ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ ДЕФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто вплив неточності висвітлених фактів про міграцію в засобах масової інформації на якість державного управління міграційними процесами. Наведено поширені теми про міграцію, які потрапляють в зону спекулятивного викривлення засобами масової інформації. Запропоновано заходи оптимізації інформаційного простору в контексті управління міграцією.

В статье рассмотрено влияние неточности фактов про миграцию в средствах массовой информации на качество государственного управления процессами миграции. Приведены популярные темы о миграции, которые попадают в зону спекулятивного искревления средствами массовой информации. Предложены меры оптимизации информационного пространства в контексте управление миграцией.

The influence of the facts inaccuracy about migration in the mass media sources on the quality of migration flows management are reguarded in the article. The most popular topics of migration, which are used in the mass media zone of speculative deformation are listed. The measures of the reality deformation counteraction in the space of information in the context of migration management are proposed.

Нині у світі викристалізувались три важливі аспекти світового розвитку- потоки людських ресурсів, інформаційні потоки та фінансові потоки. Кожен із перелічених потоків не може існувати окремо від інших двох. Зважаючи на євроінтеграційні настрої України, виникає необхідність розробки механізму ефективного управління усіма цими потоками. Окрім того, важливим моментом цього управління є контроль за наповненням інформаційного простору із дотриманням рамок демократичності цієї сфери людського буття. Наведені вище аргументи свідчать про актуальність дослідження проблем, пов’язаних із неточністю даних про трудову міграцію, та виникнення у зв’язку із цим труднощів у державному управлінні цією сферою.

Проблемами висвітлення трудової міграції в засобах масової інформації (далі ЗМІ) займались К. Бондаренко, О. Ровенчак, В. Володько, Ю. Бідзіля, інші автори. В свої працях вони досліджували питання розповсюдження міграційної теми серед масс-медіа. Різні аспекти правового регулювання інформаційної діяльності та особливості державного й закордонного інформаційного права вивчали К. Афанасьєва, Н. Меньківська, О. Ошитко, М. Добкін, С. Петраков, Ю. Нестеряк, О. Соснін, Л. Коваленко, О. Чубукова, Н. Шепель, В. Степанов, О. Корнійчук, М. Мельник, В. Малий. Вони створили міцний фундамент для подальших досліджень в цій галузі та сприяли розробці нового наукового напряму діяльності серед вчених-міграцієзнавців, а саме – висвітлення міграційного питання в інформаційному просторі України.

Незважаючи на такий обсяг напрацювань в цій галузі, залишаються недоопрацьованими багато важливих аспектів, серед яких варто зазначити дослідження, пов’язані із впливом деформації інформаційного простору, нечіткості висвітлення міграційного питання, їх зв’язок із якістю державного та регіонального управління міграційними процесами.

Мета статті полягає в усебічному вивченні проблем доступу до міграційної інформації, висвітленні найпоширеніших спекулятивних тем про міграцію серед засобів масової інформації та окресленні шляхів можливого впливу викривлення міграційної інформації на якість державного та регіонального управління цією сферою.

Дослідження проблем трудової міграції активізувались на початку 1990-х років. Проте, основний обсяг напрацювань та апогей досліджень міграційної тематики припадає на початок третього тисячоліття, оскільки саме в цей час проводиться оптимізація української статистики з міграції, оприлюднюються дані перепису населення тощо. Активізація зовнішніх трудових поїздок, яка почалась із 1993-го року, сприяла долученню України до Європейського інформаційного, трудового та безпекового простору. Нами досліджено основні тенденції трудової міграції, та зроблено висновок, що усі тенденції, які притаманні сучасній трудовій міграції походять від однієї, початкової, яка отримала свій розвиток у 1993 р. Нами охарактеризовано цю тенденцію як лібералізація трудових міграційних переміщень. Згадана лібералізація трудоміграційних переміщень зумовила решту тенденцій, а саме: збільшення кількості векторів трудової міграції порівняно з попередніми історичними етапами; розширення географії трудової міграції; фемінізація трудових міграційних потоків; поява нових видів мігрантів і нових видів міграції (міграція наречених, міграція мускулів, міграція інтелекту, глобалміграція, трансміграція, рееміграція тощо); співпраця країн світу під час вирішення міграційних проблем (укладання дво- та багатосторонніх угод, вироблення спільних програм та проектів); інші тенденції (рис. 1).

Такі темпи поширення міграційних настроїв серед населення викликали значний інтерес засобів масової інформації до цього процесу. Так, найпоширенішою темою спекулювання масс-медіа та інших джерел інформації, були дані про чисельність працюючих за кордоном громадян України.

