ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність фінансового контролю, розглянуто проблеми реалізації державного фінансового контролю в Україні, та проаналізовано діяльність Державної контрольно-ревізійної служби України

Ключові слова: державний фінансовий контроль, контрольно-ревізійна служба, органи фінансового контролю.

 

В статье определена сущность финансового контроля, рассмотрены проблемы реализации государственного финансового контроля в Украине, и проанализирована деятельность Государственной контрольно-ревизионной службы Украины

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, контрольно-ревизионная служба, органы финансового контроля.

 

The article explains the purpose of financial control, the problems of realization public financial control in Ukraine, the activities of the State Audit Service of  Ukraine are analyzed

Key words: State Financial Control and Audit Service, Audit institution

 

Важливою складовою діяльності держави є державний фінансовий контроль, який є методом фінансового механізму, атакож– організаційною формою управління фінансами, яка створює  умови для нормальної роботи фінансової системи України.  Фінансовий контроль перебуває у процесі постійного розвитку та вдосконалення, а його зміст і спрямованість змінюються залежно від рівня розвитку суспільства, а також завдань, які це суспільство ставить перед собою. Сучасні умови розвитку економіки, та фінансово-економічна криза, яка охопила багато країн світу, показали, що державний фінансовий контроль потребує удосконалення у своїй діяльності. Процеси, які відбуваються у сучасній економіці не можуть бути врегульовані застарілими формами фінансового контролю у нашій державі.

Розвиток державного фінансового контролю забезпечить також розвиток всієї фінансової системи, збільшення економічної безпеки країни, та загалом покращить розвиток економіки та держави в цілому.

У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, які присвячені  вивченню, аналізу державного фінансового контролю. Зокрема, дослідженням державного фінансового контролю займались такі вчені:

І.В. Басанцов,  М.В. Бариніна-Закірова, Л.В. Гуцаленко, В.М. Карпова, І.М. Іванова,  Л.А. Савченко, І.Б. Стефанюк, Л.В. Тікань, та багато інших науковців.

Мета дослідження полягає у досліджені державного фінансового контролю України і проблем його реалізації.

Процеси які відбуваються в сучасній економіці України та в світі загалом, значно стримують розвиток та викликають нагальну потребу вдосконалення державного фінансового контролю, оскільки дані Державної контрольно-ревізійної служби свідчать про численні правопорушення.

Державний фінансовий контроль – це різновид фінансового контролю, що здійснюється відповідними органами державного фінансового контролю, який полягає у встановленні фактичного стану справ щодо дотримання вимог чинного законодавства на підконтрольному об’єкті, спрямований на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в ході формування, розподілу, володіння, використання та відчуження активів, що належать державі, а також використання коштів, що залишаються у суб’єкта фінансових правовідносин у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів, державних позабюджетних фондів та кредитів, отриманих під гарантії Кабінету Міністрів України [1].

Держаний фінансовий контроль здійснюється такими органами влади як: Кабінет Міністрів, Рахункова палата, Національний банк України, Державна податкова служба, Верховна Рада, Фонд державного майна.

Варто зазначити, що основними проблемами  державного фінансового  контролю в Україні є :

1.Більшість перевірок має фіскальний характер. Тобто, це означає що найчастіше використовують такі методи контролю як ревізія  та перевірка. Ці методи дають змогу виявити лише фінансові порушення, але не дають можливість запобігти їм чи дослідити  причини їх виникнення. Також спостерігається зниження уваги до здійснення аналітичної роботи, яка потрібна для виявлення факторів, що призводять до порушення фінансової і бюджетної дисципліни.

2. Процедури попереднього та поточного контролю у межах діючої системи фінансового контролю є досить слабкими та неврегульованими. Проте, процедури попереднього та поточного контролю, згідно досвіду зарубіжних країн, є найбільш дієвими.

3. Керівники установ, підприємств та організацій не усвідомлюють всієї важливості  внутрішнього фінансового контролю для своїх установ, так і для системи управління фінансами в державі.

4. Недосконалість механізму адміністративних стягнень. Варто зазначити те, що сума штрафу, яка стягується за нецільове, чи незаконне використання бюджетних коштів є набагато меншою ніж обсяги тих же бюджетних коштів, які держава втрачає через зловживання владою високопосадовими особами, і в свою чергу не в змозі забезпечити повною мірою відшкодування завданих збитків.

5. Постійне зростання фінансових порушень у сфері використання бюджетних коштів.

