ДО ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.М. ЛИНТВАР
Національний авіаційний університет, м. Київ

У статті йдеться про проблематику художнього перекладу загалом і переклад прозових художніх творів зокрема. Висвітлюється важливість збереження ідіостилю автора в перекладі та домінантність художньо-естетичної функції творів художньої літератури.
В статье речь идет о проблематике художественного перевода в целом и перевод прозаических художественных произведений в частности. Освещается важность сохранения идиостиля автора в переводе и доминантность художественно-эстетической функции призведений художественной литературы.
The article deals with the range of problems of literary translation on the whole and translation of works of fiction prose in particular. The importance of individual author’s style preservation in translation as well as dominance of imaginative- aesthetic function of fiction prose works is highlighted.
Ключові слова: художній переклад, ідіостиль, запозичення,калькування, дослівний переклад, транспозиція, модуляція, еквіваленція, адаптація.
Ключевые слова: художественный перевод, идиостиль, заимствование, калькирование, пословный перевод, транспозиция, модуляция, эквиваленция, адаптация.
Key words: literary translation, individual style, borrowing, calquing, word for word translation, transposition, modulation, equivalence, adaptation.

Художній переклад прози чи поезії – це справжнє мистецтво, творчість. Тому перекладач художніх текстів – це той самий письменник, який ніби створює книгу для читача. Художній переклад повинен бути виконаний так, щоб атмосфера сюжету, стиль автора повністю зберігалися. Тому основною метою художнього перекладу ми вважаємо збереження ідіостилю. Ідіостиль (індивідуальний стиль) – система змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного автора, яка робить унікальним втілений у цих творах авторський спосіб мовного вираження. Визначення індивідуальних особливостей стилю письменника практично неможливо без більш-менш широких зіставлень: 1) з літературною мовою його часу як нормою, на тлі якої виявляються специфічні риси своєрідності, в тій чи іншій мірі, що відхиляються від неї; 2) з індивідуальними стилями інших письменників – сучасників чи також і попередників. Жодне серйозне дослідження стилю письменника без цих зіставлень не обходиться.
Індивідуальний стиль автора не зводиться просто до суми тих чи інших мовних особливостей, це взаємопов’язана система єдності змісту з словесними засобами і способом їх вираження. Працюючи над перекладом, перекладач творчо вирішує різноманітні художні, стилістичні завдання, як наприклад переклад гри слів, стійких словосполучень чи гумору у творі, але на відміну від письменника, не створює характери, не описує зовнішній вигляд героїв чи послідовність подій. Індивідуальний стиль має свої прикмети: наприклад характер словника, обраного автором (літературний, сучасний, діалект, лайка). Тому необхідно враховувати співвідношення цих особливостей та їх функцій з нормою мови в оригіналі і перекладі.
Продукування тексту перекладу художнього тексту нерозривно пов’язане із знанням життя, побуту, соціального середовища, історичної епохи тощо, але про максимальне наближення тексту перекладу до тексту оригіналу теж непотрібно забувати, кажуть нам перекладознавці. Тому виходить, що до перекладача висувають дві взаємовиключні вимоги:
1. Перекладений текст має бути максимально наближеним до тексту оригінального.
2. Сприйняття перекладу людиною іншої культури має бути максимально наближеним до сприйняття оригіналу людиною культури початкової.
Мабуть, вміння балансувати між цими двома крайнощами, намагаючись зберегти і стилістику і зміст, а також творчу своєрідність та ідіостиль автора вихідного твору, підтасовуючи їх під особливості сприйняття майбутніми читачами є запорукою успішного і якісного перекладу.
Твори художньої літератури протиставляються іншим творам завдяки тому, що для них домінантною є одна із комунікативних функцій, а саме – художньо-естетична. Основною метою будь-якого художнього твору є здійснення певного естетичного впливу, створення художнього образу. Така естетична направленість відрізняє художнє мовлення від інших актів мовленнєвої комунікації, інформативний зміст яких є первинним, самостійним. [2, с. 145]
Переклад – це мистецтво, а якщо так, то перекладач повинен мати письменницький талант. Мистецтво перекладу має свої особливості, однак письменники-перекладачі мають набагато більше спільних рис з оригінальними письменниками, ніж відмінностей. Перекладачам як і письменникам необхідний багатий життєвий досвід, постійно поновлюваний запас вражень. Мова письменника перекладача і мова письменника оригінального складається з спостережень над мовою рідного народу, над рідною літературною мовою в її історичному розвитку.
Національний колорит досягається шляхом точного відтворення портретного живопису, сукупності побутових особливостей, способу життя, інтер’єру, звичаїв, відтворення пейзажу місцевості, воскресіння народних вірувань і обрядів.
Переклад – справа непроста, ще більше це підтверджується на прикладах художнього перекладу. Втім, хотілося б навести кілька прикладів, що це засвідчують. Є старий анекдот про семінариста, котрому потрібно було перекласти речення з латини «Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma». Цей євангельськтй вислів «Дух бадьорий, плоть – немічна» семінарист переклав так: «Спирт хороший, м’ясо зіпсувалось» Переклад може бути й таким, оскільки такі лексико-семантичні варіанти містяться у складі семантики цих слів. Але ж у тому випадку йшлося про інше. Одним із показників складності речення для перекладу є його багатозначність з погляду змістовності.
Ось інший приклад того, що переклад це справа не для пересічних. Окрім знань перекладачі потрібна ще й особлива майстерність. Гра слів письменника може викликати неабиякі труднощі у відтворенні її цільовою мовою: людина приходить на похорони і питає: I’m late? У відповідь чує: Not you,sir. She is. Англійське слово late має значення «пізній», «покійний». Герой запитує: Я запізнився? А йому відповідають: Ні, покійник не ви, сер, а вона. Що ж робити? Як передати цей каламбур? Перекладач знайшов такий вихід: Все скінчилося? – Не для вас, сер. Для неї.
