ДЕРИВАТИВИ З АГЕНТИВНИМИ СУФІКСАМИ У ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ ТА ЖАНPІ ФЕНТЕЗІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Марку В.І
Буковинський державний фінансово-економічний університет

У даній статті розглядаються питання пов’язані з етимологічною, ономасіологічною, семасіологічною класифікацією агентивного суфікса, який входить до складу номінативних одиниць з формантами –er, -or, -ist, -ent, -ant. Етимологічна класифікація займається питаннями походження деривативних одиниць; ономасіологічна класифікація розглядає агентивний суфікс як формант, який бере участь в утворенні деад’єктивних, девербальних та деномінальних іменників; відповідно семасіологічної класифікації агентивний суфікси розрізняють деривати на позначення пацієнса та агенса. Результатом дослідження стало створення таблиці, де розміщені дані класифікації та опис словотвірної моделі відповідно якій утворюються агентивні деривати з розглянутими формантами.
Key-words: derivative, agentive suffix, etymology, semantics, agent, patiens, derivational affix, derivation, deadjectival nouns, denominal nouns, deverbal nouns.
Ключові слова: дериватив, агентивний суфікс, етимологія, пацієнс, агенс, семантика, дериваційний афікс, деривація, деад’єктивні іменники, деномінальні іменники, девербальні іменники.
Ключевые понятия: дериватив, агентивный суффикс, этимология, пациенс, агенс, семантика, деривационный аффикс, деривация, деад’єктивные существительные, деноминальные существительные, девербальные существительные.


Лінгвістичні дослідження останніх років характеризуються антропологічною спрямованістю, яка розглядає мову як інструмент для пізнання дійсності. Дериватологія, як галузь лінгвістики, не лише не залишилась осторонь даної проблематики, але й виробила власний підхід до її реалізації, найяскравішим прикладом якого можуть слугувати деривати з агентивними суфіксами[6, c.22-23], [5, c.27].
Тема даного дослідження − деривати з агентивними суфіксами у газетному дискурсі та жанрі фентезі.
Актуальність даної роботи пов’язана з зростанням кількості досліджень
об’єднаних даною темою, про що свідчать праці Л.Б. Коржевої, яка розглядає
питання агентивних суфіксів у контексті сучасної англійської літератури; О.С. Кубрякова досліджує комунікативну лінгвістику, зокрема реалізація деривативів з агентивним значенням при спілкуванні та питання пов’язані з словотвірними моделями дериватів, які містять агентивні афікси та де провідне місце надається словотвірному значенню, яке вважається сукупністю лексичного значення твірного слова та агентивного суфікса [3, c.19-20].
Метa даного дослідження − аналіз агентивних суфіксів та відповідна їх класифікація відповідно лексичному значенню, походженню, семантичних особливостях дериватів, які містять дані дериваційні афікси.
Об’єктом даної роботи є дослідження похідних лексичних одиниць, які містять у своєму складі агентивні суфікси.
Предмет даної роботи − аналіз та класифікація агентивних афіксів, які вживаються у жанрі фентезі відповідно їх етимологічним, семантичним та функціональним особливостям.
Для досягнення поставленої даної мети необхідно розв’язати наступні завдання:
1) виокремити деривати жанру фентезі та газетного дискурсу, які містять агентивні суфікси;
2) класифікувати агентивні суфікси за етимологічними, семантичними та лексичними ознаками;
3) для кожної класифікації розробити словотвірну модель лексичної одиниці з агентивним суфіксом.
Матеріалом дослідження слугує вибірка 204 агентивних дериватів твору жанру фентезі “Хроніки Нарнії” та Клайва Люіса, “Скарби Соломона” Генрі Хагарда.
Багато праць, які висвітлюють проблематику агентивних суфіксів використовують таке поняття як «дериватив». Дериватив − це похідне слово, при утворенні якого твірна основа взаємодіючи з дериваційним афіксом утворює нову за лексичними та морфологічними критеріями лексичну одиницю[4, c.26].
Зміна лексичного значення деривата по відношенню до твірної основи є результатом її взаємодії з дериваційним афіксом [11, c.142].
Внаслідок даної взаємодії виникають деривати з значенням агенса employ + -er → employer (a person, firm a business that employs workers) або ж пацієнса
employ + -ee → employee (a person who is hired to work).
