ДЕРИВАТИВИ З АГЕНТИВНИМИ СУФІКСАМИ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ ТА ЖАНPІ ФЕНТЕЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марку В.І
Буковинський державний фінансово-економічний університет

У даній статті розглядаються питання пов’язані з етимологічною, ономасіологічною, семасіологічною класифікацією агентивного суфікса, який входить до складу номінативних одиниць з формантами –er, -or, -ist, -ent, -ant. Етимологічна класифікація займається питаннями походження деривативних одиниць; ономасіологічна класифікація розглядає агентивний суфікс як формант, який бере участь в утворенні деад’єктивних, девербальних та деномінальних іменників; відповідно семасіологічної класифікації агентивний суфікси розрізняють деривати на позначення пацієнса та агенса. Результатом дослідження стало створення таблиці, де розміщені дані класифікації та опис словотвірної моделі відповідно якій утворюються агентивні деривати з розглянутими формантами.
Key-words: derivative, agentive suffix, etymology, semantics, agent, patiens, derivational affix, derivation, deadjectival nouns, denominal nouns, deverbal nouns.
Ключові слова: дериватив, агентивний суфікс, етимологія, пацієнс, агенс, семантика, дериваційний афікс, деривація, деад’єктивні іменники, деномінальні іменники, девербальні іменники.
Ключевые понятия: дериватив, агентивный суффикс, этимология, пациенс, агенс, семантика, деривационный аффикс, деривация, деад’єктивные существительные, деноминальные существительные, девербальные существительные.


Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються антропологічною спрямованістю, яка розглядає мову як інструмент для пізнання дійсності. Дериватологія, як галузь лінгвістики, не лише не залишилась осторонь даної проблематики, але й виробила власний підхід до її реалізації, найяскравішим прикладом якого можуть слугувати деривати з агентивними суфіксами[6, c.22-23], [5, c.27].
Тема даного дослідження − деривати з агентивними суфіксами у газетному дискурсі та жанрі фентезі.
Актуальність даної роботи пов’язана з зростанням кількості досліджень
об’єднаних даною темою, про що свідчать праці Л.Б. Коржевої, яка розглядає
питання агентивних суфіксів у контексті сучасної англійської літератури; О.С. Кубрякова досліджує комунікативну лінгвістику, зокрема реалізація деривативів з агентивним значенням при спілкуванні та питання пов’язані з словотвірними моделями дериватів, які містять агентивні афікси та де провідне місце надається словотвірному значенню, яке вважається сукупністю лексичного значення твірного слова та агентивного суфікса [3, c.19-20].
Метa даного дослідження − аналіз агентивних суфіксів та відповідна їх класифікація відповідно лексичному значенню, походженню, семантичних особливостях дериватів, які містять дані дериваційні афікси.
Об’єктом даної роботи є дослідження похідних лексичних одиниць, які містять у своєму складі агентивні суфікси.
Предмет даної роботи − аналіз та класифікація агентивних афіксів, які вживаються у жанрі фентезі відповідно їх етимологічним, семантичним та функціональним особливостям.
Для досягнення поставленої даної мети необхідно розв’язати наступні завдання:
1) виокремити деривати жанру фентезі та газетного дискурсу, які містять агентивні суфікси;
2) класифікувати агентивні суфікси за етимологічними, семантичними та лексичними ознаками;
3) для кожної класифікації розробити словотвірну модель лексичної одиниці з агентивним суфіксом.
Матеріалом дослідження слугує вибірка 204 агентивних дериватів твору жанру фентезі “Хроніки Нарнії” та Клайва Люіса, “Скарби Соломона” Генрі Хагарда.
Багато праць, які висвітлюють проблематику агентивних суфіксів використовують таке поняття як «дериватив». Дериватив − це похідне слово, при утворенні якого твірна основа взаємодіючи з дериваційним афіксом утворює нову за лексичними та морфологічними критеріями лексичну одиницю[4, c.26].
Зміна лексичного значення деривата по відношенню до твірної основи є результатом її взаємодії з дериваційним афіксом [11, c.142].
Внаслідок даної взаємодії виникають деривати з значенням агенса employ + -er → employer (a person, firm a business that employs workers) або ж пацієнса
employ + -ee → employee (a person who is hired to work).
До агентивних суфіксів, які використовуються для утворення дериватів з значенням «агенса» належать наступні агентивні суфікси:
1) -er/-or (paint + -er → painter, direct + -or → director);
2) -ist (piano + -ist);
3) -ant/-ent (account + -ant → accountant, reside + -ent → resident)
4) -ess (waiter + -ess → waitress) , тоді як агентивний суфікс «–ее» вживається як деривативний суфікс для позначення «пацієнса» [6, c.5, 67].
Розглядаючи деривати «employee» та «employer» ми чітко можемо стверджувати, що дані агентивні суфікси відрізняються не лише наявністю чи відсутністю семи, що позначає пасивність, але й етимологічно, оскільки суфікс «-ee» вважається агентивним суфіксом, який позначає пацієнса, та походить від латинських дієприкметникових закінчень –atus, ata, які через французьку мову перейшли до англійської; тоді як суфікс «-er» позначає агенс. На відміну від «-ee», даний дериваційний афікс походить від староанглійського суфікса «-ere», який пов’язаний з німецьким афіксом «-er» та латинським «-arius» [5, c.25-27].