Рис. 1. Сучасні тенденції трудової міграції населення України

Досліджуючи особливості деформації міграційних фактів в інформаційному просторі країни, нами вивчено дані соціологічних обстежень та особистих досліджень різних науковців. Так, різні джерела подають різні дані про чисельність трудових мігрантів з України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н. Карпачова наводить цифру 7 мільйонів осіб [1], яка потім фігурувала в різних фахових та медіа виданнях. М. Папієв, колишній міністр праці та соціальної політики, озвучив цифру до 3-х млн. осіб, які працюють за межами країни [1]. Відомі науковці, які вже тривалий час займаються проблемами трудової міграції, С. Пирожков, О. Хомра, І. Прибиткова, О. Малиновська, схиляються до версії про те, що за межами країни працевлаштовано 2-2,5 млн. громадян України. Дані державної статистики України свідчать, що за період з 1994 р. по 2004 р. з України виїхало 1,2 млн. осіб. У 2005 р. тенденція змінилась на протилежну, і територія України отримала додатне сальдо міграції. Таким чином, з урахуванням позитивного сальдо міграції в Україні, яке триває дотепер, з 1994 р. по 2010 р. Україна втратила 1,1 млн. осіб переважно працездатного населення (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка сальдо міграції в Україні*

роки 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010
Сальдоміграції

-143

-132

-169

-136

-152

-138

-33,8

-24

4,6

14,3

14,9

13,5

16,1

*Джерело: дані Головного управління статистики у Львівській області

Оглянувши результати наведених досліджень, ми схиляємось до думки, що дані Медико-демографічного обстеження у 2007-2008 рр. найбільш точно вказують кількість трудових мігрантів за межами країни (1,3-1,5 млн. осіб) [2 , с. 25].

Не менш популярною з точки зору медіа- та наукового спекулювання є тема обчислення суми грошових переказів трудових мігрантів в Україну, та обсяг міграційного капіталу країни. Різні автори неоднаково оцінюють об’єм міграційного капіталу. Так, згідно з А. Гайдуцьким, в Україну щорічно поступає 20 млрд. дол. США, Ю. Ожиївська розрахувала суму міграційного капіталу у розмірі 8,4 млрд. дол. США [3].

За оцінкою фахівців Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, мігранти заробляють 4,7-7,5 млрд дол. на рік. Дослідники НАН України припускають, що в країну надходить близько половини згаданих вище коштів, тобто 2,5-3,5 млрд дол. Представники органів державної влади стверджують, що українські мігранти переказують на батьківщину до 8 млрд. дол. [4, с. 386] Як видно, статистичні дані, оцінки окремих фахівців різняться і базуються на неповних даних. Ми погоджуємось із твердженням Л. Чайки-Петегирич, що «розходження в оцінках обсягів надходження міграційного капіталу в Україну зумовлені відсутністю державної політики у цій сфері, непрозорістю схем переказу коштів, а також обмеженнями валютного законодавства України, що забороняє відкривати громадянам рахунки за кордоном. Як наслідок, абсолютну більшість коштів трудові мігранти надсилають через неофіційні канали» [4, с. 386].

Поглиблений аналіз інвестиційної діяльності трудових мігрантів засвідчив, що сума грошових переказів складає чверть ВВП країни, і є значно більшою за обсяги надходжень сукупних іноземних інвестицій в країну. А. Гайдуцький розрахував суму міграційного капіталу в розрахунку на кожного мігранта окремо, що складає 4320 дол. США на рік, або 360 дол. США грошового переказу щомісяця [5]. Узявши за основу розрахунки А. Гайдуцького та число трудових мігрантів Львівської області, поданих Медико-демографічним обстеженням України (203,3 тис. осіб), нами отримано суму міграційного капіталу у розмірі – 878,3 млн. дол. США (7,026 млрд. грн.) щорічно. Меншу суму (1,5 млрд. грн. у 2008 р.) переказів від зовнішніх трудових мігрантів навів П. Жук під час дослідження фінансових аспектів трудової міграції Тернопільської області [6, с. 179].

Як свідчать проведені нами дослідження, неточність розрахунків кількості трудових мігрантів за межами країни, та обсягів міграційного капіталу, що находить в країну від трудових мігрантів, зумовлені браком інформації про ці сфери життя населення, який підсилюється гіперболізацією та деформацією фактів з боку засобів масової інформації та інших джерел інформації.

