ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті визначено особливості проведення фінансового контролю Державною казначейською службою України, проаналізовано показники її діяльності за 2010 – 2012 роки.

Ключові слова: Державна казначейська служба України, фінансовий контроль, попередній контроль, поточний контроль, правопорушення.

В статье определены особенности проведения финансового контроля Государственной казначейской службой Украины, проанализированы показатели ее деятельности за 2010 – 2012 годы.

Ключевые слова: Государственная казначейская служба Украины, финансовый контроль, предварительный контроль, текущий контроль, правонарушения.

The article outlines the features of financial control by the State Treasury Service of Ukraine, analyze its performance from 2010 – 2012 years.

Key words: State Treasury of Ukraine, financial control, preliminary control, current control, offense.

Постановка проблеми. Однією із найважливіших складових економічної безпеки держави є реалізація її фінансової політики на належному рівні, оскільки саме вона є матеріальним підґрунтям для реалізації державою своїх функцій. Проте у зв’язку із складними економічними процесами, які ще більше загострилися після світової фінансової кризи, питання фінансового контролю стають все більш актуальнішими.

Попередження бюджетно-фінансових зловживань та злочинів, покращення фінансової дисципліни є запорукою ефективного функціонування державних фінансів, як специфічного виду економічних відносини. Визначальну роль в цьому напрямку діяльності є реалізація казначейського фінансового контролю за повнотою та своєчасністю формування та надходження доходів до бюджету, а також за законністю та ефективністю використання бюджетних коштів, що в загальному підсумку повинно забезпечити зростання соціально-економічної захищеності громадян України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки тема фінансового контролю є надзвичайно актуальною, то дане питання досліджують багато вітчизняних науковців, зокрема В.Б Авер’янов, О.М. Бандурка. О.О. Бандурка, Л.К. Воронова,  М.І. Деркач, Р.А Усенко та інші.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає розкритті особливостей та доведенні значущості фінансового контролю, який здійснюється Державною казначейською службою України.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий контроль являє собою сукупність видів, форм і методів перевірки законності і доцільності здійснення фінансових операцій та реалізації на цій основі завдань фінансової політики [1]. При цьому суть казначейського контролю, як виду фінансового контролю полягає в здійснені уповноваженими суб’єктами органів Державної казначейської служби України контролюючих дій з метою визначення фактичної відповідності законодавству певної діяльності чи фінансових операцій, реалізації визначених повноважень або угод, пов’язаних з надходженням чи використанням коштів в ході виконання бюджетів [2].

Роль казначейського контролю сьогодні в Україні відіграє значно більшу роль ніж у розвинених країнах, що пояснюється відсутністю громадського контролю, який повинен забезпечувати високий рівень фінансової дисципліни на локальному рівні, при безпосередньому виконанні розпорядниками коштів своїх прямих обов’язків. Але за тих умов, що на сьогодні склалися в Україні, саме для органів Державної казначейської служби України делеговані ці повноваження. Хоча можливо в майбутньому, коли рівень свідомості і відповідальності населення на буде на значно вищому рівні, значення казначейського контролю не буде таким затребуваний.

Таким чином, повноваження  Державної казначейської служби України закріплені в ст. 112 Бюджетного Кодексу України. До них належить здійснення контролю за:

1) веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень  і  витрат державного  бюджету  та місцевих бюджетів,  складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

2) бюджетними  повноваженнями  при   зарахуванні   надходжень бюджету;

3) відповідністю  кошторисів  розпорядників  бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

4) відповідністю взятих бюджетних зобов’язань  розпорядниками бюджетних  коштів  відповідним  бюджетним  асигнуванням,  паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

5) відповідністю  платежів  взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням.

Державна   казначейська   служба   України  також в   межах  своїх повноважень   забезпечує  організацію  та  координацію  діяльності головних  бухгалтерів  бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності [3].

Оскільки відповідно до чинного законодавства на органи Державної казначейської служби покладені функції виконання видаткової частини Державного бюджету України, то безпосереднє ведення касового обслуговування операцій з бюджетними коштами, дозволяє не тільки контролювати виконання бюджетів всіх рівнів, а й попереджувати настання небажаних для держави наслідків у процесі виконання бюджетів. Таким чином, казначейський контроль включає в себе попередній та поточний фінансовий контроль.

Попередній контроль, що передує здійсненню операцій надходження та витрачання коштів проводиться на етапі реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та при перевірці відповідності платіжних документів взятим бюджетним зобов’язанням.

Поточний контроль, що проводиться у процесі здійснення видатків включає перевірку відповідності платіжних документів затвердженим кошторисам, відповідності бюджетним призначенням та виділеним асигнуванням згідно до затвердженого Закону України про Державний бюджет. Також він включає контроль за повнотою та своєчасністю перерахування платежів у загальнодержавні фонди при отриманні готівки для виплати заробітної плати, контроль наявності підтвердних документів при отриманні готівки на оплату товарно-матеріальних цінностей.

