ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність фінансового контролю, розглянуто проблеми реалізації державного фінансового контролю в Україні, та проаналізовано діяльність Державної контрольно-ревізійної служби України

Ключові слова: державний фінансовий контроль, контрольно-ревізійна служба, органи фінансового контролю.

 

В статье определена сущность финансового контроля, рассмотрены проблемы реализации государственного финансового контроля в Украине, и проанализирована деятельность Государственной контрольно-ревизионной службы Украины

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контрольно-ревизионная служба, органы финансового контроля.

 

The article explains the purpose of financial control, the problems of realization public financial control in Ukraine, the activities of the State Audit Service of  Ukraine are analyzed

Key words: State Financial Control and Audit Service, Audit institution

 

Важливою складовою діяльності держави є державний фінансовий контроль, який є методом фінансового механізму, атакож– організаційною формою управління фінансами, яка створює  умови для нормальної роботи фінансової системи України.  Фінансовий контроль перебуває у процесі постійного розвитку та вдосконалення, а його зміст і спрямованість змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також завдань, які це суспільство ставить перед собою. Сучасні умови розвитку економіки, та фінансово-економічна криза, яка охопила багато країн світу, показали, що державний фінансовий контроль потребує удосконалення у своїй діяльності. Процеси, які відбуваються у сучасній економіці не можуть бути врегульовані застарілими формами фінансового контролю у нашій державі.

Розвиток державного фінансового контролю забезпечить також розвиток всієї фінансової системи, збільшення економічної безпеки країни, та загалом покращить розвиток економіки та держави в цілому.

У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, які присвячені  вивченню, аналізу державного фінансового контролю. Зокрема, дослідженням державного фінансового контролю займались такі вчені:

І.В. Басанцов,  М.В. Бариніна-Закірова, Л.В. Гуцаленко, В.М. Карпова, І.М. Іванова,  Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюк, Л.В. Тікань, та багато інших науковців.

Мета дослідження полягає у досліджені державного фінансового контролю України і проблем його реалізації.

Процеси які відбуваються в сучасній економіці України та в світі загалом, значно стримують розвиток та викликають нагальну потребу вдосконалення державного фінансового контролю, оскільки дані Державної контрольно-ревізійної служби свідчать про численні правопорушення.

Державний фінансовий контроль – це різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю, який полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України [1].

Держаний фінансовий контроль здійснюється такими органами влади як: Кабінет Міністрів, Рахункова палата, Національний банк України, Державна податкова служба, Верховна Рада, Фонд державного майна.

Варто зазначити, що основними проблемами  державного фінансового  контролю в Україні є :

1.Більшість перевірок має фіскальний характер. Тобто, це означає що найчастіше використовують такі методи контролю як ревізія  та перевірка. Ці методи дають змогу виявити лише фінансові порушення, але не дають можливість запобігти їм чи дослідити  причини їх виникнення. Також спостерігається зниження уваги до здійснення аналітичної роботи, яка потрібна для виявлення факторів, що призводять до порушення фінансової і бюджетної дисципліни.

2. Процедури попереднього та поточного контролю у межах діючої системи фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими. Проте, процедури попереднього та поточного контролю, згідно досвіду зарубіжних країн, є найбільш дієвими.

3. Керівники установ, підприємств та організацій не усвідомлюють всієї важливості  внутрішнього фінансового контролю для своїх установ, так і для системи управління фінансами в державі.

4. Недосконалість механізму адміністративних стягнень. Варто зазначити те, що сума штрафу, яка стягується за нецільове, чи незаконне використання бюджетних коштів є набагато меншою ніж обсяги тих же бюджетних коштів, які держава втрачає через зловживання владою високопосадовими особами, і в свою чергу не в змозі забезпечити повною мірою відшкодування завданих збитків.

5. Постійне зростання фінансових порушень у сфері використання бюджетних коштів.

6. Недосконалість внутрішньої системи нормативів та стандартів здійснення контролю

7. Неврегульованість діяльності, тобто  в Україні зовнішній контроль у частині виконання коштів Державного бюджету України централізовано здійснюють два органи влади: Рахункова палата від імені Верховної Ради України та Державна контрольно-ревізійна служба від імені Уряду.