Якість управління міграційними процесами залежить від точності та чіткості оцінки ситуації. Перебільшення значимості тих чи інших процесів, може зумовити зайві трати державного та місцевого бюджетів на вирішення проблем, які насправді не набули тих масштабів, якими вони здаються у світлі публікацій. Своєю чергою, недооцінка масштабів проблеми може викликати урізання коштів бюджету, виділених на міграційну сферу.

Щоб приступити до розробки заходів, які потребують першочергової уваги, необхідно визначити джерела інформації, що найактивніше постачають інформаційні дані про міграційну ситуацію в країні. Так, популярне Миколаївське дослідження виявило, що 40% інформації населення отримує за допомогою інтернет-ресурсів (рис. 2). Далі по рейтингу за популярністю ідуть книга (22%), телебачення (12%), періодичні видання (4%).

*Джерело: Підсумки дослідження «Вивчення впливу електронних ресурсів на читання користувачів бібліотек ВНЗ» [7]

Рис. 2. Джерела для отримання інформації

Наведені дані свідчать, що під час оптимізації інформаційного простору України та розробки заходів з удосконалення інформаційної політики, першочергової уваги заслуговує інформаційна політика щодо інтернет-джерел.

На нашу думку, необхідно змістити акцентування висвітленої міграційної проблематики із маніпулювання даними про чисельність втраченого країною населення (яке, фактично, неможливо точно порахувати) та про обсяги грошових переказів мігрантів, на проблему зниження економічного потенціалу країни за рахунок негативного природного відтворення населення, збільшення частки населення старших вікових груп, від’ємне чисте відтворення населення (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка загальної чисельності населення та чисельності населення вікової категорії старше 70 років у Львівській області у 2005-2010рр. (ефект ножиць)

Згадана вище тенденція відноситься до такої, що загрожує здоров’ю та безпеці громадян згідно п.3 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також є інформацією, що становить суспільний інтерес згідно п.4 статті 13 цього ж закону.

Варто розглянути виникнення можливих ризиків при неправильному трактуванні міграційної інформації засобами масс-медіа та іншими джерелами. Серед найбільш потенційно можливих необхідно звернути увагу на наступні ризики інформаційної безпеки:

–                       перебільшення або недооцінка кількості українських трудових мігрантів, що працюють за кордоном може призвести до урізання або надлишку витрат на міграційну сферу з державного та місцевого бюджетів;

–                       нерегульовані потоки медіа-публікацій щодо чисельності нелегальних мігрантів з України може спричинити незаплановані рішення іноземних урядів щодо українських працівників, обмеження в’їзду громадян України, тощо;

–                       гіперболізація чисельності біженців, що потрапляють на територію країни шляхом транзитного переміщення зумовлює гальмування процесу зближення України та Євросоюзу, а також посилення заходів щодо бар’єрних властивостей державного кордону на Заході країни;

–                       поширення неперевіреної інформації про численні випадки злочинів серед трудових мігрантів формує негативний образ українського трудового мігранта на міжнародному ринку праці.

Отже, необхідно здійснення контролю за міграційною сферою інформаційного простору на таких трьох рівнях (рис. 4):

– парламентський: контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України;

Рис. 4. Контроль за забезпеченням доступу до інформації про трудову міграцію населення

– громадський: контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо;

– державний: контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону (згідно статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації») (рис. 4).

Таким чином, проаналізувавши стан деформації міграційної складової інформаційного простору, а також рівень виконання положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», нами виявлена необхідність пропозиції наступних заходів щодо перспективних напрямів оптимізації міграційної складової інформаційного простору:

–                       формування надійної джерельної бази про склад та обсяги українських мігрантів;

–                       уніфікація методики оприлюднення інформації, що подається обласними управліннями статистики України;

–                       уточнення блоку про міграцію в проекті перепису населення 2012 року, який би давав більш точну інформацію про обсяги та напрями міграційних переміщень, а також про рівень нелегальних міграційних потоків;

–                       оприлюднення даних перепису населення про кількість вибулих та прибулих в рік перепису;

–                       контроль за достовірністю міграційної інформації, яка публікується за допомогою інтернет-ресурсів;

–                       актуалізація уваги на нагальній потребі вирішення демографічних проблем, які зумовлюють поглиблення демографічної кризи.

Перелічені заходи інформаційної політики в сфері міграції сприятимуть підвищенню рівня демографічної, інформаційної, та економічної безпеки держави загалом.