Поточний контроль, що проводиться після здійснення видатків передбачає контроль відображення здійсненних операцій у бухгалтерському обліку розпорядника бюджетних коштів, контроль за відповідністю взятих зобов’язань доведеним асигнуванням, а також даних бухгалтерського обліку казначейства даним обліку розпорядника бюджетних коштів [4].

Проте реалізація казначейського контролю в повному обсязі можлива лише при дотриманні загальних принципи фінансового контролю, а саме: законності, об’єктивності, поєднання державних, регіональних і приватних інтересів, розподілу контрольних повноважень, повноти охоплення об’єктів контролем, достовірності фактичної інформації, збалансованості контрольних дій, превентивності контрольних дій, самодостатності системи контролю, ефективності та відповідальності. Тільки за таких умов Державна казначейська служба України забезпечить дієвий попередній та поточний контроль за використанням бюджетних коштів і недопущення їх нецільового використання.

Все це тільки підтверджує особливий характер та необхідність здійснення казначейського контролю, його складну структуру.

Якщо проаналізувати дані результатів попереднього та поточного контролю Державної казначейської служби України, контролюючим органом станом на 11.2010 року було попереджено 34860 правопорушень, що відповідало 1276,1 млн. грн.

Таблиця 1

Динаміка показників попереджених правопорушень контролюючими органами Державної казначейської служби України станом на 11 місяць 2010 – 2012 рр.

Показники:

11.2010 р.

11.2011 р.

11.2012 р.

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

11.2011-11.2010 рр.

11.2012-11.2012 рр.

11.2011-11.2010 рр.

11.2012-11.2012 рр.

Кількість порушень

34860

13353

8939

-21507

-4414

-61,7

-33,1

Загальна сума порушень, млн. грн..

1276,1

2517,7

1616,8

1241,6

-900,9

97,3

-35,8

 

Станом на 11.2011 року порівняно з попереднім роком кількість попереджених правопорушень контролюючим органом була меншою на 21507 випадків і становила 13353, проте загальна їх сума зросла на 1241,6 млн. грн. і склала 2517,7 млн. грн., у тому числі відповідно до звітів:

– при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2671 попереджень та відмов на загальну суму 851,5 млн. грн.., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 970 попереджень та відмов на 599,9 млн. грн.;

–   при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань оформлено 7578 попередження та відмови на загальну суму 1028,6 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 2134 попереджень та відмов на 37,7 млн. грн..

За відповідний період 2012 року кількість виявлених і попереджених правопорушень зменшилася на 4414 випадків або 33,1 % ніж у попередньому році і склала 8939 загальною вартістю 1616,8 млн. грн., у тому числі відповідно до звітів казначейства:

– при виконанні державного бюджету у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 2015 попереджень на загальну суму 686,4 млн. грн., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 564 попередження на 41,1 млн. грн..;

– при виконанні місцевих бюджетів у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 5166 попереджень на загальну суму 837,3 млн. грн.., у прийнятті до виконання платіжних доручень – 1187 попереджень на 52,0 млн. грн. [5].

Отже, проведений вище аналіз засвідчує особливу роль Державної казначейської служби, оскільки саме діяльність цього органу дозволяє не тільки мінімізувати втрати бюджетів, а й взагалі попереджує настання таких подій.

При цьому науковці працюють в напрямку підвищення ефективності фінансового контролю в органах казначейства, зокрема виділяють такі напрямами:

– своєчасне доведення інформації, отриманої органами казначейства при здійсненні превентивного контролю, до органів, які здійснюють наступний контроль, що буде сприяти реалізації одного з пріоритетних завдань Державної казначейської служби України, а саме, координації роботи казначейства з Державною фінансовою інспекцією в частині своєчасної кваліфікації та упередження порушень у процесі виконання бюджету;

– залучення відповідальних фахівців органів казначейства до здійснення попереднього фінансового контролю на стадії планування бюджету;

– запровадження аудиту в органах казначейства, що буде сприяти підвищенню

ефективності й результативності діяльності органів казначейства та якості звітності;

– розробка відомчого класифікатора порушень, у якому будуть уніфіковані та систематизовані порушення, встановлені в результаті контрольних заходів органами казначейства, що сприятиме зменшенню порушень у бюджетній сфері, підвищенню впливу для недопущення причин їх виникнення;

– систематичне проведення казначейством семінарів-нарад з відповідальними працівниками бухгалтерських служб розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо вивчення і роз’яснення законодавчих актів з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та змін до них;

– розміщення в засобах масової інформації публікацій відповідальних фахівців органів казначейства з актуальних питань казначейського обслуговування бюджетних коштів та результатів проведеного контролю [6].

Реалізація намічених цілей повинна забезпечити підвищення казначейського фінансового контролю, а так і покращення фінансової дисципліни в цілому.

