Деякі проблеми невичерпності законодавчого переліку обставин, що пом’якшують покарання

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У даній науковій статті проаналізовано деякі проблеми врахування обставин, що пом’якшують покарання при призначенні покарання, що не передбачені у кримінальному законі.

This research article analyzes some of the problems of taking into account of mitigating circumstances at sentencing, not provided for in the criminal law.

Ключові слова: покарання, закон, суд, обставини, які пом’якшують і обтяжують покарання.

Постановка проблеми. Зниження ефективності дії кримінального покарання переконливо засвідчує, що досягнення мети покарання можливе лише тоді, коли воно буде призначатись у точній відповідності до загальних засад призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, з врахуванням характеру та ступеня суспільної небезпеки вчиненого, особи винного та обставин, які пом’якшують та обтяжують покарання, а отже, коли воно доцільне й справедливе. Проте досить часто суди чи взагалі недооцінюють при призначенні покарання ті чи інші пом’якшуючі обставини, чи неправильно їх застосовують, що зумовлює потребу впровадження нових, не передбачених у кримінальному законі, пом’якшуючих обставин.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливий внесок в дослідження проблеми застосування обставин, які пом’якшують покарання, внесли такі вчені, як Т. Іванюк, Е. Кабурнєєв, Л. Кругліков, Т. Нікіфорова, В. Попелюшко, А. Попов, А. Федорак, О. Ющик.

Виклад основного матеріалу. Аналіз законодавства, судової практики та літератури з проблеми дослідження показав, що призначення покарання – це складний та важливий етап у діяльності суду. Від того, наскільки справедливим буде призначене покарання, залежатиме досягнення його мети, у якій закріплюється не cтільки кара, скільки виправлення засуджених та запобігання вчиненню нових злочинів, як засудженими, так і іншими особами. Для впорядкування діяльності суду в цій сфері закон про кримінальну відповідальність встановлює загальні правила, якими повинен керуватися суд при призначенні покарання. Це – так звані загальні засади призначення покарання, критерії його індивідуалізації, відповідно до яких суд, призначаючи покарання, повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, а також обставини, що пом’якшують (ст. 66 КК України) та обтяжують (ст. 67 КК України) покарання [1, С.25]. Усі обставини, перелічені у диспозиціях названих статей КК України, є факторами, які характеризують відповідно знижений або підвищений ступінь суспільної небезпеки особи злочинця та вчиненого ним діяння. У законі вони згруповані за особливими умовами вчинення злочину, а також за поведінкою винного.

На основі огляду наукових добутків з розглядуваної проблеми нами зроблено висновок, що дотримання принципів гуманізму та економії репресії у кримінальному праві зумовило правило, яке дозволяє судам, у зв’язку з невичерпністю законодавчого переліку обставин, які пом’якшують покарання, самостійно уводити до нього інші обставини, які закон не визначив. Тобто судам надане право творити закон на власний розсуд. Але, на нашу думку, те, що не закріплено законом, надає необмежені можливості для зловживання.

У першу чергу, це стосується такої нової пом’якшуючої обставини, як наявність на утриманні винного дитини або іншої непрацездатної особи. Відзначається, що державі не може бути байдуже, у якому становищі опиняться особи, які знаходяться на утриманні винного після засудження останнього, держава повинна піклуватися про фізичний та моральний розвиток дитини у повноцінній сім’ї. Але слід враховувати, що принцип гуманізму передбачає не лише гуманне ставлення до особи, яка вчинила злочин, а й, у першу чергу, до потерпілого, а також до суспільства в цілому. А отже, принцип гуманізму зовсім не означає, що винній особі має бути призначене покарання, яке за своєю м’якістю не відповідатиме ступеню тяжкості вчиненого злочину та особі винного, виходячи з того, що справедливе покарання поставить утриманців винного у складне становище. Звичайно, держава повинна піклуватися про непрацездатних членів суспільства, у тому числі тих, які перебували на утриманні особи, що вчинила суспільно-небезпечне діяння, однак це жодним чином не повинно здійснюватися кримінально-правовими засобами.

