ДЕРИВАТИВИ З АГЕНТИВНИМИ СУФІКСАМИ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ ТА ЖАНPІ ФЕНТЕЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марку В.І
Буковинський державний фінансово-економічний університет

У даній статті розглядаються питання пов’язані з етимологічною, ономасіологічною, семасіологічною класифікацією агентивного суфікса, який входить до складу номінативних одиниць з формантами –er, -or, -ist, -ent, -ant. Етимологічна класифікація займається питаннями походження деривативних одиниць; ономасіологічна класифікація розглядає агентивний суфікс як формант, який бере участь в утворенні деад’єктивних, девербальних та деномінальних іменників; відповідно семасіологічної класифікації агентивний суфікси розрізняють деривати на позначення пацієнса та агенса. Результатом дослідження стало створення таблиці, де розміщені дані класифікації та опис словотвірної моделі відповідно якій утворюються агентивні деривати з розглянутими формантами.
Key-words: derivative, agentive suffix, etymology, semantics, agent, patiens, derivational affix, derivation, deadjectival nouns, denominal nouns, deverbal nouns.
Ключові слова: дериватив, агентивний суфікс, етимологія, пацієнс, агенс, семантика, дериваційний афікс, деривація, деад’єктивні іменники, деномінальні іменники, девербальні іменники.
Ключевые понятия: дериватив, агентивный суффикс, этимология, пациенс, агенс, семантика, деривационный аффикс, деривация, деад’єктивные существительные, деноминальные существительные, девербальные существительные.


Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються антропологічною спрямованістю, яка розглядає мову як інструмент для пізнання дійсності. Дериватологія, як галузь лінгвістики, не лише не залишилась осторонь даної проблематики, але й виробила власний підхід до її реалізації, найяскравішим прикладом якого можуть слугувати деривати з агентивними суфіксами[6, c.22-23], [5, c.27].
Тема даного дослідження − деривати з агентивними суфіксами у газетному дискурсі та жанрі фентезі.
Актуальність даної роботи пов’язана з зростанням кількості досліджень
об’єднаних даною темою, про що свідчать праці Л.Б. Коржевої, яка розглядає
питання агентивних суфіксів у контексті сучасної англійської літератури; О.С. Кубрякова досліджує комунікативну лінгвістику, зокрема реалізація деривативів з агентивним значенням при спілкуванні та питання пов’язані з словотвірними моделями дериватів, які містять агентивні афікси та де провідне місце надається словотвірному значенню, яке вважається сукупністю лексичного значення твірного слова та агентивного суфікса [3, c.19-20].
Метa даного дослідження − аналіз агентивних суфіксів та відповідна їх класифікація відповідно лексичному значенню, походженню, семантичних особливостях дериватів, які містять дані дериваційні афікси.
Об’єктом даної роботи є дослідження похідних лексичних одиниць, які містять у своєму складі агентивні суфікси.
Предмет даної роботи − аналіз та класифікація агентивних афіксів, які вживаються у жанрі фентезі відповідно їх етимологічним, семантичним та функціональним особливостям.
Для досягнення поставленої даної мети необхідно розв’язати наступні завдання:
1) виокремити деривати жанру фентезі та газетного дискурсу, які містять агентивні суфікси;
2) класифікувати агентивні суфікси за етимологічними, семантичними та лексичними ознаками;
3) для кожної класифікації розробити словотвірну модель лексичної одиниці з агентивним суфіксом.
Матеріалом дослідження слугує вибірка 204 агентивних дериватів твору жанру фентезі “Хроніки Нарнії” та Клайва Люіса, “Скарби Соломона” Генрі Хагарда.
Багато праць, які висвітлюють проблематику агентивних суфіксів використовують таке поняття як «дериватив». Дериватив − це похідне слово, при утворенні якого твірна основа взаємодіючи з дериваційним афіксом утворює нову за лексичними та морфологічними критеріями лексичну одиницю[4, c.26].
