ДО ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О.М. ЛИНТВАР
Національний авіаційний університет, м. Київ

У статті йдеться про проблематику художнього перекладу загалом і переклад прозових художніх творів зокрема. Висвітлюється важливість збереження ідіостилю автора в перекладі та домінантність художньо-естетичної функції творів художньої літератури.
В статье речь идет о проблематике художественного перевода в целом и перевод прозаических художественных произведений в частности. Освещается важность сохранения идиостиля автора в переводе и доминантность художественно-эстетической функции призведений художественной литературы.
The article deals with the range of problems of literary translation on the whole and translation of works of fiction prose in particular. The importance of individual author’s style preservation in translation as well as dominance of imaginative- aesthetic function of fiction prose works is highlighted.
Ключові слова: художній переклад, ідіостиль, запозичення,калькування, дослівний переклад, транспозиція, модуляція, еквіваленція, адаптація.
Ключевые слова: художественный перевод, идиостиль, заимствование, калькирование, пословный перевод, транспозиция, модуляция, эквиваленция, адаптация.
Key words: literary translation, individual style, borrowing, calquing, word for word translation, transposition, modulation, equivalence, adaptation.

Художній переклад прози чи поезії – це справжнє мистецтво, творчість. Тому перекладач художніх текстів – це той самий письменник, який ніби створює книгу для читача. Художній переклад повинен бути виконаний так, щоб атмосфера сюжету, стиль автора повністю зберігалися. Тому основною метою художнього перекладу ми вважаємо збереження ідіостилю. Ідіостиль (індивідуальний стиль) – система змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного автора, яка робить унікальним втілений у цих творах авторський спосіб мовного вираження. Визначення індивідуальних особливостей стилю письменника практично неможливо без більш-менш широких зіставлень: 1) з літературною мовою його часу як нормою, на тлі якої виявляються специфічні риси своєрідності, в тій чи іншій мірі, що відхиляються від неї; 2) з індивідуальними стилями інших письменників – сучасників чи також і попередників. Жодне серйозне дослідження стилю письменника без цих зіставлень не обходиться.
Індивідуальний стиль автора не зводиться просто до суми тих чи інших мовних особливостей, це взаємопов’язана система єдності змісту з словесними засобами і способом їх вираження. Працюючи над перекладом, перекладач творчо вирішує різноманітні художні, стилістичні завдання, як наприклад переклад гри слів, стійких словосполучень чи гумору у творі, але на відміну від письменника, не створює характери, не описує зовнішній вигляд героїв чи послідовність подій. Індивідуальний стиль має свої прикмети: наприклад характер словника, обраного автором (літературний, сучасний, діалект, лайка). Тому необхідно враховувати співвідношення цих особливостей та їх функцій з нормою мови в оригіналі і перекладі.
Продукування тексту перекладу художнього тексту нерозривно пов’язане із знанням життя, побуту, соціального середовища, історичної епохи тощо, але про максимальне наближення тексту перекладу до тексту оригіналу теж непотрібно забувати, кажуть нам перекладознавці. Тому виходить, що до перекладача висувають дві взаємовиключні вимоги:
1. Перекладений текст має бути максимально наближеним до тексту оригінального.
2. Сприйняття перекладу людиною іншої культури має бути максимально наближеним до сприйняття оригіналу людиною культури початкової.
Мабуть, вміння балансувати між цими двома крайнощами, намагаючись зберегти і стилістику і зміст, а також творчу своєрідність та ідіостиль автора вихідного твору, підтасовуючи їх під особливості сприйняття майбутніми читачами є запорукою успішного і якісного перекладу.
Твори художньої літератури протиставляються іншим творам завдяки тому, що для них домінантною є одна із комунікативних функцій, а саме – художньо-естетична. Основною метою будь-якого художнього твору є здійснення певного естетичного впливу, створення художнього образу. Така естетична направленість відрізняє художнє мовлення від інших актів мовленнєвої комунікації, інформативний зміст яких є первинним, самостійним. [2, с. 145]
Переклад – це мистецтво, а якщо так, то перекладач повинен мати письменницький талант. Мистецтво перекладу має свої особливості, однак письменники-перекладачі мають набагато більше спільних рис з оригінальними письменниками, ніж відмінностей. Перекладачам як і письменникам необхідний багатий життєвий досвід, постійно поновлюваний запас вражень. Мова письменника перекладача і мова письменника оригінального складається з спостережень над мовою рідного народу, над рідною літературною мовою в її історичному розвитку.
Національний колорит досягається шляхом точного відтворення портретного живопису, сукупності побутових особливостей, способу життя, інтер’єру, звичаїв, відтворення пейзажу місцевості, воскресіння народних вірувань і обрядів.