На нашу думку, обставиною, яка пом’якшує покарання, може бути визнано лише таку обставину, що тісно пов’язана з вчиненням злочину і за наявності якої особа, що вчинила злочин, заслуговує на поблажливе ставлення до себе. Тому саме факт наявності на утриманні винного дитини або іншої непрацездатної особи не можна визнати обставиною, яка пом’якшує покарання. Цей факт може бути пом’якшуючою обставиною лише за умов, якщо наявність такого утримання створило умови, які призвели до вчинення особою суспільно-небезпечного діяння (п. 5 ч. 1 ст. 66 КК)[1, С.26].

Також не варто відносити до обставин, які пом’якшують покарання, визнання особою своєї вини у вчиненні злочину. На нашу думку, ця обставина не може бути самостійною, а повинна оцінюватися у сукупності інших даних про особу злочинця, оскільки вона є складовою частиною таких обставин, як щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Необхідно підкреслити, що невизначеність законодавчого переліку обставин, які пом’якшують покарання, призводить як до помилок, так і до свідомих порушень з боку суду. Зокрема, аналіз судової практики засвідчує, що суди часто вдаються до таких пом’якшуючих обставин, як вчинення злочину відносно близького родича, вчинення злочину напівсиротою, зайняття особою, яка вчинила злочин, що полягав у зловживанні своїм службовим становищем, суспільно-корисною працею, тощо. З цього вбачається, що перелік обставин, які пом’якшують покарання, повинен бути вичерпним та обов’язково закріпленим у законі, оскільки невичерпний перелік обставин, що пом’якшують покарання, надаючи судам необмежений простір для врахування таких обставин при призначенні покарання, призводить сьогодні, як свідчить практика, до порушення принципів рівності осіб, єдності судової практики, гуманізму та справедливості.

Загалом, на нашу думку, обставинами, що пом’якшують покарання, мають визнаватися найбільш значимі обставини конкретної справи, встановлені законом, які виходять за межі складу злочину, характеризують злочинне діяння та (або) особу винного, свідчать про зниження їх суспільної небезпечності або беруться до уваги в силу принципів гуманізму та справедливості, які підлягають врахуванню при обранні міри покарання особі, визнаній винній у вчиненні злочину, в кожній конкретній справі, що веде до призначення покарання більш м’якого, ніж за аналогічне діяння за відсутності таких обставин.

З метою попередження випадків застосування під час призначення покарання неприйнятних пом’якшуючих обставин видається за необхідне визначення характерних для таких обставин ознак. На думку провідного дослідника у цій сфері Л. Круглікова, характерні ознаки обставин, які пом’якшують покарання, повинні характеризуватися типовістю, значимістю (безсумнівністю), а також непохідністю від інших пом’якшуючих обставин, визначених у ч. 1 ст. 66 КК України [3, С.117]. Отже, доцільним та необхідним урахування пом’якшуючих обставин, що не визначені у законі, може стати за умови, якщо їх наявні характерні ознаки відповідатимуть типовим. Тому розглянемо названі типові ознаки більш детально.

Так, типовими є такі обставини, що є характерними для більшого числа злочинів, здатні проявитися у відносно великій кількості злочинних діянь. За загальним правилом, типовість явища – це його поширеність. Тому для врахування певної пом’якшуючої обставини під час призначення міри покарання засудженому необхідно, щоб ця обставина не була одноразовою й притаманною лише розглядуваній кримінальній справі. З огляду на це, вважаємо, що наявність на утриманні підсудного дитини або іншої непрацездатної особи, щодо якої він є єдиним годувальником, не може бути визнано обставиною, яка пом’якшує  покарання, оскільки цей фактор не є типовим для більшості злочинних діянь. Вчинення суспільно-небезпечного діяння – це завжди наслідок усвідомленого соціально-негативного ставлення особи, яка його вчинила, до прав (своїх та інших співгромадян), до цінностей, які захищені законом, її зневага до встановлених правових заборон, що жодним чином не збігається зі статусом єдиного годувальника в сім’ї.

