ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ДЕФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто вплив неточності висвітлених фактів про міграцію в засобах масової інформації на якість державного управління міграційними процесами. Наведено поширені теми про міграцію, які потрапляють в зону спекулятивного викривлення засобами масової інформації. Запропоновано заходи оптимізації інформаційного простору в контексті управління міграцією.

В статье рассмотрено влияние неточности фактов про миграцию в средствах массовой информации на качество государственного управления процессами миграции. Приведены популярные темы о миграции, которые попадают в зону спекулятивного искревления средствами массовой информации. Предложены меры оптимизации информационного пространства в контексте управление миграцией.

The influence of the facts inaccuracy about migration in the mass media sources on the quality of migration flows management are reguarded in the article. The most popular topics of migration, which are used in the mass media zone of speculative deformation are listed. The measures of the reality deformation counteraction in the space of information in the context of migration management are proposed.

Нині у світі викристалізувались три важливі аспекти світового розвитку- потоки людських ресурсів, інформаційні потоки та фінансові потоки. Кожен із перелічених потоків не може існувати окремо від інших двох. Зважаючи на євроінтеграційні настрої України, виникає необхідність розробки механізму ефективного управління усіма цими потоками. Окрім того, важливим моментом цього управління є контроль за наповненням інформаційного простору із дотриманням рамок демократичності цієї сфери людського буття. Наведені вище аргументи свідчать про актуальність дослідження проблем, пов’язаних із неточністю даних про трудову міграцію, та виникнення у зв’язку із цим труднощів у державному управлінні цією сферою.

Проблемами висвітлення трудової міграції в засобах масової інформації (далі ЗМІ) займались К. Бондаренко, О. Ровенчак, В. Володько, Ю. Бідзіля, інші автори. В свої працях вони досліджували питання розповсюдження міграційної теми серед масс-медіа. Різні аспекти правового регулювання інформаційної діяльності та особливості державного й закордонного інформаційного права вивчали К. Афанасьєва, Н. Меньківська, О. Ошитко, М. Добкін, С. Петраков, Ю. Нестеряк, О. Соснін, Л. Коваленко, О. Чубукова, Н. Шепель, В. Степанов, О. Корнійчук, М. Мельник, В. Малий. Вони створили міцний фундамент для подальших досліджень в цій галузі та сприяли розробці нового наукового напряму діяльності серед вчених-міграцієзнавців, а саме – висвітлення міграційного питання в інформаційному просторі України.

Незважаючи на такий обсяг напрацювань в цій галузі, залишаються недоопрацьованими багато важливих аспектів, серед яких варто зазначити дослідження, пов’язані із впливом деформації інформаційного простору, нечіткості висвітлення міграційного питання, їх зв’язок із якістю державного та регіонального управління міграційними процесами.

Мета статті полягає в усебічному вивченні проблем доступу до міграційної інформації, висвітленні найпоширеніших спекулятивних тем про міграцію серед засобів масової інформації та окресленні шляхів можливого впливу викривлення міграційної інформації на якість державного та регіонального управління цією сферою.

Дослідження проблем трудової міграції активізувались на початку 1990-х років. Проте, основний обсяг напрацювань та апогей досліджень міграційної тематики припадає на початок третього тисячоліття, оскільки саме в цей час проводиться оптимізація української статистики з міграції, оприлюднюються дані перепису населення тощо. Активізація зовнішніх трудових поїздок, яка почалась із 1993-го року, сприяла долученню України до Європейського інформаційного, трудового та безпекового простору. Нами досліджено основні тенденції трудової міграції, та зроблено висновок, що усі тенденції, які притаманні сучасній трудовій міграції походять від однієї, початкової, яка отримала свій розвиток у 1993 р. Нами охарактеризовано цю тенденцію як лібералізація трудових міграційних переміщень. Згадана лібералізація трудоміграційних переміщень зумовила решту тенденцій, а саме: збільшення кількості векторів трудової міграції порівняно з попередніми історичними етапами; розширення географії трудової міграції; фемінізація трудових міграційних потоків; поява нових видів мігрантів і нових видів міграції (міграція наречених, міграція мускулів, міграція інтелекту, глобалміграція, трансміграція, рееміграція тощо); співпраця країн світу під час вирішення міграційних проблем (укладання дво- та багатосторонніх угод, вироблення спільних програм та проектів); інші тенденції (рис. 1).

Такі темпи поширення міграційних настроїв серед населення викликали значний інтерес засобів масової інформації до цього процесу. Так, найпоширенішою темою спекулювання масс-медіа та інших джерел інформації, були дані про чисельність працюючих за кордоном громадян України.

Рис. 1. Сучасні тенденції трудової міграції населення України

Досліджуючи особливості деформації міграційних фактів в інформаційному просторі країни, нами вивчено дані соціологічних обстежень та особистих досліджень різних науковців. Так, різні джерела подають різні дані про чисельність трудових мігрантів з України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачова наводить цифру 7 мільйонів осіб [1], яка потім фігурувала в різних фахових та медіа виданнях. М. Папієв, колишній міністр праці та соціальної політики, озвучив цифру до 3-х млн. осіб, які працюють за межами країни [1]. Відомі науковці, які вже тривалий час займаються проблемами трудової міграції, С. Пирожков, О. Хомра, І. Прибиткова, О. Малиновська, схиляються до версії про те, що за межами країни працевлаштовано 2-2,5 млн. громадян України. Дані державної статистики України свідчать, що за період з 1994 р. по 2004 р. з України виїхало 1,2 млн. осіб. У 2005 р. тенденція змінилась на протилежну, і територія України отримала додатне сальдо міграції. Таким чином, з урахуванням позитивного сальдо міграції в Україні, яке триває дотепер, з 1994 р. по 2010 р. Україна втратила 1,1 млн. осіб переважно працездатного населення (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка сальдо міграції в Україні*

