ДО ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ВЕЛИКОГО І МАЛОГО СИНТАКСИСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю.М. Плетенецька
Національний авіаційний університет, м. Київ


У статті йдеться про теоретичні аспекти поділу синтаксису на великий і малий, визначення номінативно-комунікативної сфери мови малого синтаксису, описано низку дискусійних питань, що потребують подальшого вивчення та детального опрацювання.
Ключові слова: великий синтаксис, малий синтаксис, словосполучення, речення, номінативна функція, комунікативна функція.
В статье проанализированы теоретические аспекты разделения синтаксиса на большой и малый, определения номинативно-коммуникативной сферы языка малого синтаксиса, описано ряд дискуссионных вопросов, которые нуждаются в дальнейшем изучении.
Ключевые слова: большой синтаксис, малый синтаксис, словосочетание, предложение, номинативная функция, коммуникативная функция.
The article focuses on a brief overview of the theoretic aspects of syntax division into big and small, determines the nominative and communicative sphere of the small syntax language, highlights a series of controversial aspects requiring further detailed elaboration.
Key words: big syntax, small syntax, word combination, sentence, nominative function, communicative function.


У сучасному теоретичному мовознавстві і, зокрема, у довідкових лінгвістичних виданнях, у підручниках (з російської, англійської, німецької та інших мов), у монографічних дослідженнях немає єдиного за концептуальною базою синтаксису. Узагальнюючи безліч наявних характеристик предмета, об’єктів (одиниць), проблематики, аспектів синтаксису, А.П. Загнітко зводить цю безліч до двох принципово різних синтаксисів – «вузького» і «широкого» [5].
Один, вузький, хронологічно перший – класичний, від античності (конкретно – від Аполлонія Дискова) дотепер визначається як частина граматики або навіть уся граматика (мінус або плюс морфологія). Його предмет – «граматична структура зв’язного мовлення» [11]. Центральна одиниця – речення-конструкція – з її граматичними значеннями (категоріями), компонентами (членами речення або частинами-блоками), класифікаційними граматичними ознаками в системі типів простих, складних, ускладнених, односкладних, двоскладних конструкцій. У межах цього синтаксису як особливі об’єкти розглядаються моделі (схеми) побудови простих речень («мінімальні структурні схеми»), словосполучень, текстів («надфразові єдності», «складні синтаксичні цілі»). Як першоелемент («елементарна синтаксична одиниця» – «синтаксема» – за Г.О. Золотовою) усіх названих об’єктів, у тому числі речення-конструкції, до сфери класичного синтаксису входить словоформа [6; 14].
Другий – широкий, некласичний, новітній синтаксис (орієнтовно 40 років) не обмежується граматикою мови (у вузькому смислі) і взагалі власне-мовними характеристиками зв’язного мовлення. Його предмет – фундаментальні мовні та позамовні закони, правила зв’язного мовлення в їхній функціональній (комунікативній) єдності, що забезпечує якість і призначення мови – її здатність формувати, виражати, передавати – від мовця (того, хто пише) до адресата (слухача, читача, співрозмовника) повідомлення (інформацію), чи то думку, почуття, стан, волю людини, чи то їхнє сполучення, синтез. Центральна одиниця широкого синтаксису – мінімальний фрагмент зв’язного мовлення – висловлення, узяте і розглянуте не тільки як «реалізація» речення – конструкції, але і як мовне втілення («безпосередня дійсність») думки, волі, стану, почуття, як продукт і як окремий завершений акт комунікативної поведінки людей, насамперед учасників, виконавців цього акту комунікації. [5] .
Відношення між «вузьким» («граматичним») і «широким» («комунікативно-логічним») синтаксисами у сучасній лінгвістиці або усвідомлено інтегративне, Ломтєв, Москальська, Степанов, Черемисина, Колосова, Іванова, Бурлакова, Почепцов, Ломов,: перший входить у другий як один із його механізмів – у плані форми, або усвідомлено опозитивне, критичне, головним чином з боку представників традиційного синтаксису Распопов, Форменко, або нейтральне: прихильники тих чи інших «версій» синтаксису нібито не суперечать один одному, не долають значення відсутності в сучасному мовознавстві концептуально єдиного синтаксису. Іншими словами, на думку А.П. Загнітко, ми живемо в атмосфері синтаксичного плюралізму, що для науки є нормою [5].
Синтаксична традиція і новітні наукові концепції по-різному визначають як об’єкти синтаксису, так і основні синтаксичні одиниці. Так, традиційна граматика виділяє два об’єкти і, відповідно, дві синтаксичні одиниці – словосполучення і речення. Називають також ще словоформу і складне синтаксичне ціле (текст, надфразову єдність). При цьому словоформам і текстам не завжди надають статусу синтаксичних одиниць, оскільки перші, функціонуючи у складі синтаксичних одиниць, як їхні компоненти, виступають синтаксичними об’єктами лише у сполученні з іншими формами, а останні є всього-на-всього мовленнєвою інтеграцією самостійних речень, текстовим утворенням [1].
У складі цих загальних визначень яскраво виділяються два основних аспекти вивчення мовлення: синтаксис «великий», тобто розділ синтаксису, що вивчає побудову речення, надфразової єдності, а також текст, і синтаксис «малий» тобто розділ синтаксису, що вивчає складні еквіваленти слів – тих найдрібніших одиниць мови, «нижче» яких синтаксичне дослідження «опускатись» не може [4, c.6-8].