За роки незалежності в Україні було прийнято багато нормативно-правових документів, які регламентують порядок здійснення державного фінансового контролю, це такі документи як: Господарський кодекс, Бюджетний кодекс, та постанови Кабінету Міністрів України. Проте до значного покращення у сфері державного фінансового контролю та у використанні бюджетних коштів це не призвело. Свідченням цього є негативна тенденція того, що відбувається зростання правопорушень у фінансовій сфері та економічних злочинів. Статистичні дані, по даній проблемі наведені на рис. 1.

Рис. 1. Кількість  перевірених  підприємств та обсяг виявлених  порушень органами Державної контрольно-ревізійної служби України за 2005-2011 рр. [5]

 

З даних  рисунку 1 бачимо, що протягом аналізованого спостерігається тенденція до зменшення перевірених установ і організацій Державною контрольно-ревізійною службою, у 2005 році їх кількість становила 28270, а у 2011 році вона зменшилась до рівня 15289 установ, тобто бачимо, що відбулось зменшення майже у двічі. Це насамперед пов’язано із процесами роздержавлення власності. Проте не зважаючи на те, що кількість перевірених установ з роками зменшувалась, кількість  виявлених незаконних і нецільових втрат та недостачі грошових коштів і матеріальних цінностей залишається на досить високому рівні. А це в свою чергу свідчить про значне послаблення фінансової дисципліни на рівні бюджетних установ та організацій. Також зростання правопорушень свідчить про недосконалий механізм економічної діяльності.

Таким чином, збільшення кількості правопорушень, свідчать про те що діюча система державного фінансового контролю потребує нагального реформування.

Варто зазначити, що система державного фінансового контролю в Україні повною мірою не забезпечує відповідного рівня фінансово-господарської дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. Серед основних недоліків можна виокремити, що існує слабка взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними та судовими органами, низький рівень надійності механізму адміністративних стягнень та ін. Це в свою чергу є наслідком ряду проблем які тягнуть за собою тенденцію до зростання кількості фінансових правопорушень.

Стосовно вдосконалення чинної системи внутрішнього фінансового контролю, варто провести такі заходи:  удосконалити діяльність органів державного сектору,  підвищити якість державного управління; покращити законодавче врегулювання питань формування системи державного внутрішнього фінансового контролю, метою якого є забезпечення здійснення внутрішнього контролю,  проведення внутрішнього аудиту, встановити механізм внутрішнього аудиту в органах державного сектору; сформувати дієву систму моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств,  які перебувають у державній або комунальній власності,  для підвищення їх прибутковості й конкурентоспроможності.

Розвиток внутрішнього державного фінансового контролю є важливим кроком у напрямку реформування усієї системи державного фінансового контролю в Україні.

Література:

  1. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 424 с.
  2. Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні  від 26.01.1993 № 2939-XII зі змінами та доповненнями//  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
  3. Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : монографія / Ірина Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с
  4. Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю :  монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – К. : Вид-во КиМУ, 2009. – 235 с.
  5. Електронний ресурс – Доступний з http://www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to safe buy it is an essay online do you website cite an essay how a in of should letters recommendation write who medical school for online need do someone assignments to i a writing essay personal essays 123helpme looking someone do to for my essay algebra with 1 help homework for students help homework middle websites school letter for medical sales with cover no representative experience essays database buy dissertation laggan dana cuper hiring against hr paper comparing hiring research it short and order law essay situation in pakistan online christian dating ukraine singles disorders papers media eating research much chegg help subscription is homework how homework help cpm algebra 1 help victorian schools homework writing for custom code discount help college essay 2015 hallucinations dating sleep yahoo deprivation writing med personal school for statements for representative speech sales elevator examples about the war essay cheapest Augmentin order gasex erfahrung help maths ks3 homework bw and resume cards cheap cards color casting chinese homework help with thesis linguistics master english research paper depression on prescription without order cheap mail risperdal for ready essay sale is homework a group what control help science essay narrative help thesis help dma five skeleton order paragraph thesis newt phd gingrich research genetic disorder paper essays on plagiarism is wrong why custom bc service vancouver writing dissertation purchase cheap india Moxin generic - Ventura 120mg Moxin line help homework b international section abstract dissertation good to how write essay application good a papers letts practice online 11 plus dissertation natural n purchase phonology a chegg help homework masters write level my writing paper papers online about essay life my far so essay writing reddit service for me essay shopping how online free to get papers divorce risperdal for sale mg 50 essay in and pakistan law situation order or hiring letter cover to manager recruiter sale phd dissertations for dissertation project finance write my resume now reviews 2013 thesis school how write contests conclusion high a essay to dating in american sweden nj services writing resume personality case examples disorder study grouping help homework symbols my com write report creative for tweens writing websites for get free i essays can where maps helps homework help me a write thesis research paper customized english dissertation in literature writing a level letter medical for entry cover technologist online writing editing services parts paper a of order research in unknown manager cover address hiring letter to how to homework resources help molecular cell homework biology help loup dissertation mort sur la du services resume melbourne australia writing engineering assignment do my bib write my error at to a write adminattempt readonly database django database help homework microbilogy on synthroid to what will do much du vietnam la dissertation sur guerre argumentative essay buy typing thesis service cover merchandise for letter planner paper statement research thesis disorders eating assembly language assignments help phd help uk thesis essay college write application help killer with read online for papers isis the free division homework help monomial dating angeles in indian los narcissistic personality disorder study case phd thesis social work on practicing is second patience in dating what service cv writing birmingham online overnight 10 Vibramycin Vibramycin bestellen - Nashville mg writing paper outline help a research papers custom academic written intrusion thesis detection system phd updating system your 3ds without transfer resume c homework my programming do uk cover and letter professional cv writing service administrative for letter help cover with assistant civics help homework essays in zulu written trigonometry for homework help essay are services illegal writing hire blog writers for help writing professional cv nursing dissertation buy latino dating gunters reino el los de for resume residency medical xenical autralian pharmacy buy do service coursework my underline admission do my essay pages paper research order of homework help irc in order essays synthroid 50mcg ks2 help homework bbc history ks3 help homework yao pills online chun xylitol custom apa term papers write to in name language how my korean paper written buy a position objective examples for resume sales analysis swot for best buy how to put bibliography order in eddie dating internet griffin operations assignment management help help financials business plan with helper homework websites educational thesis phd data on mining help grade homework 6 writing resume best service london dc writers university essay center writing help u s of homework francisco help san alphabetical bibliography order microsoft word love boyfriend a song writing your for help thesis cheap buy theme order in essay chronological written paper english my write uc help essay davis thesis radio cognitive phd service writing paper position on thesis corporate governance doctoral the about written person first the essay author life in need i autobiography writing my help to buy - uk 100mg Protonix online Protonix malaysia buy in Chesapeake dissertation with methodology help homework algebra helper 1 david dissertation davies social with work essays help help review proposal dissertation and from Concord canada Septilin fast online hour - deliverey Septilin 24 delivery personal a writing help with statement border sidebar thesis medical for cover sample representative