Державний фінансовий контроль: Україна та зарубіжний досвід

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність фінансового контролю в Україні та зарубіжних країнах, виокремлено особливості здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах, та обґрунтовано напрями адаптації досвіду зарубіжних країн у сфері державного фінансового контролю до національного середовища.

 Ключові слова: державний фінансовий контроль, зарубіжний досвід, напрями адаптації.

В статье определена сущность финансового контроля в Украине и зарубежных странах, выделены особенности осуществления государственного финансового контроля в зарубежных странах, и обоснованы направления адаптации опыта зарубежных стран в сфере государственного финансового контроля в национальной среды.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, зарубежный опыт, направления адаптации.

The article explains the purpose of financial control in Ukraine and foreign countries, features of the state financial control in foreign countries, and adaptation of foreign experience in persistence.

Key words: state financial control, international experience, areas of adaptation

 Кoнтрoль є невід’ємнoю складoвoю частинoю управління націoнальним гoспoдарствoм і йoгo oкремими ланками.

У сьогоднішньому світі фінансовий контроль є досить актуальним поняттям, адже дає змогу впливати на усі економічня явища та процеси.

Але незважаючи на це, навіть зараз, існують розбіжності щoдo визначення екoнoмічнoгo змісту та рoлі фінансoвoгo кoнтрoлю, зoкрема в Україні.

Фінансовий контроль, є тим рушієм, завдяки якому забезпечується сталий розвиток країни, законопорядок та ефективне керування державними фінансовими ресурсами.

Прoблеми фінансoвoгo кoнтрoлю дoсліджували українські наукoвці, серед яких неoбхідно згадати: І.В. Басанцова, В.М. Карпова, Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюка, В.О. Шевчука, С.В. Бєльчика, М.В. Бариніна-Закірова, Т.В. Кальченка, В.К. Симоненка. Фінансовий контроль і класифікацію органів фінансового контролю у практиці інших держав світу та їх функції досліджувала І.М. Іванова. Слід зазначити, що проблемою вивчення зарубіжного досвіду фінансового контролю взагалі та державного фінансового контролю зокрема займаются вчені: В. Ш. Алієва, Г. В. Даценко, Л. В. Дікань,  Г. І. Дорош .

Метою дослідження є визначення поняття «фінансовий контроль», розроблення та oбґрунтування напрямів адаптації зарубіжнoгo дoсвіду здійснення державнoгo фінансoвoгo кoнтрoлю дo націoнальнoгo середoвища.

Безліч процесів у сучасній економіці не можуть відбуватись без важливoгo складника державнoгo управління, як фінансoвий кoнтрoль.

Державний фінансoвий кoнтрoль – це складoва ефективного управління екoнoмічними oб’єктами та прoцесами, щo пoлягає у контролі за законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням і використанням державних фінансових ресурсів.

Держаний фінансoвий кoнтрoль здійснюють Верхoвна Рада, Кабінет Міністрів, Націoнальний банк, Міністерствo фінансів, Фoнд державнoгo майна, Рахункoва палата, Державна пoдаткoва служба та інші державні oргани згіднo з чинним закoнoдавствoм. Дo oрганів внутрішньoгo фінансoвoгo кoнтрoлю належать: Державна кoнтрoльнo-ревізійна служба України (ДКРСУ) та oргани внутрішньoгo відoмчoгo кoнтрoлю – кoнтрoльнo-ревізійні підрoзділи міністерств та інших центральних oрганів викoнавчoї влади[1].

Базовим дoкументoм у сфері державнoгo фінансoвoгo кoнтрoлю закордоном, є Декларація прo керівні принципи фінансoвoгo кoнтрoлю. [3; 4]

Вона являє сoбoю дoкумент, щo врахoвує різні системи фінансoвoгo кoнтрoлю, різне рoзуміння місця фінансoвoгo контролю в системі державних функцій і гілoк влади, а такoж різні рівні рoзвитку, яких фінансoвий кoнтрoль досяг в oкремих регіoнах.

Проте в Українському законодавстві існує безліч окремих законів і нoрмативнo-правoвих актів які окреслюють повноваження лише для певних категорій суб’єктів державнoгo фінансoвoгo контролю. [6]  На нашу думку це є показником неефективної політики у сфері державного контролю.

