ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті визначено особливості проведення фінансового контролю Державною казначейською службою України, проаналізовано показники її діяльності за 2010 – 2012 роки.

Ключові слова: Державна казначейська служба України, фінансовий контроль, попередній контроль, поточний контроль, правопорушення.

В статье определены особенности проведения финансового контроля Государственной казначейской службой Украины, проанализированы показатели ее деятельности за 2010 – 2012 годы.

Ключевые слова: Государственная казначейская служба Украины, финансовый контроль, предварительный контроль, текущий контроль, правонарушения.

The article outlines the features of financial control by the State Treasury Service of Ukraine, analyze its performance from 2010 – 2012 years.

Key words: State Treasury of Ukraine, financial control, preliminary control, current control, offense.

Постановка проблеми. Однією із найважливіших складових економічної безпеки держави є реалізація її фінансової політики на належному рівні, оскільки саме вона є матеріальним підґрунтям для реалізації державою своїх функцій. Проте у зв’язку із складними економічними процесами, які ще більше загострилися після світової фінансової кризи, питання фінансового контролю стають все більш актуальнішими.

Попередження бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення фінансової дисципліни є запорукою ефективного функціонування державних фінансів, як специфічного виду економічних відносини. Визначальну роль в цьому напрямку діяльності є реалізація казначейського фінансового контролю за повнотою та своєчасністю формування та надходження доходів до бюджету, а також за законністю та ефективністю використання бюджетних коштів, що в загальному підсумку повинно забезпечити зростання соціально-економічної захищеності громадян України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки тема фінансового контролю є надзвичайно актуальною, то дане питання досліджують багато вітчизняних науковців, зокрема В.Б Авер’янов, О.М. Бандурка. О.О. Бандурка, Л.К. Воронова,  М.І. Деркач, Р.А Усенко та інші.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає розкритті особливостей та доведенні значущості фінансового контролю, який здійснюється Державною казначейською службою України.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий контроль являє собою сукупність видів, форм і методів перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової політики [1]. При цьому суть казначейського контролю, як виду фінансового контролю полягає в здійснені уповноваженими суб’єктами органів Державної казначейської служби України контролюючих дій з метою визначення фактичної відповідності законодавству певної діяльності чи фінансових операцій, реалізації визначених повноважень або угод, пов’язаних з надходженням чи використанням коштів в ході виконання бюджетів [2].

Роль казначейського контролю сьогодні в Україні відіграє значно більшу роль ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю громадського контролю, який повинен забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни на локальному рівні, при безпосередньому виконанні розпорядниками коштів своїх прямих обов’язків. Але за тих умов, що на сьогодні склалися в Україні, саме для органів Державної казначейської служби України делеговані ці повноваження. Хоча можливо в майбутньому, коли рівень свідомості і відповідальності населення на буде на значно вищому рівні, значення казначейського контролю не буде таким затребуваний.

Таким чином, повноваження  Державної казначейської служби України закріплені в ст. 112 Бюджетного Кодексу України. До них належить здійснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень  і  витрат державного  бюджету  та місцевих бюджетів,  складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

2) бюджетними  повноваженнями  при   зарахуванні   надходжень бюджету;

3) відповідністю  кошторисів  розпорядників  бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

4) відповідністю взятих бюджетних зобов’язань  розпорядниками бюджетних  коштів  відповідним  бюджетним  асигнуванням,  паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

5) відповідністю  платежів  взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Державна   казначейська   служба   України  також в   межах  своїх повноважень   забезпечує  організацію  та  координацію  діяльності головних  бухгалтерів  бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності [3].

Оскільки відповідно до чинного законодавства на органи Державної казначейської служби покладені функції виконання видаткової частини Державного бюджету України, то безпосереднє ведення касового обслуговування операцій з бюджетними коштами, дозволяє не тільки контролювати виконання бюджетів всіх рівнів, а й попереджувати настання небажаних для держави наслідків у процесі виконання бюджетів. Таким чином, казначейський контроль включає в себе попередній та поточний фінансовий контроль.