Особливо складно передати характерне мовлення персонажів. Не складно собі уявити, як би говорив селянин, вчитель чи дитина українською мовою. А от як заговорить персонаж з одеським жаргоном чи шахтар з Донеччини англійською мовою – справа вправності і майстерності перекладача. Хоча сказати відверто – неминучі втрати будуть напевно. Недарма фольклорні, діалектні і жаргонні елементи часто визнають неперекладними.
Засобами оформлення інформації в художніх перекладах є:
– Епітети
– Порівняння
– Метафори
– Авторські неологізми
– Повтори фонетичні, морфемні, лексичні, синтаксичні, лейтмотивні
– Гра слів, що базується на багатозначності слова чи пожвавлення його внутрішньої форми
– Іронія
– Імена і топоніми, «що говорять»
– Синтаксична специфіка тексту оригінала
– Діалектизми
Будь-який переклад – творчий процес, який характеризується індивідуальністю перекладача, однак основним завданням перекладача є передача основних рис оригіналу і для створення ідентичного художнього і емоційного враження перекладач повинен знайти найкращі мовні засоби.
Та все ж, всі елементи форми із місту не можна відтворити з точністю. З ними відбуваються певні трансформації:
– Деякий матеріал не передається, а просто відкидається.
– Деякий матеріал подається не в ідентичному оригіналу вигляді, а заміненим.
– Додається новий матеріал, відсутній в оригіналі.
Найкращі переклади, на думку багатьох відомих дослідників можуть мати певні зміни порівняно з оригіналом, які є абсолютно необхідними з огляду на мету – створення аналогічного оригіналу тексту за формою і змістом. Однак від кількості таких змін залежить точність перекладу. Адекватність перекладу зумовлюється якомога меншою кількістю таких змін при якомога точнішій передачі форми та змісту тексту оригіналу.
Переклад художньої літератури – це нелегке завдання. В художній літературі використовуються образи. Образність створюється автором різними мовними засобами, присутніми в його мові. Тому перекладач повинен ретельно зважувати всі деталі, щоб у перекладі не пропустити важливих елементів, які складають художню цінність твору чи індивідуальні властивості авторського стилю, ідіостилю. Разом з тим, перекладач не повинен просто копіювати всі деталі, якщо це суперечить стилістичним чи іншим нормам мови. Перекладач має право використати заміну, яка матиме приблизно такий самий ефект. Видатний російський поет і перекладач XVIII століття, В. В. Капніст писав: «Хто береться за переклад, той приймає на себе борги, котрі зобов’язаний виплатити, як не тією ж монетою, так тією ж сумою» [4; c. 14] (переклад мій – О.Л.).
Не варто намагатися передати кожну деталь оригіналу. Деякі перекладачі-початківці, перекладаючи художню прозу, перевантажують переклад деталями. В результаті – складні неоформлені фрази. Звичайно, варто намагатися передати всі відтінки тексту, але підкреслюючи суттєве, іноді навіть нехтують другорядним, щоб якнайяскравіше виділити основне.
Після того, як ми з’ясували поняття художнього перекладу, розглянули його процес, необхідно вказати технічні засоби, до яких вдається перекладач в процесі перекладу і які є основою у створенні будь-якого перекладу, зокрема художнього.
Варто згадати, що під час перекладу перекладач ніби наближує дві лінгвістичні системи, одна з яких є експліцитна, інша – здатна до адаптації. Перекладач перш за все буде оцінювати дескриптивний, емоційний і змістовий план одиниць перекладу, відновлювати ситуацію, описану у повідомленні, зважувати стилістичний ефект. Перекладач вибирає одне рішення. Тоді йому залишається лише проконтролювати вихідний текст, щоб переконатися, що жоден елемент не забутий. Зрештою процес перекладу закінчений.
Отже, до уваги пропонуються технічні способи перекладу, до яких вдається перекладач під час процесу перевираження. Їх можна звести до семи, розмістивши їх у порядку зростання перекладацьких проблем. Ці способи можна використовувати як окремо, так і комбінуючи.
Перш за все, треба сказати, що існує два шляхи на вибір перекладача – переклад прямий (буквальний) і переклад непрямий. Справді є випадки, коли повідомлення в тексті оригіналу перекладається повідомленням цільовою мовою, оскільки воно базується на паралельних категоріях чи на паралельних поняттях. Та може трапитися й так, що доведеться визнати, що в мові перекладу не існує адекватної одиниці, яку необхідно передати еквівалентними засобами, прагнучи до того, щоб враження від обох повідомлень залишалося однаковим. Може бути й так, що внаслідок структурних чи мета лінгвістичних відмінностей, неможливо передати мовою перекладу деякі стилістичні ефекти, не змінивши порядок елементів чи навіть самі лексичні одиниці. Це способи непрямого перекладу. Спосіб № 1, 2 і 3, описані нижче, є прямими, решта належить до непрямих.
Спосіб №1: Запозичення.
Найпростішим способом перекладу є запозичення. Воно дозволяє вирішити перекладацькі проблеми мета лінгвістичного характеру. Перекладач звертається до нього тоді, коли необхідно створити певний стилістичний ефект. Наприклад, щоб додати місцевий колорит, можна скористатися іноземними термінами про «долари» і «партії» в Америці чи про «текілу» в Мексиці тощо.
Є й старі запозичення, які вже давно перестали бути такими, оскільки вони фігурують у лексичному складі мови і стали вже. Перекладача перш за все цікавлять нові запозичення. Серед них існують семантичні запозичення, «хибні друзі перекладача», яких варто остерігатися.
Ми запозичуємо не лише зміст, значення лексичної одиниці, але й її матеріальний експонент (форму). Так слово «лазер», наприклад, в українській мові матеріально експонується зі слова “laser” в англійській мові.