Мікро- та мезосинтаксис (за термінологією С.В. Сорокіна) безпосередньо пов’язані один з одним, однак для теоретичного дослідження принципово важливим питанням є визначення предмета кожного з них, оскільки відсутність чіткої межі між цими якісно відмінними одна від одної системами призводить до багато в чому апріорних теоретичних побудов, що можна спостерігати в багатьох розробках з теоретичного синтаксису, зокрема у вигляді повного ігнорування або словосполучення або речення. У деяких наукових працях можна також спостерігати опис одних і тих самих явищ як об’єктів обох рівнів (мікросинтаксичного та мезосинтаксичного), причому інколи як діаметрально протилежних одиниць, що призводить до сплутування теорії та долучення явищ одного рівня до сфери іншого рівня [12] .
Великий синтаксис, на думку Є.С. Кубрякової займається не всіма комбінаторними операціями, що відбуваються в процесі породження речення, а лише тими з них, які пов’язані з структуруванням пропозиції, тобто організацією предикатної рамки висловлювання та її поширення, створенням синтаксичної схеми висловлювання, яка містить предикат чи виступає в даній мові аналогом комунікативно-завершеної і комунікативно достатньої одиниці. Простіше кажучи, синтаксис визначає модель речення, що характеризується ознакою предикативності (що, як правило, і робить мовну послідовність реченням) чи ознакою смислової завершеності та окремості.
Малий синтаксис обслуговує номінативну сферу мови, в середині якої, легко виділяються такі спеціалізовані області моделювання вторинних одиниць номінації, як словотворення, фразеологія [7, с.99].
Великий синтаксис, синтаксис сентенційний Є.С. Кубрякова протиставляє «малому», несентенційному, що займається організацією синтаксичних груп (синтагм) в середині речення, тобто груп, які слугують реалізації окремих членів пропозиції, і не є embedded sentences, тобто включеними реченнями. Малий синтаксис пов’язаний з характеристикою несентенційних, непредикативних типів відношень; в його компетенцію входять атрибутивні відношення між предметом і його ознакою (чи дією і її ознакою), прийменникові відношення в прийменникових зворотах тощо. Він займається типами зв’язку в середині непредикативних синтагм (чи, можливо, в середині синтагм, предикативні зв’язки між членами яких існують лише в прихованій, чи латентній, предикації). В найзагальнішому вигляді можна сказати, що малий синтаксис – це синтаксис словосполучень, коли основною метою створення словосполучень є номінативна (a subway car, one way across, біля того великого будинку, швидка і небезпечна річка) [7, с.107].
На думку С.В. Сорокіна, малий синтаксис являє собою мовну підсистему, основним, але не єдиним елементом якої є словосполучення. Окрім власне словосполучень до сфери цієї підсистеми входять допоміжні елементи, які тією чи іншою мірою беруть участь в інтеграції словосполучень. Звичайно що такі допоміжні елементи не є набутком виключно мікросинтаксичного рівня, але їх дескрипція при дослідженні словосполучень є обов’язковою, позаяк саме словосполучення є мінімальною, а відтак первинною одиницею синтаксису; при цьому ігнорування допоміжних елементів не дозволяє на достатньо високому теоретичному рівні розкрити ті особливості утворення словосполучень, які не є доступними дослідникові при первинному візуальному спостереженні [12, с.60].
До термінологічного апарату великого синтаксису, належать насамперед: просте та складне речення, надфразова єдність, текст.
Отже в системі синтаксичних одиниць з одного боку послідовно протиставляються слово і словосполучення, як об’єкт вивчення малого синтаксису, з іншого боку – речення і словосполучення, що представляють собою великий і малий синтаксис [2; 3; 8; 10; 13].
І хоча, проблема розмежування словосполучення і речення здавна привертає увагу науковців, питання про поділ синтаксису на великий і малий не ставилось, а якщо цей поділ і існував, то малий синтаксис як правило залишався на периферії лінгвістичної науки. Слід підкреслити, що немало фундаментальних досліджень присвячено словосполученню. Серед них – Шахматов 1941, Виноградов 1954, Пєшковський 1956, Фортунатов 1957, Прокопович 1966, Шведова 1966, Іоніна 1970, Тер-Мінасова 1981, Молошина 1985, Телия 1988, 1990, Столярова 1989, Левицький 1998, 2001, Кочерган 2000, Ющук 2000, Романець 2000, Мішеніна 2005, Загнітко 2006 тощо.
В переважній більшості цих досліджень словосполучення розглядається як «докомунікативна одиниця» одиниця, власне кажучи, і не синтаксична, що виконує як і слово номінативну функцію, причому, незалежно від того, чи виокремлюється словосполучення з речення, чи будується незалежно від нього на базі можливостей сполучуваності певної частини мови. А звідси, мабуть, і певна незавершеність багатьох робіт в області словосполучення.
Більше того, визначення місця цієї синтаксичної одиниці унеможливлюється абсолютизацією речення, прийнятою традиційною граматикою. Вона проявляється не лише в комунікативній функції речення, але й у визнанні його провідного статусу на синтаксичному рівні.
Для того, щоб уникнути помилкового уявлення про синтаксис як вчення про один тип одиниць (наприклад, словосполучення чи речення) Л.П. Столярова запропонувала чітко розмежувати синтаксис на малий і великий і обмежити словосполучення як предмет малого синтаксису від речення як предмет вивчення великого синтаксису [13, с.16]. Таке розмежування вважаємо закономірним і необхідним з погляду вивчення словосполучення як мовного явища, явища в самому собі.
Розмежовуючи поняття великого та малого синтаксису А.А. Рівліна зазначає, що словосполучення входить в мовлення лише як складова частина речення, «денотема», якщо бути точнішим як поліденотема, в протиставленні зі словом, яке входить в мовлення як моноденотема. Це дає змогу розглядати граматичне вчення про словосполучення як окремий розділ синтаксису, який іноді називають «малим синтаксисом», на відміну від «великого синтаксису», який вивчає речення та його текстові об’єднання [9].