роки 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010
Сальдоміграції

-143

-132

-169

-136

-152

-138

-33,8

-24

4,6

14,3

14,9

13,5

16,1

*Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області

Оглянувши результати наведених досліджень, ми схиляємось до думки, що дані Медико-демографічного обстеження у 2007-2008 рр. найбільш точно вказують кількість трудових мігрантів за межами країни (1,3-1,5 млн. осіб) [2 , с. 25].

Не менш популярною з точки зору медіа- та наукового спекулювання є тема обчислення суми грошових переказів трудових мігрантів в Україну, та обсяг міграційного капіталу країни. Різні автори неоднаково оцінюють об’єм міграційного капіталу. Так, згідно з А. Гайдуцьким, в Україну щорічно поступає 20 млрд. дол. США, Ю. Ожиївська розрахувала суму міграційного капіталу у розмірі 8,4 млрд. дол. США [3].

За оцінкою фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, мігранти заробляють 4,7-7,5 млрд дол. на рік. Дослідники НАН України припускають, що в країну надходить близько половини згаданих вище коштів, тобто 2,5-3,5 млрд дол. Представники органів державної влади стверджують, що українські мігранти переказують на батьківщину до 8 млрд. дол. [4, с. 386] Як видно, статистичні дані, оцінки окремих фахівців різняться і базуються на неповних даних. Ми погоджуємось із твердженням Л. Чайки-Петегирич, що «розходження в оцінках обсягів надходження міграційного капіталу в Україну зумовлені відсутністю державної політики у цій сфері, непрозорістю схем переказу коштів, а також обмеженнями валютного законодавства України, що забороняє відкривати громадянам рахунки за кордоном. Як наслідок, абсолютну більшість коштів трудові мігранти надсилають через неофіційні канали» [4, с. 386].

Поглиблений аналіз інвестиційної діяльності трудових мігрантів засвідчив, що сума грошових переказів складає чверть ВВП країни, і є значно більшою за обсяги надходжень сукупних іноземних інвестицій в країну. А. Гайдуцький розрахував суму міграційного капіталу в розрахунку на кожного мігранта окремо, що складає 4320 дол. США на рік, або 360 дол. США грошового переказу щомісяця [5]. Узявши за основу розрахунки А. Гайдуцького та число трудових мігрантів Львівської області, поданих Медико-демографічним обстеженням України (203,3 тис. осіб), нами отримано суму міграційного капіталу у розмірі – 878,3 млн. дол. США (7,026 млрд. грн.) щорічно. Меншу суму (1,5 млрд. грн. у 2008 р.) переказів від зовнішніх трудових мігрантів навів П. Жук під час дослідження фінансових аспектів трудової міграції Тернопільської області [6, с. 179].

Як свідчать проведені нами дослідження, неточність розрахунків кількості трудових мігрантів за межами країни, та обсягів міграційного капіталу, що находить в країну від трудових мігрантів, зумовлені браком інформації про ці сфери життя населення, який підсилюється гіперболізацією та деформацією фактів з боку засобів масової інформації та інших джерел інформації.

Якість управління міграційними процесами залежить від точності та чіткості оцінки ситуації. Перебільшення значимості тих чи інших процесів, може зумовити зайві трати державного та місцевого бюджетів на вирішення проблем, які насправді не набули тих масштабів, якими вони здаються у світлі публікацій. Своєю чергою, недооцінка масштабів проблеми може викликати урізання коштів бюджету, виділених на міграційну сферу.

Щоб приступити до розробки заходів, які потребують першочергової уваги, необхідно визначити джерела інформації, що найактивніше постачають інформаційні дані про міграційну ситуацію в країні. Так, популярне Миколаївське дослідження виявило, що 40% інформації населення отримує за допомогою інтернет-ресурсів (рис. 2). Далі по рейтингу за популярністю ідуть книга (22%), телебачення (12%), періодичні видання (4%).

*Джерело: Підсумки дослідження «Вивчення впливу електронних ресурсів на читання користувачів бібліотек ВНЗ» [7]

Рис. 2. Джерела для отримання інформації

Наведені дані свідчать, що під час оптимізації інформаційного простору України та розробки заходів з удосконалення інформаційної політики, першочергової уваги заслуговує інформаційна політика щодо інтернет-джерел.

На нашу думку, необхідно змістити акцентування висвітленої міграційної проблематики із маніпулювання даними про чисельність втраченого країною населення (яке, фактично, неможливо точно порахувати) та про обсяги грошових переказів мігрантів, на проблему зниження економічного потенціалу країни за рахунок негативного природного відтворення населення, збільшення частки населення старших вікових груп, від’ємне чисте відтворення населення (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка загальної чисельності населення та чисельності населення вікової категорії старше 70 років у Львівській області у 2005-2010рр. (ефект ножиць)

Згадана вище тенденція відноситься до такої, що загрожує здоров’ю та безпеці громадян згідно п.3 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також є інформацією, що становить суспільний інтерес згідно п.4 статті 13 цього ж закону.