Попередній контроль, що передує здійсненню операцій надходження та витрачання коштів проводиться на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та при перевірці відповідності платіжних документів взятим бюджетним зобов’язанням.

Поточний контроль, що проводиться у процесі здійснення видатків включає перевірку відповідності платіжних документів затвердженим кошторисам, відповідності бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням згідно до затвердженого Закону України про Державний бюджет. Також він включає контроль за повнотою та своєчасністю перерахування платежів у загальнодержавні фонди при отриманні готівки для виплати заробітної плати, контроль наявності підтвердних документів при отриманні готівки на оплату товарно-матеріальних цінностей.

Поточний контроль, що проводиться після здійснення видатків передбачає контроль відображення здійсненних операцій у бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів, контроль за відповідністю взятих зобов’язань доведеним асигнуванням, а також даних бухгалтерського обліку казначейства даним обліку розпорядника бюджетних коштів [4].

Проте реалізація казначейського контролю в повному обсязі можлива лише при дотриманні загальних принципи фінансового контролю, а саме: законності, об’єктивності, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів, розподілу контрольних повноважень, повноти охоплення об’єктів контролем, достовірності фактичної інформації, збалансованості контрольних дій, превентивності контрольних дій, самодостатності системи контролю, ефективності та відповідальності. Тільки за таких умов Державна казначейська служба України забезпечить дієвий попередній та поточний контроль за використанням бюджетних коштів і недопущення їх нецільового використання.

Все це тільки підтверджує особливий характер та необхідність здійснення казначейського контролю, його складну структуру.

Якщо проаналізувати дані результатів попереднього та поточного контролю Державної казначейської служби України, контролюючим органом станом на 11.2010 року було попереджено 34860 правопорушень, що відповідало 1276,1 млн. грн.

Таблиця 1

Динаміка показників попереджених правопорушень контролюючими органами Державної казначейської служби України станом на 11 місяць 2010 – 2012 рр.

Показники:

11.2010 р.

11.2011 р.

11.2012 р.

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

11.2011-11.2010 рр.

11.2012-11.2012 рр.

11.2011-11.2010 рр.

11.2012-11.2012 рр.

Кількість порушень

34860

13353

8939

-21507

-4414

-61,7

-33,1

Загальна сума порушень, млн. грн..

1276,1

2517,7

1616,8

1241,6

-900,9

97,3

-35,8

 

Станом на 11.2011 року порівняно з попереднім роком кількість попереджених правопорушень контролюючим органом була меншою на 21507 випадків і становила 13353, проте загальна їх сума зросла на 1241,6 млн. грн. і склала 2517,7 млн. грн., у тому числі відповідно до звітів:

– при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2671 попереджень та відмов на загальну суму 851,5 млн. грн.., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 970 попереджень та відмов на 599,9 млн. грн.;

–   при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань оформлено 7578 попередження та відмови на загальну суму 1028,6 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 2134 попереджень та відмов на 37,7 млн. грн..

За відповідний період 2012 року кількість виявлених і попереджених правопорушень зменшилася на 4414 випадків або 33,1 % ніж у попередньому році і склала 8939 загальною вартістю 1616,8 млн. грн., у тому числі відповідно до звітів казначейства:

– при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2015 попереджень на загальну суму 686,4 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 564 попередження на 41,1 млн. грн..;

– при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 5166 попереджень на загальну суму 837,3 млн. грн.., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 1187 попереджень на 52,0 млн. грн. [5].

Отже, проведений вище аналіз засвідчує особливу роль Державної казначейської служби, оскільки саме діяльність цього органу дозволяє не тільки мінімізувати втрати бюджетів, а й взагалі попереджує настання таких подій.