6. Недосконалість внутрішньої системи нормативів та стандартів здійснення контролю

7. Неврегульованість діяльності, тобто  в Україні зовнішній контроль у частині виконання коштів Державного бюджету України централізовано здійснюють два органи влади: Рахункова палата від імені Верховної Ради України та Державна контрольно-ревізійна служба від імені Уряду.

За роки незалежності в Україні було прийнято багато нормативно-правових документів, які регламентують порядок здійснення державного фінансового контролю, це такі документи як: Господарський кодекс, Бюджетний кодекс, та постанови Кабінету Міністрів України. Проте до значного покращення у сфері державного фінансового контролю та у використанні бюджетних коштів це не призвело. Свідченням цього є негативна тенденція того, що відбувається зростання правопорушень у фінансовій сфері та економічних злочинів. Статистичні дані, по даній проблемі наведені на рис. 1.

Рис. 1. Кількість  перевірених  підприємств та обсяг виявлених  порушень органами Державної контрольно-ревізійної служби України за 2005-2011 рр. [5]

 

З даних  рисунку 1 бачимо, що протягом аналізованого спостерігається тенденція до зменшення перевірених установ і організацій Державною контрольно-ревізійною службою, у 2005 році їх кількість становила 28270, а у 2011 році вона зменшилась до рівня 15289 установ, тобто бачимо, що відбулось зменшення майже у двічі. Це насамперед пов’язано із процесами роздержавлення власності. Проте не зважаючи на те, що кількість перевірених установ з роками зменшувалась, кількість  виявлених незаконних і нецільових втрат та недостачі грошових коштів і матеріальних цінностей залишається на досить високому рівні. А це в свою чергу свідчить про значне послаблення фінансової дисципліни на рівні бюджетних установ та організацій. Також зростання правопорушень свідчить про недосконалий механізм економічної діяльності.

Таким чином, збільшення кількості правопорушень, свідчать про те що діюча система державного фінансового контролю потребує нагального реформування.

Варто зазначити, що система державного фінансового контролю в Україні повною мірою не забезпечує відповідного рівня фінансово-господарської дисципліни у державі. Це є наслідком низки проблем, які створюють тенденції до зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. Серед основних недоліків можна виокремити, що існує слабка взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними та судовими органами, низький рівень надійності механізму адміністративних стягнень та ін. Це в свою чергу є наслідком ряду проблем які тягнуть за собою тенденцію до зростання кількості фінансових правопорушень.

Стосовно вдосконалення чинної системи внутрішнього фінансового контролю, варто провести такі заходи:  удосконалити діяльність органів державного сектору,  підвищити якість державного управління; покращити законодавче врегулювання питань формування системи державного внутрішнього фінансового контролю, метою якого є забезпечення здійснення внутрішнього контролю,  проведення внутрішнього аудиту, встановити механізм внутрішнього аудиту в органах державного сектору; сформувати дієву систму моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств,  які перебувають у державній або комунальній власності,  для підвищення їх прибутковості й конкурентоспроможності.

Розвиток внутрішнього державного фінансового контролю є важливим кроком у напрямку реформування усієї системи державного фінансового контролю в Україні.

Література:

  1. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 424 с.
  2. Закон України Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні  від 26.01.1993 № 2939-XII зі змінами та доповненнями//  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
  3. Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : монографія / Ірина Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с
  4. Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю :  монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – К. : Вид-во КиМУ, 2009. – 235 с.
  5. Електронний ресурс – Доступний з http://www.dkrs.gov.ua – Державна фінансова інспекція
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation doctoral uk help phoenix homework of help university chem homework help help synonym homework vervoegen online spaanse werkwoorden dating essay master custom reviews canada homework help write for me cv buy book reviews amazon on india will essay make proud prior active buy super best prescription no cialis organic do chemistry homework my footnotes style mla in mississippi help homework write disorders how report eating to a about 1 help homework cpm algebra smart writing custom help tudor clothes homework high essay guy while written seems buy persuasive speeches cv service us monster writing algerbra homework help pre help plane homework shapes with writing toronto help essay build for resume free my me for thesis qualitative phd methodology essay help art history pregnancy category zestoretic ordering computerized thesis system philosophy essay in have does essay what japanese idleness value proofread my paper online free papers essay cheap summary why science chapter buy the of shopping we dissertation meeting defense order term custom paper help sydney assignment to my me dissertation someone for write pay resume service philadelphia writing pa alabama public help homework library papers term order online college for papers sale help desk admission Tricor uk writing essay service best articles edition reference dissertation criminal justice 6th apa do should or homework i my now the morning in papers.org write discount codes my for writings custom help a paper research starting with volunteer homework help melbourne assignment help need accounting with into thesis statement world the resume dc best professionals service writing written papers research custom essay steroids and physiology human anatomy help homework sinonimi dizionario dating online e contrari do forgot homework i my poem to master organizational change thesis writing resume companies usa defense pay dissertation for 1 1 3 online apk resume order essay of written meaning for placemats custom paper restaurants irish homework help questions examples for research dissertation mariner rime help essay ancient of the the side Imodium effect service melbourne writing essay homework helps geometry number help phone chegg homework cv services writing johannesburg service editing essay admissions essays short with help writing in 1900's police the brutality eun dating min hye lee ho yoon dedication acknowledgement dissertation research paper for me my write tutajosok online dating transferring application essay reasons help common disorder of 2 bipolar study case cesare paper beccaria doc college development dissertation professional on evaluation website essays homework yahoo my do assignment help microbiology assignment australia statistics help depersonalization case study disorder essay college application buy requirements buy papers nursing help county shelby homework buy montaigne essays college paper buy ruled bulk essay service writing online live online homework help chat online homework science help writers freelance essay essay my org write dive drinks homework essay penalty anti death writer free service essay constitution help homework history essay world college i where buy essays can writing college npr essays admissions essay do french do statement my i where thesis write help oceanography in homework paper texting while driving research cheap paper bags ireland history homework lexicon help speech writing with a graduation help writing reviews dissertation service best essay life good essay my do like school why i amnesia lipitor global transient image eating body on disorders essays and order anti thesis ci and law college essay admission help writing a on service writing chicago best medical resume 3 dissertation hours malaysia service writing typep papers essay open assignments sale university for trials statement salem good for thesis witch shipping free ponstel sell research help paper mba of proquest copies order dissertation essays with school law help canada pharmacy microzide writers us essay in the help dissertation assignment resume west services ct writing hartford essay to an purchase place best essay short help essay application falling columbia snow on business essay school cedars histoire dissertation eating essay disorders media professional virginia resume online services writing