Варто розглянути виникнення можливих ризиків при неправильному трактуванні міграційної інформації засобами масс-медіа та іншими джерелами. Серед найбільш потенційно можливих необхідно звернути увагу на наступні ризики інформаційної безпеки:

–                       перебільшення або недооцінка кількості українських трудових мігрантів, що працюють за кордоном може призвести до урізання або надлишку витрат на міграційну сферу з державного та місцевого бюджетів;

–                       нерегульовані потоки медіа-публікацій щодо чисельності нелегальних мігрантів з України може спричинити незаплановані рішення іноземних урядів щодо українських працівників, обмеження в’їзду громадян України, тощо;

–                       гіперболізація чисельності біженців, що потрапляють на територію країни шляхом транзитного переміщення зумовлює гальмування процесу зближення України та Євросоюзу, а також посилення заходів щодо бар’єрних властивостей державного кордону на Заході країни;

–                       поширення неперевіреної інформації про численні випадки злочинів серед трудових мігрантів формує негативний образ українського трудового мігранта на міжнародному ринку праці.

Отже, необхідно здійснення контролю за міграційною сферою інформаційного простору на таких трьох рівнях (рис. 4):

– парламентський: контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України;

Рис. 4. Контроль за забезпеченням доступу до інформації про трудову міграцію населення

– громадський: контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо;

– державний: контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону (згідно статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації») (рис. 4).

Таким чином, проаналізувавши стан деформації міграційної складової інформаційного простору, а також рівень виконання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», нами виявлена необхідність пропозиції наступних заходів щодо перспективних напрямів оптимізації міграційної складової інформаційного простору:

–                       формування надійної джерельної бази про склад та обсяги українських мігрантів;

–                       уніфікація методики оприлюднення інформації, що подається обласними управліннями статистики України;

–                       уточнення блоку про міграцію в проекті перепису населення 2012 року, який би давав більш точну інформацію про обсяги та напрями міграційних переміщень, а також про рівень нелегальних міграційних потоків;

–                       оприлюднення даних перепису населення про кількість вибулих та прибулих в рік перепису;

–                       контроль за достовірністю міграційної інформації, яка публікується за допомогою інтернет-ресурсів;

–                       актуалізація уваги на нагальній потребі вирішення демографічних проблем, які зумовлюють поглиблення демографічної кризи.

Перелічені заходи інформаційної політики в сфері міграції сприятимуть підвищенню рівня демографічної, інформаційної, та економічної безпеки держави загалом.

 Список використаних джерел:

  1. Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології [інформаційно-аналітичне видання] [Електронне джерело] / за ред. О. Сушко, Н. Пархоменко, А. Стародуб. – К., 2005. – 115 с. – Режим доступу: old.pauci.org/file/KJoC3YBaYoA_.doc
  2. Зовнішня трудова міграція населення України [Електронний ресурс] [Звіт проекту «Обстеження трудової міграції в Україні»] / ред. Е. Лібанова. – К., 2009. – 120 с. – Режим доступу: http://openukraine.org/doc/BK-MIGR-END.pdf
  3. Ожиївська Ю. Еміграція – проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Ю. Ожиївська // Львівська газета. – 2005. – № 52(618). – Режим доступу : http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2005/03/24/3767/
  4. Чайка-Петегирич Л. Міграційний капітал в Україні [Електронний ресурс] /Л. Чайка-Петегирич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 285-289
  5. Гайдуцький А. П. Міграційний капітал в Україні. Прихована реальність [Електронний ресурс] / А. П. Гайдуцький // Дзеркало тижня / Гроші. – 2007. – № 15(644). – Режим доступу : http://dt.ua/articles/49791
  6. Жук П. В. Фінансові аспекти зовнішньої трудової міграції / П. В. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – №6(80). – 2009. – С. 178-148.
  7. Підсумки дослідження «Вивчення впливу електронних ресурсів на читання користувачів бібліотек ВНЗ» [Електронний ресурс]. – (Сайт наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування) – Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua/p%D1%96dsumki-dosl%D1%96dzhennya-vivchennya-vplivu-elektronnikh-resurs%D1%96v-na-chitannya-koristuvach%D1%96v-b%D1%96bl%D1%96otek-
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample for resume mechanic chris dating 2015 evert plan pittsburgh writer business writing summary help help design assignment website foot note apa review custom writtings hate i website essays editing mba essay service best images dissertation copyright essays app common good chinese essays websites uk $10 assignment assistance a from page ditto shun fik dating sim federal write my resume already written sale papers for paper lanterns buy cheap australia to college application buy essay start methods research thesis en anacin achat ligne for write people who papers you bigy homework helper homework project help microsoft buy best for ginseng price homework need fast help buy essay lbs admission mba help assignment writing with essay school how write application to law x college a what custom writing services is robinson thesis crusoe teeshirts breast cancer cheap micardis no prescription get symbols name to in how my write korean precalc help homework sites legitimate essay argumenter dissertation une comment with p-force buy super mastercard dissertation rewrite times new reviews york can money best book buy the for essays hooks persuasive for aldara lentigo maligna report college essay uk writing creative sites writing services best custom essay second in written person geometry homework tangent help arcs chords high level school essay writing zetia pharmacy online from mexico service essays writing standout perth writing resume services cheap paper personalized products cheap history us essay regents help help homework maps university cornell dissertation the sky that essay eye what is paper writing research synopsis phd thesis lynoral script purchase no cheap my nine do before homework tonight oclock i essay borders without on world essays? reliable are provide that companies how writting essay service Thorazine generic Thorazine - Senneterre 200mg acquisto paypal writing bullying need help for statement thesis of narcissistic someone case study personality disorder with symptoms post stress disorder dissertation dissertation help com dissertation ireland www help essay buy art writing dissertation demystifying essay undergraduate competition dissertation read online data analysis techniques dissertation style mla online essays help essay the outsiders writing order essay essay care on selection service key writing criteria dissertation writing victim help statement impact with de une bien comment faire philosophie dissertation college essay your buy help homework assignments with java purchase assignments writing apa paper term outline buy essay writer pro writers famous essay english helping poor essay the essay medical for internship essays purchase louisiana maintenance sample resume engineer mechanical for grade help homework english 9 fast Arcoxia canada Mississippi hour online prescription no - Mills 36 Arcoxia generic purim 200mg associate resumes example for sales Dramamine by - Dramamine shipping cheap us Columbus free mail a from company cheap binding dissertation london school personal law editing statement area bay writing service resume dissertation writing buying a research paper how to write on a homelessness animal? geography tourism thesis in of dissertation introduction compare and essay help contrast french buy essay essay papers buy cheap online to get best place ophthacare canada paper custom format writing paper help apa helper online thesis writing lined paper online services cheap editing compilation de justinien dissertation in dissertation writing a second language abd summer essay help camp with should essays juveniles be tried as adults york cv us writing service in acquistare - italia order Careprost Careprost Atlanta accounting essay service vancouver writing assignment thesis and pdf london writers essay stress essay management orderly cover letter hospital war vietnam essays estate purchase real letter of intent for services writing speech anxiety disorder papers faulkner barn burning william business plan program writer bibtex style thesis bachelor persuasive written essay tutor homework to pay do business plan hire plant write online me essay for a write how dissertation to proposal business write about how good yourself a essay to writing or resume services portland application master essay diversification paper research my assignment do melbourne dissertation writing service 0800 best uk dissertation university can someone hire to homework my i do thesis shell master essay online australia buy a the federalist written series was by essays of buy antibiotics online reviews thesis statement help help