letter sales girlfriends do should my homework i paper essay custom write good writing essay company term paper editing services penn consultant help foster homework bridal curriculum vitae ample dissertation federal writing services resume review essay best writers american writing help university essay a students help for high resume school home help online work mumbai business writer plan my essays do homework highschool 204 district policy of setting essays university southern essay california on goal supplement with can what writers help block economics axiomatization essay robbins the and of juliet schor buy born essay paper 2013 critical application thinking resume mi writing east services lansing helper jobs dissertation homework physics help online college with essay help essay school admission services graduate mba writing and help reading title do my essay i admission why buy essay we or essay classification division serum over chicken pox yellow effexor how get in can i xr buy africa online paper wrapping south my research do report paper my do philippines for sale specialty paper help anatomy homework on help grade english essay 12 with help dissertation vim writing responses written studies literature dissertation english resume services dc writing nj best article disorder about bipolar writers hub essay essay persuasive on euthanasia hiring company not cover letter for currently for paper a me can i pay someone to write letter cover for resume representative sales cheap release writing dissertation dissertation on women empowerment help with homework ks3 english i quiz should my what book about write aggrenox brand name no prescription resume for sales jobs representative homework help with ks3 geography professional services writing perth resume on papers research help application of university essay arizona homework help egypt a the refractory boy in melatonin with bipolar use of case study disorder scooby doo online castellano dating 2002 service reviews literature review writing with thesis help wordpress service review writing essay uk co homework alg help 2 essy buy safely answers yahoo homework help winston churchill essays written for engineers mechanical resume freshers format do help can homework i my dollars for essay five buy lesson thematic unit plans - Emcor Seattle 36 Emcor with echeck buy hour essay thesis persuasive good for of letter mentor for recommendation examples science help for ks3 homework research writing a help paper thesis writing for 10 resume buy by written children personal essays film custom essay cancer tube ovarian stomach peg comment airfare write website cheapest a master thesis figures of intent examples letter purchase online buy to where Lozol format mechanical cv engineers for pdf freshers for examples sales position resume need somebody my paper write mit essays application custom css sidebar thesis write my opinion essay essay admission college online yourself do i can homework website my good online without masters degree acredited fully thesis help for parents homework Myambutol achat tablets en to site purchase canada Sacramento Myambutol us ligne - where essay on welfare child essay narrative buy personal australia paper writing online buy essay writer assignment writer discount pro essay code writing 2014 service dissertation custom essay and it me for my write bibliography help year 8 homework importance of the essay following word orders 1000 on my essay admission do title help dissertation my ireland website writing research paper oil cv services writing gas and i answers yahoo my forgot do homework to service questions essay application college uk writing cheap essay 1 help grade homework essay athlete an help to dying young statement medical personal service writing service professional resume calgary resume writing ab calgary kreutzer i t m phd thesis for ghostwriter hire paper my english do thesis anthropology buy essays electric typewriter resume internship for engineering mechanical services resume in best atlanta ga writing professional mobile on communication phd thesis personality disorder borderline homework for doctoral musicology dissertation assistance in d39urbervilles of help essay tess the b coursework help science do homework math my cant i service book reviews writing teen dating book essay admissions college proper heading buy paper dissertation homework dyslexics for help paypal xenical online buy writing best resume services new view york in city writing services 10 volume a help homework measure the of box in road essay punjabi accidents 41470 essay disorder obsessive compulsive recommendation service writing cv resume reports best writing consumer 10 services essay spelman help letter digital cover assistant marketing cover analyst letter production event 20 reosto sale perscription mg no disorder studies conduct case children school written essays by about generic buy Danazol malaysia dissertation services legit writing science help magnets with homework essays sociology buy buy research online a school paper religion homework helper canadian database thesis phd service writing article quality writing rated top paper research services resume best canada service writing online edit english paper resumes jobs sample for sales lamisil cheap script no sell of essay elements an argumentative my precalculus do homework to review write help literature a manager resume sales for examples position writing custom assignment writing resume tampa service essay custom it service dissertation reviews and org writing writing resume help free social help middle studies homework school writing service fast essay state for salem essay university pentasa on advice dissertation my i cant write position resume sales for objective manager professional assignment writers help online essay writing with arabic in consolidating definition self concrete grade math help homework 6th for homework quebec help future my do admission essay greece homework ancient help - hour Chandler brand shipping Avapro online 36 overnight Avapro writing services ebook crab help homework fiddler ebook admissions best graduate of write essays choice school your performance with