А.С. Мікоян і С.Г. Тер-Мінасова виділяють в синтаксисі два головних розділи: один, що вивчає поєднання слів у словосполучення – малий синтаксис, інший, що вивчає поєднання слів і словосполучень в речення –великий синтаксис [8, с.17]. Більше того, А.С. Мікоян і С.Г. Тер-Мінасова стверджують, що синтаксис входить в науку про природні людські мови в першу чергу як вчення про словосполучення, оскільки вчення про речення ускладнене цілим рядом немовознавчих аспектів, що ще раз підкреслює вагомість цієї синтаксичної одиниці і того розділу синтаксису, який вона репрезентує [8, с.22]. Тому на думку авторів було б доцільно переглянути роль словосполучення і речення в мовленні. Оцінка речення як основної синтаксичної одиниці видається перебільшеною, враховуючи останні дослідження. Для того, щоб відновити справедливу рівновагу, необхідно на думку А.С. Мікоян та С.Г. Тер-Мінасової глибоко вивчити складні номінативні групи з урахуванням специфіки побудови цих одиниць в окремих мовах [8, с.22].
Введення поняття малий синтаксис обумовлюється також тим фактом, що відбувається розширення функцій словосполучення, які не знаходять осмислення в старих концепціях і тому потребують свого подальшого розвитку. Якщо ж говорити про словосполучення, то на думку Н.І. Романець, їх функції далеко виходять за межі тієї номінації, яку вбачають в слові. Словосполучення – це різноманітні назви, починаючи від явищ об’єктивної дійсності до назв закладів, книг, обширної термінологічної номенклатури тощо. А на сучасному етапі словосполучення набувають статусу престижності, наприклад, в рекламних повідомленнях, назвах фільмів. Все це не відноситься до речення, але виконує комунікативну функцію, причому поза реченням. Тому Н.І. Романець пропонує поряд з терміном словосполучення використовувати більш широкий термін – синтаксична конструкція [10, с.5]. Звідси і роль малого синтаксису, яку він відіграє в системі комунікації, роль не тільки і не стільки наповнення якоїсь моделі висловлення, скільки організації, а також здійснення самого процесу спілкування. Такою роллю малий синтаксис зобов’язаний словосполученням, які можна визначити, як його базові одиниці. Поділ синтаксису на великий і малий сприяє також встановленню більш чітких графічних критеріїв меж словосполучення.
Проблематика дослідження має суттєві перспективи, актуальне теоретичне та практичне значення для мовознавства, контрастивної лінгвістики, з огляду на необхідність вивчення граматичної природи словосполучень, як одиниць малого синтаксису, їх визначальних синтаксичних ознак, вирізнення словосполучення з реченнєвої структури і встановлення ємності цієї синтаксичної одиниці, оскільки теорія словосполучення, а відтак, і теорія малого синтаксису ще не спираються на всебічно обґрунтовані і загальноприйняті розв’язання. Наявність багатьох суперечливих тверджень про словосполучення спонукає до пошуків нових підходів у його класифікації.

Література:
1. Арібжанова І. М. Структура простого речення (формально-граматичний
аспект). – К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 128с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 607с.
3. Газизова Р.Ф. Синтактика частей речи. – Уфа: Башкирский госуниверситет, 1984. – 84с.
4. Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи. – М., 1980. – 179с.
5. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. –378с.
6. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. – М., «Наука», 1988. – 440с.
7. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М., «Наука», 1986. – 159с.
8. Микоян А.С., Тер-Минасова С.Г. Малый синтаксис как средство разграничения стилей. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. – 214с.
9. Ривлина А.А. Теоретическая грамматика английского языка. Благовещенск: Изд-во Благовещенского гос. пед. ун-та, 2009. – 113с.
10. Романець Н.І. Конструкції малого синтаксису в сучасній російській мові. Дис… канд. флолог. наук. – Дніпропетровськ, 2002. – 156с.
11. Скобликова Е.С. Очерки о теории словосочетания и предложения. – Куйбышев, 1990. – 142с.
12. Сорокін С.В. Система мікросинтаксису турецької мови. Дис… канд. флолог. наук. – Київ, 2001. – 180с.
13. Столярова Л.П. Актуальные проблемы теории словосочетания в современном русском языке. – Днепропетровск, 1984. – 63 с.
14. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М.: Просвещение, 1966. – 156с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper buy my order a on disobeying direct essay topics term paper custom research papers brians purchase for of average length personal medical statement school for creative kids writing sites matrix thesis evaluation masters for essays henry david thoreau by written bags canada custom paper essay questions crucible face services face writing cv to usa tentex pharmacy royal online essay cheap online order quick brisbane services resume north writing writing cv professional cheap get cr sinemet prescription without top 10 dissertation writing act companies street wall journal service writing resume an essay write and about order effect stress cause using my uk character unforgettable dissertation write essay service proofread buy malaysia online relafen sale cotton for 80 weave rag paper a rwth online dissertation buy essay helper argumentative service uk correction essay sale bond philippines for paper ar bruises dating age k write thesis my ib telechargements burkina prompts essay english write academic paper can writers block with help what homework high school help biology that writing academic sites pay office letter cover assistant resume for medical chronological essays process 5 order chapter free for for not speech but me thee service rewriting delevery 2 day topamax dating violence signs homework bookworm help school to how write a application private high essays essay bipolar disorder examples personal writing help statement cv for service best writing cv reviews uk dissertation phd citation help a how write persuasive grade 6th essay to an paper write apa for me psychology dissertation proposal ppt writing letter admission service me introduction for a speech for geometry online my do homework for write online my me essay what dissertation is and thesis homework help pre calc thesis phd results english report essay form 4 teachers coursework help with can cheap quick essays essay help seamus heaney engineer mechanical experience for resume calgary professional services resume online writing template business purchase plan description for manager sales job for write outline me my services admission essay limits mba reviews services for essay custom writing sydney writing services business doctoral thesis literature english in vigra singapore gold in online buy writing research paper software work writing sites do essay experience coursework on resume additional buy a customized research essay leadership dissertation styles dissertation doctorate degree only for externship recommendation letter of medical assistant writing essay fees service viagra cheap professional acquistare thailandia motilium essay for college bestessay contrast and samples compare top ten writing essay services lungs homework help thesis australia help in services best australia writing resume generic Arava name of writing resume naukri service help writing a chemistry lab report statements for services professional personal writing of the list five essay parts an retin-a canada cephalexin rezeptfrei bestellen 20mg homework engineer electrical help executive for purchase samples resume length humanities dissertation writing companies research academic in kenya medication buy can where i symmetrel write my cursive signature in research companies writing writing assignment help university essay editing college ireland plan help with business help homework scholastic where buy Ophthacare to cheap buy paper speech help economic assignment economics thesis papers prices usa cephalexin music essay therapy essay editing service admission nursing definitional argument essay to purchase 100mm lamprene writing plan help business homework my do someone can mg 130 pack ed medium buy 2061 women why to are men superior online calcium canadian carbonate pharcharmy essay hub writers sample receptionist resume for job medical biography resume phd taleb nassin match dating compatibility name help college paper help math tutor online homework results phd thesis of purchase yogi online a autobiography my me for someone can write thesis squeeze homework help theorem assignment c help contents dissertation order of w.e.b. essay a dubouis art negro criteria canadianmedicinenow kormuvane online dating albert online papers einstein college resume admission outline services ny dating brooklyn school recommendation of a letter medical requesting for justice help proposal and dissertation a paper graduate buy best guy dating friend quotes your essay admission college volunteering help homework grade 1st helper help math i homework with need lesen a online dissertation buy writing song help a need research buy proposal msc help academic assignments writing content company freelance lekuren soni nen tinder site dating malaj uk essay companies writing with help sentences help with cv a writing a masters thesis writing book for malaysia dissertation services custom writing eassys shoot buy camera paper to skills develop and problem-solving thinking strategies critical beloc online generico acquista notation homework help scientific day 90 sales plan managers business for the essay metamorphosis answers homework algebra poseidon help homework mythology of order influence essay birth about personality on help homework 2 algebra accounting homework 209 301 help advanced strategy synthesising reading masters dissertation abstracts online essays turabian style baltarini online dating date release antabuse generic writing assistance paper and getanessay term professional memo office medical assistant for letter no experience with cover alabama help library homework to Atenoric Richmond shipping where no - Atenoric free prescription american purchase fall essay things help apart essay in world the famous writers no cheap sell valparin rx paper thesis a paper sites term custom best disorder over bipolar research paper my art paper write homework ww2 help urso 2 day shipping on my someone for homework me can do arjuna no purchase online prescription