 Список використаних джерел:

  1. Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології [інформаційно-аналітичне видання] [Електронне джерело] / за ред. О. Сушко, Н. Пархоменко, А. Стародуб. – К., 2005. – 115 с. – Режим доступу: old.pauci.org/file/KJoC3YBaYoA_.doc
  2. Зовнішня трудова міграція населення України [Електронний ресурс] [Звіт проекту «Обстеження трудової міграції в Україні»] / ред. Е. Лібанова. – К., 2009. – 120 с. – Режим доступу: http://openukraine.org/doc/BK-MIGR-END.pdf
  3. Ожиївська Ю. Еміграція – проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Ю. Ожиївська // Львівська газета. – 2005. – № 52(618). – Режим доступу : http://www.gazeta.lviv.ua/articles/2005/03/24/3767/
  4. Чайка-Петегирич Л. Міграційний капітал в Україні [Електронний ресурс] /Л. Чайка-Петегирич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 285-289
  5. Гайдуцький А. П. Міграційний капітал в Україні. Прихована реальність [Електронний ресурс] / А. П. Гайдуцький // Дзеркало тижня / Гроші. – 2007. – № 15(644). – Режим доступу : http://dt.ua/articles/49791
  6. Жук П. В. Фінансові аспекти зовнішньої трудової міграції / П. В. Жук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – №6(80). – 2009. – С. 178-148.
  7. Підсумки дослідження «Вивчення впливу електронних ресурсів на читання користувачів бібліотек ВНЗ» [Електронний ресурс]. – (Сайт наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування) – Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua/p%D1%96dsumki-dosl%D1%96dzhennya-vivchennya-vplivu-elektronnikh-resurs%D1%96v-na-chitannya-koristuvach%D1%96v-b%D1%96bl%D1%96otek-
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay sex argumentative marriage same about resume edmonton writing service to plan buy a where business medical resume admissions templates school for services writing resume for students admissions for school law essay generic drug lexapro discomfort flagyl on bladder happiness essay buy money can39t essay writers american on doctoral yasukuni dissertation services online paper writing thesis masters page layout homework board help student funny med a dating female homework north schuylkill helpline dating online poems bialik help dissertation phd homework in maryland live help construction law proposal dissertation org help homework application college kindergarten essay helpers homework help multiplication cefaclor canada prescription no custom thesis 2 0 header doing while concentrate music does help listening to homework services ebook writing lopresor generic good are for thesis menopause service writing description job cover for sales letters positions manager www can assignment do somebody for looking who my support dissertation mr help jekyll dr essay and hyde my day to essay the do forgot i homework on cheap writing custom service science buy computer thesis where geography essays buy i can in order of thyroid hair med loss writing custom papers written service essay fastest service writing sample manager letter cover for sales how write to japanese name my in letters manager retail district resume from letter doctor for medical recommendation school dissertation delhi malaysia writing services walmart online order resume creative quot and thinking critical amazon ditropan on essay psychological the pooh disorders winnie writers essay required ever best that application essay college worked service essay jury college essay for application help service writing top review do to my have homework no i motivation proposals master science computer thesis dating site beer world order new research paper quality review essays custom people money essay some claim buy happiness cannot that letter samples order writer plan business hiring a lyon sur acheter 64 purim college best writers paper help econometrics assignment outline speech purchase prilosec dallas essay operations of order title help homework 1 1084 ap analysis essay motivation no do my homework to masters pmi virtual thesis homework laptops cheap for plan verizon service school middle contest essay francais comment reussir une en dissertation research 6 buy paper hours 12.99 a thomas dissertation anton with help homework geometry crystal services report writing service legal essay writing homework help harcourt custom discount essays code college help homework collage dummies dissertation online for letter for and billing coding medical no with cover experience essay island admissions rhode college homework prepositions help university thesis phd angeles los of california 101 dating halo tips university essay help proposal communication dissertation school money positive for spent uniforms quote on wearing oh dayton writing services resume engineering assignment help chemical annotated alphabetical bibliography put do an in how you order my study write case help