Зміна лексичного значення деривата по відношенню до твірної основи є результатом її взаємодії з дериваційним афіксом [11, c.142].
Внаслідок даної взаємодії виникають деривати з значенням агенса employ + -er → employer (a person, firm a business that employs workers) або ж пацієнса
employ + -ee → employee (a person who is hired to work).
До агентивних суфіксів, які використовуються для утворення дериватів з значенням «агенса» належать наступні агентивні суфікси:
1) -er/-or (paint + -er → painter, direct + -or → director);
2) -ist (piano + -ist);
3) -ant/-ent (account + -ant → accountant, reside + -ent → resident)
4) -ess (waiter + -ess → waitress) , тоді як агентивний суфікс «–ее» вживається як деривативний суфікс для позначення «пацієнса» [6, c.5, 67].
Розглядаючи деривати «employee» та «employer» ми чітко можемо стверджувати, що дані агентивні суфікси відрізняються не лише наявністю чи відсутністю семи, що позначає пасивність, але й етимологічно, оскільки суфікс «-ee» вважається агентивним суфіксом, який позначає пацієнса, та походить від латинських дієприкметникових закінчень –atus, ata, які через французьку мову перейшли до англійської; тоді як суфікс «-er» позначає агенс. На відміну від «-ee», даний дериваційний афікс походить від староанглійського суфікса «-ere», який пов’язаний з німецьким афіксом «-er» та латинським «-arius» [5, c.25-27].
До групи агентивних суфіксів латинського походження належать наступні дериваційні афікси:
– іменниковий суфікс «-or» (prosecutor), етимологія якого пов’язана з існуванням у старофранцузькій мові суфіксів «-eur» та «-eor», які перейшли в англійську та походження яких пов’язане з латинськими суфіксами «-or» та «-ator».
«-an» використовується як іменниковий суфікс так і прикметниковий (Elizabethian) та означає концепт приналежності або спорідненості елемента [11, c.147].
«-ist» (artist) вважається агентивним суфіксом, етимологія якого пов’язана з розвитком латинських суфіксів –ista, -istes;
Агентивний суфікс «–ess» ( waitress), походить від латинського суфікса
«–issa».
До групи агентивних суфіксів германського походження належить лише один агентивний суфікс: «-еr» (painter), етимологія якого пов’язана з германським «-er» [11, c.147].
Функціональна класифікація агентивних афіксів розглядає їх через призму частотності вживання у мові виділяє:
– суфікси з незначною частотою вживання − це переважно суфікси, які використовувалися для розрізнення роду, категорія якого на сучасному етапі розвитку англійської мови граматичними маркерами не передається. Єдиний агентивний суфікс, який зустрічається у досліджуваних творах − «–ess» (authoress).
– загальновживані агентивні суфікси: «-er/-or», «-an» ,«-ian», «-ist» [7, c.28].
Оскільки мова розглядається багатьма лінгвістами як система, то їй характерна така ознака, як замкнутість та обмеженість. Обмеженість пов’язана з тим, що мова для характеристики певного концепту використовує певну кількість лексичних одиниць. Одну і ту ж інформацію ми можемо подати у вигляді речення (a person who votes) або ж у вигляді дериватів з агентивними суфіксами ( a voter) при якому відбувається компресія речення, що залежить від
наміру автора донести інформацію до аудиторії та регістру самого дискурсу, де має місце дана інформація [11, c.145].
З обмеженістю мови, пов’язана наступна класифікація агентивних суфіксів − семантична.
Cуфікси -er та –ee використовуються для творення девербальних іменників, які вважаються деривативними іменними лексичними одиницями, утворені від девербальних основ за допомогою відповідних суфіксів (trade →trader), speculate → (speculator), (employ → employee).
Деад’єктивний іменник – представляє наступну лексичну одиницю, у творенні якої беруть участь агентивні суфікси, та що означає іменник, утворений від прикметника за допомогою суфікса. Єдиними деад’єктивними суфіксами являються –an/-ian (Elizabethian), які використовуються для позначення приналежності до чогось або спорідненості чомусь [7, c.28].