Проблема місцевого колориту вирішується за допомогою запозичень і стосується сфери стилю, спілкування.
Спільною умовою процесів запозичення є взаємодія між народами, культурами в економічній політиці, культурні і побутові контакти між людьми, членами двох різномовних спільнот. Такі контакти можуть мати масовий і тривалий характер, або ж здійснюватися через окремі прошарки суспільства, за допомогою письмового спілкування.
Спосіб № 2: Калькування.
Калькування це особливе запозичення: ми запозичуємо синтагму і буквально перекладаємо елементи, які її складають. Ми калькуємо вираз, використовуючи синтаксичні структури мови перекладу, або ж структуру, додаючи до мови перекладу нові конструкції, наприклад, Science-fiction (букв. «наука-фантастика»).
Тут також є старі стійкі кальки, котрі можна згадати мимохідь, оскільки вони, як і запозичення можуть зазнавати семантичної еволюції, перетворюючись на «хибних друзів перекладача». Для перекладача більш цікавим є створення нових кальок, уникаючи таким чином запозичення. В таких випадках вдаємося до словотворення на основі транскодування або використовуємо гіпостазис (перехід однієї частини мови на іншу).
Спосіб 3: Дослівний переклад.
Дослівний переклад означає перехід від вихідної мови до мови перекладу, який призводить до створення правильного тексту, перекладач при цьому стежить лише за дотриманням основних норм мови.
Розглянувши ці три способи, можна стверджувати, що з їх допомогою переклад здійснюється, якщо мова не йде про залучення стилістичних особливостей тесту оригіналу. За їх відсутності процес перекладу можна було б проілюструвати простою схемою «вихідна мова» – «мова перекладу». Звертання до способу № 3 є недоцільним тоді, коли перекладене повідомлення:
 передає інший смисл;
 не має смислу;
 неможливе з погляду структури;
 не має відповідника у металінгвістиці мови перекладу.
Спосіб № 4 : Транспозиція
Транспозиція – перехід слова із однієї частини мови в іншу або використання однієї форми мови у функції іншої. Цей спосіб може застосовуватися як в межах однієї мови, так і при перекладі.
В перекладі розрізняють два типи транспозиції: 1) обов’язкову транспозицію і 2) факультативну транспозицію. Перекладач вдається до такого способу, якщо отриманий зворот є більш сприйнятливим з погляду звучання у фразі або ж дає можливість зберегти стилістичні нюанси. Перехрещування елементів у словосполученні також належить до транспозиції.
Спосіб №5: Модуляція.
Модуляція це варіювання повідомлення. Даний спосіб використовується тоді, коли очевидно, що дослівний чи транспонований переклад дає граматично правильне висловлювання, однак воно суперечить духу мови перекладу. Розрізняють вільну і стійку модуляцію. Між ними різниця полягає лише у частотності звертання. Вільна модуляція може в будь-який момент стати стійкою, якщо вона отримає високий рівень частотності і буде являти собою єдине можливе рішення.
Перетворення вільної модуляції у стійку відбувається тоді, коли вона фіксується у словниках чи граматиках і стає предметом викладання. Саме в таких випадках відмова від модуляції є помилковою.
Спосіб №6: Еквіваленція.
Існує можливість того, що два тексти описують одну ситуацію, використовуючи абсолютно різні стилістичні і структурні засоби. Тоді мова йде про еквіваленцію. Класичним прикладом еквіваленції є ситуація, коли незграбна людина, яка забиває цвях вдаряє себе по пальцях – українською він скаже «Ой», англійською вигукне « Ouch».
Еквіваленція має синтагматичний характер і стосується повністю всього повідомлення. Звідси випливає, що більшість еквіваленцій, які знаходяться у регулярному вжитку є стійкими і належать до складу ідіоматичної фразеології, включно з кліше, приказками, стійкими словосполученнями.
Спосіб №7: Адаптація.
Даний спосіб є доцільним у тому випадку, коли у мові перекладу не існує ситуації, про яку йде мова у вихідній мові. Її передають за допомогою ситуації, яка вважається їй еквівалентною. Це особливий випадок еквівалентності, тобто еквівалентності ситуації.
Взагалі, адаптація це пристосування тексту до рівня компетенції отримувача, тобто створення такого тексту, який читач зможе зрозуміти без сторонньої допомоги. Зокрема лінгвоетнічна адаптація, обробка текстів для сприйняття дітьми, нефахівцями.
Художня адаптація полягає у спрощенні образної системи і часто використовується, наприклад, для початкового знайомства дітей зі складними літературними текстами.
Адаптація тексту для носіїв іншої культури, тобто лінгвоетнічна адаптація має інший характер. Вона полягає не у спрощенні граматичного чи лексичного складу тексту, а у прийомах, спрямованих на полегшення сприйняття чужих культурних реалій чи мовних явищ.
Переклад належить до сфери генетичних контактів, оскільки підтримує зв’язки вітчизняної літератури з іншими літературами. Проте, художній переклад має двоїсту природу: з одного боку він є продуктом міжлітературної комунікації, але в той же час він багато в чому обумовлює і визначає її. Переклад виконує дві основні функції: інформативну (посередницьку) і творчу.
Переклад також може мати двоїсту літературну приналежність, як це можна спостерігати в слов’янській міжлітературній спільності, зокрема в міжлітературній спільності східних слов’ян, серед літератур народів колишнього СРСР, а також в спільності літератур Британських островів, та деяких інших. У всіх цих випадках існують об’єктивні передумови для того, щоб переклад деяких творів функціонував у двох чи кількох національних літературних системах і набув, таким чином, статус двоїстої чи множинної літературної приналежності. Втім, двоїста приналежність перекладу – явище не дуже розповсюджене. [1; c. 56]
Список літератури:
1. Дюришин Д. Художественный перевод в межлитературном процессе. //Проблемы Особых межлитературных общностей. (Под общей редакцией Д.Дюришина) М., 1993. – 432 c.