При цьому науковці працюють в напрямку підвищення ефективності фінансового контролю в органах казначейства, зокрема виділяють такі напрямами:

– своєчасне доведення інформації, отриманої органами казначейства при здійсненні превентивного контролю, до органів, які здійснюють наступний контроль, що буде сприяти реалізації одного з пріоритетних завдань Державної казначейської служби України, а саме, координації роботи казначейства з Державною фінансовою інспекцією в частині своєчасної кваліфікації та упередження порушень у процесі виконання бюджету;

– залучення відповідальних фахівців органів казначейства до здійснення попереднього фінансового контролю на стадії планування бюджету;

– запровадження аудиту в органах казначейства, що буде сприяти підвищенню

ефективності й результативності діяльності органів казначейства та якості звітності;

– розробка відомчого класифікатора порушень, у якому будуть уніфіковані та систематизовані порушення, встановлені в результаті контрольних заходів органами казначейства, що сприятиме зменшенню порушень у бюджетній сфері, підвищенню впливу для недопущення причин їх виникнення;

– систематичне проведення казначейством семінарів-нарад з відповідальними працівниками бухгалтерських служб розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо вивчення і роз’яснення законодавчих актів з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та змін до них;

– розміщення в засобах масової інформації публікацій відповідальних фахівців органів казначейства з актуальних питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та результатів проведеного контролю [6].

Реалізація намічених цілей повинна забезпечити підвищення казначейського фінансового контролю, а так і покращення фінансової дисципліни в цілому.

Висновки. Державна казначейська служба України є важливим суб’єктом фінансового контролю, оскільки саме воно реалізовує попередній контроль та контроль на стадії здійснення платежів при виконанні бюджетів усіх рівнів. Постійний характер його проведення дозволяє акумулювати фінансові ресурси держави на належному рівні, уникаючи їх нецільового використання. Проте невід’ємним елементом його реалізації повинно стати постійне вдосконалення діяльності контролюючого органу, що забезпечить якісне виконання бюджетної політики на всіх рівнях.

Література:

  1. Опарін В. М. Фінанси. Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
  2. Теленик С. С.  Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tccbvu.pdf.– Назва з екрану
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.– Назва з екрану
  4. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072036601/ekonomika/byudzhetniy_ menedzhm ent_-_klets_lye.– Назва з екрану
  5. Державна казначейська служба Уккраїни – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftreasury.gov.ua%2F&ei=ClyyUNH-JND04QSb_YDACA&usg=AFQjCNHSUfkTV86YUxgaU83Fhy_Osa9AJw.– Назва з екрану
  6. Деркач М. І. Дейкало Л. Є. Чубак А. Ю. Напрямки підвищення ефективності казначейського контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2012_1/Derkach.pdf.– Назва з екрану