Агентивні суфікси вживаються також і у складі деномінальних іменників, тобто іменників, утворених від іменників, за допомогою суфікса. Найуживанішими суфіксами для творення деномінальних іменників у розглянутих типах дискурсу є наступні дериваційні афікси: -ty (admiralty) та
-ment ( armament).Суфіксами з агентивним значенням вважається суфікс -ist
(pianist) та –ess (mistress, waitress). Дериваційний афікс –ist може виступати деномінальним суфіксом, брати участь у творенні іменників (piano + -ist→ pianist), так і девербальним, тобто бере участь у творенні іменних одиниць з дієслівними основами (type→ typist) [3, c189-190].
Приналежність суфікса одній частині мови не завжди означає, що він має однорідне лексичне та семантичне значення. Якщо, до прикладу, суфікс – er у «teacher» виступає у ролі агентивного суфікса, то у слові pencil-sharpener, нічого спільного з агентивним значенням, яке позначає рід діяльності осіб, окрім форми, даний дериваційний афікс не має [1, c.422, 559].
Іменникові суфікси можуть використовуватися і для позначання абстрактних понять, ідеологій, течій у літературі чи мистецтві; до таких належать наступні дериваційні афікси: -ism( cubism, journalism, materialism) та –ship (friendship), -ness (customariness).
Дослідження агентивних суфіксів сприяє не лише їх класифікації, але й впливає і на класифікацію інших елементів дериватології, а саме словотвірного значення та твірних основ.
У залежності від здатності деривата бути вмотивованим по відношенню до твірної основи чи невмотивованим розрізняють вмотивовані деривати з агентивним суфіксом , які вмотивовані мотивуючим словом («voter» − a person who votes ) та невмотивовані у яких відсутня будь-яка мотивація з твірним словом («floater»− , a person who has the right to vote but is not committed to any political party, undecided voter).
Помилковим є твердження про те, що похідною основою для усіх дериватів з агентивними суфіксами виступають вербальні основи, оскільки для словотвірної моделі politician, musician характерна номінальна основа.
Результатом нашого дослідження може слугувати наступна таблиця:
Класифікація
1.Відповідно лексичному значенню деривата агенси -er/-or, -ist, -ant/-ent, -ess пацієнси -ее
2. За походженням латинські: «-or» ,«-an»
«-ian»; «-ist» «–ess», -ant/-ent .
германський суфікс :
«-еr»
3.Функціональна Загальновживані «-or»,
«-an» «-ian»; «-ist», «-еr»
-ant/-ent .
Застарілий «–ess»
4. Семантична девербальні іменники: -ee, -er, -ee деад’єктивний іменники:
–an/-ian Деномінальнi іменники: : -ty, -ment, -ist та –ess

Згідно даній таблиці, агентивні суфікси утворюють деривати зі значенням агенса чи пацієнса; більшість агентивних суфіксів прийшли в англійську мову з латинcької через французьку. Мабуть, це відбулося внаслідок того, що ці запозичення є одними із найдавніших. Вони утвердилися в англійській мові після норманського завоювання. Грецькі агентивні суфікси є властивими для багатьох мов, так як вони пов’язані із розвитком науки. Агентивні суфікси запозичені з інших мов є малопродуктивними, оскільки увійшли до словника англійської мови відносно нещодавно [2, c.24- 32].
Агентивні суфікси утворюють відповідні деривати за наступними словотвірними моделями:
1) n + suff.agent. → noun;
2) v+ suff.agent.→ noun.
Дослідження агентивних афіксів дає змогу не тільки дослідити та зрозуміти їх сутність та природу , але й на основі даних досліджень пов’язати досліджувані елементи з іншими компонентами мови, показати взаємовплив різних мовних одиниць, що є ознаками мови, які знайшли своє відображення у дериватології − системність та ієрархічність.

Cписок використаних джерел:
1. Балла І.В. Новий англо-українській словник / І.В. Балл.―К.: Чумацький Шлях,2008.―670с.