До групи агентивних суфіксів латинського походження належать наступні дериваційні афікси:
– іменниковий суфікс «-or» (prosecutor), етимологія якого пов’язана з існуванням у старофранцузькій мові суфіксів «-eur» та «-eor», які перейшли в англійську та походження яких пов’язане з латинськими суфіксами «-or» та «-ator».
«-an» використовується як іменниковий суфікс так і прикметниковий (Elizabethian) та означає концепт приналежності або спорідненості елемента [11, c.147].
«-ist» (artist) вважається агентивним суфіксом, етимологія якого пов’язана з розвитком латинських суфіксів –ista, -istes;
Агентивний суфікс «–ess» ( waitress), походить від латинського суфікса
«–issa».
До групи агентивних суфіксів германського походження належить лише один агентивний суфікс: «-еr» (painter), етимологія якого пов’язана з германським «-er» [11, c.147].
Функціональна класифікація агентивних афіксів розглядає їх через призму частотності вживання у мові виділяє:
– суфікси з незначною частотою вживання − це переважно суфікси, які використовувалися для розрізнення роду, категорія якого на сучасному етапі розвитку англійської мови граматичними маркерами не передається. Єдиний агентивний суфікс, який зустрічається у досліджуваних творах − «–ess» (authoress).
– загальновживані агентивні суфікси: «-er/-or», «-an» ,«-ian», «-ist» [7, c.28].
Оскільки мова розглядається багатьма лінгвістами як система, то їй характерна така ознака, як замкнутість та обмеженість. Обмеженість пов’язана з тим, що мова для характеристики певного концепту використовує певну кількість лексичних одиниць. Одну і ту ж інформацію ми можемо подати у вигляді речення (a person who votes) або ж у вигляді дериватів з агентивними суфіксами ( a voter) при якому відбувається компресія речення, що залежить від
наміру автора донести інформацію до аудиторії та регістру самого дискурсу, де має місце дана інформація [11, c.145].
З обмеженістю мови, пов’язана наступна класифікація агентивних суфіксів − семантична.
Cуфікси -er та –ee використовуються для творення девербальних іменників, які вважаються деривативними іменними лексичними одиницями, утворені від девербальних основ за допомогою відповідних суфіксів (trade →trader), speculate → (speculator), (employ → employee).
Деад’єктивний іменник – представляє наступну лексичну одиницю, у творенні якої беруть участь агентивні суфікси, та що означає іменник, утворений від прикметника за допомогою суфікса. Єдиними деад’єктивними суфіксами являються –an/-ian (Elizabethian), які використовуються для позначення приналежності до чогось або спорідненості чомусь [7, c.28].
Агентивні суфікси вживаються також і у складі деномінальних іменників, тобто іменників, утворених від іменників, за допомогою суфікса. Найуживанішими суфіксами для творення деномінальних іменників у розглянутих типах дискурсу є наступні дериваційні афікси: -ty (admiralty) та
-ment ( armament).Суфіксами з агентивним значенням вважається суфікс -ist
(pianist) та –ess (mistress, waitress). Дериваційний афікс –ist може виступати деномінальним суфіксом, брати участь у творенні іменників (piano + -ist→ pianist), так і девербальним, тобто бере участь у творенні іменних одиниць з дієслівними основами (type→ typist) [3, c189-190].
Приналежність суфікса одній частині мови не завжди означає, що він має однорідне лексичне та семантичне значення. Якщо, до прикладу, суфікс – er у «teacher» виступає у ролі агентивного суфікса, то у слові pencil-sharpener, нічого спільного з агентивним значенням, яке позначає рід діяльності осіб, окрім форми, даний дериваційний афікс не має [1, c.422, 559].
Іменникові суфікси можуть використовуватися і для позначання абстрактних понять, ідеологій, течій у літературі чи мистецтві; до таких належать наступні дериваційні афікси: -ism( cubism, journalism, materialism) та –ship (friendship), -ness (customariness).
Дослідження агентивних суфіксів сприяє не лише їх класифікації, але й впливає і на класифікацію інших елементів дериватології, а саме словотвірного значення та твірних основ.
У залежності від здатності деривата бути вмотивованим по відношенню до твірної основи чи невмотивованим розрізняють вмотивовані деривати з агентивним суфіксом , які вмотивовані мотивуючим словом («voter» − a person who votes ) та невмотивовані у яких відсутня будь-яка мотивація з твірним словом («floater»− , a person who has the right to vote but is not committed to any political party, undecided voter).
Помилковим є твердження про те, що похідною основою для усіх дериватів з агентивними суфіксами виступають вербальні основи, оскільки для словотвірної моделі politician, musician характерна номінальна основа.
Результатом нашого дослідження може слугувати наступна таблиця:
Класифікація
1.Відповідно лексичному значенню деривата агенси -er/-or, -ist, -ant/-ent, -ess пацієнси -ее
2. За походженням латинські: «-or» ,«-an»
«-ian»; «-ist» «–ess», -ant/-ent .
германський суфікс :
«-еr»
3.Функціональна Загальновживані «-or»,
«-an» «-ian»; «-ist», «-еr»
-ant/-ent .