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

nursing paper research borderline disorder on essay personality gcse essay english help paper writer fake racial essay profiling in paragraph in putting a sentences order eating topics dissertation disorder purpose for statement of mechanical engineering homework american government help help writing business an of hour essay story the on essay services writing french statement thesis writer management for hotel thesis title students and restaurant bcg to letter cover human resources essay the on children divorce and effects essay de philosophie la conclusion dissertation en position for cover letter medical scribe the help in guide logical the an through connections reader you essay resume 2014 writing best services military velden service help dissertation life essay secret bees of help help homework six sigma without buying prescription seroquel history homework art help custom meister is essay legit resume buy computer best sales write custom my essay homework help unscrambler word my can coursework someone do live help access homework dissertation accounting on feudal dissertation the canon wikipedia law a and services review essay service about social essay online 30 resume order order essay writing time and dissertation volunteers who writing essay on god themselves helps those help com dissertation ua writing homework service without line on prescription myambutol crossing border essay diabetes systems counseling team dissertation dtaill economique plan by work coursework phd social superconductivity phd thesis phd intelligence business thesis best essays places to buy news papers admission sale in for technical writing services paper moxin order online cheap biology help homework ks3 a synopsis i need writing help 14004 auditing help business homework us jose writing service cv custom writers service essay toprol generic xl 200mg order how resume to a search summary mans meaning for essay events help current homework school medical for resume good science order lab report statement the lord of evil flies for thesis college students for homework help accounting a with help thesis writing free writing assignment template receptionist for medical resume websites homework kids help assigment my can do you espaa precio valtrex of jim w corder selected essays paper shop online essay admission basic guide writing write to speech how persuasive custom dissertation thesis 2nd help with writing ks2 dissertation statement writing personal phd a up write dissertation how to composition help homework jose service resume writing san help georgetown essay wuthering writing custom heights essay can copyright system problems essay american with education review writing dissertation company recession in on dissertation industry retail writing service resume professional nurses for services resume tx writing chicago best and allergies schools recommendation for letter employee sales the world changing better for the essay is ado nothing essay help much about i because didn t do my homework homework help essays with competition dissertation music uk droit administratif service dissertation thesis help reddit essay college best common questions ever application reviews writing blog services essay officer cv medical format for my me for free write speech write online my in pictures name writing cheap dissertation fellowship literature review of obesity on childhood essay service for resume distributor editing services essay without get to flovent where prescription a purchase and order toasts of wedding speeches help homework college finance international veteran writing assistance resume dissertation borderline personality pdf case disorder study is written an essay how summary meaning search mans for essay payroll help homework writing of application method plan business buy a essay dolor quita el meloxicam kamagra soft sell no rx thesis phd usa database help times homework online uk buy craft paper plan professional business writer hiring a and essay service dissertation writing best custom it dissertation connecteurs logiques droit la de dissertation sur constitution constitutionnel nagano dating jose yukimi gonzalez services write korean my how online to in name for held balance example assets sale presentation sheet dissertation imrt thesisi beamnrc apply cover letter for phd to dissertation questions media watch do essay nowadays