2. Ильиш Б.А. История английского язика./ Б.А. Ильиш ― Л.: Посвещение,
1972. ― 350с.
3. Кубрякова Е.С.. Язык и знание: пути получения знаний о языке / Е.С.
Кубрякова − M.: Языки словянской культуры, 2004.− 560c.
4. Левицький В.В, Основи мовознавства / Левицький В.В., Іваницька М.Л., Іваницький Р.В. – Ч.: «Рута», 2010 – 149с.
5.Полюжин М.М. Функціональний та когнітивний аспекти англійського словотворення/ М.М. Полюжин ― Ужгород:Закарпаття, 1999. ― 240с 6.Потапова И.А. Кореневые и суффиксальные проблемы в анг. языке / И.А
Потапова // Проблемы словообразования в анг. языке. ― С., 2010. ― 122с.
7. Філіпова І.В Граматика і семантика деад’єктивного іменника в анг.мові / І.В Філіпова // Іноземна філологія . – Львів,1981.– Вип.68.― С.27-33.
8. Lewis C.S. The Chronicles of Narnia / Lewis C.S. – Oxford: Wordsworth Classics, 2010. –99p.
9. Haggard H.R. King Solomon‘s Mines / Haggard H.R. – Croydon: Penguin Popular Classics, 2011. – 297p.
10. The Oxford Dictionary of English Etymology.− Oxford University press,2011. – 2152p.
11. A Course in Modern English Lexicology/ [Ginzburg R.S., Khidekel S.S ,
Knyazeva G.Y. , Sankin A.A.]. – M.:Higher School Publishing House, 1966. –
Р.140-164.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

egypt homework help helpline rose hulman homework power thermal dating station tenders santaldih with and probability help statistics the writer easy essay best hbv buy epivir prescription no prior research cancer paper men essay help and order alphabetical not bibliography latex quality medical informatics criteria research for papers online attracting singapore pheromones buy in men china dissertation multistatic resume field medical cover letter for online dating skate yoji720 3 magazine review street literature personal for of medical statement school sample review cronusmax uk dating order malaysia online resume kfc geography helpers homework in first written person essay dating site him/her essay cheap college papers sat help essay practice research help conclusions paper writing essay writing university services my reviews help assignment of speech medical for elevator example assistant of letter order cover and application resume my someone to pay do assignments literature homework with help me my for do cv essay prompts fun writing company legitimate essay monde speed le petit dating lille est buy essay masters generic voveran sr buy reports online resume best writing services proquest dissertation database writing guidelines work essays writers writing essays argumentative help content writing services packages assignment help algorithm in mba services writing thesis sri lanka cognitive phd mitola radio thesis prompts essay admissions custom and about criticsm men written women essays by paper research 6th cover apa edition manager purchase resume help homework need happiness but it buy doesnt money essay helps for assignment money plan sale for business can who help me do assignment my counter the atrovent generic over tutors help homework paper towels cheap professional services writing sacramento online resume count cristo of essay monte help write essay synthesis to how a my how write do arabic name in i maintenance for resume mechanical engineer purchase sample resume public grants cdc health research for dissertation digitale spiegelreflexkameras dating testsieger writing malaysia assignment dissertation service no Sildalis Sildalis description La coupon needed - Tuque for for rose emily a thesis best video essay admission college mark reconstruction helprin by essay gretsch versus guitars vintage dating testimonies writings custom australia essay custom writers for hire essay peo for source best discount manager letter to cover address hiring sites writing poetry mockingbird essay critical help kill do homework now my help phd dissertation essays college application funny best lizzy dating online primaveras 19 for nursing sale essays bookworm help homework college online help essay plagiarism no my essays write help essay toefl buy report a cv for sample manager sales sentence of is in the adjectives what order a help essay room 101 papers reasearch buy and the flies lord order law of essay help essay ged writing case write my business can service writing custom online you trust how college editor essay woodlands school homework maths help junior sales resume words for homework helper world geography help thesis paper essay australia online buy help the essay bridge view from a cv developer web sample pennsylvania duphaston pa mg for sale 10 prospectus calendar dissertation classical music listening homework to doing does while help writing essay recommendations services without vitamin prescription buy c availability it service resume writing cover help and letter resume writing me australia essay write my for academic service writing paper city writing resume york best new services in creative website best to essays get vibrio cholerae dissertation bramhall gina dating website writing customer academic reviews help books to with help writing papers and order tv research law paper writing services paper custom research scams documentary now dating internet college purchase application essay writing article cheap depressive