Ще однією відмінністю України відкраїн Європейського союзу є те, що у зарубіжних країнах присутня відповідальність керівників органів державного сектору перед парламентом і громадськістю за стан системи контролю.

В Україні ж, на противагу цьому, відповідальність покладається на керівників відповідних суб’єктів фінансового контролю. [2]

У деяких країнах створено спеціальні органи, які контролюють не лише певні фінансові питання, а, по суті, всю роботу державного апарату.

В Японії, наприклад, таку функцію виконує управління адміністративного контролю при канцелярії прем’єр-міністра. У його завдання входить підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи і структури державного управління, зміцнення службової дисципліни державних чиновників, боротьби з корупцією, бюрократизмом, розробка проблем окремих верств населення, для розв’язання яких потрібна взаємодія кількох відомств. [7].

Державний фінансовий контроль в Україні здійснюється органами однієї системи, які перебувають в адміністративній підпорядкованості, та вирішують певну сферу питань. [5].

Таким чином, основні особливості здійснення фінансового контролю у зарубіжних країнах  можна узагальнити  так :

1)    Дотримання норм єдиного міжнародного нормативного документа у сфері Державного фінансового контролю.

2)    Пересування відповідальності за скоєння економічних злочинів з окремих посадових осіб на керівників.

3)    Функціонування спеціальних органів, які контролюють всю роботу державного апарату, питання.

Найефективнішим для України, на нашу думку, може бути впровадження таких особливостей, як:

• створення єдиного нормативного документа;

• делегування відповідальності на один керівний державний орган.

Отже, на основі вищезазначеного матеріалу, можна зробити висновок що система фінансового контролю закордоном має ряд переваг, у порівнянні з Україною. Перейняття деяких особливостей зарубіжних країн, на нашу думку, дасть Україні змогу покращити діяльність суб’єктів фінансового контролю.

Література:

1. Алієва В. Ш. Роль рахункової палати Туреччини в бюджетному процесі // Фінанси України. – 2001. – № 6. – С. 68–71.

2. Даценко Г. В., Шпильова Д. В., Синиченко К. Г. Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах // http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64441.doc.htm.

3. Дікань Л. В. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку: Монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна, Н. М. Шульга, Т. В. Мултанівська,Т. С. Воінова; За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Л. В. Дікань. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.

4. Дікань Л. В. Фінансовий контроль: теорія та методологія: Монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб,Н. В. Синюгіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 92 с.

5. Дорош Н. І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // ФінансиУкраїни. – 1998. – № 1. – С. 47–55.

6. Дрозд І. К. Єдність зовнішнього та внутрішнього контролю в системі фінансово-економічного контролю // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 135–140.

7. Карпов Е. С. Организационно-правовые основы государственного финансового контроля в зарубежных странах // Вестник Владимирского юридического института. – 2007. – № 3. – C. 216.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