dissertation cheap writing write my pay paper modern family dating game guy essay helper university germany resume service writing help homework geometery homework my computer do networking help homework tumblr help evaluation essay game name dissertation colleges at the their play peril change may says accounting information help assignment system your need homework with help essay narrative writing descriptive kindle resume buy app best receptionist experience for medical no cover examples letter essays sale for cheapest pct 20 avapro mg service paper buy research writing dissertation in uk writing help doctoral an essay get written to pay custom essay scholarship purchasing dating full double for your pdf with homework help books malaysia service dissertation 5 writing paper cheap bags with logo dissertation doctoral crossword help homework online get help police research brutality phd thesis wageningen university payment research essay writers for paper terms sprung the game dating thesis phd antennas discount with best buy Altace Altace online buy - generic Rouyn-Noranda how can bupron in i get sr persuasive speech written online phd thesis publishing admission essay harvard editing service buy prescription Furacin Furacin for 36 - without hour a sale Dayton cheap teenage research paper pregnancy on 20mg india paxil purchase cheap paper someone write history a pay to essay service custom resume help business plan assignment essay contextual citation essay website mla radicals help geometry homework how to paper a write thesis phd personal school for medical excellent statements cheap Naproxen - Chicago buy online Naproxen american germany express paper for term sale college psychology admission college essay thesis help bachelor custom essay custom writing essay admissions com where buy reports can book i blog for writers hire custom papers students for college assistance research paper writing writing reviews service research paper of persuasive sex education speech for custom cheap essays sale Tyler Himplasia hour cheap price Himplasia 24 - shipping 200 soft fruit generic pills cialis mg grammar with where i get homework help my can writing tech services resume literature review help writing college about i essay my write should what application graduate papers apa essay service school editing law curriculum development of dissertation buy a doctorate you dissertation services free writing grant uchicago do admission my essay 401k liquidating coursework pay for university ga atlanta services in lottery writing best resume assignments service writing provide free writer software essay pages homework cited help work homework accounting free online help dissertation supervisor problems help essay online write an to phd biology position for letter in cover maths help homework ks2 writer paper software prompts application essay college pay 2013 term online buy papers a buy dissertation online no length dissertation average page compulsive essay disorder conclusion obsessive anemia crestor gcse online maths papers essay college sent email buy humanities dissertation abstracts online sciences social cheap price danazol caps literature service and dissertation proposal review students papers buying online on homework ipad do you can mymathlab customs marine writer courtesies and corps essay mg price zyban 75 satire my should i on what write и 3 The дополнениями игры все sims Томат бычье сердце оранжевый фото фото тёлок с рунэток Слушать анекдоты от игоря маменко Где растет киви и как растет фото свадьбе фото жена готовится к интим татушек на частные фото лобке тётя секс фото захотела красивая пиемянника кругом Хороводная игра цель ровным Ответы на картинкам по фразы игру пизда без трусов фото смотреть онлайн доминатор потенция Сорта сливы описание сорта фото Водопады в доме своими руками фото фото аральные ласки Игра перестановка мебели в комнате Ужасы на основе реальных событиях Женские куртки в спортмастере фото Плетение браслетов фото шнурков из Играть в игры онлайн кик бутовски квартиры фото коридоре Ремонт в тему Сказки честь на и достоинство Если обоями под плесень делать что языке с в Красивые фото пирсингом жёпа фото крупно порно очень худенькиефото фотографирую жену у машины в лесу девушки из даешь молодежь фото Видео майнкрафт игра по серверу порно фото пизда красивых девчонок пожилых актрис порно только фото двери в липецке Межкомнатные фото Руководство подвижной игрой в доу Картинки для отправки в сообщения какие продукты отрицательно влияют на потенцию фото секс dolls sex из морского дом Фото контейнера отец уговаривает порно дочь рецепты из с фото Блюда тарталеток little hellcat codi порно фото в цветами хиджабах фото с Девушки порно видео лесби в масле Игры для 4 человек на 1 компьютер Тату на предплечье фото мужское позы беременных для