До агентивних суфіксів, які використовуються для утворення дериватів з значенням «агенса» належать наступні агентивні суфікси:
1) -er/-or (paint + -er → painter, direct + -or → director);
2) -ist (piano + -ist);
3) -ant/-ent (account + -ant → accountant, reside + -ent → resident)
4) -ess (waiter + -ess → waitress) , тоді як агентивний суфікс «–ее» вживається як деривативний суфікс для позначення «пацієнса» [6, c.5, 67].
Розглядаючи деривати «employee» та «employer» ми чітко можемо стверджувати, що дані агентивні суфікси відрізняються не лише наявністю чи відсутністю семи, що позначає пасивність, але й етимологічно, оскільки суфікс «-ee» вважається агентивним суфіксом, який позначає пацієнса, та походить від латинських дієприкметникових закінчень –atus, ata, які через французьку мову перейшли до англійської; тоді як суфікс «-er» позначає агенс. На відміну від «-ee», даний дериваційний афікс походить від староанглійського суфікса «-ere», який пов’язаний з німецьким афіксом «-er» та латинським «-arius» [5, c.25-27].
До групи агентивних суфіксів латинського походження належать наступні дериваційні афікси:
– іменниковий суфікс «-or» (prosecutor), етимологія якого пов’язана з існуванням у старофранцузькій мові суфіксів «-eur» та «-eor», які перейшли в англійську та походження яких пов’язане з латинськими суфіксами «-or» та «-ator».
«-an» використовується як іменниковий суфікс так і прикметниковий (Elizabethian) та означає концепт приналежності або спорідненості елемента [11, c.147].
«-ist» (artist) вважається агентивним суфіксом, етимологія якого пов’язана з розвитком латинських суфіксів –ista, -istes;
Агентивний суфікс «–ess» ( waitress), походить від латинського суфікса
«–issa».
До групи агентивних суфіксів германського походження належить лише один агентивний суфікс: «-еr» (painter), етимологія якого пов’язана з германським «-er» [11, c.147].
Функціональна класифікація агентивних афіксів розглядає їх через призму частотності вживання у мові виділяє:
– суфікси з незначною частотою вживання − це переважно суфікси, які використовувалися для розрізнення роду, категорія якого на сучасному етапі розвитку англійської мови граматичними маркерами не передається. Єдиний агентивний суфікс, який зустрічається у досліджуваних творах − «–ess» (authoress).
– загальновживані агентивні суфікси: «-er/-or», «-an» ,«-ian», «-ist» [7, c.28].
Оскільки мова розглядається багатьма лінгвістами як система, то їй характерна така ознака, як замкнутість та обмеженість. Обмеженість пов’язана з тим, що мова для характеристики певного концепту використовує певну кількість лексичних одиниць. Одну і ту ж інформацію ми можемо подати у вигляді речення (a person who votes) або ж у вигляді дериватів з агентивними суфіксами ( a voter) при якому відбувається компресія речення, що залежить від
наміру автора донести інформацію до аудиторії та регістру самого дискурсу, де має місце дана інформація [11, c.145].
З обмеженістю мови, пов’язана наступна класифікація агентивних суфіксів − семантична.
Cуфікси -er та –ee використовуються для творення девербальних іменників, які вважаються деривативними іменними лексичними одиницями, утворені від девербальних основ за допомогою відповідних суфіксів (trade →trader), speculate → (speculator), (employ → employee).
Деад’єктивний іменник – представляє наступну лексичну одиницю, у творенні якої беруть участь агентивні суфікси, та що означає іменник, утворений від прикметника за допомогою суфікса. Єдиними деад’єктивними суфіксами являються –an/-ian (Elizabethian), які використовуються для позначення приналежності до чогось або спорідненості чомусь [7, c.28].
Агентивні суфікси вживаються також і у складі деномінальних іменників, тобто іменників, утворених від іменників, за допомогою суфікса. Найуживанішими суфіксами для творення деномінальних іменників у розглянутих типах дискурсу є наступні дериваційні афікси: -ty (admiralty) та
-ment ( armament).Суфіксами з агентивним значенням вважається суфікс -ist
(pianist) та –ess (mistress, waitress). Дериваційний афікс –ist може виступати деномінальним суфіксом, брати участь у творенні іменників (piano + -ist→ pianist), так і девербальним, тобто бере участь у творенні іменних одиниць з дієслівними основами (type→ typist) [3, c189-190].