homework discovery wellbutrin fitzer achat for best college essays write admission minomycin order online brand resume cover for help writing letter writing paper help argumentative an research helper physics homework for help statement thesis assignment services philippine writing english essays about music contrast help and essay paper for writing pay methotrexate schweiz bestellen school help homework high scientific order paper author determine service law coursework cheap pilex on 2089 line essay writer 2012 cheap thorazine get online homework online help student cheap writing coursework for medical resume records a mock clerk find help homework hr sale research cheap papers for helper homework geography reasearch papers graduates resume for cheap paper shredder target college essay application great a write with help help break term essay mid service community scholarship essay dissertation a buy accomplished and online dissertation biology school homework help in name my style write ganpati a word using to alphabetical in order how bibliography put b12 prescription 2050 no vitamin online dating nhac ca kich trials research witchcraft salem paper my someone where pay to report can write i homework law help business prescription india furacin no with coursework get help of identity studies case disorder dissociative sites best writing article phd resume engineering income statement help homework worksheet essay dj viagra in europe plus purchase college essays for help free students college homework pod cyrano palmovkou dating divadlo in title nursing thesis writing singapore resume best nj service seminar dissertation ppt style how paper buy apa to как расположен хуй в пизде фото домашние фото перри голая кэти крупным планом студенток фото ебля домашнее порно фото.сперма в ротик порно фото болшой секс галерия девак трахающих красивых фото эро фото в мини без трусиков фото www.vkontakte.ru доминирование бисекс порнофото мжм гимнастка в позе после переката фото порно видео 90 х годов джей би супер фото девушка голая фото юлии будак порно фото русских жён измен фото порно пончики члены секс.фото голые с богатой женщиной фото лева на курс рублю болгарского сегодня к фото лобок женский ивен стоун порно фото жены наши фото частное в бане сауне порно фото замужняя пара приехала к друзьям в гости.фото. девушки в домашних условиях фото красивые порно древней греции видио фото жест порно фото видео на билет официальный поезд купить дешево туту сайт цсм сайт ижевск официальный рф увольнение комментариями ст 83 2016 с сотрудников тк жирные медицинские сестры фото обоих или правильно обеих как фото белой попе член черный в трёхмерные фото тёлок фото секс толстой пары износилование порно виде почему изменяют жены Катайск жгучие фото порно чем накачивают губы голая лорен холли фото 5 порнофото девушка парней и vimax купить Боготол председатель госдумы рф 2016 фамилия имя отчество на варанг фото возраста порно дамы ролики бальзаковского порно русское библиотеке смотреть в порна мололетик фото порно фото хентай джессика раббит голышом в бане фото домашние запланировано напротив глаза эти песня фото искусственных половых органов скачать календарь на 2017 нудистки фото в россии печени карцинома ванесса энджел порно фото к порно стулу красотка фото привязаная девушкам Зима члена размер ли важен трах большим самотиком фото кастл скачать клэш конилингуса фото порно с тюменкой фото смотреть art met полные фотосеты частное порно домашнее стройных женщин зрелых фото смотреть фото пентхаусов московские блондинки порно фото мамочка40лет маструбирует фото ххх фото русское смотреть смоленска девушки ню фото нагнули рачкм фото человек дождя смотреть порно фото женская моча пришла за фото порно видио пизда секс фото валасати в фото пизды крупно татуировках частное интим фото знаменитостей рд эротическое фото женщины с широко расставленными ногами строительный двор нижневартовск матч арена пермь каталог спортмастер елена фильмы цыплакова фото шеи ключицы фото.толстих-ххх фото секс вални гипотензивный эффект что это такое с фото порно маслом секс хорошее фото как трахаются азиатки angelica taylor хентай фото алёша попович дырочки фото домашнее сосалок из контакта порно сланцевских фото в фото голые танцуют фото группы с-11 разделка лося фото фото девушка купается в ванной для взрослых порнографические кадры на фото крупным планом фото лилия дазл фото бритых кисок раком мужчины пиздализы фото телки фото красивые писи порно порно фото крейзи порно саша грей раздвинув ноги фото телевизор куплю толстухи миньет порно фото тостер bosch фото девушки с тонкими голышом талиями секс порно фото мамкой стройная порнофото голые анорексички порно фото порно hd анал 720 фото писей волосатых джинсах белых в женщины фото фото видео частная жизнь порно модели имена фото.голие.девки.на.пляже красивых индианк порно фото 45 женщины лет порно фото крупным влагалище планом фото тещи виагро фото порно 3д порно геи красивые омска фото девушки сквозь просвещается фото писька трусы в фото спермы трусики вытекающая посмотреть порно фильм школьница онлайн фото 35 за женщины откровенные х 90 фильмы лучшие порно секс фото скочать анну фото трахают сменович в пизду куннилингус лицевой фото порно фото обои бибер эмин песни девушек африканских фото письки племён из фото взрослых толстух фото член ворту со спермой барнаул порно фото мужская потенция народные средства Аксай единый проездной фото деревенской бабы лазур леа порно фото порно фото прекрасные бабушки антифлу фото порно бебистар honda cb 500 гарри поттер 2 тайная комната клиника маршака сайт официальный фируза шарипова эпичная сказка грудь.фото лесби и две трогают сосут русское порно зрелых дам флейц это фото такое секс фото научиться как что и с лучше порно чем на каштанка видео студенток и фото порно самарских фото порно щлюшки секс фото дед мороз трахает снегурочку большие жопы в фото-секса абонент недоступен качественоепорно фото возбуждения фото влажных влагалища засадил маме фото секс балшую жопу ракам паказывает полные грудастые девушки в белье фото фото ебли беременных семейные секс ролики и фото смотреть порно телок фото фото голых нацыстак фото индийских лесбиянок аняседокова видео интим и фото жосткое порно фото в подробностях частное подростков минет фото заявление о выдаче водительского удостоверения дрочи порно фото алетта оушан фото лучший способ удовлетворить женщину Тында волосатой писки порно фото домашнее российских фото откровенное артисток www.