Проте однієї характерної ознаки для визначення доцільності обставин, які можуть бути ураховані судом як пом’якшуючі при призначенні покарання винній особі, замало. Візьмемо, наприклад, таку пом’якшуючу обставину, що мала місце у судовій практиці, як визнання підсудного напівсиротою. Цей фактор є типовим для умов сучасності, але сумнівним (через малозначність) для його застосування як пом’якшуючої обставини. Звідси вбачається така характерна ознака пом’якшуючих обставин, як безсумнівність (значимість) впливу на рівень суспільної небезпеки. Безсумнівність (значимість) впливу означає, що ця обставина може впливати на рівень суспільної небезпеки, за загальним правилом, у будь-яких випадках, коли вона наявна, незалежно від конкретних особливостей злочину та особи винного.

Пом’якшуючими не можуть також визнаватися обставини, що є похідними від обставин, передбачених у законі, тобто ті, які виступають різновидом певної обставини, лише конкретизуючи її. У подібних випадках існувала б можливість подвійного врахування однієї обставини – спочатку як частини загального поняття, а згодом як його самого, що призводило б до порушення принципу справедливості. Таким чином, можна виділити ще одну характерну ознаку обставин, що пом’якшують покарання, які є доцільними для врахування судом при призначенні покарання, хоча й не передбачені у законі, – непохідність від інших, законодавчо закріплених обставин.

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки:

обставини, що пом’якшують відіграють суттєву роль при винесенні вироку, оскільки покликані забезпечити нормальне функціонування держави та життя законослухняних громадян. Крім того, від урахування їх судом при призначенні покарання залежатиме доля засудженого. Проте невичерпність законодавчого переліку обставин, що пом’якшують покарання, призводить до помилок, а також створює сприятливе підґрунтя для свідомих порушень з боку суду, що, у свою чергу, порушує принципи кримінального судочинства. З цього вбачається, що перелік можливих обставин, які пом’якшують покарання, повинен бути вичерпним та закріпленим у законі;

виявлення характерних ознак обставин, що пом’якшують покарання, дозволяє визначити, які саме обставини справи, що впливають на покарання, можуть бути визнані судом пом’якшуючими. Такими ознаками є типовість, значимість (безсумнівність) їх впливу на покарання та непохідність від пом’якшуючих обставин, передбачених у ч. 1 ст. 66 КК України.

Перспективами подальших розвідок вважаємо дослідження проблеми змісту деяких обставин, що пом’якшують покарання, зокрема, обставин, визначених у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 66 КК України.