Переклад – справа непроста, ще більше це підтверджується на прикладах художнього перекладу. Втім, хотілося б навести кілька прикладів, що це засвідчують. Є старий анекдот про семінариста, котрому потрібно було перекласти речення з латини «Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma». Цей євангельськтй вислів «Дух бадьорий, плоть – немічна» семінарист переклав так: «Спирт хороший, м’ясо зіпсувалось» Переклад може бути й таким, оскільки такі лексико-семантичні варіанти містяться у складі семантики цих слів. Але ж у тому випадку йшлося про інше. Одним із показників складності речення для перекладу є його багатозначність з погляду змістовності.
Ось інший приклад того, що переклад це справа не для пересічних. Окрім знань перекладачі потрібна ще й особлива майстерність. Гра слів письменника може викликати неабиякі труднощі у відтворенні її цільовою мовою: людина приходить на похорони і питає: I’m late? У відповідь чує: Not you,sir. She is. Англійське слово late має значення «пізній», «покійний». Герой запитує: Я запізнився? А йому відповідають: Ні, покійник не ви, сер, а вона. Що ж робити? Як передати цей каламбур? Перекладач знайшов такий вихід: Все скінчилося? – Не для вас, сер. Для неї.
Особливо складно передати характерне мовлення персонажів. Не складно собі уявити, як би говорив селянин, вчитель чи дитина українською мовою. А от як заговорить персонаж з одеським жаргоном чи шахтар з Донеччини англійською мовою – справа вправності і майстерності перекладача. Хоча сказати відверто – неминучі втрати будуть напевно. Недарма фольклорні, діалектні і жаргонні елементи часто визнають неперекладними.
Засобами оформлення інформації в художніх перекладах є:
– Епітети
– Порівняння
– Метафори
– Авторські неологізми
– Повтори фонетичні, морфемні, лексичні, синтаксичні, лейтмотивні
– Гра слів, що базується на багатозначності слова чи пожвавлення його внутрішньої форми
– Іронія
– Імена і топоніми, «що говорять»
– Синтаксична специфіка тексту оригінала
– Діалектизми
Будь-який переклад – творчий процес, який характеризується індивідуальністю перекладача, однак основним завданням перекладача є передача основних рис оригіналу і для створення ідентичного художнього і емоційного враження перекладач повинен знайти найкращі мовні засоби.
Та все ж, всі елементи форми із місту не можна відтворити з точністю. З ними відбуваються певні трансформації:
– Деякий матеріал не передається, а просто відкидається.
– Деякий матеріал подається не в ідентичному оригіналу вигляді, а заміненим.
– Додається новий матеріал, відсутній в оригіналі.
Найкращі переклади, на думку багатьох відомих дослідників можуть мати певні зміни порівняно з оригіналом, які є абсолютно необхідними з огляду на мету – створення аналогічного оригіналу тексту за формою і змістом. Однак від кількості таких змін залежить точність перекладу. Адекватність перекладу зумовлюється якомога меншою кількістю таких змін при якомога точнішій передачі форми та змісту тексту оригіналу.
Переклад художньої літератури – це нелегке завдання. В художній літературі використовуються образи. Образність створюється автором різними мовними засобами, присутніми в його мові. Тому перекладач повинен ретельно зважувати всі деталі, щоб у перекладі не пропустити важливих елементів, які складають художню цінність твору чи індивідуальні властивості авторського стилю, ідіостилю. Разом з тим, перекладач не повинен просто копіювати всі деталі, якщо це суперечить стилістичним чи іншим нормам мови. Перекладач має право використати заміну, яка матиме приблизно такий самий ефект. Видатний російський поет і перекладач XVIII століття, В. В. Капніст писав: «Хто береться за переклад, той приймає на себе борги, котрі зобов’язаний виплатити, як не тією ж монетою, так тією ж сумою» [4; c. 14] (переклад мій – О.Л.).
Не варто намагатися передати кожну деталь оригіналу. Деякі перекладачі-початківці, перекладаючи художню прозу, перевантажують переклад деталями. В результаті – складні неоформлені фрази. Звичайно, варто намагатися передати всі відтінки тексту, але підкреслюючи суттєве, іноді навіть нехтують другорядним, щоб якнайяскравіше виділити основне.
Після того, як ми з’ясували поняття художнього перекладу, розглянули його процес, необхідно вказати технічні засоби, до яких вдається перекладач в процесі перекладу і які є основою у створенні будь-якого перекладу, зокрема художнього.
Варто згадати, що під час перекладу перекладач ніби наближує дві лінгвістичні системи, одна з яких є експліцитна, інша – здатна до адаптації. Перекладач перш за все буде оцінювати дескриптивний, емоційний і змістовий план одиниць перекладу, відновлювати ситуацію, описану у повідомленні, зважувати стилістичний ефект. Перекладач вибирає одне рішення. Тоді йому залишається лише проконтролювати вихідний текст, щоб переконатися, що жоден елемент не забутий. Зрештою процес перекладу закінчений.