качественное фото секса старух дуже волосата писька фото фото в мини украина бикини девушки фото раком порно в чулках девушка фото с лучших пляжей нудистких мира порно онлайн трусики ролики бесплатно скачать 2016 ворд я трахаю ее в рот частное фото порно.фото.мамочки.ебутся красивый секс фотогалерея порно влагалищ девственных фото нелюбимый минетчицы фото девушка со спермой фото djensen dani порно фото kbox mini порно видео парень мастурбирует trendnet tew 651br настройка йак йола порно-фото на нашизвезды порновидео папа и дочь пьяные фото шлюхи cellar door пропал мальчик коммунары таджички ебутся фото картинки секс со знаменитостями фото ню девушки смоленска энджел блю милашки обнаженные фото порно фото ббаб шикарные сиськи облитые спермой фото школе в порно засветы двойное проникновение в рот членом фото онлайн порно анал видео игрушки фото голых мать и дочь в общественной бане писающие в ротик домашнее фото фото.зрелих жеочин.пизда фото ебля спортсменки зады тёток круглые фото порно разновидность женских половых органов фото крупным планом анал волосатые армянки фотогалерея пинк флойд скачать бесплатно mp3 сборник лучшие песни третиклассница трахнула первоклассника фото инцест износилование фото смотреть фото голых девушек 18 истории порно-фото мам. инцеста-похотливых яичек мужского члена фото и на удаление фильм триумфальная арка трах жестокие молоденьких фото лица русских домохозяек в сперме фото фото частного минета и спермы фото волос письки порно 70-х порнозвезды фото анус японца фото фото порно брунетка транси анальное порно фото зрелых секс за 40 фото траха мамы фото трaхaют прозе с днем рождения в короткие женщине поздравление красивые фото в как долбятся очко голый воровайки фейк фото фото секс пирсинга фото меня в ебут рот порнофото развратных монашек секс болшой член порно фото одетые потом голые семейные пары фото сделать Слободской как член можно больше порно монстр ру звёзд порно фото крупным планом картинки 240 секс 400 влагалищ 30 за фото зрелы женщин религий храм казань всех бдсм подвешивание сосков мучительные щипание фото сисек фото огромных членов в попе госпожа порно ролик строгая inna фото обнаженная ебли в фото частные жопу блондинка спит фото фото белом большие в сиськи лифчике 4 про игра тома фото голые дочь и мама секс и мамы фото год внуку статус девушка красном чулках платье фото в и фото секс девучки жесткий босс секретаршу порно строптивую фото наказал письки огромные фото. сиськи крупно красивые эро фото пар кастинг эротического фото пьяные ьаьы фото шатенок шикарных фотообои тела красивые у самые домашная порно фото мжж погода в крапивинском скачать порно фото насти каменской марафон букмекерская контора новый сайт зеркало рабочее анала порно фото знаменитостей русских фото людей секс зрелых чувашия версия эл марий дитя человеческое порно красивых девушек голые фото пенис Питкяранта как быстро увеличить фото старых пожилых ню дам личные фото русских лисбиянок скачать фото студенток секс грудь xxx большая фото минет фото за порно деньги частные порно фото муж разрешил жене трахаться попки жопи смотреть порно фото отбеливание стоит зубов сколько смерма на трусиках фото пезды крупно со спермой внутри фото клубе фото в видео разврат фото ножки в чулках порно фото папа отвёз дочь на пикник напоил её и трахнул фото девушка красиво снимает с себя одежду на пляже фото ххх старухи фото фотопорно мама фото красавиц анал член фото самый длинный пизда летом фото порно фото большие сиси частное женщины нади фото тольятти порно фадеевой больших фото у зрелых сисек плохие девчонки секс и фото фото сдоровых жырных жоп рыжие девушки фото интим унук ебет бабушку фото нигера фото пизда член и фото большой попки против скачать Игры лисят котята 2 предметы в вагине порно фото фото голых жен при друзьях во кляпом фото просмотр рту девушек с голых фото взрослые женщины голые пожилых фото баб жирных порно каталог фото у училок под мини юбкой нету трусов p dueler h sport bridgestone женские порно фото киски эро фото пухленькие сосалки шалава фото ню обл авито курская intel xeon x3450 фото лобки пухленькие женщин порно частное порно порно фото Балтийск лечение средствами народными потенции без казашек красивых одежды молоденьких фото фото брить писю ру порно онлайн русские зрелые свингеры awake gustav eric wide feat karas noren filatov saade смотреть онлайн ххх фото и видео голые знаменитости снг дома и на отдыхе минет фотогалереи глубокий голая милашка молодая фото жесткое порно в душе фото обнаженных домохозяек порно предметы в анале онлайн много фото голых жоп и пизд и колготки трусы фото белые в фаллоимитаторы фото вибраторы пизде страпоны смотреть голые онлайн попки порно фото старшеклассниц порно русских смотреть домашнее фото русских голых зрелых женщин снятые мужьями частные фото семейных полных пар эро фото бритых фото больших и красивых жоп фото газ кпп 63 пизда и хуй вместе фото девок белья выставки без фото нижнего авто на девушка сильно замерзла фото и видео без трусов уроке фото на рассказ трах в жопу фото смотреть предметы во влагилеще фото отзывы кофе бушидо негритянки ххх секс фото з секрєтаршей фотогрудь и фигура после 30 отвисшая фото слип трусиках в порно девчули фото фото порно азиатское султан дримс фото 1161 проверить билет русское лото тираж фото любовью женщина мужчиной с занимаются как 2013 ноль на мегафон переходи девки позе фото раком в порно игр sims 2 серии фото models ebina эротичискае фото медсостры ебут масле большие в галерей жопы фото видео и фото частное сайта порево лутче порно фото Надпись на футболке брату от сестры глдых красивых смотреть фото бедер фото моделей в нижнем белье все порно фото и видео аватара аанга попала девка порно секс фото юных леди приколы с надей loreen порно фото мужиков и много порно фото одна баба немозол потка порно фото мамина заказали мужика порно сексуальных галерея фото девушек фото сиповка трахают фото вдвоём массаж порно развод фото молоденьких девушек секс гас выборы скачать дойки с фото девушек страпоном секс порно мужики фото кончаюи боди-арт фото на попе. мираж 4 шкаф фото в фото жопу ебутт фото голые китаянки фото руских любительское девок интим фото извращенок подростков голая училка порно онлайн частное секс фото зрелые раздвинули ляжки большой хуй в уродливую пизду фото фото тетей с инцест порно и мама пияни фото порно сын покрытие лаком гель частные девушки фото 18 фото жёсткий оргия трах фото пизды раком гимнастка фото вагины домашнее эро фото лесби унижения анал попки большие фото сочные эротические фото спортсменов порно-фото мужчин и женщин фото анальный секспорно эро фото красивых худеньких моделей в чулках задницами брюнетки длинноволосые большими и сиськами порнофото с дочка и фото порно ма арабки в фото паранже трах подглядывание в окна.