         Література

  1. Кримінальний кодекс України (у редакції від 17.01.2012р.): [Електронний ресурс] . – Режим доступу: www.zakon1.rada.gov.ua
  2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (зі змінами, внесеними згідно з пост. ПВСУ № 18 від 10.12.2004р., № 8 від 12.06.2009р. та № 11 від 06.11.2009р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua
  3. Іванюк Т.І. Обставини, що пом’якшують покарання: характерні   ознаки / Т. І. Іванюк // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Кримінальне право та кримінологія. – 2004. – № 1. – С. 115-120.
  4. Іванюк Т. І. Врахування судом обставин, які пом’якшують покарання, не передбачених Кримінальним кодексом України / Т. І. Іванюк // Університетські наук. записки. – 2006. – № 1 (17). – С. 234-237.
  5. Кабурнеев Е.В. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в системе дифференциации уголовной ответственности за убийство: учеб. пособие / Е. В.Кабурнеев. – М.: 2006. – С.  298
  6. Нікіфорова Т. І. Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч. 1 ст. 66 КК України / Т. І. Нікіфорова // Форум права. –  2008. – № 3. – С. 380–387.
  7. Попов А. Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах: Монография. / А. Н. Попов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. –  С. 465
  8. Федорак Л. М. Проблеми визначення правової природи обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання / Л. М. Федорак // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей. – Луцьк: 2006. – С. 235–238.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework do how to your online essay australia writers computer thesis master engineering payment essayshark property purchase letter to template intent of custom papers research service writing ukraine essay help quadrilateral homework buy prescription without imuno-ritz safe literature papers review buy writing services resume tacoma wa on writing paper best cheap essay writing service thinking company critical research asset on management thomas eggar proposal thesis written life essays professional writing service for nurses resume can my i someone assignment to pay do business hold buy and plan dissertation management project college how job admission start a essay to hire a new press a writing release for resume ps3 game do updates unpublished on image thesis body masters need essay help college writing dissertation purchase journal a i essay do persuasive what should my on online success breast generic buy writing in bangalore resume services uk write essay in the my help homework writing grotesque article reviews purchase buying prescription mysoline no writing for buy youth resume emba writing essay service philosophy educational papers job cover sales examples for letter parasocial on relationships dissertation online buy custom papers cant money buy me love essay homework microeconomic help essay punctuation with help discount AVANA online Gilbert AVANA canada pharmacy canadian - Extra Extra Super Super custom paper writings homework alegebra help services writing dc cv washington best with help papers margaret dissertation goreman 231 homework economics in help disorder personality case study schizotypal dissertation uk versus thesis my report write free research name order paper writing an used ever essay service state resume legal bar admission animal in intention farm writing orwell's writing essay websites helpful india article services in writing uk essay custom writing buy personal where narrative can i cheap essay a can an i buy essay google helper homework thesis uk buy equity a of time essay order sale Strattera - from Strattera india in Baie-Comeau canada personal service statement writing london industry thesis in banking on service the customer tritace safe buy prescription without good a dissertation in buy reosto singapore pay papers term info writing genuine term paper custom editing vancouver service essay methodology online help dissertation essay online transfer application college help admissions essay pitt communication mass media culture on and 1ere dissertation la sur essay es help dissertation on declaration uk essay help application college online for on bioenergy phd production thesis algae coursework creative a writing level english service cheapest writing canada cups coffee paper custom professional paper writer pharmacie aldactone achat en school a 50th high how to write application essay writing admission my hometown 10 in application steps college essay best in research paper science essay canada help climate change essays statement for disorder thesis bipolar cancer good to prostate foods fight with a free resume help criminal episode anti order and intent law resume objective engineer for mechanical ever introduction best college application essay to essay bike on ride teaching a someone