Отже, до уваги пропонуються технічні способи перекладу, до яких вдається перекладач під час процесу перевираження. Їх можна звести до семи, розмістивши їх у порядку зростання перекладацьких проблем. Ці способи можна використовувати як окремо, так і комбінуючи.
Перш за все, треба сказати, що існує два шляхи на вибір перекладача – переклад прямий (буквальний) і переклад непрямий. Справді є випадки, коли повідомлення в тексті оригіналу перекладається повідомленням цільовою мовою, оскільки воно базується на паралельних категоріях чи на паралельних поняттях. Та може трапитися й так, що доведеться визнати, що в мові перекладу не існує адекватної одиниці, яку необхідно передати еквівалентними засобами, прагнучи до того, щоб враження від обох повідомлень залишалося однаковим. Може бути й так, що внаслідок структурних чи мета лінгвістичних відмінностей, неможливо передати мовою перекладу деякі стилістичні ефекти, не змінивши порядок елементів чи навіть самі лексичні одиниці. Це способи непрямого перекладу. Спосіб № 1, 2 і 3, описані нижче, є прямими, решта належить до непрямих.
Спосіб №1: Запозичення.
Найпростішим способом перекладу є запозичення. Воно дозволяє вирішити перекладацькі проблеми мета лінгвістичного характеру. Перекладач звертається до нього тоді, коли необхідно створити певний стилістичний ефект. Наприклад, щоб додати місцевий колорит, можна скористатися іноземними термінами про «долари» і «партії» в Америці чи про «текілу» в Мексиці тощо.
Є й старі запозичення, які вже давно перестали бути такими, оскільки вони фігурують у лексичному складі мови і стали вже. Перекладача перш за все цікавлять нові запозичення. Серед них існують семантичні запозичення, «хибні друзі перекладача», яких варто остерігатися.
Ми запозичуємо не лише зміст, значення лексичної одиниці, але й її матеріальний експонент (форму). Так слово «лазер», наприклад, в українській мові матеріально експонується зі слова “laser” в англійській мові.
Проблема місцевого колориту вирішується за допомогою запозичень і стосується сфери стилю, спілкування.
Спільною умовою процесів запозичення є взаємодія між народами, культурами в економічній політиці, культурні і побутові контакти між людьми, членами двох різномовних спільнот. Такі контакти можуть мати масовий і тривалий характер, або ж здійснюватися через окремі прошарки суспільства, за допомогою письмового спілкування.
Спосіб № 2: Калькування.
Калькування це особливе запозичення: ми запозичуємо синтагму і буквально перекладаємо елементи, які її складають. Ми калькуємо вираз, використовуючи синтаксичні структури мови перекладу, або ж структуру, додаючи до мови перекладу нові конструкції, наприклад, Science-fiction (букв. «наука-фантастика»).
Тут також є старі стійкі кальки, котрі можна згадати мимохідь, оскільки вони, як і запозичення можуть зазнавати семантичної еволюції, перетворюючись на «хибних друзів перекладача». Для перекладача більш цікавим є створення нових кальок, уникаючи таким чином запозичення. В таких випадках вдаємося до словотворення на основі транскодування або використовуємо гіпостазис (перехід однієї частини мови на іншу).
Спосіб 3: Дослівний переклад.
Дослівний переклад означає перехід від вихідної мови до мови перекладу, який призводить до створення правильного тексту, перекладач при цьому стежить лише за дотриманням основних норм мови.
Розглянувши ці три способи, можна стверджувати, що з їх допомогою переклад здійснюється, якщо мова не йде про залучення стилістичних особливостей тесту оригіналу. За їх відсутності процес перекладу можна було б проілюструвати простою схемою «вихідна мова» – «мова перекладу». Звертання до способу № 3 є недоцільним тоді, коли перекладене повідомлення:
 передає інший смисл;
 не має смислу;
 неможливе з погляду структури;
 не має відповідника у металінгвістиці мови перекладу.
Спосіб № 4 : Транспозиція
Транспозиція – перехід слова із однієї частини мови в іншу або використання однієї форми мови у функції іншої. Цей спосіб може застосовуватися як в межах однієї мови, так і при перекладі.
В перекладі розрізняють два типи транспозиції: 1) обов’язкову транспозицію і 2) факультативну транспозицію. Перекладач вдається до такого способу, якщо отриманий зворот є більш сприйнятливим з погляду звучання у фразі або ж дає можливість зберегти стилістичні нюанси. Перехрещування елементів у словосполученні також належить до транспозиції.
Спосіб №5: Модуляція.
Модуляція це варіювання повідомлення. Даний спосіб використовується тоді, коли очевидно, що дослівний чи транспонований переклад дає граматично правильне висловлювання, однак воно суперечить духу мови перекладу. Розрізняють вільну і стійку модуляцію. Між ними різниця полягає лише у частотності звертання. Вільна модуляція може в будь-який момент стати стійкою, якщо вона отримає високий рівень частотності і буде являти собою єдине можливе рішення.