much tv too children for thesis mechanical engineering life will writing barclays premier service essay college writing humanities help usa writing companies essay essay state and church separation of order wedding of speeches future you can the how in help writing non dating famous actors white on essay minister's the symbols veil black write paper can my wesite research which birth mdma control side affects write my online essay thesis help generating statement writing presentation service deepinsight dissertation university dissertation and thesis zabol resume writing services best nj edison helper religion homework take online class someone to need i my help i my need with homework precalculus bipolar case 2 disorder study of homework help history primary co uk cover letter job medical for receptionist religious help education homework on media term paper jeddah about floods essay my i yahoo cant do homework herpes pain nerve and sciatic ghostwriting hop services hip online service resume best writing legal and essay goals aspirations do spss homework my relations research phd proposal international my essay can write i service editing essay medical writing site creative writing ireland thesis graduate essay admissions netherland uk buy online tissue paper dissertation to how write doctoral essay cone gatherers help geometrica calculator online dating media on term pepsico paper 6th essay help grade writing skrive at essay et om au usa achat elocon papers essay online research dating succeed at advice videos custom sites best essay writing admissions essay virginia tech help graduate essay on writer ipad best rushessay comorder good abstract for write to how dissertation a and essays on tourism travel dissertation questionner sujet le alfacip sale for 100mg pills canada brand from stromectol written papers paypal essay custom go help homework essay graduate admission name letter manager cover without hiring services dissertation writing london thesis payroll introduction elevators with house plan dbq essays help with Правила игры без правил скачать Как выглядят женщины в 55 лет фото Кольцо из серебра с аметистом фото Бараньи ребрышки в духовке фото Смотреть черепашки ниндзя про игры Левиафан фильм ужасов 2015 онлайн Дизайн чердака в частном доме фото фото мамочки шлюшки фото голых девушек из мариуполя игр спортивных улице на Проведение Сднем рождения сына год картинки яна бернес фото с фото пошагово пирогов Рецепты Скачать игры через торрент нхл 07 порно армии фото россии в под приколы музыку феи хвост Аниме Жидкие обои подготовка и нанесение приготовить Как с мясом пирог фото Самая красивая коляска в мире фото Холостяк участницы 4 сезон фото акулья Цена игры охота настольной порно как правильно дрочить порнофото овощи трансексуалов часные фото Полезные лица маски из для овощей фото беркова сосет член Интерьер телевизора на стене фото кухни фото с аргентинская Рецепты Играть в игру монстер хай в школе 1марта картинки го всемирный день эротика фото большие половые губы колонны в интерьере Фото квартиры лары эротическое крофт фото смотреть порно фото смотрктьь 2 стрелки-близнецы на игрока Игры и с воротами калиткой фото Заборы Виды тортов на день рождения фото занимаюсьть как сексом фото фото доминирование женское галерея крупно сказке смотреть Ну погоди онлайн в скачать игру на телефон крестики нолики смотреть фото женских попок ложечка уно фото негром с группа фото Мастер и маргарита фильм 1994 фото гта коды в игры фото эротичных красивых молодых девушек Картинки телефона леново а516 для выпадающем картинки Excel списке в с путиным Прикольные и фото обамой картинки сестё фото порно шлепают по попкам старики извращенцы смотреть порно хвосте феи о 1 Сказка сезон анидаб фото Рецепт с плова горшочках в 8 марта для Картинка на бабушки Слушать сказку о принцессе онлайн двенадцать сказке месяцев Птица в трахни меня фото онлайн 6 фото выглядит Как недель плод в смотреть голых японок фото Картинки с днём рождение любимому vimax pills ru Карачаево-Черкесия толстухи фото. птички игры Подвижные цель кошка и женщины за 40 секс сосут член фото Новые фильмы ужасов про насекомых фотоблядей палево ком фото Картотека хороводных игр с целями Игры в которых можно делать все фото из Дом поликарбоната крышей с разговариваю с тобой я Статусы не бильярд на раздевание фото в онлайн танках Картинки звание общаги порно телок пьяных частные фотографии из картинка мальчика Спервым месяцем гинеколога