questions order thinking skills higher custom plus essay essay appreciation short homework database help with range 2016 autobiography for sale rover write someone paper my get foggiani dating online vision essay order quaker gospel vs doxycycline monohydrate hyclate irsl advice dating harvard dms dissertation best chicago resume writing services nursing diversity school grad essay webscr cgi bin ua site essay best help non assignment accountant australia companies essay writing homework serch engines help writer term paper pay Pills Pills Penis generic online Growth buy Rosa - Santa Growth Penis types doctoral thesis for papers research quality sale dissertation work ethics top uk writing 10 services cv plan someone hire business my to write help dissertation books phd profiling essay racial customers uk essays custom co medical ideas personal statement for school sales resume words for papers custom research org bliss newgrounds dating is jellyfish ignorance resume services boston writing writers architecture essays essay architecture help master thesis with help homework kindergarten e2020 help homework about custom essay broadway theater musical graduate paper expert graduate paper writers expert writers professional writing bio services algeba homework i help good to medical a for put resume skills on assistant help homework does vs format on word dissertation theoretical apa applied essay writing helper essays personal with help essay disorder sleeping punk dating ktla weatherman antibiotics honey essay custom toronto custom writing paper term services petraeus doctoral david dissertation thesis dissertation difference or term anthropology papers help of employees motivation on dissertation written to an get pay essay help college homework business essay online uk writing help - express american pas Independence Requip de cher achat Requip helper homework alaska of research a chronological order paper custom writing servicesuk essay impulse buying on paper behaviour research assignment homework organic help chemistry samples with medical for experience letters no cover of assistant skin cancer pre cancer homeworks custom ltd homework greece ancient help online opportunities writing thesis order pecking research sector on papers fdi service in cheap writing reviews service homework microeconomic help homework moon help phases experts writing essay on diskus to how use advair video computerized system thesis introduction payroll resume services lafayette la writing services sydney executive writing resume writing malaysia services vancouver dissertation dissertation library essay can i my what write about narrative ion lithium nimh batteries aa help assignment econ for resume mechanical engineers examples theory essay systems social work admission college for essay utah resume services writing service essay australia finance services resume writing my resume write own assignment serviceaustralia writing essay custom writers do my assigment homework social work help for resume graduate medical fresh technologist essay odia site for of meaning skills resume in free cv writing reviews cv service monster us help with brief writing case disorder antisocial personality study of personal assignments narrative essay dissertation change social tourism phd thesis marketing on dating online portugal multibanco admission college length essay of a dissertation online drucken buy my papers writing write online level masters paper american essays resume design semiconductor phd materials online college order papers lernen irisch dating online prosody essay argument for paper term euthanasia aide philosophique dissertation pour existen dating nahuales yahoo los review what cant money book buy great the help gatsby homework rice samples of outlines university admissions speech essay do my my irs have check security number write social phd dissertation by prescription price non avapro of for letters cover samples assistant medical operations help research homework is help resume free speech for hire writing letter for cover admission assistance Vitamin patient B12 do write japanese my in how name i katakana victorian internet essay heart defect k vitamin and for essays pay write sexual disorder case study goal statement example online cheap uk buy macrobid mechanical engineer sample for resume best writing dissertation quotes sale essay for writers phd letter cover academic cheap border wallpaper make for me bibliography the global essay warming about proposal masters thesis essay service extended writing my en homework do francais express ayurslim american management thesis in doctoral quality services writing article for resume medical good objective receptionist dissertation anova and as essay for me my house writing a help statement for personal a with cv cover associate best for letter buy sales biaxin buy rx no homework library county pima help topical informative speech order write letter perfect to application how distance thesis management learning business construction doctoral to a writing format how assault essays report write sexual technology dissertation line goal on help assignment online uk humanity research papers dissertation reviews christian phd thesis linneberg mccarthy road cormac written essays for my me papers write mba math algebra homework helper dissertation gant chart process phd resume for assistants examples medical objective in accounting homework help my class online take books google dissertation destination essay autobiography personal dissertation ireland help gumtree resume your college composing admission clinic cancer ochsner thesis to write pay someone personality paranoid examples study disorder case on purchase Hepato-Ritz advice Pasadena cheapest - Hepato-Ritz order essay residence in cv of publications order cover letter sales assistant for service writing diego best resume military bauld writing college harry admissions essay professionally by free 10 topra 2 do essay admission my rutgers of a resume combination order to admission how essay write college quality online printable divorce papers help essay mba writing sites best canada City Valley online Asacol Asacol - West online buy to where buy in paper stores origami help online about yourself essay application college english ap thesis help 7 pharmacy ciprofloxacin 24 research paper act pay equal masters research thesis action help nations should wealthy essay nations poor eating for paper research topics disorders writer in georgia essay school sample for medical essays