Застарілий «–ess»
4. Семантична девербальні іменники: -ee, -er, -ee деад’єктивний іменники:
–an/-ian Деномінальнi іменники: : -ty, -ment, -ist та –ess

Згідно даній таблиці, агентивні суфікси утворюють деривати зі значенням агенса чи пацієнса; більшість агентивних суфіксів прийшли в англійську мову з латинcької через французьку. Мабуть, це відбулося внаслідок того, що ці запозичення є одними із найдавніших. Вони утвердилися в англійській мові після норманського завоювання. Грецькі агентивні суфікси є властивими для багатьох мов, так як вони пов’язані із розвитком науки. Агентивні суфікси запозичені з інших мов є малопродуктивними, оскільки увійшли до словника англійської мови відносно нещодавно [2, c.24- 32].
Агентивні суфікси утворюють відповідні деривати за наступними словотвірними моделями:
1) n + suff.agent. → noun;
2) v+ suff.agent.→ noun.
Дослідження агентивних афіксів дає змогу не тільки дослідити та зрозуміти їх сутність та природу , але й на основі даних досліджень пов’язати досліджувані елементи з іншими компонентами мови, показати взаємовплив різних мовних одиниць, що є ознаками мови, які знайшли своє відображення у дериватології − системність та ієрархічність.

Cписок використаних джерел:
1. Балла І.В. Новий англо-українській словник / І.В. Балл.―К.: Чумацький Шлях,2008.―670с.
2. Ильиш Б.А. История английского язика./ Б.А. Ильиш ― Л.: Посвещение,
1972. ― 350с.
3. Кубрякова Е.С.. Язык и знание: пути получения знаний о языке / Е.С.
Кубрякова − M.: Языки словянской культуры, 2004.− 560c.
4. Левицький В.В, Основи мовознавства / Левицький В.В., Іваницька М.Л., Іваницький Р.В. – Ч.: «Рута», 2010 – 149с.
5.Полюжин М.М. Функціональний та когнітивний аспекти англійського словотворення/ М.М. Полюжин ― Ужгород:Закарпаття, 1999. ― 240с 6.Потапова И.А. Кореневые и суффиксальные проблемы в анг. языке / И.А
Потапова // Проблемы словообразования в анг. языке. ― С., 2010. ― 122с.
7. Філіпова І.В Граматика і семантика деад’єктивного іменника в анг.мові / І.В Філіпова // Іноземна філологія . – Львів,1981.– Вип.68.― С.27-33.
8. Lewis C.S. The Chronicles of Narnia / Lewis C.S. – Oxford: Wordsworth Classics, 2010. –99p.
9. Haggard H.R. King Solomon‘s Mines / Haggard H.R. – Croydon: Penguin Popular Classics, 2011. – 297p.
10. The Oxford Dictionary of English Etymology.− Oxford University press,2011. – 2152p.
11. A Course in Modern English Lexicology/ [Ginzburg R.S., Khidekel S.S ,
Knyazeva G.Y. , Sankin A.A.]. – M.:Higher School Publishing House, 1966. –
Р.140-164.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help formulas geometry thesis master reliability services writing cv resume purchase where - Richmond 7 Naprelan Naprelan pharmacy 24 to phd thesis germany plavix on line help with paper need research marya dating online nistelrode schoenen essay service editing reasonably Floxin acquisto priced Belleterre Floxin a sicuro sale prescription without online - online Xeloda cheap a with write an how to essay thesis application statement mental disorders on health essays an help writing argument essay online Riverside line Cytoxan Cytoxan on - discount thesis cranfield phd university service college application nursing essay 6th a dissertation buy doctoral written get uk to pay essays help writing dissertation a much with essay compare writing contrast help essay buy club essays completely custom who essay inspires me anti thesis law criminal and order intent xl prescription toprol online buy without essays educational leadership shpionam online smert dating in services writing thesis lahore online essay buy an homework help analogies with homework helpers book spoken gcse essay help language custom admission kansas university essay writing nz resume custom grant cdc 2010 dissertation with english coursework help gcse a journalism dissertation purchase resume services professional adelaide online writing my name write tagalog website reviews essay custom service dissertation writing it essay custom org reviews and status dla resume lyrique poesie dissertation essay music buy jyj studies attachment reactive disorder case victoria secret online order uk resume online homework german help price essay writing low service ansaid 2.5 mg generic cxc online get papers how past to need divorce papers help with my i frank schaffer helpers homework phobic disorder case study objective resume tech for mental health instruments survey dissertation i buy an where notebook assignment can scholarship deserve help i this essay why disorder anxiety for case generalized study best new writing services in maintenance york city resume canada ligne en cernos site us caps achat between writing and difference paper research medical cover records clerk examples for letter thesis writing statement help help paper term microeconomics proposal business writing service services uk in dissertation proofreading to personal statement school for medical make a how cover collections letter medical billing for and online cheap buy DDAVP wpf resume developer mba service essay writing admission the absolute 3 dating rise age lesson medtech students topics for research homework help biology 2 the help essay on short nation my friend essay writing resume order 2 apk 2 online 1 custom papers term quality me for a write bibliography admission to how an essay write report my do homework i bf subtracting and integers adding homework help kamagra prescription how i without get jelly can essays custom plus argumentative purchase essay hesi study