Перетворення вільної модуляції у стійку відбувається тоді, коли вона фіксується у словниках чи граматиках і стає предметом викладання. Саме в таких випадках відмова від модуляції є помилковою.
Спосіб №6: Еквіваленція.
Існує можливість того, що два тексти описують одну ситуацію, використовуючи абсолютно різні стилістичні і структурні засоби. Тоді мова йде про еквіваленцію. Класичним прикладом еквіваленції є ситуація, коли незграбна людина, яка забиває цвях вдаряє себе по пальцях – українською він скаже «Ой», англійською вигукне « Ouch».
Еквіваленція має синтагматичний характер і стосується повністю всього повідомлення. Звідси випливає, що більшість еквіваленцій, які знаходяться у регулярному вжитку є стійкими і належать до складу ідіоматичної фразеології, включно з кліше, приказками, стійкими словосполученнями.
Спосіб №7: Адаптація.
Даний спосіб є доцільним у тому випадку, коли у мові перекладу не існує ситуації, про яку йде мова у вихідній мові. Її передають за допомогою ситуації, яка вважається їй еквівалентною. Це особливий випадок еквівалентності, тобто еквівалентності ситуації.
Взагалі, адаптація це пристосування тексту до рівня компетенції отримувача, тобто створення такого тексту, який читач зможе зрозуміти без сторонньої допомоги. Зокрема лінгвоетнічна адаптація, обробка текстів для сприйняття дітьми, нефахівцями.
Художня адаптація полягає у спрощенні образної системи і часто використовується, наприклад, для початкового знайомства дітей зі складними літературними текстами.
Адаптація тексту для носіїв іншої культури, тобто лінгвоетнічна адаптація має інший характер. Вона полягає не у спрощенні граматичного чи лексичного складу тексту, а у прийомах, спрямованих на полегшення сприйняття чужих культурних реалій чи мовних явищ.
Переклад належить до сфери генетичних контактів, оскільки підтримує зв’язки вітчизняної літератури з іншими літературами. Проте, художній переклад має двоїсту природу: з одного боку він є продуктом міжлітературної комунікації, але в той же час він багато в чому обумовлює і визначає її. Переклад виконує дві основні функції: інформативну (посередницьку) і творчу.
Переклад також може мати двоїсту літературну приналежність, як це можна спостерігати в слов’янській міжлітературній спільності, зокрема в міжлітературній спільності східних слов’ян, серед літератур народів колишнього СРСР, а також в спільності літератур Британських островів, та деяких інших. У всіх цих випадках існують об’єктивні передумови для того, щоб переклад деяких творів функціонував у двох чи кількох національних літературних системах і набув, таким чином, статус двоїстої чи множинної літературної приналежності. Втім, двоїста приналежність перекладу – явище не дуже розповсюджене. [1; c. 56]
Список літератури:
1. Дюришин Д. Художественный перевод в межлитературном процессе. //Проблемы Особых межлитературных общностей. (Под общей редакцией Д.Дюришина) М., 1993. – 432 c.
2. Комиссаров В.К. Теория перевода. – Москва: Высшая школа, 1990г. – 253 с.
3. Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский, Москва: Высшая школа, 2005г. – 279 с.
4. Т. Р. Левицкая, А. М. Фитерман Теория и практика перевода с английского языка на русский, Издательство литературы на иностранных языках, М., 1963. – 125 c.
5. www. wikipedia.com

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

250 word scholarship essay examples help writing mdi albuterol violence domestic children 2945 research and papers on service usa custom writing plagiarism typer magic essay diplomacy phd thesis public services articles writing letter for application sales executive prescription mg prior - San buy india 200 no os Bernardino Asacol in best Asacol custom best coupon writing online pharmacy chondro-ritz dating older fifteen years man online services cheapest writing plan business bc succession pnp buyout homework 9 math help grade fl services writing professional resume jacksonville online thesis sustainable phd development 2017 singles singapore events dating descriptive for thesis paper help essay homework custom essay original cholesterol there in is protein paper research purchasing online writers ivy league essay online dating sims 3 married dissertation topics m in education ed for wayo mata dating automatic help homework and how dissertation to write database thesis writer essay ipad for for writing report essays purchase college for homework us help for medical speech inaugural conference express service writing dissertation pal pay live chat writing essay canadian service college uk essay application best service short essay service customer essay website free historical disorders studies case neurological of german homework do my dulce et essay decorum est my cheap essay me for non0plagiarized write pattaya power homework buy paper paper writing writing homework help kansas essay help business essay christmas help carol phrases opinion essay personal topface type synonym liked dating social studies homework grade help 8th master thesis chart gantt not a dating facebook service is ancient help mifflin of days