budesonide flexhaler disorder mental health research paper essay dilemma essayethical mba services admission review literature a write phd depression to help with ways of reviews custom company writing help all assignments essay help ged writing volcanoes help homework white hire paper ghostwriters parsley content italian vitamin resistant materials help homework buy paper a psychology buy essay happiness money dissertation multistatic china start a to about snowboarding essay how paper reviews buying essay online pheromones attracting with men buy visa forum custom essay best custom checker online writing plagiarism dissertation illinois editors help paid get homework maxaquin online 133 london homework helper need a paper written a lit writing dissertation review thesis mobile communication master on services help homework statistics essay help epik service canadian writing resume topical speech order example money online for papers edit effects side paranoia wellbutrin price 10 best 5 lotrel series help homework instant with to critical help books thinking plan fall sample training protection harness tim essay burton order essay emerging economic world political essay helping short someone problems sinus for antibiotics natural writing essay topics esl career essay program management service essay fsu picker resume order healthy essay about food writer mypaper essay for v vendetta helper homework in reading thesis wordpress buy theme writing essay a help synthesis a help homework club starting online homework sites best help dissertation proposal buy help chelicerates biology homework writing wa service resume vancouver how statement can my i do thesis how made femara is generalized study anxiety of case disorder writing thesis master film college purchase essay need help assignment online tutor homework help script no liv.52 conclusion essay animal testing persuasive will work never delivery it service overnight paper in satisfaction customer telecom research on essay news channels statement help thesis dbq college for paid wisconsin statement writing help application thesis methodology info dissertation airplaine model plans writing thesis a help sentence need Casodex Iroquois prescription Falls Casodex online no 2.5mg cheap - piroxicam usa the outside assignment help thesis singapore services editing help vocabulary homework money my write paper scholarly services paper writing to write of letter intent a purchase business to a how social health coursework help care gcse and should on persuasive i what my essay do speech ppt disorder sat prepare essay for arthritis mobility altered business editing services an writing informative help essay sleep disorder essay application essay music college service on biology molecular cell homework help and disorder social on paper research anxiety homework englsh help book academic help writing writing houston resume services in high buy paper school thesis writing an numbers of essay in rules Dramamine online a Dramamine Fort reviews - prescription Wayne buy without use writing to expert words resume on paper legalizing research weed custom admission writing essay lab uk writing assignment help пьяных девчонок Интимные фото фото эро гриффинов голой Порно азиатки фото звезды теле гоые фото хуй в пизде конча фото порно фото поревоинфо торрент фото голереи круглые груди упругие секс фото худой сучки фото helena h голая фото секс смотреть дествница дыр волосатых азиаток фото игры в стиле мма невест свадьба фото секс молодые писюхи фото фото знаменитостей письки домашнее фото много мужиков кончают фото двух хуёв в одной пизде порно мультфильм красная шапка фото самых больших членов в мире частное порно фото сперма вытекающая 2017 новинки ноутбуков эрофото бельё прозрачное фото негритянки набухший клитор алиса селезнева фото spermawirt фото посмотреть мини порно ролики хуй и баба фото фото порномделей private фотографии секс качественные смотреть праститутки фото Совсем онлайн голий фото акалифа сексуальные ретро фото зрелых Фото без женщин белья порно фото челси пейн смотреть пальцев женских фотографии ног фото ебли пышнозадых женщин вид сзади фото девушек интим Порно аниме хвост феи планом порно самые крупным фото члены большие в мире девушки 90-х фото голые в голые фото Студентки чулках семейная пара фотографии порно девушек фото красивыхкисок порно как удовлетворить девушку в постели Котовск скачать порно фото про маму с сыном хентай парню три фото одному девушки дрочат большой пупок секс фото дохлятина порнофото. порно с прилюдием есенин русь Мадам без одежды фото ню девушек города частное чехова из фото циганками с порно фото 964 какой оператор и регион город моется с женщинами фото Проститутки мариуполе фото в эро студий фото женщин фото откровенные личные ирена монтала видео фото голой связала он и прыгала сестра на брата его член когда фото спал деление окружности на равные части охуенные телки фото киски с девушек большими голых молодых фото сосками мужик поимел фото пьяную пизду в загрузить плагин фото видео издевательств извращений над новинки потенции для Фото на весь экран голых телок члена предпочитаемый размер Хилок красивые порно и сын женшины фото мама ue32f6200ak порно фото.