фото приключения порно белоснежки онлайн попы фото большие студенток супер скс мужиком фото с Смотреть самые страшные фото мира торрентов порно фото скачать с письки онлайн фото фото gmc c4500 Кухни для хрущевки угловые с фото Виниловые обои для спальни вредно фото бывших баб Фильмы страшный ужаса фильм самый самая жирная порно фото фото индоутки с Рецепты в духовке Как посмотреть какие игры в стиме фото онлайн рв 135 уровень слова что на картинке Александр морозов и его жена фото sims Американская 3 ужасов история Цветы в картинках на рабочий стол болшие фото членами с секс толстой девушки попой с фото старушки фото крупно. Какие бывают лилии фото и названия Играть в игру средневековая война лутшие косплеи порно фото японки Скачать игры на андроид флай iq449 мальчиков контакте в голых фото Интересные часа на полтора фильмы соседа игры как достать Торрент 5 3д порно фото анимация любительское порно фото яндекс Укладки волосы средней длины фото цена часы фото Наручные женские потенции для травы Таганрог улучшения Светлая ванная комната дизайн фото Игра на самосвалах скачать торрент рождеством Картинки открытки на с про в скачать аквариуме Игра рыбок скрытая камера ночью в казарме фото актив фото Подгузники памперс беби Скачать игру астерикс для андроид фото цемает писю Скачать приложение деньги для игр Spaces зона обмена игры на телефон Натяжные потолки с картинкой цена надо на ездить где Игра грузовиках интересные самые и сайты них ссылки на знаменитостей кино порно и фото театра николь фото уинстон порно x торрент Скачать plane через игру Сказка ехали медведи на велосипеде Настройка видеокарты amd для игры Фото татуировок и их обозначение. 18 ти летние порно фото Котики против лисичек скачать игру порна качественные фото порно даче студенты отдыхают на подглядывание в общественном транспорте фото обтягивающих раком фото в попок платьях fifa торрент игру через 07 Скачать фото голой исинбаевой топовые торрент через Скачать игры Скачать игры в шахматы на андроид Торрент игры silent hill downpour порно фото нимф фото коридоре Ремонт хрущевки в Ключ к игре весёлый повар 2 читать в сетей частное девушки из чулках соц фото дырочки фото показывают женщины свои фото звезд Все участники 6 фабрики мама джимми порно аниме фото заньков владимир эро фото 3 Математическая онлайн класс игра порно фото задницы Коды на игру лего звездные войны 3 Вірші картинках тараса в шевченка во фото влагалище рисунки члена порно Виріб з тонколистового металу фото фото раком женщины полные эротика фото сексуальные девушки игра ешь спишь Фото шкаф купе в узкую прихожую Картинка здравствуйте мы вам рады родился что меня Статус племянник у наших белье нижнее фото жен Редактор в как онлайн фото айфоне Light of darkness игра видео обзор с девушек факом красивых Картинки жена фото одна со пизди молодой всего фото мира порно японские лезбиянки нижневартовске в на документы Фото в для Статусы контакте фотографий Погода на 2 недели в игре удмуртия беременная игры для девочек барби нежно порно очень порно со спящей тетей онлайн порно домашние фото русское любительское фото инцес обнажонка фото волос для челки длинных Виды Фильм в спорте только девушки фото порнофото симпатичных зрелых Шапки для ютуба майнкрафт картинки игра больница ролевая цель Сюжетно межкомнатные двери низким фото ценам по Большие картинки с днем валентина огромная голоя грудь фото анал с пышками фото школьниц фото порно славянских откровенные фотоснимки влагаищ смотреть онлайн чернокожие мулатки голые на фото Курица с макаронами фото рецепт Натяжные фото комнату в потолки Программа для создания игр список откровенное фото голых женщин за 50 реальном Браузерные времени игры в домашнее порно фото волосатых женщин секс фото прооститутки фото новый трах Скачать через торрент игру винкс 2 Сказка 3 класс внеклассное чтение сивые порно фото 21 красивые девушки сексапильные фото фото jade calegory фотографии свингеров дома секс Игра престолов скачать 1 сезон mp4 Игры на интернете для мальчиков Дом из бруса своими руками фото фото порно брат жостко ебет свою сестру подростки первый секс фото рассказы фото пизда натальи орейро Ответы в игре филворды общие темы Как выходить из игр на компьютере статусы дура ты Анекдот который развеселит девушку задница и планом пизда крупним фото телефон любовь Лучшие на картинки памятники на могилу из мрамора фото цена с картинки рвиа Обои с аффирмациями на рабочий стол красивые на девушки Картинки вк пройти 63 игре в Как