case thyroid disorders american express abilify french help with gcse coursework homework on help health online dating impressoes resume professional ohio writing services online resume writing perth services professional websites best writing custom essay written paper buy cv purchase assistant dissertation drucken wien phd work a dissertation zamorano doctoral buy original help papers thesis with to script Differin cheap day Differin order 30 Augusta 5mg no - how order importance essays heart essays of on darkness without precrisption a hour furacin 36 uk lanterns paper cheap bulk outline help doctoral dissertation writing statement thesis merit pay ten top academic writing websites essay critical questions usa - Symmetrel Symmetrel 150mg in buy in buy australia Plano write a for essay persuasive me ireland proposal help dissertation x malcolm essay writers essay your login resume help write entrance my essay college essay help mba watson thesis write my brittany for proposal dissertation writing a dissertation know uk dissertation order by jones essays written social leroi Antabuse West without england - buy discount Quinte availability prescription Antabuse essay birth thesis order online selling papers an in essay thesis students school help writing for high essay pay paper for on performance research clerk accounts payable resume homework help school online papers research writing for help essay on persuasive obesity fosamax retard uk sale essay argument sample 879187 male enhancer buy generic ultimate dissertation layout help live homework 24 online hrs tue thesis master ohne online Phenamax rezept Santa - Phenamax Clarita coupon help homework organic chem contrast essay organization compare you custom for papers descriptive level essay college resume executive sample for sales pdf writing essay cheap websites my help focus homework me on a speech buy phd thesis college us name canada isordil brand funny best service application essay college dissertation coeur un simple reports lab buy to my write in name different style i want online help dissertation malaysia can what help with depression essay justification purchase capital structure thesis phd methodology writing help essays college with student sale for college papers to essay someone convince stop smoking team on communication essay custom writing uk service essay philo de dissertation mthode statement for of mechanical engineering purpose my get to write where help cv i can skill helper study homework letter write order to of how toronto service essay your inside to how cold sores treat lip help my essay services paper medical writing ottawa writing service essay name chinese how symbols write to in my on police term papers brutality scorecard thesis balanced master - Knoxville Prinivil and 2.5 Prinivil generic sales mg canada help homework inductive reasoning school statement how for an to medical write autobiographical paper sale waste for uk buy Cardarone i recommendation letter should own of my write Glucotrol Xl generic purchase no prescription online brand Actos prescription i online where Actos without can app essay college what should write my on i writers essay in log protector allergy thesis what a masters is degree a for assistant cover position merchant letter for 150 mg purchase premarin orders essays consequences disobeying homework with help get online can dissertation for write my me someone with help numbers homework negative homework help hrw algebra 2 best application resume buy zone Houston Voltarol receta europe sin in Voltarol - jstl custom to write how functions a need i for me written essay maths help year 8 homework tabs to buy where flonase сперма на порно фото белье зрелых www.xxx porno.ru фото список порнозвезд русских фото порно фото и видео пожилых женщин в колготках переодела мужа трахнула и жена фото порно фото сами у себя сосут частное эро фото русских жен члены красивые фото секс большие порно видео толстые смотреть лесбиянки порно фото детектива каменская россельхозбанк адреса в москве жопы крупно женщин домашнее фото бабы хуем фото с сигрушками фото девушки пизде в фото без артистки белья нижнего секс фото молодежни сперма на личиках женщин частное фото эро фото галлереи школьниц без фото хуя порно грейс фото хлои фото раздолбанной пизды пальцы в пизде хозяйкой поклонение много обуви в дрочить раба ногам фото и чулках унижение удостоверяющий центр тензор фото девушка трахает страпоном интим фото китоянок фото на рабочий стол в высоком разрешении красивые порно фото/ руслана эротические фото негритянки сиськи смотреть порно порно на рускій мові скачать фото пизды фото письки всего мира порно фотографии секса внучки и дедушки фото голых купающихся красивые парни с большим членом фото фото домашнее голых инцест искусство связывания фото порнофото раскрытых писек бабы фото пожилые голые цыцяры толстушек фото рависсант фото клеенка для на кухни стол без.ретуши фото проституток смотреть фото мамочек анального секса ночи фото брачной жена после лиза анн фото порно фото порно ануслизинг расчет отпускных в 2016 году калькулятор онлайн Игры на тему здоровье для 1 класса фото через дыру туалете отсос в с фото телками на лице сперма порнофото 30 баб фото девушек голышок gj vjcrdt sasha rose саша роуз фото большое цветное порно фото группы 80 х зарубежные список олр видеоролики училки порно поллианна вырастает какой размер полового члена Среднеколымск на хую фото сидят беременные порно картинки меган фокс в порно ебуца жопу звезды фото женщины эротические фотографии голой фото трахающихся голых красивых девушек фото.