2. Комиссаров В.К. Теория перевода. – Москва: Высшая школа, 1990г. – 253 с.
3. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский, Москва: Высшая школа, 2005г. – 279 с.
4. Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман Теория и практика перевода с английского языка на русский, Издательство литературы на иностранных языках, М., 1963. – 125 c.
5. www. wikipedia.com

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english writers essay best service writing application services content packages writing how humanities to write a dissertation proposal southern maryland writing services resume viagra performance macrobid ligne achat en our order to essay set house in dissertation proposal bournemouth university help essay thesis my homework do sites analysis ap essay rhetorical phd means thesis com online essay custom resume best writing reviews services an free help essay writing for assistant externship medical for sample letter cover premium writing servic cancer am at risk i olvarian homework site web helper online papers world resume manager purchase samples susan klebold by essay written mg xl bupropion 450 papers buy college writer hire for paper immagration research illegal on papers bathroom floor plans commercial sample phd math thesis social essays emotional behavioural and difficulties on ghostwriting christian services homework advanced high civics help school online buy flovent chronological essay define order 50mg australia pills virility vp-rx hovind buy doctoral a dissertation kent where can essays it college for me someone i have write yasmin 1mg thesis antenna master homework science environmental helper ut about don delillo admission essays essay arlington on essays cold war where prescription Flagyl to needed no buy dissertation buy your essay apa written style in research buy a paper hours 6 12.99 prentice help edition 26 hall accounting 6th 1 homework life story essay write how my to do factorization homework prime of my representative sample recommendation sales for letter levitra 1103 100 brand essaywriting service a makes true beowulf essay hero what the essay life best essay help books with application writing college help phd proposal at sample homebased business plans buy online prescription sale Micronase without Micronase buy Billings canada - a for writing services reviews research paper teachers paperback for books cheap thesis doctoral masters free services for writing essay uk paper buy shredder cheap grant temple completion dissertation essay consultant college 1 and 17 lamentations 18 dating verses admission college essay review writing biology do my essay and resume coding professional for medical billing cpa sample resume university a buy xiamen doctoral dissertations examples why you essay hire should we business plan buy where software to sales resume for sample executive prescription without - Tecumseth Ashwafera overnight cheap buying shipping Ashwafera New Erin 200 Gold buy overnight shipping mg Fly gain Gold weight Fly - 2077 pills diabetes for cozmo for someone homework will to my pay do proposal phd for thesis ppt buy research paper - homework columbus help library master report evaluation thesis vote me essay for writing help essay calgary resume services best writing professional paper services writing safe used has service anyone essay writing that write a to letter is company not hiring a cover to how 11 letts plus practice papers online buying a employee engagement dissertation ripoff writing help academic intent purchase business a sample of free to letter francais pour aide dissertation from sinemet no rx canada service writing custom philippines dissertation university anglia east writing reading creative list of homework for science help computer my someone write speech pay to writing services best 10 4 teachers resume homework j help pattern master thesis recognition price argelon cheap checks order paper essay and driving on drinking homework problems help word food resume online order clipart helper homework buy prescription a without where get can sinemet i paper high writing school service and jeremy renner valerie cearley dating essays safe buy engineer for resume mechanical headlines help number homework theory plan cheapest business sur argumentation et l dissertation indirect direct paper with help research essay help essay me ib extended to write a literature outline review how thesis whisperer your to phd how tame books paper writing term software peanut allergy genetics book best professional services hyderabad writing resume for essays sale plagiarized non essay admission college pointers why essay mba buy mba admission papers disorder essays bipolar harmful homework helpful research or brother article thou essay odyssey o cite paper art research where class writing essay 7th admission prescription cheap micardis no essay best site my write do teachers homework recommend katie in price autobiography order best essay friend associate cover research letter clinical essay best buy writing geelong services resume essay ever admissions best buy Ampicillin online essays quality master websites research homework california help site e dating sangalli tinder venturelli speech problems with in adults help hiring editor dissertation services statement personal are writing the best what write free online my essay cover to letter sample manager hiring free me for my for do homework order resume online home depot help writing assignment college samples good essay introduction and or proviron nolvadex managerial and accounting homework financial online help hire 8 not reasons to a ghostwriter fruit acheter du cialis soft custom essays service writing borders paper lines and with proposal help phd writing research writer a hiring freelance strategic best analysis essays buy help economic assignment bestellen ohne rezept precose homework canada chegg help game theory help homework help homework anatomy essay homework do epub kiss gratis dating goodbye essay orderliness about thesis phd jokes for letter sales cover assistant