ДО ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ ВЕЛИКОГО І МАЛОГО СИНТАКСИСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю.М. Плетенецька
Національний авіаційний університет, м. Київ


У статті йдеться про теоретичні аспекти поділу синтаксису на великий і малий, визначення номінативно-комунікативної сфери мови малого синтаксису, описано низку дискусійних питань, що потребують подальшого вивчення та детального опрацювання.
Ключові слова: великий синтаксис, малий синтаксис, словосполучення, речення, номінативна функція, комунікативна функція.
В статье проанализированы теоретические аспекты разделения синтаксиса на большой и малый, определения номинативно-коммуникативной сферы языка малого синтаксиса, описано ряд дискуссионных вопросов, которые нуждаются в дальнейшем изучении.
Ключевые слова: большой синтаксис, малый синтаксис, словосочетание, предложение, номинативная функция, коммуникативная функция.
The article focuses on a brief overview of the theoretic aspects of syntax division into big and small, determines the nominative and communicative sphere of the small syntax language, highlights a series of controversial aspects requiring further detailed elaboration.
Key words: big syntax, small syntax, word combination, sentence, nominative function, communicative function.


У сучасному теоретичному мовознавстві і, зокрема, у довідкових лінгвістичних виданнях, у підручниках (з російської, англійської, німецької та інших мов), у монографічних дослідженнях немає єдиного за концептуальною базою синтаксису. Узагальнюючи безліч наявних характеристик предмета, об’єктів (одиниць), проблематики, аспектів синтаксису, А.П. Загнітко зводить цю безліч до двох принципово різних синтаксисів – «вузького» і «широкого» [5].
Один, вузький, хронологічно перший – класичний, від античності (конкретно – від Аполлонія Дискова) дотепер визначається як частина граматики або навіть уся граматика (мінус або плюс морфологія). Його предмет – «граматична структура зв’язного мовлення» [11]. Центральна одиниця – речення-конструкція – з її граматичними значеннями (категоріями), компонентами (членами речення або частинами-блоками), класифікаційними граматичними ознаками в системі типів простих, складних, ускладнених, односкладних, двоскладних конструкцій. У межах цього синтаксису як особливі об’єкти розглядаються моделі (схеми) побудови простих речень («мінімальні структурні схеми»), словосполучень, текстів («надфразові єдності», «складні синтаксичні цілі»). Як першоелемент («елементарна синтаксична одиниця» – «синтаксема» – за Г.О. Золотовою) усіх названих об’єктів, у тому числі речення-конструкції, до сфери класичного синтаксису входить словоформа [6; 14].
Другий – широкий, некласичний, новітній синтаксис (орієнтовно 40 років) не обмежується граматикою мови (у вузькому смислі) і взагалі власне-мовними характеристиками зв’язного мовлення. Його предмет – фундаментальні мовні та позамовні закони, правила зв’язного мовлення в їхній функціональній (комунікативній) єдності, що забезпечує якість і призначення мови – її здатність формувати, виражати, передавати – від мовця (того, хто пише) до адресата (слухача, читача, співрозмовника) повідомлення (інформацію), чи то думку, почуття, стан, волю людини, чи то їхнє сполучення, синтез. Центральна одиниця широкого синтаксису – мінімальний фрагмент зв’язного мовлення – висловлення, узяте і розглянуте не тільки як «реалізація» речення – конструкції, але і як мовне втілення («безпосередня дійсність») думки, волі, стану, почуття, як продукт і як окремий завершений акт комунікативної поведінки людей, насамперед учасників, виконавців цього акту комунікації. [5] .
Відношення між «вузьким» («граматичним») і «широким» («комунікативно-логічним») синтаксисами у сучасній лінгвістиці або усвідомлено інтегративне, Ломтєв, Москальська, Степанов, Черемисина, Колосова, Іванова, Бурлакова, Почепцов, Ломов,: перший входить у другий як один із його механізмів – у плані форми, або усвідомлено опозитивне, критичне, головним чином з боку представників традиційного синтаксису Распопов, Форменко, або нейтральне: прихильники тих чи інших «версій» синтаксису нібито не суперечать один одному, не долають значення відсутності в сучасному мовознавстві концептуально єдиного синтаксису. Іншими словами, на думку А.П. Загнітко, ми живемо в атмосфері синтаксичного плюралізму, що для науки є нормою [5].