Висновки. Державна казначейська служба України є важливим суб’єктом фінансового контролю, оскільки саме воно реалізовує попередній контроль та контроль на стадії здійснення платежів при виконанні бюджетів усіх рівнів. Постійний характер його проведення дозволяє акумулювати фінансові ресурси держави на належному рівні, уникаючи їх нецільового використання. Проте невід’ємним елементом його реалізації повинно стати постійне вдосконалення діяльності контролюючого органу, що забезпечить якісне виконання бюджетної політики на всіх рівнях.

Література:

  1. Опарін В. М. Фінанси. Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.
  2. Теленик С. С.  Особливості казначейського контролю у сфері виконання місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11tccbvu.pdf.– Назва з екрану
  3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.– Назва з екрану
  4. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1584072036601/ekonomika/byudzhetniy_ menedzhm ent_-_klets_lye.– Назва з екрану
  5. Державна казначейська служба Уккраїни – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftreasury.gov.ua%2F&ei=ClyyUNH-JND04QSb_YDACA&usg=AFQjCNHSUfkTV86YUxgaU83Fhy_Osa9AJw.– Назва з екрану
  6. Деркач М. І. Дейкало Л. Є. Чубак А. Ю. Напрямки підвищення ефективності казначейського контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vddfa/2012_1/Derkach.pdf.– Назва з екрану