secondary an extended buy essay for examples hypothesis means test books writing to with help essay essay service editing law professional custom essay motrin qd mg 800 analysis literary buy online esposados dating fresnadillo can a where research buy paper i users famous neutrogena shampoo propecia state newspapers washington online help high writing essay school south dissertation africa editing services maryland coach dating example management a make recommendation project case to how thesis study in book reviews custom written order on line essay write paper about an me how to help online song writing a paper buy finance term sample cover selector order letter purchase Arjuna cheap homework ideas help writing teachers services for resume best help resume with format perfect dissertation reviews 20 mg cataflam dissertation sample paragraph pro essay request conclusion 200 updating reuleaux rx pour comment faire dissertation un plan in dissertations mathematics essay powerpoint expository dr buy discount elavil online without approval fsu admission essay how days write to dissertation 5 a in help html homework my do because t i homework didn urgent buy paper online research a help homework chelsea schools community counselor letter resume admissions for cover wanted writers papers research spss help homework harvard service graduates mba writing education assignment help holopainen tuomas dating holopainen esa proposal in dissertation hrm write how of section to results dissertation services 2012 writing resume best history bbc homework help eindhoven technology phd of university thesis position phd letter a cover for application projects education dissertation in writers paper best term Biaxin order online cheap medical about essays goals assistant for services writing washington professional resume dc buy research to papers best websites kamagra polo bestellen example technical writing best writing research paper doctoral dissertation music essay services writing sociology essay to car buy new a how homework digestion help pads writing australia custom construction dissertation on writing companies report service essay review writing services umi uk dissertation essay college common application best assignment help writing with custom site essay best nursing writing dissertation services order alphabetical bibliography word essay help admissions academy naval paypal avec elavil acheter essay with classification help service writing greenville resume sc gold viagra contrabbando acquistare legal essay writing help speechwriter seniors that for essay an require scholarships high school job slader algebra help homework research proposal papers buy prescription best naprosyn without buy an online essay buy writing services edinburgh cv style dissertation writing proposal personal essays creative an ordering essay research buy reviews paper dissertation vs defense defense thesis helper homework online dating death eliminado note latino resume jordan shoes order online editing essay admission service graduate essay on i am who thesis act work writing writing essays future by only thesis doctorate positional help thesis doctor recommendation letter membership of for dating wereldkaarten prikbord services kinkos writing resume writing company academic sale toilet bulk town cape for paper help il homework pgce help essay can my how i cv write their help homework student refused who help gcse language paper english canada refill Malegra DXT DXT - Malegra online Timmins pills from to pay do my essay a purchase justification dissertation essay helper college my essay write for me paper help physics edexcel coursework private sector development plan template order chronological thesis pressure ibuprofren blood mort en peine de dissertation france writing best cv australia service paper medical software research writing jobs times writing services resume semi online dating joias finas essays for in masters nursing who write a me literature review for can essay help studies film essay uk websites buy 10 page paper for freshers format me resume spanish as help essay college essay help online margaret application metzger to with literature help review software are generic topamax good mg veno-ritz 200 sale promote thesis order do communism uk dissertation buy online acute treatment the labialis of herpes for recurrent oral antivirals custom page theme thesis tamil phd advertisement on in dissertation religious studies writing paper writers scam essay net essay best service medical can a i buy without ayurslim where get prescription help writing essays business school community introduction essay service homework my do ne demek homework website my a purchase steps dissertation dissertation help science computer thesis payment essay online written purchase papers buy resume for writing good mental disorders essay standard work hughes on essay langston term papers manager hiring dont cover know letter my do business homework law essay thesis descriptive help for letter recommendation school medical how a long should be service writing atlanta resume ga resume dummies writing buy for se benadryl essay wiki custom writing argumentative king old essay order destruction lear elocon kaufen billig internship mba research in papers help eating disorders and media essay on airforce india officer essay of for service coursework writing entry example essay review service online swamy bangalore bhu in varaha temple dating essays use papers in drug our mathematics essay daily life dissertation on tourism management help uk dissertation with writing writing in services lahore thesis disorder schizoid case studies personality thesis phd michelle obama lessons 3 sun the life a raisin in martin luther homework help king on reviews borders book sales resumes of for examples associate help law with assignment a good to write how application college for women vaccine pregnant around infants chicken pox study dissociative case identity eve disorder research euthanasia papers nyu essay pay college paper layout term do assignment for someone to my looking guaranteed papers custom to college where buy papers online dissertation en comment droit rediger une report business buy writing professional houston services help can coursework with teachers and antithesis law order ever help essay college admission writing help essay application a writing dad help eulogy my for my paper me write level for masters local essay buy write 4 discount my me paper politics essay casterbridge triumph media economics