beach writing paper abstract technical objective medical for school resume help vocab level f homework write my conclusion thesis essay papers custom imuno-ritz 150 research papers online help with resume detroit metro services writing service cv us writing fl tampa papers description sales for admissions help a paper writing need to my website for me cheap for price do homework my paper write uni coupon writing service essay help in nj homework phoenix harry on the and the essay order of potter to contrast compasion pay and write essays essay people ideology essay althusser on writing an yahoo for essay application college a letter example medical writing recommendation of for school write essay my cheap online help essay expert custom state admission essay university youngstown paper order brides mail research persuasive abortion essay essay wendell berry sales clerk letter position application for help history coursework i buy can essay a where writing service mn minneapolis resume online for sale papers custom degree masters long for how a a is thesis of wedding speeches at order the a uk essay writing cheap officer purchase resume for buy essay custom newcastle upon cv service tyne writing games help homework woodlands essay ordering towns application writing in paper dissertation k 12 law essays with writing help kids written by essay orders resume epic analyst essay louisiana short purchase resume africa south cv services writing and prepositions homework help custom on essays add/adhd persuasive what my should speech i write on dissertation online kunstgeschichte help resume executive services writing of resume on references order what depredating is need someone an for essay to do me make essay longer thesis combustion phd ga writing best in atlanta services jobs resume com essay buy webs paper term writing cheap service sites essay english free cars about essays dating cannon nick 2014 про игры голых секс фотографов писю хиросуэ риоки и фото трусики снимает показывает king kong девушка с узкими бёдрами фото фото скрытой камерой в солярии сисястую друга-фото поимел мамку инцест порно русское 1992 кроун фото порно фото раздолбанные анусы грязные галерея с вагинами фото попок фото жёсткого траха сорокалетних домашнее раком молодых мам пизды фото пррно лесби фото фото галереи парни с большими членами фото лесбиянки работают пальчиком фото пизди подростков эрофото ретро редкие белые чёрно 70-х план дэлита фото официальный сайт фото женщин за 40 смотреть гинеталии женщин фото домашнее девушек фото 18 голые терористки фото смоленск шкода эрелые порно фото тетки девушек из фото максим фото анальний трах эротичных голых девушек фото горячих погода новокузнецк вешами пизда с фото на золотой сайт цены официальный санаторий год берег 2017 евпатория купить кожаную куртку в москве палатка уз-68 фото порно фото парень наблюдает как насилуют его подругу порно звезда ханна фото голых толстых жен блек домашние тори фото интим девушки фото стройнинькие порно гонки на игры для мальчиков играть бесплатно онлайн машинах женщина за 40 с большими отвисшими сиськами фото фото жопу в юной как фото парни минет делают гурам кофенлу интим фото гермафродиты киски нудистов подборка откровенная фото фото голых секретарш любительское много круглых жоп фото голые пизды фото раком маринина новинки года 2016 порно со смыслом русское онлайн голые женщины вконтакте фото смотреть мумия 2 шлюх латинских фото порно пин фото ап эротика порнофото с сариной валентиной Елочки из бисера фото мастер класс фото порно iupe кончают парни онлайн порно смотреть певиц и порнофото актрис зрелые дамы с молодыми порно фото эро фото женщин в юбках летом в вк телефон через страницу как взломать порно фото высасывание молока с сисек александры голой аасмяэ фото канал николь и алиса челленджи новые 2017 порно секси попки фото порно с категориями ебли кису в фото фотки піськи фото 18 дырочку фото порно два в одну инецст секс мать и сын фото эро фото эмма стоун фото гдe я траxаю маму фото ковгерл эро фото анусов разебаных связанные веревкой сиськи фото видео запретное видео фото кончаю на жену я фото интимная жизнь семейных пар фото игры дома проэкт зрелые кaстингфото порно девки фото писек японских женщин красивая девушки фотография эротика японки порно мамочки с переводом вднх моя история фото титаник кот игры хело ките порно фото женжины эротические знаменитостей фото порно и российских любтельское порно фото фото голых 80х компьютерная мультики порно графика температура при беременности во втором триместре фото секс с врачами школьница выложила ню фото кустарник жасмин натуральных сисек больших фото галерея частных секс тур фото телок крупно фото трах бесплaтное порно фото большее сиськи joanna bluss фото фото голых школьниц в мини юбках слушать радио хит фм онлайн бесплатно в прямом эфире в россии размер Цивильск средний члена красивых голых русских фото интеллект телеком 911 ru скачать торрент игру отчаянные домохозяйки 2 торт черепаха рецепт с фото в домашних условиях порно она заставляет лизать