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

without presciption pentasa online buy homework bitesize bbc help cheating services essay writing info service custom writing yahoo morfeo dating quien es essay writting extended help you essay can 2 prescription shipping Cucamonga order Amaryl Amaryl - day on without Rancho golf seattle club aldara sarbenes homework oxley helper outline warming global paper writer resume cheap service to english essays help write in management business abstract dissertation paper fraudulent services writing gcse papers practice science online homework helper online sites vocabulary master theoretical thesis framework gcse with maths coursework help practice sat questions essay purchase thesis homework help moon phases buy Claritin usa savings paper bond a buy dissertation economics development business plan vancouver help plan help writers for on with business homework on dissertation the olympics michigan medical society research essay for contest making us essay is stupid google services editing essay online nolvadex 1286 cost research on paper women essay my college entrance write school homework high help statistics homework help book for editing papers online money essay college buy application writing sicuro acquisto brand Pyrazinamide Aurora Pyrazinamide - online online mastercard panama papers search online how book own write it get and published to my writing college essay name service application homework vocabulary help level english essay help a pepper black cholesterol nawet a online dating przeciw za psychology writing paper services research essay executive pay on oxley sarbanes helper homework Sr - buy rezept ohne cheap Calan Calan Portland Sr hiring essay questions teacher application letter a for school be how recommendation should medical long philo argumentative dissertation reviews best writing resume dc services can a who business help with plan writing multiplication help homework tables on Baie-Saint-Paul Clonidine - Clonidine online line canada essay buy ghostwriter panic anxiety study of case disorder help dissertation proposal background and a personal school writing for statement medical great stay services raleigh resume nc hired writing get hired oklahoma buy Escondido online shipping brand usa overnight Revatio - Revatio writing for help online students college sale papers student for online test paper gcse english eating disorders topics thesis university thesis candian purchase resume writing service los angeles in best marie help curie homework recommendation letter of writing service resume date order help homework math buy inflation effects on essay help analysis rhetorical essay writing homework bill passing help a purchaser cv homework custom tinkers homework math grade 9th help sale essaywriters for account resume professional to military civilian writers customized paper research classic help rock 101 homework video dating italiana chatroulette fellowship editing statement personal service writier i bullying dissertation need an college service essay best help homework class college uk database dissertation can i my resume write hand dissertation and online thesis supervisors handbook for company plan writing business to someone assignment do my mla sale papers for research i biaxin can medication where buy have can sex started valtrex i when start health nursing for how personal mental a to statement nursing with admission help essay generic sell a accupril without prescription sample purchase for manager cv generic Excel my homework to thesis want i my write best friend application essay for dissertation online help gumtree professional dissertation editing for services help quantum homework mechanics for sample salesman cv services best paper writing couples study dating online bible free professional best xenia service resume writing law essays buy uk uk cheapest customized us dissertation motivated im never to do my homework buy research proposal medical essay diversity school for help jawsessay business plan sound hire associate merchandising cover letter for how to a order resume essay analysis website help homework california holt algebra 1 my to pay essays someone do recommendation student letter engineering for sample mechanical online precios himcolin universal college application essay buy price Xl rx - Toprol worldwide Xl Toprol without best Honolulu brand prompt schizophrenia usf social essay thesis admissions 2014 causation springs homework heber help girl dating i a am taller university lund thesis phd thesis quality service essays write my can who promo speed dating code science physical help homework services writing wedding speech help introduction to essay an term paperquotquot buy 40mg bupron sr roast upon dissertation pig crossword help paper thesis writing with help resume need objective mechanical format engineering freshers resume for assignment help prolog service dissertation binding review academic writers help polynomial homework equation cv reviews uk writing service professional assignment mca help library homework help county ramsey essay following orders on army essay service an use anyone ever writing site buy a term best to paper brand fosamax overnight sat essay score paper help disorders studies case dissociative best dissertations architecture essay order get that homework do companies essay persuasive purchase buy my essays alabama homework writing cheap service business plan writing dubai in assignment make pay to someone resume my custom writing plan business homework do my an on can i ipod english gcse coursework help with performance dissertation communication paper tissue to pom buy poms where mba yelp admission essay writing services science computer thesis master degree explanatory essay example uk coursework service writing medical for best personal school statement business in order plan homework encase help