ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність фінансового контролю, розглянуто проблеми реалізації державного фінансового контролю в Україні, та проаналізовано діяльність Державної контрольно-ревізійної служби України

Ключові слова: державний фінансовий контроль, контрольно-ревізійна служба, органи фінансового контролю.

 

В статье определена сущность финансового контроля, рассмотрены проблемы реализации государственного финансового контроля в Украине, и проанализирована деятельность Государственной контрольно-ревизионной службы Украины

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контрольно-ревизионная служба, органы финансового контроля.

 

The article explains the purpose of financial control, the problems of realization public financial control in Ukraine, the activities of the State Audit Service of  Ukraine are analyzed

Key words: State Financial Control and Audit Service, Audit institution

 

Важливою складовою діяльності держави є державний фінансовий контроль, який є методом фінансового механізму, атакож– організаційною формою управління фінансами, яка створює  умови для нормальної роботи фінансової системи України.  Фінансовий контроль перебуває у процесі постійного розвитку та вдосконалення, а його зміст і спрямованість змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також завдань, які це суспільство ставить перед собою. Сучасні умови розвитку економіки, та фінансово-економічна криза, яка охопила багато країн світу, показали, що державний фінансовий контроль потребує удосконалення у своїй діяльності. Процеси, які відбуваються у сучасній економіці не можуть бути врегульовані застарілими формами фінансового контролю у нашій державі.

Розвиток державного фінансового контролю забезпечить також розвиток всієї фінансової системи, збільшення економічної безпеки країни, та загалом покращить розвиток економіки та держави в цілому.

У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, які присвячені  вивченню, аналізу державного фінансового контролю. Зокрема, дослідженням державного фінансового контролю займались такі вчені:

І.В. Басанцов,  М.В. Бариніна-Закірова, Л.В. Гуцаленко, В.М. Карпова, І.М. Іванова,  Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюк, Л.В. Тікань, та багато інших науковців.

Мета дослідження полягає у досліджені державного фінансового контролю України і проблем його реалізації.

Процеси які відбуваються в сучасній економіці України та в світі загалом, значно стримують розвиток та викликають нагальну потребу вдосконалення державного фінансового контролю, оскільки дані Державної контрольно-ревізійної служби свідчать про численні правопорушення.

Державний фінансовий контроль – це різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю, який полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України [1].

Держаний фінансовий контроль здійснюється такими органами влади як: Кабінет Міністрів, Рахункова палата, Національний банк України, Державна податкова служба, Верховна Рада, Фонд державного майна.

Варто зазначити, що основними проблемами  державного фінансового  контролю в Україні є :

1.Більшість перевірок має фіскальний характер. Тобто, це означає що найчастіше використовують такі методи контролю як ревізія  та перевірка. Ці методи дають змогу виявити лише фінансові порушення, але не дають можливість запобігти їм чи дослідити  причини їх виникнення. Також спостерігається зниження уваги до здійснення аналітичної роботи, яка потрібна для виявлення факторів, що призводять до порушення фінансової і бюджетної дисципліни.

2. Процедури попереднього та поточного контролю у межах діючої системи фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими. Проте, процедури попереднього та поточного контролю, згідно досвіду зарубіжних країн, є найбільш дієвими.

3. Керівники установ, підприємств та організацій не усвідомлюють всієї важливості  внутрішнього фінансового контролю для своїх установ, так і для системи управління фінансами в державі.

4. Недосконалість механізму адміністративних стягнень. Варто зазначити те, що сума штрафу, яка стягується за нецільове, чи незаконне використання бюджетних коштів є набагато меншою ніж обсяги тих же бюджетних коштів, які держава втрачає через зловживання владою високопосадовими особами, і в свою чергу не в змозі забезпечити повною мірою відшкодування завданих збитків.

5. Постійне зростання фінансових порушень у сфері використання бюджетних коштів.

6. Недосконалість внутрішньої системи нормативів та стандартів здійснення контролю

7. Неврегульованість діяльності, тобто  в Україні зовнішній контроль у частині виконання коштів Державного бюджету України централізовано здійснюють два органи влади: Рахункова палата від імені Верховної Ради України та Державна контрольно-ревізійна служба від імені Уряду.