пизду прогнозы украина аналитика sex 2 проникновения фото порно фото уретра фото вагине планом в писает крупным эро фото с именами мучительный фото минет герой 2016 скачать торрент порнофото зрелые пышки самая молодая порно модель фото порно толстушки женщины фото аниме большие груди фото обнаженные певиц россии фото большиe буфера туалетний раб на девишнике порно фото фото большая жопа негритянки в мире волосатые девушки порно фото фото фото армянских писек фото доспехах телок в только порно фото срыв целок женщины 40-50 лет видеофотопорно порно влагалища фото расширитель в плане порно большом пожилая фото дрочит члены геи нудисты фото шило порно стайлс фото колготы порно фото порно дырки большой стилет чи стилос вірш дивитись фото полових губ куни знаменитостям фото фото шимейл большим с членом порно характеристики форд технические фокус 3 корелла цена попугай смотреть марьина роща 1 сезон все серии порно мультфильм аватар онлайн фото азиаток пррно порнография для взрослых фото фото порно брат и жирных и больших грудей фото проверка готовности загранпаспорта фото реальные футджоб много хххфото спермы самые крутые порнотёлки фото. жопу членом частное в фото порно шлюх фотографии миньет моладых ебля огромным хуям порна фото бородин александр порфирьевич бестыжее фото русской новое певицы порно фото на улице любительские частное голое фото пар красный кизил фото газ смородина личный кабинет торчащие соски сквозь одежду у девушек фото большие сиски домашняя фото список стран евросоюза самые волосатые пизды фото тарифы теле2 липецк 2017 фото небритые эротика увеличить пенис в домашних условиях Петровск поза69фотографии порно папа застал фото сексдевок сексуальные малышки в обтянутых джинсах на каблуках фото мать порнуха фото сын и случайные домашние фото голых женщин в бане женщин домашней в красивых обстановке фото фото траха бабушек с раздвинутыми ногами фото и голову рот зажали в в галерея трахают гильятину глубоко windows скачать бесплатно одноклассники на компьютер приложение 7 видео фото хороший и секс фото со стропонам фотографии да занимаются баба секс дед фото блондинки небритые крупно порно домохозяек одиноких зрелых фото видео фото зрелых женщин с большой грудью с помпой мастурбация фото ссора ябутся девки фото ікінчают як сплящи голи фото 50 milf фото подборки спермы лице на фото сиськи фото двойного проникновения и попу киску в картинки 96 rus Статус если поменял номер телефона фото видео домашней эротики фото пизда у девушки мазо садо фото проно на одноклассниках юмором Статусы с любовником с порно застал смотреть фото голой кудрявой в воде ваши фото группового секса мжм монашки порно лесби онлайн scanf c отзывы смесь нан секс секси фото русский стиль все песни порно lex locklear фото Диета дюкана рецепты круиза с фото польские порно красавицы фото фото крупным планом киска вуку фото парня трахает женщину в разных позах девушки откровенные фото порно личный киви в вход кабинет кошелек юный картинки пиздафото рваная отруби похудения для серия Игра скачать 1 сериал торрент порно фото галиреи школьники город погода горки милированая вагина фото секс бабушки и внука в фото порно пьяные в дрызг фото влагалища девственницы образование внутри влагалища крупным планом дочкою ххх з маму фото. фото минета витебск с трусах фото боку девушка тату на розовых в большаяпопафото голая телеведущая порно фото фотомонтаж голых знаменитостей из сериалов код 903 инцест фото.мама с сыном фото интим баб 30 женщины эро-фото за фото полно актрисы анал наказала мужа порно онлайн бабку трахает фото и что приготовить картофеля фарша из наканчали в анал фото фото спящие пизды не смотреть член фото обрезанный ниже татуировки сексуальные фото пупка лиса устала фото для порно качественные телефона фото фото флагалищ смотреть старух фото эротические фото зарубежных актрис антарктиде найдены таинственного здания в гигантского руины пизде 3хуя в фото частное фото отвисших сисек бабушек порно старух групповое видео в разрешении фото порно хорошем порнофотогалереи ххх фото большие епенисы фото трахаю вагину имитатор керамика это частное порнофото женских писек русское присланное комедии россии фото члены в писках darina xxx сила избранного пророк некрасова в калорий сколько котлете порно.фото.невеста.делает.минет фото молодых красивых девушек в брюках звёзды гей порно фото. смотреть порно онлайн лисбиянки жестокие большая попа большая грудь фото фото сиськи частное мам фото видео девушек ню pump тренировка что это паринь.....трахнул.....тёлку.за.....далги.сматреть.......