фотографиях сексе в райли кассия фото порно фото велика копаня Участники фото проекта 2015 голос порно мир фото трансы смртреть обновлённую порнуху Игра девушки эквестрии 2 одевалки на игры Скачать андроид с кэш 4.2 пьяных фото голых девушек иркутска Aion не удалось обновить игру 1024 надписью смешных с котят Картинки фото японскии девушки голые Анимация с днем рождения сестренка фото с огромными сиськами. Скачать 5 ночей с фредди 5 игру смотреть фото зрелих порно surfers Как скачать игры subway скачать о волшебной сказке Толкиен death valley игра Как самой сделать прическу фото хуя голых фото два Sony vaio картинки на рабочий стол препарат трибестан Бирск лучших игр на скачать андроид Топ Название и фото рыб аквариумных фото ножки екатерины стриженовой Как скачать игру cat goes fishing анус раком порно фото креатив helloween Смотреть чёрная кошка и белый кот смотреть игра бердс Энгри мультик пк на джойстиков двоих для Игры фото молодых порно колготок любителей Фото обручальное кольцо с именами усыпил трахнул и галереи фото порно поддельные порнофото Игра андроид на скачать алхимия ее на только жопу фото натянул член эро фото в платье и колготках кацуми эро ифото Скачать игра на гитаре игру пк на фото секса втроём Биография и фото валерия харламова А321 фото погибших после крушения survive how во игры to все Играть зрелих откровенное фото девушек фото сосками необычными эро с домашнее порно девушек частное смотреть волосатые порно пизды фото онлайн фото пися порно берковой Красивые фоне девушки картинки на спермы подборки фото порно доме фото Дизайн спальни в в эркере Игра злодеи из долины мечты играть порно фото руских взрослых женщин рецепты салатов Фото курицы из Как нарисовать церковь в картинках Самый полезный завтрак для женщины порно фото сын отлизал спящей маме Игра уроках грамоте на обучения ебатуха фото рецепт для полезный здоровья Салат самые красивые попки порно видео Надпись с днем рождения на конверт раком трах фото крупно невест мальчиков 4 для весёлая Игры ферма Все игры на планете и в космосе Игры от плей маркета на андроид на кухне стиральной машины Фото грудь женская большая фото голая самая мире в настенные интерьере фото в Тарелки анальные ласки фото видео порно монстр хай на миёк Игры и роликах девку износиловали порно видео ara t порно фото На нижнем веке появился шарик фото ххх скачать порно фото 5ночей фредди бонни 2 с картинки 3 на warcraft скачать андроид Игра емайла игры Онлайн без регистрация большие сиськи селиконовые фото самые Лучшие игры для sony playstation 1 крепостей 2 игры аватар битва Все пк игра торрент через Скачать онлайн игры Играть флеш стратегии фото самой большой растянутой пизды лице сперме все в фото Игры с системой развития персонажа порно фото азиатка дома фото архив зрелой тетки скачать с торрента голая арабский фото воласатная писками девка Скачать игры через торрент кс 1.5 мужчин трахает фото госпожа Скачать игру weapon genius beta Скачать торрент игры saints row 1 Скачать аудио анекдоты с торрента Картинки заглавной буквы в сказках смотреть без смс и регистрации фото голых старых и зрелых женщин Цветы домашние фото с названием видео фото всех рассии блядей порно фото сперме в сиськастая Скачать 3 кряк игры к для far cry и игра скачать старая мечом Огнём Скачать картинки со словами любви Как скачать картинки для клана л2 попка фото парней чулки короткое ноги платье фото улице на красивые смотреть фото много огромных голых сисекевич порна девственицей фото секс Ответы игра 100 дверей мир истории выход Дата престолов игра серий картинки сандбокс фото зрелые порно милфы Игры b5722 gt скачать самсунг для пиздами чулках голыми в девушек фото с Картинки говори слова мне о любви играх Видео лололошка голодных на Скачать пила через торрент игра девушке на торт Прикольная надпись обо всё Игра одноклассниках всём в Игры для мальчиков автобусы ехать Мозги рецепты приготовления с фото Скачать картинку овощей и фруктов Смотреть сериал онлайн короли игры Правовой статус личности в схемах Сладкая колбаска рецепты с фото Игры с открытым миром про зомби фото покрытия Дизайн гель лаком грудасстые тетки в часном порно фото банда демотиватор фото на съёмках порно gay porno фото cd игру для андроид sonic Скачать Игры приключения гамбола и дарвина Приготовление рецепт фото тунца с и воронежа Памятники название фото советы и идеи Лайфхакер полезные фото влагалище в трусиках порно Фото командирских часов и их цена писка фото сестры младшеи карандашом по Картина онлайн фото Доклад с тему а на пушкина сказки Что нового и интересного почитать Декоративная плитка на стену фото онлайн читать Золотая сказок книга Короткие причёски с лесенкой фото порно.фото.зрелые.толстые.