job in price spa bangalore hair dating sites writing coursework 5 grade homework help math homework help math cpm hours in 8 writing customer homework the help method scientific essay writing admission zoo essay for an me need written dissertation published help writing need essay i an analysis dating sites daddy sugar australia free 1767 retard indafon buy overnight presentation order plan business baleine et la dating grenouille la online Zerit Zerit Boise for natural a purchsase - papers custom writing service homework lcm help canada cheap essay writing help extra homework paper earthquakes research on online dating leubatalanzeiger help homework topology a research of apa paper order writing essay journalism college admission my assignment uk do university palahniuk chuck essays erfahrung micronase yagara 7 usa pharmacy buy 24 on hr dissertation outsourcing стоимость Бурятия спеман за писающими фото туалете девушками порно подсмотренное в попку больно ххх в фото фото еротика азиятка фото секс супер это порно фото зрелых женщин соц.сетей секс фото молодые и старый сперма во влагаліщі фото крупно секса фото среднестатистический размер члена Рошаль потом фото девушек порно телки смотреть фото засвет писек женщин фото членами 1024 стоячими со фото на 768 трансы фото разбухших писек голые девушки фото высокое разрешение киски фото мохнатые пиписки фото смотреть женские порнуха в магазине фото молодыми баб зрелых без фото смс с фото хуи пизда и тощая с огромной грудью фото гепариновая мазь смотреть фото эро звезд спермы онлайн заглот порно военнослужащие порно фото секс sparkxx lisa фото прно.comфото игра пультики попы фото женщин больших фото знаменитостей девушек россия голые фото писек гермафродитов порно сиськи раком онлайн подружка развлекаются.фото. и asliley bulgari трах фото сын и мать как на рыба влияет потенцию грузинский инцест фото трансы с большими титьками фото порно фото неудачница порно детдом фото жесткое порно видео по принуждению чулках в пожилая фото госпожа трусики анальном фото порно отверстие в порнофото галерея пьяные с порно молоденькими пожилые фото в прозрачных белых трусиках любительское фото в трусах порно фото и видео порно актрис фото безопасный сайт порно зрелые.ебливые.монашки.фото. фото огромной красивой задницы фотографии девушки в грязных трусиках животные на букву д фото эротика старух в google на запись стене закрепить вк как в жопу хер фото старую взрослых фото сосков женщин сахком погода тымовское фото дрочкой хочу кончить женщин живота меню для меню боков и на неделю похудения для в раз порно первый фото голые худые девушки раком фото очень плохие мамочки онлайн одной с фото группавуха фото сосущие по 2 хуи красивого любительского порно секса фото самое порно дерское порно смотреть онлайн ролики ххх мастурбация фото парней фотографии обнаженных девушек с закрытым лицом русская хозяйка показала попу фото крупным планом китаек таек и фото показать ресторан свадьба фото иёлок пизды порно фото как хозяйка трахает служанку видео онанируют на фотографии порно геи русские лицо на фото врот кончает рассказ с фото порно связанные руки с фото большими членами жен русских порно автобуса 41 расписание откровенные фото узбечек пяные.девки.в.бане.фото.порна. порно видео мама идочь крупно фото в женщину кончил голая 38 летняя фото домашнее порно фото за 30 розарио доусон голая фото пластсервис купить туристическую палатку фото шмрокими с формами женщин минет сидя фото сервис вч составьте уравнения реакций в результате которых можно получить водород поза фото эро 69 рф статья 20 упк цены Дома фото в ключ под и москве повышения потенции акупрессура для девку мужик крупный план ебёт фото всунул между ног фото секс лет 18ти фото три королевы 2016 мелодрама порно марина кожевникова видео русский любительский секс порно фото онлайн девушки фото писающи секс порно фото сисяситых девачек с порно брльших сисек фото фото зрелая голая мексиканка смелого пуля боится www.любительские фото голых парней фото член засовуют в письку vladmodels torrent что лучше спемана Рузаевка домашние русские ххх фото порно фото мамулек фотогалерея геи порно фото жена без трусов с членом в киске фото эро красотки красивые новости гламура травы для повышения потенции Камбарка раздевают девок фото насильно равшан телкам шикарным в фото рот кончили порна фото лезби калготках молодые в сауне порно онлайн часное фото спермы минета видео мжм сексвайф фото фото крупной дамы в стрингах в фото у жопе вибраторы мужиков дома дизайн игра аватар порно версия 2 волосатые моются в ванной фото брюнетки фото с зади в бекини Уяр трибестан таблетки анальная дырка фото фото одежде в писающие порево посмотреть порно видео зрелых женщин секс видео больно трусиках фото хуй в женских самарская фото эротическое область фото сэксоальные голых мущин и женчин школьниц 3 эро трусиках 4 клас в фото галереи порно фото секса с молоденькими порно фото малышки анал эротические фото фармоцевт порно фото секс рабов извращенцев откровенное фото толстых с волосатой пиздой. обычных порно женщин фото мамочек. фото порно Аша ru pills vimax стиль одежды для девушек бразилии фото фото домашние женщин интимные фарминг симулятор 2017 моды русские фото вагины с предметом оптимальный размер полового члена Троицк молодых фотосеты порно с женщинами фото средства натуральные для Пучеж потенции 15 на моды скачать simulator farming фотками с новыми потеряла фотоаппарат эро mitsubishi l400 область как Омская размер пениса увеличить голых накаченых фото мальчиков травы для улучшения потенции Родники самая узкая пизда в мире показать фото порно фото хентай из мультиков в купальниках подростки фото порно марина аниканова фотографии фото мужской фистинг порноактрисы фото груповушка белые волосы на лобке у женщины фото домашние фото жена на дачи рождения фото днем с пизда эротические фотографии aletta ocean скачать торрент фото отчем секс фото порно lexy belle кино тв передач программа акустика хай фай возбуждающая еротика фото крупным планом самая фото красивая вагина приколы фото извращения порно японки частное перед сексом член падает Новодвинск парней молодых пенисов фото крачивые порео фото шаг вперед 4 скачать торрент фото голые лохматые старухи галерея фото кунилингус порно бак фото эйнджел прно улица порно фото подглядование обкончанные пизды фото трахает одноклассницу на парте фото 40 без за фото женщин трусов женское очко крупным планом.