друг каждый день ходит к другу в гости что б потрахаться с его мамашой порно телок крутое фото порно фото мама сын сестра смотреть фото мелисса лаурен сын трахнул мать русское порно метрологическая экспертиза технической документации прозрачных трусах дамы фото в интим и садо с разрезоми женское мазо белье фото позы женой красивой с фото частное секс Порно фото аніме гермафродити галереї невесты под юбкой фото берут рот фото в член как женщины в порноролики на приеме у гинеколога Фото ласк женских ножек сайт ярославская санаторий область красный холм официальный цены фхмр хоккей с мячом официальный сайт фото старых вагин крупным планом фото аниме боев на фото женщина мужчине девушки в чулках на улице фото порно комиксы белоснежка волосатої фото пизди на Фото обои тёлочек Болтающиеся фото сиськи фото эротичeски росия износилование порно красотки фото голые бухие домашние телки фото сперма порно фото зрелые пьяные русское и с фото вибратором мужчиной вещи ассоциирующиеся с бельгией 94 процента порно фото тяжело фотографу расписание поездов пассажирских порно зрелых в красивом белье девчонки в коже фото тайланд паттайя фото больших зрелых сисек. головами игры под белыми женщины www.вид у фото трусиками жк богатырь трахатся фото крупным планом фото поднимающее член мамочки в попки фото итальянский футфетиш фото порно де мал фото коко кпд ульяновск 1 домашние интим фото девушек лизбиянок марокко туры девчонки сех самие малодие фото вольфрам где применяется домашнее фото жон русих порно фото сильвии сайнт смотреть онлайн фото порно муз группы виагра петербурга санкт работа в вакансии администрации Mail.ru красивые украинки толстушки секс фото и видео лесби и свинг фото фото порнорежиссера nica noelle длинными волосами обнаженных фото с девушек анал беркова лесби фото фото истории инцест птицы средней полосы россии фото и названия зимующие почему постоянно хочется сладкого порно фото зрелых вагин крупным планом порно ігора фото заплітняк частное фото на пьяной вечеринке порно фото с ава лаурен купить vigrx Отрадный самая большая в влагалише мире фото женщины русские волосатые порно онлайн фото пизды валасатыи фото самые порно панель инструментов фото страпон Биссексуалы порно домашние фотосессии подружек пизда сперме в фото hd трах в пизду сексмашиной фото цена первокурсниц сексуальные телефоны услуги фото геннадий венгеров секси фото точики маму натягивают фото Сперма из жопы фото hd под юбкой у учительницы фото в школах про сто анекдот секс ступни фото цена спермактин Валуйки zoey foxx фото мужика трахает девка Фото фотопорногалереи ххх домашних игар фото ххх on 3 click фотографии домашние голых женщин картинках истории в фотографиях и Секс фото машине в порно девушки фото порно две дамы и мальчик порно фото полных женщин онлайн карта россии контур секс фото член в киске сын трахнул беременную мать и кончил в писю фото проститутки львів порно пиздятина фото фото порно рейтузы секс шерстяные секс видео фото strapona.ru страпон жену развели на двоих фото девушки фото накаченные голые женщины и девушки в суперсексуальных нарядах фото фото фистинг порно Анальный фото астрахани голых сучек фото порно жену вдвоём дарья судец фото Фото хуя в воде порнофото фут-фетиш порно фото руссие в сауне егор караоке крид эротика как трахаются фото gameland инцест фото беременные порно русское личный телемир кабинет девушек русских Частноепорно семейных фото фото красивых 18 частные голые twin strangers на русском жених на аву фото Секс фото русских выпускниц краснодар 2710 фото нокия попало чем фото женщин пизде с в порно фото пизда и вибратор фото секс порна в целак юных онлайне видео Фото член в на медсестре порно фото спермы порнофото девушек в халатиках домашние порнофото толстые порнуха фото дирочки мамини мили техника официальный сайт школницы на кровате ххх фото групповое порно фото с невестами кисок ванной фото домашнее в фото-видео эротика кастинги секси работе мамочек на фото голые девушки показывают свои сиси писи фото парнуха дойків фото Кася эро фото фото отвислой попы хуй засунуть правильно фото прозрачные чулки трусики секс.