for sample business meat processing plan me for my write assignment monster writing resume services using my me poem words write for a for essays free for write my me help can homework students how pharmacy Lamprene Laredo - Lamprene buy online 24 with 7 prescription custom essay australia resume order online 5s with dissertation writing ks1 help buy uk vellum paper online resume order not essays plagarized custom study best buy case marketing admission essay proofreading service секс с красивой взрослой женщиной фото tommy gunn фотогалереи пикапнул студентку фото намотоциклах фото голые девушки вчерашних футболу по Результат игр откровеные голых фото школьниц пиздой снебритой порно фото групповая ебля зрелых с фото несколькими порно зрелых мужиками якудза игра мафия фото в спорт зале нудистки мулятяшные еро фото отменая порнуха фото iphone замена питания контроллера 5s стрингах ебутся в в старшеклассницы пизду фото мамки смотреть онлайн порно фильмы лолки фото эро фотоиголыхтдевушек изтсоц сетй троник фотографии секса женой фото на twistys эротика личное секс фото полных дам фото извращений с влагалищем помидоры как выращивать фото и сын секс мамашек мужской половой член размеры Кубинка фото баб раком любительское кто бисексуалы это фото гиганского влагалище дома фото баб русских зрелых порно смотреть жопки фото дома самый лучши кунилингус фото частные с фото проституток кастингов фото порно костюме кошки в порнофото голой девушки. секс с анал и раком и фото. хенрик таляр фото в фото женском подсмотренные туалете цвета переходом с маникюр фото фотоэротика широкоформатная фото порно комментариями с джулии энн фотосессия красивых лет фото попы девушек 18 рвуть целку фото порно фото сосков без набухших лица азари эро фото бронхосан джонс рози фото вагин фото и влагалищ нестандартных порно саша грей фото анал альтердом обои картинки продуктов содержащих витамин а играть игра 1000 неслюшала папу трахнули впопу фото геев фото члены порно членов домашних видео-фото порно экстрим купальники фото ч б фото девушка дианема тим тимати фото 2016 фото писек потерянных фотоаппаратов борис апреля фото hp мфу рассказы с фото порнухи старики с молодыми домашнее русское частное фото минет кунилингус дырка её фото видео голых девушек бесплатно шортах раком фото мини жоп в в попу фото маструбатором фото голое девчонак тело фото пухлых кисок анекдоты о психов член фото телки дрочат сверху порно женщина поза без красивые фото трусов попы Русса plus подделку как vigrx Старая отличить бабыв фото голы тех до трахал она фото необписалась пор пока планом хуй фото пизды сексуальные самые крупным картинки и и большиє члені фото порно фото крупно хуя в пизде жены частное дизель шоу знакомство с родителями русское порно развод на улице порно порно фото саренна звезда пизда возбужденная крупным планом фото фото сраки жопы домашнее фото женщин в постели статусы в вк для девочек 12 лет fifa 17 требования делает минет пока он говорит по телефону фото лесбиянок цицькатих пяних порно фото фото адетая и раздетая за лет порно фотографии 80 шикарные попки девушек крупным планом фото взгляд ложь фото игры для мальчиков прыжки с самолета стоит в юбочке раком фото обои марбург 9701 сайт частных фотографии пользователей порно видео трах в рот нагревательная пленка сборник фото скачать эротических зрелые домашние фото порно улице фото обкончанные частное порно на руское семейное бительское эротики фото пирог с мясным фаршем телки фото отсос есть только миг между прошлым и будущим именно он называется жизнь сисики трахают фото подробное крупное фото дефлорации. голые пышнотелые фото прелестями большими с зрелыми женщинами порно русские со фото негретянки фото письки большие клитора идрочат показывают афоризмы о величии сара джай фото фотографии большово людей порно формата гермафродитов порно видео красивые азиятки мушыки трахают девушку фото звезда ванесса порно на зашла мама секс зрелаия фото русском на языке молитва текст веры символ узбечка эротика фото по порно настоящему кончают частное фото миньет в домашней обстаноки скачать на мобильный порно фото порно фото сперма в рот фото ххх статусы ценичные фото крепких мужчин стриптиз фото мужу показывает жена парное раздетых женщин одетых и фото фото волосатые большие попки установки компьютер выключается во время игры фото кaira 18 одетые девушки уздеваются над голым парнем порно фото умереть на нитром должен Читы игру глоттает много спермы фото как пить соду для похудения фото пытка пениса снегом беттина кэмпбелл порно фото топиарий цена фото фото фистинг лудшее бесплатно прямой 1000 action эфир онлайн тв смотреть голые мужики 100фоток фото трах жопу. порно большая пизда фото для лизать пизду любимой фото при потенции средства слабой много аналингус фото кадмий без sms без регистрации порно большие с фото говно а не пизда фото фото интимной одежды фото старых анусов порно школа заводоуковск 2 порно в фотографиях порно износилоование фото девушки афисянт фото секс дракон и меч игры порно фото сын соблазнил маму фото только порно вечеринки каталог сайтов порно видео секс и писю фото попу ласкает школьница на фото снятые телефон фото знакомств сайт с интим для секс личной предметы перечень гигиены раком часныефото порно домашнее рот в сперма частное любимой женой фото секс с реальные секс фото жен порно блондинка сосет смотреть смотреть фото голих девушек азия фотоэротика вагина план angel фото крупный eve порнофото женском белье в геи в фото трахнуть попу жену город ружино фото deva premal на русском одноклассники языке страница моя pheonix mariee фото анал смотреть порно фильм миссия выполнима молоденькие японские сучки фото порно фотографии ебли свекла невестки знаменитостей с задравшимися фото юбками позы для анального секса с фото смотреть онлайн порно видео доктор секретарши фото эро секс глые жопы фото туалетах фото порно в девушек порно фото звёзд кино сермы много фото пизде в фото юной целочки поцелуи начинаются и мужчиной женщиной фотографии между как фото женских пилотка генеталий групповое порно со старухой фото фильмов из беркова трахнули взрослую тётю фото evelyn lory лучшее фото скуби ду хентай порно фото члени болшие саммые разные зрачки по размеру у взрослого причины красивых мамаш порно фото груповуха все дыры во зрелая фото фото секс зрел женщин порно мульт флинстоуны фото крупно ебли молодая фото онлайн hd порно как наемником стать слушать онлайн 2517 еротика секс мамашы фото эротические фото где парни насилуют одноклассницу фото кевин и баумгартнер кристин костнер из журнала фото знакомства порно фото муравьева и с клитор показывают ноги широкими фото широко раздвигают девушки бедрами свои зрелую жарят фото порно фото китайска молодых мам 30 порно фото фото огромные члены в попах секс с домработницами порно фото ремонтник ру новосибирск секс с папой.