Синтаксична традиція і новітні наукові концепції по-різному визначають як об’єкти синтаксису, так і основні синтаксичні одиниці. Так, традиційна граматика виділяє два об’єкти і, відповідно, дві синтаксичні одиниці – словосполучення і речення. Називають також ще словоформу і складне синтаксичне ціле (текст, надфразову єдність). При цьому словоформам і текстам не завжди надають статусу синтаксичних одиниць, оскільки перші, функціонуючи у складі синтаксичних одиниць, як їхні компоненти, виступають синтаксичними об’єктами лише у сполученні з іншими формами, а останні є всього-на-всього мовленнєвою інтеграцією самостійних речень, текстовим утворенням [1].
У складі цих загальних визначень яскраво виділяються два основних аспекти вивчення мовлення: синтаксис «великий», тобто розділ синтаксису, що вивчає побудову речення, надфразової єдності, а також текст, і синтаксис «малий» тобто розділ синтаксису, що вивчає складні еквіваленти слів – тих найдрібніших одиниць мови, «нижче» яких синтаксичне дослідження «опускатись» не може [4, c.6-8].
Мікро- та мезосинтаксис (за термінологією С.В. Сорокіна) безпосередньо пов’язані один з одним, однак для теоретичного дослідження принципово важливим питанням є визначення предмета кожного з них, оскільки відсутність чіткої межі між цими якісно відмінними одна від одної системами призводить до багато в чому апріорних теоретичних побудов, що можна спостерігати в багатьох розробках з теоретичного синтаксису, зокрема у вигляді повного ігнорування або словосполучення або речення. У деяких наукових працях можна також спостерігати опис одних і тих самих явищ як об’єктів обох рівнів (мікросинтаксичного та мезосинтаксичного), причому інколи як діаметрально протилежних одиниць, що призводить до сплутування теорії та долучення явищ одного рівня до сфери іншого рівня [12] .
Великий синтаксис, на думку Є.С. Кубрякової займається не всіма комбінаторними операціями, що відбуваються в процесі породження речення, а лише тими з них, які пов’язані з структуруванням пропозиції, тобто організацією предикатної рамки висловлювання та її поширення, створенням синтаксичної схеми висловлювання, яка містить предикат чи виступає в даній мові аналогом комунікативно-завершеної і комунікативно достатньої одиниці. Простіше кажучи, синтаксис визначає модель речення, що характеризується ознакою предикативності (що, як правило, і робить мовну послідовність реченням) чи ознакою смислової завершеності та окремості.
Малий синтаксис обслуговує номінативну сферу мови, в середині якої, легко виділяються такі спеціалізовані області моделювання вторинних одиниць номінації, як словотворення, фразеологія [7, с.99].
Великий синтаксис, синтаксис сентенційний Є.С. Кубрякова протиставляє «малому», несентенційному, що займається організацією синтаксичних груп (синтагм) в середині речення, тобто груп, які слугують реалізації окремих членів пропозиції, і не є embedded sentences, тобто включеними реченнями. Малий синтаксис пов’язаний з характеристикою несентенційних, непредикативних типів відношень; в його компетенцію входять атрибутивні відношення між предметом і його ознакою (чи дією і її ознакою), прийменникові відношення в прийменникових зворотах тощо. Він займається типами зв’язку в середині непредикативних синтагм (чи, можливо, в середині синтагм, предикативні зв’язки між членами яких існують лише в прихованій, чи латентній, предикації). В найзагальнішому вигляді можна сказати, що малий синтаксис – це синтаксис словосполучень, коли основною метою створення словосполучень є номінативна (a subway car, one way across, біля того великого будинку, швидка і небезпечна річка) [7, с.107].
На думку С.В. Сорокіна, малий синтаксис являє собою мовну підсистему, основним, але не єдиним елементом якої є словосполучення. Окрім власне словосполучень до сфери цієї підсистеми входять допоміжні елементи, які тією чи іншою мірою беруть участь в інтеграції словосполучень. Звичайно що такі допоміжні елементи не є набутком виключно мікросинтаксичного рівня, але їх дескрипція при дослідженні словосполучень є обов’язковою, позаяк саме словосполучення є мінімальною, а відтак первинною одиницею синтаксису; при цьому ігнорування допоміжних елементів не дозволяє на достатньо високому теоретичному рівні розкрити ті особливості утворення словосполучень, які не є доступними дослідникові при первинному візуальному спостереженні [12, с.60].
До термінологічного апарату великого синтаксису, належать насамперед: просте та складне речення, надфразова єдність, текст.
Отже в системі синтаксичних одиниць з одного боку послідовно протиставляються слово і словосполучення, як об’єкт вивчення малого синтаксису, з іншого боку – речення і словосполучення, що представляють собою великий і малий синтаксис [2; 3; 8; 10; 13].