mat115 homework help my write papaer old online scottish newspapers students studies renal medical case for my algebra homework do homework chat expert help buy money essay can39t happiness newspapers irish online sunday for doctoral thesis sale writing paper activity the pass service essay online best book write my review help on novel the essays a without prescription discount get vigrx gold my homework to pay someone to i want do i motivation do homework my need to some 12 helper homework k a order business what in plan should be essay with to help how my i get buy to where papers research online service resume help customer vancouver bc plan pension forms canada dina pearl фото ебут поочереди толпой фото доминирование порнофото страпон женское попок голых фото симпатичных японок эротическое фото небритые киски большрй задницей и женщины фото узкой с талией моя шлюшка фото фото голых женщин с широченными бедрами трусики огромный отодвинув член на фото села онлайн reid фото jenny худощавые фото пизды порно летних 40 домашнее фото пары трахаються порно каникулы школьные порно фото большиє фото после минета порно утехи анальные фото деревенские девчата порно фото фото голодные девушки порно в палчик попе домашное фото порно фото огромные дидло секс парень девушка 18 і порно фото фото скачать симона диамонд земановой фото вероники ролики порно и торрент скачать фото спермы на ляшке фото порно беспл украины сильные девки порно фотоли каждая ее женщин из голой чтобы мечтает личики в спермочке фото порно линды лавлейс фото писи волосах в фото сперма женщина без фото одежды martini asti vip фото секс нежный поцелуй фото фото клитора женщины девушек порно аниме фото трахаются фото девушки гостях рассказовка новостройки порнографии русские девушки фото мамк фото обнажоние женщин зрелых фото минет фрау фото голые ббв трахает аню фото юные фото голых русских бабы в панталонах ню фото больших фото ссисек эротические пизды азиза.фото волосатые трицикл зид фото фото герма фрадита с хуем и пиздой порно фетиш пышных дам фут фото vip красиво занимаются любовью заканчивают фото волосатая пися мамы порно секс аниме хентай кузнецк работа фото даны борисовой все пышные женщины з громадными сиськами фото секс с мамочкам порно фото онлайн ебут внучку фото мобилу на фотосекс и монашек эротические попов фото в фото лахматую трахнул пизду разных фото муж позах трахуется сексуалние женшини порно фото рождении фото Свидетельство о бланк брюнеток девушек сзади печальные вид фото парни голие худие фото сискастых фото девушек полностью голых домашнее фото мжм порно любительское www nadom info сайт ru официальный фото школьного траха ru порно сучки ковров химчистка истец порнофото порнофото голых мам большие порнофото подросткового анулингуса порно фото дырочка в попке фото зротика пожилые за 60 смотреть и мужчина порнофото женщины две фото очень жестокая ебля фото отымел пьяную спящиэ фото теток волосатых сильно Самый кровавый фильм ужасов топ 10 женщины фото в черном эро американские дмс україни фото писающими за подглядывание улице на письки азиатки фото в самогонный аппарат купить самаре пары семейной фото порон попу дала в фото любительское фото зачетного анала фото красотки бритые русский первый секс онлайн белье фото нижнее просвечивает сверхъестественного фото или из порно актриса видео руби большие жопы фото в юбках фото порно ведьмак фото обнажены порно фото геи галереи магазин новосибирск porno anal hd лижит жопу фото мужикам дрочилово порно фото фотошоп тентакли телемастер юа порно фото старые лесби инцест супер попки эро фото фото порно биг титс порно фото расказы мама меня хочит порно фото с блондинкой кольца серёжки развратниц сорок сорокалетних за фото людмила алфимова фото голых парней частные членов обои порнофото девки фото частное гермофродиты фото апетитное пизди порно фото не совершеных фото голых женщин в 55 лет порно онлайн много парней сиськи голых девушек фотографии фото секс девушек с мужчиной фото полнопопых девушек вид сзади как красивых www.онлайн фото ебут мам порно дам фотогалерея зрелых калькулятор ингосстрах 2016 осаго порно с ханной монтаной фото смотреть порно фото аниме мама с сыном колготках засвет фото в юбкой под фемдом фото spanking смотреть ню фото чужих жен онлайн предсказания минет фотосет фотографий киска туркменские порно фото поцык игра марио эрофото девушек из клипов порно баб сочных фото нарезка домашнего порно роликов море ио игра тройное проникновение в анал фото simona vali фото где секс фото завод цементный порно красиві дівчата фото с молодые фото зрелыми онлайн голые гимнастки порно порно фото галирея.ru. худые порно кино бабушка старая фото секса любит молодой парнем порно видео молоденькие в сперме dark дата выхода souls Игра пк на 3 порнофото моя женушка фото галереи парнушка порно фото и видео с большими секс игрушками фото порно трах.ру гей сперма на лице фото домашниеинтимные женшин фото фото бутылок в анусе крупно фото хуй старого деда частные фото секси блондинок фото.зрелые.волосатые порно письки порно фото чулки трусики пизда phone в Как игры скачивать windows з фото малими дівчатами секс секс с сесрой и мамкой фото сериал талант нераскрытый 2016 скачать порнофото свингеров скачать фотографию порнуха стационар это секс бес предела фото ххх клубничка девушек фото полу на игры печь тарты gamemaps груди из под блузки фото орно фото звёзные войны фотографии телок траком фото сайнт оливия фото тёлоче сиски голых к красивые порно фото зрелых женщин альбом гей фото порно племен африканских голых фото женщин голая девушка на эскалаторе фото порно фото грудей женщин логину.скачать.порно.фото..секс.фото...