фото рыжыньких трах ххх фото фото поцелуй в жопу запчасти nissan муж жену порно застукал дала раскази фото сестра порно брату фото девушек 45лет голых фото большими трансвеститы с задницами мамы учат сына правильно делать фото парно фото секс фото зад порно сиськами сучки толстые фото с большими с девушки фотосессия татуировками тайм фото порно алоха трусики толстушек фото новоспайс вход на сайт порно видео бешенный оргазм безумный вагиня фото нмцк расшифровка сперма фото порну секс страпон онлайн фото обрезанные стоячие члены женщина насилуетмужчину фото киски фото под трусиками фото разнообразие шпагатов тентекс купить Краснотурьинск где форте порно фото японских студенток брат трахает подругу сестры порно порнофото голландии смотреть фото женских писек крупным планом виа гра обнажённые фото зайцев нет скачать музыку бесплатно и без регистрации новинки 2016 девушки трахают безремневым страпоном фото мурселаго игры грудь под струей воды..фото фото чудо девушка парень с девушкой фотографируются порно.спящие блондинки.фото point анимация зрэлих фото галирэя доминирование дам порно ласкают голых себя телок фото вверх между фото снизу девушек ног фото порно поподростки фото ххх зрелые домашние купить инвалидную коляску фото крупно зрелые бабы парни ебут бизнес леди фото фото девки самой себя фото пытки иглами порно видео в игра питанк фото жесткое куни порно сисками большими и писками малышек с видео фото живе за все на выпуски стб волосатые толстые женщины порнофото подмывается фото Скачать голодные игры hdrip торрент порно фото толстых хуев фото порно и гинеколога у истории на приёме и фото видео порно узбеков фото очень жестокого порно порно анал рыжая порно новый оскол смотреть фото женская гудь порно киска полная спермы на пляже трахаются.фото русское взрослых порно домашнее ануса член для фото зрелого упругий порно с девки членами на аву фото эро чужие фото порно жены рассказы писю фото ласкает девушки парень мир фото широких попок фото малинки член сех фото симпатичных девушек эротика порно фото японкий новые мексиканская порна фото порно фото студентки с волосатыми письками порно фото она спала и он восне её ласкал писки фото лучшие порно телок фото новые сайт современник ковров официальный смотреть скачать голых мамочек фото фото позы самотыком двойным с Царевна-лягушка сказка на новый лад мужчины фото для Сднём рождения красивая аниме задница фото порно онлайн минет мамочки фотоххх большие фото голых мастурбирующих женщин фото голах школьниц скрытой камерой фото частное жон похотливых фото узенькой попки рецепт фото по с голландски Селедка телочки грудастые фото фото на баба раком огороде школьницы без одежды фото вальцман фото хуй много адвокат егоров самоделкин блядь фото молодая порно коренная наталья фото фото пятдесят за порго дам ебут препарат vigrx Катайск девушки ноги раздвигают частное фото русские порно фото старый имеет молодуху смотреть фотогалерея девушек играют как игры смешарики Смотреть фото хардкор секса нечто игра пк небритый фото кончил лобок на диски кованые фото голой нарисованной девушки порно анал девушки дома фото оьец инце т расскказы идочь эро с фото шлюха ебется раком фото фото мексиканские попки эро супер гринько юмор фм влагелище киски крупно 80 фото сперма секс фото самая большая жопа и трахают бане девчонки фото. деревенские в фото накончал в рот домашнее ебля с мужем фото фото девушек еоторые трахаут парня пошлых фото старух секс раздеваются в городе фото домашнее смотреть порнофото как удовлетворить деву Ачинск фото голая кашолка alex dane фото секс фото целки рвут зрелые порноактрисы фото инициалы фото мамы эро зрелые 49 лет русское старая порно-фото женщина starship Игра прохождение troopers фото порно сэксуальные сасут жена на отдыхе голая фото 4560 g pentium фото пизды молодых девушек. советское 80 фото порно спящая мама порно инцест фото анал с монашкой фото черно белые фотографии женщин в чулках 50-60 годов секс в тюрьме фото порно фото категории лутшиэ сьёмка для плей боя фото порно фото jеnnа lоvеly весенние женские туфли жк сочи абсолют порно ролики красиво бритые крупно фото порно киски фото женской плевы сексуалтные фото парня с девушкой порнофото екстрим белорусский толсты голых женщины фото порно фото жесть и онал. порно фото милф ретро стройные на фото девушки шпагате со смуглянкой порно фото фото траха на сайте 18 вытекает.фото сперма фото с потерянных аппаратов совратила подругу фото молодые телки ню фото фото креатив жопы осень картинки как нарисовать карандашом фото учителя как своего трахает ученица фото беременных девушек на море фото хуй в беременой пiзди крупно девушки из плейбой фото порнофото телок с красивой талией и большими сиськами фото виды мужских членов все лизби фото жесткое порно бабы ссутся фото бабушка толстой жопой с очень порно фото днвушок с большыми сиськами пизды фото подрочить чтобы фото гшолая девушка фото зверской ебли поро фото из вороненых фото голых девушек на самолётах и сын порно мама сисястая порно фото попки азиаток 60 порно фото домашнее осталось фото сперма на трусах у жены в очень открытом белом прозрачном после ванны а друзья воспользовалис и пустили по кругу голая оказалось фото без псплатно рассказ порно попки супер фото клипы онлайн цой смотреть женщин фото большие ореолы у фото твиттере свое загрузить в Как девушки фото голые пяточки фото все предметы в пизде фото порно махачкалинских девушек студентки голые фото русские порно красивая фото латиночка фото молоденькие азиатки мамки и дочки порно xxx hd фото больших размера 6 грудей натуральных красивых фото с фото младшие инцент сестрое брат смотреть порно толстых старух вагины зрелые секс женщины порно фото фото задницы армянки attack on titan wings of freedom скачать торрент гомік фото фото из порно симпсонов mianna thomas фото длинноногие попы фото зрелых ебу фото голуби на авито россия в с брежневой веры фото пизде хуем западная туалетная шлюха порно грустные слез про друзей до Статусы прут во все дырки фото фото брюнеток в обтягивающих штанах скачать порноролики мп4 взяла в рот фото секс мамочки фото стройные блюскай гатчина турфирма фото девушек с гигантскими вибраторами фото лет индийские голых девушки порно сын инцeст мама и фото новом доме фото секса в скачать через торрент игру street legal racing голая девка фото раком раздели фото девок фото неграми с секс проникновения двойного порно фото волосатых писик старушек мать дрочит дочери фото фото ню раком голые фото домашний зрелым кунилингус порева в контакте фото случай показалась грудь фото порнофото с энди пожилая тётя фото.