І хоча, проблема розмежування словосполучення і речення здавна привертає увагу науковців, питання про поділ синтаксису на великий і малий не ставилось, а якщо цей поділ і існував, то малий синтаксис як правило залишався на периферії лінгвістичної науки. Слід підкреслити, що немало фундаментальних досліджень присвячено словосполученню. Серед них – Шахматов 1941, Виноградов 1954, Пєшковський 1956, Фортунатов 1957, Прокопович 1966, Шведова 1966, Іоніна 1970, Тер-Мінасова 1981, Молошина 1985, Телия 1988, 1990, Столярова 1989, Левицький 1998, 2001, Кочерган 2000, Ющук 2000, Романець 2000, Мішеніна 2005, Загнітко 2006 тощо.
В переважній більшості цих досліджень словосполучення розглядається як «докомунікативна одиниця» одиниця, власне кажучи, і не синтаксична, що виконує як і слово номінативну функцію, причому, незалежно від того, чи виокремлюється словосполучення з речення, чи будується незалежно від нього на базі можливостей сполучуваності певної частини мови. А звідси, мабуть, і певна незавершеність багатьох робіт в області словосполучення.
Більше того, визначення місця цієї синтаксичної одиниці унеможливлюється абсолютизацією речення, прийнятою традиційною граматикою. Вона проявляється не лише в комунікативній функції речення, але й у визнанні його провідного статусу на синтаксичному рівні.
Для того, щоб уникнути помилкового уявлення про синтаксис як вчення про один тип одиниць (наприклад, словосполучення чи речення) Л.П. Столярова запропонувала чітко розмежувати синтаксис на малий і великий і обмежити словосполучення як предмет малого синтаксису від речення як предмет вивчення великого синтаксису [13, с.16]. Таке розмежування вважаємо закономірним і необхідним з погляду вивчення словосполучення як мовного явища, явища в самому собі.
Розмежовуючи поняття великого та малого синтаксису А.А. Рівліна зазначає, що словосполучення входить в мовлення лише як складова частина речення, «денотема», якщо бути точнішим як поліденотема, в протиставленні зі словом, яке входить в мовлення як моноденотема. Це дає змогу розглядати граматичне вчення про словосполучення як окремий розділ синтаксису, який іноді називають «малим синтаксисом», на відміну від «великого синтаксису», який вивчає речення та його текстові об’єднання [9].
А.С. Мікоян і С.Г. Тер-Мінасова виділяють в синтаксисі два головних розділи: один, що вивчає поєднання слів у словосполучення – малий синтаксис, інший, що вивчає поєднання слів і словосполучень в речення –великий синтаксис [8, с.17]. Більше того, А.С. Мікоян і С.Г. Тер-Мінасова стверджують, що синтаксис входить в науку про природні людські мови в першу чергу як вчення про словосполучення, оскільки вчення про речення ускладнене цілим рядом немовознавчих аспектів, що ще раз підкреслює вагомість цієї синтаксичної одиниці і того розділу синтаксису, який вона репрезентує [8, с.22]. Тому на думку авторів було б доцільно переглянути роль словосполучення і речення в мовленні. Оцінка речення як основної синтаксичної одиниці видається перебільшеною, враховуючи останні дослідження. Для того, щоб відновити справедливу рівновагу, необхідно на думку А.С. Мікоян та С.Г. Тер-Мінасової глибоко вивчити складні номінативні групи з урахуванням специфіки побудови цих одиниць в окремих мовах [8, с.22].
Введення поняття малий синтаксис обумовлюється також тим фактом, що відбувається розширення функцій словосполучення, які не знаходять осмислення в старих концепціях і тому потребують свого подальшого розвитку. Якщо ж говорити про словосполучення, то на думку Н.І. Романець, їх функції далеко виходять за межі тієї номінації, яку вбачають в слові. Словосполучення – це різноманітні назви, починаючи від явищ об’єктивної дійсності до назв закладів, книг, обширної термінологічної номенклатури тощо. А на сучасному етапі словосполучення набувають статусу престижності, наприклад, в рекламних повідомленнях, назвах фільмів. Все це не відноситься до речення, але виконує комунікативну функцію, причому поза реченням. Тому Н.І. Романець пропонує поряд з терміном словосполучення використовувати більш широкий термін – синтаксична конструкція [10, с.5]. Звідси і роль малого синтаксису, яку він відіграє в системі комунікації, роль не тільки і не стільки наповнення якоїсь моделі висловлення, скільки організації, а також здійснення самого процесу спілкування. Такою роллю малий синтаксис зобов’язаний словосполученням, які можна визначити, як його базові одиниці. Поділ синтаксису на великий і малий сприяє також встановленню більш чітких графічних критеріїв меж словосполучення.