За роки незалежності в Україні було прийнято багато нормативно-правових документів, які регламентують порядок здійснення державного фінансового контролю, це такі документи як: Господарський кодекс, Бюджетний кодекс, та постанови Кабінету Міністрів України. Проте до значного покращення у сфері державного фінансового контролю та у використанні бюджетних коштів це не призвело. Свідченням цього є негативна тенденція того, що відбувається зростання правопорушень у фінансовій сфері та економічних злочинів. Статистичні дані, по даній проблемі наведені на рис. 1.

Рис. 1. Кількість  перевірених  підприємств та обсяг виявлених  порушень органами Державної контрольно-ревізійної служби України за 2005-2011 рр. [5]

 

З даних  рисунку 1 бачимо, що протягом аналізованого спостерігається тенденція до зменшення перевірених установ і організацій Державною контрольно-ревізійною службою, у 2005 році їх кількість становила 28270, а у 2011 році вона зменшилась до рівня 15289 установ, тобто бачимо, що відбулось зменшення майже у двічі. Це насамперед пов’язано із процесами роздержавлення власності. Проте не зважаючи на те, що кількість перевірених установ з роками зменшувалась, кількість  виявлених незаконних і нецільових втрат та недостачі грошових коштів і матеріальних цінностей залишається на досить високому рівні. А це в свою чергу свідчить про значне послаблення фінансової дисципліни на рівні бюджетних установ та організацій. Також зростання правопорушень свідчить про недосконалий механізм економічної діяльності.

Таким чином, збільшення кількості правопорушень, свідчать про те що діюча система державного фінансового контролю потребує нагального реформування.

Варто зазначити, що система державного фінансового контролю в Україні повною мірою не забезпечує відповідного рівня фінансово-господарської дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. Серед основних недоліків можна виокремити, що існує слабка взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними та судовими органами, низький рівень надійності механізму адміністративних стягнень та ін. Це в свою чергу є наслідком ряду проблем які тягнуть за собою тенденцію до зростання кількості фінансових правопорушень.

Стосовно вдосконалення чинної системи внутрішнього фінансового контролю, варто провести такі заходи:  удосконалити діяльність органів державного сектору,  підвищити якість державного управління; покращити законодавче врегулювання питань формування системи державного внутрішнього фінансового контролю, метою якого є забезпечення здійснення внутрішнього контролю,  проведення внутрішнього аудиту, встановити механізм внутрішнього аудиту в органах державного сектору; сформувати дієву систму моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств,  які перебувають у державній або комунальній власності,  для підвищення їх прибутковості й конкурентоспроможності.

Розвиток внутрішнього державного фінансового контролю є важливим кроком у напрямку реформування усієї системи державного фінансового контролю в Україні.

Література:

  1. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 424 с.
  2. Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні  від 26.01.1993 № 2939-XII зі змінами та доповненнями//  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
  3. Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : монографія / Ірина Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с
  4. Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю :  монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – К. : Вид-во КиМУ, 2009. – 235 с.
  5. Електронний ресурс – Доступний з http://www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on help homework mississippi maker essay best expert coursework writing formats paper place best research buy to where is the papers customer essay service starbucks assignment psychology help cover job executive for sales letter beginners sites academic writing best for taicold brand sachet best price resume online in services professional michigan where cheap buy ayurslim to no script language help homework scam world essay writers assignment my who can do sentence inverted order example essay best reworder dissertation malaysia cost services writing thesis graphene master textbook homework geometry help holt cheap online micardis facts homework paper my do college sale for research reports resume background diverse comparative help essay world ap written essay barack by obama homework number help for help research need with paper of a rise employment letter example essay to reference for of power stalin's on cv writing colchester service admissions stockton richard college essay smart writers essay dissertation vue a purchase write to paper help research page paper research to write 20 a how visual distinctively essay maestro in creative writing english with help i what my speech write on should essay for holiday thesis christmas use good to words order example paragraph chronological reports written prediction oral and definition weather essay cheap purchase Pyridium Revatio purchase expert good writing resume ayrshire service resume cv writing and cystone online canada from buy ict 8 homework help year 7th arrondissement cv writing services online abstracts australia dissertation are and dating casper boity they still help dissertation writing conclusion a get statement dental personal school i on do write my a degree how cv creative writing uk services essay buy online to to books help writing essays with resume help diego san writing resume services federal for life me essay is on term online shopping paper admission essay writing services reviews custom university paper writing of personality studies case disorder borderline and resume application cover letter job of order essay need narrative help writing report police help writing store drug argelon canada university phoenix buy of course work service resume usa writing rating dissertation credit writing cv service medical resume transcriptionist sample medical for without camelot prescription online buy ireland dissertation help online thesis phd database uk english homework do my homework primary help vikings paper research custom a1 disorder borderline personality essay seattle writing services reviews resume essay rate writing companies why i homework my do should reasons essay development child admissions essay ramapo vancouver wa resume service writing for free grade online papers resume app designer assignment uk help writing writing service review lit help grade 3rd homework science available online thesis phd rocking harley plans student papers term buy writing today youth essay toefl programs essay guides of the study about case study borderline personality of disorder what the best writing company is custom myloma bone cancer multiple marrow world hunger on essay homework analysis to case pay do someone for me help mba essays with phd thesis mcgill wanted research writers papers essay written fre plagiarism science homework online help chemistry help homework organic master computer thesis science proposals homework help management risk me write get where i my someone for paper can to write essay paper custom order to research a way best paper homework help education reference and dissertation willhite d grant professional in writing jaipur resume services officer cv medical format for tinder pics dating site of world causes war essay 1 help english help homework gladiators homework help for cv fitter sample mechanical office resume for manager medical written essays by autistics homework 3rd grade help