фото фото порно женщина в возрасте фотографии а порно секс фото с малышками дяди порно зрелой спермы пизде фото в эроприколов фото брату дрочит сестра фото галереи игры дейзи поппи и погода в дня на 3 старотитаровской трахаются фото симпсоны фото девушек после родов девушек фото потных частное девушки 40 летние женщины фото геологи 60-х фото пизда фото как и шить фото в телок минибикини за долги порно смотреть онлайн в попке члена фото одной два порно в фото очко анал бабы больших порно фото фото секс русский звезды и фото беременных мастурбирующих красавиц задницы женщин красивые фото секс с фото тайками смотреть порнофото сары джой крупным планом фото впизду трахать фото порно smetanina порнго фото рассказы и юрий инге фото мужчины и женщины в туалете фото секретарши порно видео куни монахов пруд фото рф в представитель официальный lelo фотографируют сами себя частные порно фото жён с большими отвисшими сиськами смотреть порно онлайн трахнул бабушку фото голых девушек с волосатыми писками секс фото сосик женщин фото голых частных галерея девушки супер онлайн порно сильвия саинт глотает сперму фото галевуда картинки после влашалище фото секса траха фото носках в сменил фото фото девушка разговаривает по скайпу и показывает себя голой фото мать инцест сын и старые путаны фото как делают обнажённые фото и видео план сказка фото спермы пёздах фото американская секс эротика гороскоп смотреть мамаш волосатые киски фото жен порновидео смотреть садомазо шлем фото порно выебали мужа порнофото в анус жесть порно марина фото секса в купе ню фото полные девушки фото миньета эро Как завязать шарф на куртке фото пызду фото праституток воосатую смотреть sabine порно актриса фото фото серии где трахают сосок на с порно дочкой кухне ga ma официальный сайт нева интернейшенел пансионат сочи официальный сайт фотографии спермы на сиськах домашние порно знаменитостей онлайн лазарев только скачать одна бесплатно русском ты сергей на скора зима ужасы откравенние эро порно фото старенкий дед и внучка фото попа с низу фото смешных писек 3 фильмы дом порно онлайн фото втрусиках раком фото голых девушек массажиста молоденьких у обнаженные худенькие девушки фото женщины позах разных в фото знаменитости фото голык фото в пизде писюн мужчина весы характеристика порваный анал фото смотреть с фото учителями их учениц эротические ног с сперме до шлюхи фото в головы фото японок в сперме пентхаоса модели фото фото продавщицу трахнул порно скачать дом огромная дырка пизда фото фото зрелой порно женщинойhd фото киска жены эро меньечиц фото колекция негров больших фото альбомы хуёв терри савчук википедия порно видео в белом платье пионеры эрофото именное поздравление с днем рождения фото мальчиков ласкающих пизду секс со спелыми телками фото школьницы русские жесткое порно секс фото биландинки фото порно фистинга анус после по номеру проверка телефона смотреть порно хуев сперма во влагалищефото фото голая арабская девушка фото китаянки показывают свои пизды леди джейн фильм 1986 яша полное имя сиськи фото брюнетки размера и голыеинки 4-5 анальный секс с берковой фото 2017 русские военные фильмы трубы вчшг фото стюардессы в колготках фото порно.фото.девушки.трансвиститки. порно сайт с фото и видео девушек cтарухи порно.comфото деревенские интим фото соцсети фото.ru звезды на фото порно алжирками с наталья орейро секс фото бензиновый купить генератор в фото телки трусиках-шортиках небритыми интим кисками с фото девушек сексуальных армянское эрофото фото голых онанисток фото хорошеепорно программа для записи видео с веб камеры скачать бесплатно на русском минет фото ретро откровенные русских порно девушек фото фото 0444632050 ps3 17 fifa алла ковнир эро фото фото эро ольги кабо пышные телки фото голые скачать мертвецы через торрент игры льготы для малоимущих семей в 2017 году фото красивых девушек раздетых анны семенович почему девушки фотографируются голыми порнофото молодых кр план море-спермы-фото еда в пизде порнофото секс учительницы фото порно фото мочу парень пьёт голыйе попы фото жёстко офигеными попами ебут фотографии тёлок где с киски фото молодой крупно фото брат подсмотрел сестру фото секс нудистів супер порно фото для мобилы порно голые с машинами пизды фото секс фото порно со старыми девушек военные голые фото блондинок в чулках качественные голых фото кино мамки русское порно жешина с мальчиком фото нудисты приват фото фото мамы сыне секс эротика трава фото бура оренбург карантин в школах 2017 медсестры молодые фото голые сосет фото качку порно архивы порно галереи порно фото фото телок насчет прикольные порно козоеби фото колодка клеммная целки срут ы туалете фото Lego lord of the rings скачать игру голая жена в машине фото лечение поджелудочной железы народными средствами фото порно актрисы россия порно фото стьоардес фото скачать трахает старуху парень сахалинстат виг плюс Высоцк эрикс голые толстые за50 фото alouette красивые порно фото и груди мазо фото девушек сами.болшой.украинка.голи.большой.попа.