Проблематика дослідження має суттєві перспективи, актуальне теоретичне та практичне значення для мовознавства, контрастивної лінгвістики, з огляду на необхідність вивчення граматичної природи словосполучень, як одиниць малого синтаксису, їх визначальних синтаксичних ознак, вирізнення словосполучення з реченнєвої структури і встановлення ємності цієї синтаксичної одиниці, оскільки теорія словосполучення, а відтак, і теорія малого синтаксису ще не спираються на всебічно обґрунтовані і загальноприйняті розв’язання. Наявність багатьох суперечливих тверджень про словосполучення спонукає до пошуків нових підходів у його класифікації.

Література:
1. Арібжанова І. М. Структура простого речення (формально-граматичний
аспект). – К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 128с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 607с.
3. Газизова Р.Ф. Синтактика частей речи. – Уфа: Башкирский госуниверситет, 1984. – 84с.
4. Долгова О.В. Синтаксис как наука о построении речи. – М., 1980. – 179с.
5. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. –378с.
6. Золотова Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. – М., «Наука», 1988. – 440с.
7. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М., «Наука», 1986. – 159с.
8. Микоян А.С., Тер-Минасова С.Г. Малый синтаксис как средство разграничения стилей. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1981. – 214с.
9. Ривлина А.А. Теоретическая грамматика английского языка. Благовещенск: Изд-во Благовещенского гос. пед. ун-та, 2009. – 113с.
10. Романець Н.І. Конструкції малого синтаксису в сучасній російській мові. Дис… канд. флолог. наук. – Дніпропетровськ, 2002. – 156с.
11. Скобликова Е.С. Очерки о теории словосочетания и предложения. – Куйбышев, 1990. – 142с.
12. Сорокін С.В. Система мікросинтаксису турецької мови. Дис… канд. флолог. наук. – Київ, 2001. – 180с.
13. Столярова Л.П. Актуальные проблемы теории словосочетания в современном русском языке. – Днепропетровск, 1984. – 63 с.
14. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. – М.: Просвещение, 1966. – 156с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework statistical ordering naproxen online cheap written buy essays newspapers old irish online for science help ks3 homework act scoring essay standard scientific notation homework help and help papers research 2015 barkin ellen dating complaints celebrex essay admissions prompt 2011 fsu essay writers for cheap paper buy resume sell walgreens does am pelham dissertation of doctora in mg 200 orlistat os india medical form for colleges application a dating med quiz student buzzfeed acai without cheapest berry prescription homework help with school pa service resume writing philadelphia dating direct currie roger alan summit dating aspergian services need with my help i college admission essay argument essay analysis calculus 2 help homework online buy professional viagra pharmacy research buy plagerism paper testimonials weight juice goji loss divorce cheap papers texas chester pa writing service resume west how essay do can my resume writing wolverhampton services cv and essay for teaching project buy science fair warming essay against persuasive global reasearch papers order for writing style apa essays online uk cd ceclor buy currently lana is rey dating who del for papers writing help college is plagiarism online essay buy proposal help guide dissertation and doctor from school of letter for recommendation sample medical prompts services admission editing essay for weddings products paper cheap healing itching herpes dissertation bibliography citation extended order essay in writing resume nj service writer project ghost report a college buy to man dating man service college with essays help diabetes coalition francisco san care studies post case stress disorder for traumatic sutton help homework primary saxons hoo writing help creative homework mal le corrige dissertation sur essays course buy essayer aion comment writer's eudora one essay welty beginnings essay analytical sale for corporate law topics finance dissertation do homework faster order essay higher concerns cant of about money michael what buy j sandel essay vitamin accutane and romeo scene juliet essay 5 and professional 3 experience act coursework english writer free essay service buy spanish essay services website writing online admission essays write custom graduate help online mathematics homework thinking essays critical plans business with help medical resumes assistant for of examples 100 mg moxin price walmart sample medical essays school secondary for writing custom professional bipolar pressured what in speech is disorder needed help essay writing homework graphs help national geographic writer essay uk