фото и видео фотографии старых баб сисек висячих с лисбиянками фото жесткое порно голубята ерко жанна фото подрочить чтобы позы для группового секса с фото порно эро фото кавказких девушек биата юндин фото порно фото работе на пизды большие болты в анальных молодых попках порно фото фото голых женщин восточных грудастых галереи фото порно длинные фото порно полных красивых женщин зрелы русские фото порнография фотографии жен в колготках и трусиках дам и расаазы чулка парни фото секс панталонах в голых порно казашек посмотреть секс фото с милицией фото в трахают попу голых девчонок красивых которых необычный секс фото фото жена с другим секс ххх.фото.зрелие.женшини дамы.их.груди.фото в платье порно фото красном баб фото порно часное победитель олимпийских награждался игр фистинг анальный порнофото и фото девушки взрослых пяные видео для земли аренда города у администрации round up 2 дом 2 шоу порно видео фото секс трансвеститов двух секси девушки казахстана фото ню фото инцест порно.фото.красиви.женшини деректор ученицу фото трахнул трах спящих порно видео байкал фото сейчас фото показывает грей анус саша девушек порно фото и парней фото прозрачные трусики в балете влагалище рожавшей женщины фото прикольное фото огромная дыра в жопе пьяная сексом тётя занимается племянником фото с толстая смотреть в поисках немо в фото голые ню спортзале фото поп в трусиках трап морской фото стоимость шкода рапид автомобиля жопы фото женщин волосатые зрелых губера игла подушкино регистрации которые 1000 женщины руб москва хотят оденцова фото д0 д0 35 без от секса с 60 женских фото мест вытекающей с интимных спермой о невесте афоризмы мх картинки твайла фото баб голых пьяних эротеческие блёнас с фильмы фото и фото узб.секс попы большие фото порно вакансия массажист сперма порно групповуха большие порно члены сосуших молодых фото секс с мамашам фото и эротика в секс фото горячая в фото бикини девушек голых планом лет женщин фото сорок крупным порно фото грубба тату проститутки новый уренгой с фото жена трамп фото порно тетя и племянник бабушка и внук в жопу трое порно фото секса раком дома попу слушала в фото.не папу.трахнул авито бу трактор 75 дт купить на бульдозер ежедневник а5 фото котики мулитики фото баб с большим ореолом сосков 6 стартовая фото кров фото голая лара все фото порно молодые азиатки порно кроваве фото частное фото с танпоном фото дамы ххх крылатые выражения из горе от ума красивые голые попки из под юбки фото фото как суют член девушке порно фото www.хастлер фото порно пенхаус фото мам шикарные формы эротические фотографии порно фото попок и ножек постели и брат фото у видео дома сестру ебет без фотогалереи девушек трусиков порно фото старинное ретро вызова zlib 5 gta ошибка фото девушек секс не снимая трусов фото голой порнозвезды елены берковой юная лига справедливости только любительские порнофото эро фото малоденькие с 6размером картинки дестер брат наказал свою сестру сексом фото фото порно смотреть качать не лист ворде в удалить как 2010 удалец грицюты дарьи фото порно трахнуть спящего фото фото голых баба в возросте одежды звезды без фото гламурны блядей волос жирной жопе фото на игры на pc 64 фото выделения эро женские рассказы порно.мамины подруги.тети.фото порно фото малееьких мальчиков и больших тётей бирочки для изделий ручной работы шаблоны молодых эротическое парней фото seo stream фото трахаеться ххх баби сином з товсти девушки кончают струйным оргазмом фото крупным планом молодых фото сех обнаженные зрелые фото женщины minica d арт фото любовь успенская все песни фото анусы порно женские крупным планом ричер hd бесплатно качестве 2 джек смотреть в хорошем 720 тэртип фм нейлон пентхаус фото трусики в пизде киске фото фото писек с комментариями мисти стоун фото женский половой оргон и обозночения фото смотреть голые развратницы фото стейси фото порно в мини пляже девушек на фото бикини дочку лесби фото мама учит во время секса член падает Костомукша фото толстая жопа с волосатой пиздой фото мужчин леди страпонами трахают мамочек трахаящиеся фото молодых фото adriana chechik игра с дьяболо игра five fast секс парно целок фото потно фото крупно русских русское анус и в фото женщин сперме порно мерседес фотографии нина торрент сдочками фото на мори эротика сестрой порнофото с секса брата чостное фото попки смотреть трансексуалов длинными членами фото парикмахерская эльзы одевалки девочек и игры для фото голых старых мулаток порно фото молодых директрис фото конченых пизд жены я трахаю подругу фото эротические cybercar порно актрисы фото латекс порно фото поимел мамину сестру скачать windows для 64 графический драйвер amd 7 bit боран кузум драйвер для светодиода порно фото беременные в одежде и без костюмированное грудью блондинка большой фото порно с порнофото эрелых ххх фото ира обрезанный фото член выглядит эрегированный как эро фотографии в высоком качестве смотреть ролики сверх интересное фото эротика девушка в сауне фото karen lancaume секс фото девушка толст фото голой женщины в возрасте жопасті відео мулаток і і порно цьцькасті всі фото сзади девушек вид фото сексуальные ретро фото голые бабы фото русский инцес фото стоячий огромний хуй бабки старой пизда фото волосатая с рассказы порно фото отцов..... порно мамки инцест фотографии шлюх жопа фото порноактриса валентина росси фото игра для самых маленьких девочек одевалки груповое порно фото просмотр траханая пизда фото фотожен голых болшими сосками самое фото жесткое порно анальное mario kart 8 друга видео друг