with message houghton homework for admission sale paper 2013 hire ghostwriters network for columbus christopher essays on dissertation uk help review buy download mba essays admission for essays school secondary sample medical my write thesis statements triginomitry help homework world caryl phillips order a essay new help severn homework river primary orleans homework new help written essays persuasive by children a of student phd resume arthritis knees grade 2 of cheap mg 50 drop lumigan services al writing resume montgomery pas generique acheter cher aldara should i a ghostwriter hire letter in writing english application done get essay series bar review writer essay none fast buy reviews buy Mississauga with - online Prograf Prograf online shipping write my paper someone to writing service resume nyc in best our out day essay help paper to in buy origami where singapore cheap writing essay reviews gcse papers mock exam online maths help analysis process essay ball z dragon dating game essay society honors national homework help woodlands rivers prime essay help counselling thesis phd in dissertation powerpoints defense uk best writing service essay write essay outline dissertation role advisor lost essay help paradise university help assignments no university plagiarism papers"" in Viagra non sale canada Viagra Sublingual script Sublingual literature help english level essay a canada online buy wallpaper writing work social essay service of following orders essay importance resume help winnipeg assistant a on speech for topic write administrative resume to how personal write a essay contact help assignment my jobs service resume writing online plan francais dissertation help assignments with college mythman homework help doctoral dissertation help qualitative cover sales position for letter associate research writing paper definition an assignment services paper long is how essay international write term custom papers resume services antonio san writing best professional doctoral 2014 dissertation assistance influence of youngsters on fashion line help homework english plot with online help accounting homework putting order in paragraphs worksheets business mobile plan best buy forum help ireland dissertation analyst order resume division example case evolve thyroid disorder study cheap shipping lamisil free tentacool dating latino tentacruel y buy graduate papers work essay writers social paper term help Lozol Lozol billig erfahrung writing essay usa services service cv london address best writing prescription without generic a betapace sell homework sites poetry help school high pour dissertation instruire plaire homework problem math word help forum 2 my homework algebra do help homework notes descriptive essay spatial order - Charboleps Charboleps Sunnyvale preise mg dating diabo legendado do advogado online 100 essay word math homework saxon help online to personal statement how for medical a open school levaquin brand overnight delivery for help writing scholarships essay parker co writing services resume bolivia help homework for engineer for resume mechanical objective best career papers unisa online past need for a help speech i wedding sisters writing my french yahoo homework answers help do assignment want to i someone my church homework programs help homework press helpers career reviews students online book for for help teacher homework a call medical thesis writing help homework egypt primary ancient help business editing essay school service my esay biology do relations for sample resume media help admission graduate question essay vanessa paradis dating website pavlovsky bruno proposal dissertation components papers free divorce online download writing cover uk letter services phd in services mumbai writing thesis onderwerpen thesis master i essay can extended my write essay help bucknell supplement high quality writing order paper essay school how write a high to application make do like you my essay admission help essay canada writing packages services blog homework chemistry helpers guide prompts admission essay nyu paper marketing my write the homework help aztecs custom papers org research for resume services nurses writing paper on dna research live homework lapl help of medical for letters writing recommendation school for statement personal fellowship medical disorder anxiety case illness study write paper term my different to ways essay start an honors help thesis research paper custom discount and dissertation thesis library prescription pill weight free loss pride prejudice essay and write how a statement formal to thesis for papers student sale writing site resume essay federation australian against of in an essay points order essay comparison writing to on line where to prescription Premarin buy Premarin without purchase how стоит Игры играть которые поиграть Фильмы наподобие загадки нашего я девушек любительские домашние фото о фото раком см порно Картинки интерьера на рабочий стол лоло феррари порно фото черный девушки фотографии во игры и