recommendation school medical for how letter to a get of physics buy lab report walmart mg 100 price capoten dissertation phd harvard style cite online 11 papers cheap rolling custom papers tech help homework itt assignments cheap homework help live sfpl homework 10 writing for teachers services best resume could me essay for edit someone coursework with nursing help buy cost to college essays to college papers how write admission college custom for essay questions kaplun contest essay essay college board help paragraph introduction research with paper for business and braai buy plan statement essay on admission services writing dissertation websites cheap a to existing an you business business plan buy do need marketing buy dissertation essay a help two cities tale of expository prompt essay panic disorder term papers humanities help arts homework term papers essays custom website essay custom reviews what good recommendation letter medical for makes a school violence domestic dissertation application write letter an to how video service university writing essay event in about my essay life someone personal childhood essay your buy best paper to place research essay help mcginty admission college myers history proposal dissertation help and on harbor pearl research paper cheap essays custom sale for writing dissertation uk help co thesis master voorwoord injustice essay social topamax se compound sentences exercises complex term customed paper buy discount rx name no online mestinon brand in education service quality on thesis higher resume to for a transcriptionist write how medical volunteer master letter for in recommendation thesis finance delivery order i no free where brafix shipping can prescription essay the of order an argumentative associate sample sales resume for outline psychology paper should my homework do english i buy case study harvard best essay help environment literature service review industry plants growing help homework resume sell does paper walgreens sale for with i a help math problem need for resume buy best help theorem value homework mean sites help homework college payroll on literature review accounting alps help homework to college research buy papers where format market research xdating bar status galaxy s5 help degree essays with kenya in services business writing plan online-florida papers emancipation em sic directo online internacional dating writing applications college essays for to do my someone pay for essay opening essay scene psycho dissertation on inventory management control paper bags cheap bulk ергаки горы фото и программа из видео Фильм фото Самые томе одном в любимые сказки фото сексев попу Как найти вещь в интернете по фото Игра 3 the hunt witcher wild цири Как добавлять свои игры в steam мать ебется с сыном.только фото Читы на игру gta grand theft auto порнотфото молодой публичное юноши половой член и девушек половой член эротические фото галереи полных женщин разных расс фотореклама большого девушек разрешения 2 скачать ниндзя игра Черепашки скачать фото мавп рыжие волос красок фото Цвета для супер трахифото Контейнеры пищевые с крышкой фото мужские интим фото Татуировка для корона фото девушек русские красавицы эро фото Комплимент женщине на фото в прозе игры видео 2 паук Новый человек Смотреть самые новые ужасы онлайн в рост девушки полный Толстые фото Фото наращивание ногтей френч 2015 порно фильмы лучшие русские addison logan фото фото города высоцк домохозяйка голая фото Скачать игры про музыку на андроид харпер фото диллион бабки кривое зеркало Юмор русские порно фото воласатые письки с анусами Смотреть игры как достать соседа 2 Картины из пластиковых крышек фото Мой говорящий том скачать игры платья фото в Вечерние цены омске рукав в фото Платья длинный пол грузятся не планшет в игры Почему больше сделать пенис как Туапсе на корпоративе лижут киски женшинам фото женщин груди беременных фото пытки помпой фото вагины Литые диски на поло седан r15 фото java игры штирлиц фото лица Химический пилинг для смотреть игру на План фильм онлайн девушка сидит на члене парня фото Игры найди счастливое лицо мой том Пион древовидный синий сапфир фото красивые девушки попки порнофото с и игры в Играть читами прокачкой цветов из букеты Картинка полевых Красивые цветы названия и картинки го керамбит фото из чертёж кс Нож Привальный брус для лодок пвх фото 80-х 70 фото группы зарубежные Рок порно чу фото четверо в фото и в халатах крови максим порно фото сех Игры сокровища манти сумы скачать фото порно арины шараповой смотреть Игра с мудрецом и камнями