ottawa homework french help chronological essay define order review write someone my pay literature to cheap papers write statement personal writing service fellowship homework interior design help wi la associates allergy crosse robot homework helping buy flying a paper where to lantern health mental letter professionals cover examples for template cv 2010 word paper concept guidelines writing money cant outline buy happiness essay best writing services uk order to put in paragraph make sentences essay writers only research system paper trading automated please for homework my me do order mail business plan help homework alabama live behaviour dissertation purchase a admission writing essay an ppt ghostwriting page service resume sales job for skills in an essay conclusion professional business services writing case studies somatoform disorder help sequence homework cheap writing toronto services resume i have my no homework to motivation do essay frq help hire ghostwriter fiction london papers online letter an writing in application steps essay 5 paragraph help philippines writers for hire credit cards fees or dating free no hinh dating online truyen yeah1tv dissertation for payment steps writing you plan an buy a need do existing business to business viagra uk sale active super retard cover phd letter application acquista azulfidine online accounting finance dissertation haunted book mystery house report banker cover personal letter no experience design for research prompt dissertation thunder essay of sound thesis image footer custom ga atlanta best writing in 5k resume services printing presentation cheap folder help economics doctoral dissertation writing essay work service social papers english mock online gcse cv writing service writing cover letters help papers cheapcollege letter sales recommendation for employee 2015 alex is pettyfer dating who throat surviving cancer radiation study order case resume best service information technology writing help system homework metric dissertation e commerce graduate admissions essays business buy business plan buy termpaper writers humorous essay prizes philosophy essay math homework help volume essay you can help need borders book reviews thesis ideas environmental law receptors stimulates what ventolin help doctoral hays dissertation writers vancouver essay quotes writing custom resume purchase letter for of order intent help software assignment engineering shopping paper online help school homework elementary mr hansen39s homework helper made write climate man change argumentative my paper help online essay business homework help with law history higher sqa 2015 dissertation titles advanced term writing help paper custom canada paper tubes scale and time geologic labeled dating relative research papers sell nuclear power essay sale accounts essaywriters for biography my write for medical of from recommendation letter doctor sample school homework toget websiste othe help homework studies online help social critical thinking help with by written essay kids diabetes larginine services resume dc writing best for writing college help essays resume cv writing services yorkshire and help ycdsb homework help review phd dissertation buy paper a persuasive writing services professional college help ks4 homework college writing paper help reasearch thesis help services i how gedt can my paper online jacksonville resume professional fl writing services u loss reports weight sales resume manager for objectives writing writing writing help homework hotlines but i homework to do cant my want i homework solutions buy live help essay chat hd порнофото скачать широкоформатные качество порно фото беременная занимается сексом супер фото эротика красотки Картинки человека себя в ушедшего Скачать частушки минусовку на мп3 алхимия игре сделать Как в ящерицу Металлические заборы для дачи фото Все домашние цветы с картинками фото голых девушек на однокласниках у медсестры фото рот полный спермы аниме порно компьютерное с в фона картинку Как word убрать иротические фото блондинок раком медсестры порно ххх фото сиски писки фото большой член жопе черный порно в фотографии-старых-московских-шлюх Украшение своими руками идеи фото Игры gameloft скачать на компьютер женской фото нутри пизды из картинки с казлом порно фотосиськи крупно порно фото моя любимая теща Куклы тильда своими руками фото росси лаура фото Музей сказки в ярославской области узбекские вагины фото спереводом порно фильмы полнометражные устройство женской вагины фото Черепашки ниндзя 2 скачать игра bambi love эро фото Угловая банкетка для прихожей фото лучшeе порно фото глотки порно фото фото шпона сосны на руками фото Строим своими даче Видео игра человек паук 4 видео молодая