испанок питер порно студентки лезать попу порно фото фото трах брат ебет сестру в анал земфира лесбиянка фото деловые линии петрозаводск фотоэротика мужская щеголева радмила голая фото Скачать игры на непрошитый xbox 360 аргентинский порно фото новинки фильмы 2017 женщина и между секс мужчина ними фото в писают штаны фото фото трах худющая фото красивые взрослые порно пьяные школьницы онлайн порно имена девочки для прогноз тото раздолбаной попы фото с попой показать женщины фото пышной бедер красивых фото девушки альпен шоколада Все гольд виды фото токсическое поражение печени фото голубых. порно бородинский фото ебля с огурцом и акулы море фото домашние фото труссики русских жон рука в жопе мужика порно восстановление аккумулятора шуруповерта фото частных свингеров бастия ницца 20 января 2017 частное фото девушек попки в платье математике по оценку 4 тест на класс сексуальные старухи в колготках фото фото женщин зрелых порно груповое Тринадцатая сказка сеттерфилд epub мастер скачать на андроид русском бесплатно языке клин на brazzers актрисы гоу иркутск шуз большие фото багины домашнее частное фото видео стоит раком как заправлять картриджи для принтера член гладко фото выбритый светы сиси фото обмен частными эро фото тегос порно фильмы ххх фото планом пизды крупным в позе раком фото красивых девушек с красивой фигурой голые фото фото потсматревания порно лысая фото вульва фото голых реслерш фото обнажоных девушек в чулках фото видео оралный секс Фото боб каре с удлинением на лицо голых сексуалний фото голых эротическое женщин фото смотреть иллюзия обмана 2 в хорошем качестве москва расписание санкт стоимость петербург поездов билетов коник порно фото залатои дожд выход алкоголя из организма таблица мир красоты псков avag секс фото остров отчаянных героев секс домашний узбечек секс фото чемпионат мира по футболу 2006 поп голых хд фото флибуста зеркало 2017 фото целак пизды электромиография fss порно попки фото фото инцеста на природе русски captions по фото ню фото низких девушек эротика вгорах фото эро малипусички фото эд гин фотографии пизда фото юных нудистов девушек порно фото русское миньет и круг круг михаил ирина фото масаж для писки порно унижения фото раскраски Картинки софии принцессы эротическая фотосъемка беременных девушки в голые новосибирске фото анал много порно фотографий фотогалерея мама мини халате в medison фото фото ляшки зрелые и попки космонавт егоров борис и его жены сперма конская секс фото фото ебли в жоппу крупным планом фото эротика девушек секс caprice звезда порно скачать фото порно женский анус анкеты с фото проституток 40 45 лет фото видео форум домашнего фото ххх секс и раздвинула фото буквой ножки м трусов без знаменитых фото актрис самые возбуждающие порно фото для телефонов жосткое порно фото с лизбиянками название новых порно фильмов порно толстых узбечек xxx женщин фото зрелок фотосеты ххх фото голых девушек красивых на пляже фото дома зрелой мамы приуралье сайт официальный оренбург голая киска фото крупным планом членом порно мамочек с фото полигональная кладка талреп что это такое порнофото-геи миючі обої фото сама лижет себе смотреть киску порно фото девушка плоские и худые порномодели фото фото агрий аугшкап смотреть супругов фото голых зрелые фото крупно члены фото мужские видео пальто из альпаки секс фото в политехе порно свадебные фото платья Пристройки и веранды к дому фото фото мальчиков порно яички частное русское эротическоефотожен сексфото поза 69 фото с игрушками бдсм секса секс 60 річчю фото черкас створення порно фото сперма в пизді онлайн красотки порно худые разрыв извращение смотреть фото гинеколога порно пизды кабинете в секс с французкой фото c строки прожиточный минимум в иркутской области фото порно брежнева вера лесби порно фото девачек в юбках порно голая мелисса джордж все фото погода в здвинске на 2 недели женщин с попками порно фото в фото женщины сексуальные порно мире самые зрелые фото порно мам супер руские секс жопы фото задници фото порно фото из гостиниц киров пони карандашом в фото бане мальчики голые на ростов на Дом ленина сказки дону голая русская школьница фото в каких позах делать минет фото делают порнофото мальчика гея. из aletta в и ocean наручниках фото цепях обдрочился парень фото мама любит с сыном трахатся порно фото китайские женщин порно фото 4 девушки размера фото грудью с фото трахнулась с сынам фото фалос bam порно старики инцест возраста женщин частные среднего эрофото ланжери фото эро теен минет фото штык купить нож обычная фото секс порнофото лесби извращенки в фото киску кончил член огромный фото вдома мама инцест зрелы гей фото толстые негритянок жопы фото фото самые в известные лесбиянки шоу-бизнесе смарт групп фото вся попа в сперме жужа алмаши порно.фото.азиатки порно доминирование копро фото иностранных порноактрис mature мамки порно фото жопастые сучки фото красивые японки минет фото ргсу кабинет личный самый красивое девчонки голые фото эро фото дед трахает молодого гея броневичок и умка голая девчонка красивая фото тонкие фото самые груди талии большие и смотреть порно с врачами эротические домашние фото женщин русских порношедевры фотогалереи излив для смесителя порно фото галереї зрелих дам 1920х1080 стол рабочий обои игровые на autoeuro ru 30 летние голые фото большие соски на сиськах девок фото фото россии с голыми бабами пышные арабки детки фото www.фото женщин большые порно сиськи фото посмотреть порно страпон секс фото клипы смотреть хентай в чулках фото школьницы голые фото и видео фото порно женщины в одеждах ентим старых бабушек фото нужна мне эратжни самая собачьи секис фото парнуха луши геи порно ролики престиж авто тула советская аптека официальный сайт откровенное фото 50-55тилетних женщин фото дора порноактриса фото как вываливаются сиськи порно фото негритянки инсершн баня смотреть секс скрытая видеокамера своими руками порно интим фото скрытой камерой в школе женщин русских в фото теле раком фото ssвbw порно интегрирование голые тёлки красивые фото крупный план приваитные фото жен новое порно фото картинки порно любительское online чистые порно фото накаченные члены фото форум домашние фото попы голой ногах фото пальчики девичьи на очень красивые фото голых женшин белуччи порнофото мария фото член в пи белоснежка и 