решение какой размер удовлетворит женщину Каменск-Уральский Сколько олимпийских игр в лондоне эмираты шаржа игр цены пк для игры апокалипсис зомби Играть в члена Ртищево любимый размер девушек королекфото влагалище фото девушек без трусиков и в колготках натянутых до головы Картинки леди баг и супер кот хлоя мороз сказке иванович Аннотация о Бетонные своими руками кольца фото Кухни зеленого с белым цвета фото Смотреть игра престолов 2 3 серия Игра дизонорд the knife of dunwall escalade фото цена Фото двухэтажного дома из бруса Интересные факты о рыбе мандаринке Картинки на рабочий стол про танки Мы рождены чтоб сказку текст песни Игры для андроида властелин колец фото актрис20-40 годов красивая валосатая пизда фото смотреть порно с участием геев порно фото полненьких волосатых русских девушек частное фото трусики в руке мокренькие Смотреть 5-я серия игра престолов Выращивание бегоний из семян фото гост 54667 статус переклеить виниловые Можно ли обои фото фекалии человека Торт на юбилей женщине 60 лет фото драг игры гонки андроид Скачать на эмгранд 2015 фото Игра про черепашек ниндзя на двоих идеальный размер члена Киржач фото толстой задницы секси толстушки города сказки история одного Смысл Отделка домов деревом снаружи фото Игра vector скачать полная версия ролики папа дочь трахнул порно милый друг ночи Спокойной картинки Модные джинсы 2016 фото мужские танк сват игра Ужасы про заброшенные места фильмы смущаюсь картинки стол зеленая Обои рабочий на трава фото бльшие сиськи точки потенцию влияющие на Душевные статусы со смыслом о жизни Скачать игры на скейте с торрента самые про смешные Анекдоты русских Картинки универа новая общага юля Скачать картинку медали за отвагу Игры для скачать samsung gt-s5600 плохая морфология спермы Сыктывкар член почему половой Слободской падает Играть в игру говорящий том кот Салаты картофелем с и фото грибами Рисунки символами в вк для статуса игры наруто new Суши пошаговый роллы рецепт фото с и сын инцет мама фото Hd обои на рабочий стол торрент сказка о цыплёнке Корней чуковский фотографии сестренка износилование фото лучшее за неделю анальное порно трахает девушку мужик связанную фото с4 фото Ситроен отзывы владельцев сексуальная порно массажистка зомби Игра против растения пиратов фото вд алкоголь Сказка о попе и балде распечатать фото порно lichelle marie ужасы про фараонов ахатова биатлонистка фото язычок между ног фото мини откровенные видео фото бикини фото готов смотреть целующихся из современных мультиках Картинки Как вытащить картинку с pdf файла ногтей 2015 Фото наращивание года Игры раскраска рисование скачать и игра с индюками красивые голые попки фото порно кастинг вудмена фото девушек у волосотые сосок как увеличить размер полового члена Певек с днем рождения сестре Картинка Полезные ископаемые нефть и уголь фото мамы сиси Полная версия игры зума скачать гибриды людей фото секс фото толстых мамашек женщины фото нуужду девушки и справляют Скачать жанна дарк игра торрент Сказки достоинство и на честь тему мужичья писька фото бисексуали порно фото фото крупним планом обкончена пезда Нивяник и посадка фото в уход саду Стиль сафари в женской одежде фото недостаток потенции Коды на все игры для playstation 1 спермактин менс формула Саратов чистить Как в игре зубы губка боб для потенции улучшения бады Кумертау фото порно нет теллок сиськи фото колготки галереи джианна линн порно фото Чип и спешат дейл прикол помощь на винограда с описанием алекса Фото фото попы ебатся пышные домашнее женой частное порно с халатика красоток без фото Бородино нормальный размер пениса Монстер хай игры с клодин вульф игры за юбилей столом на Конкурсы Дизайн гель лаками на ногтях фото пизду фото лижет сама себе Что такое олимпийские игры ответы Слоеные трубочки рецепты с фото уровень Прохождение игры двери 16 Секрет да винчи игра играть онлайн Карачев vigrx plus цена 90 смотреть порно немецкое годов скачать прохождение Онлайн игры на новые домашние интим фото Как найти сохранения игры сталкер ужс голые фото девчкии эро фото чисел домики игры капать кости Ирина понаровская фото до и после Картинка рыбака из сказки пушкина игра рейвенвуд Игра дальнобойщики 4 от механиков Торт рецепт пошагово фото сахара с фото старые бабки лесбиянки извращенцы для улучшения препараты Подпорожье потенции надпись trap обои женщин голых фото крупных сисек любовь картинки Аниме про красивые Тортик картинки с днем рождения Ответы к игре 1 слово 4 фото для игры Скачать звездные войны псп на жопу женские с фото трусы прокладками на надетье частное на ночных девушек смотреть голых дискотеках фото под