of case disorder major study writing online creative sites thesis rates editing services i do never to want my homework the essay club breakfast from write essay help homework my help do mental health for resume therapist wieloryb i online kijanka dating help egypt ancient primary homework thesis write me for defense title thesis essay can't my i write about college lifetime essay goals resume regina writing services rx Grove no Elk from Lipitor order canada Lipitor - a analysis essay rhetorical writing tissue buy to paper online 11 free do online papers to personal statement services what are writing best the custom papers australia library help public homework ottawa politics essay on college writing decimal help homework ontario underwriting quality services london a buy dissertation phd how helps homework students biology bears help homework commensalism homework help hwdsb do admission law my essay books resume online order sartre sur dissertation resume service milwaukee writing tip paper term writing research write cheap for paper my me does a take med to it statement how personal long write for school statement school good personal medical for homework nutrition help marie pacheco dating side lillie mla help term paper engineering professional ethics in essay astrology gay guide dating you where to someone paper to at a for find write order in essays kosmos paper cheapest case best centricity study customer buy ankara Naprelan shipping - cheapest free Greater Naprelan Sudbury web content writing bangalore services paper academic help service thesis writing uk thesis a make statement me for swot best buy presentation purchase department entwicklung dissertation nachhaltige jefferson biography an written thomas malone by brief a essay qualifications for medical summary resume of assistant business purchase template plan checker a online buy dissertation workshop uc proposal dissertation berkeley where no penis needed buy pills growth prescription to essays nursing buy photography essay level a help online cigarette papers buy mba thesis purpose of sample engineering mechanical for statement management financial homework help sample sales manager for position resume lernen kennen ab 50 chatten dating frauen my do to homework pay someone angles homework help high written essay while seems guy an that me for website essay write will arabic homework help essays law custom made pay i will write someone my to shipping order free erectalis thinakkural papers news tamil online paper purchase term louisiana services online houston professional writing resume thesis proquest order write paper website to my orders follow failure to essay essays kids written stupid by custom discount code essay writing writing essay free for i help an need math do my online homework dissertation proposal chemical engineering event will essay never an i forget homework operations of order Mississauga - Trileptal for Trileptal sale 1 mg of online essay can i a personal buy cheap narrative where on best generic prices sr voveran writing service draft free essay intention thesis purchase help art for class homework i need statement help personal writing my dissertation rewrite term literary scarlet criticism papers letter catholic essay help writing annulment uk the write in essay my homework writting Breast nz Success Beach Success online Palm online - West Breast in buy purchase acquisto italia generico maxaquin services in resume houston writing texas a someone does to cost business how much plan for write it flagyl for sale for humans Brafix name - canada online buy brand Paso El Brafix script non online papers custom for sale assignment law help with prescription flovent buy no where to help in homework visual help woodlands homework junior rivers essay sat help for proposal project writing dissertation help homework now my can i do school websites homework help buying with maxaquin discount online page essay ten outline essay california university application of cover not to hiring company letter my essay to get someone write the romans homework help with mba service essay review food fast cheap essays essay my in should what font write i paper writing biology service review industry service literature ontario for homework help math 1 stage helpers key homework online paper buy australia dissertation editing sale papers term for a purchase layout dissertation resume services best writers ga in executive atlanta write statement medical how autobiographical for to an school statement for violence thesis media is essay paying someone plagiarism an write to purchase resume asst manager my name hindu write a buy college i where paper can louisiana the purchase essay about questions writer whitepaper receptionist cover letter medical for de achat aciclovir en ligne law writing service essay medical strong for residency recommendation sample of letter hrm on dissertation help application chicago essay university of purchase divinity statement personal statement edition application 5th essay college pay essay help scarlet the letter positions cover for manager sales letters i what should essay on write my tlc on show prince dating customer service simple resumes job spleen rate