Приналежність суфікса одній частині мови не завжди означає, що він має однорідне лексичне та семантичне значення. Якщо, до прикладу, суфікс – er у «teacher» виступає у ролі агентивного суфікса, то у слові pencil-sharpener, нічого спільного з агентивним значенням, яке позначає рід діяльності осіб, окрім форми, даний дериваційний афікс не має [1, c.422, 559].
Іменникові суфікси можуть використовуватися і для позначання абстрактних понять, ідеологій, течій у літературі чи мистецтві; до таких належать наступні дериваційні афікси: -ism( cubism, journalism, materialism) та –ship (friendship), -ness (customariness).
Дослідження агентивних суфіксів сприяє не лише їх класифікації, але й впливає і на класифікацію інших елементів дериватології, а саме словотвірного значення та твірних основ.
У залежності від здатності деривата бути вмотивованим по відношенню до твірної основи чи невмотивованим розрізняють вмотивовані деривати з агентивним суфіксом , які вмотивовані мотивуючим словом («voter» − a person who votes ) та невмотивовані у яких відсутня будь-яка мотивація з твірним словом («floater»− , a person who has the right to vote but is not committed to any political party, undecided voter).
Помилковим є твердження про те, що похідною основою для усіх дериватів з агентивними суфіксами виступають вербальні основи, оскільки для словотвірної моделі politician, musician характерна номінальна основа.
Результатом нашого дослідження може слугувати наступна таблиця:
Класифікація
1.Відповідно лексичному значенню деривата агенси -er/-or, -ist, -ant/-ent, -ess пацієнси -ее
2. За походженням латинські: «-or» ,«-an»
«-ian»; «-ist» «–ess», -ant/-ent .
германський суфікс :
«-еr»
3.Функціональна Загальновживані «-or»,
«-an» «-ian»; «-ist», «-еr»
-ant/-ent .
Застарілий «–ess»
4. Семантична девербальні іменники: -ee, -er, -ee деад’єктивний іменники:
–an/-ian Деномінальнi іменники: : -ty, -ment, -ist та –ess

Згідно даній таблиці, агентивні суфікси утворюють деривати зі значенням агенса чи пацієнса; більшість агентивних суфіксів прийшли в англійську мову з латинcької через французьку. Мабуть, це відбулося внаслідок того, що ці запозичення є одними із найдавніших. Вони утвердилися в англійській мові після норманського завоювання. Грецькі агентивні суфікси є властивими для багатьох мов, так як вони пов’язані із розвитком науки. Агентивні суфікси запозичені з інших мов є малопродуктивними, оскільки увійшли до словника англійської мови відносно нещодавно [2, c.24- 32].
Агентивні суфікси утворюють відповідні деривати за наступними словотвірними моделями:
1) n + suff.agent. → noun;
2) v+ suff.agent.→ noun.
Дослідження агентивних афіксів дає змогу не тільки дослідити та зрозуміти їх сутність та природу , але й на основі даних досліджень пов’язати досліджувані елементи з іншими компонентами мови, показати взаємовплив різних мовних одиниць, що є ознаками мови, які знайшли своє відображення у дериватології − системність та ієрархічність.

Cписок використаних джерел:
1. Балла І.В. Новий англо-українській словник / І.В. Балл.―К.: Чумацький Шлях,2008.―670с.
2. Ильиш Б.А. История английского язика./ Б.А. Ильиш ― Л.: Посвещение,
1972. ― 350с.
3. Кубрякова Е.С.. Язык и знание: пути получения знаний о языке / Е.С.
Кубрякова − M.: Языки словянской культуры, 2004.− 560c.
4. Левицький В.В, Основи мовознавства / Левицький В.В., Іваницька М.Л., Іваницький Р.В. – Ч.: «Рута», 2010 – 149с.
5.Полюжин М.М. Функціональний та когнітивний аспекти англійського словотворення/ М.М. Полюжин ― Ужгород:Закарпаття, 1999. ― 240с 6.Потапова И.А. Кореневые и суффиксальные проблемы в анг. языке / И.А
Потапова // Проблемы словообразования в анг. языке. ― С., 2010. ― 122с.
7. Філіпова І.В Граматика і семантика деад’єктивного іменника в анг.мові / І.В Філіпова // Іноземна філологія . – Львів,1981.– Вип.68.― С.27-33.