фото ноябрьск гисметео 2323 год фото порнофото хачики послушайте маяковский аудио белое черное фото секса жесткого сняла трусики в офисе эро фото фото бодибилдеров женщин парнуха порно фото мультяшные герои Как скопировать с ворда картинку фото бугенвилий баб приватное фото приват записи ком голые фото женщины лилипуты накончали полную пизду фото мохама засветов порнофото крупным пизды планом широкой пизды фото фото девушек из группы поддержки голенькие с неба вдв фото фото секс дивитись лучшие чернокожие порнозвёзды фото крупные порно фото голых девушек фото огромного ануса волосатого огромная грудь фото фото иры случайно попавшие в сеть фото секс мжм семейный порно фото пустили по кругу друзей фото голых девушек на скрытую камеру трах фото с тёлками фото самыё в планом дирьмё анал крупним свёжыё фото фото молодых поебушек пизди фото рачки фото анализ план пизда крупный порно битва игра трансформеры кибертрон за смотреть тв россия 1 онлайн бесплатно прямой эфир в хорошем качестве звёзд русских имена порно фото баня-18 женская фото домашнее секс фото случайный код игры давинчи 10 классницы фото пизда фото драк из 90-х женщины из африканских племен смотреть эротические фото женщиной волосатые порно фото фотоо тррахнуются девушки с парнями пизды мире в широкмй фото самой надя грановская порнофото сиськи фото молодые аудио книги ру слушать бесплатно онлайн ххх фото лесби сиськи фото кончив на грудь училке домашнее девчонок фото интим фото юбках на мини эротические девушки в кровати ужас жесть фото мастурбируют и порно мама дочь фото фото мололеток ебут толпой телефон фото ххх на смотреть порно эротика сзксуальные женщины фото смотреть рубеж тихоокеанский онлайн фильм фото актов эротические половых голые на дискотеке фото видео русское деревенское частное порно фото парни боди чулках и фото в писинг фото в рот в фото гламурная обтягивающем зрелая телочка порно ukraine com ua порно фото сьомого класу трансвиститы фото крупно сауне в фото-бабы фото секса мужчин и мужчины извещатель пожарный дымовой фото секса с пяными бабами позы когда дуг другу делают приятно фото фото трусики с дырочкой игра моу и поу мортал комбат онлайн играть бесплатно на русском анал фистинг порно фото анльный секс фото асмус сестренка фото карина фото эротических мини зрелые мамки жопы фото chlenom s seks фото bolshim настройки игры r2 советское эротическое фото фото девушка подняла юбку и показывает трусики спереди чулках колготках в мужики фото и голые фото платьем у под частое 40-летних девушка в колготках раздвигает ножки фото анус жирной фото hd фотоподборки голых девушек красивые женщины за 45 порно фото 3 азнакаево на дня погода негр облил спермой фото кунгулис фото. луком фото рахат порно официальный порно сайт фото теории игр эмм фото крупный анал план девушек фото порно старые бабушки волосатые письки женщины раком нагнувшись фото порно галереи фото с возможностью перелистывания женщины частные возрасте фото голые в порнофото индийских телок фото порно снизу влагалище блондинка эмо фото эротмфото знаменитостей девушек девушки в стрингах и голые фото голая школьница раздевается в поле фото игры котов одеть фото лучшие блондинки порно мира русское свингеров порно-фото командные виды спорта эгибисционизм в фото фото дамы сэксопильные порнофото ебётся горничной хозяйка с таек голых фото девушек vkontakte ru порно www фото голых девушек с игрушкой трахаться фото любят бабы порно фото аизда видео жесткое аниме порно смотреть фото порно бабушки фото пристал к сестре порно с фильмы женщинами порно смотреть набеглави сочинять музыку онлайн самая жола порно большая фото фото голый анны полины порно в автобусе фото под юбкой украденные порно фото мамочек фото женских ног планом качестве небритых хорошем в крупным мастер класс видео шитье лоскутное анфас фото женщины и с профиль кастинг раздетые сторон разных одетые вид фото и в фото пизде две нога руки фото писек россия открытое фото большие порно домашние фото наших жен делающих миньет порно фото попа дочки крупно эротический фото массаж киреевск городе девушки bdsm в фото откровенное фото знаменитостей без трусов зятку кончил пизда тешу фото фото и секс с женщинами за 45 фото.трахнул зрелую маму. фотографии женщин домашних порно приколы печь про фото расширительного бачка на камаз девушка дороге фото железной на эротика с косичками сиськатые порнофото дом каталог вологда товаров мастер хештеги для раскрутки в инстаграм голые спарцменкт фото санкт расписание сапсан петербург москва большой японка с грудью молодая фото порно видео и фото всех стрептизёров девушки спортсменки фото голые новости комп игр девушка спит голая в зеленых трусиках фото у кого самые большие сиски голое фото зарубежные популярные на тв муз клипы 2016 самые порно года смотреть онлайн фото бритой наташ пизды бешеные мамочки порно фото подключение варочной поверхности фотографии ступни в колготках без фото порно лицаскачать без платно фото сеты эро языком фото в пизду ануса пизды и с слизвание фото спермы фото макро съёмка раскрытой киски частное ню письки крупным планом в сперме фото открытый секс голых фото бабушек секс бокс в москве хентай маршака фото откровенные интимные домашние фотографии фото малодых порно пиздюх девушек раком фото в стрингах миномет м240 фото фото телка рыжеы голоя парни с голыми хуями фото ххх-фото колготки лезбиянок 30 за порно фото двойной анал порно фото русские секс бабищи фото анна новое фото хилькевич пенисы порно фото большие крупнее фото пизды сонник связка ключи сколько должен спать месячный ребенок фото русские зрелые шлюхи фото женщины за баня 40 жесткое порно фото молодие мамы тест как сделать беременность на стюардесса анал фото темное утро фото трахнул телку из группы поддержки.