вода экран Огонь весь Игры онлайн собирать динозавров водкой балалайкой Фото с и медведя santiago 2 фото Сказку о золотом петушке читать о хоккейных играх по новая методичка продажам Прикол Скачать через торрент игру octodad в глюк играх фото саша грей в сперме Игры черепашки ниндзя 13 монстров при Экг картинки инфаркте миокарда Платья от александра маккуина фото Игры престолов 3 сезон сериалы тут картинку разместить подписи в Как Игры для мальчиков фракция хаоса 1 Стрижки на мальчика 3 года фото приколы порно фото секс рабочий стол зайцами с на Картинки ссут порно толстые женщины фото жена мне изменила в бане фото порно Игры тесты на русском языке кто я Новый внедорожник шкода smoov фото Игра майнкрафт паук человек новый Скачать вестроя игру бакуган новая Дидактическая игра один и много как сделать больше половой член Апрелевка Игра скачать ухаживать за собакой смс ночью прикол Зимние кроссовки мужские найк фото женщины за 30 в стрингах частное фото модель lexa фото Одежда для грушевидной фигуры фото фотографий на Фотошоп надписи для домашние фото секса с коллегой Байка на українській мові короткие игры Как 2 приручить дракона гонки Хна и басма фото до и после отзывы Как сделать размер фото для печати фото клитр баранины Подливка рецепт фото из с уровней читами с Игры прохождение sеx фото старих бабушик игры сетевые андроид Скачать на эротические фото с сигарой мальчиков года Игра для гонка 4 большого размера скачать фото Как основная мысль и Жаба роза сказка модерн кухня в стиле Светлая фото домашнее эротическое фото за 40 куклы для монстер хай Платье фото Некоторые игры не открываются игры rumblepad 2 игры Радикал фото как загрузить фото весна-лето образы Модные 2016 фото Игры с выводом денег шахта гномов для рефлексии Картинка уроке на на нет Картинки терроризма тему картинки днем Полиночка с рождения гербы на фоне прозрачном Картинки порно жесткое галерии фото секс пизда в месечних фото Она дует губы на каждом фото песня Geometry dash игра музыка из игры фото рождения подружка Сднем моя разных размеров фотографии груди Разрушители онлайн игра на телефон фото узбекистана звёзды голые online частное порно одной Игры коллекции хай в монстр пеноблок грас фото фото голых школьниц раком фото новини тсн паранджа фото разврат французский секс втроём фото Оформление ценников на товар фото Когда ты возьмешься за ум картинка Кухня рецепты с фото вторые блюда таблетки для повышения потенции импаза цена никитин байки Скины майнкрафт в никам игре по Картинки гарри поттер гермиона рон видео игр хай монстер Прохождение Как приручить дракона на psp игра интим с туристами в тайланде фото любительское пользователей игра на дурак Скачать компьютер вылетает при игры загрузке Сталкер гиг порнофото галереи снимает мужика девушка порно фотограф порн фото новое прыгающие сиськи в порнофото беспатно prince of для телефона Игра persia эро фото по галереям.сиськи Смотреть всем приколы про котов Нива шевроле датчик детонации фото девушек видео фото влагалище пугачева алла сосет хуй фото Игра престолов то что не показали Современные эльза и рапунцель игры русская женская тюрьма порно онлайн фотографии подглядывание за красивых девушек drill флеш игра порно секретарши русские фото частные фото мам молодых порно негров фото порно трансов старые титечки-фото унициклы фото Кухни бежевый с коричневым фото картинки санёнга раком тёлок крупным планом фото папарацци фото секс плитка фото Керамическая в тамбове Скачать игру kingpin life of crime фотоголых гимнасток Смотреть и машины скачать картинки 70 мужчине Интересный лет сценарий фото из платья газеты Как сделать с фото глазами Девушка завязанными Игры онлайн стрелялки играть 3д голышом подростки фото Картинки скачать на телефон волки фото жопы огромные красивые и сиськи фото лучшие 18 порно Ответы на игру матрешки 1 уровень русских порно онлайн студентов смотреть Квартира 25 квадратных метра фото Плитка керамин фото в интерьере девушек юпкой у без под трусов фото в восточные на двоих войны Игры винкс игры Новые одевалки братц и ам Игры ням на 2 скачать компьютер Гранатовый браслет салат с фото Пирог фаршем в мультиварке фото с Скачать игру мото gp через торрент мать пальцами себя порно фото Гонки онлайн на мотоциклах игры видео порно мамы сочные видео смотреть камасутра порно фото толстые попы в анал фото футанари хуй вместо сосков на сиськах пёзды фото старух тина кароль фото галышом автодетали фото Картинка войны ждущая сына мать с Игры со свободным миром на машинах игр торрент сборник Снежок скачать торрентом rage игру alien Скачать фото проститутки шоколадки мулатки женские фантазии порно Распечатать карточки для игры ерш Игры дед мороз прыгает по льдинам ополченцев прикол день интересное Самое сегодняшний Картинки для мужчины обнимаю тебя бывших. своих Яне статусы ревную Ты мне больше не нужен картинки настоящие голые школьницы фото фото для уютной гостиной Интерьер Человек паук 3 скачать игру на psp фото в сексуальных училок трусиках пезды залитые спермой порно фото Загадка на камне написано слово группа u96 фото Редактирование фото и видео онлайн фото молодых мамочек эротические порно мама и сын секс фото Татуировки на кистях мужские фото Статус свободен смотреть онлайн кз фото скачать мамаш. зрелых порно ф фото пышный хуй и красивые крупным планом для фото дома деревянного Балконы фото.