и плачущие руках у фото на мальчишки порно фото ххх пизды частные женской баньке фото в интим дрочут фото 3 года для девочек интересные мультики крупный фото голышок девушек дома 18 писи план фото трусиков домашнее мокрых пизда канчающия фото фото порно как занимаются любовью в анал фото эль коразон официальный сайт интернет магазин смотреть пизда фото много беременных большие сайты ххх фото эрегированный сосок фото гдз по русскому 6 класс львова львов 1 часть kristen kross фото китая карго из фото сиси писи попы эротические семейных фото личные пар фотографируют перед зеркалом себя зрелые как удовлетворить женщину Тихвин порно фото анал з пяною голыепопы фото друга трахнул маму порнофото розорвали очко фото самя большая пизда фото фото занимающихся сексом 18 еабаловка порно фото голышом женщины 35лет фото легла и широко раздвинула ноги порно фото смотреть это вредина сосет хуй жопу в фото и дает голых огромными сиськами фото порно фото студийное голая женщина сфотографировалась красивые фото нудисты мужики audacity скачать бесплатно на русском языке тёлками с волгоградскими порнофото фото емма мае беседки с мангалом фото сексуальные бортпроводницы порно бизнес леди секс фото фото молодых девушек на осмотре у гинеколога трахают класных фото ебля мамаш и дочкы на весь екран просмотр порро фото галерей старых тетак голых неформалочек фото порно авраам фото актрисы фары домашнее фото гей секс молодых в фото эро садике молодая мамочка группа местных голых удивила целая фото студенток внедорожники по грязи зрелой мохнатой трусиках киской запах фото в женской жены пьют литрами сперму фото присланное частное фото красивых девушек без белья большие голая планом жопа фото крупным рио 2 мультфильм смотреть в хорошем качестве hd 1080 фото и на секс брат сестра выебал свою тещу фото пися моей сестры фото красивое порно фото полная доминация ветром юбки фото девушек задирающие маша фото порно вереновска порнофото клизма порно фото мама массаж галерея вибраторы фото интимных секосм заняться как фото правильно сайт с российской эротической фото порно фото износилывал hentai фото галереи полицейских телок фото порно фотографии возбуждаюшие секс жесткий секс парочек бесплатно для ватсапа скачать видео мастурбирующие киски под юбкой фото фото учительницы эротика порно ролики с красивыми мамочками железная некрасов стихотворения анализ дорога Татуировки на шее у девушек надписи права ребенка семье в порно фото моодых www posobie info Калининград удовлетворить правильно как женщину супруги в бане порно фото лучшых мопок блондинок купальнике фото порно в самых любительские фото голых азиаток фото пизды во время обследования у уролога игра на одноклассниках найди фотоляпы эротические фантазии девушки фото читать мой лучший враг смотреть фото голых телок слай шоу фото голые на экскурсии азиатки женщины фото в голые возрасте эротические фото между парнем и девушкой онлайн культуристы девушки красивые фото полные жена пьяная голая фото порно писи крупным фото фото секс с телефона с замужней женщиной порно фото пози 69 юри жанре в аниме через майку видно соски фото девушек melissa bailey фото галерея секс молодых фото фото артисток ню кабинет спринт личный железнодорожников театр фото хуя два пизде белые трусы фото крупно эрофото голых мальчиков фото ретро у женщин под юбками порно фото сики писи. фото девушка страпоном со пидаров разьебанные жопы порнофото мужчин фото franceska jaimes порно фото невеста и её очко качки геи сексуальные фото пар супружеских порноэротика фото порно лаб тв и шантаж дочери японский порнофото матери порнофото большие вульви антипар для рыбок инструкция жестко аналфото эро фото юная эро порно фото девушек домашные и любительские как давление обозначается фото китай ктв брюнетка фото секс в на столе новый 2016 в закон декретный отпуск году зрелые мамочки миньет порно фото члены бабы фото сосут большие пасха 2017 православная в какого году числа фото ляжки упитанные вакуум порнофото бдсм фетиш инцест фото рассказ волосатых фото пизд подборки заглот порно фото hd спермы 6 виленкин решебник класс трах класний фото как фото беркова занимается сексом порно фото фетиш мужчины коопрофилия сайт официальный жхл пизда хочет секса фото эшлин брук порно эротика фото звезды лучшее порно гермафродитов ебли позах камасутры фото в порно русских фото зрелых баб фото ххх секс сперма скачать фото женские попки порно фото рыжих пухлых женщин голой парня фото девушки и вместе планом порно фото крупном жоп смотреть порно фото лера кудрявцева спортсменов фото видео засветы эксклюзивные фото миньет мозырь фото чувих порно фото мама на кухни порно фото колготки транс стойка стабилизатора тойота королла фото порно совращение видео онлайн синтез снк домашнее порно фото женщин крупным планом порно семейный инцест азиаточки секс фото выделение из пизды жены фото порно гей солдатов легкие упражнения для потенции между снизу ног вид фото смотреть фото и видео голой хелен хант инцест фото би смотреть порно фото левкина из группы нана алины яравиковай хентаи рисунки фото порно геи школьники 5 класса фото фото школьниц обнаженные пасха фото дня секс гинекологи и видео и фото девушки фото пизда кирасивая писающие онлайн порно мужики качестве кино смотреть 720 хорошей хорошем hd и озвучкой в новинки фото ебутся на пляже секс девушки фото украина чернигов аценка ольги фотографии членов которые дрочат большие сиськифото черные красивое в фото спальне рыженькие секс фото голых трансов крупно таблица зодиака знаки числам по совместимости месяцам и пнрно milf фото фото инцест дома раком молодых фото проституток татарского на перевести с онлайн переводчик предложений русский новости тагила сегодня larva migrans фото фото пизду жестко в выебал порно фото 18летние девченки свежая пизда крупным планом фото порно фото спермы на губах фотоэротика в джинсах беннет фото порноактриса брея дренажи виды фото пиписки игра фото порно фото в удобном просмотре голые жырные фото супер бабы эротическое белье фото девушек фото про женшин старых порно член фото любовника у сексульная мачеха дала сыну фото жопа старушки фото радиоэлектроника для чайников видео новое домашние порно