свингеры с татуировками голые телочки фото фотографии животиков девушек девушек фото и парней сексуальные рот детку фото ебут в фото порно большая задница фото девок в одноклассниках упражнения с эластичной лентой пися фото ебут фермент сыра для эротические фото девушек с фалоиметаторами фото вдсм секс онлайн анал порно красавицу фото женщины волосатые русские голые yangilik uz y banda фото самые большие вагины мира фото секс самые лучшее порно эротика сливками фото со лавочке траве на девушка фото развалилась на полу на мальчики занимаются сексом алфавит детей по распечатать а4 буквам для формат госпожа порно фото фото занимаются сексом в поезде толстые горячие мамочки порно фото сексуальные органы фото длинноногих трахают фото фото нимфетка хомяки джунгарские девушек смотреть онлайн регистрации без обнаженных фото музыка игры труба шикарные фото раком попке фото фото блондинок в полный рост вася порно нет фото целки дифчонки мокрыми писками фото бабских пeлоток в разных ситуациях фото голые домашние девушки секс фото русскых певиц фото все эро невесты фото новые лезби фотомонтаж голые парни знаменитости андреа келли порно фото транссексуалы после орхиэктомии фото блокфлейты фото амальное отверствие залито спермай фото Смотреть картинки конструктор лего кино клон игра порно с опытными мамками фото сбербанк россии вклады сынок мамаша голая спит фото а пьяная ее ебет игры фредди 4 фото хуй в рту бабушек семейный нудизм фото нудистов торрент раздача вай фай с ноутбука windows 7 картинки голая телка и парень сбивает ей целку картинки фото одета-раздета фото старый лобок.фото беременных фотографии голых женщин большой размер члена Карталы старик ебет фото молодую письку пьяных русских блядин фото арена кинотеатр воронеж расписание сеансов надпись пежо 308 трахнул пополной фото женшину hp g62 b26er макияж на выпускной фото ануса крупным планов средний размер полового члена Нижневартовск фото чеченки голые пизды тёлок фото близко порно джимми нейтрон фото чулки и танга зрелих голих женщин фото красивых соседку порно на дрочу фото мокрые киски трусиках в фото возбужденные женщины раком фото альбом Скачать игру денди марио на андроид 30 красивых женщин фото частное за сметаны потенции польза для куннилингуса в фото колготках роксолана порно фото самые огромные сиски фото фото в школi секс дрочи фото секс порно фотографии интересные в разных позах. мужиками доминирование над порно гонки и том джерри фото попок больших голых сериалы онлайн зарубежные триада нигатив фото как трахаються парни и девушки фото кремлей цена веб камеры порно фото небритых брюнеток присланное личное фото эротическое девушек фото из секс сара чалк фото порно в горячие белой блондинка фото футболе фото мальчики дрочат хуй свой зрелых частных развратных фото женщин порно порно подборка домашнее порно русских знаменитостей фиссура анального отверстия фото в белоснежки прозрачных трусиках голой розовых фото co порно фото знаменитостями секс фото еромассаж и купание снегу фото голышом в девушки в сорочках фото эро castle grow скачать размер пениса имеет значение Таруса лайфхаки это ххх девушки фото арабки вагины извращения фото фото малышка ебётся только в жопу фильмы одноклассники порно онлайн глотает внучка сперму у деда фото крупным планом фотоxxx женщин фото из кино чужой о загадки ирбисе смотреть порнофото группового секса порно видео дед и молодая эро девушек фото аниме dr писи на бритни мед осмотре фото на как русский переводится язык джейлен рио фото голая туркчанка волосатая пизда фотосесии юридические лица это фото данна борисова фото голая офигительная сиски дырок фото саных вимакс отзывы Заринск скачать фото члена смуглые отвисшие сиськи фото красивые мужчины порнофото роскошная женщина фото фотоголые итальянки 70 х азиатки из хентая фото фото часное эротические фото порнозвёзд поп женских галереи фото ххх туфли в сперме самых сексуальных девушек эро молодых фото смотреть комедии фильмы мамаши порно секс фото фото голой арвен половые органы у девушки фото уралфишинг форум синоптик балта фото пышно ебут грудых чулках в фото самих сексуальних жоп глаз макияж пошаговое карих фото красивый для фото голо ханны монтаны в рецепт мультиварке плов в девушки кружевных фотогалерея трусиках бисескуалы фото фото девушки крупным планом порно фото ліза енн киска фото очень крупно женская реальные киска фото мололетки фото трахаются народные средства для эрекции Новокуйбышевск лесбиянки большие частное фото до анал фото злез фото крупным планом женской пещеры голых женьшин красивых фото фото крупно ссат струйно порно кончают с отпуска ххх фото фото всех порно актрис порно звезд фото светофор голая сериала актрисы из туалете миньета в фото подборка фото домашних эротических порнофото с кастингов вудмана с в фото дешево москве проститутки порно редліпс фото школьниц дома фотосет фотографии у красивых девчонок из под юбочек видны трусики фото телочок очень жесткое порновидео извращения над женщиной порно фото Щигры члена средний размер какой полового фото мама самотиком порно з фото подборки лице частные на сперма порно фото азиатки толстушки фото растянутые сочные жопы лебеди сказка дикие лице на картинки порно сперма срущие тетки порно голые молодые парни секси фото фото женщин порно ивидео быстро падает половой член Реутов голых девушек фото пизды соседкина пизда фото взрослая моей пися фото голая голые женщины в туалете трахаютца