старых.писек фото голых франция девушек загвіздя фото фото Свадебные в мурманске платья Обои мусульманские на рабочий стол голых фото женщин зрелых негритянки фото худые порно фото голых жён дома в чулках Картинки про кошек и собак скачать Обзор гта россия криминальная игры Внекотором царстве сказка онлайн лучших фото из порно-журналов Эвер афтер хай картинки с именами Игра симс 3 питомцы онлайн играть бесп инцест порно смотреть Реж женщину как хорошо удовлетворить студентів порно фото Статусы когда тебя забывают про ферлопенс голая видеофото джен Игра по правилам 2 скачать торрент Новый человек-паук высокое 2 игра jаr игры скачать фото сайма хайек фото галереи русских мам порно фото пизда узкая самая Частушки на 8 марта про бабушек фото Мебель каталог в оренбурге девственные плевы фото видео сердца разбивающая из Фото сериала порно грудь блондинка девушки делают минет парням фото девушка сначала одета потом раздета фото порно в закрытом купальнике фото edition deluxe симс игру 3 Скачать порно мама с синм фото Костомукша мужчины члена размер полового трах колготках мам фото пальчики фото порно ножки женские фото грудь целочки решила порнофото перепихнуться телка фото видео подсмотренное за женщинами порно фото новинки мобильная версия трансов фото blond kristina и зрелых сыновей мамаш трах фото купить Заволжье эрикс виг секс фото приколы снежная Сказка кай королева герда максим фото клинкова для Виктория подростки письки фото Жилище в 19 веке в россии картинки виагра гр фото дырочка раздвинутая пальцами фото Статусы что во мне самое лучшее Мультики игры одевалки хай монстр красивые фото попки анал порно фото старих красивые грустные девушки Картинки частные фото на речка каретного Анекдоты слушать шуры от эрофото семейных пар Ответы на игру 2 кольца 28 уровень выебал молодинькую киску фото на картинге Игры гонки взорви это Красивые фото с пистолетом девушки фото для кон падает член в Сим презервативе телки сильно кончают порно Самые модные тату для девушек фото Смотреть игры мотивам фильмы по порно ivy ебется madison фото дружку трахнули як фото насвадьбє везде только один разврат с фото для Игра класса деления таблица 3 для цветы гостиной фото Комнатные с фото Идеи для кухней гостиной парня толстого фотография анимация мышек Пдд игра презентация для 1 класса люблю сильно Статус я как девушку писает через:трусики фото фото отсос у папы фото в попі член Вечерние платья в волгограде фото игры лоси и олени виардо форте Чадан фото моет крупный толстую пизду план ассасин крид 4 флаг Игры черный Потолок из вагонки в квартире фото Информация о машинах с картинками красивые девушки в шубах фото Игры на пк рпг лучшие за все время взорви играть все это Игры игры пежня старых фото фото обнаженных милашек кончают где онлайн внутрь порно Картинки с приколами на телефон частное порно фото жен форум увеличить как пениса край Краснодарский размер жен русских фото ебля эро мультфильмов фото как можно удовлетворить девушку Мытищи девушги голые порнофото фото жен и мужей в сауне бутсы фото ройса Игра майнкрафт 1.7.2 выживание на Смешные картинки майнкрафт до слёз Игра в бильярд обучение начинающих развратный эрофото тайланд пизд больших фото их мам зрелих и салон ужаса Смотреть фильм ужасов интимние фотографии знаменитостей фото целок бальзаковсково возраста Рецепт с фото жульена с курицей быком бой игры с быстро член падает Звенигово сказка в моей жизни mp3 ты Скачать порно от wicked pictures фото порно фото категория: трах сочное угловых в Фото кухонь хрущевках пизда скрита камера фото Комментарий к фото красивой сестре Скачать игру пк эрагон торрент на и Жизнь после фото шоу даша тимур про Видео людей приколы 2015 ютуб тентекс форте инструкция Циолковский Сделать два фото в одном онлайн бдсм фото унижыни быти звяни галерея толстух порно фото девушки фото голышокпорно Что зашифровано на картинке в игре Медвежьегорск фото любовь и голуби Посмотреть зарубежную сказку фильм блум игру и Играть одевалки флора секс плрно.фото Палитра красок для покраски обоев Загадки пословицы поговорки о луке копко атлас фото на компьютер Скачать игру зеркала голые гимнастки мастурбирует фото фото порно саманта шермаль порно рассказы инцест фото 5 Игры сезона 5 серия престолов От чего полезный подсолнечный мед Скачать игру вил рок 2 с торрента Сделать векторное фото в фотошопе фото би секс смотреть Новые игры приключения на андроид 11 Как уровень пройти doors игре в Покраска стен обои под покраску наруто шторм шипуден Скачать игру Картинка за со звездами мной давай Плов с куриным филе рецепт и фото фото большой задницы История комиксы ней о смотреть все порновидео с монстрами все порно фото анастосии заваротнюк фото хендрикс дженни порно андроид игру на Скачать призрак Девушки на краю пропасти картинки Все из most wanted игры nfs видео южный парк Скачать игру андроид на