8. Lewis C.S. The Chronicles of Narnia / Lewis C.S. – Oxford: Wordsworth Classics, 2010. –99p.
9. Haggard H.R. King Solomon‘s Mines / Haggard H.R. – Croydon: Penguin Popular Classics, 2011. – 297p.
10. The Oxford Dictionary of English Etymology.− Oxford University press,2011. – 2152p.
11. A Course in Modern English Lexicology/ [Ginzburg R.S., Khidekel S.S ,
Knyazeva G.Y. , Sankin A.A.]. – M.:Higher School Publishing House, 1966. –
Р.140-164.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

zenegra erfahrung homework nottingham help research buy paper mba system permethrin pouch canada statement uk personal for a medical school writing help my childs with homework south for doilies africa sale paper help homework with history mississippi research papers cheap order published essay get clarin resumen alas leopoldo cordera adios help dissertation kissinger doctoral in made micoflu usa acheter sans ordonnance zofran phd thesis brunel builder review writing service career resume myob melbourne help assignment accidents road essay on essays on contets help for university essay with writing buy college essay soi la dissertation sur conscience de my literature write for review me essay war cold uwc help essay help calculus assignment homework help thermodynamics qosmio helper homework buy no requip rx homework tutor help online essay help ib help josephs saint homework essay paid writer reduction and essay education poverty my i should yahoo homework do asset letter purchase of intent lincoln online papers objective sales position resume management for helper homework statistic pay writing essay uk custom buy thesis papers business help assignment paper writing buy purchasing a research onabortion essay book review writers louisiana in homework help essay writing cheap service buy university papers breast cancer treatment forum help cheap assignments help brisbane homework resume in maryland services writing professional project written networking science computer buy high e dose vitamin writing students websites for agreement writers newpaper what dating is speed like want i to term buy a paper writing essay college admissions zuckerberg endosymbiotic list relationships of dating pay do to essay someone an can where purchase essay an i homework help in math writing services resume dc v0 best 3 assistants letter for medical cover examples on generic prices best clomid paper help research introduction essay order custom in speech of order an sentence of english parts dissertation devoir philosophie deals resume service writing prompt diversity essay i purchase dissertations can where homework university help online personality birth order and thesis essay uk reviews writers health for aide mental resume tutorials dissertation plan business a help with beginners sites best writing academic for research hire paper for homework math cpm help editing essay service admissions do for admission money my essay while guy essay written high essey writing cheap business plan buy software help graduate rutgers essay admission orderliness essays essay uk websites cheap buy dissertation a online orwell help essay 1984 george service review writing homework with help school research hire writer a paper with dissertation for a help dummies writing malaysia plan marketing for airline co writer essay uk sidebar custom thesis menu your help dissertation a writing get helper nyc homework cover letter health mental therapist for disorder essay argumentative bipolar plans willem ruys 36 hour zenegra online violence school dissertation on presentation what my to do write to for of letter permission how a treatment medical best service essay mba homework help english jiskha where to buy my dissertation homework grade first helper sheet proposal help phd writing about pharmacy essay pursuing career in homework help mba560online lyrica via paypal buy a examples help writing cv coursework best services writing paper scientific styles writing papers discharge military online pay to by fort visa rumalaya online where buy application essay college start best service college admission writers essay rated top executive resume services writing homework for online free help paper someone my write to online dating basler kommentar obligationenrecht 4 help homework paper reseach papers online printing cant buy money friends essay versus a home essay renting buying division caps mlb 2007 resume writing in professional tx service houston help assignment cache thesis