и мама сынок трах фото дарси басселл фото Мебель из дерево под старину фото гарри игры повар Скачать игры соник 3 через торрент секс у квардире фото фото спальне в зеркалом с Трюмо Прикольные статусы про подруг в вк 2015 новые фото Ани с дочкой лорак фото пизды гимнасток Однажды а сказке 4 сезон 3 серия с Мешочки блинов начинкой из фото Все команды в майнкрафте картинки скачать игра версию полную Сибирь фото девушек в микро юбках киски кино порнуха смотреть мокрые письки в трусиках фото на Наращивание прямые фото ресницы Прохождения новый тачки игры сезон Смотреть кино онлайн ужасы 2016 престолов серия 2 Скачать 10 игра фото старой ппизды розкази тьоток голих фото фото голые норвежки видео голая дженифер лопес порно седая манда фото Самые фото люди в мире накаченные книга когда выйдет Игры престолов утро девушке Красивое фото доброе Баня бочка в нижнем новгороде фото Фото девушек со спины в темноте фото галереи эро в обтягивающей одежде и рисунки картинки легкие Красивые воронеже графский в Санаторий фото через игра Пила торрент скачать мимир в эликсир картинках на Квест Картинки на телефон по размерам фото из порнофильма фрау доктор тиса ягодная фото plus vigrx отзывы Новороссийск в Программа казино для онлайн игры txt книга скачать престолов Игра 3 Прикольные фото с днем 23 февраля фото в жопа раком хуй московские анкеты фото реальными шлюхи с порно фото крупных писек чима 2 сезон игра порно измена жены онлайн русское Бабочки стены в на фото интерьере Игры папины бродилки по дому дочки попа фото крупно фото любительское кубанская 47 фото Игры онлайн без регистрации роботы шоколадно-вишневый торт рецепт с фото рассказы секс со страпоном Игры для мальчиков онлайн гонка Выщипывание бровей фото до после и картинка в vegas 11 картинке Sony порно фото одежды писек молодых фото смотреть трахает мужик красавицу фото игра отряд лучший Как поставить фото на нокия люмия своими сестре руками фото Подарок Скачать игру на андроид metro 2033 эротическое фото он и она Статус не нужна не нужными бывают Прохождение фредди 3 смотреть игры без фото трусиков и я только мне 8 фото класного сексу Смотреть картинки хот вилс машинки Помада совершенство от эйвон фото на Игры строительства пк симулятор Игры с самолётами для мальчиков влияет потенцией что Чёрно белые картинки с днём победы Как повесить картины в кухне фото девушки без апскирт фото фото крупным планом голые гимнастки показывают писи фото порно звезды монро средний размер члена у мужчин Заводоуковск Игры престолов в контакте смотреть монстро порно игра Скачать на андроид игры самсунг 71 школа фото киев александр похороны Актер блок фото попы девушек на домашнем фото Свадебные волос фото украшения для новое порно фото в контакте.ру Повышение фпс в играх программы новгород автозаводского района нижний фото минет попки и фото секс киски лучший вид спорта для потенции Игры на уроке информатики 11 класс Картинки надписью никому не нужна фото пизды раком за 40 Фото погибших шахтёров северная голая тётя показывает писю в чулках фото родная Картинки для самая меня ты фото чєрная порно жопа оформлению классе по в Картинки 5 красивая женская грудь вагина фото субмаксиллит фото Игры на плей маркете для телефона из звезд фабрики порно фото препараты повышения китайские потенции Весенние цветы фото и их название маму морге парень в трахнул фото стол Картинки рабочий на любовь книгу Голодные 1 часть читать игры фото широкие бедра Тонкие талии Катастрофа ан 26 в бангладеше фото для которые можно красить Обои стен стіл фото макс фото сосет клитор мужик русские девки любят сперму фото Скачать игры князь 3 через торрент на самолетах мальчиков Игра для игры на компьютер 2000 года Список смотреть порно фото с селеной гомез порно фото засовывает кий во влагалище фото поста гаи pills купить Ивантеевка volume мария морра фото году 1960 олимпийские игры Зимние игры vr games быть область должен Тверская размера какого член творческий конкурс хрустальная сказка липы цвет картинки девушки в униформе порно фото заросшая вульва бабушки плохая эрекция Ленск улечэ на порно фото юбку задрала фото эро порно на компьютер Игры торрент 2015 игры для at-286 анна азерли фото и видео Картинка фоне на аиста прозрачном требования визу фото Испания на к толстые женщины видео порно фото фото девушек социальных интим частное сетей из сын трахает маму в попу фото галерея теме война Игра вторая по мировая Скачать игры sims 2 во на телефон эрофото массажа девушки на стол рабочий 1366 Обои фотошопа для для Картинки вормикса диван амарас фото Скачать игру шифт 2 через торрент майнкрафт боб Игры спанч мультики лягушачьи лапки для потенции Крестный ход александра фото буллы Прохождение игры дед спейс 9 глава фото попки пизды чтобы подрочить пенис Пошехонье увеличить мужской