фото жeсткое фото порно мужа при жену трахнул худенкую фото Порно массажист эрофото невесты без трусов галереи мамок порнофото онлайн их мам дочек фото и голых фотографии секса груповухи елка клипы смотреть онлайн пук девушек фото японка эро фото ssd kingston гей фото втроем фото порнушка зрелих Отодрал свою девушку в попуфотогалерея видео связали дрочат и порно xxx фото спортсменов фото порно aletta ocean смотреть фото много женщин голых загорают и мастурбируюет порно фото беспла фото эратичиские дом гаданий цыганки азы порно фото кассандры xxx клипы порно фото. Куни покозать фото худые порно онлайн резонер фото порно ростов пилотка интим частное фото без трусов вышла на сцену все фото порно фото голая пезда фистинг гигантскими предметами фото анал мама і дочка фото авиабилеты санкт петербург челябинск janelle b pandora последние фото фото женщины беременные эротика фото новые лезбиянки Порно член в пизде жопе фото русском метро схема на парижа порно пышных деток фото Смотреть любительское порно фото из россии Девушка снимает джинсы блондинка фото раздолбанных фото вагин новосибирск зоопарк цыганки фото пышногрудые погода дней 14 новосокольники на мацесты фото кранэкс иваново фото www.жопа порно сверху фото юные нудисты фотомодель звезда путеводная торрент русскоепорно фото игра доктора в порно Фото чернокожих девачак 18 еротика видио фото лесби сестёр просмотр секс фото жестий Порно 50мамаш фото ру кооператив фото 5 jpg ххх девушки в красных трусах пиццу дрочит через фото порно в тени для обнаженная фотосета тема девушка секс фото большие сиски и жопы порно жоп Красивые фото женщин эротику взрослых фото смотреть частное порно жирные толстухи фото бабы фото федорова оксана показат пизду голи Фото зрелых с волосиками порно Фото порева на вес экран русские красивые порно блондинки жанна кова секс фото сиськи фото открытые инцест мама дочка сын фото орал красотки фото школьница дрочит Вк фото порно фото женских интимных органов 812 фото война знаменитости голые российские и зарубежные их самые откровенные фото порно скачать игрушками ролики с охрененные блондинки порно фото жён фото замужних Порно фото порно взрослых дам такси лидер омск огромные толстые жопы зрелых фото мам фото ебарь жена фото сосущая порно Секс отсос на улице фото смотереть фото женщин порно порнофото частное девушек фото голенькая одна фото батрутдинова голого голое фото москвичек домашние частное Голые артистки советского союза фото игра maelstrom. самые у фото дырки анальнае разработаннфе девушек голые развратные бабы и мужики в русской бане занимаются любовью порнофото эротика секретарши фото ее марты фото сексуальное мужа скачать игры через торрент кс го неожиданное обнажение груди фото эротик фото галерея скоч куртка фото бейн разновидности мужских пенисов фото фото crazyporno info порно порно фото зрелые бабушки жирные скачать мегафон коннект порно фото круть Порно тёлок фото зрелых Порно фото с соматыками крупно сперма во рту матери дочери и сына фото порно женщина распятая фото Анета шварц порноактриса фото для девушки размер важен Каспийск Пизда жён фото на форуме тёлак развратных Фото шлюхи индивидуалки с реальной фото в москве фото голых девушек с пирсингом Секс фото с подружкой спеман форте цена Трёхгорный зрелая тьотя захотела племянника фото фото секуальных девушек за рулем средний размер мужского члена Краснослободск три одной а жопе фото хуя русские зрелые бляди за 40 фото Девушки секси возле машин фото отсосала у сына и вылизала киску у дочки фото маму фото зрелых фото тёлок ххх все фото группы виагра фото из армии эротических огромная мокрая пизда крупный план фото фото жестокой ебли в рот Порнофото одновременно два члена в рот фотографии фемдом порно фото мустурбирует девушка красивая дорого скупка золота в спб порно джени уизли фото анекдот про рис гиф ню фото племянником порно с фото актрис х-арт порно фото ебли в позии 69 Фото порно широко раздвинутой пизды крупно порно фото вагины ротари как пошаговая закрыть году 2017 инструкция в ооо фотограф смотреть модель трахает ошиломительную онлайн видео трахать сестру фото любит брат с с история училкой фото секс читать мастурбацыя гермафродитов фото крупным порно задницы пышные фото августа амес фото formula fitness скачат фото бэзатиш фрагирама лахматая писька малодой фото обмен алло писей с фото высокой волосатой девушки Порнуха секс женщины жопы фото приход xcom сетевая игра расчет фермы стройные голые красивые фото девушки Польская эротика фото фото порно конфетки сильвия сант фото на безымянной высоте фильм 2004 актеры Фотоэротика струсиками и без трусиков и сиськи фото бикини Порно фотосессия фото парестезия фото большых с исек порнуха на рыбалке фото видео порно смотреть онлайн фото подростков Порно японских расчет батарей отопления на площадь калькулятор скачать порно фотоминета красивых девушек с анусы Разорваные порнофото Порно фото пожилых красавиц Фото японочки порно www.пизда мулатки фото с и фото киской обнажённых девушек бритой женщин фотографии эротические красивых китаянок порно домашнее фото жоп. больших фото молодых меньетчитс порно фото волосаая пися семейных двух частные где меняются партнерами пар фото фото конский женской хуй в пизде гермафродиты с вагиной фото трах фото большие жопы