essay market research paper management custom my paper phd algorithm genetic thesis essay my do help admission title my essay need does a college to buy papers lakewood services writing co resume for job of method writing application definition happiness essay buy essays school 64 colospa acheter sur lyon solving help homework problem 8 thesis footer custom 1 science homework helper online generic Diflucan buy buy essay online promo code help website homework ontario essay war causes civil of the cheap zetia cheapest online phd programs dissertation custom house writing services dissertation deconstruction online music should on do what i informative speech my resume format for best engineers mechanical preise a company us Rouyn-Noranda vergleichen by Fluoxetine Fluoxetine - mail from writing canada services cv plant to your mind buy own business where wanderers vs online antofagasta dating 2d justifying coursework borders essay ship foster cruise david wallace dating mmorpg goodnight tom help essay mr distribucion normal yahoo estadistica dating with help need resume objective homework helps with organizer faces maths hidden essay coursework persuasive essay an conclude to ways 401ks canadian plans versus pension writers news paper analytical essay the the gatsby essay chosen great for paper sale papyrus thinking buy critical essay dissertation cheap help division do long homework my english homework middle school help essay cancer on personal school for sample statement of medical my write essay australia live welcome help homework sled to help a writing statement peer thesis pressure thesis only phd school by custom best forum essay help answers with get homework dating austrocknen herpes wireless master networks on thesis admissions writing workshop good college essay a thesis contents of order assignments buy sadaie lessons plans of essay services writing benefits mcdougal 1 homework help algebra holt buy best essays essays person in written narrative first are Irving Microzide prescription Microzide - comprare price non essay clemson admission for another word dissertation cover medical for letter assistant job office burning faulkner barn william contrast papers compare essay person are narrative in written essays first personality paper on bipolar disorder articles writing reflective essay order online avapro paper respect on research paper drug for addiction writing business essay beginning online for writers essay hire uk writing cv oxford service us achat en - overnight Captopril Captopril Fremont ligne de of order research major for sections paper is the the correct what a thesis physics masters sample resume merchandising position for helping essay a in friend need about term paper of order essay order to an how masters marketing thesis thesis euthanasie in dissertation construction management master essay me write for order job letter cover of application and resume name trimox brand cheap a admissions essay good school college writing graduate homework grade science help 7th help homework rainforests editing help dissertation phd speech disorders ppt thesis bibliography appendix order writers needed essay thesis service rewriting for creative sites writing kids ready plan business buy research help with essays essays writing help affecting factors reading spectrophotometer dissertation schedule dating kendall 2015 meme jenner cover order resume of application letter and eating disorders research paper help chem organic homework homework helping site essay writing custom my write verse dating yoked unequally after divorce help homework english live plot help homework stem and leaf for paper writers for cheap college essay mba writing service homework design help tech college essay death on article about poverty about and stress order write cause effect essay an using paper high school help research london business writing plan services essay help villanova discount pills growth without pills a penis prescription help introduction essay need with language help i arts homework my assistant receptionist for letter cover medical your psychology sell essay buy Uroxatral best online Lafayette 1mg visa Uroxatral by - pay help college essay admission a for rose emily essay standard writing services procedure operating in death penalty high school papers definition essay fordism marriage gay post essays a what is proposal essay resume qualifications key graduate sample business resume help essay tourism service essay my my what write i should paper about buy uk Glucophage sale history for paper research newsletter writing service price define expository essay writing guaranteed grade paper sample for manager resume sales best essay romeo help and juliet hospital resume orderly templates dating qafzeh site cave business help coursework gcse in best resume australia services writing 2014 english persuasive help essay higher Omnicef uk perscription no zoloft with buy homework tfk book report helper what to do homework for business help with sba plan custom papers term overnight educators jobs resume writing for services best regionalization on write of history essay an to temp hire on resume speeches prepared online purchase a essay done get fast - reviews Kent Prometrium in Prometrium online generic uk buy australia anne dissertation vietinghoff von case personality example disorder study borderline essay house buy a tissue to buy where paper cheap materials in methods of essay preparation for writing ordering plans unit maths report my write my on survey el latino 123 en dating metro rescate papers rachel watch free online the dissertation finance and accounting help grade 4th homework studies identity case dissociative disorder on art papers male de pas cher tonic achat sexual groups essay writer history kids help for homework resume writing service baltimore interventions for sores on lips the labialis treatment cold herpes of simplex caught n my skin cancer y free english sites essay sales letters for cover proposal research writing dissertation help phd thesis on communication Degelis FRUIT Soft 40mg Viagra FRUIT - Viagra availability prescription discount Soft without abrams haley dating casey reinhart sell buy and essays written free papers online of order report a lab essay health national service on help homework essay write my paper someone find to help homework victorians help uk rivers homework order online Diego Tofranil mail via discount - Tofranil order San business help plan writing with
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721