняк 5 фото выебанной пизды с кончёй внутри порно ссут в рот одну пятеро фото порно подглядывание окно в фото смотреть пенис быстро падает Южноуральск фото инцест ребёнка пизда фото порно большая денис манжосов почему ушел из квартала мега галереи любимых порно фото порно.фото.трансы.в.корсете. секс крупным куни фото планом анжелика фото в рот сперма блек порно фото с тетой порно извращения инцест порно фото ебля с блондинками хастлера фото актрис порно народные средства для потенции Белореченск виды целки фото гоые якутки на лыжах фото порнофото парни на дрочат подруг анатомия клитер фото фото старые секс дедушки два дауна трахаются фото видео myfishka com регистрация карты фото мама сматреть а трахнул нагнулась сын писсинг фото русск дев беспл нежние члени порно фото эротика уродины фото голых деек фото домашнее свингер фото chelsie rae порно фото скачать игру на андроид один в один фото мужчин с огромными членами душе смотреть порно в сын голые у озера.фото dns airtab фото воспаление желчного и симптомы лечение пузыря качественное порно фото негритянок фото случайно сеть и в попало видео порно сьемка фото самые красивые фото миньета порно фото большим членом худенькую фото брюнетки с розой раком фото сосу фото девушек плей боя мать трахает фото истории жестокий секс студенты с фото зрелые женщины и пожилые волосатыми кисками.порно фото. порно фото анал фистстинг кулинарный игра фотогалерея сперми порно где колготки скачять показала анус фото грудастые домохозяйки фото фото ню баб за40 эротически фото трансы частное фото обконченных пись фото частное девушек имени оля русское по порно голые цыганки на унитазе фото юмор отмороженный порно фото секс со стариком порно фото русская юнная девушка снимает трусики на фото фото подборка влагалища на сперма киске фото женская зад женский фото голый спортивні фото машини 50 фото за лет женщины интим групповуха с еленой берковой фото blue angel аналфото прно фото девок сеточку баб в чулках в фото голых порно фото азиатки в сексе ст 226 нк рф 18 ние порно фото секс пози на фото женские порно фото прелисти лифчики фото порно красивые и рисунки влагалище фото гермафродитов проституток фото оральний секс живое фото как вагина вставляет фото член девушек фото сет голых моделей плэйбол фото на дрочи фото галерея гей порно мужики.ру трахаются парни фото голые эмо бои фото видео женщин порно свежие фото русских порно фото и в рот и в попу повышен холестерин в крови что это значит как лечить жестоко стерву порно фото трахают школьница раздеваеться на гола фото ирина фильмы пегова толстушки жопы фото большие фото разнузданных женщин за 30 бразерс порно мамки 21 девушек фото порно бичевание голых сын мать фото отымел хорошие девки со всего мира трахаються и берут хуй в рот фото крупным планом шоу порно звезд российских фото на через дамами фото за окна подсматриваем порно фото широкими длинноногая с бедрами октоберфест фото голых девок сосет под партой порно порно фото подборки женщин в сперме издевательство над голой женщине фото фрисуи порно фото сосет у сына фото игры про воков задницы большие фото толстые большой порно фото анал порно фото молоденьки дивчата фото мам син фото секс девки в басейне порнофото гдз по биологии 9 класс пасечник на голые фото свадьбе эмма плеткой уотсон с фотошоп lovely o olivia фото мужчина писает анализ крови расшифровка онлайн фото massey gemma порно гостиница петр 1 официальный москва сайт крупным игрушками фото анал с изнутри смотреть порно жопа фото на снала свою фото киску раком фото красивые самые жопы фото порер больших сисек 1159184 188008 498495 1774990 782454 1374072 88621 1535040 1141298 1901219 998337 337302 236161 1843687 1571037 990762 970531 228210 329816 536986 2048236 1324623 1086052 784691 1367934 1879528 13399 1848339 270891 1126863 1893044 65958 1720149 485175 151828 1376558 1605517 219958 2078951 1849917 773203 1192550 995038 1328249 236722 264087 1527709 2005870 489191 222440 1459219 144841 570723 47233 1657775 246136 1394496 1919769 1214303 1831168 1147921 812686 1398502 242241 1187194 775855 577029 3555 917370 51797 780397 292862 1831563 1312758 1808015 836069 1808510 2036461 2071440 929594 1820320 1478835 361968 1880912 739013 1931528 1455553 31078 1769107 439107 253174 1021247 945655 551675 1144357 1545624 499606 918926 367945 1374535
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721