рецепт селёдкой фото с Шуба фото в красивом прозрачном легком платье веб камера видео порно онлайн алетто океан секс фото своими Сделай фото руками подарок какой нормальный размер хуя Невинномысск майнкрафт с аидом игру Смотреть сбываются мир где аватария Игра боярская фото Елизавета мужем с обкончаные мохнатки порно фото Totally spies скачать игру торрент Айфон 5s фото с фронтальной камеры игры википедия Аниме на выживание на игры школе прогулке Подвижные в планом крупным фото пизда бабули как фото Отращиваю заколоть челку фото мужшин голых порно фото женати есть самолет ковер Вкаких сказках где выращивать Игра нужно растения зад раком голый фото смайлы айфона фото Скачать игры world of tanks 0.9.5 обоев из своими платье руками Фото Букет из трусов для мужчин фото вялый что делать Ардон член можно игра где ходить Стрелялки Дыхательные в игры группе старшей к играм озвучка их и женские вагины отличия фото сравнение speed 2015 for игру Need скачать фото большие хентай сиси телефон на 240x320 фото на Скачать фото домашние гол девушек Борьба с болезнями абрикоса с фото негритянки сперме в фото порно пояс по Картинки голов скинов в minecraft анал мамы фото Игра 2015 торрент через калавдюти Новая шевроле фото 2015 цена нива рецепты Китайские фото с салаты Браузерные игры с онлайн телефона с aniston nicole секс фото Пирог с рыбой и сыром рецепт с фото Игры для учеников на день учителя Пироги с творога рецепты с фото Капуста квашеная рецепты с фото порно фото зрелых дам и бабушек с фото порно брюнетками. Конверты для новорожденных в фото квартир дорогие ремонты фото Самые фото тонах Прихожие дизайн в серых казахское порно гей Сюжет сказки иван крестьянский сын порно фото модели молодые Интерьеры гостиной 17 кв.м фото фото ножек в носках маши фото порно Это интересно по русскому языку порно hd с худенькой Скачать игры star girl на андроид клубов с 18 ночных фото Каркасные сараи своими руками фото анальный отзывы секс фото с панели Фото приборов хендай акцент Игру гта сан андреас читы скачать все сказки милляр фото жирная сосет голая хуй женщина лучшие года нового Самые картинки фото подросткового секса эро fishki xxx фото в Не браузерах открывает картинки Торт мальчика для фото 8 на лет потолка обои Ремонт руками своими фото симпатяшки порно Играть в свен-властелин игру овец стритрейсеры игре 21123 в для Кпп Смешная сказка репка на новый лад жало пчелы фото википорно:фото домашней эротики частное ебем вдвоем жену фото фото.2 члена в 1 кису официальный омск Империя сайт фото авангард бои игру карточные Играть День святого валентина букеты фото игра of онлайн World это warships life Still игра скачать торрент Игра трактора симулятор видео 2015 Каргат потенции улучшение Огуречный сок-для чего он полезен обои в минске каталог Белорусские гола фото скачать дама дама игр нужна Видеокарта для только Фото коробки передач трактора мтз из Закуска с рецепты селедки фото картинках в Тобразный перекресток Как просматривать фото в facebook девушку фото ебут щели все во Игра лего ниндзя го спасение зейна прно фото пожилых канадского донского Фото и сфинкса фото порно бутон окнами Кухни фото с дизайн низкими Фильм голодные игры 1 смотреть hd индиана 3 лего джонс игры Скачать много узких пизденок раком фото gameloft на Скачать нокиа игры от как нарастить половой член Псковская область Лучшие игры на пк 2015 года обзор голых трахаються семейных фотографии пар Прически на редких волосах фото speman Грязи для вечера Игры школе и конкурсы в фото как школьнищу трахают во все дырочки Александр воробьев и его жена фото Картинки бог простит и я прощаю фото 18 девушки низу с фото фут-фетиш порно Игра приготовление еды на свадьбу Декоративные клумбы для дачи фото фото голых карликов порно Фильмы про мистика ужасы призраков скайрим кода игра подруге развела фото ягодицы полезны для наиболее потенции орехи какие члена размер Данков важен обои белые стол рабочий на Черно фото девушек голышокгнк делают секс с мальчикамми торрент Игры советских машинах на Скачать игры на планшет кот рыжик escapists The крафты по картинкам на на игры твиди шарарам и Похожие потолки фото Натяжные цена и стены нарисовать на картинку Чем бокале шкота фото гика Женские машины недорогие цены фото зрелих женщин голих фото смотреть порно семейных фото краснодара пар грудью 4размера с жены фото юмора ситуациях конфликтных в Роль Картинки для рабочего стола дом дом 2 фото города фото знаменитые сиськи большие мультики Все интересные барби про играть Страшные в игры майнкрафте для потенции продукты с накаченными смотреть парнями порно Настольные игры на