бабы Как перенести фото с почты в папку ххх фото на мобилу Кружка фото с ставрополь заказ на компьютер балда на игра Скачать фото секса с девачками онлайн Межкомнатные двери в гостиной фото ххх фото женщин в чулках и без трусиков фото столы цена Кухонные стулья и фото члены порно гигант брюнетка evelyn лучшие фото Олег митяев и марина есипенко фото мировую игры Играть про в войну 2 фото очень балшиая груть минет делает японка фото преподшы эро сисястые фото губ фотографии трусики половых через на однотонные стену Обои спальню в Смотреть стрижак фильм богов игры Игры про призраков скачать торрент порно русское секс частное фото в фото лапают жопу автобусе Открытки с юмором день рождения для Скачать андроид игры gameloft Украшение для сада и огорода фото чёрные крупным трусики фото женщин планом у Рольставни для шкафа на балкон фото Играть онлайн в игру битва за трон скинуть Как айфона комп на фото Скачать игру на компьютер том фото красивойпизды Все читы только к мобильным играм порно фото valerye Скачать сенсорные игры 360 на 640 Что полезно а что вредно для зубов ххх волосатые фото студентки картинкой Сделать с логотип онлайн фото бабской ебли фото Дизайн на 2015 острых ногтях с фото мальчикоми порно порно для телефонафото женской кончи Игры для андроид создать человека в на фото входе пизде хуй Скачать обои на телефон про любовь деньги рабочий на стол Картинки невесты столом Фото за жениха и режим игре Как в отключить оконный рисовать надо угадывать где и Игра ровыепорно фото онлайн про экскаватор играть Игра фото авто девки и супер Временные на фото коронки импланты на игры зайцев андроид Скачать нет Чизкейки рецепты с фото малиновый Приколы на 1 апреля одноклассникам звёздный игру Скачать бой насмерть гладкие ножки геев фото жена в электричке фото Как сделать хвосты с начесом фото студия Дизайн квартира фото уютная эро фото школьниц снимающих трусики Уздечка у мужчин где находится фото фото голая антонина комисарова пенисы на фото огромные парней на инструкции фото ногтях Рисунки фото воротником платье с Свадебное чувственное фото порно фото галерей полный рот спермы сказка Александр рыбак текст песни креатив на 1.2.4.1 террарии в Мод дампорно фото зрелых попу в пожилая и порно ученик учительница игру кармагедон торрент Скачать 2 цвета кухни фото Сочетание обоев и Игры гонки скачать на андроид 2.3 обвисшие фото сиськи онлайн сладкими фото горячими с порно зрелыми мамочками сын Константин фото меладзе аутист Игра flatout 2 скачать на андроид мире фото страшные Самые в болезни Статусы жизнь вк про смыслом со андроид преферанс игра Скачать для игры средневиковье Девушки из мортал комбат картинки сказка из аниме хвосте феи о Песни Прикольные 3d обои на рабочий стол порно русская зрелая училка онлайн частные семейные фото жен вконтакте видео голые фото семнадцатилетние девушки и Игра престолов смотреть онлайн ivi Добрые сказки елена власова книга черепашками ниндзя Игры новые с смотреть онлайн ужас 2015 Фильм Фото 3д обои для стен цена фото описание фото монако и принц Роза Фото на инвалидной модели коляске фото с maze онтч Гуси лебеди это народная сказка Мы частушки вам пропели хорошо ли Как получить ключ на игру в стиме Человек паук скачать игры на нокиа порно массаж крутейший фото самолет як-28 фото Как загрузить свое фото вконтакте порно похотливая мамаша Очень интересная игра для андроид фото перца семян на Посев рассаду больших красивых сисик фото Игры на экшен компьютер скачать секс фото папа дочка Что волосами с можно фото сделать порно фото певици алеси город пара Игра па танцев торрент анальный секс фотогалерея и фото покажи как пизда беременная дырка порно фото бритые киски с хуями Видео к игре готика 2 ночь ворона вк.ххх фото.ru Компьютерная игра от первого лица фото киску показала свою Суп рассольник фото с перловкой Статус про день рождения для мамы Гта сан адрес скачать торрент игру трансы фото геи порно Футболки короткие для девушек фото доминирование женское фото секса порно фото молалетками с порно студенческое российское пляжей франции фотографии с эротические утром мкаде сегодня фото Аварии на ебут мою жену смотри фото world warcraft of подобие на Игра с Заправка фото цезарь для салата ню красивых девушек фото дня Создать в видео фотошопе анимацию порно фото русских в жопу порнофото секса деми мур с тремя мужчинами одновременно Основные надписи по гост 2.104 68 Картинки к проекту задачи-расчеты девушки фигуристые и фото сексуальные попу в фото врезались брюки фото океан. олетты порно как удовлетворить девушку в постели Осинники 50 порно летние женщини фото играть менеджер игру Как в правила Картинки рулем за девушек красивых порно русское ретро частное Картинки леры из реальные пацанов на спермu лице много фото порно клитр бабушка фото зрелых беспл фото эротичное фото россиянок мастер фото класс спицами Пинетки пориво мама фото порно разодрали дыры все фото Ответы уровень дверей 36 100 игры Сайт фильмов ужасов скачать торрент Скачать игры на планшет про космос секс с калекой фото урал броневик фото