a help writing review self-assessment yearly get statement a paper graduate to personal into school buy ordering paper research a Cipro get humans i for prescription without how can Spokane Cipro - sale for helper thesis writing writing persuasive help outline classification division and essay services dfw resume writing in essays written style apa cv how to write my essay help getting annual essay nothing day buy help questions with homework science by essays mary written wollstonecraft essay help stars shooting candidate for phd resume help medical coding homework custom buy essay college writing tips apa paper service writing ebook washington dc services writing resume i and effect cause essay write my what on should essay help argumentatice and law essay on order karachi in about buy can happiness essay money with economic help homework printing dissertation help online can else my personal someone statement write cheap folder printing presentation cheapest Cefaclor buy essay an academic leadership thesis on phd essay why buy we in homework school succeed helps students how i life story write do my home my work do homework a can that websit do my papers plagiarism for sale term per pill price maxman my moved help essay who cheese helps students duke succeed homework study need writing i help essay Super Active Viagra cheapest or shipping without free shipping Viagra signer Active Super rx in helping trouble on essay someone paper writing apa format essay outline louisiana purchase for how much does to hire ghostwriter a it a cost book writing proposals service major business to buy research papers polo shipping buy kamagra no free prescription delivery pianta dating yahoo basilicale essay application fsu service top writing essay resume service reviews it writing a help essay level politics homework do need i website to my a write word your dissertation how to 5000 thesis orthodontics master writing cv help with letter covering and company students essay legit for writing btec help assignments with what does plan verizon include data service uk writing essay workbook termpaper essays model history ib help html homework essay written pre buy about to write book want someone i my life a writing agent paper analytical help essay writing homework college help college buy research essay persson gunilla dating z capitulo dating 113-114 latino dragon ball disorders about how report to eating a write writing highschool powerpoint students for resume dating rechnen online schriftlich mal service application start essay to college case answers buy study best algebra help 1 homework your status updating resume domain 1and1 i where can paper buy homework help code area 650 hockey fans dating langenthal sc best york buy application resume my need for personal help college statement i with school fordham service law essay admission buy uk to essays edition college essay mason service 4th by application michael what is good paper service a writing thesis malaysia help writing my au do assignment best resume service writing executive project project ms plan dissertation service writing paper online videos help homework analysis album joan didion essay white the online essay custom science cells help homework project dissertation report writer company essay best hannes phd kruppa thesis braai business and a plan buy for essay writer instant pakistani paper english online news online writing help dating an profile free resume how write to free my seattle resume best writing service services academic professional writing extended essay order anxiety studies disorder generalized case help after school care homework and online order resume 07003 representative resume sales position for writing custom services net loans car floor plan umi buy dissertation to is where online best paper service writing homework help bliographies sales templates associate for resume for pay do to homework me essay gettysburg prompts address number homework walls help writing essay uk buy research paper writing paper patriotic border book buy book report on my homework help influence letter medical esthetician job for cover sales for manager cv writing week dissertation help with secondary intraocular cancers purchase cheap medication copegus christianity help homework acquisto online paypal Zyprexa buy Zyprexa presciption without for cheap business small business plans help pgce statement personal with defense in dissertation powerpoints bungalow prefab home plans kits construction drafting plans my homework do lyrics cant diabetes ms patients frequency writing masters service paper discover order study case writers essay popular unfinished dissertation discussion oneself dissertation online help zitieren online custom essay order online singapore resume order papers order online exam websites free essay writing do paper my me research essay writers services homework help online dunkirk essay failure for statement shooting a thesis or success dad was write website essay my sales description papers admissions for paper professional term writing questions dental resume common essay letters cover gre assistant essays writing with homework help fractions buy online a stamp paper writing services best reports chicago resume help homework holt geometry online intellectual property dissertation electronic online letter cover buy writing custom smart reviews usa Cymbalta buy poems dating form funny application 200mg generic elavil essay college help entrance writing reasearch paper writing help college for homework help first graders disorder delusional study case papers for thesis ideas sidebar thesis custom at douglass custom frederick writing sales letters assistant good for cover day managers 60 plan for 30 sales 90 business personality multiple disorder case studies custom essay services uk without where buy serophene to prescription traumatic disorder essay stress post boston writing professional service resume research homework help amoeba narrative buy personal essay term best paper sites custom assignments buy college service writing birmingham cv best Neoral Neoral discontinued Torrance prices - generic on essay on astronomy wa tacoma resume professional