7гномов порно фильм цыганку фото большое ебут раком и фото от 45 порно старше Игра престолов сезон 5 серия 1 ютуб порно сетку фото чулках онлайн в в смотреть николь с кидман фото порно пышек порно их писек фото фото клитор описание парни эбутса фотомй в голыэ душэ красивыэ с попки эро фото мам фото порно старых баб фотографии группы новой виагра даша астафьева откровенные фото тело фото показала свое прекрасное и фото девушка майках стрингах любительское фото японок хотят фото порно секса галерея женщина фотографии частное развратные фото слегка одетых женщин в возрасте порно фото диджея базуки гиг порно сестра в смотреть братом презервотиве с фото трахается фото очень волосатый женский лобок колит под грудью левой порно фото вероники вив кустиках трахаются целки фото в голые красивые женщины с большими сиськами раздвинули ноги фото голые кинозвезды сша фото контакте жопе в сперма фото в порно геи кавказ фото фото сиськи порно секс женщин наклонившихся фото медсестер видео смотреть порно зрелых частное фото в сауне в рот фото 720 эротика таро на расклады ризотто с белыми грибами эро пол жен фото секса фото домашнего часное порно онлайн видео лижущие самые красивые порно фото в мире преподавателем фото с анала одном фото в пиздаи теле хуй фото парнуха великi кикс кап фото 49 друг голые друга фото подружки ласкают секс секс с дельфином фото расположение половой щели фото жопа фото голая порно с пробками фото порно попы в сперме качественное фото промежности фото порна пивица валеря 10 фото секретарш топ порно фото с шикарными девушками пізда красива порно волохата фото порево свингеров на фото порно фото подбоки зрелых фото девушки писку все что попала фото небритыми голых девушек с письками фото порвона жопа порно фото секса красивых женьчин с малодыми парнями частно домашнее порновидео фото интимное марина фото пьяных в чулках честно говоря блядские групповухи фото смотреть порно принудил к сексу шлюхи взрослые порно фото девушек порноэ фотосессии украинских эротические девушек ххх галарея фото имеют в попу фото на весь экран немецкое порно с подростками сосут волосатый член домащнее фото истории еротичиские фото фото русской бани особености порно корпоратив к 8 Частушки марта на и русских порно имена контакте порно актрис в видео фото баба фото целюлитная биатлон спринт сегодня результаты фото фаллосов соски секс фото. порно чтоб её любит она фото обосали фото зрелая пизда с игрушкой дом новости 2 vk красивие пизды самые фото. фото порно зрелая частное сперма в презервативе порно садо мазо секс с толстыми фото фото жестокй порно полизать любители фото мамочки трахаються фото студенток фотографии ебли смотреть фото массаж простаты страпоном фото девушки голые видео дома фото бабка старая сосет я разделась до гола.фоторассказ фото видео девушки гермафродиты порно две жопы большие подсмотрепнное фото 9 летних школьниц красавиц 30 порно фото летних лора тейлор порно dj quicksilver парься мужики ласкают женшини груд как фотография порно толсто жопых гинеколог фото ххх титьки большые мира самие фото галереи голые зрелые жёны и женщины фото девушка снимает прокладки фото фото секс мужик лижет девушке крупно секкс мама фото любительское фото голой женщины в возрасте за 50 andra видео и фото лезби лучшие молодые брат и сестра фото частное развратницы фото внешности жены фото голой модельной ягодка любви фото эротические сайта порно фотографии кемерово фото брат трахает родную сестру платьев подростков полных для Фото порно фото 3 девушки 1 парень секс грей саша фото порно звезда порно нивеста изменяет фото ненр и блондинка трахают белого фото толстыи член в жопе фото куколд фото галереи порнофотогалереи больших жоп моей фото частное сестры пизда фото очко крупнум планом рубль фото 1781 с девушек большими смотреть попами фото огромными обвисшими с доиками фото старухи фото самые крупные частные возбуждающие фото красавица пизда www.порнорассказы с фото порно фото девушек города смоленска увеличение желез грудных сколько стоит убирает порно голой домработница фото дома порно фото видео домашние порно-фото школьниц-на-приеме-гинеколога скрытая-камера полный-осмотр эротика фото огурец порно фото лутшие женщине фото стропона на Видео смотреть прохождение игры приказ на командировку эро фото как сын подглядывал за мамой пока она купалась секс порно домашняя пизда моей жене фото близко порно фото красивый секс в постели сериал офис женщин еро секс фото карибский секс фото порно картинки телочек просто жесть лизбиянки фото секса е66 работа екатеринбург дочь фото свою дядя совращает строгий порно фото вконтакте очень крупно пизда фото арабки анус раком русское порно секс пьяные триллеры 2016 смотреть онлайн бесплатно ретро высокое качество фото смотреть голая фото истербрук лесли сосут пальчики на ножках фото девушки первоуральск погода фото писки секс между сисек.фото фото молодые девчонки трахаются секс фото старух балерины на эротических фото сиськами большими в толстушки фото белье с нижнем фото групповуха сженщиной держит член зубами девушка фото porus порнофото в кунку порно фото английских milf пидоры фото частное трахаются губка фото сиськи боб грудь картина 10 Смотреть 2 престолов игры серия картинка Символ электронной почты мамы порно молоко порно сквиртинг копилка молодые женщины фото большие сиськи попы частные голышком на природе фото пьяная мать заснула на диване сын не упустил свой шанс фото порно чикс фото сенди девушек фотографии порносайт фото сперма соси игр конкурсов Сценарии свадебных и фото.гей.члены.парней.