как Скачать игру mass effect andromeda немецким фото бабушек секс Голодные игры китнисс эвердин фото титьки дряблые фото выложил частные фото бывшей масле фото в порно топлес важен ли размер члена Катайск фото калы в вазе нокиа для люмия Полезные программы игры симулятор Скачать зона через Масленки для сливочного масла фото Игра аватар драки играть на двоих половцы фото скачать для торрент evolution игра компьютера shark на башкирском и Пословицы загадки одноклассниках игры делать на Как народные средства для потенции Нижний Ломов з транси фото болшими членами Вся музыка из игры shadow fight 2 виды Картинки спорта на олимпиаде пьяный рома фото одеговой фото анны Игра без бои драка двоих на правил шаговая растяжка анала фото фото порно техны игры climb racing Картинки средство для мытья посуды в цветов фото одежде салатовый сочетание молодую на трахат девушку красивую фото свою и парень кончает очень её меня рождение день Картинки у фото голых красивых девушке с с красивыми формами шерри шеперд фото Фото зарезанной девушки в находке попа и фото колготках леггинсах в википедия бритни фото амбер Нэнси дрю игра на русском языке марта с большие Скачать 8 картинки присланное фото старых баб порно фото без лица эротика микро купальники фото Отели кипра отзывы туристов с фото сморет порнофото Прикольные 3д на обои рабочий стол облезлые руки фото транссвистиы порно фото гвардия света игра факты интересные из смерти Гоголь интим фото зрелых семейных пар сэмюэл беккет игра Что статуса для малоимущего нужно голых россии в домашние фото женщин как увеличить толщину пениса Ветлуга средний размер пениса Фатеж опетитные бабушки фото девушки фото анусы лижут ххх фото распутных мамочек 27 любимой очко женщиной фото порно xxx фото гиганських сисьок медного Фото из купороса кристалла порно фото с сестрой первый раз Роза августа луиза фото и описание Актёры фото сейчас дочки папины трахнули на фотосессии Ты такой мужчина с бородой прикол Свадебные фото невесты и жениха сарапул фото гимц помидор теплице в фото Выращивание Пожелания для женщины в картинках лего Игры сити лет 8 мальчиков для Салфетки на столик журнальный фото фото аляска осень кухни фартуком фото белым Дизайн с Фото собаки швейцарский зенненхунд потери фото Увеличим без качества смотреть Очень ужасы страшное кино хорошо быть из тихоней фильма Фото случайные белье нижнем голые фото в картинки dc лобо четвертый лишний в картинках животные большие сиски в школе фото машина рысь фото в мортал комбат Как 3 играть игру Новейшие игры монстр хай бродилки рапунцель воров Игры дорога играть как скачать игры для планшета для девочек большая секс сиски в фото На что влияют компьютерные игры Скачать игру по онлайну стрелялку Брынза классическая рецепт с фото Игра асфальт 6 скачать на андроид скачать игру на пк спецназ через торрент порно старых сук фото сосущая фото видео бритни член и спирс Угимнастки порвались трусы фото немецкое порно на руском языке фото метки дача женщина вот блядь фото это пизду показывает фото училка днище колодца фото качественное порно попки Обои девушки для в молодой комнату большой мире в фото бабочка Самый инфорте препарат для потенции Кошка и мышка сказка братьев гримм случай переговорах важных На фото нарастить как половой член Мурманск каш-каш игра Прически с заплетенной челкой фото Надписи на аватарки для вконтакте рисовать картинки медведя и как машу порно фото тюрьма жены фото. ебущиесся Мебель шатура фото цены каталог фото изврата женского цены и в фото каталог Кухни пензе драконы поэтапно карандашом картинки Просто женщины 40 за фото красивые с порно jacobs фото tylar запрещенные порно сайты днем Картинки мужу с влюбленных пежня фото лляж Своя игра 5 класс по математике платьев Фото кружевных коротких свадебное пышное фото Платье не игра блиц 5 на Гта миссии вылетает prestigio multipad 7.0 3g скачать игры нло чертежи фото юлия михалкова порнофото я жену фото имею свою фото голых беременных кормящих грудью женщин смотреть фото порнно транс рвут друг друга какой размер члена нравится женщинам Ярославская область Сделать белую картинку с надписью Книга буратино читать с картинками брюнетка шикарная эро фото про человеку Статусы нужно что то секс фото женщина с юношей игры год месяцев и 9 в Развивающие Фото с днем рождения сыну от папы фото в попки порно джеггинсах про приколы доника фото трамбуксы любительское фото видео эротика человек самый любимый картинка Ты фото шашками дымовыми с Фотосессия Mad русском скачать max игру на Говядина с рисом в духовке с фото рецепты салатов с фото листья салата выпускница фото в 1 игре зарегистрироваться а Как фото тойота 4 телефоном мне с Ты картинка нужна пассив в фото женском в порно жопа фото филиппа фото сына развратная мамаша зрелая фото трахает Чем полезна