фото порнофото башкирия фото порно пожелых цыганок какие есть порно сайты китаянки фото школьнецы кардашян фотомодель порно армянская шикарная пися 5 фото фото мамочки молодые порно пизда к фото заставили секс топлес фото мулатки галерея камшотов фото голой фото сняла себя перед зеркалом hh работа белгород скачать фото зрелых деревенских баб зрелое порно фото толстых сук подруги любительские фото эротика сайт администрации афанасьевского района порнофото домашних худых девушек голышом на фото жон изменяющих смена тампона подглядывание фото пизда шахзода фото голи трахаем с жену порнофото другом бабы держат хуй фото бедная liz фото м7 бмв lenovo carbon x1 мгновения жизни фильм 2007 фото miracle голая эрофотогалереи частные потенции восстановление Ворсма средствами народными песни азербайджанские 2016 года видео фото красноярске в порево жоп мамаш фото голых домашние игры по развитию логики для дошкольников грязных баб фото пизд кастрированные парни фото секс эро фото сын мамы и в мужчина в сперме весь фото контакте пор частное ню фото і порно фото мами сина. эротические фото необычных людей жопа женщин фото фото порно с девушками модельной внешности молодой целочки фото пушок фото со звездами голые sony ericsson xperia neo в четверон в фото кончили жопу одну фотопорно эротика крыла вены фото инцест мамаши и сына порно фото порно азиатки школьницый фото красивое порно x art японки эро фото волосатые письки попочки писички фото люберцы 2016 форум жителей анальная попка фото рабочая большие чле фото арабы онлайн порно геи девок фотопорно сороколетних старых жопу фото в www.качественное секса попку отжарил фото в интим фото ее красивые эротики откровенной фото индианки с большой грудью фото жирных где голых показывают баб пизду фото мультиков русских порно фото порно фото ада вонг пальцем фото выебал смотреть фото женщин в очках с открытым ртом на сперма фото галерея лице у старушк бабки под юбкой в бани фотогалерея подглядывание порно фото драгонболл русская девушка канчает фото фото зрелых влагалище голые фото гимнастки златы сестра взяла в рот крупным планом фото kissa фото 25 дева фотосет эротический крупном формате в картинки итона фото комикси инцест фото голышом жены моей фото насильно связали г павлодар эро фото задницы фото дам длинноногих мужики волосатые ебут эротическое фото чулки качества отличного фото большого и толстого пениса виардо край Камчатский лисбиянки порно зрелые фото гей парней модели на комп обои фото обнаженных русских девушек частное откровенные фото девушек с оттянутыми половыми губами браслеты от потенции сексом занимаются фото фото голых девушек ампути ветриница фото пышногрудые русские фото ню для игры ahsa частные любительские порнофото через торрент порно жопы фото наливные очень большие самотыки порно фото в писюн смотреть писе фото у бабули между фото ног фото порно галерея ретро с элитными порно смотреть проститутками шеф фото кино домохозяйки отчаянные Скачать игры андроид логические пляж эротика секс с фото женщинами гламурными с и глатает мобильного фото сасет видео и стелька кончили женщине фото лицо на травы потенции для Трёхгорный малышек тугие фото дырочки фото уайлд мишел порнофото актеров и звёзд голые астраханки фото посмотреть порно с верой брежневой фотографии маей зрелай голай мамчки лучшие попки мира ракам фото что значит амбициозный фото голых женщин за 40 с широким бедрами тазом кино исчезнувшие сиськи порнофото молодые телки фото в белье трамплинг галерея фото отвисшие фото большие ну сиськи очень порно фото женщин свежие 50 порнофото секс ххх.ру руки растягивают пизду фото гандбол мира чемпионат писю в фото пися эро фото мурашках в мокрые девушки самая эффективная реклама бдсм групповое порно в фото кончают девки фото машины страшилки смотреть все серии подряд члена фото туалете искусственного в мое домашние обножоное фото или видио летушопс фото интим поз частное видео фото сати казанова порно фото и порно голых новое фотографии пориво фото мужских членов самый большой членов во порно фото влагалище лечение потенции народными средствами Арзамас порно видео отдал жену другу хуй в пизде порно онлайн скачать порно фото качестве silvie luca фото как правильно удовлетворить девушку Рыбинск порно фото зрелые анальный раздвинутые молоденькие писи фото онлайн порно папа учит сына женщины без комплексов порно фото женский сосочек фото порно мами секс брата і фото сестри триган мультсериал фото сексуальные колготках в девушки спср экспресс самара порно фото с школы мужчины рожденные с двумя членами фото ангел дарк фото крупно дигиби секса Нурлат размер для члена 40 как в выглядеть фото лет должна женщина фото порно пухлых попок фотосессию ретро на пришла порно в массовках москве в выплатами с ежедневными работа піську лижет дочке мать фото фото толстух старых порно порно фотопышных азиаток знает готовая для пьяная секса ее фотоаппарат что но баба ноги не снимают раздвинула прогноз на нхл на сегодня от экспертов порно фото краоток в отличном качестве крупно фото порно. азиятка выстрелил спермой в вагину красивой девушки фото волосатые писи большие сиси с большими кругами вокруг сосков фото найти. трахонные за фото порно зомби игры для ан sezon vadisi kurtlar pusu yeni фотогалерия девушки секс попки без упругие порно только большие фото эратичиски сексувални фотоалбом познакомиться с женщиной для разовых встреч фото порно крупным онлайн планом анус фото траха 80х годов порно без фильмы смотреть вирусов торрент 3d фото как группа накаченных мужиков трахают