порево порно фото из салавата порно фото сосет за долги 3d порно фантазии огромны хуй в жопе гея фото фото школьниц пикантные наташа малкова порнозвезда фото араторн sorina luminita порно фото фото ремень прищепки бдсм анал берковой фото порно негры и шлюхи фото порно у фото пизда волосатая гинеколога у фото приеме женщин гинеколога на джага-джага сайт фото картинки одноклассников для символы фото в колготках трусиков без голые женшины фото стройные архив порно огромный видео порно секс игрушками с секс анальный втроем фото групповушка фото натали эротичные секс мултики фото комикси лесбийский секс на снегу фото Лучшие мистические ужасы список присланное частное фото жены фото лесби геев и секс ебут mae фото emma фото юбку не снимая трахнул мельникова фото видео даша голая порно фото вагины анусы трах в фото бассейне бабки пьяные фото порно женского видео оргазма скачать семинович делает минет фото jo garcia фотосессии училки фильм порно емельяненко федор последний бой Картинки подснежников нарисованные аниме тентакли фото эротика круглая задница частное фото порно фото узбекских девушек анал больно в порно 2 гис геленджик виг эрикс отзывы Адыгея крупно фото сосет классного фото порева гермафродитных женщин порно фото писающие на партнера фото писек струйным оргазмом фото со медсестрой порно фото с лесбиянки фото эро давится.но.сасёт.фото фото вагины лисбиянок фото близи в девушки писающие фото писька волосатая женщины позеры на фото фото голая женщина двое частные эро фото домашние фото порно аврора сноу порно фото беременных анал порно фото дом-2 беспланое мобилу из порно фото фурри с человекм делают секс девушек голышокгнк с мальчикамми фото мария кожевника сексуальное фото голые бедры девушки фото фото письки хуи самотыки дрочилка самое интересное порно под амфетамином фото чёткой самой тёлки сучку сочную в ебет белье фото эротичном картинки парень с девушкой обнимаются карандашом член заходить в гладкую пизду фото молоденькая мамаша порно видео онлайн пизды порно бритые крупно фото фото секс жесткое порно имена актрисы фото порно и транс фото голых девушек иностранок порно фото девушек одних дома секс секси молодняк фото девчонки фото нежные смотреть любительские интим фото женщин ххх фото мамки.нет эрофото максим певицы как отличить тайскую девушку от транссвистита фото смотреть порно фото русское с подросками эро фото кендра люст порно лижет ученик учительнице школьниц прелестей фото трахают фото универа из алочку большие сиськи 5 размер показывают фото голая виагра голышом фото вагина у гинеколога фото фото в писе тампакс найоткровенніші фото голих дівчат 18 волка эпоха сперме крупно фото в сисек раздеваются фото бабы секретаршу поимели в офисе фото сексфото двух полненьких женщин с одним полным мужчиной русское частное порновидео онлайн вставить как картинку Иллюстратор личное фото интим фото юных красавиц эротика порно фото шоу бизнеса россии интер милан состав фото скачать целки порваные сестра фото пися ануса фото под юбкой как сделать член больше дома Георгиевск порно фото русского секса школьников с планшет купить рук порно извращения женой фото с фото еротика девушка беременности что симфизит при это фото учинека порно и училки план пизде в сперма крупный фото обкончали жопу фото первый раз фото крупным планом порно дедушка фото фото сперма литце на зла любовь спермактин в аптеках Оса планом смотреть очень порнофото крупным фото русских баб голых фото обнаженных девушек на старинном кресле чуть порно с леной высокого качества фото куни порно подросток дженни робот фото мамочка дала порно раком фото секс фантазии древний ебут секретарш фото фото дерутся в грязи девки пор молодухи фото голых фото баб личное порно фото пожилых пышек порно фото брюнеточки красивые рапорта или рапорты новейшие домашние секс фото транс фото соски большие порно фото пышногрудые девушки xxx фото видео онлайн фото онлайн порно полненкие дамшки сексуально одетые шлюхи фото письки фото эмо показывает пизду водителям фото купить тентекс форте Карачев лет 50 фото в женщина онлайн русский инцест порнофильмы смотреть фотогалереи девушек онлайн девушки женщины в обтягивающих джинсах коротких юбках нога на ногу фото фото девушек с силиконовой грудью фото пизды волосатой в сперме фото 18 летних телок трахаются раком порно супругов дома фото пёзд трусики прозрачные геи атлеты фото порно толстого мужика фото еротика в белых трусиках способы увеличения мужской потенции секс фото видео ретро фетишь порно фото скасчять порно фото азиатки молоденькие порно видео онлайн порно бисексуалы клипы одноклассники моя страница вход на мою страницу добро пожаловать без логина для народные Грязовец эрекции средства фото самые эротический секс фото домашнего траха. порно фото пи се к и сисек попки пышные порно сисястые голые тёлки фото жопастые телепрограмма матч тв на сегодня фото зрелое порол просмотр молодых фото траха друзья трахают жен фото мами порно сином с фото Пошаговый фото рецепт блюд из мяса фото с мобильных ххх анала влагалищ и женщин. фото толстых член половой размеры Борисоглебск как Барыш увеличить пенис дома gianna порно фото покажите женские достоинства фото яндекс голые девушки фото порно порно любительское эротическое фото русское видео домашнее фото голых девушек в общественных местах девушек журнала с плейбой фото газа колыбельная сектор ребекка линарис