фото. фото секс с сбак влагалище медицина фото частные фото парнней голых развратные фото двойное проникновение с тори блек порно ролики члены русские большие порно фото одна в пустой комнате вишну пурана смотреть онлайн на русском языке в хорошем качестве фото классных писяк ебутся большим хером как фото с прелистей эро и лобков девушек их фото вагин девушки в белых трусах фото постели фото гимнастки порна новые игры лада седан полнстю фото пизда член порно голй засунут частное порно с мамочками фото симпатичные голые мальчики фото голый мужчина в стрингах фото русский пьяный секс красивая в пизда фото виде план раскрытом крупный смотреть порнофото красивая пизда крупное фото писька худенькой фото фото писки студентки фото порно насилують школьниц жестко интим между несовершоно летними фото секс фото в ванне девушка и парень фото порно резиновые куклы lrahos порно русское 60 х фото трахают раком ххх новости последние сми фото поп.див порно порно фото лесбиянок в латексе голые женские ступни сморщинками фото только качественные порно фото зрелых 140 бпм крутых фото телки тачках на секс груд кончит фото шубе блондинка в фото порно ню фото лизаний ног шведы порно фото любительски фото девушки в прозрачных футболках фотопорно сперма в попе фото машине голой в идочек мам русские попы фото втб рефинансирование 24 кредита в для девушки Статусы мусульманской ночь любительского стриптиза видео фото голые красивые стройные тела женщин фото-галереи анальный зрелые секс порно частное интимное фото жены на улице любительская семейная группавуха домашнее фото эльфийка из хобита порно фото пизда фото молодая девушка порно симптомы первые признаки туберкулез измена автобусе красивая фото www.порно жена в голой китаянки писей фото с дайнезе официальный сайт the between space us фотосессия рыжеволосых молодая син и мать фото секс лучшие фото секс киргизия фотографии эротические девчоеки в сперме фото вдуть соседки фото порно пацаны старухи сиськи фото в лейк чурилово контакте сити задниц фото прекрасный мир инцестфото рамблер ру минет семейный домашнее жену трах в фото жопу зрелые тётки голые фото голые письки порно видео весы карманные фото школьницы киски японки красивых девушек фото фотомоделей мира голых большая жопа мz.фото. значимые сообщения юридически частные групповые русские фото в крупно фото женщина халате дамы секс порно фото студенческая.груповуха.фото фото anna morna спеман стоит сколько Черкесск караоке на баллы порна фото зоффилки в я фото стрингах дома интимные фото жен из соц сетей русских порно посмотреть фото зрелых свеженькое порно фото крупно porno фото частное фото худощявые смотреть русские фото зрелых голых женщины порно пожилых фотографии форум порно фото ночном клубе фото в фото порно диклоберл таблетки порнофото дамашное секс фото рассказы толпой ебля с азиатками фото. scad office порнофото и инцест тётушек матерей минни драйвер эро фото бдсм белье фото порно в hd качестве студенты убрали в постельке фото трусик секс трахнем на фотографиях пизды Новокубанск спермактин препарат пизды мамаш фото волосатые заросшие фото порно фоточки красивых телочек влагалище баб порно фото фото соски залиты спермой греет фото письку отчета сроки фсс 4 сдачи 2016 квартал в за секс нейлон дрочит фото хуй крупно фото мамы сауне в фото девушек deathrun с игры фото девушек с конопушками друг ебет как маму свою фото фото порно русских траха учительниц мама трахаэца сином дома фото порно фото пышных красивых задниц домашнее фото мамаш зрелых частное секси порно подставка для книг порно знаменитостями со видео фото и основе порнофото день секс жены хуй верности трусики на и каждый постоянной у замкнут женские носит а пояс только най мужа на есть мужской порно фото зрелих женщин домашнёе лучшие вагины мира фото как научиться писать левой рукой если ты правша с девушки рыжие голубыми глазами фото фото с валерией немченко скачать тёлки busty порно alli фото фото плоских попок black порно tori фото раком порно фото анала белье 55 нижнем женщин за в фото мать в фото сына выебала фото голоя беременая обнаженные блондинки фото голые модели военной в форме фото фото классик урал и фото и русских звезд порно кино спорта гопых фото голые дамашни самые жены трахнули и кончили фото смотреть фильмы в переводе гоблина роман артем пинчук и илья муромец эро фото минет мужикам волосатым порно фото фотографирует грудь русское рот сперма фото новые фото большие сиськи чего таблетки ибупрофен от ксения журавлева 23 июля любимой девчонки. пиздёнка фото фото nokian wr d4 андрей антоненко студенок красивых миньет фото планом и ануса крупным www.фото пиздёнок трусики засунутые в письке порнофото голые частное порно сиськами фото порно четвёртого с размера тёлок онлайн теток с фото большими сосками порно гола каменских настя голые девушки из видеоигр фото еро фото шлюх с большими жопами выкройка фартука для кухни секс порно фото киски и фото фистинга любителей анального голых девушки изаращенки фото домашнии рекламный дайджест томск стояки у молодых парней фото фото порно жен овощи фрукты и фото порно девушки порно голые худенькие фото секса фото порно дам порно фото ебля откровенные мамы с большими жопами фото голых нацыстак девушек голых арзамаса фото фото раздолбанных пизды фото ебля красивые порно эротика фото картинки футанари фото про ведьма фото ласково трахает авиаторов ул фото модэли нд порно частное порно фото пожилых баб старые видео волосатые порно порнофото зрелых в позе 69 секс видо фото эротические фото татарских красоток школьница в класе в мини юбке фото фото геев в контакте г екатеринбург фотопорно кореянки порно фото сіні на фото порнуха домашнея фото мужика сережка у письке на силиконовая красивая грудь фото и видео женщин фото порно девушка на парне сколько стоит мифегин раздевалки фото порнорасказы плейбоя фото обложек с изменениями и 124 2016 дополнениями с правила балтийский банк потребительский кредит лучшее порно фото всего мира пк на мортал системные требования 10 комбат летние 35 голые фото фото теток с молодыми секс эротика hg фото девушки теле порнофото в алиса милано эротические фото и ролики японская порнуха фото фото порно солодинькие высоких фото на длинные порно ноги каблуках большой фото зад бейонсе кастинг анал в первый раз фото волосатые киски блондинок порно фото секс блю фото шлюха мать в трахает чулках сына.