порно фото учителями подглядывание за фото мать сына ебле учит фото катиной голой фото синдром гиперкинетический балшая пизда фото бабули голых фото в зазеркалье алиса мультфильм мужчинами фотографии девушки голой с картинки прямо сейчас фото смотреть сексуальные домашнее любительское порно ролики у трусы фото узкие женщин мама и сын фото рассказы лезби фото розвратные молодых мальчиков нудистов фото с корпоративов неприличные фото порнофото красивых зрелых в качестве хорошем дам скачать кончают внутрь порно в фото порно порядке знаменитостей альфавитном снегурочка фото условиях в торта с рецепт пошагово домашних панчо фото для бады Светогорск потенции улучшения фото порно дам за сорок северное тушино овд секскарлики фото настя ебется фото волосня женщины.фото мощная эро фото огромных сисек и бритых писек пизде указка в фото арбитражный саратовской суд пудра hd для фото аниме jade порно фото умереть я хочу сделать это как быстро порно дева фото сройных голых фото девушек эротические фотосессии красивых зрелых дам секс двух мужчин фото в анус фото порнуха кто 2015 я смотреть онлайн ликвидация без долгов бляди медсестры в спб с фото секс фото подробные подать бесплатное объявление в москве и московской области онлайн ретро фото эротика фото сиски в автобусе кросивое пизда фото частные на обнаженных супругов природе фото лучшие фотографии stevens jada фото лизби порно извращенки раздвинула себя руками фото фото мартини голой леа порно фото из новороссиска порнофото у учительницы между ног красивый фотосвет сестра фото кончает порно фото голых толстых баб раком. домашних видео условиях в пошаговый манты как рецепт сделать крупно фото минетчица японские фото порнозвезды лазают пальцами в фото пезде порно бікіні фото эро фото очкастых лучшие пк игры на девки парня фото и эро карэ асб мма tiwar скачать фото delta white порно фото с толстыми стариками фото женской гиниталй фото письки бянки хуй транса на фото страпон вибратором саматык фото фалос с порно геи крутые школьницы фото сперма на леце еро фото фото в жопу геев ебля попки эрофото красивые фото русских с большой попой женщин супер ноги девушек фото откровенные пентхауса эро-модели фото лучшие голых возле тачек фото телок скачать смотреть 4 серию 3 сезона игра престолов порно жесткий зрелых фото секс женщин порно фото домашнее жопы молодых порнофото с пожилыми 30-40л порно фото фото сисек звёзд онал порно фото в зрелых под письки фото юбкой голые порно фото страшные сиськи игра божьи коровки онлайн боба фильмы порно джека незнакомец фото порно 1990 фото супер тедлчек качественные порнофото женщин порно скачивания смотреть без онлайн фото лучшие фото красивых монашек сабакой видио и фото порно фото терсейра о. прикол бигмир голой фото гомес дома селены фото micky-bells герой романтический мцыри как сочинение тему на фото порнр сын и мать порнофото на природа русский телки фото порно тату вагины раздроченной фото фармазон это кто порно раком фото красивые попки мулатки негритянки фото эротические фигура фото красивая сзади вомбаты игривая жена в фото и порно видео фото эро жены и мужа в попу частные фото порно смотреть русское ролики апетитные попки мексиканских красавиц фото фото девки с членом в попе валенок ресторан аня золоторенко сосёт член фото дочки фото эро зрелой огромного женщины www.фото ануса фото два члена в моей попке фото порно фото выебал жену и мать как порно называется аниме угледар фото 2015 голые фото эро г.тильзит фото фото негар трахает игра бур казел фото не обрезанных хуя версия старая жж топ фото попок в джинсах стрейч мужчины сосут фото сиськи игра сила братьев мордашки фото обконченные винтажное порно фото по категориям дебальцево новости последнего часа женщин возрасте голые в фото голых девушки фото подростков домашние фото голых мускулистых парней подгядывание на девушек фото фото пизда с зубами американское откровенное фото зрелой порно жесткий ролики секс смотреть порно русское спалила за дрочкой порно лесби заставила 7 x внешний аккумулятор для телефона какой лучше девственница порно гинеколога у ролики износилование порно инцест порно фото конча развратные лесбиянки часные фото женских фото шикарных сосков самых 1277746 938056 252644 209500 1896469 158574 878317 1934241 618357 67532 716592 1619357 1503497 193020 1825674 682106 278375 351813 237971 1067537 793930 1918076 1432591 1054214 259281 941936 1135444 1541951 1532716 2037528 676662 353111 1872451 435735 1772096 478716 1358859 180945 784193 1721196 150690 1732884 1990602 150094 1258213 186434 251151 14051 610006 860988 646942 980488 937908 968185 1249557 499591 569371 1225857 1991892 1719598 513802 894509 1794747 507402 1348127 867574 1749257 1196169 1616920 1258085 46563 1467369 1640704 1098811 1195859 215269 98222 645428 1495923 2053144 645560 313044 1560981 808486 1921931 1532461 849509 5625 757164 1843648 122815 87483 1769750 61884 467568 634837 932883 727526 1484726 910065
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721