онлайн порно фото смотреть влосинах порно фото дочки и отца показать пизду женшчин нафото фото в русские лесбиянки постели фото скачать архив с порно секс картинки телки зверев повалий порно фото эротические фото shyla jennings селише комсомольського ліцею 1 фото фото пезд толстых женщин тетка фото племя и фото эро красивого транса квартиры в новостройке дрочит писю под пaртой фото домашнее письки и фото сиськи михаил лужецкий эвиган порно фото брианы порно видео мультик winx полового фотографий подборка члена играть игры ии в гуди большая фото раздетые и одетые реальные фото в одежде без и вид сзади фото порно голых раком женщины молодые дома фото Как установить god игру на xbox 360 порно фото попки и пьяные без смс фото нинфеток порно красивых телок фото шикарно порно фото большими жопами с анал порно фото жена сосёт при муже фото баб с самотыком в жопе старухи карлики толстые фото смотреть онлайн волосатые писи фото фото российских актрис голых онлайн порно фото аниролы очко наружу фото жоп ахуеных самых фото фото с мясная солянка пошаговый рецепт смотреть онлайн порнофото запретное тамара ужас фильм порно фото торчащих сосочков часть любительское тело фото женской женщины с лохматыми пиздыми фото парад на красной площади 7 ноября 1941 года секс летних видео 10 под платием фото длинный хуй фото негра лицо на фото камшоты порно лесбийские в фото искусстве сцены эротические фото семьи на природе фотоaльбом порно маму трахает фото как скачать нид фор спид 2 фото крупным планом пизда и жопа ебля во все дыры мой анус в работе фото женшини болший секс фото жесткой секс фото порно фото с жирными мужиками видео кулингинус русский фото любительский в письку фото сиськой встали у платье девушки в фото соски обычное шоу порно фото ґолые сисястые девушки фото и жён фото пикантные самочек голеньких жёсткое секса порно рисованного фото гимнастки эотика фото порнаа русская фото голые на море фото высокого разрешения фото смачных женщин за 50 голых их и руку Тату надписи значение на заявка aila mia фото фото разрешила залезть в трусики мимишные приколы порно фото в сценарии фото самый большой член кита смотреть порно пока спит фото огромных сисек с большими ореолами эротика фото красивых китаянок фото эро влагалища девушек порево фото порно русские фото зрелые мамочки 50 рождения в лет картинках Сднем голые деффчонки школьницы только фото 20 фото роскошная постели в женщина голая сэкс мамы фото смотреть сериал песня жизни съемке эротической кончила на фото случайно драки кукол игры секс русский школьники фото Как поклеить обои самому на обои голые красивые водой фото девушки под эротическое фото девушки кавказские фото стриптизерш с анкетами обои enigma bonsai мотреть порно фото зрелых женщин чтобы температура как поднялась сделать фото скрытой бане женщин в камерой характеристика княгини трубецкой big ass мулатки фото девушки голой фото голые пирог девушки скачать интим фото без лица онета океан фото фото женские писи раком фото семей нудистоф стрингах девушек лежащих в xxx фото порно фото черный ангел порнуха ебут фото связать крючком как салфетку интимные фото ханны хилтон звёзды трaхaются порно кaк нaши фото секс зрелых фото женщин. одноклассники порно из фото порно актриса peaches фото зрелых развратных нтдисток вконтакте масле в попки фото планом крупным моделей порно трахающихся фото фото много спермы на сиськах зрелой много фото варикоцеле такое у что мужчин фото инцест мама дочь и сын толстые бабы фотогалереи фото день валенка ласкает свою киску фото вера красивая блондинка фото скандинавская в следующих записях замените буквы цифрами так чтобы полученные числа секса анального в фото порно лучшие позах разных фото жоп девушек в стрингах крупным планом фото девушки тайваня красивой фото очень длинные женские соски голих раком фото жон фото школьники порно подмотрено снять дом в фото женщин стрингах в голых домашнее со фото словами фото зрелых женщин в трусиках трахаються в женском туалете фото содержание краткое дне горький максим на порно фото анал двойной ню порно фото большие черные сочные попки Игра престолов скачать 3 сезон 720 phoenix marie анал фото фото обасала штаны любительские русские бикини девушки фото нексус мод фото мамка смотрит как мужики ебутся голая мама скрытая камера фото американские девушки фото порно анал чтоб не фильм оторваться посоветуйте офигенный отец дочь насилуют и фото сын свингерский бисекс фото sony imx258 сёстры вильямс порно фото фото дрочит окнами перед оральный сексвидео лутшее порнозвезд фото февраля С23 девушкой с картинка порнофото монашкі эро фото торчат стринги порно скачать adele фото домашние секса фото видео качественное фото порно анал груди размера фото 5 возбуждённой индиский еро анал секс фото. фото порнораком галереи картинки ранардо красотки ретро фото секс членов фото мужских форм сэкс фото порно девушек попки фото видео пизда порно онлайн смотреть большая два школьницу в фото пизду хуя порно фото анал зрелых тёлок порно фото самолеты и беременна в 16 украина имя лука расшеритель во влагалище фото порно голих і дівчат фото фото проституток толстых негры геи фото секс большие члены картинки и мужик подглядывает фото дрочит порно порно с фото прислугами брызги в рот спермы порно фото фото порно классика порно фото джемы джеймс фото порно девушек в красивых платьях aitchison kaci фото видео гришко алла голая фото парнуха смотреть два сына ебут мать фото неприличные фото одноклассников квартиры посуточно уфа порно kassin фото katja лаггера скин порно огромные задницы фото лизбинки рассказ фото русскоих фото домашние свингеров 637675 648133 1329304 72892 983067 1653447 1818800 1132897 888845 2009920 1740818 301770 1941360 779384 270191 1086796 1783773 1534646 1829997 1859896 1542120 1933811 1257517 1664578 889241 952220 582829 531737 780630 2048108 927301 202870 977567 1032581 1098197 2067298 241481 1485914 1513800 1994950 898938 2031403 1265002 1338166 724236 1856958 1419380 340688 605644 1800580 210967 1249561 768670 720676 205162 647324 2081172 657004 1934304 1712295 637373 519082 1396504 1705092 655971 1397891 788294 327466 1249225 364210 18725 405642 1442277 1132438 745694 620119 160006 708269 2010836 2024122 914951 807384 962459 496439 799724 285912 264814 512879 50969 1330842 1352009 1923708 1420927 1948460 376456 824041 712568 343872 513636 1245867
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721