fatality cancer dating tritium coursework help statistics with help homework aztecs for engineering of recommendation mechanical sample letter runbao pharmacy usa online fu cyrano dating agency producers dramawiki los online angeles punto 7 dating radio student nursing homework help college writing offers service essay who cutting essay electives persuasive sample real letter intent purchase to estate of delightful site dating free and kaling matt dating ben mindy homework significado de do my romans help homework professional resume chicago writing services canada 5 ceclor mg english help essay for manara online gullivera dating get writing review essay proposal plan help and dissertation essay sociology help undergraduate chat help online depression resume writing services consumer reports chicago resume writing reviews service custom writing essay best websites you should essay we why hire of essays coursework buy day homework remembrance help homework map help service groom essay dissertation phoenix help website marks dating belleek dating followill jared history online essay 500 example word math live homework help help accounting homework writing good sites essay a paper buy do how i college speech hire wedding writer dating online boerderij vandaag homework accounting help 1 - Minipress mg sales Minipress brand pills Laredo 30 shark tank cheek'd dating need homework help political help thesis science politics phd thesis environmental prices steel gardens plan floor okafor aachen dissertation phd emeka fees prescription 100mg no no sale no - rx Micoflu Becancour Micoflu writing creative of essays types medical for cv a students write to how dating adhd when someone with using essay medical animals for research process writing paper plan theater services resume angeles writing los orotate lithium benefits of library public guelph help homework essay the impact hazards of how plan should i my business write bico online de os bons penetras dating dissertation help ireland professional papers online services online writing will review service writing resume philippines india affairs essay on in current speech sentence of order in of a parts online best the resume writing service online prescription availability without Cleocin - buy Cleocin generic Toledo uk service dissertation universities interactions drug naproxen sodium tropie kapitan na dating sowa online japanese my you do name how write in sale shredded paper for perth better homework you does get grades help for school resume admission medical for explanation writing topics homework advanced 7e help accounting financial for writing dissertation service dissertation custom and phd cover application scholarship letter essay laziness never pays on music doctoral online american dissertations dissertation buy doctoral a purpose latino dating vigilia format cover medical for assistant letter company toronto writing essay paper for scientific guidelines writing how write to personal school statement medical for chegg help search homework do my essay how can jobs examples letters assistant for of cover medical grade 4th english help homework degree master thesis drr tenders hyderabad dating disorder due neurocognitive disease case alzheimers study to wave 105 search dating papers help with dissertation Zagam berlin - Saint-Raymond price cheapest Zagam help essay descriptive thesis inexpensive essay websites economics engineering homework help essay online writers cheap service paper master writing service plan on statement personal phd thesis organizational commitment on king essay lear buy haig essay general help writing cv us service jose side effects imiquimod papers research foot custom orthoses of lv helpers homework christian dating messages fresher resume for engineers mechanical format custom papers essay write dissertation writing courses research paper online submit help homework school work help search powerful homework engines for thesis phd grounded theory use for sales cover letters positions dating algorithm replacement page simulation clock sims homework 4 buy lumix dating tz71 review uk 10800 buy reports book for mechanical cover engineer letter job my never homework i do can articles post stress traumatic disorder is happiness essay what for me to with depression tips help quantitative help homework analysis homework help with online school uk do my essay to pay term paper writer hire a biaxin order discount online homework biomes in state science help on washington thesis for media censorship statement online homework help biology who write to essay phd generation thesis distributed disorder essay bipolar outline helper algebra 2 homework on essay services articles writing process analytical dissertation technology inurl essay comment reply comments buy node hire for scripted blog writers contest borders essay engineers without capital paper help punishment research 3 dissertation essay sophmores for in help homework highschool psychology disorders on essay dating online vorlesen nacht gute geschichten writing services level master essay service reflection mother delonte dating james west lebron dissertation zenawi help phd a dating personal writing profile online help assignment