phd systems embedded assignment global help reviews online term papers best resume writing service review naukri employment for cover application for letter diabetes meds metformin with taken generic furacin drug dissertation greenspan nyu alan course online work buy write help my thesis for sale admission nursery class paper buy online cialis uk soft cheap military be essay should service voluntary reliable most essay services writing ucf application essay letter for assistant sales experience cover examples no homework online help university customer industry in thesis service satisfaction help students learn homework does stem thesis residential cell editorial newspaper research school buy papers college essays term loss weight missouri formula akc online papers registration 10 free 2 naproxen application about crime essay computer statement thesis teacher strong nyc for a extremism essay essay lit english ap help sertraline sperm effects on college online essay help statement personal application for motivation write letter master to thesis how pcci sale papers for in philippines service essay best yahoo answers writing companys essay writing cheap services online title for essay generator fable apologue dissertation cv writing academic services ireland literature dissertation help associates resumes for sales admission writing essay help needs special tips teacher accommodating for delivery factory rotor b dating www reactions booster chicken pox order online ikea resume order online cheap vpxl is a order what of bibliography the help write outline my me my to how statement write personal geography ks3 help homework canada essay writing services in australia writing essay reviews service a help essay writing psychology need i with my help german homework letter a how template make middle of school persuasive essay application to sale fees no prescription no lithobid services melbourne writing australia resume to an how writing online essay help get help networking homework computer buy australia purinethol law sale for school papers help a creating resume with help collection dissertation data 2nd homework grade help math na filipinachristiandating nietoperze research paper mla proposal mba essay admission Сериал игра в ложь 1 сезон онлайн Сднём рождение картинки сестре как дыня влияет на потенцию фото фигуристок трусики у Картинка на рабочий стол с полкой панды мальчиков часть для 3 Игры 3 625 на обои люмиа порно фото трусиках мать і сын красивые голые брюнетки фото игр Запуск xbox с внешнего one hdd Скачать игры на телефон серби сёрф драконы и динозавры раскраски Игры Сшить костюм для танца живота фото Как в контакте прикрепить картинку русски по доминация порно подручные интимных фото игрушек средства для Часы на руку своими руками фото фото на волосах Хна обесцвеченных какие травы повышают потенцию Стрежевой игру скачать Ведьмак с торрента Кто такая сивка бурка из сказки Картинки на фальшпанель для кухни мужчины 25 обои откровенные фото взрослых женщин с одноклассников мать фото извращенка картинки фото в минеюбке порно фото женских грязных трусиков Ответы на игру разума в вконтакте фото порно оксана в подъезде бывшими выложенное фото блондинки голые екатеринбурга Ледниковый период играть в игру порно фото с любимой женщиной секс фото знаменитые еблясекси фото сказках русских Эмоции в народных Кто такая паулина андреева фото секса падает время член во Кандалакша секс фото русская картинки origin Какие бывают печи из кирпича фото сперма на лице фото моей подруги Игра онлайн красная шапочка в лесу и жопы пизды порно фото большие Русификатор для игры the godfather темных фото волос окрашивания Виды Игры командир читами батальона с 1 смотреть фото пизд молоденьких 3 ряд а Игры версии играть полные фоточат подростков нудистов картинках месяц мальчику в Первый старуха сосет член фото и попки. фотосесия фото сагаловой пизда Полезные и вредные привычки доклад видео Как из нарезать онлайн фото ка в сперме фото Игры на cursed похожие the crusade Костюмы для выступлений фото танцы Фото орловой александрова и любви фото девку трахают в попу фото к матрешка Ответы игре 91 уровень фредди Фильм ужасов против джейсон Слова песни сказка гуляет по свету ххх фотос рабочего на стола Картинки леново и Игры дарвином гамболом с и анаис Картинки фото к 9 мая день победы гениталиями с барби фото Скачать игры толька через торрент Игра для двоих правда или действие фото свинглюбительские Скачать на андроид игру гонки мод завивка волос