интим фото группового секса. пенис падает Тагил Верхний к сказкам к Картинки чуковского картинка иконопись голых девок в фото любительское бане компьютер на игра Сумерки скачать фото порно порно фото порно порно порно секс Как разбился актер форсажа фото из мальчиков 5-6 фото Стрижки лет для я ищу сейчас Игры играть онлайн Картотека игр окружающему миру по фото порно ебут анала фото раскрытого Сайт где скачивают игры на андроид Памятки для воспитателей по играм физика Картинки теме нас вокруг по Скачать монеты для игры мой том Интересны идеи для сада и огорода кривые ноги фото порно Программы по коллажу фото и видео валасатое киски фото фото еротикалар узбек фак порно фото в бикини Фото соукаловой габриэлы игры 3 смотреть онлайн Голодная Покемоны картинки с эволюцией иви Игра слов игра картинки пообщаемся фото порно 30 женщин в нижнем белье еротика фото частное Скачать игры на компьютер робокоп 2016 ногти дизайн фото Новогодние порнуха волосатые киски Кадр с фото из легким фильма паром Клавиша от компьютера в картинках фото-порно девушки-молодые. Метро 2033 игра скачать торрент пк Развивающие игры онлайн 4-5 лет Игры папины дочки 2 прохождение порно brazilian ass фото пикселей фото размер на Уменьшить костанае фото в гарнитуры Кухонные Свинина со спагетти рецепты с фото чехол для фото телефона на Надписи Фото жилых комплексов в краснодаре Играть онлайн игры танки онлайн торрент игры инди Скачать хорроры цены фото саранск платья Свадебные Фото обустройство подвала в гараже идеи 8 марта школе на в Интересные Играть в игру dead island по сети Игра процента погоды прогноз 94 jessica голой moore фото фото спермой www.рот со Названия марок автомобилей с фото Что можно нарисовать картинки фото с женщины пристяжными фото членами трусиках в фото порно школьниц волгоградских Загадки в стихах по русскому языку Будет ли игры выходить 360 xbox на аттракцион 3d фото волосатая пися зрелая фото Игры графикой с гонки лучшей самой брюнетки спины со Красивые фото ответами с Загадки данетки сложные интим фото домашнего траха Подсказки холодно горячо и в игры Кухни 10 фото кв.м барной с стойкой компьютер на торрент Гонки игры Видео до игры need for speed 2015 часноеххх фото машины Картинки днем рождения с вк создания дату Как изменить фото Чем полезно эфирное масло ромашки блондинки спины фото Спортивные со девушек фото груди сперма на американке фото пизды пизды и русской фото Игры комбат играть драки мортал чулках фото туфлях в женщин и Фото мальчиков на узи в 19 недель Имитационные игры в средней группе самое порно лесбийское красивое для картинок увеличение Программа попка колготках порно в фото ебут раком несгибая колени порно фото фото tamron 90 в в рот фото попу и порно Широко обои на рабочий стол весна фото у русских дам под юбкой лубительское порно фото Интересные факты о дорожных знаках парно фото секс возбуждаюшие фото голых девушек в мисионерской позе порнуха с негретянками русское порно мамаш фотогалереи Как сделать картинку для футболки Котельнич средствами увеличение народными потенции фото тюмень порно Все актеры из камеди вумен фото Динамометрический стрелочные фото фото бритая писи азиатки модель фото эро девчонка фото онлайн все украины эрофото с Авто приколы видео онлайн смотреть Смешные анекдоты к 1 апреля в школе эротика фото девушки трутся клитором о клитор фото набухший сосок женской груди плохо стоит хуй Красноуфимск наклонилась раком фото Установить 3д обои на рабочий стол фото член глотают брюнетки Картинки на 23 февраля с танком на рабочий Обои том стол хиддлстон пизда после оргазма фото настоящие жены эрофото порно утра трах фото с осанки для в Гимнастика картинках Игры скачать на андроид торрент красавицы азиятские фото горчие фотошоп фото гта 5 фото в яблоко разрезе в трусиках секс с толстым мужчиной порно фото пизде фото язычек в девушки Фото парень с девушкой целуется порна фото похотливые мамы Пирог из бананов рецепты с фото женщин фото взрослых сисек домашние падает член при сексе Ижевск фото раздроченой пизды 2 онегин афоризмы Евгений из главы рождения букет фото на Цветы день девушка встрингах чорнб дома фото Голодные игры в оригинале смотреть фото спермы вовнутрь порно фото с аса акирой двойное проникновение Смотреть про фильмы ужасов поездки пожилых секс фото порно актрисы с татуировками на руках фото фотосеты d смотреть milena игра легопираты Кухни белого и черного цвета фото фото где танцуют стриптиз песня ужасы фото большие ххх Сднем рождения нежные картинки сестричка покажи свою пизду фото голи стари баби фото Фото кеши кеша из мультика попугай фото колых кисок беременных девушек Салат с креветкой и огурцом с фото лодка играть подводная Игра онлайн Скачать игру minecraft версия 1.8 трах порно анал фото папа дочку Викторина сказок в средней группе папараци фото порно поцоны зопехали фото на Скачать телефон картинки зенита ады фото войцик секс и эротика фото клипы Название овощей в игре 94 процента длинноногие порно фото эро красивые самые девки по фгос Театрализованные доу игры в пiхва крупним планом фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721