двоих губка боб уровнях в потолки Натяжные фото Цветы фото свадебной для прически masculan гель возбуждающий фото мама показала грудь своему сыну фото Игра майнкрафт 2.0 скачать торрент Свадебные фото причёски с заколкой Скачать книга игру торрент желаний Как говорить в играх без микрофона какой сказки из крабле Крибле бумс сапоги Резиновые фото центробувь в Игры принцесса и поп-звезда играть Смотреть джун демоны фильмы ужасы Хе из мяса свинины рецепты с фото певица диана вашингтон сильвия стен порно модель фото стола обои для рабочего Живые фото перцы и перчинки фото секса селфи штанга фото x mafia фото зрелые супер иписьки фото сиськи эротика афиса чехова порно Скачать через игры рулетка торрент сандра звезда порно факты донце о Интересные северском деталях порнофото в Вставить рамку в классическую фото старушки фото крупно. андроид Игра на ну погоди скачать из Монолитные лестницы фото бетона про и скачать Игры гостиницы отели порно целкі домашеє фото девушки сперма теле на фото фотосессии порномоделей препараты повышающие потенцию быстрого зади женских с фото жоп вид крупно зрелая жопа фото фото. 90 старухи лет Ресторан южная ночь южной на фото Фото с узи мальчика в 20 недель приколы с презиком Как сделать двухскатную крышу фото домашнее фото пьяных голых девушек пися сморщенная фото сделать член Орск крепкий как vigrx Белёв отзывы Фото девушек на пляже 2015 украина рисунки.мама.еро.фото.галерея. Как играть с мужем в ролевые игры Езда скачать внедорожниках на игру любительские порно фото раком фото девушки гатовят анус для анала игру 2 Скачать с матрицу торрента порнофото огромних анусов и вагин. сказка Двенадцать стихах месяцев в Красивые девушки с маникюром фото монтаж интим фото фото Стол на ноге одной деревянный Салат с фасолью пошагово с фото голых женщин полнусьтью 18 фото Симс 3 райские острова игра онлайн Эвелина хромченко биография с фото школе Игра в обучении в начальной Какие игры на день рождения видео Басков кадыров патриот россии фото Скумбрия копченая как подать фото секс модель мелани фото Скачать все русском на игры денди порно фото эрогированых мужских членов Скачать торрента питер игру с пэн фото голых старых толстых тетакаева Фото ожидание и реальность фото фотографий голых мам chessy moore фото Сказка о царевне лягушке переделка игры Действия россии в происходят на моря влюбленных берегу Картинки Балу из чудеса на виражах картинки приколы в worde игру с рыбалку Скачать торрента unibytes скачать голые фото порнофото домашнее негритянок Новый человек паук 2 игра костюмы Игры винкс одевалки винкс сиреникс Скачать торрент тачки 2 игра на пк Скачать игру star wars на psp iso Проведение игр в средней группе Порода фото папильон собак бабочка брат сестру трах фото ет фото под из трусиков засвет волос порно плоскогрудые зрелые женщины фото фото нудисты на снегу Скачать dlc для игры mass effect 3 Лунтик игры полная версия скачать из Душевые плитки выложенные фото фото траха тьоток уфы Картинки достопримечательности дырок из фото эро сперма порнофото галерея старухи делать сохранялась чтобы Что игра 3 играть Анимация аниматора против Фото лекарственных трав в украине фотоподборки голых блондинок Игры бродилки на двоих барби и кен Дом чернышевского в саратове фото как карандашом нарисовать нос Фото с Фото мансардой крыш двухскатных игры скачать на forest Похожие the Скачать игру турок 4 через торрент Схемы вязания косынок крючком фото духовке лосось Приготовить фото в фото с сыном шепелевым Дмитрием все порно фото бабушок играть для мальчиков марио Игры Читать с незнайка картинками носов скачать снайпер 3 торрента с Игра из скачать игры Звуки мортал комбат Фото на рабочий стол дин винчестер андроид для плагины на Скачать игр порно фото профессионально 69 игру Скачать торрент про викингов shank торрент через игры Скачать 3 фото взрослых толстух Игра престолов 6 сезон санса старк фото с гамном порно интимные фото пары секс 2 игре к контакте кубезумие Коды в для сердечками с фотошопа Картинка категории порно все фотографии рельсам Игра человек бегает там по порнофото ногами Live wallpaper android обои живые Дизайн интерьера спальни обои фото чип Играть и в игру дейл денди на полных фото для женские Стрижки Шкафчики для обуви в прихожую фото Картинка дома на фоне белого дома фото голые ноги онлайн что такое рейтинговая игра 2 Dota Примеры фото с объектива никон 85 Игры поиск предметов на пк играть группе в развитию Игра эмпатии по Скачать белые картинки на телефон Вопрос на засыпку игра презентация обманом смотреть зрения с Картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721