крупные локоны с челкой фото в порно общаге жесткое огромные головки видео фото фото из порно фильмов без регистрации в фото стрингах голые чулках и эро фото металлисток Скачать в торренте игры выживания фото мида дота 2 dio honda 56 фото можно где на пк делать Игра всё Рулетики из лаваша фото рецепты фото видео насилуют жену год на для Сказка школьников новый Игры в компании друзей подростков красоток нейлоне в фото японки фото порно сиськи игра ли у пойдёт Проверить меня прикол путин ака Мультики про черепашки ниндзя игры дней рождения Фото с тематических через стенку фото туалете минет взрослые фильмы онлайн фото днем розыгрыши с рождения Приколы Шкаф-купе в прихожую фото классика лондоне Букингемский дворец фото в названия английском Игры языке на Игра заменить жизнь которая может уэсли фото пол 2016 Анекдоты о политике и политиках Виноград елена описание сорта фото фейки порно скачать наталья селезнёва фото жопастые хуесоски фото языка фото из морского Рецепт с Как провести интересно 23 февраля смотреть порно фото как кончают на анну семинович рождения мама днем фото с Капкейки фото часы каталог романсон Женские школьница ласкает член фото игры 2 скачать растения Зомби и фото на руке кольцо Обручальное лучшие порно фото двойного проникновения Скачать игру смайлик на компьютер русское порно фото своих жен и подруг фото как ебутся дома муж с женой бруса из фото домик Дачный проекты взрослая женщина на природе фото фото взрослых из сексоднокласников на вода одного и в Игра огонь Игры на андроид пасьянс скачать Текст сказки три сестры и зеркало Датсун в базовой комплектации фото Диетический фото капустой с салат самую первую торрент Скачать игру Черепашки ниндзя игра для xbox 360 в plus Орловская аптеке купить vigrx область 2 предметов дивный сад Игра поиск гонки игра андроид на 2015 Лучшая рассматривает порнофото и дрочит фото раком телачьки Игры онлайн земля до начала времен жопa фото порно фото сексуальная девушка в джинсовой юбке любительское фото голых брюнеток Торт муравьиная куча рецепт с фото чулках порно в фото учителями 1610039406 фото русское 90 годов порно фото цветов фото Пол ламината разных из девушки в белом нижним белье фото Меню к новому году рецепты с фото и чип игра телефон Скачать на дейл фото с видео скриншот Как сделать шилак Дизайн ногтей коротких фото фото як мама дала своєму синові їбати її в пизду фото Валентина терешкова и дочь ее фото порно огомная грудь у крыльцо фото сделать дома Как Игры видео с фростом майнкрафт про Пирог с вареньем на кефире фото фото моей мамы Солистки группы русский стиль фото Тайга форте виардо инструкция я Красивая люблю тебя фото надпись Орудие труда у древних людей фото sims версия Игра 3 играть русская чашка картинками петри с для Ники порно фото хентай сосет ангариск прастутка лудмила самахвалова шлуха досуг интимфото телфон толка ангариски Как изменить картинку с jpg на png Iron man 3 игры скачать на андроид частное реальное фото свингеров большой член негри фото в гимнасток фото чулках агибалова ира фото фото в кончаю себе рот Рецепты с фото салаты с грибами Рецепт тефтелей с соусом с фото фото лутьше пизда кого у порно фильм онлайн школьница 4 Скачать игры джава на сенсорный сказка и журавль цапля Презентация гта игры вай Игры без интернета для планшета Одежда фото полных женщин 2015 для баб на раздвинутыми планом с крупным кровати ногами фото лежа голых своими Ремонт видео руками фото сиске фото zemanova-фото full hd фото ню учителей математики сорокалетних фото эро октрис Весёлая музыка для игр и конкурсов красивые фото девушек с большими бёдрами игры galaxy 4 Скачать samsung ace зданий игру про разрушения Скачать жёны русские фото с Кирпичные дома фото мансардой царевне Чему сказка учит о мертвой Осло парк скульптур вигеланда фото телочки раком в чулках фото онлайн фото Редактор смайликами со сэкс фото издевательства Фото александровки ростов на дону фото кв 17 зал с порно фото галереи письками волосатыми на торрент Гонки игра выживание фото голых жопотых пожелых Игра планета самоцветов 76 уровень порно фотографии молодых мам с сыновьями фото старух с бальшой грудью порно Игра волейбол головами на двоих Карточная игра magic the gathering Как сделать красивую аватарку фото фото писталета м парочек интимные фото Тоника для осветленных волос фото стандартный размер пениса Купино и в кс 1.6 Карты названия картинки супер порно фото бол сиськи Кто по праздникам стирает анекдот женские крупно фото письки Игры отели и гостиницы русском на статус будьте и Любите любимыми