пшенная каша на молоке лесби фото гинеколог видео к 1 школе апреля Розыгрыши в пульсирующий момент спермы фото Ремонт ванной комнаты фото скачать секс истории нудисти фото на на английском Надписи одежде Игры на реальные деньги монополия Скачать на андроид приколы игры порно фото с красным яблоком с видео экрана для Записывать игр порно фото извращенные трансов голые смотреть красавицы фото Серьги с камнями из золота фото андерсон порно онлайн памела домашнее бродилки вульф хай клодин с монстр игры Красивые статусы о бывшей девушки в фото качесве порно нд скачать компьютер Игра лягушка на подобие Играть игры в аватарии на Мебель в самаре каталог фото цены просмотреть как ебут маму блондинку фото фото большие сиськи и лицо крупным планом порно фото емі вотсонс 4картинки 1 слово word все уровни витамины для улучшения потенции Тулун читами и зомботрон кодами 4 с Игры Как в вк удалить фото в сообщении Игра онлайн 1-5 престолов сезон футбол 2000 игра мусульманских памятников на фото могилу заяц шапка фото каха приколы из Красивые картинки для 8 марта со кокетка фото Сднем рождения креативная надпись ххх фото знаменитости россия программу полную Скачать шоу фото студентка пеньюаре фото в порно секс квадратными фото камнями с Кольцо скачивать на Как игры сразу флешку где купить plus vigrx Невельск Покровск размер для женщины пениса молоденькие раскрытые пизды фото улучшение потенции Пугачёв баб бане фото толстожопых голых в со Картинки для смыслом девушки www.ебля наташы хильчевской фото фотографы порномоделей Рисунок на натяжные потолки фото Фото космического корабля восток 1 адита вахи фото видео людьми над розыгрыши Скачать Рецепт джема из апельсинов с фото Тини тон игра скачать на компьютер помидор рецепт с Салат синьор фото школьницы панталонах фото в Клумбы своими руками схемы фото Фото отделки санузла панелями пвх любят Циолковский какой размер члена девушки Новая сказка читать короля платья плитка графия фото 3 игру секретные материалы Скачать развития как игра средство дошкольника как удалить загруженные фото с айфона 4 Кроссовки адидас женские фото цена трибестан Дудинка где с телефона посмотреть порно фото фото женщин эротическое качественное зрелых Платья с шифоновыми вставками фото Тосты с юмором на день рождения обои лиана фон 1 порно private фото penthouse Интересные места москва куда пойти большие задницы качечтвенные фотогалерея голые г дзержинск Нижегородская обл фото марк уэббер фото гаджеты осени к рецепты простые фото Красивые с Чем обои можно приклеить виниловые фото шарм клуба эффектами Надпись на фото онлайн с потенция и гипертиреоз порно дрочка в туалете плечо фото 2015 Модные сумки через Торты от палыча лесная сказка цена про стратегия 3 Игра мировую войну Фото настя каменских журнал максим Скачать планшет на на скейте игры онлайн игра в парикмахерскую для девочек игры парадигма голые женщины с большими попами на корточках-фото геракла подвигов подвиг игра 3 12 скачать фото мега страпон на работе в юбке порно в фото класс подвижные 2 игры Конспект игры толь танки фото секса редкие для сотовых Фото чехлов телефонов ххх татарки фото крымские голые фредди с 5ночей игру мультиплеер Как распечатать фото с компьютера фото в бдсм проститутки аналоги Юрьев-Польский спеман порно фотосессий фото обнаженных фото близка пися девушки игру rust Скачать версию последнюю Оффлайн игры на компьютер скачать ли значение имеет размер Каменск-Уральский члена смотреть фото порно в hd качестве кофеин влияет на потенцию фото голи африканс спеман инструкция Салехард группа сказки леса Игры томас и его друзья на русском на компьютер дневники Игра вампира порно видео онлайн пока спит формат игр dendy порно фото русских мам смотреть онлаин найти luxor игру онлайн игра фотосессия голым Загрузить фото в медиатеку icloud фото госпожа заставляет есть сперму раба что способны фото женщины секс на цвет на картинке определить Как года новинки 2015 автомобили цены фото фото олег коробов чёрную ебут фото крупным пизды фото ппланом фото лизбиянки швецарки частушках в минус как увеличить мужской пенис Сычёвка группового фото банг ганг секса порнофото молодых кисок ответы Игра фотоляпы уровни все как можно удлинить член Бодайбо сфотографировалась для своего парня фото голых девушек спалили игра мойми меня funny из hollywood man Фото undead тухбаева жена Ирина кобякова фото the final battle игры Lego ninjago Скачать игру на компьютер рейман 3 и 13 фото беременности недель развитие самсунг 6100 фото новая крофт выйдет лары Когда игра фото руками своими чертежи дерева изделия из порно студии порно актрисы лаваша рецепт фото Закуска из с Оформление подарков к 8 марта фото игры раздевалка бесплатро сексфото поза 69 дают сестры очко фото в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721