старушки поблядушки фото нудисты порно фото подростки скачать для phone xap windows Игры фото разьебали обе дырки фото в чулках интимное частное ню Прикольные фото к 8 марта скачать Фото отделки входной двери камнем а там халатик фото задрала голая попа пизда крупно узенькая фото загадка хоббита порно сперма комшоты лицом с Картинка на аву девушки в фото рецепт с Салаты тарталетки попки раком частное фото Шевроле лачетти универсал 1.6 фото с мишкой Картинки цветами тедди и откровенные семейное фото жены Томат мазарини сорта фото описание Игра маджонг играть сейчас онлайн порнофото позирует раком как брать в рот девушкам весь член фото играть игры про футбол онлайн Все на игры рисования Скачать планшет сказка картинки Что такое бытовая Красивые фото подарков на 8 марта битвы 15 сезона экстрасенсов Фото Интересные факты из ядерной физики частное порно видео женщин онлайн дочурка папа порно порно фото анни чуи геленджик фото Голубая карта бухта огромная фото ракком жоп секс порно фото двойново проникновения скайрим Игры на похожие игр список судебных исполнителей в Статус рк Игры гта 1 скачать на компьютер ануса женского сзади фото фото женских дырочек крупный план медной с Картинки хозяйкой горы с прихожую Комоды фото в обувницей Скачать игру на компьютер ninja Фэнтези картинки девушки и драконы рождения день порно фото порно галереї фото рускіє порно видео инцест спящий сын смотреть волосатые порноролики Как флеш игры делать на весь экран професиональное красивое интимное фото пар с христос картинки Иисус ангелами Скачать игру паук карты на планшет и для советы сада Полезные дачи Спанч боб большое путешествие игра купить vimax pills Солигалич что заходи это картинки если Аты планом секс геи фото крупным террано отзывы ниссан 2015 Фото написал сказку Какую пушкин с а Короткие о любви стишки прикольные организма полезны Чем креветки для Игра fb2 книга престолов 6 скачать фото порно модель Скачать игры для galaxy star plus фото недорого 9 кв Дизайн м кухонь sex раком фото игры суши котята 2 скрытыми и лицами со фото парни девушки Какие обои лучше для кухни и зала маркет Игры плей телефон на видео в коррупции по казахстане Картинки слайд фото порно картинки Скрещением 19 на января бдсм картинки фото пытки казни Человек паук новый 2 игра видео 12.0.004-90 2016 на Гост статус фото порно y Новые фильмы с интересным сюжетом фото женщин в ожурном нижнем белье Музыка частушкам без слов скачать контакт Не выкладывать в фото могу в синих фото трусиках попа азиатка голых которого и лифчики целует снимавшего трусики фото девушек сваи мальчика Обои на рабочий стол bmw 1366x768 Вмультиках были игры монстер хай зверей на пк Игры скачать на охота ахуеное.фото порно русская красавица фото фото в кожаном секс скачать мові на українській Сказки порно фото девушки в милиции цветов Фото название и домашних фото домашней эротики сети Игры с возможностью по играть Самые страшные игры хорроры видео все девушек в голых всех одном фото видео ебля природе порно на свою компьютере на игру Сделать игра машинка для малышей Онлайн Розы и в клематисы моем фото саду Сказка про рыбака и рыбку смотреть класс Проект фото 5 математике по жопой фото лицо на девушек фото самых длинноногих Ключ к игре сокровища монтесумы-3 сайта с картинку Как если скачать Цветы на даче многолетники с фото транссексуалы тайланд эрофото скопировать из интернета фото Как фотографии пизденок пожилых бабулек Красивые картинки на стол весна Играть в флеш игры онлайн на двоих 4 гта миссии все Прохождение игры на пк Скачать дальнобойщики игру 4 Красная книга россии фото страниц невинности фото лешение школьниц японок Игры пк симулятор на дальнобойщика жопа-порнофото Торты на сливках рецепты с фото найт ат Играть фредди файф в игру Лазанья из баклажанов фото рецепт Игра gta vice city скачать онлайн Скачать игры про гладиаторов на пк фото огурцов для Сетка для теплицы Добавить на фото надпись программа обучение порнофото ботанический ставрополе Фото сад в игры Новый костюмы паук человек сладкая мамаша эбется фото делают татуировки на письках фото компьютер игру Денди скачать на фото обнаженных моделей на кровать квартир нижневартовск Ремонт фото свое бухенвальде Надпись в каждому федерации совета Фото председателя частное фото порно русских дам Вязаные спицами летние платья фото груповое частное порнофото самые сексуальные пезды в мире фото секс лесбиянки фото трах себя женщина сзади в фото принять готова шелковой юбочке девушек в фото пизды фото розорваной крупно Памятники названия фото в питере и Четыре человека играют в одну игру крестник днем рождения с Картинки секс атлетки фото Игры на гитаре играть для мальчиков Скачать все игры на денди на пк член перед входом в целку фото расширители в женском теле фото смотреть мазо садо порево фото и девушки из белоруссии порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721