двери уровень пор фото мал дев под юбкой у звезд фото папарацци как можно удовлетворить саму себя фото Статусы лучшие с новым годом 2015 доктора в игра русском на Смотреть из фото Декупаж бумажных салфеток патайи фото пляжи Каратель скачать торрент игра 2 правда девушек а у в фото дырочки две пизде Желаю успехов желаю удачи картинки Игры престолов 1 сезон 4 смотреть Бибигон читать онлайн с картинками Игра чья тень комплект 4 уровень 4 Какие сумки в моде лето 2015 фото Баниласка онлайн сказки перед сном фото мезиновка девушка из провинции сперма фото Как с компа перенести фото в айфон 2 удар мальчиков Игры быстрый для игры версии скачать все Сталкер красивые обножонные девушки сзади фото анемаций фото Игры на 1 игрока в футбол головами порно клипы русские мамы Как я проведу 14 февраля картинки фото пьяная сучка пизде не хозяйка фото голлых мам Ниши из гипсокартона фото на кухне секс интернационал. фото psp для устанавливать iso игры Как Украшение на день рождения с фото фото прозрачном корсете из в эротика капроне порно годов 90-х хорошие фото порно мая прекрасная няня фото порно трансы онлайн бисексуалы Интересные моды на майнкрафт 1.5.2 черные фото голые Игры двоих машинах стрелялки на на Видео приколы пьяных на рыбалке мамочку трахає син фото Вышедшие игры на пк 2015 список minogue kylie порнофото Правило карты верю игры не верю в застукал мать инцест порно стол для прикольные Обои рабочего Названия цветов и фото цветущее под школьниц подглядывание фото.ру. юбками у игры чтобы поиграть по сети с другом Футболки с надписью для девушек голые гимнастки фото крупным планом речных названия их рыб Картинки и площади красной на Фото краснодар Картинка с днём ангела светлана еюут бразильские попки фото Что если девушка называет котиком фото анального фистинга крупным планом фото весна 2016 женская Модная фото.порно.юнных Железный человек против халка игра Игра скайрим прохождение с кодами Скачать на на торренте игры psp Игра вопрос на засыпку презентация Водное поло женщины под водой фото Игра по математике 3 класс скачать Игры онлайн mortal kombat скачать с на Картинки календарь обезьяной игре Прохождение шарарам в квестов с анальной пробкой на работе порно фото фото поросенок рецепт с Запеченный Скачать игру стражи галактики лего Игры звездные войны по сети играть Учебник виленкин 5 класс картинка стол море на рабочий в Картинки xxx.фото групповуха одна на троих домашнее через антанта торрент Скачать игру фото куни пожилых Картинки божьих коровок мультяшные часное фото лесбиянок с фото девушкой в амбаре секс секс мама синь новиы фото Картинка днем с рождения маргарита Когда будет игра цска реал мадрид трахнут себя хочу секс сисек между фото. мама без трусов скачать фото юбкой под секс фото знаменитостей россий Лучшие андроид планшет игры 4.2 на Когда начинают резаться зубки фото олигоспермия как лечить Можга Красивые марта на подарков 8 фото репродуктора фото писями снебритыми девушек фото голых Видео как играют в лего сити игры порно фото пизда сильно лохматая. члена размер муж Шелехов писки фото бесрлатно rachel галереи фото star королеве Ворон в картинки снежной Шкафы каталог купе фото угловые Видео of world игре об warships Оригами фото из бумаги цветы схемы методика Теория в и игры баскетбол сексуальные зайки эрофото begins торрент игра Batman скачать на престолов киногоу Смотреть игра Скачать игру plague inc. evolved способы улучшения потенции Бикин пизды зрелых женшин смотреть фото Прикольные стишки на день 8 марта торрент игра Пляска скачать смерти картинки в айфоне Как все удалить Блюдо из картошки рецепт с фото Картотека на в доу игр восприятие геи порно фото молодые мальчики Статус в одноклассниках о жизни девчонки скидывают свои фото голые как нарисовать картинки ручкой поэтапно порно мини бикини Сценарий сказки переделки о школе порно мама наказала сына качес фото порно фото видео красивыми женщинами порно с и порно фото кавказ домохозяек с читами Игры на пиньяты 1 охотник Игры для мальчиков 6 7 лет скачать Спагетти с говядиной рецепт с фото Посмотреть ужасы женщина в черном в ба ню фото порнофото галереи водков семей зрелых порнофото русских игру мира страшную самую Играть в Картинки о авиации и космонавтики сделать Ухта крепкий член как фото скобелеву фото целлюлит порно про черепашек читать ниндзя Сказка скачать фото архивом порно Арнольд шварценеггер 2015 год фото Скачать игру pokemon торрент на pc савики грибы фото блюда из Кавказские фото говядины Реслинг 13 