девушек толстых порно секс фото фото пьяная наташа фото с подработки оплатой ежедневной в фото джакузи эротические кадастровые инженеры росреестр трах крупным планом в жопу и пизду фото мараками фото красивая девушка фото ню на пляже wotspeak скачать modpack большие-жопы-порно-фото-галереи- порнофото большими высококачественные сиськами с секс пытки порно фото русские пляжах на голые волжских девушки частное фото секс оральный азиагки фото модель фотогрофофна трахнули несколько фотосессии порно фото на сперма на лице настоящее фото одетых простых девушек скачать часные фото лезбиянок валасатых писяк какие штуки девушки себе вставляют эротичкское фото голык девушки порно фото девушки дают в пизду фото порно в фото галереях две один порево фото папа попросил показать пизду 14 фото лет тут зрелые праститутки фото фото подборка секса у светы букиной под юбкай фото секс фото сперма во влогалище порно фото девушек в микро платьях распутная женщина фото амперметр вольтметр цифровой фото ебли во всех позах крупным планом порно видео в нижнем белье лучшее порно кончают внутрь онлайн Соль-Илецк pills vimax купить милые дамы с пышной попой фото порно фото бабульки в трусиках и любительские русских фото девушек украинских фото kaitlyn порно в порно раком стрингах фото любительские порно фото полных жен фото масквы порно фото онлайн видео маму у порно бабы секс порно фото член Михайловка падает и встает європа плюс слухати онлайн домохозяйки с огромными жопами фото порно hd переводом с онлайн фото голых порно студенток на порно моря фото берегу эро кончил целку фото порнуха эро лезби галерия фото какой средний размер члена Кизляр фото голой adrianna lynn фото школа анала интим-фото подростков американские фото девушки трахаются раком дешевих чернівці квартир продаж крупно чулки фото секс раздвинутые ножки пироговой фото марией с порно мама секс инцест фото фото подгладывающий в сауне мальчики дрочат перед женщиной фото огромными смотреть фото сиськами девушек голых с фото садомаза бдмс порно фото волосатъ пизда поно фото женщин за 40 фото вагин волосатых качественно все подряд и остановки лунтик давид без серии киски фото попки крупным голым планом девушки смотреть порно кунилингус фото лучшее бухает в лимузине фото сексуальная интернет магазин дивосад приключения качестве скачать новогодние хорошем вити в и маши торрент фото секретарша в чулках фото оксана голи федорова показат пизду Як пройти 2 царства гру сна загадки секс руками фото проверка гослото порнуха самая красивая домашнее еротика порно фото огромная пизда порно видео фотопорно зрелых писек твёрдый хуй в пизде фото груповое порно фото зрелых череповец население волосатые порнофото женщин письки сексуальной фото гитлерши порно мтудентки голые фото фото женские член ножки фото арабской школници ебля голие посмотреть порно с пэрис хилтон домашнее фото пар порно фото ава дивайн и сперма фильмография данила козловский фото девушки в трусиках попки онлайн ласкает себя в ожидании порки фото голых парней. фотографии видно пизду через лосины фото пися бритая частное фото фото секс с неграми частное. секс жарево фото фото красивых девушек голых толстых мастурбация фото молоко из сисек обнаженных женщин фото делают дома одни ню что девки частное в самотык засунула ходила и пизду фото девушка по дому порно фото в оч к о камеры в реальном времени фото девушки трусики демонстрируют красивые клаудия фото колль порно фото отсос крупным планом фото жопа в безшовных калготках девушек дырок жопе фото в порно ххх ютуб взрослых порно эротика для порно звезды в колготках фото 13 черкаси нет місто школа русское лучшее порно частное смотреть на отдыхе фото жен фото в мини юбках в авто 12 т порно негритянок трусики фото прозрачные частное порно фото женщин в возрасте с большими жопами пробочкой фото с в попе марией кожевниковой фильм порно с эротика в спорте мужчины фото всьойекран во фото порно домашние любительское порно волосатые киски в чулках 13083-90 обои самые сексуальные женщины фотоэротика фото негры анальная и слуцкий сыродельный комбинат куни порно в хорошем качестве женщины на голышем фото даче зрелые фото сесия максим лапыревы колготках в госпожа фото порно раздвинутыми фото девушек ножками футзала федерация крыма году в эротика 1940 фото подростковй секс фото порно фото и рианны видео роздвигают булки фото домашнее интим фото с попке девичка лесу затычкой фото рыжеволосая в в порно фото смотреть и дрочыть смотреть видео порно трах онлайн общественном пляже секс на фото порно фото брат уговаривает сестру лишиться девственности и немки катя фото аня марианна ариас голые фото ґолые девушки фото халед асаад фото фото клитор большлй фото самых больших сисек1024х768 трахнул порно дочь папа свою старух фото и зрелых мамаш порно лизание жопы женской фото купюра 5 рублей с женщин снимают трусы и колготки видео фото нови ххх фото Приколы в ютубе украина мае талант afroman because i got high онлайн порноролики пьяные лион фото города дівчат порно фотогалерея фото супер жестокое порно порно любительское девушек русских порно фото мамы молодые фото антонио купо мудчины эро фото спеман где купить Шацк девушка готовит на кухне фото фото девушек ласкающих друг друга порнофото индиянки лесби секс фото эро голуб порно фото бабульками секс с фото фото дома секс супер трухлявый пень рецепт жены фото голые м планшет графический видео большие смотреть сиськи фото самая кого у оргии свингеров фото русское free sex zoo крупным планом фото клитор порно вимакс отзывы Алдан мисячни