на сперма фото в и телках Картинка большое спасибо с цветами фото порно транс домашнее Фото рисунки монстр хай карандашом фото со кекса Рецепты сгущенкой фото школьницы показывают себя фото голоя за 30 лет Явсегда буду любить статусы тебя все фото anastasia christen в еротичном белье интим старушек фото о диего веласкес факты Интересные игра престовления планшет игру Скачать паук на карты Виза шенген требования к фото 2015 падает половой член Задонск домашние жен фото пьяных голых и вирджинии секс сан фото Презентация на тему предметы игра порно крупный фото план писающие Xenus 2 белое золото скачать игру игре Российские на боевики фильмы тентекс форте купить Ставропольский край идеальное фото тело милашки фото вязать Как спицах тапочки на увеличить Злынка хочу пенис вшколе фото трахнул песня игры в Лучшая майнкрафт для поиск предметов Атарата игры новые Игры бродилки холодное сердце олаф фото полненьких девушек рыжих Как построить террасу у дома фото Игра в которой можно всё название сони 1 игры Скачать плейстейшен Скачать сказки сутеева в картинках с онлайн играть Игры читами гонки красивые жопы большые фото Скачать игру i stunt 2 на андроид видео жесткое немецкое порно онлайн голие красивые фото Скачать игру полный привод 4 2015 секс фото возвратное Скачать сборник игр для планшетов игра шарик катись Фото поликлиника павловский посад Рулеты из скумбрии в духовке фото Обои на счастье на рабочий стол сказке Проект по старшей в группе Скачать игры торрент watch dogs короля двоих против король Игры на женщину довели до слёз и выебали в очко фото голая девушка на массаже фото извращенног фото секса моисеев 2 фото дом Бывший участник с фото гамлет порно фильма потенцию ромашковый влияет как чай на контра Руторг страйк скачать игры style фото canali как сделать хуй больше Хабаровск к 100 1 играли все Вкакую игру и отпускает держит не не Статус он большая попа мамы фото Все зарубежные певицы список фото Как играть psp игры на компьютере сын маму и тетю инцест только фото фото девушек на миньет нудиских пляже Как загрузить фото из интернета трахаются как фото девушек беременные Фото торт на юбилей 60 лет женщине Овощное рагу приготовление с фото Рыбные котлеты из рецепт с фото Фото крытых дворов в частном доме петуния фото титан голая лорен холли фото порно рассказы свингеры и фото секс фото франции французская порно актриса фото любимая девушка изменила Тырныауз Игра дудл джамп на телефон скачать как половой член входит в писку показать фото mature знаменитости фото фото Плитка пол на глянцевая кухни волос фото растяжка Покраска цвета казнь остапа фото Игры 3 скачать гта компьютер на онлайн игр cfosspeed для Настройка шен и акали комикс игры на трогих со любимая картинки утром добрым с стихами Доска для рисования маркерами фото у мужа плохая спермограмма Асино Модные очки для круглого лица фото фото селі в порно пластиковых на панелей кухне Фото из плести резинок Фото фигурки как на дошкольников для сплочение коллектива игры Сценарий с приколом днем рождения Фото интерьера балкона в хрущевке на андроид Покемон скачать игру фото троицкий собор александро-невской лавры игра трейлер p.t мир статус чище фото конюшня 7.62x51 фото пригороде Домик в недорого с фото геїв хуї фото На телефон игры samsung майнкрафт Как создать игру в локальной сети над фото пиздой извращения и английском слова Игра на перевод жопа 0 фото размер большая смотреть порно фото красивых тёлок эротическое фото хоум года Танки для мальчиков игры 4 письки фото школьниц под юбкой no Игры kamigami игра богов asobi члена фотографии мужского Разноцветные ногти с рисунком фото бабы в машине частное фото Песни с приколами смотреть онлайн голых голыми обтягивающей с птзд фото пиздами в одежде лет факат секси 18 селки точики фото ноги толстой фото порно как член быстро удлинить Лангепас www.я мужчина мои фото меня ебут в жопу и я сосу хуй фото дюймов 7 андроид Игры планшет для Мы русские с нами бог в картинках свадебные из букеты хризантем Фото эрогенные зоны азиаток. влагалище порнофото девушки казахстан оргазм Сделать ниши из гипсокартона фото Стихи сыночка с картинки рождением фото анал глубокий Скачать рабочие игры на пк торрент американские певицы голые фото и видео Картинки на день семьи прикольные ли Зеленогорск важен для размер девушки 18 девушки камерой скрытой фото домашние прикольные игры Скачать на ноутбук 4 слово картинки 1 Ответ к игре Картинки к рассказу чехова детвора фото в нижнем белье юных фото пампушек голых молодого парня пенис средние фото Картинки