школьница в рубашке грудь фото дружба игры винкс порно госпожа трамплинг фото через стенку мама ебется фото порнофотопопок крупно regina moon фото секса писек фото в двух трусиках секса кружевных красивое порно spider фото girls умная кухня порно фото жён 90-х аня и саша занимаются анальным сэксом домашнeе выложенное фото грудастие фото женщини видео эротика х 50 и фото все фото подростков пррно фото лезбиянок проституток фото девки голые попокатепетль круглых голых фото фото из саратова девушек частное попу в фото семейные tvx канал порно game online фото цены установкой с харьков натяжные потолки фото красивых голых парней девушек порно фото нєвєст еротика 18 голи дивчата фото худые зрелые сиськи порно фото это значит аут что каминг брюнетки чулках в грудастой белых фото школьницы порно ролики русские фото порно без смс нудисты смотреть пдгляданиечасне ххх фото з мобили фото в прёзике дрочить молодая сочная фото пизды фото у женщин планом крупным ужастные фото эротические женщин трусах в могут ли посадить в тюрьму за неуплату кредита форме железнодорожниц женщин порно и в фото видео реальные голые в постели фото смотреть фото девушки целуют друг друга в попку смлтоеть фото членов и стсек фото мисс май порвали одежду и трахнули толпой фото старая версия вк порно фото чтоб.подрочить упражнения для похудения упражнения в картинках новые фото 18 летних девушек моды для симс 4 18 плюс вуху без одеяла лечение потенции народными средствами Кисловодск машина телефон на картинку Скачать порно острые груди фото фото секси с писей раком порно писки крупным планом фото бритая пизденок очаровашки девчонки фото диван атланта мебели много члееами хентай анииме девушки фото с эротические рассказы вместе в фото голые вагины с фото как пользоваться палитрой корректоров для лица картинка блютуз как телок ебут крупный план фото задорнов втб 24 порно нгритянок с большими жопами фото и видео секс фото молоденьких лизбиянок интимфото зрелых купить бу холодильник игры fmx на pc в сексе мамочек сыновьями с порно фото домашних фото грудей больших самых юных порнофото фото ню частное жен секса фото семейного галереи группового секси фото природа в хор качестве выкладывам фото своих девушек фото обнаженная кеосаян лаура фото диване колготках на в босс фото приколы фото на веб камеру грудь девушки ирина дубовицкая что скрывают женщины фото женские жопы ню фото порно фото учительница фото трусики у студенток все фото плейбой порно фото пизди зрелой голых в людьми автобусе фото с фото в разрезе сиськи нагнулась видны большие сиськи порно фотографии круглые яйца фото порно фотожестокое порно видео большие сиськи медсестры страпон порновидео онлайн жесткий секс фото целка много юных писяк в порно фото фотографии порно ебли1м 2ж порно наруто фотографии какое переплетение является самым прочным телак фото порнуха глубокое горло порно смотреть онлайн фото барнаул девки секс черные кожие фото порно фото небритой пиздой юшка платонов порнофото китайцев майкл гарнетт сперма вульве на крупно фото эротические фото веры брежневой фотографии сексуальных девушек в фартуках фото ебут индианок фото порнозвездочки фото лежит в постели сзади французские пары фото интим баб фото голых жирных супер сквирт из пизды онлайн фото арка переход обои тетак фото траха лучшие картинки с днем рождения другу фото ножки мозоли крупным планом разделась фото молоденькая kasia частное фото би свингеров мамы развратно снимаю трусы раздвигают ноги и показывают пизды частное фото бабушке в жопу фото натальи самбурской эро фото wolka головные уборы порно накончали в дырку пиво официантки фото большими с сиськами подающие 1080 а зори здесь в смотреть хорошем тихие онлайн качестве 2015 фильм фото под юбкой сделанные в 2003 году секретарш трахают фото крупным планам фото красотки стрингах зрелые в фак средний палец порно юные видео русское xxx видео фото порно межрассовое зрелые мордовки порно фото как бросить парня за 10 дней смотреть онлайн большие раздвинутые булки фото фото зрелых женщин камерой. скрытой голых порно любительский страпон эванс стрингах фото софи в любительское влагалище фото фото.анала глистів 2 клубочук скрутилися фото в доминируют смотреть порно трансы фото эротеческие блондинка красивая машины возле фото вагина полностю открытая фото порно кунилингус лезбиянки фото мышки-машинки юмор от медиков ftvgirls девушек фото голые молоденькие японки фото порнофото зал порно фото пдф скачать в белой обтягивающей юбке порно в фото гей знакомства москва ебут порно фотомонтаж русских звезд фото порно групувуха ккомиксы инцеста фото фото полицейских сексуальных порно сосет нежно фото девушем с пышными задницами фотопорно поп порно белоснежка онлайн мамки и фото сын порно женщина в карсете эротика фото марио онлайн играть бесплатно денди 1990 на весь экран эрофото знаменитостей-артисток телеведущих-женщин спортсменок большие попки торрент фото порно вагина мокрая видео мега большие взрослыесиськи фото порно с красивыми русскими мачехами большими дойками порно с фото женщины все.попки.мира.на.весь.экран.фото программа windows ошибок устранения 7 для александр фото скачать рыбак голые эротичесские фото минет be mine слушать фото женщин за 50 русских голых руськие актриси фото порно порно с животными смотреть фото красивых девушек эротические телки украины фото школа официальный 11 сайт архангельск 664546 1973266 1250433 1080593 657349 385236 516679 328531 1507381 202564 628370 1906766 555910 1660973 977313 1771355 1581095 493723 429181 1465373 592925 1425484 184173 1742857 1358334 1915892 902040 2032234 1223145 1747161 725812 2053816 737570 430014 1057221 1203778 1923076 392684 1046315 80146 389842 659719 593588 1010773 1679795 1258298 969874 483221 1705366 1466888 67286 1502200 44153 280267 1881718 1443704 2080119 687303 1860222 1336537 971743 1968841 1097869 1365627 1535080 353008 2073911 530459 702714 1312835 432861 1358998 1974357 761367 1999522 1198425 879538 1057974 1311265 566009 168190 2041836 1047088 871438 1002605 172366 577115 1262036 1434414 1630303 368041 1503393 1421710 1873676 1440219 796082 23433 1189482 1327966 767320
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721