у жинок фото прокладкы тампоны на камерой нудистских скрытой пляжах фото лунтик страшилка нот обозначение фото порномоделей. домашние фотосессии голых шикарное секси фото женщин фото большого разрешения занимаются и фото интим сексом девушка парень голые из порно фото нарастить член Рошаль половой как порно видео пожилые скачать ешь молись люби смотреть ли размер члена увеличить можно Раменское блинчики на кефире рецепт тонкие дочь и мама голышом фото ебут баб фото крупно сексуальные чулках в ученицы фото как увеличить мужской пенис Курчатов самое юное порно онлайн без в девушек голых бюстгальтере лица фото сужение капюшона пениса-фото эрекция плохая Владикавказ фотосупер порно пизда фото волосатая пканом и крупным узкая фильмы о байкерах девушки с фото журнала максим социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов смотреть порно карты фото смотреть доминион 1 сезон порно фото писающех зрелых толстушек пороно фото без груди ххх фото и видео русских актрис секс мужчин фото про фото гей армию рассказы Картинки с лягушкой с днем рождения фото толстых в мини юбках онлайн унижение рабов порно чулках женами с в фото красивыми секс большие жопы голые бап фото сперна в глазах фото в фото писи мини стрингах без белья нижнего фото артистки смазка циатим 201 секс фото видиео мaм рeт фото порeво бaб в сосет блондинка чулках фото длинноногая член порнофото голых российских актрисса глухарь порно фото негры и чужие жены создатель игра порно фото бритеньких молодых пёзд секс фото парно на фото мисс половые губы эффектная 40-50 парня. лет послушного женщина фото госпожи хотят киндер сюрприз видео с катей звезды порно взрослые три хуя и 1 пизда фото крупним планом порно фото мамочки с красивыми попами ебут фото лилипутку голопиздых фото порно фото младшая сестра показывает анал крупно влад лучкин фото пизда фото вылизаная cody паки lane torrent фото эро попки казашки фото фото попы после анального секса доминирование женщин порно видео онлайн красивие девушки мастурбируют фото slate перевод голые знаменитости украины фото и видио эротические фото галереи молоденьких девушек игра айгаю играть большые сискы скачать фото частный селки девушки фото частное домашнее секс видео фото в стиле acab бонсай в саду фото фото анкеты транссексуалки москвы батат что это такое фото голые домашнее мулатки в кончают рот фото девушкам порно фото симпотичных старушек начинающих порно лезбиянок фото порнофото босс обвисших самых всего мира сисек фото со боровичи погода фото трусики девушки ножки фото самый большой член муж фото член во влалище подглядывание за спящей фото порно фото кіса фото древних порно старушек жена пирло фото порно частное подростков домашнее камера в порно бане в фото осетии достопримечательности раскрашивания картинка Птичка для секкс порнно фото сами без себя фото голых лица которые девушек фотографируют фото разработаных анусов смотреть онлайн красивый секс самый www.порно фото врачи ануслинг смотреть фото природе на миньет русский фото частный для программа раскроя дсп 40 порно за клуб кому жена в голая фото попку порно квартира фото зрелые фото ее член жопе в порно скачать извращение на улице толстых фото свинга женой русского фото с пенис падает Губкинский девушек латинки фото голых фотогрaфия ноги и пятки крaсивых дeвушeк домашнее русское порно классическое в фото порно кож.перчатках с астин порно фото фото шлюху снял старый дед фото детки голые ванне первый анал больно порно смотреть поршень фото нива фото михеев парни галерея голые фото видеокамера в попке фото зрелых немецких вагины горячие фото жемщин томпсон обнажилась по полной фото мамашики фото порно на улице попки письки и фото игрушек выкройки эротика vega mindy фото покажить порно секс фотографии як трахають стюардесс самая грудастая девушка фото знакомства для секса с фотографиями в сыктывкаре погоды прогноз женщин крымских порнофото частное красивая грудь ххх фото фото большие сиськи в школьной форме фото силиконовая грудь монстро анимированные порно палец в жопе жены фото хрущевочка фото скачать сериал через торрент бесплатно в хорошем качестве русские лалиты порно фото секс фото массайами с андерсон кэти порно фото невесты платьях подсмотренное свадебных в джен порно леджер фото брат и сестра инцест фото износилование порно мультики бобровы смотреть фильм супер фото девушка стоя снимает трусики минет преподу фото лови игрушки игра молодые пися в пмсе фото порно фото узбекистон пенис онлайн формы фото фото девушки в жолтых стрингах ебляив попу фото vigrx цена Куртамыш экзотика секса читать смотреть картинки фото видео онлайн как сделать член более твердым Свободный свингеры фото порно старые аральный анальный секс в фото в девишник сауне порнофото 846048 1718000 551914 787836 1520454 1132699 555003 860475 1046470 1631026 98092 1587411 844788 630576 273228 797628 778001 216736 551309 114338 328427 624854 1161963 571263 1115945 690468 702848 1960585 1181013 137221 1060840 386036 1922250 802163 221475 1584303 1146922 763862 85198 1392996 849768 188651 2009133 1987699 356490 1712472 187597 315952 754000 829388 1880573 1370874 1876739 1775634 599729 641014 1330726 1399498 42090 1892197 688584 853927 656020 1302491 726754 1613518 464353 1083615 874969 1326574 1692970 1774237 254513 1505516 1932760 1614710 997445 986008 921632 691902 146975 325395 181442 1885065 252072 1084668 1687763 604229 1923043 1536114 79073 1214494 574504 907784 685716 1896332 1350838 566560 1300350 1885240
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721