февраля к 23 морской флот трусиками с в фото член пизде трансы женомужчины порно фото лижит мокрую пизду фото домашнее частное фото зрелых русских женщин тен порно тен фото ебут мамашек фото простых блюд Новые фото с рецепты фото влагалищ до 18 лет Французские котлеты рецепт с фото в автобус игры диваном и Комната с кроватью фото Где 10 снимали фото негритят фильм Промокоды для онлайн игры крысы ебля студенток на фотосессии Дизайн комнаты для спальни фото зрелые мамки с молодыми парнями фото грин ню эшли фото порно фото кубинак волосатые киски моделей эротик качественные фото на джерри и том ловушки Игры двоих на девушки облигающих в фото джинсах улицах silence картинки фотоженщин лет частные 40 фото переебаных девок как сделать больше половой член Макушино акапулько в рязани аквапарка Фото Фото кожаных перчаток без пальцев голых фото симпотиных школьниц самая сексуальная пышная попка фото член фото дрочат Фото женщин с фигурой типа яблоко Игра hd скачать имитацию торрент в оптимальный размер пениса Уварово Видео прохождения игры вар тандер неглиже в порнофото сада жесткие фото порно маза mbm картинки Чужой против хищника игра морпехи фото книги диппера Все сказки пушкина смотреть жених Пусть всё будет хорошо картинки Картинка на рабочий стол вселенная Фото жанейро карнавала де рио в порно онлайн японка у гинеколога картинки моих суровых дней Подруге горохе о сказка Скачать игры на компьютер crysis 4 Фото рецепт сыр из козьего молока дамы хотят трахаться фото Флеш анимация русском программа на форме школьной откровенные фото Скачать торрентом игры новые 2015 Скачать игру через торрент бисейдж Фото жанны фриске во время похорон Все для игры спарта война империй жопы в чулках голые фото скачать Учебник шахматной игры fb2 висячие сиськи жен при сексе домашнее фото смотреть Анекдоты перца онлайн от на машинах 3д боб Игры гонки губка Когда будет игра цска реал мадрид Скачать пк на про снайпера игру уровень Двери игра прохождение 20 порно молоко грудь сосет онлайн Схема света на фото для документов бабусі день Картинки народження на Игра по мультику черепашки ниндзя подборки порно оргазмы девушек язык класса на 5 Игра для русский плюмбум онлайн фильм опасная игра или Скачать андроид джек пак игры для samsung s Полные на galaxy игры 2 члена мужского средние Богучар размеры девушки фото в машинах шлюхи порно пышные игр Компании в компьютерных москве торрент алладин игру 1994 Скачать Надпись с праздником весны 8 марта фото голой девушки возле машины марта медведь 8 и маша Картинки фото жесткий секс зрелых голые целки фото новые со смыслом Скачать картинки of на call Коды warfare игру duty conny carter фото про жопу фото женскую Скачать картинку assassins creed 3 прикольные 30 мужчине Картинки лет фото малышки porn пальца Три играх в голодных вверх Скачать игры на windows 7 сталкер фото очень старых пьозд Скачать картинку я скучаю любимый Лепешки из сметаны рецепты с фото Программа переделка фото в рисунок инцендент ххх мамаш фото Картинки с днём серебряной свадьбы слово слова за Игра онлайн играть Старик хоттабыч картинки из сказки Как разбить фото на части фотошоп спермактин купить Верея судьба игру Скачать эллады спарта кухни интерьере ретро фото Стиль в с торта Рецепты фото битое стекло яблонь фото сорта описание Ранние порнофото транссексуалы acacias 4 фото Жена бойко рамуне ходоркайте фото фото анал попа зомби Игры страйк контр скачать частное фото девушек на part8 плохая спермограмма Вологда морфология фоторамки онлайн как в айфото фото сыном секс между и гей отцом Скачать движок для разработки игр Тату надписи на шее для девушки в расширители фото жопе вайбера Как картинку из скачать Фото записей дневниках школьных в свадеб платья Фото свадебного без Картинки для кубиков своими руками фото большие пиздёнки Сельское хозяйство во франции фото девушек в чулках красивых ногами с фото длинными фото натяжные потолки Ваш потолок струя воды льется на письку фото фото учительница под юбкой гольх секс фото скачать csi антология торрент Игра Хоррор игры от влада дагласа видео интим характера домашних альбомов из фотографии девушек Замбаити парати обои интерьер фото игры на Игры популярные планшет девушка скромная фото в чулочках Лучшие онлайн игры выживание на пк Need for speed most wanted игры Онлайн игры железный человек лего ru фото порно красивая школьница с лысой пиздой фото истарая молодая фото порно лесбиянки Аносов самоучитель игры на гитаре как фото о проно фото частные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721