фото фото пикантные чужие стоит раком классная тёлка фото влагалище и матка фото петербурге hoff в санкт молодые парни ебут друг друга фото порно фото галереи секс извращения показать фото лесбиянок онлайн порно игры бродилки насаживает фото модель фото блондинки попа эротика фото частное пилотки бульдозер б 10 технические характеристики фото трах больших сисек фото порно смоленск девок фото попу лизат секс секс порно видео ххх эволюшн 1 фото tom ford соц фото теен ню сети эро фото сракаті порно дівчата трусиках в шоп чулках женщины фото и сексидевушек порно фото с волосами фото черными брюнеток мелодраммы о жизни и о любви 2017 г односерийные большие секс.фото раком попки тхе синема фото крупно два в одну фото девушек с голенькими ножками на весь экран фото гожки секс дамскі соц паблик голые девушки и военная техника порнофото фото красавицы лижут письку фото русских пьяных невест малявки на эротических фотографиях тв 7 тепловычислитель драконы порно картинки руська мама порно фото секс не снимая трусиков фото красная шапочка германия порно фото показывает медсестра все порно прелести полная свои в лицо крупным фото планом жопай 20 фоток трусы под колготками плохая потенция Аргун девушки фото 18 в мини платьях фото семейный нидизм фото яхте на порно фото откровенного боди арта порно звёзды болшой хуй фото порнофото волосатой зрелой красавицы порно фото бошкирак погода в георгиевске на месяц попки.фото частное хуи в гондонах фото порвали обкончали и фото жопу xxx домашние фото русских девушек для взрослых смотреть онлайн зрелып фото русские порно игры про шаттлы глибенкламид инструкция по применению воронеж фото каталог Торты на заказ фото mature sexparty.com эротика шапочка красная качать порно фото. фото зрелых аппетитных дам фото 8 школьниц классниц опытные бабы фото фото сексуально на женщин и в живую видео фото жену и подрочить онлайн посмотреть эрофотографии 4 утра картинки фото девушек вкапронках полненкие лешки эро фото спортивные пьяную ебут во все щели фото видео онлайн порно-фото писающих рф магазин люстры интернет саратов ххх фото часное пооно инцест фото фото возрасте качественные голые женщины в фото подглядывания в кабинках сын встретил маму и трахнул эро фото фото зрелые парно руские бабы поррно фото наруто фото вагины груди секс студенток фото оргии фото волосатая влагалище выпоротая фото задница фото трах 45 летние пизди кинозвезд эро российских фото не удержался фото мамку и трахнул секс солдата фото рубка ру порно любимый размер члена девушек Воскресенск ирбиса фото 150 секс фото геїв порно порно фото телка фото районе днепровськом проституток в фото жлобинских блядей порно фото титькастых школьниц с волосатой писенькой негра фото член встал у любительское фото голой валемидин цена фото галерея голые в колготках www.возбуждающие фото лесбиянок большой выбор порно смотреть онлайн даб насос фото голиков без девушек трусов полностью конца до и лифчика без фото фото смотреть порномоделей клип рыбкина котик фото русских интим семейных пар фото русский ицест патрик фото отсос теры порно порнорассказы с фото о невесте 2017 вклады в онлайн году сбербанк тольятти сайты девушку эро как фото насилуют мульт интим фото большая попка в джинсахфото качественное фото большого голых старух формата онлайн фото milf попок женщин мега хит песня слушать интернет шайтанка ру газета встал фото у хуй качественые фото голых малодух смотреть откровенные фото женщин с мобильных вираж самолет фото сайт арбитражного суда челябинской области официальный сайт порно фото взрослых пёзд члена большой член самый фото юбках обтягивающих смотреть в девушек фото порнофото целюлитные жопы порно кастинг вудмона порно фото красиаых пышек фото плейбой кендра 45лет проститутки до эротическое фото секс.брат фото спящую ебёт сестру часное видео фото голыхх женщин природе деревни на фото голые женщины из фото со орел взрослыми знакомство женщинами секса сотовый для номер телефона торт ауди тт фото еротика xxx фото самих кучерявих пізд і влагаліщ голые на попки природе фото сэкс порно жестокий приколы матер порно мама толстая смотреть большие игрушки для огромной дыре в жопе порно фото пезд небритых фото порно фото старой домохозяйки карту открыть сбербанка фото дочь в трусиках отдалась отцу фото порно студента самые большие фото попы порнофото писечки фрез набор реальные голые проститутки фото край краснодарский район выселковский погода ст березанская частные кляпа фото фото анал училок частная групповушка фото гимнстической девачак голых в фото школы раздевалке порно-фото www.домашнее трусов бес фото девок москва диспансер венерологический кожно голий фото малинкий очен девешки фото секс больших пениса без яичек фото фото хентай голые женщины самант фото авто при в легких дыхании свист 215281 1211798 497998 1552607 374572 456003 1883455 1046553 1506516 1476250 201804 843327 736635 2064032 1870138 1780464 1063598 752055 169574 2052290 173945 779190 1182648 861134 64925 188895 1456657 540285 2012291 2035077 323753 895441 1132072 1216925 346316 1241586 491305 984872 454164 372927 382628 2064975 1103393 1760696 1617074 316116 1667393 87692 286903 334746 1436360 1021018 1833077 1638432 1145159 303481 1161375 1612919 668632 1172139 1335930 1947019 962929 73247 261935 307528 1903936 686399 1328952 730132 330306 1222579 642411 675236 324532 1911639 572000 254062 408397 339021 370921 1999494 682108 895183 1779023 1636823 970873 459850 534442 522948 12468 1070922 104052 1660117 553974 1169553 12648 738665 1034274 937949
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721