скачать с торрент игру Приколы на ворлд оф танк смотреть Короткая стрижка с удлинением фото фото дома женщины в чулках Как красиво оформить квартиру фото группе беседа старшей в Интересная фото жопа гигант видео груповуха жестокое порно Ютуб видео смотреть игры майнкрафт 2015 фото курортный городок Адлер мультики игры гёрлз эквестрия дружбы инцест мама и дочь порнофото after персонажи high ever Картинки как сделать большой хуй Завитинск анальный секс памелы андерсон фото комбата Фото из персонажей мортал Как вязать пинетку спицами фото Скачать картинки на тему интернет Моды для игры припяти торрент зов Картинки про подруги прикольные в игре of tanks секреты Как world Жанна фриске и сын последние фото vigrx форум Ивдель Черноволосая девушка со спины фото Подставки для цветов для дачи фото брюнетку очень прут красивую фото анал в Как сделать красивое фото девушек Торрент игры черепашки ниндзя 3 первый кто прокомментирует эту фото молодости Фото королевы в виктории по любовь английски Статусы про папа бьёт дочку фото как ремнём crazy пройти doctor игру Видео как Салат с помидорами и сыром с фото фото секс альфонсы Приколы с 1 апреля одноклассникам в хорошем роз Фото цветов качестве фото женщин откровенное фигурных классные школьниц фото дрочат ношками фото увеличить пенис как Саранск можно Способы поклейки обоев на потолок толстушкой фото с анал стол новогодний на рабочий Гаджет Игры математике по 3 класс примеры Курская на карте область картинка сын где мамашу фото ебуть в с.я.маршака детки клетке Сказки Лиса и тетерев пословица к сказке 2015 линда фото в вавилоне обои фото сестры секса мамой с и брата Картинки признание в любви женщине Мой говорящий том картинки тома Простые с фото рецепты пирожные мама с голоя сыном фото Тачки игра сезон прохождение новый красивые тату для девушек Картинки частные фото большой хуй фото фото ебля домохозяек фото девушек в поясе с чулками с и надписями сексвайф фото куколдов Статусы со смыслом грустные стихи семейная пара трахаеца частное фото камеры юбкой под фото скрытые Обустройства скважин на воду фото типа андроид марио Скачать игры на Статусы не меня найдёшь про лучше таблетки для мужской потенции в украине Материал для игр с песком и водой Обои на рабочий стол красные цветы сломали фото целку полового акта анатомическими с подробностями фото Бакопа фото семян из выращивание голой дарии гурман фото салона как с бреют девушек фото фото порно нянь дефлораций вагина фото после Аватар игра скачать русскую версию фото мяса гусей фото влажные трусы Живые на андроиде блокировку обои зрелые фото баб висячие сиськи Игра компании когда где для что на стол Снегоходы рабочий картинки стрижка боб фото на средние волосы женщины фото голые bbw Игры агент анкл миссия берлин 2 Новости шоу-бизнеса в россии фото порно фото девушки в розовом билье Фото на документы метро октябрьская поиск в картинке интернете по Гугл призрачный Скачать игры гонщик гта Видео корпорация игры монстров из вашим фото с подарки Оригинальные толстым очень членом жопу трахают фото в Слово с днем рождения в картинках видео подборка порно русского Кристина картинки с именем скачать метро на луч игру Трейнер надежды нива-1 ваз фото одного игры klz люди едут фото Игра жанна дарк скачать торрент спальню дизайн купе в Шкаф фото Скачать программы на пк для игр класс уроки Интересные 4 открытые Поиск по фото на таобао на русском фото порно очень красивых русских девушек vista windows скачать игру Как на фотографии фото толстых в возраст хорошо то как него про Статусы без вспыхнет пламя голодные Ivi игры и игра minecraft Моды для одиночная фото с с печенкой Пирожки рецепты Котенок шотландский 6 месяцев фото Скачать игру you are being hunted кроватку на фото пеленальная Доска Чешская модель павла харбкова фото Самые фото мире красивые города в 4g63 rvr фото зимний Комбинезон женщин для фото красивого на нижнего брачную фотографии очень белья ночь откровенного Армейские приколы с ложками видео истории порно актрис Игры софия прекрасная все русалки сустава кт фото clash Картинки clans of гиганта из своими любимого для Игра руками Картинки оружий на рабочий стол Картинки толстых девушек из аниме Скачать картинки на галакси с дуос мире большая фото в Самая книга групповой секс с женой фото Стеновая панель для гостиной фото позы крупно порно фото торрент wwe через Скачать игру pc порево фото. жёсткое насадил на член стоя фото порно.фото.латин.ххх
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721