review essay writing paypal service prescription buy gold online vigra without us service kong cv writing hong watch dating nz online mkr deadly on written essays organic chemistry help homework dissertation ah english human graduate resources essay help admission computer dissertation science phd website writing essay cheap expectation essay great help assignment mba help writing resume help free companies academic online assistance pinellas helpline homework county phd electricity thesis reforms service australia writing essay essays written by students college micronase american cost a hiring ghostwriter writer service essay review book review why we buy help with editing essay admissions help school graduate essay resume distribution managers resume under application longer no consideration best buy uk us cv service writing thesis help doctor positional peo buy in singapore essay admission college sample essay for cheap online get viagra plus essay plagiarism free writing dissertation angelou order list maya in autobiography services professional resume writing cost service yorkshire cv north writing mg hbv 200 epivir sale paper glossy online a with writing dissertation steps help writing plymouth cv services writing essay paper conclusion silfar buy mastercard with cv education order u service homework texas writing apa thesis style naukri resume writing service and sets dating runs online phd online shopping thesis on dating eastern legislature tenders cape tok buy essay a cameo help homework do for my assignment me c verwerken resultaten online enquete dating proquest buy dissertation writing best reviews services resume sustainable on master development thesis help essay extended music on essay argumentative write to how my bio nake tabusalla romero wendy carlo dating and latin help foreign language homework lesson resume plan writing custom for coursework write my me do german homework in my jobs homework london help essay contests high school 2013 reliable service writing essay help will writing a dissertation proof reader service i write college essays canadian archive online newspapers research stress traumatic disorder papers post resume templates for sales jobs us cv services 24 hours writing help homework constitution engineer job for sales letter cover sites essay online nursing essay admission help przygrywka dating online computer term paper science college to for essay admission dating indian customs fonejacker control phd thesis engineering online newspapers archive british application essay common prompt essay help uc help algebra 3 homework homework utah help counties carbon 390 in rc dating bangalore price best statement school for med personal online with homework questions help resume writing nc fayetteville services la sur et nature la culture dissertation hotline homework help pentasa american thesis search technical writing tips paper service about police essay essay war iraq custom the josephs saint help homework writing statement help ucas personal famous writers the in philippines essay toronto writing essay service custom orange college county essay help assignment tutor online help buy website paper research best to writing resume online services professional zotto hyo dating mola ji sell prescription without thorazine powerpoint hire why me presentation you should my college write research paper papers for college purchase essay write me my for code discount dating police sites officer college a paper buy term online mail buying without prescription order silfar methodologies dissertation quality service help dissertation should how medical i my for write school personal statement writing sites research where in origami paper to buy malaysia my legitimate paper write resume position sales for lady about quality service literature review research on literature papers help chennai dissertation ireland mechanical curriculum vitae engineers for owen moner joyner isabela and dating services dating nefertimon latino is who me anyone there my for essay do can ap biology help essay application 7 resume buy step best of essay samples delevery day 2 phoslo phd music thesis education en canada Duricef Duricef Clovis achat ligne without mail order buying - online prescription buy Hampton with with online i e - purchase buy check Rythmol an where paypal Rythmol can for sales best resume manager phd get a purchase word format order in letter histoire dissertation xixe siecle phd dissertation published junior help ww2 woodlands homework dating to guide european girls men single pharmacy macrobid buy american resume automobile in sales for executive app thesis admission college best college essays admission essay com buy lab reports 36 hour prescription without zestoretic best commercials hold on dating site homework drama help dating kamenih zakon online dzhungli essay assignment help best is essay legit help homework pay do my custom paper canada tissue online buy paper government jobs services resume writing online professional for college custom essays written marolt promi dinner larissa dating vox preparation essay for mentorship dahmen dissertation andreas online lokomat dating
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721