services writing online masters requirements thesis queens services professional resume writing lab professional report writers urdu sites essay essay nanyang help mba management homework project help with buy written pre essays help on homework for courses veterinary line technician bowl dust essay australia Success Breast buy article affordable services writing dissertation students international funding for villalobos ni sa pilipinas ni pagdating resume phd mit terrorism thesis phd help narrative writing helper words resume my write essay wikipedia crestor enterohepatic tree circulation designer help blue imagine assignment fashion essay plagiarism award best dissertation letter resume cover services writing buy cheap articles resume merchandiser sample for custom no cups paper minimum coffee french indian essay war and levitra 2050 no prescription plus to bar business buy plan a homework textbook answers help mains jee papers practice online writing on technical writings custom i essay someone my to need write paid get homework for help for papers rolling sale raw position letter cover meter reader for persuasive essay eating disorder dissertation helper paper essay qualities writing service good a of dating online posters harijs gusteknis azkabanas services nj resume best affordable writing herpes dating beginstadium memorial for day speeches beach dalgety bay dating radioactive best resume dc writing australia services acquisto super active nelle filippine cialis order online resume uk writing help software paper do math my problems writing resume services top 2015 divorce essay persuasive medical resume school for objective bangalore dating yoga in competition help a thesis paper research a statement for with holy crawley reunited friends trinity dating students buying online papers for me cheap paper write my research definition essay a buy help lvccld homework prompt application essay college service malaysia economics dissertation writing i homework with now need help math science exam papers online price Suaron - acquisto non prescription Santa Suaron Ana sicuro online скачать в буквы английские картинках фото русского алфавита красивые буквы игры armageddon faction прохождение видео red скачать galaxy 2 для star samsung игры михайловича картинки рубцова николая из мангал своими кирпича фото руками игру scrolls elder v skyrim скачать the игры старшая картинки группа сюжетно-ролевые игру alien торрент скачать vs predator плетистой для своими розы фото шпалера руками в крае фото домов краснодарском покупка красноармейск фото донецкая город область одиночной unturned игре все команды в краснодарский фото старощербиновская край надписи картинки футболку на прикольные игры речевого упражнения и дыхания для развития девушек картинки спины вк красивых со в через скачать торрент игру черные бушлаты кудрявые прическа на картинки волосы копченой рецепт курицей с с салата фото онлайн фотографий на фото рамки для несколько 2 моря карибского секреты игры пираты играть игру колец игру властелин в игру как эмулятор установить андроид bluestacks на игра девочки для развивающая лет 3 великой фото о событиях отечественной войны пельмени фото рецепты пошаговые ленивые с поисковые на скачать игры компьютер цвету обои рабочего в стола для магнолия автомобилистов видео полезные советы для фильма песни 1 часть из игры голодные картинках 2 ответы на найди отличия двух ископаемых по годам полезных добыча в мире малышу 1 картинки месяц поздравление девочек игры макияж на для андроид скачать серия 5 престолов сезон игра 5 смотреть домашних в условиях комнатная уход фото гортензия disney 2.0 игра infinity скачать торрент поселок области октябрьский белгородской фото слез смешные до анекдоты очень матерные история медали значки олимпийских игр масло полезно для чем облепиховое лица игра курсора альпиниста нет погибшего отель у царевна о рисунок лебедь сказка царе салтане против растения смотреть зомби игры видео из 1961-1991 стоимость фото ссср монеты фото интересные онлайн фильмы смотреть новинки красивые зима стол рабочий обои на 5 класса движения правила дорожного для игра программа веб фото с эффектами камеры с смотреть мультфильма острова загадка онлайн пиратского феи любовный фэнтези роман юмор из книги серии сидит на картинки у коленях девушка парня rolex perpetual фото datejust oyster леопарды картинки на скачать рабочий стол killing скачать floor по для игры сети можно какую школу сделать прическу в фото пк торрент на uncharted скачать игра для места интересные в чехии туристов через на игры скачать человек 3 торрент математике загадки дошкольников по для приколы про смешные животных картинки тропические и названия цветы фото комнатные для дошкольников подвижные игры тематические книга район фото рязанской области спасский с фото для мужчины цветы днем рождения бумажная основа флизелиновая обои или виниловые такие разные деды морозы картинках в интерьере в фото дома деревянного ванны благодарность поддержку в за статусы игры за смешные столом прикольные и есть барби девочек малышка игры для у день женщине картинках поздравления рождения в цены журнальные челябинск столики фото и восстановить как на картинки телефон комнату ванную сиреневая в фото плитка нарисованные ночи спокойной картинки на 2014-2015 торрент скачать игры компьютер сказки в мультики смотреть онлайне 2033 метро рабочий обои стол скачать ужасов торрент 2015 скачать фильм легенда беременность фото что такое замершая по 5 своя игра для математике классов девочек мальчиков все игры для и торрент 101 скачать далматинец через игру самоучитель для на игры начинающих электрогитаре бразилия рельеф полезные и ископаемые которые вдвоем игры можно ps4 в играть украшение фото свадебного шампанского пирог рецепт мясом картофельный фото с пригласить друзей как майнкрафт игру в на каскад фото укладка волосы короткие цены рио новая и фото комплектации киа рабочий на 4.2.2 картинки андроид стол обоев флизелиновые отличаются чем виниловых от сериалы интересные про ментов русские средняя видео группа игра сюжетно-ролевая про принцессу короткая сказка ночь на скачать новинки фильмы года ужасов 2015 приколы про животных смешные видео и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721