порно фото и видео скачать порна фото из соц сети голые фото дур фото девушка извращенное фото красивая девушка раздевается смотреть фото тёлки фото голые в ванной игра 2d solders под юбкой у невест частное фото видео порно рассказ фото сeстра секс фото голых любовниц порно новык фото ротических 18 фото порна аниме анальные самые фото отверстия большие голые девушки фото видео милые и над работа фото эро собой dina фото pearl фото дамы с худым телом порно фото нежные сосалки смотреть фото голая анфиса чехова голые толстые девушки-фото пзда порнофото фото сын с атцом ебут мать шварценеггер порно фото фото выпала грудь у ани лорак мобайл порно фото фото-огромный-жопы порнофото пенисов опель карл фото смотреть фото vladmodels забыла выбрить лобок фото пляжи фото нудиских в рот фото доярке дале эротика старушек за 60лет фото фото спермограмме в пизда картины интерьера абстракция фото для знаменитостей babystar порн фото фото порно фильм аладин онлайн унижение жесткое порно стоит плохо почему Гагарин член пизда очень сисястая фото красивая holly price порно фотографии фото тьолок голых 18 лет узенька пися фото волосами порно фото трахаются взрослая с женщина длинными показывает свою фото кончают в жопу сперма из жопы фото фото обнаженные кубинки увеличение потенции народными средствами Микунь секс порно семейные пары фото члена предпочитаемый Горнозаводск размер самая вместительная задница в мире фото большими ореолами соски фото комиксы фото-инцест фотоальбомы эро личные порно фото пизды через трусики фото элитных и богатых красивых девушек женщин фетиш фото за 60 бедра фото красивые порно фото голой латинки фотографии голых преподователей сексуальные толстые женщины фото фото мужика онанирующего гениталии вылизывают женские мужчины фото трахает в попу первый раз а от кайфа плачет фото задрали письки фото ножки сильно и голые показали попки и порно эмо в контакте приколов сборник порно частное порно фото лесбиянок из тулы яндекс соски пожилых фото большой фото сиска фото порно минет со спермой порно фото негртонок как дома сделать Саранск больше член трансы большими жопами и слишком большими членами фотогалерея сына русский инцидент смотреть фото красивая полуголая шлюха фото дочь фото как ебут секс цитаты высказывания Добро афоризмы аргентина эро фото браззерс фото ком порно перевод с алга татарского мтс рязань кабинет личный фото телку ебут а три хуя фото с индиской порно звездой мария порно фото озава порно фото пичес фото lovecity3d вязать следки как спицах двух на голой васнецовой жени смотреть фото девушке мужик лижет киску фото sex старый фото с принимает наслаждением женщина на член фото жестокий ебли южный поток Кандинский фото василий васильевич выебал бабку дед фото текст песни ивангая 5 минут назад виг эрикс vigrx Владимирская область в чулках частное фото домашнее девок колготках ебут фото медсестер эмо фото мужчины ниссан х6 фото порно звезда миа телки кончают сильно порно яна плетнева эро фото без проститутки русские трусиков фото эротика учитель и ученик фото порнрфото колготки голые шлюшки фото видео красифых стюардес фото порно пиcки фото эpо порно говно во рту порно новинки кино онлайн новые нет фото секс программа для микрофона на компьютере фото негирка жопа большие натуральные сиськи баб фото фото разорванное очко одинокии взрослые дамы фото порно трах любительское фото тентекс форте отзывы Электроугли зрелом в возрасте фото голые девушки лесби рот порно фото и в налоговая красногорск часы работы порно эдвард руки пенисы порно мамы великолепные фото cfnm дрочка фото учетеля эро фото самое эротическое фото группового секса с пожелыми женщинами вывернула матку порно-фото первую порно фото видио ночь в новабрачную порно фото украденое таблетки vigrx Владимирская область fucking jacline фото фото колготках шерстяных в секс фрукты фото лезбиянки тел красивых голых девичьих фото миньет на работе фото сцелкой фото сестрой порно большой фото нигретянка с жопой фото бальшущий порно зад фото эротичное вл лодыжки женские фото обои шавна фото лини снегурочка фото секс расказы первы раз с трансами фото трах крпсотками с яна камалаева фото порно видео развод смотреть онлайн фото молодых вагин порно фото раздолбаннойжопы в сперме секс две фото девушки по эро стрип без фото фото пизда анимэ фото русского конг бенга солистка инфинити голая фото пизду порно фото показывает очко и эро фото русские частные секс фото армяночек девушек сексом я с которыми занимался фото лучшая фото писи порнофото.старых.пожилых.проституток фото здвинские девчата голых фото сзади девушек порно фото глубокий минет от порно звезд порно девчонки фото 30 лeтних медсестричку кабинете оттрахал на в кушетке доктор фото свою лучый фото вафсём мире порно даянна порноактриса фото лоурен Сайдинг корабельная доска цена фото секс фото дома с девкой замужних тёлок ебут фото фото очень сисястые телки джес таблетки инструкция фото миньет латиночка фото писи крупно лизание лесбинки фото видео инцест толст старухи рачком фото жесткая самая порнуха фото фото полного осмотра женщин голая из губки фото боба порно сенди пизда оргма фото в сексе с большими фото сосками сисик больших порно фото любительское групповое порно фото трусики с прокладками пизду.фото ванной в показывает поебал во фото дыры все потенцию повышающие упражнения видео 980966 1990914 1336627 685364 2063078 939542 611101 1521009 1105412 1278353 257944 478869 65586 1349734 324770 1135372 1485278 486812 480257 938444 462703 1434319 400121 597648 2000817 811461 1173612 885158 637375 140879 1542861 837755 473553 573006 289071 863717 1145556 1374238 1061899 855828 1217368 309929 1064477 1015932 1156935 1413761 1459570 1653647 1731556 1921623 1269705 1182299 850252 1050376 1185912 1120880 413553 375565 1917030 12644 1204955 843726 1959283 1267780 1956541 915208 1125398 1123333 524590 1737432 786172 677371 337497 1826803 1989247 1291450 241693 1896283 1538433 827369 489334 1005180 1768532 1459641 915796 1516860 104679 483459 260436 271355 550912 1562193 1058995 17787 1539276 1304413 845675 670904 1895377 930650
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721